KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI"

Transkript

1 KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız. 2. Tek oturumda yapılacak Sertifika Sınavı, 4 ayrı bölümden oluşmaktadır. 3. Sınavda toplam 100 soru sorulmaktadır. 4. Toplam süre 150 dakikadır. 5. Test kitapçığındaki her sorunun sadece bir doğru yanıtı vardır. 6. Sınavın değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılacak ve yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen seçeneği işaretleyip boş soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. Ankara, 06 Nisan 2013

2 1

3 BİRİNCİ BÖLÜM KURUMSAL YÖNETİM, RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL 1- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin şekillendiği dört ana ilkeden biri değildir? a) Şeffaflık b) Hesap verebilirlik c) Sorumluluk d) Adil olmak e) Basiretli olmak 2- Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir kurumsal yönetim anlayışına sahip olunmasının şirketlere sağladığı faydalar arasında bulunmamaktadır? a) Sermaye ve para piyasalarına erişimin kolaylaşması b) Hesap verebilirliği sağlayacak etkin iç kontrol sisteminin kurulması c) Oluşturulan şeffaf yönetim yaklaşımı ile yatırımcılar ve kreditörlerle ilişkilerin geliştirilmesi d) Garantili kar dağıtımı imkânı yaratması e) Küçük hissedarlar ve yatırımların korunması sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen, riskin erken saptanması ve yönetilmesine ilişkin düzenlemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a) Düzenleme, borsa şirketleri için öngörülmüştür b) Bir iç kontrol mekanizması niteliğindedir c) Yönetimin, gözetim altında tutulması hedeflenmektedir d) Risk odaklı olup, gelecek ve geleceğin yorumuyla ilgilidir e) Amaç, yönetim, yönetim kurulu ve genel kurulu devamlı uyanık tutarak gerektiğinde etkili önlemlerin alınmasını sağlamaktır 4- Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün özellikleri arasında yer almaz? a) Kişilerden etkilenir b) Sadece makul bir ölçüde güvenilirlik sağlar c) Bir süreçtir d) Finans birimi tarafından takip edilir e) Amaçlara ulaşmada kullanılan araçtır 5- Aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün özellikleri arasında yer almaz? a) Tutarlı ve devamlı politika güden yönetimlerin bulunması b) Değişikliklerin izlenmesini ve devamını sağlayacak etkin değişim gözetmenlerinin bulunması c) Etkili bir insan kaynakları akışının bulunması d) Sürekli değerlendirme sağlayacak yönetim mekanizması ve araçların bulunması e) Şirketin bilgi sistemlerinin teknik ekiplere destek sağlayacak şekilde düzenlenmiş olması 2

4 6- I. Manuel kontrollerin değerlendirilmesinde, otomatik kontrollere göre daha az örnek değerlendirilir II. Kontrolün frekansı (uygulama sıklığı) arttıkça örneklem de artar III. Güvence düzeyi arttıkça örneklem de artar IV. İç kontrolün yapısı karmaşıklaştıkça örneklem sayısı da artar Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? a) II-III-IV b) I-II c) I-II-IV d) I-II-III-IV e) Yalnız I 7- Aşağıdakilerden hangisi yumuşak kontrollerden biri değildir? a) Güven b) Ortak değerler c) Yüksek ahlaki standartlar d) Bürokrasi e) Kuvvetli liderlik 8- Aşağıdakilerden hangisi, otomatik ve önleyici bir kontrol olarak değerlendirilebilir? a) Alacak raporlarının aylık olarak gözden geçirilerek ödenmemiş borçların takibi b) Faturaların sistem içerisine yerleştirilmiş yetki limitleri doğrultusunda onaylanması c) Satış müdürünün satış ekibinin satış performansını ölçmek için aylık raporları incelemesi d) Finans direktörünün satış raporunu bütçe ile her ay karşılaştırması e) Bankaya ödeme talimatından önce yetkili iki kişinin imzasının alınması 9- Aşağıdakilerden hangisi dış faktörlerden kaynaklanan bir risk unsurudur? a) Yeni personel b) Yeni bilgi sistemleri altyapısı c) İşlem hacminde artış d) Ekonomik kriz e) Yeni satış müdürü 10- Aşağıdakilerden hangisi kalıntı riskle ilgili doğru bir ifadedir? a) Getirisi olan bir risktir b) Maruz kalınan riskin gerçekleşme olasılığı veya etkisini değiştirmeye yönelik yönetim tarafından her hangi bir eylem yapılmadığında karşılaşılan risktir c) Yönetimin, riski gidermeye yönelik aldığı tedbirler veya halihazırda uyguladığı mevcut iç kontrollere rağmen kalan risktir d) Sadece finansal risklerdir e) Kalıntı riski sıfırlamak mümkündür 3

5 11- Aşağıdakilerden hangisi kurumsal risk yönetiminin adımlarından biri değildir? a) Risklerin belirlenmesi b) Detay testlerin gerçekleştirilmesi c) Risklerin değerlendirilmesi d) Risklere cevap verilmesi e) Risklerin izlenmesi 12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) İç denetim fonksiyonu, riskler karşısında alınan tedbirleri değerlendirir b) İç denetim fonksiyonu, iç kontrol sisteminin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirir c) Kurumsal risk yönetiminde getirisi olan riskler de değerlendirilir d) İş süreçlerine ait politika ve prosedürler, iç denetim birimi tarafından belirlenir e) Kurumdaki kontroller uygulanmadan önce, iç denetim birimi tarafından gözden geçirilebilir 13- Aşağıdakilerden hangisi riskin negatif sonuçlarına örnektir? a) Parasal kaynakların finansal yatırım araçlarında değerlendirilmesi sonucunda daha fazla getiri elde edilmesi b) Kurumun iş süreçlerinde bilgi sistemi kullanımının yaygınlaştırılarak işlerin daha az hata ile daha kısa zamanda sonuçlandırılmasının sağlanması c) Şirketin yeni bir ürün pazarına girmesi nedeniyle cirosunun artması d) İki şirketin birleşmesi ile oluşan yeni organizasyonel yapıya ilişkin memnuniyetsizlik nedeniyle iyi işgücünün kaybedilmesi e) Düşük işgücü maliyeti olan bir ülkeye yatırım nedeniyle kurum giderlerinin azalması 14- İç denetim faaliyeti sırasında, her düzeydeki personelin yıllık eğitim ihtiyacının belirlenmesi, planlanması ve uygulanmasına ilişkin bir iç genelgenin yürürlükte olduğu ve söz konusu genelgenin amacına uygun bir şekilde uygulandığı tespit edilmiştir. Yukarıda yer verilen tespitin örtüştüğü iç kontrol bileşeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? a) Kontrol ortamı b) Risk değerlendirme c) Kontrol faaliyetleri d) Bilgi ve iletişim e) Gözetim 15- İç denetçilerin iç kontrole ilişkin sorumlulukları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? a) Yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak b) Birimlerde etkili bir iç kontrol sistemi oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek c) İç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarını başlatmak, bu amaçla birimleri koordine etmek d) İdarede yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını için gerekli tedbirleri almak e) İç kontrol sistemine ilişkin tasarım ve uygulamaların uygunluğunu ve yeterliliğini değerlendirmek ve geliştirilmesi için öneriler sunmak 4

6 16- Aşağıdaki ifadelerden hangisinde, yapılan düzenleme ile ilgili Kontrol Faaliyetleri Standardı yanlış olarak eşleştirilmiştir? a) Muhasebe yetkilisi görevi ile harcama yetkilisi görevleri birleşemez/görevler Ayrılığı b) İhale Komisyonuna yedek üye belirlenmesi/faaliyetlerin Sürekliliği c) İdarenin bilgi işlem biriminde depolanan elektronik bilgilerin yedeklenmesi/bilgi Sistemleri Kontrolleri d) Yapılan harcamaların türüne göre hangi belgelerin ödemeye esas olmak üzere kanıtlayıcı belge olarak kullanılacağını ve bunların şekil ve türlerini düzenleyen Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği/Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri e) İdareye alının bilgisayarların ayniyat yetkilisine teslim edilmesi ve bunun karşılığında Taşınır İşlem Fişi doldurulması/prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi 17- Aşağıdakilerden hangisi riskleri tespit etme yöntemlerinden biri değildir? a) Beyin Fırtınası b) Etki-Olasılık Analizi c) PESTLE Analizi d) Araştırma ve Anketler e) SWOT (GZFT) Analizi 18- Aşağıdakilerden hangisi riske karşı verilecek cevaplar açısından uygun bir eşleştirme değildir? a) Sınır karakolunun kışın kapanan yolunun açılması için Karayolları Genel Müdürlüğüne ilgili idareden ödenek aktarılması/riski Devretmek b) İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK), yapacağı iç denetçi sertifika sınavını, Kurulun yeterli idari kapasitesinin olmaması gerekçesiyle çok riskli bulup, bu konuda uzmanlığı bulunan ÖSYM ye bırakması/riski kontrol etmek c) Ölümcül hastalığı bulunan bir hastanın maddi yetersizliklerden dolayı doktora gidememesi/riski Kabul Etmek d) Gelir İdaresi Başkanlığının bazı mükellefler açısından kazancın belli bir miktarın altında olamayacağı gerekçesiyle Ortalama Kar Haddi ve Asgari Gayrisafi Hasılat Esası nı uygulaması/riski Kontrol Etmek e) Belli parasal sınırların üzerindeki taahhüt ve sözleşme tasarılarının strateji birimlerinin ön mali kontrolüne tabi tutulması/riski Kontrol Etmek 19- Kamu İç Kontrol Standartlarına göre, İzleme Standartları arasında yer alan İç Kontrolün Değerlendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) İdareler, iç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlemelidir b) İdareler iç kontrol sistemini, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntemi birlikte kullanarak değerlendirmelidir c) İdareler iç kontrol sistemini iki yılda bir kez değerlendirmelidir d) İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır e) İdareler iç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemleri belirlemeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulamalıdır 5

7 20- Bilgi ve İletişim standartlarının, iç kontrol sistemindeki yeri ve önemi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Bilgi ve iletişim, kurumsal amaç ve hedeflere ulaşma yolunda gerekli yöntem, süreç ve araçları sunan iç kontrol sisteminin işlerliğini destekler. b) Yöneticiler ve personelin, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmeleri, idarede etkin bir bilgi iletişim sisteminin kurulması ve işletilmesiyle mümkündür. c) İdarede; kontrol ortamı gereklilikleri, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri ve izleme, bilgi paylaşımı ve iletişim yoluyla sağlanır. d) Karar almayı desteklemek ve faaliyetleri izlemek amacıyla; idarelerde raporların türü, kim tarafından, ne zaman hazırlanacağı, kime sunulacağı, dayanağı ve raporlama ilkelerinin belirlenmiş ve duyurulmuş olması gerekir. e) İdarelerin usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin sadece üçüncü kişiler tarafından yapılacak ihbarları dikkate alması gerekir. 21- I. Risk yönetimi sisteminin etkililiğini değerlendirmek II. İç kontrol süreçlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak III. Performans yönetimi ve hesap verebilirliğin etkili bir şekilde işleyip işlemediğini değerlendirmek IV. Etik ilkelere uygun hareket edilip edilmediğini değerlendirmek İç denetim, yukarıdakilerden hangisini/hangilerini yaparak bir kurumun yönetişim süreçlerinin iyileştirilmesine doğrudan katkı verebilir? a) Yalnız III b) I-II-III c) III-IV d) Yalnız IV e) I-II-III-IV I.Yazılım geliştirme ekibinde proje grubu yöneticiliği II.Yazılım programının tasarımının uygulama öncesi gözden geçirilmesi III.Yazılım uygulamalarının bilgi güvenliği standartlarına uygunluğunun denetimi 22- Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, bir kurumda iç kontrol süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında iç denetimin üstlenebileceği bir rol/rollerden değildir? a) Yalnız II b) I-II c) Yalnız I d) Yalnız III e) I-II-III 6

8 23- Bir kurum, tüm evrak sistemini elektronik ortama taşımayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, projenin fizibilite analizini yapmak üzere bir proje grubu oluşturulmuş olup, iç denetim biriminde bilgi teknolojileri konusunda tek yetkin kişi olan bir iç denetçinin de bu projede görev alması gündeme gelmiştir. Söz konusu iç denetçinin, aşağıdaki görevlerden hangisini üstlenmesinde sakınca yoktur? a) Projenin olası maliyetleriyle ilgili firmalardan fiyat araştırması yapmak b) Firmaların pazarlamak istedikleri evrak programlarının deneme sürümlerinin kurulumunu yapmak c) Projenin gerçekleştirilmesine yönelik teknik şartname taslağını hazırlamak d) Evrak süreçlerinin mevcut maliyetleri ile projenin olası maliyetleri vb. dikkate alınarak fayda-maliyet analizi yapılıp yapılmadığını değerlendirmek e) Proje grubu adına fayda-maliyet analizi yapmak 24- Sayıştay ın yapacağı düzenlilik denetimi aşağıdaki denetim türlerinden hangilerini içerir? a) Mali denetim-uygunluk denetimi b) Mali denetim-performans denetimi c) Uygunluk denetimi-performans denetimi d) Uygunluk denetimi-sistem denetimi e) Bilgi teknolojileri denetimi-uygunluk denetimi 25- Sayıştay ın denetim kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmez? a) Mahalli İdareler b) Sosyal Güvenlik Kurumu c) Kamu Payı % 50 nin altında kalan anonim ortaklıklar d) Hazine Alacakları e) Kamu İktisadi Teşebbüsleri 7

9 İKİNCİ BÖLÜM DENETİM YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI 1- Bir iç denetçinin mesleki ve kişisel çıkarlarının çatışması durumu, uluslararası iç denetim standartlarından hangi Nitelik Standardıyla ilgilidir? a) 1322 Aykırılıkların açıklanması b) 1110 Kurum içi bağımsızlık c) 1210 Yeterlilik d) 1100 Bağımsızlık ve objektiflik e) 1120 Bireysel objektiflik 2- Aşağıdakilerden hangisi bireysel denetimin planlanmasında dikkate alınması gereken hususlar arasında yer almaz? a) Faaliyetin hedefleri ve faaliyetin performansını kontrol ederken kullanılan yöntemler b) Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinde önemli gelişme sağlayacak imkanlar c) İlgili kontrol çerçevesi veya modeline göre, faaliyetin risk yönetimi süreçlerinin yeterlilik ve etkililiği d) Faaliyetin hedeflerine, kaynaklarına ve operasyonlarına yönelik önemsiz riskler ve bu risklerin etki ve ihtimallerini kabul edilebilir bir seviyede tutmanın yol ve araçları e) İlgili faaliyetin kontrol süreçlerinin yeterlilik ve etkililiği 3- İç denetçiler, görevin tamamını veya bir kısmını yapmak için gereken bilgi ve becerilerin veya diğer vasıfların hepsine sahip değilse, İç Denetim Yöneticisi -birim veya kurum dışındaki- uzmanlardan nitelikli, tavsiye ve yardım temin etmek zorundadır. ifadesi hangi nitelik standardı içerisinde açıklanmıştır? a) Azami mesleki özen ve dikkat b) Yeterlilik/yetkinlik c) Sürekli meslek gelişim d) Kalite güvence ve geliştirme programının gereklilikleri e) Dış değerlendirmeler 4- Kamu İç Denetim Standartlarına göre, iç denetim faaliyeti sonucu yazılan ve dağıtımı yapılan nihai raporlar önemli bir hata veya eksiklik içeriyorsa, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a) Raporu yazan iç denetçi, raporların geri gönderilmesi talep eder b) Durum üst yöneticiye bildirilerek gelecek talimata göre hareket edilmek zorunluluğu vardır c) İç denetim yöneticisi, bu raporu alan bütün taraflara düzeltilmiş bilgileri iletmek zorundadır d) Raporu yazan iç denetçi, raporu alan taraflarla iletişime geçerek rapor üzerinden düzeltmeler yapmalarını sağlar e) Raporu alan taraflara, nihai raporun değil de taslak raporun dikkate alınması önerilir 8

10 5- İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Hem iç hem de dış değerlendirmeler İDKK tarafından yapılır b) Dış değerlendirmeler en az 5 yılda bir yapılır c) İç değerlendirmeler, sürekli izleme ve dönemsel gözden geçirmeler şeklinde yapılır d) Dış değerlendirmeler, bağımsız dış değerlendirme uzmanları tarafından yapılır e) İç değerlendirmeler, kurum içerisinde iç denetim uygulamaları ve standartlar konusunda yeterli bilgiye sahip kişilerce de yapılabilir 6- Bir mali denetim sırasında iç denetçi yaygın bir şekilde, -Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden mali tabloların bütünlüğünü bozacak derecede sapmalar olduğunu, -Muhasebe politikalarının devamlılığında sapmalar bulunduğunu, -Muhasebenin tam açıklama kavramından uzaklaşılmış olduğunu, tespit etmiş ve bu tespitlerin mali tablo kullanıcılarının görüşlerini etkileyeceğine karar vermiştir. Bu durumda, iç denetçinin hangi görüş düzeyini bildiren bir denetim raporu yazması beklenir? a) Olumlu görüş bildiren denetim raporu b) Şartlı görüş bildiren denetim raporu c) Olumsuz görüş bildiren denetim raporu d) Görüş bildirmeyen denetim raporu e) Kapsamlı görüş bildiren denetim raporu 7- Sunulan bilgilerin veya mevcut durumun doğrudan üçüncü kişilerden yazılı veya sözlü beyanlarla teyit edilmesini ifade eden bilgi toplama türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Yeniden hesaplama b) Fiziki inceleme tekniği c) Analitik inceleme d) Doğrulama e) Belge inceleme 8- Bir bilgi güvenliği denetiminde, yazılı bilgi güvenliği prosedürlerinin bulunmadığını tespit eden BT denetçisi bir sonraki adımda ne yapmalıdır? a) Prosedürleri geliştirmek b) Denetimi sonlandırmak c) Uyum testlerini gerçekleştirmek d) Yürürlükteki mevcut uygulamaları tespit etmek e) Prosedürler için öneri vermek 9- Aşağıdakilerden hangisi performans denetiminin ana süreçlerinden biri değildir? a) Konu seçimi b) Planlama (ön çalışma) c) Yürütme (tam çalışma) d) Kanıtların analizi e) Raporlama 9

11 10- İç denetim planının hazırlanmasında dikkate alınması zorunlu dokümanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Kamu iç denetimi strateji belgesi - idarenin stratejik planı b) Kamu iç denetimi strateji belgesi idarenin performans programı c) İdarenin stratejik planı idarenin performans programı d) İdarenin stratejik planı idarenin bütçesi e) İdarenin stratejik planı İdarenin iç kontrol uyum eylem planı 11- Aşağıdakilerden hangisi (makro) risk esaslı planlamanın aşamalarından birisi değildir? a) Birim, faaliyet ve süreçlerin tanınması b) Denetim evrenin oluşturulması c) Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi d) Denetim kaynaklarının tahsis edilmesi e) Risk kontrol matrisinin oluşturulması 12- İç Denetim Standartlarından Görev Planlaması ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? a) İç denetçiler, bazı görevler için; amaçları, kapsamı, süre planı ve kaynak dağılımı hususlarını dikkate alan bir çalışma planı hazırlamak ve yazılı hâle getirmek zorundadır b) İç denetçiler, her bir görev için; süre planı ve kaynak dağılımı hususlarını dikkate alan bir çalışma planı hazırlamak ve yazılı hâle getirmek zorundadır c) İç denetçiler, her bir görev için; amaçları, kapsamı, süre planı ve kaynak dağılımı hususlarını dikkate alan bir çalışma planı hazırlamak zorundadır d) İç denetçiler, her bir görev için; amaçları, kapsamı, süre planı ve kaynak dağılımı hususlarını dikkate alan bir çalışma planı hazırlamak ve yazılı hâle getirmek zorundadır e) İç denetçiler, her bir görev için; amaçları, kapsamı ve kaynak dağılımı hususlarını dikkate alan bir çalışma planı hazırlamak ve yazılı hâle getirmek zorundadır 13- İç denetçi bilgi toplama ve ön araştırma aşamasını tamamladıktan sonra elde ettiği veriler yardımıyla yapacağı risk değerlendirmesi sonucunda, denetlenecek birim ve süreçlere ilişkin potansiyel sorunlu alanları belirler. Bu kapsamda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a) Denetlenecek birimin temel süreçlerinin belirlenmesi b) Birimin iş süreçlerinin, süreçler arasındaki ilişkilerin, süreçteki görevliler ve rolleri ile uygulanan kontrollerin tespiti, c) İş süreçlerini görsel hale getirmeyi sağlayacak iş akış şemaları kullanılması ve belirlenen bu temel süreçlerdeki risklerin varlığının araştırılması, d) Tespit edilen potansiyel riskli alanlara ilişkin mevcut kontrollerin değiştirilmesi e) Yapısal riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla idarece uygulanan kontrollerin yeterliliği ve etkinliğinin değerlendirilmesi 14- Toplantıda alınan kararların uygulanma tarihini katılımcılarla birlikte belirlenmesi, toplantı yapılır. a) Sonrası b) Sırasında c) Öncesi d) Her zaman e) Metninde 10

12 15- Retorik nedir? a) Konuşan bir balık cinsi b) Konuşmada ses ve frekans ayarı c) Konuşma yoluyla ikna d) Konuşma ve nezaket kuralları e) Sunum kuralları 16- Her iki tarafın ortak çıkarları önemli bir sinerji yaratacaksa hangi müzakere tekniği tercih edilmelidir? a) Uyuşmacı b) Rekabetçi c) Problem çözücü d) Kaçınmacı e) Üstünlükçü 17- Türkiye, Japonya, Çin gibi toplulukçu kültürlerde a) Toplumsal olay çıkma olasılığı daha yüksektir b) Bireysel başarılar ön plandadır c) Kişilerarası iletişim daha önemlidir d) Saldırganlık azdır e) Aile ilişkileri zayıftır 18- İletişimde temel zorluğun kaynağı a) Fiziksel olarak işitme duyumuzun iyi çalışmamasıdır b) Düşünme hızımızın konuşma hızımızdan fazla olmasıdır c) Konuşma hızımızın düşünme hızımızdan fazla olmasıdır d) Duyma hızımızın düşünme hızımızdan fazla olmasıdır e) Konuşma hızının duyma hızına eşit olmaması 19- Bulgu formları oluşturulurken iç denetçinin en çok faydalandığı çalışma kâğıtları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Denetim kontrol listesi-görüşmeler-risk kontrol matrisi-test kâğıtları b) Not kâğıtları-görüşmeler-risk kontrol matrisi-test kâğıtları c) Görevlendirme yazısı-görüşmeler-risk kontrol matrisi-test kâğıtları d) Bireysel çalışma planı-görüşmeler-açılış toplantısı tutanağı-test kâğıtları e) Not kâğıtları-denetim bildirim yazıları-iş akış şeması-risk kontrol matrisi 20- İzleme faaliyeti ile ilgili yanlış olan değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir? a) İzleme faaliyetini üst yönetici bizzat yapabilir b) Geleneksel denetim ile iç denetim arasındaki belirgin ve önemli farklardan birisidir c) İç Denetim Başkanı, izleme faaliyetine ilişkin bir sistem kurmalıdır d) Mutabakat halinde danışmanlık raporlarının da izlemesi yapılabilir e) İzleme faaliyeti kapsamında iç denetçilerin yerinde denetim yapmasına gerek yoktur 11

13 21- Aşağıdakilerden hangisi örnekleme sayısına etki eden faktörlerden değildir? a) Güven aralığı b) Ana kütle büyüklüğü c) Ana kütle ortalaması d) Ana kütle içindeki payı e) Ana kütle varyansı 22- İç denetçinin yürütmekte olduğu denetim kapsamında hazırladığı bireysel çalışma planında aşağıdaki hususlardan hangisinin yer alması beklenir? a) Bulgular ve nedenleri b) Saha çalışması kapsamında gerçekleştirilen test sonuçları c) Üzerinde denetlenen birim ile uzlaşma sağlanamayan hususlar d) Denetlenen süreçle ilgili denetim önerileri e) Test yapılacak yerlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar hakkında bilgiler 23- Standartlara göre, iletişim becerisi bir iç denetçi için önemli olup, iç denetçi denetimler sırasında denetlenen birimleri bilgilendirir. İç denetçinin aşağıda belirtilen hususlardan hangisini denetlenen birimle paylaşması gerekmez? a) Denetlenen sürece özgü şekilde belirlenen denetim amaçları b) Denetlenen süreçle ilgili kontrollere ilişkin iç denetçinin ön değerlendirmesi c) Denetlenen sürecin iç denetim programına alınmasını gerektiren risk değerlendirmesi d) Denetlenen süreçle ilgili denetim önerileri e) Denetim bulguları 24- Denetimin yürütülmesi sırasında düzenlenen çalışma kâğıtları konusunda aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İç Denetim Rehberinde belirtilen iç denetim süreciyle ilgili genel çerçeveye uygun değildir? a) Çalışma kâğıtları, gerekli hallerde başkalarının kullanımına açılması için denetim tamamlandıktan sonra denetimi gerçekleştiren iç denetçi tarafından muhafaza edilir b) Denetimin hazırlık aşamasında, öncelikle, kullanılacak çalışma kâğıdı ve formların şekil ve içeriği belirlenir c) Denetime hazırlık, risk ve kontrol değerlendirmeleri, yapılan testler, bunların sonucunda elde edilen bilgi, kanıt ve sonuçlar çalışma kâğıtlarıyla belgelenmelidir d) Raporlama ve izleme faaliyetleri çalışma kâğıtlarıyla belgelendirilmelidir e) Çalışma kâğıtları, denetimin yürütülmesinde denetçiye yardımcı olmaya ve denetçinin ulaştığı bulguları desteklemeye hizmet eder 25- (X) sürecinin sistem denetimi ile görevlendirilen iç denetçi, denetim çalışmaları kapsamında diğer denetim teknikleriyle elde edilemeyecek önemli bilgi ve ipuçlarını sözlü kanıtlarla sağlayabileceğini değerlendirmektedir. Bu kapsamda iç denetçinin hangi düşüncesi hatalıdır? a) Sözlü kanıtları mümkün olduğunca başka kanıtlarla desteklemeliyim b) Mülakat yapacağım kişilerin bilgisi ve uzmanlığını göz önünde bulundurmalıyım c) Mülakat yapacağım kişilerin inanılırlığı ve samimiyetini göz ardı etmemeliyim d) Kilit personelle yapacağım görüşmelerde evet, hayır gibi kısa cevaplar alabileceğim sorular sorarak daha çok ve kesin bilgilere ulaşabilirim e) Güvenilir ve uygun sözlü kanıtlar denetim amacıma ulaşmada bana çok yardımcı olur 12

14 13

15 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE 1- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, Mali tablolar, bu tablolardan yararlanacak olanların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır şekilde düzenlenir ifadesi hangi temel kavrama ilişkindir? a) Tam Açıklama b) Belgelendirme c) Mali Tabloların Açıklanması d) Önemlilik e) Tutarlılık 2- Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre düzenlenecek temel mali tablolardan biri değildir? a) Nakit Akım Tablosu b) İç Borç Değişim Tablosu c) Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu d) Faaliyet Sonuçları Tablosu e) Öz Kaynak Değişim tablosu 3- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi dönem sonu işlemi değildir? a) Amortismana tabi varlıklar için amortisman hesaplanması b) Bütçe hesapları ana hesap grubundaki hesapların bütçe uygulama sonuçları hesabıyla karşılaştırılıp bütçe uygulama sonucunun belirlenmesi c) Dönem faaliyet sonucunun geçmiş yıl faaliyet sonucu hesabına aktarılması d) Kullanılmayan ödeneklerin iptal edilmesi veya mahsup dönemine aktarılması e) Yeniden değerlemeye tabi tutulacak varlıkların değerlemeye tabi tutulması 4- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Muhasebe kayıtları ancak yeni bir muhasebe kaydı ile düzeltilir. b) Kamu hesapları mali yıl esasına göre tutulur. c) Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise tahakkuk ettiği yılda muhasebeleştirilir. d) Tutarları net olarak hesaplanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk kaydı yapılmaz. e) Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilir. 14

16 5- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlem gelirdir. b) Mal ve hizmet karşılığı teminat veya depozito olarak verilen tutarlar, varlıklar içinde gösterilir. c) Nazım hesaplar mizanda ve bilançonun dipnotunda gösterilir. d) Dönem faaliyet sonucu ile önceki yıl/yıllar faaliyet sonuçları öz kaynaklar ana hesap grubunda yer alır. e) Varlık veya kaynakların değerleme gününde muhasebe kayıtlarındaki değerine rayiç değer denir. 6- Aşağıdaki hesaplarda izlenen duran varlıklardan hangisi amortisman ile ilişkilendirilmez? a) Demirbaşlar Hesabı b) Binalar Hesabı c) Arsa ve Araziler Hesabı d) Taşıtlar Hesabı e) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 7- Aşağıdaki hesaplardan hangisi kesin mizanda (dönem sonunda) asla bakiye veremez? a) Binalar Hesabı b) Bütçe Giderleri Hesabı c) İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı d) Demirbaşlar Hesabı e) Taşıtlar Hesabı 8- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi bütçe hesapları ana hesap grubu içerisinde yer almaz? a) Bütçe Giderleri Hesabı b) Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı c) Gelir Yansıtma Hesabı d) Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı e) Ödenekli Giderler Hesabı 9- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre aşağıdaki hesap gruplarından hangisi nazım hesaplar ana hesap grubu içerisinde yer almaz? a) Ödenek Hesapları b) Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları c) Net Değer d) Taahhüt Hesapları e) Verilen Garanti Hesapları 15

17 10- Aşağıdaki kayıt hangi işleme aittir? 630- Giderler Hesabı Döviz Hesabı a) Döviz mevcudunun değerlemesi sonucu oluşan olumsuz kur farkının muhasebe kaydı, b) Kişi malı olarak tahsil edilen/ödenen dövizin muhasebe kaydı c) Emanet olarak tahsil edilen dövizin muhasebe kaydı, d) Döviz mevcudunun değerlemesi sonucu oluşan olumlu kur farkının muhasebe kaydı, e) Hesapta bulunan dövizlerin ulusal para birimine çevrilmesine ilişkin muhasebe kaydı 11- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi maddi duran varlıklar hesap grubu içerisinde yer almaz? a) Demirbaşlar Hesabı b) Binalar Hesabı c) Haklar Hesabı d) Taşıtlar Hesabı e) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 12- Veznedar tarafından nakit ihtiyacı için bankadan alınan paranın kasaya konulması kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) / Kasa Hesabı 102- Banka Hesabı / b) / Banka Hesabı 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı / c) / Diğer Hazır Değerler Hesabı 100- Kasa Hesabı / d) / Diğer Hazır Değerler Hesabı 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı / e) / Kasa Hesabı 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı /

18 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı XXX Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı XXX.- Kaydı ne zaman yapılır? a) Gelecek yıllara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarlardan içinde bulunulan yılı takip eden yılda gelirler hesabına aktarılması gerekenler için yılsonunda yapılır b) Gelecek yıllara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarların yılbaşında olumsuz değerlemesi sonucu yapılır. c) Gelecek aylara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarların yılbaşında olumsuz değerlemesi sonucu yapılır. d) Yılsonunda Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları hesabının kapatılması için yapılır. e) Yılsonunda Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları hesabının kapatılması için yapılır. 14- Açılış kaydını takiben 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı büyük defteri aşağıdaki gibidir. 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hs Bu durumda yapılması gereken kayıt hangisidir? a) 570- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı b) 590- Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı c) 102- Banka Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı d) 590- Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı e) 590- Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

19 15- Özel bütçeli idare tarafından kullanılmakta olan ancak muhasebe kayıtlarında olmayan TL değerindeki bir bilgisayar, düzenlenen taşınır işlem fişinin muhasebe birimine gönderilmesi ile varlık envanteri işlemi yapılarak kayıtlara alınmıştır. Bu işlem ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı b) 255- Demirbaşlar Hesabı Net Değer Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı c) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı d) 255- Demirbaşlar Hesabı Net Değer Hesabı e) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

20 16- Çankaya Malmüdürlüğünce, İlçe Emniyet Müdürlüğü harcama yetkilisi mutemedi A ya kırtasiye malzemesi alımında kullanılmak üzere kasadan 800.-TL avans verilmiştir. Avansın verilmesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) Herhangi bir kayıt yapılmaz. b) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı İş Avans ve Kredileri Hesabı c) 160- İş Avans ve Kredileri Hesabı Kasa Hesabı d) 160- İş Avans ve Kredileri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı e) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Personel Avansları Hesabı

21 17- Muhasebe birimi veznesinde yapılan sayım sonucunda 19.- TL kasa noksanı tespit edilmiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 197- Sayım Noksanları Hesabı Kasa Hesabı 19.- b) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Sayım Noksanları Hesabı 19.- c) 140- Kişilerden Alacaklar Hesabı Kasa Hesabı 19.- d) 197- Sayım Noksanları Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı 19.- e) 630- Giderler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı

22 18- Galatasaray Üniversitesi (A) harcama birimi tarafından TL tutarında kırtasiye malzemesi tüketime sevk edilmiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 630- Giderler Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı b) 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı c) 630- Giderler Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 600- Gelirler Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı e) Tüketime sevk işlemi için muhasebe birimi tarafından bir işlem yapılmaz 21

23 19- Kasa sayımı sonucu tespit edilen fazlalığın nedeninin bulunamaması durumunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 100- Kasa Hesabı b) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 500- Net Değer Hesabı c) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 100- Kasa Hesabı 805- Gelir Yansıtma Hesabı 800 Bütçe Gelirleri Hesabı d) 100- Kasa Hesabı 397- Sayım Fazlaları Hesabı e) 397- Sayım Fazlaları Hesabı 600- Gelirler Hesabı 805- Gelir Yansıtma Hesabı 800 Bütçe Gelirleri Hesabı 22

24 20- Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F tarafından dersliklerde kullanılmak üzere TL tutarında bilgisayar satın alınmıştır. Muhasebe birimi 20.-TL damga vergisi kesintisi yaptıktan sonra kalan TL yi Tekno A.Ş nin banka hesabına göndermiştir. Bu durumunda yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir (Ödenek hesapları ihmal edilmiştir)? a) 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı b) 255- Demirbaşlar Hesabı Gelirler Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 255- Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Verilen Çek ve Gönderme Emirleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı d) 255- Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Bütçe Emanetleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı e) 255- Demirbaşlar Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

25 21- Konya Adliye Sarayı ek hizmet binası yapımı ihalesine katılan (X) firmasından nakit TL geçici teminat tutarı muhasebe birimi veznesi tarafından tahsil edilmiştir. Bu işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 910-Teminat Mektupları Hesabı Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı b) 910-Teminat Mektupları Hesabı Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı c) 100- Kasa Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı d) 100- Kasa Hesabı Teminat Mektupları Hesabı e) 911- Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

26 22- Tahakkuksuz bir bütçe gelirinin banka tarafından tahsil edilmesine ilişkin olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 100- Kasa XXX Banka Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- b) 102- Banka Hesabı XXX Gelirlerden Alacaklar Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- c) 100- Kasa XXX Gelirlerden Alacaklar Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- d) 102- Banka Hesabı XXX Gelirler Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- e) 100- Kasa XXX Gelirler Hesabı XXX Gelir Yansıtma Hesabı XXX Bütçe Gelirleri Hesabı XXX.- 25

27 23- Mükellef (C) tarafından gelir vergisi beyannamesi Başkent Vergi Dairesine süresinde verilmiş ve Vergi Dairesi tarafından TL tutarında gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Bu işlem ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 100- Kasa Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı b) 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı c) 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı Emanetler Hesabı d) 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı e) 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı Emanetler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

28 24- Harcama yetkilisi mutemedi Bay (S) tamir onarım giderleri için almış olduğu 950.-TL tutarındaki avanstan harcamış olduğu 450.-TL tutarındaki mahsup belgelerini muhasebe birimine teslim etmiştir. Avansın harcanmaması sebebiyle kalan 500.-TL mutemet tarafından nakden muhasebe birimi veznesine yatırılmıştır. Avanstan kalan ve vezneye yatırılan 500.-TL ye ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 160- İş Avans ve Kredileri Hesabı Kasa Hesabı b) 161- Personel Avansları Hesabı Kasa Hesabı c) 102- Banka Hesabı İş Avans ve Kredileri Hesabı d) 100- Kasa Hesabı İş Avans ve Kredileri Hesabı e) 100- Kasa Hesabı Personel Avansları Hesabı

29 TL tutarında tahakkuklu vergi geliri çekle tahsil edilmiştir. Bu işlem ile ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) 100- Kasa Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı b) 120- Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı c) 101- Alınan Çekler Hesabı Emanetler Hesabı d) 101- Alınan Çekler Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı e) 101- Alınan Çekler Hesabı Emanetler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

30 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MEVZUAT 1- Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolüne ilişkin bütçe ilkelerinden biri değildir? a) Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar b) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır c) Tüm gelir ve giderler safi olarak bütçelerde gösterilir d) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır e) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez 2- Aşağıdakilerden hangisi performans programlarının unsurlarından biri değildir? a) Performans hedefleri b) Faaliyetler c) Performans göstergeleri d) İş programları e) Kaynak ihtiyacı 3- Harcama yetkililiğine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir b) Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen her bir birimin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir c) Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez d) Bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici ve üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından ilgili Bakanlığın uygun görüşü üzerine yürütülebilir e) Harcama yetkililiği ile ilgili düzenleme yapmaya mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı, diğer idareler içinse Maliye Bakanlığı yetkilidir 4- Harcama talimatı ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Bakan ve üst yöneticiler, bazı mali işlemleri, işlem sürecine başlamadan önce ön izinlerine tabi tutabilirler ancak bu durumda mali olarak Bakan veya üst yönetici harcama yetkilisi ile birlikte sorumlu tutulurlar b) Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler c) Harcama talimatları kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı yönünden ilgili harcama biriminin ön mali kontrolüne tabidir d) İhale onay belgesi aynı zamanda bir harcama talimatıdır e) Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır 29

31 sayılı Kanuna göre, bir idarede mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesinden sorumlu olan birim/kamu görevlisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Üst yönetici b) Harcama yetkilisi c) Mali hizmetler birimi yöneticisi d) İç denetçi e) Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi sayılı Kanun, kamu idarelerinin üstlendikleri görevlerini hükümet politikaları çerçevesinde yürütmelerini ve hesap vermelerini sağlamak üzere bir dizi doküman hazırlamalarını öngörmektedir. Aşağıda isimleri yazılı dokümanlardan hangisi bu kapsamda değildir? a) Bütçe b) Performans programı c) Orta vadeli program d) Stratejik plan e) Faaliyet Raporu 7- Stratejik yönetim döngüsünün ilk adımını hangi süreç oluşturur? a) Stratejik planlama b) Değerlendirme c) Bütçeleme d) Uygulama e) İç denetim 8- Taburcu olan hastalardan tedavi hizmetlerinden memnun olanların oranı ve aşılanan çocuk başına maliyet göstergelerinin niteliği sırasıyla hangileridir? a) Kalite-Çıktı b) Girdi-Çıktı c) Çıktı-Kalite d) Çıktı-Sonuç e) Kalite-Verimlilik 9- Kamu zararının belirlenmesinde esas alınan hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi b) İlgili mevzuatı gereğince görevlendirilen komisyon veya kişilerce rayiç bedelinden daha düşük fiyatla mal alınması c) Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması d) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması e) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması 30

32 10- Teklif mektuplarıyla ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması gerekir c) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi gerekir d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur e) Teklif mektubu, teklif edilen bedelden hangi oranda indirim yapılacağını içerecek şekilde düzenlenir 11- Aşağıdakilerden hangisi ihale dışı bırakılmamalıdır? a) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan b) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan c) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında gecikme cezası kesilen e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen Sayılı Kamu İhale Kanunu göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde teknik şartname hazırlanması zorunlu değildir b) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir c) Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir d) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir e) Açık ihale usulü ile yapılan ihalede, yaklaşık maliyet teklif fiyatlarının açıklandığı oturumda teklif fiyatlarıyla birlikte bir tutanağa bağlanarak isteklilere açıklanır 13- İlan edilen ihale tarihinde, ihaleye katılan isteklilerin de hazır bulunduğu bir mal alımı ihalesinde; ihale komisyonunun teklifleri değerlendirdiği birinci oturumda yapacağı çalışmalara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet isteklilerin teklif fiyatları açıklanmadan önce açıklanır b) İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır c) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir d) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır e) Teklifi oluşturan belgelerde eksik belgesi olan isteklilerin belgeleri ihale komisyonunca tamamlattırılır 31

33 14- İhale işlemlerine karşı yapılan şikâyet başvurularının kimin tarafından cevaplanması gerekmektedir? a) İhale komisyonu b) İhale komisyonu başkanı c) İhale komisyonundaki uzman üyelerden herhangi biri d) İhale yetkilisi e) İhale komisyonunun en az üç üyesi 15- Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden değildir? a) Bu özelliklerini korudukları sürece özel mülkiyete konu olmazlar b) Tapuya tescil edilmezler (Hizmet malları hariç) c) Kamulaştırılamazlar d) Kazandırıcı zaman aşımı yoluyla iktisap edilemezler e) Haczedilebilirler 16- Aşağıda yer alan düzenlemelerin hangisinde taşınmaz satışına ilişkin hükümler yer almamaktadır? a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu b) Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik c) 2004 sayılı İcra İflas Kanunu d) 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 17- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisine ödeme yapılmaz? a) Gerçek kişilerde duruma göre vekiline b) Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerine c) Alacaklının ölümü halinde varislere d) Kayyım tayinini gerektiren durumlarda kayyıma e) Tüzel kişilerde görevlendirilen mutemede sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar b) Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar c) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar d) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna itiraz edilebilir e) Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler 19- Anayasaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır b) Uyarma cezasıyla ilgili olanlar hariç disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz c) Memurlar ve diğer kamu görevlileri toplu sözleşme hakkına sahiptir d) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir e) Kamu hizmetine alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez 32

34 20- Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen sınıflardan biri değildir? a) Mülki İdare Amirleri Hizmetleri Sınıfı b) Emniyet Hizmetleri Sınıfı c) Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı d) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı e) Denetim Hizmetleri Sınıfı Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi nin görevlerinden biri değildir? a) Yüce Divan sıfatıyla, belli bazı yüksek devlet görevlilerini görevleriyle ilgili suçlardan ötürü yargılamak b) Uyuşmazlık Mahkemesi sıfatıyla, çeşitli yargı kolları arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karar bağlamak c) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine dair Meclis çe alınan kararlara karşı yapılan başvuruları karara bağlamak d) Siyasî partilerin malî denetimini yapmak e) Siyasî partilerin kapatılması veya devlet yardımından yoksun bırakılması istemiyle açılan davaları karara bağlamak 22- Kaymakam tarafından yapılması gereken bir idari işlemin Vali tarafından yapılması, idari işlemi hangi unsuru yönünden hukuka aykırı kılar? a) Yetki b) Şekil c) Sebep d) Konu e) Maksat 23- Mahalli idarelerin belirli idari işlemlerinin İçişleri Bakanlığı nın onayına tabi tutulması ne tür bir yetkinin kullanılmasıdır? a) Hiyerarşi b) İdari Vesayet c) Yetki Genişliği d) Yer Yönünden e) Demokratik Yönetim 24- Avrupa Birliği (AB) bütçesi yönetiminde nihai sorumluluk aşağıdakilerden hangisine aittir? a) Komisyon b) Konsey c) Parlamento d) AB Sayıştayı e) Ombudsman 25- AB tarafından hazırlanan mali perspektifler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Bütçedeki her başlık ve alt başlık için harcama miktarlarını belirler b) Her yıl için yapılır c) Orta vadeli harcama çerçevesidir d) Mali perspektifteki tavanlar cari fiyatlarla ifade edilir e) Öngörülmeyen harcamalar için bir pay bırakılmaktadır 33

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (A) ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız.

Detaylı

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 01.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26509 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 1 Mayıs 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26509 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A MALİYE BAKANLIĞI MUHESEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI 26 ŞUBAT 2011

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 1 KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde kabul edilerek

Detaylı

2. 104-Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX

2. 104-Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX 1. (E) Muhasebe Müdürlüğünün 2012 yıl sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabı 2 TL borç bakiyesi vermiştir. u hesaba ilişkin olarak yıl sonunda ve 2013 yılı başında yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdakilerden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 TEMMUZ 2015 SAYI: 2694 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İç Denetim

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 18 MAYIS 2013 Sınav Başlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Denizli Belediyesi iç denetim faaliyetinin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir? A) Sosyal güvenlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı