2009 PISA SINAVININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 PISA SINAVININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ*"

Transkript

1 2009 PISA SINAVININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ* Murat Yalçın, Sevda Aslan, Ertuğrul Usta *Mevlana Üniversitesi nin Mevlana International Journal of Education (MIJE) de yayımlanan makalenin özetidir. Giriş Sürekli değişim içerisinde olan topluma ve çağın gereklerine uyum sağlayan bireyler yetiştirmek, eğitim yoluyla olmaktadır. Eğitimle bireyler, gelişimlerini sağlamakta ve dünyaya ayak uydurmaktadırlar. Bu açıdan bir ülkenin eğitiminin değerlendirilmesinde uluslararası sınavlar önemli bir göstergedir. Var olan eğitimin niteliğinin anlaşılması ve diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapılması bakımından uluslararası PISA sınavları önemlidir. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı- PISA (Programme for International Student Assessment), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Co- Operation and Development-OECD) tarafından düzenlenen dünyanın en büyük eğitim araştırmalarından biridir yılından itibaren üç yılda bir yapılan bu araştırmayla okuma, matematik ve fen becerileri olmak üzere üç alanda OECD üyesi ülkeler ve diğer katılımcı ülkelerdeki (dünya ekonomisinin yaklaşık olarak %90 ı) 15 yaş grubu öğrencilerin modern toplumda yerlerini alabilmeleri için gereken temel bilgi ve becerilere ne ölçüde sahip oldukları değerlendirilmektedir. Aynı zamanda motivasyon ve sorun çözümleme gibi temel yetiler, öğrencilerin kendi kendine öğrenme ve bağımsız ders çalışmalarına zemin hazırlayan kriterler olarak kabul edilmektedir (EARGED, 2010). PISA projesinde, zorunlu eğitimin sonuna gelen 15 yaş grubu öğrencilerinin, sadece öğrendiklerini ne kadar hatırlayabildiklerinin değil, öğrendiklerini okulda ve okul dışındaki yaşamlarında kullanabilme yeterliklerinin; karşılaşacakları yeni durumları anlamak, sorunları çözmek, bilmedikleri konularda tahminde bulunmak ve muhakeme yapabilmek için bilgi ve becerilerinden ne ölçüde yararlanabildiklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir (EARGED,2010). Türkiye de dâhil olmak üzere, bu eğitim araştırmasına katılan ülkelerdeki öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini, projeye katılan diğer ülkelerdeki öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleriyle karşılaştırmak, ülkeler tarafından elde edilen ortalama puanlar, ülkelerin eğitim çıktıları eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla standartlar oluşturmak ve eğitim fırsatlarında eşitliği en yüksek düzeyde sağlama kapasiteleri ve eğitim sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için PISA sonuçları kullanılmaktadır. PISA ile ilgili literatür incelendiğinde, Berberoğlu ve Kalender (2005); PISA sonuçlarında bölgelerden çok okul türleri arasında farklılıklar olduğunu ortaya koymuşlardır. Öğrenciler, temel becerileri günlük yaşamda kullanmaya yönelik süreçte yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Anıl (2009); PISA 2006 kapsamında, Türkiye de 15 yaş grubu öğrencilerinin fen bilimleri başarısını en çok yordayan değişkenin babanın eğitimi olduğunu belirtmiştir. Eraslan (2009); PISA sınavında başarılı olma konusunda; öğretmen yetiştirme programı, geleneksel okul yaşamı, kültürel olarak öğretmenlik mesleğine bakış, hizmet içi öğretmen eğitimi gibi faktörlerin üzerinde durulması gerektiğini belirtmiştir. Sarıer (2010); PISA sonuçlarında cinsiyete ve bölgelere göre farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Çetin (2010), PISA 2006 da uygulanan fen alanıyla ilgili anket sorularının kültürler arası yapı eşitliği incelendiğinde diller, kültürler veya ülkeler arasında parametrelerin değiştiğini belirlemiştir. Turmo (2004); araştırmasında ailenin sosyoekonomik düzeyi ile öğrencilerin fen okuryazarlığı arasında ilişki olduğunu göstermiştir. Ceylan (2009); PISA 2006 da yüksek

2 performans gösteren okullarla düşük performans gösteren okullar karşılaştırıldığında, yüksek performans gösteren öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Ho (2010); çalışmasında sosyoekonomik düzeylerinden kaynaklanan başarı farklılıklarının Hong Kong da az olduğunu ortaya koymuştur. İş Güzel ve Berberoğlu (2010); matematik okuma yazmayı, öğrencilerin akademik performansını açıklayan etkili değişkenlerin önemini göstermede kullanmıştır. Türk öğrencilerinin, diğer ülke öğrencilerine göre matematiğe karşı olumlu tutuma sahip olduğu belirlenmiştir fakat bu olumlu tutumun eğitim sistemindeki daha iyi akademik performans ile bağlantısı kurulmamıştır. PISA yla ilgili Akyüz ve Pala (2010); matematik okuryazarlığının problem çözme becerilerini pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin matematiğe karşı tutumları ile matematik okuryazarlıkları arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Türkiye ve Yunanistan ı temsil eden öğretmenlerin öğrencilerine olan ilgileri ile matematik okuryazarlıkları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca sınıf disiplini matematik okuryazarlığına olan etkisinin, Türkiye ve Yunanistan da pozitif yönde olduğu tespit edilmiştir. Anagün (2011); PISA 2006 kapsamında öğretme-öğrenme sürecinde öğrencinin fen öğrenmeye yönelik öz benlik algısının ve tutumlarının fen okuryazarlıkları üzerinde etkisi olmadığını belirlemiştir. Diğer yandan PISA ile ilgili Aşkar ve Olkun un (2005); PISA 2003 verilerini temel alarak yaptığı çalışmada Türkiye de bilgisayara erişimin, OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında, ortalamanın altında olduğu görülmüştür. Okulda bilgisayar erişimi olan öğrencilerin matematik ve problem çözme puanları, bilgisayar erişimi olmayanlara göre daha yüksektir. Evinde bilgisayar olan öğrencilerin matematik ve problem çözme puanları, olmayanlarınkine göre daha yüksektir. Ülkemiz için PISA 2009 uygulaması ağırlıklı alanı okuma becerileri olan ilk PISA uygulamasıdır. Aynı zamanda PISA 2009 da öğrenci performansıyla ilgili sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitsel konularda öğrenci anketleri uygulanmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin matematik, okuma ve fen okuryazarlıklarının bu anketlerde yer alan anneyle birlikte zaman geçirme durumu, babayla birlikte zaman geçirme durumu, annenin zorunlu eğitim ve ortaöğretim durumu, babanın zorunlu eğitim ve ortaöğretim durumu, annenin üniversite mezunu olma durumu, babanın üniversite mezunu olma durumu, annenin çalışma durumu, babanın çalışma durumuna göre ele alınması amaçlanmıştır. YÖNTEM Geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırmalar, tarama modeline göre düzenlenmiş araştırmalardır (Karasar, 2003). Bu araştırmada da sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitsel öğrenci performansıyla ilgili var olan bir durum ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda, bu araştırma tarama modelinde desenlenmiş bir araştırmadır. Çalışma Grubu Bu araştırmada kullanılan veriler Millî Eğitim Bakanlığından elde edilmiştir. Çalışma grubunun seçimi, 12 istatistik bölge biriminden 56 il ve okul türlerine göre tabakalandırılarak toplam 170 okuldan seçkisiz yöntemle belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu ilköğretim, genel lise, Anadolu lisesi, fen lisesi, Anadolu öğretmen lisesi, Anadolu güzel sanatlar lisesi, meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise, Anadolu teknik lise, çok programlı lisede öğrenim görmekte olan 4996 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma grubunu

3 oluşturan öğrencilerin 2445 i (%48.9, yaş ortalaması=20.58, SD=1.57) kız, 2551 i (%51.1, yaş ortalaması=21.53, SD=1.62) erkektir. Veri Toplama Aracı Bu çalışmada, öğrencilerin PISA 2009 öğrenci anketine vermiş oldukları cevaplar kullanılmıştır. PISA 2009 öğrenci anketi öğrencilerin genel özellikleri (sınıf, yaş, cinsiyet vb.), öğrencilerin aile alt yapıları (evde zamanı anne ve babayla geçirme durumu, annenin ve babanın, zorunlu eğitimi, ortaöğretim ve üniversite mezunu olma durumu, evde derslerde kullanım için bilgisayar bulundurma, eğitimle ilgili bilgisayar programına sahip olma, öğrencinin sahip olduğu kitap sayısı vb.) ile ilgili bilgiler içermektedir. Ayrıca bu anket öğrencilerin okuma, matematik ve fen becerileri ile ilgili soruları da içermektedir. Verilerin Analizi Verilerin istatistiksel analizlerinde tek yönlü varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Varyans analizi sonucunda F değerlerinin anlamlı bulunması durumunda farkın kaynağını belirlemek amacıyla Scheffe testi kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2005). BULGULAR Aşağıda öncelikle öğrencilerin matematik, okuma becerisi ve fen puan ortalamaları; evde zamanı anneyle birlikte geçirme durumuna, evde zamanı babayla birlikte geçirme durumuna, annenin zorunlu eğitimi ve ortaöğretim durumuna, babanın zorunlu eğitimi ve ortaöğretim durumuna, annenin üniversite mezunu olma durumuna, babanın üniversite mezunu olma durumuna, annenin çalışma durumuna ve babanın çalışma durumuna göre matematik, okuma becerisi ve fen beceri puan sonuçları verilmiştir. Tablo 1. Öğrencilerin Matematik, Okuma Becerisi ve Fen Beceri Puanlarına Ait Ortalama ve Standart Sapma Dağılımları Dereceleme n ortalama Standart sapma Matematik Okuma Fen Tablo 1 e bakıldığında öğrencilerin en yüksek puan ortalaması okuma becerisinde görülürken matematik alanında ise olarak en düşük bulunmuştur. Ebeveynlerle Birlikte Zaman Geçirme Durumuna Göre Öğrenci Beceri Puanları Tablo 2. Evde Zamanı Anneyle Birlikte Geçirme Durumuna Göre Öğrenci Beceri Puanlarının Anneyle Zaman Geçirme n=4130 Anneyle Zaman Geçirmeme n=708 X S X S F p Matematik ** Okuma ** Fen **

4 Tablo 2 incelendiğinde gibi evde zamanı anneyle geçirme durumuna göre matematik, okuma ve fen beceri puan ortalamalarında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Tablo 3. Evde Zamanı Babayla Birlikte Geçirme Durumuna Göre Öğrenci Beceri Puanlarının Babayla Zaman Geçirme n=3865 Babayla Zaman Geçirmeme n=876 X S X S F p Matematik ** Okuma ** Fen ** Tablo 3 incelendiğinde, evde zamanı babayla geçirme durumuna göre matematik, okuma ve fen beceri puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Ebeveynlerin Zorunlu Eğitim ve Ortaöğretim Durumuna Göre Öğrenci Beceri Puanları Tablo 4. Annenin Zorunlu Eğitimi ve Ortaöğretim Durumuna Göre Öğrenci Beceri Puanlarının Hiçbir Okul Değil n=655 İlkokul n=2369 Ortaokul n=849 Lise (3B) n=31 Lise (3A) n=867 X S X S X S X S X S F p Matematik ** Okuma ** Fen ** Öğrencilerin annelerinin zorunlu eğitim ve ortaöğretim durumuna göre matematik, okuma ve fen beceri puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin annelerinin zorunlu eğitim ve ortaöğretim durumuna göre matematik puanları arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, hiçbir okul mezunu olmayan (x=404.25) annelerin ortalamasının; ilkokul mezunu (x=438.47), ortaokul mezunu (x=448.58), lise (3B) (x=396.09) ve lise (3A) (x=515.10) ortalamasından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Okuma becerisi puanları arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, hiçbir okul mezunu olmayan (x=425.62) annelerin ortalamasından; ilkokul mezunu (x=468.45), ortaokul mezunu (x= ), lise (3B) (x=415.84) ve lise (3A) (x=525.61) ortalamasının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Fen puanları arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, hiçbir okul mezunu olmayan (x=426.80) annelerin ortalamasının ilkokul mezunu (x=449.20), ortaokul mezunu (x=450.69), lise (3B) (x= ) ve lise (3A) (x=510.74) ortalamasından daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

5 Tablo 5. Babanın Zorunlu Eğitimi ve Ortaöğretim Durumuna Göre Öğrenci Beceri Puanlarının Hiçbir Okul Değil n=202 İlkokul n=1667 Ortaokul n=1178 Lise (3B) n=89 Lise (3A) n=1610 X S X S X S X S X S F p Matematik ** Okuma ** Fen ** Tablo 5 e bakıldığında öğrencilerin babalarının zorunlu eğitim ve ortaöğretim durumuna göre matematik, okuma ve fen beceri puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin babalarının zorunlu eğitim ve ortaöğretim durumuna göre matematik puanları arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, hiçbir okul mezunu olmayan (x=389.43) babaların ortalamasından ilkokul mezunu (x=426.34), ortaokul mezunu (x=425.69), lise (3B) (x=435.76) ve lise (3A) (x=496.96) mezunu olan babaların ortalamasının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Okuma becerisi puanları arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, hiçbir okul mezunu olmayan (x=400.34) babaların ortalamasından ilkokul mezunu (x=451.46), ortaokul mezunu (x=454.19), lise (3B) (x=468.10) ve lise (3A) (x=515.18) mezunu olan babaların ortalamasının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Fen puanlarında ise hiçbir okul mezunu olmayan (x=406.02) babaların ortalamasından ilkokul mezunu (x=439.91), ortaokul mezunu (x=439.28), lise (3B) (x=443.05) ve lise (3A) (x=495.06) mezunu olan babaların ortalamasının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ebeveynin Üniversite Olma Durumuna Göre Öğrenci Beceri Puanları Tablo 6. Annenin Üniversite Olma Durumuna Göre Öğrenci Beceri Puanlarının Annenin Üniversite Olma Durumu n=238 Annenin Üniversite Olmama Durumu n=3975 X S X S F p Matematik ** Okuma ** Fen ** Tablo 6 incelendiğinde annenin üniversite mezunu olma ve olmama durumuna göre matematik, okuma ve fen beceri puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir. Tablo 7. Babanın Üniversite Olma Durumuna Göre Öğrenci Beceri Puanlarının

6 Babanın Üniversite Olma Durumu n=611 Babanın Üniversite Olmama Durumu n=3586 X S X S F p Matematik ** Okuma ** Fen ** Tablo 7 incelendiğinde babanın üniversite mezunu olma ve olmama durumuna göre matematik, okuma ve fen beceri puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık görülmektedir. Ebeveynin Çalışma Durumuna Göre Öğrenci Beceri Puanları Tablo 8. Annenin Çalışma Durumuna Göre Öğrenci Beceri Puanlarının Ortalamaları, Standart Sapmaları ve f Değerleri Çalışmıyor n=3934 İş Arama Durumu n=174 Yarı Zamanlı İşte Çalışma n=102 Tam Zamanlı İşte Çalışma n=502 X S X S X S X S F p Matematik ** Okuma ** Fen ** Annenin çalışmama, iş arama, yarı zamanlı çalışma ve tam zamanlı çalışma durumuna göre matematik, okuma ve fen beceri puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Tablo 9. Babanın Çalışma Durumuna Göre Öğrenci Beceri Puanlarının Ortalamaları, Standart Sapmaları ve f Değerleri Çalışmıyor n=1125 İş Arama Durumu n=400 Yarı Zamanlı İşte Çalışma n=427 Tam Zamanlı İşte Çalışma n=2716 X S X S X S X S F p Matematik ** Okuma ** Fen ** Babanın çalışmama, iş arama, yarı zamanlı çalışma ve tam zamanlı çalışma durumuna göre matematik, okuma ve fen beceri puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Tartışma ve Öneriler Araştırmadan elde edilen bulgulardan biri, evde anneyle ve babayla zaman geçirme

7 durumuna göre PISA 2009 matematik, okuma ve fen beceri puanları arasında anlamlı farklılık görülmesidir. Çocuğun ilk sosyal çevresindeki önemli insanlar annesi ve babasıdır. Çocuk büyüdüğünde ve insan ilişkilerini anladığında, kendini fark etme duygusunu yaşar (Graham ve Crow, 1973). Böylece anne ve babadan bağımsızlaşmaya başlar. Anne babadan duygusal bağımsızlığın artması ise, daha iyi akademik uyumla ilişkili olduğuna bağlandığından bu çalışmanın bu bulgusuyla paralellik göstermiştir (Hoffman, 1984). Anne ve babanın eğitim durumuna göre hiçbir okul mezunu olmayanların ilkokul, ortaokul, lise 3A ve lise 3B mezunu olanlara göre PISA 2009 matematik, okuma ve fen beceri puanlarının anlamlı farklılaştığı görülmüştür. Aynı zamanda anne ve babanın üniversite mezunu olmasına göre PISA 2009 matematik, okuma ve fen beceri puanlarının anlamlı farklılaştığı belirlenmiştir. Genel olarak bakıldığında eğitim düzeyi yükseldikçe matematik, okuma ve fen beceri puanlarının arttığı dikkat çekmektedir. Papanastasiou (2008); ailelerinin eğitim durumlarının okul performansları ile ilişkili olduğunu belirlemiştir. Diğer yandan Anıl (2009); PISA sınav sonucunu annenin eğitiminden çok babanın eğitiminin yordadığını belirlemiştir. Araştırmanın bu sonucu nitel araştırma yöntemleri ile tasarlanmış bir çalışmayla tekrar edilebilir. Diğer yandan anne ve babanın çalışmama, iş arama, yarı zamanlı çalışma ve tam zamanlı çalışma durumuna göre matematik, okuma ve fen beceri puanları arasında anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Öğrencilerin sosyoekonomik durumları ve test sonuçları arasında güçlü ilişki olduğu belirlenmiştir (Ceylan, 2009; Ho, 2010; Turmo, 2004; White, 1982; White, Reynolds, Thomas ve Gitzlaff, 1993). Dolaylı olarak ebeveynlerin sosyoekonomik durumu düzeldikçe çocuklarının da sınavlardan yüksek puan alacakları düşünülebilir. PISA 2009 uygulaması, Türkiye için ağırlıklı alanı okuma becerileri olan ilk PISA uygulamasıdır. Bundan dolayı geçmişteki PISA uygulamaları ile ayrıntılı bir karşılaştırma yapma olanağı bulunmamaktadır. Aynı zamanda Türkiye nin 2009 PISA da ise sınırlı bir iyileşme göstermesinde yılları arasında kademeli olarak değiştirilmesinin etkisi vardır (Özenç ve Arslanhan, 2010). Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak aşağıda bazı öneriler verilmiştir: Öğrencilerin ebeveynlerinin iş durumundan kaynaklanan farklılıkları giderebilmek için ebeveyninin iş durum düzeyi yüksek olan öğrencilerin eğitim olanaklarının neler olduğu ortaya çıkarılmalıdır. Öğrencilere ebeveynleriyle daha fazla zaman geçirmeleri gerektiğini vurgulayan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilmelidir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında aile toplantıları düzenlenerek ebeveynlerin öğrencinin matematik, okuma ve fen becerilerinin gelişimindeki katkıları ve desteği ortaya konulmalıdır.

8 Kaynakça Akyüz, G. ve Pala, N. M. (2010). PISA 2003 sonuçlarına göre öğrenci ve sınıf özelliklerinin matematik okuryazarlığına ve problem çözme becerilerine etkisi [The effect of student and class characteristics on mathematics literacy and problem solving in PISA 2003]. İlkoğretim Online, 9(2), , Anagün, Ş. S. (2011). PISA 2006 sonuçlarına göre öğretme-öğrenme süreci değişkenlerinin öğrencilerin fen okuryazarlıklarına etkisi [The impact of teaching-learning process variables to the students scientific literacy levels based on PISA 2006 results]. Eğitim ve Bilim [Education and Science], 36(162), Anıl, D. (2009). Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı nda (PISA) Türkiye deki Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Faktörler [Factors effecting science achievement of science students in programme for International Students Achievement (PISA) in Turkey]. Eğitim ve Bilim, 34(152), Aşkar, P. ve Olkun, S. (2005). PISA 2003 sonuçları açısından bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı [The use of ICT in schools based on PISA 2003 data]. Eurasian Journal of Educational Research, 19, Berberoğlu, G. ve Kalender, İ. (2005). Öğrenci başarısının yıllara, okul trülerine, bölgelere göre incelenmesi: ÖSS ve PISA analizi [Investigation of student achievement across years, school types and regions: The SSE and PISA analyses]. Eğitim Bilimleri ve Uygulama [The Journal of Educational Sciences and Practice], 4(7), Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Beşinci Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Ceylan, E. (2009). PISA 2006 sonuçlarına göre Türkiye de fen okuryazarlığında düşük ve yüksek performans gösteren okullar arasındaki farklar [Differences between low-and high-performing schools in scientific literacy based on PISA 2006 results in Turkey]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [ Yuzuncu Yıl University Journal of Education Faculty], 4(2), Çetin, B. (2010). Cross-cultural structural parameter invariance on PISA 2006 student questionnaries. Eurasian Journal of Educational Research, 38, PISA (Programme for International Student Assessment) 2009 Ulusal Nihai Rapor 5 6 (2010), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara. Eraslan, A. (2009). Finlandiya nın PISA daki başarısının nedenleri: Türkiye için alınacak dersler [Reasons behind the success of Finland in Pisa: Lessons for Turkey]. Necatibey Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi [Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education], 3(2), Crow, L. D. ve Graham, T. F. (1973). Human Development and Adjustment. New Jersey: Littlefield, Adams & Co. Ho, S. C. (2010) Assessing the Quality and Equality of Hong Kong Basic Education Results from PISA to PISA Frontier in Education, 5 (2), Hoffman, J. A. (1984). Psychological separation of late adolescents from their parents. Journal of Counseling Psychology, 31(2), İş Güzel, Ç. ve Berberoğlu, G. (2010). Students affective characteristics and their relation to mathematical literacy measures in the Programme for International Student Assessment (PISA) Eurasian Journal of Educational Research, 40, Karasar, Niyazi (2003). Bilimsel araştırma yöntemi-kavramlar, ilkeler, teknikler [Scientific research method-concepts, principles, technique]. 12. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Özenç, B. ve Arslanhan, S. (2010). PISA 2009 sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme [Evaluation regarding PISA 2009 results]. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu. Papanastasiou, C. (2008). A residual analysis of effective schools and effective teaching in mathematics. Studies in Educational Evaluation, 34, Turmo, A. (2004). Scientific literacy and socio-economic background among 15-year-olds: A Nordic perspective. Scandinavian Journal of Educational Research, 48(3), White, K. R. (1982). The relation between socioeconomic status and academic achievement. Psychological Bulletin, 91,, White, S. W., Reynolds, P. D., Thomas, M. M. ve Gitzlaff, N. J. (1993). Socioeconomic status and achievement revisited. Urban Education, 28,

ÖĞRENCİ BAŞARISININ YILLARA, OKUL TÜRLERİNE, BÖLGELERE GÖRE İNCELENMESİ: ÖSS VE PISA ANALİZİ

ÖĞRENCİ BAŞARISININ YILLARA, OKUL TÜRLERİNE, BÖLGELERE GÖRE İNCELENMESİ: ÖSS VE PISA ANALİZİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ YILLARA, OKUL TÜRLERİNE, BÖLGELERE GÖRE İNCELENMESİ: ÖSS VE PISA ANALİZİ Dr. Giray Berberoğlu İlker Kalender Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özet Eğitim yatırımlarının etkililiği farklı

Detaylı

TÜRKİYE VE FİNLANDİYA DAKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE VE FİNLANDİYA DAKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 24, s. 113-130 TÜRKİYE VE FİNLANDİYA

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Özelliklerin Tam. Sıralama Halinde İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi

İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Özelliklerin Tam. Sıralama Halinde İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi 33 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 2013, 4(1), 33-51 İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Özelliklerin Tam Sıralama Halinde İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSİ BAŞARILARINDA, CİNSİYET, SINIF DÜZEYİ VE AİLE YAPISININ ROLÜ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSİ BAŞARILARINDA, CİNSİYET, SINIF DÜZEYİ VE AİLE YAPISININ ROLÜ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ DERSİ BAŞARILARINDA, CİNSİYET, SINIF DÜZEYİ VE AİLE YAPISININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Özlem Sadi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ozlemsadi@kmu.edu.tr Doktora Öğrencisi, Miray

Detaylı

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2009 Sayfa 37-48 60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Oğuz Serdar KESĐCĐOĞLU

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1

İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 Aytekin GÜNDÜVER MEB, Van İl Eğitim Denetmeni Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖKDAŞ ADÜ, Eğitim Fakültesi BÖTE

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLİMLERİNE YÖNELİKTUTUMLARI VE MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLİMLERİNE YÖNELİKTUTUMLARI VE MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN BİLİMLERİNE YÖNELİKTUTUMLARI VE MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ Arş. Gör. Ahmet TEKBIYIK Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, atekbiyik@gmail.com Yrd. Doç.

Detaylı

PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12, Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 183-203 PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları

Detaylı

Tutum, Değer Ve Özyeterlik Değişkenlerinin TIMSS-1999 Ve TIMSS-2007 Sınavlarında Öğrencilerin Matematik Başarılarını Yordama Düzeyleri

Tutum, Değer Ve Özyeterlik Değişkenlerinin TIMSS-1999 Ve TIMSS-2007 Sınavlarında Öğrencilerin Matematik Başarılarını Yordama Düzeyleri Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 2010, 1(1), 44-50 Tutum, Değer Ve Özyeterlik Değişkenlerinin TIMSS-1999 Ve TIMSS-2007 Sınavlarında Öğrencilerin Matematik Başarılarını Yordama

Detaylı

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction Elementary Education Online, 10(3), 934-950, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 934-950, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer

Detaylı

A Study of Multiple Intelligences in 6-7-8 th Grade Gifted Students *

A Study of Multiple Intelligences in 6-7-8 th Grade Gifted Students * Journal of Gifted Education Research,, (), 5-7. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi,, (), 5-7. ISSN: 7-7, http://uyad.beun.edu.tr/ A Study of Multiple Intelligences in -7- th Grade Gifted

Detaylı

ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ BAZI AİLESEL FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ BAZI AİLESEL FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Eylül 010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 805-818 ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ BAZI AİLESEL FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: January 2015 NWSA ID: 2015.10.2.1C0637 Accepted: April 2015 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: January 2015 NWSA ID: 2015.10.2.1C0637 Accepted: April 2015 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7274 Received: January 2015 NWSA ID: 2015.10.2.1C0637 Accepted: April 2015 E-Journal of New World Sciences Academy Volkan Lütfi Pan

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Ocak 2011 Cilt:19 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 251-266 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİNİN KULLANILMASININ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 Mustafa ŞEKER Haşim

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ 15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ İMKÂNLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

TÜRKİYE'DEKİ 15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ İMKÂNLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ TÜRKİYE DEKİ 15 YAŞIDAKİ ÖĞRECİLERİ BİLGİSAYAR TEKOLOJİLERİ. TÜRKİYE'DEKİ 15 YAŞIDAKİ ÖĞRECİLERİ BİLGİSAYAR TEKOLOJİLERİ İMKÂLARII OKUMA ALIŞKALIKLARIA ETKİSİ Uzm. Vildan ATEŞ ÖZET Uluslararası Öğrenci

Detaylı

PISA 2012 ULUSAL ÖN RAPORU

PISA 2012 ULUSAL ÖN RAPORU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 1 S a y f a PISA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI HAZIRLAYANLAR HÜSEYİN HÜSNÜ YILDIRIM SELDA YILDIRIM MEHMET İKBAL

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUM VE MESLEKİ YETERLİK İNANÇLARININ CİNSİYET, PROGRAM VE FAKÜLTELERİNE GÖRE İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUM VE MESLEKİ YETERLİK İNANÇLARININ CİNSİYET, PROGRAM VE FAKÜLTELERİNE GÖRE İNCELENMESİ İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 15 Bahar 2008 s:33 53 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUM VE MESLEKİ YETERLİK İNANÇLARININ CİNSİYET, PROGRAM VE FAKÜLTELERİNE GÖRE

Detaylı

YENİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMININ, İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDEKİ AKADEMİK BENLİK KAVRAMI GELİŞİMİNE ETKİSİ *

YENİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMININ, İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDEKİ AKADEMİK BENLİK KAVRAMI GELİŞİMİNE ETKİSİ * YENİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMININ, İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDEKİ AKADEMİK BENLİK KAVRAMI GELİŞİMİNE ETKİSİ * Murat DEMİRBAŞ * Rahmi YAĞBASAN ÖZET Fen bilimlerine ilgi duyan, bu alanda çalışma yapma

Detaylı

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables *

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables * Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534, Ekim 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 520-534, October 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.6713

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BAKIMINDAN

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BAKIMINDAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BAKIMINDAN Yusuf KAYA 1, Serkan ÖZDEMİR 2, Emine UTKUN 3 ÖZET Meslek yüksekokulları ülkemizde nitelikli ara

Detaylı

PISA 2003 VE PISA 2012 SINAV SONUÇLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE YÖNELİK DEĞİŞKENLERİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENMESİ

PISA 2003 VE PISA 2012 SINAV SONUÇLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE YÖNELİK DEĞİŞKENLERİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENMESİ PISA 2003 VE PISA 2012 SINAV SONUÇLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE YÖNELİK DEĞİŞKENLERİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENMESİ Duygu BİRBİRİ Yüksek Lisans Tezi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Remzi

Detaylı

The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary. Students Development of Scientific Attitudes

The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary. Students Development of Scientific Attitudes www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 321-342 The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary Students Development of Scientific Attitudes

Detaylı

PISA SONUÇLARI AÇISINDAN ÜLKELERİN EĞİTİMLİ OLMAYAN NÜFUS YAPISININ ANALİZİ: ULUSLARARASI BİR PERSPEKTİF * ÖZET

PISA SONUÇLARI AÇISINDAN ÜLKELERİN EĞİTİMLİ OLMAYAN NÜFUS YAPISININ ANALİZİ: ULUSLARARASI BİR PERSPEKTİF * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 911-927, ANKARA-TURKEY PISA SONUÇLARI AÇISINDAN ÜLKELERİN EĞİTİMLİ OLMAYAN NÜFUS YAPISININ ANALİZİ: ULUSLARARASI

Detaylı

ISSN : 1308-7274 tugbrn@gmail.com 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey

ISSN : 1308-7274 tugbrn@gmail.com 2010 www.newwsa.com Kocaeli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0422 Ahmet Küçük AyĢe Arzu Arı BarıĢ Demir EDUCATION SCIENCES Tuğba Baran Received: August 2010 Kocaeli

Detaylı