Tamer ERYİĞİT * Importance of Industrial Crops in the Development of Iğdır Province and Some Suggestions for Improvement

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tamer ERYİĞİT * Importance of Industrial Crops in the Development of Iğdır Province and Some Suggestions for Improvement"

Transkript

1 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) (1):73-81 Geliş Tarihi (Received): Kabul Tarihi (Accepted): Derleme/Review Iğdır İlinin Kalkınmasında Endüstri Bitkileri Tarımının Önemi ve Geliştirilmesi İçin Bazı Öneriler Tamer ERYİĞİT * Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü *e-posta: & Tel:+90 (538) Özet: Endüstri bitkileri, bitkisel üretimimiz içerisinde ulusal gelire katkıları ve sanayi sektörüne ham madde sağlamaları yönünden önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Ülkemizde tarıma dayalı sanayinin genelde büyük bir kapasitesi olmasına karşılık, hammadde ve finansman yetersizliği nedeniyle kurulu kapasitenin önemli bir kısmından yararlanılamamaktadır. Özellikle son yıllarda artan nüfus ve yağ bitkilerinin bir kısmında görülen üretim düşüşü sonucu ortaya çıkan bitkisel yağ açığının kapatılabilmesi için ülkemizde, petrolden sonra en fazla dövizi yağ ve yağ bitkileri tohumluk ithalatına ödenmektedir. Bu yüzden endüstri bitkileri içerisinde yağ bitkileri öncelik verilmesi gereken ürünler grubuna girmektedir. Iğdır ili kendisine özgü mikroklima özelliğine sahiptir. İlde iklim ve sulama durumunun uygun olması nedeniyle ürün deseni çeşitliliği fazladır. Bölgenin ana ürününü hububat oluşturmaktadır. İlde bütün sebze çeşitlerinin yanında zeytin ve turunçgiller hariç bütün meyve çeşitleri yetiştirilebilmektedir. Endüstri bitkilerinden şeker pancarı, yem bitkilerinden ise yonca yoğun olarak yetiştirilmektedir. Son yıllarda iklim rejiminde meydana gelen değişimler ve ovadaki endüstriyel tarımın şekerpancarı, ayçiçeği ve kolza tarımının lehine gelişmesi pamuk tarımında büyük azalma meydana getirmiştir. Büyük bir tarımsal potansiyele sahip olan Iğdır ilinde yapılacak bilimsel çalışmalar alternatif endüstri bitkilerine ait tür ve çeşitleri ildeki bitkisel tarıma kazandıracaktır. Anahtar Kelimeler: Endüstri bitkileri, Üretim, Verim Importance of Industrial Crops in the Development of Iğdır Province and Some Suggestions for Improvement Abstract: The industrial crops with contribution to national income and industrial sector in terms of providing raw materials have a significant place in our crop production. Agricultural industry in our country has a large capacity, but due to lack of raw materials and financing a significant portion of the installed capacity can not be benefited. Especially in recent years, increasing of population and production decrease in some industrial plants due to the resulting vegetable oil deficit. Our country pays the highest foreign currency to imports of the oil and oil seed crops for closure of this gap after the oil imports. Therefore, the priority should be given to the oil plants within the groups of industrial plants. Iğdır has its own microclimate characteristics. The diversity of product design is greater due to the climate and irrigation conditions in the plain. Grains constitute the main products of the region. All kinds of vegetables, olives and citrus fruit except that all the fruits can be grown. Sugar beet and cotton plants of industrial crop and the alfalfa plants of the forage crops have great importance in the development of animal husbandry. However, in recent years, changes in the climate regime, increases in the cultivation of sugar beet, sunflower and rapeseed gave rise to a decrease in the number of the small farmers who planted cotton. Iğdır has high agricultural potential, so the alternative species of industrial crops and their varieties will be integrated to the present cultivation of plain by the scientific studies which will be held on industrial crops in the province. Keywords: Industrial crops, Production, Yield Giriş Ülke tarımında önemli bir yere sahip olan endüstri bitkilerinin, bitkisel üretimimiz içerisinde doğrudan veya dolaylı olarak pek çok sanayi sektörüne ham madde sağlamaları nedeniyle ulusal gelire ve ihracata olan katkıları en üst düzeydedir. Ülkemizde tarıma dayalı sanayi sektörü, gıda ve dokuma sanayi olmak üzere başlıca iki gruptan oluşmaktadır. Bitkisel yağ, şeker, nişasta, sigara, içki, ilaç, dokuma ve tekstil sanayi sektörleri ise söz konusu iki ana sektörü bütünleyen alt sanayi dalları olarak yer almaktadır. Bu sanayi

2 T. ERYİĞİT dallarına şeker pancarı, pamuk, ayçiçeği, susam, kolza, soya, yer fıstığı, aspir, patates, tütün, haşhaş, anason, kapari, kekik ve kimyon gibi bitkiler de hammadde sağlamaktadır. Endüstri bitkilerinin diğer birçok kültür bitkisine nazaran daha yüksek verime sahip olmasına karşın, büyük bir kısmının çapa bitkisi olması nedeniyle tarımında yoğun işgücü ve girdi kullanımı gerektirmektedir (Tunçtürk ve ark. 2004). Bu nedenle genelde üretim maliyetleri yüksek olmaktadır. Ancak endüstri bitkileri, yoğun işgücü ve tarımı nedeniyle gerek üretimi aşamasında gerekse işlendiği sanayi kollarında büyük bir iş potansiyeli oluşturmaktadır. Ayrıca endüstri bitkileri yetiştiriciliğinin ileri tarım tekniği gerektirmesi, çiftçilerimizin tarımsal bilgi ve teknoloji kullanım düzeylerini yükseltmektedir. Ülkemizde 2008 yılında da olan toplam işlenen tarım alanı 2004 yılına ( da) göre %9,8 oranında bir azalma göstermiştir. İşlenen tarla alanları içerisindeki endüstri bitkilerinin ekiliş alanı ise 2004 yılından itibaren % 8.77 lik bir azalışla 2008 yılında dekara gerilemiştir (Çizelge 1). Çizelge 1. Türkiye deki Endüstri Bitkilerinin Durumu (Anonim 2009) Yıllar Toplam İşlenen Tarım Alanı (da) Endüstri Bitkileri Ekiliş Alanı (da) Endüstri Bitkileri Ekiliş Alanı (%) , , , , ,32 Bu oranlar içerisinde yağlı tohumlu bitkilerin (ayçiçeği, aspir, kenevir, keten, kolza, haşhaş soya, susam, yerfıstığı,) ekiliş alanı % 6.64 lik bir artışla 2004 yılında dekardan 2008 yılında dekara yükselirken, tekstilde kullanılan bitkilerin ekiliş alanı (pamuk, keten ve kenevir) % lik bir azalışla 2004 yılında dekardan 2008 yılında dekara ve diğer bitkisel endüstri ürünlerin (tütün, şekerpancarı, patates, tatlı patates ile yer elması) ekiliş alanı ise % lik bir azalışla 2004 yılında dekardan 2008 yılında dekara gerilediği kaydedilmiştir yılı verilerine göre ülkemiz endüstri bitkilerinin toplam ekiliş alanı içerisinde % paya sahip olan pamuk, ayçiçeği ve şekerpancarının endüstri bitkileri toplam üretimindeki payı ise % dur (Anonim 2009). Endüstri bitkileri içerisinde toplam ekiliş alanı ve üretimi yönüyle önemli bir yere sahip olan bu ürünleri sırasıyla patates ve tütün izlemektedir. Son beş yılda ülkemizde endüstri bitkilerinden özellikle şekerpancarı, ayçiçeği ve tütün ekiliş alanlarında görülen dalgalanmalara karşın, pamuk, patates ve yağlı tohumlu bitkilerden yerfıstığı ve susamın ekiliş alanlarında sürekli bir azalmanın olduğu, ancak kolza ve aspir ekim alanlarında ise istikrarlı bir artışın olduğu görülmektedir yılından itibaren az da olsa şekerpancarı ekiliş alanlarında meydana gelen azalışa rağmen dekara verim artışı sayesinde, 2008 yılında tonluk üretime ulaşılmıştır yılına göre 2008 yılında tekstil sanayinin en önemli girdisi olan pamuğun ekiliş alanında meydana gelen % 23 lük azalma, üretime ise % 26 lık bir azalış olarak yansımıştır (Anonim 2009). Özellikle yağlı tohumlu bitkilerin ekiliş alanlarında 2004 yılından sonra meydana gelen artışa paralel olarak gerçekleşen üretim artışı, bitkisel yağ açığımızın kapatılmasında olumlu bir beklenti ortaya çıkarmıştır (Tunçtürk ve ark. 2005). Endüstri bitkileri üretiminde görülen dalgalanmalarda ekiliş alanlarındaki değişikliklerinin yanı sıra, verimlerindeki değişikliklerin de payı bulunmaktadır yılından 2008 yılına kadar şekerpancarı, patates, yerfıstığı ve kolza bitkisinin verimlerinde artış kaydedilmesine karşın, diğer endüstri bitkilerinin verimlerinde artış-azalış şeklinde dalgalanmalar gerçekleşmiştir. 74

3 Iğdır İlinde Endüstri Bitkilerinin Ekiliş ve Üretim Durumu Doğuda İran ve Azerbaycan, kuzeyde Ermenistan a sınır komşuluğu nedeniyle dış ticaret olanakları ile ender bir coğrafi konuma sahip olan Iğdır ilinin rakımı 890 m olup, karasal iklim özelliğine sahiptir. Yurdumuzun en az yağış alan yörelerin başında gelen Iğdır ili nin 30 yıllık uzun yıllar yağış ortalaması 290,1 mm dir. En yüksek yağış miktarı Mayıs ayında yağmur olarak kaydedilmiştir. Kar yağışı daha çok Ocak-Şubat aylarında görülmekte ve aylık ortalaması 7 mm nin üzerine çıkamamaktadır. Uzun yıllar sıcaklık ortalaması 12,1 C olup, en yüksek sıcaklık değerleri Temmuz ayında (28.8 C) en düşük sıcaklık değerleri ise ocak ayında (-2,6 C) kaydedilmiştir. Uzun yıllar ortalamalarına göre, ortalama toprak sıcaklık değerleri 5 cm de 15.3 C, 10 cm de 15.0 C, 20 cm de 14.8 C olarak ölçülmüştür (Anonim, 2005). Entansif tarıma uygun toprak yapısı açısından da büyük ekonomik öneme sahip olan Iğdır ilinde, yetiştirilen ürünler ekiliş durumuna göre sırasıyla tahıllar, yem bitkileri ve endüstri bitkileri oluşturmaktadır. İlde endüstri bitkilerinden yaygın olarak şekerpancarı ( da), kolza (2.324 da), ayçiçeği (1.218 da), patates (450 da) ve pamuk (328 da) bitkilerinin tarımı yapılmaktadır. Iğdır'da şeker fabrikasının bulunmamasına rağmen ilde şekerpancarı endüstri bitkileri içerisinde tarımı en fazla yapılan bitki olup üretilen şeker pancarı komşu iller olan Kars, Ağrı ve Erzurum daki şeker fabrikalarına gönderilmektedir. Iğdır ilinde, tarımı en eski olan ve Ortaçağ'a kadar giden diğer bir endüstri bitkisi ise pamuktur. Son yıllarda gerek iklimde meydana gelen değişiklikler ve gerekse şekerpancarı, ayçiçeği ve kolza tarımının geliştirilmesi, pamuğun ekiliş alanının daralmasına ve üretici sayısındaki azalmaya neden olmuştur (Anonim 2010). Ayrıca ilde henüz herhangi bir yağ fabrikası bulunmamasına karşın yağlı tohumlu bitkilere olan (Kolza ve ayçiçeği) ilginin her geçen gün daha da arttığını görmek mümkündür. Tarla bitkileri ekiliş oranlarına bakıldığında, henüz entansif tarım potansiyelini yakalayamamış olan Iğdır ilinde %68,34 lük bir ekiliş payı ile tahıl tarımının Kuzeydoğu Anadolu bölgesi (%62,82) ve Türkiye (%68,16) ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir (Şekil 1). Şekil 1. Türkiye, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ve Iğdır ilinin tarla bitkileri ekiliş oranları (%) (Anonim 2009). Şekil 1 de görüldüğü gibi Iğdır ilinde Tarla ürünleri içerisinde yem bitkilerinin ekiliş oranı % olup bu oran Kuzeydoğu Anadolu bölgesinden (% 32.20) daha düşük ve Türkiye yem bitkileri ekiliş oranından (%9.01) daha yüksek olduğu görülmektedir. İlde yetiştirilen endüstriyel bitkiler (% 6.61), yağlı tohumlu bitkiler (% 0.71) ve yumrulu bitkilerin (% 0.08) ekiliş oranlarının Türkiye (sırasıyla % 8.67, % 6.78 ve % 1.29) ortalamasının altında kalmakla birlikte Kuzeydoğu Anadolu bölgesi içerisinde yumrulu bitkiler haricinde bölge ortalamasının üstünde ekiliş oranlarına sahip olduğu görülmektedir. Iğdır ilinde yetiştirilen tarla bitkileri içerisinde son sıralarda yer alan yemeklik tane baklagiller (% 0.50) ise ekiliş oranı itibariyle hem Türkiye (% 6.09) ve hem de bölge (% 2.27) ortalamasının altında olduğu saptanmıştır. 75

4 T. ERYİĞİT Şekil 2. Türkiye, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ve Iğdır ilinin bitkisel üretim durumu (%)(Anonim 2009). Şekil 2 nin incelenmesinden anlaşılacağı üzere, Iğdır ilinde üretim durumu bakımından tarla ürünleri içerisinde yem bitkileri % ile birinci sırada gelmektedir. Endüstriyel bitkiler % ile ikinci sırada, tahıllar ise % ile üçüncü sırada yer almaktadır. Yumrulu bitkiler % 0.26, yağlı tohumlu bitkiler % 0.16 ve yemeklik tane baklagiller %0.16 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bu sıralama; Türkiye genelinde tahıllar (% 37,37), yem bitkileri (% 27,02), endüstriyel bitkiler (% 23,19), yumrulu bitkiler (% 8,26), yağlı tohumlu bitkiler (% 2,95), baklagiller (% 1,23) şeklindedir. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nde ise yem bitkileri (% 51,07), tahıllar (% 28,77), endüstriyel bitkiler (% 15,30), yumrulu bitkiler (% 3,75), yemeklik tane baklagiller (% 0,93) ve yağlı tohumlu bitkiler (% 0,17) şeklinde olduğu görülmektedir. Iğdır ilinde tahıl ekiliş alanı ( da) endüstri bitkileri ekiliş alanının ( da) yaklaşık dokuz katı olduğu halde, endüstri bitkilerinden elde edilen üretimin ( ton) toplam tahıl üretiminden ( ton) yaklaşık 1,5 kat daha fazladır (Şekil 3). Şekil 3. Iğdır ilinde ekimi yapılan tarla bitkilerinin ekiliş alanı (da), üretimi (ton) ve pazarlanan değeri (Bin TL) (Anonim 2009). Bu durum, tahıllara göre endüstri bitkilerinden birim alandan daha fazla ürün alınmasının bir sonucudur (Arslan 1999). Yem bitkileri tahıllardan sonra en büyük ekiliş alanına ( da) sahip olmasına rağmen, üretim miktarı bakımından birinci sırada yer almaktadır. Yemeklik tane baklagiller gerek ekiliş ve gerekse üretim miktarı bakımından en alt sırada yer aldığı görülmektedir (Şekil 3). 76

5 Ürünlerin pazarlanan değeri hiç şüphesiz birim fiyatları ile yakından ilgili olduğundan bitkilerin üretim miktarına bağlı olarak pazarlanan değerlerine bakıldığında elde edilen gelir bakımından yem bitkileri TL ile birinci, TL ile tahıllar ikinci, TL ile endüstri bitkileri üçüncü ve yemeklik tane baklagillerin TL ile dördüncü sırada olduğu görülmektedir. Iğdır ilinde tarımı yapılan endüstri bitkileri ekiliş alanının tamamına yakınının şekerpancarına ( da) ait olduğu ve üretim miktarı bakımından da ton ile birinci sırada yer aldığı, patates, kolza, ayçiçeği ve pamuk bitkilerinden ise sırasıyla 1.125, ve 101 ton ürün elde edildiği saptanmıştır (Şekil 4). Şekil 4. Iğdır ilinde ekimi yapılan önemli sanayi bitkilerinin ekiliş alanı (da), üretimi (ton) (Anonim 2009). Bu durumdan hiç kuşkusuz endüstri bitkilerine dair adaptasyon ve demonstrasyon çalışmalarının yapılmadığı, Tarım Bakanlığınca desteklenen ve pazar problemi bulunmayan alışagelmiş ürünlerin tercih edildiği, alternatif bitkilere rağbet edilmediği anlaşılmaktadır. Nitekim daha önceleri endüstri bitkileri içerisinde önemli bir yeri olan pamuk bitkisinin artık sahneden çekilmekte olması ise bu durumun açık bir göstergesidir. Pamuk üretim maliyetinin diğer illere ve özellikle GAP bölgesine göre yüksek olması ve aynı zamanda pamuğun diğer ürünlerle rekabetinin pamuk aleyhine gelişmesi, makineli hasadın bölgeye girmekte gecikmesi ve pazar problemleri gibi sebeplerden dolayı pamuk ekilişlerinin ilde sona ermesi kaçınılmazdır. Iğdır da geçimlerini tarımdan sağlayan halkın tahıllar ile münavebeye girebilecek ve pamuk bitkisine alternatif olabilecek endüstri bitkilerinin yetiştiriciliğinde üretimin yeni olması, üreticilerin bilinçsiz olması ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli desteği almamış olmaları verim düşüklüğünün başlıca faktörleri olarak gösterilebilir. Nitekim ilin 2008 yılı tarımsal verileri incelendiğinde, ayçiçeği haricinde kolza, pamuk, patates ve şekerpancarının dekara veriminin Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğu görülmektedir. Iğdır iline adapte olabileceği öngörülen yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı tür ve çeşitlerin bilimsel çalışmalarla belirlenmesi daha bilinçli bir entansif tarım için kaçınılmazdır. Ayrıca bilinçli bir entansif tarım açısından ortaya çıkan diğer bir önemli sorun ise ildeki endüstri bitkileri tarımında kullanılan gübre miktarı ve uygulama şekilleri olarak görülmektedir. Nitekim entansif tarıma yeni başlayan Iğdır ilinde bilgisizlikten doğan ne kadar çok gübre, o kadar çok ürün yaklaşımı üreticiyi gereğinden fazla gübre kullanmaya yönlendirmektedir. Bu bakımından Şekil 5 incelendiğinde, azotlu gübre kullanımında Iğdır ilinin (%52,0) Türkiye ortalamasının (%65,2) altında, fosforlu gübre kullanımında (%48,0) ise Türkiye ortalamasının (%34,8) üstünde olduğu görülmektedir. 77

6 T. ERYİĞİT Şekil, 5. Türkiye ve Iğdır İli kimyevi gübre tüketimi durumu (% ) (Anonim, 2005). Iğdır ilinde endüstri bitkileri yetiştiriciliğinde modern tarım alet ve makinelerini kullanılma eğilimi ise oldukça azdır. Türkiye geneli ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ile karşılaştırıldığında, tarımda kullanılan alet ve makineler bakımından ortalamanın çok altında olduğu görülmektedir (Çizelge 2). İlde 3 adet patates dikim makinesi, 1 adet patates sökme makinesi, mekanik pancar mibzeri dahil 44 adet üniversal ekim makinesi ve 144 adet pancar sökme makinesi bulunmaktadır. Iğdır ilinin genel tarım potansiyelini karşılamakta yetersiz kalan mevcut alet ve makine varlığı nedeniyle, ildeki üreticiler özellikle endüstri bitkileri yetiştiriciliğini modern tarım alet ve makinelerinden yoksun olarak yapmaktadırlar. Bu durum ise yüksek oranda iş gücü gerektirmekte, sonuçta işçilik maiyetlerinin artmasına ve üreticilerin entansif tarıma yönelmelerine engel olmaktadır. 78

7 Çizelge 2. Türkiye, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ve Iğdır ilinin mevcut tarımsal alet ve makine varlığı Kuzeydoğu Ürün adı Türkiye Anadolu Iğdır Bölgesi Adet Adet Adet Kulaklı Traktör Pulluğu Ark Açma Pulluğu Kültivatör Merdane Diskli Tırmık (Diskarolar) Dişli Tırmık Kombikürüm (Karma Tırmık) Traktörle Çekilen Hububat Ekim Makinesi Kombine Hububat Ekim Makinesi Patates Dikim Makinesi Kimyevi Gübre Dağıtma Makinesi Biçer Bağlar Makinesi Balya Makinesi Patates Sökme Makinesi Pancar Sökme Makinesi Traktörle Çekilen Çayır Biçme Makinesi Mısır Silaj Makinesi Sırt Pulverizatörü Sedyeli, Motorlu Pulverizatör Tozlayıcı Kombine Atomizör Kuyruk Milinden Hareketli Pulverizatör Motorlu Pulverizatör Atomizör Yağmurlama Tesisi Tarım Arabası Hayvanla Ve Traktörle Çekilen Ara Çapa Makinesi Pnömatik Ekim Makinesi Üniversal Ekim Makinesi(Mekanik, Pancar Mib. dahil) Sap Döver Ve Harman Makinesi (Batöz) Sap Toplamalı Saman Yapma Makinesi Damla Sulama Tesisi İki Akslı Traktörler (35-50 Bg) İki Akslı Traktörler (51-70 Bg) Kaynak: Türkiye İstatistikler Yıllığı, Iğdır İli nde Endüstri Bitkilerinin Üretim ve Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Bazı Öneriler Iğdır ilinde endüstri bitkilerinin üretiminin arttırılmasına yönelik öneriler, halen tarımı yapılan endüstri bitkilerinin verimini arttırmak ve alternatif olabilecek diğer bitkilerin üretimini teşvik etmek amacıyla yapılmıştır. 1. Endüstri bitkilerinin Iğdır ilindeki üretim ve verimlerinin yükseltilmesi daha entansif girdi kullanılmasıyla mümkündür. Özellikle basınçlı sulama imkanlarının arttırılması, yüksek kaliteli tohumluk kullanılması, yeterli gübreleme ve ilaçlama yapılması, modern tarım alet ve makinelerinin kullanılması yanında yetiştirme tekniklerinin de uygun bir şekilde yapılması gerekir. 2. Yöreye adapte olabileceği öngörülmüş verimli ve aynı zamanda şeker oranı yüksek şekerpancarı çeşitlerinin bir adaptasyon çalışması ile çiftçilere tanıtılarak modern ekim, söküm, çapalama ve ilaçlama makinelerinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 79

8 T. ERYİĞİT 3. Ticari amaçlı patates yetiştiriciliğine yeni başlayan üreticiler patates yetiştiriciliği hakkında bilgilendirilmelidir. Patates tarımında üretici tohumluğunu kendi tarlasından seçmekte veya Niğde, Nevşehir ve Ordu gibi illerden kendisi temin etmektedir. Bu nedenle Iğdır ın ekolojik özelliklerine en uygun patates çeşitlerinin denemeler sonucunda belirlenmesi, üretiminin planlanması ve sofralık (sarı etli) patates çeşitleri ile sanayi tipi dediğimiz beyaz etli patates üretiminin de yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda Iğdır ilinde patates işleyen (nişasta, glikoz ve jips) tesislerin kurulması ve patates sanayisinin teşvik edilmesi gereklidir. 4. Mevcut endüstri bitki çeşitlerine alternatif olabilecek yeni tür ve çeşitlerinin adaptasyon çalışmalarını tamamlayarak daha verimli, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı tür ve çeşitlerin üreticiye kazandırılması gerekmektedir. 5. Yörenin iklim ve toprak özellikleri yağlı tohumlu bitkilerin yetişmesine uygundur. Yöreye uygun çeşitlerin geliştirilmesi ve bunların demonstrasyonu, uygulanacak yetiştirme teknikleri için araştırma ve denemelerin yürütülmesi gerekmektedir. Bu bitkilerin işlenebilmesi için bölgede bitkisel yağ sanayinin teşvik edilmesi gereklidir. Diğer taraftan bu fabrikalardan elde edilecek küspe ürünü ise özellikle hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bu bölgede gerekli kesif yemin temini açısından kolaylık sağlayacaktır. Yağlı tohum üretiminde ekimden önce ekonomik teşvik ve güvence sağlanmalıdır. 6. Üretilen ürün devlet ve özel sektör tarafından bekletilmeden alınmalı ve alınan ürünü işleyecek fabrika ve işletmelere taşımacılıkta kolaylıklar sağlanmalıdır. 7. Basınçlı sulama sistemleri açısından oldukça yetersiz olan Iğdır ilinde sulamaya bağlı verim düşüklüğünün önüne geçebilmek için çiftçilere yağmurlama ve damla sulama hakkında gerekli eğitimlerin verilmesi ve demonstrasyonların yapılması gerekmektedir. 8. Yapılan gözlemler sonucunda, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nin ilaç-baharat ve kokulu bitkiler bakımından oldukça zengin bir floraya sahip olduğu görülmektedir. Bu bitkilerden özellikle meyan kökü, çöven, karanfil, geven, salkım çiçeği, böğürtlen, andız otu, civanperçemi, yavşan, emzik otu, sütleğen ve pek çok soğanlı bitkilerin ekonomik öneme sahip olduğu bilinmekle beraber yeterince değerlendirilememektedir. Birçoğunun henüz kimyasal analizi de yapılamamıştır. Bu bitkilerin pek çoğu kültüre alınmayı beklemektedir. 9. Yetiştirilmekte olan bitkiler ile alternatif olarak yetiştirilecek bitkilerin Iğdır Ziraat Fakültesince yapılacak adaptasyon ve ıslah çalışmaları sonucunda ilgili kurumlar aracılığıyla yaygınlaştırılması beklenen başarıyı arttırmada önemli rol oynayacaktır. 10. Tarımsal girdi, ürün piyasalarının geliştirilmesi ve üretim-pazar entegrasyonunun sağlanması, tarımsal üretimin tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirilmesi, toplulaştırma çalışmalarına hız vererek, arazi kullanım plânının yapılması ve ekonomik büyüklükteki tarım işletmelerinin oluşturulması Iğdır ilinde sürdürülebilir entansif tarım için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Sonuç Endüstri bitkilerinin çapa bitkileri olması, daha fazla işgücü gerektirmesi, aynı zamanda üretim maliyetlerinin yüksek olması ve ürünlere verilen fiyatların da enflasyonun altında kalması halinde çiftçiler bu ürünlerden kolaylıkla vazgeçebilmektedirler. Bu sebeple fiyat politikalarının gerçekçi ve sürdürülebilir olması, piyasa mekanizmalarını bozmayacak destekleme araçlarının kullanılması gerekir. Iğdır gibi yörelerde endüstri bitkileri tarımının gelişmesi için özel tedbirler uygulanması (daha ucuz gübre, kredi ve mazot vb.), tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu tarımsal bilgi ve teknolojilerin il bazında geliştirilmesi, diğer taraftan yöre için kısa, orta ve uzun vadeli projelerin devreye sokulması gerekir. Bütün bunların sonucunda kazanan yöre insanı ve ülkemiz olacaktır. 80

9 Kaynaklar Anonim (2005). Iğdır İli 2004 Yılı Çevre Durum Raporu, IĞDIR. Anonim (2009). Türkiye İstatistikler Yıllığı Anonim (2010). (Erişim tarihi: 17 Temmuz 2010) Arslan, B (1999). Bitlis İlinin Kalkınmasında Endüstri Bitkileri Tarımının Önemi ve Geliştirilmesi İçin Bazı Öneriler. T.C. Bitlis Valiliği, Bitlis İli Kalkındırma Stratejileri Sempozyumu, Mayıs Tunçtürk M, Tunçtürk R, Yıldırım B, Eryiğit T (2004). Değişik Azot Dozları ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Patateste (Solanum tuberosum L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): Tunçtürk M, Eryiğit T, Yılmaz İ (2005). Van-Erciş Koşullarında Bazı Ayçiçeği (Helianthus annus L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Özelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araştırma Sunusu Cilt I, Sayfa 41-44) 81

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKAN DAN; Gelişmelerin Dünya çapında bir enerji merkezi oluşturulmasını planladığı bölgemiz de; Proje alanı İskenderun

Detaylı

Yozgat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumunun İncelenmesi

Yozgat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumunun İncelenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Yozgat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumunun İncelenmesi a Tanzer ERYILMAZ*, Osman GÖKDOĞAN b,

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, H. Deniz ŞİRELİ 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Diyarbakır 2 Çukurova

Detaylı

Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri

Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet Fırat BARAN a *, Osman GÖKDOĞAN

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1): 17-22, 2013 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi İç Anadolu Bölgesinde Yağ Bitkilerinin Mevcut

Detaylı

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI Türkiye de tarımı yapılan yağlı tohumlar; ayçiçeği, çiğit, susam, kolza, soya, yerfıstığı ve haşhaştır. Ancak bu yağ bitkileri içerisinde tohumundan ortalama % 38-50

Detaylı

KONYA İLİ TARIM MAKİNALARI SEKTÖR RAPORU MEHMET ÖZÇELİK

KONYA İLİ TARIM MAKİNALARI SEKTÖR RAPORU MEHMET ÖZÇELİK Giriş Konya ili Türkiye de tarım makineleri açısından, ülkenin önemli merkezlerinden bir tanesidir. Özellikle ildeki tarım alanlarının genişliği, toprak işleme alet ve makinalarına olan ihtiyacı artırmıştır.

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE, Kimya Mühendisi)

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

NEVŞEHİR İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ. Tanzer ERYILMAZ1, Osman GÖKDOĞAN2, Murat Kadir YEŞİLYURT1, Kazım ERCAN

NEVŞEHİR İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ. Tanzer ERYILMAZ1, Osman GÖKDOĞAN2, Murat Kadir YEŞİLYURT1, Kazım ERCAN Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 0; 0() : 6 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 0; 0() : 6 Araştırma / Research NEVŞEHİR İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ

Detaylı

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha:2

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha:2 TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha:2 TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ AÇIĞI 1. Giriş Berrin TAŞKAYA TOP Dünyada giderek artan nüfusa paralel olarak

Detaylı

İlköğretim Ortaokul veya mesleki ortaokul Mesleki veya İki veya üç yıllık. fakülte. Gereğini arz ederim. Başvuru Sahibi İmza

İlköğretim Ortaokul veya mesleki ortaokul Mesleki veya İki veya üç yıllık. fakülte. Gereğini arz ederim. Başvuru Sahibi İmza Ek-1 TÜKAS KAYIT FORMU A- Kişisel Bilgiler A 1. T.C. Kimlik No./ Vergi Kimlik No. A 2. Adı, Soyadı A 3. Baba Adı A 4. Ana Adı A 5. Cinsiyeti A 6. Doğum (Gün/ay/yıl).../.../.... A 7. Telefon No. Cep : (

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu ÖZET Bünyamin DEMİR 1*, İsmail ÖZTÜRK 2 1 : Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 33130, Mersin 2 : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

Çizelge 1. Son On Yıllık Dönemde Türkiye Mısır Üretiminin Durumu (DĐE, Verileri).

Çizelge 1. Son On Yıllık Dönemde Türkiye Mısır Üretiminin Durumu (DĐE, Verileri). 1. GĐRĐŞ Mısır; içerdiği değerli besin maddeleri nedeniyle insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Dünyada insan beslenmesinde tüketilen günlük kalorinin %11 i mısırdan sağlanmaktadır.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

14 Araştırma Makalesi. Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri

14 Araştırma Makalesi. Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri 14 Araştırma Makalesi Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Cem BİLİM 1*, Tayfun KORUCU 2, Tuba SEMERCİ 1 1 Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Gaziantep 2 KSÜ, Ziraat Fakültesi Biyosistem

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi

Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 63-70 Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi Ebubekir Altuntaş 1 Hilal Demirtola 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi

Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi Abdullah SESSİZ 1, A. Konuralp ELİÇİN 1, Reşat ESGİCİ 1, Ferdi TANTEKİN 2 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

SULU TARIM ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

SULU TARIM ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SULU TARIM ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 17-18 ŞUBAT 2015/KIRKLARELİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Türkiye nin ilk yerli şekerinin üretim merkezi

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. MISIR DOSYASI Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık Buğdaygiller familyasından, özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Mısır bitkisi, insan

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 VI. ve VII. (1991-2001) GENEL TARIM SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE' NİN TARIMSAL YAPI ve MEKANİZASYON DURUMUNDAKİ DEĞİŞMELER Cihat Yıldız*-İsmail Öztürk**-Yücel Erkmen* Özet

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Gümüşhane İlinin Tarımsal Yapısı

Gümüşhane İlinin Tarımsal Yapısı GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):93-103 Research/Araştırma 1 Gümüşhane İlinin Tarımsal Yapısı Melih OKCU 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Bitkisel Hayvansal Üretim Bölümü,29100, Bağlarbaşı,

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri

Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (1), 87-93 Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Abdullah Sessiz 1, M. Murat Turgut 1, F. Göksel Pekitkan 1, Reşat ESGİCİ

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 65-71, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 65-71, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 65-71, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Eskişehir İlinde Yetiştirilen Arpa, Buğday, Şeker Pancarı, Mısır, Yeşil Mercimek, Nohut, Domates,

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/26607

Archived at http://orgprints.org/26607 Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, Erzurum, (Sunulu Bildiri) Erzurum İlinin Organik cilik Bakımından Önemi ve Potansiyeli Atilla DURSUN * Melek EKİNCİ Atatürk Üniversitesi

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

KOP BÖLGESİNİN TOHUMCULUKTAKİ YERİ VE ÖNEMİ

KOP BÖLGESİNİN TOHUMCULUKTAKİ YERİ VE ÖNEMİ KOP BÖLGESİNİN TOHUMCULUKTAKİ YERİ VE ÖNEMİ Süleyman Soylu Bayram Sade ÖZET KOP Bölgesi (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray) yaklaşık 3 milyon hektar tarım arazisi varlığı ile Türkiye tarım arazisi varlığının

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı Serin İklim Sebzeleri BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI Botanik Matematik Fizik Kimya Bahçe Bit. Fizyolojisi Proje Haz. Tek. Türkiye Meyveciliği Genel Meyvecilik Genel Bağcılık

Detaylı

Fahri COŞKUN ESKİŞEHİR SARAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ

Fahri COŞKUN ESKİŞEHİR SARAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TÜRKİYE DE TARIM Fahri COŞKUN ESKİŞEHİR SARAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TARIM İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. TÜRKIYE

Detaylı

TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİMGİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ

TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİMGİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ Tarım Ekonomisi Dergisi 2005; 11(2) : 101-109 TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİMGİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ 1 2 2 Zeki BAYRAMOĞLU, Z.Gökalp GÖKTOLGA,

Detaylı

Tohum yatağının hazırlanması:

Tohum yatağının hazırlanması: Toprak isteği: Yem bezelyesi tüm baklagillerde olduğu gibi, özellikle yeterli kireç bulunan ve PH değeri 6,5-7 olan toprakları sever. PH değeri 6-8 aralığında olan topraklarda da ekimi yapılabilir. Bu

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ Selin ŞEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ II. TARIMSAL AR-GE PROJELERİ DESTEK SÜRESİ VE TUTARI III. DESTEKLENEN

Detaylı

TARIMSAL VERİLER Mart 2015

TARIMSAL VERİLER Mart 2015 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü TARIMSAL VERİLER Mart 2015 İÇİNDEKİLER Gayrisafi Yurtiçi

Detaylı

Trakya Bölgesinde Kanola Üretiminin Ekonomik Analizi

Trakya Bölgesinde Kanola Üretiminin Ekonomik Analizi Trakya Bölgesinde Kanola Üretiminin Ekonomik Analizi N.Kumbar G.Unakıtan Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tekirdağ Tarım Bakanlığının 2007 yılı verilerine göre, Türkiye

Detaylı

Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ŞUBAT 2004 TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ PATATES RAPORU 1- GİRİŞ Patates (Solanum tuberosum L.) orijini Türkiye olmayan nadir bitkilerden biridir. Yeni dünya bitkisi olan patates, Avrupa ya ilk defa süs

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ ve KAPSAMI U.Ü.Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi nin kuruluş amacı Ziraat Fakültesi öğrencilerine en son bitkisel

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

Van Gölü Havzasında Şekerpancarı Üretimi Üzerine Bir Araştırma. A Research on Sugar beet Production in Van Lake Basin

Van Gölü Havzasında Şekerpancarı Üretimi Üzerine Bir Araştırma. A Research on Sugar beet Production in Van Lake Basin Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 55-60, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ ......... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 2002 ......... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ BÖLÜM 1.PROJENİN ÖZETİ 1.1.Projenin Adı 1.2.Projenin Süresi 1.3.Projenin

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/01/2016. Tarih: Sayı: 1 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 23 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.70 0.6379,2,340.00 KG 772,660.05 6 ARPA YEMLİK TTS 0.68 0.82 0.7504 30,830.00 KG 233,246.60 26 ARPA YEMLİK ı:,005,906.65 42 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI 1995 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla kuruldu. Kurucuları arasında; TÜBİTAK, TOBB, TTGV,

Detaylı

YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER ÜRETİMİ

YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER ÜRETİMİ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER ÜRETİMİ Özer KOLSARICI 1 Atilla GÜR 2 Dilek BAŞALMA 3 M. Demir KAYA 4 Necmi İŞLER 5 ÖZET: Dünyada giderek artan nüfus artışına paralel olarak gıda maddeleri tüketiminin de arttığı

Detaylı

Türkiye Tohumculuk Sektörünün Analizi Ahmet ŞAHİN 1 Yeşim MERAL 2 Metin CAN 3

Türkiye Tohumculuk Sektörünün Analizi Ahmet ŞAHİN 1 Yeşim MERAL 2 Metin CAN 3 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 073-088 Türkiye Tohumculuk Sektörünün Analizi Ahmet ŞAHİN 1 Yeşim MERAL 2 Metin CAN 3 Özet Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek

Detaylı

YILLIK SONUÇ RAPORU TOPLU SONUÇ (2009)

YILLIK SONUÇ RAPORU TOPLU SONUÇ (2009) YILLIK SONUÇ RAPORU TOPLU SONUÇ (2009) Proje no:tagem-topraksu-07460c01 (TAGEM-BB-070210C1) 1. Çalışmanın Adı: Çukurova da Yetiştirilen Bazı Tarım Ürünlerinin (Semizotu, Kanola, Ayçiçeği) Üretim Girdi

Detaylı

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 143-148, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Mustafa ÖNDER 1* Mehmet

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE - Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri 251311001 kodlu Zooloji dersinin yerine Tarla Bitkileri Bölümünde açılan 251211010 kodlu Zooloji dersini. - Bahçe Bitkileri Bölümü

Detaylı

MISIR TARIMI. Giriş. İklim ve Toprak İstekleri

MISIR TARIMI. Giriş. İklim ve Toprak İstekleri MISIR TARIMI Giriş Dünyada üretilen mısırın % 27 si insan beslenmesinde, % 73 ü ise hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde mısırın kullanımı hayvan beslenmesinde % 46, insan beslenmesinde

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

ÖNEMİ. İyi bir ürün için iyi bir toprak hazırlığı gerekir. Tohum yatağı hazırlama kombinasyonu bunu sağlar.

ÖNEMİ. İyi bir ürün için iyi bir toprak hazırlığı gerekir. Tohum yatağı hazırlama kombinasyonu bunu sağlar. ŞEKER PANCARI TARIMI İnsan yaşamının her döneminde çok önemli bir temel besin maddesi olan şeker ülkemizde şeker pancarından üretilmektedir. Şeker pancarı dekar başına yüksek verim ve gelir getirmektedir.

Detaylı

ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ

ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(1), 101-108 ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ Murad ÇANAKCI İbrahim AKINCI Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ 1. Tritikalenin Önemi : Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü suzersami@yahoo.com Tritikale

Detaylı

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Âlim Çağlayan 1 Ertan Demoğlu 1 Besinlerin rolü Yeterli bir gübreleme programı sadece bütün besinlerin temel görevleri açık bir

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI

TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI Abdurrahman ERDOĞAN ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN: DOÇ. DR. FİSUN

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı