ABDURRAHMAN SAMININ HAYATI, ESERLERİ ve TEFSÎR.İ FÂTİHA-İ ŞERİFE RİSÂLESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABDURRAHMAN SAMININ HAYATI, ESERLERİ ve TEFSÎR.İ FÂTİHA-İ ŞERİFE RİSÂLESİ"

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANADİLİM DALI İSLÂM FELSEFESİ BİLİM DALI ABDURRAHMAN SAMININ HAYATI, ESERLERİ ve TEFSÎR.İ FÂTİHA-İ ŞERİFE RİSÂLESİ (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan Süleyman DERİN Danışman Doç. Dr. H. Kamil YIL İstanbul 1993

2 M İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON IV KISALTMALAR...,...V ÖNSÖZ VI BİRİNCİ BÖLÜM İŞ ARİ TEFSİR 1 -TEFSİR İLMÎNİN TARİFİ VE ÇEŞİTLERİ a-tefsir ilminin Tarifi..., b-tefsir Çeşitleri ) Rivayet m etodu ) Dirayet m etodu )lşârî m etod İŞÂRÎ TEFSİRİN TANIMI...2 İll-İŞARİ TEFSİRİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ...4 A-ÎŞARİ TEFSİRİN DOĞUŞU B-ÎŞÂRÎ TEFSİRİN GELİŞİMİ...5 C-DAHA SONRAKİ SUFİ TEFSİRLERİ IV- ÎŞARÎ TEFSİRİN METODU V- İŞÂRİ METODLA KALEME ALINAN MÜSTAKİL FÂTÎHA TEFSİRLERİ...17 A-Müellifi Belli Olanlar:...17 B-Müellifi Belli Olmayanlar...19 İk in c i b ö l ü m 1- ABDURRAHMAN SÂMÎ NÎN HAYATI a-ismi ve Nisbesi...20 b-doğum Yeri ve Yılı c-ailesi d-gençliği Tahsili ve Yetişmesi...21 e-resmi Görevi İİ-ÎLMİ VE TASAVVUFÎ KİŞİLİĞİ a-îlmi kişiliği: b-tasavvufî Kişiliği ESERLERİ A-YAZMALAR

3 1- K itâbu s- Sım't-Tevhîd: Tefsîra l-kur'ân TenvîrüTBeyân Hadîs-i Erbeîn Tevcihü l-âyâti'l-muhtelefi'z-zâhir K itâbu'd-d üstûm 'l-bedî Kitâbu's- Sırr'l-Kadîr fî Ilmi'l-Iksîr Kenzü'l-Âşıkîn Ş erhu l-em âlî Ş erhu l-kâfîye Fâtiha Sûresi Tefsiri M üteferrik Risaleler B-MATBÛ ESERLERİ Mi y â ra T Evliya Divân-ı Sâmi M üntehabât-ı Sâmiyye Evrâdül-M ukarrabîn el-m eslekü s-sâmiyye fî sü lû k i n-nakşiyyetitbehâiyye ve l-halvetiyyeti l-hüsâmiyye Şerh-i Esrâr-i E sm âil-h üsnâ Binâ-yı İslâm Hediyyetü l-âşıkîn Tuhfetül-U şşâkiyye...32 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FÂTİHA SÛRESİ TEFSİRİ A-TEFSÎR-İ SÛRETİ L-FÂTÎHA NIN KAYNAKLARI VE TAHLİLİ...33 FÂTİHA'NIN MERTEBELERİ BİRİNCİ BAHİS...35 İKİNCİ BAHS... UÇUNCU BAHS MERÂTÎB-Î VÜCÛD VÜCÛB VE ÎSBÂTI KELÂMIN KISIMLARI...45 MEVÂNİİ S-SARF (GAYR-I MUNSARIF)...46 Î RÂB VE BİNÂ B-FÂTİHA SÛRESİ NEŞRİ SONUÇ BİBLİYOGRAFYA

4 V T l I S l i P S i Y O N S h h ت: ح: خ: Z ذ : s d t ص: ض: ظ ٠. Z ظ ٠ : ع: â :1 و: ذ ١ Î ى : k 'فا:

5 KISALTMALAR a. e. :Aynı Eser b. :Bin veya îbn bk. :Bakınız c. :Cilt DİA :Diyanet İslâm Ansiklopedisi Ef. :Efendi ktp. :K ütüphanesi n şr :Neşreden nu. :Numara OM. :Osmanlı Müellifleri Rşd. :Reşâd s. :Sayfa trc. :Tercüme ts. : Tarihsiz Ü. :Üniversite V. :Vefat vr. :Varak

6 Vî ÖNSÖZ Ham d âlem lerin yüce Rabbm a, S alat u selam ve her tü rlü ihtiram O n u n sevgilisi, kulu ve R asulü M uham m ed M ustafa, âl ashabm a. Nasıl ki insanlar doğup, büyüyüp, güçlendikten sonra yaşlanıp ölüyorsa, m ü esseseler de doğar, b ü y ü r ve ölür. O nların vücudlanndan yeni m üesseseler yeşerip boy gösterir. XX. yy, İslam âlemi ve İslam müesseseleri, dînî ilimler için hızlı bir çöküş dönemi olm uştur. Bu çöküşün de etkisiyle, Bu dönemde yetişen âlimler ve büyük sufiler nispeten bilinmemektedir. Bu sebeble yakın tarihim izde ki büyük sufilerden biri olan A bdurrahm an Sâmi yi ve onun Fatiha Sûresi Tefsirini tez konusu seçtik. Böylece yakın geçmişimize bir nebze ışık tutm ak ve Osmanİı Devleti'nin son m ahsullerinden biri olan A bdurrahm an Sami ve eserlerini tanıtm ak istedik. A b d u rrah m an Sam i, hayatı ve eserleri h ak k m d ak i bu çalışm amızı üç bölüm halinde inceledik. Birinci bölüm de genel olarak işâri tefsirin mâhiyetini ve târihi gelişimini kısaca inceledik. İkinci bölüm de A bdurranm an Sam i'nin hayatını ve eserlerini ele aldık. Üçüncü bölümde Fâtiha Sûresi Tefsirinin tahlilini ve latinize edilmiş halde tefsirin esas m etnini verdik. O kuyucuya kolaylık olması bakım ından risalenin latinize edilmesi esnasm da aşın bir transkripsiyon ve noktalam a sistem i takip etmedik. Çalışmamız esnasm da birinci derecede A bdurrahm an S âm inin eserlerinden istifade ettik. B unun dışında işâri tefsirle alakalı kaynaklanda sıkça kullandık. Çalışm am esnasında gerek m etnin okunm asında ve gerekse tezin hazırlanm asında büyük yardım larını gördüğüm hocam Doç. Dr. H. Kamil Yılmaz'a, tezin latinize edilmesi h u su su n d a yaptığı yardım lardan dolayı Doç. Dr. M ustafa T ahralı ya, Dr. Selçuk E raydm ve Doç. Dr. İrfan G ündüz e, ayrıca tezim le ilgili kaynakların tem ininde yardım cı olan Ar. Gör. M. Erol Kılıç.a teşekkürlerim i bir borç bilirim. Gayret bizden tevfik Aslan dandır. Süleyman Derin, Çengelköy, 1993

7 BİRİNCİ BÖLÜM ÎŞÂRİ TEFSİR 1-TEFSİR İLMİNİN TARİFİ VE ÇEŞİTLERİ a-tefsir ilminin Tarifi: Tefsir kelimesi "j " veya harflerin yer değiştirmesi süreliyle " fiillerinin "tefîl" vezninden m asdardır. Her iki fiil de "açmak" m anasında birleşmekle beraber "..^٥٥٠ " görünen ve maddi olan birşeyi açm ak, i " ise gizli ve m addi olm ayan bir şeyi açm ak m anasım ifade eder.1 Istılah olarak tefsir "müşkil olan lafızdan kasdedilen manayı ortaya koymak" dem ektir.2 Tefsir kelimesinin muhtelif tarifleri yapılm ışsa da genel olarak şu tanım hepsini içine alır: 'Tefsir ilmi, insan gücü nisbetince Allah Teâlâ nın m uradına delalet etmesi yönünden Kur an'ı inceleyen bir ilimdir. Hem m anayı anlam ak ve hem de istenilen manayı ortaya koymak bu ilmin görevidir. 3 b-tefsir Çeşitleri: K ur ân-ı Kerîm'in tefsiri üç m etodla yapılm aktadır: Rivâyet, dirâyet ve işârî metod. 1 -) Rivayet m etodu: K ur'an ayetlerinin, Hz, Peygamberin, sahabenin ve tâb iû n u n sözleriyle tefsir edilmesidir.4 1 îb n M anzur, Lisâna l-ar ab, c. 5, s. 55. Beyrut ; ez-zebîdî, Tâcu'l- Arûs, 3:470 Mısır. 1306: Rağıb el-isfehânî, M vjredâl İstanbul, L isâ n ü l- A rab c.5. s.55: T â cu 'l-a rû s.c.3, s.470: Âsim, K a m u s, c.2, s M uham m ed H üseyin Zehebi. et-tefsîr ve'l-müfessirûn, Kahire, 1967, c.l, s. 15) 4 Zehebi, c.l, s. 152; M uham m ed A bdülâzim Z erkani, M enahilü'l-îrfân Jî Ulûmıl-Kur'ân, c.l. s.478, Mısır, ts.

8 2 2- ) Dirayet metodu: Arap dili ve edebiyatmı, ayetlerin nüzûl sebeblerini, nâsih ve m ensûhu, m üfessirin m uhtaç olduğu ilimleri öğrenip elde ettikten sonra, nakilden de m üstağni kalmayarak içtihad ile yapılan tefsirdir.5 3- )îşârî metod: Başlangıçta ayetlerin nakle dayanan tefsir ve şerhlerine, akla dayalı re'y sistemi eklenmiş oldu. "Dirayet" metodu da denilen bu anlayışa m utasavvıflar, kendi d ü şü n ce ve yaşayışlarına uygun, mânevi ve rûhî tecrübelerine uygun, ledünnî mükaşefelerine dayalı üçünçü bir metod kattılar. İşari adı verilen bu metod, ayetlerin tasavvufi tefsiri, hadislerin tasavvufi şerh ve yorum udur.6 Işârî tefsir, metod olarak diğerlerinden oldukça farklılık arzetmektedir. Zira bu tefsir ne sadece rivayete, ne de sadece rivâyet ve dirayete dayanır. Bu sebeble tasavvuf tefsir metodu sayılan işârî tefsir ayn bir metod olarak ele alınm ıştır.7 11-ÎŞÂRİ TEFSİRİN TANIMI İşârî" kelimesinin sülâsî kökü " fiili olup; Kovandan bal dermek, müşteriye gösterm ek için satılık hayvana binm ek gibi m analara gelir. Şâre fiilinin ifâl babından m asdarı "işâret lafzı: Bal çıkarmak manasıyla bağlantılı olarak: Me'mûrun, âmirin emrini o söylemeden hareketlerinden anlam ası8; birine bal çıkarm akta yardımcı olmak yani o kimseyi doğru iş yapmaya yönlendirmek, bir insanın doğru iş yapm asına delâlet etm ek m analarına gelir.9 5, Zeheb c.l, s Zerkâni, c îb n H aldun. M u ka d d im e, s.511, Mısır, 1322 ج ' H. Kâmil Yılmaz, T asavvufi H adis Şerhleri ve Konevlnin Kırk H adis Şerhi,s. 13, İstanbul, 1Ö90; Hadislerin işârî metodla şerhi l ln ayn esere bakiniz. 7 Zehebl, e.2, S.397 İstanbul, 1304 Asim., Kamus, C.2, S.453, ج Q MUncid. s.419; M u'cemu'1-vasît, Mısır, 1972, îbn M anzur, Lisârıü'i- Arab, C.7, s. 232

9 Istılah m anası ise ; Yalnız sülük erbabına açılan gizli anlam ve işaretlere göre K ur'ân ı tefsir etmektir. Bu tefsir sûfinin peşin fikirlerine dayanmayıp içinde bulunduğu mânevi zevk ve hâle göre kalbine doğan ilham ve işaretlere dayanır. 10 Sufiler kendilerine açılan, başkalarının anlıyamayacağı bu gizli m a'nâlan insanları yanlış bir anlayışa sevketmemek için kapalı bir üslûb, remz ve işaret yoluyla ifâde etmişler, yaptıkları bu tefsire, tefsir değilde işaret adm ı vermişlerdir.11 Hucviri işareti "Dil ile anlatm aksızm başkasına m uraddan haber vermek" şeklinde tanım lam aktadır.12 İbn Serrâc et-tûsî de Lokman suresinde ki "Allah size zahir ve bâtın nim etleri bol bol vermiştir" ayetine13 dayanarak ilmi zâhir ve bâtın olmak üzere ikiye ayırmıştır. "İlm-i zâhir az al arla yapılan nam az, oruç, hac gibi ibadetlerin ilmidir. îlm-i bâtın ise sadece kalble elde edilebilen rıza, ihlas, muhabbet, tevekkül gibi ilimlerdir ki bu tasavvuf ehlinin ilmidir" demektedir. İlm-i bâtın, ilm-i işaret, ilm-i ledünnî, ilm-i vehbî ve benzeri isimler tasavvuf ıstılahında aynı m anaları ifade ettiği için bazen bunlar birbirlerinin yerine kullanılabilm ektedir.14 Herevî A llah'tan gelecek ilham ve işaretleri alma kabiliyetine sahib olmayı üns makamının bir derecesi olarak kabul etmiştir. 15 İşârî tefsirin kısaca tanımım ve mahiyetini gördükten sonra onun doğuşu ve gelişimine de göz atalım Zehebı. c.2. s Ateş. Süleym an. İşâri Tefsir Okulu, s. 19, A nkara Hucvlrî, K eşfüt M ahcûb, trc. S. Uludağ, s. 536, Dergah Y aym lan, İstanbul, Lokman, 3 1 / îbn-i serrac et-tûsî, Lum'a. s.43, 44, Mısır, A bdullah Herevî, Kitab ı menâzilcs-sâinn, s.54, Paris

10 4 İIHŞÂRÎ TEFSİRİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ A-ÎŞÂRİ TEFSİRİN DOĞUŞU Sufiler işârî tefsirin izlerini bizzat Kur'an'd a, Hz. Peygamber in ve ashabın hayatında bulm aktadırlar. Yusuf u n kokusu n u ta M ısır'dan alan Yakub (aleyhisselam), kendisini ayıplayanlara: "Allah'tan (bana verilen bir ilimle) ben, sizin bilm ediklerinizi bilirim " dem iştir.16 Bu ayet ve K ur'an'da Hz. M usa ile Plidir arasında geçen olay Allah'ın bazı kullarına manevi bir kavrayış ve ledünnî birdim verdiğini isbat ed er.17 Zümer sûresinde "Allah, Kelâmın en güzelini ahenkli ve çift m analı bir kitab halinde indirm iştir ki Rablerine derin saygı gösterm ekte olanların ondan derileri ürperir."18 ayetinde geçen "mesânî" sözü çift m analı veya büklüm büklüm, kıvrım kıvrım dem ektir ki Kur'ânın ilk nazarda farkedilemeyecek bir ikinci m anasının varlığına şehadet ed er.19 Ebû Hüreyre'den rivayet edilen "Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız. Döşekte kararınız kalm az d ağ lara çıkardınız. 2٥ hadisi hakkında Serrâc der ki: " Hz. Peygamberin işaret ettiği bu ilim, herkesin bileceği halk arasında yaygın ilimlerden olsaydı, "benim bildiğimi bilseydiniz dediği zam an işitenler: "Senin bildiğini biliyoruz derlerdi. O nun risaîetinin hakikatleri ve Allah'ın ona verdiği özel ilim, dağlar üzerine konsaydı dağlar erirdi. O, ashabına anlıyabilecekleri kadarını söyledi."21 E bû H ü re ^ e Serrâc'ın b u sözlerini destekler m âhiyette şöyle 1 Yusuf. 12/96 17Ateş, s u i z a n, a.e. S Zümer. 39/23 19 öztü rk. Yaşar Nuri, K uranı K e l ve Sünnete Göre Tasavvuf, M. ü. i. F. V. Yayınlan, İstanbul, 20 B uhârî K usuf 2, R ikak, 28: Müslim. Kusuf, 1; N esâ î.k u sû î 11; ib n Mâce, Bâbu'l-Hüzn, 1 21 Senâc, a. e. s. 159

11 demektedir:١'ben Allah Rasûlünden iki kap ilim aldım. Bunlardan birini saçtım ; halka öğrettim. Diğerini eğer m eydana çıkarıp anlatacak olsaydım şu boynum giderdi."22 5 "İlimler arasında sedef içindeki saklı inci gibi bir ilim vardır ki onu A llah ı bilen bilginlerden b aşk ası bilemez. O nlar onu söylediklerinde Yüce Allah'a karşı gururlu olanlardan başkası inkar etmez."23 Hz. Peygamber ve Ebû Bekir birgün konuşurlarken Hz. Ömer yanlarına çıkagelmiş am a onların konuşm asından sanki arap değilmiş gibi hiç birşey anlam am ıştır. Yine Hz. Peygam ber sahabilerden sırdaşı Ebu Huzeyfe'ye kıyâmete kadar olacak nifak olaylarını haber verdiği rivayeti bu türdendir. Ancak O nun Kur'ânm zahir m ânasına ters düşecek bir bâtın ilmi öğretmediği kesindir.24 Ashab arasında da Kur ân m işâretle tefsir edilişine dair birçok örnek bulm ak m üm kündür. İbn-i Abbas Nasr suresinden Hz. Peygamberin irtihalinin yaklaştığını istihraç etm iştir.25 "Bugün size dininizi tam am ladım..."26 ayeti nazil olduğunda ashab sevinirken Hz.Ömer ağlamış, "Bir şey kem âle eriştikten sonra eksiklik başlar." demişti. Burada Hz. Ömer ayetin dış m anası haricinde başka bir m ana anlam ıştır. Gerçekten de bu ayetin nüzulünden seksen bir gün sonra Hz. Peygamber vefat etm iştir.27 Kur'an, S ünnet ve ashabın hayatlarından verdiğimiz bu misaller işâri tefsir anlayışının İslam dışı bir cereyan olmadığını sanırım göstermektedir.. B-İŞÂRÎ TEFSİRİN GELİŞİMİ Sufilere göre işari tefsir kaynağını bizzat Kuran, sünnet ve ashabın hayatından almaktadır. B unun örnekleri kısaca yukarıda belirtilmiştir. Hz. Peygam berin arkadaşları h er biri aynı ilmi seviye 22 Buhârx ilim, Kelabâzî, et-tearruf, s.59, Mısır, H. Kâmil Yılmaz. Mevlâna ve Tasavvuf, s Buhâri, Tefsîru Ş û râl 10/4, 26 Mâide, 5 /3 27 Süleym an Ateş, îşâ n Tefsir Okulu, s.37

12 ve kabiliyette olayıp m uhtelif sahalarda bazı sahabiler tem ayüz etm iştir. Konumuz olan işari tefsir alanında tem ayüz eden en önemli sahabi Hz. Ali ve îbn Abbas'dır. îbn Abbas'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. "Tefsir ilminden her ne aldımsa Ali bin Ebi Talib den aldım demiştir. îbn Mesud "Ali bin Ebi talib Kur'an in hem zahir ine hem bâtınına sahiptir" dem iştir.28 Hem îbn Abbas, hem de îbn Mesud Hz. Ali yi genelde tefsir ilminde özel olarakda batini tefsirde en bilgili insan olarak tanımaktadırlar. Gerçekten de İbn Abbas'a atfedilen "huruf-ı m ukattaanm " tefsirleri ile îbn A bbas a atfedilen zahir i-bâtıni tefsirler aynı zam anda Hz. Ali'ye de atfedilm iştir. O nun bu konudaki diğer bazı sözleri Kur a n in batini tarafını ve onun bâtın anlayışını ortaya koymaktadır. 29 Hem şii hem de sufi çevrelerinde Kur an in bâtm î tefsirleri tarihinde en önemli rolü Cafer es-sadık oynam ıştır. O nun şii tefsirleri, şii-dînî hayatının birçok yönleri üzerindeki tesirini anlatm aya gerek yoktur. Tasavvuf açısından şunu söyleyebiliriz ki Cafer'in tefsirleri Zünnun el-mısri gibi oldukça erken bir dönemde bilinmekteydi. ( / ) Aynı şekilde Zünnun da, en eski sufi tefsirinin müellifi olan Sehl et-tüsteri'nin (ö.283/896) manevi atası sayılır.30 Cafer in tevillerinin Sufi tefsirleri arasına yol bulm asının ikinci önemli kanalı da îbn Ata (el-bağdadi) (ö.283/896) nın, bu tefsirleri yeniden gözden geçirerek kendine ait bir tefsir içinde bunları nakletm esiyle m eydana gelm iştir. Bu tefsir de d ah a so n ra Sülem i'nin (ö.1412/1021) H a k a ik u t- te f s ir inin iç dokusunu m eydana getirmiştir.31 Kur an'ın işâri tefsirinin ikinci periyodu kendi içinde üç zam an 28Zehebi. c.2, s.352; İsmail Cerrahoğlu.Tefsir Tarihi, c. 1, s.236, A nkara, A bdurrahm an H abil,islam ic Spirituality٠ Traditiorıal Esotoric Commentaries {editör Seyyid Hüseyin N a s r) s.29, Londra A bdurrahm an H abil'den naklen; Böıvering, M ystical Vision, s. 43, 51, 55, 129, Habil, a. e. 30 6

13 sürecine ayrılabilir. Birinci süreç ilk sufi m üfessirlerinin ortaya çıkmasıyla başlar. Zaten Tusterî'nin tefsirinin K ur'an ı geleneksel sure ve ayet nizamı içinde tefsirini sunm aya çalışan ilk ve en eski sufi derlemesidir.32 Elimizdeki mevcut tefsiri bizzat Sehl yazmamıştır. Ondan gelen rivayetleri Ebu Bekir el-beledi kaleme alm ıştır. Ebu Bekir kendi görü şü n ü belirtirken kale Ebû Bekr" ifadesiyle bunu S ehl'in sözlerinden ayırır. Sehl tefsirinde insanı kainata benzetm ekte, kainattaki olayları insana tatbik etmektedir. Sehl Kur'an'ı baştan sona tefsir etmez, bazı ayetleri, onların da tasavvufla ilgili kısım larım tefsir eder. Hasan-ı Basri gibi tefsirinde va'z üslubu kullanm ıştır.33 Tusteri'nin çağdaşı olan Hakim Tirmizi34 (ö.285/898) her ne kadar Tusteri gibi gerçek m anada bir müfessir olmasa da, Kur anî terim leri, m anevi tecrübenin analizinin desteğinde, dilbilim açısından incelem ekle işârî tefsir geleneğine büyük katkıda b u lu n m u ştu r. Farklı teknik terim lerin ifade ettiği farklı fiilleri, pisikolojik açıd an analiz ederek arap ç ad a ve K u r'a n 'd a eşanlam hlığm im kansız olduğunu saptam ıştır.35 Üçüncü yy lın sonu ile dördüncü yylm başında yaşayan ve aynı zam anda müfessir olan üç şahsiyet daha görüyoruz. Bunlar m eşhur Cüneyd, (Ö.298/910) Hallaç, (309/922) ve İbn Ata'dır (309/921). Onların tefsirleri Sülemi'nin H akaik'inde bize kadar ulaşm ıştır. Süleminin tefsirinin hemen hemen her sayfasında Cüneyd,in birkaç tefsirine rastlanır. Cüneyd için en önemli mesele tevhiddi. Bundan dolayı b ü tü n tefsirlerini ve y azılarını tevhide bağlıyarak bitirm iştir.36 32Habil. a. e Ateş, a.e B ugün bildiğimiz hadis şârihleri içinde tasavvuf tecrübeye dayalı olarak şerh yazanlann ilki. Hakim Tirmizi olm ası açısından Hakim Tirmizi ayrı b ir önem arzeder. Bk. H. Kamil Yılmaz, Tasavvujı Hadis Şerhleri, s. 14, İstanbul, Habil, a.e Ateş, a. e. 73

14 8 Zahiri tefsire yervermesi açısından her ne kadar T üsteri'nin tefsiri saf bir bâtini tefsir değilse de Sülemi'nin Hakâik'i ekseriyetle bâtm i tefsire adanm ıştır. D ördüncü hicri asra k ad ar şifahen nakledilen tefsirler yerine m üstakil tefsir kitaplarına bırakır. Bu çığırı Sülemi açm ıştır. Eseri H akâik işari tefsirde en önemli kaynaktır. Taberi'nin zâhir i tefsirde yaptığını o bâtm i tefsirde y ap m ış, m u tasav v ıfların tefsir ve tevillerini to p la y a ra k kaybolm alarına engel olm uştur. Tefsirinde zam an zam an zâhiri tefsirlere de yer vermiştir.37 B unun da ötesinde H a k a ik 'd e yüzden fazla otoritenin sözlerinden alıntı yapılm ıştır ki bu sayı İslam'ın ilk dönemlerinde derin bir köke sahib olan işârî tefsir geleneğinin o gün için de ne kadar yaygın olduğunu gösterm ektedir. Sülemi tarafından Cafer, Z ünnun ve Tüsteri'ye ilaveten kendilerinden alıntı yapılanlar arasında biraz önce isimlerini zikrettiğimiz üç şahıs da dahil olmak üzere şu şahıslar mevcuttur: Haşan el-basrî (ö. 110/728), Ebu Said el-harraz (Ö.286/899), Ebu Bekir el-vasıtî (ö.320/910) ve Ebu Bekir eş-şiblî (334/945). Her ne kadar bu çok değerli eser basılm am ışsa da Cafer den gelen rivayetler incelenmiş, Hallac'dan gelen rivayetler de kitabcıklar halinde yeniden basılm ıştır.38 Y ukanda zikrettiğimiz isimler arasında etkili vaazları ile H, Basri işâri tefsir ilminin kurucusu sayılır. Ümmü Seîeme'den göğüs aldığı için derin bir hikm et sahibi olduğu söylenir. Daima ahiret tasası içinde, ölüm endişesi taşırdı. O'nun en büyük özelliği bizzat ayeti tefsir yerine, onu okurken duyduğu hisleri dile getirmesidir. Kendilerini ona bağlayan sufiler duydukları zevke göre ayetleri m analandırm aya başlam ışlardır.39 Tam Sülemi'nin arzu ettiği şekilde, ekseriyetle bâtm i tevillerden oluşan eseri bâtmi tefsirlerin genel tefsir ilminden bağımsızlığının başlangıcı olm uştur. O günden itibaren günüm üze k adar işâri tefsirler aralıksız olarak kaleme almagelmiştir. B unun da ötesinde T ü steri'n in tefsirindeki gibi, az çok zâhiri tefsirle m eşgul olm aya 37Ateş, a. e HabO'den naklen; M assignon, Essai, Ateş, a.e. 42

15 9 devam etmekle beraber bu tefsirler kendilerine has bir karekterleri olduğunu ve zahiri tefsirlerden ayrı m ütelaa edilmeleri gerektiğini ortaya koymuşlardır. Büyük sufi müfessirleri dönem indeki ikinci veya orta dönem Ebu Kasım Kuşeyri'nin (0.465/1072) L etaifiil İşârât'ının (434'de bitirilm iştir) zuhuruyla başlam ıştır. L etaifü 'l-işârât, Tüsteri ve Sülem i'nin tefsirlerinden sonraki en eski eserlerin üçüncüsüdür. Şunu söylemekte sanırım oldukça ilginç olacaktır ki Kuşeyri gramer, fıkıh, tarihi olaylar açısından ele aldığı ve sahasında en iyilerinden birisi olarak tanınan diğer büyük zahiri tefsiriyle de oldukça itibar kazanm ıştır. Aynı müellifin zâhiri tefsirinin yanında bir de bâtm i te fsirin in b u lu n m ası h er iki te fsir çeşitin in farklılığını vurgulam aktadır. Aynı zam anda bu gerçek bâtm i tefsircinin aynı zam anda iyi bir zâhiri müfessir olduğunu da isbat eder.40 Kuşeyri hocası Sülem i den çok istifade etm iştir. Metodu Sülem i nin m etoduna yakındır. Sülemi'nin tefsirini kendi düşünce potasından geçirerek sunm uştur. Sülemi gibi tefsirine ayetlerle, şiirlerle delil getirir ki bu şiirler Sülem i den alınm ıştır. Ahkam ayetlerine de değinmiştir. Besmeleyi her sürede tekerrür eden bir ayet olarak kabul ettiği için her surede besmeleye ayrı m ana verir ki Nahcivani (0.920/1154) bu u su lü ondan alsa gerektir.41 İlk Farsça tasavvufi tefsirin sahibi olan Hâce Abdullah Ensâri (0.481/1089) Kuşeyri'nin çağdaşıydı. Hanbeli olan bu zat hakiki bâtm i tefsirin Kuran'm zahirine ters düşmediğini isbâta çalışması açısından önemlidir. Ensâri bütün tefsirlerinde fenâ fillah hasretini terennüm etmiştir. Bu konuda o sonraki edebiyatçı ve müfessirlere örnek olm uştur.42 Ne var ki E nsâri'nin tefsiri, Sâd surenin 67. ayetinde kalmıştır. Müridi Reşidüddin Maybûdi (0.520/1126) K eşfül-e srar adlı tefsirinde Ensâri'nin tefsirini iyice genişleterek çok ciltli bir eser olarak bize u laştırm ıştır.43 Tam adı "K eşfu'le srâr ve U b d etü l. 40 Habil, a. e. s Ateş, a. e Ateş, a.e

16 10 Ebrâr" olan bu eser otuz cilttir. Yazarın Ensari nin tefsirini temel aldığını söylemesi eserin En sari'ye maledilmesine sebebolm uştur. Bu eserde E nsari nin tefsirlerine her sayfada rastlanır. Anafikir olarak nefsin arzularını öldürmek ve Allah da fenaya ermek konulan işlenm iştir. Büyük sufi m üfessirlerinin dönemindeki bu ikinci süreç iki büyük ismin hakimiyetine girmiştir. Ebu Hamid Gazali kaybolduğu zannedilen kırk ciltlik Y akut et-tev il adında bir eser yazm ışür.44 Yinede Gazali nin nur (24/35) ve zulüm ât (24/40) ayetleri ile yetmiş bin hicab hadisini tefsir ettiği M işkatiil-envar adlı kitab bize kadar ulaşm ıştır. Ve yine K ur'an tefsiri (ezbere okunması) ile ilgili bir bölüm le beraber m üstakil birçok ayetin tefsirinin bulunduğu m eşhur îh y âu ulûm i'd-dîn elimizdedir. Sözkonusu bölümde Gazali b âtın i tefsiri zâhiri tefsirin zorunlu bir m ütem m im i olarak özetlem iştir.45 İkinci büyük isim A raisül-b eyan m müellifi Ruzbihan Bakli dir (0.606/1209). K ıristalleşm iş irfani bakış açısıyla nispeten M eybûdfnin eserinin öncülüğünü yapmış olan bu tefsir, Kuşeyri ile başlayan dönemin sonu ile tam am en irfani bir karekter taşıyan 7. ve 8. asır sufi tefsirleri döneminin başlangıcında yer almaktadır. B akli nin kendi yorum ları yanında bu tefsir önceki bilhassada Sülemi ve Kuşeyri nin tefsirlerinden bir çok alıntıda bulunm uştur: Bu sebeble bu tefsir kendinden önce gelen b ü tü n bâtıni tefsir geleneğinin bir meyvası ve kendinden sonraki tam am en irfani karakterli tefsirlerin de atasıdır.46 Altıncı yy lm sonlan ile sekizsinci yy'lın ilk yarısı arasındaki zam an iki önem li ta sa v v u f ekolün k ırista lle şm e si ile dam galanm ıştır. Bu iki ekol aynı zam anda iki ayrı bâtıni tefsir 43 Habil, a.e M erhum Ö. N asuhi Bilmen, Gazalinin kırk cilt tu ta n bu tefsirini çok aradığım, n ih a y et Eyüp S u lta n da b u n u n b ir cildini b u ld u ğ u n u söylemekle beraber bu cildin Gazali ye aıdiyyeti şüphelidir. Ömer Nasuhi Bilmen, B üyük Tefsir Tarihi c.4, s Habil. a. e Habil den naklen; Bk. Massignon, E ssa i i3,413-18;corbin,h ts٤ofre, 22; Zehebi, et-tejsîr, c.2, s.390,632

17 ekolü m anasına da gelmektedir. Bu ekoller Necmeddin K übra m n (ö.618/1221) Orta Asya ekolü ile E ndülüslü Sufi îbn Arabinin ekolleridir. Kübra tefsirini tam am layam am ış, Mâide suresinden öteye gidem em iştir. Müridi Necmeddin Râzi(ö.654/1256) onu tam am lam ak istem iş ancak M aybudi. nin tefsirini tam am larken tuttuğu yolu tutarak, yeni baştan başlam ak üzere B alınıl- H akâik adı altında yeni bir tefsir vücuda getirmiştir. Ne var ki Razi ölümü üzerine Zâriyât sûresinin 18. ayetinden öteye gidememiştir. Aynı ekolün üçüncü üyesi Alauddevle Simnani bu kere Râzi'nin eserini sonuna dek tam am layabilm iştir. Sim nani kendisine ait Fâtiha suresi tefsirini ve bir giriş bölüm ünü bu tefsire ilave etmiş, Razinin tamamlayamadığı Zâriyât (51. sûre) sûresinden değilde, Tûr (52. sure) sûresinden başlamıştır. Ekolde zirveyi teşkil eden eser, ekolün üçüncü şahsı olan Sim nani nin eseri olm uştur. Ne var ki diğerleri gibi b u eserde basılmamıştır. 47 îbn Arabi nin (Ö.638/1240) sadece Kehf suresine kadar altm ış sifir tu tan bir tefsiri oluduğunu Keşfi z-zünûn bildirmektedir. îbn Arabi Konya Yusufağa kütüphanesinde bulunan m ecm uadaki 9. risalesinde48 bu tefsiri hakkında aydınlatıcı bilgi vermektedir: Bu risaleden anlaşıldığına göre tefsirin tam ismi "Kikâbu l cem -i v e t- Tafsîl î esrâri M aâni't-t snsîr dir. Ayetlere celal, cemal ve itidal m akam ı olan berzah m akam ından üç tü rlü m ana verilm iştir. M aalesef bu tefsir bugün elimizde yoktur. O nun asıl çoşkun tefsirleri, F ü tü h ât, Îşâretü'l-K ur'ân fî âlem il-insân, adlı eserlerinde görülür. îbn Arabi nin tefsirlerinde vahdet-i vücud anlayışı hâkim dir. O ndan sonra da bu fikirler etkisini, hem m uhalifleri hem de taraftarları üzerinde gösterm iştir. Necmeddin Dâye, Sadreddin Konevi, A bdürrezzak Kâşânî, A lauddevle Sim nani gibi ü n lü m utasavvıflar bu u su lü devam ettirdiler. îbn Arabi nin çizgisi S adreddin Konevi ile devam etm iştir. îbn A rabi nin yakın m üridlerinden aynı zam anda üvey oğlu olan Sadreddin Konevi Fâtiha suresi için koca bir tefsir kaleme alm ıştır H acirden naklen; Bk. H. Corbin, En Islat irarden, (4 cilt. Paris ) 48 S üleym an A teş'den naklen; îb n A rabi. Y usuf Ağa k ü tü p h a n e si, No.7838/9 s

18 12 Bu ekolün diğer önde gelenlerinden biri de A bdürrezzak Kâşâni'dir(ö.730/1330). Kâşâni, tefsirinin en az üç kere manevi babası îbn Arabi'nin ismi altında basılm ası sebebiyle gölgede k alm ıştır.50 K aşânfnin m eşhur eseri T e v ilât'tır. B ütün yazma nüshalar ona affedilmesine rağmen bu tefsir yanlışlıkla İbn Arabi'ye nisbet edilmiştir. Kâşânî zâhir i kabul eder ve zahir ahkam la alak alı ayetlere dokunm az. îbn A rabi nin b ü tü n sistem ini benim sem iştir. Vahdet-i vücud taraftan d ır.51 Sufi tefsirleri biran için bir kenara bırakm adan önce sözü edilmesi gereken iki önemli gelişme daha vardır. Ceiâleddin Rûmî (0.672/1273) Sadreddin Konevi nin yakın bir arkadaşı ve sırdaşıdır. Ne var ki Rumi batini tefsir geleneğinin bağımsız ve en önde gelen şahıslardan biridir. M uhteşem eseri Mesnevi özü itibariyle fars lisanında yazılmış engin bir K uran tefsiri olarak kabul edilmiştir. Bu görüş bizzat kendi sözleri, zam anındaki mevcud Kur'an ilimleri ve tefsirlere vakıf olması, altı bin beyitlik mesnevi ve diğer büyük eseri Bîvan'ı pratikte Kur'an ayetlerinin farşça manzum tercüm esi olması itibariyle kuvvetlenm iştir.52 Yedinci yy'da ortaya çıkan Şâzeli tarikatm ında tefsir geleneğine katkıda bulunduğunu belirtmeliyiz. Tarikat kurucusu E bül-h asan eş-şâzeli (657/1258) ve halefi Ebu Abbas el-mürsi nin(ö.686/1287) sözel bazı yorum lan üçüncü Şazeli şeyhi îbn Ataallah el-îskenderi (709/1309) tarafından korunm uştur. Kısa ve az olmasına rağmen kalitesi itibariyle bu tefsirler altın çağında Kur an Tefsirinin başlıca yüzlerinden birini göstermesi itibariyle önemlidir.53 îşari tefsir en çoşkun devrine İbn Arabi ve onun devamı sayılan Kon evi, Kâşânî ve aynı ekolden olmasada ondan etkilenen Simnani gibi büyük müfessirlerle ulaşır. B undan sonraki i şar i tefsirlerde orjinalite kaybolacaktır. Yapılan tefsirler etkilerine b ir yenilik 49 Sadreddin eî-konevî,i 'cû zü T B eyâ n Jı tefsiri ümmi'l-kur'ûn, Tahkik: A bdü'1-kadir Âhmed Ata, Kahire Habil, a. e Ateş. a. e Habil, a.e Habil, a.e. 34

19 13 katm ayacağı gibi onların fikri seviyesini de yakalıyam ıyacaktır.54 C-DAHA SONRAKİ SUFİ TEFSİRLERİ Sufi tefsirleri yeri geldikçe tarih sahnesinde yerlerini almaya devam etmişlerdir. Yedinci yy.la tekrar dönmek gerekirse önemli sufi m üfessirler arasında başka bir Sühreverdiden E bu Hafs Ömer (5.632/1234) den zikretmek gereklidir. Tefsirinin ismi N uğbetü'l- Beyân i T efsîri'î-k ur'an'dır. Özet bir halde yalnız zâhir i m ana üzerinde d u rar. Avarifü'l-M aârif adlı eserinde de bazı zühdî açıklam alar yap arsad a bunlar Sim nânî veya Dâye türünden değildir.55 G elecek y y lard a Nizâm eddin N eysâburi (0.728/1328) A bdurrahm an Câmi(ö.892/1492), Kemaleddin Kaşifi(ö.910/1504) A bdülhak e d -D ih îe v i(ö l0 5 2 /1642), İsm ail H akkı B ursevî (ö.l 127/1715) ve Şihabiddin Alusi(ö. 1270/1854) gibi isimlerle karşılaşılacakür. Bu saydığımız isimlerden İsmail Hakkı Bursevi, 23 yılda yazdığı R u h u l-beyan isim li tefsiriyle önem li b ir mevkiye sahiptir. M utasavvıfların ve birçok islam âlim lerinin sözlerini topladığı tefsirinde ayrıca arapça ve farsça şiirlerin bolluğu dikkat çeker. Vahdet-i vücud görüşüne inanm asına rağmen, halka irşad niyetiyle yazdığı tefsirinde bu inanacını açıkça belirtm em iştir. Vaizlerin eikitabı durum undadır.56 Diğer önemli sufi müfessir ise Âîûsi olup tefsiri zâhir ve bâtın m anaların birleştiği bir deniz m esabesindedir. Çok iyi yetişmiş bir m utasavvıf olup tefsirinde îsrailiyyyat ve yalan haberleri şiddetle reddeder. İbn Ar abiden "Şeyhimiz" diye bahsetm esine bakılırsa ondan etkilenm iştir. Ama tefsirinde vahdet-i vücud fikrine yer vermez Ateş, a.e Ateş, a.e Ateş, a.e., s Ateş, a.e., s

20 Böyîeee işâri tefsirin tarih i geiişim ine kısaca gözatm ış oluyoruz. Şüphesiz ki tasavvuf var olduğu sürece işari tefsir de varlığım sürdürecektir. îşari tefsirin tarihi gelişimini inceledikten sonra şimdi de genel batlarıyla işari tefsirin m etodunu araştıralım. 1V-ÎŞÂRÎ TEFSİRİN METODU îşari tefsirin m eto d u n a geçm eden önce sufilerin bilgi kaynaklarım incelemek zaruridir. Bilindiği üzere bilgi edinme yollan üçtür: Sağlam duyular, sahih haber ve akıl. Ancak sufîîer bunlara dördüncü bir yol; keşf ve ilham m etodunu eklemişlerdir. Onlara göre duyu organlan, akıl ve nakil eğitim ve öğretim ile elde edilen ilimlerin vasıtasıdır. B unun dışında eğitim ve öğretim ile değil de vasıtasız olarak, Allahın kulun kalbine ilham ettiği bir ilim vardır. Keşf ve ilham a dayanan bu ilme marifet, ilm-i ledün, ilm-i vehbi, ilm-i bâtın ve benzeri isimler verilir.58 Sufilere göre insan kalbi İlâhî hakikatleri kavramaya kabiliyetli olarak yaratılm ıştır. A ncak insan, dünyada birçok perde ile perdelenmiş, ruhu ten kafesine hapsolunm uştur. İbâdet, mücâhede, zikir ve riyazet sayesinde bu perde ve engeller tedrici olarak kalkar ve kalbine hakikat pırıltıları doğmaya başlar.59 Bu konuda birçok ayetler vardır: Birkaçım örnek olarak burada zikredelim: 1-,Takva üzere olunuz ki, Allah size öğretsin."60 2- Eğer takva üzere olursanız Allah size n û r verir."61 3- "Allah'tan korkun ve R asûlüne im an edin ki Allah size rahm etinden bir pay ayırsın. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir n u r ortaya koysun ve günahlarınızı silsin 62 Bu ayetlerde geçen furkan, rahm et ve n u r gibi kelimeler bir bak ım a in san d a m eydana gelen "gönül aydınlanm ası" sayesinde 58E bu Hârnid el-g azâli, ihya lll, 15,32,33, îb n H aldun, Ş ifa u 'ssa il 113,150 59Gazali, İhya, c.5, s el-bakara, 2/ eî-enfal.8/29 62 el-hadid, 57/28 14

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Ömer Yılmaz, Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarîkatlar, Akçağ Yayınları, Ankara 2015, 1. Baskı, 431 sayfa. ISBN:

Ömer Yılmaz, Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarîkatlar, Akçağ Yayınları, Ankara 2015, 1. Baskı, 431 sayfa. ISBN: KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 Sayfa: 1224-1228 Hamdi KIZILER Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hamdikiziler@gmail.com

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27

Fırka-i Naciyye. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 22:27 İslâmî akideyi en net ve sağlam şekliyle kabul eden topluluk. Bu deyim iki kelimeden meydana gelmiş bir isim tamlamasıdır. Terkibin birinci ismi olan fırka kelimesi için bk. "Fırak-ı Dalle". Naciye kelimesi

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN: 1308-6944 www.hikmetyurdu.com Hikmet Yurdu, İmam Matüridî ve Matürîdîlik Özel Sayısı, Yıl: 2, S.4 (Temmuz-Aralık 2009), ss. 235-239 Kitap

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

MAHMUD EFENDi HAZRETLERİ (K.S.)

MAHMUD EFENDi HAZRETLERİ (K.S.) 1 / 6 1931 yılında Of da dünyaya geldiler. ilk tahsilini babası Ali Efendiyle yaptı. Hafızlığını Of ta ikmâl etti. Bir müddet Kayseri de Arapça okudu. Tahsilini eniştesi Hacı Dursun Efendide tamamlayarak

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER İnsana eliyle kazandığından başkası yoktur. Simyacılık gafil işidir HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER BU BÖLÜMDE: Kim vardı diyâr-ı kîmyâya (Ayrıca bakınız: Gaflet içinde yaşamak) Allah bes, baki

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER

TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER TÜM SİTEDEKİ KONU BAŞLIKLARI VE MAKALELER - Allah'a İman ( 22 Öğeler ) - Allah'a Verilen Dilekçe ( 1 Makale ) - Oruç ve Ramazan ( 7 Öğeler ) - Sorular ve Cevaplar ( 1 Makale ) - Hz.Muhammed ( 13 Öğeler

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî/ Eserleri Mesnevi Dîvân-ı Kebir

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI TA R İH 1 9.0 6.2 0 1 5 2 6.0 6.2 0 1 5 0 3.0 7.2 0 1 5 1 0.0 7.2 0 1 5 ( B A Y R A M ) 1 7.0 7.2 0 1 5 C A M İ İSM İ K O N U ---------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı