SANATLARIMIZDA VAZO MOTİFLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANATLARIMIZDA VAZO MOTİFLERİ"

Transkript

1 TEZYİNİ SANATLARIMIZDA VAZO MOTİFLERİ Azade A K A R Tezyini san'atlanmızm ihtişamlı ve zengin motifleri arasmda şimdiye kadar nedense pek ilgi çekmem :ş ve haklarında ayrıca etüdler yapılmamış bir tür vardır-. Vazolar.. Bunları meı ak edip topladıkça ve aradığımız nispette bulduğumuz şekillerin güzelliği, çeşitlerinin bolluğu ve kullanılan sahaların çokluğu mevzuu ciddiyetle ele almamıza sebep oldu. Vazo kelimesi türkçemizde odalara, bahçelere veya bina duvarları üs tüne süs olarak konulan tezyini saksı, küp, kavanoz gibi kablara denir'. Aslı italyancadan- gelmekle beraber, mânâ bakımından biraz değişiktir. Zira bizde sadece tezyini mahiyette kullanıldığı halde fransızcada (vase) geniş anlamlı olarak bütün ağzı dar ve geniş kablara denmektedir. Nitekim dünya dekoratif san'atlannı eleştiren birçok eserlerde vazolara geniş yer verilmekte ve kablar bütünü ile vazolar başlığı altında incelenmektedir'. Tahminen XVIIL yüzyılın sonlarındanberi türkçeye girmiş olan vazo kelimesinin yerine eskiden çeşitlerine göre pek çok isimler vardı: Şükûfedan" Biçim itibariyle sürahiye benzeyen ağzı dar, tek veya iki çiçek koymaya mahsus vazo. Kûze' Aslı farsça olup, testi biçimi vazo denmektedir. 1. Celâl Esad Arseven, San'at Ansiklopedisi, İstanbul Ahmet Vefik Paşa Lehç«Hİ Osmaniye, İstanbul Franz Sales Mayer, Handbook of Ornement, 1888, s Kavanoz^ Ekseriya silindir biçiminde topraktan, çiniden, ağzı genişçe kaba denir. Küpün ufağı. Küp' Toprak, çini veya porselenden vapılan ağzı eenis, büvük vazolar. Saksı'' Saksonya'da yapılan maden kab, çömlek. Toprak mangal" Limon ekilen bir cins saksı. fidanı Fakfuri'" Çeşitli Çin vazolarına verilen isim. Hattâi-' Çin vazolarının madenden olup, beyaz çiçeklerle tezyin edilmişi. Tombak'- Bakırdan yapılan vazo, saksı. Çiçeklik'-' Her türlü çiçek konan kab veya saksı. Bunlardan başka yerine güre kâse, testi ve çanak da dekoratif mahiyette çiçek kabları olarak kullanıhrdı. Tezyinatımızda bulunan vazonun geniş mânâda tarihçesini yapmak, ilk 4. C. E. Arseven San'at Ansikloixxlisi, İstanbul, ' " Lehçe-i Osmaniye 9. l^ehçe-i Osmaniye 10. Şemseddin Sami. Kamusu Türki, İstanbul Lehçe-i Osmaniye 12. Kamusu Türki 13. Prof. Süheyl Unver arşivi.

2 268 AZADE AKAR cedlerini bulmak, araştırmaya ve dolayısıyla zamana bağlıdır. Maamafih şimdiye kadar görebildiklerimizle elimizdeki dokümzmlara göre de birtakım hükümler vermek ve bağlantılar yapmak mümkündür. Vazoya çiçek yerleştirme mefhumunun bilhassa uzak şarkta pek eskilere dayandığım görüyoruz. Her türlü canlı varlığın mukaddes sayıldığı Buda dininde, rahipler fırtınalarda köklerinden kopan çiçek ve nebatları biraz daha yaşatabilme çabası ile su doldurulmuş kablara yerleştirip mabetlerinde muhafaza ederlermiş. Nebatı kutsallaştıran bu âdet zamanla halk tarafından da benimsenerek sembolik bir gelenek halini almış ve böylece çiçek, kabı ile birlikte gerek tabiî hali ile, gerekse resim (motif) olarak Uzak Şark insanlannm her çeşit san'atlanna girmiş. «İkebana» adı altında bugün bütün dünyanın hayranlık duyduğu Japon çiçek yerleştirme sanatı da bu geleneğin meyvalanndandır''. Türklerin, Çinle olan yakın temasları kabil çiçek motifinin Orta Şarkta da benimsenmesinin sebeplerinden biridir diye düşünüyoruz. Uygur nakışlarında vazolara tesadüf edemedik ama Leningrad Müzesinde bu devire ait madenden yapılmış pek çok miktarda vazolar bulunduğu yazılmaktadır''. Orta Şarkta Onüç ve Ondördüncü Asırlardanberi vazonun çiçeklik olarak kullanıldığını teyit eden muhtelif minyatürler mevcuttur. Meselâ Onüçüncü Aşıra ait Erivan'da yapılmış bir minyatürde'^ tezyini çiçeklerle bezenmiş iki kulplu bir vazo ile On - Ondördüncü Asırda, muhtemelen Suriye'de yapılmış minyatürlü bir kitapta'^ çeşitli çiçek vazoları görülmektedir (Resim: 1). Ancak bu asırlarda, bilhassa Anadolu'da hayvan, insan ve geometrik şekillerin daha çok revaçta olduğu gerek mimarî eserlerden, gerekse dekoratif eşyadan anlaşılmaktadır. Onbeşinci Asırda Osmanlı hâkimiyeti ile Anadolu ve İstanbul'da yeni san'at hareketleri başlarken tezyinatta da birtakım değişiklikler olur. İnsan ve hayvan motiflerinin yerine çiçekler ve dolayisiyle vazolar hakim olmağa başlar. Bizce bunun sebeplerinden biri de dinî taassubun artması ile motiflerden manalı sayılabilecek bazı konuların çekilip meydanı boş bırakmalarıdır. Halbuki çiçekler ve vazolar her mekân için müsait konulardı. Etrafı ürkütecek veya türlü şeylere yonjlacak yönleri yoktu". Böylece vazo motifinin Türklerde revaç bulması Osmanlı dev rine tesadüf eder. Bursada Yeşil Tüıbenin muhteşem mihrabında çiçekleri bir araya toplayan rumîlerle tezyin edilmiş güzel bir vazo, çinide pek çok kullanıhnış olan bu türün ilklerindendir (Resim : III). Yine Bursa'da Atik Mustafa veya Sultan Cem Türbesinin duvarlarında, devrinde fresk olarak çalışılmış ve halen durumları iyi oiein beş tane şahane vazolu çiçek buketi bulunur. Bu vazoların boyları büyük olup, birbirlerinden tamamen değişik ve fevkalâde teferruatlıdırlar. (Resim: V). Onbeşinci Asırda vazo, çini ve fresklerin yanısıra kitap tezyinatına ve minyatürlere de girmiş bulunmaktadır. Meselâ Kitabül Cerrahiye!. İlhanıye adlı eserin minyatürlerinde''' tamamen süsleme maksadı ile yapılmış muhtelif çiçek vazoları olduğu gibi, Fatih devri saray nakışhanesinin eserlerini ihtiva eden bir albümde de^" ayrı- 14. Georgie Davidson, İkebana, The Art of Japanese Flower Arrangemant, 1967 s C. E. Arseven hes Arts Decoratifs Turc». İstanbul., s încilden Sahneler, Matenadran 7651, Erivan 17. Keşfül Esrar, IJala ismail küt Süleymaniye kütüphanesi, istanbul 18. Malik Aksel Türklerde Dini Resimler, istanbul 1%7 s CerraWy^ bbaniye, Paris Millî Kütüphanesinde bulunan bir nüshasının resimleri. Prof. S. Ünver'ln aym ialnüi kitabından görülmüştür. 20. Üniversite Kütüphanesi F

3 ca çalışılmış mavi nakışlı bir vazo resmi ile halkârlar arasında ufak vazo motiflerine tesadüf edilmektedir. Onaltıncı ve Onyedinci Asırlarda ise, vazo motifini teker teker sayamıyacak çoklukta buluyoruz. Bilhassa taş, mermer ve çini tezyinatında ısrarla tekrarlanan bir süstür. Tamamen üslûplaşmış bir Türk zevkini muhteşem bir şekilde yayarlar. Gerek şekil, gerek süslenişleri itibariyle kendilerine mahsus hususiyetleri vardır. TEYİNİ SAN'ATLARIAAİZDA VAZO MOTİFLERİ Onsekizinci Asır ortasından sonra Avrupa tesiriyle, Barok, Onbeşinci Louis ve Ampir stilleri bize de tesir ederek tezyinatımızda bariz değişiklikler meydana getirdi. Garp motifleri, eski Türk motifleriyle karışık kullanıldığında Türk Rokokosu olarak adlandırdığımız, zevki tamamen millî karakterimize uygun yepyeni bir üslûbun ortaya çıkmasına sebep olmuştur'. Bu devirde yapılmış olan vazo motifleri de bu yeni tarza uygun ve çok bol olarak her çeşit süslemelerde bulunmaktadn-. Çeşitli vazo desenlerini bulundukları yerlerde tetkik ederken içlerinden çıkartılan çiçeklerin bolluğu ve yerleştirilme tarzlarının orijinalliği dikkatimizi çekti. Mademki resim aslının bir ifadesidir, eski Türk saraylarının ve evlerinin dekorlarında böyle vazolu çiçeklerin bulunması gerekiyordu. Halbuki bu da Türk an'anesine uygun değildi. Zira tek bir gülü veya çiçeği koparıp şükûfedana koymak veya kavuklara süs diye takmak âdeti, mezar taşlarında gördüğümüz üzere, mevcut ise de demet halinde çiçek koparmak usulü yoktu". Şu halde vazolara doldurulmuş böylesine süslü çiçek kompozisyonları hakiki değil de yalancı olmalıydı. Nitekim Vehbi'nin Surname'sin- 269 den, renklendirilmiş balmumu veya şeker kullanarak çiçek dekorları yapmanın ayrı bir sanat olduğunu öğrenıyoyoruz". Ayrıca, çeşitli maden kullanarak çiçek dekorları yapıp bunların çini vazolara yeileştirildiğini ve istanbul evlerinde bunların hemen hemen her odada süs eşyası olarak kullanıldığını 130 yıl önce İstanbul'u gezen Miss Paıdoe hatıralarında anlatmaktadır\ Şu halde tezyinatımıza giren ve hele Onyedi, onsekiz ve ondokuzuncu asırlarda pek süslü olan vazolu çiçek buketlerinin bu yalancı çiçek dekorlarından da ilham alınarak yapıldığı düşünülebilir. \'azo çiçeğinle beraber saray ve evlerin dışında umumi yerlerde de girmiştir diyebiliriz. Meselâ İstanbul'u muhtelif zamanlarda resmetmiş olan Aîlom, Bartlett ve Preziozi gibi yabancı ressamların kahvehan e, çarşı gibi yerleri gösteren gravür vo resimlerinde küçük, büyük vazolar göze çarpar. Dikkati çeken diğer bir husus da, vazonun camiye girmiş olmasıdır. Meselâ Edirne'de 150 sene evveline kadar cami ve mescitlere mevsiminde sümbül gönderme an'anesi vardı. Sevap kazanmak maksadı ile bilhassa Selimiye camiine sümbüller yollanır ve bunlar saflar arasına konarak kokular içinde namaz kılmırmış"\ Ayrıca Edirneli Av\i Dağdeviren beyin anlattıklarına güre de, yine 150 sene evveline kadar cami bahçesinde sümbül ve lâle yetiştirildiği ve bunların vazocuklarla camie konduğu vakidir-". Bu an'aneyi gösteren desenleri de (vazo içinde tek bir sümbül dalı) Onaltıncı ve Onyedinci asırlara ait mezar taşlarında bulmaktayız". Bunlardan başka İstanbul'da düğün, sünnet düğünlerine tablalarla çiçek vazoları, saksıları ve fideleri yol 21. Prof. S. t^nver arşivi, Rokoko dosyası 22. Prof. S. tinver'den ve Ahmet Rasinı, ResimU ve Haritalı Osmanlı Tarihi, C. 2 istanbul Miss Pardüt- Bcaııtics of fhc Bospho rus, London s Tahsin öz beyden. 26. Prof. S. ttnver, SümbiilUi Edirne.idi henüz ne.şredüıııemi."; makalesinden. 27. Dr. Muin M. Tuyanç nıczarta.>}lar) d- senleri koleksiyonundan.

4 270 AZADE AKAR lamak âdeti olduğunu Vehbi'nin Sumame'sinde bulunan minyatürlerden (Resim IV) ve muhtelif Karagöz tabi acı figürlerinden (Resim XI) görmekteyiz. TEZYİNİ VAZOLARIN MOTİF O- LARAK GÖRDÜĞÜMÜZ NİSPETTE BULUNDUKLARI YERLER : A Duvar çinilerinde (Resim XV) İstanbul'un eski çinilerle süslenmiş abidelerinin çoğunda envai çeşit vazo motifleri bulunmaktadır. Bunların kimi tek bir karoya sığacak kadar ufak, kimi de bir panonun alt kısmını kaplayan ve dört ile altı karo içine sığabilen kocaman vazolardır. Dikkati çeken husus, hiçbirinin diğerine benzemeyişidir. Kompozisyonlanndaki maharet ve çeşit bizde cidden hayranlık uyandırmıştır. Topkapı Sarayı, çinilerindeki vazo motifleriyle birinci gelmektedir. Harem, Hırka-i Saadet Dairesi ve Bağdat Köşkünde olmak üzere 40 ayrı çeşit vazo saydık. Bundan başka: Sultan Ahmet Camii ve Türbesinde, Rüstem Paşa Camii ve Türbesinde, Şehzadebaşmda İbrahim Paşa Türbesinde, Ayasofya Kütüphanesi ve türbelerinde, Takkeci Camii, Yeni Camii, Hünkâr Hasrı ve Türbesinde, Eyüp Sultan Türbesinde, Atik Valde Camii, Mehmet Ağa Camii, Kandilli Camii (Mustafa Paşa Mescidinden nakledilen çinilerde), Kadırga'da SokuUu Camii gibi abidelerde vazo motiflerinin en mükemmellerini bulmaktayız. B Çiniden mamûl (Resim: XVI): eşyada Onbeş ve Onaltmcı Asır İznik yapısı tabakların üstünde zengin vazo motiflerine rastlanmaktadır. Bunlar dünyanın muhtelif müzelerine yayılmışlardır. Bütün bu tabağı kaplayan kocaman vazolulan olduğu gibi (Kahire Müzesi), ufacık bir bağ kadar minikleri (Çinili Köşk) veya bir tabak üzerinde birkaç tane olarak tezahür ederler (Resim: XIV). (Re C Taş, mermer üzerinde sim: XVII): Vazo motiflerinin envai çeşitlerini sayılamıyacak kadar çok miktarda kabir taşlan ve çeşmelerin ayna taşları üzerinde buluyoruz. Onaltmcı Asırda nispeten sade çalışılmışken, sonraki asırlarda çok teferruatlı kompozisyonlar halini alarak çiçekleriyle birlikte âdeta birer nature - morte olurlar. Sultan Ahmet Çeşmesi, Tophane Çeşmesi, Azapkapısı Çeşmesi, Kırımî Çeşmesi ve daha pek çok çeşmelerle Eyüp, Karaca Ahmet, Merkez Efendi, Sümbül Efendi mez,iihklannla pek çok hazirede en mükemmel örneklerini görmek mümkündür. D Eski resim ve minyatürlerde : Vazolar gerek desen olarak, gerek iç dekoru tamamlamak maksadiylc minyatürlerde de sık sık yer almışlardır. Meselâ Nakşî, Levnî, Abdullah Buharî gibi san'atkârlar minyatürlerinde vazodan faydalanmışlardır. Aynca halk resimlerinde de çiçekli vazolar tezyini mahiyette kuuanılmıştır-l Hele Karagöz figürlerinde vazo pek sık görülür. E Bugün kütüphanelerimizin gözbebekleri olan eski el yazması kitaplarımızın kabları ekseriyetle süslü dür. Bu süsler arasında vazoya da tesa düf edilir. Bilhassa şemseler arasında pek nefis vazolu örnekler topladık. Aynca lâke kablarda, bilhassa Edırnekâri olanlarda renkli, altın ve gümüş vazo desenleri bulunmaktadır. F Tezhib ve çiçek resimlerinde : Onaltmcı Aşıra kadar yapılan tezhibler arasında vazoya tesadüf edemedik. İlk gördüklerimiz bu devirde 28. Malik Aksel, Halk Resimleri, istanbul 1960, s. 18,

5 TEYİNİ SAN'ATLARIMIZDA VAZO MOTİFLERİ 271 revaç bulan halkârlar arasındadır (Resim VII). Daha sonraları da tezhibten ziyade bazı çiçeknamelerde ve murakkalarda kullanılmıştır. Rokoko devrinde ise Kur'am Kerim süslemelerinde sık sık görülür (Resim: XIX). G Tahta üzerinde (Resim: X): nakışlarda Tahtaya çalışılmış nakışların arasında pek çok vazoya rastlanır. Topkapı Sarayı harem dairesinde değişik devirlere ait en nefis örneklerini görmek mümkündür. Amcazade Hüseyin Paşa yalısmın ve Ankara, eski Türk evlerinin duvar nakışlarında da büyük boy pek mükemmel örnekler vardır. H Sedef işlerinde : Sedef kakmacılığında da vazo çalışılması daha zor olm?-kla beraber, sevilmiş bir örnektir. En nefis misalleri Topkapı Sarayında bulunan Sultan Ahmet IlI'ün tahtında ve Deniz Müzesinde bulunan Sultan Mehmet IV un kadırgasının Imnkâr mahfilinde bulunur. / Kâğıt oymacılığında (Resim: XX): Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan birçok yazı çekmecesinin nakışlarında ve muhtelif kütüphanelerde bulunan birkaç yazma eserde cidden pek san'atkârane çalışılmış kâğıt oyma usulü ile yapılmış vazolar tesbit edebildik. K İşlemelerde ve yazmalarda (Resim: XX): Onaltmcı Asırdanberi işlemelerimize girmiş olan vazo motifi yine sayılamıyacak kadar bol bulunmaktadır. Bundan başka saf bir halk san'atı olan eski yazmalarımızda da muhtelif örnekler tesbit ettik. Vazo, yukarıda saydığımız bütün el san'atlannda kendini bol bol göstermiştir. Bunlardan başka halı, kumaş, fresk, alçı pencere nakışlarında daha seyrek olmakla beraber yine de mevcuttur. Böylece diyebiliriz ki, Türkler çiçekle birlikte vazoyu da sevmişler ve onu kendilerine mahsus bir Türk üslûbu içinde yoğurmuşlar, değerlendirmi.şlerdir.

6 AKAR ^J si \. \ 5 ^.1 '4 KM Res. I Keşfül Esrar adlı el yazması eserden bir minyatür. Lala İsmail Küt Süleymaniye Kütüphanesi İstanbul 1=^ 2^ «3 4t ««t Res. II Topkapı Sarayı, kütüphanesi, Fatih albümünde bulunan zaman, belirsiz ve Mehmet Siyah Kalem'e izafe edilen bir Türk resmi

7 t'.. " O l. # 1 RoK. VI Üsküdind;ı Enu-HıUnh VnUclc SuKan Çc.'î'mc.s) aynafiindaki kabartma sünicıiikii'n tiu-ihlh

8 Res, V - Bur.sada Sultan Com voya Atik > Mustafa tiirbi'.slncltni vazo nakisjli bir t'r.^kk J cictayi 7^

9 1 m ;!-.r. ~4 Res. IV Vehbî'nin Surname'sinden bir minyatür

10 M n Res. Ill -~ Bursada, Yeşil Türbesinin mihrap panosunun ve va/o.sunun çiz^^ilcıi

11 AKAR İh 4 4^ il Z. >9 1» ^ it. VİÎ İ5f 1^ 5^ 5n Res. IX Topkapı Sarayı harem dairesinde selsebil şeklinde yapılmış vazohı (.ini bir pano 'AS

12 -o Res. VII Topkapı Sarayı, Revan )?üt. 738 ric on altıncı asır halkârîat'inda vaz(>. (Prof. S, Ünvor tarafından yapıian kopya.sı;

13 Res. VIII Istanbul Üniversite küt hıûunan Abdullah Buharî'nin bir minyatürünün çizgileri. (On -sekizinci a.sır)

14 \ -'7 3t lu'x. XII Kara.yöz sahncsiıulcıı bir f;ö,sl''n)i''lik : Lınına a^rat ıra tutan lıir topıak mandal lies. XI T'»pkapı Saıayında bulunan i'.s!;i Karagöz tipu'i-indfu TabUıcı > > /O

15 V _ "mkam Saravı harem dairesinde on sekizinr on".-- - ^ ^pic-. l-'flfj-lltl

16 AKAR O o 1. V 5- Res. XVI Çinide bulunan küçük boy vazo örnekleri, 1) On altıncı asır tznik nıamulati bir tabaktan. (H. Kocabaş), 2) On altmoı asır tznik işi çini bir karodan. (H. Kocabaş), 3) On beşinci asır İznik işi çini bir karodan. (H. Kocabaş), 4) On altınrı asır tznik işi ^ i bir köşeukten (Vakıflar müzesi) 6) On altıncı a.sır tznik işi çini bir panodan (Topkapı Sarayı)

17 A3, K ul Res. XIII Vazonun kısımlanm gösteren çema Res. XIV On altıncı aşıra ait çini bir tabak

18 Res. XV Çini duvar panoiannda bulunan büyük boy vazo örnekleri, 1) Eyüp Sultan Türbesi methalinde bulunan onaltıncı aşıra ait çini bir panodan, 3) Takkeri camiinden (on altwif i asır), 3) Victoria Albert Müzesi Londrada bulunan büyük bir çini panodan kupa biçimi vazo. (îznik)

19 AKAR mum i '3 r mm 1^ c3 1^ \9 i o Res. XVIII Kitap kablarındaki şemselerden vazo zrnekleri. 1) Muriıt M"Ua küt. 1S22, 2) Murat Molla küt. 3) Murat Molla küt. 901, 4) Murat.Molla küt ) Murat Molla küt. 1211, 6) Murat Molla küt. 1213, 7) Esa<I ffendi küt «) Rasıp paşa um. 1C3. 9) Lâleli küt. 283, 10) Süleymaniye küt, 11) Esud efendi küt ) Nurosmaniyc küt. 773, 13) Süleymaniye küt. 14) Rasathane küt. 7ö, 15) Topkaın Saravı küt. 1262, 16) Lâleli küt. 684, 17) Veli>nıUlin küt. 2041, 18) Hamit 1 küt.!)-, 19) Topkapı Sarayı küt. 20) Lâleli küt. 14S8

20 I Res. XVII Taş tezyinatımızda vazo, 1) Azapkapısında Saliha Sultan sebilinden (18 inci asır), 3) Zal Mahmut Paşa haziresinden (18 inci asır), 3) Otakçılarda Kırîmî çeşmesi üzerinden (Z8 inci asır), 4) Aksarayda bir taştan (16 mcı asır), 5) Eyüp nişancısı ile Mustafa Paşa mescidi arasmd?! bulunan bir mezar taşmdan (18 inci asır), 6) SokoUu türbesinden (16 mcv asır), '}) Üsküdar, Karaca Ahmet'te bir mezar taşmdan (17 inci asır), 8) Bursada bir mezar taşından (18 inci asır), 9) Üsküdarda bir mezar taşından (17 inci asır), 10) Uzun çarşı başında Mehmet efendi taşından (18 inci asır başı)

21 AKAR 3 i Res. XX Kağıt oymalarda vazolar, (7, 5 ve ] _ Kastamonu küt " v«> 3 _ Topkapı Sarayı küt. 341, 4 Tire, Necib Paşa küt. 6 Hollan.la, I.eid.-n kül. tod. or. 797)

22 Res. XIX 1807 tarihli bir Kur'anı Kerim'in süslemelerinden. Müzehhibi Ali Nakşibendî el Rakım. Kitabın 135 çiçek buketinden 29 u vazolu olup, 14 tanesi oriinal büyüklüğünde aynen kopye edilmiştir. En üst baştaki ise çift sayfalı zahriyesinden yapılmıştır

23 a. L VJ Res. XXI El işlemelerinde vazolar, (1,5,6,7,10 Kenan Özbel beyin hususi kol.,3,4,9,11 A. Akar kol. 8 Atina, Benaki müzesinde) (18 inci asır)

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

-- \ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008.

-- \ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008. -- \ ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008 HAZlRLAYAN İRFAN ÜNVER NASRATTINOGLU ANKARA. 2009 TÜRK CİLT SANATININ

Detaylı

6.. -. ılahiyat FAKÜLTESi .D RGİSİ. .ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR \ I: .,,,_ :;... >.

6.. -. ılahiyat FAKÜLTESi .D RGİSİ. .ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR \ I: .,,,_ :;... >. 6.. -. ılahiyat FAKÜLTESi.D RGİSİ..ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR ' \ I: j /.,,,_ :;... >. 1953 X. ANK-ARA I 9 5 3 TÜRK KİTAP KApLARİ KEMAL ÇIG RESIM xxın XVIII

Detaylı

BURDUR GÜLLERİNDEN TÜRK ÇİNİ SANATINA

BURDUR GÜLLERİNDEN TÜRK ÇİNİ SANATINA 1366 BURDUR GÜLLERİNDEN TÜRK ÇİNİ SANATINA Latife AKTAN * İnsanlığın tanıdığı ilk çiçeklerden biri olan gül; aşkı, büyüyü, umudu ve ihtirası simgelediği gibi, eski dönemlerden bu yana birçok nedenle kendinden

Detaylı

EDİRNE'DE MİMARÎ ESERLERİMİZDEKİ TABU ÇİÇEK SÜSLEMELERİ HAKKINDA

EDİRNE'DE MİMARÎ ESERLERİMİZDEKİ TABU ÇİÇEK SÜSLEMELERİ HAKKINDA EDİRNE'DE MİMARÎ ESERLERİMİZDEKİ TABU ÇİÇEK SÜSLEMELERİ HAKKINDA Ord. Prof. Dr. SÜHEYL ÜNVER Tıp Tarihi Enstitüsü Müdürü 1962 de 600. fetih yıhnı idrâk edecek olan E d i r n e m i zdeki küçük ve büyük

Detaylı

GEÇ DÖNEM OSMANLI MıMARİSİ. Yıldız Demiriz

GEÇ DÖNEM OSMANLI MıMARİSİ. Yıldız Demiriz GEÇ DÖNEM OSMANLI MıMARİSİ Yıldız Demiriz Mimar Sinan ın ölümü ile Osmanlı mimarisinde Klasik Dönem diye adlandırılan çağ kapanmış, ama bu büyük ustanın etkileri uzun süre devam etmiştir. Bu etki, özellikle

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi Topkapı Sarayı Harem Dairesi Çinileri Topkapı Sarayının inşaatına 1465 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından başlanmış ve 1478 yılında tamamlanmıştır. Saray 18. yüzyıl dek pek çok onarımlar ve ek yapılara

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ İstanbul, Süleymaniye de, Süleymaniye Külliyesi içinde, güney yönünde, caminin mihrap duvarı arkasındaki hazire alanı içinde yer alan Kanunî Sultan Süleyman Türbesi, Mimar

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir Selimiye Camiinin "Dört minaresi kubbenin dört yanındadır...bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. 'Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i Islamiyede bina olunmamıştır' deyü Hristiyanların

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 07 Ekim 2013 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 14 Ekim 2013 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 21 Ekim 2013 Yaprak çizimleri,

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE DE BULUNAN 19. YÜZYILA ÂİT KUR AN-I KERİMLERDE SERLEVHA BEZEME ÖRNEKLERİ

ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE DE BULUNAN 19. YÜZYILA ÂİT KUR AN-I KERİMLERDE SERLEVHA BEZEME ÖRNEKLERİ HATİPOĞLU, Oktay, Ankara Milli Kütüphane de Bulunan 19. Yüzyıla Ait Kur an-ı Kerimlerde Serlevha Bezeme Örnekleri ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE DE BULUNAN 19. YÜZYILA ÂİT KUR AN-I KERİMLERDE SERLEVHA BEZEME ÖRNEKLERİ

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim

Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim İSTANBUL YEDİ TEPE Günümüzde 1. tepede Topkapı Sarayı, 2. tepede Nuruosmaniye Camisi, 3. tepede Süleymaniye Camisi, 4. tepede Fatih Camisi, 5. tepede Yavuz Sultan Selim Camisi, 6. tepede Mihrimah Sultan

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

Çin'den Osmanlıya Kaat'ı Sanatı...

Çin'den Osmanlıya Kaat'ı Sanatı... On5yirmi5.com Çin'den Osmanlıya Kaat'ı Sanatı... Geçmişten bugüne unutulmaya yüz tutan birçok el sanatımız var. Bunlardan biri de Kaat'ı. Peki Kaat'ı hakkında ne biliyorsunuz? Yayın Tarihi : 26 Ekim 2009

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu..

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. MÜHRÜ SÜLEYMAN Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. Zamanımızda bazı kendini bilge zanneden sahte alim geçinenler, yeni çıktı turfandalar bu motifi inkar edip hatta şeklini

Detaylı

Meselâ; Kur an Mekke de nâzil oldu. Kahire de okundu. Đstanbul da yazıldı. sözü meşhur olmuştur.

Meselâ; Kur an Mekke de nâzil oldu. Kahire de okundu. Đstanbul da yazıldı. sözü meşhur olmuştur. ĐSLAM VE SANAT Đslam Kültüründe hayatın her yönünde-her anında Sanat vardır. Sanattan uzak alan yoktur. Đnsanin kendisi bir sanat harikasıdır. Herseyin sahibi olan yaratıcımızın övdügü bir varlıktır. Sanatçının

Detaylı

KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU MİLLET YEK.(İSTANBUL)

KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU MİLLET YEK.(İSTANBUL) KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU DÜŞÜK SICAKLIK UYGULAMASI YAPILAN ESER BELGELEMESİ YAPILAN ESER SÜLEYMANİYE YEK.(İSTANBUL) MİLLET YEK.(İSTANBUL) BEYAZID YEK.(AMASYA)

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

iii rlyj^lâ m,ija yat ı KÜLTÜR VE SANAT EKİ FASIKÜL: 11

iii rlyj^lâ m,ija yat ı KÜLTÜR VE SANAT EKİ FASIKÜL: 11 T T I....M-. '...... ' **" ' ' - Milliyet iii rlyj^lâ m,ija yat ı KÜLTÜR VE SANAT EKİ FASIKÜL: 11 K oca Sinan bu cam ii 1559 yılında bitirm işti STANBUL un ITahtakale semtinde, birçok İstanbullunun değil

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood Helena Center Helena Wood Art Elegance of The Wood HELENA WOOD ART. 1993 yılında sedef ve ahşap el sanatları sektörüne hizmet etmek üzere kurulmuştur. Türk el sanatlarının güzel sedef işlemelerinin en

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Doğan YAVAŞ 2. Doğum Tarihi: 26.08.1959 3. Unvanı: Görevi:Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu:

1. ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: 1. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: AYGÜN ÜLGEN 2. Doğum Yeri: İzmir 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

DİYARBAKIR DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN ASSESMENT ON SOME TILES FROM OTTOMAN PERIOD IN DİYARBAKIR

DİYARBAKIR DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN ASSESMENT ON SOME TILES FROM OTTOMAN PERIOD IN DİYARBAKIR ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2014 Fall Issue:8 DİYARBAKIR DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET Araş. Gör. Cemal ÇIĞ 1 Osmanlı döneminde çini üretim merkezlerinden biri olarak

Detaylı

Sinan'ın Minrıarisinde Bezeme

Sinan'ın Minrıarisinde Bezeme Sinan'ın Minrıarisinde Bezeme Prof. Dr. Yıldız DEMİRİZ 1. Genel Prensipler ve Süsleme Programı imar Koca Sinan'ın eserlerdeki bezeme üzerine toplu bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. Sinan genellikle,

Detaylı

İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ

İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ A. İNSAN İLİŞKİLERİNDE GELİŞMELER... 1 B. ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ... 4 1. İnsan İlişkilerinin Amacı... 9 2. İnsan İlişkilerinde Temel İlkeler... 9 3.

Detaylı

BOLVADİN'DE BİR LALE DEVRİ ESERİ: AĞILÖNÜ ÇEŞMESİ

BOLVADİN'DE BİR LALE DEVRİ ESERİ: AĞILÖNÜ ÇEŞMESİ BOLVADİN'DE BİR LALE DEVRİ ESERİ: AĞILÖNÜ ÇEŞMESİ A. Osman UYSAL Kültür Tarihimizde, Sultan III.Ahmet (1703-1730) ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (1718-1730) ile özdeşleştirilen bir döneme "Lâle Devri"

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ Bilal SEZER Özet: Bu çalışmada, İstanbul Fatih Camii'nin dış yüzeyinde bulunan taşa mahkûk celi sülüs yazıların yazı ve istif

Detaylı

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ Y Ü Z LE ŞM E LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ 17 26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan tanbul daki tarihi güzelliklerin değerine değer

Detaylı

Bizler için her yeni yıl değerlidir.

Bizler için her yeni yıl değerlidir. Bizler için her yeni yıl değerlidir. Yeni başlangıçları simgelediği için... Umudun tazelenmesini simgelediği, yenilenmenin tadını sevdiklerimizle paylaşmaya vesile olduğu için... Değerlidir. Kıymetli taşlardan

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

XVI. Yüzyıl İznik Duvar Çinilerinde Meyve Tasvirleri

XVI. Yüzyıl İznik Duvar Çinilerinde Meyve Tasvirleri M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 24 (2003/1), 43-63 XVI. Yüzyıl İznik Duvar Çinilerinde Meyve Tasvirleri Dr. Aziz DOĞANAY Abstract Fruit motifs in architectural decoration has been appeared from Umayyad

Detaylı

FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ

FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ 5-11 HAZİRAN 2013 / İSTANBUL TİCARET ODASI YENİ CAMİİ HÜNKÂR KASRI SERGİ SALONU Başkan

Detaylı

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Ayasofya, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Thomas Allom, Constantinople, 1838 Üsküdar, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Julia Pardoe, The Beauties of the Bosphorus, 1838

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Doğan YAVAŞ 2. Doğum Tarihi: 26.08.1959 3. Unvanı: Görevi: Yrd. Doç. Dr. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

12. Hafta : Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Yıldız Demiriz

12. Hafta : Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Klasik Dönem Osmanlı Sanatı. Yıldız Demiriz 12. Hafta : Klasik Dönem Osmanlı Sanatı Klasik Dönem Osmanlı Sanatı Yıldız Demiriz İkinci Bayezid döneminden 16. yüzyılın sonuna kadar olan süre, Osmanlı mimarisinin Klasik Dönemi olarak adlandırılır.

Detaylı

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür)

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Son cemaat yerindeki kitabe Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) 18 Caminin denizden görünümü. İstanbul da Beylerbeyinde denizden bakılınca, mermer rıhtımı,

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

SANAT TARİHİ NOTLARI OSMANLI MİMARİSİ-CAMİLER

SANAT TARİHİ NOTLARI OSMANLI MİMARİSİ-CAMİLER SANAT TARİHİ NOTLARI OSMANLI MİMARİSİ-CAMİLER Bugün Osmanlı dönemine ait orijinal en eski yapı Bilecik teki Orhan Gazi İmareti dir. Ertuğrul Gazi Türbesi nin karşısındaki tepenin yamacında bulunan yapı

Detaylı

SARAY-I HÜMAYUN NAKKAŞHANESİ

SARAY-I HÜMAYUN NAKKAŞHANESİ SARAY-I HÜMAYUN NAKKAŞHANESİ İSMEK TÜRK İSLAM SANATLARI (Temel) KURS MERKEZİ HOCALARI VE KURSİYERLERİ GELENEKSEL EL SANATLARI SERGİSİ 28 Mayıs 4 Haziran 2013 / İstanbul Ticaret Odası Yeni Camii Hünkâr

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları ARCHE - Mesleki Eğitimde Yapısal Kültürel Değerler Project No. LLP-LdV-TOI-2010-DE-147 327 Bu çalışma sadece yazarın görüşlerini yansıtır

Detaylı

Topkapı Sarayı Müzesi 'ndeki çok renkli Çini kandiller

Topkapı Sarayı Müzesi 'ndeki çok renkli Çini kandiller Milliyet '[iiiı*lyi3)lnııı,$u «a l KÜLTÜR VE SANAT EKİ FASİKÜL: 15 Topkapı Sarayı Müzesi 'ndeki çok renkli Çini kandiller Bir Osmanlı kandili, bilezik şeklinde kaide, şişkin bir karm, konik bir boyun bölümlerinden

Detaylı

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde,

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde, Deniz AYDA i»lijli ngiliz Sanat Tarihçisi, Eleştirmen ve Şair 5 jiliii olan Herber READ "Bir milletin sanatılljijijj nı ve du\;arlık derecesirii seramiği ile liül ölçün" demektedir. Çünkü seramiği yaratan

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI < Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI * Vakıflarla İlgili Temel Mevzuat * Vakıf Malları * Cemaat Vakıfları * Vakıfların Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Detaylı

öncesi beylikler dönemi medrese hücrelerinde ocak ve bacaları

öncesi beylikler dönemi medrese hücrelerinde ocak ve bacaları ...aa"-.u.!.i. :...T!.!O!!.!r~ki!.l y.!!-at!..!a~r!..!!a~stl!..!1 rwm!!!8",la!!.r.!...e!2.n!!.!s~ti~to~s.!!.o...,d",e!.jrgl!;is!!..i... S:l!.8yı.!I'-'1'""6-'E"'r-"z.!!1ur'-"u"'m'--"'20!!lO!.!1~ ~-209-

Detaylı

ISSN : Ankara-Turkey KONYA MEVLANA MÜZESİNDE BULUNANEL YAZMASI KUR AN-I KERİM CİLTLERİNDEN ÖRNEKLER

ISSN : Ankara-Turkey KONYA MEVLANA MÜZESİNDE BULUNANEL YAZMASI KUR AN-I KERİM CİLTLERİNDEN ÖRNEKLER ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 2C0022 VOCATIONAL SCIENCES Received: May 2009 Accepted: March 2010 Ebru Alparslan Series : 2C Gazi University

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TAVŞANLI ZEYTİNOĞLU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN EL YAZMASI ESER CİLTLERİNİN İNCELENMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TAVŞANLI ZEYTİNOĞLU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN EL YAZMASI ESER CİLTLERİNİN İNCELENMESİ DOI: 10.7816/kalemisi-03-06-07 kalemisi, 2015, Cilt 3, Sayı 6, Volume 3, Issue 6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TAVŞANLI ZEYTİNOĞLU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN EL YAZMASI ESER CİLTLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' "-==~~="" -~~..,_.

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' -==~~= -~~..,_. BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ Vakfı İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi Dem. No: Tas. No: 81)_5J;f ' ' "-==~~="" -~~..,_.J 3 BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM V AKFI YA YINLARI BURSA KİTAPLIGI:

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

1. YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ

1. YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1. YARIYIL/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Ahşap İşleri I DERS KODU GES 109 1. Yarıyıl / Güz Dönemi (Proje, 2 14 28 Geleneksel sanatlar arasında yer alan Ahşap sanatlarının tarihsel gelişim süreci içinde incelenmesi.

Detaylı

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Hüsn-i Hat yazı çeşitleri başlıca altı kısımda toplanmış olup, buna Aklâm-ı sitte (altı kalem) denir. Aklam-ı sitte peyderpey icat olunarak, Bağdat da Yakut-ı Musta sami tarafından kesin şekli verilen

Detaylı

İSMEK İN USTALARI DURUŞ İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI DURUŞ İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ İSMEK İN USTALARI İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ 3-10 Haziran 2014 / CRR Konser Salonu Fuayesi Başkan dan ni tarihe yazdırmış

Detaylı

İstanbul un 100 Hamamı

İstanbul un 100 Hamamı Osmanlı nın Berrak Bakiyeleri İstanbul un 100 Hamamı Yayında! Osmanlı da Kuşluk Hamamı neye denirdi? Dinlere göre hamam farkı var mıydı? Erkekler kahvehaneye, kadınlar hamama mı giderdi? Hamamlarda sosyal

Detaylı

TÜRK-İSLAM DEVRİ YAPILARINDA ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI TAHRİBATI, NEDENLERİ VE ÇARELER

TÜRK-İSLAM DEVRİ YAPILARINDA ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI TAHRİBATI, NEDENLERİ VE ÇARELER TÜRK-İSLAM DEVRİ YAPILARINDA ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI TAHRİBATI, NEDENLERİ VE ÇARELER Prof. Dr. Yılmaz ÖNGE Memleketimizdeki eski eser kaçakçılığı, tahribi ve bunlarla ilgili nedenler ve alınması gerekli

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ BAKİ SARISAKAL Evliya ÇELEBİ YE GÖRE YANYA CAMİLERİ Yanya Câmileri: Büyük Hisar da dört adet mihrap vardır. Hepsinden mükellefi ve mükemmeli Selâtîn Câmii benzeri, cemaati

Detaylı

Bayram namazı kılınan Yağmur duası edilen İstanbul un açık hava mescidleri! yayında!

Bayram namazı kılınan Yağmur duası edilen İstanbul un açık hava mescidleri! yayında! Bayram namazı kılınan Yağmur duası edilen İstanbul un açık hava mescidleri! İstanbul un 100 Namâzgahı yayında! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., şehir tarihçiliğine katkıda bulunmak için hazırladığı

Detaylı

TÜRK SÜSLEME SANATINDA MEYVE

TÜRK SÜSLEME SANATINDA MEYVE TÜRK SÜSLEME SANATINDA MEYVE ÖZET Gönül CANTAY Türk süsleme sanatı içerisinde bitkisel bezeme alt başlığında ele alınan meyveler tüm oluşum biçimleriyle önemli görülmüş ve biçimsel olarak süsleme kuruluşlarında

Detaylı

Divrik'de bir evin tavanı

Divrik'de bir evin tavanı Divrik'de bir evin tavanı Foto: E. Emiroğlu Türk mimarîsinde ağaç işleri Arkeolog: ERDEM YÜCEL Türk sanat tarihinde, ağaç işleri, ahşap oymacılık, kakmacılık gibi konular üzerinde başlayan araştırma ve

Detaylı

SUSTAIN Sustaining Development in Early School Education 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP SUSTAIN DERS PLANI. Bitki yaşamında kök ve gövdenin görevi

SUSTAIN Sustaining Development in Early School Education 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP SUSTAIN DERS PLANI. Bitki yaşamında kök ve gövdenin görevi SUSTAIN DERS PLANI Konu Öğretmenin Adı, Kurumu ve Ülkesi Hedef Grup Amaçlar Temel Yeterlilikler Süre Sürdürülebilir Kalkınma Teması Kullanılan Materyaller ve kaynaklar İlgili dersler Yöntem Değerlendirme

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü YAZMA ESERLER SENİNLE TOPLUMA KAZANDIRILIYOR. PROJESİ. Ekim 2012 / Kütahya

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü YAZMA ESERLER SENİNLE TOPLUMA KAZANDIRILIYOR. PROJESİ. Ekim 2012 / Kütahya T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü YAZMA ESERLER SENİNLE TOPLUMA KAZANDIRILIYOR. PROJESİ Ekim 2012 / Kütahya 1 T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü YAZMA ESERLER

Detaylı

Nakkaș Adem Turan. Sanat var olanı taklit ve tekrar değil, geçmișten ilham alarak, basit bir noktayı bile farklı yorumlamaktır.

Nakkaș Adem Turan. Sanat var olanı taklit ve tekrar değil, geçmișten ilham alarak, basit bir noktayı bile farklı yorumlamaktır. Nakkaș Adem Turan Sanat var olanı taklit ve tekrar değil, geçmișten ilham alarak, basit bir noktayı bile farklı yorumlamaktır. 2016 Tezyinat Sanat Hizmetleri olarak yapmış olduğumuz tezyinat çalışmalarında,

Detaylı

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM DETAYLARDAKİ ETKİLEŞİMLER Değerli hoca Şeref Akdik in yaktığı ışık ile sanatla tanışan ve lise çağlarında ressam olmaya karar veren Neslihan

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

w w w. t a c h a l i. c o m

w w w. t a c h a l i. c o m w w w. t a c h a l i. c o m 1 TAÇ HALI & ZEMİN ISITMA SİSTEMLERİ! "! # $ % & % % # #! ' ( ) * +, - % &, %.! / 0 % / % $ # 1 # % #! % & %100 müşteri memnuniyeti öncelikli hedefimizdir. Güveniniz için teşekkür

Detaylı

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s. 48-56 Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Özet Sultanlar,

Detaylı

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE 1 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin

Detaylı

MEHÂSİN-İ SELÂTİN. HACER SÖNMEZ ve KURSİYERLERİ TEZHİP SERGİSİ

MEHÂSİN-İ SELÂTİN. HACER SÖNMEZ ve KURSİYERLERİ TEZHİP SERGİSİ MEHÂSİN-İ SELÂTİN HACER SÖNMEZ ve KURSİYERLERİ TEZHİP SERGİSİ Tarih: 2-15 Mayıs 2013 Açılış: 2 Mayıs 2013 Perşembe Saat: 14:00 Yer: Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu Başkan dan Değerli Sanatseverler, Ünlü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

Patrimonito dünyayı gezmeyi, yeni yerler görmeyi, tarihten kalan izleri keşfetmeyi çok seviyor.

Patrimonito dünyayı gezmeyi, yeni yerler görmeyi, tarihten kalan izleri keşfetmeyi çok seviyor. Hikaye Kitabı 1 2 Patrimonito dünyayı gezmeyi, yeni yerler görmeyi, tarihten kalan izleri keşfetmeyi çok seviyor. Dünyadaki en güzel kentleri korumayı ve bunu dünyanın bütün çocukları ile birlikte yapmayı

Detaylı

HALI HAZİNELERİ SÜLEYMANİYE CAMİSİNİN. Carpet Treasures of Süleymaniye Mosque. restorasy n 49

HALI HAZİNELERİ SÜLEYMANİYE CAMİSİNİN. Carpet Treasures of Süleymaniye Mosque. restorasy n 49 SÜLEYMANİYE CAMİSİNİN HALI HAZİNELERİ Carpet Treasures of Süleymaniye Mosque Serpil Özçelik Sanat Tarihçi / Halı Müzesi Müdürü Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü restorasy n 49 Vakıf Restorasyon Yıllığı

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri VAKIFLAR DERGİSİ ÖZEL SAYISI Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri Ortada yer

Detaylı