ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ"

Transkript

1 ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ

2

3 ÝÇÝNDEKÝLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER AMICO SERÝSÝ MODELLER AMICO SERÝSÝ LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ HAVA BAÐLANTI YÖNÜ ALTERNATÝFLERÝ LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ MODELLER ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ

4 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI HASSAS TASARIMLAR Hassas kontrollü klima cihazlarý sýcaklýk ve nem oranlarýnýn çok düþük bir tolerans ile sabit tutulmasý gereken, bilgisayar odalarý, UPS odalarý, bilgi iþlem merkezleri, telekomünik asyon alanlarý, yüksek otomasyonlu ofisler, sistem salonlarý, arþiv odalarý, baz istasyonlarý, kalibrasyon odalarý, laboratuarlar ve benzeri hacimlerde konfor þartlarýnýn saðlanmasý ve hassas kontrolü amacý ile kullanýlmaktadýr. 2

5 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER Hassas kontrollü klima üniteleri mahal sýcaklýðýný ± 1 C aralýðýnda mahal nemini ise ± %7-8 aralýðýnda kontrol edebilme yetisine sahip ünitelerdir. 365 gün 24 saat çalýþmak üzere tasarlanmýþlardýr. H ava m i k t a r ý n ý n y ü k s e k o l a r a k tasarlanmýþ olmasý düþük hava sýcaklýðý ile yapýlan soðutma iþlemlerinden farklý olarak oda içerisinde yüksek sýcaklýk dalgalanmalarýnýn olmasýný engeller ve yüksek SHR saðlar. Bu özellik standart konfor uygulamalarýndan farklý olan yüksek duyulur ýsý kazancý deðerlerinin bulunduðu tek nolojik soðutma projelerinde önem kazanmaktadýr. Tüm Leonardo serisi cihazlar çevre dostu olarak tasarlanýrlar. Kullanýlan tüm malzemeler (özellikle plastik parçalar ve ýsý yalýtým malzemesi) geri dönüþümlü malzemelerdir. Tamamý ile kompakt yapýda üretilmiþ ve tüm unsurlarý gövde içerisindedir. Montaj için sadece ana besleme panosuna elektrik baðlantýsýnýn yapýlmasý, nemlendirici, drenaj ve reheat sýcak su baðlantýsý (opsiyonel) yapýlmasý, chiller baðlantýlarýnýn (CW modellerinde) yapýlmasý, kondanser baðlantýlarýnýn (Hava soðutmalý DX ve TC modellerinde) yapýlmasý, Dry cooler baðlantýlarýnýn (Su soðutmalý DX ve TC modellerinde) yapýlmasý, sistemin çalýþtýrýlmasý için yeterli olacaktýr. Tüm versiyonlarýnda ön panelden cihazýn tüm elemanlarýna ulaþmak mümkündür. Bu özellik servis boyutunda ekipmanlara rahat ulaþým kolaylýðý saðlamaktadýr. Gövde Yapýsý Tüm dýþ gövde kasasý ve iç aksam parçalarý soðuk daldýrma çinko kaplý plakalardan mamuldür. Bahsedilen kasa yapýsý taþýma ve montaj esnasýnda cihazýn hasar görmesini engelleyecek þekilde dayanýklý perçinler ile birbirine monte edilmiþtir. Hava ile temasta olan bölümleri kapatmak üzere kullanýlan paneller soðuk daldýrma çinko kaplý plakalardan mamuldür. Dýþ panelleri olmadan dahi saðlanmýþ olan hava sýzdýrmazlýðý sayesinde cihaz kapaklarý açýkken dahi çalýþabilir. Cihaz gövde yapýsý cihaz çalýþmasýný durdurmadan içerideki ekipmanlarý gözlemleyebilme þansý sunmaktadýr. Dýþ paneller zamana karþý özelliklerini koruyabilmeleri için RAL 7037 gri epoksy polyester boya ile boyanmýþtýr. Ön paneller cihaz kasasýna kolay birleþtirme parçalarý ile baðlanmýþtýr. LEONARDO Evolution Direkt genleþmeli kw Soðuk sulu kw Standart paneller iç yüzeylerinden, ýsý ve ses izolasyonu yapýlmaktadýr. Ýzolasyon sýnýfý class 1 ( Ministerial degree(dm) ), HF-1 ( UL94 ), M1 (Arette ministeriel ). Ýsteðe baðlý olarak cihazlar arasý ýsý ve ses izolasyonlu sandviç panel olarak üretilebilir. Bu durumda izolasyon sýnýfý Class 0 (Ministerial degree (DM) ), Class A1 ( DIN 4102). 3

6 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER Fan Bölümü Amico serilerinde öne eðik sýk kanatlý fanlar kullanýlýrken Leonardo Evolution ve Leonardo Max serilerinde geriye eðik seyrek kanatlý fanlar kullanýlmaktadýr. Geriye eðik seyrek kanatlý tek emiþli alüminyum fan ve direkt akuple üç fazlý elektrik motoru mevcuttur. Geriye eðik kanatlý fanlarýn kullanýlmasý standart olarak daha yüksek cihaz dýþý statik basýnçlarda (Maksimum 350 Pa) kullanabilme olanaðý saðlar. Geriye eðik kanatlý fanlarda üzerinde fan hýz kontrol ünitesini bulunduran Direkt akuple EC motorlar opsiyonel olarak kullanýlabilmektedir. EC motorlu fanlarda elektrik tüketimi daha düþüktür ve ses seviyeleri de daha azdýr. Fan hýzý mikro iþlemci vasýtasý ile artýrýlarak fan basýncý artýrýlabilir ancak bu durumda ses seviyelerinin de artacaðý göz önüne alýnmalýdýr. Isý Deðiþtiriciler (Soðutma Bataryalarý) Isý deðiþtirici yüzeyleri basýnç kayýplarýnýn azaltýlmasý ve yoðuþma olan yüzeylerde su damlacýklarýnýn istenmeyen bölgelere taþýnmasýný engellemek üzere en uygun ebatlarda imal edilmektedir. Isý deðiþtiriciler alüminyum plakalar içerisinde bakýr borularýn mekanik olarak genleþtirilmesi yolu ile üretilirler ve yoðuþmanýn film þeklinde oluþmasýný saðlamak amacý ile hidrofilik iþleme tabi tutulur. Altlarýnda tamamý ile paslanmaz sacdan mamul drenaj tavalarý, bunlara baðlý bir drenaj sistemi ve su kapaný bulunur. Bataryalar yüksek duyulur ýsý oranlarý saðlamak üzere tasarlanmýþlardýr. Hava Filtreleri Filtreler EU 4 kalite standart olarak veya isteðe baðlý EU 5 kalite olarak bataryadan önce monte edilmektedir. Filtre deðiþimleri makine üzerinde kolaylýkla yapýlabilir olarak dizayn edilmiþtir. Kompresörler Yüksek COP deðerlerine sahip, enerji verimli çalýþan son jenerasyon scroll hermetik kompresörler hava ve su soðutmalý kondanserli DX ünitelerde, TC versiyon ünitelerde ve ES versiyon ünitelerde kullanýlmaktadýr. Soðutucu Akýþkanlar Soðutucu akýþkan olarak R407C kullanýlmaktadýr. Ayrýca Leonardo serileri hava soðutmalý kondanserli modellerinde R410A seçeneði de sunulmaktadýr. Kondanserler Hava soðutmalý kondanserli ünitelerde tek veya çift devreli alüminyum kanat ve bakýr borulu batarya ve düþük ses seviyesi saðlamak üzere düþük hýzlarda seçilmiþ aksiyal fanlara sahip ayrýk kondanserler kullanýlmaktadýr. Kýþ sezonunda -20 C sýcaklýklara kadar standart faz kesme regülasyonu yöntemi ile fan hýz kontrolü yapýlabilir. Daha düþük sýcaklýklarda (-40 C) yüksek esneklikte çelikten yapýlmýþ taþma vanalý akýþkan toplayýcý (reciever) ile özel imal edilmiþ kondanser kullanýlabilir. AMICO Direkt genleþmeli 5-20 kw Soðuk sulu 5-20 kw 4

7 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER Elektrikli Isýtýcýlar Alüminyum kanatlý elementlerden oluþan elektrikli ýsýtýcýlar üzerinde aþýrý ýsýnma durumunda þebeke gerilimini kesen ve alarm veren emniyet termostatý ile teçhiz edilmiþtir. Elektrikli ýsýtýcý sistemi iki amaca hizmet eder; gerektiðinde set noktasýnýn yakalanmasý için gerekli ýsýtmanýn saðlanmasý, nem alma sürecinde aþýrý soðuyan havanýn üfleme noktasýna kadar tekrar ýsýtýlmasýný saðlar. Buharlý Nemlendirici Oransal steril buhar üretiminde kullanýlan bu cihazlar silindir içerisindek i suyun tuz konsantrasyonunu otomatik olarak ayarladýðýndan arýtma veya yumuþatma yapýlmamýþ sular ile rahatlýkla çalýþýrlar. Soðutucu bataryadan hemen sonra tesis edilen nemlendiriciler, bir silindir, daðýtým nozulu, su giriþ ve deþarj vanalarý ve maksimum su seviye sensörlerine sahiptir. Buhar silindirleri ýsý kaybýný engellemek amacý ile hava akýþýnýn dýþýnda monte edilmektedir. Elektrik Besleme ve Kontrol Panosu Elektrik besleme ve kontrol panosu cihaz üzerinde hava akýþ alanýndan ayrý bir alanda tesis edilmiþtir. Pano 73/23/EEC direktiflerine ve ilgili standartlara uygun olarak üretilmiþtir. Mikro Islemci LEONARDO Max Soðuk sulu kw Direkt genleþmeli kw Cihaz mikro islemci vasitasi ile bagimsiz olarak kontrol edilmektedir. Mikro islemci kontrol yazilimlarinin bulundugu bir ana kart ve buna bagli kullanici ara yüz panelinden olusur. Mikro islemci modeli UG40'tir. Panel üzerinde 11x15 piksel aydinlatmali LCD ekran ve parametre degisimlerinde kullanilmak üzere aydinlamali fonksiyon dügmeleri bulunmaktadir. Lokal network agina baglanti için LAN karti standart olarak islemci üzerinde mevcuttur. Elektronik genlesme vanasi vasitasi ile enerji ekonomisi saglayan algoritma kart üzerinde standarttir. Nem alma süresinde sabit hava debisi ile çalismayi saglayan algoritma kart üzerinde standarttir. Kullanici ara yüzünden set edilen nem ve sicaklik degerlerine bagli olarak bu parametreleri kontrol eder. Mikro islemci ariza alarmlari, set noktasi uyumsuzluk alarmlari, yedekli çalisma, zamana bagli alarm geçmis bildirimi, elektrik kesintisinden sonra tekrar otomatik devreye girme, LAN ve benzeri BMS baglanti imkani ve çoklu ünitelerde sirali çalisma ayarlari gibi birçok fonksiyon ile donatilmistir. 5

8 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER Opsiyonel aksesuarlar: RS485 seri adaptörü; Merkezi yönetim sistemine STD protokolü veya Modbus protokolü aracýlýðý ile bilgi transferi için kullanýlýr. Clock Card; Zamana baðlý operasyonlar için ve operasyonel sayým iþlemleri için kullanýlýr. Bu kart vasýtasý ile geçmiþ alarmlarýn listesine ulaþýlabilir ve ünite üzerindeki bazý ekipmanlarýn çalýþma ömürleri takip edilebilir. TCP/IP arayüz kartý; Klima cihazlarýný TCP/IP veya SMNP ile çalýþan bina yönetim sistemlerine baðlayabilmek içindir. LON seri kart; Klima cihazlarýný TCP/IP veya SMNP ile çalýþan bina yönetim sistemlerine baðlayabilmek içindir. RS232 seri kartý; Modem baðlantýsý için kullanýlýr. Ýki yollu basýnç dengeleme vanasý; Kondanseri su soðutmalý DX ve TC ünitelerinde kondanser suyunun dengelenmesi için kullanýlýr. Üç yollu yüzer kontrollü motorlu vana; Kondanseri su soðutmalý DX ve TC ünitelerinde kondenzasyon basýncýnýn dengelenmesi için kullanýlýr. Yoðuþma suyu drenaj pompasý; Drenaj suyunun tabii akýþ ile tahliyesinin mümkün olmadýðý montaj alanlarýnda kullanýlýr. Nemlendirici drenaj pompasý; Nemlendiriciden boþaltýlan sýcak suyun tahliyesi için ( eðer sistem kendini tabi akýþla boþaltamayacaðý bir noktada ise) kullanýlýr. (Versiyon D) Dýþ sensörler; Yüksek mahal sýcaklýklarý ve nemi için alarm vermek üzere kullanýlýr. Üfleme havasý limitleme sensörü; Sadece CW ünitelerde mevcuttur. Üfleme havasý sýcaklýðýnýn limitlenen deðerlerin üzerine çýkmasýný engellemek üzere üç yollu vananýn açýlýþýný kontrol eder. Yangýn ve duman detektörleri ; Yangýn anýnda alarm vermek amacý ile kullanýlýr. Ayrýca mevcut yangýn sistemlerine entegrasyonu mümkün olmaktadýr. Su kaçak detektörleri; Pano içerisine yerleþtirilen bir ana kart ve gerekli noktalara yerleþtirilen sensörlerden oluþan bu sistemde birden fazla sensör kullanýlabilir. Cihaz kaideleri; Yükseltilmiþ döþeme veya normal zeminlerde kullanýlabilen farklý yüksekliklerde veya yüksekliði ayarlanabilir özelliklerde metal cihaz kaideleri cihaz ile saðlanabilmektedir. Ünitelerin tamamýnda bu tarz kaidelerin kullanýlmasý gereklidir. Kaideler firmamýzdan alýnabileceði gibi, müþteri tarafýndan da montaj alanýnda tesis edilebilmektedir. Özellikle ayarlanabilir yükseklikteki kaideler yüksek döþeme uygulamalarýnda kolay montaj imkaný saðlamaktadýr. 6

9 AMICO SERÝSÝ HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI MODELLER Hava Sogutmali Kondanserli Üniteler Bu üniteler, kapasitelerine bagli olarak 1 veya 2 adet hava sogutmali kondanser vasitasi ile direkt genlesmeli olarak sogutma islemini gerçeklestirirler ve standart olarak mekanik genlesme vanasi kullanirlar. AMICO SDA Aþaðý Akýþlý Üniteler (R 407C) SUA Yukarý Akýþlý Üniteler (R 407C) 0151B 0251B 0331A 0351A 0501A 0601A 0151B 0251B 0331A 0351A 0501A 0601A Toplam Soðutma kw 5,5 7,7 9,3 12,0 15,4 18,1 5,5 7,7 9,3 12,0 15,4 18,0 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Elektrikli Isýtýcý kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Sogutma degerleri 24 C / %50 RH oda þartlari ve 48 C kondenzasyon sicakligi için geçerlidir. Su Soðutmalý Kondanserli Üniteler Bu ünitelerde, kondanser su soðutmalý olarak iç ünite üzerindedir. Standart olarak mekanik genleþme vanasý kullanýrlar. Su soðutmalý kondanserlere dýþ havada tesis edilen su soðutma kulesi, Evaporatif kule, dry cooler vb ünitelerden soðutulmuþ su baðlantýsý yapýlýr. AMICO SDW Aþaðý Akýþlý Üniteler (R 407C) SUW Yukarý Akýþlý Üniteler (R 407C) 0151B 0251B 0331A 0351A 0501A 0601A 0151B 0251B 0331A 0351A 0501A 0601A Toplam Soðutma kw 5,7 8,1 9,6 12,5 16,3 18,9 5,7 8,1 9,6 12,5 16,2 18,7 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Elektrikli Isýtýcý kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 48 C kondenzasyon sýcaklýðý için geçerlidir. Soðuk Sulu Bataryalý Üniteler Bu üniteler, farklý bir noktada tesis edilen su soðutma grubundan soðuk su alarak soðutma iþlemini gerçekleþtirirler ve standart olarak üç yollu vanalarý ve kontrolleri cihaz üzerindedir. AMICO SDW Aþaðý Akýþlý Üniteler SUW Yukarý Akýþlý Üniteler 0200B 0250B 0300B 0400B 0600B 0200B 0250B 0300B 0400B 0600B Toplam Soðutma kw 7,5 9,6 10,6 13,6 22,1 7,5 9,6 10,6 13,6 21,4 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Elektrikli Isýtýcý kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 7/12 C soðuk su sýcaklýðý için geçerlidir. 7

10 LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI MODELLER Hava Soðutmalý Kondanserli Üniteler Bu üniteler; kapasitelerine baðlý olarak 1 veya 2 adet hava soðutmalý kondanser vasýtasý ile direkt genleþmeli olarak soðutma iþlemini gerçekleþtirirler ve standart olarak mekanik genleþme vanasý kullanýrlar. Ünitelerde fanlar isteðe baðlý olarak standart (TDAR- TUAR) veya EC motorlu (TDAV-TUAV) olarak tercih edilebilirler. Ayrýca soðutucu akýþkan olarak R 407C ve R 410A alternatifleri bulunmaktadýr. LEONARDO Evolution 511A 611A 721A 722A 921A 922A 1021A 1022A 1121A 1122A 1321A 1322A 1422A 1622A 1822A (R 407C) TDAR (Aþaðý Akýþlý) - TDAV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) - TUAR (Yukarý Akýþlý) - TUAV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Üniteler Toplam Soðutma kw 19,5 22,9 26,0 26,0 31,8 31,8 35,4 35,3 38,7 38,7 42,4 42,4 51,6 58,8 65,8 (R 410A) TDAR (Aþaðý Akýþlý) - TDAV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) - TUAR (Yukarý Akýþlý) - TUAV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Üniteler Toplam Soðutma kw 20,9 23,3 25,1 25,1 34,2 34,2 37,5 37,5 40,6 40,6 44,9 44,9 49,6 59,4 65,5 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adeti ad Elk. Isýtýcý (standart) kw Elk. Isýtýcý (yüksek) kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 48 C kondenzasyon sýcaklýðý için geçerlidir. LEONARDO Max 2222A 2242A 2522A 2542A 2842A 3342A 2222A 2242A 2522A 2542A 2842A 3342A (R 407C) TDAR (Aþaðý Akýþlý)-TDAV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) TUAR (Yukarý Akýþlý)-TUAV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 69,9 76,3 88,6 85,1 95,7 109,3 66,8 74,0 85,6 82,3 92,0 105,1 (R 410A) TDAR (Aþaðý Akýþlý)-TDAV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) TUAR (Yukarý Akýþlý)-TUAV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 77,0 78,3 93,8 88,2 99,6 109,5 75,0 73,4 92,1 84,2 101,7 111,8 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adeti ad Elk. Isýtýcý (standart) kw Elk. Isýtýcý (yüksek) kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 48 C kondenzasyon sýcaklýðý için geçerlidir. 8

11 LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI MODELLER Soðuk Sulu Bataryalý Üniteler Bu üniteler; farklý bir noktada tesis edilen su soðutma grubundan soðuk su alarak soðutma iþlemini gerçekleþtirirler ve standart olarak üç yollu vanalarý ve kontrolleri cihaz üzerindedir. Ünitelerde fanlar isteðe baðlý olarak standart (TDCR-TUCR) veya EC motorlu (TDCV-TUCV) olarak tercih edilebilirler. TDCR (Aþaðý Akýþlý) TUCR (Yukarý Akýþlý) Toplam Soðutma kw 23,7 27,0 33,9 43,6 57,2 69,3 87,6 23,7 27,0 33,9 43,6 57,2 69,3 87,6 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Soðuk Su Debisi lt/h Elk. Isýtýcý (stand.) kw Elk. Isýtýcý (yüksek) kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Sogutma degerleri 24 C / %50 RH oda þartlari ve 7/12 C soðuk su sicakligi için geçerlidir. TDCV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) TUCV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Soðuk Sulu Bataryalý Üniteler (devam) LEONARDO Max 2700A 3400A 4000A 4300A 2700A 3400A 4000A 2700A 3400A 4000A 4300A 2700A 3400A 4000A TDCR (Aþaðý Akýþlý) TUCR (Yukarý Akýþlý) TDCV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) TUCV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 97,9 110,5 125,5 163,6 97,9 110,5 125,5 98,0 110,8 125,6 168,7 98,0 110,8 125,6 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Soðuk Su Debisi lt/h Elk. Isýtýcý (standart) kw Elk. Isýtýcý (yüksek) kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Sogutma degerleri 24 C / %50 RH oda þartlari ve 7/12 C soðuk su sicakligi için geçerlidir. 9

12 LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI MODELLER Su Soðutmalý Kondanserli Üniteler Bu ünitelerde, kondanser su soðutmalý olarak iç ünite üzerindedir. Standart olarak mekanik genleþme vanasý kullanýrlar. Su soðutmalý kondanserlere dýþ havada tesis edilen su soðutma kulesi, Evaporatif kule, dry cooler vb ünitelerden soðutulmuþ su baðlantýsý yapýlýr. Ünitelerde fanlar isteðe baðlý olarak standart (TDWR- TUWR) veya EC motorlu (TDWV-TUWV) olarak tercih edilebilirler. 611A 921A 1321A 1622A 1822A LEONARDO Evolution (R 407C) TDWR (Aþaðý Akýþlý) - TDWV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) TUWR (Yukarý Akýþlý) - TUWV (Yukarý Akýþlý, EC otorlu) Toplam Soðutma kw 22,9 30,3 41,7 58,8 65,2 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adedi ad Elektrikli Isýtýcý (standart) kw Elektrikli Isýtýcý (yüksek) kw Buharlý Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 48 C kondenzasyon sýcaklýðý için geçerlidir. LEONARDO Max (R 407C) TDWR (Aþaðý Akýþlý) TDWV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) 2242A 2542A 2842A 3342A 2242A 2542A 2842A 3342A TUWR (Yukarý Akýþlý) TUWV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 82,2 91,9 104,0 121,3 78, ,8 122,7 Hava Debisi m 3 /h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adedi ad Elektrikli Isýtýcý (standart) kw Elektrikli Isýtýcý (yüksek) kw Buharlý Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 48 C kondenzasyon sýcaklýðý için geçerlidir.

13 LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI MODELLER Enerji Verimli Üniteler Bu üniteler; kondanserleri su soðutmalý olarak iç ünite üzerindedir. Bu ünitelerin su soðutmalý kondanserlerine dýþ havada tesis edilen su soðutma kulesi, Evaporatif kule, dry cooler vb ünitelerden soðutulmuþ su baðlantýsý yapýlýr. Bu üniteler su soðutma kulesi, Evaporatif kule, dry cooler vb ünitelerden gelen su sýcaklýðý yeterince düþük olduðunda su soðutma grubu devresini kapatarak bu ünitelerden gelen soðuk suyu direk havanýn soðutmasýnda kullanýrlar ve bu sayede özellikle mevsim geçiþlerinde ve kýþ þartlarýnda enerji verimli soðutma saðlarlar. Ünitelerde fanlar isteðe baðlý olarak standart (TDER-TUER) veya EC motorlu (TDEV-TUEV) olarak tercih edilebilirler. LEONARDO Evolution 511A 611A 721A 722A 921A 922A 1021A 1022A 1121A 1122A 1321A 1322A 1422A 1622A 1822A (R 407C) TDER (Aþaðý Akýþlý) - TDEV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) - TUER (Yukarý Akýþlý) - TUEV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 19,5 22,9 25,7 26,5 30,0 30,8 34,1 35,4 37,7 38,6 41,4 42,1 49,9 58,6 65,1 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adedi ad Elektrikli Isýtýcý (standart) kw Elektrikli Isýtýcý (yüksek) kw Buharlý Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 30 /35 C kondanser su giriþ ve çýkýþ sýcaklýklarý için geçerlidir. LEONARDO Max (R 407C) TDER (Aþaðý Akýþlý) 2242A 2542A 2842A 2242A 2542A 2842A 2242A 2542A 2842A 2242A 2542A 2842A TUER (Yukarý Akýþlý) TDEV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 30 /35 C kondanser su giriþ ve çýkýþ sýcaklýklarý için geçerlidir. TUEV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 81,2 90,6 100,7 80,5 89,2 97,3 81,2 90,6 100,7 80,5 89,2 97,3 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adedi ad Elektrikli Isýtýcý (standart) kw Elektrikli Isýtýcý (yüksek) kw Buharlý Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg

14 LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI MODELLER Ýkiz Soðutma Hava veya Su Soðutmalý Üniteler Bu ünitelerin genel özellikleri, cihaz bünyesinde birbirine yedekli olarak çalýþan iki farklý özellikte soðutma fonksiyonu bulunmasýdýr. Hava soðutmalýlarda birinci fonksiyonda kapasitelerine baðlý olarak 1 veya 2 adet hava soðutmalý kondanser vasýtasý ile direkt genleþmeli olarak soðutma iþlemini gerçekleþtirirler ve standart olarak elektronik genleþme vanasý kullanýrlar. Soðutmalýlarda ise birinci fonksiyonda kapasitelerine baðlý olarak su soðutmalý kondanser vasýtasý ile direkt genleþmeli olarak soðutma iþlemini gerçekleþtirirler ve standart olarak elektronik genleþme vanasý kullanýrlar. Ýkinci soðutma fonksiyonu ise farklý bir noktada tesis edilen su soðutma grubundan soðuk su alarak soðutma iþlemini gerçekleþtirirler ve standart olarak üç yollu vanalarý ve kontrolleri cihaz üzerindedir. Ünitelerde fanlar isteðe baðlý olarak standart (TDER-TUER) veya EC motorlu (TDEV-TUEV) olarak tercih edilebilirler. LEONARDO Max (R 407C) TDTR (Aþaðý Akýþlý) TDTV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) 2242A 2542A 2842A 2242A 2542A 2842A 2242A 2542A 2842A 2242A 2542A 2842A Hava Soðutmalý Üniteler TUTR (Yukarý Akýþlý) TUTV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) TDDR (Aþaðý Akýþlý) TDDV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) Su Soðutmalý Üniteler TUDR (Yukarý Akýþlý) TUDV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 74,2 83,9 92,7 71,8 80,7 88,2 81,2 90,6 100,7 80,5 89,2 97,3 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adedi ad Elk. Isýtýcý (standart) kw Elk. Isýtýcý (yüksek) kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg LEONARDO Evolution (R 407C) 611A 921A 1321A 1622A 1822A 611A 921A 1321A 1622A 1822A Hava Soðutmalý Üniteler TDTR (Aþaðý Akýþlý) - TDTV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) TUTR (Yukarý Akýþlý) - TUTV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Su Soðutmalý Üniteler TDDR (Aþaðý Akýþlý) - TDDV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) TUDR (Yukarý Akýþlý) - TUDV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 22,8 31,4 42,1 58,6 65,6 22,8 31,4 42,1 58,6 65,6 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adedi ad Elk. Isýtýcý (standart) kw Elk. Isýtýcý (yüksek) kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Sogutmali ünitelerde sogutma degerleri 24 C / %50 RH oda þartlari ve 30 /35 C kondanser su giris ve çikis sicakliklari için geçerlidir. Hava sogutmali ünitelerde sogutma degerleri 24 C / %50 RH oda þartlari ve 48 C kondenzasyon sicakligi için geçerlidir. 12

15 AMICO, LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ HAVA BAÐLANTI YÖNÜ ALTERNATÝFLERÝ AMICO Serisi U1 - Yukarý akýþlý ünite, Alttan emiþ U2 - Yukarý akýþlý ünite, Önden emiþ U3 - Yukarý akýþlý ünite, Önden emiþ, Opsiyonel atýþ plenumlu D1 - Aþaðý akýþlý ünite, Üstten emiþ D2 - Aþaðý akýþlý ünite, Önden emiþ LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERISI U1 - Yukarý akýþlý ünite, Alttan emiþ U2 - Yukarý akýþlý ünite, Önden emiþ U3 - Yukarý akýþlý ünite, Önden emiþ, Opsiyonel atýþ plenumlu U4 - Yukarý akýþlý ünite, Arkadan emiþ (Sadece Evolution serisi) D1 - Aþaðý akýþlý ünite, üstten emiþ, Opsiyonel atýþ plenumlu D2 - Aþaðý akýþlý ünite, üstten emiþ 13

16 ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI HITECSA marka Roof-top klima cihazlarý, özellikle yer problemi yaþanan projelerde, kompakt yapýlarý itibarý ile tercih edilen klima cihazlarýdýr. Bu cihazlar özellikle düz çatý veya teraslarda kullanýlmakla birlikte, klima edilecek mahalle yakýn zemin seviyesinde de tesis edilebilmektedir. Kullanýlacaðý konuma baðlý olarak üfleme ve mahalden emiþ baðlantýlarýnda, alttan veya alýndan seçenekleri bulunan rooftop klima cihazlarýnda, bu baðlantýlar damper kontrollü olarak imal edilmektedir. Tek gövdede tamamýyla montajý tamamlanmýþ ve çevreci soðutma gazý 407 C ile þarjý yapýlmýþ olarak sevk edilen roof-top klima cihazlarý, müþteriye büyük montaj kolaylýðý saðlamaktadýr. Tamamýyla metal plakalardan mamul rijid bir gövdeye sahip olan cihazlar dýþ ortamda çalýþmak üzere dizayn edildiklerinden, dýþarýdan su giriþine imkan tanýmamaktadýr ( yaðmur, kar suyu vs...). Ayrýca tasarýmý, bu sularýn veya drenaj suyunun da kanal içerisine girmesini engellemektedir. Roof-top klima cihazlarý müþteriye mümkün olduðunca çok seçenek sunabilmek amacý ile standart olarak dört ayrý tarzda üretimlerinin yaný sýra, opsiyonel seçenekleri ile birlikte, çok alternatifli bir yapý kazanmaktadýr. Kontrol ünitesi iki ana parçadan oluþmaktadýr. Dijital ekranlý birinci parça kontrol edilmek istenen ortama konulurken diðer parça ( güç kartý ) cihazýn kontrol panosunda montelidir. Panel ve güç kartý arasýndaki baðlantý yalnýzca iki kablo ile yapýlýr. Kontrol parametreleri fabrika ayarlý olarak verilecektir. Eðer ünite Free-cooling içeriyorsa bu panelde mevcut olmayan PCO ünitesi ayrýca ilave edilir. 14

17 ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI AKSÝYAL KONDANSER FANLI Kondanserleri üzerinde hava akýmýný saðlayan fanlarý direk akuple motoru ile birlikte aksiyal fanlý olarak üretilen ünitelerdir. Aksiyal fanlý üniteler fan yapýlarý itibari ile kesinlikle dýþ hava ile direk temasta çalýþmasý gereken ürünlerdir. Kapalý alanda kullanýma müsait olmayan bu ürünler dýþ hava þartlarýndan etkilenmeyecek þekilde tasarlanmýþlardýr. Fan motor güçleri düþük olmasý nedeni ile kondanser elektrik sarfiyatý düþüktür. Sadece Soðutma (R407C) Cihaz Tipi Kapasite Soðutma Kapasite Isýtma * Hava Debisi [ m³/h ] Cihaz Dýþý Statik Basýnç [Pa] Toplam Güç Toplam Akým [A] Voltaj 50 Hz [V] Ebat W x H x L [mm] Net Aðýrlýk [kg] RXCZ ,0 71, , x1707x RXCZ ,0 81, , x1707x RXCZ ,0 83, , (1) 2686x1707x RXCZ ,0 109, , x2257x RXCZ ,0 119, , x2257x RXCZ ,3 128, , x2257x RXCZ ,0 160, , (1) 3977x2257x RXCZ ,7 180, , (1) 3977x2257x RXCZ ,0 191, , (1) 3977x2257x * Bu modellerde ýsýtma kapasitesi olarak sýcak sulu ýsýtýcý batarya kapasitesi verilmiþtir. Batarya standart ünitede bulunmayýp opsiyoneldir. ** Ses seviyeleri cihazdan 5 m uzakta geçerlidir. (1) Bu modellerde 230 volt seçeneði için firmamýza danýþýnýz Ses ** Seviyesi [db(a)] Isý Pompasý (Heat Pump) (R407C) Cihaz Tipi Kapasite Soðutma Kapasite Isýtma Hava Debisi [ m³/h ] * Ses seviyeleri cihazdan 5 m uzakta geçerlidir. (1) Bu modellerde 230 volt seçeneði için firmamýza danýþýnýz. Cihaz Dýþý Statik Basýnç [Pa] Toplam Güç Toplam Akým [A] Voltaj 50 Hz [V] Ebat W x H x L [mm] Net Aðýrlýk [kg] RXCBZ ,0 30, , x1707x RXCBZ ,0 36, , x1707x RXCBZ ,0 44, , (1) 2686x1707x RXCBZ ,0 60, , x2257x RXCBZ ,0 73, x2257x RXCBZ ,5 87, , x2257x RXCBZ ,5 104, , (1) 3977x2257x RXCBZ ,0 120, , (1) 3977x2257x RXCBZ ,0 142, , (1) 3977x2257x Ses * Seviyesi [db(a)] ÇALIÞMA SICAKLIK LÝMÝTLERÝ Soðutma Çevrimi Isýtma Çevrimi Sýcaklýk Seviyesi Dýþ Hava Ýç Hava Dýþ Hava Ýç Hava Sýcaklýk Seviyesi KT [ C] YT [ C] KT [ C] YT [ C] KT [ C] YT [ C] KT [ C] YT [ C] Standart Standart Minimum Minimum Maksimum Maksimum Soðutma çevriminde 21 C ' nin altýndaki dýþ hava KT sýcaklýklarýnda kondenzasyon kontrolü kullanýlmasý gereklidir. 15

18 ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI RADYAL KONDANSER FANLI Kondanserleri üzerinde hava akýmýný saðlayan fanlarý radyal fanlý olarak üretilen ünitelerdir. Radyal fanlar aksiyal fanlara oranla daha yüksek hava basýnçlarýnda çalýþtýðýndan üniteler hava kanalý baðlantýsýna müsaittirler. Bu özellikleri sayesinde radyal fanlý üniteler kapalý hacimlerde, dýþ havaya baðlanmasý yolu ile kullanýlabilirler. Kondanser emiþ tarafýna kanal baðlantýsý yapýlmasý tavsiye edilmez. Bu amaçla cihazýn konulduðu kapalý alana dýþ hava ile baðlantýlý dýþ hava giriþ panjuru konulmasý uygun olacaktýr. Panjur büyüklüðü için firmamýzdan bilgi alabilirsiniz. Sadece Soðutma (R407C) Cihaz Tipi Kapasite Soðutma Kapasite Isýtma * Hava Debisi [ m³/h ] Cihaz Dýþý Statik Basýnç [Pa] Toplam Güç Toplam Akým [A] Voltaj 50 Hz [V] Ebat W x H x L [mm] Net Aðýrlýk [kg] RCAZ , ,2-23, x1995x RCAZ , ,30 48,2-27, x1995x RCAZ , ,20 39, x1995x RCAZ , , x1995x RCAZ , x1995x RCAZ , ,50 75,4-43, x2175x RCAZ , ,90 86,5-47, x2175x RCAZ , ,30 92,5-53, x2175x * Bu modellerde ýsýtma kapasitesi olarak sýcak sulu ýsýtýcý batarya kapasitesi verilmiþtir. Batarya standart ünitede bulunmayýp opsiyoneldir. ** Ses seviyeleri cihazdan 2 m uzakta geçerlidir. Ses ** Seviyesi [db(a)] Isý Pompasý (Heat Pump) (R407C) Cihaz Tipi Kapasite Soðutma Kapasite Isýtma Hava Debisi [m³/h] Cihaz Dýþý Statik Basýnç [Pa] Toplam Güç Toplam Akým [A] Voltaj 50 Hz [V] Ebat W x H x L [mm] Net Aðýrlýk [kg] RCABZ ,7 31, ,10 41,7-24, x1995x RCABZ ,0 37, ,60 49,1-28, x1995x RCABZ ,4 38, ,50 48,8-28, x2125x RCABZ ,2 46, ,00 59,1-34, x2125x RCABZ ,4 48, ,20 59,7-34, x2125x RCABZ ,4 63, ,40 78,4-44, x2175x RCABZ ,0 70, ,70 88,7-48, x2175x RCABZ ,0 74, ,10 91,9-52, x2175x * Ses seviyeleri cihazdan 2 m uzakta geçerlidir. Ses * Seviyesi [db(a)] ÇALIÞMA SICAKLIK LÝMÝTLERÝ Soðutma Çevrimi Isýtma Çevrimi Sýcaklýk Seviyesi Dýþ Hava Ýç Hava Dýþ Hava Ýç Hava Sýcaklýk Seviyesi KT YT KT YT KT YT KT YT Standart Standart Minimum Minimum Maksimum Maksimum Soðutma çevriminde 21 C ' nin altýndaki dýþ hava KT sýcaklýklarýnda kondenzasyon kontrolü kullanýlmasý gereklidir. 16

19 ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI AKSESUARLAR Kondenzasyon Kontrol Ünitesi; 21 C' nin altýndaki dýþ hava sýcaklýklarýnda sistemin soðutma iþlemine sorunsuz devam edebilmesi için kullanýlýr. Bu sýcaklýklarda kondanser fanlarýnýn dönme hýzlarý kontrol edilerek, akýþkan basýnçlarýnýn kontrol dýþý deðiþimleri engellenir. Elektrikli Isýtýcý; ihtiyaç halinde kullanýlmak üzere elektrikli ýsýtýcý cihaz emiþ tarafýnda montajlý olarak saðlanabilir. Isýtýcý ile birlikte koruyucu termostat, çalýþma kontrolü ve kablo giriþ klemensleri ile birlikte verilir. Isýtýcýlar isteðe baðlý olarak tek veya iki kademeli olarak üretilirler. Aksiyal Fanlý Kondanserli Üniteler Ýki Kademeli Elektrikli Isýtýcýlar Rayal Fanlý Kondanserli Üniteler Ýki Kademeli Elektrikli Isýtýcýlar Kapasite kw Kapasite kw Voltaj 50 Hz V Voltaj 50 Hz V Aksiyal Fanlý Kondanserli Üniteler Tek Kademeli Elektrikli Isýtýcýlar Radyal Fanlý Kondanserli Üniteler Tek Kademeli Elektrikli Isýtýcýlar Kapasite kw Kapasite kw Voltaj 50 Hz V RXC(B)Z 1001, 1201, ,5+13, RXC(B)Z 1001, 1201, , RXC(B)Z 1001, 1201, ,0+13, RXC(B)Z 1001, 1201, , RXC(B)Z 1501, 2002, ,0+18, RXC(B)Z 1501, 2002, , RXC(B)Z 2402, 3002, ,5+22, RXC(B)Z 2402, 3002, , RXC(B)Z 3502, 4002, ,5+31, RXC(B)Z 3502, 4002, , RXC(B)Z 4002, , Voltaj 50 Hz V RCAZ 1001, 1002, ,5+13, RCABZ 1001, RCAZ 1001, 1002, ,0+13, RCABZ 1001, 1201, 1402, , RCAZ 1402, ,0+18, RCABZ 1502, RCAZ 1402, ,5+22, RCABZ 1602, , RCAZ 2002, 2302, ,5+31, RCABZ 2002, 2302, RCABZ 2302, , Not: Radyal fanlý kondanserli ünitelerin sadece soðutma modellerinde tek kademeli, heat-pump seçeneklerinde ise çift kademeli ýsýtýcý seçenekleri için firmamýza baþvurunuz. Sýcak Sulu Isýtýcý Batarya; sadece soðutma olan modellerde gerektiðinde ýsýtma ihtiyacýnýn da karþýlanabilmesi amacý ile sýcak sulu ýsýtýcý batarya kullanýlabilir. Isýtýcý bataryalar bakýr boru alüminyum kanatlýdýr. Kapasite deðerleri teknik özellikler tablosunda görülebilir. Free Cooling Control; roof-top klima cihazýnýn çalýþmasý esnasýnda, dýþ hava þartlarýnýn mahal þartlarýna yakýn olduðu dönemlerde devreye girmek üzere, free cooling control sistemi de opsiyonel olarak saðlanmaktadýr. Bu sistemde iki tarz kontrol mevcuttur. Birincisi entalpi kontrolü, ikincisi ise sýcaklýk kontrolüdür. Her iki tarzda da cihaz iç hava ile dýþ hava þartlarýný kontrol eder. Buna baðlý olarak gerektiðinde dýþ hava damperini açarak taze hava giriþine müsaade eder, gerektiðinde de tamamý ile dýþ havaya geçerek kompresörleri durdurur. Bu þekilde özellikle yaz ve kýþ geçiþ dönemlerinde büyük bir enerji tasarrufu saðlanabilir. Dönüþ Havasý Faný; dönüþ hava kanallarý basýnç kayýplarýnýn yüksek olduðu durumlarda dönüþ havasý fanlarý kullanýlabilir. Dönüþ havasý fanlarý ihtiyaca baðlý olarak aksiyal veya radyal olarak kullanýlabilmektedir. Bina Otomasyon Sistemlerine Baðlantý Kitleri; ünitelerde RS 485 / MODBUS haberleþme kartlarý kontrolör tipine göre farklý yazýlýmlarý ile birlikte saðlanmaktadýr. Hot Gas By-pass Vanasý; ünitelerde özellikle yüksek taze hava debilerinde (veya % 100 taze havalý ünitelerde) ünitelerin soðutma sistemlerinin deðiþken hava þartlarýnda kontrol altýnda çalýþabilmeleri için kullanýlýrlar. Diðer Aksesuarlar; yukarýda belirtilen aksesuarlarýn haricinde kondenser bataryalarýnda hidrofobik mavi kaplama, bakýr/bakýr kondanser, filtre kirli ikazý, duman detektörü, hava kalite sensörü, özel filtreler, emiþ, basma ve likit hatlarýnda manuel vanalar, kompresör ses yalýtým ceketi fan ve kompresörler için yumuþak yol vericiler, egzost faný, saat kartý, assembly bed gibi ilave aksesuarlar da modellerle birlikte saðlanabilmektedir. 17

20 BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ ElectroVap marka ELMC serisi DEVATEC buharlý nemlendiricileri nemlendirme yöntemleri içerisinde en hijyenik yöntem olan, buharlý nemlendirme amaçlý kullanýlan ve kendinden buhar üretebilen tip ünitelerdir. Ünitelerde elde edilen buhar steril ve minerallerden arýnmýþ buhardýr. Buharlý nemlendiricilerde buhar üretimi su içerisinde bulunan mineraller vasýtasý ile elektrotlar arasýnda elektrik akýmý oluþturmak ve bu sayede açýða çýkan ýsý enerjisi ile buhar üretimini saðlamak yolu ile yapýlýr. Üretilen bu buhar nemlendirici ile birlikte saðlanan buhar hortum ve difüzörleri aracýlýðý ile kanal veya klima santrali içerisine ya da özel daðýtým baþlýðý vasýtasý ile direkt olarak mahale iletilebilir olmasý cihazýn temel özelliklerindendir. Teknik Özellikleri 2,5 ila 90 kg/h kapasite aralýðý bulunan buharlý nemlendiriciler master/slave olarak kullanýlmak sureti ile 990 kg/h kapasiteye kadar gruplanabilirler. Üniteler dayanýklý malzemelerden üretilmiþ farklý su þartlarýnda kullanýlabilen temizlenebilir silindirlere ve uzun ömürlü paslanmaz çelik elektrotlara haizdir. Ünite gövdeleri epoksy boyalý olarak imal edilmektedir. 30 ila 1000 µs/cm su iletkenliðinde yumuþak su veya þebeke suyu ile çalýþmaya uyumlu ünitelerdir. Ünitelerde kolay bakým olanaðý saðlamak üzere tüm ekipmanlara açýlabilir ön panelde ulaþabilme imkâný saðlanmýþtýr. Üniteler buharýn ihtiyaç oranýnda üretilmesi ve gereksiz enerji sarfiyatýnýn engellenmesi amacý ile o r a n s a l k o n t r o l l ü o l a r a k üretilmektedir. Ünite uzun süre çalýþmadýðýnda otomatik olarak kendini boþaltma, köpük oluþumunu otomatik olarak engelleme gibi cihaz ömrünü ve buhar kalitesini artýran özelliklere haizdir. Ünite müþteriye gerekli adette ve çapta paslanmaz çelikten mamul buhar daðýtým nozullarý, yüksek sýcaklýða dayanýklý buhar hortumu (2m) ve kondens hortumu ile birlikte teslim edilir. 18

21 BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ Mikro Ýþlemci Kontrol Özellikleri Kullanýcýya birçok kolaylýklar saðlayan iþlemci kartý ile baðlantýlý ünite üzerinde bulunan dijital ekranda buharlý nemlendiricinin o anki konumunu ve çalýþma modunu sürekli takip etmek mümkündür. Bunun yanýnda üç ayrý menüde nemlendiricinin anlýk performans deðerlerini ve konfigürasyonunu görmek mümkün olduðu gibi parametrelerinin de takibi ve deðiþtirilmesine imkan saðlamaktadýr. Ýþlemci yapýsý itibari ile her çeþit kontrol elemaný ile uyumlu çalýþabilecek þekilde dizayn edildiði gibi J-Bus ve ModBus protokolleri vasýtasý ile bina otomasyon sistemlerine de adapte edilebilir. Bütün bunlarýn yaný sýra farklý hata oluþumlarýnda alarm sistemleri mevcuttur. Silindirin deðiþme veya temizlenme zamanýný bildiren alarm bunlardan birisidir. Mikro iþlemci oransal kontrolü, dahili veya harici olarak kullanýlabilen nem sensörleri (Opsiyonel) vasýtasý ile yapmaktadýr. Kapasite ve Boyut Tablosu Cihaz Modeli Buhar Kapasitesi [kg/h] Toplam Güç Toplam Akým [A] Voltaj 50 Hz [V - faz] Silindir Miktarý [Ad] Buhar Çýkýþ Çapý [mm] Ebat L x H x W [mm] Boþ Aðýrlýk [kg] Dolu Aðýrlýk [kg] ELMC 5 5 3,75 16, x 540 x ELMC 8 8 6,02 8, x 540 x ELMC ,52 11, x 540 x ELMC 15 ELMC 20 ELMC 30 ELMC 40 ELMC ,29 15,05 22,57 30,10 37,62 16,5 22,0 33,0 44,0 55, x 675 x x 675 x x 675 x x 675 x x 675 x ELMC ,14 66, x 675 x ELMC ,65 98, x 675 x

22 BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ HLK Serisi Buharlý Nemlendiriciler ElectroVap marka HLK serisi DEVATEC buharlý nemlendiricileri özellikle klima ünitelerinde dahili olarak kullanýlmak üzere tasarlanmýþ cihazlardýr. Cihazlarda dýþ kabin bulunmaz ve mikro iþlemci kartlarý baðýmsýz olarak sevk edilir. Mikro iþlemci klima ünitesi üzerinde istenilen bir bölgeye monte edilebilir. Bu ünitelerde ihtiyaç olacak olan buhar hortumu, kondens hortumu ve buhar daðýtým nozullarý ünitenin yerleþimine baðlý olarak tercih edilebilmesi için (ELMC serisinden farklý olarak) opsiyonel olarak saðlanmaktadýr. Ünite kapasite deðerleri ELMC serileri aynýdýr ve bu amaçla yukarýda verilen tablodan seçilebilir. Ancak HLK serilerinde 90 modeli yani 90 kg/h kapasiteli ünite bulunmamaktadýr. Mikro iþlemci kontrol özellikleri Kullanýcýya bir çok kolaylýklar saðlayan iþlemci kartý ile baðlantýlý ünite üzerinde bulunan dijital ekranda buharlý nemlendiricinin o anki konumunu ve çalýþma modunu sürekli takip etmek mümkündür. Bunun yanýnda üç ayrý menüde nemlendiricinin anlýk performans deðerlerini ve konfigürasyonunu görmek mümkün olduðu gibi parametrelerinin de takibi ve deðiþtirilmesine imkan saðlamaktadýr. Ýþlemci yapýsý itibari ile her çeþit kontrol elemaný ile uyumlu çalýþabilecek þekilde dizayn edildiði gibi J-Bus ve ModBus protokolleri vasýtasý ile bina otomasyon sistemlerine de adapte edilebilir. Bütün bunlarýn yaný sýra farklý hata oluþumlarýnda alarm sistemleri mevcuttur. Silindirin deðiþme veya temizlenme zamanýný bildiren alarm bunlardan birisidir. Mikro iþlemci oransal kontrolü dahili veya harici olarak kullanýlabilen nem sensörleri (Opsiyonel) vasýtasý ile yapmaktadýr. Kapasite ve Boyut Tablosu Cihaz Modeli Buhar Kapasitesi [Kg/h] Toplam Güç Toplam Akým [A] Voltaj 50 Hz [V - faz] Silindir Miktarý [Ad] Buhar Çýkýþ Çapý [mm] Ebat L x H x W [mm] HLK 5 5 3,75 16, x 510 x 190 HLK 8 8 6,02 8, x 510 x 190 HLK ,52 11, x 510 x 190 HLK ,29 16, x 645 x 250 HLK ,05 22, x 645 x 250 HLK ,57 33, x 645 x 250 HLK ,10 44, x 645 x 250 HLK ,62 55, x 645 x 250 HLK ,14 66, x 645 x

23 Ürünlerimizdeki katalog deðerlerinde haber vermeksizin deðiþiklik yapma hakkýmýz saklýdýr.

24 ÜNTES ISITMA KLÝMA SOÐUTMA SAN. ve TÝC. A.Þ. Merkez & Fabrika Ýstanbul Yolu 37. Km Kazan / ANKARA Tel: Fax: Satýþ & Ankara Bölge 53. Cad Sk. No: 9/50 Ulusoy Plaza Çukurambar / ANKARA Tel: Fax: Ýstanbul Bölge Atatürk Mah. Bulvar Sk. No: 11 Üntes Ýþ Merkezi Küçükbakkalköy - Ataþehir / ÝSTANBUL Tel: Fax: Ýzmir Bölge Sk. Teknik Mlz. Ýþ Mrk. No: 5/223 Gýda Çrþ. Yeniþehir / ÝZMÝR Tel: Fax: Adana Bölge Fuzuli Caddesi Galeria Ýþ Merkezi No: 215 ADANA Tel: Fax:

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ MC - HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU CİHAZ SOĞUTMA KAPASİTESİ NET LİSTE MODELİ KCAL/H KW FİYAT ( ) FİYATI ( ) MC 251 47.400 55,2 12.250 15.250 MC 301 56.200

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Paket Klima Santralleri AIRFEL- GENEL ÖZELLÝKLER AIRFEL Hijyenik ve Konfor tipi Klima Santralleri konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. AIRFEL Klima santralleri ve diðer ürünleri Alman TÜV

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2015 FİYAT LİSTESİ (HAZIRLAYAN : S.DAĞOĞLU) AHRV - ISI GERİ KAZANIM CİHAZI FİYAT LİSTESİ ( ) CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR

ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR ROOF TOP - ÇATI TİPİ PAKET KLİMALAR GPH Serisi Roof Top Paket Klima Cihazları modern binaların özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla dizayn edilmiştir. GPH serisi ozon tabakasına zarar vermeyen R407C

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları 1 İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Teknopool... 1 Otomasyon... 2 Projelendirme... 3 Bileşenler... 4 BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş. tescilli

Detaylı

Hava soðutmalý su soðutma gruplarý KAZAKHSTAN

Hava soðutmalý su soðutma gruplarý KAZAKHSTAN Hava soðutmalý su soðutma gruplarý TSEK KAZAKHSTAN GHSC-V VÝDALI KOMPRESÖRLÜ HAVA SOÐUTMALI SU SOÐUTMA GRUPLARI Klima sektöründe uzun yýllarýn deneyimine sahip GÖNKA, ISO 9001 sertifikasýyla da pekiþtirdiði

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar...

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... ç a t ı t i p i k l i m a c i h a z l a r ı bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Akdeniz, iklimi, denizi ve insanıyla sıcak bir bölgedir.

Detaylı

FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON. Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır

FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON. Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı Egzoz hava filtresi Karşıt akışlı

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar.

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar. IHRA-HP IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım ünitelerindeki temel prensip, egzost edilen hava ile taze havanın ısıtılıp veya soğutularak ısı geri kazanım yapılmasının yanında, ısı pompası sayesinde

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ (HAZIRLAYAN : S.DAĞOĞLU) AHRV - ISI GERİ KAZANIM CİHAZI FİYAT LİSTESİ CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV 4000

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2017 FİYAT LİSTESİ (HAZIRLAYAN : S.DAĞOĞLU) AHRV - ISI GERİ KAZANIM CİHAZI FİYAT LİSTESİ CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV 4000

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

AKS-DX VRF DIŞ ÜNİTELİ KLİMA SANTRALLERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

AKS-DX VRF DIŞ ÜNİTELİ KLİMA SANTRALLERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr AKS-DX VRF DIŞ ÜNİTELİ KLİMA SANTRALLERİ İNŞAAT VE YAPI SEKTÖRÜ, TURİZM SEKTÖRÜ, EĞİTİM KURUMLARI, OFİS KATLARI, İDARİ BİNALAR, SOSYAL TESİSLER. İklimlendirme Sistemleri AKS-DX AKS - DX 609 H:1.80 m Her

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. MENFEZ ANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET TD. ÞTÝ. DAÝREE KANA MENFEZÝ Tel : (0) bx Fax : (0) Web : www.ankaklima.cm.tr e-mail : inf@ankaklima.cm.tr Adres : Güleryüz anayi itesi. Cad. k. N: Ýedik / ANKARA ADM DAÝR

Detaylı

BCG Doðal Konveksiyonlu Yer Konvektörü

BCG Doðal Konveksiyonlu Yer Konvektörü BCG Dðal Knveksiynlu Yer Knvektörü BCG D ð al Kn v e k s iy n lu Y e r K nvektörü Taným Isýtýlan mahallerde, ikincil ýsýtma elemaný larak kullanýlmak üzere tasarlanmýþ, sýcak su ile çalýþan, dekratif lineer

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

PLC HAVAC HAVUZ TİP NEM ALMA SANTRALLERİ

PLC HAVAC HAVUZ TİP NEM ALMA SANTRALLERİ HAVAC HAVUZ TİP NEM ALMA SANTRALLERİ Gelişen yaşam şartlarının doğurduğu özel ortamlardan biride kapalı yüzme havuzlarıdır. Bu havuzlar yüzme sporun yaz kış aralıksız devam etmesini sağlamaktadır. Buna

Detaylı

Isı Geri Kazanım Cihazları

Isı Geri Kazanım Cihazları Klimacı Mert Talatpaşa Bulvarı No:5/A Alsancak İZMİR T. 3 5 39 65 6 F. 3 7 9 www.klimacimert.com.tr info@klimacimert.com.tr VRS3 Vent Isı Geri Kazanımlı Cihazları, sağlıklı iç mekan havalandırması için

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip...

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip... Fancoil Üniteleri İçindekiler Teknogen Fancoil... 3 Kaset Tip Fancoil... 4 Döşeme Tip Fancoil... 6 Gizli Tavan Tipi... 8 Basınçlı Tip... 10 Duvar tipi... 12, ve landırma sektörünün önde gelen üreticilerinden

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları İçindekiler Teknogen Teknopool... 3 Bileşenler... 4 Otomasyon... 6 Projelendirme... 9 Isıtma, Soğutma ve Havalandırma sektörünün önde gelen üreticilerinden olan TEKNOGEN,

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 995 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 1-1 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

CONDAIR EL. Elektrot boylerli buharlı nemlendiriciler Değiştirilebilir silindirlerle kolay bakım. Nemlendirme ve Evoporatif Soğutma

CONDAIR EL. Elektrot boylerli buharlı nemlendiriciler Değiştirilebilir silindirlerle kolay bakım. Nemlendirme ve Evoporatif Soğutma CONDAIR EL Elektrot boylerli buharlı nemlendiriciler Değiştirilebilir silindirlerle kolay bakım Nemlendirme ve Evoporatif Soğutma DEĞİŞTİRİLEBİLİR BOYLER SİLİNDİRLERİ SERVİS İŞLEMİNİ KOLAYLAŞTIRIR Buhar

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TERMODİNAMİK İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Çevre Dostu Enerji Tasarruflu Akıllı

Detaylı

ART ÇATI TİPİ (ROOF TOP) PAKET KLİMA ÜNİTELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

ART ÇATI TİPİ (ROOF TOP) PAKET KLİMA ÜNİTELERİ. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr ART ÇATI TİPİ (ROOF TOP) PAKET KLİMA ÜNİTELERİ HİPERMARKETLER, AVM LER, SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI, GÖSTERİ MERKEZLERİ, SOSYAL TESİSLER, EĞİTİM KURUMLARI İklimlendirme Sistemleri ART ART-3 H:.80 m Her

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV Nem alma kapasitesi, 30 C / %80 bağıl nemde: 30 litre / 24saat Uygun olduğu maks. oda büyüklüğü: 90 m² / 225 m³ Çalışma aralığı, sıcaklık: 5 ila 35 C Çalışma

Detaylı

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Serisi Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Nem Kontrolü Neden Önemlidir? Kapalı yüzme havuzlarında ortam şartları, havuz yüzey alanı ve havuz aktivitelerinden kaynaklı

Detaylı

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Geniş Üfleme Ağzı Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama Homojen ısı dağılımı

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS HNS GENEL BİLGİLER HNS tipi paket üniteler kapalı yüzme havuzlarında satıh buharlaşmasından meydana gelen aşırı nemi gidermek ve havuz mahallinde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere tasarlanmış

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

Fan Coil. Genel Özellikler. Kolay takılabilen opsiyonel sac ayakları. Kolay asılabilmesi için askı şablonu

Fan Coil. Genel Özellikler. Kolay takılabilen opsiyonel sac ayakları. Kolay asılabilmesi için askı şablonu Fan Coil Fan Coil KD Systemair HSK Fan Coil cihazları üstün performansları ile konutlar, oteller, restaurantlar, mağazalar, ofisler vb. yapıların ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyaçlarını ekonomik

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Su Kaynaklı ISI POMPASI. Tavan Tip. Klima Santralinin Verimli Hali

Su Kaynaklı ISI POMPASI. Tavan Tip. Klima Santralinin Verimli Hali Klima Santralinin Verimli Hali Su Kaynaklı ISI POMPASI Tavan Tip Isı Pompası (Heat Pump) Nedir Gerçekte bir soğutma çevrimi olan ısı pompası çevriminin temel prensibini Nicolas Léonard Sadi Carnot 1824

Detaylı

TEKNİK BÜLTEN. VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya. 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi

TEKNİK BÜLTEN. VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya. 14 MW Toplam Kurulu Soğutma Kapasitesi Hava Koşullandırma Haber Bülteni / Sayı 91 Ocak 2015 / Sayı 72 TEKNİK BÜLTEN VERİ MERKEZİ Alabushevo/Rusya Yüksek Enerji Tasarrufu Yüksek Güvenilirlik Yeşil Bir Veri Merkezi İçin Modern Çözüm 14 MW Toplam

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri TETA & TEDA Sıcak Hava Apareyleri İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Genel Özellikler... 1 Teknik Özellikler... 1 Bileşenler... 2 Montaj ve Bakım... 3 Elektrik Bağlantı Şeması... 3 Ölçüler... 4

Detaylı

AP-FC-GTT-O. Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi Fan Coil Üniteleri

AP-FC-GTT-O. Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi Fan Coil Üniteleri AP-FC-GTT-O Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi Fan Coil Üniteleri AP-FC-GTT-O Orta Statik Basınçlı Gizli Tavan Tipi Fan Coil Üniteleri AIRPLUS AP-FC-GTT-O Merkezi sistemlerin kurulu olduğu yapılarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

NICOTRA GEBHARDT İMAS. İMAS - Fancoil AROSIO / PROLAM COPELAND BLUEBOX SPORLAN

NICOTRA GEBHARDT İMAS. İMAS - Fancoil AROSIO / PROLAM COPELAND BLUEBOX SPORLAN Su Soğutma Kuleleri VİZYONUMUZ: İMAS A.Ş., Klima, Soğutma ve Havalandırma sektöründe güvenirliği, tecrübesi ve vazgeçilmez ilkesi olan dürüstlüğü ile tanınan bir kuruluştur. MİSYONUMUZ: Yeniliklere açık

Detaylı

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü)

EVER AC. Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) İçindekiler EVER AC Tavan Tipi Isı Pompalı Enerji Geri Kazanım Cihazı (Selülozik Eşanjörlü) - Cihaz Bileşenleri - Performans

Detaylı

SU SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU

SU SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU SU SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU GSSC-V SERİSİ VİDALI KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUPLARI Klima sektöründe uzun yılların deneyimine sahip GÖNKA, ISO 1 sertifikasıyla da pekiştirdiği kalitesini su

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali memnuniyet üretir Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Serisi Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Nem Kontrolü Neden Önemlidir? Kapalı yüzme havuzlarında ortam şartları, havuz yüzey alanı ve havuz

Detaylı

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Ortam havası ile soğutma sistemleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtreler TopTherm fan-filtre üniteleri...20 55 m 3 /h...316 TopTherm fan-filtre üniteleri...105 180 m 3 /h...317 TopTherm fan-filtre üniteleri...230 550

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI Hem enerji ekonomisinin sağlanması, hem de iç hava kalitesinin arttırılabilmesi için ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları yüksek verimli ve yıllarca sorunsuz çalışabilecek

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

2012 FİYAT LİSTESİ YAYINLANMA TARİHİ : 15 MART 2012 (HAZIRLAYAN : OKAN ÖNAL)

2012 FİYAT LİSTESİ YAYINLANMA TARİHİ : 15 MART 2012 (HAZIRLAYAN : OKAN ÖNAL) 2012 FİYAT LİSTESİ YAYINLANMA TARİHİ : 15 MART 2012 () CİHAZ TİPİ AHRV 500 AHRV 750 AHRV 1000 AHRV 1500 AHRV 2000 AHRV 2500 AHRV 3000 AHRV 4000 AHRV 5000 HAVA DEBİSİ (M3/H) 500 750 1000 1500 2000 2500

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı