Ankara 1998, s Bkz. EK - 1, s Tagallüb: Zorbalık. 8 Feyz: Ġlim. Bolluk, bereket.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara 1998, s.255-25. 6 Bkz. EK - 1, s. 5. 7 Tagallüb: Zorbalık. 8 Feyz: Ġlim. Bolluk, bereket."

Transkript

1 İbrahim Hâzım Bey (MAT 1 ) Osman KOÇIBAY * Hafız Hüseyin Efendi ile Vahide Hanım'ın oğlu olan Ġbrahim Hâzım Bey, Rumi 1306 (Miladi 1890) tarihinde Pirlepe 2 'de doğdu. Ortaöğrenimini Pirlepe RüĢtiyesi ile Ġstanbul Vefâ Ġdâdisi'nde tamamladı. Mekteb-i Mülkiye'den 1327 (1911)'de mezun oldu Cebelibereket 4, KırĢehir, Artvin, tarihleri arasında Burdur Valisi olarak görev yapmıģtır 5. Rıza ERDEM, Ġsmet ĠNÖNÜ'ye takdim etmek için 1946 tarihinde hazırladığı "Ulu Cumhurbaşkanımız Büyük İnönü'ye Burdur'dan Bilgiler" isimli el yazması eserinde, Burdur Valisi Ġbrahim Hâzım Bey'in Burdur'daki çalıģmaları hakkında Ģu bilgileri vermektedir 6 : "Cumhuriyet'in 7. yılında Burdur a vali gelen merhum Hâzım, Burdur da halkçılığın temelini atmış. Tagallüb 7 iyi sona erdirerek memleketin gençliğine kıymet ve mevki almasına yardım etmiş bir validir. Okul çalışmaları, bilhassa yatılı okul binaları bu zât zamanında kuvvetli bir hızla yürümüş, ilin bugün her köşesinde birer abide gibi yükselen başlıca okullar Hâzım'ın devamlı gayret ve çalışmasıyla yükselmiştir. Askeriye, Kemer, Çeltikçi, Karamanlı, Çavdır, Armutlu, Yarışlı, Kozağaç ve sâir büyük okullar yılları çalışması eseridir. Burdur - Tefenni, Tefenni - Yeşilova, Burdur - Antalya, Burdur - Isparta yollarının tamamlanması ve mühim köprülerin betonlaşması da cumhuriyetin feyz 8 ve çalışması eseridir. Burdur da milli eğitim çalışmaları ve bilhassa köy okulları inşaatı hamlesi esaslı ve şuurlu bir sûrette merhum Vali Hâzım zamanında Milli Eğitim Müdürü Neşet Zühtü SAYLAN zamanında başlamıştır. 1 Ailesi 21 Haziran 1934 yılında kabul edilen 2525 sayılı Soyadı Kanunu'ndan sonra MAT soyismini almıģtır. * Tarihçi. 2 Pirlepe: (Makedonca: Прилеп, Desova diye de anılır.) Makedonya'ya bağlı bir Ģehir. Eski Osmanlı Ģehirlerindendir. Manastır'ın komģusudur. Rumeli'de Türklerin yoğun yaģadığı yerlerden biridir. 3 Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 31 Ġkinci Kânun 1934, Sayı 4500, s.1. 4 Cebelibereket: Osmaniye. 1908'den itibaren 15 yıl sancak, Cumhuriyet'in ilanından sonra 10 yıl da vilayet merkezi olan Osmaniye, 1 Haziran 1933'de ilçe haline dönüģtürülmüģ ve Adana'ya bağlanmıģtır. 26 Ekim 1996 tarihinde tekrar il olmuģtur. 5 BALTAOĞLU, Dr. Ali Galip; Atatürk Dönemi Valileri 29 Ekim Kasım 1938, Ocak Yayınları, Ankara 1998, s Bkz. EK - 1, s Tagallüb: Zorbalık. 8 Feyz: Ġlim. Bolluk, bereket. 1

2 yılları arasında hızlanan bu ülkülü davâ geçen dört yıl içinde il köylerinde 20 ye yakın yeni okulu ve bir kaç yatılı kültür yuvasını il maârifine hediye etmiştir." Ġbrahim Hâzım Bey, 30 Ocak 1934 Salı günü saat 10.00'da makamında Nâfia 9 'nın silindirinde makinist muavini iken iģten çıkarılan Murat oğlu Adil isminde bir kiģi tarafından ruvolver 10 le öldürülmüģtür. Silah sesine koģan Odacı Mehmet ve Nâfia Mühendis Vekili Ġsmail Hakkı Bey'e de ateģ ederek ağır yaralayan Murat oğlu Adil, son olarak da kendisine ateģ ederek intihar etmiģtir. Hastaneye kaldırılan Nâfia Mühendis Vekili Ġsmail Hakkı Bey ve Odacı Mehmet aldıkları ağır yaralar neticesinde hastanede vefat etmiģlerdir 11. Olayı haber alır almaz Dahiliye Vekili 12 ġükrü Kaya Bey, Isparta Valisi Fevzi Bey'i ailesine teessür 13 ve taziye 14 bildirmek, olay hakkında tetkik yapması ve hükümet adına cenaze töreninde yer alması için görevlendirdi. Olay Burdur'da büyük bir teessür uyandırmıģtır 15. YaĢanan olayda öldürülen Burdur Valisi Ġbrahim Hâzım Bey, Nâfia Mühendis Vekili Ġsmail Hakkı Bey ve Odacı Mehmet için 31 Ocak 1934 ÇarĢamba günü cenaze merasimi 16 düzenlenmiģtir yaģında iken öldürülen Ġbrahim Hâzım Bey'in cenazesi kayınbiraderleri Manisa Milletvekili Avukat Refik ġevket Bey ve Hamit ġevket Bey tarafından bir otokarla Ġzmir'e götürülmüģ ve Memleket Hastanesi'ne konulmuģtur. Cenaze ile birlikte Burdur Cumhuriyet Halk Fırkası Reisi Hamdi Bey refakatindeki 10 kiģilik heyet, Ġzmir'e gitmiģtir 18. Vali Hâzım Bey'in cenazesinin defin programı Ġzmir Valiliği'nce yapılmıģ ve cenaze 1 ġubat 1934 PerĢembe günü saat tam 12.00'de Memleket Hastanesi'nden alınarak Kordon'dan Gazi Bulvarı'nı takiben Basmahane 19 Ġstasyonu'ndaki cami 20 ye götürülmüģtür. Cenaze namazının kılınmasından sonra Ġzmir Asrî Kabristanlığı'na otomobille götürülmüģ ve defnedilmiģtir. Cenazeye çok sayıda çelenk gönderilmiģtir 21. Cenaze töreninde Burdur'dan gelen 10 kiģilik heyet içerisinde yer alan Rıza Ġsmail (Rıza ERDEM) 22 Ġzmirlilere Ģu Ģekilde hitap etmiģtir 23 : "Kadirşinâs 24 İzmirliler! Şuursuz, uğursuz bir haydudun bizden olmayan, Burdur'un temiz topraklarına yakışmayan, kana susamış bir canavarın hiçbir gaye taşımayan serseri kurşunlarıyla değerli 9 Bayındırlık ĠĢleri Müdürlüğü. 10 Ruvolver: Halk arasında Altıpatlar'da denilen Samuel COLT'un icat ettiği ateģli silah. Toplu tabanca. 11 Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 31 Ġkinci Kânun 1934, Sayı 4500, s.1; AkĢam Gazetesi, 31 Kânunusani 1934, Sayı 5500, s.1; Vakit Gazetesi, 31 Ġkinci Kânun 1934, Sayı 5771, s.1 ve 11. Vali Hâzım Bey'in öldürülmesiyle ilgili ulusal basında çıkan gazete haberleri için bkz. EK - 2, s Dahiliye Vekili: ĠçiĢleri Bakanı. 13 Teessür: Üzüntü. 14 Taziye: Ölen kimsenin yakınlarına baģsağlığı dileme. 15 Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 31 Ġkinci Kânun 1934, Sayı 4500, s.1; AkĢam Gazetesi, 31 Kânunusani 1934, Sayı 5500, s.1; Vakit Gazetesi, 31 Ġkinci Kânun 1934, Sayı 5771, s.1 ve Cenaze merasimi fotoğrafları için bkz. EK - 3, s Vakit Gazetesi, 2 ġubat 1934, Sayı 5773, s Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 1 ġubat 1934, Sayı 4501, s.1; Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 2 ġubat 1934, Sayı 4502, s.1; Vakit Gazetesi, 2 ġubat 1934, Sayı 5773, s Basmahane: Günümüzde "Basmane" olarak söylenmekte ve bilinmektedir. 20 Çorakkapı Camii. 21 Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 1 ġubat 1934, Sayı 4501, s.1; Hakimiyeti Milliye Gazetesi, 2 ġubat 1934, Sayı 4502, s.1; Vakit Gazetesi, 2 ġubat 1934, Sayı 5773, s Rıza ERDEM: Babasının ismi Ġsmail olduğu için R. Ġsmail Ģeklinde yazılmıģtır. Öğretmen olan Rıza ERDEM yılları arasında Burdur Belediye BaĢkanlığı yapmıģtır. 23 Gül Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, Ġkinci Kânun 1934, s Kadirşinâs: Değerbilir. 2

3 valimiz Hâzım Beyefendi'yi ve genç, çalışkan başmühendisimiz İsmail Hakkı Bey'i, fedâkâr bir odacıyı kaybettik. Burdur üç gündür fecâ'at 25 ini tarihin bile az kaydettiği acı, zehirler kadar acı bu ölümün ıstırabıyla yanıyor. Dört senedir güler yüzü, tatlı sözü kadar sıcak dürüst hareketleriyle vilâyetimizi idare eden Hâzım Beyefendi makamının büyük ehemmiyet ve nezâketine rağmen yüksek ve kudretli idaresiyle herkese lâyık olduğu kıymeti, hakkını vermiş, kimseyi incitmemiş, herkesi memnun etmeye çalışmıştı. Memlekette bir vali değil, bütün gönlüyle halkı seven ve kendisini halka sevdiren büyük bir baba gibi sevilen bu yüksek adam, bu emsalsiz hasletinin aksine evvelki gün masasının başında yüksek vazifesini görürken akla ve hayale gelmeyen bir felâketle karşılaştı. Yüksek makamında bir iş sahibi zannederek güler yüzle ve «Ne istiyorsun evladım?» hitâbıyle karşıladığı kudurmuş bir canavarın sûikastına uğradı. Bu acı hâdise canımız kadar sevdiğimiz valimizle, genç, kıymetli başmühendisimizin, gene genç bir odacının hazin şehâdetleriyle neticelenen bu feci felâket bütün Burdurluların gönüllerini teessürle yakmış, içlerinde ebediyete kadar sürecek bir matem yaratmıştır. Burdur şu üç gündür tarihinde yaşamadığı ıstırabı, kederi yaşadı. Bu acı ve feci şehâdete ağlamayan, yanmayan kalmadı. İşte biz bu yüksek ölünün arkasından yollara düşüp göz yaşlarıyla inleyen, kan ağlayan on binlerce halkın içinden kopup bu mukaddes ölüye Burdur namına son vazifesini yapmaya gelen bir parçayız. Bizler, Burdur'un göklere erişen matemini taşıyoruz... Gözlerimize bakın! Teessürle yanan kalplerimizin ateşini orada okuyacaksınız. Yüzlerimize bakın! Bu felâketin matemini, bütün acılığını timsâl 26 halinde canlanmış göreceksiniz. Yüksek duygulu Aziz İzmirliler! Burdur muhit 27 ini sonsuz acılara boyayan, ta küçüğünden ak saçlı nenelerine kadar kan ağlatan bu ölüm, Burdur'un tarihinde daima kalpleri yasla karartan, gözleri yaşla dolduran matem yüklü bir silah bulut halinde anıldıkça her zaman gönülleri gölgelendirecek, 30 Kânun-u sâni her yıl Burdur'un matem günü olacak, muhitimizde sönen bu varlığı her sene yüreklerimiz sızlayarak ta'zîz etmek 28, hürmetle anmak Burdur çocuklarının yürekten duyacağı asil bir vazifesi olacak. Büyük Ölü, Aziz Burdur Şehidi! Sen Burdur'un ufkunda yanan büyük nurdun. Derin tecrüben, yüksek ve kudretli kafanla yıllarca muhitimize ışık verdin, feyiz saçtın. Yüreklerimizi yakacak varlığını gömdüğün Burdur'da şimdi senin yokluğunla her şey söndü, her şey karardı Fecâ'at: Feci durum. 26 Timsâl: Resim, sembol. 27 Muhit: Çevre. 28 Ta'zîz etmek: Aziz tutmak, değer vermek. 3

4 Dört senedir bıraktığın büyük hatıralar, her yerde yükselttiğin kıymetli eserler, sayısız mektep binaları, eşsiz Halkevi 29 binamız ulu varlığını daima hatırlatacak. Bunlar senin kudsî 30 matemine dikilmiş ölmez birer abidedirler.. Aziz vazife şehidi, ulu valimiz, yaşayan büyük varlık! Tabutunun etrafında matemden bir hürmet çerçeveleyen şu yüksek kitlenin huzurunda söylüyorum... Benim lisanımda bütün muzdarip Burdurluların lisanı birleşerek söylüyorum. Aziz ve yüksek varlığını mübarek na'şını kara topraklara gömsem bile senin kudsî mezarın seni candan seven, sana senelerce gönülden bağlanan Burdurluların kalpleri olacak. Sen bu sevgi dolu acı hicrân 31 ınla çarpan, ağlayan kalplerde ebediyete kadar yaşayacaksın. Mezarının üstüne çelenk korken kalplerimizi de orada bırakıyoruz. Ne yazık ki sana genç kızlarımız matem çelengi değil muvaffakiyet 32 tâcı işleyeceklerdi. Aziz İzmirliler! Teessürümüz o kadar büyük ve derin. Hemşehrimizin bu yüksek varlıktan böyle hazin bir sûrette ayrılıştan duydukları teessür o kadar sonsuzdur ki: Ben bu ıstırabı bir türlü ifade edemiyorum. Bu büyük teessüre hakkıyla tercüman olmak isterdim. Ne yapayım ki kalbim gibi yanan kavrulan dilimde acılar burkuluyor, söyleyemiyorum. Büyük matemimize, derin teessürümüze gösterdiğiniz yüksek alâkadan dolayı sizlere Burdur'un şükrânını sunmayı bir vazife bilirim. Büyük Ölü! Eserlerin önünde her zaman saygı ile eğileceğiz ve seni anacağız. Kudsî huzurunda son bir hürmetle huzu' 33 ile eğiliyorum. Şehit ulu ruhuna matemli gönüllerden derleyip getirdiğim binlerce selam ve ihtirâm 34." Ġdare yeri Burdur Muallimler Birliği olan ve Burdur Halkevi'nce sahip ve müdürlüğünü Sinir Ġmamı oğlu Sabri (US)'nin yaptığı Gül Dergisi 35 'nin Ġkinci Kânun 1934 tarihli 4. sayısında Kerim imzalı "Büyük Valiler", dergi idaresince yazıldığını tahmin ettiğimiz "Vazife Şehitlerine" ve Kerim Gültekin imzalı "Bir Haile Karşısında" isimli yazılar neģredilmiģtir 36. Ġbrahim Hâzım Bey'in ismi Eğitim Öğretim yılında Burdur Askeriye Köyü'ndeki ilköğretim okuluna verilmiģtir Halkevi Binası'nın açılıģı ve Vali Hâzım Bey'in yer aldığı diğer fotoğraflar için bkz. EK - 4, s Kudsî: Kutsal. 31 Hicrân: Ayrılık, ayrılık acısı. 32 Muvaffakiyet: BaĢarı. 33 Huzu': Alçak gönüllü olmak. 34 İhtirâm: Saygı duyma. 35 Gül Dergisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 36 Vali Hâzım Bey'in öldürülmesi ile ilgili Gül Dergisi'nde çıkan yazılar için bkz. EK - 4, s ġehit Hâzım Bey Ġlköğretim Okulu (ġehit Hâzım Bey Ġlkokulu). 4

5 EK - 1 5

6 EK - 2 Burdur Valisi İbrahim Hâzım Bey'in Öldürülmesi İle İlgili Ulusal Basında Çıkan Haberler 31 Ocak 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nin 1. Sayfası 6

7 1 Şubat 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nin 1. Sayfası 2 Şubat 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nin 1. Sayfası 7

8 31 Ocak 1934 tarihli Akşam Gazetesi'nin 1. sayfası. 8

9 31 Ocak 1934 tarihli Vakit Gazetesi'nin 1. Sayfası 31 Ocak 1934 tarihli Vakit Gazetesi'nin 11. Sayfası 9

10 2 Şubat 1934 tarihli Vakit Gazetesi'nin 1. Sayfası 2 Şubat 1934 tarihli Vakit Gazetesi'nin 11. Sayfası 10

11 EK - 3 Burdur Valisi İbrahim Hâzım Bey'in Cenaze Töreni İle İlgili Fotoğraflar 11

12 EK - 4 İçerisinde Vali İbrahim Hâzım Bey'in de Bulunduğu Gül Dergisi'nde Yayınlanmış Fotoğraflar Gül Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Birinci Teşrin (Ekim) 1933, Kapak İç Sayfası. 12

13 Halkevi Açılışı Gül Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, İkinci Teşrin (Kasım) 1933, s. 21. Cumhuriyet'in İlanının 10. Yılı Kutlamalarından Gül Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, İkinci Teşrin (Kasım) 1933, s

14 Gül Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, İkinci Teşrin (Kasım) 1933, s. 22. Gül Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Birinci Kânun (Aralık) 1933, s

15 Gül Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Birinci Kânun (Aralık) 1933, s

16 EK - 5 Vali Hâzım Bey'in Öldürülmesi İle İlgili Gül Dergisi'nde Çıkan Yazılar (Gül Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, İkinci Kânun 1934, s ) 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 1 2 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 10 Askerî Okula Başlangıç... 12 Kemal İsmini Alması... 12 Manastır Askerî

Detaylı

ADANA DA CUMHURİYET İN ONUNCU YILI KUTLAMALARI

ADANA DA CUMHURİYET İN ONUNCU YILI KUTLAMALARI ADANA DA CUMHURİYET İN ONUNCU YILI KUTLAMALARI Erdem ÇANAK* ÖZET Türk milletinin İstiklal Harbi yıllarındaki var olma mücadelesi, Mustafa Kemal in önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulması

Detaylı

10 KASIM YURTTA YAS, CİHANDA YAS. -''RESMİ TEBLİĞ''- Büyük Milli Matemimiz. Meclis bugün toplanıyor. (Cumhuriyet Gazetesi 11 Kasım 1938.

10 KASIM YURTTA YAS, CİHANDA YAS. -''RESMİ TEBLİĞ''- Büyük Milli Matemimiz. Meclis bugün toplanıyor. (Cumhuriyet Gazetesi 11 Kasım 1938. 10 KASIM YURTTA YAS, CİHANDA YAS. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09.05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Cenazesi büyük

Detaylı

Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar Celebrations for the Enfranchisement of Turkish Women

Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar Celebrations for the Enfranchisement of Turkish Women ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 177-191, Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar Celebrations for the Enfranchisement of Turkish Women Yrd.

Detaylı

BURSALI MEHMET TAHİR BEY (1865-1925) ve KONYA ZİYARETİ

BURSALI MEHMET TAHİR BEY (1865-1925) ve KONYA ZİYARETİ www.merhabahaber.com gazetesinin her Çarşamba okurlarına armağanıdır. Cilt: 14 Sayı: 31 26 KASIM2014 ÇARŞAMBA Sayfalar Hazırlayanlar: M. Ali UZ - Serdar CEYLAN maliuz@merhabagazetesi.com.tr srceylan@hotmail.com

Detaylı

TÖRE den Ne Yapmalı? - Sadi SOMUNCUOĞLU. Azerbaycanlı Türk Annelerinin Ninnisi Nafiz NAYIR / 05. Başak Kadar Nurala GÖKTÜRK / 13

TÖRE den Ne Yapmalı? - Sadi SOMUNCUOĞLU. Azerbaycanlı Türk Annelerinin Ninnisi Nafiz NAYIR / 05. Başak Kadar Nurala GÖKTÜRK / 13 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 6 Temmuz 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

GEÇMİŞTEN DİZELER ŞİİRLER VE SÖZLER. Besim Süleyman BAŞ Araştırmacı-Eğitimci-Şair-Yazar

GEÇMİŞTEN DİZELER ŞİİRLER VE SÖZLER. Besim Süleyman BAŞ Araştırmacı-Eğitimci-Şair-Yazar 1 GEÇMİŞTEN DİZELER ŞİİRLER VE SÖZLER Besim Süleyman BAŞ Araştırmacı-Eğitimci-Şair-Yazar 2 GEÇMİŞTEN DİZELER ŞİİRLER ve SÖZLER İçindekiler 10- ATATÜRK ÜN SECERESİ VE DİVLE (ÜÇHARMAN) ATATÜRK ANITI... 11

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 3 Nisan 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ GAZĠ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MĠLLÎ BAĞIMSIZLIK VE ÇAĞDAġLAġMA ÖNDERĠ (HAYATI VE ESERĠ) Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI Ankara-2002 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Tarih Dergisi, Sayı 57 (2013 / 1), İstanbul 2013, s. 127-145 SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Ö. Kürşad KARACAGİL Özet Bu makalede Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

KARDAŞLIK 49 ABDURRAHMAN KIZILAY QARDASHLIQ

KARDAŞLIK 49 ABDURRAHMAN KIZILAY QARDASHLIQ QARDASHLIQ SAYI/ISSUE KARDAŞLIK 49 YIL/YEAR 13 KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT VE FOLKLOR DERGİSİ OCAK - MART REVIEW OF CULTURE ART LITERATURE AND FOLKLORE JANUARY - MARCH 2011 ABDURRAHMAN KIZILAY KERKÜK, 1938 -

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLARININ CENAZE MERASİMLERİ. Özet

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLARININ CENAZE MERASİMLERİ. Özet Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 23-61 TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLARININ CENAZE MERASİMLERİ Alev ÖZBİL* Özet 29 Ekim 1923 senesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

da da da da de Tatlıses ten Erdoğan Cevabı! %38,43 %9,72

da da da da de Tatlıses ten Erdoğan Cevabı! %38,43 %9,72 da da da da de 10 09 09 09 11 M. Ali BABAOĞLU RÖPORTAJI Memleketini Unutmadı! Tatlıses ten Erdoğan Cevabı! Onlar Erdi Muradına Toraman Sivasspor da! 12-19 Ağustos 2014 www.sivaslonca.com Manşeti Cumhur

Detaylı

AHISKA ARAŞTIRMALARI

AHISKA ARAŞTIRMALARI AHISKA ARAŞTIRMALARI Yunus ZEYREK Ankara 2007 BU KİTABIN MEVCUDU BULUNMAKTADIR İSTEME ADRESİ: P. K. 24 MALTEPE-ANKARA Tel. 0506 468 62 45 zeyrek.y@gmail.com Fiyatı (posta ücreti dahil): 15 TL (Birden fazla

Detaylı

BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA

BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 8, Sayı: 13, 2007/2 BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA Alev SINAR ÖZET Bursa nın işgal süreci sadece tarih incelemelerine

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ

HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ Ulvi KESER Doç. Dr., Kara Harp Okulu Komutanlığı, e-posta: ulvi.keser@gmail.com Özet Hamidiye savaş gemisi Balkan Harbi ve hemen ardından Birinci

Detaylı

PRINCESS KADRIA HUSSEIN, PAINTER VITTORIO PISANI AND TURKISH WAR OF INDEPENDENCE

PRINCESS KADRIA HUSSEIN, PAINTER VITTORIO PISANI AND TURKISH WAR OF INDEPENDENCE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1967-1983, TURKEY PRENSES KADRİYE HÜSEYİN, RESSAM VİTTORİA PİSANİ VE TÜRK MİLLİ MÜCADELESİ Nesrin TAĞIZADE-KARACA

Detaylı

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ Cemaleddin Server Revnakoğlu ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ İlk Harf Yayınevi, 2011 Kitabın tüm yayın hakları "İlk Harf Yayınevi"ne aittir. İlk Harf Yayınevi,

Detaylı

SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com

SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com SAYFA 1 Resimlerde de görüldüğü gibi 5 ayrı yerde yoğun bir şekilde yol çalışmaları yürütülüyor. Yeni yol tamamlanınca kısmetse en geç 1.5 saatte Arapkir deyiz. yolun 37 km. sinin satıh kaplamasının yapıldığı

Detaylı

Bitlis in kalesi, balı, tütünü

Bitlis in kalesi, balı, tütünü Yıl : 2010 Sayı : 16 Bitlis in kalesi, balı, tütünü BETAV 05 Mayıs 2010 Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Yayın Organı Yayın Kurulu Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR İlhami NALBANTOĞLU Y. Kadri ALAYDIN Genel Merkez

Detaylı

AĞIN DA EĞİTİM VE ÖNCÜLERİ

AĞIN DA EĞİTİM VE ÖNCÜLERİ Tanzimat tan Cumhuriyet e AĞIN DA EĞİTİM VE ÖNCÜLERİ C. Güner OMAY Ankara, 2015 ii Tanzimat tan Cumhuriyet e AĞIN DA EĞİTİM VE ÖNCÜLERİ C. Güner OMAY Ankara, 2015 Tanzimat tan Cumhuriyet e AĞIN DA EĞİTİM

Detaylı

Ali Şakir Efendi ile söyleşi

Ali Şakir Efendi ile söyleşi Cıtatıon Bedir, Ahmet. Ali Şakir Ergin Efendi ile söyleşi, Journal of Faculy of Theology of Bozok University. 2,2 (2012/2), ss. 1-19. Ali Şakir Efendi ile söyleşi Ahmet Bedir Prof. Dr. Bozok Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE'DE ÖNCÜ BİR TOPLUM HEKİMİ DR. MEHMET ÇEMALETTİN OR

TÜRKİYE'DE ÖNCÜ BİR TOPLUM HEKİMİ DR. MEHMET ÇEMALETTİN OR Türkiye'de Öncü Bir Toplum Hekimi Dr. Mehmet Çemalettin Or 3 TÜRKİYE'DE ÖNCÜ BİR TOPLUM HEKİMİ DR. MEHMET ÇEMALETTİN OR Mehmet Cemil Uğurlu* Etimesgut Sıhhat Merkezini gezdim, kıymetli direktörü C. Or'un

Detaylı

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları 1929 Polemikleri Tıp Tarihi Notları 1 1929 POLEMİKLERİ TIP TARİHİ NOTLARI Dr. H. Zafer Kars Mayıs 2003 2 ISBN 975-6984-52-X Türk Tabipleri Birliği Yayını, 2003 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ GMK

Detaylı

BĠR ĠNANÇ MERKEZĠ OLARAK EĞĠL * M. Cengiz YILDIZ **

BĠR ĠNANÇ MERKEZĠ OLARAK EĞĠL * M. Cengiz YILDIZ ** BĠR ĠNANÇ MERKEZĠ OLARAK EĞĠL * M. Cengiz YILDIZ ** Özet Eğil, Diyarbakır a bağlı bir ilçedir. Burası, birçok medeniyet ve dine beģiklik etmiģtir. Bundan dolayı, önemli bir inanç merkezi olma özelliği

Detaylı

www.ispartaya.com YAYINLANMIŞ ESERLERİ 1) Tekerlemeler 2) Küpler 3) Ispartalı Rumlar 4) Yörüklerin Göçyolu 5) A'dan Z'ye Isparta'nın El Kitabı

www.ispartaya.com YAYINLANMIŞ ESERLERİ 1) Tekerlemeler 2) Küpler 3) Ispartalı Rumlar 4) Yörüklerin Göçyolu 5) A'dan Z'ye Isparta'nın El Kitabı www.ispartaya.com SÜMER ŞENOL 1945 yılında Isparta, Aksu, Akçaşar Köyü'nde doğdu, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkoloji bölümü'nden 1968 yılında mezun oldu. Başta İl Kültür Müdürlüğü, Isparta

Detaylı

KIRIM KÜLTÜR EVİ. Hasan KIRIMER

KIRIM KÜLTÜR EVİ. Hasan KIRIMER KIRIM KÜLTÜR EVİ Hasan KIRIMER Editör Murat Küçük Görsel Tasarım Fatih TOKÖZ Tashih Bilal AKAN Baskı Sistem Ofset, Ankara 1.Basım, Ocak 2010 ISBN 978-605-378-168-4 Sunuş Rus devleti içinde toprakları işgal

Detaylı

MILLI YOL. Türk Umumî Efkârına Bildiri. mm~~ - '-^^^ 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA. !lil!ll!il!l ll!!ll!ll!

MILLI YOL. Türk Umumî Efkârına Bildiri. mm~~ - '-^^^ 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA. !lil!ll!il!l ll!!ll!ll! MILLI YOL!lil!ll!il!l ll!!ll!ll!lllimiliiiiiiiiium Türk Umumî Efkârına Bildiri mm~~ - '-^^^ '- '.'.:,.:.!,;»* 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA LU YOt l. Yü 13. Sa ı 20 Nisan a62 Fiyatı

Detaylı