Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý

2 Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel bilgilerin transferini gerçekleþtiren bir motor koruma cihazýdýr. SIMOCODE-DP bir prosez tertibatýnda gerekli olan önemli kumanda, diyagnoz ve iletiþim fonksiyonlarýný sunar. Bu sayede SIMOCODE-DP hem saha düzeyinden hem de kumanda panosundan motorlarýn bölgesel olarak kumanda edilmesini saðlar. SIMOCODE-DP otomasyon sistemleri ile sorunsuz olarak iletiþim kurar ve diyagnoz, istatistik ve motor kumanda verilerinin en kolay þekilde uzak mesafelere iletilmesini saðlar. SIMOCODE-DP: sistem sürekliliðinin artýrýlmasý. SIMOCODE-DP sayesinde sisteminizin sürekliliðini ve etkinliðini arttýrabilirsiniz. Sorunsuz iþletim operatörleri olasý problemleri önceden uyaran süreç bilgileri verir. SIMOCODE-DP motorun durumu, konumu ve olasý bakým çalýþmalarý için gerekli verileri bildirir. Çeþitli motor koruma fonksiyonlarý ihtiyaçlarýnýza uygun olarak kolaybir þekilde seçilebilir ve parametrelendiriebilir. SIMOCODE içinde entegre olan akým transformatörleri 0,25 ile 820 A arasýndaki akým alanýný kapsarlar. Özellikler puncto sistemi sürekliliði için þu geçerlidir: Motorlar ne kadar denetlenir ve korunursa sistemin sürekliliði ve kullaným ömrü de o oranda yüksek olur. Ayrýca istenmeyen kesintiler pahalýya mal olabilir. SIMOCODE -DP sayesinde sistemi kullanan personel, ortaya çýkan hatanýn sebebi ile ilgili detaylý bilgi elde edebilir. Amaca uygun olarak ve minimum zaman kaybý ile hatanýn yerini belirleyerek ve hatayý ortadan kaldýrabilir. SIMOCODE nin baðýmsýz olarak kullanýlabilirliði de baþka bir avantajdýr. Entegre dijital giriþler sayesinde motorlar iþlem kumandasýndan baðýmsýz olarak iþletilebillir ve denetlenebilir. SPS nin veya iþlem takip sisteminin devre dýþý kalmasý durumunda koruma ve kumanda fonksiyonlarý tam kapasiteyle kullanýlabilir. Buradaki iþlem mantýðýnýn merkezi otomasyon sisteminden saha düzeyine taþýnmasý sistem emniyetinin artmasý anlamýna gelir. Motor akýmý ve uyarý mesajlarý gibi online-bilgilere uzaktan protokol ile baðlantý yapýlabilmesi sayesinde sistem denetimini heryerden yapabilirsiniz. SIMOCODE-DP tüketici baðlantýsý Tüketici baðlantýsý SIM OCODE-DP

3 Ýþlemlerinize kolay entegrasyon SIMOCODE-DP sayesinde tüketici baðlantýlarý basit bir þekilde otomasyon düzeyi ile akýllý sistemlere baðlanabilir. Her SIMOCODE-DP birçok fonksiyona sahiptir. SIMOCODE-DP nin olmamasý durumunda bu fonksiyonlarýn herbiri için ayrý cihazlar gerekli olacaktý. Motor sýcaklýðýnýn denetimi için termistörler, topraklama hatasýnýn tespiti, isteðe baðlý giriþ ve çýkýþ için toplam akým transformatörü ile isteðe baðlý giriþ ve çýkýþlar direkt olarak SIMOCODE-DP ye baðlanabilir. Bunun dýþýnda kilitleme düzeneði, zaman rölesi veya sayaç fonksiyonlarý SIMOCODE-DP sayesinde yazýlýma uygun olarak gerçekleþtirilebilir. Bu sayede kablo maliyeti azalýr, klemens baðlantýlarýnýn sayýsý ve buna baðlý olarak potansiyel hata kaynaklarý minimum seviyeye düþer. Klasik kablo baðlantý sisteminin geniþ ölçüde yazýlým ile karþýlanmasý ile esnek bir özellik elde edilir. Böylece kapsamlý bir denetleme mantýðýnýn oluþur. SIMOCODE-DP içindeki önprogramlý motor kumanda fonksiyonlarý, motor ile ilgili iþlemlerde kumanda iþlevinin yükünü azaltýr ve bu sayade kullanýcý programýný daha kolay hale getirir. SIMOCODE-DP, kendisinin üzerinde bulunan otomasyon sistemleri ile yapýlacak veri transferi için standart ve üreticiye baðlý olmayan BUS sistemi olan PROFIBUS-DP yi kullanýr. SIMOCODE-DP, PROFIBUS-DP yi kullanarak farklý iletim sistemlerine (Siemens, ABB, Mitsubishi, Allen Bradler, Madicon, Think & Do, Honeywell, vb) baðlanabilir. PROFIBUS-DP nin bir otomasyon sisteminde kullanýlmasý akýllý saha cihazlarý ve iþlem kumandasý arasýnda hýzlý reaksiyon süreleri ve þeffaflýk saðlar. PROFIBUS-DP tek baþýna SIMOCIDE-DP lerin merkezi noktadan online denetimini, programlanmasýný ve hata denetimini (diyagnoz) saðlar.

4 Zamandan ve masraftan tasarruf SIMOCODE-DP / TIA Ýþlem cihazlarýnda SIMOCODE-DP nin kullanýlmasý önemli tasarruflarý beraberinde getirir. Bu hem çalýþtýrma hem de iþletim giderleri için geçerlidir. Entegre akým transformatörü ve SIMOCODE-DP nin kompakt tasarýmý sayesinde tüketici baðlantýlarý basit ve alandan tasarruf saðlayacak bir biçimde yapýlabilir. Düþük gerilim kumanda cihazlarý bu sayede fiziksel olarak daha az yer kaplar. Çünkü, ayrý desentral E/A yapý gruplarý ve seyyar daðýtýcý ihtiyacý ortadan kalkar. Bir motor baðlantýsý için ihtiyaç duyulan önemli fonksiyonlar SIMOCODE-DP ye standart olarak entegre edilmiþtir. Bu sayede sadece münferit bileþenlerin sayýsý deðil, ayný zamanda kablo döþeme masraflarý yüksek oranda azalýr. SIMOCODE-DP Siemens in bütünleþik otomasyon konseptine (Siemens Totally Integrated Automation -TIA) entegre bir sistemdir. SIMOCODE-DP nin parametrelenmesi ve hata denetimi (diyagnoz) bir merkezi mühendislik istasyonundan gerçekleþtirilebilir. Bunun dýþýnda standart fonksiyon yapýtaþlarý ve görselleþtirmeden kullanýlan ara yüzler SIMOCODE-DP nin PCS7 / SIMATIC S7 ye baðlanmasýný kolaylaþtýrýr ve projelemeye ayrýlan zamaný kýsaltýr. SIMOCODE-DP, entegre PROFIBUS baðlantý noktasý sayesinde otomasyon seviyesi ile kolayca baðlanabilir. PROFIBUS-DP BUS sistemi iki damarlý kablo sayesinde çok damarlý kablo demetinin ve yüzlerce baðlantýnýn yerine geçer. Tüketici baðlantýsýnda kullanýlan kablo döþeme iþlemi, yerini büyük oranda esnek yazýlýmabýrakýr. Bu sayede baðlantýlarýn sayýsý azalýr ve kumanda yapýsý basitleþir.

5 Otomasyon Ethernet veya terminal kullanýlarak PC de görselleþtirme (kullanýcý baðlantý noktalarý, paneller) SIMATIC S5/S7 ve diðer otomasyon sistemleri PROCESS FIELD BUS

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve

Detaylı

SIMATIC NET PROFIBUS ÝÇÝN S7 CPs El Kitabý BÖLÜM A - Genel Uygulama BÖLÜM B - CP Tanýmlarý CP 342-5/ CP 342-5 FO Sipariþ No.:6GK7 342 5DA02 0XE0 / Sipariþ No.:6GK7 342 5DF00 0XE0 (C79000 G8976 C146 02)

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi UniGear type ZS2 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR TANIM CÝHAZLAR HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ KORUMA VE KONTROL AKIM VE GERÝLÝM

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

www.siemens.com.tr/hipath

www.siemens.com.tr/hipath HiPath 3000 - küçük ve orta ölçekli iþletmeler için profesyonel haberleþme sistemleri www.siemens.com.tr/hipath Müþteri iliþkileri, iþletmenizin baþarýsýný belirleyen temel unsurlardan biridir. Müþterileriniz

Detaylı

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Yangýn Algýlama Cihazlarý Üreticisi 2015 KATALOG ALANIMIZDA ÖNDERLÝK EDÝYORUZ Yangýn Alarm Kontrol Panellerinin üretimi alanýnda, mükemmelliði gelenek haline getiren, Danimarka

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

50 Hz. GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 12845 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI

50 Hz. GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 12845 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI Hz GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 1284 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI Kod 19141 Rev.A Baský 11/211 2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... Elektrikli pompalarýn

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr Mobil GIS: Gezici Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamalarý Tahsin YOMRALIOÐLU 1, Fatih DÖNER 2 Özet Coðrafi Bilgi Sistemleri

Detaylı