YENİ CÂMİ ÇEŞME VE SEBÎLİ NİN KİTÂBESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ CÂMİ ÇEŞME VE SEBÎLİ NİN KİTÂBESİ"

Transkript

1 YENİ CÂMİ ÇEŞME VE SEBÎLİ NİN KİTÂBESİ THE INSCRIPTIONS OF THE YENİ CÂMİ (NEW MOSQUE) FOUNTAIN AND SEBÎL Prof. h.c. M. Uğur Derman

2

3

4 4

5 Takdim Preface Yeni Câmi Sebîli kitâbesini ilk defa 1987 de hocam Uğur Derman da gördüğüm fotoğraflarından tanıdım. Daha sonra bize de birer nüshasını verdiği bu fotoğraflar, hattatlar arasında çoğaltılıp elden ele dolaşmış ve ülke sınırlarını da aşacak şekilde bütün hat câmiasına yayılmıştır. Celî sülüsde Râkım ( ) mektebinin tamamlayıcısı olarak kabul edilen Sâmi Efendi nin ( ) yazdığı bu kitâbe kendisinden sonraki hattatları derinden etkilemiş, günümüzde de celî sülüs hattının ilk mürâcaat ve ilham kaynağı olmuştur. Hattatlar arasında en meşhur kitâbe olduğunu söylemekle mübâlağa etmiş olmam. Kitâbenin zırnık mürekkebiyle yazılmış kalıplarının aslını 28 Kasım 2005 de bazı misafir dostlarımla beraber Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ni ziyaretim esnasında gördüğümde, fevkalâde tesirinde kalmıştım. Sâmi Efendi nin titizliği ve harflerindeki mükemmellik büyüleyiciydi. Yıllarca elimden düşmeyen ve her zaman mürâcaat ettiğim kitâbenin aslını ilk defa görüyordum. Bu kitâbe günümüzün teknik imkânlarıyla mutlaka basılıp neşredilmeliydi. Birkaç teşebbüste bulunduysam da netice alamadım ve ancak beş yıl sonra mevzû ile tekrar ilgilenmeye vaktim olabildi. Nihayet Meşk Yayıncılık adına gerekli izin alındıktan sonra 25 Mart 2011 Cuma günü Mahmut Sâmi Kanbaş la beraber gittik ve yanımızda götürdüğümüz tarayıcıyla yüksek çözünürlüklü taramalarını yaptık. Sâmi Efendi nin on iki paftalık bu şâheserini bizzat elime almak, onlara bakmak bambaşka bir duyguydu. O gün, benim için hayatımdaki en heyecanlı günlerden biriydi. Hocam Uğur Derman Bey metin konusundaki mürâcaatımı geri çevirmedi ve vaktiyle Lâle mecmuasının Aralık 1986 tarihli 4. sayısında neşrettiği yazısını lutfedip bizim için genişleterek yeniden kaleme aldı. Değerli dostum Dr. İrvin Cemil Schick büyük bir titizlikle İngilizce tercemesini yaptı. Arapça tercemeleri de aynı titizlikle Muhammed Temîmî dostum ve Kemal Hoca yaptılar. Kapaktaki celî sülüs istifte Sâmi Efendi nin bu kitâbedeki harflerini çok yakışacağı için özellikle kullandım. Değerli fotoğraf ve grafik sanatçısı Abdüsselam Ferşatoğlu nun güzel tasarımı ve Mas Matbaacılık ın titiz baskısıyla bu eser vücûda gelmiş oldu. Yayına hazırlamaktan büyük mutluluk duyduğum bu eserin hat sanatına hizmet edeceğini umar, emeği geçen herkese şükranlarımı arz ederim. Mehmed Özçay I first became aware of the inscription on the sebîl of the New Mosque (Yeni Câmi) when my teacher Uğur Derman showed me some photographs in He subsequently gave us copies of those images which were further reproduced over the years and made the rounds of the calligraphic community across the world. The inscription in question is the work of Sâmi Efendi ( ), considered the final stage of the Mustafa Râkım ( ) school of jalī thulth script. It has deeply influenced later calligraphers and is now the primary reference and source of inspiration for practitioners of jalī thulth. It would not be an exaggeration to say that among calligraphers, it is the best known architectural inscription. On 28 November 2005, some visitors and I had the opportunity to see the original stencils of this inscription, written with orpiment, at the Topkapı Palace Museum Library. I was exceedingly impressed. The meticulousness of Sâmi Efendi s workmanship and the perfection of his letters were spellbinding. I had often consulted the inscription over the years, but this was the first time I was seeing the original work in the artist s own hand. I felt it was imperative that it be printed and published using all the possibilities afforded by modern technology. I made a few attempts but met with no success. It was only five years later that I was able to return to this project. After obtaining the necessary permissions in the name of Meşk Publishers, Mahmut Sâmi Kanbaş and I went to the Topkapı Palace with a scanner and prepared highresolution images of the stencils. Holding Sâmi Efendi s twelve-piece masterpiece in my hands and examining them up close was an indescribable feeling. That was one of the most exciting days of my life. My teacher Uğur Derman granted my request for an accompanying text; he kindly revised and expanded an article first published in December 1986 in the fourth issue of Lâle. My dear friend Dr. İrvin Cemil Schick meticulously translated the text into English. Likewise, my friend Muhammed Tamîmî and Kamal Khoja translated the text into Arabic with the greatest care. I chose to use Sâmi Efendi s own letters on the cover as I thought they would be most becoming for this volume. Beautifully designed by the gifted photographer and graphic artist Abdüsselam Ferşatoğlu, and painstakingly printed by Mas Matbaacılık. I am delighted to have worked on its publication and hope that it will benefit the art of calligraphy. I sincerely thank all those who made it possible. Mehmed Özçay

6 6 (Resim / Figure 1 )

7 C elî hattı, uzaktan rahatlıkla okunabildiği için, âbide ve binâların üzerine konulan kitâbelerde kullanılagelmiştir. En ziyâde celî sülüs ve celî ta lîk nevilerinde görülen târih kitâbelerinin yazıları, çoklukla mermer üzerine kabartma şeklinde hâkkedilir. Çiniciliğin yaygın olduğu XVI. ve XVII. asırlardan kalan ve zamânımıza kadar gelen çini zeminli celî kitâbelere de rastlanır. Burada bahse konu olan, İstanbul-Bahçekapısı ndaki Yeni Vâlide Câmii civârında yapılmış ve bugün bir banka binâsının gölgesine sığınmış bulunan 1 çeşme ile sebîlinin 2 kitâbesidir (Resim 1). İnşâ târihini gösteren bu kitâbenin, yüz yılı aşkın bir müddet öncesinde yenilenmesi zarûreti doğmuştur. İlk şekliyle, 1074/1663 yılında Sultan IV. Mehmed in annesi Hatîce Turhan Sultan (ö. 1683) tarafından yaptırılan bu çeşme ve sebîlin kitâbe metni şöyledir: Ümm-i pür cûd-i Mehemmed Hân kim, Zâtidir âlemde zü l-kadr-i celîl. Fî sebîlillah, bünyâd eyledi Râh-i Hak da böyle bir âlî sebîl. B ecause jalī scripts can easily be read from a distance, they have historically been used for inscriptions placed upon monuments and buildings. Most often written in jalī thulth or jalī ta līq (Ottoman nasta līq), foundational inscriptions are generally carved in relief into marble. There are also some jalī inscriptions on tile surfaces, dating from the sixteenth and seventeenth centuries when tilemaking was widespread. Our subject here is the inscription on the fountain and sebîl 1 of the Yeni Vâlide Câmii (New Queen Mother s Mosque) in the Bahçekapısı district of İstanbul, now huddled in the shadow of a bank 2 (Figure 1). The structure was originally built by Hatîce Turhan Sultan (d. 1683), the mother of Sultan Mehmed IV. Its foundational inscription gives the date of construction, 1074/1663, and had to be replaced more than a century ago. Its text is as follows: The most generous mother of Sultan Mehmed, Possessor in this world of worth and nobility, Built in the path of God, In the way of the Lord, this sublime sebîl. For the thirsty, there continuously flows into this trough 1 Yeni Câmi hakkındaki mufassal makālesinde Y. Mîmar Ali Sâim Ülgen ( ), bu çeşme ve sebîlin eski hâli için şu mâlûmâtı veriyor: Bahçekapısı nda nihâyet bulan sokağın üstünde iken, bugün İş ve Osmanlı Bankaları ile ticârethâneler arasında, câminin hâricinden uzak kalmıştır (Vakıflar Dergisi, sayı 2, 1942, s. 395). İş Bankası nın yerinde eski Dârü l-kurrâ mevcuddu. Dârü l-kurrâ nın şark cenâhında bugün dahi dikkatle seyrettiğimiz güzel ve muazzam bir sebîl vardır (a.g.m., s. 390). 2 Su kaynakları sınırlı olan İstanbul un, geçmiş asırlarda ihtiyâcını temîn için kuyuların yanısıra umûma açık çeşmeler ne kadar gerekliyse, susayan halk, bu çâresizliğini gidermek için sebîllere de o kadar muhtaçtır. Arapça da sebîl yol demektir; burada hayr ve iyilik yolu mânâsını taşır; bu hizmetin de sebîli yaptırana Allah ın rızâsını kazandıracağı ümîd olunur. Sebîl, çoklukla câmi, türbe v.b.g. dînî bir yapıya bağlı olarak tesîs edilir; külliyelerin de vazgeçilmez bir bölümüdür. Yanındaki çeşmesinden akan su dışında sebîle, içime elverişli bir su ayrıca getirilerek yaz mevsiminde de kar ile soğutulup mâdenî tas veya maşrapa içinde, susamışlara bedelsiz ikrâm edilir. Hepsi de vakıf eseri olan sebîllerin vakfiyelerinde kutlu günler için şerbet dağıtımı yer almışsa, o da yerine getirilir. Mîmârî husûsiyetleri inşâ olunduğu devre göre farklılıklar gösteren sebîlin, dışa taşırılmış ön cephe duvarının üstüne dikilen mermer sütunlar bulunur; bunların arası ekseriya bronzdan mâmûl yekpâre motifli dökme şebekelerle kaplanmıştır. Vazîfeli kişilerce, suyun ince zincirli taslarda isteyenlere sunulabilmesi için, takrîben insan beli yüksekliğinde mermerle kaplanmış tabla ile şebeke arasında gişe biçiminde bir açıklık bırakılır. İstanbul da vaktiyle sebîl mevcûd iken, bunun ancak 67 si zamanımıza gelebilmiştir ve bugün aslî hizmetleri için kullanılanı kalmamış gibidir. (daha fazla mâlûmât için bkz. Sedad Çetintaş, Türklerde Su, Çeşme ve Sebîl, Güzel San atlar, 5, İstanbul, 1944, s ; Ömer Faruk Şerifoğlu, Su Güzeli İstanbul Sebilleri, İstanbul, 1995; Sebîl, TDV İslam Ansiklopedisi (Nur Urfalıoğlu), İstanbul, 2009, c. 36, s ) 1 A sebîl is a place from which drinking water is dispensed to the public free of charge. The term comes from the Arabic word for path and signifies the path of goodness and beneficence ; it is believed that providing this service will earn its patron the favor of God. As İstanbul s water supply is limited, wells, public fountains, and sebîls for the thirsty have all played a crucial role in past centuries. These latter were mostly built adjacent to religious buildings such as mosques, mausolea, and the like; they were also an indispensable element of architectural complexes. In addition to running water for public fountains, potable water was separately brought to sebîls, cooled with snow during Summer months, and offered free of charge to passers-by in metallic bowls or ladles. As they were all built by pious foundations (waqf) they also distributed sherbet on holy days when their deeds of trust so specified. The architectural characteristics of sebîls vary according to the periods from which they date. They generally consists of bays whose convex facades are interspersed by columns. Between the columns are ornamented lattices usually cast in bronze. An approximately waisthigh opening with a marble base, similar to a box-office, allows the person in charge to offer water to the thirsty in bowls linked to the booth by a chain. There were once some sebîls in İstanbul, of which only 67 are extant. Virtually none are still in use for their original purposes. (For more information, see: Sedad Çetintaş, Türklerde Su, Çeşme ve Sebîl, Güzel San atlar, 5 [İstanbul, 1944], pp ; Nur Urfalıoğlu, Sebîl, TDV İslam Ansiklopedisi [İstanbul, 2009], vol. 36, pp ) 2 In his detailed article on the Yeni Câmi, the architect Ali Sâim Ülgen ( ) writes the following about the original state of this fountain and sebîl: Located on the street ending at Bahçekapısı, it is now squeezed among the İş and Osmanlı Banks and various businesses, at some distance from the mosque... In place of the İş Bank, there used to be the old Dar al-qurra [school for reading and memorizing the Qur an]. To its east is a beautiful and majestic sebîl, which we still contemplate with interest. ( Yeni Câmi, Vakıflar Dergisi, 2 [1942], pp. 395 and 390.)

8 8 (Resim / Figure 2 )

9 Teşnegân îçün Cinan dan muttasıl Akdı ol mîzâba âb-ı Selsebîl. Kimseye olmaz müyesser dünyede Böyle çeşme, böyle bir hayr-ı cemîl. Sa yi meşkûr ôluben, Hak Hazreti, Vîre Ukbâ da ucûrât-i cezîl. Ânın itmâmın görüp târih içün, Dedi hâtif: Kâne hayran fî sebîl 1074/1663 (Mehmed Hân ın cömerdlikle dolu, büyük değere sâhib olan annesi, Allah yolunda, hayrına böyle yüksek bir sebîli yapdırdı. Susayanlar için bu çeşmenin oluğuna aralıksız olarak Cennet den Selsebîl suyu akdı. Dünyâda kimse böyle bir çeşmeyi ve güzel hayrı kolaylıkla yaptıramaz. Bu gayretinin makbûl sayılarak, ebedî âlemde Cenâb-ı Hak dan karşılığını fazlasıyla alacağı umulur. Târih düşürmek için, bu sebîlin tamamlandığını gören hâtif 3 der ki: Sebîlde hayr husûle geldi, Zamânında çini üzerine yapılmış olan bu kitâbe, XX. asrın başlarında kat iyetle tesbît edilemeyen bir târihte, çeşme ve sebîlle berâber yanmıştır. 4 Mehmed Ali Paşa nın ( ) Evkāf Nâzırlığı 5 esnâsında tâmir edilen çeşme ve sebîlin kitâbesinin de yenilenmesi kararlaştırılmış, fakat yangında kavrulan yerleri okunamadığı cihetle müşkilât doğmuştur. Nihâyet, vaktiyle bu çini kitâbenin metnini tesbît etmiş olan Mir ât-ı İstanbul müellifi Mehmed Râif Bey ( ) 6, oradan geçerken, okumağa uğraştıklarını görüp elindeki tam metni ilgililere yetiştirmiş ve bu metin, sipâriş üzere, devrinin emsâlsiz hat üstâdı Sâmi Efendi ( ) 7 tarafından celî sülüsle 3 İsmini belirtmek istemeyen şâirler gāibden seslenen mânâsında hâtif i kullanırlar. 4 Yine A.S. Ülgen, târihini tahminde yanılmakla berâber, yangın keyfiyetini şöyle yazıyor: Bu sebil 30 yıl önceye kadar müteaddid ticârethânelerle çevrilmişti. Takrîben 30 yıl evvel bu ticârethânelerden Mehpâre (Hüsn-i İntihab) Mağazası yangını netîcesinde sebîlin de saçak ve ön cephesi, dâhilî çinileri tamâmen harâb olmuş... (a.g.m., s. 390). Bu makālenin neşredildiği mecmua 1942 târihlidir, otuz yıl evveli 1912 ye gider. Oysa bu târihte çeşme ve sebîlin yanması bir tarafa tamiri bile bitmiştir. 5 Mehmed Ali Paşa nın ikisi vekâleten, birisi asâleten olmak üzere üç defa evkāf nâzırlığı vardır (bkz. Hüseyin Hüsâmeddin ve İbnülemin Mahmud Kemâl, Evkāf-ı Hümâyûn Nezâretinin Târihçe-i Teşkîlâtı ve Nuzzârın Terâcim-i Ahvâli, İstanbul, 1335, s ). Vekâleten olanların ilki 22 Rebîü l-âhir 1325 te (4 Haziran 1907) başlamaktadır ki, çeşme ve sebîlin tâmir karârının bu sıralarda alındığı, kitâbenin yeniden yazılış yılı olan 1325/1907 ile tetâbukundan anlaşılmaktadır. 6 Mehmed Râif Bey için bkz. Semâvi Eyice, Mehmed Râif, Davudpaşalı, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara, 2003, c. 28, s Sâmi Efendi için bkz. M. Uğur Derman, Sâmi Efendi, İsmâil Hakkı, Water from [the Heavenly river of] Salsabīl. It is not easy for anyone in this world to build Such a fountain, such a beautiful work of benevolence. As her efforts are deserving of gratitude, may the Lord God Give her many rewards in the hereafter. Seeing it completed, hâtif 3 recited this chronogram: Kāna khayran fī sabīl [benevolence was manifested in the sebîl] 1074/1663 Originally written on tiles, this inscription was damaged, along with the fountain and sebîl, in a fire that occurred at an undetermined date in the very early twentieth century. 4 A decision was taken during Mehmed Ali Paşa s ( ) tenure as Minister of Pious Foundations (Evkāf Nâzırı) 5 to repair both the structure and the inscription, but this project ran into difficulty as the text of the inscription was too damaged to be read. Finally Mehmed Râif Bey ( ), 6 author of Mir ât-ı İstanbul [Mirror of İstanbul], came forward to help; he had recorded the text of the inscription some time in the past, and seeing some men trying to decipher the damaged inscription, he provided them with the complete text. The unequalled master calligrapher of the day, Sâmi Efendi ( ), 7 was commissioned with rewriting the inscription, and produced a masterpiece in jalī thulth script. This information was transmitted to us in detail in 1960 by his student and our own master, the late Necmeddin Okyay ( ), who pointed out that this inscription was completed in 1325/1907, a date at which Sâmi Efendi was at the peak of his artistic powers. 3 It is customary for poets to embed their name or nom de plume at the end of a poem. However, some poets who prefered to remain anonymous used the nickname hâtif, meaning he who speaks from the beyond. 4 Ali Saim Ülgen describes the fire as follows: Until thirty years ago, this sebîl was surrounded by various businesses. Approximately thirty years ago, one of them a shop named Mehpâre (Hüsn-i İntihab) caught fire; as a result, the overhang and front facade of the sebîl, as well as its internal tiles, were completely destroyed. (op. cit., p. 390.) Ülgen got the date wrong, however. Considering that the article was published in 1942, thirty years earlier would have meant 1912; by that time, the fountain and sebîl had long been rebuilt. 5 Mehmed Ali Paşa served as Minister of Pious Foundations three times, twice as Acting Minister and once by appointment. (See Hüseyin Hüsâmeddin and İbnülemin Mahmud Kemâl, Evkāf-ı Hümâyûn Nezâretinin Târihçe-i Teşkîlâtı ve Nuzzârın Terâcim-i Ahvâli [İstanbul, 1335], pp ) The first time he served as Acting Minister began on 22 Rabi al-ākhir 1325 (4 June 1907); as the inscription was rewritten in 1325/1907, the decision to rebuild the fountain and sebîl must have been taken during this period. 6 On Mehmed Râif Bey, see Semâvi Eyice, Mehmed Râif, Davudpaşalı, TDV İslâm Ansiklopedisi (Ankara, 2003), vol. 28, pp On Sâmi Efendi, see M. Uğur Derman, Sâmi Efendi, İsmâil Hakkı, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul, 2009), vol. 36, pp

10 10

11 ve pek san atlı bir şekilde yazılmıştır. Onun talebesinden olan ve bütün bu naklettiğimiz mâlûmâtı 1960 yılında tafsîlatiyle bize anlatan merhum üstâdımız Necmeddin Okyay ın ( ) da belirttiği üzere, Sâmi Efendi bu kitâbeyi san atının zirvesinde olduğu 1325/1907 de yazıp tamamlamış; çeşme ve sebîlin tezyînatı da yeniden hazırlanıp, hepsi mükemmelen taşa hâkkolunmuştur. Altı beyitten ibâret olan târih manzûmesinin kitâbede sıralanışı, her satırda dört mısrâ (iki beyit) bulunmak kaydıyla, alt alta üç satıra yerleştirme esâsına göredir. Çeşme ve sebîli, hâricî tesirlerden geniş bir saçak koruduğu cihetle, mermerdeki kabartma yazılar sağlam bir şekilde bugüne kadar gelmiş, koyu yeşil zemin üzerine kaplanan varak altınlarla göz alıcı bir nitelik kazanmıştır 8. Kitâbenin nihâyetinde 1074 hicrî târihi ve hattatımızın bunu Sâmi yazdı mânâsında ketebehû Sâmi istifli imzâsı yer almaktadır, yazıldığı 1325 târihi konulmamıştır. Tâmir târihinin yazılmayışından doğan endîşesini Son Hattatlar isimli kitabında (İstanbul, 1955) İbnülemin Mahmud Kemâl Bey ( ) şöyle belirtiyor: Yanan kitâbenin okunamayan bâzı kelimeleri benden sorulmuştu. Sâmi Efendi inşâ târihinin yanına imzâsını koyduğundan, ileride o devirde de bir hattat Sâmi mevcut olduğuna zehâb ve hattâtîn târihince bir hatâ hâsıl olacağından, Sâmi Efendi nin, altına tâmir târihini ilâve etmesi münâsip olacağını Bâb-ı Âli nin bâzı ricâline ihtâr ettimse de varak-ı kavl-i savâbı kim okur, kim dinler? meâline muvâfık olarak kulak veren olmadı. (s ) Yeniden yazılış târihinin konulması elbette yerinde olurdu; lâkin, görmemekle berâber görmüşçesine tahmin edebildiğimiz eski çini kitâbe ile Sâmi Efendi nin celî sülüsde son merhale olan hattını ayıramayacak hat târihi araştırmacılarının bulunabileceğine inanmak istemiyoruz 9. Zîra, bu çeşme ve sebîlin inşâ edildiği devirdeki celî sülüsün seviyesini anlamak için, Yeni Câmi nin ve yanındaki Hünkâr Kasrı nın celî sülüs hatlarına bakmak yetecektir 10. TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2009, c. 36, s Taşçının hâkkinde kabarık olarak bırakılan harflerin önceden lika (miksiyon) sürülüp varak altınla kaplanması, zemînin de koyu bir renge (siyah, ördek başı yeşili, vişne çürüğü...) boyanması eskiden beri âdet iken, zamânımızda yapılan kitâbe onarımlarında, zemînin renklendirilmeyip tabiî mermer görünüşüyle bırakılmasından dolayı hüsn-i hattın zevkıne varılamamaktadır. 9 Lâkin İbnülemin e hak verdirecek şöyle bir tesbîtimiz vardır: Ali Sâim Ülgen 1. ve 2. dipnotlarında bahsi geçen makālesinde, yangın netîcesi sebîlin saçak ve ön cephesiyle dâhilî çinilerinin tamâmen harâb olduğunu ve Müze Müdürü Osman Hamdi Bey in ( ) himmetiyle dikkatli bir restorasyon geçirdiğini, sebîl dâhilindeki duvarı kaplayan ve yanan çinilerin de usta eller tarafından tâmir olunduğunu yazarken kitâbeye hiç temâs etmiyor. Merhum Ülgen, zâhir, Sâmi Efendi nin kitâbesini 1074 hicrî târihine âid sanmıştır. 10 Bunların fotoğrafları için bkz. Halim Bâkî Kunter, Kitâbelerimiz, Vakıflar Dergisi, sayı 2, 1942, s , Resim The ornamentation of the fountain and sebîl were also redesigned and perfectly carved into stone. The poetic chronogram is written in three lines, four stiches (two couplets) per line. The wide overhang atop the fountain and sebîl has protected the carved inscription from the elements, and it has thus come down to us undamaged. With gold-leafed letters on a dark green background, it provides a strikingly attractive sight. 8 At the end of the inscription is the signature katabahu Sâmi (Sâmi wrote it) and the date 1074; the date of 1325 when the work was actually completed is not present. In his book Son Hattatlar, İbnülemin Mahmud Kemâl İnal ( ) complained: I was consulted regarding some of the illegible words in the burned-out inscription. As Sâmi Efendi had placed his own signature next to the original date of construction, I was concerned that in the future some might come to believe that there had lived a calligrapher named Sâmi back then as well, and that this would lead to errors in calligraphic historiography. I warned some gentlemen at the Sublime Porte (Bâb-ı Âli) that it would be appropriate for Sâmi Efendi to add the date of restoration as well, but my entreaties fell on deaf ears. 9 To be sure, it would have been appropriate to include the date at which the inscription was rewritten. However, while we have not seen the original tile inscription, we can certainly guess what it looked like; and we are loath to believe that there could ever be a historian of calligraphy who would confuse it with Sâmi Efendi s hand, which represents the highest developmental stage of jalī thulth script. 10 To get an idea of the level achieved in jalī thulth script at the time the fountain and sebîl were originally built, it suffices to examine the inscriptions of the Hünkâr Kasrı (Imperial Pavillion) next to the Yeni Cami. 11 Thought to be perfect in their own time, these 8 Carved in relief, the letters were traditionally covered with size (lika) and gold-leafed, while the background was painted a dark color such as black, deep green, or deep purple-brown. More recently, however, the background has been left uncolored, making it hard to enjoy the calligraphy. 9 İbnülemin Mahmud Kemâl İnal, Son Hattatlar (İstanbul, 1955), pp Still, we do have reason to admit that İbnülemin had a point. In his article mentioned above, Ali Sâim Ülgen writes that the overhang and front facade of the sebîl, as well as the internal tiles, were completely ruined by the fire, adding that the structure was carefully restored thanks to the intervention of Osman Hamdi Bey ( ), then director of the Âsâr-ı Atîka Müzesi (Museum of Antiquities), and that the tiles covering its internal walls were repaired by master craftsmen. That he never once mentions the inscription suggests that he may have thought Sâmi Efendi s work dated from 1074/ For photographs of these inscriptions, see Halim Bâkî Kunter,

12 (Resim / Figure 3 ) Sami Efendi nin bu kitâbede kullandığı hareke ve tezyînî işaretler. The vocalization signs and decorative motifs used by Sami Efendi in the inscription on the fountain and sebîl of the Yeni Vâlide Câmii. 12

13 Zamânında mükemmel sayılan bu celîler, Teknecizâde İbrâhim Efendi (ö. 1100/1688) isimli hattatın eseridir 11. Bahsimize konu olan çeşme ve sebîl kitâbesini de (Resim 2) muhtemelen aynı hattat yazmıştı, bunu kat iyetle bilemiyoruz. Ancak, Mustafa Râkım ( ), celî sülüsü kendisinden önce gelen hattatların hayâl bile edemiyeceği bir mertebeye eriştirdikten sonra, Teknecizâde gibilerinin yazıları, bir târihî hâtıra olarak yerlerinde kalmıştır 12. Hele Râkım ın talebesinin talebesi olan Sâmi Efendi, Râkım tarafından açılan çığırın noksanlarını da tamamlayarak, XX. asrın başlarında celî sülüsü bugün hâlâ geçilemeyen kemâl derecesine getirip bırakmıştır. Ayrıca, bu cins yazıda kullanılması elzem, okumaya yardımcı işâretler de aynı san atkârın elinde en câzip şekline bürünmüştür (Resim 3). Sâmi Efendi, san at hayâtı boyunca celî ta lîk ve celî sülüsle bir haylı eser vermiştir. Bunlar arasında levhalar birinciliği, kabir kitâbeleri de ikinciliği alır. Âbide ve binâların üstüne konulan celî ta lîk târih kitâbeleri de birkaç adeddir. Ancak, celî sülüsle târih kitâbesi tekdir, o da Yeni Câmi çeşme ve sebîli için yazılanıdır. Bu titiz hat üstâdı 13, altı beyit içinde geçen takrîben elli kelimede celî sülüsün bütün hüner ve esrârını âdeta şerh etmiştir. Kendisine âid: Celî yazmadan esrâr-ı hatta vâkıf olunmaz sözünün mânâsı, bu kitâbe hakkıyla incelendiğinde, çok daha iyi anlaşılır. Girift, yâni harfler birbirinin içinden geçirilerek yerli yerine oturtulmuş şekilde ve sarı renkli zırnık mürekkebiyle siyah kâğıda takrîben 1.25 cm ağızlı kamış kalemle yazılan bu istifli kitâbenin, hat san atımızdaki feyz ve ehemmiyeti pek büyüktür; çünkü, XX. asırda eser veren ve bir kısmı Sâmi Efendi nin talebesi olan hat üstâdları, anılan kitâbedeki şîveyi kendilerine rehber edinerek, celî sülüsde yürünecek en latîf yolu bulmuşlardır. Ekserî târih kitâbelerinin üstünde görülen pâdişah tuğrası 11 Müstakîmzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattâtîn (nşr. İbnülemin Mahmud Kemal), İstanbul, 1928, s. 48 ve Suyolcuzâde Mehmed Necib, Devhatü l-küttâb (nşr. Kilisli Rif at), İstanbul, 1942, s Râkım için bkz. Süleyman Berk, Râkım Efendi, Mustafa, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 2007, c. 34, s İşte bu sebeble, eser vermekte nazlı hattâ müstagnî davranan Sâmi Efendi nin mezkûr kitâbeyi yazmasına her halde Evkāf Nâzırı Mehmed Ali Paşa nın ricâsı sebeb olmuştur, çünkü kadîm bir dostlukları vardır. Hattâ, bu âilenin Eyüb Sultan Câmii nin Haliç tarafındaki hazîresinde yer alan kabirlerinin mermer üstüne kitâbelerini de Sâmi Efendi yazmıştır; sıralarsak: a) Paşa nın babası, Gurabâ Hastahânesi Sertabîbi Mîralay Ahmed Bey, 10 Zilka de 1290/30 Aralık 1873, celî sülüs, imzâsız. b) Paşa nın kardeşi, Tahrîrât-ı Hâriciyye hulefâsından Hasan Zühdi Bey, 26 Şevval 1296/14 Ekim 1878, celî sülüs, imzâsız. c) Paşa nın vâlidesi Hesnâ Hanım, 21 Muharrem 1323/28 Mart 1905, celî ta lîk, imzâlı. Mehmed Ali Paşa nın vefâtı sırasında (16 Zilhicce 1329/8 Aralık 1911), Sâmi Efendi de ömrünün son yılında ve meflûc olduğu için, Paşa nın kabir kitâbesi onun hattıyla değildir. jalī thulth inscriptions are the work of a calligrapher named Teknecizâde İbrâhim Efendi (d. 1100/1688). 12 It is probable that the inscription on the fountain and sebîl (Figure 2) was the work of the same calligrapher, though we do not know that for certain. Be that as it may, following the reforms of Mustafa Râkım ( ), which brought jalī thulth to a level that his predecessors could have never imagined, inscriptions by the likes of Teknecizâde became little more than mere relics of a distant past. 13 Indeed, Sâmi Efendi was the student of a student of Râkım s, and, further perfecting his style, ushered jalī thulth to a degree of accomplishment that remains unsurpassed. The vocalization signs so necessary for deciphering this type of writing also reached their most beautiful appearance in his works (Figure 3). Sâmi Efendi produced many works of jalī thulth and jalī ta līq throughout his career. Most of these works were panels (lawha), followed by tombal inscriptions. There are a handful of architectural inscriptions in jalī ta līq in his hand, and only one in jalī thulth, the inscription of the Yeni Cami fountain and sebîl. In six couplets composed of approximately fifty words, this fastidious 14 master calligrapher displayed all the virtuosity and probed all the mysteries of jalī thulth. He is said to have remarked that one cannot master the secrets of calligraphy without writing jalī script, and the meaning of this comment Kitâbelerimiz, Vakıflar Dergisi, 2 (1942), pp , figures On Teknecizâde İbrâhim Efendi, see Müstakîmzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattâtîn, ed. İbnülemin Mahmud Kemal (İstanbul, 1928), p. 48 and Suyolcuzâde Mehmed Necib, Devhatü l-küttâb, ed. Kilisli Rif at (İstanbul, 1942), p On Mustafa Râkım, see Süleyman Berk, Râkım Efendi, Mustafa, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul, 2007), vol. 34, pp And for this reason, Sâmi Efendi was fussy, even reluctant to produce works. It is likely that Minister of Pious Foundations Mehmed Ali Paşa s request occasioned the writing of this masterpiece, as the two were old friends. Indeed, Sâmi Efendi wrote tombal inscriptions for several members of the Paşa s family. Located on the grounds of the Eyüb Sultan Mosque on the side of the Golden Horn, these inscriptions carved into marble include the gravestones of the following: a) The Paşa s father, Mîralay (Colonel) Ahmed Bey, Sertabîb (Head Physician) of the Gurabâ Hospital. The inscription is written in jalī thulth, dated 10 Dhū al-qada 1290 (30 December 1873), and unsigned. b) The Paşa s brother, Tahrîrât-ı Hâriciyye hulefâsından (junior scribe at the Foreign Ministry) Hasan Zühdi Bey. The inscription is written in jalī thulth, dated 26 Shawwal 1296 (14 October 1878), and unsigned. c) The Paşa s mother, Hesnâ Hanım. The inscription is written in jalī ta līq, dated 21 Muharram 1323 (28 March 1905), and signed. As Sâmi Efendi was in the last year of his life and suffering from paralysis when Mehmed Ali Paşa himself died (16 Dhū al-hijja 1329 [8 December 1911]), the Paşa s own tombal inscription is not in his hand.

14 14

15 bu kitâbede yer almamıştır; eğer konulsaydı, bu tuğranın Sultan IV. Mehmed e âid olması iktizâ ederdi ki, o devirde zâten kitâbelere tuğra konulma âdeti henüz başlamamıştı. Celî hattatlığı kadar tuğrakeşlikte de nihâî noktaya varmış olan Sâmi Efendi nin, son devrin mükemmel tavrıyla 14 mütenâsib bir Sultan IV. Mehmed tuğrası tertîb etmek hakkını kendisinde bulmayacağı âşikârdır. Çeşme ve sebîl kitâbesinin, Sâmi Efendi den sonra gelen hattatlara ne şekilde tesîr ettiğini îzâha geçmeden, celî hattının yazılış usûlünü kısaca hatırlatmak yerinde olacaktır: Bu tarzdaki yazıların, iki asra yaklaşan bir zamandan beri sarı renkli zırnık mürekkebiyle siyah kâğıda yazılıp, siyah renkli is mürekkebiyle lüzumlu tashihler yapıldıktan sonra, harflerin kıyılarından iğnelenerek, bunun kalıb olarak kullanılması âdet hâline gelmiştir. Önceden yazının altına aynı eb âdda birkaç tabaka beyaz kâğıd konulursa, iğneleme sırasında bunlara da delikler açılmış olur. İğnelenmiş yazılı kâğıda üst kalıb, sâdece iğne deliklerinin göründüğü beyaz kâğıda da alt kalıb denilir. Yazıyı taşa nakletmek, alt kalıbın iğne delikleri üzerine, içinde söğüt kömürü tozu bulunan çıkını sürüp dolaştırmakla sağlanır. Böylece mermerin sathına geçen kömür tozlarını tâkîben, harfler ince kalemle çizilerek yazı, taşa tesbît edilmiş olur; sonrasında da taşçı tarafından çelik kalemle kabartma olarak işlenir 15. Taş ustası, harflerin şişkin olarak görünmesini önlemek için bunların hâkkini dikine olarak gerçekleştirir, taşçı tâbiriyle pahını alır. Sâmi Efendi, hattında gösterdiği titizliği mermere nakledilmesinde de istediğinden, siparişi kabûl ederken, taşı, devrinin yegânesi Edirnekapılı Süslü Ali nin işlemesini şart koşarmış. Bu kitâbenin de Ali Usta nın işi olduğuna şüphe yoktur 16. Sâmi Efendi nin bu yegâne celî sülüs kitâbesinin üst kalıbı, üstâdın vefâtıyla, talebesi Hacı Kâmil Akdik e ( ) geçmiş, Akdik in titizlikle koruduğu 57,5 x 33 cm. eb âdında oniki parçadan mürekkeb bu şâheser, onun ölümünden sonra metrûkâtiyle berâber Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi ne intikāl etmiştir, hâlen G.Y.4 de hıfzolunmaktadır. Aynı kitâbenin alt kalıbı da, Sâmi Efendi nin terekesinden Necmeddin Okyay a geçmiş, hocasına derin bağlılık duyan Okyay da, celî sülüs hattını ilerletmek isteyen 14 Bkz. M. Uğur Derman, Padişah Tuğralarındaki Şekil İnkılâbına Dâir Bazı Gerçekler, Hat ve Tezhib San atı (nşr. Ali Rıza Özcan), Ankara, 2009, s Bu hususda bkz. M. Uğur Derman, Hat, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 1997, c. 16, s Taş ustalarının işledikleri mermere imzâ atmaları teâmülden değildir. Bunun nâdir istisnâlarından biri, Vâli Ferid Paşa nın Konya daki Alâeddin tepesinde yaptırdığı su makseminin 1320/1902 tarihli celî talîk kitâbesidir. Hattat ketebesi bulunmayan, hattı da san at kıymeti taşımayan bu kitâbenin altında Süslü Ali ye âid Ustası: Edirnekapılı Ali imzâsı görülmektedir. becomes all the more clear upon close examination of this inscription. Sâmi Efendi s original work was written with orpiment on black paper with a reed pen whose nib is approximately 1.25 cm wide. Comprised of twelve compositions in which the letters are stacked and crisscrossed, it has been deeply influential in the history of calligraphy. Twentieth-century calligraphers, some of whom had been students of Sâmi Efendi himself, took this inscription as their guide and thus acquired a most elegant style of jalī thulth. The imperial cipher (tuğra) that is often placed atop foundational inscriptions is absent here. Had it been present, it would have had to be that of Sultan Mehmed IV, but the practice of using the imperial cipher in architectural inscriptions had not yet begun during his reign. It is true that Sâmi Efendi was not only an accomplished master of jalī script but also the calligrapher who gave the imperial cipher its most perfect form; nevertheless, it is clear that he would not have felt entitled to design a new cipher for Sultan Mehmed IV in accordance with the impeccable style of the late Ottoman Empire. 15 Before discussing the influence of the inscription of the Yeni Cami fountain and sebîl on the calligraphers that came after Sâmi Efendi, it will be useful briefly to review how architectural works in jalī script were produced. For some two centuries, it has been the practice to write such inscriptions on black paper with orpiment, a yellow pigment, and make fine corrections as necessary with black ink. The edges of the letters are then pierced with a pin, and the result is used as as stencil. If additional sheets of white paper are placed below the black sheet prior to piercing, then multiple stencils are produced. The pierced original is known as the upper stencil, and the pierced white sheet as the lower stencil. To copy the calligraphy onto stone, the lower stencil is laid onto a slab and pounced by gently rubbing it with a bag of willow coal dust. The edges of the letters are then traced with a fine pencil following the trail of coal dust, and the stone carver uses a steel chisel to carve them in relief. 16 To ensure that the letters do not look heavy, the stone is cut vertically; this is known as pahını almak (beveling). Sâmi Efendi demanded the same meticulousness of the stone carver rendering his work into marble as he did of himself when composing the calligraphy; indeed it is said that he only accepted commissions on the condition that the great master carver Süslü Ali of Edirnekapı would be hired as 15 On this style, see M. Uğur Derman, Padişah Tuğralarındaki Şekil İnkılâbına Dâir Bazı Gerçekler in Hat ve Tezhib San atı, ed. Ali Rıza Özcan (Ankara, 2009), pp See M. Uğur Derman, Hat, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul, 1997), vol. 16, pp

16 16

17 meslekdaşlarına bu alt kalıbları vermeyi vazîfe edinerek, onların, çalışmak üzere kendileri için yukarda anlatılan usûlle kâğıda birer nümûne çıkarmalarına vesîle olmuştur. Bu kalıplardan faydalananlar arasında Tuğrakeş İsmâil Hakkı Altunbezer ( ), Ömer Vasfi ( ), Emin Yazıcı ( ), Mâcid Ayral ( ), Halim Özyazıcı ( ) ve Hâmid Aytaç ( ) sayılabilir. Kendileriyle muârefe sâhibi olduğum son üç üstâdın, celî sülüsü kemâle erdirmede bu kitâbeden feyiz bulduklarını; buna da, elindeki alt kalıbları vermekle Okyay Hoca nın delâlet ettiğini yeri geldikçe tekrarladıklarının nâçîz bir şâhidiyim. Hattâ, Ömer Vasfi ve Halim Efendilerin çıkardıkları kitâbe örneklerini de vaktiyle görmüştüm. Halim merhum, bütün kitâbeyi, kâğıddaki kömür tozu izlerini tâkip ederek, tarama ucuyla latîf bir şekilde çizmiş, yazıyı mürekkeble doldurmadan bırakmıştı (Resim 4). Ömer Vasfi Efendi ise, bir harfe bakması gerektiğinde, kalıbın sâdece o kısmını kullanıp, ihtiyâcı olan bölümü görmek üzere, zırnık mürekkebiyle siyâh kâğıda geçirmişti. Yeri gelmişken, Ömer Vasfi Efendi nin konumuzla alâkalı örnek bir davranışını nakletmeliyim: Yakınları arasında deli lâkabıyla anılan ve san atında fenâ fî Sâmi (Sâmi de fâni olma) mertebesine erişen Ömer Vasfi, arkadaşı Necmeddin Okyay a bir sebeple gücenip darılmış. Necmeddin Efendi, kendi mütevâzı yaradılışına uymayan şu haberi, sırf Ömer Efendi yi kızdırmak için, müşterek bir dostlarıyla yollamış: Tafrası niye acaba? Celîyi sâyemde öğrendiğini unutmasın!.. Bu söz kendisine aktarıldığında, Ömer Efendi şöyle bir durmuş ve: Hāā, işte bu doğru, eğer elime çeşme kalıbları geçmeseydi, ben celîyi böyle yazamazdım diyerek hemen barışma yoluna gitmiştir. Bunun aksine bir san atkâr kaprisini de, isim zikretmeksizin yazmadan geçemiyeceğim: Yersiz bir hassâsiyete düşerek, rakîb olması muhtemel bir başka hattatın istifâdesini önlemek maksadıyla, bu kalıblara bir büyük hattat tarafından yıllarca el konulması; ancak onun ölümünden sonra, terekesinden bunları geri alabilen Necmeddin Okyay ın, esirgenen o zâta hemen gönderip teslim etmesi, celî hattatları arasında bu yazıya verilen ehemmiyeti belirten, ibretle hatırlanacak bir vâkıadır. Zamanımızda, hat san atına karşı tekrar canlanan alâkayı müşâhede etmenin sevinci ve celî sülüs gibi güç bir yazı cinsini kaynağından öğrenmek imkânını bahşedeceği düşüncesi ile, bu kitâbeyi kurumuş çeşmesi üzerinden alıp, aslî eb âdıyle kıymet bilecek nazarlara sunmak lüzûmunu duyduk. İkinci bölümde, aslı ebadında basılan bu celî sülüs kitâbenin sülüs hattı sanılacak kadar ufaltılmış bir örneğini de burada göreceksiniz (Resim 5). Ancak, bu küçülen celî sülüsde, tabiî sülüse nazaran bir tokluk hissolunmaktadır. Konulacağı mevkî yüksek olan (burada takrîben 4 well. There is no doubt that this inscription is also the work of Süslü Ali. 17 After Sâmi Efendi s death, the upper stencil of this, his one and only architectural inscription in jalī thulth script was inherited by his student el-hajj Kâmil Akdik ( ). This masterpiece is composed of twelve pieces, 57.5x33 cm each, and was preserved with the greatest care by Akdik, after whose death it was acquired (along with the rest of his estate) by the Topkapı Palace Museum Library where it is preserved under shelf number G.Y. 4. Likewise, the lower stencil of this inscription was inherited by Necmeddin Okyay who, out of loyalty for his teacher, made a practice of lending it out to colleagues intent on furthering their skills in jalī thulth script. They would, in turn, make themselves a copy in the usual manner, by pouncing it as described above. Calligraphers who honed their skills by using these stencils include Tuğrakeş İsmâil Hakkı Altunbezer ( ), Ömer Vasfi ( ), Emin Yazıcı ( ), Mâcid Ayral ( ), Halim Özyazıcı ( ) and Hâmid Aytaç ( ). I personally witnessed the last three acknowledge on a number of occasions that they had greatly benefited from this inscription in perfecting their jalī thulth script, and that they owed this to the fact that Okyay had lent them its lower stencil. Indeed, I have seen the copies made by Ömer Vasfi Efendi and Halim Efendi. The late Halim had gracefully traced the edges of the entire inscription with a fine nib, following the trail of coal dust, and left it thus in outline (Figure 4). Ömer Vasfi Efendi, on the other hand, only took those letters that interested him, transmitting them onto black paper with orpiment. Here, I should mention an exemplary story concerning Ömer Vasfi Efendi, a calligrapher who had assimilated Sâmi Efendi s style so fully as to have become one with him. Known among his friends as deli (the mad), Ömer Vasfi had for some reason gotten angry with his friend Necmeddin Okyay. In order to tease him, Necmeddin Efendi asked a mutual friend to convey a message that does not at all reflect his humble character: What is this pride? he asked; Let him not forget that it was thanks to me that he learned jalī script! Upon hearing this, Ömer Efendi thought for a moment and replied: Now this is true. If it weren t for the stencils of the fountain, I would not be writing jalī as I do now. Thereupon he immediately made up with his friend. By contrast, I also feel compelled to mention the capricious behavior of another artist whom I prefer not to 17 It is not customary for stone carvers to sign their work. A rare exception is the jalī ta līq inscription dated 1320/1902 at the su maksemi (water branching-point) built on the order of Vâli (Governor) Ferid Paşa at Alâeddin Hill in Konya. Its calligraphy is unsigned and of no consequence, but the stone carving is signed ustası Edirnekapılı Ali (its craftsman is Ali of Edirnekapı, i.e. Süslü Ali).

18 18

19 metredir) ve karşıdan seyredilmesi îcâb eden (burada metreye ihtiyaç vardır) kitâbelerin hat itibariyle cılız kalmaması, kaleminin tok tutulup, yerine göre harf unsurlarının daha serbest yazılmasıyla temîn edilir (Resim 6). İşte, celînin sırrı bu esâsa bağlıdır ve Râkım, Şefik Bey ( ), Sâmi Efendi, celî ta lîkde Yesârîzâde Mustafa İzzet (ö. 1849) gibi üstadlar, sâdece hattı değil, menâzır (perspektif) ilmini de iyi bildikleri için, bu yolda örnek sayılacak eserler vermişlerdir. Onlar bir celî kitâbe sipârişi aldıklarında, önce bunun konulacağı yeri, ne kadar mesâfeden seyredilebileceğini mahallinde inceler, sonra kalemlerini ayârlayıp yazmağa girişirlermiş. Yeni Câmi çeşme ve sebîli kitâbesi de, karşısına geçilerek bakıldığında, küçültülmüş resimde farkedilen tok görünüşünü kaybetmektedir; zâten mârifet de buradadır. Nitekim, hat san atının hakîkaten büyük isimlerinden olan Hacı Nazif Bey in ( ), Sâmi Efendi üslûbuna bağlanmadan yazdığı bâzı celîlerinde müşâhede olunan tokluk değil de, âdeta kalınlık, göze çarpacak dereceye varmaktadır. Eskilerin kahır yüzünden lütuf dedikleri hal, yüz küsur sene evvel hat san atımızda yaşanmış. Çini kitâbenin yanmasıyla yeniden yazılan ve XX. asrın üstadlarına yön veren bu şâheserin, geleceğin hattatlarına da bu kadar yıl sonra bulunduğu yerden ışıması, hâlisâne temennîmizdir. name. Fearing a colleague s rivalry, this great calligrapher held on to the stencils for years in order to keep his colleague from benefiting from them. It was only after his death that Necmeddin Okyay was able to recover the stencils, which he immediately passed on to the colleague in question. This story is testimony to the importance given to this inscription by jalī calligraphers. Happy to see the current revival of interest in the art of calligraphy, and bearing in mind the fact that it would allow students to learn the difficult script of jalī thulth from the source, we resolved to take this inscription from the now dry fountain it adorns and publish it in actual size for the enjoyment of appreciative eyes. The inscription is presented in actual size in part 2 of the present volume. Here, we present a set of photographs reduced to the point that the jalī thulth (Figure 5) script appears to be thulth. This inscription, however, seems a little stocky when compared to ordinary thulth. When an inscription is to be placed at a certain height (here, approximately four meters) and seen from a certain distance (here, 12 to 15 meters are required), it is necessary to use a pen with a wider nib than usual so that the letters will not appear too thin. Moreover, in places, elements of the letters are written more freely (Figure 6). This principle is the secret of jalī script, and masters like Râkım, Şefik Bey ( ), Sâmi Efendi, as well as Yesârîzâde Mustafa İzzet (d. 1849) in jalī ta līq all of whom had extensive knowledge not only of calligraphy but also of perspective were able to produce exemplary works in this style. When commissioned to create a jalī inscription, they would first examine the designated site, studying its intended placement and the distance from which it would be observed, and then take pen in hand and write accordingly. The inscription of the Yeni Cami fountain and sebîl loses its stocky appearance when observed from a distance, and that is indeed the point. Thus, it is notable that some jalī inscriptions written by the great calligrapher el-hajj Nazif Bey ( ) before he came to adhere to the style of Sâmi Efendi display not just stoutness but almost a certain plumpness. The expression kahır yüzünden lütuf (blessing in disguise) was manifested over a century ago: a fire destroyed the earlier tile inscription, leading to the creation of this masterpiece. It guided the greatest calligraphers of the twentieth century, and it is our most sincere hope that it will continue to light the way of future calligraphers for centuries to come.

20 (Resim / Figure 5 ) (Resim / Figure 6 ) 20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION

ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION ALBARAKA TÜRK HAT YARIŞMASI NDAN SEÇME ESERLER SELECTED ART WORK FROM ALBARAKA TÜRK CALLIGRAPHY COMPETITION Yayın Koordinatörü Publishing Coordinator Temel Hazıroğlu Dizgi-Grafik Typesetting-Graphics Design

Detaylı

MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM

MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM www.dergibursa.com.tr Aralık 2014 - December 2014 Yıl / Year: 4 - Sayı / Issue:24 Fiyat / Price: 10 MÜTAREKE BİNASI MİLANO YEŞİLÇAM ANGELINA JOLIE VİVALDİ İSMAİL BUZCULAR DEĞİŞİM 1 editör notu editor

Detaylı

Tezhip / Illumination. Sedef İşçiliği / Nacre. Ahşap Boyama / Wood Technique. Çini / Turkish Tiles

Tezhip / Illumination. Sedef İşçiliği / Nacre. Ahşap Boyama / Wood Technique. Çini / Turkish Tiles İSMEK Hakkında / About İSMEK 14 108 Tezhip / Illumination Sedef İşçiliği / Nacre 36 116 Minyatür / Miniature Porselen / Porcelain 56 130 Hat / Calligraphy Vitray / Stanied Glass 72 138 Ebru / Marbling

Detaylı

Arzu Eylül YALÇINKAYA

Arzu Eylül YALÇINKAYA RAHMET KAPISI ULUSLARARASI KENAN RİFÂÎ SEMPOZYUMU TEBLİĞ ÖZETLERİ DOOR OF MERCY INTERNATIONAL KENAN RIFAI SYMPOSIUM ABSTRACTS Arzu Eylül YALÇINKAYA Kenan Rifâî nin Mesnevî Şerhi Ken an Rifâî nin mesnevî

Detaylı

Hüsn-ü Hat Sergisi. Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler. "Selections From The Collection of Mehmet Çebi"

Hüsn-ü Hat Sergisi. Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler. Selections From The Collection of Mehmet Çebi SANAT AKMERKEZ DE 8 Hüsn-ü Hat Sergisi Mehmet Çebi Koleksiyonundan Seçme Eserler "Selections From The Collection of Mehmet Çebi" SANAT AKMERKEZ DE 8 ART IN AKMERKEZ 8 Geçmişten günümüze kadar insanlığın

Detaylı

Osmanlı pâdişah türbeleri Ottoman rulers tombs

Osmanlı pâdişah türbeleri Ottoman rulers tombs Hilâl. Studi turchi e ottomani 2 Osmanlı pâdişah türbeleri Ottoman rulers tombs M. Fatih Demirhan Edizioni Ca Foscari Hilâl Studi turchi e ottomani - 2 Direttori / General editors Maria Pia Pedani (Università

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİ İLE EZBERLERİ BOZMAK REHINKING EVLİYA ÇELEBİ

EVLİYA ÇELEBİ İLE EZBERLERİ BOZMAK REHINKING EVLİYA ÇELEBİ SAYI / ISSUE 12 / 2011 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

İznik: Surlar ve kapılar kenti İznik: A city of walls and gates Sırrı isminde saklı: Kuşkonmaz Camii Its secret is hidden in the name: Kuşkonmaz

İznik: Surlar ve kapılar kenti İznik: A city of walls and gates Sırrı isminde saklı: Kuşkonmaz Camii Its secret is hidden in the name: Kuşkonmaz İznik: Surlar ve kapılar kenti İznik: A city of walls and gates Sırrı isminde saklı: Kuşkonmaz Camii Its secret is hidden in the name: Kuşkonmaz Mosque Kavala Suyun Öte Yanı nda eski bir dost Kavala an

Detaylı

Mesk IV ULUSLARARASI GELENEKSEL SANAT BULUŞMALARI TRADITIONAL ART INTERNATIONAL MEETINGS

Mesk IV ULUSLARARASI GELENEKSEL SANAT BULUŞMALARI TRADITIONAL ART INTERNATIONAL MEETINGS 1 2 3 KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KUCUKCEKMECE MUNICIPALITY CENNET KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ SERGİ SALONU - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL CENNET CULTURE AND ART CENTER EXHIBITION SALOON KUCUKCEKMECE / ISTANBUL Mesk

Detaylı

Boğaziçi şıngır mıngır Bosphorus pretty in color. Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor Feyyaz YALÇIN. Yay n Yönetmeni/Editor Ayşim ALPMAN

Boğaziçi şıngır mıngır Bosphorus pretty in color. Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor Feyyaz YALÇIN. Yay n Yönetmeni/Editor Ayşim ALPMAN çindekiler Contents Sayı: 304 / Ekim 2010 Issue: 304 / 2010 October 04 Her yol İstanbul a çıkacak All roads will lead to İstanbul 30 Şehir efsanesi ya da bir efsane şehir City legend or a legendary city

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

12 Grafik Tasarım / Graphic Design Şükran KUMRAL

12 Grafik Tasarım / Graphic Design Şükran KUMRAL SAYI / ISSUE 13 / 2012 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

ŞEHİR, İSTANBUL VE MİMARİ THE CITY, İSTANBUL AND ARCHITECTURE

ŞEHİR, İSTANBUL VE MİMARİ THE CITY, İSTANBUL AND ARCHITECTURE SAYI / ISSUE 11 YIL / YEAR 2011 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies NİSAN 2013 APRIL 334 TÜRSAB DERGİ Cacabey Camii Cacabey Mosque Karabük 76 yaşında Karabük is 76 Years Old Dolmabahçe Camii The

Detaylı

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most beatiful imperial garden Ihlamur Palace Kaya evleri,

Detaylı

DÜNYA SU FORUMU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ The world water forum and the related thoughts

DÜNYA SU FORUMU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ The world water forum and the related thoughts çindekiler Contents Sayı: 286 / Nisan 2009 Issue: 286 / 2009 April 26 Sağlıkta mükemmellik tutkusu: Acıbadem Maslak Hastanesi Acıbadem Maslak Hospital: Passion for Perfect Health 30 Kartepe de bir kış

Detaylı

GREAT MOSQUE ULU CAMİ T.C. BURSA VALİLİĞİ

GREAT MOSQUE ULU CAMİ T.C. BURSA VALİLİĞİ GREAT MOSQUE ULU CAMİ T.C. BURSA VALİLİĞİ Ulu Cami Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden olan ve İslam dünyasının en önemli 5 mabedinden biri olarak gösterilen Ulu Cami, Bursa nın en büyük ve en görkemli

Detaylı

Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde

Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde 6 Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde Çizim: Yrd. Doç. Dr. Cengiz KAYACILAR Grafik Tasarım: Şule ERDİLMEN GENEL BİLGİLER OVERVIEW 8 GENEL BİLGİLER Niğde İli ülkemizin iç Anadolu

Detaylı

EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15

EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15 G İ R İ Ş İ M L E R İ G İ R İ Ş İ M L E R İ EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15 G İ R İ Ş İ M L E R İ HİERAPOLİS MÜZESİ HIERAPOLIS MUSEUM RODİN RODIN BİR KARYA KENTİ

Detaylı

BAŞKAN DAN CONTENTS İÇİNDEKİLER PRESIDENT OF THE UNION. Recep Altepe. Değerli Okurlar, Dear Readers,

BAŞKAN DAN CONTENTS İÇİNDEKİLER PRESIDENT OF THE UNION. Recep Altepe. Değerli Okurlar, Dear Readers, CONTENTS İÇİNDEKİLER Sahibi / Publisher Recep Altepe Genel Yayın Yönetmeni / Editor In Chief M. Cemil Arslan Yayın Kurulu / Editorial Board Fatih Sanlav Nail Yılmaz Ülkü Arıkboğa Yazı İşleri Müdürü / Managing

Detaylı

Yedigöller de sonbahar Autumn in Yedigöller Sultanahmet teki Osmanlı şaheseri The Ottoman masterpiece in Sultanahmet Boğazın ilham perisi Bosphorus

Yedigöller de sonbahar Autumn in Yedigöller Sultanahmet teki Osmanlı şaheseri The Ottoman masterpiece in Sultanahmet Boğazın ilham perisi Bosphorus Yedigöller de sonbahar Autumn in Yedigöller Sultanahmet teki Osmanlı şaheseri The Ottoman masterpiece in Sultanahmet Boğazın ilham perisi Bosphorus source of inspiration Dünya nın biletini kesiyoruz!

Detaylı

APOLLO KELEBEĞİ UZAY WALT DISNEY HOLİ MATİSSE GÖKKUŞAĞI NAPOLİ KATY PERRY RENK

APOLLO KELEBEĞİ UZAY WALT DISNEY HOLİ MATİSSE GÖKKUŞAĞI NAPOLİ KATY PERRY RENK www.dergibursa.com.tr Nisan 2015 - April 2015 Yıl / Year: 5 - Sayı / Issue:27 Fiyat / Price: 10 APOLLO KELEBEĞİ UZAY WALT DISNEY HOLİ MATİSSE GÖKKUŞAĞI NAPOLİ KATY PERRY RENK 1 arka plan masthead Yayıncı

Detaylı

Amasya The city where history was written

Amasya The city where history was written Alabilirsiniz / Complimantary Copy KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ CULTURE & TOURISM MAGAZINE HAZİRAN-TEMMUZ /JUNE-JULY 2012 YIL / YEAR : 1 SAYI /EDITION : 1 Tarihin yazıldığı şehir Amasya The city where history

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 FRESKO FRESCO DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZESI: TÜRKIYE THE GREATEST MUSEUM OF THE WORLD: TURKEY ÇORUM ARKEOLOJI MÜZESI ÇORUM ARCHAELOGICAL MUSEUM

Detaylı

ADNAN POLAT: WE ARE NOT LOOKING FOR A RADICAL GROWTH BUILDINGS THAT FLIRT WITH NATURE. Radikal büyüme peşinde değiliz

ADNAN POLAT: WE ARE NOT LOOKING FOR A RADICAL GROWTH BUILDINGS THAT FLIRT WITH NATURE. Radikal büyüme peşinde değiliz UNFORTUNATE WATERSIDE HOUSES OF THE BOSPHORUS Boğaz ın talihsiz yalıları Doğayla flört eden binalar BUILDINGS THAT FLIRT WITH NATURE ROME, FLORENCE, MILAN... 3 DAYS 3 CITIES Roma, Floransa, Milano... 3

Detaylı

Road Map to Responsible Tourism in Şirince Results of the TURKEY CAMPUS 2009 about the Potentials for Eco Tourism in the Village of Şirince

Road Map to Responsible Tourism in Şirince Results of the TURKEY CAMPUS 2009 about the Potentials for Eco Tourism in the Village of Şirince Road Map to Responsible Tourism in Şirince Results of the TURKEY CAMPUS 2009 about the Potentials for Eco Tourism in the Village of Şirince -1- -1-1 Road Map to Responsible Tourism in Şirince The Students

Detaylı

JALE NEJDET ERZEN. Resim Dünyamda Bir Gezinti

JALE NEJDET ERZEN. Resim Dünyamda Bir Gezinti JALE NEJDET ERZEN Resim Dünyamda Bir Gezinti Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA JALE NEJDET ERZEN Resim Dünyamda Bir Gezinti 1 2 Resim Dünyamda Bir

Detaylı

ESCADA SPORT CONTENTS. Leyla Aktay Alumni and Development Office

ESCADA SPORT CONTENTS. Leyla Aktay Alumni and Development Office CONTENTS Alumni Association News Arnavutköy and the Robert College Alumni Association members say, "No" to a third Bosphorus Bridge. Page 2 Fund Raising Page 6 Cover The first student produced RC CD-ROM

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

...Cennet, Kütahya nın ya altındadır, ya üstünde...the heaven is either under or above Kutahya... Kleopatra ve Anadolu

...Cennet, Kütahya nın ya altındadır, ya üstünde...the heaven is either under or above Kutahya... Kleopatra ve Anadolu PUBLISHED QUARTERLY, YEAR: 4, ISSUE NO: 14, JANUARY - MARCH 2014 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 14 OCAK / MART 2014 CHAMBER of ANTALYA TOUR GUIDES QUARTERLY...Cennet, Kütahya nın ya altındadır, ya üstünde......the

Detaylı