6102 SAYILI TTK YA GÖRE LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRLERİN GÖREV SÜRESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6102 SAYILI TTK YA GÖRE LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRLERİN GÖREV SÜRESİ"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:13 Sayı:26 Güz 2014/2 s SAYILI TTK YA GÖRE LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRLERİN GÖREV SÜRESİ Şükrü YILDIZ * Özet: Limited şirketin temsili müdürlere ait bir yetkidir. Müdürlerin ilk esas sözleşmede gösterilmesi zorunludur. Ancak kanunda limited şirket müdürlerinin görev süresi konusunda bir düzenleme yer almamaktadır. Esas sözleşmeye konulacak hükümle bu sürenin uzun ya da kısa bir süre öngörülerek belirlenmesi mümkündür. Öte yandan müdürleri azletme ve yerlerine yenisini seçme yetkisi genel kurula bırakılmıştır. Görev süresi esas sözleşme ile belirlenen ve henüz süresi dolmayan müdürün azlinde, görev süresi biten veya daha önce genel kurul kararı ile seçilen müdürün azlinden farklı olarak, esas sözleşme değişikliğinde uygulanan usul ve nisabın uygulanması gerekmektedir. Anahtar Kelime: Limited Şirket, limited şirkette müdürler, müdürlerin görev süresi THE TERM OF SERVICE FOR THE MANAGERS IN THE LIMITED LIABILITY COMPANY ACCORDING TO THE TCC No Abstract: Representation of limited liability companies is a authority given to the managers of the company. Appointment and presentation of the managers in the articles of association are obligatory. However, any regulation to the term of service fort he managers is provided under the law. It is possible to determine a limited or long term by regulating it under the articles of association. On the otherhand, the authority to dismiss a manager and to appoint antoher one in his place is given to the general assembly. While dismissing a manager, whose term of service is determined by the articles of association and whose term has not been completed yet, unlike the dismissal of a manager appointed by general assembly or a manager whose term has ended, the quorum and procedure for the general assembly will be the quorrum and procedure of the assemblies fort he amendment of the articles of association. Key Words: Limited Liability Company, Manager in Limited Liability Company, Term of Service for the Managers. Bu makale 27 Ekim 2013 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen Limited Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumunda tebliğ olarak sunulmuştur. * Prof. Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi. 47

2 Şükrü YILDIZ GENEL OLARAK Limited şirketlerde şirketin yönetim ve temsili esas itibariyle müdürlere aittir. Diğer bir ifade ile müdürler limited şirketin zorunlu organlarından birisini oluşturur. Müdürler ortak olan veya olmayan kişiler arsından seçilir. Ancak bir müdür varsa onun birden fazla müdür varsa en az bir ortağın müdürlük sıfatına sahip olması da zorunludur. Müdürler ile şirket arasında bir sözleşme bağı vardır. Bu sözleşme onlara organ niteliği kazandırmaktadır. Müdürün şirket sözleşmesi ile atanması veya genel kurul tarafından seçimine ilişkin kararı bir icap görevin üstlenilmesi ise kabul niteliği taşır. Yeni TTK ya göre limited şirketin kuruluşunda müdürlerin şirket esas sözleşmesi ile atanması zorunludur. Zira, TTK m. 576/1-d uyarınca şirket esas sözleşmesinin zorunlu unsurları içinde müdürlerin adları ve soyadları ile unvanları ve vatandaşlıkları yer almıştır. Bununla birlikte 6102 sayılı TTK, ettk da olduğu gibi, müdürlerin görev süresine ilişkin bir hükme yer vermemiştir. Ancak, şirket sözleşmesine konulacak hükümle, müdürlerin görev süresi istenildiği şekilde belirlenebilecektir. Bu süre, bir yıl, 2 yıl, 3 yıl şeklinde kısa süreli olabileceği gibi, 5 yıl, 10 yıl 20 yıl gibi uzun süreli de olabilir. Hatta sözleşme ile müdürlük görevi bir ortağın hayatı boyunca sürecek şekilde ya da süresiz ifadesi ile de belirlenebilir 1. Müdürler için azami bir süre öngörülüp öngörülmemesi şirketler hukuku politikası ile ilgili bir konudur. Azami sürenin konulmasındaki amaç, şirketi iş başındaki müdürlere mahkum etmemektir. Görev süresi ile ilgili üst sınırın varlığı ya da sınırın uzunluğu, seçilen müdürlerin azli ile de yakından ilgilidir. Kanun koyucu limited şirket müdürlerinin görev süreleri için bir üst sınır koymamış ancak, genel kurula hiçbir gerekçe göstermeksizin müdürleri azletme yetkisi tanımıştır. Hatta biraz daha ileri giderek, genel kurulun müdürleri azledemediği durumlarda, her bir ortağa haklı sebeplerle mahkemeye 1 Aksi fikirde Mehmet Bahtiyar: Ortaklıklar Hukuku, 8. Bası, İstanbul 2014, s Yazar, müdürlerin görev yapacağı süre ileilgili olarak anaonim şirket yönetim kurulu üyelerinde olduğu gibi azami bir süre belirlenmediğini, bu bağlamda, müdürlerin belirli bir süre sınırı olmaksızın seçilip seçilemeyecekleri ve müdürlerin görev yapacağı süre ile ilgili olarak bir hükmün sözleşmeye konulup konulamayacağı akla gelebilir. Zira TTK 576 ve 577 de bu yönde bir hükmün bulunmaması nedeniyle TTK m. 579 buna engel teşkil edebilir açıklamasında bulunmaktadır. 48

3 2014/2 müracaat ederek müdürlerin azlini dava edebilme imkanı vermiştir 2. Buna karşılık, müdürlerle şirket arasındaki menfaat dengesini sağlamak açısından, görev süresi dolmadan görevden alınan müdürün tazminat hakkı saklı tutulmuştur. 1. Müdür Seçim Yöntemi I sayılı TTK da Özden organ ilkesinin kabul edildiği ettk da müdür ya da müdürler üç yoldan biri ile seçilmekteydi. Bu yollardan birincisi esas sözleşme ile tayindi. Ancak esas sözleşme ile müdür tayini zorunlu değildi. Esas sözleşme müdürleri bir süre ile sınırlı olarak belirleyebileceği gibi, bir süre belirtmeden de görevlendirebilirdi. Şirket esas sözleşmesi ile müdür tayin edilmemişse, ortaklar kurulu ettk m. 539 a uygun olarak müdür veya müdürleri seçebilirdi. Müdürler şirket esas sözleşmesi veya genel kurul kararı ile seçilmemişlerse, ettk m. 540 gereğince ortaklar hep birlikte müdür sıfatı ile şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar kuralı gereği, kanunen ortakların tamamı müdür sıfatını kazanmış olmaktaydılar. Bu kanun anonim şirketlerde olduğu gibi, (ettk m. 279/2-6 Şirket işlerini idare ve murakebe ile mükellef olanların ne suretle seçilecekleri ve bunların hak ve vazifeleri ve imza koymaya yetkili olanlar ve ettk m. 292/1 idare meclisi azaları şirket esas mukavelesi ile tayin edilmedikleri takdirde, taahhüt sahiplerince kuruluş umumi heyetince seçilirler kuralını, yani limited şirket müdürlerinin seçimle belirlenmesini, kuruluşta ise esas sözleşmede gösterilmesini zorunlu kılmadığı gibi, görev süresi konusunda da bir açıklık içermemekteydi. Oysa anonim şirketlerde, ettk m. 314 e göre yönetim kurulunun görev süresi 3 yıldan fazla olamazdı. Bu nedenle anılan kanun zamanında şirket esas sözleşmesi ile atanan müdürlerin görev süreleri dolmadan azledilmeleri veya yetkilerinin kısılması, ettk m. 543 ün atfı ile TTK m gereği, ancak esas sözleşmenin değiştirilmesi, suretiyle mümkün olmaktaydı 3. Esas sözleşme değişikliği ise ettk m. 513/1 yer alan, mukavele, sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir kuralına tabiydi. 2 Şükrü Yıldız: TTK Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku, İstanbul 2007, s. 246, Bahtiyar, s Halil Arslanlı/Hayri Domaniç: Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması, İstanbul 1989, s

4 Şükrü YILDIZ Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesinin, aranılan nisap oluşmadığı için değiştirilememesi durumunda ise, ortaklardan her biri haklı sebeplerin varlığını ileri sürerek esas sözleşme ile atanan müdürün azlini veya temsil yetkisinin kısıtlanmasını mahkemeden talep edebiliyordu. Mahkeme haklı sebebin varlığını görürse müdürün görevine son verebiliyordu. Ortaklar kurulu kararı ile müdür tayin edilen kişinin görev süresi dolmadan önce de, ortaklar kurulu kararı ile azli mümkündü. Ancak ettk m. 536/3 e göre, kararın ödenmiş esas sermayenin yarısından fazlasının olumlu oyuyla alınması zorunluydu. Azil kararının alınamaması durumunda da yine her ortağın haklı sebeplere dayanarak mahkemeye başvurarak müdürün azlini ya da temsil yetkisinin kapsamını sınırlandırmayı talep hakkı bulunuyordu. II sayılı TTK da 6102 sayılı TTK özden organ ilkesini, yani bütün ortakların şirketi birlikte yönetmesi kuralını terk etmiştir. Böylece anonim ve limited şirket arasında önemli bir fark ortadan kalkmıştır ve limited şirketlerde de anonim de olduğu gibi, seçilmiş organ sistemi benimsenmiştir 4. Yeni kanunda, limited şirketin yönetim organının seçimle belirlenmesi ve bu hususunda (müdürlerin ad ve soyadlarının) şirket esas sözleşmesinde gösterilmesini zorunlu tutulmuştur. Gerçekten de Müdürler kenar başlığını taşıyan TTK m. 623 f.1 de; Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. Kuralı ile Limited şirket esas sözleşmesinin zorunlu içeriğinin gösterildiği TTK m. 576 f. 1 bend d hükmünde; 4 Yıldız, s.176; Bahtiyar, s.403; Abuzer Kendigelen: Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yenilikler ve İlk Tespitler, 2. Bası İstanbul 2012, s. 536; Sami Karahan/Mustafa Çeker: Şirketler Hukuku, Konya 2012, s. 809; Fatih Bilgili/Ertan Demirkapı: Şirketler Hukuku, Bursa 2013, s

5 2014/2 C) Şirket sözleşmesi II - İçerik 1. Zorunlu kayıtlar MADDE 576- (1) Şirket sözleşmesinde aşağıdaki kayıtların açıkça yer alması gereklidir: a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer. b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu. c) Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları. d) Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları. e) Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli. Biçiminde düzenlenen hükümle, müdürlerin kuruluşta esas sözleşmede gösterilmesini zorunlu kılınmıştır. Önemle ekleyelim ki, kanun koyucu limited şirkette seçilmiş organ sistemini benimsemiş olmasına rağmen, anonim şirketlerdeki yönetim kurulunun görev süresi için belirlediği kuralı, limited şirket müdürleri için benimsenmemiş gözükmektedir 5. Özellikle, TTK m. 339 yer alan anonim şirket esas sözleşmesinin içeriğindeki, ilk yönetim kurulu üyelerinin esas sözleşme ile atanacağı kuralını, 1. İçerik MADDE 339- (1) Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır. (2) Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılır: g) Yönetim Kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar. (3) İlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanır. Ve TTK m. 362 de hüküm altına alınan yönetim kurulunun görev süresine ilişkin 4. Görev süresi 5 Bahtiyar, s

6 Şükrü YILDIZ MADDE 362- (1) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir. (2) 334 üncü madde hükmü saklıdır. Kuralını limited şirketler için kabul etmemiş gözükmektedir. Buna karşılık, TTK m. 364 yer alan yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasına ilişkin, III - Görevden alma MADDE 364- (1) Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. (2) 334 üncü madde hükmü ve görevden alınan üyenin tazminat hakkı saklıdır. Kuralını bazı farklılıklarla birlikte, limited şirketler içinde benimsemiş gözükmektedir (TTK m. 630). Gerçekten de, Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve sınırlandırılması kenar başlığını taşıyan TTK m. 630 aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştır. MADDE 630- (1) Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir. (2) Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. (3) Yöneticinin, özen ve bağlılık yükümü ile diğer kanunlardan ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ağır bir şekilde ihlal etmesi veya şirketin iyi yönetimi için gerekli yeteneği kaybetmesi haklı sebep olarak kabul olunur. (4) Görevden alınan yöneticinin tazminat hakları saklıdır. Maddenin lafzında, TTK m. 364/1 de olduğu gibi, esas sözleşme ile atanmış olsalar dahi şeklinde bir ibare bulunmadığı gibi, gündemde yer almasa dahi haklı sebebin varlığında ibaresi de bulunmamaktadır. Öte yandan, her pay sahibine mahkemeye müracaatla, haklı sebebe dayanarak müdürlerin 52

7 2014/2 azlini dava edebilme imkânı, sermaye şirketlerinde sadece limited şirketler için öngörülmüştür 6. III. Müdürlerin Görev Süresi 6102 sayılı TTK göre, limited şirkette müdürlük sıfatı yani esas sözleşme ile şirketin ilk kuruluşunda ya da sonradan genel kurul kararı ile gerçekleşebilmektedir. Müdürün esas sözleşme ile atanacağı hususu, kanunun 576 maddesi ile 623. maddesinde, genel kurul kararı ile atanacağı hususu ise TTK m b ile m. 620 de açıkça kabul edilmiştir. Yeni kanun sisteminde limited şirket müdürlerinin ilk olarak esas sözleşme ile atanması zorunlu hale getirilmiştir. Böylece ilk defa esas sözleşme ile atanan müdürün görev süresi dolunca genel kurul tarafından yeni seçim yapılacak ya da görev süresi dolmadan genel kurul tarafından azledilerek, yine genel kurul tarafından yeni kişilerin müdür olarak seçilmesi mümkün olacaktır. Bu sistem, TTK m. 359 un anonim şirket yönetim kurulu için öngördüğü sistemle de örtüşmektedir. Zira anılan m. 359-/1 e göre Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Ancak yukarıda da açıklandığı üzere müdürlerin görev süresi, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin görev süresinden farklı olarak azami bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Bu nedenle kuruluşta müdürlerin görev süresi esas sözleşmeye konulacak hükümle istenildiği şekilde belirlenebilecektir 7. Öyleyse, müdürler, sözleşme ile 5 yıl, 10 yıl gibi belirli bir süre için atanabilecekleri gibi, süresiz olarak da atanabilirler 8. Genel kurul tarafından şirkete yeni müdür seçilebilmesi için sözleşme ile atanan müdürlerin sözleşmede gösterilen görev süresinin dolması veya azil, istifa, ya da kanuni ve sözleşmesel nedenlerle görevin sona ermesi gerekmektedir. Zira şirket sözleşmesi ile atanan müdürlerin görevleri herhangi bir şekilde sona erdiğinde, şirkete müdür seçmek genel kurulun devredilmez yetkileri arasında olduğu için yeni müdür de ancak onun tarafından seçilebilecektir. 6 Kr. Bahtiyar, s Farklı bir yorum için bkz. Bahtiyar, s Yıldız, Limited Şirketler Hukuku, İstanbul 2007, s

8 Şükrü YILDIZ Esasen genel kurul da, esas sözleşmede müdürlerin görev süresine ilişkin bir hüküm bulunmuyorsa, seçtiği müdürün görev süresini belli bir süre ile sınırlayabileceği gibi, süresiz olarak da atama yapabilir. Müdürün bir süre ile atanması durumunda görevi sürenin sonunda bitecektir. Yine genel kurul henüz görev süresi bitmemiş müdür veya müdürleri de azlederek yeni seçim gerçekleştirebilir. Belirtmek gerekir ki, uygulamada müdürlerin görev süresi konusunda esas sözleşmeye 5 veya 10 yıllık sürelerin konulduğu görülmektedir. Oysa, şirket genel kurulunun esas sözleşmeyle süresiz veya uzun süreli görev verilen müdürleri azletme yetkisi olmasına rağmen, bu yetkinin kullanılması azledilen müdürle şirket arasında ihtilaf yaşanmasına, uyuşmazlığın ise şirkete itibar kaybına ve tazminat sorumluluğuna muhatap olmasına yol açacağı açıktır. Bu sebeple müdürlerin görev süresinin, esas sözleşmeye konulacak hükümle, azil sürecine ihtiyaç bırakmayacak şekilde bir, iki veya üç yıl gibi kısa sürelerle belirlenmesi uygun olacaktır 9. Diğer yandan esas sözleşmede her hangi bir süre öngörülmeden sadece müdürlerin adı ve soyadı ya da unvanı belirtilmişse, bunların süresiz olarak görevlendirildikleri kabul edilmelidir. Bu durumda esas sözleşme ile atanan ve görev süresi konusunda da bir açıklık bulunmayan müdürler, genel kurul tarafından azledilinceye veya mahkeme tarafından görevden alınıncaya kadar müdür sıfatını haiz olacaklardır. VI. Görev Süresi Dolmamış Müdürlerin Azli 1. Genel Olarak TTK m. 630 görev süresi bitmemiş bir müdürün genel kurul kararı ile azledilmesine imkan tanımıştır sayılı TTK m. 630, ettk m. 543 den farklı olarak, ortak olan müdürle ortak olmayan müdür ayırımına gitmediği gibi, müdür sıfatının sözleşme ile kazanılması ile genel kurul kararı ile kazanılması açısından da bir ayrım gözetmemiştir. Gerçekten de TTK m. 630 Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir. Kuralını öngörerek genel kurula, ortak olan veya olmayan, şirket esas sözleşmesi ile atanan ya da genel kurul kararı ile seçilen bütün müdür veya müdürleri görevden alma ya da yönetim hak ve temsil yetkisini sınırlandırma imkan tanımaktadır. 9 Krş. İsmail Kırca/Feyzan Hayal Şehirali Çelik/Çağlar Manavgat: Anonim Şirketler Hukuku C.1, Ankara 2013, s

9 2014/ yılında kaleme aldığım TTK tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku adlı eserimde genel kurulun azil kararını, her hangi bir ayırıma tabi tutmadan TTK m. 620 öngörülen nisaplarla, yani toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alabileceğini savunmuştum 10. Bu görüşüm, eserime atıf yapılmamış olsa da doktrinde kabul görmüştü 11. Ancak bu görüşümün kanunun diğer maddeleri ile birlikte yeniden değerlendirilmeye tabi tutulmasını ve genel kurulun görev süresi dolmamış müdürü azil yetkisini kullanırken, müdürün esas sözleşme ile mi yoksa genel kurul kararı ile mi atandığı ayrıntısına dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan kanunda azami bir görev süresinin bulunmaması, sürenin esas sözleşme ile uzun veya süresiz olarak belirlenmesi durumunda, bu hükmün müdür olarak atanan ortağa bir imtiyaz hakkı vermiş sayılıp sayılmayacağı veya müdürlük görevi verilen ortağa genel kurul kararlarını veto hakkının tanınması (TTK m e), yine şirket yönetiminin, yani müdürlük sıfatının üçüncü bir kişiye bırakılması ve bu yetkinin uzun süreli olması durumunda TTK m. 577/1-i) esas sözleşmenin bağlayıcılığı ile genel kurulun azil keyfiyetinin nasıl bağdaştırılacağı gibi sorunlarla karşılaşılacaktır Genel Kurul Kararı ile Atama Esas sözleşmede müdürlerin görev süresine ilişkin açık bir hüküm olmadıkça, genel kurul seçtiği müdürün görev süresini süreli veya süresiz olarak belirleyebilir. Bu durumda görev süresi bitmemiş bir müdür, genel kurul tarafından TTK m. 620 kural gereğince her zaman ve toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile azledilebilecektir. Azledilecek müdürün ortak olup olmamasının herhangi bir önemi yoktur. 3. Esas Sözleşme ile Atama Şirketin kuruluşunda esas sözleşme ile atanması ve adının esas sözleşmede yazılması zorunlu olan müdürün görev süresi süreli veya süresiz belirlenmiş olabilir. Esas sözleşmede öngörülen sürenin dolmaması genel kurulun müdürü azledemeyeceği anlamına gelmez. Zira, müdürleri atama ve azil yetkisi gibi, şirket esas sözleşmesini değiştirme yetkisi de, TTK m. 616 uyarınca genel kurulun tekelsel yetkisi içerisinde bulunmaktadır. Öte yandan TTK m. 10 Yıldız, s Oruç Hami Şener: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2012, sayfa, 707; Bilgili/Demirkapı, s. 681; krş Ali Haydar Yıldırım: TTK Tasarısına Göre Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu, İzmir 2008, s Yıldırım, s.17-18; İsmail Özgün Karaahmetoğlu: TTK Göre Limited Şirketin Temsili, Ankara 2014, s

10 Şükrü YILDIZ 630 de özel olarak, genel kurula, müdürü veya müdürleri görevden alma ile yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilme yetkisi vermiştir. Ancak buradaki sorun genel kurulun, esas sözleşme ile atanan ve görev süresi dolmamış müdürü azlederken esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kurallarına uyarak, özellikle de ağırlaştırılmış nisaplarla mı bu kararı alabileceği, yoksa bu hususun esas sözleşmede bulunmasının hiçbir fark gözetmeden alel ade genel kurul karar nisabı olan TTK m. 620 ye mi tabi olacağıdır. Gerçi TTK m. 620 Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde, seçim kararları dâhil, tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır kuralını öngörmüştür. Ancak burada, maddenin metninde yer alan bir seçim kararı değil, bir azil kararı olduğu hususu gözden kaçırılmamalıdır. Azil gerçekleştirildikten sonra elbette genel kurul tarafından yapılacak müdür seçimi TTK m. 620 kurala tabi olacaktır. Buna karşılık esas sözleşme ile atanan ve henüz görev süresi dolmamış bir müdürün azlinde aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Çünkü esas sözleşme ile atanmış ve süresi dolmamış müdürü azletmek doğrudan doğruya bir esas sözleşme değişikliği niteliğindedir. Genel kurulun tekelsel yetkisinde bulunan esas sözleşme değişikliğinde ise, Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi kenar başlığını taşıyan TTK m. 589 hükmüne tabi olmalıdır. Anılan hükme göre: Aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde, şirket sözleşmesi, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir. 621 inci madde hükmü saklıdır. (2) Şirket sözleşmesinde yapılan her değişiklik tescil ve ilan edilir. Şirket genel kurulunda bu nisaba ulaşılması şartı ile haklı sebep olmasa dahi 13, esas sözleşme ile atanan müdürlerin azli, yine esas sözleşmenin değiştirilmesi ile mümkün olacaktır 14. Genel kurulda bu nisaba ulaşılamaması durumunda ise ortaklardan her biri haklı sebeplerin varlığını iddia ederek esas sözleşme ile atanan ancak görev süresi henüz dolmamış müdürlerin azlini mahkemeden talep edebilecektir. 13 Yıldız, s.249; Karaahmetoğlu, s Krş Yıldırım, s , 205; Karaahmetoğlu, s

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (The Board of Directors Meetings on The Joint Stock Company)

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (The Board of Directors Meetings on The Joint Stock Company) HAKEMLİ ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (The Board of Directors Meetings on The Joint Stock Company) ÖZET Kübra ERCOŞKUN ŞENOL *1 Anonim şirketin yönetim ve temsil organı olan yönetim kurulu

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri Abant, 22 Ekim 2011 Prof. Dr. Seza Reisoğlu TBB Hukuk BaĢdanıĢmanı Tebliğ A. GENEL OLARAK I. 6102 sayılı

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA İŞYERLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TÜRK HUKUKUNDA İŞYERLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TBB Dergisi 2010 (89) İştar URHANOĞLU CENGİZ 129 TÜRK HUKUKUNDA İŞYERLERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GROUP LABOUR CONTRACTS IN TURKISH LAW İştar URHANOĞLU CENGİZ Özet: 1982 Anayasası toplu iş sözleşmesinin kapsamı

Detaylı

TOPLU SÖZLEŞME İLE KANUN DEĞİŞTİRİLMESİ: İLKSAN ÖRNEĞİ Kadir ARICI *

TOPLU SÖZLEŞME İLE KANUN DEĞİŞTİRİLMESİ: İLKSAN ÖRNEĞİ Kadir ARICI * TOPLU SÖZLEŞME İLE KANUN DEĞİŞTİRİLMESİ: İLKSAN ÖRNEĞİ Kadir ARICI * ÖZET Türkiye de 2010 Anayasa Değişikliği ile kamu görevlilerine ilk defa toplu sözleşme hakkı tanınmıştır. Ancak uygulama sürecinde

Detaylı

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av.

Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları. Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Örnek Dava Uygulamalarıyla Kooper atif Genel Kurul K ararlarında Hükümsüzlük ve Sonuçları Av. Dr. Bülent Hayri ACAR Av. Ender DEDEAĞAÇ* Değerli dostumuz ve meslekdaşımız, Güzel insan Av. Savaş Karahisar

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE İMZA YETKİLİLERİ SADECE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN MI ATANABİLİR?

ANONİM ŞİRKETLERDE İMZA YETKİLİLERİ SADECE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN MI ATANABİLİR? ANONİM ŞİRKETLERDE İMZA YETKİLİLERİ SADECE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN MI ATANABİLİR? Prof. Dr. Veliye Yanlı* I. Türk Ticaret Kanunu nun Düzenlemesi Türk Ticaret Kanunu nun 375. maddesinde, yönetim kurulunun

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI SUNUŞ Türk kooperatifçiliğinin gelişimiyle yakından ilgili olan bir konu da kooperatiflerde denetim sorunudur. Etkili bir denetim kooperatif ortağının en büyük güvencesidir.

Detaylı

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 Soner YAKAR* İsmail Orçun GÜNDÜZ** ÖZET Belediyelerin öz gelirleri olan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler, 2464

Detaylı

E-BÜLTEN l 12.10.12 l SİRKÜLER

E-BÜLTEN l 12.10.12 l SİRKÜLER LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER Değerli Meslektaşlarım, Yeni TTK da Limited şirketlerde müdürler konusu son günlerde en çok konuşulan konuların başında gelmektedir. Müdürler yeniden seçilecek mi? Müdürler

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirmenin İş İlişkilerine Etkisi (TTK 178; 158; 190)

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirmenin İş İlişkilerine Etkisi (TTK 178; 158; 190) Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirmenin İş İlişkilerine Etkisi (TTK 178; 158; 190) Mustafa ALP * 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanununda

Detaylı

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Kooperatifler Hakkında Bilmek İstedikleriniz Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET AKTİFİNİN TOPTAN SATIŞI SORUNU

ANONİM ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET AKTİFİNİN TOPTAN SATIŞI SORUNU ANONİM ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET AKTİFİNİN TOPTAN SATIŞI SORUNU Soner ALTAŞ 17* * Öz Genel kurul, anonim şirketlerde bulunması zorunlu olan, yetkisini kanundan ve kanun hükümleri çerçevesinde

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ. Çağlar Doğu ARAS

LİMİTED ŞİRKETLERİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ. Çağlar Doğu ARAS 1 LİMİTED ŞİRKETLERİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ Çağlar Doğu ARAS İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Danışman Prof. Dr. Veliye YANLI İstanbul,

Detaylı

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT *

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * 95 VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * Av. Gizem YÖNDER Özet Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması asıldır. Kişinin birden fazla vekili varsa, tebligatın bunlardan

Detaylı

Arş. Gör. Sevil DOĞAN *

Arş. Gör. Sevil DOĞAN * Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi 781 H TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ARD ETKİSİ Arş. Gör. Sevil DOĞAN * I. GİRİŞ Hukuk düzeninde sona erme ya da sürenin dolması sonucu bir hukuk işlemin ortadan kalkması, belirtilen

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Harun GÜNDÜZ * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi.

Harun GÜNDÜZ * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI: TATİLDE VEYA ARA VERMEDE TOPLANTI THE CONVENING OF THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY DURING THE ADJOURNMENT OR RECESS Harun GÜNDÜZ * 1 Özet:

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER

ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER Aytekin ÇELİK * ÖZET Anonim şirketlerin kuruluşunda ortakların taahhüt ettikleri aynî sermayeyi, şirketin

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER Erkan YETKİNER E. Baş Hesap Uzmanı, YMM VergiDepartmanıOrtağı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. E-yaklaşım Dergisi,

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL YAPILMAMASININ HUKUKİ VE CEZAİ YAPTIRIMLARI

TİCARET ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL YAPILMAMASININ HUKUKİ VE CEZAİ YAPTIRIMLARI TİCARET ŞİRKETLERİNDE GENEL KURUL YAPILMAMASININ HUKUKİ VE CEZAİ YAPTIRIMLARI Fahri ÖZSUNGUR * ÖZET Genel kurulun tüzel kişi topluluklarının vazgeçilmez bir parçası olması, ticaret hayatındaki önemini

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA VE KAMU HUKUKUNDA SÖZLEŞMELERİN DEVRİ

ÖZEL HUKUKTA VE KAMU HUKUKUNDA SÖZLEŞMELERİN DEVRİ ÖZEL HUKUKTA VE KAMU HUKUKUNDA SÖZLEŞMELERİN DEVRİ I. GİRİŞ Ö Erdal KULUÇLU Sayıştay Denetçisi zel hukukta sözleşme ilişkilerini düzenleyen Borçlar Kanunundaki en temel ilkelerden birisi irade serbestisidir.

Detaylı

Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi

Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi Ercüment ÖZKARACA Özet: İş sözleşmesinin yaşlılık aylığına

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93 TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLARIN TAAHHÜT EDİLMESİ Die Sachliche Übernahmegründung Im Türkischen Haldesrecht Dr. Mehmet ÖZDAMAR ÖZET Bu çalışmada, ticaret şirketlerine taşınmaz sermaye

Detaylı