T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.SÇE Konu : Ek Ders Uygulaması GENELGE 2010 / 10 İlgi :a) 28/09/2006 tarih ve B.02.1.SÇE /2337 sayılı, 2006/16 no lu genelge b)07/02/2008 tarih ve B.02.1.SÇE /338 sayılı, 2008/01 no lu genelge c) 07/10/2009 tarih ve B.02.1.SÇE /2847 sayılı yazı. d) 06/11/2009 tarih ve B.02.1.SÇE /3064 sayılı yazı. 2000/1648 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı İle Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslarda 20/2/2006 tarihli, 2006/10102 sayılı karar, 30/12/2008 tarihli, 2008/14473 sayılı karar ve 15/07/2009 tarihli, 2009/15196 sayılı karar ile değişiklik yapılmıştır. Bu nedenle, Ek Ders Esaslarının uygulanmasına yönelik gerekli açıklamaları içeren bu genelge hazırlanmış olup, ilgi (a) ve (b) sayılı genelgeler ile (c) ve (d) sayılı yazılar bu genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bakanlar Kurulu kararında yapılan değişiklikler doğrultusunda yapılan ek ders uygulaması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi: Esasların 5 inci maddesinde yönetici, öğretmen ve meslek elemanlarının inceleme, araştırma, planlama, programlama, eğitim, rehberlik ve yönetim gibi görevlerinden haftada 15 saatinin ders niteliğinde egzersiz görevi sayılacağı ve bu görev karşılığında ek ders ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır. Esasların 5 inci maddesinde sayılanların gezi, kamp, sportif faaliyetler, sosyal kültürel etkinlikler, hizmet içi eğitim, toplantılar, hizmet alanların tertip ve nakilleri, açılması planlanan kuruluşun açılış çalışmaları ve merkez/taşra teşkilatında yapılan diğer görevlendirilmeleri halinde görevli oldukları günlerde Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi karşılığında ek ders ücreti kesintisiz ödenir. Ödemenin yapılabilmesi için Valilik ya da Genel Müdürlük Makam Onayı alınmasına gerek bulunmamaktadır sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi ile 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi hükmünde; Ek ders ücreti, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim

2 gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenecektir. denildiğinden Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özürlü Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri nin sözleşmeli olmayan yönetici ve öğretmenlerine ek ders ücreti %25 fazlasıyla ödenecektir. Yöneticilerin vekaleten görevlendirilmeleri halinde bu artırımlı ücretten faydalanabilmeleri için asilde aranan şartların tümünü taşıması ve Bakan Onayı ile görevlendirilmesi gerekmektedir. Asli kadrosu bu kuruluşlarda olanların bu kapsamda olmayan diğer kuruluşlarda geçici görevlendirilmeleri halinde artırımlı ek ders ücreti ödenmeyecektir. Ayrıca yüksek lisans ve doktoralı öğretmenler ile kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilenlere artırımlı ek ders ücreti ödenmeyecektir. 2000/1648 sayılı Esasların 7 nci Maddesinde Bu Esaslar kapsamına girenlerin, izinli ve raporlu bulundukları günler (nöbet izni hariç) için ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmez." hükmü yer almakta iken, tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü Maddesi ile Ek ders Esaslarının 7 nci Maddesinin sonuna "Ancak, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemeleri nedeniyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılmakta olan ek ödemeden yararlanamayanlar için bu madde hükmü uygulanmaz. hükmü eklenmiştir. Bu nedenle; 375 sayılı K.H.K.nin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ek ödemeden yararlanamayan personel kapsamında olan ve ek ders Esaslarının 5 inci maddesi kapsamında ek ders ücretinden yararlanan personele; aylıksız izin hariç olmak üzere yıllık, mazeret ve hastalık izni gibi çeşitli nedenlerle göreve gelmedikleri günler ile çalışma günlerine rastlayan bayram tatili, yılbaşı tatili vb. tatil günlerinde ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığı ek ders ücreti ödenecektir. Yöneticilere Ödenecek Ek Ders Ücreti 2000/1648 sayılı Esasların 5 inci maddesi doğrultusunda ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığı ödenen haftada 15 saat ek ders ücretinin yanı sıra, Esaslarda tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle esasların 4 üncü maddesinin (d) bendinde sayılanlara haftada 10 saat daha ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiştir. Bu nedenle esasların 4 (d) Maddesinde belirtilen asil yöneticilere görev yaptıkları sürece haftada 25 saat ek ders ücreti ödenecektir tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle bu esasların 4 üncü maddesinin (d) bendinde sayılan unvanların vekâleten yürütülmesi halinde ek ders ücreti ödenebilmesi için vekâlet edilecek göreve tahsis edilmiş boş kadronun olması esastır. Dolu kadroya vekâlet edenlere, vekâlet ettikleri göreve ait zam ve tazminatlar ödenmez. DMK/86 - (2004/6996 Karar Sayılı B.K.K. Madde: 9/A). Dolu kadroya geçici olarak (kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan) vekalet edenlere vekalet nedeniyle ek ders ücreti ödenmeyecektir. Kendi kadrolarının özlük hakları ödenecektir.

3 Esasların 4 (d) Maddesinde belirtilen yönetici kadrolarından boş olanlarına vekalet edenlerden; 1. Vekalet ettikleri kadroların SHÇEK Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği nde yazılı şartlarını taşıyan (il müdürlüğü için 6/g maddesi, il müdür yardımcılığı için 6/h maddesi, ilçe müdürlüğü ve şube müdürlüğü için 8/a maddesi, kuruluş müdürlüğü için 8/b maddesi, kuruluş müdür yardımcılığı için 8/c maddesi hükümleri), 657 sayılı D.M.K.nun 68/B maddesinde yazılı hizmet sürelerine haiz olan ve Bakan Onayı ile görevlendirilmiş personele haftada 25 saat ek ders ücreti ödenecektir sayılı D.M.K.nun 174 üncü maddesine göre vekalet edilen kadronun mali haklarından yararlanabilmek için vekaletin fiilen yapılması gerekmektedir. Bu nedenle vekalet ettirilen personelden; - Asli kadrosunda egzersiz mahiyetinde ek ders ücretinden faydalanan Öğretmen dışındaki personel; yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve benzeri nedenlerle görevde bulunmadığı günlerde fiilen vekâlet görevini yürütmemesi nedeniyle ancak asli kadrosu için ödenen haftalık 15 saat ek ders ücretinden faydalanabilecektir. -Öğretmen kadrosuna sahip personel yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve benzeri nedenlerle görevde bulunmadığı günlerde fiilen vekâlet görevini yürütmemesi nedeniyle izinli olduğu günler için hiçbir şekilde egzersiz mahiyetinde ek ders ücreti alamayacaktır. Bu durumdaki personele bu süreler hesaplanarak 375 sayılı K.H.K. hükümlerine göre ek ödeme yapılacaktır. -Asli kadrosu gereği egzersiz mahiyetinde ek ders ücreti almamakla birlikte vekalet için gerekli unvan ve eğitim şartlarını taşımaları nedeniyle Bakan Onayı ile vekâletle görevlendirilenlerin yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve benzeri nedenlerle görevde bulunmadığı günler için herhangi bir ek ders ödemesi yapılamaz. Bu durumdaki personele bu süreler hesaplanarak 375 sayılı K.H.K. hükümlerine göre ek ödeme yapılacaktır. -İl/İlçe müdür ve yardımcılığı, şube müdürlüğü ile kuruluş müdürlüğü ve yardımcılığına asaleten atanmış veya vekalet ettirilen personele haftada 25 saat ek ders ücreti ödenmesi halinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi doğrultusunda ek ödeme yapılmayacaktır. -Esasların 4/d maddesinde sayılan unvanlara Valiliklerce geçici görevlendirilenlerin haftalık 25 saat ek ders ücretinden faydalanma imkanı bulunmadığından asli kadrolarının özlük haklarından istifade edeceklerdir tarih ve sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın Vekalet başlıklı 9 uncu Maddesinin (2) nci fıkrasının cc bendinde Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için) vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez. denildiğinden vekalete ara verdikleri günler için zam ve tazminatlar ödenmeyecektir.

4 Geçici Görevlendirmelerde Ek Ders Ücreti Kurumumuz personelinden İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Küçükleri Koruma Şubelerinde, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yürütülecek hizmetlerde veya diğer kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokol gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenlere Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci Maddesi doğrultusunda kadrosunun bulunduğu kuruluş tarafından ek ders ücreti ödenir. Kurumumuzun ek ders ücreti ödenmekte olan ilgili birimlerinde, kurum içinden veya diğer kamu idarelerinden geçici görevle görevlendirilen öğretmenler ile Esasların 4 üncü maddesinin (f) bendinde belirtilenlere, fiilen görev yaptıkları sürece haftada 15 saat egzersiz mahiyetinde ek ders ücreti ödenecektir. Diğer taraftan 5473 sayılı Kanunla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 5. Maddesi 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9 uncu, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 3 üncü, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38, 40 ve 41 inci maddelerine ve 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanun ile 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Kanuna göre görevlendirilenler ile güvenlik görevlileri ve sosyal hizmet kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler ile sağlık personeli hariç, ilgili mevzuatı uyarınca diğer kurumlarda vekâleten veya geçici olarak görevlendirilen ve kadro aylıklarını kendi kurum veya kuruluşlarından alan memurlar veya kamu görevlileri, vekâleten veya geçici olarak görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz konusu personele de ödenebileceği belirtilen her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanamazlar hükmünü amirdir. Her ne kadar Esaslarda bu konuda düzenleme yapılmamış ise de aynı kurum içinde aynı görevi fiilen yapan kişiler arasında bir kısmının egzersiz niteliğindeki ders görevi nedeniyle ek ders ücreti almasına diğer bir kısmın ise bu ek ders ücretinden mahrum kalmasına yol açmamak ve Anayasa nın 10 uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmemek amacıyla; Kurumumuza bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında esasların 4/d maddesinde sayılan unvanlara diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Valiliklerce yapılan geçici görevlendirmelerde söz konusu personelin asli kadrosunun öğretmen ya da Esasların 4/f maddesinde belirtilenlerden olması halinde ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığı haftalık 15 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Ancak diğer kamu kurum ve kuruluşlarından geçici olarak görevlendirilenlerden öğretmen dışındakilerin kendi kurumlarından 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve buna dayanılarak çıkarılan genelgelere göre ek ödemeden yararlanmaları halinde Kurumumuzdan ek ders ücreti almaları mümkün değildir. Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özürlü Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde ek ders esaslarının 6 ıncı maddesinin (d) fıkrasının (1) bendine göre Kurum dışından ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen personel DMK 176 ıncı Maddesi doğrultusunda öğretmen ve yöneticilere ödenen %25 fazlasıyla ödemeden yararlanamazlar. Nöbet Görevi Ek ders Esaslarının 9 uncu maddesine göre Sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan personelin nöbet tutmaları halinde, her nöbet günü için 3 saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödeme haftada 9 saati geçemez. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılmaz.

5 Nöbet İzni Nöbet Görevinin sona ermesiyle başlayan ve tutulan nöbet saatleri kadar istirahatı içine alan izindir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99. maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi 40 Saat olarak belirlenmiştir. Nöbet görevini yerine getirdikten hemen sonra izni kullanıldığında haftalık 40 saatlik çalışma süresi elde edilmektedir. Bu nedenle; Nöbet görevini ifa eden personele nöbetten çıkılan gün izin kullandırılması esas olmakla beraber İdarece çalışmasına ihtiyaç duyulması ve kendi rızasıyla nöbet sonrası mesaisine devam etmesi nedeniyle izinlerinin aynı ya da takip eden hafta içinde kullandırılamaması halinde, nöbet iznini zamanında kullanamayan personele nöbeti karşılığı her 8 saat için 3 saat ek ders ücreti tahakkuk ettirilmesi gerekir. Mehil Müddeti Mehil müddetinde özlük haklarının devam etmesi nedeniyle, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda ek ödemeden faydalanamayan ve ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığında ek ders ücreti alan personelin (öğretmen hariç) nakil olması halinde mehil müddetinin bitiminden sonra göreve başladığı kuruluş tarafından mehil müddetinde geçen süreye yönelik ek ders ücreti ödenecektir. Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirme Bakanlar Kurulu Kararının 6 ıncı Maddesinde geçen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde fiilen görev alanlar ifadesinden kuruluşlarımızda uygulanan ve uygulanacak olan personele ve hizmet alana yönelik her türlü eğitim, yetiştirme ve rehberlik programları ile mesleğin icrası için uygulanan projeler ve faaliyetlerde fiilen görev alan personel anlaşılmalıdır. Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin (h) fıkrasında Ücretli Ders Görevi: Sosyal hizmet kuruluşlarında meslek elemanı sayısının yetersiz olması halinde hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde kurum içi veya kurum dışından görevlendirileceklere verilecek haftalık ücretli ek ders saatlerini, ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla ücretli ek ders görevi verilebilmesi için öncelikli koşul öğretmen ve diğer meslek elemanı sayısının yetersiz olmasıdır. (Bu yetersizlikle beraber kuruluştan hizmet alanların ihtiyacı olması halinde kuruluşun KODE Komisyonu tarafından belirlenen konularda ücretli ders görevi verilmesi esastır.) Personel yeter sayısı belirlenirken; sayısal anlamda yeterliliğin yanı sıra yıllık programda yer alan, hizmet alan kesime verilmesinde yarar görülen konularda yetkin kişilerin varlığı ve sayısı dikkate alınmalıdır. Sayısal yeterlilik; Genel Müdürlük tarafından belirlenmemişse ücretli ders görevi onayı verilirken İl Sosyal Hizmetler Müdürü tarafından kuruluşta verilen hizmet tipi, hizmet alan sayısı, hizmet alanın özelliği, kuruluşta 7 gün 24 saat hizmet verilmesi gibi konular dikkate alınarak belirlenir. Ayrıca; Kuruluşta personel sayısının fazla olması programda bulunan (hizmet alanın eğitimine, bedensel, psiko-sosyal ve kişisel gelişimine destek olabilecek ilgi ve yeteneklerini

6 geliştirebilecek) her etkinliği yapma becerilerinin olduğu anlamına gelmediğinden, planlanan etkinlik konusunda yetkin personelden mesai dışında da ders ücreti karşılığı görevlendirme ile istifade edilmesi esastır. Öğretmen ve meslek elemanının sayısal yetersizliği ya da çalışma yapılacak konuda kurum içinden yetkin personel bulunmaması halinde kurum dışından görevlendirme yapılmalıdır. Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerin düzenlenmesiyle ilgili komisyonda görev yapanlar komisyon üyesi olma sıfatları ile ek ders ücretinden yararlanamazlar. Ders niteliğinde egzersiz görevi nedeniyle ek ders ücretinden yararlananlara mesai saatleri içerisinde hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve ders vermeleri halinde ücretli ders görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmez. Ancak bu personele mesai saatleri dışında verdikleri hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve dersler için haftada 8 saati aşmamak üzere ek ders ücreti ödenir. Ayrıca bu faaliyetlerde görev alan sözleşmeli personel ek ders ücretinden yararlanamaz. Yöneticilerin mesai saati dışında denetim görevini yerine getirmeleri ve bu tür etkinliklere katılmaları yöneticilik görevleri arasında yer almaktadır. Bu görevleri ücretli ders görevi sayılmayacağından bu nedenle ek ders ücretinden yararlanamazlar. Mesai sonrası zamanlarda hizmet verilen kesimin tiyatro, sinema, konser, panayır, şenlik, hafta sonu gezileri, piknik vb. yerlere götürülüp getirilmesi gibi faaliyetlerde görevlendirilen personel katılımcı ve gözetmen konumunda olup herhangi bir eğitim yaptırmamaktadır. Bu nedenle bu tür etkinliklerde görevlendirilecek personele Esasların 6 ncı maddesinde belirtilen ek ders ücreti ödenmeyecektir. Bu etkinliklerde mesai saatleri dışında görev verilen personele DMK nun 178/B maddesinde düzenlendiği şekilde izin verilecektir. Yatılı ve gündüzlü kuruluşlarda görev yapanların görev tanımlarında yer alan ve mesai saatleri içerisinde rutin olarak yaptıkları görevin devamı niteliğindeki hafta sonu ve mesai saatleri dışındaki çalışmalardan dolayı ek ders ücreti ödenmez. Ancak mesai saatleri dışında yapılan bu görevlendirmeler karşılığında DMK nun 178/B maddesinde düzenlendiği şekilde izin verilecektir. Kuruluşun yıllık programı Genel Müdürlükçe belirlenen amaç ve hedefler ile hazırlanan programlar dikkate alınarak her yılbaşında Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonunca hizmet verilen kesimin ihtiyaçları göz önünde tutularak, verimin artırılması amaçlanarak hazırlanmalı ve komisyon üyelerince imza altına alınmalıdır. Programda olmamakla birlikte ihtiyaç duyulan konuların yıl içinde ortaya çıkması halinde yine Kurul tarafından program revize edilmelidir. Esasların 6 ncı maddesi doğrultusunda ek ders görevi ile yerine getirilmesi düşünülen konunun; Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonunca hazırlanan Kuruluşun yıllık programında yer alan konulardan seçilmesi esastır. Hizmet alan kesimin yararlanacakları etkinliklerde personel yığılmasının ve çalışmaların çakışmasının engellenmesi için Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonunda karara bağlanan bir program çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. Etkinliklerin seminer, kurs vb. sınıf etkinlikleri olması halinde en az 10 katılımcı, çeşitli sportif etkinliklerden biri

7 olması halinde çalışma yapabilecek en az iki ekip/takım(en az 12 kişi) olması, aynı zamanda bir katılımcının aynı gün birden fazla etkinliğe katılmaması gerekir. Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonunda çalışmanın konusu, süresi, hangi gün ve saatler arasında verileceği, hizmet alacak kişilerin sayı ve isimleri belirlenecektir. Ek ders programı Kurul tarafından karara bağlanacaktır. Belirlenen konuda çalışma yapacak kişi kurum içinden ya da dışından idare tarafından temin edilecektir. Esasların 6/c maddesi doğrultusunda çalışma yaptırılacak kişiler için Valilik Onayı toplu olarak değil konu ve kişi bazında tek olarak alınmalıdır. Onayda söz konusu çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğunun gerekçeleri ve çalışmanın süresi belirtilmeli, Onaya ayrıntılı program, hizmet alacak kişilerin listesi ile Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu kararı eklenmelidir. Bakanlar Kurulu Kararının 6 ncı maddesine istinaden ücretli ders görevi ile görevlendirilenler; günlük program dahilinde fiilen çalışma yaparak ek ders ücretinden faydalanabileceklerdir. Çalışma yapıldıktan sonra yapılan çalışmaların; yer, saat, gün, katılımcıların imzası alınarak kimlerle çalışma yapıldığı ve elde edilen yarar vb. hususlara açıkça yer verilmek suretiyle raporlanarak çalışma yapıldıktan sonraki ilk mesai günü idarenin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ek ders takip formu, eksiksiz olarak doldurulacak ve Kuruluş Müdürü tarafından onaylanacaktır. Verilecek hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, eğitimi ya da hizmeti verecek olan kurum içinden ya da dışından görevlendirilen personelin ya da kişinin belge veya sertifikasında öğreticilik yapabileceğinin açık olarak yazılı olması gerekmektedir. Ancak; kurum personelinden kurum mevzuatındaki görev tanımında yer almayan konularda ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora v.b belgesi/diploması bulunanlardan ayrıca öğretici belgesi istenmez. Örnek 1. çocuk yuvasında görevli tarih branşında lisans eğitimi almış bir öğretmenin kuruluş mevzuatındaki görev tanımında; grup sorumlusu olarak çocukların sağlıklı gelişimleri amacıyla, temizlik, düzen, giyim, yemek yeme, oyun ve benzeri konularda olumlu alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmak, çocukları yeteneklerine ve isteklerine göre sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere yönlendirmek ve bu konularda çalışmalarda bulunmak gibi branşı dışında rehberlik göreviyle görevlendirilmiş olması söz konusudur. Bu nedenle mesai saatleri dışında aday personele aday memur eğitiminde T.C. İnkılap Tarihi dersi vermesi ya da kuruluştan hizmet alanlardan oluşan karma bir gruba mesai saatleri dışında kendi branşıyla ilgili (Tarih, T.C. İnkılap Tarihi, Vatandaşlık Bilgileri gibi konularda Fen Lisesi Sınavı Hazırlık Kursu vb.) ders, kurs vermesi durumunda öğretici belgesi istenmez. Örnek 2. Kuruluşta görevli bir hemşirenin mesai dışında bakım elemanlarına bakım ile ilgili kurs vermesi ya da hizmet alanlara ilk yardım dersi vermesi halinde öğretici belgesi istenmez.

8 Örnek 3.Diyetisyenin mesai dışında mutfak görevlilerine gıdaların kalori miktarı, yemek eşlemeleri gibi konularda ya da hizmet alanlara sağlıklı beslenme konusunda ders vermesi halinde öğretici belgesi istenmez. Ancak; Yönetici, öğretmen ve diğer meslek elemanlarının mesleki formasyonları dışında bir konuda çalışma yapmak üzere mesai dışında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmeleri durumunda öğretici belgesi istenecektir. Ek ders Esaslarının 4 üncü maddesinin (d), (e), (f) bentlerinde yazılı personel dışında görevlendirilecek olan kişilerin eğitim programlarında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve öğretme kabiliyetine ve mesleki formasyona sahip en az lise mezunu olmaları gerekmektedir. Bunlardan Valilik Onayı ile görevlendirilecek olanlardan öğretici belgesi istenecektir. Kişilerin öğretici belgesine sahip bulunmaları; ücretli ders görevi verilmesini zorunlu kılmamaktadır. Ders görevi idare tarafından mevzuat hükümleri doğrultusunda ihtiyaçlar göz önünde tutularak verilir. Kuruluşun yıllık çalışma programında yer alan ve hizmet alan kişiler açısından yapılmasında zaruret bulunan çalışmaların yerine getirilmesi için Esasların 6 ncı maddesi gereği kurum dışından görevlendirileceklerde öğretici belgesi istenecektir. Çalışma yapılacak konuda öğretici belgesine sahip olan kişi bulunamadığında diğer belgelerin geçerliliği Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonunca kişinin bilgi, beceri ve öğretme kabiliyetiyle birlikte değerlendirilerek rapor edilecektir. Nihai kararı Kuruluşun bağlı bulunduğu Daire Başkanlığı verecektir. Daire Başkanlıkları da bu tür talepleri değerlendirirken kuruluşun hizmet verdiği grup, personeli ve bütçe olanaklarını göz önünde tutacaklardır. Esasların 6 ncı maddesi (b) ve (d) fıkralarına göre ek ders ücreti karşılığı görevlendirilecek kişiler; Kuruluşun idari iş ve işlemleri ile ilgili (nöbet vb.) görevlerde çalıştırılamazlar. Söz konusu kişiler hakkında alınacak Genel Müdürlük Makam Onayları kuruluşların bağlı oldukları Daire Başkanlıklarından talep edilecektir. Bu kişilerin ücret karşılığı ek ders vermelerine ilişkin alınacak Makam Onayına ilişkin esas teşkil edecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. Kişinin Kuruluş Müdürlüğüne başvuru dilekçesi, Diploma fotokopisi (Kuruluş Müdürü tarafından onaylanmış), T.C. Kimlik Numarası, Özel yetenek alanında resmi kurum ve kuruluşlar ile mesleki dernek, birlik, oda, vakıf, federasyon, konfederasyondan alacakları öğreticilik yapabileceğine ilişkin belge, Resmi görevi varsa çalıştığı kurumdan aldığı izin belgesi, Çalıştıkları kurumda ek ders alıyorlar ise aldıkları ek ders saati ile mevzuat çerçevesinde almaları gereken ek ders saatlerinin sayısını gösteren belge, Resmi kurumda çalışmayanlardan Adli Sicil Belgesi Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulunun kararı Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Prim Ödemeleri: Esasların "Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirme" başlıklı 6. maddesinin (d) bendinde; En az Lise mezunu olup, konularında yeterli bilgi, beceri ve mesleki formasyona haiz bulunduklarını belgelendirmek koşuluyla;1) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir,... denilmektedir.

9 12 /05/2010 tarihli ve 2010/27579 sayılı R.G. de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği nin Kısmi süreli çalışmalarda prim ödeme gün sayısı başlıklı 101 inci maddesi 3 üncü fıkrasında belirtildiği şekilde ek ders ücreti karşılığı çalışan kişilerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilecek gün sayısının kısmi süreli çalışanlar olarak değerlendirilip ( Ay içinde Toplam Çalışma Saati / 7,5 = Gün Sayısı) formülüne göre hesaplanması, 7,5 saatin altındaki çalışmaların ise 1 güne tamamlanarak bildirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede yapılan görevlendirmelerde aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması ile ilgili iş ve işlemlerin yukarıda belirtilen yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca yapılması gerekmektedir Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim. Dr. İsmail BARIŞ Genel Müdür DAĞITIM: C Planı

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar Bu kitapçık, 16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI I. EK DERS ÜCRETİ 1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1. Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Anayasa nın 128 inci maddesine göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE ĠġLETMELERĠNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI ĠLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEġKĠLATINDA GÖREVLĠ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri,

a) Bakanlıkça, okullar ve eğitim merkezlerince düzenlenen her derece ve türdeki hizmetiçi eğitim, kurs ve seminerlerde ders görevi verilenleri, TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI HER DERECEDEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARI İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN KURSLARI YÖNERGESİ ( * ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönerge nin amacı, Kur an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Karar No : 233 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE ilk TOPLU SöZLEŞME 1 Toplu sözleşme ile toplu görüşme arasında ne fark vardır? Toplu sözleşme ve toplu görüşme arasındaki temel fark, üzerinde uzlaşılan konuların

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı