PRIMAVERA P6 TEKNIK SARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PRIMAVERA P6 TEKNIK SARTNAME"

Transkript

1 tarihinde saat 10.35'de - J.U.Muhendislik Fak l^ii.nsaat Miihendisligi Bolumii ogrencilerinin egitim-ogretim gordukleri BiIgisayar Des 1&mi"Ingraft Y6netimi Laboratuannda kullanilmak iizere 1 adet Primavera P6 bilgisayar programi alimi isi 4734 sayili K.I.K. nun 22/d maddesine gore Dogrudan Ternjn Yoluyla yapilacak olan yapim icin teklif almacaktir. I'haleye Katilacak Firrhalarin 1. Ticaret Odasi Belgesi, 2. Konu ile ilgili bilgiyi LO. Saghk Kultur ve Spor Daire Ba kanligi satin alma burosundan alabilirler 3. Firma adma katilacak olanlar noter tasdikli vekaletname, imza sirkuleri ve firma ka elerini beraberinde getirrrieleri zorunludur. 4. I'haleye katilacak olan firmalann son fiyat teklifini yazili olarak getirmeleri ve i in teslim suresinin belirtilmesi rica olunur.,r: 5. Dogrudan teminin yapilacagi adres: i.u. Saghk Kultu,r p;i:por Daire Basjonligi ihale salonu, Suleymaniye Cad. No: 19 Eminonu-Fatih / ISTANBUL "Tel: Faks: o' Mehmet ESEN, Oguz AKTAN, Sibel GUNDOGAN.

2 TEKNIK SARTNAME Genel Baki Proje yonetimi pratikleri, giiniimiiz in aat ve miihendislik sektorlerinin vazge9ilmez yonetim ara9lan haline gelmi tir. Projelerin zamanmda ve biit9esi i^erisinde bitmesinde ve proje taraflarmm tiimunun beklentilerinin en iyi ekilde kar ilanmasmda etkin proje planlama ve kontroliin onemi artik pek 9ok firma tarafmdan anlas.ilmis.tir. Proje Yonetimi ara9lan, giintimuz insaat sektoriiniin is modeli i9erisinde merkezi bir yeri isgal etmektedir. Bu alanda basan, proje yonetimini kurumsallas.tirarak, tiim projelerde tutarh, siirekli ve standart bir yonetim yakla imi benimsemeyi gerektirir. Boyle bir yakla imin hedefleri ozetlenecek olursa: Projelerin, kisilerden bagimsiz, standart yonetim siire9lerine kavu turulmasi Projelerin siiresel ve mali performansimn kontrolii Projeleri kontrol etmek i9in gerekli analitik bilgiye erisim ve organizasyonun 9e itli seviyelerindeki ihtiya9lara uygun raporlama Primavera 6zumu In aat ve miihendislik sektorlerine yillardir kaliteli ve yetenekli proje yonetim ara9lan sunan Primavera, yeni uriinii ile proje yonetimi ara9lanna yeni boyutlar ve yetenekler eklemi tir. Piyasadaki en geli mi proje yonetimi iiriin ailesi, ortak veritabamm payla an ara9lardan olus.maktadir. Project Management modiilii 9ok kullamcili ve 9ok projeli bir planlama ve kontrol araci olup iiriin ailesinin temel bile enidir. Methodology Management moduli! standart proje ablonlarmm olu turuldugu uygulamadir. Methodology Manager ile proje pratikleri ve siire9leri merkezi bir yerde metodolojiler eklinde saklamr. Bu sayede proje yoneticileri proje planlanni, var olan metodolojileri kullanarak kolayca olusturabilirler. Methodology Manager metodolojileri ve i9erdikleri metrikleri siirekli olarak geli tirme ve proje yonetim siirecini iyile tirme imkani saglar. Web Uygulamasi web tabanh proje ve kaynak yonetimi araci olmanm yamnda izleme i levleri de banndinr. Primavera'nm web tarayici tabanh, kullammi kolay arayiizii ile proje baslatma, planlama ve kontrol islemleri yapilirken, aym zamanda projelerin ozet performans verilerine ulasjrlar. Primavera'nm Ba^hca Ozellikleri Proje Hiyerar isi Primavera'da projelerin alt projelere boliinerek yonetilebilmesi i9in bir proje hiyerarsjsi tammlanabilir. Projeler ve alt projeler, hiyerarsik EPS (Enterprise Project Structure ile organize edilir. Projelerin i9ine yerlestirildigi EPS hiyerar isinin seviyeleri, firmanm bolumlerini, programlan, projelerin yerlerini veya projeleri gruplamaya doniik her tur kriteri gosterebilir. Kapanmi olan, aktif veya planlanan butiin projeler EPS i9erisinde yer alir. EPS yukandan a agiya biit9elemeyi, kaynak ve maliyetlerin konsolidasyonunu ve OBS (OrganizationalBreakdown Structure) ile birlikte projelere erisimin simrlandinlmasim saglar. EPS'de yer alan projelerden birka9i aym anda a9ilarak verileri kars,ilas.tinlabilir veya birbirlerini etkileyen projeler arasinda ilisjdler kurulabilir. Work Breakdown Structure (WBS) WBS, projedeki islerin hiyerarsisi olup, aym zamanda projenin nihai iiriiniinii tarifler. WBS en tepede projenin kendisi olmak iizere 9esitli detay seviyelerinde is paketleri ile yapilandinlir. em Manisah Ars.Gor.Murat Anbarci Ars.Got.Osrjian HiiroA Tiirkakin ""^ - V

3 TEKNIK SARTNAME WBS, Primavera'mn planlama, kapsam belirleme a9ismdan onemli bir fonksiyonudur. Primavera'da her WBS seviyesi (i paketi), altinda daha detayh seviyeler ve/veya aktiviteler J9erebilir. 1 paketlerine OBS'den se9ilen bir sorumlu atanabilir ve dolayisiyla projenin belirli par9alarma kullamcilarm eris.imi simrlandirilabilir. Baslica 1 paketlerine biit9e, harcama planlan ve planlanan tarihler girilebilir. is. paketleri altlarinda aktiviteler banndinrlar. Kaynaklar Resource Breakdown Structure (RBS) ile turn proje kaynaklan merkezi olarak tanimlanir. Hiyerar ik kaynak havuzu kaynak gruplan yaratmayi ve kaynaklan organize etmeyi saglar. Kaynak hiyerar isi di mda, kaynaklan 9es.itli kaynak kodlan(kategoriler) ile de simflandirmak mumkundiir. Bu kodlar yiizlerce kaynagm daha kolay filtrelenmesi, ozetleme ve analiz etme amaciyla gruplanmasi i9in de gereklidir. l gucu tipi kaynaklar i9in fazla mesai katsayisi tanimlanarak fazla mesai maliyetleri gorulebilir. Aynca kaynak birim fiyatlari farkli doviz tiplerinde girilebilir. Organizational Breakdown Structure (OBS) OBS kurum ve proje organizasyonunuzun ve sorumluluk alanlarimn hiyerarsjni gosteren bir modeldir. Diger bir deyisle organizasyon s.emasidir. EPS ve OBS arasmdaki ili kiler ile kimin hangi proje veya projelerden sorumlu oldugu ve hangi projelere erisjmine izin verildigi belirtilmis. olur. Adimlar Aktiviteler ve is. paketleri agirlikh adimlara boliinebilir. Adimlar detayh a9iklamalar i9erir ve bir is.in nasil yapilacagma ilisjdn prosediirii ortaya koyar. Adimlarm agirhklan, bir aktivite veya is. paketinin ilerlemesine olan katkisim gostermektedir. Istenirse aktivite ilerlemeleri bu adimlarm tamamlanma durumuna gore belirlenebilir. Performans E ikleri ve Sorunlar Projenin 9e itli a amalannda ortaya 9ikan sorunlar kullamci tarafindan kaydedilebilir veya sistem belirleyeceginiz performans esjklerini a an durumlan otomatik olarak sorun kayitlanna donu turiir. Zaman, maliyet karakterli esjkler tanimlanarak Primavera'mn veritabamm taramasi ve sorunlu aktivite/i paketlerini bulmasi saglamr. Ornegin, biit9esini % 20 a an veya toplam bollugu 3 giiniin altina dii en aktiviteleri size bildirmesini isteyebilirsiniz. Sorunlar, ilgili ve sorumlulanna Primavera i9erisinden ile bildirilebilir. Kaynak Profilleri/Tablolan Kaynaklann yiikleri, Gantt emasi ile birlikte goriilebilen, kaynak profilleri ve tablolan yardimiyla analiz edilebilir. Kaynaklann donemsel miktarlanm gosteren bu profillerde, aym zamanda kiimulatif egriler de gorulebilir. Metodolojiler ve Project Architect Bir proje planim veya plamn bir bolumiinu olu turmak tlzere kullamlan standart siire9ler, Primavera'da metodoloji olarak tanimlanir. Bir metodoloji; Aktiviteler ve ili kiler, WBS (is, paketleri) ve adimlar Kaynaklar Harcamalar Dokiimanlar Riskier, Tahmin verileri gibi detaylan i9erir. Manisah Ar.G6r.Murat Anbarci Hurol Tur^cakm 7

4 TEKNIK $ARTNAME Metodolojiler bas.anh bir projenin verilerinden olu turulabilecegi gibi Methodology Manager'da en ba tan da tasarlanabilirler. Project Architect yardimiyla tanimli metodolojiler kullanilarak yeni proje planlan olu turulabilir. Proje yoneticileri, uygun metodolojileri se9erek hizla projelerini olu turabilirler. Aynca, projenin sure ve kaynak ihtiyaci a agidan yukanya tahmin yontemiyle belirlenir. Proje Dokumanlan Projede kullanilan, aktivitelerin veya is. paketlerinin girdisi veya 9iktisi olabilecek rapor, talimat, form veya 9izim gibi dokiimanlar kaydedilebilir. Dokiimanlann bulunduklan yeri de kayit altmda tutar ve istenirse web'den erisjme izin verir. Dokuman kayitlan, referans numarasi, versiyon, durum ve revizyon tarihi gibi detaylan da i9erir. A^iklama Alanlan Aktivite, WBS, proje, kaynak tammlarken genis. rich text a9iklama alanlan kullamlabilir. Bu alanlara resim ve tablo yerle tirilebilir. Raporlama Primavera kolay, esnek ve kapsamh raporlama imkanlan barmdinr. Raporlar kullanicmm tammladigi kategorilerle smiflandirlir. Deneyimsiz kullamcilar i9in adim adim rapor hazirlamayi saglarken, gelisjdn rapor hazirlama imkanlan da sunmaktadir. Kullamci kendine ozel hazirladigi raporlan Web modiilunden de istediginde veya belirli sikhkta otomatik olarak 9ah tirabilir. Rapor 9iktilan resim, HTML ve text(csv) olarak saklanabilir. CSV formatmda saklanan 9iktilar Excel ve veritabam uygulamalarmca kullamlabilirken, HTML veya resim tarzi 9ikti webde yaymlama i9in uygundur. Web'den Eri im Primavera veritabamna Internet Explorer, Firefox gibi web tarayicilarla ger9ek zamanh erisjm saglayan Primavera web ara9lan kullamm kolayhgi di mda proje verilerine istediginiz her yerden erisiminizi saglar. Kullamci webden roliine uygun modiillere eriserek proje yaratabilir, aktiviteler planlayabilir, ilerlelemeleri giincelleyebilir, kaynak maliyet atayabilir, kaynak yiiklerini analiz edebilir, kaynak taleplerini gorebilir. Bunlann yanmda projelerin zaman, kaynak ve maliyet degerleri gibi metrikleri farkli tiplerde (pie chart, bubble chart, normal ve stacked histogram) diyagramlar ve kullanici tarafmdan 6zelle tirilebilir raporlar ve tablolar ile goruntiilenebilir. Proje ve portfoy performansi, saglik gostergeleri, planlanan, ger9ekles.en ve kazamlan deger grafikleri siiresel ve maliyet sapmalan ile izlenebilir. Web uygulamasi proje yoneticilerine kolay bir kullanici arayiizii sunmamn yanmda yoneticilere projeler ve kaynaklarla ilgili kararlan vermede destek olur. Proje Web Sitesi Primavera, otomatik proje web sitesi yaratmak i9in bir web yaymlama araci i9erir. Proje web sitesi proje verilerinin detaylarma Web'den erisjmi saglar. Yaymlanacak detaylar kullanici tarafmdan tercih edilir ve Primavera web sayfasmi yapilandirarak istenen bilgileri yaymlar. Claim Digger Proje planlarmm degi ik versiyonlanni karsjla tirarak farklan raporlayan bu uygulama ozellikle proje planlanm denetleyenler i9in onemli bir i lev goriir. Kar ila tinlmasini istediginiz detaylarm zaman i9erisinde nasil degi tigini binlerce aktivitenin oldugu bir projede bile rahat9a gormeyi saglar. em Manisah Ar.G6r.Murat Anbarci Ar.G6r.Osmaia LKirol Tiirkakm

5 TEKNIK ARTNAME Primavera Ne Fayda Saglar? Ileti im ve effaflik Proje yonetiminin iistesinden gelmek zorunda oldugu engellerden biri proje bilgilerinin zamanmda ve istenildigi bi9imde proje taraflarma iletilmesidir. Primavera g^lii raporlama ozellikleri ve sundugu iletisjm ve payla im ara9lan ile boliimler ve bireyler arasmdaki bilgi aki im iyile tirir. Ortak ve merkezi proje veritabam, projelerle ilgili bilgilere ulasmak J9in tek kaynak olacaktir. Kaynaklann etkin kullanimi Projelerde basannin anahtan kaynak optimizasyonudur. Kurumsal proje yonetimi vizyonu, projelerin ve aktivitelerin di mda kaynaklann da etkin bir sekilde yonetilmesini ve proje ve kaynak performansinm izlenebilirligini ve verimliligi beraberinde getirir. Tekrarlanan proje ba arisi Projeleri zamanmda ve biit9esinde tamamlamak, surekli ve siirdiiriilebilir basan i9in yeterli degildir. Aslolan firmalarm kurumsal tecriibelerini biriktirmeleri, bunlardan ders almalan ve sonu9lanm yeni projelere ta imalandir. Primavera ge9mis proje verilerini saklayacak ve bu veriler ilerde yapacagmiz planlama ve tahminlerde kullamlabilecektir. Proje pratikleriniz, gelecek projelerinizi daha dogru planlamamzi ve biit9elemenizi saglayacaktir. Giincel ve dogru bilgi Proje yoneticileri ve proje yonetim siirecinin bir par9asi olan tiim yoneticiler, proje veritabanmdaki dogru bilgiler i igmda kararlar verebileceklerdir. Proje toplantilarmi veya yorumlanmasi zor, kan ik, standardi olmayan proje durum raporlanm beklemeden giincel bilgilere ula mak mumkiin olacaktir. Yoneticiler kritik kararlan, bilgiye dayali olarak ve guvenle alacaklardir. Ozelliklerden Ba^hklar Ol9eklenebilir, 9ok kullamcili, 9ok projeli - Primavera yiizlerce projeyi ve binlerce kaynagi, yuzbinlerce aktiviteyi destekler. Enterprise Project Structure (EPS) ile projeleri hiyerarsik bir yapida organize eder. Gantt, PERT, Kaynak Kullanim Profilleri/Tablolan, Aktivite Kullamm Profilleri/Tablolan, Trace Logic, WBS semasi, izleme Goriiniimleri Organizational breakdown structure (OBS) Hiyerar ik kaynak kutugii (RBS) Proje dokiimanlan Hiyerarsik maliyet hesaplan - Kaynak atamalarmda ve harcamalarda maliyet hesabi kullamlabilir Smirsiz sayida proje ve kaynak takvimi Smirsiz sayida, hiyerarsik kullanici tanimli aktivite, kaynak ve proje kodlama yapilan Performans e ikleri ve sorunlar m Manisali Ar.G6r.Murat Anbarci Ars.Gor.GSanMj/frol Tiir i;akin

6 TEKNIK $ARTNAME Bir projenin sinirsiz sayida versiyonunu (bazplan) saklama Bazi planlarla siire tarih, miktar ve maliyetlerin grafik ve tablolarla karsilastmlmasi Projeler arasi iliskiler Selektif kaynak dengeleme Kaynak egrileri veya elle degistirerek aktivitelerde non-lineer kaynak kullammi saglama 5 farkli kaynak birim fiyati ve smirsiz fiyat eskalasyonu Trace Logicile desteklenmis, gruplanabilen ag(pert) diyagrami Hizh ve toptan degisiklikler ve guncellemeler J9in, degistinne fonksiyonlan i9eren 'Global Change' WBS seviyesinde Kazamlan Deger hesaplama se9enekleri Proje, aktivite, kaynak ve kaynak atamlan i9in kullanici tanimli date, integer, number ve text formath ek alanlar tanimlayabilme Turn a9iklama alanlarmda rich-text format kullammi. Rapor sihirbazi i9eren ve standart raporlan organize etmeyi saglayan rapor yazici - Raporlan HTML, JPG, PNG, ve GIF olarak saklayabilme. Biitiin ekranlarda kapsamh filtreleme, buldurma ve yerdegistirme ozellikleri Aktivite siirelerini saat, gun, hafta yada ay cinsinden ve bu zaman birimlerini kansik kullanarak siire girebilme P3, MPP, MPX, XLS ve XML formatlarmda import ve export Kullanici, proje ve fonksiyonlar bazinda 9ok seviyeli erisim haklan Teknik Gereksinimler Istemci Bilesenleri Primavera istemci tarafinda asagidaki uygulamalan i9erir: Project Management Methodology Management Sunucu Bilesenleri Primavera asagidaki sunucu bilesenlerini gerektirir: ili kisel veritabam yonetim sistemi (Oracle veya MS SQL Server) Primavare Web Application Server Primavera Job Service em Manisah Ars.Gor.Murat Anbarci Ars..G6r.Osman Hiirol Tiirkakin. ^T 4.

7 TEKNIK SARTNAME Primavera SDK Istemci Sistem Gereksinimleri Windows XP SP2, Windows Vista 64 MB RAM minimum, 6'nerilen 128 MB veya iizeri 1 5 MB sabit disk alani (her uygulama i?in) Microsoft Internet Explorer 5.0 Netscape Navigator 4.0 veya iizeri TCP/IP protokolu Sunucu Sistem Gereksinimleri Veritabam sunucusu iin: Oracle versiyon 9i veya log- Windows 2000 Server(SP4), Windows 2003 Server veya Sun Solaris 2.8 tizerinde Microsoft SQL Server Windows 2000 Server(SP4), Windows XP, Windows 2003 Server iizerinde myprimavera'yi 9ahs,tiracak Web sunucusu ve uygulama sunucusu i9in: WebLogic 8.1 veya Tomcat 5 veya Websphere Windows 2000 Server (SP4), Windows XP, Windows 2003 Server veya Win NT Server 4.0 (SP6a), Sun Solaris 2.8 2x2000 Mhz tslemci 1 GB Bellek SQL Server driver Oracle JDBC thin driver 100 MB Switched Ethernet m Manisah Ar.Gor.Murat Anbarci Ar.G6r.Qsman akm

Mühendislik İnşaat Çözümü

Mühendislik İnşaat Çözümü Mühendislik İnşaat Çözümü G e n e l B a k ı ş Proje yönetimi pratikleri, günümüz inşaat ve mühendislik sektörlerinin vazgeçilmez yönetim araçları haline gelmiştir. Projelerin zamanında ve bütçesi içerisinde

Detaylı

Primavera ile Proje Portföy Yönetimi

Primavera ile Proje Portföy Yönetimi Primavera ile Proje Portföy Yönetimi Genel Bakı ş 2000'li yıllarda yazılım uygulamaları kurumsal iş süreçlerinin vazgeçilmez parçaları haline geldiler. Firmaların rekabet avantajları üzerinde de belirleyici

Detaylı

Oracle Primavera Kurumsal Proje Yönetimi Çözümü

Oracle Primavera Kurumsal Proje Yönetimi Çözümü Oracle Primavera Kurumsal Proje Yönetimi Çözümü Genel Bakış Günümüzün şirketleri, geleceklerini, projelerle inşa etmekteler. Rekabetçi bir ekonomide firmalar, rakipleri karşısında pozisyonlarını korumak

Detaylı

Expedition ile Proje ve Sözleşme Yönetimi

Expedition ile Proje ve Sözleşme Yönetimi Expedition ile Proje ve Sözleşme Yönetimi Primavera Expedition a Genel Bakış Sözleşme yönetimi, alıcı(veya işveren) ile satıcının(yüklenicinin), yükümlülüklerini, mümkün olan en etkin biçimde ve karşılıklı

Detaylı

Neden Primavera? Çok kullanıcı ve lokasyon desteği. Çok projeli veritabanı

Neden Primavera? Çok kullanıcı ve lokasyon desteği. Çok projeli veritabanı Neden Primavera? Primavera 25 yılı aşkın bir süredir proje planlama ve kontrol yazılımları üretirken, ürünlerini proje planlama profesyonellerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirmiştir. Tüm dünyada büyük

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

NOT: ISTENEN BELGELER ASILLARI ILE BIRLIKTE BIRER FOTOKOPISI IHALE KOMISYONUNA SUNULMASI GEREKECEKTIR.

NOT: ISTENEN BELGELER ASILLARI ILE BIRLIKTE BIRER FOTOKOPISI IHALE KOMISYONUNA SUNULMASI GEREKECEKTIR. 05.03.2014 tarihinde saat 10.30'da - i.u.sosyal Bilimler Mesiek Yijksekokulunun ogrenci islerinde kullanilmak iizere 1 adet yazici alimi isi 4734 sayili K.I.K. nun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Yoluyla

Detaylı

Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS

Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS Bin Kaplan Gücünde ERP TIGER PLUS 1000 Kaplan Gücünde LOGO TIGER PLUS ile Rekabet Ortamında Güvenle Yol Alın İşletmenizin ihtiyaçlarına göre planlanmış, tam entegre modülleri ile LOGO TIGER PLUS, size,

Detaylı

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul www.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

1C:İŞLETME 8 YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON SİSTEMİ. Desteklenen Veritabanları; 1CD dosya biçimi

1C:İŞLETME 8 YENİ NESİL BİLGİ OTOMASYON SİSTEMİ. Desteklenen Veritabanları; 1CD dosya biçimi 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

Primavera Contract Management ile Proje ve Sözleşme Yönetimi

Primavera Contract Management ile Proje ve Sözleşme Yönetimi Primavera Contract Management ile Proje ve Sözleşme Yönetimi Primavera Contract Management a Genel Bakış Sözleşme yönetimi, alıcı(veya işveren) ile satıcının(yüklenicinin), yükümlülüklerini, mümkün olan

Detaylı

her trex, bir fidan...

her trex, bir fidan... trex ERP Çözümleri ve Sistem Entegrasyonu Üretimden Online Veri Toplama ve Otomasyon Sistemleri her trex, bir fidan... Kullandığınız her TREX yazılımı; size, ülkemize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

Bilenlerin Tercihi. Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak!

Bilenlerin Tercihi. Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ Bilenlerin Tercihi Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatınızı kolaylaştıran çözümler sunmak! İşimiz, çeyrek yüzyıldır, hayatınızı kolaylaştıran yazılımlar sunmak! Yazılımlarımızla

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME İpek KOSTAK İLERİAK Çevre Mühendisi - Yönetim Danışmanı ÇEVRE Mühendisliği - Yönetim ve Proje Danışmanlığı IPC ÇEVRE MÜH. MÜŞ. ve DAN. HİZM. San. Ve Tic. Ltd. Şti 1570

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN BORDRO PLUS Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini

Detaylı

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan liderlere özel! Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye de 170 bin

Detaylı

PBT Pro. Tesis ve Demirbaş Yönetimi Yazılımı

PBT Pro. Tesis ve Demirbaş Yönetimi Yazılımı PBT Pro Tesis ve Demirbaş Yönetimi Yazılımı Bakım sistemlerine yeni bir yaklaşım... Bakım sistemlerine yeni bir yaklaşım... Bakım sistemlerine yeni bir yaklaşım... Bakım sistemlerine yeni bir yaklaşım...

Detaylı

Modern Uygulamalar ve Mobilite. Yaşam Döngüsü Hizmetleri. Bulut. Endüstri. Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Ön İzleme

Modern Uygulamalar ve Mobilite. Yaşam Döngüsü Hizmetleri. Bulut. Endüstri. Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Ön İzleme Endüstri Modern Uygulamalar ve Mobilite Yaşam Döngüsü Hizmetleri Bulut Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Ön İzleme Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Ön İzlemesi Teknolojinin birbirimizle iletişim, bağlantı ve

Detaylı

Interneer Intellect Platformu. Interneer Intellect Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı

Interneer Intellect Platformu. Interneer Intellect Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı Platformu Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı İÇİNDEKİLER BU TANITIM BELGESİ HAKKINDA... 3 HEDEF KİTLE... 3 KISACA INTERNEER... 4 GİRİŞ... 5 TEKNOLOJİ PLATFORMU... 6 Kurumsal platform...

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

entbus Yeni Nesil Enerji Yönetim Yazılımı Dünyanın enerjisini izliyoruz www.enerjiizle.com pro Entbus ile Uzaktan İzleme, Veri Analizi, Talep Tahmini

entbus Yeni Nesil Enerji Yönetim Yazılımı Dünyanın enerjisini izliyoruz www.enerjiizle.com pro Entbus ile Uzaktan İzleme, Veri Analizi, Talep Tahmini THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK Dünyanın enerjisini izliyoruz www.enerjiizle.com Teknik Destek Entes, ENTBUS yazılımı kullanıcılarına, teknik destek merkezi üzerinden veya sahada teknik destek

Detaylı

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0 IBM Cognos Express'i Yönetme Not Bu belgeyi ve desteklediği ürünü kullanmadan önce şu kısımdaki bilgileri okuyun: Özel Notlar sayfa 167. Ürün Bilgileri Bu belge, IBM Cognos

Detaylı

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Özel Top 20 Raporu Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Sayın Bay İlgili, Lisans # 49369 Bu rapor isteğiniz üzerine size özel hazırlanmıştır. Raporun içerdiği bilgiler, tamamı ile tedarikçi tarafından sağlanan

Detaylı

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Özel Top 20 Raporu Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Sayın Bay İlgili, Lisans # 49369 Bu rapor isteğiniz üzerine size özel hazırlanmıştır. Raporun içerdiği bilgiler, tamamı ile tedarikçi tarafından sağlanan

Detaylı