DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ, ACİL SERVİS BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Haluk ÇİFTÇİ (1), Mert TOPOYAN (2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ, ACİL SERVİS BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Haluk ÇİFTÇİ (1), Mert TOPOYAN (2)"

Transkript

1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ, ACİL SERVİS BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Haluk ÇİFTÇİ (1), Mert TOPOYAN (2) (1) Dokuz Eylül Üniversitesi, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İZMİR (2) Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İZMİR Özet Hastanelerin acil servisleri başvuruların rastlantısal olarak ortaya çıktığı ve hastaların kabul edilmesi zorunlu olan servislerdir. Hastanenin imajının güçlendirilebilmesi veya korunabilmesi açısından bu servislerdeki hizmet kalitesinin korunabilmesi, hasta ve yakınlarının olduğu kadar çalışanların da memnuniyetinin sağlanması gerekir. Bu amaçla etkin bir iş gücü ve iş analizi planlaması gerekir. Böylesi bir planlamaya kaynak bilgi teşkil edebilmek amacı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Servisine ile tarihleri arasında yapılan toplam başvurunun tümünün değerlendirildiği bu çalışmada başvuru tanılarının mevsimlere göre, tanıların yaş gruplarına ve cinsiyete göre farklılıklar gösterdiği, hasta başvuru sayılarında mevsimlere ve haftanın günlerine göre sayısal farklılık olmamasına rağmen gün içindeki saat dilimlerine göre farklı yoğunluklar yaşandığı saptanmıştır. Anahtar kelimeler : Acil servis, tanı kodları, hasta yoğunluğu, personel, iş analizi, planlama. Summary Emergency Departments (ED) of the hospitals are the services where patient admission is random and obliged. In order to enforce or even conserve the image of hospital, service quality must be preserved, job satisaction of the employees as well as the satisfaction of patient and relatives must be obtained. An effective work layout and personel planning is required for this purpose. In order to obtain a knowledge resource for this kind of planning, we have evaluated all of the ED admissions of the University Hospital of Dokuz Eylul, which have occured between and We have found that admittance diagnosis differ according to the seasons, age groups and sex; also the admission numbers differ in the time zones of the day but there is not any quantitative difference in between seasons and days of the week. Key words : Emergency Department, Diagnosis codes, patient density, personel, work analysis, planning. GİRİŞ Hastanelerin Acil Servisleri hasta ve yakınlarının acil tıbbi gereksinimlerinde ilk başvuru noktalarıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de acil servis başvurularının kabulü ödeme 1

2 sistemlerinden bağımsız olarak yapılmaktadır. Hasta ödeme güçlüğüne bakılmaksızın acil servis başvurusu değerlendirilir, gerekli tedavi ve önerilerde bulunulur, gerekirse ileri tedavisi planlanarak hasta yataklı servislerde izlem ve tedaviye alınır. Hastane acil servislerinin çalışmasında doğası gereği randevu kavramı olmadığı için başvuruların rastsal (random) olduğu kabul edilebilir. Acil durum yaratan hastalıkların dağılımının da rastsal olduğu varsayılır. Bu dağılımın özelliklerinin saptanması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Başvuru yapan hasta popülasyonunun, başvuru nedeni olan hastalıkların tıbbi tanılara göre dağılımının, aynı tanılara ugulanan tedavilerin acil servisi meşgul ediş sürelerinin saptanması ile acil servisin iş yoğunluğunun saptanarak etkin acil servis çalışma sisteminin planlanması sağlanabilir. Elde edilecek bulgular sayesinde gerek hasta ve yakınlarının, gerekse servis çalışanlarının memnuniyetlerinde artış sağlanabilir. Zira hasta ve yakınlarının bu gibi durumlarda yaşadıkları heyecanlı bekleyiş ve endişe ile aşırı uyarılmışlık hali yanı sıra belirsizliğin yarattığı donakalma tepkileri ( 1 ) onların gerek acil servis çalışanlarını, gerekse kurumsal yapısını algılamalarını etkilemekte, ortaya çıkan tepkilerinin akılcı (rasyonel) olmasını etkilemektedir. Çoğunlukla bu durum hatalı personel planlamaları veya gerçekten umulmadık felaket durumlarında ortaya çıkan personel yetersizlikleri ile yeterli hizmetin verilmesinde aksama sonucu ortaya çıkmaktadır. Aynı durumlar acil servis personeli üzerinde de olumsuz etki yaratmaktadır ( 2 ). Yoğun ve stresli iş ortamının neden olduğu aşırı yorgunluk, motivasyon düşüklüğü uzun dönemde tükenmişlik sendromuna yol açmakta, çalışanların verimlerini düşürerek, iş yerinden uzaklaşmalarına neden olmaktadır. Çalışan personelin bu yöndeki taleplerine yönelik yapılan yurtdışı çalışmalarda da acil servis iş yoğunluğuna yönelik sıkıntıların iş yoğunluğunun doğurduğu teknik donanım eksikliği kadar çalışanlar arasındaki iletişim ve eksikliklerine bağlı olduğu, çalışan personelin ise daima işin öneminin farkında olması nedeni ile sorumluğun yarattığı stressden şikayetçi olduğu saptanmıştır ( 3 ). 1 Debra A. Bournes, Gail J. Mitchell : Waiting: The experience of persons in a critical care waiting room. Research in Nursing Health, 2002, 25, Pınar Özdemir ve ark. : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Kliniğinde çalışan hemşirelerin motivasyon durumlarının değerlendirilmesi. Modern Hastane Yönetimi, 2004, Cilt 8, Sayı 1, Sf Ann S. Chinnis, Debra J. Paulson, Stephan M. Davis. : Using Q Methodology to assess the needs of emergency medicine support staff employees. The Journal of Emergency Medicine, 2001, Vol. 20, No. 2, pp

3 Acil servise olan başvuruların dağılımının saptanması aynı zamanda gelecekteki başvuruların da öngörümlenmesi olanağını sağlayacaktır. Bu sayede yapılacak iş yerinin fizik mekan olarak ve yapılacak işlerinde ne şekilde yapılacağının planlanması da etkin hizmet sunumunda faydalı olacaktır. Nitekim Seth ve arkadaşlarının 1998 yılında acil servislerde yaptığı araştırma ve uygulama ile 23 özellikli tanıya uygun doktorlar tarafından onaylanarak kabul edilmiş uygulama algoritması kullanılarak yapılacak tanı ve tedavi yaklaşımları standardize edilerek hastaların nihai faturalarında hasta başına %28 lik, hasta başına laboratuvar giderlerinde %46 lık, radyoloji giderlerinde %20 lik tasarruf sağlanmıştır 4. Günümüzde sağlık sektöründe maliyetlerdeki artışlar kadar ödeyici kurumların bu konudaki düzenlemeleri neticesi hastaya yansıttıkları ödemelerin hasta ve yakınlarının hastanenin kurumsal algısındaki etkisi göz önüne alındığında gelişen sağlık ekonomisi içinde maliyet etkinliğin ne derece önem kazanmakta olduğu açıktır. Acil serviste ortaya çıkan durumların belirsizliğinin kaldırılması ise hazırlıksızlığı da ortadan kaldırarak hizmetin etkin şekilde verilmesini sağlayacaktır. Çalışma ortamı olarak belirsizliğin öngörüldüğü acil servis başvurularının genel dağılımının örüntüsünün ortaya konulması başvurularda yapılması gereken hasta değerlendirme ve dağıtma planlamasına hazırlık olmayı da sağlayacaktır. Bu amaçla geliştirilen triaj uygulamalarının etkin şekilde planlanmasını da sağlayacaktır 5. Çalışmamızda amaç, acil servis başvurularının sıklık ve yoğunluğunun değerlendirilerek, etkin iş gücü planlamasına kaynak olacak bilgi sağlanmasıdır. Bu amaçla hastaların demografik verileri, acil servise yapılan başvuru ve servisten ayrılma zamanı ile başvurularının tanısı incelemeye alınmıştır. Yapılan inceleme neticesinde başvuruların dağılımındaki zamana özel örüntüye ilave olarak tanılardaki genel dağılım, yaş gruplarına, cinsiyete ve zamana göre dağılım saptanmaya çalışılmıştır. Tanılardaki dağılımın incelenmesindeki amaç hastalığa özel olarak tıbbi müdahalenin de değişerek iş yükü ve planlanmasında farklılık yaratacağı öngörüsüdür. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmanın uygulama bölümü için Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servis ine ile tarihleri arasında başvuran hastalarla ilgili veriler değerlendirmeye alınmıştır. Hastane Bilgi İşlem Bölümünde tutulan Acil Servis Kayıtları veri tabanı üzerine yapılan özel sorgu ile Acil Servise başvurarak hasta kartı açılan 4 Seth J. Guterman, Michael J. VanRooyan. : Cost-Effective Medicine:The financial impact that practice guidelines have on outpatient hospital charges in the emergency department. The Journal of Emergency Medicine, 1998, Vol 16, No2, pp Ayhan Özşahin, Ertuğrul Göksoy. : Acil durumlarda hastanelerde ve öncesinde triaj uygulamaları. Modern Hastane Yönetimi, 2003, cilt 7, sayı 1, Sf

4 yukarıdaki tarih aralığındaki tüm hastalara ait başvuru tarih ve saati, hasta protokol numarası, hasta cinsiyeti, hasta doğum tarihi, tanı kodu, tanı kodu açıklaması, hasta kartı kapatılması tarih ve saati kayıtlarından oluşan veri kayıtları ile oluşturulan veri yığını üzerinde çalışılmıştır. Değerlendirmeye alınan acil servis başvuru kayıt sayısı adettir. Bu verilerin bir kısmı yapılan hatalı kayıtlar ve benzeri nedenler ile analizlerin bazılarında geçersiz sayılmış ve nedenleri ilgili analizin açıklamasında verilmiştir. Veri yığını SPSS for Windows Ver. 11 kullanılarak işlenmiştir. BULGULAR Ele alınan yaklaşık yedi buçuk yıllık süre içerisinde acil servise başvuran hastaların cinsiyete göre değerlendirilmesi Tablo 1 de verilmiştir. Buna göre % 56,2 ile kadın hastalar acil servise daha sık başvurmaktadır. Şekil 1 de acil servise başvuran hastaların cinsiyetlerinin dağılımı görülmektedir. Bu değerlendirmelerde kayıtlara cinsiyetleri girilmemiş olan 319 hasta değerlendirmeye alınmamıştır. Tablo 1 : Başvuruların cinsiyet dağılımı Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde Geçerli Kadın ,2 56,2 56,2 Erkek ,7 43,8 100,0 Toplam ,9 100,0 Değerlendirilmeyen 319,1 Toplam ,0 4

5 Erkek 43,8% Kadýn 56,2% Şekil 1 : Başvuruların cinsiyet dağılım grafiği. Acil servise gelen başvurular arasında genel olarak en sık rastlanan on tanı Tablo 2 de verilmiştir. Şekil 2 de bu on tanının bir birlerine göre ağırlık değerleri verilmiştir. Buna göre en sık rastlanan tanı genel toplamın % 4,8 i ile J00 ile Akut Nazofarinjit dir. Bu çalışmanın tamamında geçen tanı kodları ile ilgili liste Ek 1 de sunulmuştur. Tablo 2 : En sık rastlanan on tanı. Tanı Kodu Açıklaması Kümülatif Tanı kod Frekans Yüzde Yüzde Geçerli Yüzde 1. J00 Akut nazofaranjit ,8 4,8 19,0 2. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı ,1 7,9 12,3 3. N23 Renal kolik ,1 11,0 12,1 4. N30 Sistit ,9 13,9 11,4 5. R42 Baş dönmesi ve sersemleme ,8 16,7 10,8 6. R68 Diğer genel semptomlar ,3 19,0 9,0 7. G43 Migren ,7 20,7 6,7 8. R10 Abdominal ve pelvik ağrı ,6 22,3 6,3 9. L50 Ürtiker ,6 23,9 6,3 10. R16 Hepatomegali ve splenomegali ,6 25,5 6,1 Toplam ,0 5

6 ,3% 6,1% 19,0% 6,3% 7 6,7% 12,3% 2 9,0% 6 10,8% 12,1% 5 11,4% 3 4 Şekil 2 : En sık rastalanan on tanı yüzde dağılımları. Tanıların sıklıklarının cinsiyete göre değerlendirildiğinde Tablo 3 ve Tablo 4 te görüleceği üzere akut nazofarenjit en çok görülen hastalık tanısı olmaya devam ettiği halde diğer sıralarda farklılık ortaya çıkmaktadır. Tablo 3 : Kadınlarda tüm yaş gruplarında en sık rastlanan on tanı. Tanı Tanı Kodu Açıklaması Kümülatif Yüzde kod Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 1. J00 Akut nazofaranjit ,0 5,0 18,2 2. N30 Sistit ,7 8,7 13,6 3. R42 Baş dönmesi ve sersemleme ,3 12,0 12,0 4. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı ,9 14,9 10,5 5. R68 Diğer genel semptomlar ,4 16,3 8,9 6. N23 Renal kolik ,4 18,7 8,6 7. G43 Migren ,3 21,0 8,2 8. R10 Abdominal ve pelvik ağrı ,9 22,9 6,7 9. L50 Ürtiker ,8 24,7 6,7 10. R51 Başağrısı ,8 26,5 6,6 Toplam ,0 6

7 Tablo 4 : Erkeklerde tüm yaş gruplarında en sık görülen on tanı. Tanı Tanı Kodu Açıklaması Kümülatif Yüzde kod Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 1. J00 Akut nazofaranjit ,6 4,6 18,5 2. N23 Renal kolik ,0 8,6 16,1 3. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı ,4 12,0 13,8 4. R68 Diğer genel semptomlar ,1 14,1 8,3 5. R42 Baş dönmesi ve sersemleme ,0 16,1 8,2 6. I24 Unstabil angina pektoris ,9 18,0 7,8 7. N30 Sistit ,8 19,8 7,4 8. S80 Kruris yüzeyel yaralanmaları ,8 21,6 7,1 9. J44 Diğer kronik obstruktif akciğer hastalıkları ,8 23,4 7,0 10. I21 Akut miyokardial enfarktüs ,5 24,9 5,8 Toplam ,0 Tanıların rastlanma sıklıklarına göre yapılan değerlendirmede saptanan en ilginç nokta Tablo 5 te görüldüğü gibi ilk 88 tanının, yani toplam olası tanı sayısının % 5,9 unun toplam başvuruların % 75,2 sini oluşturmasıdır. Tablo 5 : Rastlanma sıklıklarına göre tanı sayıları. İlk 10 tanı % 25,5 İlk 32 tanı % 50,3 İlk 88 tanı % 75,2 Toplam 1491 tanı % 100,0 Tanıların kodlanmasındaki güvenirliliğin göz ardı edildiği tanıya dayalı bu değerlendirmeler aynı zamanda uzun dönemli çalışmalara veri kaynağı teşkil edecek olan veri kaydının ne derece önemli olduğunu da göstermektedir. Hastaların tıbbi olarak genel kabul gören yaş dönemlerine göre gruplaması Tablo 6 da gösterildiği şekilde yapılarak tanılarının dağılımı genel ve cinsiyete göre incelendiğinde tablo 7, 8 ve 9 da gösterilen dağılım saptanmıştır. Yaş gruplanmasının analizi aşamasında hastanın başvuru tarihinde olduğu yaş doğum tarihi kullanılarak hesaplanmıştır. Bu aşamada varolan kayıttan, doğum tarihi kayıt edilmemiş olan 116 adedi, yaşı hatalı doğum tarihi nedeni ile negatif çıkan 23 adeti, yaşı başvuru tarihinde 100 üzerinde olan 62 adedi ve cinsiyet bilgisi bilinmeyen olarak kayıt edilen 313 adet kayıt değerlendirme dışı bırakılarak elde edilen kişiyi kapsayan veri yığını üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 7

8 Tablo 6 : Hastaların yaşlarına göre gruplandırılması Yaş Grubu 0-1 yaş 1-5 yaş 5-12 yaş yaş yaş yaş yaş 80 yaş üstü Hastaların cinsiyet ve yaş gruplarına göre tanılarında farklılıklar bulunmuştur. Değerlendirmede çocuk yaş grubuna ait başvuru sayısının azlığı acil serviste çocuk kabul ve değerlendirilmesi ile hastane genelinde yataklı çocuk servisleri bulumasına rağmen İzmir metropolitan alanında bulunan çocuk hastanesinin daha yaygın olarak bilinir ve kullanılır olmasına bağlanmıştır. Hastalık tanılarının genel dağılımında mevsimsellik arz edip etmediğini ortaya çıkarabilmek amacı ile yapılan değerlendirme sonucunda sırası ile kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde başvuranların tanılarından en çok başvuru olan on tanı aynı sıra ile Tablo 10, 11, 12 ve 13 te gösterilmiştir. Görüldüğü üzere başvuru tanılarında mevsimlere göre farklılıklar mevcut olup, yaz dönemlerinde idrar yolu enfeksiyonları olan sistit ve renal kolik birinci ve ikinci sırayı alarak %6,7 lik bir başvuru oranı oluşturmaktadır. Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları olan Akut nazofarenjit ile boğaz ve göğüs ağrısı ilk iki sırada toplam 11,6 lık başvuruyu oluşturmaktadır. İlkbahar aylarında ise yine aynı sıralama ile bu oran 8,1 e düşmektedir. Sadece bu iki tanıya göre değerlendirme yaptığımızda aslında üçüncü basamak sağlık hizmeti konusunda daha etkin olması gereken bir üniversite acil servisinin aslında birinci basamak hizmetlerinde halledilebilecek bu şikayet ve tanılar ile %10 ları bulan oranda işgal ediliyor olması ise ülkemizdeki birinci basamak sağlık hizmetleri kullanımı ve/veya yetersizliği hususunda dikkat edilmesi gereken bir husustur. 8

9 Tablo 7 : Yaş Gruplarına Göre En Sık Rastlanan On Tanı Yaş Grupları En Sık Rastlanan Tanılar 0-1 yaş 1-5 yaş 5-12 yaş yaş yaş yaş yaş 80 yaş üstü Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % J00 3 0,0014 J00 5 0,0023 J ,0075 J ,0103 J ,4506 J ,8310 J ,8141 I ,1 R07 3 0,0014 R16 5 0,0023 J06 5 0,0023 S ,0047 N ,1148 R ,7846 R ,7574 N ,1 R16 3 0,0014 N30 4 0,0019 N23 5 0,0023 R07 8 0,0038 N ,9654 N ,5968 N ,7218 J ,1 R96 3 0,0014 I24 3 0,0014 I21 4 0,0019 R16 8 0,0038 J ,7644 R ,3134 I ,7194 S ,1 F43 2 0,0009 J18 3 0,0014 R07 4 0,0019 A04 7 0,0033 S ,7443 N ,0942 R ,6567 R ,1 J02 2 0,0009 N23 3 0,0014 R68 4 0,0019 N30 7 0,0033 R ,7349 R ,9213 I ,5902 J ,1 J44 2 0,0009 R07 3 0,0014 S80 4 0,0019 H60 6 0,0028 L ,6909 G ,8829 R ,5368 I ,1 K27 2 0,0009 R42 3 0,0014 F41 3 0,0014 S07 6 0,0028 R ,6909 R ,7237 I ,5082 R ,1 N30 2 0,0009 R68 3 0,0014 G43 3 0,0014 S62 6 0,0028 R ,6726 R ,708 J ,5073 I ,1 R51 2 0,0009 J06 2 0,0009 I10 3 0,0014 T96 5 0,0023 R ,6173 L ,7026 I ,4319 R ,1 * Kod: Tanı kodu ** F: Frekans *** % : (x/100) 9

10 Tablo 8 : Kadınlarda Yaş Gruplarına Göre En Sık Rastlanan On Tanı Yaş Grupları En Sık Rastlanan Tanılar 0-1 yaş 1-5 yaş 5-12 yaş yaş yaş yaş yaş 80 yaş üstü Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % K27 2 0,0017 N30 3 0,0025 J00 6 0,0050 J ,0083 J ,4103 J ,0055 R ,8 I ,1449 R07 2 0,0017 J06 2 0,0017 J06 4 0,0033 R16 6 0,0050 N ,4125 R ,6507 N ,8 S ,1308 S72 2 0,0017 J18 2 0,0017 N23 4 0,0033 H60 5 0,0042 N ,9078 R ,5958 I ,7 N ,1158 C25 1 0,0008 L50 2 0,0017 F10 2 0,0017 S80 5 0,0042 R ,8304 N ,4350 R ,7 J ,0900 F41 1 0,0008 R10 2 0,0017 F41 2 0,0017 N30 4 0,0033 R ,8254 G ,2210 I ,6 R ,0900 F43 1 0,0008 R16 2 0,0017 G43 2 0,0017 T96 4 0,0033 G ,8120 N ,1352 J ,6 R ,0758 G44 1 0,0008 R42 2 0,0017 J22 2 0,0017 A04 3 0,0025 J ,8000 R ,0361 J ,6 R ,0741 J00 1 0,0008 A08 1 0,0008 N30 2 0,0017 S05 3 0,0025 R ,7979 R ,9528 R ,5 I ,0700 J02 1 0,0008 E11 1 0,0008 R07 2 0,0017 A08 2 0,0017 R ,7962 L ,8295 I ,5 I ,0691 J03 1 0,0008 G12 1 0,0008 R68 2 0,0017 F39 2 0,0017 L ,7662 R ,7829 R ,3 J ,0691 * Kod: Tanı kodu ** F: Frekans *** % : (x/100) 10

11 Tablo 9 : Erkeklerde Yaş Gruplarına Göre En Sık Rastlanan On Tanı Yaş Grupları En Sık Rastlanan Tanılar 0-1 yaş 1-5 yaş 5-12 yaş yaş yaş yaş yaş 80 yaş üstü Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % Kod F % R96 3 0,0032 J00 4 0,0043 J ,0107 J ,0128 J ,5025 N ,1900 J ,1292 I ,1263 J00 2 0,0021 I24 3 0,0032 I10 3 0,0032 R07 8 0,0086 N ,3808 R ,9566 I ,8713 N ,1252 R16 2 0,0021 N23 3 0,0032 I21 3 0,0032 S62 5 0,0054 S ,0147 J ,6066 N ,6561 J ,1231 S05 2 0,0021 R07 3 0,0032 K27 3 0,0032 S80 5 0,0054 S ,8488 I ,9633 R ,6411 J ,0942 C64 1 0,0011 R16 3 0,0032 S80 3 0,0032 A04 4 0,0043 R ,7803 R ,9505 I ,6401 I ,0846 E10 1 0,0011 M54 2 0,0021 E10 2 0,0021 S07 4 0,0043 S ,7385 R ,7739 R ,6219 R ,0771 F43 1 0,0011 M65 2 0,0021 I08 2 0,0021 C76 3 0,0032 J ,7193 I ,7182 I ,5630 S ,0706 H46 1 0,0011 M79 2 0,0021 R07 2 0,0021 N30 3 0,0032 S ,7043 N ,6561 R ,5609 I ,0621 I10 1 0,0011 R68 2 0,0021 R16 2 0,0021 R51 3 0,0032 S ,6754 R ,6122 J ,5288 R ,0567 J01 1 0,0011 S80 2 0,0021 R68 2 0,0021 F38 2 0,0021 R ,6540 I ,5876 I ,4260 R ,0482 * Kod: Tanı kodu ** F: Frekans *** % : (x/100) 11

12 Tablo 10 : Kış Mevsiminde En Sık Rastlanan On Tanı Tanı Tanı Kodu Açıklaması Kümülatif Geçerli kod Frekans Yüzde Yüzde Yüzde 1. J00 Akut nazofaranjit ,3 8,3 27,5 2. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı ,3 11,6 10,9 3. N23 Renal kolik ,9 14,5 9,6 4. R42 Baş dönmesi ve sersemleme ,8 17,3 9,1 5. J06 Akut üst solunum yolu enfeksiyonu ,6 19,9 8,6 6. N30 Sistit ,5 22,4 8,3 7. J44 Diğer kronik obstruktif akciğer hast ,1 24,5 7,0 8. R68 Diğer genel semptomlar ,1 26,6 6,9 9. G43 Migren ,0 28,6 6,8 10. I10 Esansiyel (Birincil) hipertansiyon 832 1,6 30,2 5,3 Toplam ,0 Tablo 11 : İlkbahar Mevsiminde En Sık Rastlanan On Tanı Tanı Tanı Kodu Açıklaması Kümülatif Geçerli kod Frekans Yüzde Yüzde Yüzde 1. J00 Akut nazofaranjit ,8 4,8 18,9 2. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı ,3 8,1 12,8 3. N23 Renal kolik ,9 11,0 11,4 4. R42 Baş dönmesi ve sersemleme ,8 13,8 11,0 5. N30 Sistit ,7 16,5 10,5 6. R68 Diğer genel semptomlar ,4 18,9 9,4 7. R10 Abdominal ve pelvik ağrı 978 1,7 20,5 6,7 8. L50 Ürtiker 977 1,7 22,2 6,7 9. I10 Esansiyel (Birincil) hipertansiyon 940 1,6 23,8 6,4 10. G43 Migren 916 1,6 25,4 6,2 Toplam ,0 Tablo 12 : Yaz Mevsiminde En Sık Rastlanan On Tanı Tanı Tanı Kodu Açıklaması Kümülatif Geçerli kod Frekans Yüzde Yüzde Yüzde 1. N30 Sistit ,4 3,3 13,7 2. N23 Renal kolik ,3 6,7 13,3 3. J00 Akut nazofaranjit ,9 9,6 11,8 4. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı ,8 12,4 11,3 5. R42 Baş dönmesi ve sersemleme ,6 15,0 10,5 6. R68 Diğer genel semptomlar ,4 17,4 9,6 7. S80 Kruris yüzeyel yaralanmaları ,2 19,6 8,7 8. A04 Diğer bakteriyel barsak enfeksiyonları ,8 21,4 7,3 9. R29 Sinir ve kas iskelet sistemi rahatsızlığı ,8 23,2 7,2 10. L50 Ürtiker 972 1,6 24,8 6,6 Toplam ,0 12

13 Tablo 13 : Sonbahar Mevsiminde En Sık Rastlanan On Tanı Tanı Tanı Kodu Açıklaması Kümülatif Geçerli kod Frekans Yüzde Yüzde Yüzde 1. J00 Akut nazofaranjit ,4 3,4 13,4 2. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı ,2 6,6 12,8 3. N23 Renal kolik ,2 9,8 12,7 4. N30 Sistit ,0 12,8 12,0 5. R42 Baş dönmesi ve sersemleme ,9 15,7 11,5 6. R68 Diğer genel semptomlar ,3 18,0 8,9 7. G43 Migren 877 1,9 19,9 7,7 8. R16 Hepatomegali ve splenomegali 849 1,9 21,8 7,5 9. L50 Ürtiker 780 1,7 23,5 6,8 10. R10 Abdominal ve pelvik ağrı 767 1,7 25,2 6,7 Toplam ,0 Hasta gelişlerinde mevsimlere göre bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde acil servise yapılan hasta başvuruları incelenmiş ve bu inceleme ile ilgili sonuçlar Tablo 14 ve Şekil 3 te verilmiştir. Buna göre hasta gelişlerinde mevsimler arasında belirgin bir farklılık göze çarpmamaktadır. Tablo 14 : Hasta gelişlerinin mevsimlere göre dağılımı Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 1. Kış ,2 24,2 2. İlkbahar ,9 51,2 3. Yaz ,8 79,0 4. Sonbahar ,0 100,0 Toplam ,0 13

14 Şekil 3 : Hasta gelişlerinin mevsimsel dağılımı Acil servis başvuruları ve iş yoğunluğunu hesaplayabilmek ve etkin personel planlamasını gerçekleştirebilmek amacı ile haftanın günlerine göre hasta geliş yoğunluğu incelendiğinde (Tablo 15 ve Şekil 4) değerlerin birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Buna göre haftanın günleri arasında hasta geliş yoğunluğu açısından bir farklılık olmadığı söylenebilir. Bu değerlendirme ışığında acil servisin personel planlanmasında hafta sonu ve hafta içi ayrımının yapılmasının uygun olmadığı sonucunu çıkartabiliriz. Tablo 15 : Haftanın Günlerine Göre Hasta Geliş Yoğunluğu Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde Pazartesi ,5 14,5 Salı ,0 28,5 Çarşamba ,6 42,1 Perşembe ,5 55,6 Cuma ,3 69,9 Cumartesi ,0 84,9 Pazar ,1 100,0 Toplam ,0 14

15 Çarsamba Cuma Sali Pazartesi Persembe Cumartesi Pazar Şekil 4 : Hafta içindeki günlere göre hasta geliş yoğunluğu Acil servisin iş yoğunluğunun gün içindeki saatler bazında değerlendirilebilmesi amacı ile hasta gelişlerinin yoğunluğu saatlere göre de incelenmiştir. Bu değerlendirmede günün 24 saati ikişer saatlik dilimlere ayrılarak ele alınmıştır. Analiz ile ilgili veriler Tablo 16 ve Şekil 5 te görülmektedir. Buna göre acil servise başvuran hastaların % 56,3 ü saat 14:00 ile 23:59 arasında gelmektedir. Keza 02:00 ile 07:59 saatleri arasında toplam %9,6 ile en az başvuru alınmaktadır. En düşük başvuru %2,7 ile 06:00-07:59 arasında, en yüksek başvuru da %13,2 ile 20:00-21:59 aralığında olmaktadır. Etkin hizmet verilebilmesi açısından başvuruların yoğun olduğu bu saatlerde personelin takviye edilmesi gereklidir. 15

16 Tablo 16 : Gün içinde hasta geliş saatlerine göre yoğunluk Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 1. 00:00 01: ,3 6, :00 03: ,1 10, :00 05: ,8 13, :00 07: ,7 16, :00 09: ,9 22, :00 11: ,9 33, :00 13: ,8 43, :00 15: ,8 55, :00 17: ,0 65, :00 19: ,4 75, :00 21: ,2 89, :00 23: ,9 100,0 Toplam , Şekil 5 : Hasta geliş saatlerine göre yoğunluk 16

17 Hasta yatış sürelerinin incelenmesinde veri geçerli kabul edilmiş, veri ise elenmiştir. Geçersiz sayılan verilerin adedi, hasta kayıtlarının yanlış girişinden dolayı yatış sürelerinin negatif çıkması nedeniyle elenmiştir veri ise hasta yatış süreleri yedi günden uzun olduğu için değerlendirme dışı tutulmuştur. Bu elemenin nedeni, acil servisin yapısı itibariyle bir haftadan uzun süreli hasta yatışlarının diğer servislerde izlemeye alınmasıdır. Tablo 17 : Hasta yatış sürelerinin frekans dağılımları Frekans Yüzde Kümülatif Yüzde 1 saat ve daha az ,8 21,8 1-2 saat ,0 33,9 2-3 saat ,8 45,7 3-6 saat ,2 69, saat ,8 89, saat ,2 93, saat ,6 95, saat ,0 98, saat ,8 99, saat ,6 99, saat 357 0,2 100,0 Toplam ,0 Tablo 17 deki veriler ışığında, acil servise başvuran hastaların % 45,7 sinin 3 saat veya daha az bir süre içerisinde taburcu edildiği görülmektedir. Bir gün veya daha az bir süre içerisinde taburcu edilen hastaların oranı ise % 95,4 tür. Ortalama hasta yatış süresi en yüksek olan on tanı ve bunlarla karşılaşma sıklıkları Tablo 18 de verilmiştir. Buna göre en uzun ortalama yatış süresi T32 tanısına aittir ve yaklaşık olarak üç günün biraz üzerindedir. Bu muhtemelen vücudunda yüksek yüzde oranı ile yanığı olan hastalara aittir ve yoğun bakım ihtiyacı nedeni ile acil serviste gözlenmiştir. Keza aynı tablodan da görüldüğü gibi uzun yatış süresi olan hasta sayıları veri büyüklüğü içinde önemsiz değerlendirilebilecek sayıdadır. 17

18 Tablo 18 : En uzun ortalama yatış süresine sahip on tanı ve karşılaşma sıklıkları Tanı kod Tanı Kodu Açıklaması Ortalama Yatış Süresi (saat) Frekans Toplam Yatış Süresi (saat) T32 Yanık tutulan vücut yüzeyine göre yüksek B97 Başka bölümlerde sınıflanmamış enfeks G36 Diğer akut dissemine demyelinizan hast G08 İntrakraniyal ve intraspinal olay X89 İntahar, diğer belirtilmemiş kimyasal C14 Kötü huylu neoplasm, hipofiz G90 Otonomik sinir sistemi hastalıkları J82 Akciğer eozinofilisi, bazofilik A38 Kızıl E60 Diyette çinko eksikliği Bu koşullar altında en sık rastlanan on tanı ile ilgili ortalama ve toplam servis işgal sürelerinin incelenmesinin acil servisin yoğunluğunun değerlendirilmesinde daha etkin bir hesaplama bilgisi vereceği düşünülmüştür. İncelendiğinde Tablo 19 daki sonuçlar elde edilmiştir. İncelemede elenen veriler nedeniyle genel değerlendirmede rastlanma sıklıkları ikinci ve üçüncü çıkan tanılar yer değiştirmiştir. Tablo 19 : En sık rastlanan on tanı İle ilgili ortalama ve toplam hasta yatış süreleri Tanı kod Tanı Kodu Açıklaması Ortalama Yatış Süresi (saat) Frekans Toplam Yatış Süresi (saat) 1. J00 Akut nazofaranjit 5, N23 Renal kolik 5, ,6 3. R07 Boğaz ve göğüs ağrısı 7, ,7 4. N30 Sistit 6, ,4 5. R42 Baş dönmesi ve sersemleme 6, ,4 6. R68 Diğer genel semptomlar 8, ,6 7. G43 Migren 5, ,1 8. R10 Abdominal ve pelvik ağrı 6, ,6 9. L50 Ürtiker 5, ,1 10. R16 Hepatomegali ve splenomegali 6, ,8 18

19 TARTIŞMA ve SONUÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Uyugulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine ile tarihleri arasında başvuran toplam hastanın kayıtlarının başvuru zamanı, hastaneden çıkış zamanı, tanısı, cinsiyeti ve başvuru anındaki yaşına göre değerlendirildiği bu çalışma sonucunda hastane acil servisine yapılan başvuruların tümünün değerlendirilmesinde başvuru şikayeti ve tanıların mevsimlere göre, tanılarının yaş gruplarına ve cinsiyete göre farklılıklar göstermekte olduğunu, keza hasta başvurularında mevsimlere ve haftanın günlerine göre sayısal olarak belirgin farklılık olmadığını yanı sıra gün içindeki saat dilimlerine göre saat 14 ile 24 arasında yoğunluk yaşandığını saptadık. Etkin istatistiki değerlendirmelerin yapılabilmesi için her türlü veri kaydının titizlikle ve uluslararası standartlara uygun yapılmasının özellikle de hastalık kodlarının uluslararası ICD (International Classification of Disseases) tanı kodlarına uygun yapılmasının, bu konuda gereken hassasiyetin özellikle tıbbi personel tarafından gösterilmesi gerektiği kanaatini edindik. Etkin hizmet sunumunun planlanabilmesi açısından her şikayetin ve hastalığın ayrı ve özellikli işlemlere ihtiyaç duyacağını da göz önüne alarak acil servisi farklı sürelerde işgal edeceği ve farklı işgücü harcanması gerektireceği düşüncesi ile acil servis personel ihtiyacının saptanmasında hastalık tanılarına özel servis işgali ve işgücü gerekliliği parametrelerinin ayrı bir çalışma ile saptanması neticesi simülasyon programları ile acil servis iş gücü yoğunluklarının saptanabileceği kanaatine vardık. Etkin bir hizmet sunumu için optimum personel istihdamı planlamasının bu şekilde yapılabileceği, iç ve dış müşterilerimiz olan personelimizin, hastalarımızın ve yakınlarının memnuniyetini maksimum düzeyde sağlayabileceğimiz fikrini edindik. 19

20 EK 1 : Tanı kodları ve açıklamaları. Tanı Kodu A04 A08 A38 B97 C14 C25 C64 C76 E10 E11 E60 F10 F38 F39 F41 F43 G08 G12 G36 G43 G44 G90 H46 H60 I08 I10 I21 I24 I50 J00 J01 Açıklama Diğer bakteriyel barsak enfeksiyonları Viral ve diğer özgül barsak enfeksiyonşarı Kızıl Başka bölümlerde sınıflanmamış enfeksiyon Kötü huylu neoplasm, hipofiz Kötü huylu neoplasm, pankreas Böbrek tümörü Yeri iyi belirlenmemii diğer neoplaziler İnsüline bağımlı diyabet İnsüline bağımlı olmayan diyabet Diyette çinko eksikliği Alkol kullanımına bağlı rahatasızlık Baska duygu durum bozuklukları Duygu durum bozulukları Başka bunaltı bozuklukları Ağır stres tepkisi ve uyum bozuklukları İntrakraniyal ve intraspinal olay Spinal Muskuler atrofi Diğer akut dissemine demyelinizan hastalık Migren Diğer başağrısı sendromları Otonomik sinir sistemi hastalıkları Optik nörit Otitis eksterna Çoklu kapak hastalıkları (kalp) Esansiyel (Birincil) hipertansiyon Akut miyokardial enfarktüs Unstabil angina pektoris Kalp yetmezliği Akut nazofaranjit Akut sinüzit 20

21 J02 J03 J06 J18 J22 J44 J82 K27 L50 M54 M65 M79 N23 N30 R07 R10 R16 R29 R42 R51 R68 R96 S05 S07 S41 S62 S72 S80 S93 T32 T96 X89 Akut faranjit Akut tonsillit Akut üst solunum yolu enfeksiyonu Pneumoni, organizma belirtilmemiş Belirtilmemiş alt solunum yolu enfeksiyonu Diğer kronik obstruktif akciğer hastalıkları Akciğer eozinofilisi, bazofilik Peptik ülser, yeri belirtilmemiş Ürtiker Sırt ağrısı Sinovit ve tendosinovit Başka yerde sınıflanmamış ortopedik rahatsızlık Renal kolik Sistit Boğaz ve göğüs ağrısı Abdominal ve pelvik ağrı Hepatomegali ve splenomegali Sinir ve kas iskelet sistemi rahatsızlığı Baş dönmesi ve sersemleme Başağrısı Diğer genel semptomlar Ani ölüm Göz ve orbita yaralanması Baş bölgesinde crush (ezilme) Üst kol ve omuzun açık yarası El ve el bileği kırıkları Femur kırığı Kruris yüzeyel yaralanmaları Ayak ve ayak bileği seviyesi travmaları Yanık tutulan vücut yüzeyine göre yüksek İlaçlar, maddeler ve biyolojik zehirlenme İntahar, diğer belirtilmemiş kimyasal 21

22 KAYNAKÇA (1) Debra A. Bournes, Gail J. Mitchell : Waiting: The experience of persons in a critical care waiting room. Research in Nursing Health, 2002, 25, (2) Pınar Özdemir ve ark. : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Kliniğinde çalışan hemşirelerin motivasyon durumlarının değerlendirilmesi. Modern Hastane Yönetimi, 2004, Cilt 8, Sayı 1, Sf (3) Ann S. Chinnis, Debra J. Paulson, Stephan M. Davis. : Using Q Methodology to assess the needs of emergency medicine support staff employees. The Journal of Emergency Medicine, 2001, Vol. 20, No. 2, pp (4) Seth J. Guterman, Michael J. VanRooyan. : Cost-Effective Medicine:The financial impact that practice guidelines have on outpatient hospital charges in the emergency department. The Journal of Emergency Medicine, 1998, Vol 16, No2, pp (5) Ayhan Özşahin, Ertuğrul Göksoy. : Acil durumlarda hastanelerde ve öncesinde triaj uygulamaları. Modern Hastane Yönetimi, 2003, cilt 7, sayı 1, Sf

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI SAĞLIK İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK

Detaylı

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Detaylı

Diyabet Tanısıyla İzlenen Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Pilot Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ

Diyabet Tanısıyla İzlenen Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Pilot Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Esra Meltem Koç 1 Duygu Ayhan Başer 1 Adem Özkara 1,2 Rabia Kahveci 1 Aybüke Demir Alsancak 1 İlknur Yaşar 1 Tarık Eren Yılmaz 1 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği

Detaylı

Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması *

Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması * Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması * ÖZET Mehmet TOP Ömer GİDER *** Yunus TAŞ **** Seher ÇİMEN ***** Tıbbi hatalar, hasta güvenliğinin

Detaylı

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ TÜRKİYE ÜREME SAGLIĞI PROGRAMI ACİL OBSTETRİK BAKIM YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ KATILIMCI REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 Türkiye

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 1 1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 15 Mayıs 2015 Cuma Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu KARABÜK Özet Kitabı 2 ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü

Detaylı

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TRANSPLANTASYON UYGULANAN HASTALARDA BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Aysun YERKÖY ATEŞ YÜKSEK

Detaylı

SAĞLIK PAZARLAMASI VE UYGULAMALARI

SAĞLIK PAZARLAMASI VE UYGULAMALARI SAĞLIK PAZARLAMASI VE UYGULAMALARI Sefer GÜMÜŞ 1, Murat KORKMAZ 2, Bülent KILIÇ 3, Ali Serdar YÜCEL 4, Ayhan AYTAÇ 5, Fikriye TOKER 6 1 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 Güven Grup A.Ş.

Detaylı

SAĞLIK PAZARLAMASI VE UYGULAMALARI

SAĞLIK PAZARLAMASI VE UYGULAMALARI SAĞLIK PAZARLAMASI VE UYGULAMALARI Sefer GÜMÜŞ 1, Murat KORKMAZ 2, Bülent KILIÇ 3, Ali Serdar YÜCEL 4, Ayhan AYTAÇ 5, Fikriye TOKER 6 1 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 Güven Grup A.Ş.

Detaylı

DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ

DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI PROGRAMI ACİL OBSTETRİK BAKIM DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ KATILIMCI REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 - I - Türkiye Üreme

Detaylı

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 137-141, 2004 DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ TC DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIĞI RİSK VE TEHLİKELERİN İŞ STRESİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ HANİFE SARIÇAM SAĞLIKTA KALİTE

Detaylı

GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 541-561 GÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA BURNOUT SYNDROME: AN IMPORTANT PROBLEM TODAY,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Biçimlendirilmiş: Sol: 100.8, Sağ: 100.8, Üst: 70.55, Alt: 70.55, Üstbilginin kenara uzaklığı: 35.3, Altbilginin kenara uzaklığı: 35.3 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ÖZEL HASTANELERİN HEKİM İSTİHDAM STRATEJİLERİ VE ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

ÖZEL HASTANELERİN HEKİM İSTİHDAM STRATEJİLERİ VE ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ÖZEL HASTANELERİN HEKİM İSTİHDAM STRATEJİLERİ VE ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA Mehmet

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti Alan Kişilerde Yaşam Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti

Evde Sağlık Hizmeti Alan Kişilerde Yaşam Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti Evde Sağlık Hizmeti Alan Kişilerde Yaşam Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti Nurcan COŞKUN US * ÖZET Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan, İstanbul Büyükşehir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

Türkiye de Basın Gözüyle Acil Servis : Ulusal Gazetelerdeki Acil Servis Haberlerinin İçerik Analizi

Türkiye de Basın Gözüyle Acil Servis : Ulusal Gazetelerdeki Acil Servis Haberlerinin İçerik Analizi 166 ÖZGÜN ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Türkiye de Basın Gözüyle Acil Servis : Ulusal Gazetelerdeki Acil Servis Haberlerinin İçerik Analizi Turkish Media Portrayal Analysis of Emergency Health Services Yahya

Detaylı

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE Hakemli Bilimsel Dergi DERGİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 3. SAYI 2012 SAĞLIKTA PERFORMANS

Detaylı

REHBER ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

REHBER ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ REHBER ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Hazırlayan : Serkan AKTEN Danışman: Yrd. Doç.Dr. Birol YİĞİT Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Eğitim Bilimleri Anabilim

Detaylı

KALĠTE BOYUTLARI VE SAĞLIK HĠZMETĠ UNSURLARI AÇISINDAN HASTA MEMNUNĠYETĠNE BĠR BAKIġ: GÜMÜġHANE DEVLET HASTANESĠ NDE ÖRNEK UYGULAMA

KALĠTE BOYUTLARI VE SAĞLIK HĠZMETĠ UNSURLARI AÇISINDAN HASTA MEMNUNĠYETĠNE BĠR BAKIġ: GÜMÜġHANE DEVLET HASTANESĠ NDE ÖRNEK UYGULAMA KALĠTE BOYUTLARI VE SAĞLIK HĠZMETĠ UNSURLARI AÇISINDAN HASTA MEMNUNĠYETĠNE BĠR BAKIġ: GÜMÜġHANE DEVLET HASTANESĠ NDE ÖRNEK UYGULAMA Üstün ÖZEN 1 Handan ÇAM ** Fulya YALÇIN ASLAY *** Özet Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı

1.Sağlık Ekonomisi Kongresi 22 24 Kasım 2012

1.Sağlık Ekonomisi Kongresi 22 24 Kasım 2012 0 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ DÜZENLEME KURULU.. KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI.. SÖZEL BİLDİRİLER. BİLDİRİ ÖZETLERİ.. POSTER BİLDİRİLER. BİLDİRİ ÖZETLERİ SPONSORLAR.. 1 ÖNSÖZ Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği olarak

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı