T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi"

Transkript

1 T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi STERiL ENJEKTOR DispOSABLE TEKNiK SARTNAMESi 1. Tek kullammhk ve non toksik tlbbi PVC' den yapdml~ 2. Her ye~it igne ueuna, katetere, stepkak v.b.malzemelerle kullamldlgmda ajutajl uymah, ozellikle ajutajl perfuzorlere uyumlu, ajutaj ueu purtizsuz, uygulama slrasmda kolay kmhp bukulmemeli, igne ueu paslanmaz yelikten 3. EnjektOr uzerinde ee ve dizyem yizgileri 4. Ce ve dizyem yizgisi 0' dan ba~lamah 5. <;:izgive rakamlar belirgin ve lslandlgmda silinmemeli 6. Pistonu kolay hareket edebilir, SIVIverirken veya yekerken a~m guy gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektor govdesi yizilmemeli 7. Piston sonuna kadar itildiginde enjektore tam oturmah, enjektor ile piston ueu arasmda bo~luk kalmamah 8. Negatif basmy uygulandlgmda hava kayagl yapmamah 9. Steril tekli paketlerde, ambalaj kenarlan iyi preslenmi~ ve steriliteyi bozmayaeak ~ekilde kolay ayllabilir ozellikte, enjektor ambalajlan birbirinden aynhrken digerinin ambalajl bozulmamah 10. Ambalajm uzerinde uretim ve son kullanma tarihi yazdi ve raf omrti teslim tarihinden itibaren 1 yd 11. Ambalajm uzerinde steril oldugunu gosteren i~aret dlr. SIRANO: 12 STERiL ENJEKTOR(GA VAJ- <;AMU<;LU50 ec.) TEKNiK SARTNAMESi 1. Tek kullammhk ve non toksik tlbbi PVC'den yapl1ml~ 2. EnjektOr egimli yam (4 em ± 2 uzunlukta 4±2 mm yapta) uylu, yam ueu enjektortin orta klsmmda 3. Enjektor ueu, her ye~it foley, nelaton,n/g v.b. kateterle uyumlu 4. EnjektOr uzerinde ee ve dizyem yizgileri 5. Ce ve dizyem yizgisi O'dan ba~lamah 6. <;:izgive rakamlar belirgin ve lslandlgmda silinmemeli 7. Pistonu kauyuk / lastik ba~h, pistonu kolay hareket edebilir, SIVIverirken veya c;ekerken a~m guy gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektor govdesi yizilmemeli 8. Negatif basmy uygulandlgmda hava kayagl yapmamah 9. Steril tekli paketlerde, ambalaj kenarlan iyi preslenmi~ ve steriliteyi bozmayaeak ~ekilde kolay aydabilir ozellikte, enjektor ambalajlan birbirinden aynhrken digerinin ambalajl bozulmamah 10. Ambalajm uzerinde uretim ve son kullanma tarihi ve raf omrti teslim tarihinden itibaren en az 1 yl1 dlf. SIRA NO: STERiL ENJEKTOR igne UCU TEKNiK SARTNAMESi 1. igne uylan steril paketlerde, tek kullammhk, koruyueu klhf iyinde ve non toksik tlbbi PVC' den yapl1ml~ 2. Paslanmaz yelikten imal edilmi~, uygulama slrasmda kolay kmhp bukulmemeli 3. igne ueu purtizsuz ve enjeksiyona uygun 4. igne uylanmn paketleri sterilizasyonu korumak iyin iyi yapi~ml~ ve bir kenan ayma kolayhgl saglayaeak ve sterilizasyonu bozmayaeak ~ekilde aydabilir, enjektor ambalajlan birbirinden aynhrken digerinin ambalajl bozulmamah 5. Ambalajm uzerinde uretim ve son kullanma tarihi ve raf omrti teslim tarihinden itibaren en az 1 yl1 dlr.

2 SIRA NO: ATOMizER SET(PEDiATRiK-YETiSKiN) TEKNiK SARTNAMESi 1. Atomizer set, maskeli tip ve aglzhkh tip olarak, hasta kullammma arz edilebilir ~ekilde tasarlanml~ 2. Maske ve baglantl elemanlan uygun kalitede, non-toksik tlbbi PVC' den yapilml~ dlr. Rahatslzhk veriei koku ic;ermemelidir. Aglzhk, insan ergonomisine uygun 3. Baglantl elemanlan ve maske, hasta ile hava kaynagma uygun ve kolayea baglanabilmelidir. Hortum biikiildiigiinde hava akl~ml kesmemeli 4. Maske, yeti~kin insan ic;in ve kiic;iikler ic;in ergonomik boyutta olup, yiiz formuna uymah, ~effaf, tahri~ ediei olmamah 5. Baglantl hortumu asgari 200 em.+/-l0 em. uzunlukta ve ic;c;apl en az 4 mm. 6. Nebulizer(HAZNE), ~effaf, en az 8 ml. kapasiteli PS Kristal,polipropilen vb. sert termoplastik malzemeden, ic;indeki ilael rahathkla gosteren ~effafllkta 7. Nebulizer 2,5 ml. (1 flakon) ilael 5-10 dakika ic;inde tiiketim yapabileeek ~ekilde tasarlanmah 8. imal ve son kullanma tarihi po~etin iizerinde yazili ve raf omrii teslim tarihinden itibaren en az 1 yil dlr. SIRA NO: OKSiJEN MASKESi(PEDiATRiK- YETiSKiN) TEKNiK SARTNAMESi 1. Burun ve yiiz yaplsma anatomik olarak uygun 2. Yumu~ak tahri~ etmeyen non- toksik tlbbi PVC 'den yapllml~ 3. Maskenin 02 giri~ yeri ile fluometre arasmda ara konnektorii ve hortum uzunlugu 165 em ± 2 4. Arkadan ba~a gec;irilmesi ic;in boyu ayarlanabilir lastigi bulunmah, lastik esnek fakat kolay deforme olmayaeak nitelikte 5. Maskenin her iki yamnda fazla 02 ve C02 C;lkaraeakdelikler 6. Hortumu kaza ile kmlsa bile 02 'yi iletebilme ozelligine sahip ve fleksible 7. Yiizde rahat durmayi saglayaeak tahri~ yapmayan burun iizerine yerle~tirilen inee metal mandah 8. Maskenin hortum klsml ambuya da takilabilir nitelikte 9. Ambalajl tekli. temiz po~et ic;inde. ~effaf 10. Maskenin yiize degen klsml yuvarlatllml~ ve diiz kenarh 11. imal ve son kullanma tarihi po~etin iizerinde yazili ve raf omrii teslim tarihinden itibaren en az 1 yd dlr. SIRA NO: NAZAL OKSiJEN KANULU(PEDiATRiK-YETiSKiN) TEKNiK SARTNAMESi 1. Yumu~ak ve ergonomik burun giri~leri 2. Tasanml mukoza kurumasml engelleyeeek ~ekilde 3. Burun giri~lerinin tasanml pediatrikte c;oeuklara gore yapilml~ 4. Standart baglantl konnektorii bulunmah 5. Toplam uzunlugu 205±5 em. 6. Kullamml kolay ve rahat 7. imal ve son kullanma tarihi po~etin iizerinde yazlh ve raf omrii teslim tarihinden itibaren en az 1 yd dlr. SIRA NO: BisTURi TEKNiK SARTNAMESi 1. Bisturi karbon c;elikten imal edilmi~ 2. Bisturi numarasi ile uyumlu, bisturi sapma uygun, kolay C;lkartlhp takllabilmeli, kullamrken yuvasma iyi oturmah, yerinden oynamamah 3. Bisturi doku keserken kmlmamah, biikiilmemeli ve kolay C;lkmamah 4. Bisturi dokuyu iyi kesmeli, ameliyat siiresinee keskinligini kaybetmemeli 5. Bisturi ameliyat sonuna kadar korozyona ugramamah, parlakhgml korumah, kararmamah 6. Paket iki kat, l.kat bisturinin paketi kesmesini engelleyeeek kahnhkta aliiminyum folyo, aliiminyum paketin i9inde bisturinin gevresinde delinme, kesilmeyi engelleyen yaplda kaglt 7. Paketin iizerinde; bisturinin ~ekli, son kullanma tarihi, lot numarasi, sterilizasyon yontemi dlr. 8. Markasl okunakh olarak yazilmah 9. Bisturi paket ac;lhrkenkolay ac;ilmah, YlrtIlmamah

3 10. imal ve son kullanma tarihi po~etin uzerinde yaztll ve raf omru teslim tarihinden itibaren en az 1 ytl dlf. SIRA NO: HEMOW AK DREN TEKNiK SARTNAMESi 1. Du~uk baslllyh yara drenajl saglamah ±4 ml. kapasiteli 3. Maksimum hava bo~altma iyin kolay hava bo~altabilmeli 4. Drenaj kateteri yumu~ak, kateterin ucundan itibaren cm. lik klsml delikli ve radyoopak yizgili 5. Koruklu klslm slkl~tlflldlglllda iyinde negatif basllly olu~mah ve hava kolayca bo~almahdlf. 6. Hortum uzerinde bir adet klemp bulunmah 7. Kateter ve koruklu klslm non-toksik tibbi PVC'den ve igne paslanmaz yelikten imal edilmi~ 8. Steril ambalajda ve etilen oksit ile steril edilmi~ 9. Y Konnektbr dren boyutuna gore kesilebilmeli 10. imal ve son kullanma tarihi po~etin uzerinde yazlh ve raf omru teslim tarihinden itibaren en az 1 ytl dlf. SIRA NO: 31 MiNiwAK TEK GiRiSLi TEKNiK SARTNAMESi 1. Du~uk baslllyh yara drenajl saglamah ±2 ml. kapasiteli haznesi 3. Maksimum hava bo~altma iyin kolay hava bo~altabilmeli 4. Drenaj kateteri yumu~ak, delikli ve radyoopak yizgili 5. Koruklu klslm slkl~tmldlglllda iyinde negatif basllly olu~mah ve hava kolayca bo~almahdlr. 6. Hortum uzerinde bir adet klemp bulunmah 7. Kateter ve koruklu klslm non-toksik tlbbi PVC'den ve igne paslanmaz yelikten imal edilmi~ 8. <::iftkat steril ambalaj iyinde ve etilen oksit ile steril edilmi~ 9. Y Konnektbr dren boyutuna gore kesilebilmeli 10. imal ve son kullanma tarihi po~etin uzerinde yaztll ve raf omru teslim tarihinden itibaren en az 1 ytl dlf. SIRA NO: 32 AGIZ HAKIM SETi TEKNiK SARTNAMESi 1. Dudak ve aglz temizligi amaclyla kullamma uygun 2. Hipoalletjik, ph degeri notr 3. Tahri~ etmeden dudak ve aglz iyi temizligi etkin yapabilecek aglzda toksik etkisi olmayan, sunger ktsml ve tutma yubugu 4. Aglz baklm setinin iyinde en az 20 adet tutma yubugu ve tutma yubugunun sunger klsml kesinlikle ylkmamah 5. Sungeri ve tutma yubugunu bastlrarak temizlemeye (baslllca) uygun ~ekilde yaptlml~ 6. Tutma yubugu kolay kmlmayacak baslllca dayamkh materyalden yapllml~ 7. Sunger klsml yubugun sadece ba~llll degil etraflm da saracak ~ekilde geni~ 8. Antiseptik ozelligine ek olarak aglz mukozasllll tahri~ etmeden aglz iyinde kalan glda artlklanm paryalaylp temizleme ozelligine sahip enzim / enzimler iyermeli 9. Nemlendirici kremi/jeli dudagl uzun sure nemli tutmah 10. Nemlendirici kremi/jeli 15 ml ± Nemlendirici kremi suruldukten soma dudakta beyaz bir tabaka olu~turmamah 12. Aglzda iyi tat ve ho~ koku blrakmah 13. imal ve son kullanma tarihi po~etin uzerinde yaztll ve raf omru teslim tarihinden itibaren en az 1 yll dlr. 14. Teklif eden firmalann fiyatlanmn e~it olmasl halinde hidrojen peroksit iyermemesi tercih nedeni olacaktlr. SIRA NO: ASpiRASYON SONDASI TEKNiK SARTNAMESi 1. Seffaf, tahri~ etmeyen ve non-toksik tibbi PVC' den uretilmi~ 2. Yuzeyi giri~ kolayhgl saglamah, bukulmeyi onleyen uygun sertlikte 3. Travma olu~turmayan yuvarlatllml~, aylk distal uy, doku emilmesini onleyen yapraz iki yan deligi

4 4. Numaralan kolayea aylrt edebilmek i9in renkler ile kodlanml~ ve standart aspirasyon ekipmanlanna kolayea baglanaeak ~ekilde imal edilmi~ bir konnektore tutturulmu~ ve uzunlugu 55±5 em. 5. Katater endotrakeal tiip i9inde ileri geri kolayhkla hareket edebilmeli 6. Tek tek ambalajlanarak sterilizasyonu yapl1ml~ 7. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yaz111, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yl1 dlf. SIRA NO: 41 AspiRA TOR HORTUMU KAUCUK TEKNiK SARTNAMESi 1. Kau9uktan imal edilmi~ ve kolay kmhp, biikiilmemeli 2. AspiratOr ekipmamna uyumlu dlf. 3. Numuneler ihale a~amasmda degerlendirileeektir. SIRA NO: 42 AspiRA TOR SETi TEKNiK SARTNAMESi 1. Hortuma paralel dl~tan destekleyiei 9lkmtllara sahip olarak biikiilmeye diren9li yaplya sahip 2. Hortum yumu~ak fakat vakumla daralmayaeak yaplda dlf.hortum uzunlugu 21 0±5 em 3. Hortumun kesiti 5,5x 8,5 mm 4. Bir ueu sabit konnektorlii diger ueu kesilebilir (3 farkh kahnhkta konektore adaptasyon) konnektore sahip 5. U9 klsmmda yankauer aspirasyon ueuna sahip 6. U9 90k ama9h kullamma uygun olup ergonomik,tek par9a, sert, dayamkh ve gii91udoku retraksiyona sahip 7. Aspirator ueu dort yan delik ve aklml engellemeyen geni~ i9 9apa sahip 8. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yaz111, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yl1 dlf. SIRANO: 43 DEZENFEKTANLI KiLiTLENEBiLiR ASpiRASYON SiSTEMi TORBASI TEKNiK SARTNAMESi 1. Torbalar enfeksiyon kontrolii ama9h dezenfektanh 2. Torba i9indeki dezenfektan madde kapah tiip i9inde olaeak ve torba kullamlaeagl zaman tiip a91larak dezenfektan maddenin torba i9ine yayl1masl saglanmah 3. Torba dolduktan soma kilitlenebilmeli ve bu kilit bir daha a91lamaz ozellikte 4. Torbada kopiik onleyiei ajan bulunmah 5. Torbalar valfli ve torba doldugunda aklm kesilmeli, valfli sistem SIVlYIge9irmeyen ozellikte 6. Torbalar disposable esnek, plastik, ~effaf 7. ihaleyi alan firma hastaneye 2000 ml haeimli torba teslim edebilmeli 8. Torbada bakteri tutma ozelligine sahip filtre sistemi, bu filtre 0.2 mikrondan biiyiik mikro organizmalann ge9i~ine izin vermemeli, bununla ilgili gerekli dokiimanlar ilgili birimlere verilmeli 9. Torbalar diki~siz ve yekpare, torba iizerinde kullamm kolayhgl a9lsmdan 2 adetten fazla port bulunmamah 10. Torbalar SIVI ile dolu iken kaza ile dii~iiri.ildiigunde veya devrildiginde par9alanmaz, akltmaz ve slzdlrmaz ozellikte 11. Kendisine uyumlu Kanistere yerle~tiginde vakum uygulandlgmda Kanisterin ~eklini almah, kanisterler sterilizasyon i9in buhar otoklavma dayamkh 12. Hastaya uygulama line PVC ve uzunlugu en az 1.8 m ueunda vakum kontrolii finger bulunmah 13. Aspirator sistemini kuran firma Hastanemiz teknik servisinden bir eleman denetiminde kurma i~lemini yapmah 14. Montaj malzemeleri krom nikel ve paslanmaz 9elik 15. Enfeksiyon kontroli.i saglanmasl amaelyla torbalarla birlikte % 10'u kadar SIVIjelle~tiriei ajan verilmeli 16. Hastane idaresinin istegine gore firma gerektikge yedek malzeme getirmeli 17. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yaz111, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yl1 dlf. 18. Sistem ile aspirator arasmdaki gerekli miktardaki hortumu ihaleyi alan firma temin etmek zorundadlr.

5 SIRA NO: FEEDiNG TUP (BESLENME KATATERi) TEKNiK SARTNAMESi 1. Enteral beslenme uygulamasmda nazogastrik kullamml iyin uygun ozellikleri 2. Hastamn konforunu saglayacak, uygulama kolayhgl getirecek ve uzun siireli ( giin ) hiy degi~meden kullamml saglayacak ~ekilde non-toksik tlbbi PVC'den imal edilmi~ ikili giri~ ( Y konektor ) ozelligi ile gerektiginde farkh amaylar iyin (Ylkama, ek ilay takviyesi vb. ) kullamlabilmelidir. 3. Uzunlugu 50±5 cm. dlr. (nazojejunal uygulamalarda kullanabilmek iyin) Uzunlugu belirten i~areti dlf. Tamaml radyoopak 4. Uriiniin bitiminde, sondanm yutturulmasml kolayla~tlfan ve mide lokalizasyonunu saglayan bir aglrhk iinitesi I rehber tel iyermeli 5. Bolus iistiinde, beslenme SIVISlmn sindirim sistemine akacagl delikler, tlkanma riskini minimuma indirecek ~ekilde farkh lokalizasyonlarda ve birden fazla saylda bulunmah 6. Su ile kayganla~an ( lubricant) ozelligi ta~lmah 7. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yaztll, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 ytl dlr. SIRA NO: MiDE SONDASI TEKNiK SARTNAMESi 1. Yuvarlak uylu ve atravmatik, en az 3 delikli, 125±2 cm uzunlugunda, non-toksik tlbbi PVC'den iiretilmi~ 2. Uzerinde i~aretlenmeye yardlmcl radyoopak yizgiler bulunmahdlr. 3. DI~anda kalan ucu beslenme setleri ve yam agaci ile baglantlya uygun 4. Renk kodlu 5. Temiz tekli paketlerde ambalajlanml~ 6. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yaztll, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 Ytl dlr. SIRANO: 52 DAMLA AYAR SETi TEKNiK SARTNAMESi 1. Akl~ hlzl mllsaat 2. Mayi ayar seti hassas olup, ayarlandlgl olyiide SIVIakl~lm saglamahdlr. Sapma oram % ±5'in iizerinde olmamahdlr. 3. Ayarlanan akl~ hlzl sabit kalmahdlr. Hasta hareketi ile ayan bozulmamahdlf. 4. Y-enjeksiyon portu bulunmah 5. Setin uzunlugu en az 50±5 cm olup set yumu~ak kolay kmlmayan ozel malzemeden yaptlml~ 6. Mayi ayar setinin ayar kademeleri mil saat olarak tanzim edilmi~ 7. Luer lock konnektorii bulunmah 8. Lateks iyermemelidir ve lateks iyermedigi ambalaj iistiinde belirtilmeli 9. Set iizerinde hariyten ilay zerketmek iyin tlpa bulunmah 10. Steril tek ambalaj iyinde 11. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yaztll, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll 12. Ayar setinin yamnda kullanma prospektiisii bulunmah bu prospektiiste setin taktlma ~ekli resimli olarak belirtilmeli 13. Her 500 adet mayi ayar seti iyin 1 adet olyiim cetveli verilmelidir. 14. Kurum gerekli gordiigii takdirde bu konuda yetkili otoritelere mayi ayar setinin hassasiyetini test ettirebilir. Bu durumlarda test masraflan katlhmci firmalar tarafmdan iistlenilir. SIRA NO: 53 TAHTA ABESLANG TEKNiK SARTNAMESi 1. Yiizeyi diizgiin,piiriizsiiz ve kaygan veya 100 adetlik ambalajh kutularda 3. Ah~ap malzemeden imal edilmi~ 4. Uy klslmlan oval 5. Uygulama alamm tahri~ etmemeli 6. Uygulama slrasmda egilmemeli ve kmlmamah

6 7. En az 15 em uzunlugunda ve en az 1,8 em eninde 8. Kahnhgll,5 mm ile 2 mm arasmda 9. Disposible 10. Ambalaj iizerinde iiretiei firma, ambalaj saylsl ve diger bilgiler bulunmahdlr. SIRA NO: 54 FLOGART (VOLUMETRiK infuzyon POMPASI) KAN VERME SETi TEKNiK SARTNAMESi 1. Ambalaj ve ana iiriin kokusuz malzemeden yaptlmahdlr. 2. Setin serum a giren klsml keskin ve girerken kmlmayaeak kadar dayamkh dlr. Seder kan ve kan iiriinleri ile diger slvtlann uygulanmasma uygun dlr. 3. Setin kan iiriinleri uygulamalan iyin uygun 200 mikron damlama haznesi filtresi bulunmahdlr. 4. Enjeksiyonlann yaptlabilmesine uygun en az bir adet Y giri~i bulunmahdlr. 5. Set pompaslz kullamma uygun, SIVlmnakl~ hlzmm elle ayarlanabilmesine olanak saglayan makara klempi bulunmahdlr. 6. Distal uy, kateter ve IV ignelere guvenli bir ~ekilde baglantiya izin vereeek ~ekilde luer tipi kilidi dlr. 7. Set steril, non pirojenik,tek parya, biikiildiigiinde eski halini almahdlr. 8. Setlerin uzunlugu her tiirlii uygulama iyin en az 245 em dlr. 9. SIVIakl~ hassasiyetini saglayabilmek iyin set ve pompa aym firma tarafmdan iiretilmi~ dlr. 10. Son kullanma tarihi ambalaj iizerinde yaztll dlr. SIRA NO: 55 FLOGART infuzyon SETi TEKNiK SARTNAMESi 1. Setin seruma giren klsml keskin ve girerken kmlmayaeak kadar dayamkh 2. Hava giri~inde bakteri filtresi bulunmah 3. Enjeksiyonlann yaptlabilmesine uygun en az bir adet Y giri~i bulunmah 4. Set pompaslz kullamma uygun, Slvmm akl~ hlzmm elle ayarlanabilmesine olanak saglayan makara klempi bulunmah 5. Distal Uy, katater ve i.v. igneleri giivenli bir ~ekilde baglantiya izin vereeek ~ekilde luer tipi kilitli 6. Set steril, non pirojenik, tek parya, biikiildiigunde eski halini almah 7. Setle ilgili teknik bilgiler talep edilmesi halinde, firma tarafmdan saglanmah 8. Setler kullamlaeagl pompalar ile birlikte teslim edilmeli 9. Cihazlann anzasi durumunda en gey iiy giin iyerisinde onanm iieretsiz olarak teknik servis elemam tarafmdan yaptlmah,onanlamayaeak durumda olan pompalar on gun iyinde degi~tirilmeli 10. Pompalar ile ilgili teknik egitim ve siiresiz baklm saglanmah 11. Pompa her tiirlii parenteral soliisyonun, kan ve kan iiriinierinin i.v. uygulamml iyin aynea epidural uyguiamalar iyin kullamlabilmeli 12. Pompada aklma kar~l ortaya ylkan direny degi~ikliklerini gosterebilmeli 13. Pompada verilmesi gereken haeim tamamlandlgmda sesle uyan vermeli ve damar aylk kalaeak ~ekilde (saatte 5 m!' ya da daha dii~iikbir hlzda) infiizyona devam etmeli 14. infiizyon hlzi ayarlanabilmeli ve en yava~ saatte 1 m!' ve en yok saatte 2 litre infuzyonu geryekle~tirebilmeii 15. Belirli bir zaman siireeinde belirli bir haemin infuzyonu istendiginde aklm hlzi otomatik olarak eihaz tarafmdan hesaplanabilmeli 16. Okliizyon ve sette hava olmasl durumunda otomatik olarak durmah ve sesli i~itilebilir bir alarm vermeli 17. Cihaz istenildiginde oneeden programlanan farkh aklm hlzlanm ardl~lk olarak uygulayabilmelidir. 18. Cihaz 22 V ~ebeke aklml ile yah~mah ve aklm kesintilerinde otomatik olarak devreye giren akiisii bulunmah ve en az 6 saat siire akii yeterli 19. Cihaz turn infiizyonlan %+/-5 duyarhhkla geryekle~tirebilmeli 20. infuzyon seti uhdesinde kalan firma setlerle birlikte miinferit sozle~me esnasmda hastanenin ihtiyaema gore teslim etmeiidir. SIRA NO: 56 ABOTT infuzyon SETi TEKNiK SARTNAMESi 1. Setin serum a giren klsml keskin ve girerken kmlmayaeak kadar dayamkh

7 2. Seruma takarken kuvvet verebilecek ve seruma giren keskin klslma kullamcllllll temasllll onleyecek kulakylklar 3. Hava giri~inde bakteri filtresi bulunmah ve istege bagh kullamm iyin filtre uzerinde kapak 4. Alt yolda bir Y giri~i 5. Hava tutulmaslm saglamah ve volumetrik SIVIakl~lm saglayacak kaset mekanizmasllla sahip 6. Kaset SIVIslzdlrmaz ozellikte 7. Set pompaslz kullamma uygun ve bunun iyin SIVIakl~ duzenleyicisi 8. Buna ek olarak klemp bulunmah 9. Uy klsml katater aglzlanna ve i.v. igne giri~lerine uyumlu 10. Set steril, nonprojenik ve tek parya bukuldugunde tekrar eski haline almah 11. Kaset yift kanaldan iki farkh ahp bunlan infuzyon pompasllldaki bilgilere gore farkh hlzlarda ve dozlarda aym kanaldan dagltabilme ozelligine sahip 12. Set pompadan ylkanldlglllda otomatik olarak kilitlenmeli ve serbest akl~a geymemeli 13. Kaset uzerinde proksimal veya distal yol hava sensorlerine, distal basllly olyum sensorlerine uygun paryalar bulunmah 14. Sekonder SIVIgiri~ yeri standart hastane seti ve enjektorlerine uygun 15. Hassas ilaylann infuzyonunda onem gosteren set distal, proksimal, kaset dolum hacimleri yuklenici firma tarafllldan bilgi olarak verilmeli 16. infuzyon seti uhdesinde kalan firma setlerle birlikte munferit sozle~me esnaslllda hastanenin ihtiyacllla gore teslim etmelidir. SIRA NO: FOTOTERAPi GOZ BANDI TEKNiK SARTNAMESi 1. Koruyucu gozluk 3 kattan olu~mahdlr. I.Kat lamine orgii malzemeden imal edilmi~, 2.kat 1/8 inc kallllhkta siyah polyethylene kopuk, 3.kat lamine orgu malzemeden imal edilmi~ ve tabakalar birbirinden kolay aynlmamah 2. Koruyucu gozluk tespit klsrnl bebek ~akagllla yapi~mah, cilde tern as bolgesi hydrocolloid yapi~tmci, en az 30 sn.de yapi~abilrneli, hydrocolloid bolgenin diger yuzii Clrt clrth bant bu sayede koruyucu rahathkla tutunabilmeli 3. Bu ~akak tespit bandl uzerinden goz koruyuculan kolayhkla ylkabilrneli, gev~etrne ve daralma kolayhkla saglanabilmeli 4. Kafa yapisllla uygun olrnah, Bebegin bumunu kapatmadan sadece gozlerini kapamah, ba~a tespit edilebilmeli ve bebek ba~llll hareket ettirdigi zaman gozlerden kaymamah 5. Kullamm esnaslllda yuzden ylkmamah 6. Yumu~ak ve latekssiz rnalzerneden yapllml~ olrnah, cildi, gozleri tahri~ etrneyecek ve boyarnayacak malzemeden yapllrnl~ olrnah 7. Fototerapi bandl nanornetre radyasyon arahgllldaki UV l~lllianm kesrneli 8. Fototerapi goz bandl en az %99,5 ultravioleyi kesmelidir ve kattllrncl firma uv engelleme yuzdesini baglmslz otoritelerce verilen sonuylanm komisyona belgeyle sunmah 9. Fototerapi goz bandlll %99,5 engelleme yapabilen UV filtresinin ozelligini kaybetrnernesi iyin umn nonsteril dlr. SIRA NO: FOTOTERAPi LAMBASI TEKNiK SARTNAMESi 1. Her bir ampulun net aglrhgl gr 2. Ampullerin esas uygulama alam Medikal Terapi olrnah 3. Ampullerin kullamm suresi en az 2000 saat olrnah 4. Arnpullerin onaylanrnl~ gucu 20 watt 5. Ampullerin yah~ma voltajl 57 volt aklml 0,37 amper 6. Beyaz renkli olan gun l~lgl,mor renkli olan mor l~lk vermeli 7. Dortlu taklm halinde kullamldlglllda 40 cm mesafeden en az 8 rnw/cm2/nm l~llliarna ~iddeti 8. Tup klhfl ya da kompakt tek uylu du~uk basllly Clva buharh tloresan ampul 9. Teklifveren firma teklif ettigi ampulun teknik ozelliklerini katalog uzerinde gostermelidir. SIRANO: 62 idrar TORBASI(MUSLUKLU) TEKNiK SARTNAMESi 1. En az 1000 ml, kapasiteli

8 2. Torba ilzerinde seviye belirtir t;izgiler, her 50 ml arahklarla dereeelendirilmi~ ve 500 ml de bir rakam ile dereeeler yazl1ml~ ve idrar miktanm dogru gostereeek yaplda 3. Torbadaki idrann hastaya donmesini engelleyen t;ek valf sistemi 4. Musluk klsml ileri-geri hareketle t;ah~mah, kendiliginden musluk at;llmamah ve idran a~agl slzdlrmamah 5. Torbamn ilst iki yamnda askl delikleri bulunmah, klsmma asklyl takarken gilt; veya ek kesiei alet gerektirmemeli 6. idrar Torbasl muslugu kapah iken torbanm hit;bir yerinden idran slzdlrmamah 7. Tamamen dolu iken askl deliklerinden asl1dlgmda delikler 24 saat dayanma kapasitesinde 8. Hortumun ueunda konik konnektor bulunmah 9. Konnektor ilzerinde kapak, kapak iyi oturmah kendiliginden t;lkmamah 10. Sondaya takl1an konnektbr ueu tam oturmah ve sondayla uyumlu ve idrar slzdlrmamah 11. Ornek alma portu 12. Torba ve hortumu ~effaf, idrar hortumdan get;erken hortumun ve torbamn etken maddesi idrann rengini degi~tirmemeli, 13. Hortum uzunlugu en az 75 em., hasta yatarken foley ile torba arasmdaki hortum gerilme ve t;ekilme yapmayaeak uzunlukta ve bilkillme yada kmlma olu~turmayaeak yeterlilikte esnek 14. Her 300 torba ile birlikte bir adet hasta yatagl yamna asl1maya uygun metal idrar torbasl askisl ileretsiz olarak verilmeli 15. idrar yert;ekimi ile torbaya rahathkla d 16. Ara line ile idrar torbasl bir biltiln halinde, ek yerinden idrar slzdlrmamah 17. Her bir idrar torbasl koruyueu bir po~et it;inde, ilzerinde ilrilniln adl 18. Cilde yapl~an klsml deriyi tahri~ etmemeli ve iyi yapl~ma ozelligi dlr. (anti alletjik dlr.) 19. Ambalaj ilzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazlh, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll du. SIRA NO: idrar TORBASI (BEBEK icin)teknik SARTNAMESi 1. Paketler tek kullammhk ve steril 2. Dl~ koruma po~eti rahat at;l1mah 3. Kullamm slrasmda yapl~kan bolge kagldl kolay kaldmlabilmeli ve ek yapl~tmellara gerek kalmamah 4. Torba agzmdaki yapl~tmel eilde t;ok iyi yapl~mah 5. Yapl~tmel eiltte alerji v.b. sebep 6. Torbamn at;lk olan bolgenin it; klsmmm t;evresinde, idrann dl~an kat;masml onleyen bir destek 7. Torba idrar yaplldlktan soma dahi yapl~kan ozelligini yitirmemeli, idrar torbasl t;lkanlana kadar slzdlrmazhk devam etmeli 8. idrar torbasl yapl~kan bolgedeki kaglt aynldlktan soma rahatt;a torba at;lhp t;oeuga yapl~t1rabilme ozelligine sahip 9. idrar torbasmm Ylrtlk, delik veya biltilnil bozuk olmamah 10. Erkek t;oeuklar it;in at;lkhk daire ~eklinde dlr.klz t;oeuklar it;in idrar torbasl perine bolgesine ge1en at;lkhk ~ekline gore iki boy, klz t;oeuklar it;in; a- Perine bolgesine gelen at;lkhk bilyilk oval (Si~man t;oeuklar it;in) b- Perine bolgesine gelen at;lkhk kilt;ilk oval (Dil~ilk kilolu t;oeuklar it;in) ~er veya 100er adet paketler ~eklinde 12. Torba PE, PVC vb. termoplastik malzemeden yapllml~ ee haeminde, haeim skalalan bulunmah 14. Ambalaj ilzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazlh, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yl1 dlf. SIRA NO: 65 SAATLiK idrar TORBASI 500 ML. TEKNiK SARTNAMESi 1. Olt;ekli toplama odasl 500 mi. kapasiteye sahip,50 mi.'ye kadar hassas olt;ek dort bolmeli hidrofobik bakteri filtreli, ta~mayl onleyen bypass sistemi 2. Tilm bolmeleri aym anda bo~altan musluk, ayarlanabilir askl baglan bulunmah 3. Toplama kabmm altmda 2000 ml kapasiteli 100 ml arayla i~aretlenmi~ ve alttan bo~altma musluklu idrar torbasl, 120±5 em. geni~ t;aph, Hortum klvnlmalara ya da bilkillmelere dayamkh idrar akl~ma engel te~kil etmemeli ve geri kat;masml engelleyeeek nitelikte

9 4. Toplama bohimiine gelen line iizerinde klemp, baglantl konnektorii, konnektor iizerinde ornek alma portu bulunmah 5. idrar bo~altma muslugu idrar kaylrmamah, akllltl yapmamah 6. Kullamma hazu kontanimasyonu onleyen kapah sistem dizaymnda 7. Alt idrar bo~altma muslugu kolay aytlabilir 8. iy yiizeyleri birbirine yapi~lk olmamah 9. idrar torbasl non-toksik tlbbi PVC'den imal edilmi~ 10. Toplama boliimiinden idrar torbasllla musluk aytlmadan idrar bo~almamah 11. idrar torbasllllll toplama kabl ile birle~tigi yerin altlllda toplama kabllla donii~ii onleyen valf 12. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yaztll, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll du. SIRA NO: intranul TEKNiK SARTNAMESi 1. Kaniil klsml Virgin teflon (PTFE) den yaptlml~ 2. Kaniil X-ray l~lllianna kar~l radyoopak ozellik ta~lmah 3. igne ucu, hastada aciyaratmayacak ~ekilde sivri ve uygun kesimli 4. Kaniil kendi kendine kapanan enjeksiyon portlu, enjeksiyon porto kapakh 5. Kaniiliin IV pu~e yapllan enjeksiyon portu kapagl tam oturmah, istemsiz ayllmamah 6. Enjeksiyon portu hareketli kanatlann tam iizerinde 7. IV kaniiliin kapagl vidah ve serum seti, kan seti step-cock ve vb. baglantllarla uyumlu 8. Renk kodlu, yaplan uluslararasl standardllla uygun 9. igne plastik klhfl damara girerken yelik igne ile uyumlu 10. Plastik klhf, kaygan ve ~effaf, delik ya da yatlak olmamah 11. Yaplsal ozelligi nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca girmeli damara girerken plastik klhfbiiziilmemeli, geriye klvnlmamah 12. Plastik dl~ klhf, slynlma riskine kar~l konik formda ve kaniil ucunun ba~lama noktasllla kadar uzanmah ve kaniil kullanma esnaslllda plastik klslm ciltten kolayca girebilmeli 13. Plastik dl~ klhf, kolay ponksiyon iyin ozel forumda ince yeperli yiiksek aklm hlzh teflondan, 14. DI~ yiizey iizerinde radyoopak yizgi 15. Kaniil hidrofob ve transparan kan tutuculu 16. Kaniil arkaslllda aynlabilir luer lock kapakylk ve Luer lock koruyucu kapagllllll dl~ ucu kapah 17. Sabitlemenin yok rahat yapl1abilmesi iyin, kanatlann yumu~ak, rahat, ayl1abilir ve iz blrakmayacak ~ekilde 18. Steril tekli paketlerde 19. intraket ambalaj I steriliteyi bozmayacak ~ekilde kolay ayl1abilir 20. Steril ambalaj depolama esnaslllda Ylrtlhp kmlmayacak materyalden 21. Kaniil tek elle kullamlabilir yaplda dizayn edilmi~ 22. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazlh, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll dlf. SIRA NO: ENJEKSiYON VALFLi GUVENLi IV KANUL TEKNiK SARTNAMESi 1. Tek elle ponksiyon teknigine uygun dizayn edilmi~ 2. igne yaralanmalanm onleyen kendi kendine active olan igne ucunda otomatik giivenlik klipsi, igne ucundaki giivenlik (koruma) METAL klipsi igne kapillerden ylkanldlgmda kendi kendine aktive olabilecek ozellikte veya kaniil kapah devre korumah model ise igne yaralanmalanm onlemek iyin ve kana bula~an igne dl~anda kalmaylp kaniil kullamldlktan soma igne tamamen guvenlik haznesine girecek ~ekilde kapah devre ozellikte korumah 3. Metal igne kapiller iyersinden ylkanhrken herhangi bir guyliikle kar~lla~llmamah ve kapiller venden ylkmadan metal igne kapillerden kolayca ylkanlabilmeli 4. Teklif edilen iiriin igne ucu korumah klipli tip ise igne iizerinde kaniil kilitlendikten soma klipsi tutan ve a~agl kaylp dii~mesini engelleyen bir yentik 5. FEP- Teflon kapiller 6. Kolay ponksiyon iyin ozel form verilmi~ kapillerli 7. Diizgiinyiizey, gomiilmii~ radyoopak yizgili

10 8. inee eidarh, yiiksek aklm hlzh 9. Kendi kendine kapanan enjeksiyon valfli 10. Hareketli fiksasyon kanatlan 11. Enj eksi yon valfi, hareketli kanatlann tam iizerinde 12. Kan geri aklmlm kolayea gorebilmek ivin metal igne arkasmdaki kan tutueu boliimii tam transparan 13. Hidrofoblu kan tutueu ve Luer-Loek kapakh 14. Aym steril ambalj iversinde kaniil ile birlikte Luer-Loek kapak 15. Uluslararasl renk kodlu 16. PVC'siz steril ambalajda 17. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazlh, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll dlr. SIRA NO: 74 UC;LUMUSLUK TEKNiK SARTNAMESi 1. Mayi akl~lm yonlendirme veya aym anda birden fazla mayi vermeye uygun 2. Govdesi ~effaf polyearbonate malzemeden yapdml~ 3. Ana valfi 360 dereee donebileeek nitelikte 4. Ana valfin iizerinde akl~ yoniinii gosteren oklar 5. 4,5 bar/saniye hava ve 4,5 bar130 dakika su basmema dayamkh,kolay vatlamamah 6. Bir doner male ve iki female luer lock konnektore sahip 7. Setlerle baglantl yapan uvlan setlere iyi oturmah, setlerden kolayea aynlmamah 8. Baglantl ve ek yerlerinden SIVI akltmamah 9. En az 3 koruyueu kapagl 10. Kapaklanmn arkasl av1k olmamah 11. Renk kodu 12. Tekli steril paketlerde 13. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazdi, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yd dlr. SIRA NO: KELEBEK SET TEKNiK SARTNAMESi 1. Silikonlu,ultra keskin, paslanmaz velik bir igneye sahip 2. Esnek tespit kanatlan ile guvenle kullamlabilmeli em. uzunlugunda yumu~ak, biikiilmeye direnvli bir hortuma sahip dlr.bu hortumun diger ueunda ise luer konnektor yada kontaminasyonu onleyen tlkavh rekord konnektor bulunmah 4. Renk kodu meveut 5. Tekli steril paketlerde 6. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazdi, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll dlr. SIRANO: 77 LAVMAN SETi TEKNiK SARTNAMESi 1. Non-toksik tlbbi PVC'den yapdml~ 2. Lavman torbasl, katater, klemp, ortii, eldiven ve sabun bulunmah 3. Torba 1750 ml. kapasiteli, milimetre olvekli ±5 em travma olu~turmayan yuvarlatllml~ av1k distal Uv ve iki vapraz yan delikli katateri ile kolay ve giivenilir kullamma sahip 5. Setin distal ueu en az travmatize edeeek sertlikte ve iizerinde koruma kapagl veya klhfl 6. Koruyueu kapak veya klhf kendiliginden vlkmamah, iyi yerle~mi~ 7. Kapama klempi 8. Lavman SIVISI; dl~andan herhangi bir basmv gerektirmeden, yervekimi etkisi ile kolayhkla gidebilmeli 9. Set tek kullammhk 10. Kapah temiz paket ivinde ambalajlanml~ 11. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazlh, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yi1 du. SIRA NO: MUAYENE ELDivENi TEKNiK SARTNAMESi

11 1. Tabii kauyuktan cerrahi amayla iiretilmi~ 2. Eldiven konylan uzun ve boks gomlegini tutacak ~ekilde 3. Eldiven konylan klvlrmah 4. Eldivenler, elin ~eklini almah 5. Ylrtl1maya,delinmeye kar~l dayamkh, birbirine yapi~mamah 6. Eldivenlerin iy yiizeyi kaydmci ile kaplanml~ 7. Eldivenler giyilip miidahale iyin cilde dokunulunca cilt hissedilebilmeli 8. Hipoallerjik, elde kuruluga neden olmamah 9. Geyirgen olmamah 10. Kullamm kolayhgl saglayacak 100'er adetlik ambalajda ve renk kodlu, ambalaj dayamkh bir kartondan yapl1ml~ ve kolayca goriiliip ayl1abilen ve kullamlabilen a91h~yerine sahip dlr. SIRA NO: DUBLEX ELDivEN TEKNiK ~ARTNAMESi 1. Yiiksek risk ta~lyan cerrahl miidahalelerde alt-iist yift koruma saglamak amaci ile farkh renkte 2 yift lateks eldivenden 2. Set iyinde eldivenler pudraslz 3. Boyutlan hastanenin talebine gore verilebilmeli 4. Avuy iyi ve parmaklara en az tazyiki uygulayacak ~ekilde ellere uyum saglamah Yiiksek hassasiyetin parmaklara iletilmesine olanak tammah 5. Farkh renkte olan diger eldiven birincinin iizerine rahatya uymah 6. Ameliyat aletlerinin yiiksek basklsma dayanmah, kaza kesilmelerini ve Ylrtllmalanm azaltmak iyin tasarlanml~ 7. Hipoallerjik 8. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yaz111, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll dlf. SIRANO: 84 KA~E TEKNiK ~ARTNAMESi 1. No.OO 2. Alt ve iist kapaklar ni~astadan imal edilmi~ dlf.kapatl1dlgmda silindir ~eklini almah 3. Ka~e toz ilaylan hastaya vermeye uygun dlr. SIRA NO: HIV ELDiVENi TEKNiK ~ARTNAMESi 1. Eldiven tum hbbi ve cerrahi miidahalelerde, viral kontaminasyondan ve viicut slvl1an ile bula~an hastahklardan maksimum diizeyde koruma saglamah 2. Eldiven iiy kat ~eklinde, kolay ylrtl1mamah 3. Pudra ve lateks iyermemeli 4. Eldivenin orta tabakasmda numarasma gore 5-10 gr arasmda degi~en miktarda ve mikro damlaclk ~eklinde dezenfektan iyeren biosid bariyer 5. Dezenfektan kan~lml, en iist diizeyde patojen koruma saglayacak ~ekilde ve ozellikle iy klslmlara niifuz etmesini engelleyecek teknoloji ile iiretilmi~ malzemeden 6. Gamma irradition teknigi ile steril edilmeli, steril tarihinden itibaren 1 yl1 miath 7. iy paket iizerinde eldivenin hangi el iyin oldugu belirtilmeli ve steril eldiven giyim kurallanna uygun katlanml~ dlf. SIRANO: 88 ~EFFAF ELDivEN TEKNiK ~ARTNAMESi 1. Seffaf naylondan yapllml~ 2. Non steril 'liik paketlerde,dijinal plastikten iiretilmi~,dijenik 4. <;abuk Ylrtlhp deforme olmamah 5. SIVIgeyirmemelidirDayamkh materyalden imal edilmi~ 6. Eldivenlerin bilek klsml yok bol olmayacak ~ekilde 7. Sag sol aynml olmamahdlf.

12 SIRA NO: STEIDL CERRAHi ELDivEN TEKNiK SARTNAMESi 1. Kau<;uktan imal edilmi~ 2. Eldivenin bilek klsml uzun kon<;lu, kon<; bilegi kavramah, <;ok slkl ve <;ok gev~ek olmamah, kon<;un kenan YlrtIlma ve gev~emeyi onleyeeek tutueu ozelligi olan klvnmh yaplda imal edilmi~, eldiven koneu, ameliyat slfasmda kullamhrken boks gomleginin man~etini kavramah, blrakmamah 3. Eldivenlerin i<; yuzti kolay giymeyi saglayaeak kaydmel ile kaplanml~, paket ayildlgmda eldivenler yapi~lk olmamah, kolay giyilebilmeli, eldiven iyinde, parmak ueunda topaklanml~ pudra artlklan olmamah, kaydmel umn minimum miktarda kullamlmah ve alleijik etkisi olmamah 4. Ambalajlar Ylrtlk, deforme olmamah, ambalajlar istenildiginde steril teknige uygun bir ~ekilde Ylrtllmadan kolay ayllabilir, depolama slrasmda YlrtIlmaya neden olmamasl iyin paket iyinde fazla hava bo~lugu(bombe) olmamah 5. Her pakette sag ve sol olmak uzere bir yift eldiven bulunmah, iy ambalajda eldiven numarasi ve sag-sol eldiveni belirten yazllar, eldivenler pakete (sag-sol) ters konmamah 6. i<;paket, dl~ pakete (paket ve eldivenler) ikiye katlanaeak ~ekilde konmamah 7. Steril giymeyi saglamasl iyin eldiven konylan bilek klsmmdan dl~a klvnk fakat giymeyi zorla~tirmamasi i<;inbu klvnkhk yok fazla olmamah (parmaklan iyine almamah) 8. Hipoallerjenik 9. Eldivenler mudahale i<;ineilde dokunuldugunda eilt hissedilebilmeli (Dokunma hissi hassasiyeti ) 10. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu onlemek iyin koneu kolay ayllmah, esneme ozelligi 11. A<;arken YlrtIlmamah 12. Eldiven numarasi ile uyumlu, giyildiginde ele tam oturmahdlf. Parmak uylannda bo~luk kalmamah, potluk olmamah, eldiven parmak diplerine tam oturmah ba~parmak aylldlgmda eldivenin avu<;iyinde yekme, potluk olu~mamah 13. Paket i<;indeki eldivenler birbirinden farkh dokuda olmamah, eldiven dokusu inee-kahn dalgah, puturlu veya delik olmamah parmak u<;lannda doku eldiven dokusundan daha kahn olmamah 14. Eldivenler uzun sure kullamldlgmda ve lslandlgmda yapi~, yapi~ olmamah 15. Raf omm depo teslim tarihinden itibaren en az 1 yil 16. Paket uzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yontemi ve tarihi, eldiven ozelligini numarasml ve ozelliklerini belirten yazilar dlf. Paketin ayilma yonunu gosteren i~aretler dlr. SIRA NO: 94 THORAX DRENAJ SiSESi 2000 cc TEKNiK SARTNAMESi 1. Yumu~ak,bukulmeye diren<;li,plhtl sagmayi kolayla~tlfan hortumu,devrilmeyi onleyen geni~ tab am, seviye i~aretleme paneli,ta~lma asklsl,degi~ik boyutlardaki thoraks kataterine baglantl saglayan konnektom,konnektor uzerinde hava bo~altma kapagl bulunmah ee. kapasiteye sahip 3. hortum uzunlugu em 4. yumu~ak, bukulmeye direnyli, plhtl saglamayl kolayla~tlfan hortum 5. Ambalaj uzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazlh, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yil dlf. SIRA NO: THORAX TUPU TEKNiK SARTNAMESi 1. Plevra bo~luguna uyum saglayan esnek yaplya sahip 2. Travma olu~turmayan yuvarlatilml~, a<;lk distal ueu, her turlu baglantlya uyaeak ~ekilde tasarlanml~, geni~leyen proksimal ueu ve doku emilmesini onleyen yapraz yan delikler bulunmah 3. Uzunluk: 52±2 em 4. ~effaf, radyoopak yizgili ve derinlik i~aretli ve kolay drenaj saglamah 5. Tek tek ambalajlanml~ 6. Ambalaj uzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazili, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll dlr. TURNiKE SIRA NO: 99 TEKNiK SARTNAMESi

13 1- ince 9aph (06-07 cm.) 2- Elastik ve ortasl delik 3- Yeni uretilmi~ 4- Uzun siire kullamma uygun ve dayamkh, kolay kopmamahdlf. SIRA NO: ANTiALLERJiK MUA YENE ELDivENi TEKNiK SARTNAMESi 1. Kau9uktan imal edilmi~ 2. Ylrtllmaya, delinmeye dayamkh 3. Pudraslz 4. Hipoallerjik 5. Ge9irgen olmamah 6. Eldivenler giyilip mudahele i9in cilde dokunulunca cilt hissedilebilmeli 7. Kullamm kolayhgl saglayacak 100'er adetlik renk kodlu ambalajda 8. Ambalaj dayamkh bir kartondan yapllml~ 9. Ambalajda kolayca goriilup a9i1abilen ve kullamlabilen a9lh~ yeri, i9inden eldiven ahrken cildi tahri~ etmemeii 10. Raf omrii en az 1 yil dlr. SIRA NO: 103 ANTiBAKTERiYEL VUCUT HAKIM SETi TEKNiK SARTNAMESi 1. I.a) 1 po~et Kontaminasyon onleyici antibakteriyel viicut Ylkama pedi pakette adet du b) 1 po~et Kontaminasyon onleyici Perine bolgesi temizleme pedi pakette en az 50 adet du.( ±%IO) 3. 3.c) 1 po~et Antibakteriyel hasta ba~l ve sa9 temizleme bonesi, pakette 1 adet bone du. BU URUNLERiN TEKNiK OZELLiKLERi : I.a)Kontaminasyon onleyici antibakterial vucut Ylkama pedi : 1- Kontaminasyon onleyici vucut Ylkama pedi en az adetlik po~ette 2- Antibakteriyel ve mikroorganizmalara kar~l etkili 3- Oda sicakhglllda, sogutarak ve mikrodalga fmnda ISltl1arak hasta temizliginde kullamlabilmeli 4- Durulama gerektirmez ozellikte 5- Ciltte aleiji yapmamah 6- Latex, Alkol ve Lanolin igermemeli 7- Nemlendirici ve yumu~atlci ozelliginde 8- Tahri~ etmemesi i9in slk kullamma uygun 9- Her cildin asiditesine gore 5.5 ph ayarlanml~ 10- Bezler mikrodalga fmnda ISltilmasl i9in ISlya dayamkh paket i9inde 11- Su gerektirmeden kullamma hazlr, haricen herhangi bir SIVIemdirme ihtiyaci duyulmamah 12- Vucut temizleme pedi cildin beslenmesini ve olu hucreierin yenilenmesini saglamah 13- Uriin uzerinde son kullanma tarihi dlf. 2.b) Kontaminasyon onleyici Antibakteriyel Perine bolgesi temizleme pedi: 1- Vucut temizleme pedinden farkl, bolgeyi tahri~ etmemesi i9in daha ince yaplda ve esneklikte 2- Uriin perine bolgesi i9in, temizleyici, nemlendirici, koku giderici, ozellikte 3- Latex, Alkol ve Lanolin igermemeli 4- Antibakteriyel ve mikroorganizmalara kar~l etkili 5- Nemlendirici ve yumu~atlci ozelliginde 6- Po~etlerdeki malzeme kontaminasyon onleyici nitelikte kullamma hazlr 7- Durulama,kurulama gerektirmez ozellikte 8- Cildi kurutmamah ve alerji yapmamah 9- Cildi besleyici ozellikli ve olu hucrelerin yenilenmesini saglamah 10- Bariyer koruyucu ozellikte II-Her cildin asiditesine gore 5.5 ph ayarlanml~ 12- Tahri~ etmemesi i9in slk kullamma uygun 13- Haricen herhangi bir SIVIemdirme ihtiyaci duyulmamah

14 14- Uriin l1zerinde son kullanma tarihi du. 3.c)Hasta ba~l ve say temizleme bonesi : 1- Bone antibakteriyel 6zellikte 2- Boneye ~ampuan ve baklm kremi emdirilmi~ 3- Bone hastaya temizlik masajl uygulamrken iyindeki kimyasal temizlik maddeleri dl~anya akmamasml saglayacak ~ekilde l1retilmi~ 4- Mikrodalga 650 veya 750 watt fmnda ISltIldlktan soma hastanm ba~ma bone olarak geyirilmeli ve iyindeki kimyasal maddeler vasltaslyla sayl masaj yaparak temizlemeye uygun 5- Bone ylkanldlktan soma saylar yeniden Ylkamp,durulanmaya gerek kalmayacak 6zellikte 6- Latex, Alkol ve Lanolin iyermemeli 7- Hasta sayl temizlendikten soma kendi ayn bir i~lem gerektirmemeli 8- Haricen herhangi bir SIVIemdirme ihtiyaci duyulmamah 9- Antibakteriyel 10- Say Ylkama bonesi say derisini besleyici ozellikte ve oll1 hl1crelerin yenilenmesini saglamah 11- Uriin l1zerinde son kullanma tarihi dlf. --Malzemenin teslimi esnasmda uhdesinde kalan firma l1riin tl1ketilinceye kadar kullamlmak l1zere hastanenin ihtiyacma gore yeter saylda mikrodalga fmm hastaneye teslim etmek zorundadu. SIRA NO: 104 VOLUMETRiK infuzyon POMPA SET (ISIGA nirencli) TEKNiK SARTNAMESi 1. Set l~lktan etkilenen ilaylann uygulanmasma uygun 2. Damlama haznesi l~lga hassas ilaylan koruyacak ~ekilde setin rengine uyumlu 3. Setin serum a giren klsml keskin ve girerken kmlmayacak kadar dayamkh 4. Set hem cam hem de mediflex ambalaj ile kullamlabilmeli (hava yollu) 5. Enjeksiyonlann yapilabilmesine uygun en az 1 adet Y giri~i bulunmah 6. Set pompaslz kullamma uygun,slvmm akl~ hlzlmn elle ayarlanabilmesine olanak saglayan hassas makara klempi bulunmah 7. Distal Uy, kateter ve IV ignelere gl1venli bir ~ekilde baglantiya izin verecek ~ekilde luer tipi kilitli 8. Sette ve pompada hasta iyin risk olu~turabilecek serb est aklmlan engelleyici mekanizmalar bulunmah 9. Set steril, non pirojenik, tek parya, bl1kl1ldl1gl1ndeski halini almah 10. Setle ilgili teknik bilgiler talep edilmesi halinde firma tarafmdan saglanmah 11. SIVIakl~ hassasiyetini saglayabilmek iyin set ve pompa aym firma tarafmdan l1retilmi~ 12. Son kullanma tarihi ambalaj l1zerinde yazili raf omrii en az 2 yil 13. Set latex maddesi iyermemeli 14. Tedarikyi firma hastanenin ihtiyacma gore kullamlmak l1zere pompa getirmelidir. SIRA NO: 105 PAMUK TEKNiK SARTNAMESi 1. Asit ve alkali ihtiva etmemeli (ph Notr) 2. Temiz beyaz yumu~ak ince lifli ve hidrofil 3. Beyaz kokusuz,tam hidrofil (Su tutuculuk ozelligi yl1ksek ), hidrofilligi testlere uygun 4. Boya kullamlmadan beyazlatilml~ 5. Pamuk rulolan dl1zgl1nkesilmi~ ve ambalajlanml~ 6. Rulolar paket ayildlgmda dl1zgl1nolarak sonuna kadar ayllmah,kopmalar olmamah 7. Uriinl1n l1retim yeri, l1retim tarihi, adres ve telefon bilgileri ile l1rl1n iyerigi aylk ve net bir ~ekilde yazilml~ 8. Pamuk kopanldlgmda veya kesildiginde etrafta toz bulutu olu~mamah 9. Ambalaj suya, neme dayamkh materyalden 10. Pamuk 1 kg hk paketler halinde, ambalaj pamugun gramajma uygun bl1yl1kll1kte, slkl~tmlml~ olmamah, su ve nem geyirmemeli 11. % 100 kotton, uzun lifli 12. Tohum topak saylsl 6 dan fazla olmamah 13. Mutat solvonlarda yozl1nmemeli 14. Boyar Madde olmamah

15 15. Kloriir, suifat, kalsiyum iyonlan ve redukt6r veya boyar madde iyermemeli 16. Yandlgmda %0,3'ten fazla kul blrakmamah 17. Turk Farmakopesinde belirtilenden fazla yag iyermemeli 18. Amonyakh baklr(2)oksitte (TS) erimeli 19. Pamuk Gozle muayene edildiginde koza veya yigit paryaelklan vb. gibi yabanel maddeler goriilmemelidir. SIRA NO: 106 igne FLASTER TEKNiK SARTNAMESi 1. Enjeksiyon yapllan bolgeye uygulanmak uzere uretilmi~ 2. Kutusunda en az 100 adet, Tek tek ambalajlann olu~turdugu katlanml~ ~erit1er halinde 3. Bandm yapl mm 4. Ambalajlann kolay ayma kenarlan 5. Ambalajlar,~eritten kolay kopmah 6. Bant eilde kolayea yapl~abilmeli,yapl~tigl yerden hemen aynlmamah 7. Son kullanma tarihi teslim tarihinde en az 2 yll dlr. SIRA NO: 107 BEZ FLASTER TEKNiK SARTNAMESi 1. Flasterler kolay kopabilmeli 2. AlleIji etkisi olmamah 3. Kolay yapl~mah ve eildi tahri~ etmemeli 4. Flaster ylkanldlglda eiltte birikinti blrakmamah 5. 5xl0 em dlr. SIRANO: 108 KAGIT FLASTER TEKNiK SARTNAMESi 1. Boyu istenilen uzunlugun %98'inden az olmayaeaktir. 5 em x 5 em ebatlannda 2. Kaglt beyaz renkte olaeaktlr.kan~lk renkli ve kirlilik gosteren yabanel maddeler ihtiva etmeyeeektir.kagldm tek yuzu purtuksuz,muntazam dagltilml~,bo~luksuz yapl~kan bir kan~lm ihtiva edeeektir.yapl~kan madde kagldm diger yuzune geymemi~ olaeak ve temiz yuzii rulo halinde iken uzerine gelen yapl~kan yuzden kolayea aynlaeaktlr. 3. Kaglt eilt nemini kolayea geyireeek ve eildin nefes almasma imkan vereeektir. 4. Kutu iyinde ve rulo ~eklinde plastik makaraya sanh 5. Enine ve boyuna esnek, kemikli ve hareketli yerlere kolayea uygulanabilmeli 6. Yapl~kanhgl en az 24 saat devam etmeli, aleiji yapmamah, suya dayamkh, ylkanldlgmda ciltte atik blrakmamah 7. Ambalaj uzerinde imal, ve son kullanma tarihi yazlh, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll dlf. SIRA NO: 109 POLYETiLEN FLASTER 10X10 NON ALLERJiK TEKNiK SARTNAMESi 1. istenilen boyutlarda polietilen ozelliklerde 2. Kolay kopabilen,iyi yapl~kan ozellige sahip ve hipo-non allerjenik olaeaktu. 3. Depo saklama ko~ullanna uygun ambalajlara konulmu~ olarak teslim edileeektir. 4. Yapl~kam basmea duyarh olaeaktir. 5. Ambalaj uzerinde imal, ve son kullanma tarihi yazlh, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll dlr. SIRANO: 110 ipek FLASTER TEKNiK SARTNAMESi 1. Boyutu 5 em * 5 m 2. Yapl~kanhgl iyi 3. <;lkanldlgmda eiltte artlk blrakmamah, basmy uygulandlgmda yapl~kam aktive 4. Hipoallerjenik, istenildigi yerden kopabilmeli, kopanrken lifleri aynlmamah, hava geyirgen yaplsl 5. Ambalaj uzerinde imal, ve son kullanma tarihi yazlh, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll dlr.

16 SIRA NO: SPANC TEKNiK SARTNAMESi 1. En az 1000 lik paketlerde 2. Sik ve duzgun dokulu en az 20 telli gazh bez 3. 8 kath duzgun katlanml~ 4. Spanc;:lann hic;:biryerinden iplik sarkmamah 5. %100 pamuk ipliginden uretilen, yuksek emieilik gueune sahip, beyaz, kokusuz, boya ic;:ermeyen hidrofil gaz bezinden imal edilmi~ 6. Ambalaj uzerinde imal, ve son kullanma tarihi yazili, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yil du. SIRANO: 114 PED TEKNiK SARTNAMESi 1. Pedler tibbi eihaz yonetme1igine uygun gazh bez ve pamuktan imal edilme1i 2. lox15 em ebatlannda oiaeaktif. Pedler eerrahi tip katlama ~eklinde oiaeaktir. 3. Santimetre ba~ma c;:ozguteli saylsl en az 10, atki teli saylsl en az 10 olmak kaydiyla, kullamlan pamuk %100 koton,uzun lifli, beyaz,kokusuz,tam hidrofil,hidrofili testlere uygun, boya kullanmadan beyazlatilml~,su tutueu ozelligi yuksek, asit ve alkali ihtiva etmemeli (ph notr) 4. Pedde kullamlaeak pamugun kalmhgi 1 em, En az 10 g (±2 g) pamuk iyermeli 5. Pamuklu ped, 10 em x 15 em (±0,5em) ebatlannda dikdortgen biyiminde, pamuk gazh bez iyerisine muntazam yayilarak ve gazh bez tarafmdan tamamen kaplanarak, kenarlanndan serbest lifler ve pamuk sarkmayaeak ~ekilde diki~siz olarak hazlrlanml~ oimahdif. 6. Paketler halinde teslim edilmeli, paketlerin uzerinde ayiklaylel etiket, etikette urunun ozelligi (boyutu) ve saylsl belirtilmi~ oimahdir. Malzemeler teslim esnasmda hasar gormeyeeek ~ekilde paketlenmeli,hasar goren paketlerin degi~imi firma tarafmdan sagianmahdir. 7. Ambalaj uzerinde imal, ve son kullanma tarihi yazih, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yil oimahdir. SIRANO: 115 GAZLI BEZ TEKNiK SARTNAMESi 1. Klorur, suifat, kalsiyum, ni~asta, dekstrin ve boya iyermemeli Kenarh ve yiiksek emicilik gueune sahip 2. Suya, neme dayamkh koruyueu kap ic;:inde 3. Kuru artik(gaz bezinin sanh oldugu materyal) %50'den fazla olmamah 4. Asidik ve alkalen olmamah, PH notr. 5. Hidrofil gazh bez olaeak, %100 pamuk ipliginden 6. Gazh bezin herbir em 2 de atki ipligi saylsl 10, c;:ozgiiipligi saylsl 10 ve toplam atki yozgu saylsl 20'den az olmamah 7. Beyaz yiri~siz (apresiz), kokusuz, temiz, kuma~ gibi duzgiin dokunmu~ em. net en, 100 metre net boyda, bir metresi 24 gramdan az oimamahdir. 9. Hipoklorid, ni~asta, sentetik elyaf bulundurmayan kenarlan turn top boyunea puryuklu olmayan, saflik muayenelerine olumlu eevap veren, makas ile duzgun kesilebilen, otoklavda yanmayan, yukses emiciligi olan ( 500 ml. Su uzerine 1 gramhk bir parc;:a16 kat yapilarak yatay olarak bir em. yuksekten birakthnea, bezin su uzerine buakilmasiyla batmasl arasmdaki zaman 10 saniyeden fazla olmayaeak). SIRA NO: GAZ KOMPRES TEKNiK SARTNAMESi 1. 1.Santimetre ba~ma yozgu teli saylsl en az 10, atki teli saylsl en az 10 olmak kaydiyla, kutle agirhgl ile ilgili TSE standardl degerleri ile uyumlu, % 100 pamuk ipliginden uretilen yuksek emieilik gueune sahip, beyaz, temiz,kokusuz, boya iyermeyen hidrofil gaz bezinden imal edilmi~ 2. 8 ( sekiz) kat olarak kenarlanndan serbest lifler vermeyeeek ~ekilde eerrahi kullamma uygun olarak katlanml~ 3. Dort kenannda yift Sira diki~le dikilmeli, aynea ortasmda (x) ~eklinde ko~eden ko~eye dikilmi~

17 4. 25 Adet gaz kompres ic;eren paketler halinde teslim edilmeli, paketlerin uzerinde ac;lklaylcl etiket, etikette uriinun ozelligi (boyutu) ve saylsl belirtilmi~ malzemeler teslim esnasmda hasar gormeyecek ~ekilde paketlenmeli, hasar goren paketlerin degi~imi firma tarafmdan saglanmah 5. Parmak ile basmc; uygulandlgmda gazh bezin dokumasl bozulmamah, birbirinden aynlmamah 6. En az 20 cm uzunlugunda radyoopak iplik du~mesine izin vermeyecek ~ekilde dokunmu~, yapl~tlflel kullamlmamah radyoopak iplik, bez ic;inde kesinlikle serbest olmamah kullamlan radyoopak iplik monoflament karakterde ve buhar otoklavmda sterilizasyona dayamkh c;ekmemeli, X l~lm ile goriilebilmelidir. SIRA NO: GAZLI SARGI TEKNiK SARTNAMESi 1. %100 pamuk ipliginden 2. Hidrofil,beyaz,temiz,kokusuz 3. Kendinden kenarh 4. Kesiei alet gerekmeksizin elle kopmah,fakat kopan klslm sac;aklanmamah 5. Hic;bir boya maddesi ic;ermemeli 6. iglik saylsl 1 cm karesinde 20 tel 7. 1 metrekaresinin aglrhgl 30 gr. dan az olmamah 8. Su yuzeyinde 10 sn de batmah 9. Parmak ile basmc; uygulandlgmda gazh bezin dokumasl bozulmamah, birbirinden aynlmamah 10. Koruyueu klhfic;inde paketli SIRANO: 123 MinE YlKAMA SETi (ORAGASTRiK) TEKNiK SARTNAMEsi 1. Gastric lavage kit ile kapah ve hlzh mide lavajl yapllabilmeli, istendiginde kolayca aktif karbon gonderilebilmeli 2. Enjektor ile SlVlgonderme ve c;ekme i~lemini ve zorlugunu ortadan kaldlrarak ylkama ve aktifkarbon gondermede kolayhk saglamah 3. Her sette universal uc;lukonnektor bulunmah 4. UC;lukonnektoriin giri~i 18fr den 40fr ye kadar turn oragastrik sondalara uygun dlr 5. UC;liikonnektor uzerinde aktifkarbonun c;evrilerek oturmasml saglayan vidah adaptor bulunmah 6. Aktifkarbonlar vidah adaptore slklca oturmah, dl~an ta~malan onlemeli ve gonderme kolayhgl saglam ah 7. Her sette 3,5 It lik kapakh ve asma halkah solusyon torbasl bulunmah 8. Solusyon torbasl uzerinde olc;um c;izgileri bulunmah 9. Soliisyon torbaslm uc;lukonnektore baglayan hortum bulunmah bu hortum iizerinde solusyon giri~ C;lkl~lmsaglayan klemp bulunmah 10. Her sette 5lt. kapakh ve asma halkah drenaj torbasl bulunmah 11. Drenaj torbasl uzerinde olc;um c;izgileri bulunmah 12. Dreanaj torbasml uc;liikonnektore baglayan hortum bulunmah,bu hortum uzerinde atlk C;lkl~lmsaglayan klemp bulunmah 13. Her sette 18-36fr.oragastrik sonda bulunmah 14. Oragastrik sondalann uc; klslmlan tamamen yuvarlatl1ml~ mide ve mide yolunu tahri~ etmemeli 15. Her sette bir adet lslrma blogu bulunmah 16. Orogastrik sondalar kolay yutturulabilir yaplda 17. Her sette 50m!. c;am uc;luenjektor bulunmah SIRANO: 124 SERUM SETi TEKNiK SARTNAMESi 1. Non toksik tlbbi PVC' den uretilmi~ 2. Steril ve tekli paketlenmi~ 3. Hava giri~li delme ueu bulunmah 4. Kapakh bakteri filtresi 5. Ac;ma kapama klempi 6. Damla ayarlaylclsl ve az miktardaki mayiyi istenen ~ekilde verebilmeli 7. Damla ayarlaylclsl parmakla kolayca kavranabilen ve makaramn istenen yone hareketini kolayla~tlrabileeek buyuklukte 8. Enjeksiyon portu

18 9. Hortum uzunlugu en az 1,5 m ve king yapmamah damla=lml 11. Deu luer veya ajutaj konnektorlii 12. Haznesi yumu~ak ve kolay dolabilir ve en az 12±2 ee haeminde 13. Hazne tabanmda sabit 15 mikronluk mayi filtresi 14. Sterilizasyon ve son kullamm tarihi ambalaj iizerinde belirtilmi~, raf omrii depo tesliminden itibaren en az 2 ytl 15. Steriliteyi bozmadan a~llabileeek ~ekilde paketlenmi~ dlf. SIRA NO: 125 DORMiA BASKET KATATER TEKNiK SARTNAMESi I. Basket 4 adet ~ift te1den olu~mah, teller helikal ~eklinde gelmelidir. 2. Ie1in dl~ ~api 3fr, uzunlugu 90em, basket dl~ ~api 11 ya da 14mm dlr. 3. Ielin govde klsmlmn dl~l polyimide kaph dlr Basketin sapi tek elle kullamma uygun ve yerinden ~lkanlabilir dlf. 5. Basketin telinin iireter liimeni ve ta~ i~in uygun direnyte dlr. SIRA NO: DOUBLE- J URETERAL KATATER TEKNiK SARTNAMESi 1- Urun silikondan imal edilmi~ dlf. 2- Uzerinde her 5em'de bir em yizgileri dlr. 3- Bir ueu a~lk bir ueu kapah (AIK) dlr. 4- Mesanede kalan u~ta iplik dlr. 5- Seffaf klhfl i~inde dl~ yiizeyi PIFE kaph ktlavuz tel dlf. 6-26, 28 em muhtelif uzunluklarda dlr. 7- Setin tiim par~alan ayn paketlenmi~ ve soma hepsi steril olarak paketlenmi~ dlr. 8- Her kutuda bir adet bulunmahdlf 9- Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yaztll, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 ytl dlr. SIRA NO: URETER KATATER TEKNiK SARTNAMESi 1. Flexima materyalinden yaptlml~ ve bir ueu aylk bir ueu kapah (AIK) dlf. 2. Katlanmaz yiiksek itme kabiliyeti bulunmah, tamamen radyoopak dlf. 3. Her katater steril pakette enjeksiyon giri~i ile gelmelidir. 4. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yaztll, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll dlf. SIRA NO: SiSTOFix TEKNiK SARTNAMESi 1. Ponksiyon kaniilii ortadan kmlarak aynlabilir 2. Renkli uzunluk i~areti 3. A~tllr kapamr klempi bulunmah 4. Yanda ve on u~ta delikleri 5. Fiksasyon klibi 6. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yaztll, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yl1 dlf. SIRA NO: 141 PROSTAiDEKTOMi KATATERi SiLiKONLU TEKNiK SARTNAMESi 1. Urun % 100 silikon malzemeden imal em uzunlugunda Fr dlf. Uzerinde ml balon bulunmah 4. Diiz (srtaight) u~lu ve 3 yollu 5. Urun steril olarak ~iftli ambalajlarda paketlenmi~

19 6. Ambalaj ilzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazdi, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll dlr. SIRA NO: PREZERVATiFLi SONDA TEKNiK SARTNAMESi 1. Prezervatif sondamn yapi~kan bantl en az 15 cm uzunlugunda, uygulandlgmda dokunun dola~lmml engellememeli 2. Prezervatif sondanm cilde yapi~masml saglayan tahri~i onleyici jel ~eklinde veya bant yapi~tmclsl 3. Prezervatif sondamn yapi~kan jeli veya bantl sonda ile cilt arasmda iyten hem cilde hem de sondaya yapi~mah ve yapi~kanhgml uzun silre koruyabilmeli, lslanmca istemsiz aynlmamah 4. Sondamn cilde yapi~an klsml ciltte lslakhk olu~turmamah 5. Prezervatif sonda ciltte olu~abilecek nemi iyerisine emebilmeli ve cildin kullamm silresince kuru kalmasml saglamah 6. Prezervatif sondamn govde ve Uy klsml idrann rahathkla dl~an atdmasml saglamah, klvnhp kmlmamah 7. Prezervatif sondamn Uy klsml idrar torbasmm giri~ yerine uyumlu, idran dl~an slzdlrmamah 8. Non toksik, antiallerjik silikon, kauyuk veya lateksten yapdml~ 9. Prezervatif sonda tekli paket iyerisinde ambalajh 10. Ambalaj ilzerinde imal ve son kullanma tarihi yazdi, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yil du. SIRA NO: FOLEY SONDA TEKNiK SARTNAMESi 1. Mandrenli ve % 100 silikondan ilretilmi~ olup ~effaf 2. Silikon sondalar ihalede istenen 6,8,10 olyillerinde 3. Solid ve radyoopak uylu olup iki kar~lhkh yan delikleri 4. Balon ~i~irme kanalmm ucunda luer lock mekanizmah valfbulunmah 5. Steril tek tek ambalajda bulunmah 6. Balon kapasitesi en az 10 cc 7. Ambalajl ve sondamn ilstilnde sonda numarasi, imal tarihi kaylth 8. Ambalaj ilzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazdi, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yd dlf. SIRA NO: FOLEY SONDA TEKNiK SARTNAMESi 1. Steril tek tek ambalajda bulunmah 2. Silikon, latex, silikon-iatex kan~lml veya kauyuktan imal edilmi~ (listede istenilen ozelliklerde ) 3. Dayamkh (vilcut ISlsmda kolay yumu~amayan) 4. Foley sondalar, sert yaplda,balon ~i~ince drenaj kanah kapanmamah 5. Ambalajl ve sondamn ilstilnde sonda numarasi 6. Ambalaj ilzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazdi, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yd dlf. SIRA NO: NELATON SONDA TEKNiK SARTNAMESi 1. Bilkilldilgilnde kmlmayan ve kanamaya neden olmayan sertlikte rotasyonel hareketleri rahat yapilabilir ozellikte 2. Non toksik ve apirojenik ozellikte tlbbl pve den ilretilmeli 3. Uy klsml kapah ve yuvarlatdml~ ve atravmatik 4. Uy klsmma yakm yapraz yerle~tirilmi~ doku emilimini onleyen iki yan delik bulunmah 5. Boyutlan kolayca tammlanan renk kodlu konnektor ve kolay yerle~tirmeyi sagiaylci sertlikte 6. KonnektOr konik ~eklinde ve yift-tek tarafh yam agacma uyumlu 7. Seffafve tek kullammh. Oral ve nazal kullamma uyumlu

20 8. Steril edilmi~ bzel ambalajmda steriliteyi bozmayacak ~ekilde kolay ayllabilir bzellikte dlr. 9. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yaz1l1, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll dlf. SIRA NO: NELATON SONDA KAUC;UK TEKNiK SARTNAMESi 1. Malzemenin Uy klsml yuvarlat11ml~ve delikli kullamldlgl dokuya zarar vermemeli 2. Klrmlzl kauyuktan imal edilmi~ silindirik ve orta sertlikte 3. DI~ ucu huni biyiminde diizgiin kesilmi~ ve herhangi bir kaniiliin tatbikine uygun 4. Steril, tek kullammhk ambalajlarda 5. iy ucunun yan tarafmdan bir adet bo~altma deligi bulunmah 6. Ambalajl ve sondamn iistiinde sonda numarasi, imal tarihi kaylth 7. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yaz1l1, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll dlr. SIRA NO: 169 %2 LiDOKAiN ic;eren KAYDIRICI JEL(SONDA TAKMA JELi) TEKNiK SARTNAMESi 1. Kayganla~tmci jel Lidokainli 2. Kayganla~tmci jel gbmntiiyii etkilemeyen, suda eriyebilen, berrak renksiz bzellikte 3. Gliserin ve formaldehit iyermemeli 4. Kayganla~tmci jel kullamm kolayhgl saglayan, yumu~ak anatomik ba~hkh ve kolay kmlabilen uylu tiipten imal edilmi~ dlr. 5. Ambalaj iizerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yaz1l1, teslim edilen maim son kullanma tarihi en az 1 yll dlr. SIRANO: 170 METiLEN MAvisi ( LiTRELiK AMBALAJDA) TEKNiK SARTNAMESi 1. Formiilii C16H18CIN3S.3H20 2. Molekiiler aglrhgl 373,9 3. Boya iyerigi en az %82 4. Litrelik ambalajlarda olacaktlr. SIRA NO: 171 PANTOCAiNE TOZ TEKNiK SARTNAMESi SIRA NO: 172 AciDE BOroQUE TEKNiK SARTNAMESi 1. Yakla~lk %99 safllkta, demir 5 ppm, kur~un 20 ppm, magnezyum 5 ppm 2. Dnase, Rnase ve proteaz iyermemelidir. SIRANO: 173 SAVLON TEKNiK SARTNAMESi 1. imal ve son kullamm tarihleri dlr. En az 2 yll miath 2. % 15 Setrimid, % 1.5 AIR Klorheksidin Glukonat izopropil ve tartrazin iyermeli 3. 1 It'lik ambalajlarda 4. Birle~iminde kbpiik yapici yiizey aktifmaddeler dlr. SIRANO: 174 BENZALKONYUM KLORUR(ZEFiRAN) TEKNiK SARTNAMESi 1. Ilt.lik ambalaj da l~lk geyirmeyecek PVP (plastik) ~i~ede %10luk Benzalkonyum klomr(zefiran) iyermeli 3. ~i~eler kilitli kapakh 4. ~i~elerin iizerinde seri no, son kullanma tarihi, iiretim tarihi yazlh 5. Teslim tarihinde iimn en az 2 yll miath olacaktlf.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111519 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/06/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20173923 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/06/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/03/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171977 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

VARİSTİM TEKNİK ŞARTNAMESİ

VARİSTİM TEKNİK ŞARTNAMESİ VARİSTİM 1- Direkt sabit akım veren stimulatör olmalıdır. 2- Akım kurguları 0,5-1,0 ve 2,0mA a kadar ayarlanabilmelidir. Bu akım şiddetleri malzeme üzerine yazılı olmalıdır ve beyaz işaret bu eğerlere

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/06/015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 015357 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/06/015 TARİHİ, SAAT

Detaylı

Enjektörler, İğneler Ve Kanüller

Enjektörler, İğneler Ve Kanüller BÖLÜM 1 ler, İğneler Ve Kanüller MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 1 SAYFA 5 SET INJECT Tek Kullanımlık ler Steril tekli ambalaj içerisinde bulunmaktadır. 2 Parçalı 2 cc Yeşil 16 (kısa uç) 5 cc

Detaylı

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ EXTERNAL NAZAL SPLİNT 15-28 SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ 1-Uygulaması kolay ve hızlı 2-Ürün köpük silikon üzerinde ince /hafif alüminyum tabaka halinde bulunmalıdır. 3-Ürünün üzerindeki alüminyum parça sayesinde

Detaylı

ALIŞ MİKTARLARI KAYSERİ HASTANESİ ALTINTEPE TIP MERKEZİ KARTAL TIP MERKEZİ

ALIŞ MİKTARLARI KAYSERİ HASTANESİ ALTINTEPE TIP MERKEZİ KARTAL TIP MERKEZİ GRUP SIRA MALZEME CİNSİ NUMARA CERRAHİ AMELİYAT İPLİĞİ LİSTESİ 2013 TIP FİYAT 1 İPEK (DOĞSAN) 0 26 mm 1/2 Yuvarlak 75 cm Adet 60 60 2 İPEK (DOĞSAN) 0 30 mm 3/8 Keskin 75 cm Adet 120 120 3 İPEK (DOĞSAN)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171164 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 04/03/2011 162112 04/03/2011 000000 1200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DREN LATEKS (TURNIKE)INCE(50 CM'LIK) %70 ISOPROPIL ALKOLLU MENDIL 10X10 CM ABESLANG (DIL BASACAGI) ELEKTROD BUYUK YOGUN BAKIM EKG

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 18/09/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201794 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 21/09/2017 TARİHİ,

Detaylı

CRASH-CARD AYLIK İLAÇ-MALZEME TAKİP VE KONTROL FORMU

CRASH-CARD AYLIK İLAÇ-MALZEME TAKİP VE KONTROL FORMU 1. ÇEKMECE Adrenalin 1mg amp. 20 Aritmal %2 amp. (100mg) 4 Atropin Sülfat amp. (1 mg) 5 Cordarone amp. (150 mg) 16 Beloc amp. (5mg) 2 Diltizem-L 25mg amp. (25 mg) 4 Dekort 2ml. Amp (8 mg) 4 Digoxin 2ml

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır. Aşınmamalı ve paslanmamalıdır. - Aletin üzerinde katalog

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 08/02/2017-E.2238 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BEKR3HS2C* Sayı :19823435-934.01.04/ Konu :Mal alımı hk. İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 04/04/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20172295 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 10/04/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 14/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111738 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 16/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171075 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 22/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/03/201 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201192 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/03/201 TARİHİ, SAAT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/07/203 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2036356 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/07/203 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/11/13 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 139064 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/11/13 TARİHİ, SAAT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/10/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20166420 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2016 TARİHİ, SAAT 14:00

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20151475 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/03/2015 TARİHİ,

Detaylı

CRASH-CARD AYLIK İLAÇ-MALZEME TAKİP VE KONTROL FORMU

CRASH-CARD AYLIK İLAÇ-MALZEME TAKİP VE KONTROL FORMU . ÇEKMECE 8063 Adrenalin MG ML Ampul 0 8036 ARITMAL % 00 MG ML AMPU 8030 Atropin MG Ampul-GALEN 897 CORDALİN 0 MG/ 3ML AMPÜL 6 80096 BELOC MG AMPUL 80098 DILTIZEM MG FLAKON 80086 DEKORT ML 8 MG AMPUL 806

Detaylı

.I..(.. SA.;LIK BAKANLIEI TI;RKiyE KAMU HASTANILERI BlR -ie i BATII \\ BOLGf DIVLEI HASTAI'{T:Si. ihrilae LlsrEsi

.I..(.. SA.;LIK BAKANLIEI TI;RKiyE KAMU HASTANILERI BlR -ie i BATII \\ BOLGf DIVLEI HASTAI'{T:Si. ihrilae LlsrEsi .I..(.. SA.;LIK BAKANLIEI TI;RKiyE KAMU HASTANILERI BlR -ie i BATII \\ BOLGf DIVLEI HASTAI'{T:Si Sa)' : B.l0.4.lSN1.l 72 00 201 Konu : lckliic [)arct 09.04.2015 Kurumunruzun ihliyaor olan qocuk Cenahi

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 01/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20161584 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SARF MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ TALEP EDİLEN MİKTAR BİRİM DEĞERİ 1 VDRL(SİFİLİZ) 3 500 ADET 2 Anti-A 8 000

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 26/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016622 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/02/2016 TARİHİ,

Detaylı

ÜNİTAY Laboratuar A.Ş. DN - Biosigma Ürün Listesi 2014

ÜNİTAY Laboratuar A.Ş. DN - Biosigma Ürün Listesi 2014 F111030 Silikon Hortum, 0,5x2,5 mm D&N 5 Mt. F111070 Silikon Hortum, 1x1,8 mm D&N 5 Mt. F111090 Silikon Hortum, 1x3 mm D&N 5 Mt. F111110 Silikon Hortum, 1x4 mm D&N 5 Mt. F111130 Silikon Hortum, 1x6 mm

Detaylı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır. T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Sayı : 161.42.545.930/ 27/11/2015 Konu : Teklif İLGİLİ MAKAMA Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 30/11/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20167727 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/12/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURU M U Ağrı İN Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURU M U Ağrı İN Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos İlçe Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURU M U Ağrı İN Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos İlçe Devlet Hastanesi KONU 5 (BEŞ) KALEM TIBBİ SARF VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ 28.04.2016

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/10/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20116520 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/10/2011 TARİHİ,

Detaylı

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Söz... Üstün kaliteli plazma sterilizatörü Renosem Hakkında RENOSEM, enfeksiyon önleme, mikrobiyal azalma sonucunu getiren yenilikçi Düşük Isılı Plazma Sterilizatörü

Detaylı

""r*,t,"rtr,"t",eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh

r*,t,rtr,t,eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh T.C. SAELIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BA$KANLIE I Sayr : B.r0.4.rsM.4.72.00.20/ Is I t-* Konu : Teklife Davet 10.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU Bu teknik şartname Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüslerinin binaları ve çevre temizliği işi kapsamında

Detaylı

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU.

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi İhale Kodu ; 00104 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU satmaima birimine gönderilmesini

Detaylı

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95 BÖLÜM 3 Bandaj Ürünleri MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 3 SAYFA 95 VET-FLEX Bandaj Yüksek kalitede esnek yapışkan bandaj. Güçlü, konforlu ve rahat kullanım sağlar. Kutu ambalaj:10 Adet Boyut

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ KOLİBRİ

TEKNİK ŞARTNAME PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ KOLİBRİ EVOLUTION PERKÜTAN NEFROSTOMİ DRENAJ SETİ (RMA2XX) 1 adet 18G kalınlığında, 20cm uzunluğunda ponksiyon iğnesi 1 adet 22 G kalınlığında, 20cm uzunluğunda chiba iğnesi opak madde enjeksiyonu için 1 adet

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 27/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016666 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE T.C. Adana Valiliği Sayı Konu : ~..r(, : Yaklaşık Maliyet Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA ı$. /Ç}~ / 2012 VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM... MÜESSESESiNE Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201674 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

KAPAMA SÜNGERĐ (Yara Örtüsü)

KAPAMA SÜNGERĐ (Yara Örtüsü) KAPAMA SÜNGERĐ (Yara Örtüsü) - Gözenekli yapısı sayesinde; yoğun eksudalı, infekte, kaviteli, bozuk şekilli, tünelleşmiş yara bölgelerine endikedir. -Yüksek emme kuvvetine sahiptir. - Yüksek basınca dayanıklıdır.

Detaylı

DİŞ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DİŞ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MASKE (1.KALEM) DİŞ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (50'LİK)lastikli Çift kat olmalıdır, Lastikli olmalıdır, Kaliteli malzemeden standartlara uygun olarak yapılmış olmalı, En az 50 lik kutularda bulunmalı.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/02/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20121134 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2012 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

Suni Tohumlama Ekipmanları

Suni Tohumlama Ekipmanları BÖLÜM 12 Suni Tohumlama Ekipmanları MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 12 SAYFA 333 SUNİ TOHUMLAMA ÜRÜNLERİ Suni vajina boğa Ø57 mm X 330 mm V0284 Suni vajina koç Ø41 mm X 150 mm V0650 Suni vajina

Detaylı

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00419 SAYI : KONU: T e k lif M ektubu P İY A SA A R A Ş T IR M A T E K L İF M E K T U B U H astanem

Detaylı

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR

21.09.2012 HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN STERİL ÖRTÜLERİ ÖRTMENİN AMACI CERRAHİ ÖRTÜLERİN SEÇİMİ ÖRTÜLER NEREDE KULLANILIR HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN Özel Sekiz Eylül Hastanesi Başhemşire ikocan81@yahoo.com Hastaların maruz kaldığı riskler arasında da infeksiyonlar sıralamada önemli yer alır. Sağlık çalışanları,

Detaylı

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S

DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S DETACHABLE COİL TEKNİK ŞARTNAMESİ - 3 S 1. Ürün 1.5 tesla MR ile uyumlu olmalıdır. 2. Helezon çapları 3-8 mm arasında olmalıdır. 3. Dacron fiber kaplı olmalıdır. 4. Kısa sürede deliği kapatmalıdır. 5.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 25/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171306 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 14 Malzeme Kodu : JENA076 NEMLI PASPAS SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 35341 Düzenleme Tarihi : 30/01/2014 NEMLİ PASPAS YEDEĞİ a) Mop pamuklu ipten imal edilmiş

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/12/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20157791 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 21/12/2015 TARİHİ,

Detaylı

Güçlü cerrahi aspiratör cihazı

Güçlü cerrahi aspiratör cihazı Güçlü cerrahi aspiratör cihazı ATMOS Record 55 ATMOS Record 55 DDS DAYANIKLI KULLANIMI KOLAY SESSİZ 2 ATMOS Record 55 Çok yönlü ve güçlü! Yüksek emiş gücü ve güçlü vakumu sayesinde ATMOS Record 55 çok

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

T.e. ADANA VALiLici Halk Saghgl Miidiirliigii

T.e. ADANA VALiLici Halk Saghgl Miidiirliigii T.e. ADANA VALiLici Halk Saghgl Miidiirliigii SaYI Konu : \C)2. :TekJif ADANA (a. O"J.J..!.. ~/2013 TEKLiF FORMU b. MUdUrlUgiimiiziin ihtiyaci olan a~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 6 ( Altl

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 01/04/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20152198 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/04/2015 TARİHİ,

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B.30..GÜN.0.H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 1 Tarih: 1/07/01 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS

EVDE BİYOTEKNOLOJİ. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS

ÜRÜN KATALOĞU RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS ÜRÜN KATALOĞU RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS 2 disera RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS İÇİNDEKİLER Hakkımızda 4 Üretim ve Kalite Sertifikaları 5 VACUSERA Kan Alma Sistemleri 6 VACUSERA Kan Alma Sistemi

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00333 SAYI : KONU: T eklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından

Detaylı

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Torbanın yüzeyi düz.parlak görünümlü olmalı.pütürlü olmamalıdır.. 2. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir. 3.. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı,kaynak

Detaylı

2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Kağıt Dispencer Peçete 2.5 Katlı 18x250 Ürün Kodu: Kgt.004 43 Dispencer Peçete 3 Katlı 18x250

Detaylı

f

f Birim : URANKENT HEMATOLOJİ SERVİS DEPOSU T.C, TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3 Nolu Genel Sekreterliği Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst STOK TAKİP

Detaylı

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri IV 100/75, çok sağlam bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Çeşitli hedef gruplarda çok yönlü kullanılabilir. Son derece uzun ömürlü bir yan kanal üfleyici ile sürülmektedir. Güçlü motoru nedeniyle sürekli

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00165 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda

Detaylı

HİMERPA BANTLAR. Alüminyum Folyo Bantlar. Takviyesiz (Düz) Alüminyum Folyo Bant

HİMERPA BANTLAR. Alüminyum Folyo Bantlar. Takviyesiz (Düz) Alüminyum Folyo Bant HİMERPA BANTLAR Alüminyum Folyo Bantlar Takviyesiz (Düz) Alüminyum Folyo Bant 5 cm Takviyesiz Folyo Bant 7,5 cm Takviyesiz Folyo Bant 10 cm Takviyesiz Folyo Bant 5 35 24 6,00 144,00 7,5 35 16 9,00 144,00

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 13/11/2013 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20139372 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 18/11/2013 TARİHİ, SAAT 10:00

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 TR MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/10/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20166798 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 20/10/2016 TARİHİ,

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ATIK YÖNETİMİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi AMAÇ: Atık Yönetimi Talimatı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

Detaylı

ÜRÜN TANITIM KARTI. Adı: Mittmed. Tanımı: Parmak Kontrol ve Terapi Eldivenleri

ÜRÜN TANITIM KARTI. Adı: Mittmed. Tanımı: Parmak Kontrol ve Terapi Eldivenleri ÜRÜN TANITIM KARTI Adı: Mittmed Tanımı: Parmak Kontrol ve Terapi Eldivenleri Kullanıldığı alanlar: Yoğun Bakım ve Yaşlı Bakım servisleri için geliştirilmişlerdir. Eline takılı IV kanulü çıkarmaya çalışan

Detaylı

TELKAR. www.telkar.com.tr. "Başarı köklü çözümler üretmektir"

TELKAR. www.telkar.com.tr. Başarı köklü çözümler üretmektir TELKAR www.telkar.com.tr "Başarı köklü çözümler üretmektir" Fetih Mahallesi, Libadiye Caddesi, Sarıkamış Sokak, No:52 Ataşehir, İstanbul, TÜRKİYE Telefon : +90 216 470 86 70 Faks : +90 216 470 99 07 telkar@telkar.com.tr

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 24/03/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20172023 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 28/03/2017 TARİHİ, SAAT 14:00

Detaylı

CİNSİ EBADI AMBALAJ FİYATI SIRA KOD NO NO

CİNSİ EBADI AMBALAJ FİYATI SIRA KOD NO NO CİNSİ EBADI AMBALAJ FİYATI SIRA KOD NO NO B E Z G R U B U 1 TBG001 KARELİ BEZ KÜÇÜK 40x45 DÜZİNE 5,00 TL 2 TBG002 KARELİ BEZ BÜYÜK 50x55 DÜZİNE 7,50 TL 3 TBG003 FLANEL RENKLİ TOZBEZİ 30x40 DÜZİNE 6,25

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

ERCP KATETER Guide wire ile uyumlu olmalıdır. 2-Distal uç incelen yapıda tapared. 3-Katater uzunluğu en az 210 cm olmalıdır.

ERCP KATETER Guide wire ile uyumlu olmalıdır. 2-Distal uç incelen yapıda tapared. 3-Katater uzunluğu en az 210 cm olmalıdır. ERCP KATETER 1-0.035 Guide wire ile uyumlu olmalıdır. 2-Distal uç incelen yapıda tapared olmalıdır. 3-Katater uzunluğu en az 210 cm olmalıdır. 4-Distal uçta en az üç adet marker işareti bulunmalıdır. 5-Kateter

Detaylı

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20162127 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret.

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret. Bayvızyon 2017 Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ürün Kataloğu www.bayvizyon.com DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (EKO) GENİŞ ISLAK MOP (EKO) NEMLİ MOP NEMLİ MOP (ORLON)

Detaylı

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00246 I SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından

Detaylı

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1. Pipet insan oosit mikromanipulasyonlarında, oositi zarar vermeden tutma işleminde kullanılmaya uygun 2. Mikropipet borosilika camından imal edilmiş olmalıdır ve gamma

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak TONER VE KARTUŞ /KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE Ait

Detaylı

BIÇAKCILAR Türkiye nin önde gelen tıbbi cihaz ve tek kullanımlık tıbbi ürünler imalatçısı ve markası olan Bıçakcılar, 1959 yılından bu yana sağlık sektörüne hizmet vermektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında

Detaylı

SHEEHY PARTİAL OSSICULAR PROSTHESIS (POP) TEKNİK ŞARTNAMESİ 11-56362

SHEEHY PARTİAL OSSICULAR PROSTHESIS (POP) TEKNİK ŞARTNAMESİ 11-56362 SHEEY PARTİAL OSSİCULAR PROSTHESİS 11-12362 1- Polycel başın üstü kemikle kartilaj ya da dokuyla yüz yüze geldiği noktada hidroksilapatit materyal ile kaplı 2- Tamamen kanallı olup, makasla veya bistüri

Detaylı

desumedical.com Kraniyal Sistemler Kataloğu Şant Sistemleri - Kateter Sistemleri - Drenaj Sistemleri

desumedical.com Kraniyal Sistemler Kataloğu Şant Sistemleri - Kateter Sistemleri - Drenaj Sistemleri desumedical.com Kraniyal Sistemler Kataloğu Şant Sistemleri - Kateter Sistemleri - Drenaj Sistemleri İÇİNDEKİLER DESU MEDİKAL HAKKINDA... SİLİKON VALFLER... DEPUS QUICK RESPONSE VALFLER... 3 4 5 STANDART

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

TEMİZLİK & BAKIM ÜRÜNLERİ

TEMİZLİK & BAKIM ÜRÜNLERİ TEMİZLİK & BAKIM ÜRÜNLERİ T01 Nem Alma Tableti T02 Nem Alıcı Kutu T03 Nem Alıcı Kutu Elektrikli nem alma cihazları için Küçük, Orta ve Büyük Boy Aşırı Terleyenler İçin Küçük, Orta ve Büyük Boy T04 Nem

Detaylı

www.tamkanlab.com 1 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 68 ADET KÜÇÜK KAN TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

www.tamkanlab.com 1 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 68 ADET KÜÇÜK KAN TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 1. Rahat taşıma yapılabilmesi için üstten kulplu olmalıdır 2. Taşıma çantasının rengi mavi kırmızı veya turuncu 3. Soğuz zincir

Detaylı

2.PPE direktifleri kapsamında. 89/686/EEC kişisel korunma ürünleri direktiline uygun olmalıdır.

2.PPE direktifleri kapsamında. 89/686/EEC kişisel korunma ürünleri direktiline uygun olmalıdır. KORUYUCU GÖZLi" K ŞAI TNAMESi 1.ı:~166:0196 \'C 102-+1-lF/\/\-98 onaylı olmalıdır. 2.PPE direktifleri kapsamında. 89/686/EEC kişisel korunma ürünleri direktiline uygun olmalıdır. 3.GÖzlÜkler 50 C altındaki

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/05/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20122939 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/05/2012 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 11/12/2013 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201334 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 13/12/2013 TARİHİ, SAAT 12:00 'E/A KADAR

Detaylı

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli Kesintisiz çalışma için otomatik filtre temizleme sistemi ve aşınmayan EC motora sahip kompakt endüstriyel elektrikli süpürgedir. Üretim alanlarındaki ince tozlar için idealdir. Aynı zamanda sabit kullanımlar

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 24/05/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20163698 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/05/2016 TARİHİ,

Detaylı

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ R.G. Tarihi:13.09.2005 R.G. Sayısı:25935 Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi uyarınca sağlık kuruluşunda ve sağlık personelinin

Detaylı

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ STERİLİZASYON SİSTEMLERİ Ürün kodu için seçeneklerine bakınız. 110 LT TEK KAPILI PLAZMA STERiLiZASYON CiHAZI Düşük ışılı hidrojen peroksit (H2O2) plazma sterilizasyon cihazı Diğer düşük ısılı cihazlara

Detaylı