Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Türkiye nin ilk teknoloji perakendecisi Bimeks Halka açýlýyor Talep Toplama Tarihleri 7-8 Nisan 2011

2 Teknolojinin kalbi burada atýyor 1990 yýlýnda Akgiray Ailesi tarafýndan kurulan þirket kuruluþunun ilk yýllarýnda yazýlým, donaným ithalatý ve perakende satýþý konusunda faaliyet göstermiþtir. BÝMEKS 2000 li yýllardan itibaren büyüme politikasýný benimseyerek, marka imajýný da güçlendirmiþtir yýlýnýn son çeyreðinde Hollanda kökenli Londra merkezli yatýrým fonu RP Capital Grubu BÝMEKS in %10,3 hissesini satýn almýþ, ardýndan gelen süreçte bu payýný % 25 oranýna çýkarmýþtýr. BÝMEKS 2010 yýlý sonu itibariyle 19 ilde 3 ü franchise olmak üzere 36 maðaza sayýsýna ulaþmýþtýr yýllarýný kapsayan süreçte, 10 yýlda en fazla büyüyen þirket* ünvanýný almýþtýr yýlýnda BÝMEKS in satýþlarý bir önceki yýla göre %30 oranýnda artarak 303 milyon TL sýna ulaþmýþtýr. BÝMEKS, 2010 yýlýnda %8,5 FAVÖK marjýyla 25,6 milyon TL FAVÖK gerçekleþtirmiþtir. Teknoloji perakendeciliði sektörünün ilk halka arz iþlemini gerçekleþtirecek þirketidir. * yýllarýný kapsayan süreçte, CNBC-e Business Dergisi ve Ýnterpromedya Yayýncýlýk tarafýndan 10 yýlda satýþ cirosu olarak en fazla büyüyen þirket ünvanýný almýþtýr. NEDEN BÝMEKS? Düzenli büyüme; son 7 yýlda satýþlarda yýllýk bileþik ortalama artýþ: % 40 Yüksek marka deðeri, yüksek bilinirlik*. Yüksek büyüme potansiyeli. Franchise sistemine giriþimcilerden yoðun ilgi. Online satýþ gelirinde hýzlý büyüme potansiyeli. Yabancý yatýrýmcýnýn yüksek ilgisi, %25 yabancý ortaklýðý. Yatýrým yapýlabilir kategoride olumlu kredi notu. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu BBB(-) / Duraðan Görünüm Uzun Vadeli Yerel Para Cinsi Kredi Notu BB/ Pozitif Görünüm Uzun Vadeli Yabancý Para Cinsi Kredi Notu BB(-) / Pozitif Görünüm Müþteri sadakat araþtýrmasýna göre 1 numaralý sektör oyuncusu**. * JCR-ER, (Kýsa adý JCR Eurasia Rating olan JCR Avrasya Derecelendirme Anonim Þirketi, uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu) TSS-Technical Super Stores kanalýnda faaliyette bulunan BÝMEKS'in oldukça yüksek Marka Deðeri ne sahip olduðunu tespit etmiþtir. ** HELIX Management Consultants, yönetim danýþmanlýðý þirketi verilerine göre.

3 EDÝRNE Teknolojinin kalbi burada atýyor ORTAKLIK YAPISI Hissedarýn Ýsmi Hisse Adedi Payý (TL) Hisse Oraný Mehmet Murat Akgiray %33,10 RP Explorer Netherlands BV %25,00 SPV Biliþim ve Dýþ Tic.A.Þ %24,00 Ömer Akgiray %4,15 Muhammet Haluk Sur %4,04 Süha Eyisoylu %4,04 Bimeks Biliþim ve Yönetim A.Þ %3,00 Erkan Demir %0,89 Muhittin Þenel %0,89 Önder Yüksel %0,89 TOPLAM %100 MAÐAZA SAYISI YILLAR ÝTÝBARÝYLE MAÐAZA GELÝÞÝMÝ Franchise Bimeks Toplam Alan (m²) Kaynak: Þirket KIRKLARELÝ TEKÝRDAÐ ÝSTANBUL BARTIN ZONGULDAK KASTAMONU SÝNOP ARTVÝN ARDAHAN ÇANAKKALE BALIKESÝR YALOVA BURSA KOCAELÝ DÜZCE SAKARYA BOLU BÝLECÝK ESKÝÞEHÝR KARABÜK ÇANKIRI ANKARA KIRIKKALE ÇORUM SAMSUN AMASYA TOKAT YOZGAT SÝVAS ORDU TRABZON GÝRESUN GÜMÜÞHANE BAYBURT ERZÝNCAN RÝZE ERZURUM KARS AÐRI IÐDIR KÜTAHYA KIRÞEHÝR TUNCELÝ BÝNGÖL MUÞ MANÝSA ÝZMÝR UÞAK AFYON NEVÞEHÝR KAYSERÝ MALATYA ELAZIÐ BÝTLÝS VAN AKSARAY DÝYARBAKIR SÝÝRT AYDIN MUÐLA DENÝZLÝ BURDUR ISPARTA ANTALYA KONYA KARAMAN NÝÐDE ADANA ADIYAMAN KAHRAMAN MARAÞ OSMANÝYE GAZÝANTEP ÞALIURFA MARDÝN BATMAN ÞIRNAK HAKKARÝ MERSÝN KÝLÝS HATAY

4 Teknolojinin kalbi burada atýyor Halka Arz Halka Arz Öncesi Sermaye TL Halka Arz Sonrasý Sermaye TL Konsorsiyum Lideri Bizim Menkul Deðerler A.Þ Halka Arz Þekli adet sermaye artýrýmý adet ortak satýþý Ek satýþ dahil adet Halka Arz Fiyat Aralýðý 4,10 TL - 4,50 TL Halka Açýklýk Oraný Halka arz sonrasý halka açýklýk oraný %30 Ek satýþ dahil halka açýklýk oraný %31,7 Halka Arz tarihleri 7-8 Nisan 2011 Halka Arz Yöntemi Fiyat Aralýðý ile Talep Toplama Tahmini Ýþlem Nisan 2011 Aracýlýk Yöntemi Bakiyeyi Kýsmen Yüklenim Satmama Taahhüdü Mevcut ortaklarýn 180 gün satmama, Bimeks in 180 gün bedelli sermaye arttýrýmý yapmama taahhüdü bulunmaktadýr Fiyat Ýstikrarý 30 Gün süre ile planlanmaktadýr. HÝSSE SENEDÝ TAHSÝSATI Halka arz edilecek paylarýn yurtiçi bireysel yatýrýmcýlara, Þirket çalýþanlarýna, kurumsal yatýrýmcýlara tahsisat oranlarý aþaðýdaki gibidir; %57 Yurtiçi Bireysel Yatýrýmcý %3 Bimeks Çalýþanlarý %10 Yurtiçi Kurumsal Yatýrýmcý %30 Yurtdýþý Kurumsal Yatýrýmcý

5 KONSORSÝYUM LÝDERÝ BÝZÝM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Ýnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat: Yenisahra ATAÞEHÝR / ÝSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) ve Bizim Menkul Deðerler A.Þ acenteleri: AlBaraka Türk, BankAsya, Kuveyt Türk, Türkiye Finans tüm þubeleri, adresleri ve no lu interaktif telefon KONSORSÝYUM EÞ LÝDERÝ GARANTÝ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No: Beþiktaþ Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Türkiye Garanti Bankasý A.Þ. nin tüm Þubeleri ve Yatýrým Merkezleri ve no lu telefon ve ve wap.garanti.com.tr adresleri KONSORSÝYUM ÜYELERÝ AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Ýnönü Cad. No:42 Gümüþsuyu Taksim-Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm Akbank T.A.Þ. Þubeleri ve adresi ve no lu interaktif telefon ALTERNATÝF YATIRIM A.Þ. Cumhuriyet Cad.Elmadað Han No:32 K: Elmadað/Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Alternatif Yatýrým A.Þ. nin Adana, Bursa Acentalarý ve Alternatifbank A.Þ. nin tüm þubeleri ve Alternatif Yatýrým A.Þ. nin Merkez, Erenköy ve Antalya Þubeleri ve adresi ve no lu telefon ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ. Merkez Mah. Birahane Sok. No:26 Bomonti / Þiþli / Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Anadolubank A.Þ. tüm þubeleri ve adresi ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ. Emirhan Cad No: 109 A Blok Kat Balmumcu Istanbul Tel: (0212) Faks: (0212) T-Bank Þubeleri (acente) ve Bostancý, Ankara, Denizli ve Ýzmir þubeleri ve adresi ve (0212) no lu telefon ATA ONLÝNE MENKUL KIYMETLER A.Þ. Emirhan Cad No: 109 Kat 12: Balmumcu Istanbul Tel: (0212) Faks: (0212) adresi ve (212) no lu telefon CAMÝÞ MENKUL DEÐERLER A.Þ. Büyükdere Cad.No:245 Uso Center Kat: Maslak/Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Mersin, Diyarbakýr, Kýrýkkale, Denizli,Trabzon, Van, Antalya, Ankara, Ýskenderun irtibat bürolarý ve adresi DELTA MENKUL DEÐERLER A.Þ Teþvikiye Cad. Ýkbal Ýþ Merkezi No/17 K/6 Teþvikiye Tel: (0212) Faks: (0212) Suadiye Þubesi ve adresi DENÝZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Þ. Büyükdere Cad. No:106 Kat 16, Esentepe Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) DenizBank A.Þ. nin tüm þubeleri ve no lu telefon ve adresi EKÝNCÝLER YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Yýldýz Posta Cad. Dedeman Ticaret Mer. No:52/5 Esentepe/Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Merkez,Ýzmir, Adana, Mersin, Ýskenderun, Malatya, ve Gaziantep þubeleri ve adresi ETÝ YATIRIM A.Þ. Merkez Mahallesi Develi Sokak No:14 Kaðýthane/ ÝSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Merkez EURO YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Yýldýz Posta Caddesi Cerrahoðullarý Ýþ Merkezi No:17 Kat:3 Esentepe / Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ýstanbul Merkez ve Gayrettepe, Ankara Kýzýlay ve Balgat þubeleri FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat :2-3 Etiler Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Finans Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. nin tüm þubeleri ve Finansbank A.Þ ve (212) no lu telefon ve ve adresleri FORTÝS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Dilhayat Sokak, No: 8 Etiler Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) veya (0212) Türk Ekonomi Bankasý A.Þ. Þubeleri ve adresi GEDÝK YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacýk Kartal / Ýstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Genel Müdürlük, Altýyol, Ankara, Antalya, Bakýrköy, Bursa, Caddebostan, Denizli, Düzce, Elazýð, Eskiþehir, Etiler, Gaziantep, Gebze, Ýzmir, Kapalýçarþý, Konya Maltepe, Manisa, Muðla, Þaþkýnbakkal, Tophane, Uþak, Ümraniye, Perpa, Gaziosmanpaþa, Ulus, Çankaya þubeleri ve Millenium Bank Genel Müdürlük, Altunizade, Çiftehavuzlar, Eminönü, Etiler, Kozyataðý, Levent,Maçka, Maslak, Suadiye, Yeniköy, Yeþilköy, Ankara, Yýldýz,Ýzmir, Bursa Þubeleri ve no lu telefon ve adresi GLOBAL MENKUL DEÐERLER A.Þ. Rýhtým Cad. No Karaköy-Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Merkez, Ankara, Bursa, Ýzmir Levent þubeleri ve Gebze, Niþantaþý, Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin irtibat bürolarý no lu telefon ve adresi HALK YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Halide Edip Adývar Mh. Darülaceze Cd. No:20 Kat:4 Þiþli Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Halk Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. nin tüm þube ve acenteleri ile T. Halk Bankasý A.Þ nin tüm þubeleri ve ve adresleri ÝNFO YATIRIM A.Þ. Büyükdere cd.no:156 Levent-Beþiktaþ-Ýstanbul Tel: (0212) (0212) Faks: (0212) (0212) Sirkeci þubesi OYAK YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Akatlar Ebulula Cad. F2C Blok Levent Beþiktaþ Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Oyak Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ., Þubeleri ve Acentalýklarý ve ING BANK A.Þ. nin tüm þubeleri ve no lu telefon adresi TACÝRLER MENKUL DEÐERLER A.Þ. Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K:9 Etiler ÝSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Genel Müdürlük,Adana, Ankara, Antalya, Bakýrköy, Bursa, Denizli, Fenerbahçe, Gaziantep, Ýzmir, Ýzmit, Kartal, Kayseri, Lefkoþa, Mersin, Þiþli, Ereðli, Zonguldak þubeleri ve adresi TEB YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Küçüksu Cad. Sokullu Sk. No: Ümraniye ÝSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) Türk Ekonomi Bankasý A.Þ. nin þubeleri ve no lu telefon ve adresi TEKSTÝL YATIRIM MENKUL DEÐERLER AÞ Büyükdere Caddesi No:63 Maslak Ýstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Tekstil Yatýrým Menkul Deðerler AÞ acenteleri ve Tekstil Bankasý AÞ þubeleri ve ve adresleri TERA MENKUL DEÐERLER A.Þ Eski Büyükdere Cad. Ýz Plaza GÝZ No:9 Kat:8 Maslak Tel: (0212) Faks: (0212) Bursa, Ankara, Niþantaþý, Marmaris acenteleri ve ve adresleri TURKISH YATIRIM A.Þ. Abdi Ýpekçi Cd. No: 57 Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye/ Ýstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Turkish Yatýrým merkez ve tüm þubeleri, acentalarý ve irtibat bürolarý ile Turkish Bank A.Þ. Abdi Ýpekçi, Bakýrköy, Çiftehavuzlar, Levent, Moda, Ankara, Bursa, Denizli, Gebze, Ýzmir, Mersin, Adapazarý, Antalya ve Pendik þubeleri ve Turkish Bank A.Þ. þubeleri ve adresi TÜRKÝYE SINAÝ KALKINMA BANKASI A.Þ Meclis-Ý Mebusan Cad. No: Fýndýklý Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ankara, Ýzmir þube ve adresi VAKIF YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent-Ýstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Vakýf Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ merkez, þube ve acentelarý ile T. Vakýflar Bankasý T.A.O nun tüm þubeleri, no lu telefon ve adresi YAPI KREDÝ YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza A Blok, Levent Ýstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Tüm Yapý ve Kredi Bankasý A.Þ þubeleri ve ve no lu telefon ve adresi YATIRIM FÝNANSMAN MENKUL DEÐERLER A.Þ. Nispetiye Caddesi, Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler/Ýstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Yatýrým Finansman Menkul Deðerler A.Þ. Tüm þubeleri ve adresi ZÝRAAT YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. Büyükdere Cad. No:39 Kat: Maslak/ÝSTANBUL Tel: (0216) pbx Faks: (0216) Ziraat Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ. tüm þubeleri ile T.C. Ziraat Bankasý A.Þ. nin tüm þubeleri ve no lu telefon ve ve adresleri Bu doküman yalnýzca tanýtým ve bilgilendirme amaçlý olup, yatýrým kararlarýnýn izahnamede incelenerek verilmesi gerekmektedir. Ýzahname ve Sirküler; Kamuyu Aydýnlatma Platformu nda (KAP) (www.kap.gov.tr), Bimeks Bilgi Ýþlem ve Dýþ Ticaret A.Þ web sayfasýnda (www.bimeks.com.tr) ve Bizim Menkul Deðerler A.Þ nin web sayfasýnda (www.bmd.com.tr) yayýnlanmýþtýr. Bu belge Bimeks A.Þ. nin izni olmadan kopyalanamaz, daðýtýlamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle ya da kaynak gösterilmeden kullanýlamaz

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR.

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. Büyüyen Türkiye ile birlikte büyüdük. Son 5 yılda; Aktiflerimizde %175 den, Kredilerimizde %300 den, Mevduatlarımızda %170 den, Özkaynaklarımızda %160 dan, Kârımızda %130 dan

Detaylı

YARININ ENERJİ ŞİRKETİNE BUGÜNDEN ORTAK OLUN! ODAŞ ENERJİ HALKA AÇILIYOR!

YARININ ENERJİ ŞİRKETİNE BUGÜNDEN ORTAK OLUN! ODAŞ ENERJİ HALKA AÇILIYOR! YARININ ENERJİ ŞİRKETİNE BUGÜNDEN ORTAK OLUN! ODAŞ ENERJİ HALKA AÇILIYOR! Talep Toplama: 13-14 Mayıs 2013 Sabit Fiyatla Talep Toplama - Halka Arz Fiyatı: 5 TL Payların halka arzına ilişkin izahname henüz

Detaylı

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 104.500.000,- TL den 170.000.000,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

TÜRKiYE NiN. YÜKSELEN DEĞERi PEGASUS. HALKA ARZ EDiLiYOR

TÜRKiYE NiN. YÜKSELEN DEĞERi PEGASUS. HALKA ARZ EDiLiYOR TÜRKiYE NiN YÜKSELEN DEĞERi PEGASUS HALKA ARZ EDiLiYOR Talep toplama tarihleri: 18-19 Nisan 2013 A. Bir Bakışta Pegasus Pegasus, dünyanın en hızlı büyüyen havacılık pazarlarından biri olan Türkiye de,

Detaylı

FİYAT ARALIĞI * 13,40 TL 16,00 TL

FİYAT ARALIĞI * 13,40 TL 16,00 TL Türkiye de %37 pazar payı Yeni tesis yatırımı sonucunda toplamda 56.000 m 2 ye ulaşacak kapalı üretim alanı 30 yıllık sektör deneyimi ile çoğunluğu yerli tasarım ve üretim Son 3 yılda net satış gelirlerinde

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza li kin Duyurudur Ortaklı ımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

KOZA ALTIN ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ'nden

KOZA ALTIN ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ'nden KOZA ALTIN ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ'nden ORTAKLIĞIMIZIN ĠLK DEFA HALKA ARZ EDĠLECEK 18.000.000.-TL (EK SATIġ DAHĠL 20.700.000.-TL) NOMĠNAL DEĞERLĠ PAYLARIN SATIġI ĠLE ĠLGĠLĠ ĠZAHNAMEDĠR. SÖZ KONUSU PAYLAR

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün

Detaylı

TÜRK YE YE ORTAK OLUN...

TÜRK YE YE ORTAK OLUN... TÜRK YE YE ORTAK OLUN... hlas Gazetecilik A.fi. halka arz ediliyor! TALEP TOPLAMA TAR HLER 3-4 HAZİRAN Tam 40 y ld r Türkiye nin gücüne güç katt n z, Türkiye ye gönül verdiniz, hep Türkiye nin yan nda

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK 39.150.000.-YTL NOMİNAL DEĞERLİ PAYLARININ SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PİYASASI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA VE PROGRAMINDA BULUNAN 35.000.000.000.000-TL (OTUZBEŞTRİLYON TÜRK LİRASI) NOMİNAL DEĞERLİ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. A GRUBU NAMA

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU 1 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. ( Şirket ) 1. ŞİRKETİN YAPISI VE FAALİYET KONUSU : 1990 yılında kurulan Bimeks Bilgi İşlem

Detaylı

Türkiye nin iletiflimi Türk Telekom un ifli!

Türkiye nin iletiflimi Türk Telekom un ifli! TT BROSUR BUYUK 29.7X20.8.fh11 4/26/08 2:04 PM Page 1 Türkiye nin iletiflimi Türk Telekom un ifli! TT BROSUR BUYUK 29.7X20.8.fh11 4/26/08 2:04 PM Page 2 Bu tanıtım broşürü ("Broşür") Türk Telekomünikasyon

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TEB Finansal Şirketler Grubu ve Birleşik Banka Türk Finans Pazarının Etkin Oyuncularından Biri TEB Faktoring 2011 1Ç itibariyle %9 pazar payı ile 3. büyük faktoring firması TEB Leasing 2011 1Ç itibariyle

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Mart 2013

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Mart 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Mart 2013 Rapor Kodu: DT22 Nisan 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri 1 Mart 2013 Bu raporda yer alan istatistikler, Türkiye Bankalar Birliği üyesi

Detaylı

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Haziran 2013

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Haziran 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Haziran 2013 Rapor Kodu: DT22 Temmuz 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri 1 Haziran 2013 Bu raporda yer alan istatistikler, Türkiye Bankalar Birliği

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU YIL: 2010 İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Mevcut ortaklarm sahip olduğu 26.400.000 TL nominal değerli paylarm halka arzma ilişkin duyurudur. Söz

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT FAALÝYET RAPORU ANNUAL REPORT (2002-2003) Araþtýrma Planlama Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Research Planning Coordination Department

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00-YTL/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TEKFEN HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 89.032.000,00/ NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 09/11/2007 TARH VE 92/1116

Detaylı

DOĞAL AFET OLARAK KAR

DOĞAL AFET OLARAK KAR TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çığ Kontrol Proje Yapımı Hizmet içi Eğitimi 25-27. 06.2012 Trabzon ( Uzungöl ) DOĞAL AFET OLARAK KAR İbrahim Gürer Gazi Üniversitesi,

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

ALBARAKA TÜRK FAALÝYET RAPORU 2002 ALBARAKA TÜRK Faaliyet Raporu 2002 Aksaray yöresinde dokunan kilim, koyun yününden imâl edilip kök boyayla renklendirilmiþtir. Dokumada kullanýlan Elibelinde motifi,

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma ÝZFAÞ ÝZMÝR FUARCILIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT ÝÞLERÝ TÝCARET A.Þ. www.izmirfair.com.tr info@izmirfair.com.tr GÖREV TANIMI ÝZFAÞ, 7 Þubat 1990 tarihinde kurulmuþtur. 1990 2004 yýllarý arasýnda, mevcut

Detaylı

Şirketimizin faaliyet gösterdiği şehir sayısı TEKİRDAĞ ile birlikte 41'e yükselmiştir.

Şirketimizin faaliyet gösterdiği şehir sayısı TEKİRDAĞ ile birlikte 41'e yükselmiştir. 18.01.2013 Şirketimizin 2013 yılında açmış olduğu 2.mağazası, toplamda ise 71. mağazası 19 Ocak 2013 Cumartesi günü Kütahya İli Yeni mahalle Sanayi Cad. No: 41 Sultan A.V.M. Z-02 Tavşanlı-KÜTAHYA adresinde

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı