SANATLARIMIZDA VAZO MOTİFLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANATLARIMIZDA VAZO MOTİFLERİ"

Transkript

1 TEZYİNİ SANATLARIMIZDA VAZO MOTİFLERİ Azade A K A R Tezyini san'atlanmızm ihtişamlı ve zengin motifleri arasmda şimdiye kadar nedense pek ilgi çekmem :ş ve haklarında ayrıca etüdler yapılmamış bir tür vardır-. Vazolar.. Bunları meı ak edip topladıkça ve aradığımız nispette bulduğumuz şekillerin güzelliği, çeşitlerinin bolluğu ve kullanılan sahaların çokluğu mevzuu ciddiyetle ele almamıza sebep oldu. Vazo kelimesi türkçemizde odalara, bahçelere veya bina duvarları üs tüne süs olarak konulan tezyini saksı, küp, kavanoz gibi kablara denir'. Aslı italyancadan- gelmekle beraber, mânâ bakımından biraz değişiktir. Zira bizde sadece tezyini mahiyette kullanıldığı halde fransızcada (vase) geniş anlamlı olarak bütün ağzı dar ve geniş kablara denmektedir. Nitekim dünya dekoratif san'atlannı eleştiren birçok eserlerde vazolara geniş yer verilmekte ve kablar bütünü ile vazolar başlığı altında incelenmektedir'. Tahminen XVIIL yüzyılın sonlarındanberi türkçeye girmiş olan vazo kelimesinin yerine eskiden çeşitlerine göre pek çok isimler vardı: Şükûfedan" Biçim itibariyle sürahiye benzeyen ağzı dar, tek veya iki çiçek koymaya mahsus vazo. Kûze' Aslı farsça olup, testi biçimi vazo denmektedir. 1. Celâl Esad Arseven, San'at Ansiklopedisi, İstanbul Ahmet Vefik Paşa Lehç«Hİ Osmaniye, İstanbul Franz Sales Mayer, Handbook of Ornement, 1888, s Kavanoz^ Ekseriya silindir biçiminde topraktan, çiniden, ağzı genişçe kaba denir. Küpün ufağı. Küp' Toprak, çini veya porselenden vapılan ağzı eenis, büvük vazolar. Saksı'' Saksonya'da yapılan maden kab, çömlek. Toprak mangal" Limon ekilen bir cins saksı. fidanı Fakfuri'" Çeşitli Çin vazolarına verilen isim. Hattâi-' Çin vazolarının madenden olup, beyaz çiçeklerle tezyin edilmişi. Tombak'- Bakırdan yapılan vazo, saksı. Çiçeklik'-' Her türlü çiçek konan kab veya saksı. Bunlardan başka yerine güre kâse, testi ve çanak da dekoratif mahiyette çiçek kabları olarak kullanıhrdı. Tezyinatımızda bulunan vazonun geniş mânâda tarihçesini yapmak, ilk 4. C. E. Arseven San'at Ansikloixxlisi, İstanbul, ' " Lehçe-i Osmaniye 9. l^ehçe-i Osmaniye 10. Şemseddin Sami. Kamusu Türki, İstanbul Lehçe-i Osmaniye 12. Kamusu Türki 13. Prof. Süheyl Unver arşivi.

2 268 AZADE AKAR cedlerini bulmak, araştırmaya ve dolayısıyla zamana bağlıdır. Maamafih şimdiye kadar görebildiklerimizle elimizdeki dokümzmlara göre de birtakım hükümler vermek ve bağlantılar yapmak mümkündür. Vazoya çiçek yerleştirme mefhumunun bilhassa uzak şarkta pek eskilere dayandığım görüyoruz. Her türlü canlı varlığın mukaddes sayıldığı Buda dininde, rahipler fırtınalarda köklerinden kopan çiçek ve nebatları biraz daha yaşatabilme çabası ile su doldurulmuş kablara yerleştirip mabetlerinde muhafaza ederlermiş. Nebatı kutsallaştıran bu âdet zamanla halk tarafından da benimsenerek sembolik bir gelenek halini almış ve böylece çiçek, kabı ile birlikte gerek tabiî hali ile, gerekse resim (motif) olarak Uzak Şark insanlannm her çeşit san'atlanna girmiş. «İkebana» adı altında bugün bütün dünyanın hayranlık duyduğu Japon çiçek yerleştirme sanatı da bu geleneğin meyvalanndandır''. Türklerin, Çinle olan yakın temasları kabil çiçek motifinin Orta Şarkta da benimsenmesinin sebeplerinden biridir diye düşünüyoruz. Uygur nakışlarında vazolara tesadüf edemedik ama Leningrad Müzesinde bu devire ait madenden yapılmış pek çok miktarda vazolar bulunduğu yazılmaktadır''. Orta Şarkta Onüç ve Ondördüncü Asırlardanberi vazonun çiçeklik olarak kullanıldığını teyit eden muhtelif minyatürler mevcuttur. Meselâ Onüçüncü Aşıra ait Erivan'da yapılmış bir minyatürde'^ tezyini çiçeklerle bezenmiş iki kulplu bir vazo ile On - Ondördüncü Asırda, muhtemelen Suriye'de yapılmış minyatürlü bir kitapta'^ çeşitli çiçek vazoları görülmektedir (Resim: 1). Ancak bu asırlarda, bilhassa Anadolu'da hayvan, insan ve geometrik şekillerin daha çok revaçta olduğu gerek mimarî eserlerden, gerekse dekoratif eşyadan anlaşılmaktadır. Onbeşinci Asırda Osmanlı hâkimiyeti ile Anadolu ve İstanbul'da yeni san'at hareketleri başlarken tezyinatta da birtakım değişiklikler olur. İnsan ve hayvan motiflerinin yerine çiçekler ve dolayisiyle vazolar hakim olmağa başlar. Bizce bunun sebeplerinden biri de dinî taassubun artması ile motiflerden manalı sayılabilecek bazı konuların çekilip meydanı boş bırakmalarıdır. Halbuki çiçekler ve vazolar her mekân için müsait konulardı. Etrafı ürkütecek veya türlü şeylere yonjlacak yönleri yoktu". Böylece vazo motifinin Türklerde revaç bulması Osmanlı dev rine tesadüf eder. Bursada Yeşil Tüıbenin muhteşem mihrabında çiçekleri bir araya toplayan rumîlerle tezyin edilmiş güzel bir vazo, çinide pek çok kullanıhnış olan bu türün ilklerindendir (Resim : III). Yine Bursa'da Atik Mustafa veya Sultan Cem Türbesinin duvarlarında, devrinde fresk olarak çalışılmış ve halen durumları iyi oiein beş tane şahane vazolu çiçek buketi bulunur. Bu vazoların boyları büyük olup, birbirlerinden tamamen değişik ve fevkalâde teferruatlıdırlar. (Resim: V). Onbeşinci Asırda vazo, çini ve fresklerin yanısıra kitap tezyinatına ve minyatürlere de girmiş bulunmaktadır. Meselâ Kitabül Cerrahiye!. İlhanıye adlı eserin minyatürlerinde''' tamamen süsleme maksadı ile yapılmış muhtelif çiçek vazoları olduğu gibi, Fatih devri saray nakışhanesinin eserlerini ihtiva eden bir albümde de^" ayrı- 14. Georgie Davidson, İkebana, The Art of Japanese Flower Arrangemant, 1967 s C. E. Arseven hes Arts Decoratifs Turc». İstanbul., s încilden Sahneler, Matenadran 7651, Erivan 17. Keşfül Esrar, IJala ismail küt Süleymaniye kütüphanesi, istanbul 18. Malik Aksel Türklerde Dini Resimler, istanbul 1%7 s CerraWy^ bbaniye, Paris Millî Kütüphanesinde bulunan bir nüshasının resimleri. Prof. S. Ünver'ln aym ialnüi kitabından görülmüştür. 20. Üniversite Kütüphanesi F

3 ca çalışılmış mavi nakışlı bir vazo resmi ile halkârlar arasında ufak vazo motiflerine tesadüf edilmektedir. Onaltıncı ve Onyedinci Asırlarda ise, vazo motifini teker teker sayamıyacak çoklukta buluyoruz. Bilhassa taş, mermer ve çini tezyinatında ısrarla tekrarlanan bir süstür. Tamamen üslûplaşmış bir Türk zevkini muhteşem bir şekilde yayarlar. Gerek şekil, gerek süslenişleri itibariyle kendilerine mahsus hususiyetleri vardır. TEYİNİ SAN'ATLARIAAİZDA VAZO MOTİFLERİ Onsekizinci Asır ortasından sonra Avrupa tesiriyle, Barok, Onbeşinci Louis ve Ampir stilleri bize de tesir ederek tezyinatımızda bariz değişiklikler meydana getirdi. Garp motifleri, eski Türk motifleriyle karışık kullanıldığında Türk Rokokosu olarak adlandırdığımız, zevki tamamen millî karakterimize uygun yepyeni bir üslûbun ortaya çıkmasına sebep olmuştur'. Bu devirde yapılmış olan vazo motifleri de bu yeni tarza uygun ve çok bol olarak her çeşit süslemelerde bulunmaktadn-. Çeşitli vazo desenlerini bulundukları yerlerde tetkik ederken içlerinden çıkartılan çiçeklerin bolluğu ve yerleştirilme tarzlarının orijinalliği dikkatimizi çekti. Mademki resim aslının bir ifadesidir, eski Türk saraylarının ve evlerinin dekorlarında böyle vazolu çiçeklerin bulunması gerekiyordu. Halbuki bu da Türk an'anesine uygun değildi. Zira tek bir gülü veya çiçeği koparıp şükûfedana koymak veya kavuklara süs diye takmak âdeti, mezar taşlarında gördüğümüz üzere, mevcut ise de demet halinde çiçek koparmak usulü yoktu". Şu halde vazolara doldurulmuş böylesine süslü çiçek kompozisyonları hakiki değil de yalancı olmalıydı. Nitekim Vehbi'nin Surname'sin- 269 den, renklendirilmiş balmumu veya şeker kullanarak çiçek dekorları yapmanın ayrı bir sanat olduğunu öğrenıyoyoruz". Ayrıca, çeşitli maden kullanarak çiçek dekorları yapıp bunların çini vazolara yeileştirildiğini ve istanbul evlerinde bunların hemen hemen her odada süs eşyası olarak kullanıldığını 130 yıl önce İstanbul'u gezen Miss Paıdoe hatıralarında anlatmaktadır\ Şu halde tezyinatımıza giren ve hele Onyedi, onsekiz ve ondokuzuncu asırlarda pek süslü olan vazolu çiçek buketlerinin bu yalancı çiçek dekorlarından da ilham alınarak yapıldığı düşünülebilir. \'azo çiçeğinle beraber saray ve evlerin dışında umumi yerlerde de girmiştir diyebiliriz. Meselâ İstanbul'u muhtelif zamanlarda resmetmiş olan Aîlom, Bartlett ve Preziozi gibi yabancı ressamların kahvehan e, çarşı gibi yerleri gösteren gravür vo resimlerinde küçük, büyük vazolar göze çarpar. Dikkati çeken diğer bir husus da, vazonun camiye girmiş olmasıdır. Meselâ Edirne'de 150 sene evveline kadar cami ve mescitlere mevsiminde sümbül gönderme an'anesi vardı. Sevap kazanmak maksadı ile bilhassa Selimiye camiine sümbüller yollanır ve bunlar saflar arasına konarak kokular içinde namaz kılmırmış"\ Ayrıca Edirneli Av\i Dağdeviren beyin anlattıklarına güre de, yine 150 sene evveline kadar cami bahçesinde sümbül ve lâle yetiştirildiği ve bunların vazocuklarla camie konduğu vakidir-". Bu an'aneyi gösteren desenleri de (vazo içinde tek bir sümbül dalı) Onaltıncı ve Onyedinci asırlara ait mezar taşlarında bulmaktayız". Bunlardan başka İstanbul'da düğün, sünnet düğünlerine tablalarla çiçek vazoları, saksıları ve fideleri yol 21. Prof. S. t^nver arşivi, Rokoko dosyası 22. Prof. S. tinver'den ve Ahmet Rasinı, ResimU ve Haritalı Osmanlı Tarihi, C. 2 istanbul Miss Pardüt- Bcaııtics of fhc Bospho rus, London s Tahsin öz beyden. 26. Prof. S. ttnver, SümbiilUi Edirne.idi henüz ne.şredüıııemi."; makalesinden. 27. Dr. Muin M. Tuyanç nıczarta.>}lar) d- senleri koleksiyonundan.

4 270 AZADE AKAR lamak âdeti olduğunu Vehbi'nin Sumame'sinde bulunan minyatürlerden (Resim IV) ve muhtelif Karagöz tabi acı figürlerinden (Resim XI) görmekteyiz. TEZYİNİ VAZOLARIN MOTİF O- LARAK GÖRDÜĞÜMÜZ NİSPETTE BULUNDUKLARI YERLER : A Duvar çinilerinde (Resim XV) İstanbul'un eski çinilerle süslenmiş abidelerinin çoğunda envai çeşit vazo motifleri bulunmaktadır. Bunların kimi tek bir karoya sığacak kadar ufak, kimi de bir panonun alt kısmını kaplayan ve dört ile altı karo içine sığabilen kocaman vazolardır. Dikkati çeken husus, hiçbirinin diğerine benzemeyişidir. Kompozisyonlanndaki maharet ve çeşit bizde cidden hayranlık uyandırmıştır. Topkapı Sarayı, çinilerindeki vazo motifleriyle birinci gelmektedir. Harem, Hırka-i Saadet Dairesi ve Bağdat Köşkünde olmak üzere 40 ayrı çeşit vazo saydık. Bundan başka: Sultan Ahmet Camii ve Türbesinde, Rüstem Paşa Camii ve Türbesinde, Şehzadebaşmda İbrahim Paşa Türbesinde, Ayasofya Kütüphanesi ve türbelerinde, Takkeci Camii, Yeni Camii, Hünkâr Hasrı ve Türbesinde, Eyüp Sultan Türbesinde, Atik Valde Camii, Mehmet Ağa Camii, Kandilli Camii (Mustafa Paşa Mescidinden nakledilen çinilerde), Kadırga'da SokuUu Camii gibi abidelerde vazo motiflerinin en mükemmellerini bulmaktayız. B Çiniden mamûl (Resim: XVI): eşyada Onbeş ve Onaltmcı Asır İznik yapısı tabakların üstünde zengin vazo motiflerine rastlanmaktadır. Bunlar dünyanın muhtelif müzelerine yayılmışlardır. Bütün bu tabağı kaplayan kocaman vazolulan olduğu gibi (Kahire Müzesi), ufacık bir bağ kadar minikleri (Çinili Köşk) veya bir tabak üzerinde birkaç tane olarak tezahür ederler (Resim: XIV). (Re C Taş, mermer üzerinde sim: XVII): Vazo motiflerinin envai çeşitlerini sayılamıyacak kadar çok miktarda kabir taşlan ve çeşmelerin ayna taşları üzerinde buluyoruz. Onaltmcı Asırda nispeten sade çalışılmışken, sonraki asırlarda çok teferruatlı kompozisyonlar halini alarak çiçekleriyle birlikte âdeta birer nature - morte olurlar. Sultan Ahmet Çeşmesi, Tophane Çeşmesi, Azapkapısı Çeşmesi, Kırımî Çeşmesi ve daha pek çok çeşmelerle Eyüp, Karaca Ahmet, Merkez Efendi, Sümbül Efendi mez,iihklannla pek çok hazirede en mükemmel örneklerini görmek mümkündür. D Eski resim ve minyatürlerde : Vazolar gerek desen olarak, gerek iç dekoru tamamlamak maksadiylc minyatürlerde de sık sık yer almışlardır. Meselâ Nakşî, Levnî, Abdullah Buharî gibi san'atkârlar minyatürlerinde vazodan faydalanmışlardır. Aynca halk resimlerinde de çiçekli vazolar tezyini mahiyette kuuanılmıştır-l Hele Karagöz figürlerinde vazo pek sık görülür. E Bugün kütüphanelerimizin gözbebekleri olan eski el yazması kitaplarımızın kabları ekseriyetle süslü dür. Bu süsler arasında vazoya da tesa düf edilir. Bilhassa şemseler arasında pek nefis vazolu örnekler topladık. Aynca lâke kablarda, bilhassa Edırnekâri olanlarda renkli, altın ve gümüş vazo desenleri bulunmaktadır. F Tezhib ve çiçek resimlerinde : Onaltmcı Aşıra kadar yapılan tezhibler arasında vazoya tesadüf edemedik. İlk gördüklerimiz bu devirde 28. Malik Aksel, Halk Resimleri, istanbul 1960, s. 18,

5 TEYİNİ SAN'ATLARIMIZDA VAZO MOTİFLERİ 271 revaç bulan halkârlar arasındadır (Resim VII). Daha sonraları da tezhibten ziyade bazı çiçeknamelerde ve murakkalarda kullanılmıştır. Rokoko devrinde ise Kur'am Kerim süslemelerinde sık sık görülür (Resim: XIX). G Tahta üzerinde (Resim: X): nakışlarda Tahtaya çalışılmış nakışların arasında pek çok vazoya rastlanır. Topkapı Sarayı harem dairesinde değişik devirlere ait en nefis örneklerini görmek mümkündür. Amcazade Hüseyin Paşa yalısmın ve Ankara, eski Türk evlerinin duvar nakışlarında da büyük boy pek mükemmel örnekler vardır. H Sedef işlerinde : Sedef kakmacılığında da vazo çalışılması daha zor olm?-kla beraber, sevilmiş bir örnektir. En nefis misalleri Topkapı Sarayında bulunan Sultan Ahmet IlI'ün tahtında ve Deniz Müzesinde bulunan Sultan Mehmet IV un kadırgasının Imnkâr mahfilinde bulunur. / Kâğıt oymacılığında (Resim: XX): Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan birçok yazı çekmecesinin nakışlarında ve muhtelif kütüphanelerde bulunan birkaç yazma eserde cidden pek san'atkârane çalışılmış kâğıt oyma usulü ile yapılmış vazolar tesbit edebildik. K İşlemelerde ve yazmalarda (Resim: XX): Onaltmcı Asırdanberi işlemelerimize girmiş olan vazo motifi yine sayılamıyacak kadar bol bulunmaktadır. Bundan başka saf bir halk san'atı olan eski yazmalarımızda da muhtelif örnekler tesbit ettik. Vazo, yukarıda saydığımız bütün el san'atlannda kendini bol bol göstermiştir. Bunlardan başka halı, kumaş, fresk, alçı pencere nakışlarında daha seyrek olmakla beraber yine de mevcuttur. Böylece diyebiliriz ki, Türkler çiçekle birlikte vazoyu da sevmişler ve onu kendilerine mahsus bir Türk üslûbu içinde yoğurmuşlar, değerlendirmi.şlerdir.

6 AKAR ^J si \. \ 5 ^.1 '4 KM Res. I Keşfül Esrar adlı el yazması eserden bir minyatür. Lala İsmail Küt Süleymaniye Kütüphanesi İstanbul 1=^ 2^ «3 4t ««t Res. II Topkapı Sarayı, kütüphanesi, Fatih albümünde bulunan zaman, belirsiz ve Mehmet Siyah Kalem'e izafe edilen bir Türk resmi

7 t'.. " O l. # 1 RoK. VI Üsküdind;ı Enu-HıUnh VnUclc SuKan Çc.'î'mc.s) aynafiindaki kabartma sünicıiikii'n tiu-ihlh

8 Res, V - Bur.sada Sultan Com voya Atik > Mustafa tiirbi'.slncltni vazo nakisjli bir t'r.^kk J cictayi 7^

9 1 m ;!-.r. ~4 Res. IV Vehbî'nin Surname'sinden bir minyatür

10 M n Res. Ill -~ Bursada, Yeşil Türbesinin mihrap panosunun ve va/o.sunun çiz^^ilcıi

11 AKAR İh 4 4^ il Z. >9 1» ^ it. VİÎ İ5f 1^ 5^ 5n Res. IX Topkapı Sarayı harem dairesinde selsebil şeklinde yapılmış vazohı (.ini bir pano 'AS

12 -o Res. VII Topkapı Sarayı, Revan )?üt. 738 ric on altıncı asır halkârîat'inda vaz(>. (Prof. S, Ünvor tarafından yapıian kopya.sı;

13 Res. VIII Istanbul Üniversite küt hıûunan Abdullah Buharî'nin bir minyatürünün çizgileri. (On -sekizinci a.sır)

14 \ -'7 3t lu'x. XII Kara.yöz sahncsiıulcıı bir f;ö,sl''n)i''lik : Lınına a^rat ıra tutan lıir topıak mandal lies. XI T'»pkapı Saıayında bulunan i'.s!;i Karagöz tipu'i-indfu TabUıcı > > /O

15 V _ "mkam Saravı harem dairesinde on sekizinr on".-- - ^ ^pic-. l-'flfj-lltl

16 AKAR O o 1. V 5- Res. XVI Çinide bulunan küçük boy vazo örnekleri, 1) On altıncı asır tznik nıamulati bir tabaktan. (H. Kocabaş), 2) On altmoı asır tznik işi çini bir karodan. (H. Kocabaş), 3) On beşinci asır İznik işi çini bir karodan. (H. Kocabaş), 4) On altınrı asır tznik işi ^ i bir köşeukten (Vakıflar müzesi) 6) On altıncı a.sır tznik işi çini bir panodan (Topkapı Sarayı)

17 A3, K ul Res. XIII Vazonun kısımlanm gösteren çema Res. XIV On altıncı aşıra ait çini bir tabak

18 Res. XV Çini duvar panoiannda bulunan büyük boy vazo örnekleri, 1) Eyüp Sultan Türbesi methalinde bulunan onaltıncı aşıra ait çini bir panodan, 3) Takkeri camiinden (on altwif i asır), 3) Victoria Albert Müzesi Londrada bulunan büyük bir çini panodan kupa biçimi vazo. (îznik)

19 AKAR mum i '3 r mm 1^ c3 1^ \9 i o Res. XVIII Kitap kablarındaki şemselerden vazo zrnekleri. 1) Muriıt M"Ua küt. 1S22, 2) Murat Molla küt. 3) Murat Molla küt. 901, 4) Murat.Molla küt ) Murat Molla küt. 1211, 6) Murat Molla küt. 1213, 7) Esa<I ffendi küt «) Rasıp paşa um. 1C3. 9) Lâleli küt. 283, 10) Süleymaniye küt, 11) Esud efendi küt ) Nurosmaniyc küt. 773, 13) Süleymaniye küt. 14) Rasathane küt. 7ö, 15) Topkaın Saravı küt. 1262, 16) Lâleli küt. 684, 17) Veli>nıUlin küt. 2041, 18) Hamit 1 küt.!)-, 19) Topkapı Sarayı küt. 20) Lâleli küt. 14S8

20 I Res. XVII Taş tezyinatımızda vazo, 1) Azapkapısında Saliha Sultan sebilinden (18 inci asır), 3) Zal Mahmut Paşa haziresinden (18 inci asır), 3) Otakçılarda Kırîmî çeşmesi üzerinden (Z8 inci asır), 4) Aksarayda bir taştan (16 mcı asır), 5) Eyüp nişancısı ile Mustafa Paşa mescidi arasmd?! bulunan bir mezar taşmdan (18 inci asır), 6) SokoUu türbesinden (16 mcv asır), '}) Üsküdar, Karaca Ahmet'te bir mezar taşmdan (17 inci asır), 8) Bursada bir mezar taşından (18 inci asır), 9) Üsküdarda bir mezar taşından (17 inci asır), 10) Uzun çarşı başında Mehmet efendi taşından (18 inci asır başı)

21 AKAR 3 i Res. XX Kağıt oymalarda vazolar, (7, 5 ve ] _ Kastamonu küt " v«> 3 _ Topkapı Sarayı küt. 341, 4 Tire, Necib Paşa küt. 6 Hollan.la, I.eid.-n kül. tod. or. 797)

22 Res. XIX 1807 tarihli bir Kur'anı Kerim'in süslemelerinden. Müzehhibi Ali Nakşibendî el Rakım. Kitabın 135 çiçek buketinden 29 u vazolu olup, 14 tanesi oriinal büyüklüğünde aynen kopye edilmiştir. En üst baştaki ise çift sayfalı zahriyesinden yapılmıştır

23 a. L VJ Res. XXI El işlemelerinde vazolar, (1,5,6,7,10 Kenan Özbel beyin hususi kol.,3,4,9,11 A. Akar kol. 8 Atina, Benaki müzesinde) (18 inci asır)

Divrik'de bir evin tavanı

Divrik'de bir evin tavanı Divrik'de bir evin tavanı Foto: E. Emiroğlu Türk mimarîsinde ağaç işleri Arkeolog: ERDEM YÜCEL Türk sanat tarihinde, ağaç işleri, ahşap oymacılık, kakmacılık gibi konular üzerinde başlayan araştırma ve

Detaylı

Bazı Osmanlı Mimari Eserlerinde Çini Tasarım Planları

Bazı Osmanlı Mimari Eserlerinde Çini Tasarım Planları Bazı Osmanlı Mimari Eserlerinde Çini Tasarım Planları İlhan Özkeçeci Yıldız Teknik Üniversitesi Bu gülistan bahçesinde gerçi yüz bin gül biter Bu gülistandan haber vermeğe bir tek gül yeter I. Giriş İstanbul,

Detaylı

Osmanlı İstanbulu nda Bezeme Sanatı

Osmanlı İstanbulu nda Bezeme Sanatı Osmanlı İstanbulu nda Bezeme Sanatı F. Çiçek Derman Marmara Üniversitesi Bu makalede, İstanbul un fethinden (1453) Cumhuriyetin ilânına (1923) kadar geçen 470 yıllık devir içindeki tezhip sanatı inişleri,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ÇİNİ SANATINDA ÇİÇEKLİ VAZO TASVİRLİ PANOLAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ÇİNİ SANATINDA ÇİÇEKLİ VAZO TASVİRLİ PANOLAR 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ÇİNİ SANATINDA ÇİÇEKLİ VAZO TASVİRLİ PANOLAR SELİM HAKAN AKINCI TEZ DANIŞMANI YRD.DOÇ.DR.GÜLGÜN YILMAZ

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi Resim Anasanat Dalı Yrd. Doç. Muhammed TATAR 2014 Her Hakkı Saklıdır

Yüksek Lisans Tezi Resim Anasanat Dalı Yrd. Doç. Muhammed TATAR 2014 Her Hakkı Saklıdır OSMANLI VE İRAN MİNYATÜRLERİNDE FİGÜR ANLAYIŞIN ETNOGRAFİK AÇIDAN İNCELEMESİ Saeideh SHAHMARİ Yüksek Lisans Tezi Resim Anasanat Dalı Yrd. Doç. Muhammed TATAR 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

www.kucukcekmece.bel.tr

www.kucukcekmece.bel.tr www.kucukcekmece.bel.tr 1 2 www.gelenekselsanatlarakademisi.com 3 4 Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu Küçükçekmece / İstanbul Ustalarla Buluşma Yayın Koordinatörü Hüseyin

Detaylı

Osmanlı Tezhibine Çağdaş Bir Bakış Prof. Dr. Çiçek Derman 31 Ocak 2007 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html

Osmanlı Tezhibine Çağdaş Bir Bakış Prof. Dr. Çiçek Derman 31 Ocak 2007 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html Osmanlı Tezhibine Çağdaş Bir Bakış Prof. Dr. Çiçek Derman 31 Ocak 2007 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma metni, araştırmacıların

Detaylı

Eski Mordoğan (İzmir) Köyü Camii Süslemeleri

Eski Mordoğan (İzmir) Köyü Camii Süslemeleri SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2012, Sayı:25, ss.139-162. SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences May 2012, No:25, pp.139-162. Eski Mordoğan (İzmir) Köyü Camii

Detaylı

KIRŞEHİR/MUCUR DAKİ HÜSEYİN AĞA CAMİİ İLE EMİNE HANIM CAMİİ NİN KALEMİŞLERİ. Şerife TALİ

KIRŞEHİR/MUCUR DAKİ HÜSEYİN AĞA CAMİİ İLE EMİNE HANIM CAMİİ NİN KALEMİŞLERİ. Şerife TALİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25 -Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Armağanıwww.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KIRŞEHİR/MUCUR

Detaylı

Anadolu da Selçuk Sanatı

Anadolu da Selçuk Sanatı TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 439 Anadolu da Selçuk Sanatı Seljuk Art In Anatolia Aktaran: Nuran ÖZLÜK ÖZET Nurettin İbrahim, 1926 yılında kaleme aldığı dört bölümden oluşan Anadolu da Selçuk Sanatı adlı

Detaylı

Eski Eserler Ansiklopedisi

Eski Eserler Ansiklopedisi Tercüman 1001 TEMEL ESER Eski Eserler Ansiklopedisi Nurettin Rüştü Büngül Tercüman gazetesinde hazırlanan bu eser Kervan Kitapçılık A. Ş. ofset tesislerinde basılm ıştır 1001 Temel Eseri iftiharla sunuyoruz

Detaylı

TÜRK-İSLÂM SANAT FELSEFESİ

TÜRK-İSLÂM SANAT FELSEFESİ TÜRK-İSLÂM SANAT FELSEFESİ Yrd. Doç. Dr. Bekir TATLI Müslüman Türk milleti, asırlar boyu yeryüzünde adaleti tesis etme ve Allah adını yüceltme (i'lâ-i kelimetillah) ideali uğrunda kıtalararası uzun seferlere

Detaylı

Istanbul Çinilerir-ıcie

Istanbul Çinilerir-ıcie Istanbul Çinilerir-ıcie FEYZULLAH DAYIGİL G. S. A. Türk Tezyinî San'atlar Şubesi Çini Nakışları Öğretmeni Üzerinde işlenmesi nzun çalışmalara bağlı olan bu mevzuu kısa bir zamanda yetiştirmeğe, karşılaşılan

Detaylı

r ^ Konya-Beyşehir Bayındır Köyü Camii

r ^ Konya-Beyşehir Bayındır Köyü Camii r ^ Konya-Beyşehir Bayındır Köyü Camii V Dr. YaşarERDEMÎR ok eski bir geçmişi olan ahşap malzemenin Anadolu Türk Sanatında ve mimarisinde, bol miktarda ve sevilerek kullanıuıgı 'jilinmektedir. Ahşabın;

Detaylı

Osman Hamdi Bey in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi *

Osman Hamdi Bey in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi * Osman Hamdi Bey in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi * Suzan Bayraktaroğlu ** Özet Yerel ve yabancı ressamlar tarafından ilgi gören ve eserlerinde kullanılan Türk

Detaylı

KONYA SULTAN SELİM / SELİMİYE CAMİSİ NDEKİ KALEMİŞİ ÇALIŞMALARININ GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 1 ÖZET

KONYA SULTAN SELİM / SELİMİYE CAMİSİ NDEKİ KALEMİŞİ ÇALIŞMALARININ GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 1 ÖZET DOI: 10.7816/kalemisi- 01-02- 02 KONYA SULTAN SELİM / SELİMİYE CAMİSİ NDEKİ KALEMİŞİ ÇALIŞMALARININ GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ 1 Bekir KABAKCI Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Türkiye Araştırmalan Literatür Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, 2008, 139-180 Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Salim Aydüz* Giriş BU çalışmada, Osmanlı Devleti'nde, İslam medeniyetinin

Detaylı

DİYARBAKIR DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN ASSESMENT ON SOME TILES FROM OTTOMAN PERIOD IN DİYARBAKIR

DİYARBAKIR DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN ASSESMENT ON SOME TILES FROM OTTOMAN PERIOD IN DİYARBAKIR ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2014 Fall Issue:8 DİYARBAKIR DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET Araş. Gör. Cemal ÇIĞ 1 Osmanlı döneminde çini üretim merkezlerinden biri olarak

Detaylı

MİLLİ SARAYLAR 1992 TBMM KUTUPHANESI

MİLLİ SARAYLAR 1992 TBMM KUTUPHANESI MİLLİ SARAYLAR 1992 TBMM KUTUPHANESI TBMM MtLLt SARAYLAR DAİRE BAŞKANLIĞI SARAY VE KÖŞKLER GRUP BAŞKANLIĞI'NCA 1992 YILINDA HAZIRLANMIŞ, TBMM VAKFI MALİ DESTEĞİ İLE YAYINLANMIŞTIR. HER TÜRLÜ YAYIN HAKKİ

Detaylı

TÜRK SÜSLEME SANATLARININ ORTAK MOTİFİ NEVRUZ ÇİÇEĞİ

TÜRK SÜSLEME SANATLARININ ORTAK MOTİFİ NEVRUZ ÇİÇEĞİ Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Sayı II, îzmir 1997, ss. 125-171. TÜRK SÜSLEME SANATLARININ ORTAK MOTİFİ NEVRUZ ÇİÇEĞİ "Nevruz der ki, ben nazlıyım Sarp kayalarda gizliyim Mavi donlu, gök gözlüyüm, Benden

Detaylı

SLÂM SANATLARI TAR H

SLÂM SANATLARI TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2084 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1117 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM SANATLARI TAR H Editör Prof.Dr. Muhittin SER N Yazarlar Prof.Dr. Muhittin

Detaylı

Sinan'ın Mirası. Prof.Dr. Semra ÖGEL. 1. Konum

Sinan'ın Mirası. Prof.Dr. Semra ÖGEL. 1. Konum Sinan'ın Mirası Prof.Dr. Semra ÖGEL smanlı Mimârîsinin Klasik devrinin baş temsilcisi olarak aldığımızda, Sinan'ın mirası çok geniş kapsamlıdır ve yüzyılımızın CJlusal Mimarî adını verdiğimiz geçmişe dönüşlerinde,

Detaylı

İNCE MİNARELİ MEDRESE NİN TAÇ KAPISINDAKİ KİTABELERİN HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNCE MİNARELİ MEDRESE NİN TAÇ KAPISINDAKİ KİTABELERİN HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İNCE MİNARELİ MEDRESE NİN TAÇ KAPISINDAKİ KİTABELERİN HAT SANATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Hamdi UZUNHARMAN Yüksek

Detaylı

«yi. mm *» R 6 / trrrrırm nttftı ,. ^ KRİSTAL AVİZE Muayede Saionu'nun tavanı, bir kösesi boş kalmamacasına tezyin edilmiştir.

«yi. mm *» R 6 / trrrrırm nttftı ,. ^ KRİSTAL AVİZE Muayede Saionu'nun tavanı, bir kösesi boş kalmamacasına tezyin edilmiştir. ,. ^ R 6 / «yi mm *» KRİSTAL AVİZE Muayede Saionu'nun tavanı, bir kösesi boş kalmamacasına tezyin edilmiştir. Bu süslü tavandan 750 ampulle aydınlatılmış essiz bir avize sarkar. Dolmabahçe Sarayı'nın bütün

Detaylı

ilahiyat- F AIZÜL TESİ DERGiSi

ilahiyat- F AIZÜL TESİ DERGiSi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2 - o ~.. ---.', :J3S ' '...; --,~--.i.. ilahiyat- F AIZÜL TESİ DERGiSi 5. Sayı Atatürk Üniversitesi Basımevi -ERZURUM, 1982 RAMAZANOGULLARI BEYLİGİ MiMARi ESERLERİNDEN ADANA ULU CAMii

Detaylı

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER Bâki ASĐLTÜRK * ÖZET Bu makalede Türk edebiyatındaki seyahat kitapları inceleniyor. Makale, esas olarak 15. yüzyıldan günümüze kadar yazılan seyahat kitaplarına

Detaylı

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

ANKARA HACI İVAZ MESCİDİ

ANKARA HACI İVAZ MESCİDİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 47, 1 (2007) 179-201 ANKARA HACI İVAZ MESCİDİ Mustafa Beyazıt Özet Erken Osmanlı Devri mimari eserlerinden biri olan yapı, Ankara da Oğuz Mahallesi

Detaylı

BOĞAZİÇİ NDE 18. YÜZYILDAN KALMA BİR İSTANBUL EVİNİN DURUMU HAKKINDA SANAT TARİHİ BAĞLAMINDA YENİ DEĞERLENDİRMELER

BOĞAZİÇİ NDE 18. YÜZYILDAN KALMA BİR İSTANBUL EVİNİN DURUMU HAKKINDA SANAT TARİHİ BAĞLAMINDA YENİ DEĞERLENDİRMELER METU BOĞAZİÇİ NDE JFA 2014/18. YÜZYILDAN KALMA BİR İSTANBUL EVİ DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2014.1.5 2014/1 97 (31:1) 97-117 BOĞAZİÇİ NDE 18. YÜZYILDAN KALMA BİR İSTANBUL EVİNİN DURUMU HAKKINDA SANAT TARİHİ

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GÜZ 2004

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GÜZ 2004 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 18 GÜZ 2004 Mehmet Bayyiğit 2 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SÜİFD), hakemli bir dergi olup,

Detaylı