KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI"

Transkript

1 KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız. 2. Tek oturumda yapılacak Sertifika Sınavı, 4 ayrı bölümden oluşmaktadır. 3. Sınavda toplam 100 soru sorulmaktadır. 4. Toplam süre 150 dakikadır. 5. Test kitapçığındaki her sorunun sadece bir doğru yanıtı vardır. 6. Sınavın değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılacak ve yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen seçeneği işaretleyip boş soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. Ankara, 06 Nisan 2013

2 1

3 BİRİNCİ BÖLÜM KURUMSAL YÖNETİM, RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL 1- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin şekillendiği dört ana ilkeden biri değildir? a) Şeffaflık b) Hesap verebilirlik c) Sorumluluk d) Adil olmak e) Basiretli olmak 2- Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir kurumsal yönetim anlayışına sahip olunmasının şirketlere sağladığı faydalar arasında bulunmamaktadır? a) Sermaye ve para piyasalarına erişimin kolaylaşması b) Hesap verebilirliği sağlayacak etkin iç kontrol sisteminin kurulması c) Oluşturulan şeffaf yönetim yaklaşımı ile yatırımcılar ve kreditörlerle ilişkilerin geliştirilmesi d) Garantili kar dağıtımı imkânı yaratması e) Küçük hissedarlar ve yatırımların korunması sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen, riskin erken saptanması ve yönetilmesine ilişkin düzenlemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a) Düzenleme, borsa şirketleri için öngörülmüştür b) Bir iç kontrol mekanizması niteliğindedir c) Yönetimin, gözetim altında tutulması hedeflenmektedir d) Risk odaklı olup, gelecek ve geleceğin yorumuyla ilgilidir e) Amaç, yönetim, yönetim kurulu ve genel kurulu devamlı uyanık tutarak gerektiğinde etkili önlemlerin alınmasını sağlamaktır 4- Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün özellikleri arasında yer almaz? a) Kişilerden etkilenir b) Sadece makul bir ölçüde güvenilirlik sağlar c) Bir süreçtir d) Finans birimi tarafından takip edilir e) Amaçlara ulaşmada kullanılan araçtır 5- Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün özellikleri arasında yer almaz? a) Tutarlı ve devamlı politika güden yönetimlerin bulunması b) Değişikliklerin izlenmesini ve devamını sağlayacak etkin değişim gözetmenlerinin bulunması c) Etkili bir insan kaynakları akışının bulunması d) Sürekli değerlendirme sağlayacak yönetim mekanizması ve araçların bulunması e) Şirketin bilgi sistemlerinin teknik ekiplere destek sağlayacak şekilde düzenlenmiş olması 2

4 6- I. Manuel kontrollerin değerlendirilmesinde, otomatik kontrollere göre daha az örnek değerlendirilir II. Kontrolün frekansı (uygulama sıklığı) arttıkça örneklem de artar III. Güvence düzeyi arttıkça örneklem de artar IV. İç kontrolün yapısı karmaşıklaştıkça örneklem sayısı da artar Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? a) II-III-IV b) I-II c) I-II-IV d) I-II-III-IV e) Yalnız I 7- Aşağıdakilerden hangisi yumuşak kontrollerden biri değildir? a) Güven b) Ortak değerler c) Yüksek ahlaki standartlar d) Bürokrasi e) Kuvvetli liderlik 8- Aşağıdakilerden hangisi, otomatik ve önleyici bir kontrol olarak değerlendirilebilir? a) Alacak raporlarının aylık olarak gözden geçirilerek ödenmemiş borçların takibi b) Faturaların sistem içerisine yerleştirilmiş yetki limitleri doğrultusunda onaylanması c) Satış müdürünün satış ekibinin satış performansını ölçmek için aylık raporları incelemesi d) Finans direktörünün satış raporunu bütçe ile her ay karşılaştırması e) Bankaya ödeme talimatından önce yetkili iki kişinin imzasının alınması 9- Aşağıdakilerden hangisi dış faktörlerden kaynaklanan bir risk unsurudur? a) Yeni personel b) Yeni bilgi sistemleri altyapısı c) İşlem hacminde artış d) Ekonomik kriz e) Yeni satış müdürü 10- Aşağıdakilerden hangisi kalıntı riskle ilgili doğru bir ifadedir? a) Getirisi olan bir risktir b) Maruz kalınan riskin gerçekleşme olasılığı veya etkisini değiştirmeye yönelik yönetim tarafından her hangi bir eylem yapılmadığında karşılaşılan risktir c) Yönetimin, riski gidermeye yönelik aldığı tedbirler veya halihazırda uyguladığı mevcut iç kontrollere rağmen kalan risktir d) Sadece finansal risklerdir e) Kalıntı riski sıfırlamak mümkündür 3

5 11- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal risk yönetiminin adımlarından biri değildir? a) Risklerin belirlenmesi b) Detay testlerin gerçekleştirilmesi c) Risklerin değerlendirilmesi d) Risklere cevap verilmesi e) Risklerin izlenmesi 12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) İç denetim fonksiyonu, riskler karşısında alınan tedbirleri değerlendirir b) İç denetim fonksiyonu, iç kontrol sisteminin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirir c) Kurumsal risk yönetiminde getirisi olan riskler de değerlendirilir d) İş süreçlerine ait politika ve prosedürler, iç denetim birimi tarafından belirlenir e) Kurumdaki kontroller uygulanmadan önce, iç denetim birimi tarafından gözden geçirilebilir 13- Aşağıdakilerden hangisi riskin negatif sonuçlarına örnektir? a) Parasal kaynakların finansal yatırım araçlarında değerlendirilmesi sonucunda daha fazla getiri elde edilmesi b) Kurumun iş süreçlerinde bilgi sistemi kullanımının yaygınlaştırılarak işlerin daha az hata ile daha kısa zamanda sonuçlandırılmasının sağlanması c) Şirketin yeni bir ürün pazarına girmesi nedeniyle cirosunun artması d) İki şirketin birleşmesi ile oluşan yeni organizasyonel yapıya ilişkin memnuniyetsizlik nedeniyle iyi işgücünün kaybedilmesi e) Düşük işgücü maliyeti olan bir ülkeye yatırım nedeniyle kurum giderlerinin azalması 14- İç denetim faaliyeti sırasında, her düzeydeki personelin yıllık eğitim ihtiyacının belirlenmesi, planlanması ve uygulanmasına ilişkin bir iç genelgenin yürürlükte olduğu ve söz konusu genelgenin amacına uygun bir şekilde uygulandığı tespit edilmiştir. Yukarıda yer verilen tespitin örtüştüğü iç kontrol bileşeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? a) Kontrol ortamı b) Risk değerlendirme c) Kontrol faaliyetleri d) Bilgi ve iletişim e) Gözetim 15- İç denetçilerin iç kontrole ilişkin sorumlulukları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? a) Yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak b) Birimlerde etkili bir iç kontrol sistemi oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek c) İç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarını başlatmak, bu amaçla birimleri koordine etmek d) İdarede yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını için gerekli tedbirleri almak e) İç kontrol sistemine ilişkin tasarım ve uygulamaların uygunluğunu ve yeterliliğini değerlendirmek ve geliştirilmesi için öneriler sunmak 4

6 16- Aşağıdaki ifadelerden hangisinde, yapılan düzenleme ile ilgili Kontrol Faaliyetleri Standardı yanlış olarak eşleştirilmiştir? a) Muhasebe yetkilisi görevi ile harcama yetkilisi görevleri birleşemez/görevler Ayrılığı b) İhale Komisyonuna yedek üye belirlenmesi/faaliyetlerin Sürekliliği c) İdarenin bilgi işlem biriminde depolanan elektronik bilgilerin yedeklenmesi/bilgi Sistemleri Kontrolleri d) Yapılan harcamaların türüne göre hangi belgelerin ödemeye esas olmak üzere kanıtlayıcı belge olarak kullanılacağını ve bunların şekil ve türlerini düzenleyen Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği/Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri e) İdareye alının bilgisayarların ayniyat yetkilisine teslim edilmesi ve bunun karşılığında Taşınır İşlem Fişi doldurulması/prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi 17- Aşağıdakilerden hangisi riskleri tespit etme yöntemlerinden biri değildir? a) Beyin Fırtınası b) Etki-Olasılık Analizi c) PESTLE Analizi d) Araştırma ve Anketler e) SWOT (GZFT) Analizi 18- Aşağıdakilerden hangisi riske karşı verilecek cevaplar açısından uygun bir eşleştirme değildir? a) Sınır karakolunun kışın kapanan yolunun açılması için Karayolları Genel Müdürlüğüne ilgili idareden ödenek aktarılması/riski Devretmek b) İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK), yapacağı iç denetçi sertifika sınavını, Kurulun yeterli idari kapasitesinin olmaması gerekçesiyle çok riskli bulup, bu konuda uzmanlığı bulunan ÖSYM ye bırakması/riski kontrol etmek c) Ölümcül hastalığı bulunan bir hastanın maddi yetersizliklerden dolayı doktora gidememesi/riski Kabul Etmek d) Gelir İdaresi Başkanlığının bazı mükellefler açısından kazancın belli bir miktarın altında olamayacağı gerekçesiyle Ortalama Kar Haddi ve Asgari Gayrisafi Hasılat Esası nı uygulaması/riski Kontrol Etmek e) Belli parasal sınırların üzerindeki taahhüt ve sözleşme tasarılarının strateji birimlerinin ön mali kontrolüne tabi tutulması/riski Kontrol Etmek 19- Kamu İç Kontrol Standartlarına göre, İzleme Standartları arasında yer alan İç Kontrolün Değerlendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) İdareler, iç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlemelidir b) İdareler iç kontrol sistemini, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntemi birlikte kullanarak değerlendirmelidir c) İdareler iç kontrol sistemini iki yılda bir kez değerlendirmelidir d) İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır e) İdareler iç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemleri belirlemeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulamalıdır 5

7 20- Bilgi ve İletişim standartlarının, iç kontrol sistemindeki yeri ve önemi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Bilgi ve iletişim, kurumsal amaç ve hedeflere ulaşma yolunda gerekli yöntem, süreç ve araçları sunan iç kontrol sisteminin işlerliğini destekler. b) Yöneticiler ve personelin, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmeleri, idarede etkin bir bilgi iletişim sisteminin kurulması ve işletilmesiyle mümkündür. c) İdarede; kontrol ortamı gereklilikleri, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri ve izleme, bilgi paylaşımı ve iletişim yoluyla sağlanır. d) Karar almayı desteklemek ve faaliyetleri izlemek amacıyla; idarelerde raporların türü, kim tarafından, ne zaman hazırlanacağı, kime sunulacağı, dayanağı ve raporlama ilkelerinin belirlenmiş ve duyurulmuş olması gerekir. e) İdarelerin usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin sadece üçüncü kişiler tarafından yapılacak ihbarları dikkate alması gerekir. 21- I. Risk yönetimi sisteminin etkililiğini değerlendirmek II. İç kontrol süreçlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak III. Performans yönetimi ve hesap verebilirliğin etkili bir şekilde işleyip işlemediğini değerlendirmek IV. Etik ilkelere uygun hareket edilip edilmediğini değerlendirmek İç denetim, yukarıdakilerden hangisini/hangilerini yaparak bir kurumun yönetişim süreçlerinin iyileştirilmesine doğrudan katkı verebilir? a) Yalnız III b) I-II-III c) III-IV d) Yalnız IV e) I-II-III-IV I.Yazılım geliştirme ekibinde proje grubu yöneticiliği II.Yazılım programının tasarımının uygulama öncesi gözden geçirilmesi III.Yazılım uygulamalarının bilgi güvenliği standartlarına uygunluğunun denetimi 22- Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, bir kurumda iç kontrol süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında iç denetimin üstlenebileceği bir rol/rollerden değildir? a) Yalnız II b) I-II c) Yalnız I d) Yalnız III e) I-II-III 6

8 23- Bir kurum, tüm evrak sistemini elektronik ortama taşımayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, projenin fizibilite analizini yapmak üzere bir proje grubu oluşturulmuş olup, iç denetim biriminde bilgi teknolojileri konusunda tek yetkin kişi olan bir iç denetçinin de bu projede görev alması gündeme gelmiştir. Söz konusu iç denetçinin, aşağıdaki görevlerden hangisini üstlenmesinde sakınca yoktur? a) Projenin olası maliyetleriyle ilgili firmalardan fiyat araştırması yapmak b) Firmaların pazarlamak istedikleri evrak programlarının deneme sürümlerinin kurulumunu yapmak c) Projenin gerçekleştirilmesine yönelik teknik şartname taslağını hazırlamak d) Evrak süreçlerinin mevcut maliyetleri ile projenin olası maliyetleri vb. dikkate alınarak fayda-maliyet analizi yapılıp yapılmadığını değerlendirmek e) Proje grubu adına fayda-maliyet analizi yapmak 24- Sayıştay ın yapacağı düzenlilik denetimi aşağıdaki denetim türlerinden hangilerini içerir? a) Mali denetim-uygunluk denetimi b) Mali denetim-performans denetimi c) Uygunluk denetimi-performans denetimi d) Uygunluk denetimi-sistem denetimi e) Bilgi teknolojileri denetimi-uygunluk denetimi 25- Sayıştay ın denetim kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmez? a) Mahalli İdareler b) Sosyal Güvenlik Kurumu c) Kamu Payı % 50 nin altında kalan anonim ortaklıklar d) Hazine Alacakları e) Kamu İktisadi Teşebbüsleri 7

9 İKİNCİ BÖLÜM DENETİM YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI 1- Bir iç denetçinin mesleki ve kişisel çıkarlarının çatışması durumu, uluslararası iç denetim standartlarından hangi Nitelik Standardıyla ilgilidir? a) 1322 Aykırılıkların açıklanması b) 1110 Kurum içi bağımsızlık c) 1210 Yeterlilik d) 1100 Bağımsızlık ve objektiflik e) 1120 Bireysel objektiflik 2- Aşağıdakilerden hangisi bireysel denetimin planlanmasında dikkate alınması gereken hususlar arasında yer almaz? a) Faaliyetin hedefleri ve faaliyetin performansını kontrol ederken kullanılan yöntemler b) Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinde önemli gelişme sağlayacak imkanlar c) İlgili kontrol çerçevesi veya modeline göre, faaliyetin risk yönetimi süreçlerinin yeterlilik ve etkililiği d) Faaliyetin hedeflerine, kaynaklarına ve operasyonlarına yönelik önemsiz riskler ve bu risklerin etki ve ihtimallerini kabul edilebilir bir seviyede tutmanın yol ve araçları e) İlgili faaliyetin kontrol süreçlerinin yeterlilik ve etkililiği 3- İç denetçiler, görevin tamamını veya bir kısmını yapmak için gereken bilgi ve becerilerin veya diğer vasıfların hepsine sahip değilse, İç Denetim Yöneticisi -birim veya kurum dışındaki- uzmanlardan nitelikli, tavsiye ve yardım temin etmek zorundadır. ifadesi hangi nitelik standardı içerisinde açıklanmıştır? a) Azami mesleki özen ve dikkat b) Yeterlilik/yetkinlik c) Sürekli meslek gelişim d) Kalite güvence ve geliştirme programının gereklilikleri e) Dış değerlendirmeler 4- Kamu İç Denetim Standartlarına göre, iç denetim faaliyeti sonucu yazılan ve dağıtımı yapılan nihai raporlar önemli bir hata veya eksiklik içeriyorsa, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a) Raporu yazan iç denetçi, raporların geri gönderilmesi talep eder b) Durum üst yöneticiye bildirilerek gelecek talimata göre hareket edilmek zorunluluğu vardır c) İç denetim yöneticisi, bu raporu alan bütün taraflara düzeltilmiş bilgileri iletmek zorundadır d) Raporu yazan iç denetçi, raporu alan taraflarla iletişime geçerek rapor üzerinden düzeltmeler yapmalarını sağlar e) Raporu alan taraflara, nihai raporun değil de taslak raporun dikkate alınması önerilir 8

10 5- İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Hem iç hem de dış değerlendirmeler İDKK tarafından yapılır b) Dış değerlendirmeler en az 5 yılda bir yapılır c) İç değerlendirmeler, sürekli izleme ve dönemsel gözden geçirmeler şeklinde yapılır d) Dış değerlendirmeler, bağımsız dış değerlendirme uzmanları tarafından yapılır e) İç değerlendirmeler, kurum içerisinde iç denetim uygulamaları ve standartlar konusunda yeterli bilgiye sahip kişilerce de yapılabilir 6- Bir mali denetim sırasında iç denetçi yaygın bir şekilde, -Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden mali tabloların bütünlüğünü bozacak derecede sapmalar olduğunu, -Muhasebe politikalarının devamlılığında sapmalar bulunduğunu, -Muhasebenin tam açıklama kavramından uzaklaşılmış olduğunu, tespit etmiş ve bu tespitlerin mali tablo kullanıcılarının görüşlerini etkileyeceğine karar vermiştir. Bu durumda, iç denetçinin hangi görüş düzeyini bildiren bir denetim raporu yazması beklenir? a) Olumlu görüş bildiren denetim raporu b) Şartlı görüş bildiren denetim raporu c) Olumsuz görüş bildiren denetim raporu d) Görüş bildirmeyen denetim raporu e) Kapsamlı görüş bildiren denetim raporu 7- Sunulan bilgilerin veya mevcut durumun doğrudan üçüncü kişilerden yazılı veya sözlü beyanlarla teyit edilmesini ifade eden bilgi toplama türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Yeniden hesaplama b) Fiziki inceleme tekniği c) Analitik inceleme d) Doğrulama e) Belge inceleme 8- Bir bilgi güvenliği denetiminde, yazılı bilgi güvenliği prosedürlerinin bulunmadığını tespit eden BT denetçisi bir sonraki adımda ne yapmalıdır? a) Prosedürleri geliştirmek b) Denetimi sonlandırmak c) Uyum testlerini gerçekleştirmek d) Yürürlükteki mevcut uygulamaları tespit etmek e) Prosedürler için öneri vermek 9- Aşağıdakilerden hangisi performans denetiminin ana süreçlerinden biri değildir? a) Konu seçimi b) Planlama (ön çalışma) c) Yürütme (tam çalışma) d) Kanıtların analizi e) Raporlama 9

11 10- İç denetim planının hazırlanmasında dikkate alınması zorunlu dokümanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Kamu iç denetimi strateji belgesi - idarenin stratejik planı b) Kamu iç denetimi strateji belgesi idarenin performans programı c) İdarenin stratejik planı idarenin performans programı d) İdarenin stratejik planı idarenin bütçesi e) İdarenin stratejik planı İdarenin iç kontrol uyum eylem planı 11- Aşağıdakilerden hangisi (makro) risk esaslı planlamanın aşamalarından birisi değildir? a) Birim, faaliyet ve süreçlerin tanınması b) Denetim evrenin oluşturulması c) Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi d) Denetim kaynaklarının tahsis edilmesi e) Risk kontrol matrisinin oluşturulması 12- İç Denetim Standartlarından Görev Planlaması ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? a) İç denetçiler, bazı görevler için; amaçları, kapsamı, süre planı ve kaynak dağılımı hususlarını dikkate alan bir çalışma planı hazırlamak ve yazılı hâle getirmek zorundadır b) İç denetçiler, her bir görev için; süre planı ve kaynak dağılımı hususlarını dikkate alan bir çalışma planı hazırlamak ve yazılı hâle getirmek zorundadır c) İç denetçiler, her bir görev için; amaçları, kapsamı, süre planı ve kaynak dağılımı hususlarını dikkate alan bir çalışma planı hazırlamak zorundadır d) İç denetçiler, her bir görev için; amaçları, kapsamı, süre planı ve kaynak dağılımı hususlarını dikkate alan bir çalışma planı hazırlamak ve yazılı hâle getirmek zorundadır e) İç denetçiler, her bir görev için; amaçları, kapsamı ve kaynak dağılımı hususlarını dikkate alan bir çalışma planı hazırlamak ve yazılı hâle getirmek zorundadır 13- İç denetçi bilgi toplama ve ön araştırma aşamasını tamamladıktan sonra elde ettiği veriler yardımıyla yapacağı risk değerlendirmesi sonucunda, denetlenecek birim ve süreçlere ilişkin potansiyel sorunlu alanları belirler. Bu kapsamda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Denetlenecek birimin temel süreçlerinin belirlenmesi b) Birimin iş süreçlerinin, süreçler arasındaki ilişkilerin, süreçteki görevliler ve rolleri ile uygulanan kontrollerin tespiti, c) İş süreçlerini görsel hale getirmeyi sağlayacak iş akış şemaları kullanılması ve belirlenen bu temel süreçlerdeki risklerin varlığının araştırılması, d) Tespit edilen potansiyel riskli alanlara ilişkin mevcut kontrollerin değiştirilmesi e) Yapısal riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla idarece uygulanan kontrollerin yeterliliği ve etkinliğinin değerlendirilmesi 14- Toplantıda alınan kararların uygulanma tarihini katılımcılarla birlikte belirlenmesi, toplantı yapılır. a) Sonrası b) Sırasında c) Öncesi d) Her zaman e) Metninde 10

12 15- Retorik nedir? a) Konuşan bir balık cinsi b) Konuşmada ses ve frekans ayarı c) Konuşma yoluyla ikna d) Konuşma ve nezaket kuralları e) Sunum kuralları 16- Her iki tarafın ortak çıkarları önemli bir sinerji yaratacaksa hangi müzakere tekniği tercih edilmelidir? a) Uyuşmacı b) Rekabetçi c) Problem çözücü d) Kaçınmacı e) Üstünlükçü 17- Türkiye, Japonya, Çin gibi toplulukçu kültürlerde a) Toplumsal olay çıkma olasılığı daha yüksektir b) Bireysel başarılar ön plandadır c) Kişilerarası iletişim daha önemlidir d) Saldırganlık azdır e) Aile ilişkileri zayıftır 18- İletişimde temel zorluğun kaynağı a) Fiziksel olarak işitme duyumuzun iyi çalışmamasıdır b) Düşünme hızımızın konuşma hızımızdan fazla olmasıdır c) Konuşma hızımızın düşünme hızımızdan fazla olmasıdır d) Duyma hızımızın düşünme hızımızdan fazla olmasıdır e) Konuşma hızının duyma hızına eşit olmaması 19- Bulgu formları oluşturulurken iç denetçinin en çok faydalandığı çalışma kâğıtları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Denetim kontrol listesi-görüşmeler-risk kontrol matrisi-test kâğıtları b) Not kâğıtları-görüşmeler-risk kontrol matrisi-test kâğıtları c) Görevlendirme yazısı-görüşmeler-risk kontrol matrisi-test kâğıtları d) Bireysel çalışma planı-görüşmeler-açılış toplantısı tutanağı-test kâğıtları e) Not kâğıtları-denetim bildirim yazıları-iş akış şeması-risk kontrol matrisi 20- İzleme faaliyeti ile ilgili yanlış olan değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir? a) İzleme faaliyetini üst yönetici bizzat yapabilir b) Geleneksel denetim ile iç denetim arasındaki belirgin ve önemli farklardan birisidir c) İç Denetim Başkanı, izleme faaliyetine ilişkin bir sistem kurmalıdır d) Mutabakat halinde danışmanlık raporlarının da izlemesi yapılabilir e) İzleme faaliyeti kapsamında iç denetçilerin yerinde denetim yapmasına gerek yoktur 11

13 21- Aşağıdakilerden hangisi örnekleme sayısına etki eden faktörlerden değildir? a) Güven aralığı b) Ana kütle büyüklüğü c) Ana kütle ortalaması d) Ana kütle içindeki payı e) Ana kütle varyansı 22- İç denetçinin yürütmekte olduğu denetim kapsamında hazırladığı bireysel çalışma planında aşağıdaki hususlardan hangisinin yer alması beklenir? a) Bulgular ve nedenleri b) Saha çalışması kapsamında gerçekleştirilen test sonuçları c) Üzerinde denetlenen birim ile uzlaşma sağlanamayan hususlar d) Denetlenen süreçle ilgili denetim önerileri e) Test yapılacak yerlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar hakkında bilgiler 23- Standartlara göre, iletişim becerisi bir iç denetçi için önemli olup, iç denetçi denetimler sırasında denetlenen birimleri bilgilendirir. İç denetçinin aşağıda belirtilen hususlardan hangisini denetlenen birimle paylaşması gerekmez? a) Denetlenen sürece özgü şekilde belirlenen denetim amaçları b) Denetlenen süreçle ilgili kontrollere ilişkin iç denetçinin ön değerlendirmesi c) Denetlenen sürecin iç denetim programına alınmasını gerektiren risk değerlendirmesi d) Denetlenen süreçle ilgili denetim önerileri e) Denetim bulguları 24- Denetimin yürütülmesi sırasında düzenlenen çalışma kâğıtları konusunda aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İç Denetim Rehberinde belirtilen iç denetim süreciyle ilgili genel çerçeveye uygun değildir? a) Çalışma kâğıtları, gerekli hallerde başkalarının kullanımına açılması için denetim tamamlandıktan sonra denetimi gerçekleştiren iç denetçi tarafından muhafaza edilir b) Denetimin hazırlık aşamasında, öncelikle, kullanılacak çalışma kâğıdı ve formların şekil ve içeriği belirlenir c) Denetime hazırlık, risk ve kontrol değerlendirmeleri, yapılan testler, bunların sonucunda elde edilen bilgi, kanıt ve sonuçlar çalışma kâğıtlarıyla belgelenmelidir d) Raporlama ve izleme faaliyetleri çalışma kâğıtlarıyla belgelendirilmelidir e) Çalışma kâğıtları, denetimin yürütülmesinde denetçiye yardımcı olmaya ve denetçinin ulaştığı bulguları desteklemeye hizmet eder 25- (X) sürecinin sistem denetimi ile görevlendirilen iç denetçi, denetim çalışmaları kapsamında diğer denetim teknikleriyle elde edilemeyecek önemli bilgi ve ipuçlarını sözlü kanıtlarla sağlayabileceğini değerlendirmektedir. Bu kapsamda iç denetçinin hangi düşüncesi hatalıdır? a) Sözlü kanıtları mümkün olduğunca başka kanıtlarla desteklemeliyim b) Mülakat yapacağım kişilerin bilgisi ve uzmanlığını göz önünde bulundurmalıyım c) Mülakat yapacağım kişilerin inanılırlığı ve samimiyetini göz ardı etmemeliyim d) Kilit personelle yapacağım görüşmelerde evet, hayır gibi kısa cevaplar alabileceğim sorular sorarak daha çok ve kesin bilgilere ulaşabilirim e) Güvenilir ve uygun sözlü kanıtlar denetim amacıma ulaşmada bana çok yardımcı olur 12

14 13

15 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE 1- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, Mali tablolar, bu tablolardan yararlanacak olanların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır şekilde düzenlenir ifadesi hangi temel kavrama ilişkindir? a) Tam Açıklama b) Belgelendirme c) Mali Tabloların Açıklanması d) Önemlilik e) Tutarlılık 2- Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre düzenlenecek temel mali tablolardan biri değildir? a) Nakit Akım Tablosu b) İç Borç Değişim Tablosu c) Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu d) Faaliyet Sonuçları Tablosu e) Öz Kaynak Değişim tablosu 3- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi dönem sonu işlemi değildir? a) Amortismana tabi varlıklar için amortisman hesaplanması b) Bütçe hesapları ana hesap grubundaki hesapların bütçe uygulama sonuçları hesabıyla karşılaştırılıp bütçe uygulama sonucunun belirlenmesi c) Dönem faaliyet sonucunun geçmiş yıl faaliyet sonucu hesabına aktarılması d) Kullanılmayan ödeneklerin iptal edilmesi veya mahsup dönemine aktarılması e) Yeniden değerlemeye tabi tutulacak varlıkların değerlemeye tabi tutulması 4- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Muhasebe kayıtları ancak yeni bir muhasebe kaydı ile düzeltilir. b) Kamu hesapları mali yıl esasına göre tutulur. c) Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise tahakkuk ettiği yılda muhasebeleştirilir. d) Tutarları net olarak hesaplanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk kaydı yapılmaz. e) Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilir. 14

16 5- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlem gelirdir. b) Mal ve hizmet karşılığı teminat veya depozito olarak verilen tutarlar, varlıklar içinde gösterilir. c) Nazım hesaplar mizanda ve bilançonun dipnotunda gösterilir. d) Dönem faaliyet sonucu ile önceki yıl/yıllar faaliyet sonuçları öz kaynaklar ana hesap grubunda yer alır. e) Varlık veya kaynakların değerleme gününde muhasebe kayıtlarındaki değerine rayiç değer denir. 6- Aşağıdaki hesaplarda izlenen duran varlıklardan hangisi amortisman ile ilişkilendirilmez? a) Demirbaşlar Hesabı b) Binalar Hesabı c) Arsa ve Araziler Hesabı d) Taşıtlar Hesabı e) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 7- Aşağıdaki hesaplardan hangisi kesin mizanda (dönem sonunda) asla bakiye veremez? a) Binalar Hesabı b) Bütçe Giderleri Hesabı c) İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı d) Demirbaşlar Hesabı e) Taşıtlar Hesabı 8- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi bütçe hesapları ana hesap grubu içerisinde yer almaz? a) Bütçe Giderleri Hesabı b) Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı c) Gelir Yansıtma Hesabı d) Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı e) Ödenekli Giderler Hesabı 9- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesap gruplarından hangisi nazım hesaplar ana hesap grubu içerisinde yer almaz? a) Ödenek Hesapları b) Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları c) Net Değer d) Taahhüt Hesapları e) Verilen Garanti Hesapları 15

17 10- Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir? 630- Giderler Hesabı Döviz Hesabı a) Döviz mevcudunun değerlemesi sonucu oluşan olumsuz kur farkının muhasebe kaydı, b) Kişi malı olarak tahsil edilen/ödenen dövizin muhasebe kaydı c) Emanet olarak tahsil edilen dövizin muhasebe kaydı, d) Döviz mevcudunun değerlemesi sonucu oluşan olumlu kur farkının muhasebe kaydı, e) Hesapta bulunan dövizlerin ulusal para birimine çevrilmesine ilişkin muhasebe kaydı 11- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi maddi duran varlıklar hesap grubu içerisinde yer almaz? a) Demirbaşlar Hesabı b) Binalar Hesabı c) Haklar Hesabı d) Taşıtlar Hesabı e) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 12- Veznedar tarafından nakit ihtiyacı için bankadan alınan paranın kasaya konulması kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) / Kasa Hesabı 102- Banka Hesabı / b) / Banka Hesabı 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı / c) / Diğer Hazır Değerler Hesabı 100- Kasa Hesabı / d) / Diğer Hazır Değerler Hesabı 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı / e) / Kasa Hesabı 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı /

18 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı XXX Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı XXX.- Kaydı ne zaman yapılır? a) Gelecek yıllara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarlardan içinde bulunulan yılı takip eden yılda gelirler hesabına aktarılması gerekenler için yılsonunda yapılır b) Gelecek yıllara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarların yılbaşında olumsuz değerlemesi sonucu yapılır. c) Gelecek aylara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarların yılbaşında olumsuz değerlemesi sonucu yapılır. d) Yılsonunda Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları hesabının kapatılması için yapılır. e) Yılsonunda Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları hesabının kapatılması için yapılır. 14- Açılış kaydını takiben 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı büyük defteri aşağıdaki gibidir. 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hs Bu durumda yapılması gereken kayıt hangisidir? a) 570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı b) 590- Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı c) 102- Banka Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı d) 590- Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı e) 590- Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

19 15- Özel bütçeli idare tarafından kullanılmakta olan ancak muhasebe kayıtlarında olmayan TL değerindeki bir bilgisayar, düzenlenen taşınır işlem fişinin muhasebe birimine gönderilmesi ile varlık envanteri işlemi yapılarak kayıtlara alınmıştır. Bu işlem ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı b) 255- Demirbaşlar Hesabı Net Değer Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı c) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı d) 255- Demirbaşlar Hesabı Net Değer Hesabı e) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

20 16- Çankaya Malmüdürlüğünce, İlçe Emniyet Müdürlüğü harcama yetkilisi mutemedi A ya kırtasiye malzemesi alımında kullanılmak üzere kasadan 800.-TL avans verilmiştir. Avansın verilmesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) Herhangi bir kayıt yapılmaz. b) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı İş Avans ve Kredileri Hesabı c) 160- İş Avans ve Kredileri Hesabı Kasa Hesabı d) 160- İş Avans ve Kredileri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı e) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Personel Avansları Hesabı

21 17- Muhasebe birimi veznesinde yapılan sayım sonucunda 19.- TL kasa noksanı tespit edilmiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 197- Sayım Noksanları Hesabı Kasa Hesabı 19.- b) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Sayım Noksanları Hesabı 19.- c) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Kasa Hesabı 19.- d) 197- Sayım Noksanları Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı 19.- e) 630- Giderler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı

22 18- Galatasaray Üniversitesi (A) harcama birimi tarafından TL tutarında kırtasiye malzemesi tüketime sevk edilmiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 630- Giderler Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı b) 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı c) 630- Giderler Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 600- Gelirler Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı e) Tüketime sevk işlemi için muhasebe birimi tarafından bir işlem yapılmaz 21

23 19- Kasa sayımı sonucu tespit edilen fazlalığın nedeninin bulunamaması durumunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 100- Kasa Hesabı b) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 500- Net Değer Hesabı c) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 100- Kasa Hesabı 805- Gelir Yansıtma Hesabı 800 Bütçe Gelirleri Hesabı d) 100- Kasa Hesabı 397- Sayım Fazlaları Hesabı e) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 600- Gelirler Hesabı 805- Gelir Yansıtma Hesabı 800 Bütçe Gelirleri Hesabı 22

24 20- Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F tarafından dersliklerde kullanılmak üzere TL tutarında bilgisayar satın alınmıştır. Muhasebe birimi 20.-TL damga vergisi kesintisi yaptıktan sonra kalan TL yi Tekno A.Ş nin banka hesabına göndermiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir (Ödenek hesapları ihmal edilmiştir)? a) 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı b) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 255- Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çek ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 255- Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı e) 255- Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

25 21- Konya Adliye Sarayı ek hizmet binası yapımı ihalesine katılan (X) firmasından nakit TL geçici teminat tutarı muhasebe birimi veznesi tarafından tahsil edilmiştir. Bu işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 910-Teminat Mektupları Hesabı Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı b) 910-Teminat Mektupları Hesabı Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 100- Kasa Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı d) 100- Kasa Hesabı Teminat Mektupları Hesabı e) 911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

26 22- Tahakkuksuz bir bütçe gelirinin banka tarafından tahsil edilmesine ilişkin olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 100- Kasa XXX Banka Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- b) 102- Banka Hesabı XXX Gelirlerden Alacaklar Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- c) 100- Kasa XXX Gelirlerden Alacaklar Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- d) 102- Banka Hesabı XXX Gelirler Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- e) 100- Kasa XXX Gelirler Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- 25

27 23- Mükellef (C) tarafından gelir vergisi beyannamesi Başkent Vergi Dairesine süresinde verilmiş ve Vergi Dairesi tarafından TL tutarında gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Bu işlem ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 100- Kasa Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı b) 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı c) 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı Emanetler Hesabı d) 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı e) 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı Emanetler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

28 24- Harcama yetkilisi mutemedi Bay (S) tamir onarım giderleri için almış olduğu 950.-TL tutarındaki avanstan harcamış olduğu 450.-TL tutarındaki mahsup belgelerini muhasebe birimine teslim etmiştir. Avansın harcanmaması sebebiyle kalan 500.-TL mutemet tarafından nakden muhasebe birimi veznesine yatırılmıştır. Avanstan kalan ve vezneye yatırılan 500.-TL ye ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 160- İş Avans ve Kredileri Hesabı Kasa Hesabı b) 161- Personel Avansları Hesabı Kasa Hesabı c) 102- Banka Hesabı İş Avans ve Kredileri Hesabı d) 100- Kasa Hesabı İş Avans ve Kredileri Hesabı e) 100- Kasa Hesabı Personel Avansları Hesabı

29 TL tutarında tahakkuklu vergi geliri çekle tahsil edilmiştir. Bu işlem ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 100- Kasa Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı b) 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı c) 101- Alınan Çekler Hesabı Emanetler Hesabı d) 101- Alınan Çekler Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı e) 101- Alınan Çekler Hesabı Emanetler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

30 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MEVZUAT 1- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolüne ilişkin bütçe ilkelerinden biri değildir? a) Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar b) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır c) Tüm gelir ve giderler safi olarak bütçelerde gösterilir d) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır e) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez 2- Aşağıdakilerden hangisi performans programlarının unsurlarından biri değildir? a) Performans hedefleri b) Faaliyetler c) Performans göstergeleri d) İş programları e) Kaynak ihtiyacı 3- Harcama yetkililiğine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir b) Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen her bir birimin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir c) Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez d) Bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici ve üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından ilgili Bakanlığın uygun görüşü üzerine yürütülebilir e) Harcama yetkililiği ile ilgili düzenleme yapmaya mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı, diğer idareler içinse Maliye Bakanlığı yetkilidir 4- Harcama talimatı ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Bakan ve üst yöneticiler, bazı mali işlemleri, işlem sürecine başlamadan önce ön izinlerine tabi tutabilirler ancak bu durumda mali olarak Bakan veya üst yönetici harcama yetkilisi ile birlikte sorumlu tutulurlar b) Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler c) Harcama talimatları kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı yönünden ilgili harcama biriminin ön mali kontrolüne tabidir d) İhale onay belgesi aynı zamanda bir harcama talimatıdır e) Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır 29

31 sayılı Kanuna göre, bir idarede mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesinden sorumlu olan birim/kamu görevlisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Üst yönetici b) Harcama yetkilisi c) Mali hizmetler birimi yöneticisi d) İç denetçi e) Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi sayılı Kanun, kamu idarelerinin üstlendikleri görevlerini hükümet politikaları çerçevesinde yürütmelerini ve hesap vermelerini sağlamak üzere bir dizi doküman hazırlamalarını öngörmektedir. Aşağıda isimleri yazılı dokümanlardan hangisi bu kapsamda değildir? a) Bütçe b) Performans programı c) Orta vadeli program d) Stratejik plan e) Faaliyet Raporu 7- Stratejik yönetim döngüsünün ilk adımını hangi süreç oluşturur? a) Stratejik planlama b) Değerlendirme c) Bütçeleme d) Uygulama e) İç denetim 8- Taburcu olan hastalardan tedavi hizmetlerinden memnun olanların oranı ve aşılanan çocuk başına maliyet göstergelerinin niteliği sırasıyla hangileridir? a) Kalite-Çıktı b) Girdi-Çıktı c) Çıktı-Kalite d) Çıktı-Sonuç e) Kalite-Verimlilik 9- Kamu zararının belirlenmesinde esas alınan hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi b) İlgili mevzuatı gereğince görevlendirilen komisyon veya kişilerce rayiç bedelinden daha düşük fiyatla mal alınması c) Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması d) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması e) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması 30

32 10- Teklif mektuplarıyla ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması gerekir c) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi gerekir d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur e) Teklif mektubu, teklif edilen bedelden hangi oranda indirim yapılacağını içerecek şekilde düzenlenir 11- Aşağıdakilerden hangisi ihale dışı bırakılmamalıdır? a) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan b) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan c) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında gecikme cezası kesilen e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen Sayılı Kamu İhale Kanunu göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde teknik şartname hazırlanması zorunlu değildir b) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir c) Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir d) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir e) Açık ihale usulü ile yapılan ihalede, yaklaşık maliyet teklif fiyatlarının açıklandığı oturumda teklif fiyatlarıyla birlikte bir tutanağa bağlanarak isteklilere açıklanır 13- İlan edilen ihale tarihinde, ihaleye katılan isteklilerin de hazır bulunduğu bir mal alımı ihalesinde; ihale komisyonunun teklifleri değerlendirdiği birinci oturumda yapacağı çalışmalara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet isteklilerin teklif fiyatları açıklanmadan önce açıklanır b) İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır c) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir d) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır e) Teklifi oluşturan belgelerde eksik belgesi olan isteklilerin belgeleri ihale komisyonunca tamamlattırılır 31

33 14- İhale işlemlerine karşı yapılan şikâyet başvurularının kimin tarafından cevaplanması gerekmektedir? a) İhale komisyonu b) İhale komisyonu başkanı c) İhale komisyonundaki uzman üyelerden herhangi biri d) İhale yetkilisi e) İhale komisyonunun en az üç üyesi 15- Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden değildir? a) Bu özelliklerini korudukları sürece özel mülkiyete konu olmazlar b) Tapuya tescil edilmezler (Hizmet malları hariç) c) Kamulaştırılamazlar d) Kazandırıcı zaman aşımı yoluyla iktisap edilemezler e) Haczedilebilirler 16- Aşağıda yer alan düzenlemelerin hangisinde taşınmaz satışına ilişkin hükümler yer almamaktadır? a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu b) Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik c) 2004 sayılı İcra İflas Kanunu d) 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 17- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisine ödeme yapılmaz? a) Gerçek kişilerde duruma göre vekiline b) Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerine c) Alacaklının ölümü halinde varislere d) Kayyım tayinini gerektiren durumlarda kayyıma e) Tüzel kişilerde görevlendirilen mutemede sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar b) Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar c) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar d) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna itiraz edilebilir e) Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler 19- Anayasaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır b) Uyarma cezasıyla ilgili olanlar hariç disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz c) Memurlar ve diğer kamu görevlileri toplu sözleşme hakkına sahiptir d) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir e) Kamu hizmetine alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez 32

34 20- Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen sınıflardan biri değildir? a) Mülki İdare Amirleri Hizmetleri Sınıfı b) Emniyet Hizmetleri Sınıfı c) Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı d) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı e) Denetim Hizmetleri Sınıfı Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi nin görevlerinden biri değildir? a) Yüce Divan sıfatıyla, belli bazı yüksek devlet görevlilerini görevleriyle ilgili suçlardan ötürü yargılamak b) Uyuşmazlık Mahkemesi sıfatıyla, çeşitli yargı kolları arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karar bağlamak c) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine dair Meclis çe alınan kararlara karşı yapılan başvuruları karara bağlamak d) Siyasî partilerin malî denetimini yapmak e) Siyasî partilerin kapatılması veya devlet yardımından yoksun bırakılması istemiyle açılan davaları karara bağlamak 22- Kaymakam tarafından yapılması gereken bir idari işlemin Vali tarafından yapılması, idari işlemi hangi unsuru yönünden hukuka aykırı kılar? a) Yetki b) Şekil c) Sebep d) Konu e) Maksat 23- Mahalli idarelerin belirli idari işlemlerinin İçişleri Bakanlığı nın onayına tabi tutulması ne tür bir yetkinin kullanılmasıdır? a) Hiyerarşi b) İdari Vesayet c) Yetki Genişliği d) Yer Yönünden e) Demokratik Yönetim 24- Avrupa Birliği (AB) bütçesi yönetiminde nihai sorumluluk aşağıdakilerden hangisine aittir? a) Komisyon b) Konsey c) Parlamento d) AB Sayıştayı e) Ombudsman 25- AB tarafından hazırlanan mali perspektifler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bütçedeki her başlık ve alt başlık için harcama miktarlarını belirler b) Her yıl için yapılır c) Orta vadeli harcama çerçevesidir d) Mali perspektifteki tavanlar cari fiyatlarla ifade edilir e) Öngörülmeyen harcamalar için bir pay bırakılmaktadır 33

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 2 3.

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AKSARAY BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİİ ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİSTANBUL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MESLEKİİ YETERLİİLİİK KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HUDUT VE SAHİİLLER SAĞLIIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STANDARTLARI Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü Neden İç Kontrol Harcama Yetkilisi Harcama Talimatı - İhale onay

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ADIIYAMAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Muhasebe Yetkilisi (MY) Amiri : Sorumluluk

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2016 İÇERİK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ (BÜYÜKŞEHİRE BAĞLI) 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ (BÜYÜKŞEHİRE BAĞLI) 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KOCAELİ GEBZE BELEDİYESİ (BÜYÜKŞEHİRE BAĞLI) 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK STANDARTLARII ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek?

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin; risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII CUMHURİİYET ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YARGIITAY BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

Amaç ve kapsam. Dayanak

Amaç ve kapsam. Dayanak YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MUĞLA SIITKII KOÇMAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı