AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY"

Transkript

1 Gümrükte Ödenen Vergiler 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu

2 SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış açılarıyla yorumlanmaya müsait yapısı nedeniyle ayrıca dikkat ve uzmanlık ister. olarak hazırlamış olduğumuz çalışmaların, dış ticaret işlemlerinizin her aşamasında katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Dış ticaret mevzuatı ile ilgili olarak gerçekleşebilecek değişiklikler, kısıtlamalar ve ilaveler uzman ekibimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Biz olarak, çok dikkat isteyen bu alanda her hangi bir hataya mahal bırakmamak için, konunun uzmanlarından yardım alınmasını öneririz. AB GÜMRÜK MÜAŞVİRLİĞİ VE DANIŞMANLIK A.Ş. uzmanları tarafından hazırlanan ve bu çalışmalarda yer alan, bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. SAYGILARIMIZLA, AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş. kurulduğu yıldan bu güne kadar yapmış olduğu yatırımlar ve yürütmüş olduğu projeler ile ticari kar elde etmenin yanında, sosyal sorumluluk anlayışı ve yaratılan ekonomik katma değerler ile birlikte büyük bir heyecanla faaliyetlerini, sürdürmektedir. AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş. bugün; ilgili departmanlarında görevli organizasyon kabiliyetleri yüksek, ekip ruhu ile hareket eden ve her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış organize personel yapısıyla entegre dış ticaret ve lojistik hizmetlerin en önemli temel taşlarından sayılan gümrük müşavirliği ve danışmanlık hizmetleri vermenin yanında aynı zamanda; müşterileri adına çeşitli projeler ile ilgili dış ticaret strateji planları hazırlama, efektif stratejik çözümler üretme ve bu projelerin başından sonuna kadar yürütülmesini sağlamakta uzmanlaşmış personelleri ile sektörde marka olmak hedefiyle, hali hazırda faaliyetlerine devam etmektedir.

3 GÜMRÜK VERGİSİ Gümrük Vergisinin dayanağı, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkındaki Kanundur. Bu kanuna ekli Gümrük Tarife Cetvelinde, eşyaların kanuni gümrük vergisi oranları belirtilmiştir. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır. Bakanlar Kuruluna Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki oranları sıfıra kadar indirme ve %50 sine kadar arttırma yetkisi verilmiştir. Ancak uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimiz saklıdır. Buna göre: Bakanlar Kurulu, uluslararası anlaşma hükümlerini de dikkate alarak her yıl İthalat Rejimi Kararı ekinde gümrük vergisi oranlarını belirlemektedir. Bu oranlar, AB, EFTA ve aramızda ikili anlaşmalar bulunan ülkelerden yapılacak ithalata göre ilgili sütunlarda kaydedilmiştir. Bu ülkelerden yapılacak ithalatta, tercihli tarifeden yararlanmak için ATR veya EUR.1 belgelerinin ibrazı gerekmektedir. ANTİ DAMPİNG VERGİSİ VE TELAFİ EDİCİ VERGİ İlgili sektörler tarafından Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yer alan İthalat Genel Müdürlüğüne yapılan müracaatlar üzerine, damping uygulandığı veya sübvansiyona konu olduğu iddia edilen eşya hakkında, bu yönlerden soruşturmalar açılabilmektedir. Bu soruşturmalar İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca ve İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından yapılmaktadır. Soruşturma sonucunda belirlenen ve ilgili Bakanlıkça onaylanan DAMPİNG MARJI VE SÜBVANSİYON MİKTARI kadar normalden daha fazla vergi alınır. Uygulamada bu ek vergilere, dampinge konu malın ithalinde ANTİ DAMPİNG VERGİSİ; sübvansiyona konu malın ithalinde ise TELAFİ EDİCİ VERGİ denilir. Bu vergiler, gümrük idarelerince, ithalde alınan diğer vergilerden ayrı olarak tahsil olunur veya teminata bağlanır. DAMGA VERGİSİ Damga vergisinin dayanağı 488 sayılı Damga vergisi kanunudur. Gümrük idarence gümrük işlemleri sırasında kullanılan bazı belgeler üzerinden maktu bir tutarda damga vergisi tahsilatı yapılmaktadır. Gümrük beyannameleri, bu kapsamda damga vergisine tabidir. Bununla birlikte ihracat işlemlerinde kullanılan beyannameler, damga vergisinden istisna edilmiştir. Gümrük idarelerine verilen, özet beyan formları, ordinolar, taşıma senetleri, konşimentolar, damga vergisine tabi belgelerdir

4 TARIM PAYI FONU Türkiye ile Avrupa Birliği arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin bir sonucu olarak bu ülkelerle aramızdaki ticarette, sanayi ürünleri üzerindeki gümrük vergileri tamamen kaldırılmıştır. Tarım ürünleri ise Gümrük Birliği anlaşmasının dışında tutulmuştur. Bununla beraber, işlenmiş tarım ürünlerinin sanayi payları üzerinden de vergi alınmaması kabul edilmiştir. İşlenmiş Tarım Ürünleri, Bünyesinde hububat, şeker ve süt bulunduran ürünler olarak kabul edilmektedir. Bu ürünlerde, sanayi payının vergi kapsamı dışında tutulabilmesi için, işlenmiş tarım ürünlerindeki tarım payı ile sanayi payının hesaplanması gerekmektedir. İşlenmiş tarım ürünlerinde, üründeki isabet eden tarım payı üzerinden Tarım Payı Fonu tahsil edilmektedir. Bazı ürünlerin tarım payları üzerinden alınacak fon, İthalat Rejim Kararında açık olarak belirtilmiştir. İşlenmiş tarım ürünleri, İthalat Rejimi Kararı ekinde ayrı bir liste ile yayınlanmaktadır. Bünyesinde şeker ve süt bulunan ürünlerin, Tarım Payı Fonu nun hesaplanması için özel bir yöntem geliştirilmiştir. Bileşim tablosu adı verilen bir hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. Bünyesinde şeker ve süt bulunduran işlenmiş tarım ürünleri kapsamındaki eşyanın tarım payı hesaplanırken öncelikle ürünün içerdiği süt yağı, süt proteini ve nişasta / glikoz oranına göre Bileşim Tablosundan 7000 den 7996 ya kadar devam eden ve İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan dört rakamlı kod numarası tespit edilmektedir. Bu kod numarası esas alınarak, işlenmiş tarım ürününün bulunduğu listedeki GTİP karşısında (T1) veya (T2) yazması durumuna göre eşyanın kilogramı üzerinden alınması gereken Tarım Payı Fonu EURO olarak yine İthalat Rejimi kararında gösterilmektedir. Eşyanın tarım payı ve buna göre alınması gereken Tarım Payı Fonu hesaplanırken önemli olan içerdiği süt yağı, süt proteini ve nişasta glikoz oranına göre dört rakamlı kod numarasının tespit edilmesidir. Bunun için, eşyanın tahlil işlemlerine tabi tutulması gerekir. İşlenmiş tarım ürünlerinin analiz işlemleri sadece İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Laboratuarı, İzmir Gümrükleri Bölge Müdürlüğü Laboratuarı ila Ankara Bölge Müdürlüğünde yapılmaktadır. Tahlil sonucu alınmadan eşyanın çekilebilmesi mümkündür. Bunun için beyana göre ödenmesi gereken toplu konut fonunun, nakit teminat olarak yatırılması ve gümrük idaresine taahhütname verilmesi gerekmektedir.

5 KATMA DEĞER VERGİSİ Katma değer vergisinin dayanağı 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunudur. İthalatta eşyayı ithal edenler bu verginin yükümlüsüdür. Katma Değer Vergisini doğuran olay ithalatta gümrük yükümlülüğünün (vergi ödeme mükellefiyetinin) başlamasıdır. Gümrük yükümlülüğü ise ithalatta serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinde başlamaktadır. Katma Değer Vergisi oranları Kanunun verdiği azami ve asgari oranlar çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şu an için KDV genel oranı %18 dir. Bununla beraber Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan iki farklı liste kapsamı eşya için, 1 Sayılı liste için bu oran %1, 2 Sayılı liste için % 8 dir. Gümrük Kanunu ile gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem gören eşyaya ait K.D.V. nin de aynı usule tabi olarak teminata bağlanması gerekmektedir. İthalatta alınan katma değer vergisinin matrahı aşağıda belirtilen unsurların toplamından oluşmaktadır. İthal edilen malın, gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti. Gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde CİF değeri. Bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri. İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar. Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler (ardiye ücretleri, hamaliye, istifleme, açıcılık, yükleme, boşaltma ücretleri ve buna benzer masraflar matrağa eklenmektedir. Katma Değer Vergisi Kanununun 16. Maddesinde, ithali bu vergiden istisna tutulan durumlar sayılmıştır. K.D.V. ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin bizzat Katma Değer Vergisi Kanununa konulması gerekmektedir. Diğer kanunlara konulacak hükümlerle K.D.V. muafiyeti getirilememektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu, Gümrük Kanununa paralel olarak serbest dolaşıma girişte gümrük vergisinden istisna veya muaf tutulan hallerin büyük çoğunluğu için K.D.V. muafiyeti öngörmüştür. Benzer şekilde, gümrük vergisi tahsilatı söz konusu olmayan antrepo, transit, geçici ithalat ve dahilde işleme rejimleri için de K.D.V. muafiyeti sağlanmıştır.

6 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ Özel tüketim vergisinin dayanağı 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunudur. İthalatta söz konusu kanunun ekindeki listede yer alan eşyadan ithal edenler bu verginin yükümlüsüdür. Ö.T.V., K.D.V. gibi genel bir vergi değildir, sınırlı bazı eşya üzerine konulmuştur. Özel Tüketim Vergisine tabi eşya, IV liste halinde Ö.T.V. Kanununa eklenmiştir. I sayılı liste akaryakıt ürünlerini, II sayılı liste taşıt araçlarını, III sayılı liste alkolsüz ve alkollü içkiler ile tütün mamullerini, IV sayılı liste ise lüks addedilebilecek bir takım eşyayı, kapsamaktadır. Özel Tüketim Vergisi Kanunu, K.D.V. Kanununda olduğu gibi Gümrük Kanununa paralel olarak serbest dolaşıma girişte gümrük vergisinden istisna veya muaf tutulan hallerin büyük çoğunluğu için Ö.T.V. muafiyeti öngörmüştür. Gümrük vergisi tahsilatı söz konusu olmayan antrepo, transit, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve dahilde işleme rejimi için de Ö.T.V. istisnası sağlanmıştır. TÜTÜN FONU Fonlarla ilgili yapılan düzenleme ile (Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun) önceki dönemlerde yaygın bir şekilde uygulamakta olan fonlar tasfiye edilmiştir. Ancak bu kanunun geçici maddesi ile ithalat sırasında tütün fonu adına alınan paralar tahsil edilmeye devam edilmekte ve doğrudan bütçeye gelir yazılmaktadır. Yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden USD/ton fon alınır. Üretilmiş halde ithal edilen sigaraların ithalatında, bünyesinde bulunan yabancı tütüne istinaden 20 sigaralık paket başına CİF bedel üzerinden USD/Ton fon alınır. BANDROL Fonlarla ilgili yapılan düzenleme ile (Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun) önceki dönemlerde BANDROL 3093 SAYILI TRT Gelirleri Kanununa göre, radyo, televizyon, video, birleşik cihaz ithal edenler, ithal işlemlerinden önce bandrol almaya mecbur bulunmaktadır. Bandrol ücreti, ithal maliyetinin %10 u olarak öngörülmüştür. İthal maliyeti kavramı, verginin matrahı açısından tereddüt oluşturmaktadır. İthal maliyeti kavramından, gümrük vergisi matrahını anlamak gerekmektedir. Yukarıda belirtilen ürünleri, ticari ithalat maksadı dışında getirenler de bandrol almak ve ücretini ödemek zorundadır. Yolcuların beraberinde getirdikleri veya kendilerinden belirli bir süre önce veya sonra kendi adlarına gönderilen ticari mahiyette bulunmayan söz konusu ürünler için ödemek zorunda oldukları bandrol ücretleri maktu olarak Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmektedir.

7 KÜLTÜR BAKANLIĞI KESİNTİSİ tarihli 2002/4101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, İthalatçılar, Karar eki liste kapsamı eşyanın ithalatında CİF değeri üzerinden karşılarında belirtilen oranda hesaplanan tutarı, Ziraat Bankasında Kültür Bakanlığı adına açılacak hesaba yatırmak zorundadır. Fona tabi ürünler, GTİP itibariyle 84.43, 84.71,85.21,85.23 ve sırasıyla kesinti miktarı ilk üçünde % 0.5, pozisyonunda % 3 dür. Gümrük Tarife Cetveline bakınca, yukarıda GTİP numarası verilen eşyanın, matbaacılığa mahsus makine ve cihazlar, veri işleme makineleri, video kayıt ve gösterme cihazları, ses ve benzeri kayıtlar için mesnetler, olduğu görülmektedir. KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU (KKDF) Tahsiline devam edilen fonlardan biri de Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) dir. 12/05/1988 tarihli 88/12944 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının üçüncü maddesine göre, Mal mukabili Kabul kredili Vadeli akreditif Mal Mukabili, Kabul Kredili ve Vadeli Akreditif şeklindeki işlemlerde, göndericiye yapılacak ödemenin vadeli olmasından ötürü, ödeme miktarına tekabül eden kısmın % 6 sı oranında KKDF ye tabidir. Mal mukabili ödeme, mal bedelinin eşyanın ithalatçısı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesi durumunu ifade eder Kabul kredili ödeme, eşya bedelinin belli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde, vadeli ödemeye bir poliçe eşlik etmektedir. Bu poliçenin ithalatçı ve ihracatçının bankaları tarafından kabul edilmesi gerekir. Vadeli akreditifli ödeme, eşya bedeli vesaik ibrazında değil, akreditif üzerinde yazan bir tarihte yapılmaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak ithalat ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılacak ithalat fon kesintisi dışındadır. KKDF, bankalar tarafından gümrük beyannamesinin tescilinden önce tahsil edilmektedir. Bu ödemeler (KKDF), ithalatta tahsil edilen K.D.V. ve Ö.T.V. nin matrahına girmektedir. Bu bakımdan, gümrük idareleri, KKDF nin tahsil edilip edilmediğini kontrol etmekle görevlidir.

8 DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRARI FONU Dış ticaretin ekonomik şartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Merkez Bankası nezdinde tesis edilmiştir. Para Kredi Kurulu Kararıyla, tarımsal girdilerin sübvansiyonu, üreticinin fiyat hareketlerinden korunması, ihracatın geliştirilmesi, ihracata dönük yatırımların finansmanı, ihracat sigortası gibi faaliyetlerin finansmanı için kullanılmaktadır. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar gereğince, fon kesintisi öngörülen malın ihracat işlemlerinde, gümrük çıkış beyannamesinin açıldığı tarihteki fon esas alınarak belirlenir. Aracı banka veya özel finans kurumlarınca, fiili ihracattan itibaren en geç ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi sonuna kadar ödenmesi gerekir. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (TELAFİ EDİCİ VERGİ) Dahilde İşleme Rejimine göre şartlı muafiyet kapsamındaki sanayi ürünlerinin ATR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında: işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi ödenir. Bu verginin, aynı ithal eşyası için toplulukta uygulanan vergiden yüksek olması halinde, toplulukta uygulanan vergi ödenir. İşlenmiş tarım ürünlerinin ATR ve EUR.1 dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında, bu ürünlerin elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli sanayi ürünü kullanılmışsa buna ilişkin vergi; işlenmiş tarım ürünü kullanılmışsa bu üründeki sanayi payına ilişkin vergi ödenir.

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 8 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29439 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Dış Ticaret Belgeleri 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

SORULARLA İTHALAT MEVZUATI

SORULARLA İTHALAT MEVZUATI SORULARLA İTHALAT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ OSMAN BOZKURT 2010 1-) Kimler ithalat yapabilir? Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

Madde 21- İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır.

Madde 21- İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır. MADDE 21 : İTHALATTA MATRAH MADDE METNİ : " İthalatta Matrah : Madde 21- İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır. a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti,

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY DIŞ TİCARET RİSKLERİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 25/02/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ B

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 25/02/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI 25/02/2014 ADAYIN ADI VE SOYADI: KİTAPÇIK TÜRÜ B BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 ARDİYE HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 ARDİYE HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ ARDİYE HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ *Vergi Dünyası Dergisinin 325 sayısında yayınlanmıştır Zihni KARTAL Baş Hesap Uzmanı Giriş Ardiye sözcüğü ard (arka) kelimesinden türemiştir ve genellikle ticari

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Kanun Numarası : 4458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete : 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı GÜMRÜK KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE

Detaylı

SONRADAN KONTROL DENETİM REHBERİ

SONRADAN KONTROL DENETİM REHBERİ HİZMETE ÖZEL T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı SONRADAN KONTROL DENETİM REHBERİ Haziran 2015 HİZMETE ÖZEL İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. AMAÇ, KAPSAM VE İLKELER... 6 1.1. Sonradan

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERİSTESİ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERİSTESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERİSTESİ KIRGIZİSTAN, KAZAKİSTAN, AZERBAYCAN VE TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRMASI TÜRK VERGİ SİSTEMİ ANALİZİ DERSİ PROJE ÖDEVİ Hazırlayan Mehmet Çağlar BÜYÜK DANIŞMAN Doç. Dr. Ersan

Detaylı

2014 TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER. 21.02. 2014 Hazırlayan: ERAY SANVER Yeminli Mali Müşavir

2014 TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER. 21.02. 2014 Hazırlayan: ERAY SANVER Yeminli Mali Müşavir 2014 TÜRK DIŞ TİCARET REJİMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 21.02. 2014 Hazırlayan: ERAY SANVER Yeminli Mali Müşavir 1. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, 1.1.Dış Ticaret Nedir? İki veya daha fazla

Detaylı

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

1. BASKI. Kasım 2010, SAMSUN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI 1. BASKI Kasım 2010, SAMSUN Samsun TSO yayınları için ayrıntılı bilgi Samsun TSO Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü nden temin edilebilir. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli Mahallesi Abbasağa Sokak

Detaylı

Gümrük ve dış ticaret alanında güncel konular

Gümrük ve dış ticaret alanında güncel konular Gümrük ve dış ticaret alanında güncel konular İçindekiler Önsöz 1 1. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)... 2 2. Hiç ödenmeyen veya eksik ödenen KKDF hakkında Gümrük Kanunu nun uygulanması... 2 3.

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İTHALAT KAYITLARI 344MV0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Yatırım Teşvikleri Mevzuatı

Yatırım Teşvikleri Mevzuatı www.pwc.com.tr Yatırım Teşvikleri Mevzuatı. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Teşvik Sisteminin Amacı 2. Genel Teşvik Uygulamaları 3. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 4. Öncelikli Teşvik Uygulamaları

Detaylı

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 1. DIŞ TİCARET Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 Resmi Gazete Tarih:11.4.2013 ; Sayı: 28615 Hazırlayan: Mustafa Kemal

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TIR Karnesi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı : 86)

T.B.M.M. (S. Sayısı : 86) Dönem : 21 Yasama Yılı : 1 T.B.M.M. (S. Sayısı : 86) 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı