ANKARA" ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiÖi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA" ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiÖi"

Transkript

1 ANKARA" ESNAF ve SANATKARLAR ODALARı BiRLiÖi ANKARA UN10N OF T~ADESMEN ANiO CRAFTSMEN CHAMBERS Ankara: 11 Ocak 2012 : 242/88 : Karayolu Taşıma Yönetmeliği ODALARıMIZ A ( 2 ) SAYILI GENELGE: Üst kuruluşumuztürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı' nın tarih ve EGT.PLN.ME-8.12/ sayılıgenelgesinde: "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Aralık 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarakyürürlüğe girmiştir. SözkonusuYönetmelikuyarınca;(TESKsitesindenörneği alınabilir.) r"' - Sadecekamyonetlerle iii ci ve i veya şehirici taşımacılık yapmak üzere başvurarakk türü yetki belgesi almak isteyen kişilerden bir adet özmal birim taşıt d~şında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmayacağı ve bunların yetki belgesi ücretlerinde 0/075 indirim uygulanacağı, - KarayoluTaşımaYönetmeliği'nin 13'üncü maddesinin8'inci fıkrasının(a), (b) ve (c) bentlerindeyer alan yetki belgesi ücretlerindeki 0/075'lik indirim ve fark oranlarının tarihine kadar 0/090, tarihleri arasında ise 0/085olarak uygulanacağı, - Yetki belgesi sahiplerinin, yurtici eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre düzenlenmiş sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ve taşıma senedinin bir nüshasını taşıtlarında bulundurmalarının zorunlu olduğu,. - Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığıyapan yetki belgesi sahiplerinin, belirlenmiş olan taşıma hattı ve taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler d~şında bir takvim yılı icerisinde iki kez' aykırı hareket ettiklerinin tespiti halinde, ilgili taşıma hattının iptal edileceği ve iptal tarihinden itibaren bir yıllık süre gecmeden tekrar verilmeyeceği hüküm altına alınm~ştır. Aynı Yönetmeliğin22'nci maddesiile KarayoluTaşımaYönetmeliği'ningeçici Tnci maddesininbeşincifıkrası değiştirilerek; 04 yetki belgesi ücretinin tarihleri arasında o/o 85, tarihleri arasında ise % 75 indirimli olarak uygulanacağı hükme bağlanm~ştır. Diğertaraftan, UlaştırmaBakanlığı'nın tarihli ve (2010/ KUGM-13 / EŞYA)sayılıgenelgesiuyarınca ağırlıklı olarak yurtici parsiyel taşımacılık faaliyeti yapan M2 {yurtici kargo işletmeciliği}, M3 {uluslar arası ve yurtici kargo işletmeciliği} ve N2 {yurtici nakliyat ambarı işletmeciliği} yetki belgesi sahiplerinin Kl yetki belgesi sahipleri ile akdedeceği bir ortak taşıma sözleşmesine istinaden birbirleriyle ortak taşıma yapabilecekleri tarih tarihinde sona ermiştir. Bununla birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanlığı'nın tarihli ve (2012/ KUGM02/ GENEL)sayılıgenelgesiile; - Ortak taşıma yapılabileceğine ilişkin süre tarihine kadar uzatılmış, - Yetki belgesi sahiplerinin belgelerini D4 yetki belgesi (tarifeli ve tarifesiz olarak 100 km'ye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın ilici ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilecek belge) ile değiştirmeleri icin tarihine kadar süre tanınmıştır." Denilmektedir. ilgili Odalarımızcaüyelereduyurulmasıhususunu: Gereğineve bilgilerinizerica ederiz. Saygı/arimız/a, ~- Abdurrahman VAROL..., Genel Sekreter Anafartalar c- ddeei Konya Sokak No. 18 Kat Mehmet YİGİNER Başkan ULUS - ANKARA Tel: (0312) (Pbx) Fax: (0312)

2 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of5 Resmi Gazete 31 Aralık 2011 CUMARTESi Sayı :28159 YÖNETMEliK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARA YOLU TAŞıMA YÖNETMELiGiNDE DEGişİKLİK YAPILMASıNA DAiR YÖNETMELİK MADDE 1-11/6/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 3 - (i) Bu Yönetmelik; tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır." MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin değiştiri Imiştir. 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde "d) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanhğını, e) Birim taşıt: Yarı römorku veya römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil belgesinde "römork takabilir" ifadesi varsa rörnorkuyla birlikte veya tek başına kamyonu veya tek başına kamyorıeti," MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; "12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa" ifadesi "12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Mücadele Kanunu kapsamına" "(2) Yetki belgesini yenilemek isteyen yetki belgesi sahiplerinin karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak; a) Çalışanların ücret ve çalışma şartlarına, b) Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine, c) Araçların ağırlık ve boyutlarına, ç) Yol ve araç güvenliğine. olarak ve aynı maddenin ikinci fıkrası yetki belgelerinin geçerlilik süresince d) Çevrenin korunmasına, e) Mesleki yeterlilik şartlarına, ilişkin kurallardan; (a), (d) ve (e) bentlerine karşı toplam 15 kez; taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarından herhangi birinin (c) ve (ç) bentlerine karşı toplam io kez, çalıştırdığı şoförlerin herhangi birinin (b) bendine karşı toplam LO kez kusur işlemesinden dolayı idari para cezasına maruz kalmamış olmak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekir." MADDE 4 - Ayııı Yönetmeliğin fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 13 üncü maddesinin üçüncü, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci "(3) C Türü yetki belgeleri için; a) C i yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az i adet özmal birim taşıta b) C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 adet özrnal birim taşıt ile toplam 300 ton taşıma kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine c) C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıt ile toplam 50 ton taşıma kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır." "(8) K türü yetki belgeleri için; a) K i yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtlarla en az 25 ton taşıma kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden i adet özrnal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram' dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K i yetki belgesi için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarıııı sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler. b) K i yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtlarla en az 75 ton taşıma kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden i adet özrnal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram'dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurt içi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; KI yetki belgesi

3 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 2 of5 için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler. c) K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya husus i olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özrnal birim taşıta sahip olmaları şaıttır. Sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuran kişilerin yetki belgesi ücretlerinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram'dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirrnek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 75 fark öderler. ç) K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özrnal birim taşıtlarla en az 30 ton taşıma kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. " kapasitesine, "(9) L türü yetki belgeleri için; a) LIyetki belgesi için başvuranların; 1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıtlarla en az 100 ton taşıma 2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az m 2 'lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istiflerne, paketlerne, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, 3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m 2 'lik kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşmmazın kullanım hakkına, kapasitesine, 4) Türk Lirası sernıaye veya işletme sermayesine, b) L2 yetki belgesi için başvuranların; I) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özrnal birim taşıtlarla en az 150 ton taşıma 2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az m 2 'lik kapalı ve/veya açık alanı haiz ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlarna, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına, 3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 200 m 2, lik kapalı ve/veya açık alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına, 4) Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, " i "(10) M türü yetki belgeleri için; a) M i yetki belgesi için başvuranlann; 1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özrnal birim taşıta, 2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 m 2 'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarrrıa, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, taşınmazin kullanım hakkına, 3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 20 m 2 'lik kapalı alanı haiz bir taşınmazin kullanım hakkına. 4) i2.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, b) M2 yetki belgesi için başvuranların; 1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özrnal birim taşıta sahip olmaları, 2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 m 2 'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolaına gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları, 3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz 20 m 2 'lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları, tamamlamış 4) Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, 5) Şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini şarttır. olmaları, c) M3 yetki belgesi için başvuranların; 1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal birim taşı ta sahip olmaları, 2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 m 2, lik kapalı

4 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 3 of5 ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketlerne ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları, 3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 20 m 2 'lik kapalı alanı haiz bir taşnunazın kullanım hakkına sahip olmaları, 4) Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, 5) Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliklerinin bulunması, 6) M3 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için; şube ya da acente şeklinde 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları, şarttır. " "(1 I) N türü yetki belgeleri için; a) N 1 yetki belgesi için başvuranların; I) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 4 adet özrnal birim taşıta, 2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 100 m 2, lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketlerne ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, taşınrnazın kullanım hakkına, 3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 30 m 2 'lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına, 4) Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, b) N2 yetki belgesi için başvuranlarırı; 1) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 adet özmal birim taşıta sahip olmaları, 2) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 m 2, lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, taşnunazın kullanım hakkına sahip olmaları, 3) Her bir şube için (2) numaralı alt bentte belirtilen nitelikleri haiz en az 30 m 2, lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları, 4) Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları, 5) Şube veya acente şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları, şarttır. " MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştitilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir. "(4) Birinci fıkrada istenilen belge ve beyanlar, elektronik ortamda oluşturulma, sunum ve erişim imkanına bağlı olarak, Bakanlıkça fiziki olarak istenmeyebilir." "(6) Yetki belgelerini yenilernek isteyen yetki belgesi sahiplerinden istenecek belge ve beyanlar, birinci fıkraya aykırı olmamak koşuluyla Bakanlıkça belirlenir." yerıilenmez." MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin i8 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir. "(5) Yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmalar kaldırılmadan yetki belgesi MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiritmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir. olması, "(2) Birinci fıkra kapsamında yetki belgesi değişikliğinin yapılabilmesi için; a) 18 inci maddede belirtilen sürelerin aşılrnaması, b) Değiştirilmek istenen yetki belgesinin veriliş tarihinden itibaren doksan günden fazla bir sürenin geçmiş c) Dönüşüm nedeniyle oluşan bir ücret ödemesi varsa bu ücret ödemesinin yetki belgesi 'yenileme hakkı kaybedilmederı önce ve ödeme bildiriminin oluşturulduğu tarihten başlamak üzere en geç beş iş günü içinde yapılmış olması, ç) Değiştirilrnek istenilen yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmaların kaldırılması, şarttır." "(3) Değiştirilmek istenen yetki belgesine verilmiş muafiyetler varsa söz konusu muafiyetler değiştirme işlemiyle verilen yeni yetki belgesi için geçerli olmaz. uygulanır." değiştiri (4) Değiştirme işlemiyle verilen yeni yetki belgeleri hakkında 43 üncü maddenin onbeşinci fıkra hükümleri MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde Imiştir. "a) Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişikliğin

5 Page 4 of5 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirirler. Bakanlığa bildirim veya söz konusu durumun Bakanlıkça tespiti halinde bu taşıtlar taşıt belgelerinden re' sen düşülür." MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "özınal taşıt sayısını geçmemek" ifadesi, "özrnal taşıt sayısının yarısını geçmemek" şeklinde, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "özrnal taşıt sayısını geçmemek" ifadesi "özrnal taşıt sayısının yarısını geçmemek" şeklinde, (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "50 katını" ifadesi "20 katını" şeklinde, (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan" io katını" ifadesi "4 katını" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(3) Yetki belgesi sahipleri bir yetki belgesi için birden fazla kısa unvan kullanarnazlar." MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. "(2) Yapılan denetimlerde yetki belgesi sahiplerinin hizmet akdi yapmaksızın tespiti halinde durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir." personel istihdam ettiklerinin MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde "(3) Yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ve taşıma senedinin birer nüshasıııı taşıtlarında bulundurmaları MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasının (c) değiştiri Imiştir. değiştirilmiştir. usule göre düzenlenmiş zorunludur." bendi aşağıdaki şekilde "c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile giderrneleri," MADDE 14 - Ayııı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. "(2) Yetki belgesi sahiplerinin, birinci fıkraya i takvim yılı içerisinde 2 kez aykırı hareket ettiklerinin tespiti halinde, ilgili taşıma hattı iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren i yıllık bir süre geçmeden tekrar verilmez." MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(5) Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki yerlerde yolcu indirilip bindirilebilmesi için Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezinin, diğer yerlerde ilgili belediyenin izin vermesi gerekir." MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Gümrük Müsteşarhğı'rnn" ibaresi, "Gümrük ve Ticaret Bakanhğinın" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 17 - Ayııı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(2) ihlal tutanağı düzenleyebilecek personel aşağıda sayılmıştır: a) Bakanlıkça yetkili kılınmış; i) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü personeli. 2) Bakanlık Bölge Müdürlükleri personeli. b) Trafik polisi ve zabıtası. c) Trafik polisinin görev alaııı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli. ç) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın S1l11rkapılarında görev yapan gümrük muhafaza memur/arı ile bunların amirieri. d) Terminallerde görevli belediye zabıtası." ve gümrük muayene MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasıııııı (i) bendinde yer alan "ikinci," ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan "3113/2007" ifadesi "21/312007" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 19 - Ayııı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/3/2007" ifadesi "21/3/2007" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE eklenmiştir Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasıııııı sonuna aşağıdaki cümle "Ancak bu durumda olan yetki belgesi sahiplerinin en az i adet özrnal birim taşıta " MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(I) 13 üncü maddenin sekizinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan yetki belgesi ücretlerindeki 75' lik indirim ve fark oranları 31/12/201 i tarihine kadar % 90, 1/1/ / uygulanır." % tarihleri arasında ise % 85 olarak MADDE 22 - Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(5) D4 yetki belgesi ücreti, 1/1/20 i i -1/1/20 i2 tarihleri arasında % 85, 2/1/ /2012 tarihleri arasında ise % 75 indirimli olarak uygulanır." MADDE 23 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 9 uncu madde eklenmiştir. "GEçiCi MADDE 9 - (1) Bl, B2 ve C2 yetki belgeleri ile L, M ve N türü yetki belgesinde 25 inci maddede belirlenmiş sözleşme li taşıt oranlarından daha fazla olan 31/12/2012 tarihine kadar söz konusu maddeye uygun hale getirmeleri şarttır. Yetki yükümlülüklerini 31112/20 i2 tarihine kadar yerine getirmeyenıerin sözleşmeli taşıtlarının belgelerinden re' sen düşülür." MADDE 24 - Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. belgesi sahiplerinin, taşıt sözleşmeli taşıt sayılarını belgesi sahiplerinden bu tamamı Bakanlıkça taşıt

6 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 5 of 5 "MADDE 89 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakam yürütür." MADDE 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin Tarihi Sayısı 11/6/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin Tarihi Sayısı 1 21/8/ / /12120 LO /8/

7 T.C. ULAŞTıRMA, DENİzcİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIGI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı: B.ll.0.KUG Konu: Süre uzatımı GENELGE (2012/KUGM-02 / GENEL) İlgi a) tarih ve 2010/KUGM- 13/EŞYA sayılı Genelge. b) tarih ve 20111KUGM- 16/YOLCU sayılı Genelge. İlgi Ca)Genelge' de yer alan " " tarihinin " " olarak değiştirilmesi, ilgi Cb) Genelgenin, "Değiştirme usulü, geçiş süreci ve geçici hükümler" başlıklı 3 üncü maddesinin Ca) fıkrasının 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, Cb) fıkrasının 1 inci ve 3 üncü alt bentlerinde yer alan " " tarih ibarelerinin, " " olarak değiştirilmesi, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim. Binali YILDIRIM Bakan DAGITIM: İçişleri Bakanlığı (Ernn.Gn.Md.lüğü, 81 İl Valiliği Ulaştırma Bölge Müdürlükleri İlgili Sektör Kuruluşları Jandarma Gn. Kom.lığı) Ilişkili Kurum/Kuruluşlar TeL OTU 2031 oo TCDD

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler 11 Haziran 2009 PER EMBE Resmî Gazete Sayı : 27255 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 1 İÇİNDEKİLER KONU Sayfa NO BİRİNCİ KISIM... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç... 4 Kapsam... 4 Dayanak... 5 Tanımlar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 9 Yetki belgesi alma zorunluluğu... 9 Yetki

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği.

Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği. T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ YENİLEN MESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili

Detaylı

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı

Detaylı

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK 24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Ekim 2013 PERŞEMBE Sayı : 28801 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/5359 Bazı

Detaylı

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003 Karayolu Taşıma Kanunu Kanunu No: 4925 Kabul Tarihi:10.07.2003 Resmi Gazete: Tarihi: 19.07.2003 Sayısı: 25173 (Asıl) Değişiklikler: 5228 no.lu Kanun (m.49) Resmi Gazete: Tarihi: 31.07.2004 Sayısı: 25539

Detaylı

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu

Detaylı

Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015

Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251 KANUN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015

KANUN. Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251 KANUN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

-> 9 04.02.2015 17:33

-> 9 04.02.2015 17:33 29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251 KANUN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

KANUN. c) Bayi işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin satışına aracılık eden ve kendi adına bağımsız çalışan işletmeyi,

KANUN. c) Bayi işletme: Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin mal ve hizmetlerinin satışına aracılık eden ve kendi adına bağımsız çalışan işletmeyi, 29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251 PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KANUN Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 20/12/2013 GENELGE (2014/KDGM- 01/GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 20/12/2013 GENELGE (2014/KDGM- 01/GENEL) T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 98694136-17865 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması 20/12/2013 GENELGE (2014/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015

KANUN. Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 KANUN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 29 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29251 KANUN PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6585 Kabul Tarihi: 14/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C TÜRÜ YETKİ BELGESİ İPTALİ 2-Yetki Belgesi aslı 3-Taşıt

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 17 /ARAÇ MUAYENE) İlgi: (a) 22/03/2010 tarih ve (2010/KUGM- 08 /ARAÇ MUAYENE) sayılı Genelge. (b) 23/06/2010 tarih ve (2010/KUGM- 11/ARAÇ MUAYENE) sayılı Genelge. (c) 13/10/2010 tarih

Detaylı

15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik)

15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 31 Mart 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26479 15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) Ulaştırma Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Kanun No. 5571 Kabul Tarihi : 28/12/2006

Kanun No. 5571 Kabul Tarihi : 28/12/2006 13 Ocak 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26402 KANUN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU, SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU İLE TURİZMİ TEŞVİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı