ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Tarihine göre Sermaye: TL.

2 2 ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ FASIL I KURULUŞ, KURUCULAR, ÜNVAN, MERKEZ, MAKSAT, MEVZUU VE SÜRESİ MADDE 1 - KURULUŞ : Aşağıda adları, soyadları ile tabiyet ve ikametgahları yazılı kurucular Türk Ticaret Kanunu nun hükümleri gereğince ve ani kuruluş usulü ile, bir Anonim Şirket tesis etmişlerdir. MADDE 2 - KURUCULAR : 1) İzzet ÖZİLHAN, T.C. tebaalı, Şaşkınbakkal, Karakol Sk. No. 52, Suadiye-İstanbul 2) Türkan ÖZİLHAN, T.C. tebaalı, Şaşkınbakkal, Karakol Sk. No. 52, Suadiye-İstanbul 3) Tuncay ÖZİLHAN, T.C. tebaalı, Kuzu Sk. Mavi Yol Ful Apt. No. 6, Daire 8 Suadiye-İstanbul 4) Tülay AKSOY, T.C tebaalı, Kuzu Sk. Mavi Yol Ful Apt. No. 6, Daire 5, Suadiye-İstanbul 5) Emine ÖZİLHAN, T.C. tebaalı, Kuzu Sk. Mavi Yol Ful Apt. No. 6, Daire 8 Suadiye-İstanbul 6) Hasan AKSOY, T.C. tebaalı, Kuzu Sk. Mavi Yol Ful Apt. No. 6, Daire 5, Suadiye-İstanbul MADDE 3 - UNVAN : Şirketin unvanı ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ dir. Bundan sonra Şirket olarak anılacaktır. MADDE 4 - MERKEZ : Şirket in merkezi İstanbul ili, Ataşehir ilçesindedir. Adresi; Umut Sokak No 12, Ataşehir İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

3 3 Şirket Yönetim Kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle yurtiçinde ve/veya yurtdışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir. MADDE 5 - AMAÇ VE KONU : Şirket in amaç ve konusu başlıca şunlardır: a) Her türlü ticari, sınai, zirai ve mali amaçlarla kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her türlü şirketin sermaye ve yönetimine katılmak, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık ve iştirakler kurmak veya mali sorumluluk paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapmak. b) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti yapmamak kaydıyla, pay senetleri, tahvil ve diğer menkul kıymetleri almak, satmak, rehin ve teminat olarak göstermek. c) Her çeşit gıda maddesi, içki, meşrubat, kırtasiye, motorlu ve motorsuz kara, hava ve deniz araçları, sınai ürünleri ve mamullerin ham ve yardımcı maddeleri alım, satım, ithalat, ihracat, komisyonculuk ve temsilcilik faaliyetlerinde bulunmak. d) Şirket in işletme konusuna dahil faaliyetler için gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın almak, kira ile tutmak, kiraya vermek, satmak, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkuller ile ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakkı iktisap etmek, Şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine tescil ve şerh ettirmek, Şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu çeşit hakları tesis ve tescil ettirmek, üçüncü kişilerden rehin ve ipotek devralmak veya üçüncü kişilere rehin ve ipotek devretmek, Şirket lehine veya Şirket menkul ve gayrimenkulleri veya diğer hakları üzerinde tesis edilmiş rehin ve ipotekleri fekketmek, sahip bulunduğu menkul, gayrimenkul ve hakları ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek ve verilen teminatları çözmek veya fekketmek. e) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin hesaplarını ve finansmanlarını kontrol etmek, onların kârlılık ve verimliliklerini artırmalarını sağlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak, bu şirketlerin ve onlara bağlı olanların mali ve hukuki konularda danışma hizmetlerini yapmak. f) İşletme konusu ile ilgili her türlü ticaret ve hizmet markaları, lisanslar, imtiyazlar, sınai model ve resimler, telif hakları, ticaret unvanları, buluşlar, teknik bilgi (know-how), peştemaliye (good-will), lisans bedeli (royalty) gibi gayrimaddi hakları iktisap etmek, kullanmak, satmak, kiralamak veya devir etmek, bunlara ilişkin olarak lisans almak veya vermek veya bunları ilgili sicillere tescil ettirmek veya mevcut tescilleri tadil veya terkin ettirmek. MADDE 6 - SÜRE : Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

4 4 MADDE 7 - SERMAYE : Şirket in sermayesi her biri 1 (bir) TL değerinde (yirmiikimilyon) paya bölünmüş olup, (yirmiikimilyon) TL değerindedir. İşbu sermayenin TL si (yirmibirmilyondokuzyüzdoksanbeşbindörtyüz Türk Lirası) hamiline, TL si (dörtbinaltıyüz Türk Lirası) ise nama yazılıdır. İşbu sermayenin tamamı ödenmiştir. MADDE 8 - PAY SENETLERİ : Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Pay senetleri bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılabilir. Bunların çeşitlerini ve miktarlarını Yönetim Kurulu belirler. Paylar Şirket e karşı bölünemez. Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, Genel Kurul da paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Böyle bir temsilci atamadıkları takdirde, Şirketçe söz konusu payın maliklerinden birine yapılacak tebligat tümü hakkında geçerli olur. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. MADDE 9 YÖNETİM KURULU : Şirket in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 ve en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. MADDE 10 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ : Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

5 5 MADDE 11 - ÜYELİĞİN BOŞALMASI : Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip, yapılacak ilk Genel Kurul un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. MADDE 12 GÖREV DAĞILIMI : Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. MADDE 13 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır MADDE 14 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI : Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir. MADDE 15 - YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ : Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket yöneticilerine devretmeye yetkilidir. Şirket i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu na aittir. Yönetim Kurulu, Şirket yöneticilerine de temsil yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve

6 6 temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili ne tescil ve ilan ettirir. Türk Ticaret Kanunu nun 371. madde hükümleri saklıdır. MADDE 16 - MADDE 17 - ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA YASAĞI : Yönetim Kurulu üyesi, Genel Kurul dan izin almadan, Şirket ile kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz. MADDE 18 DENETÇİ : Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kılması halinde, Genel Kurul, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicili ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde, internet sitesinde ilan eder. MADDE 19 - DENETÇİNİN GÖREVLERİ : Denetçi, Türk Ticaret Kanunu nun kendisine verdiği görevleri, kanunda düzenlenmiş sınırlar içerisinde, yerine getirmekle yükümlüdür. MADDE 20 GENEL KURUL : Şirket pay sahipleri Şirket işlerine ilişkin yasal haklarını Genel Kurul da kullanırlar. Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç (3) ay içinde yapılır. Bu toplantılarda Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu nun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak, karar alınır. Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uyarınca olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel Kurul toplantıya, Şirket in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki (2) hafta önce yapılır. Genel Kurul u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu nun 410, 411 ve 412. maddeleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin gündem, Genel Kurul u toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular, kanunda ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul

7 7 Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik te belirtilen istisnalar dışında, Genel Kurul da görüşülemez ve karara bağlanamaz MADDE 21 - TOPLANTI VE KARAR NİSABI : Türk Ticaret Kanunu nda veya işbu Esas Sözleşme de aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmeleri için, Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde öngörülen karar ve toplantı nisaplarına uyulması zorunludur. MADDE 22 - MADDE 23 - BAKANLIK TEMSİLCİSİ : Genel Kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması hakkında Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik in 32 vd. maddeleri hükümleri uygulanır. MADDE 24 - TOPLANTININ YERİ : Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. MADDE 25 - OY HAKKI : Pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. MADDE 26 - GENEL KURULA KATILMA HAKKI : Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısına katılabilecekler listesini, Şirket in pay defteri kayıtlarına göre hazırlar. Bu liste, Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca toplantıda yer alması zorunluysa, Bakanlık temsilcisinin imzalamasıyla, hazır bulunanlar listesi adını alır. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri Genel Kurul toplantı gününden en geç bir gün önce, bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı almak ve ibraz etmek suretiyle Genel Kurul toplantısına katılabilirler. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul a katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri

8 8 katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul a gönderebilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz. MADDE 27 - TOPLANTININ YAPILMASI : Genel Kurul toplantılarını, Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. MADDE 28 - TOPLANTI TUTANAĞI : Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu nun 422. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik in 26. maddesi gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olabilmesi için, toplantı başkanlığı ve şayet varsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir. Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu tutanak ayrıca Şirket in internet sitesi açma zorunluluğu bulunması halinde, internet sitesinde de hemen yayımlanır. MADDE 29 - İÇ YÖNERGE : Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme de yer almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu uyarınca veya işbu Esas Sözleşme ye aykırı olmamak şartıyla, Yönetim Kurulu nca Türk Ticaret Kanunu nun 419. maddesinin 2. fıkrası ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik in 40 vd. hükümleri uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır. MADDE 30 - HESAP DÖNEMİ : Şirket in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. MADDE 31 - FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORU : Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulu nun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel Kurul a sunar. MADDE 31 -

9 9 MADDE 32 - MADDE 33 - NET DÖNEM KARI, YEDEK AKÇELER, KARŞILIKLAR VE KARIN DAĞITIMI : 1. Şirket in Net Dönem Kârı: Şirket in net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan gider ve diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonlar ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır. 2. Net Dönem Kârının Dağıtımı: Yukarıda 1. maddede öngörüldüğü şekilde hesaplanan net dönem kârından sırasıyla; a) Türk Ticaret Kanunu nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. b) Kalan kârdan ödenmiş sermayenin %5 i kadar tutar, kâr payı olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılabilir. c) Kalan kâr tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine kâr payı olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından karar verilir. Serbest yedek akçelerden yapılacak kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu nun 509. madde hükmü dikkate alınır. d) Türk Ticaret Kanunu nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutardan ödenmiş sermayenin %5 i oranında hesaplanan bir tutar düşüldükten sonra bulunan meblağın %10 u genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı Genel Kurulca kararlaştırılabileceği gibi bu yetki Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu na da bırakılabilir. f) Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu nun 519. ve 520. madde hükümleri ile Türkiye Muhasebe Standartları ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. g) Şirket in bilanço zararlarının kapatılması halinde azalan sermaye tutarı, genel kanuni ve serbest yedek akçelerden karşılanır. Bu tutar yeterli olmazsa takip eden yıla devredilir. Söz konusu zararın bakiyesi kapanmadıkça kâr dağıtımı yapılamaz. MADDE 34 SONA ERME VE TASFİYE : Şirket in sona erme ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri uygulanır.

10 10 MADDE 35 - MADDE 36 - MADDE 37 KANUNİ HÜKÜMLER İşbu Esas Sözleşme de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. MADDE 38 - MADDE 39 ŞİRKETE AİT İLANLAR Şirket e ait ilanlar, Şirket in internet sitesi açma yükümlülüğü bulunması halinde internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanır. Kurucu Ortaklar : İzzet ÖZİLHAN (İmza) Türkan ÖZİLHAN (İmza) Tuncay ÖZİLHAN (İmza) Tülay AKSOY (İmza) Hasan AKSOY (İmza) Emine ÖZİLHAN (İmza) KURULUŞUN İLANI Öziltaş Gıda ve Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ana Sözleşmesi (Kuruluş) Türkiye Ticaret Sicil Memurluğunda tarihinde tescil edilmiş ve T. Ticaret Sicili Gazetesi nin tarih ve 109 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

11 11 ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tadil Maddesi T.Ticaret Sicili Gazetesi Mahiyeti Tescil İlan Tarihi Tarihi Sayı Kuruluş (Sermayesi ,- TL Sermayenin ,- TL. ye artışı Sermayenin Ödenmesi ve Hisseler 7 Sermayenin ,- TL. ye artışı 8 Sermayenin Ödenmesi ve Hisseler 3 Unvan (Yeni Ünvanı) ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM TİCARET A.Ş. 5 Amaç ve Konu 7 Şirket Sermayesinin ,- TL. ye artışı 8 Sermayenin Ödenmesi ve Hisseler 10 (İdare Meclisi) Hk. Madde 11 (İdare Meclisi Toplantıları) Hk. Madde 7 Sermayenin ,- TL. ye artışı 7 Sermayenin ,- TL. ye artışı 7 Sermayenin ,- TL. ye artışı 7 Sermayenin ,- TL. ye artışı Sermayenin ,- TL. ye artışı 7 Sermayenin YTL ye artışı Esas Sözleşme nin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyumunu sağlamayı teminen, 3.,4.,5.,6.,7.,8.,9., 10.,11.,12.,13.,14.,15.,17.,18,19.,20.,

12 21.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,33., 34.,37.,39.,16.,22.,31.,32.,35.,36.,38. maddelerinin tadili. 12

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATILIM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ YENİ METİN KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MADDE 1 - KURULUŞ ANA SÖZLEŞMESİ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu na 44943 sicil numarasına kayıtlı Eczacıbaşı İlaçları Limited

Detaylı

Z İ R A A T S İ G O R T A A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

Z İ R A A T S İ G O R T A A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Z İ R A A T S İ G O R T A A N O N İ M Ş İ R K E T İ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M K U R U L U Ş Madde: 1- Aşağıda unvanları, ikametgâh adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından,

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Bu ana sözleşmede adları, unvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 06.08.1998 tarih ve 98/11565 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk

Detaylı

SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde: 1 Kuruluş Aşağıda adları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ VE AMAÇ

ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ VE AMAÇ BURGAN FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ Madde 1. Aşağıda adları, adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular tarafından, iş bu esas sözleşme Finansal Kiralama

Detaylı

İŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

İŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı gerçek ve tüzel kişi kurucular arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluşa ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 : Aşağıda 6ncı maddede adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani Kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir ANONİM ŞİRKET teşkil edilmiştir.

Detaylı

Özel Durum Açıklaması:

Özel Durum Açıklaması: Özel Durum Açıklaması: Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumun sağlanması maksadıyla Şirketimiz Esas sözleşmesinin 3.,7.,8.,9.,14.,15.,16.,18.,19.,21., 22.,23.,24.,26.,27.,28.,31.,33.,35.,36.

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 24 TEMMUZ 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Sicil No: 388669-336251 METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Kavacık Ticaret Merkezi, B Blok, 34805, Kavacık, Beykoz, İstanbul

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, tabiyetleri, ikametgâhları yazılı kurucular

Detaylı

SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Kuruluş Madde 1. Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye

Detaylı

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURUCULAR Aşağıda Adları Soyadları, İkametgahları ve uyrukları yazılı Kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketler Ani Surette Kuruluşları

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ MADDE 1. -Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, 01.03.1996 tarihinde tescil ve 06.03.1996 tarihinde 3391 sayılı Türkiye

Detaylı

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Genel hükümler: Kuruluş: Madde 1 - Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular, aralarında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş

Detaylı

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve Uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN İstanbul Ticaret Sicil No : 625774 GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ Şirketimizin 2012 yılına ait yıllık olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: KURULUŞ İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 620866 sayısında kayıtlı Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ ESKİ ŞEKLİ MADDE 3 AMAÇ VE KONUSU Şirket'in amacı, her çeşit inşaat ve tesisat malzemeleri ile bunların türevlerini, yapı

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1. Kuruluş Adları ikinci maddede yazılı kurucularla sonradan çıkarılacak hisse senetleri sahipleri arasında yürürlükteki kanunlara ve bu Ana

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

AK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

AK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ AK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirketi kurulmuştur. Hissedarlar Mustafa Latif

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâh adresleri, uyrukları ve T.C. kimlik numaraları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı