I. Yargı Konusu Nâzım İmar Planı Değişikliğinin Gelişim Süreci

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Yargı Konusu Nâzım İmar Planı Değişikliğinin Gelişim Süreci"

Transkript

1 Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına İstanbul 2. İdare Mahkemesi 2008/873 E Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Beşiktaş İstanbul VEKİLİ: Av. Ş. Can Atalay Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Beşiktaş İstanbul DAVALI İDARE: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı KONU : Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, parsellere ait t.t.li 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı tadilatına yasal süresi içinde yapılmış itirazımızın reddine ve TOKİ itirazının kabulüne ilişkin olarak parsel bazında yapılan t.t. 1/5000 ölçekli nâzım imar planı tadilatının öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİ İSTEMİDİR. Planın askıdan iniş tarihi: AÇIKLAMALAR I. Yargı Konusu Nâzım İmar Planı Değişikliğinin Gelişim Süreci 1) Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 384 parsel 346,40 m² yüzölçümlü olup Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü mülkiyetinde; 385 parsel ise 2127,32 m² yüzölçümlü olup Galatasaray Spor Kulübü derneği adına kayıtlı bulunmaktadır. Söz konusu alanda halen Ali Sami Yen stadı ile bu stadın gerektirdiği kullanımlar bulunmaktadır 2) Şişli, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, parseller; t.t.li 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı tadilatı ve bu adı geçen plan tadilatına itirazımızın reddini ve TOKİ

2 yeni teklif ve itirazlarının kabulünü içeren İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 2263 sayıl kararı ile kabul edilen davamız konusu t.t. 1/5000 ölçekli plan tadilatlarından önce; onanlı 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nâzım İmar Planı kapsamında 384 parsel, Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanları kısmen de Genel Otopark Alanında; 385 parsel ise Transfer Merkezi Alanı ve Yol alanında kalmaktaydı. Bölgenin tümü için geçerli ve yürürlükte bulunan onanlı 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nâzım İmar Planında söz konusu parseller kamusal ve kentsel kullanışlara ayrılmış olup; 24. plan notunda Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan l. bodrum kat iskân edilebilir. Birden fazla bodrum kat açığa çıkması halinde, açığa çıkan her bodrum kat; ortak alan (sığınak, kömürlük, tesisat, otopark vs.) olarak kullanılacaktır ve 25. plan notunda Emsal verilen alanlarda; iskân edilen bodrum katlar emsale dâhil edilecektir genel hükmü bulunmaktadır. 3) Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğüne tarihinde iletilen yazı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Belediye idarecileri arasında tarihinde bir protokol yapıldığı bildirilmiştir. Bu protokol ile İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 4 pafta, 3 ada, 29 parsel numaralı ve m² yüzölçümlü taşınmazın, arsa üretim alanı olarak belirlenecek m² lik kısmının mülkiyetinin Maliye Bakanlığı nca TOKİ ye bedelsiz devri, bedelsiz devredilecek taşınmaz ile mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesinde bulunan 58 pafta, 1199 ada, 384 parsel numaralı ve m² yüzölçümlü taşınmazın kaynak geliştirme projesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla trampa edilmesi ve bu taşınmazlar üzerine inşa edilecek yapı ve tesislere ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi karara bağlandığı bildirilmiştir. Söz konusu protokolün 4. maddesinde ise, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Mahallesinde bulunan, mülkiyeti hazineye ait olup, m² lik kısmı TOKİ ye devredilecek olan, 4 pafta, 3 ada, 29 parsel numaralı m² yüzölçümlü taşınmaz ve bu taşınmaz ile trampa edilmek suretiyle mülkiyeti TOKİ ye devredilecek olan Dikilitaş Mahallesinde bulunan 58 pafta, 1199 ada, 384 parsel numaralı ve ,43 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yapılacak projeler istikametinde TOKİ nin talebi doğrultusunda hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının onanmasında ilişkin gerekli her türlü katkıyı sağlayacaktır hükmünün yer

3 aldığı bildirilerek; plan yapımı ile ilgili gerekli vekaletnamelerin alınmış olduğu, bu kapsamda İdareleri tarafından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin yapıldığı, plan değişikliğine ilişkin kurum görüşleri alındığı yapılan plan değişikliği ile mevcut onaylı imar planında; Spor Tesisi Alanı olarak tanımlanan alan mevcut kullanım kararı ve yapı yoğunluğu değiştirilerek, Turizm + Ticaret Alanı, Emsal:3.00 olarak belirlendiği ifade edilerek; İdarelerince teklif edilen planın ilgi protokol gereği gereğinin yapılması ve plan tadilinin yapılması talep edilmiştir. Protokol kapsamı dışında kalan 385 parsel ise, Galatasaray Spor Kulübü Derneğinden muvafakat alınarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca onama sınırı içerisine alınmıştır. 4) Protokole bağlı söz konusu nâzım imar planı değişikliği teklifi ile kamusal ve kentsel kullanışlara ayrılmış bulunan alanlar onanlı Nâzım İmar Planı üzerine, Şişli, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 384 ve 385 parsellerden onama sınırı geçirilerek, kısmen E: 3.00 H:serbest bodrum katlar hariç yapılanma şartlarında Turizm-Ticaret alanı kısmen de Park (zemin altı otopark) alanına alınmıştır. Ayrıca plan değişikliği teklifinde; Turizm+Ticaret alanlarında; Otel, İş Merkezi, Rezidans, Ofis, Büro, alışveriş merkezi, sinema, tiyatro, eğlence merkezi, çok katlı mağaza, müze, kütüphane sergi salonu, kültür tesisleri, lokanta, restaurant, gazino, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda Ticaret kullanımı toplam emsale inşaat alanının %30 unu geçemez. Yapılanma koşulları E:3.00 H:serbest şeklindedir. Emsal hesabı brüt kadastral parseller üzerinden yapılacaktır. Bodrum katlar emsale dahil değildir. Bodrum katlar iskan edilebilir. TOKİ tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Alanın tamamı ilgili kurumlardan uygun görüş alınmak kaydıyla zemin altı otopark olarak düzenlenebilir.

4 Metro istasyonuna zemin altından bağlantı yapılabilir. Uygulama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve 1. Hava Kuvvet Komutanlığı (Eskişehir), 15. Füze üs Komutanlığından (Alemdağ/İstanbul) görüşleri alınacak ve bu görüşlere uyulacaktır. Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve bu görüşlere uyulacaktır. Şeklinde plan notları önerilmiştir. 5) İlgili teklif İstanbul Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğünün, ilgili kurum görüşlerine uyulmadığı ve İstanbul un bütününe hizmet eden ve Şişli gibi yapı ve trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu bir bölgenin nadir boş alanlarından olması nedeniyle ayrıca önem arz eden söz konusu alana, İlgi teklif ile ayrıcalıklı imar hakları talep edilmekte olup; söz konusu teklifte kaç adet bodrum kat yapılacağı belirtilmediği için oluşacak emsal, teklif planda önerilen E:3.00 ün çok üzerinde olacağından söz konusu teklifin yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı, Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı ve Transfer Merkezi donatılarını azaltıcı, meri plan bütünlüğünü bozucu, meri imar planlarına, İstanbul İmar Yönetmeliğine ve 3194 sayılı imar kanununda tanımlanan Plan hiyerarşisine aykırı, çevreye emsal teşkil edici nitelikte olduğu şeklindeki son derece haklı teknik görüşleri ile belediye meclisine iletilmiş, Belediye Meclisinin /1286 kararı ile teklif 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifi Raylı Sistem Yapım Müdürlüğü görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere ilgili müdürlüğe iade edilmiştir. (Ek-1) 6) Bu karar üzerine ilgili müdürlük tarafından teklif plan değişikliğin incelemesine esas olacak görüşlerinin ivedilikle iletilmesi için konu: Raylı Sistem Müdürlüğüne ve 58 pafta, 1199 ada, 230 parselde bulunan tescilli eski esere komşuluğu nedeniyle İstanbul II No lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir 7) Şişli Dikilitaş Mahallesi 58 pafta, 1199 ada, 384 ve 385 parsellere ait 1/5000 ölçekli nâzım imar planı tadilatının Büyükşehir Belediye Meclisince Raylı Sistem Müdürlüğünün görüşünün alınması yönündeki kararı ile Planlama Müdürlüğüne iade edildiğinin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından öğrenilmesi üzerine ilgili müdürlüğe yeniden yapılan başvuru ile Belediyemiz nezdinde yapılan görüşmeler neticesinde İlgi yazı ekinde sunulan teklif plandaki ticaret+turizm alanından yaklaşık m² lik kısmının rekreasyon alanına ayrılması konusunda fikir birliğine varıldığı ve bu doğrultuda teklif planın yeniden

5 düzenlenerek yazı ekinde sunulduğu belirtilerek ekte sunulan plan tadilatı teklifinin konunun aciliyetine binaen ivedilikle tarafımızca değerlendirilerek Belediye Meclisinde görüşülmesinin sağlanması istenilerek yeni bir plan tadilatı teklifi sunulmuştur. 8) Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının gün ve 4962 sayılı yazı ile tekraren iletilen 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile (teknik uzman müdürlük görüşlerine rağmen) onanlı Nâzım İmar Planı üzerine, Şişli, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 384 ve 385 parsellerden onama sınırı geçirilerek, 385 no lu parsel turizm+ticaret alanı ve yol, 384 parsel kısmen turizm+ticaret alanı ve rekreasyon (zemin altı otopark) alanı lejantında, E: 3.00 H: serbest yapılanma şartlarına alınmasında ısrar edilmiş; Plan Açıklama Raporunda ise, açıklamalarımızın 3. maddesinde belirtilen protokol uyarınca ve 58 pafta, 1199 ada, 384 parsel numaralı ve m2 yüzölçümlü taşınmazın kaynak geliştirme projesi kapsamında değerlendirilmesinin amaçlandığı yinelenmiştir. Ayrıca: Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 385 no lu parsel Turizm+Ticaret Alanı ve yol, 384 parsel kısmen Turizm+Ticaret alanı ve kısmen de Park (zemin altı otopark), rekreasyon (zemin altı otopark) alanıdır. Turizm+Ticaret alanlarında; Otel, İş Merkezi, Rezidans, Ofis, Büro, alışveriş merkezi, sinema, tiyatro, eğlence merkezi, çok katlı mağaza, müze, kütüphane sergi salonu, kültür tesisleri, lokanta, restaurant, gazino, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda Ticaret kullanımı toplam emsale esas inşaat alanının %30 unu geçemez. Turizm+Ticaret alanlarında yapılanma koşulları E:3.00 H:serbest olup inşaat alanı 1199 ada 384 parsel ile 1199 ada 385 kadastral parselin brüt alanı üzerinden hesaplanacaktır ada 384 parselin Büyükdere caddesi cepheli bölümü söz konusu parsel üzerinde yapılacak tesis(ler) tarafından kullanılmak üzere rekreasyon alanı (zemin altı otopark) olarak belirlenmiştir. Enerji ihtiyacı yapılacak binalar içinde ayrılacak trafolardan karşılanacaktır. Avan proje onayından önce Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve ilgilileri arasında (alansal kullanımlar, yaya, taşıt, toplu taşıma araçları bağlantısı ve girişçıkışı, bina otopark işletme planı ile transfer merkezi kullanım protokolünün hazırlanması vb

6 gibi hususlar için) sağlanacak koordinasyon ile Ulaşım Daire Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 1/5000 ölçekli nâzım imar planına göre uygulama yapılabilir. Avan proje meriyetteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planından istikamet alınarak düzenlenecektir. Bu alan üzerinde yapılacak uygulamalar TOKİ nin uygun görüşü doğrultusunda İlçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. Alanın tamamı ilgili kurumlardan uygun görüş alınmak kaydıyla zemin altı otopark olarak düzenlenebilir. Metro istasyonuna zemin altından bağlantı yapılabilir. Uygulama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve 1. Hava Kuvvet Komutanlığı (Eskişehir), 15. Füze Üs Komutanlığından (Alemdağ/İstanbul) görüşleri alınacak ve bu görüşlere uyulacaktır. Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve bu görüşlere uyulacaktır şeklinde plan notları önerilmiştir. 9) İlgili teklif İstanbul Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğünün ısrarla tekrarladığı 1/5000 ölçekli meri planda parsel ölçeğinde tadilat gerektiren Şişli Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199ada, parsellerin E:3.00 H:serbest yapılanma şartlarında Turizm-Ticaret alanı ve kısmen de Rekreasyon (Zeminaltı Otopark) alanına alınmasına ilişkin İlgi teklif hakkında; Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün görüşlerinin dikkate alınması ve 1199 ada, 230 parselde bulunan tescilli eski esere komşuluğu nedeniyle Koruma Kurulunun görüşünün alınması gerekmekte olup, İstanbul un bütününe hizmet eden ve Şişli gibi yapı ve trafik yoğunluğunun çok nedeniyle ayrıca önem arz eden söz konusu alana, İlgi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının gün ve 4962 sayılı teklif ile ayrıcalıklı imar hakları talep edilmekte ve rezidans yapılması halinde gelecek olan nüfusun ihtiyacı olacak donatının ayrılması gerekmekte olup söz konusu teklifin yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı, Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı ve Transfer Merkezi donatılarını azaltıcı, mer i plan bütünlüğünü bozucu, meri imar planlarına, İstanbul İmar Yönetmeliğine ve 3194 sayılı imar kanununda tanımlanan Plan hiyerarşisine ve yargı kararlarına aykırı, çevreye emsal teşkil edici nitelikte olduğu Müdürlüğümüz görüşüdür şeklindeki görüşlerine rağmen söz konusu plan teklifi ilgili imar komisyonunun

7 Uygulama aşamasında tarihi eser bulunan 1199 ada, 230 parsele komşuluğu nedeniyle KTVK Bölge Kurulu görüşü alınacaktır plan notunun ilave edilmesi, Kamuya terki gereken kısımlar Yol, Rekreasyon alanı, Park vs kamuya terk işlemi yapılmadan uygulama yapılamaz plan notunun ilave edilmesi, Kamuya terk edilecek park alanın altına 3 kat otopark yapılacak (her katı m²) üstü ise yeşil alan düzenlenilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesine bila bedel terk edilecektir plan notunun ilave edilmesi, 7 nolu plan notunun son satırının iptal edilerek yerine TOKİ nin uygun görüşü doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır cümlesinin konularak yeniden düzenlenmesi, Maksimum E=2.50 H: serbest yapılanma şartlarında TAKS=0.40 (net parsel üzerinden hesaplanacaktır) 3 nolu plan notunda belirtilen E=3 ibaresinin iptal edilerek yerine E=2.5 ibaresinin konularak uygulanması, Bodrum katlar emsale dahil değildir plan notunun ilavesi ile tadilen uygun görülmüş ve Büyükşehir Belediye Başkanınca tarihinde aynen onanarak tarihleri arasında Harita Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır. (Ek-2) 10) TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, parsellere ait t.t.li 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı tadilatına yasal süresi içinde yapılmış söz konusu plan değişikliğinin iptal edilerek; konunun kurum kaynaklarını değerlendirme açısından değil, kentsel sağlık, güvenlik ve yüksek kamu yararı açısından planlama ilmi ve hiyerarşisi bütünlüğünde yeniden değerlendirilmesi istenmiştir. (Ek-3) 11) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının gün ve sayılı itirazlarında ise: - Madde 2 deki son cümlede yer alan Bu alanlarda ticaret kullanımı toplam emsale esas inşaat alanının %30 unu geçemez ibaresinin iptal edilmesi,

8 - Madde 4 deki plan notunun 1199 ada 384 parselin Büyükdere Caddesi cepheli bölümü, rekreasyon alanı (zemin altı otopark) olarak belirlenmiştir. Bu alanının zemin üstünde rekreasyon alanı düzenlenerek kullanım hakkı bila bedel İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilecektir şeklinde değiştirilmesi, - Madde 14 teki plan notunun Parsel alanının zemin altında birinci ve ikinci bodrum katlarda ticari fonksiyonlar yer alabilir. Üçüncü ve dördüncü bodrum katlar ise otopark olarak düzenlenecektir. Dördüncü bodrum katın m² sinin mülkiyeti kat irtifakı tesis edilmek suretiyle bila bedel İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilecektir şeklinde değiştirilmesi, - Madde 13 deki plan notunun Kamuya terki gereken kısımların kamuya terk işlemi yapılmadan uygulama yapılamaz şeklinde değiştirilmesi, - Madde 15 deki plan notunun son cümlesinde yer alan... (net parsel üzerinden hesaplanacaktır) ibaresinin iptal edilerek, bunun yerine rekreasyon alanının (zemin altı otopark) m² si düşüldükten sonra kalan alan üzerinden hesaplanacaktır şeklinde değiştirilmesi istenmiştir. 12) Yapılan bu plan değişikliğine itirazımıza herhangi bir yanıt alınamamışken tarihli ve 2263 sayılı meclis kararı ile Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, parsellere ait t.t.li 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı tadilatına yasal süresi içinde yapılmış itirazımızın reddine ve TOKİ itirazları ve yeni önerilerinin kabulüne ilişkin olarak parsel bazında yapılan t.t. 1/5000 ölçekli yeni bir plan tadilatı kamu idaresinin planlama ile sorumlu teknik birimlerin bütün uyarılarına rağmen yürürlüğe sokulmuştur. (Ek-4) II- Yargılama konusu idari işlem şekil, sebep, konu ve maksat açısından hukuka aykırıdır. 1) Yargılama konusu plan değişikliği amaç ve içerik bakımından bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanmamakta; yapılan işlemler ve alınan kararlar kamu ve toplum yararına, hukuk devletinin temel ilkelerine aykırı bulunmaktadır. Düzenleyici işlem yapma yetkisi ile donatılmış ilgili kamu otoriteleri bu yetkilerini, ilgili idarelerin kuruluş kanunları ile belirlenmiş görev, yetki ve sorumluluklarını aşarak hatalı ve kamu yarına aykırı olarak kullanmışlardır.

9 Anayasa ve yasalarımızla güvence altına alınmış olan hukuk devletinin, kamu kudretinin hukuk kuralları ile sınırlandırılması olduğu, hukuk devletinde düzenleyici işlem yapma yetkisi ile donatılmış kamu otoritelerinin, kendilerine tanınmış yetkiyi kamu hizmetinin etkin, verimli ve kamu yararına uygun gerçekleştirmek için kullanması gerektiği; hukuk devletinin gereklerinden biri olan, yönetilenlerin kendileri ile ilgili olarak idarenin izleyeceği usulü önceden bilmesi ve buna uygun davranması anlamına geldiği; hukukun, idarenin takdirine ve yetkisine bıraktığı konuların, idare tarafından önceden çıkarılan idari metinlerle düzenlenmesi demek olan düzenli idare ilkesinin (idarenin yasallığı) de, hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi için gerekli ilkelerden biri olduğu; hem yönetimin iyi işlemesini, hem de yönetimin yönetilenlere karşı eşit uygulamada bulunması gerekli olduğu ilkesi gibi temel hukuksal ilkelere karşın; Dilekçemizin I. bölümü ve özellikle 3. maddesi incelendiğinde; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan protokol ve bu protokol gereği yapılan dava konusu plan değişikliklerinde bu temel hukuk devleti ilkelerine uyulmadığı; Hiçbir bilimsel, teknik gerekçe göstermeden ve kamu ve toplum yararı doğrultusunda hiç bir açıklama yapmadan ve aksine sadece kar amaçlı bir kaynak geliştirme projesi adına ve rantçı bir şirket mantığıyla denetlemekle sorumlu oldukları bütün düzenleyici işlem ve kurallara aykırı davranıp ve planlama ve uygulamadaki eşitlik ilkesini de ihlal ederek son derece ayrıcalıklı imar hakları getirilmiş olduğu ve bu konuda ilgili uzman müdürlüklerin defalarca tekrar edilmiş uyarı ve görüşlerine ısrarla uyulmadığı görülecektir. Üstelik bu ayrıcalıklı, planlama da eşitlik ilkesine aykırı imar hakları sadece kamu mülkiyetindeki alanlar geçerli kılınmamış; ilgili Protokol kapsamı dışında kalan ve Galatasaray Spor Kulübü derneği adına kayıtlı bulunan 385 parsel de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca onama sınırı içerisine alınarak aynı ayrıcalıklı imar haklarından yararlandırılmış ve bir başka eşitsizlik ve usulsüzlük durumu yaratılmıştır. 2) Dava konusu plan değişikliği plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozacak nitelikte olup; imar kanun ve mevzuatı ile şehircilik bilim ve ilkelerine, yargı kararlarına, kamu ve toplum yararına aykırı ve emsal teşkil edicidir.

10 3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik, Nâzım İmar Planı Değişikliği nin kabul ve onay aşamaları konularını hükme bağlamıştır. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3. maddesinde Nâzım İmar Planı Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Yönetmeliğin 3. maddesinin 6. bendi ise Plan Değişikliği terimini Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir şeklinde açıkça tanımlamaktadır. Yargı konusu plan değişikliğine ait plan notlarında 1/5000 ölçekli nâzım imar planına göre yapılacak avan projeye göre uygulama yapılacağı açık olarak belirtilmektedir. Getirilen bu plan hükmü, 3194 sayılı kanun ve yönetmeliklerine 1/5000 ölçekli plan üzerinden avan projeye göre uygulama yapılamayacağı yönünde alınmış Danıştay kararlarlarına ve meri 1/5000 ölçekli planın 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı yapılmadan uygulama yapılamayacağına ilişkin genel hükümlerine de açıkça aykırıdır. Sayın mahkemenizce dilekçemizin I. bölümünde yer alan açıklamalar incelendiğinde dava konusu planlama sürecinin bütün aşamalarında, imar kanunu, şehircilik bilimi ve kuralları ile plan değişikliği yapılabilmesi ile ilgili mevzuatın hiçbir koşuluna uyulmadığı; t.t. 1/5000 ölçekli nâzım imar planı tadilatı ve plan notları ile getirilen değişikliklerinin bölgenin tümü için geçerli ve yürürlükte bulunan onanlı 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ve Çevresi Revizyon Nâzım İmar Planının bütünlüğünü yok ettiğini; kamusal ve kentsel kullanışlara ayrılmış bulunan bu önemli alanda ayrıcalıklı imar hakları getirildiğini, yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunun artırıldığını, kentsel ve kamusal donatıların yok edildiğini, plan hiyerarşisine ve yargı kararlarına aykırı olduğu ve çevreye emsal teşkil edici nitelik taşıyacağı tespit edilecektir. SONUÇ VE İSTEM

11 Yargılama konusu kararın hukuka aykırı olması ve idari işlemin uygulanması durumunda telafisi güç zararların doğacağı açık olduğundan öncelikle olarak YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, parsellere ait t.t.li 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı tadilatına yasal süresi içinde yapılmış itirazımızın reddine ve TOKİ itirazının kabulüne ilişkin olarak parsel bazında yapılan t.t. 1/5000 ölçekli nâzım imar planı tadilatının İPTALİNE, Sayın Mahkemenizce yürütmenin durdurulması kararı verilmesi durumunda veya gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılması ve tamamlayıcı açıklamalarımızla kanıtlarımızı sunmamız için süre verilmesine, Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. Davacı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Vekili Av. Ş. Can Atalay Ekler: 1) tarihli Büyükşehir Belediye Meclis Kararı 2) tarihli Büyükşehir Belediye Meclis Kararı 3) İtiraz dilekçemiz 4) tarihli Büyükşehir Belediye Meclis Kararı

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır.

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır. 9.17. Park Otel Plan onama sınırı içerisindeki alanla ilgili, ilk olarak TC Kültür Bakanlığı GEEAYK nın 11.2.1978 gün ve 1027031 sayılı kararı ile korunması gerekli bir yapı olmadığı kararı verilmiştir.

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

tarihli Ataşehir planları paralelinde, bu kez 15.06.2009 tasdik tarihli bu yeni çevre düzeni planında 1. Derece Merkez olarak gösterilmiştir.

tarihli Ataşehir planları paralelinde, bu kez 15.06.2009 tasdik tarihli bu yeni çevre düzeni planında 1. Derece Merkez olarak gösterilmiştir. 9.7. Ataşehir Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi, Ataşehir Projesi nin doğu ve batı bölgelerini kapsayan 23.07.1990 t.t. 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı uyarınca Ataşehir arsaları üzerinde 1990 lı yıllarda

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Yürütmenin Durdurulması istemlidir. Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul Nöbetçi İdari Mahkemesi Başkanlığı na; DAVACI : VEKİLİ: DAVALI: TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır

Detaylı

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI GENEL HÜKÜMLER: 1- DONATI ALANLARI KAMUNUN ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ. 2- EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, DİNİ TESİS, RESMİ TESİS (EMNİYET,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ)

DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ) T. C. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/778KARAR NO : 2013/1084 DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ) 2- TMMOB MİMARLAR ODASI(İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ)3- TMMOB ŞEHİR PLANCILARI

Detaylı

EPOS GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME A.Ş. TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI TORUN CENTER PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

EPOS GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME A.Ş. TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI TORUN CENTER PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EPOS GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME A.Ş. TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI TORUN CENTER PROJESİ DEĞERLEME RAPORU 2014-019-GYO-001 [15.08.2014] İÇİNDEKİLER 1 ŞİRKETİ VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER...

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap.

Detaylı

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER:

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 1-1/1000 ölçekli E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu

Detaylı

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı 9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı Şubat 2008 de Mecidiyeköy deki eski likör fabrikası arazisinin Toplu Konut İdaresi nin (TOKİ) iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından

Detaylı

KARAR- Hususları belirlenmiş olup, söz konusu teklifin "onayıma ilişkin İmar ve Baymdırhk Komisyonu rapora oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR- Hususları belirlenmiş olup, söz konusu teklifin onayıma ilişkin İmar ve Baymdırhk Komisyonu rapora oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ et-i Karar N0:2455 10.10.200 6 KARAR- Mamak İlçesi 36486 ada 5 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Detaylı

Karar N0:1119 13.04.2007 - KARAR-

Karar N0:1119 13.04.2007 - KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1119 13.04.2007 - KARAR- Yenimahalle İlçesi 16190 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin tadilen onayına ilişkin İmar

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü Sayı: 10395726/ Konu: 1/25.000 ölçekli N.İ.P değişikliği K EXP02016 201 / BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya İli, Muratpaşa

Detaylı

9.16. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanının Yenileme Alanı İlan Edilmesi

9.16. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanının Yenileme Alanı İlan Edilmesi 9.16. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanının Yenileme Alanı İlan Edilmesi Beyoğlu Perşembepazarı tarihi, doğal ve kültürel özellikleri ile bir dünya mirası olan İstanbul un tarihi geçmişi, kent içindeki

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- ŞİŞLİ İLÇESİ 1199 ADA 384 PARSEL TORUN CENTER PROJESİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME

Detaylı

9.15. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı

9.15. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı 9.15. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı Beyoğlu Perşembepazarı bölgesi İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu nun 05.02.1992

Detaylı

ESAS NO : 2007/2393 DAVACILAR VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYENLER : 1-) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi. 2-) TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

ESAS NO : 2007/2393 DAVACILAR VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYENLER : 1-) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi. 2-) TMMOB Peyzaj Mimarları Odası DAVACILAR VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYENLER : 1-) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi VEKİLİ : Av. M. Fevzi ÖZLÜER Konur Sok. 4-3 Kızılay / 2-) TMMOB Peyzaj Mimarları Odası VEKİLİ : Av.Emre Baturay

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

Ali Sami Yen Stadı Arsası 58 Pafta 1199 Ada 384 Parsel, Büyükdere Caddesi, Dikilitaş, Şişli, İstanbul DEĞERLEME RAPORU.

Ali Sami Yen Stadı Arsası 58 Pafta 1199 Ada 384 Parsel, Büyükdere Caddesi, Dikilitaş, Şişli, İstanbul DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEME RAPORU Ali Sami Yen Stadı Arsası 58 Pafta 1199 Ada 384 Parsel, Büyükdere Caddesi, Dikilitaş, Şişli, İstanbul 31 Aralık 2010 Rapor No: 2010/TGYO/020 1 DEĞERLEME RAPORU ÖZETİ - Değerlemeyi Talep

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

Viçe Çevre Kültür ve Barış. Şenliği ndeydik

Viçe Çevre Kültür ve Barış. Şenliği ndeydik Viçe Çevre Kültür ve Barış Şenliği ndeydik spoisthaberler TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni Eylül/Ekim - 2013 01 Eylül tarihinde Rize, Fındıklı da gerçekleştirilen Viçe Çevre

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ MERSIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI IMAR YONETMELIGI Haziran 2010 08/07/2010 i MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK MADDE1.01 MADDE1.02 MADDE1.03 Amaç

Detaylı