Tamer ERYİĞİT * Importance of Industrial Crops in the Development of Iğdır Province and Some Suggestions for Improvement

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tamer ERYİĞİT * Importance of Industrial Crops in the Development of Iğdır Province and Some Suggestions for Improvement"

Transkript

1 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) (1):73-81 Geliş Tarihi (Received): Kabul Tarihi (Accepted): Derleme/Review Iğdır İlinin Kalkınmasında Endüstri Bitkileri Tarımının Önemi ve Geliştirilmesi İçin Bazı Öneriler Tamer ERYİĞİT * Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü *e-posta: & Tel:+90 (538) Özet: Endüstri bitkileri, bitkisel üretimimiz içerisinde ulusal gelire katkıları ve sanayi sektörüne ham madde sağlamaları yönünden önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Ülkemizde tarıma dayalı sanayinin genelde büyük bir kapasitesi olmasına karşılık, hammadde ve finansman yetersizliği nedeniyle kurulu kapasitenin önemli bir kısmından yararlanılamamaktadır. Özellikle son yıllarda artan nüfus ve yağ bitkilerinin bir kısmında görülen üretim düşüşü sonucu ortaya çıkan bitkisel yağ açığının kapatılabilmesi için ülkemizde, petrolden sonra en fazla dövizi yağ ve yağ bitkileri tohumluk ithalatına ödenmektedir. Bu yüzden endüstri bitkileri içerisinde yağ bitkileri öncelik verilmesi gereken ürünler grubuna girmektedir. Iğdır ili kendisine özgü mikroklima özelliğine sahiptir. İlde iklim ve sulama durumunun uygun olması nedeniyle ürün deseni çeşitliliği fazladır. Bölgenin ana ürününü hububat oluşturmaktadır. İlde bütün sebze çeşitlerinin yanında zeytin ve turunçgiller hariç bütün meyve çeşitleri yetiştirilebilmektedir. Endüstri bitkilerinden şeker pancarı, yem bitkilerinden ise yonca yoğun olarak yetiştirilmektedir. Son yıllarda iklim rejiminde meydana gelen değişimler ve ovadaki endüstriyel tarımın şekerpancarı, ayçiçeği ve kolza tarımının lehine gelişmesi pamuk tarımında büyük azalma meydana getirmiştir. Büyük bir tarımsal potansiyele sahip olan Iğdır ilinde yapılacak bilimsel çalışmalar alternatif endüstri bitkilerine ait tür ve çeşitleri ildeki bitkisel tarıma kazandıracaktır. Anahtar Kelimeler: Endüstri bitkileri, Üretim, Verim Importance of Industrial Crops in the Development of Iğdır Province and Some Suggestions for Improvement Abstract: The industrial crops with contribution to national income and industrial sector in terms of providing raw materials have a significant place in our crop production. Agricultural industry in our country has a large capacity, but due to lack of raw materials and financing a significant portion of the installed capacity can not be benefited. Especially in recent years, increasing of population and production decrease in some industrial plants due to the resulting vegetable oil deficit. Our country pays the highest foreign currency to imports of the oil and oil seed crops for closure of this gap after the oil imports. Therefore, the priority should be given to the oil plants within the groups of industrial plants. Iğdır has its own microclimate characteristics. The diversity of product design is greater due to the climate and irrigation conditions in the plain. Grains constitute the main products of the region. All kinds of vegetables, olives and citrus fruit except that all the fruits can be grown. Sugar beet and cotton plants of industrial crop and the alfalfa plants of the forage crops have great importance in the development of animal husbandry. However, in recent years, changes in the climate regime, increases in the cultivation of sugar beet, sunflower and rapeseed gave rise to a decrease in the number of the small farmers who planted cotton. Iğdır has high agricultural potential, so the alternative species of industrial crops and their varieties will be integrated to the present cultivation of plain by the scientific studies which will be held on industrial crops in the province. Keywords: Industrial crops, Production, Yield Giriş Ülke tarımında önemli bir yere sahip olan endüstri bitkilerinin, bitkisel üretimimiz içerisinde doğrudan veya dolaylı olarak pek çok sanayi sektörüne ham madde sağlamaları nedeniyle ulusal gelire ve ihracata olan katkıları en üst düzeydedir. Ülkemizde tarıma dayalı sanayi sektörü, gıda ve dokuma sanayi olmak üzere başlıca iki gruptan oluşmaktadır. Bitkisel yağ, şeker, nişasta, sigara, içki, ilaç, dokuma ve tekstil sanayi sektörleri ise söz konusu iki ana sektörü bütünleyen alt sanayi dalları olarak yer almaktadır. Bu sanayi

2 T. ERYİĞİT dallarına şeker pancarı, pamuk, ayçiçeği, susam, kolza, soya, yer fıstığı, aspir, patates, tütün, haşhaş, anason, kapari, kekik ve kimyon gibi bitkiler de hammadde sağlamaktadır. Endüstri bitkilerinin diğer birçok kültür bitkisine nazaran daha yüksek verime sahip olmasına karşın, büyük bir kısmının çapa bitkisi olması nedeniyle tarımında yoğun işgücü ve girdi kullanımı gerektirmektedir (Tunçtürk ve ark. 2004). Bu nedenle genelde üretim maliyetleri yüksek olmaktadır. Ancak endüstri bitkileri, yoğun işgücü ve tarımı nedeniyle gerek üretimi aşamasında gerekse işlendiği sanayi kollarında büyük bir iş potansiyeli oluşturmaktadır. Ayrıca endüstri bitkileri yetiştiriciliğinin ileri tarım tekniği gerektirmesi, çiftçilerimizin tarımsal bilgi ve teknoloji kullanım düzeylerini yükseltmektedir. Ülkemizde 2008 yılında da olan toplam işlenen tarım alanı 2004 yılına ( da) göre %9,8 oranında bir azalma göstermiştir. İşlenen tarla alanları içerisindeki endüstri bitkilerinin ekiliş alanı ise 2004 yılından itibaren % 8.77 lik bir azalışla 2008 yılında dekara gerilemiştir (Çizelge 1). Çizelge 1. Türkiye deki Endüstri Bitkilerinin Durumu (Anonim 2009) Yıllar Toplam İşlenen Tarım Alanı (da) Endüstri Bitkileri Ekiliş Alanı (da) Endüstri Bitkileri Ekiliş Alanı (%) , , , , ,32 Bu oranlar içerisinde yağlı tohumlu bitkilerin (ayçiçeği, aspir, kenevir, keten, kolza, haşhaş soya, susam, yerfıstığı,) ekiliş alanı % 6.64 lik bir artışla 2004 yılında dekardan 2008 yılında dekara yükselirken, tekstilde kullanılan bitkilerin ekiliş alanı (pamuk, keten ve kenevir) % lik bir azalışla 2004 yılında dekardan 2008 yılında dekara ve diğer bitkisel endüstri ürünlerin (tütün, şekerpancarı, patates, tatlı patates ile yer elması) ekiliş alanı ise % lik bir azalışla 2004 yılında dekardan 2008 yılında dekara gerilediği kaydedilmiştir yılı verilerine göre ülkemiz endüstri bitkilerinin toplam ekiliş alanı içerisinde % paya sahip olan pamuk, ayçiçeği ve şekerpancarının endüstri bitkileri toplam üretimindeki payı ise % dur (Anonim 2009). Endüstri bitkileri içerisinde toplam ekiliş alanı ve üretimi yönüyle önemli bir yere sahip olan bu ürünleri sırasıyla patates ve tütün izlemektedir. Son beş yılda ülkemizde endüstri bitkilerinden özellikle şekerpancarı, ayçiçeği ve tütün ekiliş alanlarında görülen dalgalanmalara karşın, pamuk, patates ve yağlı tohumlu bitkilerden yerfıstığı ve susamın ekiliş alanlarında sürekli bir azalmanın olduğu, ancak kolza ve aspir ekim alanlarında ise istikrarlı bir artışın olduğu görülmektedir yılından itibaren az da olsa şekerpancarı ekiliş alanlarında meydana gelen azalışa rağmen dekara verim artışı sayesinde, 2008 yılında tonluk üretime ulaşılmıştır yılına göre 2008 yılında tekstil sanayinin en önemli girdisi olan pamuğun ekiliş alanında meydana gelen % 23 lük azalma, üretime ise % 26 lık bir azalış olarak yansımıştır (Anonim 2009). Özellikle yağlı tohumlu bitkilerin ekiliş alanlarında 2004 yılından sonra meydana gelen artışa paralel olarak gerçekleşen üretim artışı, bitkisel yağ açığımızın kapatılmasında olumlu bir beklenti ortaya çıkarmıştır (Tunçtürk ve ark. 2005). Endüstri bitkileri üretiminde görülen dalgalanmalarda ekiliş alanlarındaki değişikliklerinin yanı sıra, verimlerindeki değişikliklerin de payı bulunmaktadır yılından 2008 yılına kadar şekerpancarı, patates, yerfıstığı ve kolza bitkisinin verimlerinde artış kaydedilmesine karşın, diğer endüstri bitkilerinin verimlerinde artış-azalış şeklinde dalgalanmalar gerçekleşmiştir. 74

3 Iğdır İlinde Endüstri Bitkilerinin Ekiliş ve Üretim Durumu Doğuda İran ve Azerbaycan, kuzeyde Ermenistan a sınır komşuluğu nedeniyle dış ticaret olanakları ile ender bir coğrafi konuma sahip olan Iğdır ilinin rakımı 890 m olup, karasal iklim özelliğine sahiptir. Yurdumuzun en az yağış alan yörelerin başında gelen Iğdır ili nin 30 yıllık uzun yıllar yağış ortalaması 290,1 mm dir. En yüksek yağış miktarı Mayıs ayında yağmur olarak kaydedilmiştir. Kar yağışı daha çok Ocak-Şubat aylarında görülmekte ve aylık ortalaması 7 mm nin üzerine çıkamamaktadır. Uzun yıllar sıcaklık ortalaması 12,1 C olup, en yüksek sıcaklık değerleri Temmuz ayında (28.8 C) en düşük sıcaklık değerleri ise ocak ayında (-2,6 C) kaydedilmiştir. Uzun yıllar ortalamalarına göre, ortalama toprak sıcaklık değerleri 5 cm de 15.3 C, 10 cm de 15.0 C, 20 cm de 14.8 C olarak ölçülmüştür (Anonim, 2005). Entansif tarıma uygun toprak yapısı açısından da büyük ekonomik öneme sahip olan Iğdır ilinde, yetiştirilen ürünler ekiliş durumuna göre sırasıyla tahıllar, yem bitkileri ve endüstri bitkileri oluşturmaktadır. İlde endüstri bitkilerinden yaygın olarak şekerpancarı ( da), kolza (2.324 da), ayçiçeği (1.218 da), patates (450 da) ve pamuk (328 da) bitkilerinin tarımı yapılmaktadır. Iğdır'da şeker fabrikasının bulunmamasına rağmen ilde şekerpancarı endüstri bitkileri içerisinde tarımı en fazla yapılan bitki olup üretilen şeker pancarı komşu iller olan Kars, Ağrı ve Erzurum daki şeker fabrikalarına gönderilmektedir. Iğdır ilinde, tarımı en eski olan ve Ortaçağ'a kadar giden diğer bir endüstri bitkisi ise pamuktur. Son yıllarda gerek iklimde meydana gelen değişiklikler ve gerekse şekerpancarı, ayçiçeği ve kolza tarımının geliştirilmesi, pamuğun ekiliş alanının daralmasına ve üretici sayısındaki azalmaya neden olmuştur (Anonim 2010). Ayrıca ilde henüz herhangi bir yağ fabrikası bulunmamasına karşın yağlı tohumlu bitkilere olan (Kolza ve ayçiçeği) ilginin her geçen gün daha da arttığını görmek mümkündür. Tarla bitkileri ekiliş oranlarına bakıldığında, henüz entansif tarım potansiyelini yakalayamamış olan Iğdır ilinde %68,34 lük bir ekiliş payı ile tahıl tarımının Kuzeydoğu Anadolu bölgesi (%62,82) ve Türkiye (%68,16) ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir (Şekil 1). Şekil 1. Türkiye, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ve Iğdır ilinin tarla bitkileri ekiliş oranları (%) (Anonim 2009). Şekil 1 de görüldüğü gibi Iğdır ilinde Tarla ürünleri içerisinde yem bitkilerinin ekiliş oranı % olup bu oran Kuzeydoğu Anadolu bölgesinden (% 32.20) daha düşük ve Türkiye yem bitkileri ekiliş oranından (%9.01) daha yüksek olduğu görülmektedir. İlde yetiştirilen endüstriyel bitkiler (% 6.61), yağlı tohumlu bitkiler (% 0.71) ve yumrulu bitkilerin (% 0.08) ekiliş oranlarının Türkiye (sırasıyla % 8.67, % 6.78 ve % 1.29) ortalamasının altında kalmakla birlikte Kuzeydoğu Anadolu bölgesi içerisinde yumrulu bitkiler haricinde bölge ortalamasının üstünde ekiliş oranlarına sahip olduğu görülmektedir. Iğdır ilinde yetiştirilen tarla bitkileri içerisinde son sıralarda yer alan yemeklik tane baklagiller (% 0.50) ise ekiliş oranı itibariyle hem Türkiye (% 6.09) ve hem de bölge (% 2.27) ortalamasının altında olduğu saptanmıştır. 75

4 T. ERYİĞİT Şekil 2. Türkiye, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ve Iğdır ilinin bitkisel üretim durumu (%)(Anonim 2009). Şekil 2 nin incelenmesinden anlaşılacağı üzere, Iğdır ilinde üretim durumu bakımından tarla ürünleri içerisinde yem bitkileri % ile birinci sırada gelmektedir. Endüstriyel bitkiler % ile ikinci sırada, tahıllar ise % ile üçüncü sırada yer almaktadır. Yumrulu bitkiler % 0.26, yağlı tohumlu bitkiler % 0.16 ve yemeklik tane baklagiller %0.16 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bu sıralama; Türkiye genelinde tahıllar (% 37,37), yem bitkileri (% 27,02), endüstriyel bitkiler (% 23,19), yumrulu bitkiler (% 8,26), yağlı tohumlu bitkiler (% 2,95), baklagiller (% 1,23) şeklindedir. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nde ise yem bitkileri (% 51,07), tahıllar (% 28,77), endüstriyel bitkiler (% 15,30), yumrulu bitkiler (% 3,75), yemeklik tane baklagiller (% 0,93) ve yağlı tohumlu bitkiler (% 0,17) şeklinde olduğu görülmektedir. Iğdır ilinde tahıl ekiliş alanı ( da) endüstri bitkileri ekiliş alanının ( da) yaklaşık dokuz katı olduğu halde, endüstri bitkilerinden elde edilen üretimin ( ton) toplam tahıl üretiminden ( ton) yaklaşık 1,5 kat daha fazladır (Şekil 3). Şekil 3. Iğdır ilinde ekimi yapılan tarla bitkilerinin ekiliş alanı (da), üretimi (ton) ve pazarlanan değeri (Bin TL) (Anonim 2009). Bu durum, tahıllara göre endüstri bitkilerinden birim alandan daha fazla ürün alınmasının bir sonucudur (Arslan 1999). Yem bitkileri tahıllardan sonra en büyük ekiliş alanına ( da) sahip olmasına rağmen, üretim miktarı bakımından birinci sırada yer almaktadır. Yemeklik tane baklagiller gerek ekiliş ve gerekse üretim miktarı bakımından en alt sırada yer aldığı görülmektedir (Şekil 3). 76

5 Ürünlerin pazarlanan değeri hiç şüphesiz birim fiyatları ile yakından ilgili olduğundan bitkilerin üretim miktarına bağlı olarak pazarlanan değerlerine bakıldığında elde edilen gelir bakımından yem bitkileri TL ile birinci, TL ile tahıllar ikinci, TL ile endüstri bitkileri üçüncü ve yemeklik tane baklagillerin TL ile dördüncü sırada olduğu görülmektedir. Iğdır ilinde tarımı yapılan endüstri bitkileri ekiliş alanının tamamına yakınının şekerpancarına ( da) ait olduğu ve üretim miktarı bakımından da ton ile birinci sırada yer aldığı, patates, kolza, ayçiçeği ve pamuk bitkilerinden ise sırasıyla 1.125, ve 101 ton ürün elde edildiği saptanmıştır (Şekil 4). Şekil 4. Iğdır ilinde ekimi yapılan önemli sanayi bitkilerinin ekiliş alanı (da), üretimi (ton) (Anonim 2009). Bu durumdan hiç kuşkusuz endüstri bitkilerine dair adaptasyon ve demonstrasyon çalışmalarının yapılmadığı, Tarım Bakanlığınca desteklenen ve pazar problemi bulunmayan alışagelmiş ürünlerin tercih edildiği, alternatif bitkilere rağbet edilmediği anlaşılmaktadır. Nitekim daha önceleri endüstri bitkileri içerisinde önemli bir yeri olan pamuk bitkisinin artık sahneden çekilmekte olması ise bu durumun açık bir göstergesidir. Pamuk üretim maliyetinin diğer illere ve özellikle GAP bölgesine göre yüksek olması ve aynı zamanda pamuğun diğer ürünlerle rekabetinin pamuk aleyhine gelişmesi, makineli hasadın bölgeye girmekte gecikmesi ve pazar problemleri gibi sebeplerden dolayı pamuk ekilişlerinin ilde sona ermesi kaçınılmazdır. Iğdır da geçimlerini tarımdan sağlayan halkın tahıllar ile münavebeye girebilecek ve pamuk bitkisine alternatif olabilecek endüstri bitkilerinin yetiştiriciliğinde üretimin yeni olması, üreticilerin bilinçsiz olması ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli desteği almamış olmaları verim düşüklüğünün başlıca faktörleri olarak gösterilebilir. Nitekim ilin 2008 yılı tarımsal verileri incelendiğinde, ayçiçeği haricinde kolza, pamuk, patates ve şekerpancarının dekara veriminin Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğu görülmektedir. Iğdır iline adapte olabileceği öngörülen yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı tür ve çeşitlerin bilimsel çalışmalarla belirlenmesi daha bilinçli bir entansif tarım için kaçınılmazdır. Ayrıca bilinçli bir entansif tarım açısından ortaya çıkan diğer bir önemli sorun ise ildeki endüstri bitkileri tarımında kullanılan gübre miktarı ve uygulama şekilleri olarak görülmektedir. Nitekim entansif tarıma yeni başlayan Iğdır ilinde bilgisizlikten doğan ne kadar çok gübre, o kadar çok ürün yaklaşımı üreticiyi gereğinden fazla gübre kullanmaya yönlendirmektedir. Bu bakımından Şekil 5 incelendiğinde, azotlu gübre kullanımında Iğdır ilinin (%52,0) Türkiye ortalamasının (%65,2) altında, fosforlu gübre kullanımında (%48,0) ise Türkiye ortalamasının (%34,8) üstünde olduğu görülmektedir. 77

6 T. ERYİĞİT Şekil, 5. Türkiye ve Iğdır İli kimyevi gübre tüketimi durumu (% ) (Anonim, 2005). Iğdır ilinde endüstri bitkileri yetiştiriciliğinde modern tarım alet ve makinelerini kullanılma eğilimi ise oldukça azdır. Türkiye geneli ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ile karşılaştırıldığında, tarımda kullanılan alet ve makineler bakımından ortalamanın çok altında olduğu görülmektedir (Çizelge 2). İlde 3 adet patates dikim makinesi, 1 adet patates sökme makinesi, mekanik pancar mibzeri dahil 44 adet üniversal ekim makinesi ve 144 adet pancar sökme makinesi bulunmaktadır. Iğdır ilinin genel tarım potansiyelini karşılamakta yetersiz kalan mevcut alet ve makine varlığı nedeniyle, ildeki üreticiler özellikle endüstri bitkileri yetiştiriciliğini modern tarım alet ve makinelerinden yoksun olarak yapmaktadırlar. Bu durum ise yüksek oranda iş gücü gerektirmekte, sonuçta işçilik maiyetlerinin artmasına ve üreticilerin entansif tarıma yönelmelerine engel olmaktadır. 78

7 Çizelge 2. Türkiye, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ve Iğdır ilinin mevcut tarımsal alet ve makine varlığı Kuzeydoğu Ürün adı Türkiye Anadolu Iğdır Bölgesi Adet Adet Adet Kulaklı Traktör Pulluğu Ark Açma Pulluğu Kültivatör Merdane Diskli Tırmık (Diskarolar) Dişli Tırmık Kombikürüm (Karma Tırmık) Traktörle Çekilen Hububat Ekim Makinesi Kombine Hububat Ekim Makinesi Patates Dikim Makinesi Kimyevi Gübre Dağıtma Makinesi Biçer Bağlar Makinesi Balya Makinesi Patates Sökme Makinesi Pancar Sökme Makinesi Traktörle Çekilen Çayır Biçme Makinesi Mısır Silaj Makinesi Sırt Pulverizatörü Sedyeli, Motorlu Pulverizatör Tozlayıcı Kombine Atomizör Kuyruk Milinden Hareketli Pulverizatör Motorlu Pulverizatör Atomizör Yağmurlama Tesisi Tarım Arabası Hayvanla Ve Traktörle Çekilen Ara Çapa Makinesi Pnömatik Ekim Makinesi Üniversal Ekim Makinesi(Mekanik, Pancar Mib. dahil) Sap Döver Ve Harman Makinesi (Batöz) Sap Toplamalı Saman Yapma Makinesi Damla Sulama Tesisi İki Akslı Traktörler (35-50 Bg) İki Akslı Traktörler (51-70 Bg) Kaynak: Türkiye İstatistikler Yıllığı, Iğdır İli nde Endüstri Bitkilerinin Üretim ve Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Bazı Öneriler Iğdır ilinde endüstri bitkilerinin üretiminin arttırılmasına yönelik öneriler, halen tarımı yapılan endüstri bitkilerinin verimini arttırmak ve alternatif olabilecek diğer bitkilerin üretimini teşvik etmek amacıyla yapılmıştır. 1. Endüstri bitkilerinin Iğdır ilindeki üretim ve verimlerinin yükseltilmesi daha entansif girdi kullanılmasıyla mümkündür. Özellikle basınçlı sulama imkanlarının arttırılması, yüksek kaliteli tohumluk kullanılması, yeterli gübreleme ve ilaçlama yapılması, modern tarım alet ve makinelerinin kullanılması yanında yetiştirme tekniklerinin de uygun bir şekilde yapılması gerekir. 2. Yöreye adapte olabileceği öngörülmüş verimli ve aynı zamanda şeker oranı yüksek şekerpancarı çeşitlerinin bir adaptasyon çalışması ile çiftçilere tanıtılarak modern ekim, söküm, çapalama ve ilaçlama makinelerinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 79

8 T. ERYİĞİT 3. Ticari amaçlı patates yetiştiriciliğine yeni başlayan üreticiler patates yetiştiriciliği hakkında bilgilendirilmelidir. Patates tarımında üretici tohumluğunu kendi tarlasından seçmekte veya Niğde, Nevşehir ve Ordu gibi illerden kendisi temin etmektedir. Bu nedenle Iğdır ın ekolojik özelliklerine en uygun patates çeşitlerinin denemeler sonucunda belirlenmesi, üretiminin planlanması ve sofralık (sarı etli) patates çeşitleri ile sanayi tipi dediğimiz beyaz etli patates üretiminin de yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda Iğdır ilinde patates işleyen (nişasta, glikoz ve jips) tesislerin kurulması ve patates sanayisinin teşvik edilmesi gereklidir. 4. Mevcut endüstri bitki çeşitlerine alternatif olabilecek yeni tür ve çeşitlerinin adaptasyon çalışmalarını tamamlayarak daha verimli, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı tür ve çeşitlerin üreticiye kazandırılması gerekmektedir. 5. Yörenin iklim ve toprak özellikleri yağlı tohumlu bitkilerin yetişmesine uygundur. Yöreye uygun çeşitlerin geliştirilmesi ve bunların demonstrasyonu, uygulanacak yetiştirme teknikleri için araştırma ve denemelerin yürütülmesi gerekmektedir. Bu bitkilerin işlenebilmesi için bölgede bitkisel yağ sanayinin teşvik edilmesi gereklidir. Diğer taraftan bu fabrikalardan elde edilecek küspe ürünü ise özellikle hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bu bölgede gerekli kesif yemin temini açısından kolaylık sağlayacaktır. Yağlı tohum üretiminde ekimden önce ekonomik teşvik ve güvence sağlanmalıdır. 6. Üretilen ürün devlet ve özel sektör tarafından bekletilmeden alınmalı ve alınan ürünü işleyecek fabrika ve işletmelere taşımacılıkta kolaylıklar sağlanmalıdır. 7. Basınçlı sulama sistemleri açısından oldukça yetersiz olan Iğdır ilinde sulamaya bağlı verim düşüklüğünün önüne geçebilmek için çiftçilere yağmurlama ve damla sulama hakkında gerekli eğitimlerin verilmesi ve demonstrasyonların yapılması gerekmektedir. 8. Yapılan gözlemler sonucunda, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nin ilaç-baharat ve kokulu bitkiler bakımından oldukça zengin bir floraya sahip olduğu görülmektedir. Bu bitkilerden özellikle meyan kökü, çöven, karanfil, geven, salkım çiçeği, böğürtlen, andız otu, civanperçemi, yavşan, emzik otu, sütleğen ve pek çok soğanlı bitkilerin ekonomik öneme sahip olduğu bilinmekle beraber yeterince değerlendirilememektedir. Birçoğunun henüz kimyasal analizi de yapılamamıştır. Bu bitkilerin pek çoğu kültüre alınmayı beklemektedir. 9. Yetiştirilmekte olan bitkiler ile alternatif olarak yetiştirilecek bitkilerin Iğdır Ziraat Fakültesince yapılacak adaptasyon ve ıslah çalışmaları sonucunda ilgili kurumlar aracılığıyla yaygınlaştırılması beklenen başarıyı arttırmada önemli rol oynayacaktır. 10. Tarımsal girdi, ürün piyasalarının geliştirilmesi ve üretim-pazar entegrasyonunun sağlanması, tarımsal üretimin tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirilmesi, toplulaştırma çalışmalarına hız vererek, arazi kullanım plânının yapılması ve ekonomik büyüklükteki tarım işletmelerinin oluşturulması Iğdır ilinde sürdürülebilir entansif tarım için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Sonuç Endüstri bitkilerinin çapa bitkileri olması, daha fazla işgücü gerektirmesi, aynı zamanda üretim maliyetlerinin yüksek olması ve ürünlere verilen fiyatların da enflasyonun altında kalması halinde çiftçiler bu ürünlerden kolaylıkla vazgeçebilmektedirler. Bu sebeple fiyat politikalarının gerçekçi ve sürdürülebilir olması, piyasa mekanizmalarını bozmayacak destekleme araçlarının kullanılması gerekir. Iğdır gibi yörelerde endüstri bitkileri tarımının gelişmesi için özel tedbirler uygulanması (daha ucuz gübre, kredi ve mazot vb.), tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu tarımsal bilgi ve teknolojilerin il bazında geliştirilmesi, diğer taraftan yöre için kısa, orta ve uzun vadeli projelerin devreye sokulması gerekir. Bütün bunların sonucunda kazanan yöre insanı ve ülkemiz olacaktır. 80

9 Kaynaklar Anonim (2005). Iğdır İli 2004 Yılı Çevre Durum Raporu, IĞDIR. Anonim (2009). Türkiye İstatistikler Yıllığı Anonim (2010). (Erişim tarihi: 17 Temmuz 2010) Arslan, B (1999). Bitlis İlinin Kalkınmasında Endüstri Bitkileri Tarımının Önemi ve Geliştirilmesi İçin Bazı Öneriler. T.C. Bitlis Valiliği, Bitlis İli Kalkındırma Stratejileri Sempozyumu, Mayıs Tunçtürk M, Tunçtürk R, Yıldırım B, Eryiğit T (2004). Değişik Azot Dozları ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Patateste (Solanum tuberosum L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): Tunçtürk M, Eryiğit T, Yılmaz İ (2005). Van-Erciş Koşullarında Bazı Ayçiçeği (Helianthus annus L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Özelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araştırma Sunusu Cilt I, Sayfa 41-44) 81

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ FEYZULLAH ALTAY

TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ FEYZULLAH ALTAY TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ Elverişli coğrafi koşullara ve iklime, zengin bir toprak yapısına ve biyolojik çeşitliliğe sahip olan Türkiye de, tarım önde gelen sektörlerden biridir. 2000 yılında, tarımsal üretimin

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 ISBN: 978-605-137-388-1 TOBB Yayın No: 2014/230 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI *

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI * TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI * Yrd. Doç. Dr. Tuna ALEMDAR 1 Yrd. Doç. Dr. Arzu SEÇER 1

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ

TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ. Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ TÜRKİYE DE TARIMSAL DESTEKLEMELERİN YEM BİTKİLERİ EKİLİŞ VE ÜRETİM ÜZERİNE ETKİSİ Ahmet ÇELİK Doç. Dr. Nurdan ŞAHİN DEMİRBAĞ ANKARA 2013 Eser Adı: Türkiye'de Tarımsal Desteklemelerin Yem Bitkileri Ekiliş

Detaylı

TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu

TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu TC MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu Kırsal Kalkınma Çalışma Komisyonu Teknik Komisyon Başkanı Erkan Kahraman Rapor Editörü

Detaylı

Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri

Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet Fırat BARAN a *, Osman GÖKDOĞAN

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ŞUBAT 2004 TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ PATATES RAPORU 1- GİRİŞ Patates (Solanum tuberosum L.) orijini Türkiye olmayan nadir bitkilerden biridir. Yeni dünya bitkisi olan patates, Avrupa ya ilk defa süs

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN

TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER. H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER H.Ebru ONURLUBAŞ Yrd.Doç.Dr.Halil KIZILASLAN Mayıs 2007 ANKARA ÖNSÖZ Türkiye sosyal, kültürel ve ekonomik değişim süreci yaşamaktadır.

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 65-71, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 65-71, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 65-71, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Eskişehir İlinde Yetiştirilen Arpa, Buğday, Şeker Pancarı, Mısır, Yeşil Mercimek, Nohut, Domates,

Detaylı

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 6. Üretim ve Pazarlama Politikaları 6.1. Üretim Politikaları 6.1.1 Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler 6.1.2 Hayvansal Üretimde

Detaylı

Isparta ve Burdur İlleri Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kaba ve Karma Yem Mekanizasyon Düzeyi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Isparta ve Burdur İlleri Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kaba ve Karma Yem Mekanizasyon Düzeyi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2000, 10(1):11-18 Geliş Tarihi : 25.11.1999 Isparta ve Burdur İlleri Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kaba ve Karma Yem

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSİ IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK ARALIK 2011 2 SERKA IĞDIR YATIRIM DESTEK OFİSI IĞDIR OVASI NDA YENİ BİR FIRSAT: KESME ÇİÇEKCİLİK

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ Prof.Dr. A.Vahap YAĞANOĞLU (1) ÖZET Bu çalışma, Doğu Anadolu Projesi nin (DAP); amacı, kapsamı, son durumu, kapsadığı iller, tarım ve kırsal kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE GÜBRE ÜRETİM VE TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Kaplan 1, Mehmet Aktaş 2, Aydın Güneş 2, Mehmet Alpaslan 2, Sahriye Sönmez 1 ÖZET Bitkisel üretimde verimliliğin artırılabilmesindeki en etkin

Detaylı

TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI TR63 BÖLGESİ ZEYTİNCİLİK SEKTÖR RAPORU VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER Çizelgeler...4 Grafikler...5 Şekiller...5 ÖNSÖZ...7 1. GİRİŞ...10 Yayın Sahibi : Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Yönetim

Detaylı

Not: Bu Çalışma Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hizmet alımı yolu ile hazırlatılmıştır.

Not: Bu Çalışma Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hizmet alımı yolu ile hazırlatılmıştır. Not: Bu Çalışma Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hizmet alımı yolu ile hazırlatılmıştır. 1 TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ VE KÜMELENME 1.1.1.1. Konya İli Tarım Alet ve Makineleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI VE TÜRKİYE'DE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARININ GELECEĞİ. K.S.Ü. Ziraat Fakültesi - Kahramanmaraş

AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI VE TÜRKİYE'DE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARININ GELECEĞİ. K.S.Ü. Ziraat Fakültesi - Kahramanmaraş Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 2 182 AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI VE TÜRKİYE'DE TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARININ GELECEĞİ Osman TEKİNEL Onur DENİZ K.S.Ü. Ziraat Fakültesi - Kahramanmaraş

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

KURULUŞ YERİ AÇISINDAN DOĞAN ERDİL YAĞ FABRİKASI (ELAZIĞ)

KURULUŞ YERİ AÇISINDAN DOĞAN ERDİL YAĞ FABRİKASI (ELAZIĞ) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 47-62, ELAZIĞ-2002 KURULUŞ YERİ AÇISINDAN DOĞAN ERDİL YAĞ FABRİKASI (ELAZIĞ) Doğan Erdil

Detaylı

2 Tarımda Arazi Kullanımı

2 Tarımda Arazi Kullanımı SESSION 1 Türkiye de Son On Yıllık Süreçte Tarım Sektöründeki Değişimlerin Genel Ekonomik Göstergelerle Değerlendirilmesi The Evaluation of the Changes in the Agricultural Sector with Common Economic Indicators

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DEKİ UN VE UNLU MAMUL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA YÖNETİMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN:Volkan

Detaylı

Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti. Production Cost of Sugar Beat in Erzurum Province

Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti. Production Cost of Sugar Beat in Erzurum Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2,Ek:A): 41-50, 2012 Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri

Detaylı

ÜZÜMSÜ MEYVELER EKONOMİSİ

ÜZÜMSÜ MEYVELER EKONOMİSİ ÜZÜMSÜ MEYVELER EKONOMİSİ Yakup Erdal ERTÜRK * Yrd. Doç. Dr., Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Iğdır. E-posta: erdal.erturk@igdir.edu.tr Mustafa Kenan GEÇER Iğdır Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI Ulvi ÇELİK 122008577 YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Yrd.

Detaylı