İNGİLTERE de YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLAR İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNGİLTERE de YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLAR İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER"

Transkript

1 İNGİLTERE de YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLAR İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Özet Seçil Erdoğan* Sığınma aramak amacıyla ülkeden ayrılan Türk vatandaşları, hedef ülke olarak öncelikle gelişmiş Avrupa ülkelerini tercih etmektedirler. İngiltere Türkiye kökenli sığınmacıların başlıca hedef ülkelerindendir. Araştırmanın öncelikli amacı Türkiye den ayrılarak İngiltere ye gelen ve sığınma arayan kişilerin bu süreçte yaşadıkları tecrübeleri ve karşılaştıkları sorunları, sığınmacıların kendi ifadelerinden yola çıkarak, sığınmacıların bakış açılarından değerlendirmektir. Sığınmacıların İngiltere ye yerleşmelerinin nedenleri; onları sığınma hareketine zorlayan itici faktörler ve İngiltere ye gelmeye özendiren çekici faktörler, bireylerin yaşam deneyimleri merkez alınarak saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmaya katılan Türkiye kökenli örneklem grubu tarafından; daha yüksek sosyo-ekonomik yaşam standardı arayışı ile Türk idari kurumlarıyla siyasi görüş farklılığından kaynaklı çatışmalar Türkiye den ayrılmanın temel sebepleri olarak ifade edilirken; İngiltere de sosyo-ekonomik yaşam standartlarının çoğu ülkeye oranla daha yüksek olması, insan haklarına saygı gösterilen bir ülke olduğu ön bilgisi, devlet tarafından temel sosyal hizmetlerin ve maddi yardımların sunuluyor olması İngiltere yi bir sığınma ülkesi olarak seçme nedenleri olarak belirtilmiştir. Çalışmada cinsiyet, medeni hal, yaş, eğitim durumu, siyasi görüş, dini inanç, işsizlik, ekonomik istikrarsızlık değişkenlerinin iltica etme kararı üzerindeki etkisine değinilmektedir. Ayrıca Türk sığınmacıların ülkelerinden ayrıldıktan sonra, yolculuk ve ilk yerleşim esnasında karşılaştıkları güçlükler; İngiliz halkıyla etkileşimleri; yaşam tarzı, değerler, tutum ve davranış örtülerindeki değişim ve adaptasyon süreçleri incelenmiştir. Anahtar Sözcükler: Göçmen, sığınmacı, sığınma arayan, yasadışı ikamet eden, asimilasyon. Abstract Turkish citizens who are leaving their home country in order to seek asylum primarily prefer the European countries as target destinations. England is one of these target countries of Turkish refugees and asylum seekers. The aim of this research is firstly to determine the experiences and the problems of Turkish asylum seekers and refugees during this period by analyzing refugees narratives; by looking at the issue from their perspectives. The reasons that make Turkish refugees settle in England; the pushing factors that force them to seek asylum and pulling factors that encourage them to migrate to England are tried to be determined by putting the agents experiences in the center of the analyze. By the interviewees who have come from Turkey; a seek for higher socio-economic life standards as well as the conflict with the Turkish administrative institutions sourced by political ideologies are mentioned as the main reasons for fleeing from Turkey while the higher life standards in England compared to many countries, knowledge of the human rights sensitiveness policy, governmental supply of social services and welfare were mentioned as the reasons of choosing England as an asylum country. The effects of the variables of gender, marital status, age, education, political ideas, religious beliefs, unemployment, and economic instability on the decision of asylum have been also analyzed. Furthermore, the tremendous difficulties that the Turkish asylum seekers and refugees have faced after that decision, during their journey and their settlement; their interactions with the British host society; the transformation and adaptation process in the modes of lives, values, behaviors and attitudes have been examined. Key words: Immigrant, refugee, asylum seeker, illegal resident, assimilation. *Öğretim Asistanı, University of Western Ontario, Kanada. Sosyoloji Bölümü.

2 1. Giriş Dünyada Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği nin ilgi alanına giren kişilerin yani kendi ülkelerinden edilmiş kişilerin, ülkesi içinde yerinden edilmiş kişilerin, sığınma arayanların, sığınmacıların ve yurtsuz kişilerin sayısı giderek artmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği nin verilerine göre 2005 yılının sonunda yerinden edilmişlerin, sığınma arayanların ve sığınmacıların nüfusu 20.8 milyona ulaşmış (UNHCR, 2005); 2006 yılının yalnızca ilk çeyreğinde endüstrileşmiş ülkelere sığınmak için başvuranların sayısı kişiyi bulmuştur (UNHCR, 2006). İnsanlar siyasi ve/veya ekonomik nedenlerle yaşadıkları ülkeleri terk etmekte veya ettirilmekte; bu durum hem kendileri, hem de yerleştikleri ülke insanları açısından pek çok sorunu gündeme getirmektedir. İngiltere, sığınma arayanların başvurdukları endüstrileşmiş ülkeler arasında, Amerika Birleşik Devletleri nden sonra, ikinci sırada yer almaktadır. Günümüzde Avrupa Birliği ne üye ülkelerde 2.2 milyon sığınmacı barınmaktadır. Türk sığınmacılar ve sığınma arayanlar Rusya Federasyonu ndan, Sırbistan Karadağ dan gelenlerden sonra, üçüncü büyük grubu oluşturmaktadır. Türk vatandaşlarının sığınma amacıyla başvurdukları öncelikli ülkeler; Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya ve İsviçre dir (UNHCR, 2005). Araştırma, Türkiye den İngiltere ye sığınma aramak amacıyla gelen ve araştırmanın yapıldığı dönemde bu ülkede yaşayan sığınmacıları ve sığınma arayanları kapsamaktadır. Ülkeye göçmen statüsü ile gelen Türkler çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Türkleri anavatanlarından ayrılarak başka ülkelerde sığınma aramaya iten sebepler ortaya konulmakta; gittikleri ülkedeki sosyo-ekonomik yaşam koşulları Türkiye deki koşulları ile karşılaştırılmaktır. İngiltere de yaşayan Türk sığınmacıların ve sığınma arayanların yaşamları, kendi deneyimlerinden ve ülke yetkili kurumlarından (Refugee Council, Home Office) elde edilen bilgiler doğrultusunda değerlendirilmiş; tutum ve davranışlarındaki değişimler, ev sahibi topluma uyum ve asimilasyon süreçleri araştırılmıştır. Araştırmanın amacı; Türk sığınmacıları Türkiye den ayrılmaya iten nedenleri ortaya koymak ve Türk sığınmacıların İngiliz toplumuna uyum sağlama süreçlerini değerlendirmektir. Başka bir deyişle; Türk sığınmacıların anavatanlarından kaçma, sığınma ve yeni bir toplumda yeni bir yaşam kurma sürecinde üstesinden gelmek zorunda oldukları zorluklar gözler önüne serilmek istenmiştir. Araştırmada, toplumda genel kabul gören siyasi düşünceye karşı görüşü savunan kişilerin başka bir ülkede sığınma arama eğiliminde oldukları savından yola çıkılmaktadır. Siyasi çatışmaların yanı sıra günümüzde bir ülkedeki ekonomik durgunluk ve işsizlik de sığınma hareketlerine neden olabilmektedir. Çünkü günümüzde, ekonomik göçmenler olarak yurtdışına gitmek isteyenler, sığınma hakkı için çeşitli yolları zorlamaktadırlar. 2.Kuramsal ve Kavramsal Çerçeve 2.1.Kuramsal Çerçeve İltica ve göç hareketlerine ilişkin belli başlı kuramlar mikro analitik (klasik) ve makro analitik (çağdaş) teoriler başlıkları altında incelenebilir. Mikro analitik göç teorilerine; çekme-itme modeli (Lee 1966), asimilasyon yaklaşımı (Gordon 1964) ve zincir göç modeli (Mac Donald 1964:82) örnek verilebilir. Makro analitik teoriler, göç ve iltica hareketlerini çatışma ve uyumsuzluğun ürünleri olarak ele alırlar. Etnisite ve ayrılmış bölge (gettolaşma) (Isajiw 1999, Laws 2004), çift sektör (Piore 1980) teorileri bu başlık altında ele alınmaktadır. Türklerin bir Avrupa ülkesi olan İngiltere ye göç ve iltica hareketlerinin çok boyutlu analizi, göç olgusunun farklı yönlerini ele alan bu teorilerin anlaşılmasını gerektirmektedir. Araştırmamıza yön veren klasik teorilerden birisi olan, çekme-itme teorisi, göç ve iltica hareketlerine etki eden faktörleri itici ve çekici faktörler olarak ayırır. Hedef bölgedeki sosyo-ekonomik koşullar, merkez bölgedeki koşullardan daha üstünse, kişiler bu bölgelere yönelirler. Farklı siyasi görüşleri

3 barındırmaya açık, insan haklarının korunduğu ve ekonomik yaşam standartlarının daha yüksek olduğu bölgeler göç ve iltica hareketlerinde hedef haline gelmektedirler (Lee 1966: 47). Göçmen ve etnik gruplarla ilgili çalışmalara temel teşkil eden bir yaklaşım Şikago Okulu tarafından önerilen asimilasyon teorisidir. Şikago okulu, göçmenlerin gittikleri bölgenin kültürü içerisinde asimile olmaları konusuna odaklanır. Tek yönlü çizgisel (doğrusal) yaklaşım, ilk jenerasyondan sonraki kuşakların 5 aşamalı (Temas, Rekabet, Çatışma, Uyma, Asimilasyon) süreç sonucunda asimile olacağını belirtir (Park& Burgess 1921, Park 1950). Okulun temsilcileri olan Park ve Burgess (1921)'in analizlerinde asimilasyon, şahısların ve gurupların, diğerlerinin hatıralarını, duygu ve düşüncelerini, tutumlarını edindikleri, onlarla yaygın bir kültürel hayatta birleşerek tecrübelerini ve tarihlerini paylaştıkları bir nüfuz etme, yayılma ve nihayet benzeşme sürecidir (1921:735). Asimilasyon, basit olarak etnik farklılıkların ortadan kaldırılması anlamına gelir. Onlara göre; birleşen topluluklar birbirlerini tamamlayıcı farklılıklar temeline dayanmaktadırlar (1921:759). Milton M. Gordon (1964), eşitsizlik ve tamamlanmamış asimilasyonu da fark ederek, kendi çoklu çizgisel modelini kurmuştur. Gordon a göre asimilasyon çok boyutlu bir süreçtir; yapısal asimilasyon ile kültürel (davranışçı) asimilasyon değişik süreçlere sahip birer boyut olarak birbirinden ayrılır. Kültürel asimilasyon bir kültürün diğer bir kültürden etkilenmesi ile başlar ki bu süreç dil, din ve diğer kültürel karakteristiklere adaptasyonu içerir. Daha sonra yapısal bütünleşme meydana gelir. Temel ilişkilerde birbirini etkileme, ayrımcılık ve önyargının yok olması süreci yaşanır ve sonuç olarak asimilasyon gerçekleşir. Bununla beraber Gordon, asimilasyonun tüm göçmen-ev sahibi toplum etkileşimlerinin mutlak ve kaçınılmaz sonucu olduğunu savunmaz. Bu etkileşim farklı derecelerde, hızlı veya yavaş şekillenebilir. Bir grup sosyal bilimci, göç hareketlerini değerlendirirken zincir göç konusuna vurgu yaparlar (Mac Donald 1964, Wegge 1998, Böcker 1994, Shah ve Menon 1999). Mac Donald a göre (1964:82); zincir göç terimi, bireysel göçün aile, hısım, akraba ya da topluluk üyelerini de içeren uzunlamasına bir perspektifte ele alınarak, birey ve aile göçünü birleştiren durumları tarif etmek için kullanılmaktadır. Yani zincir göç, göçmenlerin daha önce hakkında bilgi sahibi oldukları, ilişki kurdukları, arkadaş yada akrabalarından duyarak, dolaylı da olsa bildikleri bölgelere hareket etme sürecidir. Bireyler tek başlarına kendi ülkelerini terk etmeye ve/veya hangi bölgeye gideceklerine karar vermezler. O ülke yada bölgelere daha önce giderek yerleşmiş olan tanıdıklarından aldıkları enformasyon ve desteğe duydukları güvenle göç ederler. Makro (çağdaş) yapısal teoriler kapsamında yer alan etnisite ve gettolaşma (ayrılmış bölge) teorileri Avrupa da yaşayan Türk göçmen ve sığınmacıların sosyal hayatlarının anlaşılmasında önem taşımaktadır. Asimilasyon teorisine zıt olarak bu teoriler, ev sahibi topluma yerleşen göçmenlerin marjinalitelerine ve gettolara vurgu yapar. Harold Isaacs a göre kişinin doğuştan edindiği etnik kimlik; fiziksel özellikler, isim, içine doğulan topluluğa üyelik, bu topluluğun tarihi, dini, dili, kültürü ve coğrafyası olmak üzere sekiz değişken tarafından belirlenir ve yaşam sürecinde değişmez (Cornell&Hartmann 1998:48). Bireyler, hayatları boyunca etnik kimliklerini taşırlar. Etnik grup çatışmaları tarih boyunca göç ve ilticanın temel nedenlerinden olmuştur. Çatışmalar nedeniyle yeni bir bölgeye göç ederek yerleşen etnik göçmen gruplar, ev sahibi toplumla içiçe yaşamak yerine belirli bölgelerde (gettolarda) toplanarak bir arada yaşarlar. Bu bölgelerde beraberlerinde getirdikleri yerel kültürlerini yaşar ve kendi kurumlarını oluştururlar. Bu bölgelerin temel özelliği, göçmen işgücünün büyük bir oranının diğer göçmenlerin sahibi olduğu teşebbüslerde çalışmalarıdır. Isajiw (1999: 193) e göre, gettolaşma, çevredeki insanlar tarafından sempati ve kabulün garantiye alınması anlamına gelmektedir. Laws (2004) e göre göçmenler, asimile olmak yerine, getirdikleri kültürel pratiklerle yerleştikleri bölgelerin karakterini değiştirirler. Kendi yerleşim alanlarını istedikleri gibi düzenler, işlerini kurarlar, festivaller düzenlerler; yaşadıkları ve çalıştıkları bölgenin sosyo-kültürel yapısını dönüştürürler. Böylelikle endüstrileşmiş ülkelerin merkezlerinde mikro toplumlar oluşur. Berlin Kreuzberg deki ve Londra Green Lanes deki Türk bölgeleri bunun en iyi örnekleridir.

4 Gelişmemiş ülkelerden, gelişmiş (endüstrileşmiş) ülkelere göçü analiz eden ve ekonomik hayatın sosyal boyutunu da göz önünde bulunduran çift sektör teorisine göre, bir ülkede pazar birincil (asıl) ve ikincil olmak üzere iki sektöre bölünmüştür. Birincil sektördeki meslek ve işler geniş bir oranda yerli halk için rezerve edilmiştir. Piore (1980:35), kapitalist merkezlerde ikincil sektöre göç sürecinde sektörle ilgili temel karakteristikleri belirler. Bu sektördeki işler göçmenler tarafından yapılan ve genellikle kalifiye olmayan işlerdir; çalışma koşulları ağır ve sağladığı tatmin düzeyi düşüktür; göçmenlerin bu işlere girmelerinde en önemli faktör, işverenlerin aktif işçi toplama politika ve programlarıdır; bu işler için uygun olan işgücü temini tüketilemez, daima bu işlerde çalışmaya razı göçmenler vardır; dolayısıyla göç sürecini durdurmak çok zordur. Çalışmamızda, Coser ın emniyet supabı (safety-valve instution) kavramı, göç ve iltica hareketlerinin göç veren ülkeler açısından değerlendirilmesinde bir araç olarak kullanılmıştır. Coser a göre emniyet supabı, bir grubun korunmasını sağlayacak mekanizmalardan birisidir. Emniyet supabı aracılığıyla, düşmanlık akımları yapıyı patlatmadan dışarı atılır ve böylece çatışma çalkantılı bir gruptaki havanın temizlenmesini mümkün kılar. Yani emniyet supabı, düşmanlıkların bırakılması için bir çıkış yoludur ve Coser, bu çıkış yolu olmadan taraflar arası ilişkilerin daha da ciddileşebileceğini söyler (Poloma 1999:100). Göç ve iltica hareketleri, özellikle ekonomik yetersizlik ve çıkmaz içerisindeki ülkeler için emniyet supabı fonksiyonu görmektedir. Ülkeyi terk etmek, gidenler için sahada mücadeleyi reddetmenin bir şeklidir. Göç veren ülkelerde, ekonomik döngü içerisinde böylelikle yer boşalır ve resmi işsizlikte düşüş yaşanır ki; bu durum kalanlar için umut yaratır (Vermeren 2002:19). Yurt dışına giden göçmen ve sığınmacılar, genellikle ülkedeki işsizlik ve nüfus patlamasının birer sonucudurlar. Göç eden bireyler, ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı hafifletmekle kalmayıp, gittikleri ülkelerde de potansiyel oluşturarak, gerektiğinde maddi ve manevi yardım unsuru teşkil ederler. Bazı ülkeler işgücü fazlasını dışarıya göndererek kendi yapılarını rahatlatırken, bazıları da insan gücünü sağlamak için göçmen kabul politikası izleyebilmektedir. Başka ülkelere giden ve ülkeye gelen sığınmacı ve göçmenlerin kalifiye iş ve sanat sahibi olmaları da o ülkenin ekonomik hayatını etkilemektedir. Toplumsal güvenlik kavramı, son yıllarda Batı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı oluşan hoşgörüsüzlüğü ve tepkileri açıklamaya yöneliktir (Buzan 1993). Her toplum biz ve onlar ayrımını yapar. Her toplum kendine göre kimin biz olduğuna ve kimlerin sonradan bu biz in içine girebileceğine ve ne ölçüde girebileceğine kendi kültürel değerleri çerçevesinde karar verir, hukuksal düzenlemeleriyle de uygular. Aynı devletin vatandaşı olmayan yabancı kişiler, yani sığınmacılar da onlar grubundandır ve geldikleri ülkenin ulusal kimliği içerisinde yerleri olamaz. Böyle düşünen biz, yabancıları, yani kendinden olmayanları ulusal sağlık açısından sakıncalı, güvenlik açısından tehlikeli ve kültürel birliğe engel olarak görürler. Buzan a göre, bir toplum, biz kimliğine bir tehdit aldığı zaman, güvenlik endişeleri de başlamaktadır. Bu endişelerin siyasal tartışmalara dönüşmesi o toplumun özelliklerine bağlıdır. Fakat, yabancı bir kimlik, yani başka bir kültür tarafından yutulmak korkusu çok rahat politize edilebilecek bir korkudur. Aynı şekilde, göçmen ve sığınmacıların temsil ettikleri yabancı kültürlerden hangi toplumsal grubun rahatsızlık duyduğu da belirleyici bir başka noktadır. Eğer, işsizlik artmaktaysa işsiz ve ev bulmakta zorlanan yerli halk, yabancıları evlerini ve işlerini almakla suçlayabilirler. Eğer, ucuz işgücü kullanan işverenler etkin bir rol oynayabilecekleri bir dönemde iseler göçmen ve sığınmacılar daha az tepki yaratabilecektir. Avrupa da son yıllarda toplumun her kesiminden insanlar arasında yabancı düşmanlığı artmaktadır. Özellikle, Avrupa Birliği nden sonra ortak bir Avrupalı kimliği oluşturma girişimleri daha çok devletler tarafından başlatılmış olsa da, etkisini göstermiş ve her kesimden Avrupalı, yabancılara karşı tavır almaya başlamıştır (Buzan 1993, 1994) Kavramsal Çerçeve Göçmen (Immigrant/Emigrant) Göç olgusu, sınırları yönetsel yada siyasal olarak belirlenmiş bir yerleşmeden diğerine gitmeyi

5 anlatmaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel nedenlerle ülkelerini terk edip başka bir ülkeye yerleşen kişilere göçmen denilmektedir. Ulusal ekonomik ve sosyal problemlerin yanı sıra uluslararası ilişkilerde ve diplomaside rol oynayan göçmenler, yurtdışına gidenler (emigrants) ve ülkeye gelenler (immigrants) olarak ikiye ayrılmaktadırlar (Great Britain Home Office 1996:14) Sığınmacı (Refugee) Sığınmacıların Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi ne göre sığınmacı; ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi" dir (United Nations General Assembly & UNHCR 1996:16). Sığınmacı kelimesi, medya, siyaset adamları ve kamuoyu tarafından sık sık yaşadıkları yerleri terke zorlanan insanları tanımlamak amacıyla kullanılır. Sözcük bu genel anlamıyla kullanılırken, ülkelerini terk etmek zorunda bırakılan insanlarla, ülkelerinin sınırları içerisinde göçe zorlananların birbirlerinden ayırt edilmemektedir. İnsanlar ister zulümden, siyasal şiddetten, toplumsal çatışmalardan, isterse doğal afetler yada yoksulluk yüzünden kaçsınlar, hepsinin sığınmacı sıfatı edindikleri varsayılmaktadır. Ancak uluslararası hukukta sığınmacı kavramı çok daha özel bir anlam taşımaktadır. Çünkü sığınmacılar tercihleri yada kişisel çıkarları doğrultusunda değil, mutlak zorunluluklar yüzünden ülkelerinden ayrılıp bir başka ülkede sığınma ararlar, ulusal koruma yerine uluslararası koruma aramak zorunda kalırlar. Bu nedenle uluslararası bir koruma sistemi kurulmuştur (Jalalifar 2001:11) Sığınma Arayan (Asylum Seeker) Bir şekilde ülke topraklarına girmeyi başaran ve 1951 tarihli sığınmacıların durumuna dair sözleşme ışığında koruma talep eden ve talepleri inceleme sürecine alınan kişilerdir (Great Britan Home Office 1998:7) Yasadışı İkamet Eden (Illegal Resident) Ülkeye yasal yada yasal olmayan yollarla gelip, kalabilme süresini doldurmalarına rağmen geri dönmeyen ve ülkede kaçak olarak ikamet etmekte olan yabancılardır. Bunlar yakalandıklarında doğrudan sınır dışı edilirler (Great Britan Home Office 1998:7) Asimilasyon (Kültürel Özümseme) Bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi giderek kendine benzetmesi, kültürel egemenliği altına almasıdır (Güvenç 1999:122). Asimilasyon politikasına güre; bir ülkeye gelen yabancılar mutlaka kendi ülkelerinin kültürel mirasını bir tarafa koymalı ve geldikleri ülkenin baskın kültürel öğelerine kendilerini adapte etmelidirler (Gordon 1964:104). Park ve Burges in (1969) ırk ilişkileri döngüsü, asimilasyon teorilerine rekabet ve çatışma gibi önemli öğeleri katmıştir. Irk ilişkileri döngüsü beş aşamalıdır; temas, rekabet, çatışma, uyum ve asimilasyon. Asimilasyon iki grubun birleşerek tek olmasına kadar ilerleyici boyutta karışma ve karşılıklı evlenmeleri içerir. Park (1914), benzer kültürlere sahip gruplar için asimilasyonun söz konusu olmadığını; asimilasyonun farklı iki kültür arasında oldu ğunubelirtmiştir. Birincil gruplarda asimilasyon doğal ve kolay olurken, ikincil gruplarda yavaş olmaktadır. 3. Araştırma Soruları Klasik ve çağdaş göç kuramlarından yola çıkılarak yapılan çalışma, Türkiye den ayrılan ve sığınma aramak amacıyla İngiltere ye gelerek yerleşen kişilerin ülkedeki durumlarını saptamaya yönelik olarak; Türk sığınmacıların belirleyici özellikleri, sığınma sürecinde ve ev sahibi ülkede yaşadıkları problemler,

6 ev sahibi halk ile ilişkileri, uyum ve asimilasyon süreçleri ile ilgili sorular temelinde kurgulanmıştır. Bu çerçevede sığınmacıların demografik özelliklerini, sosyo-ekonomik durumlarını ve kültürel pratiklerindeki değişimleri irdeleyen sorular ile; siyasi, dini, ekonomik ve insani sığınma arama nedenleri ile cinsiyet, yaş, medeni hal, eğitim, sığınma başvurusunda bulunulan yıl arasındaki ilişkileri araştıran sorular hazırlanmıştır. Bu açıklamalara uygun olarak araştırmanın soruları şunlardır: 1. Başka ülkelerde sığınma arayan ve sığınmacı statüsü alarak yerleşenler, 1951 Sözleşmesinin öngördüğü gibi, kendi toplumlarındaki siyasi ve ideolojik yapılanmaya göre farklı siyasi görüşleri savunan ve bu nedenle zulüm gören kişiler midir? 2. Ekonomik durgunluk ve işsizlik gibi problemler kişilerin vatandaşlık haklarından vazgeçerek başka ülkelerde sığınma aramalarına, yani başka ülkelere iltica etmelerine yol açar mı? 3. İltica etme nedenleri, cinsiyete göre farklılık gösterir mi? 4. İltica etme nedenleri, yaş faktörüne göre farklılık gösterir mi? 5. Medeni hal, iltica etme nedenleri üzerinde etkili midir? 6. Sığınmacıların eğitim düzeyleri, iltica etme nedenleri üzerinde etkili midir? 7. İngiltere ye farklı tarihlerde sığınan Türk vatandaşlarının iltica nedenleri farklılık göstermekte midir? 8. Bireylerin göçmen ya da sığınmacı olarak yurtdışına yerleşme kararı almalarında, hedef ülkelerde yaşamakta olan akraba ve tanıdıklarının olması etkili midir? 9. İngiltere ye yerleşen Türk sığınmacıların sosyo-kültürel yaşam pratiklerinde, tutum ve davranışlarında ne gibi değişiklikler olmuştur; asimile oldukları söylenebilir mi? 4. Metod ve Teknikler Çalışma, kullanılan kuramsal çerçeve ve araştırma problemine uygun olarak uygulamalı sosyolojik esaslarda yürütülmüştür. Bir Avrupa devleti ve Avrupa Birliği üyesi olan İngiltere deki Türk sığınmacıların durumlarının incelenmesi, sosyolojik özelliklerinin belirlenmesi, var olan sorunların tespit edilmesi nedeniyle durum saptayıcı bir araştırmadır. Araştırmadaki frekans (f) ve yüzde (%) analiz sonuçları ile ilgili veriler betimleyici özellik taşımaktadır. Türkiye de yapılan bir ön çalışmanın ardından, Güney İngiltere de yaklaşık bir yıl suren literatür taraması ve saha çalışması yapılmıştır. 4.1.Evren ve Örneklem Araştırmanın Evreni Araştırma evrenini İngiltere de yaşayan Türkiye kökenli sığınma arayanlar ve sığınmacılar oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği nin (1997) yayınlarında da belirtildiği gibi, sığınmacı kategorisinde hem sığınmacılar, hem eninde sonunda bu hakkı alacak insanlar, hem başvuruları ret edilecek insanlar, hem de başvuruları kabul edilmese bile, iltica hakkı istedikleri ülkeden farklı sürelerde oturma izni alan insanlar vardır. Bu araştırmanın kapsamına; sığınma arayanlar, geçici koruma alanlar, illegal yaşayanlar, sığınmacı statüsü alanlar, vatandaşlık statüsü alanlar yani İngiltere ye girişte sığınma başvurusu yapan Türk vatandaşları dahil edilmiştir Araştırmanın Örneklemi Örneklem grubunun belirlenmesi aşamasında yerleşim yerlerindeki yabancı ofislerinden (Home Office), bölgelerinde yaşayan Türk sığınmacıların iletişim bilgileri alınmıştır. Ancak, tüm sığınmacılara kayıtlı oldukları adreslerden ulaşılamamış; yapılan görüşmeler esnasında kimi sığınmacıların, devlet tarafından verilen dairelerde ikamet ediyor görünmelerine rağmen, illegal olarak çalıştıkları işyerlerine ve diğer Türklere yakın bölgelerde oturmayı tercih ettikleri, bu adresleri sadece resmi yazışmalar için kullandıkları

7 tespit edilmiştir. Aynı zamanda, listeden ulaşarak görüşme talep ettiğimiz sığınmacıların büyük bir kısmı durumları hakkında bilgi vermeyi ret etmişlerdir. İngiliz yetkililerince sığınma ihtiyaçlarının doğru olup olmadığı araştırılmakta olan sığınmacılar, geleceklerini etkileyebilecek hassas konular hakkında konuşmaktan kaçınmaktadır. Bunun yanısıra, ülkede kaçak olarak barınan sığınmacılar da kayıtlarda yer almamaktadır. Bu nedenlerle, örneklem seçiminde kartopu örnekleme tekniği (snowballing technique) kullanılmıştır. Bu teknik, hedef örneklem grubuna ulaşılmasının zor olduğu, hassas veya farklı grup durumlarında kullanılan bir olasılıklı olmayan örneklem (non-probability sampling) tekniğidir. Araştırmacı belli nitelikleri olan denekten verileri toplar; aynı özellikte olan kişilere ulaşmak için yardım ister; bulunan bu kişiler örnekleme dahil edilir; bu kişilerden veriler toplanır ve bunlardan da kendileri gibi özellikleri olan kişileri bulmaları istenir ve bu durum yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşıncaya kadar (kartopu gibi büyüyerek) devam eder (Maxim 1999, Denzin ve Linkoln 1998). Araştırmanın örneklem grubunu İngiltere nin Surrey ve Hampshire bölgelerinde yaşayan, cinsiyet değişkenine göre seçkisiz yöntemle ve kartopu örnekleme tekniğiyle seçilmiş 76 Türk sığınmacı oluşturmaktadır. Yukarıda belirtilen nedenlerden (sığınmacıların araştırmaya katılım konusunda isteksiz olmaları) dolayı, katılımcılarla gerekli güven ilişkisini kurmak ve geçerli anket yapabilmek oldukça zaman almış ve fazla katılımcı bulunamadığından başlangıçta en az 100 olarak hedeflenen anket sayısına ulaşılamamıştır. 4.2.Veri Toplama Teknikleri İngiltere nin Surrey ve Hampshire bölgelerinde yaşayan Türk sığınmacıların yaşamlarını sosyo-ekonomik ve politik açılardan ele alan bu çalışmada kavramsal ve teorik çerçevenin oluşturulmasında varolan yazılı literatüre başvurulmuş; uygulama aşamasında ise verilerin toplanması için anket ve niteliksel yöntemlerden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme (mülakat) tekniği uygulanmıştır. Uygulanan pilot çalışmanın ardından, Türk sığınmacılar ile mülakatlar yapılmış; anket formları, araştırmacı tarafından, yapılan mülakatlar esnasında doldurulmuştur. Türk sığınmacıların anavatanlarındaki ve ev sahibi toplumdaki yaşam koşulları ile ilgili temel bilgileri ağırlıklı olarak bu anket ve mülakatlar yolu ile elde edilmiştir. Toplam 50 sorudan oluşan anket, 45 kapalı uçlu, 5 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. 4.3.Veri Analizi Teknikleri Verilerin analizinde 76 kişinin sorulara verdiği cevaplar dikkate alınmıştır. Araştırmadan elde edilen ham veriler, öncelikle SPSS programına girilerek frekans (f) ve yüzde (%) tabloları oluşturulmuş, örneklemin genel özellikleri tek ve iki yönlü tablolar halinde gösterilmiştir. Daha sonra araştırmanın amacına göre çapraz tablolar oluşturularak bazı değişkenler arasındaki ilişkiler, yüzde oranları bakımından yorumlanmıştır. Örneklem grubunun 100 ün altında olması ve tablolarda çok sayıda boş göz kalması nedeniyle, ki-kare (x 2 ) testi uygulanamamıştır. 5.Bulguların Tartışılması ve Sonuçlar Klasik ve çağdaş göç ve asimilasyon kuramları temel alınarak hazırlanan araştırma sonucunda elde edilen bulgular daha önce Türk vatandaşlığına sahip olan sığınmacıları Türkiye den ayrılmaya iten faktörler arasında ekonomik nedenlerin birincil, siyasi nedenlerin ikincil olduğu; sığınmacıların çoğunun Türkiye nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelmiş olduğu; hedef ülke seçiminde zincir göç modelinde belirtilen tanıdık ve akraba seçiminin etkili olduğu; hedef ülkeye ulaşmak için insan kaçakçılığı yapan örgütlerle işbirliği yapılarak uzun ve tehlike yolculukların göze alındığı; hedef ülkeye ulaşılmasının ardından yine uzun bir bekleme, belirsizlik ve vatansızlık sürecinin yaşandığı; ülkeye yerleştikten sonra ev sahibi toplumla bütünleşmenin aksine bir gettolaşma ve marjinalleşme yaşandığı; yine de uyum ve ikincil asimilasyonun geçerli olduğu yönündedir. Araştırma, sığınmacıların Türkiye deki ve yeni ülkelerindeki yaşam ve uyum koşulları ile karşılaştıkları

8 güçlükler çerçevesinde birtakım bilgiler ortaya koymaktadır. Elde edilen betimleyici bulgular aşağıdaki dört başlık altında ifade edilebilir: Türk Sığınmacıların Demografik ve Sosyo-ekonomik Özellikleri Türk Sığınmacıların İltica Etme Nedenleri Türk Sığınmacıların Karşılaştıkları Problem ve Güçlükler Türk Sığınmacıların Ev Sahibi Topluma Uyum ve Asimilasyon Süreçleri 5.1.İngiltere de Yaşayan Türk Sığınmacıların Demografik ve Sosyo-ekonomik Özelliklerinin İncelenmesi Türkiye den İngiltere ye giderek, ülkeye sığınma başvurusunda bulunanlardan oluşan örneklem grubundan toplanan verilere göre, Türkiye kökenli sığınmacılar çoğunluk itibariyle; erkek, evli olmayan (bekar, sözlü veya nişanlı), ortaokul-lise mezunu, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi nden gelmiş, Kürt kökenli kişilerdir. Türk sığınmacıların cinsiyet gruplarına göre dağılımına baktığımızda, erkeklerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Ülkeden ayrılma kararı alındığında, evin reisi olarak erkekler önden giderek, koşulları hazırlama sorumluluğunu hissetmektedirler. Sığınma arayan ve hedef ülkeye başvuruda bulunan erkekler, bu ülkeye yerleştikten sonra eşlerini yada nişanlılarını yanlarına almaktadırlar. Araştırmamızın bulgularına göre; Türk sığınmacıların % 34.2 si Türkiye de ortaokul,% 32.9 u lise, % 19.7 si fakülte ve % 13.2 si ilkokul eğitimi almıştır. Genel olarak meslek kategorilerine bakıldığında, sığınmacıların Türkiye de iyi birer meslek ve kariyere sahip olmadıkları görülmektedir. Türk sığınmacıların çoğu, Türkiye de yaşadıkları dönemde tamirci-kalfa olarak çalışan yada işsiz olan kişilerdir ve İngiltere de tam zamanlı bir işe girmişlerdir (% 61.8). Bu durum, Türkiye den Avrupa ülkelerine göç hareketlerinin en önemli nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Ev sahibi ülkede market ve restoranların, genellikle azınlıklar tarafından işletilmekte olduğu gözlenmiştir. Çift sektör teorisine göre, bir ülkede ekonomik alan birincil ve ikincil olmak üzere iki sektöre bölünmüştür ve ikincil sektör, göçmenler tarafından yapılan ve genellikle kalifiye olmayan işlerdir (Piore 1980:35). Bu teoriye uygun olarak Türk sığınmacılar, Türkler tarafından işletilen restaurant, kebap karavanlarında (% 51.3) ve marketlerde (% 18.4) çalışmaktadır. Heath ve McMahon, (2000) Dublin de yaptıkları çalışmada, ekonomide işgücünün etnik farklılıklarını incelemişler; etnik azınlıkların çalıştıkları işleri, yerli halkın iş ve meslekleriyle karşılaştırmışlardır. Heath ve McMahon, Büyük Britanya ekonomisinde Karayipli, Hindistanlı ve Pakistanlılar ın işgücü olarak dezavantajlı konumda olduklarına işaret ederler. Sağlıklarını kaybetme riski taşıyan yada yorucu işlerde, düşük ücretlerle bu azınlıklar çalışmaktadır. Heath ve McMahon bunun nedenlerinin ırkçılığa indirgenemeyeceğini söylemektedirler. Çalışmalarında ortaya koydukları esas nedenler, azınlıkların eğitim seviyelerinin ve kualifikasyonlarının düşük olmasıdır. Bu bağlamda, İngiltere de yaşayan Türk sığınmacıların eğitim durumlarına ve Türkiye de çalıştıkları işlere bakıldığında, ev sahibi ülke ekonomisindeki konumları anlamlı görülmektedir. İngiltere de yaşayan Türk sığınmacılardan oluşan örneklem grubumuzun yaklaşık % 30 u, Türkiye de işsiz iken, İngiltere de kendi işyerlerine sahip olabilmişlerdir. % 46.1 i Türkiye de iken hiçbir maddi birikime sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Ancak İngiltere ye geldikten sonra durumun değiştiği gözlenmektedir. Örneklemimizin % 36.9 u maddi birikime, % 11.8 i işyeri ve arabaya, % 10.5 i arabaya, % 9.2 si maddi birikim ve işyerine, % 5.3 ü yalnızca işyerine, % 3.9 u gayri menkule sahip olmuştur. Bu ülkedeki yaşam standartlarını Türkiye deki ile karşılaştıran sığınmacıların % 75 i çok daha iyi durumda olduklarını belirtmiştir.

9 İngiltere deki statüleri henüz netleşmemiş olan ve çalışma izni bulunmayan, sığınma arayanların (örneklemimizin % 38.2 si), görüşmemiz esnasında işbaşında olmalarına rağmen çalışma durumları sorulduğunda, çalışmadıklarını ve o esnada yardım için işyerinde bulunduklarını ifade ettikleri gözlemlenmiştir. Bu nedenle, sığınmacıların önemli bir kesimi, gelir kaynağı olarak çalıştıkları işten elde ettikleri kazancı belirtmemişlerdir. Sığınmacıların en önemli gelir kaynağını İngiliz hükümeti tarafından verilen aylık yardım oluşturmaktadır. Çalışmaya başlayan sığınmacıların aylık ödeneği kesilmekte, çalışma izni verilmeden çalışanlar ise cezalandırılmakta, hatta sınır dışı edilmektedir. 5.2.Türk Sığınmacıların İltica Etme Nedenleri ile İlgili Bulguların Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi ve Sonuçlar Diğer Avrupa Birliği ülkeleri gibi İngiltere de ülkeye göç etmek isteyenlerin başvuru ve kabul koşullarını oldukça zorlaştırmıştır. İşçi göçmen olarak giriş izni ihtimali olmadığı durumlarda potansiyel göçmenler, iş gücünün normal bir parçası olabilmek için iltica talebinde bulunma yoluna gitmektedirler. Göç kontrollerinin sıkılaştırılması iltica başvuru sayısının artmasına neden olmakta, göç ve iltica konuları birbirini doğru orantılı olarak etkilemektedir. Bu nedenle Türk sığınmacıların tanım itibariyle siyasi sığınmacılar olmaları beklenirken, çok sayıda ekonomik sığınmacı ile karşılaşılmıştır. Sığınmacılara Türkiye yi terk etme nedenleri sorulduğunda alınan cevaplar, ekonomik sıkıntı yaşayan ve toplum genelinden farklı siyasi görüşe sahip olan bireylerin iltica etme eğiliminde, yani ekonomik ve sosyal koşulların görece daha yüksek olduğu ülkelerde sığınma arayışı içinde olduğu, savımızı doğrular niteliktedir. Türk sığınmacıların yurt dışına iltica etme sebeplerine bakıldığında, en büyük etkenin ekonomik ve siyasi koşullar olduğu görülmektedir; Türk sığınmacıların çoğu, daha yüksek yaşam standartlarına kavuşabilmek, ikinci ve üçüncü olarak siyasi görüşünü özgürce ifade edebilmek ve iş edinebilmek amacıyla İngiltere ye geldiklerini belirtmişlerdir. Türk sığınmacıların sığınma hakkı için İngiltere'yi tercih etmelerinin nedenleri sorulduğunda; % 80 i ekonomik koşulları, % 38 i, insan haklarını, % 54 ü sosyal hizmetleri ve hükümetin sağladığı mali yardımları etken çekici faktörler olarak işaret etmiştir. Türkiye ve İngiltere devletlerinin vatandaşlarına sundukları sosyo-ekonomik koşullar karşılaştırıldığında, Türkiye den İngiltere ye olan göç hareketleri kuramsal bölümde verilen çekme-itme modeline uygunluk göstermektedir. Ayrıca Kürt kökenli Türk vatandaşlarının Türkiye den göç ederek başka bir ülkeden sığınma istemeleri, etnisite teorisi bağlamında açıklanabilir. Ekonomik ve sosyo-politik problemlerini yurtiçinde çözümleyemeyen kişiler, koşulların görece daha iyi olduğu başka ülkelere göç yada iltica yoluna giderler. Yurt dışına giden göçmen ve sığınmacılar, merkez ülkenin ekonomisi üzerindeki baskıyı hafifletirler. Türkiye devleti (göç veren, merkez ülke) açısından bakıldığında; yüksek rakamlarda seyreden dış göç yoluyla, ekonomik gereksinimleri karşılanamayan ve siyasi çatışmalara kaynaklık eden kişi ve gruplar yapının dışına atılmakta, böylelikle iç çatışmalar azalmakta ve kurulu düzenin sürdürülmesi mümkün olmaktadır. Dış göç ve iltica hareketleri bu anlamda, Coser ın ortamdaki havanın temizlenmesi için gerekli gördüğü emniyet subapı (Poloma, 1993) işlevini görmektedir. Araştırmamızın bulguları değerlendirildiğinde sığınmacıların iltica etme nedenlerinin; cinsiyet, yaş, medeni hal, meslek, eğitim düzeyi, İngiltere ye geliş tarihi, yardım alınan kişi yada gruplar değişkenlerine göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Sığınmacıların cinsiyetlerine göre iltica etme nedenlerine baktığımızda anlamlı bir dağılım görülmektedir. Erkek sığınmacılar öncelikle siyasi görüş ( % 27.6) ve ikinci olarak işsizlik (% 22.4) nedenleriyle iltica ederken; kadınlar öncelikle daha yüksek yaşam standardı (% 81) arayışındadırlar. Bu durum Türk aile yapısında, kadınların eşleri gibi iş arayışında olmamaları ile açıklanabilir. Onlar için eşlerinin iş bulması, daha yüksek yaşam standardına ulaşmak ile eşdeğerdir.

10 Yaş grubu kategorilerine göre iltica etme nedenleri farklılık göstermektedir. Siyasi görüş nedeniyle iltica edenlerin 23 yaşın altında olduğu görülmektedir (% 27.6). Siyasi nedenlerle iltica edenler daha genç iken, yaş ilerledikçe (29 yaş ve üzeri) ekonomik sebepler belirleyici olmaktadır. İltica etme nedenleri sorusuna verilen cevapları medeni hal dağılımına göre incelediğimizde; grubun % 36.8 ini oluşturan sözlü veya nişanlı olan sığınmacıların daha yüksek yaşam standardı arayışı, % 27.6 sını oluşturan bekar sığınmacıların siyasi görüş nedeniyle iltica ettikleri görülmüştür. Sözlü-nişanlı olanlar yurtdışında daha iyi koşullarda hayat kurabilecekleri ve eşlerini sonradan yanlarına alabilecekleri düşüncesiyle ülkelerinden ayrılırken; bekar olanlar bireysel ve ideolojik nedenlerle yurtdışına gitmektedirler. Farklı eğitim durumu kategorileri için iltica etme nedenlerinin farklılaştığı görülmektedir. Ekonomik nedenlerle İngiltere ye iltica edenlerin lise veya üniversite mezunu, siyasi ve dini nedenlerle iltica edenlerin ise ortaokul mezunu olduğu görülmektedir. Örneklem biriminin eğitim durumlarına göre iltica etme nedenlerinin en yüksek oranları şu şekildedir; fakülte mezunları % 19.7 oranında daha yüksek yaşam standardı arayışı, lise mezunları % 15.8 oranında işsizlik, ortaokul mezunu olanlar % 14.5 oranında siyasi görüş. Bu sonuçlara göre, yüksek eğitim aldıkları halde Türkiye de işsiz kalan ve bekledikleri yaşam standartlarını ele edemeyen gençler, ülkeyi terk etmektedirler. Bu veri, eğitimli kalifiye işgücünü yurtdışına gönderen Türk devletinin ekonomisi açısından da önemlilik arz etmektedir. Örneklem grubundaki sığınmacıların İngiltere ye geliş tarihleri incelendiğinde, 1995 yılından sonra iltica edenlerin nedenlerinin daha çok ekonomik temelli olduğu görülmektedir. Bu yıldan önce gelenler, siyasi görüşlerini ilticaya neden olarak belirtirlerken; daha sonra gelenler işsizlik ve daha yüksek yaşam standardı arayışı gibi ekonomik koşulları iltica etme nedeni olarak göstermektedirler. Örneklem grubundaki sığınmacılara yöneltilen soruların yanıtları ve tutarlılıkları karşılaştırıldığında, Türkiye de yaşadıkları dönemde işsiz olduğunu söyleyen kimi sığınmacıların, işsizlik ve ekonomik sebepler yerine siyasi sebepleri iltica etme nedeni olarak gösterdikleri gözlemlenmiştir. Bunun nedeni sorulduğunda sığınmacılar, sisteme karşı olanların, toplumsal hayattan ve iş ortamından dışlandıklarını ifade etmişlerdir. Siyasidüşünce farklılığının işsizliğe de neden olduğunu düşünen sığınmacıların söylemlerine göre, kendilerine kalan tek seçenek ülkelerini terk etmektir. Örneklem grubunun iltica etme nedenleri ve Türkiye de siyasi olaylara karışma, yargılanma ve cezalandırılma durumlarına göre oranlarına baktığımızda; Türkiye de yaşadığı dönemde hiç bir siyasi olaya karışmadığını söyleyenler, örneklem grubunun % 56.6 sını oluşturmaktadır. Bu kategorideki sığınmacıların % 27.6 sı siyasi görüşünü, % 15.8 i işsizliğini iltica nedeni olarak göstermektedir. Türkiye de birtakım siyasi olaylara karıştıklarını ancak yargılanmadıklarını ifade eden sığınmacıların tamamı (% 35.5), daha yüksek yaşam standardı arayışı ile; siyasi olaylara karışıp yargılananların tamamı (% 5.3) işsizlik nedeniyle İngiltere ye gelmiştir. Karıştığı siyasi olaylar nedeniyle cezalandırılanların % 1.3 ü işsizlik ve % 1.3 ü daha yüksek yaşam standardı arayışı nedeniyle iltica etmiştir. Siyasi görüşleri nedeniyle Türkiye yi terk etmek zorunda kaldıklarını iddia eden % 27.6 oranındaki siyasi sığınmacının, Türkiye de yaşadıkları süre içerisinde hiç bir siyasi olaya karışmadıklarını ifade etmiş olmaları bir çelişkiyi yansıtmaktadır. Oysa siyasi sığınmacıların bu tip olaylara aktif katılmış olması, hatta yargı ve cezadan kaçarak başka bir ülkeye sığınmış olması beklenmektedir. Gerçekte işsizlik vb. ekonomik nedenlerle iltica eden bazı sığınmacıların, bu gerçeği saklayarak kendilerini siyasi sığınmacı olarak kabul ettirme çabasında ve yanlış bilgi verme eğiliminde oldukları göz önünde bulundurulmalıdır. Ekonomik sığınmacılar, siyasi sebepler gösterdiklerinde iltica taleplerinin olumlu karşılanacağını düşünmektedirler. Gerçek nedenlerin gizlenmesi verilerin analizine de yansımaktadır.

11 Örneklem grubundaki sığınmacılara aidiyet hissettikleri gruplarla ilgili sorular yöneltilmiştir. Sığınmacıların kendilerini bağlı hissettikleri etnik ve milliyet grubuna göre iltica etmene denlerinin en yüksek yüzdeleri şu şekildedir: Kendisini Türk olarak tanımlayan, siyasi görüşü nedeniyle iltica edenlerin oranı % 27.6; kendisini Kürt olarak tanımlayan, işsizlik nedeniyle iltica edenlerin oranı % 21.1; Avrupalı olduğunu söyleyen, daha yüksek yaşam standardı nedeniyle iltica edenlerin oranı % 26.3 ve kendisinin etnik ve milli anlamda karma olduğunu düşünen, daha yüksek yaşam standardı nedeniyle iltica edenlerin oranı % 5.3. Kendilerini Kürt olarak tanımlayan ve günlük hayatta Kürtçe konuşanların siyasi düşüncelerini iltica nedeni olarak göstermeleri öngörülürken; aksine Türkçe konuşan ve kendilerini Türk olarak tanımlayan sığınmacılar arasında siyasi nedenler ön plana çıkmaktadır. Bu gruptakiler savundukları siyasi ideolojiler sebebiyle Türk hükümeti ile sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca Türk kökenli oldukları halde, İngiltere den sığınmacı statüsü alabilmek için kendilerini Kürt kökenli ve ülkedeki yönetim ile problemli olarak tanıtan sahte sığınmacılarla da karşılaşılmıştır. Örneklem grubumuzdaki bireylerin İngiltere de yaşayan akraba ve tanıdıklarının olması, bu ülkeye sığınma kararı almalarında etkili olmuştur. Bu durum zincir göç modelini yansıtmaktadır. Sığınmacıların yardım kaynakları ile iltica etme nedenlerinin dağılım oranlarına baktığımızda, daha yüksek yaşam standardı arayışı ile İngiltere ye gelenlerin en fazla İngiltere de yaşayan arkadaş ve akrabalarından yardım aldıkları görülmektedir (% 32.9). Bu bölgede yaşayan tanıdıklarına güvenen kişiler, daha iyi koşullarda yaşayacaklarına inanarak bölgeye iltica etmekte ve tanıdıklarından ilk geldikleri dönemde destek görmektedirler. Siyasi görüşü nedeniyle Türkiye den ayrılan % 27.7 oranında sığınmacı ise, İngiliz hükümeti ve kuruluşlarından yardım görmektedir. 5.3.Türk Sığınmacıların Karşılaştıkları Problem ve Güçlüklerin Değerlendirilmesi ve Sonuçlar İltica Edilen Ülkeye Ulaşım Sürecinde Yaşanan Güçlükler Türkiye den ayrılan ve sığınma arayan kişiler, hedef ülkelere giriş yapmak için uzun ve tehlikeli yolculukları göze almaktadırlar. Sığınma arayanlar, ülkelere girerken genellikle vizesiz seyahat ederler. Bu yolculukların bazıları illegal örgütler tarafından organize edilmektedir. Farklı güzergah ve ulaşım araçlarının kullanıldığı seyahatler, geçilen ülkelerdeki sınır kontrollerine göre planlanmaktadır. Dolayısıyla yolculuklar tek bir vasıta ile değil, duruma göre farklı vasıtalarla, yol ve güzergahlar sürekli değiştirilerek yapılmaktadır. Sığınma arayanlar hedef ülkeye gitmek için bir aydan fazla, kimi zaman aylar süren yolculuklar yapmaktadırlar. İngiltere ye ulaşmak üzere Türkiye yi terk eden örneklem grubumuzdaki sığınmacıların yarıya yakınının yolculuğu bir aydan uzun sürmüştür. Bu süre, sığınma arayanların sığınılacak ülkeye ulaşmak için katlandıkları zorluklardan birisi olan yolculuk süresini göstermektedir. Ülkeye bir günden kısa sürede, yalnızca birkaç saat içinde ulaşanların oranı yalnızca % 3.9 da kalmaktadır. Araştırmaya katılan sığınmacıların yarıdan fazlası, İngiltere ye ulaşmak için kara ve deniz yolu araçlarının ikisini birden kullanırken; ülkeye tek bir ulaşım aracıyla ulaşanların oranı oldukça düşüktür (% 2.6). Ayrıca, örneklem grubumuzda hedef ülkelerinin farklı olmasına rağmen (örneğin Fransa), aracı örgütler tarafından dolandırılarak İngiltere ye getirilen sığınmacılar da bulunmaktadır ( % 4.3). Hem İngiltere hem de Fransa tarafından kabul edilmeyerek, iki ülkenin sınırında bulunan sığınma kamplarında uzun süre tutulduklarını belirtenler de olmuştur.

12 5.3.2.Sığınma ve Vatandaşlık Hakları İle İlgili Güçlükler Göçmen ve sığınmacılar için cazip ülke durumuna düşme korkusuyla, sığınmacı ve uzun dönemde vatandaşlık statüsü verme hususunda çekimser davranan İngiliz hükümeti, uluslar arası hukuk kuralları çerçevesinde hareket ederek gelen sığınmacıların tümüne, durumları kesinleşinceye kadar geçici koruma statüsü vermektedir. Görüştüğümüz Türklerin % 30.3 ünün sığınma talepleri değerlendirilme aşamasındadır ve geçici koruma statüsü haklarından yararlanmaktadırlar. Bekleme süresinde kişilerin ülkedeki sicilleri de takip edilerek, bu kişilere koruma anlamına gelen sığınmacı statüsü ve daha uzun vadede Büyük Britanya Vatandaşlığı verilebilmektedir. Örneklem grubumuzun yaklaşık beşte biri Büyük Britanya Vatandaşlığı alabilmiştir. Görüştüğümüz kişilerin yüzde ona yakını, sınır dışı edilme korkusuyla yetkili birimlere başvurmadıklarını ifade etmişlerdir; yani ülkede kayıtsız olarak, yasadışı ikamet etmektedirler. Ülkeye giriş yapan sığınma arayanlar için en zor dönem, durumlarındaki belirsizliğin sürdüğü, başvurularının değerlendirilme sürecidir. Bu belirsiz geçen süre, kişilerde geleceğe dair kaygı yaratmakta ve psikolojilerini olumsuz etkilemektedir. Ne yazık ki; bu değerlendirmenin standart bir zamanı yoktur. Kimi zaman davalar bir kaç ay içerisinde sonuçlandırılırken, kimi zaman da yıllarca sürebilmektedir. Sığınmacılar halk arasında yayılan yabancı düşmanlığının dava sürelerinin uzamasına da etki ettiğini düşünmektedirler. Barry Buzan (1993,1994), her ev sahibi toplumun biz ve onlar ayrımını koyduğunu ve sığınmacıların onlar grubundan olduğunu ifade eder. Biz, yabancıları sakıncalı, güvenlik açısından tehlikeli ve kültürel birliğe engel olarak görür; evlerini, işlerini almakla suçlar. Buzan (1993) a göre, Avrupa da son yıllarda toplumun her kesiminden insan arasında yabancı düşmanlığı artmaktadır (s.42). Sonuçta başvuruları değerlendiren memur ve diğer hükümet yetkilileri halkın arasından kişilerdir. Hükümetler izledikleri politikalarda ve çıkardıkları azınlıklara ilişkin kanunlarda, halkın talepleri ile uluslararası insan hakları anlaşmalarından doğan yükümlülükleri arasında bir denge kurmaya çalışmaktadırlar Ev Sahibi Toplum İçerisinde Yaşanan Güçlükler, Yerli Halkla İlişkiler Türkiye den İngiltere ye gelen sığınmacıların yaşadıkları problemlerin başında yerel lisanı, yani İngilizce yi öğrenme güçlüğü gelmektedir. Görüştüğümüz sığınmacıların tamamına yakını İngilizce iletişim kurma konusunda, azı (% 3.9) iş bulma konusunda ve çok azı (% 1.8) yerli halk tarafından dışlanma konusunda problem yaşadıklarını belirtmişlerdir. İngiltere de yaşayan sığınmacılara (sığınmacı statüleri kesinleşmemiş olsa bile sığınma başvurusunda bulunan herkese) devlet tarafından çeşitli sosyal yardım ve hizmetler sağlanmaktadır. Örneklem grubundaki sığınmacıların tamamı ücretsiz sağlık, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Ankete katılan sığınmacıların % 61.8 i ülkede oturma iznini, % 15.8 i ise serbest çalışma iznini almış bulunmaktadır. % 35.5 oranında sığınmacıya maaş yardımı ve kalacak daire verilirken, % 17.1 oranında sığınmacıya kira yardımı verilmektedir. İngiltere ye yerleşmek isteyen sığınmacıların bir kısmı Fransa sınırında bulunan sığınmacı kamplarında tutulmakta ve sığınmacı statüleri kesinleşmeden ülkeye yerleşmelerine izin verilmemektedir. Bu bilgi, yabancılar ofisi yetkililerinden ve örneklem grubumuzda yer alan Türk sığınmacılardan ( % 6.6) alınmıştır. Türk sığınmacıların % 82.9 u İngiltere ye geldikten sonra ülkedeki eğitim ve öğretim programlarına katılmıştır, % 75 i ücretsiz meslek edindirme ve dil kurslarındanyararlanmaktadır.% 47.4 ü İngilizce kurslarına, % 26 sı meslek ve beceri edindirme kurslarına devam ederken; % 6.6 sı kolej ve % 2 si üniversite eğitimi almıştır. Yeni bir ülkede yaşamanın ön gerekliliği yerel lisanı öğrenmek olduğundan, en yüksek katılımıningilizce kurslarında olduğu görülmektedir. Görüşülen sığınmacıların en önemli problemlerinden birisi, ülkede kalmalarına izin verilmeden önce araştırma ve değerlendirme yapılması için geçen sürenin uzun olmasıdır. % 68.4 ünün sığınma hakkı

13 davaları ülkeye geliş tarihinden itibaren 5 yıl geçmesine rağmen sonuçlanmamıştır. Sığınmacıların %51.3 ü, geçen süre çok uzun olduğu için ve % 27.6 sı, başvurusu ret edildiği için işleyişten memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir. Ev sahibi toplum ile ilişkilere baktığımızda; örneklem grubunun yarısından fazlası yerli İngiliz halkı tarafından herhangi bir rahatsız edici eyleme maruz kalmadıklarını dile getirirken; yarısına yakını bir takım rahatsız edici olaylar (tartışma, laf atma ve dışlanma) yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ev sahibi İngiliz halkıyla arkadaşlık kurmanın çok zor ve çok nadir olduğunu düşünenlerin oranının (% 73.7) çok yüksek olduğu görülmektedir. Örneklemin yarısına yakını, İngiliz halkının yabancılara karşı nötr ve umursamaz davrandıklarını ifade etmiştir. Dörtte bir oranında sığınmacı İngiliz halkının düşmanca tavrından şikayetçi olurken; daha az oranda sığınmacı (% 17.1) ise tam tersine İngilizlerin kendilerine dostça davrandıklarını belirtmiştir. Göçmen ve sığınmacıların ev sahibi toplumlar üzerinde büyük bir ekonomik ve sosyal yük oluşturup oluşturmadıklarına ilişkin tartışma her geçen gün büyümektedir. Konuya taraf olan sığınmacılara düşünceleri sorulduğunda; örneklemin dörtte üçü kendi konumlarındaki kişilerin işgücü olarak ev sahibi toplumun ekonomisine katkıda bulunduklarına inandığını dile getirmiştir. Örneklemin dörtte biri ise, kendilerine yapılan yardımlar ve sunulan sosyal hizmetler nedeniyle ev sahibi ülkenin ekonomisi üzerinde yük oldukları görüşünü paylaşmaktadır. Kültürel hayata katılımları konusunda ise, sığınmacıların yarıya yakını dışarıdan gelenlerle oluşan kozmopolit yapının bölgenin kültürel zenginliğine katkı olduğunu dile getirirken; dörtte birinden fazlası kültürel farklılıkların toplumda çatışmalara yol açtığını ve dörtte birinden azı yabancılarla ev sahibi halk arasında uyumun sağlanabildiğini ifade etmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, İngiltere hükümeti, ülkeye daha fazla göçmen ve sığınmacının akın etmesini önlemeye yönelik önlemler almakta ve bu durum, başvurusu değerlendirilme sürecinde olan göçmen ve sığınmacılara yansımaktadır. Türk sığınmacıların yarısından fazlası, İngiliz hükümetinin sığınma başvurularını kabul etme oranlarında düşme olduğunu ifade etmiştir (% 52.6). Sığınmacılara göre, her geçen gün durumlarını etkileyen yeni politikalar uygulamaya konulmaktadır; gelenlerin sınır dışı edilmesi için daha etkin prosedürler geliştirildiği (% 47.4), sınırlardaki giriş kontrollerinin sıkılaştırıldığı (% 36.8), kaçak işçi çalıştırılmasını önleyici tedbirlerin arttırıldığı (% 34.2), başvuru değerlendirilme süresinin uzatıldığı (% 31.6), başvuru koşullarının ağırlaştırıldığı (% 27.6), sığınmacıların kamplarda tutulmaya başlandığı (% 21.1), anlaşmalı evliliklerin engellenmeye çalışıldığı, anlaşmalı olduğu düşünülen evliliklerin fesih edildiği (% 21), aile birleştirme prosedürlerinin zorlaştırıldığı (% 14.5), üçüncü ülkelerle yapılan geri kabul anlaşmalarının arttığı (% 13.2) ve ülkedeki ırkçı grupların propaganda ve eylemlerinin arttığı ( % 2.6) ifade edilmiştir. 5.4.Türk Sığınmacıların Ev Sahibi Topluma Uyum ve Asimilasyon Süreçleri ile İlgili Bulguların Değerlendirilmesi ve Sonuçlar Türkiye den bir süre önce ayrılmış olan ve kozmopolit bir ülkede yaşamakta olan Türk sığınmacıların kendi kimlik ve vatandaşlık tanımlamalarıyla ilgili dağılımları şu şekildedir: Örneklem grubundaki Türklerin % 42.1 i kendilerini Türk olarak tanımlamaktadır. Kendilerini Kürt ve Avrupalı olarak tanımlayanların oranları aynıdır; % Grubun % 5.3 ü ise kendilerini tanımlamak için karma ifadesini tercih etmiştir. Sığınmacıların büyük çoğunluğu kendi aralarında, günlük hayatlarında Türkçe, bir kısmı (% 13.2) Kürtçe ve ok azı (% 3.9) İngilizce konuşmaktadır. Ancak, İngiltere de sığınmacı olarak kalabilmek için Kürt olduğunu iddia eden kişilerin, yanıltıcı bilgi vermiş olma ihtimallerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Türk sığınmacılara, ev sahibi ülkedeki asimilasyon süreçlerini anlamaya yönelik sorular sorulmuş; örf, adet, tutum ve davranış örüntülerinde değişimler tespit edilmiştir. Örneklem grubunun büyük çoğunluğu,

14 İngiltere ye geldikleri tarihten sonra kimi tutum ve alışkanlıklarının değiştiğini açıkça ifade etmektedir; tüm ritüelleri aynı şekilde uyguladığını ifade edenlerin oranı oldukça azdır (% 7.9). Örneklem grubunun % 38.2 si bayramlarda akraba ve tanıdık ziyaretlerine devam ederken; yarısından fazlası bayram ziyaretlerinde bulunmamaktadır. Yarıdan fazla Türk sığınmacının yaşadığı çevrede bayram ziyaretleri dışında belirli aralıklarla yapılan akraba ziyaretleri halen önemlidir ve bu ziyaretlerde yapılan yemekler, sunulan ikramlar Türk adetleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Grubun yarıya yakını akraba ziyaretlerine Türkiye de verilen önemin verilmediğini düşünmektedir. Türk sığınmacıların çoğu, bayram ve Ramazan ayının Türkiye de, yakın akrabalar ile bir arada yaşarken anlamlı olduğunu ifade etmektedir.grubun yarıya yakını Ramazan ayında oruç tutmaktadır. Örneklem grubunun yarıya yakınıyiyecek alışkanlıklarını değiştirmediklerini ifade ederken, yarısından fazlası, içinde bulundukları ülkenin yiyecek kültürüne uyum sağladıklarını ve domuz eti yememe gibi dini tutumlarını terk ettiklerini belirtmiştir. Türk sığınmacıların % 28.9 u içinde yaşadıkları arkadaş ve akraba çevresinde düzenlenen merasimlerde hiçbir örf ve adetin Türkiye deki ile aynı şekilde uygulanmadığını belirtmiştir. Örneklem grubunun yarısı nişan ve düğün merasimlerinin, yine yarısı cenazelerin Türkiye dekinden farklı yapıldığını belirtmiştir. Türk sığınmacıların yarısından fazlası, İngiltere deki sosyo-kültürel hayata uyum sağlayabilmek için, ülkeye gelenlerin katı inançlarını, tutum ve davranışlarını değiştirmesi gerektiğini düşünmektedir. Taft (1966:9-10), Batı Avusturalya da göçmenlerin asimilasyon süreçleri üzerine yaptığı araştırmada (From Stranger to Citizien), asimilasyon derecelerini ele almıştır. Birincil asimilasyon sürecine girmiş olanlar; Avusturalya da olmaktan mutlu olan, burada kalmak isteyen, kendilerini Avusturalyalı olarak tanımlayan ve evinde hissedenlerdir. Avusturalya değer ve normlarını tamamen içselleştirmişlerdir. İkincil asimilasyon, tam entegrasyonun sağlanamadığı asimilasyondur. Davranış normlarında kısmen kültürleşme görülür; sosyal davranış örüntülerinde Avusturalyalılaşma ve İngilizce kullanımı başlar. Ancak bireyler kendi kültürel kalıplarını da tam olarak bırakmamışlardır. İngiltere deki Türk sığınmacıların, ikincil asimilasyon sürecinde oldukları; İngiliz ve Türk değerlerini bir arada yaşadıkları görülmektedir. Ancak, bu araştırmanın bulguları, ülkeye yeni yerleşen birinci neslin özelliklerini yansıtmaktadır. Park (1950) ın modeline göre birincil nesil, yerli halk ile temas aşamasındadır. İkinci, üçüncü ve sonraki nesiller ile yapılan bir araştırma farklı bulgular ortaya koyabilir. Jeffery (1994), Müslüman ailelerin, ev sahibi toplum içerisinde asimile olmadıklarını, kendi kültürel değer ve davranış örüntülerini devam ettirdiklerini vurgulamaktadır. Pakistanlı Müslüman aileler, belirli mahallelerde kendi yaşam tarzları ve değerlerini sürdürerek, bir arada yaşarlar. Yinede, belirli davranış örüntülerinde değişmeler görülür, ancak bu değişimi asimilasyon olarak yorumlamak doğru değildir. Jeffery, içinde yaşanılan toplumla etkileşimin ardından etkilenme sürecine girileceğini, ancak Müslüman ailelerin bu etkilenime sonuna kadar açık olmadıklarını ifade etmektedir. Bunun nedeni, Müslüman ailelerin yakınlarıyla sıkı bağlarının olması ve kendilerine ait özel alanlarda yaşam sürdürmeleridir. Türk sığınmacıların asimile olmamalarının önemli bir nedeni, Pakistanlı ailelerde olduğu gibi aralarındaki bağların sıkı olması, belirli mahalle ve köylerde ev sahibi halktan uzak, etkileşime kapalı bir hayat sürmeleridir. Gettolaşma teorisinde belirtildiği gibi, azınlık gruplar, ayrılmış bölgelerde kendi kurumlarını oluşturarak Türkiye dekine paralel bir yaşam sürebilmektedirler. Örneklem grubunun yarısından fazlası Türk yayınlarını (gazete ve televizyon) sürekli ve % 31.6 sı da ara sıra izlemektedir. Yapılan görüşmeler esnasında, evlerde Türk kanallarının açık olduğu gözlenmiştir. Türkiye de olduğu gibi, Türk diziler ve programlar gündelik konuşmalarda önemli yer tutmaktadır. Türk sığınmacıların yaşadıkları bölgelerin çoğunda Türk okulları bulunmamaktadır. Bu durum, özellikle ikinci neslin İngiliz dil ve kültürüne adaptasyon ve asimilasyon süreçleri üzerinde etkili olmaktadır.

15 Örneklem grubumuzdaki sığınmacıların % 38.2 si, yeterli maddi birikim elde ettikten sonra Türkiye ye geri dönmeyi planlamaktadır. Bu durum ev sahibi ülkeye tam adapte olamamanın bir sonucu olarak yorumlanabilir. % 21.1 i Büyük Britanya vatandaşlığı alamamaları durumunda Türkiye ye döneceklerini ifade etmiştir. Araştırmaya katılanların %15.8 i ise hiçbir koşulda geri dönmeyi düşünmemektedir. Türkiye ye dönmek yerine başka bir ülkeye geçerek şanslarını deneyeceklerini belirtenlerin oranı % 13.2 dir. Önemli bir oran (% 35.5), bir süreliğine de olsa, İngiltere de yaşamaya kararlıdır; bu kişiler başvurularının ret edilmesi durumunda bile bu ülkeyi terk etmeyeceklerini, illegal olarak bölgede yaşamaya ve çalışmaya devam edeceklerini belirtmektedirler. Yapılan görüşmeler esnasında bu bireyler, İngiltere de yaşamanın hem ekonomik hem de sosyal koşullar açısından çok daha kolay olduğunu ve buradaki rahat hayata alıştıklarını ifade etmiştir. Özetle; Türkiye den İngiltere ye gelerek sığınma başvurusunda bulunan kişilerin kendi ifadeleri ve sorunlarına bakış açılarına dayanılarak yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; iltica etme nedenleri itmeçekme ve etnisite göç modellerine uygunluk göstermektedir. Uluslar arası hukukta, sığınma koşullarının siyasi ve insani problemlerle tanımlanmasına rağmen, ekonomik (sözleşme sığınmacısı olmayan) sığınmacıların oranlarının yüksek olduğu gözlenmiştir. Merkez ülkede yaşadığı sorunlardan kaçmak isteyen sığınmacılar, yeni bir ülkeye sığınma aşamasında uzun ve tehlikeli yolculukları ve değişen başvuru değerlendirme süreçlerini göze almaktadırlar. Yabancı akınını durdurmak isteyen tüm hedef ülkeler gibi İngiltere de, her geçen gün giriş kontrollerini sıkılaştırmakta, bazı caydırıcı önlemler almaktadır. Sığınmacıların verdikleri bilgilere göre; ev sahibi ülke İngiltere de, yerli halk ile Türk sığınmacı azınlık arasında çok yakın ilişkiler kurulamadığı, dışlanma, sözel yada fiziksel saldırı gibi olayların yaşandığı tespit edilmiştir. Türk sığınmacılar öteki, onlar olmaktan kurtulamadıkları halde, ülkedeki koşullarının Türkiye dekinden çok daha iyi olduğunu ifade etmişlerdir. Ev sahibi ülkede azınlık olarak yaşayan ilk nesil sığınmacıların örf, adet, tutum ve davranış örüntülerinde kısmi kültürleşme tespit edilmiştir, ancak yapısal asimilasyon aşamasında bir değişim gözlenmemiştir. Yerli halktan soyut, kendi cemiyetleri içerisinde yaşayan Türk sığınmacılar, temel normları korumakta, İngiliz ve Türk değerleri ve davranış kalıpları bir arada yaşanmaktadır. Kaynakça Birleşmiş Milletler Mültecileri Koruma Yüksek Komiserliği. (1997), Dünya Mültecilerinin Durumu, Bir İnsanlık Sorunu, Ankara: BMMYK Yayınları. Böcker, A. (1994), Chain Migration over Legally Closed Borders: Settled Immigrants as Bridgeheads and Gatekeepers, THE NETHERLANDS JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 30(2): Buzan, B. (1993), Societel Security, State Security and Internationalization, London: Printer Publishers. Buzan, B. (1994), Migration and the New Security Agenda in Europe, London: Printer Publishers. Cornell, S., Hartmann, D. (1998), Ethnicity and Race: Making Identities in a Changing World, California: Pine Forge Press, Thousand Oaks. Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (1998), Collecting and Interpreting Qualitative Materials, Newbury Park, CA: Sage. Great Britain Home Office. (1996), Asylum and Immigration Act, London: HMSO. Great Britain Home Office. (1998), Fairer, Faster and Firmer, A Modern Approach to Immigration and Asylum, London: London Stationary Office. Gordon, M. (1964), Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origin, New York: Oxford University.

16 Güvenç, B. (1999), İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitapevi. Heath, A. F., McMahon, D. (2000), Ethnic Differences in the Labour Market: The Role of Education and Social Class Origins, SOCIOLOGY WORKING PAPERS, (Eds. D. Gambeta, B. taylor), Dublin: University College. Isajiw, W. W. (1999), Understanding Diversity, Ethnicity and Race in Canadian Context, Toronto: Thompson Educational Publishing, Inc. Jalalifar, Arezoo. (2001), Avrupa Birliği nde Mülteciler ve Göçmenler, Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Jeffery, P. (1994), Migrants and Refugees, Muslim and Christian Pakistani Families in Bristol, Cambridge: Cambridge University Press. Künçek, Ö. (1997), Uluslararası İlişkilerde Mülteciler Sorunu ve Batı Avrupa Devletlerinin Uygulamaları, Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Laws, G. (2004), Globalization, Immigration and Changing Social Relations in U.S. Cities, MIGRATION, GLOBALIZATION, AND ETHNIC RELATIONS AN INTERDISCIPLINARY APPROACH, ( ), (Ed. M. M. Mobasher and M. Sadri) New Jersey: Pearson Prentice Hall. Lee, E.S. (1966), A Theory of Migration, DEMOGRAPHY, Vol. 3, No.1, (42-57). Mac Donald J.S., May Donald L.D. (1964), Chain Migration, Ethnic Neighbourhood Formation And Social Networks, MILLBANK MEMORIAL FUND QUARTERLY, Vol.42, No.1, (82-97). Maxim, P.S. (1999), Quantitative Research Methods in the Social Sciences, New York: Oxford University Press. Park, R. E. (1914). Racial assimilation in secondary groups, with particular reference to the Negro, AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY, 19(5), ( ). Park, R. (1950), Race and Culture, Essays in Sociology of Contemporary Man, New York: Free Press. Park, R. E., Burgess, E. W. (1921), Introduction to the Science of Sociology. Chicago: University of Chicago Press. Piore, M.J. (1980), Birds of Passage, Cambridge, London, New York, New Richelle, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press, paperback Edition. Poloma, M. M. (1993), Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Ankara: Gündoğan Yayınları. Shah, N.M., I. Menon (1999), Chain Migration through the Social Network: Experience of Labour Migrants in Kuwait, INTERNATIONAL MIGRATION, 37: (361-80). Taft, R. (1996), From Stranger to Citizien: A Survey of Studies of Immigrant Assimilation in Western Australia, Tavistock Publications. United Nations General Assembly & UNHCR (1996), Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, Text of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, Text of the 1967 Protocol, Geneva: UNHCR. UNHCR. (2006), 2005 Global Refugee Trends, Statistical Overview of Populations of Refugees, Asylum- Seekers, Internally Displaced Persons, Stateless Persons, and Other Persons of Concern to UNHCR, Geneva: UNHCR. UNHCR. (2006), Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries First Quarter, 2006 Comparative Overview of Asylum Applications Lodged in 31 European and 5 Non-European Countries, Geneva:

17 UNHCR. Vermeren, P. (2002), Avrupa Rüyası, Fas ın Rio su Cebelitarık (Çev. Meltem Uysal), LE MONDE, 15 Haziran, (18-19). Wegge, S.A. (1998), Chain Migration and information Networks: Evidece from Nineteenth Century Hesse-Cassel, THE JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY, Vol. 58, (4),( ).

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

Beyin Gücünden Beyin Göçüne...

Beyin Gücünden Beyin Göçüne... On5yirmi5.com Beyin Gücünden Beyin Göçüne... Beyin göçü, yıllardır pek çok ülkenin kan kaybı... Peki gençler neden ülkelerini tekederler? Hangi sebepler ülkelerin beyin gücünü kaybetmesine sebep olur?

Detaylı

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA ANALİZ - HAZİRAN 2015 ANALİZ NO: 6 Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

Uyum Araştırması 2015

Uyum Araştırması 2015 Uyum Araştırması 2015 Araştırmamıza katıldığınız ve değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Çeşitli üniversitelerin desteğiyle başka ülkelerden Türkiye ye göç etmiş kişilerin toplumsal, ekonomik

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı YÖNETİM Sistem Yaklaşımı Prof.Dr.A.Barış BARAZ 1 Modern Yönetim Yaklaşımı Yönetim biliminin geçirdiği aşamalar: v İlk dönem (bilimsel yönetim öncesi dönem). v Klasik Yönetim dönemi (bilimsel yönetim, yönetim

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Yurtdışı Vatandaşlar Burslarının takvimi nasıldır? Değerlendirme ve Mülakat Tarihleri: Aralık 2014 Ocak 2015

Yurtdışı Vatandaşlar Burslarının takvimi nasıldır? Değerlendirme ve Mülakat Tarihleri: Aralık 2014 Ocak 2015 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek maksadıyla Yurtdışı Vatandaşlar Bursları başlatmıştır. Burs programı

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

Mobbing Araştırması. Haziran 2013

Mobbing Araştırması. Haziran 2013 Mobbing Araştırması Haziran 2013 Araştırma Hakkında 2013 Haziran ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Mobbing Araştırması na çeşitli sektörlerden 143 katılımcı veri sağlamıştır. Ekteki

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi

BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Berlin-City e. V. BACIM - Ağırlıklı olarak Türkiye kökenli göçmen kadınlar için buluşma ve danışmanlık merkezi BACIM projesinin tanıtımı BACIM Berlin-City ev Alman Kızıl

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU

KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU KADINLARIN ÇOK YÖNLÜ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KATILIMCI PROFİLİ RAPORU AĞUSTOS 2009 Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kursiyerlerinin Demografik Özellikleri Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

Trends in International Migration: SOPEMI - 2004 Edition GENEL GİRİŞ

Trends in International Migration: SOPEMI - 2004 Edition GENEL GİRİŞ Trends in International Migration: SOPEMI - 2004 Edition Summary in Turkish Uluslararası Göç Eğilimleri: SOPEMI - 2004 Raporu Türkçe Özet GENEL GİRİŞ John P. Martin Çalışma, İşgücü ve Sosyal İşler Direktörü

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 1 SAYIN BAKANLAR, KIYMETLİ TEMSİLCİLER; ÖNCELİKLE BURADA BULUNMAKTAN DUYDUĞUM MEMNUNİYETİ İFADE ETMEK İSTİYORUM.

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG 13 Nisan 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı. Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi

Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı. Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi Daima eşit fırsatlar. 2014 ırkçılığa karşı konu yılı Federal Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi Irkçılık hepimizi ilgilendiriyor Ev yok, iş teklifi yok, sokakta hakaretler: Ayrımcılıkla ırkçılığın birçok

Detaylı

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek Soydaş Uyum Eğitimi Bulgaristan dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye de yerleşme, yaşama ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 9 aylık bir sürede 4 ilde 33 seminer düzenlenmiş, 7.000 e yakın kişiye

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR ŞUBAT 2011 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü kişilere

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

HOLLANDA`DA YAŞAYAN TÜRKLERİN YAŞAM MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI

HOLLANDA`DA YAŞAYAN TÜRKLERİN YAŞAM MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI HOLLANDA`DA YAŞAYAN TÜRKLERİN YAŞAM MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu, TÜBİTAK, YÖK, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi destekleri ile ve Maastricht

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR TEMMUZ 2009 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

EUMC Raporu nun Önemli Başlıkları Avrupa Birliği nde Müslümanlar: Ayrımcılık ve İslamofobi

EUMC Raporu nun Önemli Başlıkları Avrupa Birliği nde Müslümanlar: Ayrımcılık ve İslamofobi EUMC Raporu nun Önemli Başlıkları Avrupa Birliği nde Müslümanlar: Ayrımcılık ve İslamofobi Bu basın bülteninin tüm AB dillerine ek olarak Arapça ve Türkçe ye çevirileri bilgilendirme amacıyla yapılmıştır.

Detaylı

ÜLKEMİZE GÖÇ EDEN SÜRİYELİ MÜLTECİLERİN İZMİR'DEKİ SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMLARI

ÜLKEMİZE GÖÇ EDEN SÜRİYELİ MÜLTECİLERİN İZMİR'DEKİ SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMLARI ÜLKEMİZE GÖÇ EDEN SÜRİYELİ MÜLTECİLERİN İZMİR'DEKİ SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL DURUMLARI Araştırma Grubu : Osman GÖREN Taha AKSOY Serhat ALP İsmail AKINCI Doğan BOĞDU Mehmet Siraç AKAN Danışman : Yrd. Doç.

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin Çocuk ve Genç İşçiler Anketi Özet Raporu

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin Çocuk ve Genç İşçiler Anketi Özet Raporu İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin Çocuk ve Genç İşçiler Anketi Özet Raporu Çocuk ve Genç İşçiler Anketimiz, 25.08.2008 01.09.2008 tarihleri arasında yapılmıştır. Anketimiz, Çanakkale ilindeki 50

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com Hakkımızda Buket Turan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukukun her alanında faaliyet gösteren bir ofistir. Büromuz müvekkillerin hukuki sorunlarına en uygun, hızlı ve ekonomik çözümler üretmektedir. Tecrübeli

Detaylı

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ Soru: İşçi sendikasına üye olmanın şartları nelerdir? Cevap: a.15 yaşını doldurmuş olmak b. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde; bir iş sözleşmesine

Detaylı

tepav Ekim2015 N201527 DEĞERLENDİRME NOTU Göçün Ardından Suriye ile Ticari İlişkiler

tepav Ekim2015 N201527 DEĞERLENDİRME NOTU Göçün Ardından Suriye ile Ticari İlişkiler Ekim2015 N201527 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Esra ÖZPINAR Seda BAŞIHOŞ Aycan KULAKSIZ Ekonomi Çalışmaları Göçün Ardından Suriye ile Ticari İlişkiler Göç sosyal,

Detaylı

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015)

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015) 17.06.2015 Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu (16 Haziran 2015) Necatibey Caddesi No:82 Kat:6 Daire:11/12 Demirtepe/Ankara Tel:+90 (312) 230 35 67-68-69 Fax:+90 (312) 230 17

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ ÇOKULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ VE YERLEŞTİRMELER Uluslar arası Personel Seçimi ve İşe Yerleştirmeler Personel planlarına göre ihtiyaç duyulan personelin nitelik ve miktarı önceden saptanmaktadır.

Detaylı

IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU

IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU CRI(98)30 Version turque Turkish version IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU 4 NO.LU ECRI GENEL POLITIKA TAVSIYE KARARI : POTANSYEL MAĞDURLARIN AYRIMCILIK VE IRKÇILIK KONUSUNDAKI DENEYIM

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

IMPR HUMANITARIAN DİYARBAKIR DAKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Sığınmacıların Genel Durumu

IMPR HUMANITARIAN DİYARBAKIR DAKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Sığınmacıların Genel Durumu IMPR HUMANITARIAN DİYARBAKIR DAKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR Sığınmacıların Genel Durumu IMPR Humanitarian olarak IŞİD saldırısı sonrası Türkiye ye sığınan Ezidi sığınmacıların göç ettikleri Diyarbakır ilinde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER...1 TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)... 2 ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)... 2 İTHALAT - İHRACAT...

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı ALI HAYDAR DOĞU KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, ENFORMATIK BÖLÜMÜ TRABZON Bilgi Toplumu Stratejisi Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm

Detaylı

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI

PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI PROGRAMI PROGRAM GENEL TANITIMI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME GENÇLİK Aralık 1999 2002 Helsinki Zirvesi - Topluluk

Detaylı

Ekonomik Olarak Güçlü! Bir Çarpan Olarak Vazgeçilmez! Türkiye'nin Başarı Hikayesi!

Ekonomik Olarak Güçlü! Bir Çarpan Olarak Vazgeçilmez! Türkiye'nin Başarı Hikayesi! Ekonomik Olarak Güçlü! Bir Çarpan Olarak Vazgeçilmez! Türkiye'nin Başarı Hikayesi! Mustafa Erkan Ekim 2013 Mustafa Erkan Almanya-Aşağı Saksonya Eyalet Milletvekili Ofis-Adres Schloßstraße 3 31535 Neustadt

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC)

Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC) Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC) Avrupa da sosyal bütünleşme ve sosyal içermenin sürdürülebilir bir biçimde teşvik edilmesinde Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı hayati öneme sahiptir. Ancak çoğu

Detaylı

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 1. Dünya Çalışma Örgütü nün 213 yılında yayınladığı Global İstihdam Trendleri -213 verilerine göre; 212 yılında dünya genelinde toplam işsiz sayısı 197 milyonu bulmuş ve projeksiyonlara

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

AR AŞTIRMA R APORU 2

AR AŞTIRMA R APORU 2 AR AŞTIRMA R APORU 2 15 Nisan 2014 Türkiye de Yöneticiler ve İnsan Kaynakları Profesyonelleri Arasında Yapılan Araştırma Sonuçları Hazırlayanlar Çağlar Çabuk - Ceyda Afacan AR AŞTIRMA R APORU 2 15 Nisan

Detaylı

Kariyer ve Profesyonel Ağlar

Kariyer ve Profesyonel Ağlar Kariyer ve Profesyonel Ağlar Kariyer Fransızca carrière kelimesinden gelmektedir. Bir yere çıkan, bir yere gelen anlamına gelmektedir. Bir meslekte çalışma ve zamanla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlıktır.

Detaylı