T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 9 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 9 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI"

Transkript

1 T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 9 29/11/2013 Öz:I.Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat da Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda yaptığı Kasım ayı olağan Genel Kurul toplantısında alınan Genel Kurul kararı ile komisyonlarımıza havale edilen, Meski Genel Müdürlüğü 1.Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği komisyonlarımızda Kasım 2013 tarihlerinde yapılan toplantılarda görüşülerek aşağıdaki kararları almıştır. 1-Yönetmeliğin başlığının MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK olarak değiştirilmesine. 2-Tüm maddelerdeki Hukuk Müşavirleri ifadelerinin Hukuk Müşaviri olarak düzeltilerek birkaç Hukuk Müşaviri ifadesinin kaldırılmasına madde f fıkrasında madde içeriğindeki kadrolu ve sözleşmeli Hukuk Müşavirleri ibaresinin kadrolu Hukuk Müşaviri olarak değiştirilmesine maddenin 1. Fıkrasında 1. Hukuk Müşaviri görevlerini, Hukuk Müşavirleri ve avukatlar dava ve icra takiplerini Genel Müdür adına yapar ekinin kaldırılarak aynı maddenin ikinci fıkrasının Müşavirliğin çalışmalarını 1. Hukuk Müşaviri düzenler. Kendisinin bulunmadığı zamanlarda, bu görev, Hukuk Müşaviri, Müşavirinde bulunmadığı zamanlarda Genel Müdürün tayin edeceği avukat tarafından yerine getirilir. olarak değiştirilmesine madde başlığının 1. Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları olarak değiştirilerek aynı maddenin ( c ) fıkrasındaki mart ayının ocak ayı olarak düzeltilmesine, bu faaliyet raporu 6 şar aylık dönemler halinde hazırlanır cümlesinin çıkarılmasına ve yine aynı maddeye 2. Ci fıkra eklenerek 1. Hukuk Müşavirinin sorumluluğunun düzenlenmesine, 6-9. madde başlığının Hukuk Müşavirinin görev yetki ve sorumlulukları şeklinde yeniden düzenlenmesine, eski madde içeriği kaldırılmasına, üç madde halinde olan sorumlulukların ilgili maddeler altına 2. Fıkra olarak eklenmesine, 7-9. maddenin eski halinde ı fıkrası olarak yapılan düzenlemenin yönetmelik sistematiği açısından avukatların görev yetki ve sorumluluklarını içeren 10. Maddenin 1. Fıkrasına eklenmesine, madde tamamen kaldırılmasına ve 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve avukatların görev yetki başlıklarını içeren Maddelere sorumluluk adı altında 2. Fıkra olarak eklenmesine, 9-Avans işlemleri başlıklı 21. Maddenin 4. Fıkrasının ikinci cümlesinin bu tutar her yıl Maliye Bakanlığının Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde yayımlanan limite göre belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır. Şeklinde düzenlenmesine, maddenin 1. Fıkrasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi çıkarılarak ( sözleşmelilik ), Hukuk Müşavirinin eklenmesine, Meski Genel Müdürlüğü 1.Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin her iki Komisyonumuz tarafından incelenmesi sonucu yukardaki maddelerde belirlenen düzeltilmiş şekli ile kabulüne Plan Bütçe ve 1

2 Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları tarafından oybirliği ile karar verilerek Genel Kurulun onayına sunulmuştur. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: Gündemin 3. maddesini oluşturan, MESKİ Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin Komisyon raporları doğrultusunda aşağıdaki şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEŞKİLAT GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (bundan böyle kısaca MESKİ olarak anılacaktır) 1. Hukuk Müşavirliğinin, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2- Bu Yönetmelik; MESKİ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğinin; MESKİ Genel Müdürlüğü adına yargı mercilerinde dava ikame edilmesi, MESKİ Genel Müdürlüğüne karşı açılmış davalarda MESKİ Genel Müdürlüğünün savunulması, MESKİ Genel Müdürlüğü adına icra takibi yapılması, MESKİ Genel Müdürlüğüne karşı açılan icra takiplerinin yürütülmesi, hukuki mütalaada bulunulması ile ilgili esas ve usuller ile 1. Hukuk Müşavirliğinin teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların görev ve yetkileri ile ilgili esas ve usulleri kapsar. Dayanak MADDE 3- Bu Yönetmelik, 2560 sayılı İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Tanımlar MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen; a) Genel Müdürlük: MESKİ Genel Müdürlüğünü, b) Genel Müdür: MESKİ Genel Müdürünü, c) Birim: MESKİ Genel Müdürlüğü birimlerini, d) Müşavirlik: 1. Hukuk Müşavirliğini, e) 1. Hukuk Müşaviri: 1. Hukuk Müşavirini, f) Hukuk Müşaviri: 1. Hukuk Müşavirliğinde çalışan kadrolu hukuk müşavirini, g) Avukat: 1. Hukuk Müşavirliğinde çalışan kadrolu idare avukatını, h) Büro personeli: 1. Hukuk Müşavirliği bürosunda çalışan şef ve memurları, ı) Müşavirlik personeli: 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri, avukat ve büro personelini, ifade eder. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE 5-MESKİ 1. Hukuk Müşavirliği İdari Teşkilatı; 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Avukatlar ve diğer Hukuk Bürosu (Hukuk Kalemi) personelinden oluşur. Bağlılık MADDE 6- (1) 1. Hukuk Müşavirliği, doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak faaliyetlerini yürütür; dava ve icra takiplerini Genel Müdür adına yapar. (2) Müşavirliğin çalışmalarını 1. Hukuk Müşaviri düzenler. Kendisinin bulunmadığı zamanlarda, bu görev, hukuk müşaviri, müşavirin de bulunmadığı zamanlarda Genel Müdürün tayin edeceği avukat tarafından yerine getirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 1.Hukuk Müşavirliğinin Görevleri: MADDE 7- Müşavirliğin görevleri şunlardır: a) Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak, b) İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli, idari ve mali kaza mercileri ile hakem veya hakem heyeti nezdinde takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak, c)davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri ile temyiz, tashihi karar ve itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda, Genel Müdürlüğe görüş bildirmek, Genel kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre gereğini yapmak, ç)1. Hukuk Müşavirinin katılması gereken komisyonlara iştirak etmek, d)genel Müdürce gönderilmesi halinde, İdarenin görevleri hakkında, ilgili birimlerce hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılar hakkında görüş bildirmek, g)iş, Sosyal Sigortalar, Sendikalar, Grev ve Lokavt kanunlarının tatbikinden dolayı, idare lehine veya aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların, yargı mercileri vasıtası ile veya hakem kanalıyla hallini sağlamak, Genel Müdürün vereceği yetki ve direktif dahilinde iş uyuşmazlıklarının hallinde idareyi temsil etmek, ğ)idarenin faaliyetlerinde hukuki aksaklık tespit edilmesi halinde, Genel Müdürlüğe bilgi vermek ve konuyu ilgili birim amirine iletmek, h)yılda en az bir defa, Genel Müdürlük birim başkanlıklarının da katılımı ile önerilerin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek, ı)teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak 1. Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen tazmin raporları hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak ve açılan ceza davalarına müdahil sıfatı ile katılmak, i)genel Müdürlüğe gelen her türlü adli tebligatı almak, tebliğlerin cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak, j)toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine katılmak ve Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek, k)dava ve icra takipleri ile sair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek, Genel Müdürlüğe sunmak, l)kamulaştırma, tesis, hak ve imtiyazlarla ilgili her türlü çalışmalarda, ilgili dairelerle işbirliği yapmak, m)genel Müdürlükçe verilecek diğer hukuki görevleri ifa etmek. 3

4 1. Hukuk Müşavirinin Görev,Yetki ve Sorumlulukları MADDE 8-1.) 1.Hukuk Müşavirinin Görev ve Yetkileri şunlardır: a)7 nci maddede belirtilen görevleri bizzat yapmak veya yaptırmak, b)müşavirlik personelinin hizmet içi eğitimini sağlamak, c)1.hukuk Müşavirliğini yönetmek, hukuk müşaviri, avukat ve büro personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, her sene (Ocak) ayında bir evvelki takvim yılına ait 1. Hukuk Müşavirliğinin Genel durumu hakkında hazırlanacak Yıllık raporu Genel Müdürlüğe sunmak, ç)müşavirlik personelinden gelen evrakı incelemek, varsa eksiklerini tamamlatmak üzere gereğini yapmak, d)belli bir konuya ait mevzuatın müşavirlik personeli arasında değişik biçimlerde anlaşıldığı veya yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak, e)müşavirlik bürosundaki işlerin düzenli ve iyi bir şekilde yürütülmesini, evrak ve dosyaların ve demirbaş eşyanın gereği gibi muhafazasını, işlemlerin normal süreler içinde yürütülüp sonuçlandırılmasını izlemek ve sağlamak, f)müşavirlikle ilgili yapılacak harcamaları tetkik ederek, harcama yetkilisi olarak imzalamak. 2-)1.Hukuk Müşaviri; kendisine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından Genel Müdüre karşı sorumludur. Hukuk Müşavirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 9-1) Hukuk Müşavirinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: a)müşavirlik ile ilgili görevlerin yürütülmesinde 1.Hukuk Müşavirine yardımcı olmak, b)1.hukuk Müşaviri tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve sonucunu 1.Hukuk Müşavirine bildirmek, c)kanun, tüzük, yönetmelik vs. mevzuatı incelemek, değişikleri takip etmek, şefleri bilgilendirmek. 2-)Hukuk Müşaviri, kendisine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, Genel Müdüre ve 1.Hukuk Müşavirine karşı sorumludur. Avukatların Görev Yetki ve Sorumlulukları Madde 10-1)İdare avukatları yıllık bütçe ve kadro cetvelinde belirtilen kadrolara tayin olunan avukatlar ile ilgili kanun hükümlerine göre çalıştırılan avukatlardır.1. Hukuk Müşavirliğine ait iş hacminde çoğalma meydana geldiğinde ve mevcut hukuk müşaviri ve avukat kadrosu ile işlerin takibi ve sonuçlandırılmasında zaman kaybına uğrayacağı ve bundan idarenin zarar göreceği anlaşılırsa ilgili prosedürün tamamlanmasına müteakip bir kısım icra takiplerinin serbest çalışan avukatlar kanalıyla yürütülmesine Yönetim kurulunca karar verilebilir. Vekâlet verilen avukatlara icra takip dosyası tevdiinde uygulanacak yöntem ve bunların denetimi 1. Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir yönerge ile belirlenir. Avukatların Görev ve yetkileri şunlardır: a)1. Hukuk Müşaviri tarafından tevdi edilen dava ve icra dosyalarını teslim almak. 4

5 b)idare aleyhine açılan dava ve icra takipleri ile idare tarafından açılmış bulunan dava ve icra takiplerini idare adına yürütmek. c)tanzim edilecek dosyalarda, işin kendilerine tevdiini gösteren vesika, verdikleri dilekçe ve layiha suretleri ile karşı tarafın verdiği dilekçe, evrak ve vesikaları bulundurmak. ç)tevdi edilen işler hakkında, 1. Hukuk Müşaviri ile istişare ederek mütalaasını almak. d) İşlemler hakkında izahat ve belge isteklerini, 1. Hukuk Müşaviri kanalı ile ilgili birime bildirmek. e)tevdi olunan işlerin, mevzuat çerçevesinde izlenip soruşturulmasını, dosyaların sıhhatli, muntazam ve tamam olmasını sağlamak. f)dava veya icra takiplerinde, dosyaların dizi pusulasını tutmak, g)kendisine dava ve icra takibi ile ilgili iş tevdi edilen hukuk müşaviri veya avukat işi öncelikle zamanaşımı ve diğer usulü işlemler bakımından gözden geçirerek en kısa süre içerisinde gereğini yapar. Dava ve icra takipleri ile ilgili işlerin yapılması ve takibi zorunludur. ğ)hukuk Müşaviri ve Avukatlar takip ettikleri dava, icra işlerinin her yılın Aralık ayı itibari ile son safhasını gösterir birer liste tanzim ederek en geç ocak ayı sonuna kadar Hukuk Müşavirliğine verirler. 1. Hukuk Müşaviri, bu listelere göre hazırlayacağı raporu Genel Müdürlüğe sunar. h)1. Hukuk Müşavirinin tevdi ettiği mütalaaların ön incelemesini yapmak, ı) Amirlerince tevdi edilecek diğer görevleri yerine getirmek. 2-) Avukatlar kendilerine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından, Genel Müdüre, 1.Hukuk Müşavirine ve Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar. 1.Hukuk Müşavirliği Bürosunun Görev Yetki ve Sorumlulukları MADDE Hukuk Müşavirliği Bürosunun Görev ve Yetkileri şunlardır: a) 1. Hukuk Müşavirinin emri, gözetimi ve denetimi altında kurulan bütün haberleşme yazı evrak ve dosya işlerini yürütmek, b) Müşavirliğe ait evrak ve dosyaları, kitap, dergi ve Resmi Gazeteler ile demirbaş eşyayı tanzim ve muhafaza etmek, c) 1.Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri veya avukatlarca alınan ifadelerde zabıt kâtipliği yapmak, ç) Görev nedeniyle öğrenilen hususları gizli tutmak, d)müşavirliğe ait rapor, evrak, vesika ve sairenin asıl ve örneklerini 1. Hukuk Müşavirinin emir ve izni olmaksızın, Genel Müdürlük dışında makam ve şahsa vermemek, e)1. Hukuk Müşavirliğine ait yazı ve dosyaları, Müşavirlikçe kabul edilen dosyalama sistemine göre tanzim ve tasnif etmek, f)müşavirliğe ait yazışmaları, evrakı, dosyaların tasnifini ve defterlerin tutulmasını düzenlemek, g)dava ve icra takipleri için esas defterlerini tutmak, ğ)işi biten dava ve takip dosyalarını arşiv kayıt sistemine uygun olarak hıfza kaldırmak. h)müşavirliğe gelen her türlü adli tebligatı almak, usulüne uygun kaydını yapmak ve gereği için 1. Hukuk Müşavirine sunmak, ı)1. Hukuk Müşavirinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 2-)Büro personeli, kendilerine verilen görevlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından 1.Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar. 5

6 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 1. Hukuk Müşavirliği Çalışma Esasları Mütalaa ile İlgili Esaslar MADDE 12 (1) Birimlerce bir konu hakkında, müşavirlik görüşünün alınmasına gerek görüldüğü takdirde, keyfiyet bir yazı ile Genel Müdürlüğe arz olunur. (2)Mütalaa taleplerinde, hukuki problemin ilişkin olduğu hadise ve hukuki olarak tereddüde düşülen husus açık ve anlaşılır bir şekilde izah edilir, meseleye ilişkin evrak, mütalaa talep yazısına eklenir ve görüş isteyen birim konuya ilişkin kendi teknik bilgilendirme açıklamasını ve görüşünü de ekler. (3)Bir kamu görevlisinin liyakati itibariyle görevi kapsamında zaten bilmesi gerekli olan veya yapması gereken çalışmayla bilmesi mümkün bulunan hususlar ile mevzuatın açık olduğu durumlarda mütalaa talebinde bulunulamaz. Ancak mevzuatta sarih olmayan hususlarda veya mevzuatta farklı hükümlerin bulunması nedeniyle müşahhas olaya hangi hükmün tatbik edileceği hususunda tereddüt hâsıl olması halinde mütalaa talebinde bulunulabilir. (4)İdari İşlem niteliğinde görüş talebinde bulunulamaz. (5)Sözlü müracaat ile yazılı mütalaa istenmez. (6)1. Hukuk Müşaviri, mütalaa dermeyanında bizzat kendisi bulunabileceği gibi, kendi nezaretinde meseleyi tetkik edip mütalaayı hazırlamak üzere hukuk müşavirini, bir veya birkaç avukatı görevlendirebilir. (7)Hukuki görüşler istişâri nitelikte olup; bağlayıcı nitelikte değildir. İlgili birimler hukuki görüşleri değerlendirerek gereğini ifa ederler. (8)1. Hukuk Müşavirliği, kendisine gelen yazı veya dosyayı inceleyerek görüşünü Genel Müdüre arz eder. Mütalaanın gecikmesi MADDE 13- Birimlerce yazılı mütalaa alınması nedeniyle, gecikme hallerinde, diğer birimler müşavirlik ile görüşüp olayı izah ederek istişarede bulunabilirler. İstişare üzerine alakalı birimce hazırlanacak yazılı metin müşavirlikçe parafe edilir. Eksik belgelerin istenmesi MADDE 14-(1)1.Hukuk Müşavirliğince mütalaa verilmesi istenilen konu ve yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgiye gerek görüldüğü takdirde ilgili birim ile doğrudan doğruya temas edilir. İlgili birim 1.Hukuk Müşavirliğinin isteklerini süratle cevaplandırmakla ve talep edilen belgelerin asıllarını veya tasdikli suretlerini göndermekle yükümlüdür. (2)Müşavirliğe noksan ve yanlış bilgi ve belge verilmesinden, bunları veren birimin ilgili elemanları yetki derecelerine göre sorumludur. 1. Hukuk Müşavirliğince yapılacak İşler MADDE 15- (1) 1. Hukuk Müşavirliğince yapılacak işler şunlardır: a) 1. Hukuk Müşavirliğine gelen evrak, bu işle görevlendirilen memur tarafından teslim alınır. Kayıt işlemleri yapılır. Varsa evveliyatı ile birleştirilerek 1. Hukuk Müşavirine verilir. b) 1. Hukuk Müşaviri evrakı inceledikten sonra, ya bizzat kendisi cevap hazırlar veya gerekli göreceği talimatı evrak üzerine işaret ettikten sonra tensip edeceği hukuk müşaviri veya avukat veya memura iade eder. Memur evrakı ilgisine imza mukabilinde verir. 6

7 c) Kendisine evrak havale edilmiş olanlar bu evrakın gereğini yaparlar. Acele ve süreli işler öncelikle bakılır. Mütalaayı gerektiren konularda 1. Hukuk Müşavirinin görüş ve mutabakatı alınarak, hazırlanan evrak düzenleyen tarafından parafe edilir ve 1. Hukuk Müşavirinin imzasına sevk edilir. ç) 1. Hukuk Müşaviri gerekli hallerde cevabın hazırlanmasından evvel Genel Müdürlüğe bilgi verir. d) Evrak imzalandıktan sonra, bunları teslim alan memura iade edilir. Memur, eklerinin tamam olup olmadığını kontrol ettikten sonra sevk işlemini yapar. İşin mahiyetine göre evrakın takibi yapılır. B-Dava ve İcra Takiplerine İlişkin Esaslar MADDE 16- (1) İdare tarafından adli, idari ve mali yargı mercilerinde dava açılması veya icra takibi yapılması Genel Müdürlük Makamının emri ile olur. Şöyle ki; a)yasal yola başvurulmasını isteyen birim tarafından konu, açıklayıcı bir yazı ile Makama arz edilir. Açıklayıcı yazıda, yasal yola başvurulması istenen hususun ne olduğu, aleyhine yasal yola başvurulacak gerçek veya tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların tam isim, unvan ve adresleri, ilgili birimin konu hakkındaki görüşleri açıkça yazılarak gerekli belgelerin aslı veya tasdikli örnekleri de yazıya eklenir. b)bilgi ve belgelerin eksik olması halinde; evrak, tekemmül ettirilmek üzere ilgili birime iade edilir. Eksik belgeler tekemmül ettirilerek yeniden gönderilmedikçe Müşavirlik tarafından yasal yola başvuru işlemleri başlatılmaz. c)makam Emri alınmadan gönderilmiş olan yasal yola başvuru talep yazıları, Müşavirliğin görüşü belirtilmek suretiyle Makam Emri alınarak gönderilmesi için ilgili birime iade edilir. (2)1. Hukuk Müşavirliği, bir davanın açılmasını veya icra takibinin yapılmasını faydasız gördüğü takdirde, keyfiyeti gerekçeleriyle Genel Müdürlüğe arz eder. (3)Kesinleşen ilamların icra takibine konulması ve idare aleyhine açılmış bulunan dava ve icra işlerinin takibi, Genel Müdürlükten ayrıca izin alınmaksızın 1. Hukuk Müşavirliğince yürütülür. Kanun yollarının tüketilmesi Madde 17- (1)Dava ve icra takipleri hakkında tüm kanun yolları tüketilir. (2) Dava ve icra takipleri hakkında kanun yollarına gidilmemesi, feragat, kabul, sulh yoluyla halli, kazanılması şüpheli konularda dava açılmaması ve temyizden sarfınazar edilmesi, Yönetim Kurulunca alınacak karara bağlıdır. Yönetim Kurulu bu yetkisini Genel Müdür e devredebilir. 3) Tashihi karar, iadei muhakeme ve itiraz yoluna gidilmesi için, kanuni sebeplerin mevcut olup olmadığının tespiti, davayı takip eden hukuk müşaviri veya avukata aittir. Davayı takip eden hukuk müşaviri veya avukat, bu durumu 1. Hukuk Müşavirine bildirir. 1. Hukuk Müşaviri konuyu gerekçesiyle Genel Müdürlüğe arz eder ve alınacak talimat dairesinde gereği yapılır. Adresin Bulunmaması MADDE 18- (1) İdarece açılmış alacak davalarında, davalının adresinin meçhul kalması sebebiyle, ilanen tebligat masraflarının alacak aslını aşması halinde, Müşavirlik davayı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre müracaata bırakıp bırakmamak hususunda yetkilidir. (2) İcra safhasında, bütün araştırmalara rağmen adresi meçhul kaldığından idare alacağının tahsilini kabil olmaması halinde, bu alacak Yönetim Kurulu kararı ile terkin olunabilir. 7

8 Sonuçlanan Dosyalar MADDE 19- Davalar kesin sonuca bağlanınca, avukatlar ve hukuk müşaviri durumu 1. Hukuk Müşavirine bildirirler ve tebliğ muamelesi yapılmasına lüzum görülenlerin tebliğ ve icra işlemlerini takip ederler. Aciz Vesikası MADDE 20- ( 1) Aciz vesikasına bağlanan takiplerde, borçluların mal iktisap edip etmedikleri zaman zaman araştırmak ve icabında İcra İflas Kanununun 143 üncü maddesi gereğince işlem yapılmak üzere, bu vesikalar takibin yapılmasını istemiş olan birime tevdi olunur. (2) Borçlunun vaziyeti veya alacağın azlığı dolayısıyla yukarıdaki fıkra dairesinde işlem yapılmasına gerek görülmeyen aciz vesikalarına dayanan alacaklar, Yönetim Kurulu Kararı alınarak terkin olunabilirler. Avans İşlemleri MADDE 21- (1) Dava ve icra masraflarının tahmini bedeli, işlerin seri yürütülebilmesi için önceden avans olarak alınabilir. (2)1. Hukuk Müşaviri ve müşavirlik personeli, dava veya icra takiplerinin masraflarını karşılayacak kadar avans alabilirler. (3)Hukuk müşaviri, avukat ve büro personeline avans verilmesi 1. Hukuk Müşavirinin yazılı iznine bağlıdır. 4)Alınacak avans, dava ve icra takibi giderlerinin tahmini tutarı kadar olup, ,00TL yi geçemez. Bu tutar her yıl Maliye Bakanlığının Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde yayımlanan limite göre belirlenen yeniden değerlendirme oranında arttırılarak uygulanır. (5)Dava ve icra masrafları için alınan avans en geç bir ay içerisinde kapatılır. Ay içerisinde önceki avanslar kapatılmak kaydı ile birden fazla avans alınabilir. Vekâlet Ücretlerinin Dağıtımı MADDE 22- (1) Hukuk müşavirinin ve avukatların takip ettikleri dava ve icra takiplerinde mahkemeler, icra daireleri, Danıştay ve Yargıtay gibi idari ve adli yargı mercilerince, idare ve avukat lehine takdir olunarak tahsil edilen vekalet ücretleri, Avukatlık Kanunu ve 659 ve 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk müşaviri, 657 sayılı DMK. ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan avukatlara limit dâhilinde eşit olarak ödenir. (2) Emanet hesabında toplanan vekâlet ücreti, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde 6 aydan fazla fiilen görev yapmış olmak şartı ile müşavirlikte çalışan 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşaviri ve avukatlara dağıtılır. 3) Limit dışı kalan ve yılı içerisinde ödenmeyen vekâlet ücretleri hakkında 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. 8

9 BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Kimlik Belgesi MADDE Hukuk Müşaviri ve müşavirlik personeline Genel Müdür tarafından imzalanmış ve idarenin mührünü taşıyan fotoğraflı birer kimlik belgesi verilir. Gerektiğinde veya istenildiğinde kimlik belgesinin gösterilmesi mecburidir. Yürürlük MADDE 24- Bu Yönetmelik, MESKİ Genel Kurulu nun kabulü ile yürürlüğe girer ve bundan önceki Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğini yürürlükten kaldırır. Yürütme MADDE 25- Bu Yönetmelik hükümlerini, Genel Müdür yürütür. 9

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ (01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 -

Detaylı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİGİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİGİ 1/7 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİGİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu Yönetmeliğin amacı, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği merkez teşkilatının, görev

Detaylı

HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI

HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Bu Esaslar, 26.09.2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 09/05/2005 Karar No. : 5 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Teftiş Kurulunun kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Meram Belediyesinin bünyesinde bulunan tüm birimlerin verimli,

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesinin bünyesinde

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :105 Dairesi :Özel Kalem Müdürlügü Karar Tarihi :02.06.2015 Birimi : Evrak No : Geliş Tarihi :25.05.2015 Birleşim :1 Konusu :TEFTİŞ KUR.YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin Amacı, Avcılar Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce

Detaylı

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/02/2015 KARAR NO: 2015-45 Belediyemiz hudutları içerisinde yaşayan kendine bakamayacak durumda olan, yaşlı ve özürlü vatandaşlarımıza sosyal

Detaylı

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5987 SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2012 No : 2012/4096 Dayandığı K.H.K. nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659

Detaylı

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981 tarih

Detaylı

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA BELEDİYESİ Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Bu Yönetmelik, Yalova Belediyesi nin Kuruluş, Teşkilat,Görev ve Çalışma esaslarını

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluşuna, sevk ve idaresine, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarına,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ REHBERLĠK VE DENETĠM KURULU BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. (12 Ekim 2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ REHBERLĠK VE DENETĠM KURULU BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. (12 Ekim 2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ REHBERLĠK VE DENETĠM KURULU BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ (12 Ekim 2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ

ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ ASAT KURULUŞ, VE YÖNETİMİNE İLİSKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİGİ KURULUŞ VE HUKUKİ YAPI: Madde 1 - Antalya Su ve Atık su İdaresi Genel Müdürlüğü 21.11.1988 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenerek

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYE BAġKANLIĞI TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYE BAġKANLIĞI TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 04.01.2008 TARĠH VE 08 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYE BAġKANLIĞI TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

Uşak Muhakemat Müdürlüğü

Uşak Muhakemat Müdürlüğü Uşak Muhakemat Müdürlüğü (1) Muhakemat Müdürlüğünün Görevleri a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) Ek 24 üncü madde hükümlerine göre görevleri;

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı