HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİGİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİGİ"

Transkript

1 1/7 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİGİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu Yönetmeliğin amacı, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği merkez teşkilatının, görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2-(1)Bu Yönetmelik, Hukuk Müşavirliğinin merkez teşkilatının görev ve çalışma usul ve esasları ile merkez teşkilatında görev yapan 657 sayılı DMK na tabi Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, 399 sayılı KHK ye tabi Kurum avukatları ile büro personellerinin iş ve işlemleri ile ilgili görevlendirme ve denetimine ilişkin hususları kapsar. Dayanak MADDE 3-(1)Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi hakkındaki K.H.K., Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü ve ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen; a)avukat: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde görevli Avukatları, b) Birinci Hukuk Müşaviri: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Birinci Hukuk Müşavirini, c) Büro Personeli : Et ve Balık Kurumu Hukuk Müşavirliğinde büro hizmetleri yapan personeli, ç) Daire Başkanlığı:Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarını, d) Genel Müdür: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürünü, e) Genel Müdürlük: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünü, f) Hukuk Müşaviri : Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirini, g) Hukuk Müşavirliği: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğini, ğ) Kombina: Et ve Balık Kurumuna bağlı faaliyet gösteren işletmeleri, h) Kurum: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünü, ı) Makam: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Makamını, i) Merkez Teşkilatı : Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Birimlerini, j) Yönetmelik: Hukuk Müşavirliği yönetmeliğini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev ve Çalışmaların Düzenlenmesi Teşkilat MADDE 5-(1)Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliği, doğrudan Genel Müdüre bağlı bir birim olup; Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Avukatlar ve Hukuk Müşavirliği büro personelinden teşekkül eder. Anlaşmazlıkların çözümlenmesi MADDE 6-(1)Genel Müdürlük ile devlet daireleri, müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili olarak;

2 2/7 a) Maddi ve hukuki sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında, b) Açılan dava ve icra takibine devam edilmesinde, aleyhte neticelenenlerin yüksek dereceli mercii ve mahkemelerce incelenmesinde fayda umulmayan hallerde bunlardan vazgeçilmesinde veya sulh yoluyla hallinde, c) Konusu ortadan kalkan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğün hak ve menfaati bulunmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi ve kayıtlarının terkininde; (2)Genel Müdürün inceleme ve takdiri doğrultusunda ve her yıl 4734 sayılı yasa gereğince Yönetim Kurulunun belirlediği yetki limiti çerçevesinde bu yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirlenen mevzuat hükümleri uygulanır. Görev MADDE 7-(1)Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: a) Kurumun, adli, idari dava ve icra işleri ile vergi uyuşmazlıklarının her safhasında kurumun işlerini sonuçlandırmak ve gerekli kayıtları tutmak. b) Kurum ile üçüncü şahıslar arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda adli ve idari merciler ile hakemler ve icra dairelerinde Kurumu Genel Müdür adına temsil etmek. c) Genel Müdürlük makamı ile diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek. ç) Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. d) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp, Genel Müdürlüğe gönderilen Mevzuat tasarıları hakkında görüş bildirmek. e) Genel Müdürlükle ilgili birimler tarafından düzenlenen yönetmelik, sözleşme ve protokolleri incelemek ve bunların mevzuata uygunlukları hakkında mütalaâ bildirmek. f) Genel Müdürlük merkezine ve Kombina Müdürlüklerine mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gönderilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs haciz ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları vermek. Çalışmaların düzenlenmesi MADDE 8-(1)Hukuk Müşavirliğinin çalışmasını Birinci Hukuk Müşaviri düzenler ve yönetir. Birinci Hukuk Müşavirinin çeşitli sebeplerle görevde bulunmaması halinde Hukuk Müşaviri, onun görevli, izinli veya herhangi bir sebeple bulunmaması halinde Birinci Hukuk Müşavirinin kıdem ve başarı durumlarını nazara alarak görevlendireceği bir Avukat, onunda bulunmaması halinde Makamın onayı ile vekalet edecek kişi belirlenir. Birinci Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 9-(1)Birinci Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca Avukatlık sıfatını kazanmak, Hukuk Müşavirliğinin hizmet ve amacını gerçekleştirebilecek seviyede mesleki ve yönetim bilgisine sahip bulunmak gerekir. (2)Birinci Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Hukuk Müşavirliğinin üst yöneticisi olarak bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan görevlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak. b) Hukuk Müşavirliğinin çalışmasını düzenlemek, yönet-mek, denetlemek, personelin verimli şekilde çalışmasını sağlamak. c) Hukuk Müşavirliği personelinin seçimi ve kadrolarının tespiti hususunda Genel Müdüre teklifte bulunmak.

3 3/7 ç) Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Et ve Balık Kurumunu temsil etmek. d) İlgili mevzuat ve Genel Müdür Olur u ile gerekli görülen hallerde komisyon çalışmalarına ve toplantılara hukuki yardımda bulunmak üzere katılmak. e) Müşavirlik personelinin sicil raporlarını doldurmak f) Yüksek Disiplin Kuruluna katılmak. g) Genel Müdürlük Makamından veya Merkez ve Taşra teşkilatından sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında uygulamaya ilişkin görüş bildirmek. ğ) Anlaşma, sözleşme, şartname, ibraname, protokol ve diğer hukuki belgelerin hazırlanmasına yardımcı olmak. h) Davayı kabul, feragat ve temyizden vazgeçme onaylarını hazırlayarak Makamın onayına sunmak. ı) Kuruma karşı yargı organları ile idari makamlar tarafından yapılacak veya üçüncü şahısların noter aracılığıyla yapacakları tebligatı Genel Müdürlük adına kabul etmek ve ilgili birimlere gereğinin yerine getirilmesini teminen iletmek, bunların avukat eli ile takibi gerekenleri için avukat görevlendirmek. i) Dava veya icra alacaklarının taksitlendirilmesi, yeniden ödeme planına bağlanması ve faiz konularındaki teklifleri yetki limitleri çerçevesinde Genel Müdüre veya Yönetime sunmak. j) Genel Müdürlük Makamınca verilen diğer görevleri yapmak. Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 10-(1)Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Bu yönetmelik ile Hukuk Müşavirliğine verilen görevlerin yerine getirilmesinde Birinci Hukuk Müşavirine yardımcı olmak. b) Birinci Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda, Hukuk Müşavirliği iş ve işlemlerini yürütmek. c) Kendilerine havale edilen konularda hukuki görüş bildirmek, mütalaayı gerektiren işlerde Birinci Hukuk Müşavirinin görüşünü almak. ç) Kurumun faaliyet konularıyla ilgili olarak hazırlanacak her türlü yönetmelik, şartname, anlaşma, vekaletname, ihbarname, taahhütname, kefaletname ve sözleşme gibi mevzuat incelemesini yapmak, görüş bildirmek, bu konudaki komisyon çalışmalarına, toplantılara katılarak hukuki konularla sınırlı istişari görüş vermek, hukuki takip yapmak, duruşma ve murafaalarda hazır bulunmak. d) Birinci Hukuk Müşavirince verilen diğer görevleri yapmak. (2)Hukuk Müşaviri bu Yönetmelik ile verilen görevleri zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmak ile yetkilerini kullanmaktan Birinci Hukuk Müşavirine ve Kurum Genel Müdürüne karşı sorumludur. Avukatların görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 11 (1)Avukatların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Birinci Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirince kendilerine havale olunan her türlü dava ve icra takiplerini mevzuata uygun şekilde yürütmek ve sonuçlandırmak. b) Dava ve icra takiplerinin devamı sırasında gerekli gördüğü tedbirleri almak. c) Kendilerine havale olunan konularda hukuki görüş bildirmek. ç) Görevlendirildiği mevzuat çalışmalarına katılmak. d) Takip ettikleri dava ve icra takipleri ile ilgili olarak gerekli gördükleri belge ve bilgiyi Hukuk Müşavirliği vasıtası ile ilgili birimden istemek.

4 4/7 e) Takip ettikleri dava ve icra takipleri sonuçlandığında ilgili birime Hukuk Müşavirliği vasıtası ile bilgi vermek. f) İstenildiğinde dava ve icra takipleri ile kendilerine verilen sair işlerle ilgili olarak Birinci Hukuk Müşavirine yazılı bilgi vermek. g) Toplantı ve komisyonlara hukuki konularla ilgili istişare görüş vermek üzere katılmak. ğ) Kendisine havale edilen dosya ile ilgili zaman aşımı ve/veya hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek her türlü tedbiri almak. 1) Mevzuata uygun bir onay olmadıkça dava ve icra takiplerinin açılması, tamamen veya kısmen aleyhte sonuçlanan davalarla, icra takiplerinde yüksek dereceli mercii veya mahkemelerde incelenmesi mümkün olanlar hakkında kanuni yollara gidilmesi mecburidir. 2) Bu mecburiyeti her ne sebeple olursa olsun yerine getirmemek suretiyle hukuki veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bu şekilde kurum aleyhine bir zarar doğmasına sebebiyet veren ilgililer sorumludur. (2)Avukatlar, Birinci Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdii olunan iş ve işlemleri gerekirse yerinde yürütmekle de görevlidirler. (3)Hukuk Müşavirliği Avukatları, bu yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk Müşaviri, Birinci Hukuk Müşaviri ve Kurum Genel Müdürüne karşı sorumludurlar. Büro personelinin görev ve sorumlulukları MADDE 12-(1)Hukuk Müşavirliği bürosunda çalışan personelin görevleri ve bu görevlerin ifasında göz önünde bulunacak esaslar aşağıda gösterilmiştir. Büro personeli; a) Yürürlükteki mevzuat, müşavirlikçe verilecek emir ve tespit edilecek iş bölümü esasları çerçevesinde Müşavirliğin haberleşme, dosya ve kayıt işlerini zamanında ve düzgün olarak yürütmek. b) İşlemleri tamamlanan idari ve icra dosyaları ile idari davalara ilişkin dosya ve belgeleri düzenli ve emniyetli bir şekilde saklamak. c) Müşavirlerden ve Avukatlardan gelen her türlü evrak ve yazışmaların kaydını yapmak ve cevaplarını göndermek. ç) Demirbaş eşya, malzeme, kitap ve kırtasiyenin kayıt, takip, koruma ve ekonomik kullanımı hususuna özen göstermek. d) Dava ve icra takiplerinin açılması, masrafların ödenmesi, Adliye ve ilgili diğer resmi mercilerde gerekli iş ve işlemlerin takibi ve yapılması, her türlü dilekçenin ilgili mercilere intikali ve benzeri işlemleri yapmak. e) Görevin gerektirdiği nezaket kurallarına uymak, Müşavirler ve Avukatlarla ilişkilerde işin gereklerini aşan davranışlardan kaçınmak. f) Birinci Hukuk Müşaviri Hukuk Müşaviri ve Avukatlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak. (2)Aşağıda belirtilen defterler büro personeli tarafından düzenli olarak tutulur a) Tarafları, mahkemesi, dosya numarası, tarih ve Müşavirlik numarası ile dava safahatı, neticesi yazılacak olan dava esas defteri, b) Duruşma günü kayıt defteri, c) Gelen-giden evrak kayıt defteri, ç) Avukata imza karşılığı verilecek evrakın kaydedildiği zimmet defteri. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Diğer Birimlerin Hukuk Müşavirliğinden Görüş İstemeleri

5 5/7 Hukuk Müşavirliğinden hukuksal konularda görüş istenirken uyulacak esaslar MADDE 13-(1)Hukuk Müşavirliğinden herhangi bir konuda hukuki görüş doğrudan Genel Müdür tarafından veya ilgili birimin talebi ve Genel Müdürün uygun görüşü ile talep olunabilir. a) Görüş istenilen yazıda talebin nelerden ibaret olduğu ve ilgili birimin görüşü açıklanır. Ayrıca taleple ilgili belgeler yazıya eklenir. b) Hukuk Müşavirliğince verilen hukuki görüşler Genel Müdürün havalesiyle ait olduğu birime gönderilir. Aynı konuda daha önce verilmiş görüş varsa Hukuk Müşavirliğinden tekrar görüş istenemez. Hukuk Müşavirliği tarafından verilen görüşler istişari niteliktedir. c) Kombina Müdürlüklerinin görüş isteklerine ilişkin müracaatları doğrudan Hukuk Müşavirliği yerine ilgili Daire Başkanlığına; İlgili Daire Başkanlığınca da yukarıda belirtilen usule uygun olarak konu Genel Müdürlük Makamının onayı ile Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Davaların Açılması Ve Sorumluluk Dava açılması ve takibinde uyulacak esaslar MADDE 14-(1)Genel Müdürlük adına herhangi bir konuda kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler aleyhine dava açılması ve icra takibi yapılması isteğinde bulunulması halinde, dava ve icra takibi ile ilgili her türlü bilgi ve belge eksiksiz ve tasdikli olarak davanın konusu ve miktarı açıkça belirtilmek suretiyle Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir. Gerek Genel Müdürlük tarafından gerçek ve tüzel kişilere karşı açılan gerekse Genel Müdürlük aleyhine açılan her türlü davalar ile icra takiplerinde, Hukuk Müşavirliğince bilgi ve belge istenmesi halinde istenen bilgi ve belgeler ilgili birimlerce en kısa zamanda temin edilerek tasdikli olarak Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Bu yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğince Kurumun taraf olduğu dava ve icra takiplerinde kullanılacak bilgi ve belgelerin talep edilmesine rağmen zamanında gönderilmemesi ile dava ve icra takiplerinin harç ve diğer giderlerinin talep edilip de karşılanmaması nedeniyle uğranılacak idare zararından bunlara sebebiyet veren ilgililer sorumludur. (2)Davalar devam ederken dava konusunda meydana gelen değişiklikler zaman geçirmeksizin Hukuk Müşavirliğine bildirilir. (3)Genel Müdürlük Makamından olur alınmadıkça dava ve icra takibi açılamaz. (4)Vekalet akdi ile çalışan sözleşmeli Avukatlara her yıl Bütçe Kanunları ile belirlenen dördüncü derece Devlet Memurlarına ödenen harcırah ödenir. Vergi ihbarnameleri, üçüncü şahıs haciz ihbar-nameleri, icra ve ödeme emirleri, tebligatlar MADDE 15-(1)Genel Müdürlük merkez teşkilatında yer alan Daire Başkanlıkları ve bünyesinde Avukat bulunmayan Kombina Müdürlükleri kendilerine tebliğ edilen vergi ve üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ile icra ve ödeme emirlerini ve hukuki ihtilaf doğuracak her türlü tebligatı konu ile ilgili tüm bilgi ve belgelerle birlikte kanuni süreleri içerisinde gerekli işlemlerin yapılması amacıyla mevcut olan en hızlı vasıtayla derhal Hukuk Müşavirliğine gönderirler. (2)Kombina Müdürlükleri bünyesinde vekalet akdi sözleşmesiyle görev yapan sözleşmeli Avukatlar vergi ve üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri ile icra ve ödeme emirleri

6 6/7 hakkında gerekli hukuki tedbirleri almak ve takip edip sonuçlandırmakla yükümlüdürler. Konu hakkında ayrıca Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğine en kısa sürede bilgi verilir. (3)Hukuk Müşavirliğine tebliğ edilen veya diğer birimlere tebliğ edilip Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen vergi ve üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri, icra ve ödeme emirleri ile temlikler hakkında gerekli hukuki tedbirlerin ilgili Avukat tarafından alınması mecburidir. Birinci Hukuk Müşavirine karşı sorumluluk MADDE 16-(1)Hukuk Müşavirliğinde görev yapan Hukuk Müşaviri ve Avukatlar ile vekalet akdiyle çalışan sözleşmeli Avukatlar, tüm dava ve icra takipleri ile her türlü yasal işlemlerden dolayı Birinci Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar. BEŞİNCİ BÖLÜM Kanun Yollarına Müracaat Dava ve icra takiplerinde kanun yollarına müracaattan vazgeçilmesi MADDE 17-(1)Genel Müdürlüğün taraf olduğu ve aleyhe sonuçlanan dava ve takiplerde temyiz veya itiraz yoluna başvurulması esastır. Ancak: a) Dava veya takip ile amaçlanan sonucun elde edilmesinin mümkün görülmediği, dava veya takibin devamında Kurumun menfaatinin olmadığı esasa ilişkin durumlar ile görev, yetki, af ve zamanaşımı gibi usule ilişkin durumlar hakkında Hukuk Müşavirliğinin teklifi Genel Müdürün Oluruyla, b) Tüm idari davalar ile (a) fıkrasında belirtilenler dışındaki adli davalara ilişkin tüm kararlar, Genel Müdür Oluruyla itiraz veya temyiz edilmeyebilir. c) Dava veya takipten vazgeçme, feragat, kabul ve sulha ilişkin konularda Genel Müdür veya Yönetim Kurulu yetkilidir. ç) Karşı tarafa yemin teklifi kabul veya reddi Genel Müdürün onayına bağlıdır. Karar düzeltme MADDE 18-(1)Bir üst yargı organınca verilmiş bulunan kararlara karşı karar düzeltme yoluna başvurudan vazgeçme işlemi, davayı yürüten Avukatın önerisi ve Hukuk Müşavirliğinin teklifi neticesinde alınacak Makam onayı ile gerçekleştirilir. ALTINCI BÖLÜM Denetim Denetimde Usul MADDE 19-(1)Hukuk Müşavirliğinin faaliyetleri 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 233 sayılı KHK, EBK Ana Statüsü ve Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği hükümlerine göre Birinci Hukuk Müşaviri tarafından denetlenir. Somut olarak denetlemeyi gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde de gerekli denetlemeyi Birinci Hukuk Müşaviri bizzat yapabileceği gibi Hukuk Müşaviri veya Avukat görevlendirebilir. Denetimin Kapsamı MADDE 20-(1)Denetim; dava, icra ve işlem dosyalarında yapılması gerekli işlerin mevzuat hükümleri ile talimatlara uygun şekilde ve zamanında yapılıp yapılmadığının tetkiki suretiyle yapılır. (2)Yapılan denetim sonucu gerek görülmesi halinde denetim raporu tanzim edilir. Bu rapor Genel Müdürlük Makamına sunulur.

7 7/7 YEDİNCİ BÖLÜM Vekalet Akdi Sözleşmesi İle Avukat Çalıştırılması Sözleşme yapma yetkisi MADDE 21-(1)Kurum, idari, adli, cezai, icrai konularda gerekli görmesi halinde vekalet akdi ile Kurum dışından Avukat çalıştırabilir. (2)Bu kapsamda çalıştırılacak Avukatların çalışma usulleri vekalet sözleşmesi ve bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine tabidir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Vekalet Ücreti Ve Vekalet Ücretinin Dağıtımı Dağıtım MADDE 22-(1)Kurum Avukatları tarafından yürütülen dava ve icra takipleri sonucunda Mahkeme ve İcra Dairelerince Kurum lehine hüküm olunup tahsil edilen vekalet ücretleri ile iş bu yönetmeliğin 21 inci maddesine göre vekalet akdi ile çalışan sözleşmeli avukatların takibini yaptıkları dava ve icra takibi sonucunda mahkeme ve icra dairelerince Kurum lehine hükmedilerek sözleşmelerine göre fona aktarılan vekalet ücretlerinin % 90 ı Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Kurum Avukatları ve Avukatlık ruhsatına sahip olup Baroya kayıtlı olan ve Makam tarafından Kurumda Avukat olarak görevlendirilenler arasında, % 10 u ise büro personeli arasında eşit olarak paylaştırılır. Dağıtım Zamanı MADDE 23-(1)Tahsil edilen vekalet ücretleri Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığında ayrı bir hesapta toplanarak üç ayda bir dağıtılır. Limit Dışı Vekalet Ücretleri MADDE 24-(1)Her yıl 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 146 ancı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen limit fazlası fonda biriken vekalet ücretleri, 22/03/1983 tarih-83/6259 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan limit dışı kalan vekalet ücretlerinin dağıtım esasları hakkındaki yönetmeliğin 7 inci maddesi hükmüne göre bir sonraki yıl dağıtılmak üzere fonda bekletilir. DOKUZUNCU BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat MADDE 25-(1)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü nün 22/05/1964 tarih ve 0700/02 sayılı Et ve Balık Kurumu Hukuk İşleri Vekalet Ücretleri Yönetmeliği yürürlükten kalkar. Yürürlük MADDE 26-(1)Bu Yönetmelik Et ve Balık Kurumu Yönetim Kurulu nun tarih 4 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 27-(1)Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Balık Kurumu Genel Müdür ü yürütür.

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 -

Detaylı

HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI

HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Bu Esaslar, 26.09.2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin

Detaylı

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5987 SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2012 No : 2012/4096 Dayandığı K.H.K. nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarların sicil işlemlerinin nasıl yürütüleceği, defter ve kayıtların ne şekilde tutulacağı, hangi

Detaylı

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5017 KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/9/2006 No: 2006/11058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Temel Ġlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, avukatlık mesleğinin niteliğini, amacını, mesleğe kabulü, avukatın hak ve yükümlülüklerini, avukatlık faaliyetinin

Detaylı

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM: MADDE 1 Adli ve idari yargı önünde Belediyeyi temsil etmek, Belediyede

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar MUĞLA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar 1 Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10085 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5648 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/5/2007 Sayı : 26526 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 09/05/2005 Karar No. : 5 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Şırnak Üniversitesi nde Rektör

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1041 4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 YÖNETMELİK Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) tan: BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı