ISSN: (Online) (Print) Volume 6 Issue 5, p , September 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 6 Issue 5, p. 193-218, September 2014"

Transkript

1 ISSN: (Online) (Print), p , Milli Mücadele Yıllarında Suriye deki Gelişmelerin Güney Cephesi ve Ankara Hükümeti Açısından Önemi II The Impact of Developments in Syria on the Southern Front and Its Significance for the Ankara Government during Turkish War of Independence-II Doç. Dr. Sadiye Tutsak Uşak Üniversitesi - Uşak Öz: Bu çalışmada Milli Mücadele yıllarında Suriye de meydana gelen gelişmelerin Güney cephesini nasıl etkilediği ve Ankara Hükümeti nin Suriye deki bu gelişmeler karşısında nasıl bir siyaset izlediği incelenmektedir. Makale izlenen bu siyasetin sonucu olarak hem Anadolu nun güney illerinin Fransız işgalinden kurtarıldığını hem de Suriyeli Arapların Fransız mandası yerine Türk mandası isteyecek konuma geldiklerini tespit etmektedir. Anahtar Kelimeler: Anadolu, Fransa, Suriye, Mandater, Ankara Hükümeti Abstract: This study examines the impact of political developments in Syria on the southern front of Turkish Independence War along with the Ankara government s policy on Syria. The article presents that the Ankara government s policy on Syria not only helped to save southeastern Anatolian cities from French invasion but also brought Syrian Arabs in a position to seek a Turkish mandate instead of the French one. Keywords: Anatolia, Turkey, France, Syria, Mandate, Ankara Government 2. Güney Cephesinde Türk-Fransız Anlaşmazlığı Mondros Mütarekesi hükümlerine istinaden Ġtilaf Devletleri donanması 13 Kasım 1918 tarihinde Ġstanbul önlerine demir attı. Ġtilaf kuvvetlerinin Ġstanbul da nüfuzunun arttığı bu sıralarda Fransızların Ġskenderun a iģgal etmek için girmesi Mustafa Kemal PaĢa nın Suriye- Kilikya sınırı konusunda gösterdiği hassasiyetin sebebini daha iyi açıklamaktadır. Mustafa Kemal PaĢa yı tedirgin eden Fransa nın Ġskenderun a girmesi, Ġngiltere ile güneyde yeni bir rekabeti de baģlattı. Fransızlar, 1918 yılı sonunda Antakya yı ve Pozantı ya kadar Adana yı iģgal etmeye giriģti. 1 Bu iģgalin ardından 1919 yılı Nisan ayında Ġstanbul dan Antakya ya gelen Abdurrahman Melek, çok karıģık bir ortamda bulunan burada çetecilik, diğer bir deyiģle Kuva-yı Milliyeyi faaliyetlerinin emekli YüzbaĢı Asım Bey tarafından idare edildiğine tanık oldu. Melek in ifadesiyle, YüzbaĢı Asım Bey in idaresindeki bu çeteler dağdan Ģehre silâhlarla kurģun sıkıyor, Ģehirlerdeki kıģladan Fransız askerleri ise makineli tüfek ve toplarla karģılık veriyorlardı. Silahlı çatıģma nedeniyle Ģehir içinde ve dıģında bir otorite kalmamıģtı. 2 Bu gergin çatıģma içinde dağdan Ģehre inen çeteler, sokaklarda Fransız devriyeleri ile karģılaģtıklarında, silâhlı çarpıģmalar yaģanıyordu. Fransız askerleri istedikleri kimseleri Ģehrin Bu makale, History Studies,, Issue 4, July de yayınlanan Milli Mücadele Yıllarında Suriye deki GeliĢmelerin Güney Cephesine Etkisi ve Ankara Hükümeti Açısından Önemi I in devamıdır. 1 Ali Fuat Cebesoy, Bilinmeyen Hatıralar, Kuva-yı Milliyenin İçyüzü, Haz: Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları, Ġstanbul 2011, s. 4-5; Ali Ġhsan Sâbis, İstiklâl Harbi ve Gizli Cihetleri, C.5, Nehir Yayınları, Ġstanbul, s.31-32; Justin McCarty, Ölüm ve Sürgün, Ġnkılâp Yayınları, Ġstanbul 1998, s Abdurrahman Melek, Hatay Nasıl Kurtuldu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s.3. Antakya civarında Emir Faysal lehine çetecilik faaliyeti gösteren kiģi Asım Bey idi.

2 Milli Mücadele Yıllarında Suriye deki Gelişmelerin Güney Cephesi ve Ankara Hükümeti Açısından Önemi herhangi bir semtinden sürükleyerek kıģlaya götürüyor, hapis ve iģkence ediyorlar, çeteler de istedikleri kimseleri yakalayarak dağa kaldırıyorlardı. 3 ÇatıĢmalarda atılan mermilerden ya da serseri kurģunlardan yaralananlar, ölenler olduğu gibi zarar gören Türk evleri de vardı. YaĢanılan hadiselerden dolayı iģgalci kuvvetler, Türklerden çekindikleri için Ģehir dıģına ancak askerî birlikler halinde çıkabiliyorlardı. 4 Fransızlar, 1919 yılı ġubat ayında Adana da belediye, polis, jandarma ve adliyeyi kontrolü altına aldılar. 5 Bu esnada Ġngilizler ise MaraĢ, Antep ve Urfa tarafını iģgal etmek niyetinde idi. 6 Musul u ele geçirmek isteyen Ġngilizlerin amacı, aslında buraları iģgal ederek Fransızlara karģı elini güçlendirmekti Aralık 1918 tarihinde Halep ten Kilis e gelen Ġngiliz kuvvetleri 1 Ocak 1919 da Antep i, 3 Ocak ta Carablus u, 22 ġubat 1919 da MaraĢ ı iģgal ettiler. 8 Urfa, 20 Mart 1919 da Ġngilizler tarafından abluka altına alındı 9 ve 24 Mart 1919 da ise iģgale maruz kaldı. 10 Ġngilizler, 15 Eylül 1919 tarihinde Fransızlarla Suriye Ġtilafnamesi ni imzaladılar. 11 Bu itilafname gereğince Ġngilizler diğer yerlerle birlikte MaraĢ, Urfa ve Antep i 1 Kasım 1919 tarihinde Fransızlara terk ettiler. 12 Anadolu halkı bu duruma tepki göstermek için Mardin de mitingler yaptı, protesto telgrafları çektiler. 13 Ayrıca, merkezi Sivas ta olan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Reisi Melek ReĢit ile cemiyetin katibi ġefika Kemal Hanımlar, Dersaadet, Ġngiltere, Fransa, Amerika ve Ġtalya siyasi temsilciliklerine çektikleri telgraflarda, Fransızların halka hitaben yazıp dağıttıkları beyannamenin suretini derc etmiģlerdi. Halka nasıl zulm edileceğini açıklayan bu beyannameye dair protesto telgrafları, 24 Aralık 1918 tarihinde çekildi. 14 Musul-ġam-Halep üçgenin kuzeyini kendi nüfuz sahası olarak belirleyen Fransa nın ihtiyaç duyduğu pamuk Anadolu nun güneyinde fazlasıyla üretiliyordu. Bu sahadaki pamuk istihsali Fransızların MaraĢ Antep ve Urfa yı iģgal etme iģtahını kabartıyordu. Beyrut ta bulunan Fransız Yüksek Komiserliği çalıģanı Ziraat Mühendisi Achort, 1919 yılında Kilikya yı dolaģtıktan sonra tuttuğu raporunda; Fransa nın pamuk ihtiyacını rahat karģılayacak olan bu Melek, age, s.3. 4 Age, s.3. 5 İstiklâl, 21 ġubat 1335/21 ġubat Sâbis, age, C.5, s YaĢar Akbıyık, Millî Mücadelede Güney Cephesi (Maraş), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, s Adnan Sofuoğlu- Adil Dağıstan, İşgalden Katılıma Hatay, Phoenix Yayınevi, Ankara 2008, s. 9; Akbıyık, age, s Ankara Üniversitesi Türk Ġnkılap Tarihi ArĢivi (TĠTE ArĢivi), K (Kutu)25 Gömlek (G)30 Belge (B) Sofuoğlu- Dağıstan, age, s. 9; Akbıyık, age, s Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal PaĢa, ülkenin tehlikede olduğunu bir kere daha açıklamak için Kastomonu Vilayeti Belediye ve Müdafaa-i Hukuk Riyasetlerine Suriye Ġtilafnamesinin içeriğini açıklayan telgrafın muhteviyatı aģağıdadır. 1. Ġngilizlerin haksız olarak iģgal etmiģ oldukları ve tahliye ettikleri mıntıkaları Fransızlar iģgale baģlamıģlardır. 2. Sınır, Halebi dıģarıda bırakarak, Ģehrin batısından geçecekti. Buradan Urfa, Antep, MaraĢ ile Adana vilayetinin çoğunluğunu Ġslâm ve Türk teģkil eden zengin topraklarını içine alarak kuzeye doğru Harput ve Sivas a kadar uzanacağı ve bu Ģehirleri de içine alarak daha sonra Sivas tan güneye Mersin e kadar ulaģan bir hudut ile Doğu Anadolu yu Batı Anadolu dan ayıran bir mıntıkanın Fransız nüfuz ve idaresine gireceği, 3. Ġtilafnamenin Suriye ye ait kısmında bulunan Beyrut vilâyetinin Fransızlar tarafından iģgal edilmek suretiyle Müslümanların en zengin sahil kısımlarından mahrum edilmek istendiği ve güya Araplara kalan ġam, Hama ve Halep mıntıkasında Fransızların iktisadî ve sınaî nüfuzları altına sokulacağı kararlaģtırıldı. Bakınız (Bkz.) Nurettin Peker, İstiklâl Savaşının Vesika ve Resimleri: İnönü, Sakarya, Dumlupınar Zaferlerini Sağlayan İnebolu-Kastamonu ve Havalisi Deniz ve Kara Harekâtı ve Hatıralar, Gün Basımevi, 1955, s Kemal Atatürk, Nutuk, C.I, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ġstanbul 1982, s. 278; Sofuoğlu- Dağıstan, age, s İrade-i Milliye, 3 TeĢrin-i Sani 1335/3 Kasım Telgraf için bkz. Bekir Sıtkı Baykal, Millî Mücadele de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayınları, Ankara 1996, s

3 Sadiye Tutsak 195 bölgenin elde tutulması gerekliliğini vurguladı. Bu rapor, Fransa nın Suriye nin kuzeyini ele geçirmek için neden çaba harcadığını açıkça ortaya koymaktadır. 15 Mondros Mütarekesi imzalanıncaya kadar Musul u Osmanlı toprağı olarak tutmaya muvaffak olan 6. Ordu Kumandanı Ali Ġhsan (Sâbis) PaĢa, bu mütarekeden sonra buradan çekilmemek için Ġngiliz kuvvetlerine karģı çok direndi. Fakat Sadrazam ve BaĢkumandan Vekili olan Ahmet Ġzzet PaĢa nın 9 Kasım 1918 tarihinde verdiği emirle Ali Ġhsan PaĢa, hemen ertesi günü Musul u Ġngilizlere bırakarak mecburen Nusaybin e çekildi. 16 Yıldırım Ordular Grubunun lağv edilmesinden sonra Mustafa Kemal PaĢa nın Ġstanbul a tayinin çıkması, Ali Ġhsan PaĢa nın komutasındaki 6. Ordunun mesuliyet sahasının geniģlemesine sebep oldu. Fransa nın iģtahını kabartan Anadolu nun güneyinde ortaya çıkması muhtemel bir askeri zafiyetin bertaraf edilmesi, aslında Ali Ġhsan PaĢa nın sorumluluk sahasını geniģletmesi sayesinde aģıldı. Ġnsiyatif kullanarak PaĢa, Halep in Ġngiliz iģgali altında bulunması nedeniyle güneyden gelecek saldırı tehlikesine karģı Fırat nehrinden Dicle nehrine kadar olan geniģ arazide teyakkuz halinde olacaktı. Kuzey tarafından Ġngiliz kuvvetlerinin Diyarbakır, Bitlis, Van, Erzurum, Trabzon, Sivas, Elazığ vilayetlerine sokulmaması vazifesini PaĢa, kendine bağlı, ancak bir hayli zayıflamıģ olan kuvvetleriyle üstlendi. 17 Mütareke hükümlerine göre diğer ordular lağv olunurken 6 ve 9. Ordular daha lağv edilmemiģti. 18 Ali Ġhsan PaĢa, doğabilecek Ġngiliz iģgallerine karģı emrindeki kuvvetlerin bunu engelleyememesi halinde halkın kendi hukukunu savunabilmek için her Ģehir ve kasabanın Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurmaları ve mahalli milis kuvvetleri oluģturmaları konusunda valilere ve mutasarrıflara tavsiyelerde bulundu. Bu tavsiyeye ilk uyan Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey oldu. Bu sıralarda Ġngiliz komutan Yarbay Kiling in Urfa ya gelerek izin almadan Ermeni kadın ve çocukları araması ve mütareke hattını aģarak kıģkırtıcı faaliyetlerde bulunması karģısında Ali Ġhsan PaĢa, Kiling in nezaret altına alınmasını emretti. Fakat iki gün sonra merkezden bu kiģinin Halep e iade edilmesi bildirildi. Ali Ġhsan PaĢa nın bu direniģi, 6. Ordunun terhis edilmesi konusunda Ġngilizlerin Ġstanbul Hükümetine baskılarını iyice arttırmasına sebep oldu. Bir taraftan 6. Ordunun terhisini olabildiğince geçiktiren PaĢa, diğer taraftan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin tez elden kurulması için uğraģıyordu. Nihayetinde Ali Ġhsan PaĢa ya 12 ġubat 1919 tarihinde çekilen bir Ģifreli telgrafla 6. Ordunun 13. Kolorduya dönüģtürüldüğü ve hemen kendisinin de Ġstanbul a dönmeleri emri ulaģtı. 19 Ertesi günü 13. Kolordu Kumandanlığı Vekaleti ne, Ġstanbul da bulunan Ġngiliz komutan Allenby in Damat Ferit PaĢa hükümetine sunduğu taleplerin listelenmiģ sureti eklenerek gönderildi. Bu belge suretinde Ġngilizler, 6. Ordunun efradından haftada 900 askerin memleketlerine sevkini talep ederken, istedikleri yerleri iģgal etmeye haiz olduklarını da beyan ettiler. Güney bölgesini ele geçirme niyetini bu belgeyle Osmanlı Devleti ne kabul ettiren Ġngilizler, bahsi geçen belge suretiyle bölgedeki askeri kuvvete de aynen kendi taleplerini kabul ettirme çabası içindeydiler. 20 YüzbaĢı iken askerlikten atılan Ali Ratip Bey 21, 1919 yılında Heyet-i Temsiliye nin emriyle 4. Kolorduya tayin edildi ve 12 Kasım 1919 tarihinde ise Garp Kilikya Cephesi 15 Süleyman Hatipoğlu, Türk-Fransız Mücadelesi, Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayınları, Ankara 2001, s Sâbis, age, C.5, s. 23, Sâbis, age, C.5, s. 24; Hatipoğlu, age, s Age, s Age, s , 33; Bilâl N. ġimģir, Malta Sürgünleri, Bilgi Yayınevi, Ġstanbul 1976, s Ali Ġhsan PaĢa tayin emrini aldıktan sonra Ġstanbul a gitmek için yola çıktı. Bkz. İstiklâl, 26 ġubat 1335/26 ġubat Sâbis, age, C.5, s ; TĠTE ArĢivi, K25G87B YüzbaĢı Ali Ratip Bey, 28 Temmuz 1918 tarihinde yüzbaģılığa terfi etmesi üzerine, Türk Ġstiklal Harbi nin baģında Kayseri de kurulan Jandarma Bölük Kumandanlığı na tayin edildi. Kayseri Ulu Camiî de verdiği

4 Milli Mücadele Yıllarında Suriye deki Gelişmelerin Güney Cephesi ve Ankara Hükümeti Açısından Önemi Komutanlığına getirildi. Görevinin gizliliğinden dolayı bu eski askere Tekelioğlu Sinan veya Sinan PaĢa denildi. Bu isimlerle nam salan Ali Ratip Bey, Büyük Taarruz öncesinde I. Ordu Komutanlığından istifa eden Ali Ġhsan PaĢa ya, Kayseri de Jandarma Bölük Komutanı olarak görev yaptığı dönemde gizli vazifeyle bulunduğu güney bölgesine dair bildiklerini anlatmıģtır. Ali Ġhsan PaĢa, Tekelioğlu Sinan Bey in kendisine anlattıklarını hatıralarında Ģöyle aktarmaktadır. Ben Kayseri de jandarma yüzbaşısı idim. Fransızlar Adana yı mütarekede işgal etmişlerdi Kilikya yı tamamiyle ellerine geçirip orada müstemleke idaresi kurmak hülyasına kapıldılar Nisan ında süratle Kilikya nın bütün şehirlerini ve köylerini işgale ve türlü türlü zulümler yapmaya başladılar. 22 Mersin tarafından gelen bazı yolcuların verdiği bilgiye istinaden 12 Mayıs 1919 tarihli istihbarat raporuna göre, bu bölgede büyük çatıģmalar yapıldığı ve Fransızların durumunun pek elim olduğu dile getiriliyor. 23 Fransızlardan destek bulan Ermeniler, Adana ve MaraĢ tarafında Müslüman Türk halka çeģitli mezalimler yapmaya devam ediyorlardı. 24 Fransız iģgal kuvvetleri; Adana, Mersin, MaraĢ, Antep i iģgal ederken peģlerine çeģitli vaatlerle taktıkları Ermenileri silahlandırarak halka büyük mezalim yapıyorlardı. Bu zulümler devam ederken Fransız iģgal kuvvetleri komutanı Gouraud, neģrettiği beyannamede Kilikya ve Ģark arazisi ile Suriye nin Fransız himayesine girdiğini ifade ederek, herkesin Fransız kuvvetlerine hürmet etmesi gerektiğini deklare etti. Ayrıca beyannamede Namuslu olanlar Fransızların muzaffer silâhlarının himayesine sığınsın! gibi Türk halkının içini acıtacak davetler yapıldı. 25 Fransız kuvvetleri, 10 Ağustos 1919 tarihinde Antep in güneyinden kuvvetli bir taarruz gerçekleģtirdi. Bu taarruzda Türk milli kuvvetleri, birçok Fransız askerini zayiata uğrattıktan sonra bir kısım birliğini Antep in kuzeyine çekti, diğer kısmını ise Antep savunmasına sevketti. Antep Ģehrini elinde tutan Fransızlar, ahaliye hitaben neģrettiği beyannamede, Osmanlı Hükümeti ile yapılan anlaģma gereğince Antep in Suriye ye geçtiğini ve Fransız mandasına terk edildiğini bildirdiler. Ahalinin iki saat içerisinde Antep i boģaltmasını isteyen Fransızların bu yazılı talebi halk tarafından reddedildi ve halk mücadeleye Kuva-yı Milliye ile devam etti. 26 Beyannamede, Antep in yapılan anlaģmayla Suriye ye dahil edildiğini bildirmesi, bu bölgeyi Suriye nin uzantısı olarak gördüğünü ve bunu halkada kabul ettirme çabası içerisinde bulunduğunu göstermektedir. Halk ise Antep i boģaltmayarak giriģtiği mücadeleyle Fransa nın bu siyasetini boģa çıkaracaktır. Samsun a 19 Mayıs 1919 tarihinde kalabalık bir PaĢa grubu ile çıkmıģ olan Mustafa Kemal PaĢa, buradan baģlattığı istiklal mücadelesinin ilk neticesini Güney cephesinde aldı. Ali Fuat PaĢa, Sivas Kongresinden sonra Ankara ya geldiğinde, Heyet-i Temsiliye ye iki önemli teklifte bulundu. Bu tekliften birisi Heyet-i Temsiliye nin Ankara ya gelmesi, diğeri iģgal altında olan güneydeki Adana, Ayıntap, MaraĢ ve Urfa nın kurtarılması için hazırlıklara giriģilmesi idi. Ali Fuat PaĢa, bu konuda 3. Kolordu Kumandanı Miralay Çolak Sehattin Bey le hazırlamıģ olduğu raporu Heyet-i Temsiliye ye sundu. 27 Mustafa Kemal PaĢa, Fransızlarla 196 konferanstan dolayı Ali Ratip Bey, Sadrazam Damat Ferit PaĢa nın tarafından kurulan bir komisyonun aldığı kararla askerlikten atıldı. Bkz. Genelkurmay BaĢkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire BaĢkanlığı (ATASE), Kuvayı Milliye Komutanı Tekelioğlu Sinan Bey in Günlüğü, Genelkurmay Basımevi, Ankara 2012, s. VII, Sâbis, age, C.5, s TĠTE ArĢivi, K28G90B TĠTE ArĢivi, K22G16B ; K22G17B Kılıç Ali, Kılıç Ali Hatıralarını Anlatıyor, Sel Yayınları, Ġstanbul 1955, s TĠTE ArĢivi, K24G98B98001; K24G98B Cebesoy, age, s. 289.

5 Sadiye Tutsak 197 Ermenilerin MaraĢ tan Antep e yürüdükleri bilgisini aldıktan sonra, 12 Ekim 1919 tarihinde Kılıç Ali yi milli kuvvetler teģkilatını kurmak üzere görevlendirdi. 28 Sivas Kongresinin ardından 2 Ekim 1919 tarihinde istifa eden Damat Ferit PaĢa hükümetinden sonra kurulan Ali Rıza PaĢa Hükümeti, Sivas Kongresi sonrasında 1 Kasım 1919 tarihinde Sivas ta bulunan 3. Ordu Kumandanlığı na gönderdiği bir telgrafta, Pek aşikardır ki İtilâf devletlerinden herhangi birine karşı silâh kuvvetiyle bir muvaffakiyet istihsali düşünülemez ifadesi, Ġstanbul Hükümeti nin Güney cephesinde Fransızlara karģı tutumunu ortaya koymaktadır. Mustafa Kemal PaĢa, 12 Kasım 1919 tarihinde cevabi tegrafında Ġtilaf Devletlerine karģı Türk halkının silahlı mücadele etmesinin gerekliliğini savunmaktadır. Telgrafta, Güney cephesinde Fransızların hoģ tutulmasında kazancın ne olacağı konusuna akıl erdiremediklerini dile getiren Mustafa Kemal PaĢa, bu düģüncenin ne kadar yanlıģ olduğunu Garp zihniyeti, tabasbus ve riyakârlığın hassaten zulüm ve itisafına uğradığı bir milletten çıktığını görürse, o milletin yaşamak hakkı olmadığına, zelil, hakir, duygusuz bulunduğuna hükmeder ve haince maksadlarını tatbike bir beis görmez. ġeklinde sert bir ifadeyle karģılık vermektedir. 29 Heyet-i Temsiliye, Güney cephesi için planlama ve mücadele verme gayreti içerisinde iken bölgede tutanamayan Fransızlar ise barıģ arayıģlarının ilk iģaretini vermeye baģladı. Fransızların Suriye Yüksek Komiseri olan Mösyö George Picot, 8 Aralık 1919 tarihinde Sivas ta Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal PaĢa ile yaptığı görüģmede pek yakında Türk milli siyasetine taraftar olacağını bildirmiģtir. Bu görüģmede; MaraĢ, Antep ve Adana da Türk milli kuvvetleri tarafından Fransız birliklerinin çok sıkıģtırıldığı hususunda çok fazla vurgu yapan Picot, kendi kuvvetlerine karģı taarruza geçmekten vazgeçmelerini rica etti. 30 Bu görüģmenin 1919 yılı Kasım ayında gerçekleģtiğini açıklayan Atay, görüģmenin içeriğini Fransızların Ermenileri buradan çekecekleri, halka eziyet etmeyecekleri, Türk tarafının da Fransızları rahat bırakacakları Ģeklinde açıklamaktadır. Ayrıca, Ġngilizlerin bu sözde yakınlaģmayı bile içlerine sindiremedikleri gerçeğini de Atay burada dile getiriyor. 31 Bu bilgiler ıģığında görüģmenin zemini, sağlıklı bir uzlaģmayı bulmaktan ziyade, sadece bir temas gerçekleģtirmekti. Güney cephesinde Fransızların kendi zafiyetini dile getirmeye baģlaması, daha sonra Anadolu da iģgaci konumunda olan Ġtilaf Devletleri arasında yapılacak barıģ anlaģmasının yolunu açacaktır. Sivas tan hareket eden Heyet-i Temsiliye, Kayseri yoluyla Ankara ya 27 Aralık 1919 tarihinde geldi. 32 Ġstanbul da Meclis-i Mebusan ın açılmadan önce Ankara da mebuslar ile yapılan toplantıda; 30 Ekim 1918 tarihinde Türk kuvvetlerinin elinde muhafaza ettiği sınırlar, Türk milli hududu olarak kabul edildi. Bu alınan karara göre; güney sınırı, Ġskenderun- Antalya-Halep (hariç)-katma-cerablus-deyrizor-musul-kerkük-süleymaniye hattı Ģeklinde tespiti yapıldı. 33 Güneyde sınır belirleme müzakereleri sonrasında Mustafa Kemal PaĢa nın istihbarat raporlarını gören YüzbaĢı Selahattin Bey, hatıralarında aktardığı bu kayıtlardan bölgede geçen çetin muharebeleri öğrenmek mümkündür. 26 Ocak 1920 tarihli raporda; Fransızların kiģiyle Toprakkale de, 270 kiģiyle Katma da, 600 kiģiyle Kilis te, kiģiyle Antep te, kiģiyle MaraĢ ta bulunduğu, 21 Ocak 1920 de ilk silâhın patladığı, 3. ve Hulûsi Turgut, Atatürk ün Sırdaşı Kılıç Ali nin Anıları, ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, Ġstanbul 2006, s Bıyıklıoğlu, age, s Cebesoy, age, s ; Akbıyık, age, s Falih Rıfkı Atay, Çankaya, BateĢ Yayınları, Ġstanbul 1984, s Atatürk, Nutuk, C.I, s Cebesoy, age, s. 294.

6 Milli Mücadele Yıllarında Suriye deki Gelişmelerin Güney Cephesi ve Ankara Hükümeti Açısından Önemi Kolorduların MaraĢ halkına yardıma geçecekleri bilgisi yer alıyordu. 30 Ocak 1920 tarihli raporda; 28 Ocak 1920 günü MaraĢlıların Ģehri ele geçirdikleri, Fransızların Ermeni komitaları ve generalleriyle Amerikan kolejine sığındıkları kayıtlı idi. 31 Ocak 1920 tarihli raporda; kiliselere sığınan Fransızların huruç hareketine geçmek istediklerini, ama baģarıya ulaģamadıkları yazılıydı. 11 ġubat 1920 de MaraĢ tan firara çalıģan Fransızların, Islahiye yolu üzerindeki Belpınar da elliden fazla ölü bırakarak MaraĢ taki Ermeni komitacılarına teslim oldukları rapordaki bilgiler arasındadır. 11 ġubat 1920 tarihli raporda; Antep e gelmekte olan bir düģman kuvvetinin Anteplilerle çarpıģmaya girdiği anlaģılıyordu. Demek ki Ayvalık ta silah patlamasından sekiz ay sonra Antep te mücadele baģlamıģtı. Mustafa Kemal PaĢanın istihbarat raporları, Güneydoğu Anadolu nun düģmana baģ kadırdığını bildiriyordu. 34 Güney cephesinde Fransızların iģgal ettiği yerlerden çekilmesi, raporlardan da anlaģılabileceği gibi, 1920 yılı baģlarında peyderpey gerçekleģmeye baģladı. Kuva-yı Milliye teģkilatını 15 Ocak 1920 tarihinde kuran Urfalılar, 9 ġubat 1920 tarihinde Urfa nın Kuva-yı Milliye eline geçmesini sağladılar. Güçlenen milli kuvvetler karģısında, 400 er ve 4 makineli tüfekle bir Fransız birliği Gureba Hastanesine sığındı. 35 Urfa dan çıkmakta direnen Fransız kuvvetleri 12 Nisan 1920 tarihinde çekildiler. Fransızlar, Antep ten 9 ġubat 1920 tarihinde atıldılar. 36 MaraĢ halkı, Fransız kuvvetlerine karģı kıyasıya mücadelesine devam ediyordu. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti nin 6 ġubat 1919 tarihinde toplanan genel kurulunda yaptığı konuģmada ġefika Kemal Hanım, MaraĢ ın Anadolu açısından önemini vurguladı. Ardından konuģmasına Fransızlar kuvvetlerinin Halep üzerinden bir yol bularak MaraĢ halkının üzerine yürüdüğünü, burada birleģtiği Ermenilerle Müsümanları nasıl bir mezalime maruz kaldığını, çıkarılan yangına rağmen MaraĢlıların canhıraģ bir Ģekilde nasıl direndiğini Ģöyle aktarmaktadır..islâm cesetleri bir toprağa bile tevdî olunmayarak alevler arasında cayır cayır yanıyor. Burada da şu zulmü gören İslâmlar silâhlandı, aşâir ve urbân ayaklandı. Onlar da çoluk çocuklarını terk ederek Fransız Ermeni hunharlarının muvacehesine atıldı. Öldü ve öldürüldü. Halen de ölmekte ve öldürülmektedirler. Maraş önlerinde devam eden bu harp bizim muvaffakiyetimizle neticelenmezse Fransız ve Ermeni den mürekkep bu istilâ ordusu oradan da Aziziye ye, Aziziye den Sivas a yürüyeceklerdir. 37 Bu güçlü direniģ karģısında MaraĢ ta tutunayan Fransızlar, 12 ġubat 1920 tarihinde Türk kuvvetlerine karģı baģarısız olduğundan dolayı geri çekildi. 38 Türkiye Büyük Meclisi nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasından hemen sonra Güney cephesinde Fransızlara karģı Adana, Mersin, Tarsus, Islahiye, Silifke mıntıkalarında milli kuvvetler oluģturuldu. Adana nın doğusunda Tufan Bey takma adıyla YüzbaĢı Osman Bey, milli müfrezeler kurarak Mersin, Tarsus, Adana Ģehirlerinin giriģine kadar hakimyetini kurdu, Pozantı da ise Fransızları geri çekilmeye mecbur bıraktı. Kilikya nın diğer kısmında da Topçu BinbaĢı Kemal Bey milli teģkilatlanmayı ve mücadeleyi sağladı. MaraĢ, Ayıntap ve Urfa Ġlhan Selçuk, Yüzbaşı Selahattin in Romanı, C.2, Remzi Kitabevi, Ġstanbul 1976, s MaraĢ ın güneyinde 28/29 Ocak 1920 tarihinde Türk ve Fransız kuvvetleri arasında yapılan muharebede, Fransızların bir kısım süvarileri Islahiye tarafına kaçtılar. Bkz. TĠTE ArĢivi, K27G190B Selçuk, age, C.2, s ; Enver Behnan ġapolyo, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ( ), Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul 1955, s İrade-i Milliye, 13 Nisan 1336/13 Nisan 1919; ġapolyo, age, s. 62, Baykal, age, s Akbıyık, age, s. 305.

7 Sadiye Tutsak 199 civarında Kılıç Ali ve Ali Saip Beyler, iģgal kuvvetlerinin buralardan çekilmesinde büyük baģarı kazandılar. MaraĢ, Antep civarında Kılıç Ali Bey tarafından milli teģkilat kuruldu. Bölgedeki askerlerin ve halkın büyük direniģi neticesinde 1920 yılı Mayıs ayında Fransızlar Ankara Hükümeti ile müzakere arayıģına geçtiler. 39 Fransız gazeteleri bu sıralarda, Fransızların Kilikya da müģkül durumda olduklarını yazmaktan da imtina etmediler. 40 Güney cephesinde bu mücadele karģısında Fransızlar, 1920 yılı Temmuz ayı baģlarında Arapboğazı nda önemli miktarda erzak ve cephane bıraktılar ve Islahiye yi tahliye ettiler. 41 Fransız iģgali altında bulunan Adana-Tarsus arasındaki Yenice isyasyonuna Türk kuvvetleri 1920 yılı Temmuz ayı baģlarından baskın yaparak burayı iģgalden kurtarmıģ, iki zabit ile 26 nefer düģmanı esir alındı. 42 Türkiye Büyük Millet Meclisi nde 29 Mayıs 1920 tarihinde yapılan gizli oturumda Mustafa Kemal PaĢa, Anadolu nun güneyinde Türklere karģı tutunamayan Fransa nın Ankara Hükümeti ile anlaģmak istemesinin temel sebebini, en azından Suriye deki menfaatlerini koruyabilmek olarak açıkladı. 43 D. Ankara nın Suriye Arapları Arasında İttifak Kurma Çabası I. Dünya SavaĢı devam ederken samimiyetten uzak bağımsız devlet kurma sözü verilen Araplar, savaģ sonrasında bunun gerçekleģmeyeceğini anladıklarında, hem Fransızları hem de Ġngilizleri kendi bölgelerinden atmak için mücadele vermiģlerdir. Mustafa Kemal PaĢa nın önderliğinde Anadolu Türklerinin aynı Ġtilaf kuvvetlerine karģı savaģması, Araplar ile Türkler arasında bir ittifakın kurulmasını elzem kılmıģtır. Ġtalyan basını bu ittifakın olmasını doğal kabul etmekte idi. 44 Kandırıldıklarını idrak eden Suriye, Irak ahalisi, Ġngilizlerin idaresi altında kalmak istemiyorlardı. 45 Ġngiltere, yapılan gizli anlaģmayla Suriye den çekilirken bu bölgedeki Hristiyan Suriyeliler zarar görmesin diye az bir kuvvetle Fransız müfrezelerinin buraya yerleģmesine razı olmuģtu. Ġngiltere, bu planı Emir Faysal a kabul ettirebilseydi eğer Fransa nın buraya yerleģmesi sıkıntısız olacaktı. 46 Fransızların Suriye ye yerleģmesi konusunda Emir Faysal ın isteksizliği, halkta istiklal direniģinin baģlaması nedeniyle bölgede yeni bir siyasi çıkıģ arayıģı kendini gösterdi. Suriye deki güçlü Arap aileleri I. Dünya SavaĢı nda Osmanlı Devleti ne sadık kalmıģlardı. Osmanlı ya bağlı olan bu Suriyeli Araplar, Fransızları kıyılardan ve Lübnan dan çıkarmak istiyorlardı. Faysal a karģı da muhalif tavır sergileyen bu Osmanlı yanlısı Araplar Türklerle ittifaka sıcak bakıyordu. 47 Suriye de Fransızlara karģı her türlü Arap direniģi, Anadolu daki yabancı iģgaline karģı mücadelenin selameti için önemliydi. Ġngiliz kuvvetlerinin Fransızların yerleģmesi amacıyla geri çekilmesi Arapları öfkelendirdiğinden dolayı ġam ve Halep teki nüfuzlu kiģiler, Anadolu daki milliyetçi hareketle temasa geçti. Bölgedeki ortak menfaatler, Fransızlara karģı direnen Araplar ile Güney cephesindeki Mustafa Kemal PaĢa taraftarı Kuva-yı Milliyeciler arasında 1919 yılı sonbaharında ortak direniģ hareketinin 39 Kemal Atatürk, Nutuk, C.II, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ġstanbul 1982, s. 453; Atatürk, Nutuk, C.I, s TĠTE ArĢivi, K24G63B TĠTE ArĢivi, K24G83B TĠTE ArĢivi, K24G74B Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Oturumlarında Sorunlar ve Görüşler (23 Nisan Ekim 1923), Haz: RaĢit Temel, Ġstanbul 1990, s TĠTE ArĢivi, K28G92B TĠTE ArĢivi, K24G37B TĠTE ArĢivi, K24G39B David Fromkin, Barışa Son Veren Barış, Modern Ortadoğu nasıl Yaratıldı? , Çev: Mehmet Harmancı, Epsilon Yayınları, Ġstanbul 2013, s. 340, 361.

8 Milli Mücadele Yıllarında Suriye deki Gelişmelerin Güney Cephesi ve Ankara Hükümeti Açısından Önemi baģlamasını sağladı. 48 Suriye de bulunan Filistin Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Heyeti ġam, Hama, Humus, TrablusĢam ve Kuneytra da Ģubeler açtı. Heyet, Anadolu daki Türk direniģine destek vermek suretiyle bölgedeki ortak düģman Fransa ya karģı ittifak kurdu. Mustafa Kemal PaĢa nın amacı, Anadolu, Suriye ve Hatay daki Türk Arap direniģini müģterek hale getirerek Fransızlarla anlaģma yapmaktı. 49 Mustafa Kemal PaĢa ile Emir Faysal arasında doğrudan ittifak olmamasına rağmen Genç Araplar Partisine dahil olan Araplar, bu ittifakın kurulması taraftarıydılar. 50 Ankara, Türk Arap ittifakın kurulması için gayret sarfederken, Suriye nin himayesinin Fransa ya bırakılacağı haberini öğrenen Suriye deki Arap murahhasları, Ġtilaf kuvvetleri aleyhinde ittifak yapmaya sıcak bakıyorlardı Ekim 1919 tarihli bir istihbarat raporunda; Suriyelilerin Suriye de hiçbir yabancı devletle iliģki içerisinde bulunmayı kabul etmeyecekleri, yalnız Osmanlı Devleti ile bağını devam etmeğe kararı verdiklerini ilan ettikleri bilgisi yer alıyordu. Rapordaki bu bilgi, Suriyeli Arapların Türklerle iģbirliği yapmak istediğini açıkça ortaya koyuyordu 52 Zaten Suriye halkı Ġtilaf kuvvetlerinden gördüğü mezalimden dolayı Türklere yaklaģmak için büyük çaba sarfediyordu. 53 Bu isteğin bir iģareti olarak Arap resmi bayraklarına Ay yıldız koymalarıdır. 54 Halep halkına 9 Ekim 1919 tarihinde dağıtılan Mustafa Kemal PaĢa imzalı bildiride, Türklerle Arapların birlikte hareket etmesi çağrısında bulunuluyordu. 55 Ġngilizlerin 1919 yılı Kasım ayında ġam ve Beyrut u Fransız idaresine teslim etmesi Suriyeli Araplar tarafından kabul görmemiģtir. 56 Araplar, kendi topraklarına yönelik Ġngiliz ve Fransızların yürüttüğü emperyalist siyasetlerini idrak ettikçe direniģlerini sertleģtirdi. Bu süreçte Anadolu nun güney bölgesinde Fransız zulmü baģ gösterdi. Kilikya mıntıkasında, Ermeni ve Fransızlara karģı daha alınması gereken tedbirlerin tamamlanmasına bile fırsat kalmadan Müslüman halka mezalim baģladı. Bu durum karģısında Türkleri seven Suriye ve Halep Milli TeĢkilatı ile geçici bir süre birlikte hareket edilmesi zaruru idi. Bu durum karģısında Fransızların Kilikya yı Suriye ye dahil etmek için ilhaka kalkması keyfiyeti, bu iģbirliğini daha da elzem kılıyordu. 57 Toros ve Amanos tünelleriyle Seyhun-Ceyhun nehirleri arasındaki tren köprüleri tahrip edilebilirse, Fransızların burada tutunamadığı sanılacak ve bu durum Ġngiliz ve Fransızların arasını açmaya kadar gidebilecekti. Heyet-i Temsiliye nin Ankara ya geldiği ve 20. Kolordudan Ali Fuat PaĢa nın geçici olarak çekildiği sıralarda, PaĢa yaverleri olan Ġdris ve Saim Beylerle milli cephelere ait harekat ve teģkilat üzerinde çalıģtılar. Fransız ve Ermeni müfrezeleri Islahiye ve MaraĢ halkına yaptıkları mezalimden sonra MaraĢ-Pazarcık arasında halkın direniģi 20 Ocak 1920 tarihinde baģarıya ulaģtı Hasan Kayalı, Jön Türkler ve Araplar, Osmanlıcılık, Erken Arap Milliyetçiliği ve İslamcılık ( ), Tarih Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2003, s Ömer Osman Umar, Milli Mücadele Döneminde Atatürk ün Ortadoğu Politikası, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.20, S.1, 2010,s Selâhi R.Sonyel, Albay T. E. Lawrence, HaĢimi Araplarını, Osmanlı Ġmparatorluğuna KarĢı Ayaklanmaları Ġçin Nasıl Aldattı, Ġngiliz Belgelerine Göre, Belleten, C.LI, S.199, Nisan 1987, s TĠTE ArĢivi, K28G28B TĠTE ArĢivi, K24G37B Londra daki bir istihbarat Ģefinin, ġam da bulunan Arap Hükümeti nin Mustafa Kemal liderliğinde geliģen istiklal mücadelesi ile ittifak yapabileceği konusunda Ġngiliz DıĢiĢleri Bakanlığı nı uyarması, bu durumun Ġngiltere tarafından da sezildiğini göstermektedir. Bkz. Fromkin, age, s TĠTE ArĢivi, K28G89B TĠTE ArĢivi, K24G37B Sabahattin ġen, Ortadoğu da İdeolojik Bunalım, Suriye Baas Partisi ve İdeolojisi, Birey Yayıncılık, Ġstanbul 2004, s TĠTE ArĢivi, K22G17B Cebesoy, age, s Adana da Müsüman halk, tepeden tırnağa kadar silahandırılan Ermeniler tarafından her dakika katliama mâruz kalıyordu. Bkz. Atatürk, Nutuk, C.I, s. 382.

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE KİLİS. Özet

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE KİLİS. Özet Erdinç GÜLCÜ / 1 MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE KİLİS Yrd. Doç. Dr. Erdinç GÜLCÜ Özet I. Dünya Savaşı nda yenilen Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918 de İtilaf Devletleri ile Mondros Ateşkes Antlaşması nı imzaladı.

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25 CENUB-İ GARBİ KAFKAS HÜKÜMETİ NDEN, TBMM YE FAHRETTİN ERDOĞAN From The Caucasus Goverment

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK- İNGİLİZ İLİŞKİLERİ (1919-1938) KADİR ALGÜL 0302060052 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI

Detaylı

ARŞİV VESİKALARINA GÖRE BATI ANADOLU DA YUNANLILARA KARŞI KAZANILAN ASKERİ BAŞARILAR KARŞISINDA DUYULAN MEMNUNİYETE DAİR YAZIŞMALAR

ARŞİV VESİKALARINA GÖRE BATI ANADOLU DA YUNANLILARA KARŞI KAZANILAN ASKERİ BAŞARILAR KARŞISINDA DUYULAN MEMNUNİYETE DAİR YAZIŞMALAR , s.s.35-50 ARŞİV VESİKALARINA GÖRE BATI ANADOLU DA YUNANLILARA KARŞI KAZANILAN ASKERİ BAŞARILAR KARŞISINDA DUYULAN MEMNUNİYETE DAİR YAZIŞMALAR Taner ASLAN* Özet Osmanlı Devleti nin üç kıtanın üzerinde

Detaylı

LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA

LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA Cilt: 2, Sayı: 4, Temmuz-2012, s. 107-127 LONDRA KONFERANSI NDA AHMET TEVFİK PAŞA Nurten ÇETİN ÖZ: Ahmet Tevfik Paşa (Okday), Osmanlı Devleti nde sefaret kâtipliği, ortaelçilik, büyükelçilik, hariciye

Detaylı

MİLLİ MÜCADELEDE FRANSIZ İŞGALLERİ VE BUNA TEPKİLER 1

MİLLİ MÜCADELEDE FRANSIZ İŞGALLERİ VE BUNA TEPKİLER 1 MİLLİ MÜCADELEDE FRANSIZ İŞGALLERİ VE BUNA TEPKİLER 1 Fransızlar ilk olarak Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından hemen sonra ülkenin güney bölgelerini işgal etmeye başlamışlardı. 11 Aralık 1918'de Fransız

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ GAZĠ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MĠLLÎ BAĞIMSIZLIK VE ÇAĞDAġLAġMA ÖNDERĠ (HAYATI VE ESERĠ) Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI Ankara-2002 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

OTTO LİMAN VON SANDERS İN KALEMİNDEN TÜRKİYE NİN HÜRRİYET HARBİ

OTTO LİMAN VON SANDERS İN KALEMİNDEN TÜRKİYE NİN HÜRRİYET HARBİ OTTO LİMAN VON SANDERS İN KALEMİNDEN TÜRKİYE NİN HÜRRİYET HARBİ TURKISH WAR OF INDEPENDENCE WRITTEN BY OTTO LIMAN VON SANDERS Özet Tahir KODAL * Bu çalışmada; Prusya ve Almanya Generali Otto Liman von

Detaylı

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 367-389, January 2013 Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle Dr. Yenal Ünal Bartın Üniversitesi - Bartın Öz: Refik

Detaylı

HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ

HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ Ulvi KESER Doç. Dr., Kara Harp Okulu Komutanlığı, e-posta: ulvi.keser@gmail.com Özet Hamidiye savaş gemisi Balkan Harbi ve hemen ardından Birinci

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi. Ataturk Era's Foreign Policy Chronology

Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi. Ataturk Era's Foreign Policy Chronology Kaynakçalı Ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi Mustafa BIYIKLI * Özet: Bu çalışma ile Atatürk dönemindeki dış politika olaylarını kronolojik bir sıra içinde kaynakçalı ve açıklamalı

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915)

Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915) Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915) Collisions Between Britain And Ottoman Empire In Iraq Front During the World War I (1915) Özet Serdar

Detaylı

- İşte Atatürk www.isteataturk.com sitesinden indirilmiģtir

- İşte Atatürk www.isteataturk.com sitesinden indirilmiģtir - İşte Atatürk www.isteataturk.com sitesinden indirilmiģtir 1 NUTUK Mustafa Kemal ATATÜRK SAMSUN'A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ 1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu

Detaylı

Bengi Yayınları 1.Baskı 2007 341 Sayfa

Bengi Yayınları 1.Baskı 2007 341 Sayfa Kuşçubaşı Eşref Efsaneden Gerçeğe Bengi Yayınları 1.Baskı 2007 341 Sayfa Ahmet Efe 1963 yılında Osmaniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Osmaniye' de tamamladı. 1981'de girdiği ve YÖK'le birlikte adı

Detaylı

MĐLLĐ MÜCADELEDE CELAL BAYAR (1919-1923) (Siyasi Hayatı ve Fikirleri)

MĐLLĐ MÜCADELEDE CELAL BAYAR (1919-1923) (Siyasi Hayatı ve Fikirleri) MİLLİ MÜCADELEDE CELAL BAYAR (1919-1923) 53 54 MĐLLĐ MÜCADELEDE CELAL BAYAR (1919-1923) (Siyasi Hayatı ve Fikirleri) ÖZET Şerif DEMĐR Mahmut Celal Bey Đttihat Terakki de başladığı siyasi hayatını çok fazla

Detaylı

CUMHURĠYET GAZETESĠ NE GÖRE TÜRKĠYE DE EKONOMĠ POLĠTĠK (1930-1945)

CUMHURĠYET GAZETESĠ NE GÖRE TÜRKĠYE DE EKONOMĠ POLĠTĠK (1930-1945) CUMHURĠYET GAZETESĠ NE GÖRE TÜRKĠYE DE EKONOMĠ POLĠTĠK (1930-1945) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı IĢıl SAĞLAM

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DE İZMİR E DOĞRU GAZETESİ

MİLLİ MÜCADELE DE İZMİR E DOĞRU GAZETESİ MİLLİ MÜCADELE DE İZMİR E DOĞRU GAZETESİ Erol KAYA ÖZET İzmir e Doğru Gazetesi, 16 Kasım 1919-27 Haziran 1920 tarihleri arasında toplam 74 sayı olarak Balıkesir de yayınlanmıştır. Gazetenin yayın kadrosu

Detaylı

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ATATÜRK ANADOLU'DA Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA TRABLUSGARP CEPHESİ VE AFRİKA GRUP- LARI KOMUTANI NURİ PAŞA ( KİLLİGİL )

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA TRABLUSGARP CEPHESİ VE AFRİKA GRUP- LARI KOMUTANI NURİ PAŞA ( KİLLİGİL ) TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- Yıl: 2011, Sayı: 6 Sayfa: 251-282 THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH- Year: 2011, Issue:

Detaylı

BALIKESİR DE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI NINTEŞKİLATLANMASI VE BELEDİYE SEÇİMLERİ (1930) * ÖZET

BALIKESİR DE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI NINTEŞKİLATLANMASI VE BELEDİYE SEÇİMLERİ (1930) * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 357-375, ANKARA-TURKEY BALIKESİR DE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI NINTEŞKİLATLANMASI VE BELEDİYE SEÇİMLERİ (1930)

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANKARA 2007 1 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf

Detaylı

İKTİDAR-BASIN İLİŞKİLERİNİN TÜRKİYE DE GÖRÜNÜMÜ (1918-1960)

İKTİDAR-BASIN İLİŞKİLERİNİN TÜRKİYE DE GÖRÜNÜMÜ (1918-1960) The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 6, p. 119-137, December 2012 İKTİDAR-BASIN İLİŞKİLERİNİN TÜRKİYE DE GÖRÜNÜMÜ (1918-1960) SITUATION

Detaylı

Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.

Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Hatay'ın Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar Tayfur Sökmen HATAY'IN KURTULUŞU İÇİN HARCANAN ÇABALAR Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi Baskı Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı

Detaylı

I. DÜNYA SAVAŞI NDA ERZURUM UN İLK İŞGAL GÜNLERİ First Invasion Days of Erzurum During World War I. Mevlüt YÜKSEL *

I. DÜNYA SAVAŞI NDA ERZURUM UN İLK İŞGAL GÜNLERİ First Invasion Days of Erzurum During World War I. Mevlüt YÜKSEL * A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 37 Erzurum 2008-259- I. DÜNYA SAVAŞI NDA ERZURUM UN İLK İŞGAL GÜNLERİ First Invasion Days of Erzurum During World War I. Mevlüt YÜKSEL * ÖZ I. Dünya Savaşı

Detaylı

KEMALİZMİN KÜRD POLİTİKASI: SALTANATA BİAT, ALLAH İÇİN CİHAT!(*)

KEMALİZMİN KÜRD POLİTİKASI: SALTANATA BİAT, ALLAH İÇİN CİHAT!(*) KEMALİZMİN KÜRD POLİTİKASI: SALTANATA BİAT, ALLAH İÇİN CİHAT!(*) YAŞAR KARADOĞAN Kemalistlerin ve Mustafa Kemal in Kürdler karşısındaki siyaseti nedir? İkide bir 1920 li yıllara olumlu göndermeler yapılmasını,

Detaylı

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Tarih Dergisi, Sayı 57 (2013 / 1), İstanbul 2013, s. 127-145 SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Ö. Kürşad KARACAGİL Özet Bu makalede Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

REFİK SAYDAM HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI (1939-1942)

REFİK SAYDAM HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI (1939-1942) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 289-313, ELAZIĞ-2011 REFİK SAYDAM HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI (1939-1942)

Detaylı

STALİN DÖNEMİNDE TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1923 1953)

STALİN DÖNEMİNDE TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1923 1953) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI STALİN DÖNEMİNDE TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1923 1953) YÜKSEK LİSANS TEZİ Cenk ŞEN Danışman Yrd. Doç. Dr. Kadir KASALAK Isparta,

Detaylı