MEHMED ES AD MEDHÎ SADARET TEŞRÎFAT DEFTERİ. (OSMANLILAR'DA CÜLÛS ve CENAZE TÖRENLERİ) Hazırlayan: Üzeyir YILDIRIM. Editör: Prof. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEHMED ES AD MEDHÎ SADARET TEŞRÎFAT DEFTERİ. (OSMANLILAR'DA CÜLÛS ve CENAZE TÖRENLERİ) Hazırlayan: Üzeyir YILDIRIM. Editör: Prof. Dr."

Transkript

1 MEHMED ES AD MEDHÎ SADARET TEŞRÎFAT DEFTERİ (OSMANLILAR'DA CÜLÛS ve CENAZE TÖRENLERİ) Hazırlayan: Üzeyir YILDIRIM Editör: Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN İSTANBUL 2007

2 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3223 KÜLTÜR ESERLERİ 474 ISBN e-posta: Bu kitap internet ortamında ilk kez yayımlanmaktadır. 2

3 1. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ....3 ÖZET SUMMARY KISALTMALAR GİRİŞ DEFTERİN MUHTEVÂSI VE TARİHİ KAYNAK OLARAK DEĞERİ DEFTERİN DİĞER TEŞRİFAT DEFTERLERİ ARASINDAKİ YERİ CÜLÛS MERASİMİNE DAİR SONUÇ BİBLİYOGRAFYA ÖZGEÇMİŞ

4 ÖNSÖZ Milletlerin devlet törenleri içinde hükümdar oluş vesilesi ile yapılanlar en dikkat çekicilerdendir. Devletlerin merasim usullerinde olduğu gibi, bu merasimler de içinde bulunduğu dönemin dünya görüşünü yansıtmasıyla birlikte devletlerin kendi özel karakterlerine de ışık tutmaktadır. Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin tahta geçişi, padişah oluşu, cülûs kelimesi ile ifade edildiği için bu vesile ile yapılan merasime de cülûs merasimi denilmiştir. Araştırmacıların hizmetine sunulan bu çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan 350 numaralı cülûs merasimlerine dair sadaret defteri yeni harflere çevrilmiştir. Osmanlı Devleti'ndeki cülûs ve cenaze merasimleri ile ilgili bu çalışma 16 Safer 1171 senesi ile 4 Cemaziyelahir 1223 arasındaki, III. Mustafa, I. Abdülhamid, III. Selim ve IV. Mustafa'nın cülûsu ve cülûsla bağlantılı elçi kabulleri ve cenaze merasimlerini ihtivâ etmektedir. II. Mahmud'un cülûsu defterin fihrist bölümünde verilmesine rağmen metinde yer almamıştır. Bu cülûsun kaleme ait diğer defterde kayıtlı olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda metnin fihristinde yer alan, ancak yukarıdaki tarihler arasına rastlamayan III. Ahmed'in vefatına dair kısım da metnin sonuna eklenmiştir. Defterde cülûs merâsimleri kronolojik olarak kaleme alınmıştır. Metnin naklinde eserin orijinalliği korunmaya özen gösterilmiş, derkenarların metne girmesi uygun görülenler ( ) işareti içerisinde metne dahil edilmiş, bir kısmı ise, dipnotu şeklinde kaydedilmiştir. Metne ait anlamı bozan fazla ifâdeler ( ) işâreti içine alınmıştır. Metne ait olmayıp tarafımızdan yapılan ilave ve açıklamalar metinle karışmaması için [ ] köşeli parantez içerisinde yer almıştır. Fiil ve eklerin yazımında günümüz Türkçesindeki kullanım şekli, isim grubu kelimelerde ise tamamen metindeki seslere sadık kalma yolu tercih edilmiştir. 4

5 Yüksek lisans tezi olarak hazırladığım çalışmanın ilk olduğu dikkate alınarak hatalarımın mazur görülmesini dilerken, beni bu çalışmaya yönlendiren ve yardımlarını esirgemeyen hocalarım Prof. Dr. Abdülkadir Özcan ve Yard. Doç. Dr. Filiz Karaca'ya şükranlarımı sunarım. Eylül 2007 Üzeyir YILDIRIM 5

6 ÖZET Bir devletin içinde bulunduğu dünya görüşünü yansıtan ve bununla birlikte devletlerin kendi özel karakterlerine ışık tutan cülûs merasimleri devlet törenleri içinde önemli bir yer arz etmektedir. Beylikten imparatorluk haline gelen Osmanlı Devleti nde cülûs merasimleri kuruluştan itibaren çeşitli şekillerde kutlanmıştır. Bu merasimler on beşinci yüzyıldan itibaren daha çok önem kazanmış, on altıncı yüzyıldan itibaren ise ihtişamlı bir şekilde kutlanmaya başlanmıştır. Araştırmacıların hizmetine sunulan bu tez, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan 350 numaralı sadaret defterinin yeni harflere çevrilmesi ve kısa bir değerlendirilmesidir. Osmanlı Devleti'ndeki cülûs ve cenaze merasimlerini ele alan bu tez 16 Safer Cemaziyelahir 1223 (30 Ekim Temmuz 1808) yılları arasında padişahlık yapan, III. Mustafa, I. Abdülhamid, III. Selim ve IV. Mustafa'nın cülûslarını ve cülûsla bağlantılı cenaze merasimleri ve elçi kabullerini, bu elçilerin getirdiği name ve hediyeleri, bu elçilere verilen name ve hediyeleri, valide sultan, sultan, hanım sultan ve padişah hanımları ile önemli bazı devlet ricalinin vefatlarını içermektedir. Yukarıda zikredilen padişahlar ile ilgili cülûs merasimlerinde temelde bir değişikliğin olmadığı gözlenmektedir. 6

7 SUMMARY An accession ceremony is important for the world wiew of goverment and show the way to their special character and also accession ceremony is important for the goverment ceremony. Accession ceremony was celebrated lots of types from the beginning of Ottoman Empires.These ceremonies become more important as of 15th century, beginning from 16th century it was celebrate more magnificent. This thesis is from prime ministery Ottoman archive number of 350 sadaret book translate to the new alphabet and short valuing for reseachers to attiude study. This thesis take up the accession and juneral ceremony in Ottoman Empire, and it contains range between 16 Safer Cemaziyelahir 1223 (30 Ekim Temmuz 1808) to be sultan, III. Mustafa, I. Abdulhamid, III. Selim and IV. Mustafa's accessions and connection between accession to funeral ceremony and delegete's acceptance, these delete's presents, given presents to these delegete's, mother of a reigning sultan, first lady, the wifes of sultan and some important statesmans deaths. The sultans which are mentioned form the top, to be seen there is no differences in basic to accession ceremony. 7

8 KISALTMALAR B : Receb C : Cemaziyelâhir CA : Cemaziyelevvel DİA : Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Haz. : Hazırlayan İ.Ü. : İstanbul Üniversitesi Ktb. : Kütüphane krş. : karşılaştırınız L : Şevval M : Muharrem N : Ramazan nr. : numara R : Rebiülâhir RA : Rebiülevvel S : Safer s. : Sayfa Sly. : Süleymaniye (Kütüphane) Ş : Şa ban TTK : Türk Tarih Kurumu vr. : varak yay. : Yayınları Z : Zilhicce ZA : Zilka de 8

9 GİRİŞ 1.1 DEFTERİN MUHTEVÂSI VE TARİHi KAYNAK OLARAK DEĞERİ Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde yer alan ve bu çalışmaya konu olan 350 numaralı Sadaret Defteri, Osmanlı Devleti'ndeki cülûs ve cenaze merasimlerine dair çok önemli bilgiler içermektedir. Teşrîfât-ı Hümâyûn kîsedârı Mehmed Es ad Medhî tarafından 1220 senesinde yazılmış olan bu defter ( ) tarihleri arasındaki merasim vekayiini ihtiva etmektedir. Defterde Osmanlı padişâhlarından III. Mustafa, I. Abdülhamid, III. Selim ve IV. Mustafa'nın cülûs merasimleri, cülûsla bağlantılı cenaze merasimleri, elçi kabulleri, bu elçiler tarafından getirilen name ve hediyeler, bu elçilere verilen name ve hediyeler, valide sultân, sultân, hânım sultân ve padişâh hânımları ile önemli bazı devlet ricalinin vefatları anlatılmaktadır. Defterin muhtevâsı, padişâhların cülûs ve cenaze törenleri, devlet ricâli ve hânedana mensup önemli kişilerin cenaze merasimleri ile ilgili bilgi veren bazı vekayiname ve ruznamelerle karşılaştırılmıştır. 1 Netice olarak, vekayiname ve ruznamelerin cülûs ve cenaze törenleri ile ilgili verdiği bilgilerin çok yetersiz kaldığı, zaman zaman da teşrîfat defteri muhtevâsını tamamlayıcı oldukları kanaatine varılmıştır. Diğer taraftan, Defter-i Teşrîfat ile Tarih-i Cülûs-ı Sultân Mustafa-yı Sâlis ve Teşrîfat-ı Kadime arasında yapılan karşılaştırma sonucunda bazı bahislerin benzerliği tesbit edilmiştir. Âkif Efendi'nin eserindeki III. Osman'ın vefatı ve III. Mustafa'nın cülûsu ile Esad Efendi'nin 1 Örneğin III. Mustafa'nın cülûsu için krş. Defter-i Teşrîfât, vr. 1b-4a; Yunus Irmak, III. Mustafa Ruznamesi, s. 2-3; Vasıf Tarihi, I., s I. Abdülhamid'in vefatı ve III. Selim'in cülûsu için krş. Defter-i Teşrîfat, vr. 39b-42a; Câbî Tarihi, s. 2-3; yine I. Abdülhamid'in vefatı için krş. Defter-i Teşrîfat vr. 41a-42a; Edip Tarihi, s

10 Teşrîfat-ı Kadimesi'ndeki III. Selim'in cülûsu ve I. Abdülhamid'in vefatı ile ilgili bölümler, bu defterdeki ilgili bölümlerin muhtevâsına bazı eksiklik ve fazlalıklarla birlikte oldukça yakındır. Bu durum Esad Efendi ile Âkif Efendi'nin kaynakları ile bu defterin kaynağının aynı olmasını gerektiğini gösterir niteliktedir DEFTERİN DİĞER TEŞRÎFAT DEFTERLERİ ARASINDAKİ YERİ Teşrîfat kaleminde yevmî, mufassal ve müteferrik çeşitli defterler vardır. Yevmiye defteri gün ve tarih sırasıyla tutulmuş olan defterler olup padişâha takdîm edilen zevatın isimleri, giydikleri hil atlerin nevileri, kürk masrafları ve ziyafetler dolaysıyla yapılan sarfiyyat, sefirlerin kabulleri esnasındaki tertip ve masraflar, divan ictimaı zamanlarında bulunan âzaların isimleri ve sair bütün merasim, hulasa olarak burada gösterilmiştir. Bu yevmiye defterlerine teşrîfat yevmiye defteri denilirdi. Bu defterlerde, bayram tebrîkleri, mevlid alayı, sefir kabulü, kılıç alayı, sürre alayı, sadra zam, kaymakam, reisülküttab, kazaskerler ve nişancılara ait teşrîfat kanunları, divan merasimi ve ulûfe ve arz divanları ve saire inceden inceye yazılmıştı. III. Selim'den itibaren yevmi defterlerde Teşrîfat Kalemi'ne ait bütün vukuat sadece haber kabilinden veya icmali bir uslûpla yer almaya başlamıştır. Yevmî Vukû ât veya Yevmî İcmal Defterleri olarak isimlendirilebilecek ve oldukça düzenli olarak tutulmuş bu defterler haricinde ayrıca rusûmata dair tafsîlî vekayii de merasimlere göre tasnîf edilmek suretiyle ayrı ayrı defterlerde toplanmıştır. Ancak bu tafsîlî vekayii defterleri, yevmî düzenli vekayiin tamamını aks ettirmekten uzaktırlar. III. Selim ve II. Mahmud zamanlarına ait olan bu tafsîlî defterlerin bir kısmı Tanzîmat'tan sonra da devam ettirilmiştir. 3 Üzerinde çalıştığımız defter de bu tür defterlerden birisidir. Bu dönemde, merasimleri tasnîf edilmiş olarak ayrı ayrı ihtivâ eden bu defterler haricinde, umumî bazı defterlerin de tertip edilmiş olduğu bilinmektedir. 2 Defter-i Teşrîfât vr. 1a.-27a; krş. Âkif Efendi, Târih-i Cülûs-ı Sultân Mustafa III. TE 199, s. 2-25, 154; TE 132, s , 55-58, 64-67, 85-90, 94-95, , ; TE 285, s. 9-17, 19-21, Defter-i Teşrîfât vr. 39b-42a; krş. Esad Efendi, Teşrîfat-ı Kadime, s Filiz KARACA, Tanzîmat Dönemi Ve Sonrasında Osmanlı Teşrîfat Müessesesi, s

11 Ayrıca Teşrîfat Kalemi'nin idarî yönü ile ve merasimler dışında yürütmekte olduğu çeşitli muamelatla alakalı gelen ve giden çeşitli evrak için de ayrı defterler tanzîm olunmuştur. Tezime kaynaklık eden 350 numaralı Sadaret Defteri'nin Teşrîfât Kalemi'ne ait defter ve evraktan yararlanılarak cülûs ve cenaze merasimlerine dair müstakil bir defter haline getirilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Bu defterin diğer teşrîfat defterlerinden farkı cülûs ve cenaze merasim vekayiini ihtiva eden müstakil bir defter olmasıdır. Benzeri şekilde müstakil bir cülûs defterine rastlanmamıştır. 11

12 1.3. CÜLÛS MERASİMİNE DÂİR Teşrîfat Defterleri'nde kaleme alınan merasimler içerisinde cülûs merasimleri önemli bir yer arz etmektedir. Cülûs Arapça bir kelime olup oturmak anlamına gelmektedir. İslâm devletleri ve Müslüman Türk devletlerinde şehzadelerin tahta geçmesi münasebetiyle tören düzenlenirdi. Bu tören herhângi bir taht kavgasına engel olmak için ölen hükümdarın cenaze merasimlerinden önce yapılırdı. Tahta çıkış merasimleri olan cülûs törenlerini yukarıda bahs edildiği gibi en eski Türk devletlerinden itibaren her devirde yapıldığı gibi Osmanlı Devleti'nde de kuruluşundan itibaren çeşitli biçimlerde yapıldığı görülmüştür. Beylikten büyük bir imparatorluk haline gelen Osmanlı Devleti'nin gelişim safhası içindeki değişimleri belirleyebilmek için cülûs ve cenaze merasimleri önemli göstergelerdir. Bu merasimler özellikle on beşinci yüzyıldan itibaren daha çok önem kazanmış olup, daha sonraki ihtişamlı merasimlerin başlangıcı ise on altıncı yüzyılda şekillenmiştir. I. Ahmed den itibaren çoğunlukla ekber ve erşed yasasının uygulandığı sistemde her yeni hükümdarın başa geçmesi, bir öncekinin ölümü ile beraber olmuş, böylece iki önemli olay birlikte yaşanılmıştır. Bunun için ölüm ve cenaze törenlerinin birlikte incelenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Hükümdarların ölümleri bazı eski tarihlerde siyasi akış içersinde ele alınmışsa da, bu olayın devamı olan cenaze törenleri ile ilgili kısmı yeterli derecede aydınlatılamamıştır. 4 Osmanlılar'da hükümdar ölünce dârüssaâde ağası durumdan hemen sadra zamı haberdar ederdi. Sadra zam da vezirler, kaptanpaşa, şeyhülislam, kazaskerler, defterdar, nişancı, nakibüleşrâf, İstanbul kadısı, yeniçeri ağası, sekbanbaşı ve kul kethüdasını çağırarak hep birlikte saraya giderler, Kubbealtı'nda veya Sünnet Odası'nda toplu halde yeni padişâhın 4 Zeynep Tarım ERTUĞ, Osmanlı Devleti'nde XVI. Y.Y. Cülûs ve Cenaze Törenleri, s

13 çıkmasını beklerlerdi. Fakat I. Ahmed ve II. Mustafa örneklerinde olduğu gibi bazen bu usulün dışına çıkarak devlet ileri gelenlerini beklemeden tahta cülûs eden padişâhlar da olmuştur. XVII. yüzyıl başlarından itibaren tahta geçecek şehzade kızlar ağası ve silahtar ağa tarafından şimşirlikten alınır, padişâhın vefat ettiği ve saltanat nöbetinin kendisine geldiği söylenip tebrîk edilirdi. Bu arada Selçuklular'da olduğu gibi Osmanlılar'da da bazen tahta yeni geçen hükümdara ölen padişâhın naaşı gösterilirdi. Padişâh, bir kolunda dârüssaâde ağası, diğer kolunda silahtar ağa ile önce Hırka-i Şerif Dairesi'ne götürülürdü. Burada sadra zam ve şeyhülislâmın biatından sonra başında saltanat alameti olarak Yûsufî destâr ve sırtında samur erkân kürkü ile eski bir Türk töresine göre müneccimbaşı tarafından belirlenen eşref-i saatte Bâbüssaâde önünde kurulan tahta oturtulur ve hemen öteki devlet ricâli de kendisine biat ederdi. Bir yandan yeni padişâh için cülûs merasimi yapılırken öte yandan ölen padişâh için de cenaze merasiminin hazırlıklarına başlanırdı. Sadra zam ve şeyhülislâm, yeni padişâha Hırka-i saâdet Dairesi'nde biat ettiklerinden genellikle tören yerinde önce nakibüleşrâf biat ve dua ederdi ardından bayram tebrîklerinde olduğu Kırım hânzâdesi, rikab-ı hümâyûn ağaları ve kapıcıbaşı ağalar biat ederlerdi. Kubbealtı'nda bekleyen şeyhülislâmın gelip dua etmesinden sonra sadra zam ve öteki vezirler, kazaskerler, diğer devlet ileri gelenleri, ocak ağaları biat ederek tebrîklerini sunarlardı. Nihayet teşrîfatçı efendinin etek öpmesiyle merasim biterdi. Yeni hükümdar tahtından kalkıp hazır bulunanları selamladıktan sonra selefi olan hükümdarın cenaze namazını kılar ve Enderun'a dönerdi. Padişâhın tahta oturuşunda ve kalkışına veziriazam, şeyhülislâm, öteki vezirler ve kazaskerlerin tebrîkleri sırasında Dîvân-ı Hümâyûn çavuşları tarafından alkış tutulması tören gereğiydi. Yeni padişâhın cülûstan sonra sakal bırakması âdet olup buna tesrih-i lihye denirdi. Padişâh birkaç gün içinde Paşakapısı'na yeni kazdırdığı mühürle birlikte bir hatt-ı hümâyûn göndererek sadra zama makamında kaldığını bildirir ve bazı öğütlerde bulunurdu. Bu hatt-ı hümâyûn reisülküttab tarafından devlet erkânının huzurunda merasimle okunurdu. Sadra zam da cevap olarak bir teşekkür mektubu yazar ve hatt-ı hümâyûnu getiren saray görevlisiyle gönderirdi. Bu arada görevliye kürk, maiyyetine de hilatler giydirilip hediyeler verilirdi. Buna umum hilati denirdi. Birkaç gün sonra sadra zamla şeyhülislâmın teşekkür için saraya gitmeleri, huzura çıkmaları teşrîfat kuralı gereğiydi. Ardından yeni padişâhın Eyüp Sultân'a götürülerek orada kılıç kuşanma merasiminin yapılması da devletin sonuna kadar devam etmiş törenlerdendi. Kılıç kuşanma merasimini padişâh türbelerinin ziyareti takip ederdi. Önceleri bütün padişâh türbelerini kapsayan bu ziyaret daha sonra 13

14 sadece Fatih Sultân Mehmed in türbesine inhisar etmiştir. Cülûsun on beşinci günü yeni padişâhın Mukaddes Emanetler Dairesi'ne gitmesi ve kayıt defterlerini gözden geçirmesi de âdettendi. Bu arada yeni padişâhın cülûsu İstanbul'da dellallar ve top atışlarıyla ilan edilir, ayrıca devletin her tarafına gönderilen fermânlarla bütün tebeaya duyurulurdu. Böylece şenlikler yapılır, hutbenin yeni hükümdar adına okunması, sikkenin de onun adına kestirilmesi emredilirdi. Cülûsun elçiler vasıtasıyla dost ve komşu devlet hükümdarlarına bildirilmesi de âdetti. Bunun üzerine yabancı devletlerden cülûs tebriği için elçiler gelir, bunlar için de elçi kabul törenleri düzenlenirdi. 5 Yeni padişâhın cülûsu münasebetiyle devlet ve saray erkânı, ulema ve kapıkulu ocakları mensuplarına cülûs bahşişi verilirdi. XVII. Yüzyıldan itibaren cülûs bahşişine cülûs in amı da denilmiştir. Osmanlılarda cülûs bahşişinin tevzî i münasebetiyle bir divan toplanır ve bahşiş ulûfe tertîbi üzere dağıtılırdı. Cülûs bahşişi divanında ulûfe divanında olduğu gibi arza girilmez, bahşişin dağıtılması için padişâhın yazılı emri gelince önceden keseler içinde hazırlanmış olan paralar tevzî edilirdi. 6 5 Abdülkadir ÖZCAN, Cülûs, DİA, VIII., s Cülûs merasimlerine dair daha önce Z. Tarım Ertuğ tarafından doktora tezi hazırlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde XVI. yy. cülûs ve cenaze törenleri konulu tezde tahta çıkış merasimleri, cülûs öncesi, cülûs ve cülûs sonrası olmak üzere üç kısım halinde incelenmiştir. Padişâhların hângi şartlar altında tahta geldikleri, taht için verdikleri mücadeleler, ayrıca iktidardaki padişâhın tahtını korumak için başvurduğu tedbirler konu edilip, cülûstan hemen önce tahta çıkması beklenen padişâhın nasıl davet edildiği ele alınmıştır. Bununla birlikte cülûs ve cülûs merasimleri bir bütün halinde incelenerek I. Selim'den III. Murad'ın cülûsuna kadar dört padişâh için gerçekleştirilen merasimler kronolojik olarak incelenmiştir. Cülûs sonrasının önemli olaylarından biri olan cülûs tebrikleri ve elçi kabulleri fazla açılmayıp bir iki örnekle tek başlık halinde yazılmıştır. Yukarıda adı geçen tezin ikinci ana konusu olan cenaze merasimleri II. Bayezid'in vefatından II. Selim'in ölümüne kadar yine kronolojik olarak anlatılıp, padişâhların vefatlarına neden olan hastalıkları, ölümleri, bu sırada yapılan işlemler, yeni bir cülûsa kadar ölümün gizlenmesi, cenazenin korunmaya alınması, vefatın ilanı, yas alametleri ve cenaze alayı dört padişâh için açılan ayrı başlıklar altında ele alınmıştır. Törenlerin biçimine ve kıyafetlere ait bilgiler minyatürlerle desteklenmiştir. Bunun dışında Osmanlı Devleti'ndeki cülûs ve cenaze merasimleri birkaç makale ve teblîğ dışında bir çalışmanın ana konusu olarak ele alınmamıştır. 14

15 3. SONUÇ Bu çalışma ile, Osmanlılar'da cülûs ve cenaze törenleri içeren ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde yer alan 350 numaralı Sadaret Defteri yeni harflerle çevrilmiştir /M yılları arasında Osmanlı Devleti'nde yapılan resmi törenler içinde yer alan cülûs ve cenaze törenlerininin ayrıntılarıyla yer aldığı bu çalışmanın, devlet protokolü olan üst düzeydeki merasimlerin ortaya çıkarılması merasimlerin gerçekleştirildiği devrin daha iyi tanınmasını sağlayacaktır. Osmanlı Devleti'ndeki cülûs ve cenaze merasimlerini anlatan diğer eserlerle mukayese edildiğinde 350 numaralı defterin bu konu ile ilgili müstakil tek defter olduğu sonucuna ulaşılacaktır. Bu yönüyle eşsiz bir kaynaktır. Bu düşünceden hareketle çalışmanın konu ile ilgilenen araştırıcılara faydalı olacağı ümit edilmektedir. 15

16 4. BİBLİYOGRAFYA ÂKİF EFENDİ, Tarih-i Cülûs-ı Sultân Mustafa III, Sly., Es ad Efendi Ktb., nr (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'nde mezuniyet tezi olarak yeni harfli metni hazırlatılmıştır. Tarih Bölümü, Seminer Ktb. nr. TE 199, TE 132, TE 285). CÂBİ Ömer Efendi (2003), Câbi Tarihi, (Târih-i Sultân Sellîm-i Sâlis ve Mahmûd-ı Sânî), Tahlil ve Tenkidli Metin, Haz. Mehmet Ali Beyhân, TTK yay. Ankara. DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Sözlük. ERTUĞ, Zeynep Tarım (1995), Osmanlı Devleti'nde XVI. Y.Y. Cülûs ve Cenaze Törenleri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Kültür Bakanlığı tarafından 1999'da basılmış doktora tezi, İstanbul. ÇINAR, Ali Osman (1999), Mehmed Edip Efendi'nin Hayatı ve Târîhi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, basılmamış doktora tezi, İstanbul. ESAD EFENDİ (1979), Teşrîfat-ı Kadîme, (Sadeleştiren: Yavuz Ercan, Osmanlılarda Töre ve Törenler), Tercüman 1001 Temel Eser 132, İstanbul. IRMAK, Yunus (1991), III. Mustafa Rûznâmesi (H / M ), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, basılmamış yüksek lisans tezi, İstanbul. KARACA, Filiz (1997), Tanzîmat Dönemi ve Sonrasında Osmanlı Teşrîfat Müessesesi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, basılmamış doktora tezi, İstanbul. ÖZCAN, Abdülkadir ( 1993), Cülûs DİA, VIII., s PAKALIN, M. Zeki, (1971), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul. Redhouse, Türkçe/Osmanlıca-İngilizce Sözlük. 16

17 SERTOĞLU, Midhat (1986), Osmanlı Tarih Lügatı (OTL), İstanbul. Şemsettin Sami, Kamus-ı Türkî. UZUNÇARŞILI, İ.Hakkı (1988), Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, TTK yay., Ankara. VÂSIF, Tarih, I (İstanbul 1219; Bulak 1246) II (1246). 5. ÖZGEÇMİŞ 1981 yılında Fatsa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu ilçede tamamladı yılında kazandığı İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü 2003 yılında bitirdi yılından beri İstanbul'da özel bir dershanede Tarih öğretmenliği yapmaktadır. 17

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

T. C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TÜRK TARİH KURUMU

T. C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TÜRK TARİH KURUMU T. C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TÜRK TARİH KURUMU Türk Tarih Kurumu, Kızılay Sokağı No: 1 06100 Sıhhiye - ANKARA Tel: +90 312 3102368, Faks: +90 312 3101698 Türk Tarih Kurumu

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları : 40 Kadınların Belleği Dizisi No : 8 Yayına Hazırlayan A. Oğuz İcimsoy PROJE DESTEĞİ FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Baskı ve Cilt: Hanlar Matbaası

Detaylı

MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika

MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika cemâati, müteferrika taifesi) ve bu s ı n ı f a m e n s

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ORTADOĞU EKONOMİ POLİTİĞİ ANABİLİM DALI MİHRİŞAH VALİDE SULTAN VAKFI (Kurumları, Hayır Hizmetleri ve Akarları) Yüksek Lisans Tezi İDRİS AKARÇEŞME

Detaylı

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R HANEDANDAN BİR RESSAM ABDÜLMECİD EFENDİ Prof. Dr. Günsel Renda Arnavutköy Amerikan

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...15 BİRİNCİ BÖLÜM OSMANLI DEVLETİNDE MERKEZ TEŞKİLATI...17 Osmanlı Devleti nin Yapısı...17 Osmanlılarda Hâkimiyet Anlayışı...18 Osmanlı Hâkimiyet Anlayışının Kaynakları...19 Türk-Moğol

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

OSMANLILARDA TÖRENLER

OSMANLILARDA TÖRENLER OSMANLILARDA TÖRENLER Hazırlayan: Ebru BAYKAL Danışman: Yrd. Doç Dr. Nilüfer BAYATLI Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim Dalı Genel Türk Tarihi Bilim Dalı için ön gördüğü

Detaylı

a. Merkez Yönetiminin Bozulması

a. Merkez Yönetiminin Bozulması Yazı İçerik Merkez Yönetiminin Bozulması Eyalet Yönetiminin Bozulması Ordu ve Donanmanın Bozulması Eğitim Sisteminin Bozulması Ekonomik Durumun Bozulması Toplum Yapısının Bozulması Osmanlı İmparatorluğunun

Detaylı

Şehzade Mustafa Kaynakçası

Şehzade Mustafa Kaynakçası Şehzade Mustafa Kaynakçası Turan, Ş. (1997). Kanuni Süleyman Dönemi Taht Kavgaları. Ankara: Bilgi Yayınevi. Gökbilgin, M. T. (1967). "Süleyman I (Kanuni)". İslam Ansiklopedisi (XI), 99b-155b. İstanbul:

Detaylı

XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Cülûs ve Cenaze Törenleri (Enthronement and

XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Cülûs ve Cenaze Törenleri (Enthronement and Doç. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 1985 Lisans Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü 1987 Y. Lisans Marmara Üniversitesi, SBE

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Saray Mutfağının Halka Açılan Kapısı Doç. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ 12 Mart 2008

Saray Mutfağının Halka Açılan Kapısı Doç. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ 12 Mart 2008 Saray Mutfağının Halka Açılan Kapısı Doç. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ 12 Mart 2008 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0708.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma metni, araştırmacıların

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Sıddık ÇALIK (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 E-posta: (kurum/özel) scalik@ybu.edu.tr-siddikcalik@gmail.com Web sayfası Santral

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı: Arif KOLAY Doğum Yeri: Kütahya Doğum Tarihi: 17.03.1973 Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce Yabancı Dil Puanları: ÜDS: 60 KPDS: 61 Bölümü/Anabilim Dalı: Tarih

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (19-20 yy) Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 224022300001201 1 2 0 2 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Cülûs ve Cenaze Törenleri (Enthronement and

XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Cülûs ve Cenaze Törenleri (Enthronement and Prof. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 2007 Doçentlik İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI

OSMANLI ARAŞTIRMALARI SAYI 38 2011 OSMANLI ARAŞTIRMALARI THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES Kitâbiyat saraya mensûbiyet dönemini veya saraya sunduğu eserleri dolayısıyla sarayla olan bağlantısının ne oranda sürdüğünü/sürekli olduğunu

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU

Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU Yard. Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU Oda No: 8 Telefon: 1120 E-Posta: rasitgun@hotmail.com 1. Doğum Tarihi: 04.05.1963 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tefsir Hadis Ankara

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X OSMANLI ARAŞTIRMALARI X Neşl.r Heyeti - EdU.orlal Board HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÜNÇ HEATH W. LOWRY- İSMAiL ERtlNSAL THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, X İstanbul-199 0 226 Nitekim Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinin

Detaylı

Betül İpşirli Argıt, Rabia Gülnûş Emetullah Sultan: 1640-1715, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2014, 9786051051321, 286 s. Said Nohut *

Betül İpşirli Argıt, Rabia Gülnûş Emetullah Sultan: 1640-1715, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2014, 9786051051321, 286 s. Said Nohut * FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 4 Yıl/Year 2014 Güz/Autumn 2014 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM NYATÜRLERİ OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları:1-Minyatür, T. İş Bankası, 2002 PORTRELER PORTRAITS Fatih Portresi Portrait of Mehmed

Detaylı

BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ

BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ Mustafa YAYLA 1 Ahmet ALTAY 2 ÖZET Bu çalışmada Bulgaristan Aziz Kiril ve Methodius Ulusal Kütüphanesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

CAM ESKİÇAĞ DA CEREN BAYKAN DANİŞ BAYKAN TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Bu çalışma, camın ortaya çıkışından Antik Çağ sonuna dek kullanımına ilişkin üretim ve bezeme tekniklerinin derlendiği bir el kitabıdır. İçeriğinin başlıca amaçlarından

Detaylı

BALIKESİR KAZASI (1840 1845)

BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 1 2 BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 3 Tanzimat başlarında BALIKESİR KAZASI (1840 1845) (Demografik Durum) Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No:8 ISBN 975 94473 4 7 Kapak : Petek Ofset Matbaacılık

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine arts Institute (GSED), Sayı/Number 33, ERZURUM 2014,

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine arts Institute (GSED), Sayı/Number 33, ERZURUM 2014, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine arts Institute (GSED), Sayı/Number 33, ERZURUM 2014, 108-148 OSMANLI CÜLUS MİNYATÜRLERİNDE PADİŞAH İMGESİNİN SANATÇI ALGISI VE

Detaylı

Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Haziran 2013

Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Haziran 2013 Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Haziran 2013 Yüksekokulumuz Projeleri Ankara da Tanıtıldı. Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri nde; Yüksekokulumuzda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ...... v GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI A. Hitap... 10 B. Selamlama... 14 C. Tanıtma ve Tanıştırma... 19 D. El Sıkma (Tokalaşma)... 24 E. El Öpme ve Öpüşme... 26 F.

Detaylı

I. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ

I. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi 21-22 Aralık 2012 - İstanbul I. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ Editör Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII Töre Yapmak, Âdet Çıkartmak:

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

Osmanlılarda Lalalık Kurumu. Ankara: Berikan Yayınevi, ISBN: , 199 sayfa. Prof. Dr. Kenan Ziya Taş, (2014).

Osmanlılarda Lalalık Kurumu. Ankara: Berikan Yayınevi, ISBN: , 199 sayfa. Prof. Dr. Kenan Ziya Taş, (2014). Osmanlılarda Lalalık Kurumu Ankara: Berikan Yayınevi, ISBN: 978-975-267-925-2, 199 sayfa. Prof. Dr. Kenan Ziya Taş, (2014). Umut Güner 1 "Osmanlılarda Lalalık Kurumu" başlığı ile yayınlanan eser, yazarın

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BAŞBAKANLIIK 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE

DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ. Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE TOPLUMSAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE DİNÎ SÖYLEMİN ÖNEMİ Tartışmalı İlmî Toplantı PROGRAM - DAVETİYE 16/18 EKİM 2015 CUMA-CUMARTESİ-PAZAR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KONGRE ve KÜLTÜR MERKEZİ KAMPÜS / GAZİANTEP

Detaylı

Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya da doğdu. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir.

Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya da doğdu. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir. Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya da doğdu. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir. YAVUZ SULTAN SELİM Babası: Sultan II. Bayezid Annesi: Gülbahar Hatun Doğum Tarihi: 10 Ekim 1470 1 / 5

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 7: 27 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Devleti nin Merkez Örgütü Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 132-157.

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 7: 27 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Devleti nin Merkez Örgütü Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 132-157. KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 7: 27 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Devleti nin Merkez Örgütü Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 132-157. Osmanlı Yönetim Örgütü Merkez ve Eyalet Örgütleri Merkez Örgütü 1. Padişah ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

MUHİBBÎ (KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN) DİVANI NIN İKİ YENİ YAYINI TWO NEW PUBLICATIONS OF MUHIBBÎ S (SULEIMAN THE MAGNIFICENT) DIVAN

MUHİBBÎ (KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN) DİVANI NIN İKİ YENİ YAYINI TWO NEW PUBLICATIONS OF MUHIBBÎ S (SULEIMAN THE MAGNIFICENT) DIVAN SÜTAD, Güz 2015; ( 38): 353-359 ISSN: 1300-5766 MUHİBBÎ (KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN) DİVANI NIN İKİ YENİ YAYINI TWO NEW PUBLICATIONS OF MUHIBBÎ S (SULEIMAN THE MAGNIFICENT) DIVAN Yıldıray ÇAVDAR * Saltanat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Y A Y I N L A R KİTAP

ÖZGEÇMİŞ Y A Y I N L A R KİTAP Prof. Dr. Fikret SARICAOĞLU İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Ordu caddesi, nr. 196 34459 Beyazıt/Fâtih Tel: 0 212 455 57 00/16020 fsarica2@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF THEOLOGY FACULTY OF ÇORUM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF THEOLOGY FACULTY OF ÇORUM GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2004/1 Yıl: 3, Cilt: III, Sayı: 5 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF THEOLOGY FACULTY OF ÇORUM ISSN 1303-7757 2004/1 Year: 3, Vol.: III, Issue:

Detaylı

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ YAZIŞMA PROTOKOLÜ

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ YAZIŞMA PROTOKOLÜ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ YAZIŞMA PROTOKOLÜ Yasemin ARAS 5 Mayıs 2005 YAZI, MEMURUN KALİTESİNİ; MEMUR DA KURUMUN KALİTESİNİ YANSITIR RESMİ YAZILAR Normal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Doğan YAVAŞ 2. Doğum Tarihi: 26.08.1959 3. Unvanı: Görevi:Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları Kaynak Gösterme Rapor içerisinde kullanılan farklı kaynaklardan edinilen bilgilerin nereden alındığının gösterilmesi gerekir. Raporda farklı bir kaynaktan alınan ve olduğu gibi kullanılan cümlelerin ya

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLER

2014 YILI FAALİYETLER 2014 YILI FAALİYETLER 11 Ocak tarihinde Öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Harun SAVUT İstanbul Şehzade Camii nde Mevlid Kandili Programına 11 Ocak 2014 tarihinde öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr Zeki

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

Osmanlı Devleti Kaynakçası

Osmanlı Devleti Kaynakçası Osmanlı Devleti Kaynakçası Tekkanat, H. (1996). Kuruluşundan Fatih Dönemi Sonuna Kadar Osmanlı Tarih Yazıcılığı. İnalcık, H. (1979-1980). "Osmanl Pamuk Pazarı, Hindistan ve ingiltere Pazar Rekabetinde

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr.

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. ŞAHSİ BİLGİLER Uyruk : T.C. Doğum Yeri : İstanbul Doğum Tarihi : 27 Aralık 1972 EĞİTİM 2001-2008: Doktora Türk Modernleşmesi Öncülerinden Fuat Köprülü: Hayatı, Eserleri

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666 Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Hürrem sultan kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Hürrem sultan kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Hürrem Haseki Sultan (d.1500-1506 arası Rutenya, Lehistan - ö. 15 Nisan 1558, İstanbul) doğum adı: Alexandra Lisowska, Osmanlıca adı:????????, Avrupa'da tanındığı ad: Roxelana), Osmanlı padişahı I. Süleyman'ın

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

Eğitim Denetimi. Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ

Eğitim Denetimi. Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ Eğitim Denetimi TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu Sendelli Azınlık Okulunda (Gümülcine) tamamladıktan sonra İstanbul Çamlıca Kız Lisesi'ne

Detaylı

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASINA Değerli Üsküdarlılar; Çanakkale Zaferi, hem dünya tarihi açısından, hem de milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Mehmetçik burada, tarihe sığmayacak bir kahramanlık

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası *

Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası * Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10, İstanbul 2013, 13-24. Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası * NİHAT ÖZTOPRAK ** KİTAPLAR 1. Fuzûlî ve Cevherler (Yayınlanmamış Mezuniyet Tezi), İstanbul 1960, Türkiyat

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanacak olan Doğu Karadeniz Kültür Araştırmaları Serisi isimli

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı *BE6EUHK5* Sayı : 75063593-100- Konu : Ara Sınav Programları SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : 01/11/2016 tarihli, 58066181-100-32532 sayılı

Detaylı

DĠYARBAKIR DA YETĠġEN KÜLTÜR VE SANAT ĠNSANLARI: 2 ULUSLARARASI SEZAĠ KARAKOÇ SEMPOZYUMU (5-7 NĠSAN 2012/DĠYARBAKIR)

DĠYARBAKIR DA YETĠġEN KÜLTÜR VE SANAT ĠNSANLARI: 2 ULUSLARARASI SEZAĠ KARAKOÇ SEMPOZYUMU (5-7 NĠSAN 2012/DĠYARBAKIR) Değerli Akademisyenler, Sezai Karakoç, günümüz Türk edebiyatının en önemli isimlerindendir. 1950 den bu yana yazdıklarıyla, özellikle genç şairler üzerinde önemli bir iz bırakmıştır. Sezai Karakoç un şiirindeki

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARININ ÖZEL İMAMLARI: İMÂM-I SULTÂNÎLER

OSMANLI PADİŞAHLARININ ÖZEL İMAMLARI: İMÂM-I SULTÂNÎLER İstem, Yıl:4, Sayı:7, 2006, s. 65-74 OSMANLI PADİŞAHLARININ ÖZEL İMAMLARI: İMÂM-I SULTÂNÎLER Doç.Dr. Murat AKGÜNDÜZ Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi The Imams of the Ottoman Sultans The imams of

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 4 TARİH TESTİ 1. Bu testte 44 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Türkiye de Cumhuriyet kaç tarihinde ilan edildi? sorusuna cevap vermede

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Bekir AKŞİT * Anahtar Kelimeler Sultan Cem, II. Bayezid, Osmanlı, Konya, İktidar Mücadelesi.

Bekir AKŞİT * Anahtar Kelimeler Sultan Cem, II. Bayezid, Osmanlı, Konya, İktidar Mücadelesi. TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2012, Sayı: 8 Sayfa: 303 309 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2012, Issue: 8

Detaylı

ERSOY ve. Bakıslar. Genc. Mehmet Akif. İstiklal Marşı na. Sempozyumu 1 2-1 3 M a r t 2 0 1 1 / B A R T I N. İstiklal Marşı nın Kabulünün

ERSOY ve. Bakıslar. Genc. Mehmet Akif. İstiklal Marşı na. Sempozyumu 1 2-1 3 M a r t 2 0 1 1 / B A R T I N. İstiklal Marşı nın Kabulünün İ B A R T I N Ü N İ V E R S İ T E S BARTIN ÜNİVERSİTESİ İstiklal Marşı nın 90 Kabulünün Yılında Mehmet Akif ERSOY ve İstiklal Marşı na Genc Bakıslar Ulusal Öğrenci Sempozyumu 1 2-1 3 M a r t 2 0 1 1 /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Ö Z G E Ç M Đ Ş. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen-Edebiyat Fakültesi. Marmara Üniversitesi

Ö Z G E Ç M Đ Ş. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen-Edebiyat Fakültesi. Marmara Üniversitesi Ö Z G E Ç M Đ Ş 1. Adı Soyadı: Aygün Ülgen 2. Doğum Tarihi: 1957 3. Ünvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türk ve Đslam Marmara Üniversitesi 1993 Sanatları Tarihi Yüksek Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı