İCRA KURULU KARARI KARAR NO: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU HAKEM TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İCRA KURULU KARARI KARAR NO: 22-9 22.04.2014 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU HAKEM TALİMATI"

Transkript

1 İCRA KURULU KARARI KARAR NO: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu talimatın amacı, yelken yarışlarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları, Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nun alt kurullarının kurulmasını, Hakem ve Gözlemcilerin eğitilmesini, hakemlerin kademelere ayrılmasını, kademeler arasındaki geçişlerini, Uluslararası Yelken Yarış Kuralları ve Federasyon un belirleyici esasları çerçevesinde düzenlemektir. Kapsam Madde 2. Bu talimat, ülkemizde yapılan yelken yarışlarının yönetiminde, Merkez Hakem Kurulunun, İl Hakem Kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile yelken hakemlerinin, gözlemcilerin tescil, terfi, lisans vize yöntemleri ile atama ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3. ) Bu talimat tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile tarihli ve sayılı Remi Gazete'de yayımlanan, Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile tarihli ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4. Bu talimatta geçen; Federasyon : Türkiye Yelken Federasyonu nu, İl Spor Müdürlüğü Tertip Komitesi : İllerde İl Spor Müdürü başkanlığında İl Spor Temsilcisi, İl Hakem Kurulu Başkanı ve kulüplerin aralarında seçtiği iki temsilciden oluşan komiteyi, İl Spor Temsilcisi : Federasyonun teklifi ve Spor Genel Müdürlüğünün onayı ile atanan Yelken Sporu İl Temsilcisi ni RRS : Yelken Yarış Kurallarını, ISAF : Uluslararası Yelken Federasyonu nu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) : Federasyon bünyesinde hakemlikle ilgili idari ve teknik konularda sorumlu olan kurulu, İl Hakem Kurulu (İHK) : İllerde yelken hakemlerine ilişkin idari ve teknik konulardan sorumlu kurulu, Hakem : MHK ve/veya İHK tarafından yelken yarışlarında hakemlik ile görevlendirilen kişiyi, Gözlemci : Yelken faaliyetlerinde yarış ve yarışlarda görevlendirilen hakemleri ve diğer görevlileri denetleyen kişiyi,

2 Kulüp ifade eder. : Yelken sporunda faaliyetlere katılan spor kulübünü, 2. BÖLÜM ESAS HÜKÜMLER Madde 5- Hakem Kurulları Hakem kurulları merkezde Merkez Hakem Kurulu, İllerde İl Hakem Kurullarından oluşur. Madde 6- Merkez Hakem Kurulu (MHK) 6.1 Kuruluşu Merkez Hakem Kurulunun oluşumu; Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu nun kararı ile beş veya yedi üyeden oluşur. Üyelik boşalması halinde TYF Yönetim Kurulu tarafından boşalan üyelik yerine atama yapılır. Kurulun Başkanı üyeler arasından Federasyon Başkanı tarafından atanır. Kurulun görev süresi, Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır. Ancak yenisi seçilinceye kadar eskisi göreve devam eder. 6.2 Kurul Üyelerinde Aranacak Nitelikler a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, b) Uluslararası veya en az dört yıl faal hakemlik yapmış olması koşulu ile Milli ya da İl Hakemi olmak, c) Hiçbir kulüpte yönetici olmamak, d) En az 35 yasını doldurmuş olmak, e) Son 5 yıl içinde disiplin cezası bulunmamak 6.3 Kural Danışma Kurulu Merkez Hakem Kurulu, TYF Yönetim Kurulu nun oluru ile yelken sporuna hizmet vermiş, saygın ve deneyimli en az üç üyeden oluşan bir Kural Danışma Kurulu oluşturabilir. Bu kurul bir karar organı olmayıp yarış kurallarının işleyişi, gelişimi, uygulanması, yorumları ile yarış yönetimi hakkında MHK Başkanının talebi doğrultusunda tek tek ya da kurul olarak görüş bildirir. Talep halinde uluslararası otorite ile sınıf birliklerinin kural ve örnek kararlarını, önerilerini Türkçeye çevirir. 6.4 MHK nun toplanması, Yetki ve Sorumlulukları Kurul, MHK başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. MHK başkanı veya Federasyon Başkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Ancak yıl içerisinde en az her iki ayda bir toplanır. Federasyon Başkanı ve /veya görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyesi gerektiğinde toplantılara başkanlık eder Yapılan toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır, imzalanır ve ilgililere duyurulur. Oy eşitliğinde kurul başkanlarının oyu iki sayılır. Her hangi bir nedenle kurullar toplanamaz ise Başkan resen hareket eder ve hakem atamaları için gerekli kararları alır Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir; a) Federasyon faaliyet programında yer alan yarışlara hakem atamaları yapmak. b) Federasyon veya İl faaliyet programında bulunan hakem eğitimleri, (kurs, klinik, seminer vs. ) ile yarış yönetimi konularında gereken eğitimleri Eğitim Kurulu ile koordineli olarak planlamak ve uygulamak. c) İl faaliyet programında yer alan hakem eğitimi ile ilgili müfredatı ve eğitimcileri onaylamak, görevlendirmek, d) İl ve Milli Hakemliğe Terfi için Seminer düzenlemek ve sınavını yapmak,

3 e) Hakemlerin lisanslarını hazırlamak, sicil kayıtlarını tutmak, hakem lisanslarını vize etmek, güncellemeleri İl Spor Temsilcisine bildirmek. f) Aday hakem kursları sonunda başarılı olan Aday Hakemlerin lisanslarını hazırlamak, bilgilerini oluşturmak ve bu bilgileri İl Spor Temsilcisine bildirmek, g) Hakemleri görevleri sırasında denetlemek, gözlemci atamak, yarış sonrasında, Yarış Kurulu Başkanı ve görevlendirilmesi halinde Gözlemci tarafından verilen raporları değerlendirmek ve bu konuda Federasyon Yönetim Kuruluna bilgi vermek. h) ISAF tarafından yayınlanmış yarış yönetimi, yarış kuralları ve yorumları ile hakemleri ilgilendiren diğer konuları ve yapılacak değişiklikleri takip ederek federasyon web sayfasında veya İl Spor Temsilcisi aracılığı ile duyurmak, i) Yarış Kurulu ve Gözlemci görev tanımını hazırlamak, j) Görevlendirilen tüm hakemlerin görev performanslarının takibini sağlayacak bir sistemi oluşturmak ve yürürlüğe koymak, k) Temyiz Kurulunu kendi bünyesinden ve / veya dışından oluşturmak, l) Merkez Hakem Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkiye EUROSAF(Avrupa Yelken Federasyonu) Temsilcisi'dir. Madde 7. Merkez Hakem Kurulu Üyeleri yarışlarda hakemlik ya da gözlemcilik yapabilirler. Ancak kurul üyeliği sırasında hiç yarış hakemliği görevi almasalar dahi faal hakem sayılırlar. Madde 8. Merkez Hakem Kurulu üyeliğinin son bulması; a) Yazılı istifa, b) Özürsüz olarak üst üste iki defa toplantıya katılmamak veya bir yıl içinde üç toplantıya katılmamak, c) Federasyon Yönetim Kurulu kararı Madde 9- İl Hakem Kurulu (İHK) 9.1 Kuruluşu İl Hakem Kurulu, aday hakemler dışında lisanslı hakem sayısı en az 10 olan illerde oluşur. Faal hakem sayısı 10 dan az olan illerde bu görevi İl Spor Temsilcisi / İl Müdürlüğü yürütür. Kurulun görev süresi, Federasyon Başkanı ve İl Spor Temsilcisi nin görev süresi ile sınırlıdır. Ancak yenisi seçilinceye kadar eskisi göreve devam eder İHK 3 (üç) asil üyeden oluşur. Kurul üyeleri İl Spor Temsilcisi nin teklifi, GHSİM nin onayı ile atanır. İstifa, görevden uzaklaştırma gibi durumlar karşısında İl Spor Temsilcisi yeni üye/üyeler teklif eder. 9.2 Kurul Üyelerinde Aranacak Nitelikler İl Hakem Kurulu nda görev alacak kişilerin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olması gerekir. a) T.C. vatandaşı olmak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c) En az il hakemi derecesinde 3 yıl hakemlik yapmış olmak, d) En az 25 yaşını bitirmiş olmak, e) Spor kulüplerinin yöneticisi, antrenörü ve faal sporcusu olmamak, f) Disiplin veya Ceza Kurulları tarafından Gençlik spor Genel Müdürlüğü ne, Federasyon a veya hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan dolayı toplam 3 (üç) aydan fazla cezalandırılmamış olmak, g) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak, 9.3 Kurulun Toplanması ve Görev Dağılımı İl Hakem Kurulu, en az 2 ayda bir olmak üzere ve gerekli durumlarda Başkan tarafından

4 toplantıya çağırılır. Yapılan toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır, imzalanır ve ilgililere duyurulur. Her hangi bir nedenle kurul toplanamaz ise İl Spor Temsilcisi resen hareket eder ve hakem atamaları için gerekli kararları alır. MHK Üyeleri gerek gördüğü durumlarda İHK toplantılarına katılabilir Kurul üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında bir başkan, kurul sekreteri ve hakem sicilinden sorumlu bir üye seçer. Eğer bulunduğu ilde yelken sporu ile ilgili böyle bir komite kurulmuş ise, İHK Başkanı İl Spor Müdürlüğü Tertip Komitesi nin doğal üyesi olarak komite üyeliğinin gerektirdiği her türlü toplantı ve çalışmaya katılır. İl Hakem Kurulu karar defterinin düzenli tutulması kurul sekterinin, hakem sicillerinin düzenli tutulması ise kurulun hakem sicilinden sorumlu üyesinin görevidir Kararlar oy çokluğu ile alınır; oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki (2) oy olarak sayılır. Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. 9.4 İHK nun görev ve yetkileri İl Hakem Kurulu nun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir. a) İl faaliyetleri kapsamındaki bütün resmi ve Federasyon tarafından onaylanmış özel yarışmaların Hakem tayinlerini yapmak, b) İlinde kayıtlı hakemleri denetlemek ve sicillerini tutmak, c) İlindeki hakemlerin birlik ve beraberliklerini sağlamak, teknik ve teorik bilgilerini arttırmak için Eğitim Kurulu nca onaylanmış kurs, eğitim seminerleri ve sosyal faaliyetler düzenlemek, d) Hakem gereksinimini karşılamak için Aday Hakem kursları açılması konusunda TYF na başvurmak, Merkez Hakem Kurulunun görevlendireceği Hakem Eğitmenleri ile bu kursları açmak, kursları bitiren aday hakemlere yarış denemeleri yaptırmak, e) Bu talimat hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri gerektiğinde lisanlarının iptali için nedenleri ile birlikte Merkez hakem Kurulu na başvurmak, f) İl ve Ulusal hakem derecesine yükselebilecek hakemleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek, g) Merkez Hakem Kurulu tarafından yetki verilen yarışmalara hakem ve gözlemci tayin etmek. 9.5 Görevlerin Sona Ermesi a) Üyenin istifa etmesi veya görevi sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, hastalık ya da rahatsızlığın ortaya çıkması, b) Mazeret göstermeden üst üste üç toplantıya katılmamak, c) İl Spor Temsilcisinin üyeliğin sona ermesi için yapacağı talebin İHK tarafından salt çoğunlukla uygun görülmesi, d) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymesi, e) Kurul üyelerinde aranılan niteliklerden birinin yitirilmesi 3. BÖLÜM HAKEMLER Madde 10- Genel 10.1 Ülkemizde düzenlenen her türlü yelken yarışlarında Türkiye Yelken Federasyonu tarafından belirlenmiş esaslar doğrultusunda eğitim almış ve eğitim sonunda sınav ve testlerde başarılı olarak hakem olma unvanını kazanarak lisans almış hakemler görev yapabilir Hakemlerin yelken yarışlarında görev yapabilmeleri için, Federasyon tarafından yetkilendirilmiş hakem kurullarınca görevlendirilmiş olmaları gereklidir. İl Programı ve

5 Türkiye Yelken Federasyonu Faaliyet programında yer almayan her hangi bir yarışın bir hakem kurulunda görev alan hakemler, İl Hakem Kurulu'nun ve/veya Merkez Hakem Kurulunun Federasyon Yönetim Kuruluna'na başvurusu sonucunda, ve / veya Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla Disiplin Kurulu'na sevk edilir Yabancı ülke Federasyonlarından hakemlik lisansı alan T.C. vatandaşı hakemler ile, Türkiye de ikamet eden yabancı uyruklu hakemlerin görev alabilmeleri, MHK kararına bağlıdır. Bu hakemlerin hakemlik yapıp yapamayacakları, yapacaklarsa hangi düzeyde olacakları MHK tarafından belirlenir Yelken hakemi olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır. a) TC vatandaşı olmak, b) 18 yaşını doldurmuş olmak c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, d) Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak e) Yüzme bilmek, f) Disiplin suçu işlememiş olmak, g) Taksirli suç dışında, ağır hapis veya affa uğramış olsa bile yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmamak, h) Yelken hakemi yetiştirme kurslarına devam etmek, sınav sonucunda geçerli notu almış olmak, Hakemlik Kademe ve Dereceleri Madde 11. Yelken Hakemi kademe ve dereceleri; a) Aday Yelken Hakemi, b) İl Yelken Hakemi, c) Milli Yelken Hakemi, 1. Milli Yarış Yöneticisi (National Race Officer) 2. Milli Protesto Hakemi (National Judge), 3. Milli Match Race /Takım Yarışı Hakemi (National Umpire), d) Uluslararası Yelken Hakemi 1. Uluslararası Yarış Yöneticisi (International Race Officer) 2. Uluslararası Protesto Hakemi (International Judge), 3. Uluslararası Match Race /Takım Yarısı Hakemi (International Umpire) Madde 12. Hakem unvanların kazanılması için usuller a) Aday Yelken Hakemi Aday Yelken Hakemi olma şartlarını taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle, Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen eğitime katılmak için başvururlar; 1. Aday Başvuru Formu, 2. Son altı ay içinde çekilmiş iki adet renkli fotoğraf, 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4. Tasdikli öğrenim belgesi, 5. Amatör Denizcilik Belgesi Fotokopisi, 6. Savcılıktan alınacak sabıka kaydı, 7. Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen kayıt ücreti. Kursta başarılı sayılmak için yapılan sınavda 60 ve daha yüksek not almak gerekmektedir. Kurs

6 sonucu yapılan sınavları başaranların; kendilerine Aday Yelken Hakemi lisansı verilir. b) İl Yelken Hakemi Tescili yapılan en az yedi yarışta (Seri yarış bir yarış olarak kabul edilir) görev yapan aday hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenecek İl Hakemliğine Terfi seminerine katılma hakkını elde ederler. Bu seminere katılmak için gerekli belgeler; 1. Başvuru Formu 2. İl Spor Temsilcisi tarafından tanzim edilmiş ilgili yarış bilgileri 3. Son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf Seminer sonunda yapılan sınavda 60 ve daha yüksek not alan hakemlere, İl Yelken Hakemi lisansı verilir. c) Milli Yelken Hakemi İl Yelken Hakemliği kademesinde en az üç yıl içerisinde tescili yapılmış en az 10 il veya Federasyon yarışında faal hakemlik yapmış olanlar Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenecek Mili Hakemliğe Terfi seminerine katılma hakkını elde ederler. Seminere katılmak için gerekli belgeler; 1. Başvuru Formu, 2. Son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf, Seminer sonunda yapılacak olan sınavda 70 ve daha yüksek puan alanlara Milli Yelken Hakemi lisansı verilir. d) Milli Yarış Yöneticisi (NRO) Aşağıdaki niteliklere sahip olan Milli hakemler, MHK teklifi ve TYF Yönetim Kurulu onayı ile Milli Yarış Yöneticisi kademesine yükseltilirler. Bu kademe 4 yıl için verilmiştir. 1. Milli Hakemlik kademesinde en az 4 yıl görev yapmış olmak 2. Son 4 yıl içerisinde TYF Programında yer alan en az 5 yarışta Başhakem veya Başhakem Yardımcısı olarak görev yapmak 3. Yelken Yarış Kuralları ve Uygulamalarına hâkim olmak 4. Yarısı yönetebilecek yeterlilikte olmak. Bu kademedeki hakemlerin gelecek 4 yıl için statülerinin devam ettirilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır. 1. TYF Programında yer alan en az 5 yarışta Başhakem veya Başhakem Yardımcısı olarak görev yapmak 2. MHK tarafından dağıtılacak özel raporlama formunu her görev yaptıkları yarış için ayrı ayrı olmak üzere tanzim etmek ve MHK na göndermek. Belirtilen sayıda görevi tamamlayamayan Milli Yarış Yöneticisi (NRO) statüsü askıya alınır, koşullar yerine geldiğinde tekrar başvuru hakkı mevcuttur. Bu uygulama her yıl Ocak ayı içinde yapılır. e) Milli Protesto Hakemi (NJ) Aşağıdaki niteliklere sahip olan Milli hakemler, MHK teklifi ve TYF Yönetim Kurulu onayı ile Milli Protesto Hakemi (NJ) kademesine yükseltilirler. Bu kademe 4 yıl için verilmiştir. 1. Milli Hakemlik kademesinde en az 4 yıl görev yapmış olmak 2. Son 4 yıl içerisinde TYF Programında yer alan en az 10 yarışta Protesto Kurullarında görev yapmak 3. Yelken Yarış Kuralları ve Uygulamalarına hâkim olmak 4. Duruşmaları yönetebilecek yeterlilikte olmak Bu kademedeki hakemlerin gelecek 4 yıl için statülerinin devam ettirilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır.

7 1. TYF Programında yer alan en az 10 yarışta Protesto Kurullarında görev yapmak 2. Bu yarışların en az 3 adedinde Kurul Başkanlığı yapmak 3. MHK tarafından dağıtılacak özel raporlama formunu her görev yaptıkları yarış için ayrı ayrı olmak üzere tanzim etmek ve MHK na göndermek. Belirtilen sayıda görevi tamamlayamayan Milli Protesto Hakemlerinin (NJ) statüsü askıya alınır, koşullar yerine geldiğinde tekrar başvuru hakkı mevcuttur. Bu uygulama her yıl Ocak ayı içinde yapılır. f) Milli Eş Tekne / Takım Yarışı Hakemi (NU) Aşağıdaki niteliklere sahip olan Milli hakemler, MHK teklifi ve TYF Yönetim Kurulu onayı ile Milli Eş Tekne / Takım Yarışı Hakemi (NU) kademesine yükseltilirler. 1. Yelken yarışçılığı yapmış olmak 2. İlgili mevzuatı uygulayabilecek nitelikte olmak 3. Bu konuda TYF nin açacağı eğitime katılmak g) Uluslararası Yelken Hakemi ISAF kuralları gereği Uluslararası Yelken Hakemleri 1. Uluslararası Yarış Yöneticisi (International Race Officer) 2. Uluslararası Protesto Hakemi (International Judge) 3. Uluslararası Eş Tekne / Takım Yarısı Hakemi (International Umpire) Bu kademelere yükselmek isteyen Milli Yelken Hakemleri ISAF tarafından konulan şartları yerine getirdikleri takdirde ilgili formları doldururlar ekleri ile birlikte Federasyon onayına sunarlar. Federasyon Başkanı veya Genel Sekreteri tarafından onaylanan belgeler ISAF sekreterliğine gönderilir. Uluslararası kademeler ISAF tarafından verilir ve ISAF kurallarına göre uzatılır. Yurt dışında görev yapacak olan hakemler ile ilgili esaslar Madde 13.1 Yurtdışındaki bir yarışa davet alan her kademedeki hakem, kendisine yarış katılım teyidi geldiğinde bunu Federasyonla paylaşır ve dönüşte faaliyetle ilgili raporunu en geç 10 gün içinde TYF ye gönderir. Yurtdışında bir eğitime katılacak olan hakem de aynı prosedüre tabidir. Madde 13.2 Türkiye Yelken Federasyonu milli hakemlerinden, iyi derecede İngilizce bilen, deneyimli ve son 2 yıl içerisinde IRO, IJ veya IU Klinik ve/veya Semineri ne katılmış veya katılmayı planlayan ve Türkiye yi temsil edebilecek nitelikteki hakemler, EUROSAF Hakem Değişim Programı nın Türkiye'ye verilmiş olan NRO, NJ ve NU pozisyonlarına başvurabilirler. Bu programa katılımda, kalış masrafı yarışı düzenleyen ülke veya organizasyon tarafından karşılanır. Başvurular Merkez Hakem Kurulu'na yapılır ve Merkez Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir. Hakem lisans sicil tescil ve vize işlemleri Madde 14. Yelken Hakem Lisanları her 4 yılda bir vize edilecek olup, Yelken Hakem Lisanslarının tescil ve vize makamı, Türkiye Yelken Federasyonu adına Merkez Hakem Kurulu dur. a) Tescil işlemi aşamasında: Her yelken hakemine Merkez Hakem Kurulu tarafından kademesine göre Yelken Hakem Lisansı verilir ve sicil takibi için her hakem adına bir dosya açılır. Ayrıca ilgili kayıtlar bilgisayar ortamında saklanır.

8 b) Vize işlemi aşamasında: 1. Aday, il ve milli hakemler, vize seminerine katılmak ve seminer sonundaki sınavdan 60 veya daha yüksek not almak zorundadır. 2. Yelken Hakem vize ödentisi (4 yıllık) Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından her yıl için ayrı ayrı tespit edilir. 3. Lisans vize şartlarını yerine getirmiş hakemler, Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası, Ankara Ulus Şubesi IBAN No TR hesabına vize ücretini havale ederek, dekont ile beraber lisanslarını İl Spor Temsilcisi aracılığıyla TYF Başkanlığı na ulaştırmakla sorumludurlar. 4. Merkez Hakem Kurulu Lisansların tetkikinden sonra, durumu uygun olanlarını vize ederek ilgili İl Spor Temsilcisine iade edecektir. Durumu uygun olmayanlar hakkında eksikliklerin tamamlanması için bilgi verecektir. Madde 15. Yelken hakem lisanslarında aşağıdaki bilgiler bulunur. a) Fotoğraf, b) Adı ve soyadı, c) Baba adı, d) Doğum yeri ve yılı, e) İli, f) Hakem sicil No. ve kademesi, g) Vize haneleri, h) Kimlik bilgileri Madde 16. Yelken hakemleri için açılan dosyaya aşağıdaki belgeler konur. 1. Başvuru formu, 2. 1 adet renkli fotoğraf, 3. Nüfus cüzdan fotokopisi 4. Tasdikli öğrenim belgesi 5. Tekne kullanma belgesi fotokopisi (ADB, Gemici vb) 6. Görev aldığı yarış kayıtları, 7. Katıldığı seminer kayıtları, 8. Terfi bilgi kayıtları. Madde 17. Yelken hakem lisansları her dört yılda bir vize edilir. Vize şartları aşağıdaki gibidir. 1. Hakem Geliştirme seminerine katılmak, 2.Merkez Hakem Kurulu üyeleri görevde oldukları sürede Madde 17 uygulaması dışındadır 3. Milli Yarış Yöneticisi (NRO) için Madde 12/d, Milli Protesto Hakemi (NJ) için Madde 12/e, Uluslararası Hakemlerin Lisans vizeleri Madde 12/g doğrultusunda yapılır. 4. Milli Match Race / Takım Yarışı Hakemi daha sonra belirlenecek özel koşullar çerçevesinde yapılacaktır Madde 18. Sporcuların hakemliğe yükselmesi a) En az üç defa Türkiye Şampiyonası nda dereceye giren veya b) En az beş defa Milli olan (bir seri yarış bir millilik sayılır) sporcular madde 12/a da istenen belgelerle Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılacak olan milli hakemliğe terfi seminerine kayıt yaptırabilirler. Seminer sonrası sınavda başarılı olanlar Milli Yelken Hakemi olurlar. Raporların değerlendirilmesi

9 Madde 19. Yarış Kurulu Başkanları her yarıştan sonra yarış ile ilgili raporlarını yarış dosyasına koyacaktır. Görevlendirilmesi halinde yarışın Gözlemcisi, yarış kurulu başkanı ve diğer görevliler hakkındaki raporunu Merkez Hakem Kuruluna ayrıca gönderecektir. Merkez Hakem Kurulu bu raporları değerlendirerek ilgililerin performans durumunu tespit edecektir. Disiplin cezaları Madde 20. Federasyon programındaki yarışlarda görevli hakemler, disiplin suçu işlediklerinde; Federasyon Yarışlarında Yarış Kurulu Başkanı ve/veya Yarış Gözlemcisi raporunun ya da bir bildirimin doğrudan Merkez Hakem Kuruluna intikalini müteakip, Kurul görüşüyle birlikte bir dosya oluşturularak Disiplin Kuruluna sevk talebiyle Federasyon Başkanlığına gönderilir. İl programındaki yarışlarda ise rapor ya da bildirim İl Disiplin / Ceza Kuruluna gönderilir. Hakemlerde yaş sınırı Madde yaşını doldurmuş olan hakemlerin lisansları hakem geliştirme seminerine katılmaları kaydıyla her 2 yılda bir görev tanımları MHK tarafından belirlenmek suretiyle vize edilir. Madde 22. Hakemlerin Bölge Değişikliği Bölge değişikliği yapmak isteyen Hakemler, lisans kartları, yeni kart ücreti ve Merkez Hakem Kuruluna hitaben yazılmış bölge değişikliği talep dilekçeleri ile doğrudan Merkez Hakem Kuruluna başvururlar. Yapılan bölge değişikliği kurul tarafından değerlendirilerek değişiklik bilgisi, eski ve yeni İl Spor Temsilcisine bildirilecektir. 4. BÖLÜM GÖZLEMCİLER GÖZLEMCİ TANIMI Madde 23. Yelken faaliyetlerinde yarış ve yarışta görevlendirilen hakemler ile diğer görevlileri denetleyen kişidir. Gözlemci il ve daha üst kademeden faal hakem olmalıdır. Ancak bir yarışa atanan gözlemci hakemin kademesi o yarışın başhakeminin kademesinden daha aşağıda olamaz. GÖZLEMCİ ATANMASI Madde 24. Federasyon programında yer alan yarışlara, Merkez Hakem Kurulu; İl Faaliyet Programında yer alan yarışlara ise Merkez Hakem Kurulu, İl Hakem Kurulu veya İl Spor Temsilcisi gözlemci atayabilir. MHK nun gözlemci atadığı yarışlarda İl Hakem Kurulu veya İl Spor Temsilcisi gözlemci atayamaz, atanmışsa görev yapamaz. Herhangi bir yarışa gözlemci atanması halinde atanan gözlemcinin kimliği yarış ilanında belirtilen yarış tarihinden iki gün önce İl Spor Temsilcisine ve/veya organizasyon sorumlusuna ve yarış kurulu başkanına bildirilir. GÖZLEMCİNİN GÖREVLERİ Madde 25. Gözlemci, bir yarışın ulusal-uluslararası yarış otoritesinin öngördüğü düzen içinde: a) Yarışın yarış ilanı ve talimatlarına göre yapılıp yapılmadığını, b) Yarış yerinin yarışa uygun olup olmadığını, c) Yarış araç ve gereçlerinin yarışa yeterli olup olmadığını, d) Sağlık ve güvenlik gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini, e) Yarış kurulunun beceri ve yeteneklerini gözlemler ve raporlar. Gözlemci hiçbir hal ve koşulda yarış yönetimine ve yarış düzenleyicisine; yapılan iş ve eylemler ile yarışa doğrudan müdahale etmez. Madde 26. Gözlemci MHK nun öngördüğü form-formata göre düzenleyeceği raporunu iki

10 gün içinde elden ya da posta-kurye-kargo yoluyla MHK na gönderir. GÖZLEMCİNİN GÖREV YAPMA KOŞULLARI Madde 27. Gözlemcinin yol ve konaklama giderleri atama organına göre Federasyon ya da İl Temsilciliğince karşılanır. Madde 28. Organizasyon ve yarış kurulu, Gözlemcinin yarış yerinde yarışı gözlemlemesi koşullarını sağlamakla yükümlüdür. Gözlemci yarış üssünün dilediği yerinde, sekreterlikte, yarış kurulu toplantılarında, yarış komite botlarında, ödül alanında ve araç-gereç imkanı varsa yarış parkurunda bulunabilir. GÖZLEMCİ RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Madde 29. Gözlemci raporları MHK tarafından değerlendirilir. Raporlarda disiplin işlemi gerektiren hususlar varsa rapor derhal Federasyon Başkanlığı na iletilir. Diğer hallerde gözlemci raporları ilgili yarış dosyasıyla birlikte Federasyon Başkanlığı na iletilir. 5. BÖLÜM SON HÜKÜMLER Talimatta Yer Almayan Hükümler Madde 30. Bu talimatta yer almayan herhangi bir husus ve Talimatta karşılığı belirtilmeyen cezai yaptırımlar hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi Federasyon Yönetim Kuruluna aittir. Yürürlük ve Yürütme Madde 31. TYF Ana Statüsüne göre hazırlanan iş bu talimat Türkiye Yelken Federasyonu resmi internet sayfalarında yayınlanması ile yürürlüğe girer. Madde 32. Bu talimatı Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı yürütür. GEÇİCİ MADDE- 31 Aralık 2013 itibariyle vize süreleri dolan hakemlerin vize geçerlilik süreleri 15 Mayıs 2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU AÇIK SU (OPEN WATER) HAKEM TALİMATI AMAÇ 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu talimatın amacı, Açık Su Yüzme (Open Water) Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nın

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

TBHF MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI

TBHF MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Talimatın amacı, Buz Hokeyi ve İn Line yarışmalarında görev alacak hakem, hakem gözlemcileri, hakem eğitimcileri ve Buz

Detaylı

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1: Amaç Bu Talimatın amacı, Judo yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak

Detaylı

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı bisiklet yarışmalarını yönetecek hakem ve gözlemcilerle ilgili usul ve

Detaylı

Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ;

Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ; Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ; Yüzme Atlama Sutopu Federasyonu Hakem Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimat Motosiklet yarışlarında görev yapacak

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, masa tenisi yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasların

Detaylı

YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ: 28.8.2007 KARAR NO :20 Karate Hakem Talimatı

YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ: 28.8.2007 KARAR NO :20 Karate Hakem Talimatı YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ: 28.8.2007 KARAR NO :20 Karate Hakem Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, karate yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU HAKEM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER SAYFA NO : 1 / 6 AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye de tenis turnuvalarını yönetecek seviyede başhakemleri ve tenis maçlarını yönetecek kule, çizgi, yardımcı hakemleri,

Detaylı

TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001

TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001 TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye

Detaylı

Amaç : Madde l - Bu talimat Güreş Müsabakalarım yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenler.

Amaç : Madde l - Bu talimat Güreş Müsabakalarım yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenler. TÜRKĐYE GÜREŞ FEDERASYONU HAKEM TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç : Madde l - Bu talimat Güreş Müsabakalarım yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi :1 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayısı : 27275 ANA STATÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken Federasyonunun teşkilatı,

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL 09 KASIM 2012 ANKARA

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL 09 KASIM 2012 ANKARA TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL 09 KASIM 2012 ANKARA TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU Göksu Evleri Kartopu Cad. B 168 A Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul Tel: 0216 465 11

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 3 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 DAYANAK... 3 TANIMLAR... 3 ESAS HÜKÜMLER... 4 EĞİTİM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER... 4 GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN SONA

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU PAİNTBALL YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 5 Kasım 2013 - Sayı: 28812 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- AMAÇ...7 MADDE 2- KAPSAM...7 MADDE 3- DAYANAK......7 MADDE 4- TANIMLAR.....8-9 BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER MADDE 5- TEKNİK ADAMLARIN

Detaylı

ANA STATÜ Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 (Mükerrer) ANA STATÜ Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28961 Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136

Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136 Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136 ANA STATÜ Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların

Detaylı

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU

TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI. I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU TÜRKĠYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU TALĠMATI I. MERKEZ HAKEM KURULU, BÖLGESEL HAKEM KURULU ve ĠL HAKEM KURULU MADDE 1 - AMAÇ Bu talimatın amacı; Merkez Hakem Kurulu ve buna bağlı kurulların

Detaylı

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç Bu Talimatın amacı; Masa Tenisi sporunda; Sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak Masa Tenisi antrenörlerinin

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 3 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28961 Türkiye Hokey Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı