ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ"

Transkript

1 ÝTHAL ÜRÜNLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ

2

3 ÝÇÝNDEKÝLER HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER AMICO SERÝSÝ MODELLER AMICO SERÝSÝ LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ HAVA BAÐLANTI YÖNÜ ALTERNATÝFLERÝ LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ MODELLER ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ

4 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI HASSAS TASARIMLAR Hassas kontrollü klima cihazlarý sýcaklýk ve nem oranlarýnýn çok düþük bir tolerans ile sabit tutulmasý gereken, bilgisayar odalarý, UPS odalarý, bilgi iþlem merkezleri, telekomünik asyon alanlarý, yüksek otomasyonlu ofisler, sistem salonlarý, arþiv odalarý, baz istasyonlarý, kalibrasyon odalarý, laboratuarlar ve benzeri hacimlerde konfor þartlarýnýn saðlanmasý ve hassas kontrolü amacý ile kullanýlmaktadýr. 2

5 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER Hassas kontrollü klima üniteleri mahal sýcaklýðýný ± 1 C aralýðýnda mahal nemini ise ± %7-8 aralýðýnda kontrol edebilme yetisine sahip ünitelerdir. 365 gün 24 saat çalýþmak üzere tasarlanmýþlardýr. H ava m i k t a r ý n ý n y ü k s e k o l a r a k tasarlanmýþ olmasý düþük hava sýcaklýðý ile yapýlan soðutma iþlemlerinden farklý olarak oda içerisinde yüksek sýcaklýk dalgalanmalarýnýn olmasýný engeller ve yüksek SHR saðlar. Bu özellik standart konfor uygulamalarýndan farklý olan yüksek duyulur ýsý kazancý deðerlerinin bulunduðu tek nolojik soðutma projelerinde önem kazanmaktadýr. Tüm Leonardo serisi cihazlar çevre dostu olarak tasarlanýrlar. Kullanýlan tüm malzemeler (özellikle plastik parçalar ve ýsý yalýtým malzemesi) geri dönüþümlü malzemelerdir. Tamamý ile kompakt yapýda üretilmiþ ve tüm unsurlarý gövde içerisindedir. Montaj için sadece ana besleme panosuna elektrik baðlantýsýnýn yapýlmasý, nemlendirici, drenaj ve reheat sýcak su baðlantýsý (opsiyonel) yapýlmasý, chiller baðlantýlarýnýn (CW modellerinde) yapýlmasý, kondanser baðlantýlarýnýn (Hava soðutmalý DX ve TC modellerinde) yapýlmasý, Dry cooler baðlantýlarýnýn (Su soðutmalý DX ve TC modellerinde) yapýlmasý, sistemin çalýþtýrýlmasý için yeterli olacaktýr. Tüm versiyonlarýnda ön panelden cihazýn tüm elemanlarýna ulaþmak mümkündür. Bu özellik servis boyutunda ekipmanlara rahat ulaþým kolaylýðý saðlamaktadýr. Gövde Yapýsý Tüm dýþ gövde kasasý ve iç aksam parçalarý soðuk daldýrma çinko kaplý plakalardan mamuldür. Bahsedilen kasa yapýsý taþýma ve montaj esnasýnda cihazýn hasar görmesini engelleyecek þekilde dayanýklý perçinler ile birbirine monte edilmiþtir. Hava ile temasta olan bölümleri kapatmak üzere kullanýlan paneller soðuk daldýrma çinko kaplý plakalardan mamuldür. Dýþ panelleri olmadan dahi saðlanmýþ olan hava sýzdýrmazlýðý sayesinde cihaz kapaklarý açýkken dahi çalýþabilir. Cihaz gövde yapýsý cihaz çalýþmasýný durdurmadan içerideki ekipmanlarý gözlemleyebilme þansý sunmaktadýr. Dýþ paneller zamana karþý özelliklerini koruyabilmeleri için RAL 7037 gri epoksy polyester boya ile boyanmýþtýr. Ön paneller cihaz kasasýna kolay birleþtirme parçalarý ile baðlanmýþtýr. LEONARDO Evolution Direkt genleþmeli kw Soðuk sulu kw Standart paneller iç yüzeylerinden, ýsý ve ses izolasyonu yapýlmaktadýr. Ýzolasyon sýnýfý class 1 ( Ministerial degree(dm) ), HF-1 ( UL94 ), M1 (Arette ministeriel ). Ýsteðe baðlý olarak cihazlar arasý ýsý ve ses izolasyonlu sandviç panel olarak üretilebilir. Bu durumda izolasyon sýnýfý Class 0 (Ministerial degree (DM) ), Class A1 ( DIN 4102). 3

6 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER Fan Bölümü Amico serilerinde öne eðik sýk kanatlý fanlar kullanýlýrken Leonardo Evolution ve Leonardo Max serilerinde geriye eðik seyrek kanatlý fanlar kullanýlmaktadýr. Geriye eðik seyrek kanatlý tek emiþli alüminyum fan ve direkt akuple üç fazlý elektrik motoru mevcuttur. Geriye eðik kanatlý fanlarýn kullanýlmasý standart olarak daha yüksek cihaz dýþý statik basýnçlarda (Maksimum 350 Pa) kullanabilme olanaðý saðlar. Geriye eðik kanatlý fanlarda üzerinde fan hýz kontrol ünitesini bulunduran Direkt akuple EC motorlar opsiyonel olarak kullanýlabilmektedir. EC motorlu fanlarda elektrik tüketimi daha düþüktür ve ses seviyeleri de daha azdýr. Fan hýzý mikro iþlemci vasýtasý ile artýrýlarak fan basýncý artýrýlabilir ancak bu durumda ses seviyelerinin de artacaðý göz önüne alýnmalýdýr. Isý Deðiþtiriciler (Soðutma Bataryalarý) Isý deðiþtirici yüzeyleri basýnç kayýplarýnýn azaltýlmasý ve yoðuþma olan yüzeylerde su damlacýklarýnýn istenmeyen bölgelere taþýnmasýný engellemek üzere en uygun ebatlarda imal edilmektedir. Isý deðiþtiriciler alüminyum plakalar içerisinde bakýr borularýn mekanik olarak genleþtirilmesi yolu ile üretilirler ve yoðuþmanýn film þeklinde oluþmasýný saðlamak amacý ile hidrofilik iþleme tabi tutulur. Altlarýnda tamamý ile paslanmaz sacdan mamul drenaj tavalarý, bunlara baðlý bir drenaj sistemi ve su kapaný bulunur. Bataryalar yüksek duyulur ýsý oranlarý saðlamak üzere tasarlanmýþlardýr. Hava Filtreleri Filtreler EU 4 kalite standart olarak veya isteðe baðlý EU 5 kalite olarak bataryadan önce monte edilmektedir. Filtre deðiþimleri makine üzerinde kolaylýkla yapýlabilir olarak dizayn edilmiþtir. Kompresörler Yüksek COP deðerlerine sahip, enerji verimli çalýþan son jenerasyon scroll hermetik kompresörler hava ve su soðutmalý kondanserli DX ünitelerde, TC versiyon ünitelerde ve ES versiyon ünitelerde kullanýlmaktadýr. Soðutucu Akýþkanlar Soðutucu akýþkan olarak R407C kullanýlmaktadýr. Ayrýca Leonardo serileri hava soðutmalý kondanserli modellerinde R410A seçeneði de sunulmaktadýr. Kondanserler Hava soðutmalý kondanserli ünitelerde tek veya çift devreli alüminyum kanat ve bakýr borulu batarya ve düþük ses seviyesi saðlamak üzere düþük hýzlarda seçilmiþ aksiyal fanlara sahip ayrýk kondanserler kullanýlmaktadýr. Kýþ sezonunda -20 C sýcaklýklara kadar standart faz kesme regülasyonu yöntemi ile fan hýz kontrolü yapýlabilir. Daha düþük sýcaklýklarda (-40 C) yüksek esneklikte çelikten yapýlmýþ taþma vanalý akýþkan toplayýcý (reciever) ile özel imal edilmiþ kondanser kullanýlabilir. AMICO Direkt genleþmeli 5-20 kw Soðuk sulu 5-20 kw 4

7 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER Elektrikli Isýtýcýlar Alüminyum kanatlý elementlerden oluþan elektrikli ýsýtýcýlar üzerinde aþýrý ýsýnma durumunda þebeke gerilimini kesen ve alarm veren emniyet termostatý ile teçhiz edilmiþtir. Elektrikli ýsýtýcý sistemi iki amaca hizmet eder; gerektiðinde set noktasýnýn yakalanmasý için gerekli ýsýtmanýn saðlanmasý, nem alma sürecinde aþýrý soðuyan havanýn üfleme noktasýna kadar tekrar ýsýtýlmasýný saðlar. Buharlý Nemlendirici Oransal steril buhar üretiminde kullanýlan bu cihazlar silindir içerisindek i suyun tuz konsantrasyonunu otomatik olarak ayarladýðýndan arýtma veya yumuþatma yapýlmamýþ sular ile rahatlýkla çalýþýrlar. Soðutucu bataryadan hemen sonra tesis edilen nemlendiriciler, bir silindir, daðýtým nozulu, su giriþ ve deþarj vanalarý ve maksimum su seviye sensörlerine sahiptir. Buhar silindirleri ýsý kaybýný engellemek amacý ile hava akýþýnýn dýþýnda monte edilmektedir. Elektrik Besleme ve Kontrol Panosu Elektrik besleme ve kontrol panosu cihaz üzerinde hava akýþ alanýndan ayrý bir alanda tesis edilmiþtir. Pano 73/23/EEC direktiflerine ve ilgili standartlara uygun olarak üretilmiþtir. Mikro Islemci LEONARDO Max Soðuk sulu kw Direkt genleþmeli kw Cihaz mikro islemci vasitasi ile bagimsiz olarak kontrol edilmektedir. Mikro islemci kontrol yazilimlarinin bulundugu bir ana kart ve buna bagli kullanici ara yüz panelinden olusur. Mikro islemci modeli UG40'tir. Panel üzerinde 11x15 piksel aydinlatmali LCD ekran ve parametre degisimlerinde kullanilmak üzere aydinlamali fonksiyon dügmeleri bulunmaktadir. Lokal network agina baglanti için LAN karti standart olarak islemci üzerinde mevcuttur. Elektronik genlesme vanasi vasitasi ile enerji ekonomisi saglayan algoritma kart üzerinde standarttir. Nem alma süresinde sabit hava debisi ile çalismayi saglayan algoritma kart üzerinde standarttir. Kullanici ara yüzünden set edilen nem ve sicaklik degerlerine bagli olarak bu parametreleri kontrol eder. Mikro islemci ariza alarmlari, set noktasi uyumsuzluk alarmlari, yedekli çalisma, zamana bagli alarm geçmis bildirimi, elektrik kesintisinden sonra tekrar otomatik devreye girme, LAN ve benzeri BMS baglanti imkani ve çoklu ünitelerde sirali çalisma ayarlari gibi birçok fonksiyon ile donatilmistir. 5

8 HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI GENEL ÖZELLÝKLER Opsiyonel aksesuarlar: RS485 seri adaptörü; Merkezi yönetim sistemine STD protokolü veya Modbus protokolü aracýlýðý ile bilgi transferi için kullanýlýr. Clock Card; Zamana baðlý operasyonlar için ve operasyonel sayým iþlemleri için kullanýlýr. Bu kart vasýtasý ile geçmiþ alarmlarýn listesine ulaþýlabilir ve ünite üzerindeki bazý ekipmanlarýn çalýþma ömürleri takip edilebilir. TCP/IP arayüz kartý; Klima cihazlarýný TCP/IP veya SMNP ile çalýþan bina yönetim sistemlerine baðlayabilmek içindir. LON seri kart; Klima cihazlarýný TCP/IP veya SMNP ile çalýþan bina yönetim sistemlerine baðlayabilmek içindir. RS232 seri kartý; Modem baðlantýsý için kullanýlýr. Ýki yollu basýnç dengeleme vanasý; Kondanseri su soðutmalý DX ve TC ünitelerinde kondanser suyunun dengelenmesi için kullanýlýr. Üç yollu yüzer kontrollü motorlu vana; Kondanseri su soðutmalý DX ve TC ünitelerinde kondenzasyon basýncýnýn dengelenmesi için kullanýlýr. Yoðuþma suyu drenaj pompasý; Drenaj suyunun tabii akýþ ile tahliyesinin mümkün olmadýðý montaj alanlarýnda kullanýlýr. Nemlendirici drenaj pompasý; Nemlendiriciden boþaltýlan sýcak suyun tahliyesi için ( eðer sistem kendini tabi akýþla boþaltamayacaðý bir noktada ise) kullanýlýr. (Versiyon D) Dýþ sensörler; Yüksek mahal sýcaklýklarý ve nemi için alarm vermek üzere kullanýlýr. Üfleme havasý limitleme sensörü; Sadece CW ünitelerde mevcuttur. Üfleme havasý sýcaklýðýnýn limitlenen deðerlerin üzerine çýkmasýný engellemek üzere üç yollu vananýn açýlýþýný kontrol eder. Yangýn ve duman detektörleri ; Yangýn anýnda alarm vermek amacý ile kullanýlýr. Ayrýca mevcut yangýn sistemlerine entegrasyonu mümkün olmaktadýr. Su kaçak detektörleri; Pano içerisine yerleþtirilen bir ana kart ve gerekli noktalara yerleþtirilen sensörlerden oluþan bu sistemde birden fazla sensör kullanýlabilir. Cihaz kaideleri; Yükseltilmiþ döþeme veya normal zeminlerde kullanýlabilen farklý yüksekliklerde veya yüksekliði ayarlanabilir özelliklerde metal cihaz kaideleri cihaz ile saðlanabilmektedir. Ünitelerin tamamýnda bu tarz kaidelerin kullanýlmasý gereklidir. Kaideler firmamýzdan alýnabileceði gibi, müþteri tarafýndan da montaj alanýnda tesis edilebilmektedir. Özellikle ayarlanabilir yükseklikteki kaideler yüksek döþeme uygulamalarýnda kolay montaj imkaný saðlamaktadýr. 6

9 AMICO SERÝSÝ HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI MODELLER Hava Sogutmali Kondanserli Üniteler Bu üniteler, kapasitelerine bagli olarak 1 veya 2 adet hava sogutmali kondanser vasitasi ile direkt genlesmeli olarak sogutma islemini gerçeklestirirler ve standart olarak mekanik genlesme vanasi kullanirlar. AMICO SDA Aþaðý Akýþlý Üniteler (R 407C) SUA Yukarý Akýþlý Üniteler (R 407C) 0151B 0251B 0331A 0351A 0501A 0601A 0151B 0251B 0331A 0351A 0501A 0601A Toplam Soðutma kw 5,5 7,7 9,3 12,0 15,4 18,1 5,5 7,7 9,3 12,0 15,4 18,0 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Elektrikli Isýtýcý kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Sogutma degerleri 24 C / %50 RH oda þartlari ve 48 C kondenzasyon sicakligi için geçerlidir. Su Soðutmalý Kondanserli Üniteler Bu ünitelerde, kondanser su soðutmalý olarak iç ünite üzerindedir. Standart olarak mekanik genleþme vanasý kullanýrlar. Su soðutmalý kondanserlere dýþ havada tesis edilen su soðutma kulesi, Evaporatif kule, dry cooler vb ünitelerden soðutulmuþ su baðlantýsý yapýlýr. AMICO SDW Aþaðý Akýþlý Üniteler (R 407C) SUW Yukarý Akýþlý Üniteler (R 407C) 0151B 0251B 0331A 0351A 0501A 0601A 0151B 0251B 0331A 0351A 0501A 0601A Toplam Soðutma kw 5,7 8,1 9,6 12,5 16,3 18,9 5,7 8,1 9,6 12,5 16,2 18,7 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Elektrikli Isýtýcý kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 48 C kondenzasyon sýcaklýðý için geçerlidir. Soðuk Sulu Bataryalý Üniteler Bu üniteler, farklý bir noktada tesis edilen su soðutma grubundan soðuk su alarak soðutma iþlemini gerçekleþtirirler ve standart olarak üç yollu vanalarý ve kontrolleri cihaz üzerindedir. AMICO SDW Aþaðý Akýþlý Üniteler SUW Yukarý Akýþlý Üniteler 0200B 0250B 0300B 0400B 0600B 0200B 0250B 0300B 0400B 0600B Toplam Soðutma kw 7,5 9,6 10,6 13,6 22,1 7,5 9,6 10,6 13,6 21,4 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Elektrikli Isýtýcý kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 7/12 C soðuk su sýcaklýðý için geçerlidir. 7

10 LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI MODELLER Hava Soðutmalý Kondanserli Üniteler Bu üniteler; kapasitelerine baðlý olarak 1 veya 2 adet hava soðutmalý kondanser vasýtasý ile direkt genleþmeli olarak soðutma iþlemini gerçekleþtirirler ve standart olarak mekanik genleþme vanasý kullanýrlar. Ünitelerde fanlar isteðe baðlý olarak standart (TDAR- TUAR) veya EC motorlu (TDAV-TUAV) olarak tercih edilebilirler. Ayrýca soðutucu akýþkan olarak R 407C ve R 410A alternatifleri bulunmaktadýr. LEONARDO Evolution 511A 611A 721A 722A 921A 922A 1021A 1022A 1121A 1122A 1321A 1322A 1422A 1622A 1822A (R 407C) TDAR (Aþaðý Akýþlý) - TDAV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) - TUAR (Yukarý Akýþlý) - TUAV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Üniteler Toplam Soðutma kw 19,5 22,9 26,0 26,0 31,8 31,8 35,4 35,3 38,7 38,7 42,4 42,4 51,6 58,8 65,8 (R 410A) TDAR (Aþaðý Akýþlý) - TDAV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) - TUAR (Yukarý Akýþlý) - TUAV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Üniteler Toplam Soðutma kw 20,9 23,3 25,1 25,1 34,2 34,2 37,5 37,5 40,6 40,6 44,9 44,9 49,6 59,4 65,5 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adeti ad Elk. Isýtýcý (standart) kw Elk. Isýtýcý (yüksek) kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 48 C kondenzasyon sýcaklýðý için geçerlidir. LEONARDO Max 2222A 2242A 2522A 2542A 2842A 3342A 2222A 2242A 2522A 2542A 2842A 3342A (R 407C) TDAR (Aþaðý Akýþlý)-TDAV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) TUAR (Yukarý Akýþlý)-TUAV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 69,9 76,3 88,6 85,1 95,7 109,3 66,8 74,0 85,6 82,3 92,0 105,1 (R 410A) TDAR (Aþaðý Akýþlý)-TDAV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) TUAR (Yukarý Akýþlý)-TUAV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 77,0 78,3 93,8 88,2 99,6 109,5 75,0 73,4 92,1 84,2 101,7 111,8 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adeti ad Elk. Isýtýcý (standart) kw Elk. Isýtýcý (yüksek) kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 48 C kondenzasyon sýcaklýðý için geçerlidir. 8

11 LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI MODELLER Soðuk Sulu Bataryalý Üniteler Bu üniteler; farklý bir noktada tesis edilen su soðutma grubundan soðuk su alarak soðutma iþlemini gerçekleþtirirler ve standart olarak üç yollu vanalarý ve kontrolleri cihaz üzerindedir. Ünitelerde fanlar isteðe baðlý olarak standart (TDCR-TUCR) veya EC motorlu (TDCV-TUCV) olarak tercih edilebilirler. TDCR (Aþaðý Akýþlý) TUCR (Yukarý Akýþlý) Toplam Soðutma kw 23,7 27,0 33,9 43,6 57,2 69,3 87,6 23,7 27,0 33,9 43,6 57,2 69,3 87,6 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Soðuk Su Debisi lt/h Elk. Isýtýcý (stand.) kw Elk. Isýtýcý (yüksek) kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Sogutma degerleri 24 C / %50 RH oda þartlari ve 7/12 C soðuk su sicakligi için geçerlidir. TDCV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) TUCV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Soðuk Sulu Bataryalý Üniteler (devam) LEONARDO Max 2700A 3400A 4000A 4300A 2700A 3400A 4000A 2700A 3400A 4000A 4300A 2700A 3400A 4000A TDCR (Aþaðý Akýþlý) TUCR (Yukarý Akýþlý) TDCV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) TUCV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 97,9 110,5 125,5 163,6 97,9 110,5 125,5 98,0 110,8 125,6 168,7 98,0 110,8 125,6 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Soðuk Su Debisi lt/h Elk. Isýtýcý (standart) kw Elk. Isýtýcý (yüksek) kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Sogutma degerleri 24 C / %50 RH oda þartlari ve 7/12 C soðuk su sicakligi için geçerlidir. 9

12 LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI MODELLER Su Soðutmalý Kondanserli Üniteler Bu ünitelerde, kondanser su soðutmalý olarak iç ünite üzerindedir. Standart olarak mekanik genleþme vanasý kullanýrlar. Su soðutmalý kondanserlere dýþ havada tesis edilen su soðutma kulesi, Evaporatif kule, dry cooler vb ünitelerden soðutulmuþ su baðlantýsý yapýlýr. Ünitelerde fanlar isteðe baðlý olarak standart (TDWR- TUWR) veya EC motorlu (TDWV-TUWV) olarak tercih edilebilirler. 611A 921A 1321A 1622A 1822A LEONARDO Evolution (R 407C) TDWR (Aþaðý Akýþlý) - TDWV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) TUWR (Yukarý Akýþlý) - TUWV (Yukarý Akýþlý, EC otorlu) Toplam Soðutma kw 22,9 30,3 41,7 58,8 65,2 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adedi ad Elektrikli Isýtýcý (standart) kw Elektrikli Isýtýcý (yüksek) kw Buharlý Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 48 C kondenzasyon sýcaklýðý için geçerlidir. LEONARDO Max (R 407C) TDWR (Aþaðý Akýþlý) TDWV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) 2242A 2542A 2842A 3342A 2242A 2542A 2842A 3342A TUWR (Yukarý Akýþlý) TUWV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 82,2 91,9 104,0 121,3 78, ,8 122,7 Hava Debisi m 3 /h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adedi ad Elektrikli Isýtýcý (standart) kw Elektrikli Isýtýcý (yüksek) kw Buharlý Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 48 C kondenzasyon sýcaklýðý için geçerlidir.

13 LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI MODELLER Enerji Verimli Üniteler Bu üniteler; kondanserleri su soðutmalý olarak iç ünite üzerindedir. Bu ünitelerin su soðutmalý kondanserlerine dýþ havada tesis edilen su soðutma kulesi, Evaporatif kule, dry cooler vb ünitelerden soðutulmuþ su baðlantýsý yapýlýr. Bu üniteler su soðutma kulesi, Evaporatif kule, dry cooler vb ünitelerden gelen su sýcaklýðý yeterince düþük olduðunda su soðutma grubu devresini kapatarak bu ünitelerden gelen soðuk suyu direk havanýn soðutmasýnda kullanýrlar ve bu sayede özellikle mevsim geçiþlerinde ve kýþ þartlarýnda enerji verimli soðutma saðlarlar. Ünitelerde fanlar isteðe baðlý olarak standart (TDER-TUER) veya EC motorlu (TDEV-TUEV) olarak tercih edilebilirler. LEONARDO Evolution 511A 611A 721A 722A 921A 922A 1021A 1022A 1121A 1122A 1321A 1322A 1422A 1622A 1822A (R 407C) TDER (Aþaðý Akýþlý) - TDEV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) - TUER (Yukarý Akýþlý) - TUEV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 19,5 22,9 25,7 26,5 30,0 30,8 34,1 35,4 37,7 38,6 41,4 42,1 49,9 58,6 65,1 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adedi ad Elektrikli Isýtýcý (standart) kw Elektrikli Isýtýcý (yüksek) kw Buharlý Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 30 /35 C kondanser su giriþ ve çýkýþ sýcaklýklarý için geçerlidir. LEONARDO Max (R 407C) TDER (Aþaðý Akýþlý) 2242A 2542A 2842A 2242A 2542A 2842A 2242A 2542A 2842A 2242A 2542A 2842A TUER (Yukarý Akýþlý) TDEV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) Soðutma deðerleri 24 C / %50 RH oda þartlarý ve 30 /35 C kondanser su giriþ ve çýkýþ sýcaklýklarý için geçerlidir. TUEV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 81,2 90,6 100,7 80,5 89,2 97,3 81,2 90,6 100,7 80,5 89,2 97,3 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adedi ad Elektrikli Isýtýcý (standart) kw Elektrikli Isýtýcý (yüksek) kw Buharlý Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg

14 LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ HASSAS KONTROLLÜ KLÝMA CÝHAZLARI MODELLER Ýkiz Soðutma Hava veya Su Soðutmalý Üniteler Bu ünitelerin genel özellikleri, cihaz bünyesinde birbirine yedekli olarak çalýþan iki farklý özellikte soðutma fonksiyonu bulunmasýdýr. Hava soðutmalýlarda birinci fonksiyonda kapasitelerine baðlý olarak 1 veya 2 adet hava soðutmalý kondanser vasýtasý ile direkt genleþmeli olarak soðutma iþlemini gerçekleþtirirler ve standart olarak elektronik genleþme vanasý kullanýrlar. Soðutmalýlarda ise birinci fonksiyonda kapasitelerine baðlý olarak su soðutmalý kondanser vasýtasý ile direkt genleþmeli olarak soðutma iþlemini gerçekleþtirirler ve standart olarak elektronik genleþme vanasý kullanýrlar. Ýkinci soðutma fonksiyonu ise farklý bir noktada tesis edilen su soðutma grubundan soðuk su alarak soðutma iþlemini gerçekleþtirirler ve standart olarak üç yollu vanalarý ve kontrolleri cihaz üzerindedir. Ünitelerde fanlar isteðe baðlý olarak standart (TDER-TUER) veya EC motorlu (TDEV-TUEV) olarak tercih edilebilirler. LEONARDO Max (R 407C) TDTR (Aþaðý Akýþlý) TDTV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) 2242A 2542A 2842A 2242A 2542A 2842A 2242A 2542A 2842A 2242A 2542A 2842A Hava Soðutmalý Üniteler TUTR (Yukarý Akýþlý) TUTV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) TDDR (Aþaðý Akýþlý) TDDV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) Su Soðutmalý Üniteler TUDR (Yukarý Akýþlý) TUDV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 74,2 83,9 92,7 71,8 80,7 88,2 81,2 90,6 100,7 80,5 89,2 97,3 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adedi ad Elk. Isýtýcý (standart) kw Elk. Isýtýcý (yüksek) kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg LEONARDO Evolution (R 407C) 611A 921A 1321A 1622A 1822A 611A 921A 1321A 1622A 1822A Hava Soðutmalý Üniteler TDTR (Aþaðý Akýþlý) - TDTV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) TUTR (Yukarý Akýþlý) - TUTV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Su Soðutmalý Üniteler TDDR (Aþaðý Akýþlý) - TDDV (Aþaðý Akýþlý, EC Motorlu) TUDR (Yukarý Akýþlý) - TUDV (Yukarý Akýþlý, EC Motorlu) Toplam Soðutma kw 22,8 31,4 42,1 58,6 65,6 22,8 31,4 42,1 58,6 65,6 Hava Debisi m³/h Cihaz Dýþý Basýnç Pa Kompresör Adedi ad Devre Adedi ad Elk. Isýtýcý (standart) kw Elk. Isýtýcý (yüksek) kw B. Nemlendirici kg/h Yükseklik mm Geniþlik mm Derinlik mm Aðýrlýk kg Sogutmali ünitelerde sogutma degerleri 24 C / %50 RH oda þartlari ve 30 /35 C kondanser su giris ve çikis sicakliklari için geçerlidir. Hava sogutmali ünitelerde sogutma degerleri 24 C / %50 RH oda þartlari ve 48 C kondenzasyon sicakligi için geçerlidir. 12

15 AMICO, LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERÝSÝ HAVA BAÐLANTI YÖNÜ ALTERNATÝFLERÝ AMICO Serisi U1 - Yukarý akýþlý ünite, Alttan emiþ U2 - Yukarý akýþlý ünite, Önden emiþ U3 - Yukarý akýþlý ünite, Önden emiþ, Opsiyonel atýþ plenumlu D1 - Aþaðý akýþlý ünite, Üstten emiþ D2 - Aþaðý akýþlý ünite, Önden emiþ LEONARDO Evolution ve LEONARDO Max SERISI U1 - Yukarý akýþlý ünite, Alttan emiþ U2 - Yukarý akýþlý ünite, Önden emiþ U3 - Yukarý akýþlý ünite, Önden emiþ, Opsiyonel atýþ plenumlu U4 - Yukarý akýþlý ünite, Arkadan emiþ (Sadece Evolution serisi) D1 - Aþaðý akýþlý ünite, üstten emiþ, Opsiyonel atýþ plenumlu D2 - Aþaðý akýþlý ünite, üstten emiþ 13

16 ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI HITECSA marka Roof-top klima cihazlarý, özellikle yer problemi yaþanan projelerde, kompakt yapýlarý itibarý ile tercih edilen klima cihazlarýdýr. Bu cihazlar özellikle düz çatý veya teraslarda kullanýlmakla birlikte, klima edilecek mahalle yakýn zemin seviyesinde de tesis edilebilmektedir. Kullanýlacaðý konuma baðlý olarak üfleme ve mahalden emiþ baðlantýlarýnda, alttan veya alýndan seçenekleri bulunan rooftop klima cihazlarýnda, bu baðlantýlar damper kontrollü olarak imal edilmektedir. Tek gövdede tamamýyla montajý tamamlanmýþ ve çevreci soðutma gazý 407 C ile þarjý yapýlmýþ olarak sevk edilen roof-top klima cihazlarý, müþteriye büyük montaj kolaylýðý saðlamaktadýr. Tamamýyla metal plakalardan mamul rijid bir gövdeye sahip olan cihazlar dýþ ortamda çalýþmak üzere dizayn edildiklerinden, dýþarýdan su giriþine imkan tanýmamaktadýr ( yaðmur, kar suyu vs...). Ayrýca tasarýmý, bu sularýn veya drenaj suyunun da kanal içerisine girmesini engellemektedir. Roof-top klima cihazlarý müþteriye mümkün olduðunca çok seçenek sunabilmek amacý ile standart olarak dört ayrý tarzda üretimlerinin yaný sýra, opsiyonel seçenekleri ile birlikte, çok alternatifli bir yapý kazanmaktadýr. Kontrol ünitesi iki ana parçadan oluþmaktadýr. Dijital ekranlý birinci parça kontrol edilmek istenen ortama konulurken diðer parça ( güç kartý ) cihazýn kontrol panosunda montelidir. Panel ve güç kartý arasýndaki baðlantý yalnýzca iki kablo ile yapýlýr. Kontrol parametreleri fabrika ayarlý olarak verilecektir. Eðer ünite Free-cooling içeriyorsa bu panelde mevcut olmayan PCO ünitesi ayrýca ilave edilir. 14

17 ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI AKSÝYAL KONDANSER FANLI Kondanserleri üzerinde hava akýmýný saðlayan fanlarý direk akuple motoru ile birlikte aksiyal fanlý olarak üretilen ünitelerdir. Aksiyal fanlý üniteler fan yapýlarý itibari ile kesinlikle dýþ hava ile direk temasta çalýþmasý gereken ürünlerdir. Kapalý alanda kullanýma müsait olmayan bu ürünler dýþ hava þartlarýndan etkilenmeyecek þekilde tasarlanmýþlardýr. Fan motor güçleri düþük olmasý nedeni ile kondanser elektrik sarfiyatý düþüktür. Sadece Soðutma (R407C) Cihaz Tipi Kapasite Soðutma Kapasite Isýtma * Hava Debisi [ m³/h ] Cihaz Dýþý Statik Basýnç [Pa] Toplam Güç Toplam Akým [A] Voltaj 50 Hz [V] Ebat W x H x L [mm] Net Aðýrlýk [kg] RXCZ ,0 71, , x1707x RXCZ ,0 81, , x1707x RXCZ ,0 83, , (1) 2686x1707x RXCZ ,0 109, , x2257x RXCZ ,0 119, , x2257x RXCZ ,3 128, , x2257x RXCZ ,0 160, , (1) 3977x2257x RXCZ ,7 180, , (1) 3977x2257x RXCZ ,0 191, , (1) 3977x2257x * Bu modellerde ýsýtma kapasitesi olarak sýcak sulu ýsýtýcý batarya kapasitesi verilmiþtir. Batarya standart ünitede bulunmayýp opsiyoneldir. ** Ses seviyeleri cihazdan 5 m uzakta geçerlidir. (1) Bu modellerde 230 volt seçeneði için firmamýza danýþýnýz Ses ** Seviyesi [db(a)] Isý Pompasý (Heat Pump) (R407C) Cihaz Tipi Kapasite Soðutma Kapasite Isýtma Hava Debisi [ m³/h ] * Ses seviyeleri cihazdan 5 m uzakta geçerlidir. (1) Bu modellerde 230 volt seçeneði için firmamýza danýþýnýz. Cihaz Dýþý Statik Basýnç [Pa] Toplam Güç Toplam Akým [A] Voltaj 50 Hz [V] Ebat W x H x L [mm] Net Aðýrlýk [kg] RXCBZ ,0 30, , x1707x RXCBZ ,0 36, , x1707x RXCBZ ,0 44, , (1) 2686x1707x RXCBZ ,0 60, , x2257x RXCBZ ,0 73, x2257x RXCBZ ,5 87, , x2257x RXCBZ ,5 104, , (1) 3977x2257x RXCBZ ,0 120, , (1) 3977x2257x RXCBZ ,0 142, , (1) 3977x2257x Ses * Seviyesi [db(a)] ÇALIÞMA SICAKLIK LÝMÝTLERÝ Soðutma Çevrimi Isýtma Çevrimi Sýcaklýk Seviyesi Dýþ Hava Ýç Hava Dýþ Hava Ýç Hava Sýcaklýk Seviyesi KT [ C] YT [ C] KT [ C] YT [ C] KT [ C] YT [ C] KT [ C] YT [ C] Standart Standart Minimum Minimum Maksimum Maksimum Soðutma çevriminde 21 C ' nin altýndaki dýþ hava KT sýcaklýklarýnda kondenzasyon kontrolü kullanýlmasý gereklidir. 15

18 ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI RADYAL KONDANSER FANLI Kondanserleri üzerinde hava akýmýný saðlayan fanlarý radyal fanlý olarak üretilen ünitelerdir. Radyal fanlar aksiyal fanlara oranla daha yüksek hava basýnçlarýnda çalýþtýðýndan üniteler hava kanalý baðlantýsýna müsaittirler. Bu özellikleri sayesinde radyal fanlý üniteler kapalý hacimlerde, dýþ havaya baðlanmasý yolu ile kullanýlabilirler. Kondanser emiþ tarafýna kanal baðlantýsý yapýlmasý tavsiye edilmez. Bu amaçla cihazýn konulduðu kapalý alana dýþ hava ile baðlantýlý dýþ hava giriþ panjuru konulmasý uygun olacaktýr. Panjur büyüklüðü için firmamýzdan bilgi alabilirsiniz. Sadece Soðutma (R407C) Cihaz Tipi Kapasite Soðutma Kapasite Isýtma * Hava Debisi [ m³/h ] Cihaz Dýþý Statik Basýnç [Pa] Toplam Güç Toplam Akým [A] Voltaj 50 Hz [V] Ebat W x H x L [mm] Net Aðýrlýk [kg] RCAZ , ,2-23, x1995x RCAZ , ,30 48,2-27, x1995x RCAZ , ,20 39, x1995x RCAZ , , x1995x RCAZ , x1995x RCAZ , ,50 75,4-43, x2175x RCAZ , ,90 86,5-47, x2175x RCAZ , ,30 92,5-53, x2175x * Bu modellerde ýsýtma kapasitesi olarak sýcak sulu ýsýtýcý batarya kapasitesi verilmiþtir. Batarya standart ünitede bulunmayýp opsiyoneldir. ** Ses seviyeleri cihazdan 2 m uzakta geçerlidir. Ses ** Seviyesi [db(a)] Isý Pompasý (Heat Pump) (R407C) Cihaz Tipi Kapasite Soðutma Kapasite Isýtma Hava Debisi [m³/h] Cihaz Dýþý Statik Basýnç [Pa] Toplam Güç Toplam Akým [A] Voltaj 50 Hz [V] Ebat W x H x L [mm] Net Aðýrlýk [kg] RCABZ ,7 31, ,10 41,7-24, x1995x RCABZ ,0 37, ,60 49,1-28, x1995x RCABZ ,4 38, ,50 48,8-28, x2125x RCABZ ,2 46, ,00 59,1-34, x2125x RCABZ ,4 48, ,20 59,7-34, x2125x RCABZ ,4 63, ,40 78,4-44, x2175x RCABZ ,0 70, ,70 88,7-48, x2175x RCABZ ,0 74, ,10 91,9-52, x2175x * Ses seviyeleri cihazdan 2 m uzakta geçerlidir. Ses * Seviyesi [db(a)] ÇALIÞMA SICAKLIK LÝMÝTLERÝ Soðutma Çevrimi Isýtma Çevrimi Sýcaklýk Seviyesi Dýþ Hava Ýç Hava Dýþ Hava Ýç Hava Sýcaklýk Seviyesi KT YT KT YT KT YT KT YT Standart Standart Minimum Minimum Maksimum Maksimum Soðutma çevriminde 21 C ' nin altýndaki dýþ hava KT sýcaklýklarýnda kondenzasyon kontrolü kullanýlmasý gereklidir. 16

19 ROOF-TOP KLÝMA CÝHAZLARI AKSESUARLAR Kondenzasyon Kontrol Ünitesi; 21 C' nin altýndaki dýþ hava sýcaklýklarýnda sistemin soðutma iþlemine sorunsuz devam edebilmesi için kullanýlýr. Bu sýcaklýklarda kondanser fanlarýnýn dönme hýzlarý kontrol edilerek, akýþkan basýnçlarýnýn kontrol dýþý deðiþimleri engellenir. Elektrikli Isýtýcý; ihtiyaç halinde kullanýlmak üzere elektrikli ýsýtýcý cihaz emiþ tarafýnda montajlý olarak saðlanabilir. Isýtýcý ile birlikte koruyucu termostat, çalýþma kontrolü ve kablo giriþ klemensleri ile birlikte verilir. Isýtýcýlar isteðe baðlý olarak tek veya iki kademeli olarak üretilirler. Aksiyal Fanlý Kondanserli Üniteler Ýki Kademeli Elektrikli Isýtýcýlar Rayal Fanlý Kondanserli Üniteler Ýki Kademeli Elektrikli Isýtýcýlar Kapasite kw Kapasite kw Voltaj 50 Hz V Voltaj 50 Hz V Aksiyal Fanlý Kondanserli Üniteler Tek Kademeli Elektrikli Isýtýcýlar Radyal Fanlý Kondanserli Üniteler Tek Kademeli Elektrikli Isýtýcýlar Kapasite kw Kapasite kw Voltaj 50 Hz V RXC(B)Z 1001, 1201, ,5+13, RXC(B)Z 1001, 1201, , RXC(B)Z 1001, 1201, ,0+13, RXC(B)Z 1001, 1201, , RXC(B)Z 1501, 2002, ,0+18, RXC(B)Z 1501, 2002, , RXC(B)Z 2402, 3002, ,5+22, RXC(B)Z 2402, 3002, , RXC(B)Z 3502, 4002, ,5+31, RXC(B)Z 3502, 4002, , RXC(B)Z 4002, , Voltaj 50 Hz V RCAZ 1001, 1002, ,5+13, RCABZ 1001, RCAZ 1001, 1002, ,0+13, RCABZ 1001, 1201, 1402, , RCAZ 1402, ,0+18, RCABZ 1502, RCAZ 1402, ,5+22, RCABZ 1602, , RCAZ 2002, 2302, ,5+31, RCABZ 2002, 2302, RCABZ 2302, , Not: Radyal fanlý kondanserli ünitelerin sadece soðutma modellerinde tek kademeli, heat-pump seçeneklerinde ise çift kademeli ýsýtýcý seçenekleri için firmamýza baþvurunuz. Sýcak Sulu Isýtýcý Batarya; sadece soðutma olan modellerde gerektiðinde ýsýtma ihtiyacýnýn da karþýlanabilmesi amacý ile sýcak sulu ýsýtýcý batarya kullanýlabilir. Isýtýcý bataryalar bakýr boru alüminyum kanatlýdýr. Kapasite deðerleri teknik özellikler tablosunda görülebilir. Free Cooling Control; roof-top klima cihazýnýn çalýþmasý esnasýnda, dýþ hava þartlarýnýn mahal þartlarýna yakýn olduðu dönemlerde devreye girmek üzere, free cooling control sistemi de opsiyonel olarak saðlanmaktadýr. Bu sistemde iki tarz kontrol mevcuttur. Birincisi entalpi kontrolü, ikincisi ise sýcaklýk kontrolüdür. Her iki tarzda da cihaz iç hava ile dýþ hava þartlarýný kontrol eder. Buna baðlý olarak gerektiðinde dýþ hava damperini açarak taze hava giriþine müsaade eder, gerektiðinde de tamamý ile dýþ havaya geçerek kompresörleri durdurur. Bu þekilde özellikle yaz ve kýþ geçiþ dönemlerinde büyük bir enerji tasarrufu saðlanabilir. Dönüþ Havasý Faný; dönüþ hava kanallarý basýnç kayýplarýnýn yüksek olduðu durumlarda dönüþ havasý fanlarý kullanýlabilir. Dönüþ havasý fanlarý ihtiyaca baðlý olarak aksiyal veya radyal olarak kullanýlabilmektedir. Bina Otomasyon Sistemlerine Baðlantý Kitleri; ünitelerde RS 485 / MODBUS haberleþme kartlarý kontrolör tipine göre farklý yazýlýmlarý ile birlikte saðlanmaktadýr. Hot Gas By-pass Vanasý; ünitelerde özellikle yüksek taze hava debilerinde (veya % 100 taze havalý ünitelerde) ünitelerin soðutma sistemlerinin deðiþken hava þartlarýnda kontrol altýnda çalýþabilmeleri için kullanýlýrlar. Diðer Aksesuarlar; yukarýda belirtilen aksesuarlarýn haricinde kondenser bataryalarýnda hidrofobik mavi kaplama, bakýr/bakýr kondanser, filtre kirli ikazý, duman detektörü, hava kalite sensörü, özel filtreler, emiþ, basma ve likit hatlarýnda manuel vanalar, kompresör ses yalýtým ceketi fan ve kompresörler için yumuþak yol vericiler, egzost faný, saat kartý, assembly bed gibi ilave aksesuarlar da modellerle birlikte saðlanabilmektedir. 17

20 BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ ElectroVap marka ELMC serisi DEVATEC buharlý nemlendiricileri nemlendirme yöntemleri içerisinde en hijyenik yöntem olan, buharlý nemlendirme amaçlý kullanýlan ve kendinden buhar üretebilen tip ünitelerdir. Ünitelerde elde edilen buhar steril ve minerallerden arýnmýþ buhardýr. Buharlý nemlendiricilerde buhar üretimi su içerisinde bulunan mineraller vasýtasý ile elektrotlar arasýnda elektrik akýmý oluþturmak ve bu sayede açýða çýkan ýsý enerjisi ile buhar üretimini saðlamak yolu ile yapýlýr. Üretilen bu buhar nemlendirici ile birlikte saðlanan buhar hortum ve difüzörleri aracýlýðý ile kanal veya klima santrali içerisine ya da özel daðýtým baþlýðý vasýtasý ile direkt olarak mahale iletilebilir olmasý cihazýn temel özelliklerindendir. Teknik Özellikleri 2,5 ila 90 kg/h kapasite aralýðý bulunan buharlý nemlendiriciler master/slave olarak kullanýlmak sureti ile 990 kg/h kapasiteye kadar gruplanabilirler. Üniteler dayanýklý malzemelerden üretilmiþ farklý su þartlarýnda kullanýlabilen temizlenebilir silindirlere ve uzun ömürlü paslanmaz çelik elektrotlara haizdir. Ünite gövdeleri epoksy boyalý olarak imal edilmektedir. 30 ila 1000 µs/cm su iletkenliðinde yumuþak su veya þebeke suyu ile çalýþmaya uyumlu ünitelerdir. Ünitelerde kolay bakým olanaðý saðlamak üzere tüm ekipmanlara açýlabilir ön panelde ulaþabilme imkâný saðlanmýþtýr. Üniteler buharýn ihtiyaç oranýnda üretilmesi ve gereksiz enerji sarfiyatýnýn engellenmesi amacý ile o r a n s a l k o n t r o l l ü o l a r a k üretilmektedir. Ünite uzun süre çalýþmadýðýnda otomatik olarak kendini boþaltma, köpük oluþumunu otomatik olarak engelleme gibi cihaz ömrünü ve buhar kalitesini artýran özelliklere haizdir. Ünite müþteriye gerekli adette ve çapta paslanmaz çelikten mamul buhar daðýtým nozullarý, yüksek sýcaklýða dayanýklý buhar hortumu (2m) ve kondens hortumu ile birlikte teslim edilir. 18

21 BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ Mikro Ýþlemci Kontrol Özellikleri Kullanýcýya birçok kolaylýklar saðlayan iþlemci kartý ile baðlantýlý ünite üzerinde bulunan dijital ekranda buharlý nemlendiricinin o anki konumunu ve çalýþma modunu sürekli takip etmek mümkündür. Bunun yanýnda üç ayrý menüde nemlendiricinin anlýk performans deðerlerini ve konfigürasyonunu görmek mümkün olduðu gibi parametrelerinin de takibi ve deðiþtirilmesine imkan saðlamaktadýr. Ýþlemci yapýsý itibari ile her çeþit kontrol elemaný ile uyumlu çalýþabilecek þekilde dizayn edildiði gibi J-Bus ve ModBus protokolleri vasýtasý ile bina otomasyon sistemlerine de adapte edilebilir. Bütün bunlarýn yaný sýra farklý hata oluþumlarýnda alarm sistemleri mevcuttur. Silindirin deðiþme veya temizlenme zamanýný bildiren alarm bunlardan birisidir. Mikro iþlemci oransal kontrolü, dahili veya harici olarak kullanýlabilen nem sensörleri (Opsiyonel) vasýtasý ile yapmaktadýr. Kapasite ve Boyut Tablosu Cihaz Modeli Buhar Kapasitesi [kg/h] Toplam Güç Toplam Akým [A] Voltaj 50 Hz [V - faz] Silindir Miktarý [Ad] Buhar Çýkýþ Çapý [mm] Ebat L x H x W [mm] Boþ Aðýrlýk [kg] Dolu Aðýrlýk [kg] ELMC 5 5 3,75 16, x 540 x ELMC 8 8 6,02 8, x 540 x ELMC ,52 11, x 540 x ELMC 15 ELMC 20 ELMC 30 ELMC 40 ELMC ,29 15,05 22,57 30,10 37,62 16,5 22,0 33,0 44,0 55, x 675 x x 675 x x 675 x x 675 x x 675 x ELMC ,14 66, x 675 x ELMC ,65 98, x 675 x

22 BUHARLI NEMLENDÝRME ÜNÝTELERÝ HLK Serisi Buharlý Nemlendiriciler ElectroVap marka HLK serisi DEVATEC buharlý nemlendiricileri özellikle klima ünitelerinde dahili olarak kullanýlmak üzere tasarlanmýþ cihazlardýr. Cihazlarda dýþ kabin bulunmaz ve mikro iþlemci kartlarý baðýmsýz olarak sevk edilir. Mikro iþlemci klima ünitesi üzerinde istenilen bir bölgeye monte edilebilir. Bu ünitelerde ihtiyaç olacak olan buhar hortumu, kondens hortumu ve buhar daðýtým nozullarý ünitenin yerleþimine baðlý olarak tercih edilebilmesi için (ELMC serisinden farklý olarak) opsiyonel olarak saðlanmaktadýr. Ünite kapasite deðerleri ELMC serileri aynýdýr ve bu amaçla yukarýda verilen tablodan seçilebilir. Ancak HLK serilerinde 90 modeli yani 90 kg/h kapasiteli ünite bulunmamaktadýr. Mikro iþlemci kontrol özellikleri Kullanýcýya bir çok kolaylýklar saðlayan iþlemci kartý ile baðlantýlý ünite üzerinde bulunan dijital ekranda buharlý nemlendiricinin o anki konumunu ve çalýþma modunu sürekli takip etmek mümkündür. Bunun yanýnda üç ayrý menüde nemlendiricinin anlýk performans deðerlerini ve konfigürasyonunu görmek mümkün olduðu gibi parametrelerinin de takibi ve deðiþtirilmesine imkan saðlamaktadýr. Ýþlemci yapýsý itibari ile her çeþit kontrol elemaný ile uyumlu çalýþabilecek þekilde dizayn edildiði gibi J-Bus ve ModBus protokolleri vasýtasý ile bina otomasyon sistemlerine de adapte edilebilir. Bütün bunlarýn yaný sýra farklý hata oluþumlarýnda alarm sistemleri mevcuttur. Silindirin deðiþme veya temizlenme zamanýný bildiren alarm bunlardan birisidir. Mikro iþlemci oransal kontrolü dahili veya harici olarak kullanýlabilen nem sensörleri (Opsiyonel) vasýtasý ile yapmaktadýr. Kapasite ve Boyut Tablosu Cihaz Modeli Buhar Kapasitesi [Kg/h] Toplam Güç Toplam Akým [A] Voltaj 50 Hz [V - faz] Silindir Miktarý [Ad] Buhar Çýkýþ Çapý [mm] Ebat L x H x W [mm] HLK 5 5 3,75 16, x 510 x 190 HLK 8 8 6,02 8, x 510 x 190 HLK ,52 11, x 510 x 190 HLK ,29 16, x 645 x 250 HLK ,05 22, x 645 x 250 HLK ,57 33, x 645 x 250 HLK ,10 44, x 645 x 250 HLK ,62 55, x 645 x 250 HLK ,14 66, x 645 x

23 Ürünlerimizdeki katalog deðerlerinde haber vermeksizin deðiþiklik yapma hakkýmýz saklýdýr.

24 ÜNTES ISITMA KLÝMA SOÐUTMA SAN. ve TÝC. A.Þ. Merkez & Fabrika Ýstanbul Yolu 37. Km Kazan / ANKARA Tel: Fax: Satýþ & Ankara Bölge 53. Cad Sk. No: 9/50 Ulusoy Plaza Çukurambar / ANKARA Tel: Fax: Ýstanbul Bölge Atatürk Mah. Bulvar Sk. No: 11 Üntes Ýþ Merkezi Küçükbakkalköy - Ataþehir / ÝSTANBUL Tel: Fax: Ýzmir Bölge Sk. Teknik Mlz. Ýþ Mrk. No: 5/223 Gýda Çrþ. Yeniþehir / ÝZMÝR Tel: Fax: Adana Bölge Fuzuli Caddesi Galeria Ýþ Merkezi No: 215 ADANA Tel: Fax:

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri

Otellerde Sistem Seçim Kriterleri Temel Bilgiler, Tasarým ve Uygulama Eki/ Fundamentals of HVAC Design & Application Appendix Sayý / Number: 68 TTMD Adýna Sahibi / Owner on Behalf of TTMD Cafer Ünlü Dergi Yayýn Yönetmeni / Responsible

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com.

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com. AVUPA. NIN. TEIHI...... caldera H EATING GOUP caldera H EATING GOUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. Fabrika - Genel Müdürlük Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.22 Sk. No: Bursa / TÜKÝYE Tel.:

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Montaj Ve Bakým Talimatý

Montaj Ve Bakým Talimatý 7205 700 06/2005 TR(TR) Bu Konuda Uzmanlar Ýçin Montaj Ve Bakým Talimatý Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K Lütfen Montaj ve Bakýmdan önce dikkatlice okuyun Cihaz, ilgili normlarla talimatlarýn temel

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi Montaj Ýþletme Bakým Carrier Split Klima 40 GKX Serisi Teknik Kitaplar serisi Þubat 2000 ÝÇÝNDEKÝLER BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR 5 ÇEKÝLEN ELEKTRÝK GÜCÜ 5 MÝNÝMUM MONTAJ MESA ELERÝ 6 VERÝLEN MALZEMELER 6 ÇALIÞMA

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

memnuniyet üretir Ürün Kataloğu

memnuniyet üretir Ürün Kataloğu memnuniyet üretir Ürün Kataloğu Ürün Kataloğu www.airplus.com.tr Klima Santralleri DX Bataryalı Klima Santralleri Havuz Nem Alma Santralleri Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları DX Bataryalı Tavan Tipi

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Klimalar. www.boschevaletleri.com. Yetkili Satıcı

Klimalar. www.boschevaletleri.com. Yetkili Satıcı Ankastre ürünlere bir mutfak yatırımı olarak bakan Bosch, tüm ankastre ürünlerini, sadece bugünkü deðil gelecekteki ihtiyaçlarınıza da cevap verecek þekilde tasarlıyor ve üretiyor. Bosch, hayatın büyük

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

GÖNKAR POSTASI ERDEMÝR SHK MOSCOW 2005. Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným. Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý

GÖNKAR POSTASI ERDEMÝR SHK MOSCOW 2005. Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným. Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 14 Temmuz 2005 SAYI 14 YIL

Detaylı

GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar

GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar Hz GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFOR SETLERÝ EN 1284, YÜKSEK VERÝMLÝ PLM MOTORLU ELEKTRÝKLÝ POMPALAR VE FHF SERÝSÝ VE SHF YATAY SANTRÝFÜJ DÝZEL MOTORLU POMPALAR Kod 191461 Rev.A

Detaylı

Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz...

Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz... Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz... Anahtar Teslim Projeler... Hangi sektörde, hangi üretimi yaparsanýz yapýn. Eðer mamülünüz bir

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_28.05.2013 30.05.2013 15:04 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı