REGULATIONS AND INCENTIVES REGARDING THE USE OF SOLAR ENERGY AND MEASUREMENT CLAUSE REGARDING SOLAR POWER PLANTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REGULATIONS AND INCENTIVES REGARDING THE USE OF SOLAR ENERGY AND MEASUREMENT CLAUSE REGARDING SOLAR POWER PLANTS"

Transkript

1 BY: BAŞAK GÖKSU GÜRBÜZ AND ECEM EVİN BAYTUN HAZIRLAYAN: BAŞAK GÖKSU GÜRBÜZ VE ECEM EVİN BAYTUN REGULATIONS AND INCENTIVES REGARDING THE USE OF SOLAR ENERGY AND MEASUREMENT CLAUSE REGARDING SOLAR POWER PLANTS Introduction NERGY IS AN INDISPENSABLE REQUIREMENT IN A MODERN society and an indicator of development. In the modern information society, sustainment and development of technology, transportation, communication and industry can be maintained only by the existence of sufficient energy sources. The renewable energy sources, including solar energy, are cost efficient and inexhaustible clean energy sources in that they are renewable. In this regard, Turkey is quite rich in terms of the diversity and the potential of renewable energy sources and receives solar energy to a large extent because of its geographical position. According to the data of 2012, the potential of Turkey in terms of solar energy is annually 380 billion kwh. Especially the Southeastern Region of Anatolia, the Mediterranean Region and the Central Anatolia Region are the regions having the most potential of benefiting from the sun. General View on the Applicable Regulations In Turkey, several legally essential steps have been taken with regards to facilitating solar energy generation and certain legal arrangements have been made in the direction of developing and extending the use of solar energy.

2 Güneş Enerjisi Kullanımına İlişkin Mevzuat ve Teşvikler ile Güneş Enerjisi Santrallerine İlişkin Ölçüm Şartı G r ş NERJİ, MODERN TOPLUMUN VAZGEÇİLMEZ İHTİYAÇLARININ temel taşı olup gelişmişliğin göstergesidir. Modern bilgi toplumunda teknoloji, ulaşım, iletişim ve sanayinin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi, ancak yeterli enerji kaynaklarının varlığı ile sağlanabilir. Aralarında güneş enerjisinin de bulunduğu yenilenebilir enerji kaynakları, maliyetleri oldukça düşük olup yenilenebilir olmaları sebebiyle tükenmeyen temiz enerji kaynaklarıdır. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından oldukça zengin olup, coğrafi konumu sebebiyle büyük oranda güneş enerjisi almaktadır verilerine göre güneş enerjisi bakımından Türkiye nin enerji potansiyeli yıllık 380 milyar kwh dir. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi güneşten en fazla yararlanma potansiyeline sahip olan bölgelerimizdir. İlg l Mevzuata Genel Bakış Türkiye de güneş enerjisi üretiminin kolaylaştırılması açısından hukuki anlamda önemli adımlar atılmış, güneş enerjisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Bu bakımdan en önde gelen ve yenilenebilir enerji türlerinin üretimine ilişkin GSI 1 1

3 In this regard, the basic law regulating the general rules regarding the generation of the renewable energy types is The Law on the Use of Renewable Energy Resources with the Purpose of Generating Power numbered 5346 which was enacted on May 10th, 2005 and published in the Official Gazette dated May 18th, 2005 and numbered The aforesaid law was enacted with the purpose of extending the use of the renewable energy sources for generating electricity, bringing those resources in economy in a reliable, economic and qualified way, increasing the variety of sources, recycling the waste, protection of the environment and the development of the manufacturing sector which is required for the accomplishment of such purposes. Due to the reason that some of the regulations were not sufficient enough for the use of renewable energy resources, the aforementioned law has been amended and significant regulations, notably incentive mechanism on the basis of resource and additional incentives in the use of domestic products, have been made with The Law Regarding the Amendments to the Law on the Use of Renewable Energy Resources with the Purpose of Generating Power dated December 12th, 2010 and numbered 6094 which was published in the Official Gazette dated January 1st, Furthermore; with the purpose of the regulation of the procedures and the principals regarding the standards which the sections used in the electric power plants based upon solar energy and the inspection of the production amounts that are predicated to solar energy within the electric energy power generated in the hybrid plants where other energy resources are used based upon or with solar energy, The Regulation on Electric Power Plants Based Upon the Solar Energy was published in the Official Gazette dated June 19th, 2011 and numbered Another regulation issued as to generation of solar energy is the Competition Regulation Regarding the License Applications for Building Production Plants based on the Solar Energy which was published on the Official Gazette dated May 29th, 2012 and numbered The aforementioned regulations deal with the procedures and the principals regarding the license applications to be made which is subject to the Supporting Mechanism of the Renewable Energy Sources ( RES ) based upon solar energy and the obligations of the legal entities which will attend the competition. The application principles, the principles regarding the competition and all of the rules related to the actions to be made after the competition, are regulated in detail with these regulations. Other legislation applicable on the matter are Communiqué on the Measurement Standard Regarding the genel kuralları düzenleyen kanun, tarihinde kabul edilen ve 18/05/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun dur. Söz konusu kanun; yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bazı düzenlemelerin yenilenebilir enerji kaynakları açısından yeterli olmaması sebebiyle, söz konusu Kanunda değişikliğe gidilerek, 08/01/2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 29/12/2010 tarihli ve 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, kaynak bazında teşvik mekanizması ve yerli ürün kullanımında ilave teşvikler başta olmak üzere, önemli düzenlemeler getirilmiştir. Bununla birlikte; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksamın sahip olması gereken standartlar ile güneş enerjisine dayalı veya güneş enerjisi ile birlikte diğer enerji kaynağı kullanılan hibrit tesislerde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneş enerjisine dayalı üretim miktarlarının denetimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla tarihli ve sayılı Resmi Gazete de Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Güneş enerjisi üretimine ilişkin yapılan bir başka yönetmelik ise; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği dir. Söz konusu yönetmelik, güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Destekleme Mekanizması na tabi olarak yapılacak lisans başvurularına ilişkin usul ve esaslar ile yarışmaya katılacak tüzel kişilerin yükümlülüklerini kapsamaktadır. Başvuru esasları, yarışmaya ilişkin esaslar ve yarışma sonrası yapılacak işlemlere ilişkin tüm kurallar, bu yönetmelikle ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu konuda yapılan diğer hukuki düzenlemeler ise; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği ile tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ dir. Adlarından da anlaşı-

4 License Applications Related to the Wind and Solar Power published in the Official Gazette dated February 22nd, 2012 and numbered and Communiqué on the Practices of Wind and Solar Measurements to be Performed for the License Applications Related to the Wind and Solar Power published in the Official Gazette dated July 10th, 2012 and numbered As their names imply, the aforementioned communiqués set forth the rules regarding measuring in compliance with the standards on the basis of the resource in the applications of license submitted to establish a power plant based on wind and solar energy. These communiqués will be examined in detail under the title of Measurement below. Finally, significant legal regulations have become effective regarding the power plants by the Electricity Market Law ( EML ) published in the Official Gazette dated March 30th, 2013 and numbered Incentives The term incentive is defined under economic literature as the monetary or non-monetary support, subsidies and promotions provided by the public for the purpose of promoting certain economic and social activities to develop further and quicker compared to the other ones. The main purposes of the incentive policies of the state are generating employment, creating an investment propensity or maintaining persistence for such propensities, orienting savings towards high-valued and advanced technology investments, enhancing the competitiveness, eliminating the imbalances between the regions in the country and supporting the environmental and technologic investments. General investment system is applied regarding the energy investments in Turkey. This is a system which is applied throughout the country without discriminating any sector and for all the projects having the value over a certain amount. In addition to this, an incentive mechanism named Support Mechanism of Renewable Energy Resources (RER) has been established. Withinn the context of RER, the incentive mechanism based on the resource has been established, and the amount and time limits of the support of the energy purchase guarantee given to the power plants based on the renewable energy are set forth. The abovementioned RER Support Mechanism includes the hydroelectricity power plants, plants based on wind power, plants based on geothermal energy, plants based on biomass and the plants based on solar power. The incentive price determined for the plants based on solar power is 13.3 US Dollars cent/kwh, in the context of lacağı üzere; söz konusu tebliğlerde, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan lisans başvurularında kaynak bazında standardına uygun ölçüm yapılmasına ilişkin kurallar yer almaktadır. Bu tebliğlere, aşağıda yer alan Ölçüm başlığı altında daha ayrıntılı bir şekilde değinilecektir. Son olarak, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ( EPK ) ile elektrik üretim tesislerine ilişkin olarak oldukça önemli hukuki düzenlemeler yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Teşv kler Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen nakdi ve/veya gayri nakdi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmaktadır. Devletin teşvik politikalarının temel amaçları; istihdam yaratmak, yatırım eğilimi oluşturmak veya yatırım eğilimlerinin devamlılığını sağlamak, tasarrufları yüksek değerli ve ileri teknoloji kullanan yatırımlara yönlendirmek, rekabet gücünü artırmak, ülkedeki bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, çevresel ve teknolojik yatırımları desteklemek olarak sıralanabilir. Türkiye de enerji yatırımları konusunda, genel teşvik sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem, ülke genelinde uygulanan, sektörel ayrım içermeyen ve belirli bir miktar üzerindeki tüm projeleri kapsayan bir sistemdir. Buna ek olarak; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını (YEK) Destekleme Mekanizması adı verilen bir teşvik mekanizması da oluşturulmuştur. YEK kapsamında, kaynak bazında teşvik mekanizması getirilmiş, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim tesislerine verilen enerji alım garantisi desteğinin miktarı ve süreleri belirlenmiştir. Söz konusu YEK Destekleme Mekanizması; hidroelektrik üretim tesisleri, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri, jeotermal enerjiye dayalı üretim tesisleri, biyokütleye dayalı üretim tesisleri ve güneş enerjisine dayalı üretim tesislerini kapsamaktadır. YEK Destekleme Mekanizması kapsamında, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için belirlenen teşvik fiyatı 13,3 ABD Doları cent/kwh olup, söz konusu teşvik fiyatının tarihinden tarihine kadar işletmeye girmiş veya girecek YEK Destekleme Mekanizması na tabi üretim lisansı sahipleri için on (10) yıl süre ile uygulanacağı düzenlenmiştir. Bununla birlikte; tarihinden sonra işletmeye girecek olan YEK Belgeli üretim tesisleri için uygulanacak teşvikin şartlarının ise; yukarıda belirtilen miktar ve süreyi aşma- GSI 1 3

5 the RER Support Mechanism, and it is stipulated that the said incentive price will be applicable for a period of ten (10) years to the generation license holders subject to the RER Support Mechanism, which commenced or will commence operation between the dates of May 18th, 2005 and December 31st, Furthermore, it is stipulated that the Council of Ministers will determine the conditions of the incentive to be applied for the power plants holding the RER Certificate, which shall commence operation after the date of December 31st, 2015, provided that the amount and the time limit mentioned above for the incentive are not exceeded. The RER Support Mechanism includes both non-monetary and monetary incentives, as stated in the definition of the incentive above. First of such incentives is the incentive practice set forth regarding the use of domestic products. Accordingly, in case that mechanic and/or electro mechanic machines and the equipment to be used at the power plants based on renewable energy are produced domestically, for a period of five (5) years, the prices in Table 2 shall be applicable in addition to the prices in the RER Support Mechanism Table 1. The said additional incentive prices determined regarding the preference of domestic products vary based on the type of the domestic product. Pursuant to Table 2, the maximum incentive price is USD Dollars cent/kwh. The other incentive provided for the production of electricity based on the solar power is land tenure support. Pursuant to the EML, eighty five percent (85%) discount shall be applied to the prices of the permit, lease, easement right and occupancy permit, for the first ten (10) years of the investment and operation periods as from the date of the permit, for the power plants access roads and the energy transmission lines, including the lines to the system connection point which will be transferred to the Turkish Electricity Transmission Corporation and the distribution companies, which will become operational until the date of December 31st, Moreover, according to the EML, fifty percent (50%) discount shall be applied to the usage charges of transmission system of the power plants which will become operational for the first time until the date of December 31st, 2020, for a period of five (5) years as from such date. Finally, exemption of stamp tax and duties should also be mentioned within the context of incentives. Accordingly, in the investment period, the transactions and the documents related to the power plants are exempted from the duties and stamp tax respectively, for the power plants based on renewable energy which will become operational until the date of December 31st, ması kaydıyla, Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği düzenlenmiştir. YEK Destekleme Mekanizması kapsamında belirlenen nakdi teşvikler dışında, yukarıda teşvikin tanımında da belirtildiği üzere, gayri nakdi teşvikler de söz konusudur. Bunlardan ilki; yerli ürün kullanımına ilişkin düzenlenmiş teşvik uygulamasıdır. Buna göre; yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kullanılacak mekanik ve/veya elektromekanik makine ve ekipmanların yurt içinde imal edilmiş olması halinde, YEK Destekleme Mekanizması Cetvel 1 deki fiyatlara ek olarak Cetvel 2 deki fiyatlar da beş yıl süreyle uygulanacaktır. Yerli ürün kullanımına ilişkin düzenlenen söz konusu ek teşvik fiyatları, yurt içinde imal edilmiş olan ürünün türüne göre değişmektedir. Cetvel 2 uyarınca teşvik fiyatı en fazla 20 ABD Doları cent/kwh a ulaşabilecektir. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi konusunda sağlanan bir başka teşvik uygulaması ise; arazi kullanım desteğidir. EPK uyarınca, tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek olan üretim tesislerinin, ulaşım yollarından ve lisanslarında belirtilen sisteme bağlantı noktasına kadarki TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine devredilecek olanlar da dâhil enerji nakil hatlarından izin tarihinden itibaren yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on (10) yılı süresince izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine yüzde seksenbeş (%85) indirim uygulanacaktır. Yine EPK uyarınca, tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek olan üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden itibaren beş (5) yıl süreyle iletim sistemi sistem kullanım bedellerinden yüzde elli (%50) indirim uygulanır. Teşvik konusunda son olarak, damga ve harç muafiyetine değinmek gerekmektedir. Buna göre; tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin, yatırım döneminde üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler harçtan ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden muaftır. Ölçüm Yukarıda da bahsedildiği üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde yapılacak ölçüme ilişkin, Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği ( Ölçüm Standardı Tebliği ) ile Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ ( Uygulamalar Tebliği ) yürürlüktedir. Söz konusu tebliğlerde; rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan lisans başvurularında

Lisanssız elektrik üretimi elektrik abonelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla elektrik üretimine

Lisanssız elektrik üretimi elektrik abonelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla elektrik üretimine Lisanssız Elektrik Üretimi: Türkiye Elektrik Piyasasında Yeni Dönem Lisanssız elektrik üretimi elektrik abonelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla elektrik üretimine olanak tanıyan özgün bir

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE DEKİ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA GENEL BAKIŞ TÜRKİYE DEKİ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA GENEL BAKIŞ Overview of Wind Energy Investments in Turkey ETK Uzman Yrd. /Asst. Energy & Natural Resources Specialist Ozan SOYDAŞ Türkiye Offshore Energy Conference

Detaylı

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74 Ata Sarıkatipoğlu & Timur Arif Çapkın & Sinem Özyiğit SUKUK IN TURKEY: LEGISTLATIVE HISTORY AND CURRENT PRACTICE/ Türkiye de Sukuk: Tarihsel Gelişimi Ve Mevzuat Çerçevesinde Günümüz Uygulaması, GSI ARTICLETTER

Detaylı

2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ

2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ 15 EXECUTIVE SUMMARY 20 Bölüm 1 GİRİŞ 25 Bölüm 2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ 26 Bölüm 3 GELİŞME EKSENLERİ KAPSAMINDAKİ EYLEMLER 27 Eksen 1: Bölge de istihdamın

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Önsöz Foreword Geniş Açı Wide Angle 6 Genel Kurul Toplantı Gündemi General Assembly Agenda Ortaklar Yapısı ve Yönetim Kurulu Shareholder Structure and Board of Directors

Detaylı

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Çerçevesinde Elektronik Ortamda Sermaye Piyasası İşlemleri

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Çerçevesinde Elektronik Ortamda Sermaye Piyasası İşlemleri PART M. Fatih Yavuzer, Demet Özkahraman Capital Market Transactions in Electronic Environment within the Scope of the Regulation for Distance Contracts Regarding Financial Services Finansal Hizmetlere

Detaylı

TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CAN ÖZGİRESUN

TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CAN ÖZGİRESUN UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 CO2 CAPTURE AND STORAGE WORKSHOP METU Prepared by: ANKARA 13.06.2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CHAIRMAN

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Nisan / April ISSN: 2148-4686 Sat ve geri kirala işlemlerinde kurumlar vergisi ve KDV istisnalarına ilişkin tereddüt yaratan konular İhsan Akar Kurumlar vergisinde indirimler

Detaylı

Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu ve Bilgi Paylaşım Yükümlülükleri

Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu ve Bilgi Paylaşım Yükümlülükleri PART Fatih Kazım Temur Obligation to Have Company Websites and Information Sharing Requirements Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu ve Bilgi Paylaşım Yükümlülükleri abstract Since the beginning

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January 2013 Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi 6327 sayılı Kanun la bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler

Detaylı

Vergide Gündem. Gümrük incelemelerinde yeni bir yaklaşım: Sonradan kontrol. Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular

Vergide Gündem. Gümrük incelemelerinde yeni bir yaklaşım: Sonradan kontrol. Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2011 Gümrük incelemelerinde yeni bir yaklaşım: Sonradan kontrol Sercan Bahadır Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular Damla Varolsun

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 21 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR

İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İ nşaat sektörünün genel atmosferini ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu PART Mehmet Ata Sarıkatipoğlu, Timur Arif Çapkın, Fatma Karaalioğlu Bitcoin: Its Regulation as a Virtual Currency and Its Position with Respect to Money Laundering Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

Aralık / December 2011 Sayı / Issue 11 Doğal Gaz Dünyası. Natural Gas World. Bursa Gaziantep Konya İzmir Çatalca Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Afyon

Aralık / December 2011 Sayı / Issue 11 Doğal Gaz Dünyası. Natural Gas World. Bursa Gaziantep Konya İzmir Çatalca Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Afyon GazBir Aralık / December 2011 Sayı / Issue 11 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World Bursa Gaziantep Konya İzmir Çatalca Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Afyon GAZBİR (TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ)

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BEYAZ SERTİFİKALAR SİSTEMİNİN TÜRKİYE YE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜRKİYE NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BEYAZ SERTİFİKALAR SİSTEMİNİN TÜRKİYE YE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BEYAZ SERTİFİKALAR SİSTEMİNİN TÜRKİYE YE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilal

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINA YÖNELİK TEŞVİKLER: TÜRKİYE VE İSKANDİNAV ÜLKELERİ UYGULAMALARI

Detaylı

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER SAYI ISSUE 05 HAZİRAN JUNE 2015 HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER YAYIN SAHİBİ / OWNER Egemenoğlu Hukuk Bürosu Av. Yunus Egemenoğlu SORUMLU MÜDÜR / MANAGER IN CHARGE Egemen Egemenoğlu EDİTÖR / EDITOR Egemen Egemenoğlu

Detaylı

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES)

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) GAZBİR 5 I 2008 1 ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIŞMANI PUBLISHING

Detaylı

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206.

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206. 4,6.068 % + 4.206.189 x T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 1.172.686 4,9 TR33 BÖLGESİ 20,1 MEVCUT MADEN rgelerle / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER Bölgesi 21 385.720 88.209 _ 486.068 42,1 4,6 % Göstergelerle

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Vergide Gündem Tax Agenda Şubat / February 2012 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Dâhilde işleme rejiminin aksayan yönü: Geri gelen eşya Tuğba Aslan English translation

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2013 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...5 Misyon...5 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı