Kamu Diplomasisinde İlişki İnşa Etme Söylemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Diplomasisinde İlişki İnşa Etme Söylemi"

Transkript

1 Kamu Diplomasisinde İlişki İnşa Etme Söylemi Dr. Gaye Aslı Sancar * Gelişen iletişim teknolojileri ve Berlin Duvarının beraberinde getirdiği küreselleşmiş dünyada diplomatik ilişki ve iletişim biçiminin geleneksel hali günümüzde devletlerin dış politika amaçlarına ulaşmalarına yetmemektedir. Bu noktada kamu diplomasisi; küresel dünyanın yeni aktörleri olan sivil toplum örgütleri ve çok uluslu şirketlere ulaşan ve politikalarını destekleyen bir kamuoyu yaratılması için yabancı kanaat önderleriyle iletişime geçmeyi sağlayan yeni bir iletişim biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu diplomasisine atfedilen önem hiç kuşkusuz onun uluslararası kamuoyu oluşturma işlevinde yatmaktadır. Çalışmada öncelikle diplomaside kamuoyu oluşturma aracı olan yumuşak güç kavramına değinilecek ve kamu diplomasisinin kavramsal çerçevesine yer verilecektir. Kamu diplomasisinde ilişki inşa etme söylemi ele alınacak ve kamu diplomasisinin gerçek anlamda ilişki inşa etmeyi nasıl sağlayabileceği tartışılacaktır. Diplomaside Kamuoyu Oluşturma Aracı Olarak Yumuşak Güç Yabancı halklar ve kamuoyu ile iletişim kurulması elbette küreselleşme ile ortaya çıkmamıştır. Soğuk Savaş dönemi bu anlamda devletlerin yumuşak güçlerini kullanmalarının örneklerine yer vermiştir. Soğuk Savaş beraberinde Amerikan dış politikasına ve ABD ulusal çıkarlarına destek sağlayan denizaşırı bilgilendirme programlarını ve ABD ile eğitim ve değişim programları uygulanan ülkelerin vatandaşları arasındaki karşılıklı anlayışın teşvik edilmesini getirmiştir. Soğuk Savaş, kalplerin ve zihinlerin kazanılması sözünü kabul ettirmiştir 1. Berlin Duvarının yıkılması ile de kalplerin ve zihinlerin kazanılması hız kazanmıştır. Tiedeman, diplomasinin iletişim teknolojileriyle beraber paradigma değiştirdiğini ve yeni aktörlerin uluslararası ilişkilerde büyük rollere sahip olduğunu belirtmektedir 2. Dünyayı değiştiren küreselleşme beraberinde diplomasiye alternatif yeni ilişki biçimleri getirmiştir. Soğuk Savaşın * Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1 Joseph Duffey. How Globalisation Became U.S. Public Diplomacy at the End of the Cold War, Handbook of Public Diplomacy. Nancy Snow and Philip M. Taylor. (Eds.) New York, Routledge, 2009, s Anna Tiedeman. Branding America: An Examination of U. S. Public Diplomacy Efforts After Sebtember 11, Master Thesis., Advisor: Prof. Carolyn Gideon, Medford, Tufts University The Fletcher School of Law and Diplomacy, 2005, s. 8.

2 bitimiyle beraber sınırlar ortadan kaybolmuş ve gelişen iletişim teknolojileri, Soğuk Savaş ile beraber önemi anlaşılan yabancı halklarla iletişimin daha etkili gerçekleştirilmesine olanak sağlamıştır. Bununla beraber, diplomasi çok yönlü iletişime geçmiştir. Sadece devlet adamlarının ve görevlilerinin birbirleriyle ilişkisi olan klasik diplomasi anlayışı artık yerini kamuoyunun kazanılması ve Lippmann ın dediği gibi bireylerin zihinlerindeki resimlerin şekillendirilmesi 3 amacını taşıyan yeni bir anlayışa bırakmıştır. Devletlerarası ilişkilerde bireylerin zihinlerindeki resimlerin şekillendirilmesi devletlerin kamuoyunu oluşturmalarından geçmektedir. Kamuoyu, herhangi bir alandaki kişisel kanaatlerin toplamını açıklamak için kullanılan bir kavram olarak kitle kanaati ile eş anlamlıdır 4 ve konuyla ilgili kişilerin görüşlerinin toplamıdır 5. Lippmann a göre kamuoyu analizinin olay sahnesi, insanın bu sahne hakkında zihinlerindeki resme göre sahneye verdiği cevap çerçevesinde incelenmelidir ve onların arasında aktörlerin deneyimlerine dayalı bir oyun oynanmaktadır 6. Halkla ilişkiler biliminin ortaya çıkışının temelinde de yatan amaç olarak kamuoyunu oluşturmak Joseph Nye ın deyimiyle hükümetin yumuşak gücü ne bağlıdır. Yumuşak güç ise, bir devletin sahip olduğu teknolojik, eğitim, kültürel ve sosyal değerlerinden meydana gelmektedir. Nye sert güç ve yumuşak güç sınıflamasında istenilen sonucu elde etmek için bir anlamda amaca ulaşırken uygulanan yolun ne olduğunu açıklamaktadır: Polis gücü, finansal güç ve işe alma-işten kovma yeteneği diğerlerinin duruşlarını değiştirmek için kullanılabilen sert güç örnekleridir. Sert güç rüşvetlere ve tehditlere yaslanır. Ancak bazen bazıları bu sonuca gündemi belirleyerek ve diğerlerini etkileyerek, tehditsiz ya da bedelsiz sahip olurlar. Bu yumuşak güçtür. Yumuşak güç diğerlerinin tercihlerinin de sizin istediklerinizle aynı olmasını sağlama yeteneğine yaslanır 7. Temeli, Nye ın yumuşak güç kavramında yatan kamu diplomasisi, yabancı halkları zor kullanmadan ikna etmeyi amaç edinmiştir. Nye a göre; barışı kazanmak savaşı kazanmaktan 3 Walter Lippmann. Public Opinion. Third Edition, New York, Free Press Paperbacks, 1997, s Arsev Bektaş. Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi. 2. Basım İstanbul, Bağlam Yayınları, 2000, s Dennis L. Wilcox ve Glen T. Cameron. Public Relations Strategies and Tactics. 8. Basım, Boston, Allyn and Bacon, 2006, s Walter Lippmann. Public Opinion. Third Edition, New York, Free Press Paperbacks, 1997, s Joseph S. Nye.The Powers to Lead. New York, Oxford University Press, 2008, s. 29.

3 zordur ve de yumuşak güç barışı kazanmakta temeldir 8. Görüldüğü gibi kamu diplomasisi yumuşak gücün uygulamaya dönüşmüş halidir. Kamu Diplomasisi Kavramı Kamu diplomasisi kavramı ilk kez ABD deki Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu Dekanı Edmund Gullion tarafından 1965 yılında kullanılmıştır. Kamu diplomasisi, aynı üniversitenin Edward Murrow Kamu Diplomasisi Merkezi nin ilk zamanlarında yayınlanan bir broşürde şu şekilde tanımlanmıştır 9 : Kamu diplomasisi, dış politikaların düzenlenmesi ve yürütülmesi üzerindeki kamu tutumlarının etkilenmesi ele almaktadır. Geleneksel diplomasinin ötesindeki uluslararası ilişkiler boyutlarını, hükümetlerin diğer devletlerdeki kamuoyunu oluşturmalarını, özel grupların etkileşimini ve bir devletin ve bunların birbiriyle olan ilgi alanlarını, Dışişleri raporlarını ve bunların politikaya etkisini, işi iletişim olanlarla diplomatlarla ve dış temsilciler arasındaki iletişimi ve de kültürlerarası iletişim sürecini kapsamaktadır. Yukarıda görüldüğü gibi kamu diplomasisinin iletişim kavramından ayrı düşünülmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla bu ilk tanımlama konunun iletişim boyutuna yer vermesi bakımından öngörülü bir tanımlamadır. Kamu diplomasisi, devletin dış politika amaçları nezdinde olumlu algılama ve itibarın yaratılıp yönetilmesini gerektiren bir iletişim biçimidir. Bu iletişim biçiminin hedef kitlesi de yabancı halklar, kamuoyu ve kamuoyu önderleridir. Kamu diplomasisi bir hükümetin ulusal amaçlarının ve güncel politikalarının olduğu kadar ulusunun fikir ve ideallerinin, kuruluşlarının ve kültürünün yabancı halklarca anlaşılması amacıyla gerçekleştirilen iletişim sürecidir 10. Kamu diplomasisinde devlet politikalarının dışında ulusun fikir ve ideallerinin de yabancı halklarca tanınmasının sağlanması, onun kültürlerarası diyaloğu gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduğunu açıklamaktadır. Kamu diplomasisi aktivitelerini hükümetin sponsor olduğu aktiviteler olarak tanımlayanlar da bulunmaktadır. Osgood ve Etheridge e göre kamu diplomasisi sponsorun 8 Joseph S. Nye. Soft Power. New York, Public Affairs, 2004, s.xıı. 9 The Edward Murrow Center of Public Diplomacy. What is Public Diplomacy?. Erişim: 3 Ağustos Hans N. Tuch. Communicating with the World: U.S. Public Diplomacy Overseas. 2. Basım, New York, St Martin s Press 1993, s. 3

4 gerçekleşmesini istediği jeopolitik amaçlara ulaşılması için kamuoyunu üretmesidir. Yine onlara göre bazı açılardan kamu diplomasisi bir ulusun dış politikasına hizmet eden propaganda olarak tanımlanmaktadır 11. Görüldüğü gibi kamu diplomasisi onu uygulayanların çıkarlarına yönelik tanımlamalarla da açıklanmaktadır. Riordan a göre; kamu diplomasisi ve hatta diplomasi giderek fikirlerle ve değerlerle ilgili olacaktır 12. Kamu diplomasisinin giderek değerlere ve fikirlere yönelmesi de onun neden geleneksel ve XXI. yüzyıl kamu diplomasisi olarak ayrıldığını açıklamaktadır. Geleneksel kamu diplomasisi hükümetlerin küresel kamulara hitap etmesiyle ilgili olup bilgilendirme, etkileme ve bahsedilen kamuların ulusal amaç ve dış politikalara dâhil edilmesi çabalarından meydana gelmektedir 13. Geleneksel diplomasi ile kamu diplomasisinin temel ayrımı eskisinin devletlerin temsilcileri ya da uluslararası aktörler arasındaki ilişkilerle ilgili olması buna rağmen sonrakinin yabancı toplumlardaki genel kamu ve daha özelde resmi olmayan gruplar, örgütler ve bireylerle ilgili olmasıdır 14. Elbette bu ikisi arasındaki tek ayrım bu değildir. XXI. yüzyıl kamu diplomasisi ilişkilerin yönetilmesi üzerine kuruludur. Kamu Diplomasisi Aracılığıyla İlişki Yönetimi Kamu diplomasisinde ilişki yönetimi kavramı daha çok onun yeni tanımlamalarında yer almaktadır. Yun, kamu diplomasisinde ilişki yönetimini halkla ilişkilerin mükemmellik teorisiyle birlikte düşünmekte, bu anlamda kamu diplomasisi ile mükemmel halkla ilişkiler teorisi arasındaki bağlantıyı kurmaktadır. "Kamularla ilişkiler, itibar ve imajdan daha çok halkla ilişkilerde mükemmellik etkilerinin en iyi göstergesini sağlamaktadır. İlişki kavramı, kuruluşlar ve yabancı hükümetlerle birinci elden deneyimi barındıran kamularla ilgilidir. Tam tersine, imaj ve itibar kavramları daha az özeldir ve de kitlelere ikinci el deneyimlerle bağlanmaktadır. Bu nedenle gelecekte araştırmaların odak noktaları hükümetlerin kongre üyeleri, gazeteciler ve 11 Kenneth Osgood ve Brian C. Etheridge. The New International History, United States and Public Diplomacy: New Directions in Cultural and International History. Kenneth Osgood ve Brian C. Etheridge. (Eds.) Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, ss Shaun Riordan Dialogue-based Public Diplomacy. A New Foreign Policy Paradigm?, Jan Melissen, (Ed.) The New Public Diplomacy Soft Power in International Relations. Second Edition, New York: Palgrave Macmillan, 2007, s Nancy Snow. Rethinking Public Diplomacy, Handbook of Public Diplomacy. Nancy Snow and Philip M. Taylor. (Eds.) New York, Routledge, 2009, s Jan Melissen. The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice. The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations. Jan Melissen, (Ed.), Second Edition. New York: Palgrave Macmillan, 2007, s. 5.

5 kanaat önderleri özel ve stratejik yabancı kamularla ilişkileri olacaktır 15. Görüldüğü üzere kamu diplomasisi aracılığıyla devletlerin yabancı kamu olarak stratejik öneme sahip kişilerle ilişki yönetimini gerçekleştirmesi; politikalarına destek aranmasında avantajlar kazanmasını sağlayabilmektedir. Yun un açıklaması kamu diplomasisi ve halkla ilişkilerin kavramsal olarak geçirdikleri değişim sürecini ortaya koymakta, her ikisinin de gerçekleştirdiği rıza üretiminin nasıl yeni isimler aldığını kanıtlamaktadır. Szondi, kamu diplomasisinin boyutlarını ele aldığı çalışmasında onun amaçlarından birinin ilişki inşa etmek olduğunu açıklamaktadır 16. Ona göre, kamu diplomasisinin; durum, iletişimin amacı, güç ve zaman olmak üzere dört farklı boyutu vardır. Kamu diplomasisinin durum boyutu; kamu diplomasisinde iletişimin meydana geldiği koşul olarak savaş veya barış durumlarından herhangi biridir. İkinci olarak iletişimin amacı, tek yönlü ikna ya da ilişki inşa eden iki yönlü iletişimi oluşturmak olarak açıklanmıştır. Üçüncü boyut olarak güç ile istenilen çıktıların alınması sağlanmaktadır. Son olarak dördüncü boyut olarak zaman, kamu diplomasisi uygulamalarının kısa, orta vadeli ya da uzun vadeli olmasını açıklamaktadır. 15 Seong-Hun Yun. Toward Public Relations Theory Based Study of Public Diplomacy: Testing the Applicability of the Excellence Study. Journal of Public Relations Research 18, No:4, 2006, s.309 dan aktaran Snow. a.g.e., s Gyorgy Szondi. Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences. Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, No:112, Netherleands, s. 8.

6 Şekil 1: Kamu Diplomasisi Boyutları Kaynak: Gyorgy Szondi. Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences. Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, No:112, Netherleands, 2008, s.8. Szondi nin belirlemiş olduğu yukarıdaki kamu diplomasisi boyutlarına bakacak olursak; en ideal kamu diplomasisi durumunun barış zamanında yumuşak gücü ortaya çıkarmak için uzun zamana yayılmış ilişki inşa etmek olduğu karşımıza çıkmaktadır. Yukarıdaki şekle göre Szondi kamu diplomasisinde sadece iknaya dayalı bir iletişim biçiminin ilişki inşa etmeye yetmeyeceğine dikkat çekmektedir. Szondi nin dört boyut sınıflandırmasında dikkat çeken bir diğer nokta, çıkan iletişimin amacı nın iki yönlülüğüdür. Kamu diplomasisinin gerçekleştirdiği iletişim biçiminde onu uygulayan ve uygulamaya maruz kalan tarafın her zaman eşit şansa sahip olmadığı bir gerçektir. Örneğin onu savaş sırasında kullanan bir devlet, hedef kitlesi olan halka da kamu diplomasisi uygulamaları için fırsat vermemektedir. Nitekim kamu diplomasisinin savaş zamanında uygulandığı durumlarda ilişki inşa etmek sadece bir söylemden ibarettir. Kamu diplomasisinin ilişki inşa etme boyutundan bahseden bir diğer çalışma İngiltere de hükümetten bağımsız düşünce kuruluşu olan Foregin Policy Center (Dış Politika Merkezi) Müdürü Mark Leonard ve diğerleri nin üç boyutlu kamu diplomasisi modelidir. Çalışmada kamu diplomasisinin amaçları siyasi ve askeri, ekonomik, ve sosyal kültürel olarak üçe ayrılmıştır. Kamu diplomasisinin saatler ve günlerle ölçülen reaktif, haftalar ve aylarla

7 ölçülen proaktif ve yıllarla ölçülen ilişki inşa etme boyutları sırasıyla haber yönetimi, stratejik iletişim ve ilişki inşa etme deyimleriyle isimlendirilmiştir 17. Görüldüğü gibi sınıflandırmanın temelinde iletişim sürecinin zaman aralığı belirleyici faktördür ve de kamu diplomasisinin ilişki inşa edebilmesi için yıllar boyunca sürmesi gerekmektedir. En uzun zaman dilimine yayılan ilişki inşa etme; anahtar bireylerle değişim programları, eğitimler, seminerler konferanslar aracılığıyla gerçek ve sanal ağlar inşa etmeyi amaçlamaktadır 18. Washington daki Amerikan Üniversitesi Öğretim Üyesi Rhonda Zaharna, da kamu diplomasisinin ilişki inşa etme rolüne dikkat çekmiştir. Zaharna, kamu diplomasisi inisiyatiflerini iki iletişim modeli ile sınıflandırmakta; ona siyasi amaçları ilerletmek için mesajların tasarımını ve dağıtımını gerçekleştiren bilgi iletme, propaganda ve algı yönetme aracı olarak enformasyonel çerçeveden ve de siyasi amaçları ilerletmek için sosyal yapıların inşa edilmesini sağlayan ilişkisel çerçeveden bakmaktadır 19. Bilgi transferinde birincil öneme sahip enformasyonel çerçevede mesaj, kitle iletişim araçlarıyla verilmekte ve araştırmalar enformasyon transfer ağındaki bireysel öğelere odaklanmaktadır. İletişim aracı olarak kişilerarası iletişimi benimseyen ilişkisel çerçeve de ise, ilişki inşa etmeye odaklanarak iletişim sorunlarını çözecek sosyal yapıların elde bulundurulacağı öngörülmektedir. Zaharna ya göre; kişilerarası iletişim, ilişkilerin inşa edilmesinde ve sürdürülmesinde en etkili araçtır 20. İlişkisel çerçevede karşılıklılık ve güven inşa etmek esastır. Siyasi sponsor ile kamu arasındaki etkileşim geniştir. Hedef kitle olarak kamu sürece aktif olarak katılmakta ve sosyal paydaş olarak görülmektedir. İlişkisel çerçeve etkileşimli iletişim araçlarını yerleştirmeyi amaç edinmiştir 21. Sınıflamalardan da görüldüğü gibi kamu diplomasisinde ilişkinin nasıl inşa edileceği çoğunlukla muallakta kalmış, onun yönünü belirleyenler bu yönde izleyeceği stratejileri açıkça belirtmemişlerdir. Kamu diplomasisinin izleyeceği yol hakkında ip uçları veren diğer modeller bulunsa da bu modeller ilişki söylemine yer vermediğinden dolayı çalışmamızda yer almamıştır. Sonuç olarak modellerde yer alan ilişki inşa etme söylemi kamu diplomasisi uygulayıcılarının faaliyetlerinde genişçe yer alamamakta, ilişki yönetimi söylemden eyleme dönüşememektedir. 17 Mark Leonard, Catherine Stead ve Conrad Smewing. Public Diplomacy. London, The Foreign Policy Centre, 2002, ss A.g.e., ss Rhonda Zaharna. Mapping out a Spectrum of Public Diplomacy Initiatives, Handbook of Public Diplomacy. Nancy Snow and Philip M. Taylor. (Eds.) New York, Routledge, 2009, s Rhonda Zaharna. Battles to Bridges. New York, Palgrave Macmillan, 2010, ss Zaharna, Mapping out a Spectrum of Public Diplomacy Initiatives., s. 92.

8 SONUÇ Kamu diplomasisinin karşılıklı anlayış ve işbirliği amaçlarında olduğu gibi ilişki inşa etme söyleminin de eyleme dönüşmemesi onun asıl amacının gerçekleştirilen kamu diplomasisi faaliyetinin iki yönlü olduğu intibasını yaratmak olduğunu ortaya koymaktadır. İlişki inşa etme söyleminin kamu diplomasisi uygulamalarında eyleme dönüşmesi onu ancak barış döneminde uygulayan devletlerde mümkün gözükmektedir. Kamu diplomasisinin savaş zamanında uygulanması, onun tek yönlü olacağının ve monoloğu benimseyeceğinin açık bir göstergesidir. Nitekim savaş zamanında kamu diplomasisi uygulayanlar başvurdukları bu yöntemi çıkarlarının sürdürülebilirliği için kullanacaklardır. İşte bu noktada dış politika sorunlarını barışçıl yöntemlerle çözmek isteyen devletlerin kamu diplomasisinin ilişki inşa etme işlevini kendi fırsatları olarak görmesi, gerçek anlamda geliştirilen diyaloğu ve inşa edilen kültürlerarası ilişkileri beraberinde getirecektir. Yine kamu diplomasisi uygulamalarının etkisi onların farklı hedef kitlelere farklı strateji ve mesajlar ile doğru orantılı olacaktır. Kamuoyunu oluşturma aracı olarak kamu diplomasisi bunun bir üst seviyesi olan ilişki yönetimini de farklı araçlarla gerçekleştirecektir. Bu anlamda kamu diplomasisinde ilişki yönetimi, kullanılacak kültürel diplomasi, inanç diplomasisi ve yurttaş diplomasisi gibi araçlarla sağlanacaktır. Bir ülkenin sahip olduğu ulusal markalar da ilişki yönetimi için gerekli olan ilk adımı atacak, bu markaların tüketicileri markanın menşe ülkesine de sempati ile yaklaşacaktır. Bir diğer araç olarak uluslararası kültür, sanat ve spor etkinlikleri ise kamu diplomasisini uygulayan devlet hakkında orta vadede olumlu algılamalar oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Sonuç olarak bu gibi ortamlarla yan yana gelen bireylerin ve halkların varlığı ve sayıca çokluğu kamu diplomasisinde giderek devletleri kaynak olmaktan çıkararak halklardan halklara iletişimi mümkün kılacaktır. Kamu diplomasisinde karşı tarafı dinlemek, sorunlarını anlamak ve sorunlara çözüm getirmek ve yeni köprüler inşa etmek ortak olarak yaratılan dinleme ve paylaşma alanlarından geçecektir. Son olarak her iki tarafa eşit dinleme ve paylaşma şansı verilmesi kamu diplomasisini adil ve çift yönlü kılacaktır.

9 KAYNAKÇA Bektaş, Arsev. Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi. 2. Basım İstanbul: Bağlam Yayınları, Leonard, Mark., Stead, Catherine., and Smewing, Conrad. Public Diplomacy. London, The Foreign Policy Center, Lippmann, Walter. Public Opinion. Third Edition, New York, Free Press Paperbacks, Melissen, Jan.(Ed.) The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations. Second Edition. New York: Palgrave Macmillan, Nye, S. Joseph. The Powers to Lead. Oxford, Oxford University Press, Nye, S. Joseph. Soft Power. Public Affairs, Osgood, Kenneth. ve Etheridge, C. Brian. (Eds.), United States and Public Diplomacy: New Directions in Cultural and International History. Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, Snow, Nancy and Taylor, M. Philip. (Eds.), Handbook of Public Diplomacy. New York: Routledge, Szondi, Gyorgy. Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences, Discussion Papers in Diplomacy. Netherlands Institute of International Relations Clingendael, No:112, Netherlands, The Edward Murrow Center of Public Diplomacy. What is Public Diplomacy?. Erişim: 3 Ağustos Tiedeman, Anna. Branding America: An Examination of U. S. Public Diplomacy Efforts After Sebtember 11, Master Thesis., Advisor: Prof. Carolyn Gideon, Medford, Tufts University The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tuch, Hans. Communicating With the World: U.S. Public Diplomacy Overseas. 2. Basım New York St Martin s Press, Wilcox, Dennis L.ve Cameron, Glen T. Public Relations Strategies and Tactics. 8. Basım, Boston, Allyn and Bacon, Zaharna, Rhonda S. Battles to Bridges. New York, Palgrave Macmillan, 2010.

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

ALT BAŞLIKLAR DİPLOMASİ. -Sosyal Medya ve Diplomasi. -Kamu Diplomasisinin Gelişimi. - Diplomasinin 11 Eylülü : Wikileaks. -Önleyici Diplomasi

ALT BAŞLIKLAR DİPLOMASİ. -Sosyal Medya ve Diplomasi. -Kamu Diplomasisinin Gelişimi. - Diplomasinin 11 Eylülü : Wikileaks. -Önleyici Diplomasi Kongre Kapsamı Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, uluslararası ilişkiler ve diğer ilgili bölümlerde öğrenimlerini sürdürmekte olan lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Amerikan Dış Politikası (UI512) Ders Detayları

Amerikan Dış Politikası (UI512) Ders Detayları Amerikan Dış Politikası (UI512) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası UI512 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

Diplomatik Yazışma I (IR401) Ders Detayları

Diplomatik Yazışma I (IR401) Ders Detayları Diplomatik Yazışma I (IR401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Diplomatik Yazışma I IR401 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

Kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler ilişkisi: Kuramsal bir değerlendirme

Kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler ilişkisi: Kuramsal bir değerlendirme Marmara İletişim Dergisi / Marmara Journal of Communication Yıl / Year: 2014 Sayı / Issue: 22 ss/pp. 211-231 ISSN: 1300-4050 DOI: 10.17829/midr.20152214175 Kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler ilişkisi:

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları

Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları Kamu Maliyesi (ECON 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamu Maliyesi ECON 304 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

Uluslararası İlişkiler Teorisi (UI501) Ders Detayları

Uluslararası İlişkiler Teorisi (UI501) Ders Detayları Uluslararası İlişkiler Teorisi (UI501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası İlişkiler Teorisi UI501 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi

Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi 9 Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi Aslı Yağmurlu Özet Devletler uluslararası sistem içinde kendi etkinliklerini arttırmak için kamu diplomasisi denilen, iletişim faaliyetleri içinde bulunmaktadırlar.

Detaylı

Halkla İlişkilere Giriş II (PR 202) Ders Detayları

Halkla İlişkilere Giriş II (PR 202) Ders Detayları Halkla İlişkilere Giriş II (PR 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkilere Giriş II PR 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( İktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz 1 ÖNSÖZ İşimiz; Kurumunuz için gerçekleştirilecek tüm kurumsal yenilenme, reklam, PR, basın ilişkileri, tanıtım materyalleri, strateji oluşturma, yeni müşteri ilişkileri ve marka yönetimi hizmetlerini

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları

Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Liderlik Teorileri ve Pratiği I PR 413 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

Özet. Abstract. KeyWords: Public Diplomacy, Cultural Diplomacy, Public Diplomacy Coordinatorship.

Özet. Abstract. KeyWords: Public Diplomacy, Cultural Diplomacy, Public Diplomacy Coordinatorship. TÜRKĠYE KAMU DĠPLOMASĠSĠ KOORDĠNATÖRLÜĞÜ NÜN FAALĠYETLERĠNĠN KÜLTÜREL DĠPLOMASĠ BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠ 1 Gonca Yıldırım 2 Examining The Activities of Turkish Diplomacy Coordinatorship in the Context of

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

21. Yüzyılın Stratejik Vizyonu Kamu Diplomasisi ve Türkiye nin Kamu Diplomasisi İmkânları

21. Yüzyılın Stratejik Vizyonu Kamu Diplomasisi ve Türkiye nin Kamu Diplomasisi İmkânları 1 21. Yüzyılın Stratejik Vizyonu Kamu Diplomasisi ve Türkiye nin Kamu Diplomasisi İmkânları Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi TASAM Kamu Diplomasisi Enstitüsü Direktörü 2 GİRİŞ

Detaylı

Daha İyi Bir Fen ve Teknoloji Eğitimi İçin Türkiye ve Almanya Arasında Beyin Dolaşımı Çalıştayları

Daha İyi Bir Fen ve Teknoloji Eğitimi İçin Türkiye ve Almanya Arasında Beyin Dolaşımı Çalıştayları Türk - AlmanEğitim, Araştırmave İnovasyon Yılı 2014 FikirlerYarışması Başlık Daha İyi Bir Fen ve Teknoloji Eğitimi İçin Türkiye ve Almanya Arasında Beyin Dolaşımı Çalıştayları Türk Partner Bülent Çavaş

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor 2 Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor merkezlerinden biri yapmak. Misyon: Her alanda profesyoneller

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Kitap İnceleme / Book Review

Kitap İnceleme / Book Review Kitap İnceleme / Book Review 135 136 Kitap İnceleme / Book Review Kitabın Adı: İNSAN HAKLARI* Yazarı: Prof. Dr. Fatih Karaosmanoğlu Yayınevi: Seçkin Yayıncılık Basım Yılı: 2012 Figen KESKİN Öğr. Gör.,

Detaylı

Programın İşleyişi Eğitim dili Türkçedir. Derslere devam zorunluluğu %70 dir. Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

Programın İşleyişi Eğitim dili Türkçedir. Derslere devam zorunluluğu %70 dir. Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir. Başvuru Koşulları Tezli Yüksek Lisans programları için, ALES: 55 ve üstü (Puan Türü: Eşit Ağırlıklı) Tezsiz programda ALES koşulu aranmaz. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin Tecilli olarak ibraz

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014 İletişim Kuramı Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 İletişim kavramı İletişim tarihi İletişim modelleri İletişimin ögeleri Plan - 2 İletişim - 3 İletişim: Etimolojik Yaklaşım Fransızca ve İngilizce da

Detaylı

Propaganda için Kullanılan Bir Örtmece Olarak Kamu Diplomasisi Kavramı

Propaganda için Kullanılan Bir Örtmece Olarak Kamu Diplomasisi Kavramı İnsan&İnsan, Sayı/Issue 4, Bahar/Spring 2015, 22-44 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org Propaganda için Kullanılan Bir Örtmece Olarak Kamu Diplomasisi Kavramı Seyfi Say* seyfisay@erciyes.edu.tr Özet:

Detaylı

Yenilik İktisadı (ECON 442T) Ders Detayları

Yenilik İktisadı (ECON 442T) Ders Detayları Yenilik İktisadı (ECON 442T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yenilik İktisadı ECON 442T Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015 Sponsorluk Dosyası Amaç ve Hedeflerimiz Vizyonumuz Türkiye de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve. Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve. Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Merkezi Finans ve İhale Birimi AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Üniversiteler

Detaylı

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM...

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 Bölüm 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... 13 İletişim Sürecinin Ögeleri... 13 İletişim Sürecinin İşleme Süreci... 14 Kod ve Kodlama... 14 Etkili İletişimde Kodlama ve Kod Açımlama... 15

Detaylı

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Yenilenme ve Değişim:

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi (KAM 305) Ders Detayları

Siyaset Sosyolojisi (KAM 305) Ders Detayları Siyaset Sosyolojisi (KAM 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Sosyolojisi KAM 305 Güz 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Küresel Politikada İnsan Hakları IR408 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre Okul Müdürlüğü I. Kademe 1 Öğretim Liderliği a. Kavramsal Çerçeve b. Liderlik Kuramları c. Lider Özellikleri d. Liderliğin Güç Kaynakları e. Öğretimsel Liderlik ve Özellikleri 2 Vizyon ve Strateji Geliştirme

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Küreselleşen Dünyada Daralan Pazar Paylarını Artırmada Tutundurma Elemanı Olarak HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Dr. Mustafa KARADENİZ Yayın No : 2338 İşletme-Ekonomi Dizisi : 391 1. Bası

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

Gelişen dijital medya örgütsel iletişimin

Gelişen dijital medya örgütsel iletişimin Örgütsel iletişimde dijital medyanın kullanımı: Görgül bir araştırma (1) Halit Çağdaş corumhalit@gmail.com Bu sayfalarımızda Halit Çağdaş tarafından hazırlanan Örgütsel iletişimde dijital medyanın kullanımı:

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

Avrupa Birliği'nin Dış Politikası (IR411) Ders Detayları

Avrupa Birliği'nin Dış Politikası (IR411) Ders Detayları Avrupa Birliği'nin Dış Politikası (IR411) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Avrupa Birliği'nin Dış Politikası IR411 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu PROBLEME DAYALI ÖĞRENME VE SOSYO- KÜLTÜREL DEĞİŞİM: Demokratik Bireyin Biçimlendirilmesi Sorunu Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu MODERNLEŞME

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Mesleki Eğitimde Gelişmeler AB Bakanlığı / Ulusal Ajans «Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi» Yerel Yönetimler İçin Avrupa dan Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel Çalıştayı. Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk-Amerikan İlişkileri POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı