SANATLARIMIZDA VAZO MOTİFLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANATLARIMIZDA VAZO MOTİFLERİ"

Transkript

1 TEZYİNİ SANATLARIMIZDA VAZO MOTİFLERİ Azade A K A R Tezyini san'atlanmızm ihtişamlı ve zengin motifleri arasmda şimdiye kadar nedense pek ilgi çekmem :ş ve haklarında ayrıca etüdler yapılmamış bir tür vardır-. Vazolar.. Bunları meı ak edip topladıkça ve aradığımız nispette bulduğumuz şekillerin güzelliği, çeşitlerinin bolluğu ve kullanılan sahaların çokluğu mevzuu ciddiyetle ele almamıza sebep oldu. Vazo kelimesi türkçemizde odalara, bahçelere veya bina duvarları üs tüne süs olarak konulan tezyini saksı, küp, kavanoz gibi kablara denir'. Aslı italyancadan- gelmekle beraber, mânâ bakımından biraz değişiktir. Zira bizde sadece tezyini mahiyette kullanıldığı halde fransızcada (vase) geniş anlamlı olarak bütün ağzı dar ve geniş kablara denmektedir. Nitekim dünya dekoratif san'atlannı eleştiren birçok eserlerde vazolara geniş yer verilmekte ve kablar bütünü ile vazolar başlığı altında incelenmektedir'. Tahminen XVIIL yüzyılın sonlarındanberi türkçeye girmiş olan vazo kelimesinin yerine eskiden çeşitlerine göre pek çok isimler vardı: Şükûfedan" Biçim itibariyle sürahiye benzeyen ağzı dar, tek veya iki çiçek koymaya mahsus vazo. Kûze' Aslı farsça olup, testi biçimi vazo denmektedir. 1. Celâl Esad Arseven, San'at Ansiklopedisi, İstanbul Ahmet Vefik Paşa Lehç«Hİ Osmaniye, İstanbul Franz Sales Mayer, Handbook of Ornement, 1888, s Kavanoz^ Ekseriya silindir biçiminde topraktan, çiniden, ağzı genişçe kaba denir. Küpün ufağı. Küp' Toprak, çini veya porselenden vapılan ağzı eenis, büvük vazolar. Saksı'' Saksonya'da yapılan maden kab, çömlek. Toprak mangal" Limon ekilen bir cins saksı. fidanı Fakfuri'" Çeşitli Çin vazolarına verilen isim. Hattâi-' Çin vazolarının madenden olup, beyaz çiçeklerle tezyin edilmişi. Tombak'- Bakırdan yapılan vazo, saksı. Çiçeklik'-' Her türlü çiçek konan kab veya saksı. Bunlardan başka yerine güre kâse, testi ve çanak da dekoratif mahiyette çiçek kabları olarak kullanıhrdı. Tezyinatımızda bulunan vazonun geniş mânâda tarihçesini yapmak, ilk 4. C. E. Arseven San'at Ansikloixxlisi, İstanbul, ' " Lehçe-i Osmaniye 9. l^ehçe-i Osmaniye 10. Şemseddin Sami. Kamusu Türki, İstanbul Lehçe-i Osmaniye 12. Kamusu Türki 13. Prof. Süheyl Unver arşivi.

2 268 AZADE AKAR cedlerini bulmak, araştırmaya ve dolayısıyla zamana bağlıdır. Maamafih şimdiye kadar görebildiklerimizle elimizdeki dokümzmlara göre de birtakım hükümler vermek ve bağlantılar yapmak mümkündür. Vazoya çiçek yerleştirme mefhumunun bilhassa uzak şarkta pek eskilere dayandığım görüyoruz. Her türlü canlı varlığın mukaddes sayıldığı Buda dininde, rahipler fırtınalarda köklerinden kopan çiçek ve nebatları biraz daha yaşatabilme çabası ile su doldurulmuş kablara yerleştirip mabetlerinde muhafaza ederlermiş. Nebatı kutsallaştıran bu âdet zamanla halk tarafından da benimsenerek sembolik bir gelenek halini almış ve böylece çiçek, kabı ile birlikte gerek tabiî hali ile, gerekse resim (motif) olarak Uzak Şark insanlannm her çeşit san'atlanna girmiş. «İkebana» adı altında bugün bütün dünyanın hayranlık duyduğu Japon çiçek yerleştirme sanatı da bu geleneğin meyvalanndandır''. Türklerin, Çinle olan yakın temasları kabil çiçek motifinin Orta Şarkta da benimsenmesinin sebeplerinden biridir diye düşünüyoruz. Uygur nakışlarında vazolara tesadüf edemedik ama Leningrad Müzesinde bu devire ait madenden yapılmış pek çok miktarda vazolar bulunduğu yazılmaktadır''. Orta Şarkta Onüç ve Ondördüncü Asırlardanberi vazonun çiçeklik olarak kullanıldığını teyit eden muhtelif minyatürler mevcuttur. Meselâ Onüçüncü Aşıra ait Erivan'da yapılmış bir minyatürde'^ tezyini çiçeklerle bezenmiş iki kulplu bir vazo ile On - Ondördüncü Asırda, muhtemelen Suriye'de yapılmış minyatürlü bir kitapta'^ çeşitli çiçek vazoları görülmektedir (Resim: 1). Ancak bu asırlarda, bilhassa Anadolu'da hayvan, insan ve geometrik şekillerin daha çok revaçta olduğu gerek mimarî eserlerden, gerekse dekoratif eşyadan anlaşılmaktadır. Onbeşinci Asırda Osmanlı hâkimiyeti ile Anadolu ve İstanbul'da yeni san'at hareketleri başlarken tezyinatta da birtakım değişiklikler olur. İnsan ve hayvan motiflerinin yerine çiçekler ve dolayisiyle vazolar hakim olmağa başlar. Bizce bunun sebeplerinden biri de dinî taassubun artması ile motiflerden manalı sayılabilecek bazı konuların çekilip meydanı boş bırakmalarıdır. Halbuki çiçekler ve vazolar her mekân için müsait konulardı. Etrafı ürkütecek veya türlü şeylere yonjlacak yönleri yoktu". Böylece vazo motifinin Türklerde revaç bulması Osmanlı dev rine tesadüf eder. Bursada Yeşil Tüıbenin muhteşem mihrabında çiçekleri bir araya toplayan rumîlerle tezyin edilmiş güzel bir vazo, çinide pek çok kullanıhnış olan bu türün ilklerindendir (Resim : III). Yine Bursa'da Atik Mustafa veya Sultan Cem Türbesinin duvarlarında, devrinde fresk olarak çalışılmış ve halen durumları iyi oiein beş tane şahane vazolu çiçek buketi bulunur. Bu vazoların boyları büyük olup, birbirlerinden tamamen değişik ve fevkalâde teferruatlıdırlar. (Resim: V). Onbeşinci Asırda vazo, çini ve fresklerin yanısıra kitap tezyinatına ve minyatürlere de girmiş bulunmaktadır. Meselâ Kitabül Cerrahiye!. İlhanıye adlı eserin minyatürlerinde''' tamamen süsleme maksadı ile yapılmış muhtelif çiçek vazoları olduğu gibi, Fatih devri saray nakışhanesinin eserlerini ihtiva eden bir albümde de^" ayrı- 14. Georgie Davidson, İkebana, The Art of Japanese Flower Arrangemant, 1967 s C. E. Arseven hes Arts Decoratifs Turc». İstanbul., s încilden Sahneler, Matenadran 7651, Erivan 17. Keşfül Esrar, IJala ismail küt Süleymaniye kütüphanesi, istanbul 18. Malik Aksel Türklerde Dini Resimler, istanbul 1%7 s CerraWy^ bbaniye, Paris Millî Kütüphanesinde bulunan bir nüshasının resimleri. Prof. S. Ünver'ln aym ialnüi kitabından görülmüştür. 20. Üniversite Kütüphanesi F

3 ca çalışılmış mavi nakışlı bir vazo resmi ile halkârlar arasında ufak vazo motiflerine tesadüf edilmektedir. Onaltıncı ve Onyedinci Asırlarda ise, vazo motifini teker teker sayamıyacak çoklukta buluyoruz. Bilhassa taş, mermer ve çini tezyinatında ısrarla tekrarlanan bir süstür. Tamamen üslûplaşmış bir Türk zevkini muhteşem bir şekilde yayarlar. Gerek şekil, gerek süslenişleri itibariyle kendilerine mahsus hususiyetleri vardır. TEYİNİ SAN'ATLARIAAİZDA VAZO MOTİFLERİ Onsekizinci Asır ortasından sonra Avrupa tesiriyle, Barok, Onbeşinci Louis ve Ampir stilleri bize de tesir ederek tezyinatımızda bariz değişiklikler meydana getirdi. Garp motifleri, eski Türk motifleriyle karışık kullanıldığında Türk Rokokosu olarak adlandırdığımız, zevki tamamen millî karakterimize uygun yepyeni bir üslûbun ortaya çıkmasına sebep olmuştur'. Bu devirde yapılmış olan vazo motifleri de bu yeni tarza uygun ve çok bol olarak her çeşit süslemelerde bulunmaktadn-. Çeşitli vazo desenlerini bulundukları yerlerde tetkik ederken içlerinden çıkartılan çiçeklerin bolluğu ve yerleştirilme tarzlarının orijinalliği dikkatimizi çekti. Mademki resim aslının bir ifadesidir, eski Türk saraylarının ve evlerinin dekorlarında böyle vazolu çiçeklerin bulunması gerekiyordu. Halbuki bu da Türk an'anesine uygun değildi. Zira tek bir gülü veya çiçeği koparıp şükûfedana koymak veya kavuklara süs diye takmak âdeti, mezar taşlarında gördüğümüz üzere, mevcut ise de demet halinde çiçek koparmak usulü yoktu". Şu halde vazolara doldurulmuş böylesine süslü çiçek kompozisyonları hakiki değil de yalancı olmalıydı. Nitekim Vehbi'nin Surname'sin- 269 den, renklendirilmiş balmumu veya şeker kullanarak çiçek dekorları yapmanın ayrı bir sanat olduğunu öğrenıyoyoruz". Ayrıca, çeşitli maden kullanarak çiçek dekorları yapıp bunların çini vazolara yeileştirildiğini ve istanbul evlerinde bunların hemen hemen her odada süs eşyası olarak kullanıldığını 130 yıl önce İstanbul'u gezen Miss Paıdoe hatıralarında anlatmaktadır\ Şu halde tezyinatımıza giren ve hele Onyedi, onsekiz ve ondokuzuncu asırlarda pek süslü olan vazolu çiçek buketlerinin bu yalancı çiçek dekorlarından da ilham alınarak yapıldığı düşünülebilir. \'azo çiçeğinle beraber saray ve evlerin dışında umumi yerlerde de girmiştir diyebiliriz. Meselâ İstanbul'u muhtelif zamanlarda resmetmiş olan Aîlom, Bartlett ve Preziozi gibi yabancı ressamların kahvehan e, çarşı gibi yerleri gösteren gravür vo resimlerinde küçük, büyük vazolar göze çarpar. Dikkati çeken diğer bir husus da, vazonun camiye girmiş olmasıdır. Meselâ Edirne'de 150 sene evveline kadar cami ve mescitlere mevsiminde sümbül gönderme an'anesi vardı. Sevap kazanmak maksadı ile bilhassa Selimiye camiine sümbüller yollanır ve bunlar saflar arasına konarak kokular içinde namaz kılmırmış"\ Ayrıca Edirneli Av\i Dağdeviren beyin anlattıklarına güre de, yine 150 sene evveline kadar cami bahçesinde sümbül ve lâle yetiştirildiği ve bunların vazocuklarla camie konduğu vakidir-". Bu an'aneyi gösteren desenleri de (vazo içinde tek bir sümbül dalı) Onaltıncı ve Onyedinci asırlara ait mezar taşlarında bulmaktayız". Bunlardan başka İstanbul'da düğün, sünnet düğünlerine tablalarla çiçek vazoları, saksıları ve fideleri yol 21. Prof. S. t^nver arşivi, Rokoko dosyası 22. Prof. S. tinver'den ve Ahmet Rasinı, ResimU ve Haritalı Osmanlı Tarihi, C. 2 istanbul Miss Pardüt- Bcaııtics of fhc Bospho rus, London s Tahsin öz beyden. 26. Prof. S. ttnver, SümbiilUi Edirne.idi henüz ne.şredüıııemi."; makalesinden. 27. Dr. Muin M. Tuyanç nıczarta.>}lar) d- senleri koleksiyonundan.

4 270 AZADE AKAR lamak âdeti olduğunu Vehbi'nin Sumame'sinde bulunan minyatürlerden (Resim IV) ve muhtelif Karagöz tabi acı figürlerinden (Resim XI) görmekteyiz. TEZYİNİ VAZOLARIN MOTİF O- LARAK GÖRDÜĞÜMÜZ NİSPETTE BULUNDUKLARI YERLER : A Duvar çinilerinde (Resim XV) İstanbul'un eski çinilerle süslenmiş abidelerinin çoğunda envai çeşit vazo motifleri bulunmaktadır. Bunların kimi tek bir karoya sığacak kadar ufak, kimi de bir panonun alt kısmını kaplayan ve dört ile altı karo içine sığabilen kocaman vazolardır. Dikkati çeken husus, hiçbirinin diğerine benzemeyişidir. Kompozisyonlanndaki maharet ve çeşit bizde cidden hayranlık uyandırmıştır. Topkapı Sarayı, çinilerindeki vazo motifleriyle birinci gelmektedir. Harem, Hırka-i Saadet Dairesi ve Bağdat Köşkünde olmak üzere 40 ayrı çeşit vazo saydık. Bundan başka: Sultan Ahmet Camii ve Türbesinde, Rüstem Paşa Camii ve Türbesinde, Şehzadebaşmda İbrahim Paşa Türbesinde, Ayasofya Kütüphanesi ve türbelerinde, Takkeci Camii, Yeni Camii, Hünkâr Hasrı ve Türbesinde, Eyüp Sultan Türbesinde, Atik Valde Camii, Mehmet Ağa Camii, Kandilli Camii (Mustafa Paşa Mescidinden nakledilen çinilerde), Kadırga'da SokuUu Camii gibi abidelerde vazo motiflerinin en mükemmellerini bulmaktayız. B Çiniden mamûl (Resim: XVI): eşyada Onbeş ve Onaltmcı Asır İznik yapısı tabakların üstünde zengin vazo motiflerine rastlanmaktadır. Bunlar dünyanın muhtelif müzelerine yayılmışlardır. Bütün bu tabağı kaplayan kocaman vazolulan olduğu gibi (Kahire Müzesi), ufacık bir bağ kadar minikleri (Çinili Köşk) veya bir tabak üzerinde birkaç tane olarak tezahür ederler (Resim: XIV). (Re C Taş, mermer üzerinde sim: XVII): Vazo motiflerinin envai çeşitlerini sayılamıyacak kadar çok miktarda kabir taşlan ve çeşmelerin ayna taşları üzerinde buluyoruz. Onaltmcı Asırda nispeten sade çalışılmışken, sonraki asırlarda çok teferruatlı kompozisyonlar halini alarak çiçekleriyle birlikte âdeta birer nature - morte olurlar. Sultan Ahmet Çeşmesi, Tophane Çeşmesi, Azapkapısı Çeşmesi, Kırımî Çeşmesi ve daha pek çok çeşmelerle Eyüp, Karaca Ahmet, Merkez Efendi, Sümbül Efendi mez,iihklannla pek çok hazirede en mükemmel örneklerini görmek mümkündür. D Eski resim ve minyatürlerde : Vazolar gerek desen olarak, gerek iç dekoru tamamlamak maksadiylc minyatürlerde de sık sık yer almışlardır. Meselâ Nakşî, Levnî, Abdullah Buharî gibi san'atkârlar minyatürlerinde vazodan faydalanmışlardır. Aynca halk resimlerinde de çiçekli vazolar tezyini mahiyette kuuanılmıştır-l Hele Karagöz figürlerinde vazo pek sık görülür. E Bugün kütüphanelerimizin gözbebekleri olan eski el yazması kitaplarımızın kabları ekseriyetle süslü dür. Bu süsler arasında vazoya da tesa düf edilir. Bilhassa şemseler arasında pek nefis vazolu örnekler topladık. Aynca lâke kablarda, bilhassa Edırnekâri olanlarda renkli, altın ve gümüş vazo desenleri bulunmaktadır. F Tezhib ve çiçek resimlerinde : Onaltmcı Aşıra kadar yapılan tezhibler arasında vazoya tesadüf edemedik. İlk gördüklerimiz bu devirde 28. Malik Aksel, Halk Resimleri, istanbul 1960, s. 18,

5 TEYİNİ SAN'ATLARIMIZDA VAZO MOTİFLERİ 271 revaç bulan halkârlar arasındadır (Resim VII). Daha sonraları da tezhibten ziyade bazı çiçeknamelerde ve murakkalarda kullanılmıştır. Rokoko devrinde ise Kur'am Kerim süslemelerinde sık sık görülür (Resim: XIX). G Tahta üzerinde (Resim: X): nakışlarda Tahtaya çalışılmış nakışların arasında pek çok vazoya rastlanır. Topkapı Sarayı harem dairesinde değişik devirlere ait en nefis örneklerini görmek mümkündür. Amcazade Hüseyin Paşa yalısmın ve Ankara, eski Türk evlerinin duvar nakışlarında da büyük boy pek mükemmel örnekler vardır. H Sedef işlerinde : Sedef kakmacılığında da vazo çalışılması daha zor olm?-kla beraber, sevilmiş bir örnektir. En nefis misalleri Topkapı Sarayında bulunan Sultan Ahmet IlI'ün tahtında ve Deniz Müzesinde bulunan Sultan Mehmet IV un kadırgasının Imnkâr mahfilinde bulunur. / Kâğıt oymacılığında (Resim: XX): Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan birçok yazı çekmecesinin nakışlarında ve muhtelif kütüphanelerde bulunan birkaç yazma eserde cidden pek san'atkârane çalışılmış kâğıt oyma usulü ile yapılmış vazolar tesbit edebildik. K İşlemelerde ve yazmalarda (Resim: XX): Onaltmcı Asırdanberi işlemelerimize girmiş olan vazo motifi yine sayılamıyacak kadar bol bulunmaktadır. Bundan başka saf bir halk san'atı olan eski yazmalarımızda da muhtelif örnekler tesbit ettik. Vazo, yukarıda saydığımız bütün el san'atlannda kendini bol bol göstermiştir. Bunlardan başka halı, kumaş, fresk, alçı pencere nakışlarında daha seyrek olmakla beraber yine de mevcuttur. Böylece diyebiliriz ki, Türkler çiçekle birlikte vazoyu da sevmişler ve onu kendilerine mahsus bir Türk üslûbu içinde yoğurmuşlar, değerlendirmi.şlerdir.

6 AKAR ^J si \. \ 5 ^.1 '4 KM Res. I Keşfül Esrar adlı el yazması eserden bir minyatür. Lala İsmail Küt Süleymaniye Kütüphanesi İstanbul 1=^ 2^ «3 4t ««t Res. II Topkapı Sarayı, kütüphanesi, Fatih albümünde bulunan zaman, belirsiz ve Mehmet Siyah Kalem'e izafe edilen bir Türk resmi

7 t'.. " O l. # 1 RoK. VI Üsküdind;ı Enu-HıUnh VnUclc SuKan Çc.'î'mc.s) aynafiindaki kabartma sünicıiikii'n tiu-ihlh

8 Res, V - Bur.sada Sultan Com voya Atik > Mustafa tiirbi'.slncltni vazo nakisjli bir t'r.^kk J cictayi 7^

9 1 m ;!-.r. ~4 Res. IV Vehbî'nin Surname'sinden bir minyatür

10 M n Res. Ill -~ Bursada, Yeşil Türbesinin mihrap panosunun ve va/o.sunun çiz^^ilcıi

11 AKAR İh 4 4^ il Z. >9 1» ^ it. VİÎ İ5f 1^ 5^ 5n Res. IX Topkapı Sarayı harem dairesinde selsebil şeklinde yapılmış vazohı (.ini bir pano 'AS

12 -o Res. VII Topkapı Sarayı, Revan )?üt. 738 ric on altıncı asır halkârîat'inda vaz(>. (Prof. S, Ünvor tarafından yapıian kopya.sı;

13 Res. VIII Istanbul Üniversite küt hıûunan Abdullah Buharî'nin bir minyatürünün çizgileri. (On -sekizinci a.sır)

14 \ -'7 3t lu'x. XII Kara.yöz sahncsiıulcıı bir f;ö,sl''n)i''lik : Lınına a^rat ıra tutan lıir topıak mandal lies. XI T'»pkapı Saıayında bulunan i'.s!;i Karagöz tipu'i-indfu TabUıcı > > /O

15 V _ "mkam Saravı harem dairesinde on sekizinr on".-- - ^ ^pic-. l-'flfj-lltl

16 AKAR O o 1. V 5- Res. XVI Çinide bulunan küçük boy vazo örnekleri, 1) On altıncı asır tznik nıamulati bir tabaktan. (H. Kocabaş), 2) On altmoı asır tznik işi çini bir karodan. (H. Kocabaş), 3) On beşinci asır İznik işi çini bir karodan. (H. Kocabaş), 4) On altınrı asır tznik işi ^ i bir köşeukten (Vakıflar müzesi) 6) On altıncı a.sır tznik işi çini bir panodan (Topkapı Sarayı)

17 A3, K ul Res. XIII Vazonun kısımlanm gösteren çema Res. XIV On altıncı aşıra ait çini bir tabak

18 Res. XV Çini duvar panoiannda bulunan büyük boy vazo örnekleri, 1) Eyüp Sultan Türbesi methalinde bulunan onaltıncı aşıra ait çini bir panodan, 3) Takkeri camiinden (on altwif i asır), 3) Victoria Albert Müzesi Londrada bulunan büyük bir çini panodan kupa biçimi vazo. (îznik)

19 AKAR mum i '3 r mm 1^ c3 1^ \9 i o Res. XVIII Kitap kablarındaki şemselerden vazo zrnekleri. 1) Muriıt M"Ua küt. 1S22, 2) Murat Molla küt. 3) Murat Molla küt. 901, 4) Murat.Molla küt ) Murat Molla küt. 1211, 6) Murat Molla küt. 1213, 7) Esa<I ffendi küt «) Rasıp paşa um. 1C3. 9) Lâleli küt. 283, 10) Süleymaniye küt, 11) Esud efendi küt ) Nurosmaniyc küt. 773, 13) Süleymaniye küt. 14) Rasathane küt. 7ö, 15) Topkaın Saravı küt. 1262, 16) Lâleli küt. 684, 17) Veli>nıUlin küt. 2041, 18) Hamit 1 küt.!)-, 19) Topkapı Sarayı küt. 20) Lâleli küt. 14S8

20 I Res. XVII Taş tezyinatımızda vazo, 1) Azapkapısında Saliha Sultan sebilinden (18 inci asır), 3) Zal Mahmut Paşa haziresinden (18 inci asır), 3) Otakçılarda Kırîmî çeşmesi üzerinden (Z8 inci asır), 4) Aksarayda bir taştan (16 mcı asır), 5) Eyüp nişancısı ile Mustafa Paşa mescidi arasmd?! bulunan bir mezar taşmdan (18 inci asır), 6) SokoUu türbesinden (16 mcv asır), '}) Üsküdar, Karaca Ahmet'te bir mezar taşmdan (17 inci asır), 8) Bursada bir mezar taşından (18 inci asır), 9) Üsküdarda bir mezar taşından (17 inci asır), 10) Uzun çarşı başında Mehmet efendi taşından (18 inci asır başı)

21 AKAR 3 i Res. XX Kağıt oymalarda vazolar, (7, 5 ve ] _ Kastamonu küt " v«> 3 _ Topkapı Sarayı küt. 341, 4 Tire, Necib Paşa küt. 6 Hollan.la, I.eid.-n kül. tod. or. 797)

22 Res. XIX 1807 tarihli bir Kur'anı Kerim'in süslemelerinden. Müzehhibi Ali Nakşibendî el Rakım. Kitabın 135 çiçek buketinden 29 u vazolu olup, 14 tanesi oriinal büyüklüğünde aynen kopye edilmiştir. En üst baştaki ise çift sayfalı zahriyesinden yapılmıştır

23 a. L VJ Res. XXI El işlemelerinde vazolar, (1,5,6,7,10 Kenan Özbel beyin hususi kol.,3,4,9,11 A. Akar kol. 8 Atina, Benaki müzesinde) (18 inci asır)

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 09.10.2017 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 16.10.2017 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 23.10.2017 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI)

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) 3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) İstanbul da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil. Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana

Detaylı

-- \ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008.

-- \ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008. -- \ ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008 HAZlRLAYAN İRFAN ÜNVER NASRATTINOGLU ANKARA. 2009 TÜRK CİLT SANATININ

Detaylı

6.. -. ılahiyat FAKÜLTESi .D RGİSİ. .ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR \ I: .,,,_ :;... >.

6.. -. ılahiyat FAKÜLTESi .D RGİSİ. .ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR \ I: .,,,_ :;... >. 6.. -. ılahiyat FAKÜLTESi.D RGİSİ..ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR ' \ I: j /.,,,_ :;... >. 1953 X. ANK-ARA I 9 5 3 TÜRK KİTAP KApLARİ KEMAL ÇIG RESIM xxın XVIII

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

BURDUR GÜLLERİNDEN TÜRK ÇİNİ SANATINA

BURDUR GÜLLERİNDEN TÜRK ÇİNİ SANATINA 1366 BURDUR GÜLLERİNDEN TÜRK ÇİNİ SANATINA Latife AKTAN * İnsanlığın tanıdığı ilk çiçeklerden biri olan gül; aşkı, büyüyü, umudu ve ihtirası simgelediği gibi, eski dönemlerden bu yana birçok nedenle kendinden

Detaylı

EDİRNE'DE MİMARÎ ESERLERİMİZDEKİ TABU ÇİÇEK SÜSLEMELERİ HAKKINDA

EDİRNE'DE MİMARÎ ESERLERİMİZDEKİ TABU ÇİÇEK SÜSLEMELERİ HAKKINDA EDİRNE'DE MİMARÎ ESERLERİMİZDEKİ TABU ÇİÇEK SÜSLEMELERİ HAKKINDA Ord. Prof. Dr. SÜHEYL ÜNVER Tıp Tarihi Enstitüsü Müdürü 1962 de 600. fetih yıhnı idrâk edecek olan E d i r n e m i zdeki küçük ve büyük

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

GEÇ DÖNEM OSMANLI MıMARİSİ. Yıldız Demiriz

GEÇ DÖNEM OSMANLI MıMARİSİ. Yıldız Demiriz GEÇ DÖNEM OSMANLI MıMARİSİ Yıldız Demiriz Mimar Sinan ın ölümü ile Osmanlı mimarisinde Klasik Dönem diye adlandırılan çağ kapanmış, ama bu büyük ustanın etkileri uzun süre devam etmiştir. Bu etki, özellikle

Detaylı

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi Topkapı Sarayı Harem Dairesi Çinileri Topkapı Sarayının inşaatına 1465 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından başlanmış ve 1478 yılında tamamlanmıştır. Saray 18. yüzyıl dek pek çok onarımlar ve ek yapılara

Detaylı

Ahlat Arkeoloji Kazı. Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU

Ahlat Arkeoloji Kazı. Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU Ahlat Arkeoloji Kazı Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU Ahlat Arkeoloji Kazı Çini Örnekleri AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 07 Ekim 2013 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 14 Ekim 2013 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 21 Ekim 2013 Yaprak çizimleri,

Detaylı

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir Selimiye Camiinin "Dört minaresi kubbenin dört yanındadır...bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. 'Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i Islamiyede bina olunmamıştır' deyü Hristiyanların

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ İstanbul, Süleymaniye de, Süleymaniye Külliyesi içinde, güney yönünde, caminin mihrap duvarı arkasındaki hazire alanı içinde yer alan Kanunî Sultan Süleyman Türbesi, Mimar

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ BEYLİKLER DÖNEMİ Beylikler,14.yy. başı Sınırlara yerleştirilmiş olan Türkmen beylikleri, Selçuklulardan sonra bağımsızlıklarını kazanarak Anadolu Türk mimarisine canlılık getiren yapıtlar vermişlerdir.

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ İçindekiler 1 İçindekiler ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. Seramiğin Tanımı... 1.2. Çininin Tanımı... 1.3.

Detaylı

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz ERKEN OSMANLI SANATI (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz Osmanlı mimarisinin erken döneminden günümüze gelen yapıların çoğu dini mimariye bağlıdır. Dönem üsluplarını ve plan gelişmesini

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: TASARIM ELEMANLARI 1. ÇİZGİ ve NOKTA... 3 a-çizgilerle Yapılan Tasarım Çalışmaları... 3 b- Nokta ile Yapılan Tasarım Çalışmaları... 5 c-çizgi ve Noktalarla Oluşturulan Özgün Tasarımlar...

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi nde ;

Cumhuriyet Dönemi nde ; O Orta Asya Türklerinin bahçe düzenlemeleri hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun en büyük nedeni belki de Türklerin mekan olusturmada toprak, kerpic gibi cabuk dağılan malzeme kullanmalarının

Detaylı

KftbEM İŞİ YAZMflbflRI

KftbEM İŞİ YAZMflbflRI KftbEM İŞİ YAZMflbflRI Yusuf DURUL Fotoğraflar: Sami GÜNER Kalem işi Kandilli yazmalarıyla Batik leri karıştırmamak gerekir. Kalem işi tülbend yazmalar ayrıca dört ucundan sırma ve simle işlenerek poşu,

Detaylı

ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE DE BULUNAN 19. YÜZYILA ÂİT KUR AN-I KERİMLERDE SERLEVHA BEZEME ÖRNEKLERİ

ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE DE BULUNAN 19. YÜZYILA ÂİT KUR AN-I KERİMLERDE SERLEVHA BEZEME ÖRNEKLERİ HATİPOĞLU, Oktay, Ankara Milli Kütüphane de Bulunan 19. Yüzyıla Ait Kur an-ı Kerimlerde Serlevha Bezeme Örnekleri ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE DE BULUNAN 19. YÜZYILA ÂİT KUR AN-I KERİMLERDE SERLEVHA BEZEME ÖRNEKLERİ

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI; KAAT'I

GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI; KAAT'I GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI; KAAT'I 1 Ders Adi: GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI; KAAT'I 2 Ders Kodu: GSB0508 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

Ders Öğretim Planı GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT I I

Ders Öğretim Planı GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT I I Ders Öğretim Planı GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT I I Dersin Adı: GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I I Dersin Kodu: GSB007 Dersin Türü: Genel Seçmeli Dersin Seviyesi: Lisans Dersin Verildiği Yıl:

Detaylı

nnııımu i ı S i i. I İ mh İ k- Í J ' MlPi Ms i { IH. ï İ?İ I F M i- 11 ]. f l r 1 f-msi' i M i d m İM i m M V'İ 1

nnııımu i ı S i i. I İ mh İ k- Í J ' MlPi Ms i { IH. ï İ?İ I F M i- 11 ]. f l r 1 f-msi' i M i d m İM i m M V'İ 1 nnııımu ı i ı Ms i { IH. ï İ?İ I F M i- 11 ]. f l r 1 f-msi' i M i d m S i i. I İ mh İ k- Í J ' MlPi İM i m M V'İ 1 PROF. ASİM MUTLU Resimler yazarın koleksiyonundandır Merzifonkı Kara Mustafa Paşa sebili

Detaylı

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim İSTANBUL YEDİ TEPE Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim Camisi, 6. tepede Mihrimah Sultan

Detaylı

Çin'den Osmanlıya Kaat'ı Sanatı...

Çin'den Osmanlıya Kaat'ı Sanatı... On5yirmi5.com Çin'den Osmanlıya Kaat'ı Sanatı... Geçmişten bugüne unutulmaya yüz tutan birçok el sanatımız var. Bunlardan biri de Kaat'ı. Peki Kaat'ı hakkında ne biliyorsunuz? Yayın Tarihi : 26 Ekim 2009

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu..

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. MÜHRÜ SÜLEYMAN Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. Zamanımızda bazı kendini bilge zanneden sahte alim geçinenler, yeni çıktı turfandalar bu motifi inkar edip hatta şeklini

Detaylı

Ö Z G E Ç M Đ Ş. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen-Edebiyat Fakültesi. Marmara Üniversitesi

Ö Z G E Ç M Đ Ş. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen-Edebiyat Fakültesi. Marmara Üniversitesi Ö Z G E Ç M Đ Ş 1. Adı Soyadı: Aygün Ülgen 2. Doğum Tarihi: 1957 3. Ünvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türk ve Đslam Marmara Üniversitesi 1993 Sanatları Tarihi Yüksek Lisans

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT I II

GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT I II Ders Öğretim Planı GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT I II Dersin Adı: GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I II Dersin Kodu: GSB008 Dersin Türü: Genel Seçmeli Dersin Seviyesi: Lisans Dersin Verildiği

Detaylı

iii rlyj^lâ m,ija yat ı KÜLTÜR VE SANAT EKİ FASIKÜL: 11

iii rlyj^lâ m,ija yat ı KÜLTÜR VE SANAT EKİ FASIKÜL: 11 T T I....M-. '...... ' **" ' ' - Milliyet iii rlyj^lâ m,ija yat ı KÜLTÜR VE SANAT EKİ FASIKÜL: 11 K oca Sinan bu cam ii 1559 yılında bitirm işti STANBUL un ITahtakale semtinde, birçok İstanbullunun değil

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU MİLLET YEK.(İSTANBUL)

KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU MİLLET YEK.(İSTANBUL) KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU DÜŞÜK SICAKLIK UYGULAMASI YAPILAN ESER BELGELEMESİ YAPILAN ESER SÜLEYMANİYE YEK.(İSTANBUL) MİLLET YEK.(İSTANBUL) BEYAZID YEK.(AMASYA)

Detaylı

SELİMİYE CAMİİ MİHRAP DUVAR PANOLARI 1

SELİMİYE CAMİİ MİHRAP DUVAR PANOLARI 1 AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2013, Cilt 6, Sayı 11 SELİMİYE CAMİİ MİHRAP DUVAR PANOLARI 1 Nergis ÇANAK* Özet Edirne nin ve Osmanlı İmparatorluğu nun simgesi olan Selimiye Camii her anlamda ilklere imza atan

Detaylı

Meselâ; Kur an Mekke de nâzil oldu. Kahire de okundu. Đstanbul da yazıldı. sözü meşhur olmuştur.

Meselâ; Kur an Mekke de nâzil oldu. Kahire de okundu. Đstanbul da yazıldı. sözü meşhur olmuştur. ĐSLAM VE SANAT Đslam Kültüründe hayatın her yönünde-her anında Sanat vardır. Sanattan uzak alan yoktur. Đnsanin kendisi bir sanat harikasıdır. Herseyin sahibi olan yaratıcımızın övdügü bir varlıktır. Sanatçının

Detaylı

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood Helena Center Helena Wood Art Elegance of The Wood HELENA WOOD ART. 1993 yılında sedef ve ahşap el sanatları sektörüne hizmet etmek üzere kurulmuştur. Türk el sanatlarının güzel sedef işlemelerinin en

Detaylı

-AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden..

-AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden.. -AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden.. -ZARF FİNCAN (1930) Metal zarf içinde sapsız porselen fincan. Lütfiye Kibaroğlu nun, çocukluğundan beri dedesinin kullandığı fincanlar aile yadigarı olarak çeyizinde yer

Detaylı

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM FETİH SONRASI İstanbul 1453-1520 Fatih Camisi ve Külliyesi, 1463-70 Matrakçı Nasuh un minyatüründe Fatih Külliyesi Beyazıt taki Eski Saray Matrakçı Nasuh Eski Saray ve Yeni Saray Topkapı Sarayı II. Mehmed

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

Hoca Ali Rıza ( )

Hoca Ali Rıza ( ) P E Y Z A J Hoca Ali Rıza ( 1864-1935) w Æ & k S ï* a % J T* V! v \ je í^ ^ & ip 3 ' æ jn & W g a-.jfva ' & V j W I ~*j t \ M m $ 'l 'Ék! \ j ğ j * v Bk.! a r v St ifim - ^5fc/Şİ j L V - ^ * jlm. ^ * r

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Doğan YAVAŞ 2. Doğum Tarihi: 26.08.1959 3. Unvanı: Görevi:Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA : MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA I j : Şemsi Paşa Camii Boğ az'a karşı Üsküdar iskelesinin solunda kurulmuştur. Cami medrese ile birlikte arsanın düzeni olmayan durumuna uyularak sınırlı boyutlar içinde, büyük

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu:

1. ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: 1. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: AYGÜN ÜLGEN 2. Doğum Yeri: İzmir 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans

Detaylı

LALE BAHÇELİ SOKAKLAR

LALE BAHÇELİ SOKAKLAR GÜLEN KESOVA ve ÖĞRENCİLERİ ÇİNİ SERGİSİ 7-30 NİSAN 2016 / İBB TAKSİM CUMHURİYET SANAT GALERİSİ / MAKSEM Başkan dan Sanatın bir ilham kaynağı olduğunu hatırlatacak ve sanatla insanları buluşturacak imkânlar,

Detaylı

DİYARBAKIR DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN ASSESMENT ON SOME TILES FROM OTTOMAN PERIOD IN DİYARBAKIR

DİYARBAKIR DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN ASSESMENT ON SOME TILES FROM OTTOMAN PERIOD IN DİYARBAKIR ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2014 Fall Issue:8 DİYARBAKIR DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET Araş. Gör. Cemal ÇIĞ 1 Osmanlı döneminde çini üretim merkezlerinden biri olarak

Detaylı

BOLVADİN'DE BİR LALE DEVRİ ESERİ: AĞILÖNÜ ÇEŞMESİ

BOLVADİN'DE BİR LALE DEVRİ ESERİ: AĞILÖNÜ ÇEŞMESİ BOLVADİN'DE BİR LALE DEVRİ ESERİ: AĞILÖNÜ ÇEŞMESİ A. Osman UYSAL Kültür Tarihimizde, Sultan III.Ahmet (1703-1730) ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (1718-1730) ile özdeşleştirilen bir döneme "Lâle Devri"

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii On5yirmi5.com Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii Bazı camilerimiz vardır ki, bulundukları yere şeref verirler. Ortaköy deki bu cami bulunduğu yerden cazibe ve füsun alır. Yayın Tarihi : 1 Ağustos

Detaylı

biresiyok Ürün Kataloğu

biresiyok Ürün Kataloğu biresiyok Ürün Kataloğu www.kentkonsept. www.biresiyok. biresiyok 1 www.kentkonsept. www.biresiyok. KKMK 022 220 CM İzmir de bir öğrenci yurdu için yapılmıştır. Mermer el yapımı bu bank mezuniyetlerinden

Detaylı

EVİNİZDE "YENİLİĞE" YER AÇIN

EVİNİZDE YENİLİĞE YER AÇIN 25174 NBL AYNALI DEKORATİF GOLD APLIK 25167 NBL DEKORATİF GOLD YUVARLAK AYNA 28 x 28 x 1 25341 NBL DEKORATİF AYNALI ALTIN TEPSİ 30 X 30 X 5 25365 NBL DEKORATİF GOLD TABANLI CAM MUMLUK 14 x 14 x 17,5 25426

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ

İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ A. İNSAN İLİŞKİLERİNDE GELİŞMELER... 1 B. ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ... 4 1. İnsan İlişkilerinin Amacı... 9 2. İnsan İlişkilerinde Temel İlkeler... 9 3.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

Antoryum. Buketler. Buket Market Ürün Katalog Küresel Çiçekçilik Aralık 8, 2016 SEPETTE RENKLERİN DÜĞÜNÜ LİLYUM VE ANTORYUM ÜRÜN KODU ANT01

Antoryum. Buketler. Buket Market Ürün Katalog Küresel Çiçekçilik Aralık 8, 2016 SEPETTE RENKLERİN DÜĞÜNÜ LİLYUM VE ANTORYUM ÜRÜN KODU ANT01 Page 1 of 16 Antoryum SEPETTE RENKLERİN DÜĞÜNÜ LİLYUM VE ANTORYUM ÜRÜN KODU ANT01 143,00 FANUSDA ANTORYUM GÜLLER VE LİLYUM ÜRÜN KODU ANT02 135,00 CAM VAZODA GÖSTERİŞLİ BAHAR KOKULU LİLYUM VE ANTORYUMLAR

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

MĠMAR SĠNAN VE KLASĠK DÖNEM

MĠMAR SĠNAN VE KLASĠK DÖNEM MĠMAR SĠNAN VE KLASĠK DÖNEM Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii,

Detaylı

12. Hafta : Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Yıldız Demiriz

12. Hafta : Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Yıldız Demiriz 12. Hafta : Klasik Dönem Osmanlı Sanatı Klasik Dönem Osmanlı Sanatı Yıldız Demiriz İkinci Bayezid döneminden 16. yüzyılın sonuna kadar olan süre, Osmanlı mimarisinin Klasik Dönemi olarak adlandırılır.

Detaylı

Sinan'ın Minrıarisinde Bezeme

Sinan'ın Minrıarisinde Bezeme Sinan'ın Minrıarisinde Bezeme Prof. Dr. Yıldız DEMİRİZ 1. Genel Prensipler ve Süsleme Programı imar Koca Sinan'ın eserlerdeki bezeme üzerine toplu bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. Sinan genellikle,

Detaylı

Bizler için her yeni yıl değerlidir.

Bizler için her yeni yıl değerlidir. Bizler için her yeni yıl değerlidir. Yeni başlangıçları simgelediği için... Umudun tazelenmesini simgelediği, yenilenmenin tadını sevdiklerimizle paylaşmaya vesile olduğu için... Değerlidir. Kıymetli taşlardan

Detaylı

Türk kültürünün binlerce yıllık birikimi, kültürel, coğrafi, felsefi, dini etkileşimlerin ve inançların bir ürünüdür.

Türk kültürünün binlerce yıllık birikimi, kültürel, coğrafi, felsefi, dini etkileşimlerin ve inançların bir ürünüdür. Türk kültürünün binlerce yıllık birikimi, kültürel, coğrafi, felsefi, dini etkileşimlerin ve inançların bir ürünüdür. Türk bahçe sanatında genel bir değerlendirme ile işlevsel ve mimari bakımdan birbirinden

Detaylı

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları ARCHE - Mesleki Eğitimde Yapısal Kültürel Değerler Project No. LLP-LdV-TOI-2010-DE-147 327 Bu çalışma sadece yazarın görüşlerini yansıtır

Detaylı

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ Bilal SEZER Özet: Bu çalışmada, İstanbul Fatih Camii'nin dış yüzeyinde bulunan taşa mahkûk celi sülüs yazıların yazı ve istif

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

SANAT TARİHİ NOTLARI OSMANLI MİMARİSİ-CAMİLER

SANAT TARİHİ NOTLARI OSMANLI MİMARİSİ-CAMİLER SANAT TARİHİ NOTLARI OSMANLI MİMARİSİ-CAMİLER Bugün Osmanlı dönemine ait orijinal en eski yapı Bilecik teki Orhan Gazi İmareti dir. Ertuğrul Gazi Türbesi nin karşısındaki tepenin yamacında bulunan yapı

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: AYGÜN ÜLGEN 2. Doğum Yeri: İzmir 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans

Detaylı

Türk san atında XV. Bulut motifi ve Osmanlı sanatındaki ilk örnekleri. Aziz DO ANAY

Türk san atında XV. Bulut motifi ve Osmanlı sanatındaki ilk örnekleri. Aziz DO ANAY Bulut motifi ve Osmanlı sanatındaki ilk örnekleri Aziz DO ANAY Türk san atında XV. asırdan sonra müstesna bir yere sahip olan bulut motifinin tezyînâtımıza Çin kültüründen geçtiği bilinmektedir. Çin san

Detaylı

2» Sergi. SELÇUKLU SANATI9ndaıı. örnekler. YAPI ve KREDİ BANKASI. MALAZGİRT ZAFERİ'nin. yıldönümünde. Kültür ve Sanat Hizmetlerinden : 900.

2» Sergi. SELÇUKLU SANATI9ndaıı. örnekler. YAPI ve KREDİ BANKASI. MALAZGİRT ZAFERİ'nin. yıldönümünde. Kültür ve Sanat Hizmetlerinden : 900. YAPI ve KREDİ BANKASI Kültür ve Sanat Hizmetlerinden : 2» Sergi MALAZGİRT ZAFERİ'nin 900. yıldönümünde SELÇUKLU SANATI9ndaıı örnekler 26 Ağustos Perşembe 2 Ekim Cumartesi 1971 26 Ağustos 1071 Malazgirt

Detaylı