GELR VERGS KANUNU KANUN TASARISI GEREKÇES. Kanun No.: 193 Kabul Tarihi: (6 Ocak 1961 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELR VERGS KANUNU KANUN TASARISI GEREKÇES. Kanun No.: 193 Kabul Tarihi: 31.12.1960 (6 Ocak 1961 gün ve 10700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır."

Transkript

1 GELR VERGS KANUNU Kanun No.: 193 Kabul Tarihi: (6 Ocak 1961 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇES VE KANUN TASARISI

2 193 SAYILI GELR VERGS KANUNU GEREKÇES VE KANUN TASARISI * Mucip Sebepler A - Umumi zahat 1950 yılında, geni mikyasta karineler vergisi olan kazanç vergisiyle, iktisadî buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım vergileri kaldırılmı, bunların yerine hakikî ve hükmî ahısların hakiki kazançlarını en iyi ekilde teklife tabi tutabilecek olan gelir vergisi sisteminin tatbikine balanmıtır. Bu sistem ile, memleketimizde muasır ve medenî bir vergi sisteminin esasları kurulmu ve medenî vergi hukukunun temelleri atılmıtır. Esaslı vergi rejimi deiikliini ihtiva eden mevzubahis sistemin, bu sistemi kabul eden dier bütün medenî memleketlerde olduu gibi, ilk tatbik yıllarında hayatın bütün realitelerine ve bunların icaplarına tam bir ekilde cevap ve istikamet vermesi düünülemez. Nitekim, gelir vergimizin on yıllık tatbikatında da, kanunda, bu vergi sisteminin istinat ettii prensiplere muhalefet arzeden hükümlerin mevcudiyeti, bir kısım hükümlerin kifayetsizlii, müphem ve gayrı vazıh bulunması sebebiyle, devamlı ihtilaflara, mükellefler arasında farklı muameleler icrasına ve binnetice haksızlık ve adaletsizliklere yol açıldıı müahede ve tespit olunmutur. Gelir vergisinin mevzuuna giren kazanç ve iratların teklif tarzı ve tesbit usullerinin, teknik zaruretler lüzumlu kılmadıkça, farklılık arzetmemesi, muafiyet ve istisnaların, kaçınılmaz iktisadî, içtimaî ve bilhassa teknik sebep ve zaruretlere istinat etmesi ve hudut ve ümulünün vazıh ekilde tayin ve tespit edilmesi, verginin kendi kendini kontrol etmesini salayacak tedbirlerin Vergi Kanununun bünyesi içinde derpii, bu vergide mevcudiyeti art olan umumiyet ve eitlik prensiplerinin tahakkuku bakımından zaruri olduu kadar verginin randımanına da müessir esaslardır. Gelir Vergisi randımanın iktisadî inkiafımıza ve millî gelirlerimizdeki tezayüde mütenazır olarak artmasını temin için yukarıda mevzubahis esasların, Gelir Vergisi Kanununda yer alması veya bu esasları haleldar ettii müahede olunan müphemiyet ve vuzuhsuzlukların izalesi lüzumu aikârdır. Maddeler hakkında açıklamalar yapılmazdan evvel bu tasarı ile deiiklie urayan balıca müesseseler ve deitirme sebepleri üzerinde durulması faydalı olacaktır. l. Esnaf muaflıı: 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununda muayyen ölçüler dahilinde i yapan ticaret ve san'at erbabı bu vergiden muaf tutulmu, bu suretle gelir vergisinden muaf tutulmu olan ticaret ve san'at erbabı, esnaf vergisi adiyle adlandırılan ve gelir vergisiyle iliii olmayan götürü bir vergiye tâbi tutulmulardır. Tatbikatta tevlit ettii teklif eitsizlii ve haksızlıkları sebebiyle geni ölçüde ikâyet ve ihtilâflara sebebiyet veren bu vergi (esnaf vergisi) 1955 yılında kabul edilmi bulunan 6582 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmı, buna mukabil bu vergi mükelleflerinin büyük kısmı gelir vergisi bünyesi içine alınmıtır. Ancak, bu kanunun henüz tatbikine balanmadan bu kanunla gelir vergisi bünyesine sokulan esnafın büyük bir kısmının vergi dıı bırakılmasını salayan 6839 sayılı kanun yürürlüe konulmutur. Halen yürürlükte bulunan bu kanunla, bilfarz; yıllık alıları , satıları lirayı amayan bir manifaturacı, bir bakkal veya tuhafiyeci veya yıllık taıma ücreti lirayı * Maliye Bakanlıı tarafından 5421 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerini deitiren 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Tasarısının, Milli Birlik Komitesine gönderilen gerekçe metni. 191

3 amayan bir kamyon, bir otobüs veya otomobil ileticisi gelir vergisine tâbi tutulmadıı gibi götürü ekilde de olsa bu gelirleri giderden herhangi bir vergi ile de teklif olunmamaktadır. Bu halin gelir vergisinin umumiliini ve eitliini ne nisbetlerde ihlâl ettii izahtan varestedir. Kaldı ki, Gelir Vergisi Kanunu yürürlüe gireli 10 yıl gibi oldukça uzun bir tecrübe ve tatbikat devresi geçirmitir. Anılan kanunun yürürlüe girdii tarihlerde duyulan endieler bu gün ya tamamen zail olmu veya pek mahdut sahalara münhasır olarak yaamaktadır. Mükelleflerin gelir vergisine intibakı bakımından lüzumlu müddet geçmi bulunmaktadır. Dier taraftan, bu kanunun mükelleflere yükledii mecburiyetlerin mühim bir kısmı esasen bunların bir kısmı tarafından fiilen yerine getirilmektedir. Binaenaleyh, bu sektörde ipka veya ihdas edilecek muafiyetin ancak bilgi seviyesi gayet düük ve en basitinden de olsa vergi ödevlerini yerine getirmekten aciz, vergilendirilmeleri cihetine gidilmesi takdirinde, kazançlarının asgari maiet hadleri civarında olması bakımından fiilen vergi ödemiyecek olan kimselere hasrı iktiza eder. Dier taraftan, imdiye kadar gelir vergisinden muaf tutulan bu zümre içinde, gerçek usullere göre mükellefiyetlerini yerine getiremiyecek oldukça mühim bir kitlenin bulunduunu da gözden uzak tutmamak bir zarurettir. Bu sebep ve zaruretlerledir ki, halen tamamen vergi dıı bırakılmı bulunan esnafın bir kısmını gerçek usullerle gelir vergisine tâbi tutmak mümkün olsa bile, bugün için bir kısmının yine götürü usullerde teklifine devam edilmesi, mükellefler ve idare yönünden arzettii teknik müküller sebebiyle bir kısmının tamamen vergi dıı kalması zaruri görülmütür. Bu üç esasın ne suretle ve hangi ölçüler dahilinde yürütülecei tasarının maddelere ait gerekçe kısmında ayrıca izah olunacaktır. 2. Vergi emniyeti (asgarî kâr haddi ve gider esası) Gelir vergisinde, bazı istisnai haller hariç, umumiyetle vergilendirme mükellefin beyanına istinat etmektedir, tdare bu beyanların doruluk derecesini lüzum gördükçe kontrol eder. Ancak, sözü edilen beyanlar üzerinde yapılacak kontroller ne derece ümullü olursa olsun verginin kendi bünyesi içinde lüzumlu emniyet tedbirleri alınmadıkça, ümidedilen neticeye ulamak mümkün olamamaktadır. Bu sebeplerledir ki, bir emniyet tedbiri olarak, Gelir Vergisi Kanunumuzda asgarî kâr haddi ve gider esası müesseseleri yer almıtır. Ancak, bu hükümler, lüzumu kadar vazıh olmadıı veya noksan bulunduu cihetle beklenilen faydayı salayamamaktadırlar. Anılan iki emniyet müessesesinin iler hale konulmasını teminen lüzumlu tedbirler ve ilâveler yapılmıtır. 3. Vergi tevkifatı ve mahsuplar: Gelir vergilerinde, verginin, kaynaında tevkif suretiyle alınması usulüne geni mikyasta yer verilmektedir. Ancak, mükelleflerin ileride kafi olarak hesap ve beyan edecei vergiye mahsuben bir kısmının alel hesap alınması maksadiyle, gelir vergisi sistemlerinde yer alan bu müessese, Gelir Vergisi Kanunumuzda (bilhassa irketlerin kazancı üzerinden % 15 nisbetinde tevkif olunan vergilerde) maksat ve gayesini aacak ve gelir vergisinin umumî prensiplerine aykırılık tekil edecek ümulde hükümlendirilmitir. Nitekim bu ümul sebebiyledir ki, hattı zatında gelir vergisinin mükellefi olmayanların iratları üzerinden de gelir vergisi alınmakta ve bir çok ahvalde bu verginin mahsubu da mümkün olamamaktadır. Hele bazı mükellefler ne gelir ve ne de kurumlar vergisi mükellefi olmadıkları halde, gelir vergisi ödemek durumuna dönmektedirler. Bu mahzurların izalesi düüncesiyledir ki, iratlarda vergi tevkifatına taallûk eden 82 nci madde tadil olunmutur. 192

4 Keza, kaynakta alınan vergi, ileride mükellfin ödeyecei kafi mahiyetteki vergiye mahsuben alındıına nazaran her halükârda kafi vergiden tevkif suretiyle alınan verginin mahsup edilebilmesi zaruridir. Buna ramen mahsup müessesesine taallûk eden hükmi kifayetsizlii sebebiyle halen mükelleflerin bir kısmı buna imkân bulamamaktadırlar. Bu aksaklıklar yapılan tadilâtla giderilmitir. 4. Müphemiyet, vuzuhsuzluk ve kifayetsizliklerin izalesi Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinde mevcut müphemiyetler, vuzuhsuzluk ve hüküm noksanlıkları sebebiyle tatbikatta, idare ve mükellefler uygulayacakları muameleyi tayinde tereddüde dümekte, kazaî ve idarî içtihatlarla da bunların izalesi mümkün olamamaktadır. Tasarının bir çok maddelerinde yapılan tadilât bu zarurete dayanmaktadır. Maddeler hakkında aaıda verilecek izahattan açıkça anlaılacaı üzere, Gelir Vergisi Kanununda yapılan tadiller ve bu kanuna eklenen bazı münferit hükümler, yukarıki esasların tahakkuku ve böylece gelir vergimizin mükemmelletirilmesi maksadına matuf bulunmaktadır. B-Tasarı maddeleri hakkında izahat: MADDE 1-2 Gelir Vergisi kanununun, dar mükellfiyet bakımından, ticari kazançların Türkiye'de elde edilmi olmasını gerektiren artları ihtiva eden 7 inci maddesinin l numaralı bendi ile bu bentte mevzubahis (sabit i yeri) (daimi temsilci) tabirlerinin tarifine taallûk eden 8 inci maddesi hükmü kâfi vuzuhu ihtiva etmemektedir. Filhakika; 7 inci maddenin l numaralı bendinde, ticarî ilerinden dolayı dar mükellefiyete tâbi olacak ahısların Türkiye'de bulunması hali derpi edilmemitir. Ayrıca ayni bendin parantez içindeki, satın aldıkları malları aynen veya iledikten sonra Türkiye'de veya Türkiye'de satmaksızın ihraç edenlere müteallik istisna hükmünde yer alan (Türkiye'de veya Türkiye'den satmak) tabirleri, bu tabirlerden ne kast olunduu tasrih edilmediinden tatbikatta bazı ihtilâfların zuhuruna sebebiyet vermektedir. Bu vuzuhsuzluklar tadil tasarısı ile giderilmitir. 8 inci maddede Vergi Usul Kanununa atıf yapılarak (sabit i yeri)nden bahsedilmi fakat Vergi Usul Kanununda (sabit i yeri) deil (i yerinin) tarifi yapılmı bulunmaktadır. Bu bakımdan (sabit) kelimesinin fuzulen kullanıldıı anlaılarak maddeden çıkarılmı, dier taraftan (daimi temsilci) nin tarifine taallûk eden fıkra hükmü, yeni Ticaret Kanunu hükümleri de gözetilmek suretiyle yeniden yazılmıtır. Bundan baka 8 inci maddenin son fıkrasındaki (Türkiye'de deerlendirme) tarifinin 7 inci maddede mevzu kazançların birkısmını kavramadıından, hüküm maksada uygun halen ifra olunmutur. MADDE 3 Gerekçenin umumi izahlar bölümünde belirtilen sebep ve zaruretlerden dolayı, halen gelir vergisinden tamamen muaf oldukları gibi baka bir vergiye de tâbi kılınmayan esnafın bir kısmının gerçek bir kısmının götürü usullerde gelir vergisi bünyesi içine alınması düünülürken vergi kanunlarının asgari mecburiyetlerini dahi yerine getirmekten aciz, vergilendirilmeleri idare ve kendileri bakımından büyük zorluklar taıyan bir kısım ticaret ve san'at erbabının muafiyetinin devam ettirilmesi zarureti görülmütür. Tasarının bu maddesinde sözü edilenler, kazançları, umumiyetle en az geçim indirimi hadlerinin dûnunda kalan ve bu bakımdan da teklifleri cihetine gidilmesinde malî bakımdan fayda mülâhaza edilmiyecek zümreyi tekil etmektedirler. Maddenin l ve 2 numaralı fıkralarında muafiyeti derpi edilenler, i yeri olmayarak faaliyet icra eden ticaret ve san'at erbabıdır. Bunların faaliyetlerini köy veya kasaba yahut ehirlerde icra etmeleri, muafiyetlerini ihlâl eylememektedir. 3 numaralı fıkrada muafiyeti derpi edilenlerin ilerini köyde yapmaları art kılınmıtır. in bir i yerinde icrası muafiyetlerine mani tekil etmiyecektir. -193

5 Herhangi bir geliri için Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanununun mecburiyetlerini yerine getiremeyecek durumda olan bir mükellefin, ticari faaliyetleri bakımından bu mecburiyetleri yerine getiremiyecei mümkün görülemez. Kaldı ki, bu ilâve geliri sebebiyle yekûn geliri asgarî geçim indirimi haddinin fevkine çıktıı ve vergi ödeme gücünü ihraz ettii cihetle, muafiyetini haklı kılan sebep de zail olmaktadır. Bu düünce iledir ki maddenin son fıkrası ile herhangi bir gelirinden dolayı gerçek usulde gelir vergisine tabi olanların mevzuubahis muafiyetlerden faydalanamayacakları hükme balanmıtır. MADDE 4 Fikir ve San'at Eserleri Kanununa göre eser sayılan fikir ve sanat mahsullerini, eser sahibine saladıı çeitli hakların istimalinden mütevellit kazançlar hakkında, Gelir Vergisi Kanunu, çeitli hükümler ile ayrı ayrı istisnalar kabul etmitir. (Madde 18,22,66/3) Bu istisnaların bir hükümde toplanarak aynı esasa raptı, istisnada vahdet ve eitlii temin edeceinden, ayrı ayrı maddelerde yer alan istisna hükümleri 18 inci maddede birletirilmi, telif haklarının kiralanması veya satıiyle alâkalı 54 ve 66/3 üncü maddelerdeki kayıtlar maksada uygun hale konulmutur. MADDE 5 Gelir Vergisi Kanununun gayri menkul sermaye iratlarının liralık kısmının istisnasına taallûk eden 22 nci maddesinin son fıkrası hükmü, hem maksada uygun deildir hem de gayri âdil neticeler tevlit etmektedir. Filhakika, bu istisna hükmü, yılda lira civarında kira salayan bir çou okur yazar olmayan bir kısım vatandaların, masrafların ve dier indirimlerin tenzilinden sonra üzerinden vergi ödenmesi pek az ihtimal dahilinde bulunan bu mahdut gelirleri sebebiyle vergi kanunlarının mecburiyetlerinden vareste tutulması böylece hem kendilerinin hem de idarenin fuzulen igal edilmesinin önlenmesi maksadıyle kanunda yer almıtır. Bir kimsenin eer yıllık beyanname ile bildirilecek bir geliri mevcutsa yukarıki mucip sebeplere istinat edilerek muamele yapılması doru olmaz. Tadilâtla bu mahzur giderilmektedir. s MADDE 6 Emekli, dul ve yetim aylıklariyle alâkalı olarak gelir vergisi kanununumuzda yer alan çeitli istisnalar meyanında, 60 yaını doldurmu olanların bu kabil aylıkları da vergiden müstesna tutulmutur. Ancak fıkrada, bu istisnadan faydalanabilmek emekli, dul ve yetim aylıı dıında vergiye tâbi yıllık lirayı aan bir gelir mevcut olmaması art kılınmıtır. Bu kayıt tatbikatta birtakım müküller tevlit etmekte, kontrol ve murakabe imkânsızlıı sebebiyle eitsizlie yol açmaktadır. Mükelleflerin de, mezkûr hükmün tatbikinde ölçüde hataya dütükleri anlaılmaktadır. Normal olarak bu çada bir emeklinin, dul veya yetimin, çalıma gücünü de kaybetmi olacaı nazara alınarak bu kaydın fıkradan çıkarılması uygun görülmü, böylelikle evvelki fıkralarda yer alan istisna hükümlerine tenazuru salanmıtır. Dier taraftan, tasarının bu maddesiyle 24 üncü maddenin l inci fıkrasına yeni bir hüküm eklenmitir. Mezkûr hükme göre malûllük, emeklilik, dul ve yetim aylıklarının 400 lirası gelir vergisinden müstesna tutulmutur. Böyle bir hükmün tasarıda yer alması, tamamen sosyal eit ve adalet mülâhazalarına müstenittir. istisna, kanunda yer alan dier istisnaları bertaraf etmedii cihetle bu kabil mükelleflerden durumu, l inci fıkranın dier bentlerinde yazılı artlara uyanlar aylıkları ne miktara bali olursa olsun yine hiçbir vergi ödemiyecekleri gibi, ayrıca en az geçim indiriminden de faydalandınlacaklardır. Bu bakımdan kabul edilmi olan istisna haddi mevcutlara ilâveten büyük bir emekli, dul ve yetim kitlesinin ya hiç vergi ödememelerini veya pek cüz'i miktarlarda vergi ödemelerini intaç edecektir. 194

6 MADDE 7 Tasarının bu maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunun 24 üncü maddesinin 5 numaralı fıkrası tadil edilmitir. Mezkûr fıkranın 6582 sayılı kanunla deitirilen hükmüne göre, esnaf muaflıından faydalananlar yanında çalıanlar da ücretleri üzerinden vergiye tabi deildir. Bu hüküm muhafaza edilmekle beraber, ayrıca mahalle ve köy muhtarları ile köylerin kâtip, korucu, imam, bekçi ve benzeri müstahdemlerinin ücretlerini vergiden istisna eden bir hüküm eklenmitir. Filhakika, mahalle ve bütçesi olmayan köylerin muhtarlarından bu husustaki Danıtay içtihatlarına göre, esasen ücretleri üzerinden vergi alınmamaktadır. Bütçesi olan ve olmayan köylerdeki muhtarlar arasında bir fark yaratılmasını haklı gösterecek bir sebep mevcut deildir. Kaldı ki köylerdeki ticaret ve san'at erbabı, ticari kazançlar üzerinden vergiye tâbi tutulmadıklarına göre köylerin yukarıda sözü edilen müstahdemlerin ücretlerinden (bu ücretleri ekseriya en azgeçim indirimi hadleri civarındadır.) vergi aranılması vergi eitlik ve adaleti prensiplerine aykırılık arzedecektir. MADDE 8 Gelir Vergisinin mevzuuna giren ücretten neyin kasıt olunduu kanunun 45 inci maddesinde izah edilmitir. Mezkûr tarif muvacehesinde, hizmet erbabına konut tedariki veya konut bedeli ödenmesi de ücret mefhumuna girmektedir. Aynı kanunun 24 üncü maddesinde, sosyal mülâhazalarla, bazı nevi hizmet erbabına (madenlerde, fabrikalarda çalıan içilere, kanunen barındırılması gerekenlere) tahsis olunan konutlar, bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretleriyle salanan menfaatler vergiden müstesna tutulmutur. Konut tedariki eklinde deil de, konut bedeli eklinde yapılan ödemeler hakkında ise, 25 inci maddenin 4 numaralı bendinde bir istisna hükmü mevcuttur. Bu hükmün vaz'ında 24 üncü maddede yer alan hükmü yukarıda izah olunan konut tedariki suretiyle salanan menfaatlerde olduu gibi, sosyal bir mülâhazanın bulunmadıı, sadece Gelir Vergisi Kanununun yürürlüe konulduu tarihlerde mülga vergiler bakımından mevcut olan bir istisnanın devam ettirilmesi düüncesinin hakim olduu anlaılmaktadır. Zira, sosyal mülahaza hakim olsa idi, istisnanın kamu idare ve müesseseleri, 3659 sayılı Kanuna tâbi teekküller ve kamu menfaatlerine yararlı dernekler tarafından yapılan ödemelere hasredilmemesi lâzım gelirdi. Kaldı ki, bu kabil bir tediyenin umumi olarak vergiden istisnası, konut tedarikinde olduu gibi sosyal bir menfaatte temin etmemekte, bilâkis hizmet karılıı olarak yapılan ödemelerin bu namla parçalanarak vergi dıı kalmalarına ve binnetice haksızlık ve adaletsizliklere yol açmaktadır. Dier taraftan, fıkrada geçici tazminatlardan bahsedilmektedir. Gelir Vergisi Kanunun kabulü tarihlerinde, Ankara'da vazifeli memurlara bu adla konut bedeli ödenmekte idi. Bu ödemeler 9/2/1951 tarihinde yürürlüe giren 5715 sayılı kanunla kaldırılmıtır. îstisna hükmünün mesnedi bulunan konut bedeli tediyatına müteallik kanunlar yürürlükten kalktıına nazaran, fıkradaki buna ait hükmün tatbik yeri kalmamak lâzım gelirse de, hüküm açıkça yürürlükten kaldırılmamı olması, hükmün vaz'ını zaruri kılan sebepler dıında tatbikine imkân vermekte ve bu yüzden idare ile mükellfler arasında anlamazlıklara yol açmaktadır. Bu sebepledir ki, fıkradaki istisna hükmü (yakacak zamlarına) hasredilmek suretiyle deitirilmitir. MADDE 9 Kanunun 26 ncı maddesinin l ve 7 numaralı fıkralarında yer alan tazminatlara ait istisna hükümleri, bir takım ücret ödemelerinin bu sahaya aktarılarak vergi dıı kalmalarına imkân verecek mahiyettedir. îyi niyet sahibi olmayan mükelleflerin muvazaa yollarına sapmalarını önlemek maksadiyle, bu kabil ödemelerin kanun, tüzük, mukavelename veya ilâma istinat etmesi belirtilmitir ki, gerçekten de bu nevilerden mesnedi olmayan bir tazminat ödemesi pek tasavvur edilemez. 195

7 MADDE 10 Gelir Vergisi Kanununun 27 inci maddesiyle askeri malûllere verilen terfih zamları, harb malûllerine tefviz edilen arazinin deeri vergiden müstesna tutulmutur. Mezkûr fıkra hükümlerinin kabul tarihi 551 sayılı kanunun yürürlükte bulunduu zamana rastladıı, halbuki bu kanun, 5434 sayılı kanunla, 1950 yılında yürürlükten kalktıı buna mukabil terfih zamları yerine aynı kanunun 64 üncü maddesiyle harp malûllüü zamlı kaim olduu cihetle, tatbik yeri kalmayan bu fıkra hükümlerinin kaldırılarak yerine harp malûllüü zamlarının vergiden istisnasını salayacak bir fıkranın ikamesi uygun görülmütür. Gelir Vergisi Kanununun sözü edilen 27 inci maddesinin 4 numaralı fıkrasındaki ehitlik tabirinin, delâlet ettii manaya genilik ve vuzuh verilmi, böylece benzerlik arzeden bu kabil ödemelerde istisna tatbiki bakımından yeknesaklık salanmıtır. Maddenin dier fıkralarında bir deiiklik yapılmamıtır. MADDE 11 Tasarının bu maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin 3 numaralı fıkrasındaki örencilere tatbikat dolayısıyle verilen paraların vergiden istisnasına müteallik hüküm deitirilmitir. Fıkranın vaz'ı maksadı, örencilerin tatbikat sebebiyle ihtiyar edecekleri masraflarının karılıını tekil edecek ödemelerin vergi dıında tutmak olduuna göre, bu gibilere yapılan ödemenin ifa olunan bir hizmetin karılıını tekil etmemesi tabiidir. Bu ölçüyü ise, ödemeyi yapanın durumuna bakarak tayin etmek mümkündür. Tadilat bu maksadı salamak üzere yapılmıtır. MADDE 12 Memleketin kültürü, salıı ve emniyetiyle alâkalı bir kısım mükellefiyetleri tevik maksadiyle yapılan bir kısım ödemeler Gelir Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi ile vergiden müstesna tutulmutur. Ezcümle, bu maddenin l numaralı fıkrasında, ilmî, fennî, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetitirilmesini tevik maksadiyle verilen ikramiyeler ve mükâfatlar vergiden müstesnadır. Ancak fıkrada tevike layık görülen faaliyetler bu ekilde sayılmakla kalmamı, fıkra içinde gayet umumî ve suistimale daima müsait bir ibare (memleket bakımından faydalı olan dier ileri ve faaliyetleri ibaresi) kullanılmıtır, ibarenin delâlet ettii manadaki genilik bir kısım hususi maksatlar ve menfaatler için yapılan ödemelerin bu fıkra içinde mütalâasına imkân vermektedir. Buna mukabil aynı maddenin 2 inci fıkrasında yer alan hüküm kâfi vuzuhu ihtiva etmediinden maksat dıında bir tatbikata sebebiyet vermemesi için daha açık bir hale getirilmitir. Tasarının bu maddesiyle, anılan fıkra hükümleri vaz'ı maksadına uygun hale ifra olunmutur. MADDE 13 Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunlarında ve bu tasarı ile kanuna eklenen bazı hükümlerde, ticari kazancın tesbit usulleri nazara alınarak gerçek veya götürü usullerinden bahsedilmektedir. Ticari kazancın tesbit usullerini gösteren 38 inci maddenin son fıkrasında, bu tabirlere yer verilmemi olmasının ileride bazı tereddütlere yol açabilecei düünülerek hükme vuzuh verilmi bulunmaktadır. MADDE 14 Tasarının bu maddesiyle, ticari kazançların iletme hesabı esasında tesbit usulünü tayin eden 40 inci maddesine ilk fıkradan sonra bir fıkra hükmü eklenmektedir. Eklenen bu fıkra ile (elde edilen ticari hasılattan ve giderlerden) neyin kastolunduu izah edilmekte böylece tatbikattaki tereddütlerin izalesi cihetine gidilmektedir. MADDE 15 Ticari kazancın tesbitinde nazara alınan giderler meyanında, iletmede kullanılan amortismana tabi kıymetlerin amortismanları da zikredilmi, ancak deeri 50 liraya kadar olan alet ve demirbaların bu bedellerinin def atan masraf kaydına cevaz verilmitir. 50 liralık had (500) liraya çıkarılmı, dier taraftan masraf meyanında tasrih olunmadıı cihetle tereddütler douran pestemallıklar hükme eklenmitir. 196

8 MADDE 16 Gelir Vergisi Kanununun mer'i 43 üncü maddesinde, birden fazla takvim yılına sari inaat ve onarım ileri için her yıl beyanname verilmesi, u kadar ki hakiki kazancın iin hitamında tesbiti mümkün olduundan, bu suretle tesbit edilecek kazanca (kâr veya zarara) göre iin devam ettii yılların beyanlarının düzeltilmesi kabul edilmitir. Tatbikatta bu hüküm, mükellefleri içinden çıkılmaz ameliyelerle karılatırmı, hatalı beyanlara ve mükelleflerin maduriyetlerine yol açmıtır. Beliren mahzurların izalesi için, tasarının bu maddesi ile mezkûr 43 üncü madde hükmü tadil olunmutur. Yeni hükme göre, mükellefler bu neviden ilerin kazancını iin hitamında tesbit ve o yılın beyannamesine ithal edeceklerdir. Ancak bu vergi tarifelerindeki müterakkiyet sebebiyle madur olmalarını önlemek maksadiyle dileyenlerin, bu suretle tesbit edecekleri kazancı, iin sirayet ettii yıllara taksim ederek her yıl için ayrı vergi ödemelerine imkân verilmi bulunmaktadır. iin devam ettii yıllar zarfında kazanç tesbitindeki mükülât daha çok inaat onarım ilerindedir. Bu gibi ilerde mükülât douran husus ise, emtia stoklarının çeitli safhalardaki deerlerinin tesbitindedir. Ulatırma ilerinde böyle bir mahzur mütalâa edilmediinden, madde metninde, ulatırma ileri hariç tutulmutur. Kazancın iin hitamında tesbiti, verginin yıllarca sonra ödenmesini intaç edecektir. Verginin, yıllarca sonra, iin sonunda topluca ödenmesi, hazinenin olduu kadar mükellef yönünden de mahzurlar tevlit edeceinden ve hakiki vergiye mahsuben bir miktar verginin menbada alınması iin mahiyetine de uygun dütüünden, bu gibi kazançlar için vergi tevkifatı esası kabul edilmi bulunmaktadır. MADDE 17 Kanunun 47 inci maddesinin birinci fıkrasının bir numaralı bendindeki ifade zaafı sebebiyle, gerçek ücretin tesbitinde emekli aidatından baka sosyal sigorta primi ödenmesi takdirinde, her ikisinin de vergi dıı kalacaı gibi bir mana çıkarılmaktadır. Bu ekilde bir anlayı, müteakip fıkra hükmündeki anlayıa da aykırı düeceinden hükümler arasındaki yeknesaklıı temin maksadiyle l numaralı bende vuzuh verildi. MADDE 18 Kanunun 48 inci maddesinin l numaralı bendi, kazançları götürü usulde tesbit edilecek ticaret erbabı yanında çalıanların ücretlerinin götürü usulde tesbitine imkân vermek, yürürlükteki 3 ve 4 numaralı benteleri daha vazıh hale koymak maksatları ile deitirilmi bulunmaktadır. MADDE 19 Tasarının bu maddesiyle, kanunun serbest meslek kazancının tarifine taallûk eden 49 uncu maddesi daha vazıh hale konulmu, tereddütlere yol açan bazı ibareler, bu arada i yeri açmak kaydı metinden çıkarılmı, iin arizî veya devamlı yapılmasının kazancın mahiyetine müessir olmadıını göstermek bakımından ilk fıkraya (arızî veya devamlı ibaresi eklenmi bulunmaktadır. MADDE 20 Serbest meslek erbabının tarifine müteallik 50 inci maddedeki vuzuhsuzluk, tatbikatta bir kısım serbest meslek kazançlarının vergi dıında bırakılması gibi kanunun umumî esaslarına açıkça muhalefet arzeden neticeler tevlit etmektedir. Bu sebepledir ki, bir taraftan umumî tarif fıkrası daha vazıh hale konulmu, dier taraftan, bazı meslek mensupları zikrolunarak bu gibilerin serbest meslek erbabı olduu açıklanmıtır. MADDE 21 Gelir Vergisi Kanununun, serbest meslek kazancının tespitine taallûk eden 51 inci maddesinde, serbest meslek hasılatına nelerin dahil olduu sarahatle zikredilmediinden, bilfarz müterilerden tahsil olunan masraf karılıklarının hasılat meyanında gösterilip gösterile miyecei, keza, devamlı olarak serbest meslek ileriyle itigal etmemekle beraber, serbest meslek kazancı salıyanların bu kazançlarını ne suretle tesbit edecekleri hususunda tereddüt hasıl olmakta, ihtilâflar domaktadır. -197

9 Mevcut noksanlık ve vuzuhsuzluklar giderilmi ve tahsil addedilen hallerin ümulü gerçee uyacak ekilde tayin edilmitir. MADDE 22 Serbest meslek kazancının safi miktarını tesbitte nazara alınacak giderler, kanunun 52 inci maddesinde tadat ve tasrih olunmutur. Umumiyetle iletmelerde, bir yıldan fazla kullanılabilecek demirba eya, makine ve tesisat bedelleri defaten masraf yazılmıyarak amortismanlarının masraf kaydına cevaz verilmektedir. Bu hareket tarzı, her vergilendirme dönemine ait hasılat ve masrafın o döneme ait vergilendirmede nazara alınması ve bu suretle gerçek kazancın vergi mevzuunda mütalâası prensibine uygundur. Halbuki 52 inci maddede serbest meslek erbabı, bu gibi masraflarını diledikleri takdirde, yapıldıı yılın hasılatından dümekte, isterlerse amortisma tâbi tutmaktadırlar. Bu hal mükellefler arasında izahı gayrı kabil ikilik tevlit ettii gibi kârlı veya zararlı yıllara göre ihtiyarilik hakkının istimali vergi ahlâkının teessüsüne mani bir durumun ihdasına da sebebiyet vermektedir. Bu sebeplere binaen fıkradaki ihtiyarilik hakkı maddeden çıkarılmıtır. Keza maddenin birinci fıkrası sonuna, bu gibi meslek erbabının, meslekî faaliyetiyle alâkalı olarak ödeyecekleri tazminatları masraf yazmalarına imkân veren bir bent hükmü ilâve edilmi, son fıkrasında sözü edilen götürü gider nisbetlerinin gerçek masrafların çok fevkinde olduu yapılan tetkiklerle anlaıldıından, haddi lâyıkına ifra edilmitir. MADDE 23 Tasarının bu maddesiyle, gayri menkul sermaye iradı tarifine taallûk eden kanunun 54 üncü maddesi hükmündeki bazı vuzuhsuzluklar ve noksanlıklar (gayri menkul olarak mütalâa edilen haklar meyanına tula ve kiremit harmanları, tuzlalar, kum ve çakıl istihsal yerleri, gemilerin ithali gibi) giderilmi, telif haklarının, müellif dıında kalanlar tarafından (kiralama veya intikal veya satınalma suretiyle iktisap eden tarafından) kiralanması hali bu maddede muhafaza edilmi, vakıfların gelirinden hizmet karılıı olmayarak alınan hisselerin de gayri menkul sermaye iradı olduu madde sonuna eklenen fıkra ile salanmı bulunmaktadır. MADDE 24 Gayri menkul sermaye iradından gayri safi hasılatın mahiyeti, kanunun 56 ncı maddesinde tayin olunmutur. Mezkûr hükmün tatbikinde bazı bolukların bulunduu, bu halin içtihatlarla da giderilemedii görülmütür. Filhakika, kiracılar tarafından gayri menkulü geniletecek veya iktisadi deerini devamlı surette arttıracak ekilde gayri menkule ilâve olunan deerlerin, kiralayana bedelsiz veya emsal bedelinden düük bedellerle devri halinde bu deerlerin, kiralanan gayri menkulün mütemmim bir kirası olmasına ramen, kiralayan tarafından hangi tarihte elde edilmi addolunacaı maddede hükme balanmıtır. Keza, gelecek yıllara ait olarak pein tahsil olunan kiralar sahiplerinin o yıllara ait geliri addolunmakta ve tallûk ettii yıllar hulul ettikçe vergilendirilmektedir. Ancak, bu suretle müteakip yılların kirasını tahsil eden bir mükellefin ölümü veya memleketi terketmesi takdirinde, ne muamele yapılacaı kanunda meskûttur. Bu haller tatbikatta tereddüt ve ihtilâflar tevlit etmektedir. Bu tereddüt ve ihtilâfların izalesi düüncesiyledir ki, maddeye lüzumlu hükümler eklenmitir. Maddenin son iki fıkrasındaki tadilât, tahsil addolunacak hallere bazı gelirlerinin ilâvesi ve yabancı parasiyle yapılan ödemelerde bu paraların ne suretle deerleneceine taallûk etmektedir. MADDE 25 Gayri menkullerin bedelsiz olarak veya düük bedelle bakalarının intifama terki halinde hasılatın ne suretle nazara alınacaı, kanunun 57 inci maddesinde tasrih olunmutur. Ancak hüküm noksan ve tatbik kabiliyeti zayıftır. 198

10 Bir kerre, bu madde hükmüne göre, düük bedelli kiralamalarda emsal kira bedeline gidebilmek için evvel emirde, kiralanan gayri menkulün aynı artlarla kiraya verilen emsallerini bulmak ve bunların kiralarıyle alınan kirayı mukayese etmek, bu mukayesede emsallerine nisbetle bariz ekilde kirada düüklük mevcutsa o zaman emsal kirası ölçüsüne müracaat etmek lâzım gelecektir. Bu suretle muamele icrasındaki mükilât sarihtir. Bu hal, hükmün tatbik sahasını daraltmakta hükmü hemen hemen ilemez hale getirmektedir. Keza, maddede, gayri menkullerden sadece binalar için emsal kira bedelinin ne olduu tasrih edilmi, dier gayri menkuler hakkında ne yapılacaı gösterilmemitir. Yapılan tadillerle, emsal kira bedeli müseessesi iler hale konulmu, bina dıındaki gayri menkuller için emsal bedellerinin ne olduu tasrih edilmitir. MADDE 26 Gayri menkul sermaye iratlarının tesbitinde nazara alınacak giderlerin mahiyeti kanunun 58 inci maddesinde açıklanmıtır. Bu arada kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim ve harçlar (birinci fıkra 5 numaralı bend) ve ayrılan amortismanlar (birinci fıkra 6 numaralı bend) masraflar meyanında zikredilmitir. 5 numaralı bendin sonunda parantez içindeki vergi mahsubu ile alâkalı hüküm, mezkûr mahsup müessesesi kaldırıldıından fıkra metninden çıkarılmı, dolayısiyle mevzuubahis vergilerin de masraf olarak hasılattan düülmesine imkân salanmıtır. (Mahsubun kaldırılması sebebi alâkalı maddede izah olunmutur.) Kiraya verilen mal ve hakların hangi deer üzeriden amortisman ayrılacaı, madde tasrih edilmediinden, tatbikatta tereddütlere ve ihtilâflara yol açmıtır. 6 numaralı fıkrada yapılan tadilât, bu tereddütleri izale maksadına matuftur. Mezkûr maddenin 3 üncü fıkrasında yapılan tadilât, birinci fıkranın 5 numaralı bendinde yapılan tadilâtta tenazuru temininden ibarettir. MADDE 27 Tasarının bu maddesi ile, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendinde, itirak hisselerinden doan kazançlar meyanında zikrolunan kooperatif irket hisselerinden doan kazançlara, vuzuh verilmitir. Filhakika, mer'i hükme göre bu kabil irketlerin sadece sermaye üzerinden daıttıkları kazançlar menkul sermaye iradı addedilmi, risturn karakterinde olmayan ve bu sebeple vergi mevzuunda mütalâası gereken kazançların bir kısmının mahiyeti, dier bölümlerde de belirtilmediinden, ne suretle teklif olunacaı tereddütlere yol açmıtır. Bilfarz, kooperatif irketin ortakları ile yaptıı muamelelerden tahassül etmeyen üçüncü ahıslarla yaptıı muamelelerden doan kazançların (ortaklara sermayeleri nispetinde daılmıyarak bunların muameleleri nispetinde daıtılsa dahi) ortaklar bakımından, risturn addine imkân yoktur. Teklifi gereken bir kazançtır. Binaenaleyh fıkradaki (sermaye üzerinden) kaydı metinden çıkarılarak umumiyetle kazanç daıtımından bahsetmekle ve ayrıca risturnun umumî bir tarifi yapılarak bu tarife uyan daıtımların kazanç daıtımı sayılmıyacaı tasrih olunmakla, bu gün teklif zorluu ile karılaılan risturn dıında daıtılan kazançların, menkul sermaye iradı olarak teklifi salanmı bulunmaktadır. MADDE 28 Menkul sermaye iratlarında elde etme fiilen veya hukuken tasarruf ile mümkün olduuna, fiili tahsil dıında da elde etme halleri mevcut bulunduuna nazaran, bütün bu halleri karılayacak ekilde yabancı parası olarak elde etme hallerinde uygulanacak muameleyi göstermek maksadiyle madde hükmü deitirilmitir. MADDE 29 Sair kazanç olarak gelir vergisi mevzuuna dahil bulunan (gayri menkulleri.! ve hakların menkul kıymetlerin satıından, hisselerin devir ve temlikinden doan kazançların) mahiyeti ve teklif artlan kanunun 66 ncı maddesinde belirtilmitir. 199

GDER VERGLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DET- RLMESNE VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER LAVE EDLMESNE DAR KANUN

GDER VERGLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DET- RLMESNE VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER LAVE EDLMESNE DAR KANUN GDER VERGLER KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DET- RLMESNE VE BU KANUNA BAZI HÜKÜMLER LAVE EDLMESNE DAR KANUN Kanun No: 482 Kabul Tarihi: 25.6. 1964 (6.7.1964 gün ve 11746 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıtır.)

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. GENEL AÇIKLAMA Yukarıdaki III no.lu kısımda ölen kişiye ait vergisel yükümlülüklerin neler olduğu ve mirasçılar tarafından bu yükümlülüklerin

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Celal ÇELİK Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Aralık 2000) Giriş Bu yazıda gelir (ticari kazanç) ve kurumlar vergisi mükellefleri

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN 3203 UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 7269 Kabul Tarihi : 15/5/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/5/1959 Sayı : 10213

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

Katma Değer Vergisi Kanunu

Katma Değer Vergisi Kanunu 127 Katma Değer Vergisi Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 2.11.1984 Sayı : 18563) Kabul tarihi Kanun No. : Verginin konusunu teşkil eden işlemler : BİRİNCİ KISIM 'MükeHefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

PETROL KANUNU Kanun No: 6326 Kabul tarihi : 07.03.1954 Yayim tarihi : 16.03.1954. BIRINCI KISIM Umumi Hükümler. BÖLÜM : 1 Mülkiyet ve Maksat

PETROL KANUNU Kanun No: 6326 Kabul tarihi : 07.03.1954 Yayim tarihi : 16.03.1954. BIRINCI KISIM Umumi Hükümler. BÖLÜM : 1 Mülkiyet ve Maksat PETROL KANUNU Kanun No: 6326 Kabul tarihi : 07.03.1954 Yayim tarihi : 16.03.1954 BIRINCI KISIM Umumi Hükümler BÖLÜM : 1 Mülkiyet ve Maksat MADDE 1- Türkiye'deki petrol kaynaklari Devlet'in hüküm ve tasarrufu

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

HARCIRAH KANUNU (1) * * *

HARCIRAH KANUNU (1) * * * 2575 HARCIRAH KANUNU (1) Kanun Numarası : 6245 Kabul Tarihi : 10/2/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü TEBLİGAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 7201 Kabul Tarihi : 11/2/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1959 Sayı : 10139 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 147 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU. Kanun Numarası: 7201. Kabul Tarihi: 11/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139

TEBLİGAT KANUNU. Kanun Numarası: 7201. Kabul Tarihi: 11/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959. Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139 TEBLİGAT KANUNU Kanun Numarası: 7201 Kabul Tarihi: 11/02/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1959 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10139 BİRİNCİ BAP: UMUMİ HÜKÜMLER BİRİNCİ FASIL: KANUNUN ŞÜMULÜ

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı