>>> SAYI SAYIDA NELER VAR?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 23 24. SAYIDA NELER VAR?"

Transkript

1

2 SAYI 23 TEMEL B LG LER B LG SAYARA RES M AKTARMAK RES MLER N D J TALLEfiT R LMES. INK-JET YAZICILAR MÜREKKEP PÜSKÜRTMEL YAZICILAR MON TÖR ALIRKEN MON TÖRLER N TEMEL ÖZELL KLER 24. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS OTOMAT K CD OKUMA CD-ROM LARIN OTOMAT K ÇALIfiTIRILAB LMES PROJELER EXCEL TABLOSUNU WORD E AKTARMAK WORD Ç NDEN DETAYLI TABLOLARIN KULLANILMASI PROGRAM KALDIRMAK B R YAZILIMI SORUNSUZ fiek LDE KALDIRMANIN YOLLARI. INTERNET INTERNET TE E T M S TELER YERL YABANCI E T M KURUMLARININ NTERNET S TELER WEB SAYFASINI DÜZENLEMEK TABLOLAR LE WEB SAYFALARINIZIN DÜZENLENMES. INTERNET ÜZER NDEN ÇALIfiMAK NTERNET ÜZER NDEN ÇALIfiMANIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI. MULTIMEDIA VE E LENCE PC N N MUT MEDYA KULLANIMLARI B LG SAYAR ELEKTRON K EfiYALARINIZIN YER N M ALIYOR? TEMEL B LG LER TABLETLER, TOUCHPAD VE D ERLER TAfiINAB L R B LG SAYARLAR WINDOWS EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAKALAMAK PROJELER TABLO ÇEREKLER N N SIRALANMASI TAKV M HAZIRLANMASI INTERNET INTERNET ANS KLOPED LER WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VII INTERNET TEN PARA KAZANMAK MULTIMEDIA VE E LENCE MULT MEDYA AKSESUARLARI PÜF NOKTASI BAS T DOS KOMUTLARI 9 Ocak ta Bayilerde Kaç rmay n! ÖNEML NOT! Bu say dan itibaren biten sözlü ün yerine bilgisayar n z daha performansl kullanman z sa layacak püf noktalar n n yer ald yeni bir bölüme bafll yoruz. Ayr ca geçen say da vermifl oldu umuz ek klasörü daha performansl kullanmak için her bölümü iki klasöre parçalamak yerine ayn adl bölümleri ayn klasör alt nda tutabilirsiniz. Böylelikle ek bir ayraca ihtiyac n z olmayaca gibi daha rahat çal flman z da mümkün olacakt r. PÜF NOKTASI DOSYA B Ç MLER N TANIMAK HANG DOSYA B Ç M HANG PROGRAM LE AÇILIYOR? Bilgisayar n zla ilgili her türlü sorun için Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonu Saatleri: , Abone Servisi Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Vogel Sat fl Müdürü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Nur Geçili, Da t m: Cem Cenker, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi. Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212)

3 B LG SAYARA RES M AKTARMAK TEMEL B LG LER B LG SAYARA RES M AKTARMAK Önceki bölümlerde bilgisayar n zda resimlerle çal flabilece inizden bahsetmifltik. fiimdi bunu yapman n farkl yollar n inceleyece iz. Bilgisayar n z çeflitli kaynaklardan gelen resimleri ifllemek için kullanabilirsiniz. Bu kaynaklar say ca boldur, ancak herbiri farkl ihtiyaçlar do- uracakt r. Baz yöntemler fazladan masraf etmeyi ve belli bir seviyede teknik bilgiyi gerektirebilir. Burada bu yöntemleri ve herbirinin gereksinimlerini gözden geçirece iz. KEND RES MLER N Z Ç ZMEK Bilgisayarda çok çeflitli seviyelerde yaz l mlar kullanarak resimler çizebilir ve bunlar çeflitli alanlarda kullanabilirsiniz. Bu ifl için kullanabilece iniz en temel yaz l m, Windows iflletim sisteminin bir parças olan Paint uygulamas d r. Ancak bu uygulama çok k s tl bir yap dad r ve çal fl rken kullan c ya pek fazla seçenek sunmaz. Çok daha geliflmifl bir yaz l m olan Paint Shop Pro ve benzeri programlar ise kullan c ya akla gelebilecek her türlü seçene i ve kolayl sa larlar. Ayr ca farkl grafikler haz rlayabilmenize imkan tan yacak de iflik uygulamalardan da faydalanabilirsiniz. Bu tür uygulamalarla çal flmak biraz tecrübe ve el becerisi gerektirir, ancak bunlar zamanla kazan labilir. TARAYICI E er dergi, gazete ya da foto raf gibi ka t üzerine bas l bir kaynaktaki resimleri bilgisayar n zda ifllemek isterseniz, o zaman taray c (Scanner) ad verilen cihazlara ihtiyac n z olacakt r. Bu cihazlar n nas l çal flt klar n ve türlerini daha önceki bölümlerde incelemifltik. Modern taray c lar hemen herkes taraf ndan al nabilecek kadar ucuzdurlar. Ayr ca kullan mlar da oldukça basittir, pek fazla teknik bilgisi olmayan bir kullan c bile rahatl kla bu cihazlar bilgisayar na ba lay p çal flt rabilir. RES M ARfi VLER Bugün piyasada CD-ROM üzerine kaydedilmifl binlerce farkl kalite ve türde resmi içeren resim arflivleri bulabilmek mümkündür. Bu arflivler içerdikleri resimlerin kalitesine göre farkl fiyatlara sat labilmektedir. Bu tür arflivlerden en çok bilinenleri Corel ve Photoshop taraf ndan haz rlananlard r. Bu arflivlerde farkl resimlerin yan s ra, vektör bazl olarak haz rlanm fl çizimler de bulunur. Bunlar uygun yaz l mlar kullanarak ihtiyac n za göre iflleyebilirsiniz. * < PUCU> Bilgisayarda ifllemek ve kullanmak üzere resimler bulabilece iniz kaynaklar: > Kendi yapt n z resimler > Taray c ile say sallaflt r lm fl resimler > CD-ROM üzerindeki resim arflivleri > Kodak Photo CD format nda kaydedilmifl resimler > Dijital kamera ile çekilmifl resimler > Internet kaynakl resimler HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 125

4 <<< TEMEL B LG LER B LG SAYARA RES M AKTARMAK KODAK PHOTO CD Çeflitli kaynaklardan toplad n z ve kendi çekti- iniz foto raflar n negatiflerini ya da dialar n Kodak Photo format nda CD-ROM üzerine depolayabilir, sonra ihtiyac n z oldu unda bunlar kullanabilirsiniz. Yaln z bunu kendi imkanlar n zla gerçeklefltirmeniz mümkün de ildir, çünkü oldukça pahal donan m ve yüksek teknik bilgi gerektirir. Ancak günümüzde bu donan m ve bilgiye sahip olan foto raf stüdyolar n n say s gittikçe artmaktad r. Resim negatiflerinizi bu flekilde donanm fl bir resim stüdyosuna götürürseniz, sadece resimlerinizi tab edip basmakla kalmaz, ayn zamanda bunlar hiçbbir kalite kayb olmadan Kodak Photo CD flekline getirebilirler. Bu sayede her ihtiyac n z oldu unda resimlerinizi taramak zorunda kalmaz, ayr ca y pranmalar n da önlemifl olursunuz. D J TAL KAMERA E er resim çekmek ve bunlar bilgisayarda ifllemekle yak ndan ilgileniyorsan z, o zaman flüphesiz dijital kameralar size oldukça yard mc olabilecek cihazlard r. Bu ayg tlar n en önemli avantajlar çekilen resimleri do rudan say - sal olarak haf zalar na kaydetmeleridir. Sonra da bu haf za modülünün ya da bizzat cihaz n kendisinin gayet basit bir biçimde bilgisayara ba layarak resimleri sabit diskinize aktarabilirsiniz. Böylelikle bu resimler çekildikleri anda ifllenmeye ya da depolanmaya haz r olurlar. Dijital kameralar konusunu daha önceki bölümlerde ifllemifltik, o yüzden bu konuya burada tekrar detayl olarak girmiyoruz. Ancak alt n çizmek istedi imiz bir nokta var, o da bir resim kayna olarak bu cihazlardan faydalanman n getirece i en önemli yükün bu tür cihazlar n nispeten yüksek say labilecek maliyeti oldu udur. Kaliteli bir dijital kameran n kullan m maliyeti çok düflük olmas na ra men, al m fiyat ço- u kullan c için bir hayli yüksek say l r. Buna ra men, dijital kameran n profesyonel kullan mlar için çok elveriflli oldu u da bir gerçektir. INTERNET Günümüzde Internet kullan m inan lmaz bir h zla yayg nlaflmaktad r, burada hemen her konuda çok farkl formlarda depolanan bilgilere ulaflabilmek mümkündür. Hemen her site içeri e uygun olarak metnin yan s ra ses, video ve resim dosyalar na da bünyesinde yer vermektedir. Ayr ca çeflitli konularda resim arflivleri içeren oldukça özenli haz rlanm fl siteler bulmak ta mümkündür. Burada karfl laflabilece iniz en büyük sorun iflinize yarayacak kalitede resimleri bulmakt r. Çünkü ço u site eriflim kolayl aç s ndan küçük boyutlu resimlere yer vermeyi tercih eder, maalesef bunlar ayn zamanda kalite aç s ndan da en düflük olanlard r. Yüksek kaliteli resimler ise dosya boyutu olarak bir hayli büyük olaca ndan, bunlar buldu- unuzda bilgisayar n za indirmek oldukça fazla zaman alabilir. 126 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 INK-JET YAZICILAR TEMEL B LG LER INK-JET YAZICILAR Ink-jet yaz c lar hem ev, hem de küçük ofisler için oldukça ideal say labilecek türden cihazlard r. "Mürekkep püskürtmeli" olarak da bilinen ink-jet yaz c lar pek çok aç dan oldukça kullan fll d rlar. Herfleyden önce bask h zlar neredeyse dot-matrix yaz c lar kadar yüksektir, buna ra men k yas kabul etmeyecek kadar sessiz çal fl r ve kaliteli sonuçlar üretirler. Genellikle mürekkep tüketimi konusunda da oldukça tutumlu olan bu cihazlar n renkli ve siyah-beyaz bask yapabilen modelleri bulunur. E er istenirse özel ka t kullanarak bu ayg tlardan foto raf kalitesinde ç k fllar alabilmek de mümkündür. MÜREKKEP KARTUfiLARI Ink-jet yaz c lar genellikle oldukça h zl çal flan ayg tlard r, bask süratleri neredeyse dot-matrix yaz c lar kadar yüksek olabilmektedir. Ancak flerit de il de mürekkep kullan ld için bask kalitesi çok daha yüksektir. Burada inkjet yaz c lar n en önemli parçalar ndan biri olan mürekkep kartufllar - n n yap s na dikkatinizi çekmek isteriz. Bu kartufl farkl tasar mlarda olabilmektedir, temelde siyahbeyaz yaz c lar sadece siyah mürekkep kartufluna sahiptirler, bu boflald zaman yenisiyle de ifltirilir. Öte yandan renkli yaz c lar dört farkl renk kullan rlar ve ihtiyaç duyulan renkleri bu ana renkleri kar flt rarak elde ederler. Bu renkler k rm z, yeflil, mavi ve tonlama için de siyaht r. E er yaz c tüm renkleri bileflik bir kartufl içinde depoluyorsa, bu kullan c aç s ndan bir dezavantaj teflkil eder. Çünkü renk kaplar ndan biri boflald nda, di er kaplarda mürekkep olsa bile tüm kartuflu de ifltirmek gerekir. Bu da flüphesiz gereksiz masraf ve israf demektir. Bu yüzden her renk için ayr bir kartufl kullanan yaz c lar tercih edilmelidir. Böylelikle uzun vadede iflletme giderinden büyük tasarruf sa lanm fl olacakt r. Renkli ink-jet yaz c larla foto raf kalitesinde bask yap labilir. Ancak bunun için özel ka t ve mürekkep almak gerekecektir. Bu tür uygulamalar için tasarlanm fl olan ka tlar mürekkebin da lmas na izin vermeyerek kaliteyi yükseltirler, ayr ca yüzeyleri de parlak bir katmanla kapl d r. Buna uygun mürekkepler ise normalde kullan landan çok daha yumuflak tonlardad r ve böylece daha do al renk kar fl mlar elde etme imkan sunarlar. I < INFO> FOTO RAF KAL TES NDE BASKI Ink-jet yaz c lar foto raf kalitesinde bask yapabilmek için renkleri birkaç farkl flekilde kar flt r rlar. Baz üreticiler yaz c lar na bu yetene i verebilmek için "yar m ton" (Halftones) tabir edilen CMYK haricindeki ekstra renk kartufllar ndan da faydalanmay tercih ederler. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 127

6 <<< TEMEL B LG LER INK-JET YAZICILAR KA IT KAL TES Ink-jet yaz c lar bask iflleminde kullan lan ka - d n kalitesine çok de iflik flekillerde tepkiler verirler. Bu yaz c lar mikroskopik mürekkep damlalar n yüksek h zda ka t üzerine püskürterek çal - fl rlar. E er kullan lan ka d n kalitesi düflükse ve içinde çok say da lif varsa, mesela "saman" tabir edilen ka tlardaki gibi, mürekkep kontrolsüz olarak yay l r, bu da resmi bozar. Bu yüzden bask da kullan lacak ka da özen göstermek önemlidir. Bask iflleminden maliyeti yükseltmeden iyi sonuçlar elde edebilmek için fotokopi cihazlar nda kullan lan kopya ka tlar ndan faydalan labilir. Bu cins ka t mürekkebi pek da tmad ndan resim kalitesi nispeten yüksek olacakt r. E er çok daha kaliteli sonuçlar elde etmek isterseniz, o zaman daha pahal olan, ancak foto raf kalitesine yak n ç k fllar sa layabilen özelka t türlerini kullanman z gerekecektir. cihaz n tamamen bozularak kullan m d fl kalmas kaç - n lmaz olacakt r. NEDEN INK-JET? Ink-jet yaz c lar genellikle ev ve küçük ofis uygulamalar için oldukça yeterli cihazlard r. Hem düflük maliyetle yeterince kaliteli renkli bask yapabilir, hem de ihtiyac karfl layacak kadar h zl çal flabilirler. E er daha büyük ofisler için çok daha h zl çal flacak yaz c lara gereksinim duyulursa, o zaman Laser tabir edilen modellere yönelmek gerekecektir. Bu ayg tlar çok kaliteli bask lar daha h zl gerçeklefltirebilirler. Ancak özellikle renkli bask yapabilen modelleri ink-jet yaz c lardan çok daha yüksek maliyete sahiptir. I < INFO> CMYK "CMYK" dört ana rengin kar fl m yla farkl renklerin elde edilmesi sistemini tan mlar. Bu flekilde bir yaz c dört ana renkte mürekkebin bulundu u kartufllar kullanarak istenen renkleri ka t üzerinde oluflturur. Daha yumuflak ya da saydam renklerin kullan lmas gerekiyorsa, o zaman ekstra renk kartufllar na baflvurulabilir. MÜREKKEP KAL TES Ink-jet yaz c lar mikroskopik boyutlardaki mürekkep damlalar n çok yüksek bir süratte ka t üzerine püskürterek çal fl rlar. Bu çok hassas bir mekanizma gerektiren bir ifllemdir, herfleyden önce püskürtmeyi yapan enjektörlerin düzgün çal flabilmesi çok önemlidir. Farkl sistemler de iflik mekanik tasar mlar kullan rlar, bu yüzden herbiri kendi mürekkep kartuflu tasar m na sahiptir ve uygun olan kullan lmal d r. Boflalan mürekkep kartufllar n bazen tekrar doldurmak mümkün olabilmektedir, ancak bunun için uygun mürekkep kullan lmal, herhangi bir boya malzemesinden kesinlikle kaç n lmal d r. Aksi takdirde yaz - c n n performans nda düflme yaflanmas ve hatta baz durumlarda 128 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 MON TÖR ALIRKEN... TEMEL B LG LER MON TÖR ALIRKEN... Monitör, bilgisayar ve kullan c aras ndaki en önemli iletiflim arac d r. E er uygun seçim yap lmazsa, bilgisayar bafl nda geçen zaman pek keyifli olmayacakt r. Düflük görüntü kalitesi bilgisayar bafl nda geçen saatleri çok k sa sürede büyük bir s k nt kayna - na dönüfltürebilir. Ço u kullan c ilk bakfl ta farketmeyebilir, ancak kötü bir monitör ile çal flmak çok çabuk yorulmaya, bafl ve göz a r lar çekilmesine sebep olabilir. Bu yüzden bir monitör seçerken kaliteli olmas na özen göstermek önemlidir. Ne var ki görüntünün kalitesi kadar, monitörün büyüklü ü ve tasar m da önemlidir. Küçük çapl ekranlar ne kadar kaliteli olsalar da bu yeterli de ildir. EKRAN BOYUTU Bundan birkaç y l öncesine dek, bilgisayarlar ço- unlukla oldukça basit yap daki metin a rl kl iflletim sistemleri ve uygulamalar çal flt rabiliyorlard. Ço u zaman ekran çözünürlü ü 320x200 den yukar ç km yor, haliyle kullan lan fontlar en küçük ekranda bile rahatl kla okunabiliyordu. Bu durumda 14 inçlik monitörler genel çal flma için oldukça yeterli oluyordu. Ancak günümüzde Windows iflletim sistemi baflta olmak üzere hemen her yaz l m grafik arabirime sahip olacak biçimde haz rlanmaktad r. Bu da 14 ve hatta 15 inçlik monitörlerin pek yeterli olmamas demektir. Çünkü modern uygulamalar çok yüksek ekran çözünürlüklerinde çal flabilir ve çözünürlük art r ld kça ekrandaki nesneler daha detayl ancak daha da küçük bir görünüm alacaklard r. Bu durum özellikle ekranda çok say da dikkat edilmesi gereken unsur ve veri bulundu unda can s k c bir hal alabilir. Ekran boyutu ngiliz ölçü standard olan "inç" ile, çapraz köfleler aras nda ölçülür. 1 inç tam olarak 2,54 santimetreye eflittir, bu da 17 inçlik bir ekran n çapraz geniflli inin 43,2 santimetre oldu unu gösterir. Ancak burada unutulmamas gereken önemli bir detay vard r, o da bu ölçünün ekran n tüp yüzeyini göstermekte oldu udur. Ço u monitörde kullan lan tüpler asla yüzeyin tamam ndan görüntüleme için faydalanamazlar. Bu da ekrandaki görüntünün asl nda çok daha küçük bir alana yans t lmas demektir. Ölçülebilen ve kullan labilen ekran yüzeyi aras nda genellikle 2 ila 4 santim aras nda bir fark bulunur, bu durumda normalde 17 inç olan bir ekran gerçekte 15 inçlik bir görüntü sa layacak demektir. Bu fark tasar ma ve teknolojye ba l olarak de iflir, genellikle kaliteli monitörlerde çok azd r. Bugün düflen fiyatlarla beraber 17 inçlik kaliteli monitörler hemen her kullan c n n al m gücü kapsam na girmifltir. Bu çapta bir monitör metin derlemekten oyun oynamaya dek hemen her ihtiyac rahatl kla karfl lamaya yeter. Bu yüzden daha küçük monitörleri sat n almakta pek fazla bir anlam yoktur. 17 inçten yukar olan monitörler ise nispeten pahal d rlar. Üstelik e er profesyonel anlamda grafik tasar m ya da benzeri konularla ilgilenmiyorsan z bunlar sat n almakta da pek fazla bir anlam yoktur. ÇÖZÜNÜRLÜK VE FREKANS Bir monitörün kullan c taraf nda dikkat edilmesi gereken iki önemli i özelli i vard r. Bunlardan ilki monitörün ç kabilece i en yüksek ekran çözünürlü üdür. Standard 15 inç ekranlar en fazla 1024x768, 17 inç ekranlar ise 1280x1024 çözünürlü e dek ç kabilirler. Ekran boyutu büyüdükçe ekran çözünürlü ü de buna uygun olarak artar. Burada önemli olan di er nokta bilgisayar n grafik kapasitesinin bu çözünürlüklere yetip yetmedi- idir. Örnek olarak geliflmifl grafiklere sahip 3D oyunlar bu denli yüksek çözünürlükte ak c bir bi- HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 129

8 TEMEL B LG LER MON TÖR ALIRKEN... * < PUCU> 17 inçlik bir monitör ço u ev ve ofis kullan c s n n ihtiyaçlar n karfl lamaya fazlas yla yetecektir, üstelik bunlar n fiyatlar da oldukça uygundur. E er profesyonel grafik tasar m ve benzeri konularda çal flacaksan z, o zaman 19 inç ya da üzeri bir monitör alman z tavsiye ederiz. Bunlar hem daha fazla çal flma alan, hem de yüksek detay oran sunarlar. Ölçülen ve kullan labilen ekran boyutlar aras nda genellikle 2-4 santimetre kadar bir fark bulunur. < < 17 (43.2cm) çimde çal flt rabilmek için sadece iyi bir monitör de il, ayn zamanda güçlü bir de sistem gerekecektir. Monitörün di er önemli özelli i ise güvenli olarak ç kabildi i en yüksek "frekans", yani ekran yenileme h z d r. Bir monitörde görüntüler "katot tüpü" tabir edilen cam gövdenin en dibinde bulunan elektron topundan f rlat lan elektronlar n, ekran n cam yüzeyindeki özel kaplamaya çarp p bunu parlatmas yla oluflur. Bu ifllemde tüm monitör ayn anda de il, ancak yatay ve dikey olarak elektron bombard man na tutularak ayd nlat lmak zorundad r. Bu "tarama" ifllemi belli bir süre al r ve ekran n bir bafltan bir bafla "taranmas " sonucunda ortaya ç kan görüntünün kalitesi bu süreye ba l d r. Eski monitörlerde bu sürat oldukça düflük oldu undan insan gözüyle zor farkedilen, ama beyin taraf ndan alg lanan bir görsel "dalgalanma" gerçekleflmekteydi. Bu durum zaman içinde afl r yorgunluk ve bafl a r s da yaratabiliyordu. Yeni monitörler nispeten h zl d r, ancak kaliteli monitörler çok yüksek süratlere ç karak görüntünün "pürüzsüz" olmas n sa layabilmektedir. AYARLAR Eski analog monitörler basit ayarlara sahipti ve genellikle çözünürlü ü de ifltirmek görüntünün kaymas na sebep oluyordu. Modern dijital monitörlerde art k bu sorun kalmam flt r, ancak yine de kullan c ya sunulan ayar seçeneklerinin miktar ve ayar tufllar n n ergonomisi önemlidir. Art k ço- u monitör ön panele yerlefltirilmifl birkaç tufl ve ekranda yap lan ayarlar gösteren "on screen display" özelli ine sahiptir. Kaliteli monitörler ise daha da ileri giderek frekans ve benzeri ayarlar n da ön panelden yap labilmesine imkan tan rlar. EK DONANIMLAR Bilgisayar teknolojisinin geliflmesi ve multimedya uygulamalar n yay lmaya bafllamas yla birlikte monitörler de geliflme göstermifltir. Ancak bu geliflme sadece yüksek grafik kalitede olmam fl, bunun yan nda ço u firma ürünlerine ek özellikler kazand rma yoluna gitmifltir. Bu özellikler multimedya uygulamalarda ihtiyaç duyulan baz ek donan mlar n monitör üzerine entegre edilmesi fleklinde tüketiciye yans maktad r. Bu konuda ön plana ç kan ek donan mlar hoparlör setleridir. Bu tür setler genellikle ayr olarak sat lanlar kadar kaliteli de- ildirler, ancak monitör üzerine entegre edildiklerinden hem kullan ma haz rd rlar, hem de çal flma alan ndan önemli ölçüde tasarruf sa larlar. Monitör üzerine tak lan bir baflka ek donan m da mikrofondur, bunlar da çok yüksek kalitede de ildirler, ancak ço u multimedya uygulamada kullan c n n temel ihtiyaçlar - n karfl larlar. SATIN ALIRKEN Yeni bir monitör al rken dikkatli davranmal, çok mecbur olmad kça afl r ucuz ve ço unlukla da ayn oranda kalitesiz ürünlerden uzak durmal s n z. Bu konuda karar verirken bilgisayar dergileri gibi kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Öncelikle en az ndan 17 inçlik bir monitör seçin, daha küçük olanlarla aradaki fiyat fark çok düflük seviyededir. Bu çapta bir monitör genel ihtiyaçlar rahatl kla karfl lar ve oyunlar dahil ço u grafik a rl kl uygulamada en hofl sonuçlar verir. Daha büyük monitörler çekici gelebilir, ancak bunlar hem daha pahal d r, hem de büyük yer kaplarlar. Üstelik 21 inçlik bir monitör oyun ya da benzeri uygulamalardan ziyade grafik tasar m gibi daha profesyonel kullan mlar için tasarland - ndan, elde edece iniz sonuçlar beklentilerinizin tersine olabilir. Hemen tüm modern monitörler eskilerden çok daha yüksek standartlara ve teknolojiye sahip oldu undan, görüntü kaliteleri genellikle oldukça yüksektir. Ayr ca yeni monitörlerde radyasyon oranlar da oldukça düflüktür, bu yüzden eskiden çok tutulan ekran filtrelerini kullanman za gerek yoktur. 130 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

9 OTOMAT K CD OKUMA WINDOWS OTOMAT K CD OKUMA Windows iflletim sistemi CD sürücüye tak lan CD-ROM lar otomatik olarak tan ma ve buna uygun yaz l mlar kendili inden çal flt rabilme yetene ine sahiptir. Bu yetenek ço u zaman oldukça faydal d r, mesela bir müzik CD si takt n zda Windows bunu hemen alg lay p gerekli yaz l mla bunu çalmaya bafllayabilir. Ya da bir program CD si tak ld nda Windows buna uygun program seçip otomatik olarak çal flt rabilir. Özellikle yeni bir oyun ya da program kurmak istedi inizde bu özellik iflinizi oldukça kolaylaflt racakt r. Ne var ki bu yetenek bazen sorunlara da yol açabilmektedir. Mesela birden fazla CD üzerinde gelen bir oyunu oynarken CD de ifltirmeniz gerekebilir. Bu durumda di er CD tak ld nda Windows bunu çal flmakta olan program dikkate almadan ba ms z olarak çal flt rmay deneyebilir, bu da çeflitli problemlerin ç kmas na ve hatta çal flan program n çökmesine sebep olabilir. Burada size bu uygulamay nas l aç p kapatabilece inizi gösterece iz. Böylece ihtiyac n za göre ayarlama yapabilirsiniz, afla da verilen ad mlar takip etmeniz yeterli olacakt r. ADIM 1: Öncelikle "Bafllat" tuflu menüsünden "Ayarlar" fl kk na girin, aç lan menüden de "Denetim Masas " seçene ine t klay n. lgili pencere aç lacak ve ekrana gelecektir. ADIM 2: Aç lan "Denetim Masas " penceresi içinde "Sistem" simgesini bulun ve üzerine çift t klay n. "Sistem Özellikleri" adl diyalog penceresi aç ld - nda, buradaki etiketlerden "Ayg t Yöneticisi" adl olan na t klayarak ilgili k s ma geçin. Burada pencerenin üst sol k sm ndaki "Ayg tlar türüne göre göster" seçene ine t klay n. ADIM 3: Aç lan pencerede bilgisayar n zdaki tüm donan - m n bir listesi bulunmaktad r. Bu liste karmafl k görünüyor olabilir, ancak biz flimdilik sadece buradaki unsurlardan biriyle ilgilenece iz. Listede "CDROM" adl maddeyi bulun ve üzerine çift t klayarak aç n. Aç lan alt madde içinde bilgisayar n za tak l olan CD-ROM sürücünün marka ve modelini göreceksiniz. ADIM 4: Bu alt madde üzerine bir kez t klayarak seçili duruma getirin, sonra afla daki "Özellikler" tufluna t klayarak ilgili pencereyi aç n. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 69

10 <<< WINDOWS OTOMAT K CD OKUMA ADIM 5: fiimdi yeni bir diyalog penceresi aç lacakt r, burada "Ayarlar" adl etikete t klayarak ilgili k s ma girin. Bu k s mda "CD tak l nca otomatik uyar" seçene ini göreceksiniz. E er bu seçene in kutusu iflaretli durumda ise, bunun anlam CD sürücüye CD- ROM tak ld nda Windows un otomatik olarak bunu alg layaca - d r. E er bu fonksiyonu kapatmak istiyorsan z, o zaman kutusunun üzerine bir kez t klayarak iflareti kald r n. Bundan sonra "Tamam" tufluna t klayarak diyalog penceresini kapat n. ADIM 6: fiimdi tekrar "Sistem Özellikleri" penceresine geri dönmüfl olacaks - n z. Burada tekrar "Tamam" tufluna basarak yapt n z de iflikli i onaylay n, böylelikle bu pencerede kapat lacakt r. ADIM 7: fiimdi ekrana gelecek olan diyalog penceresi size yapt n z de iflikliklerin bilgisayar yeniden bafllat ld ktan sonra devreye girece ini bildirecek, sistemi hemen bafllatmak isteyip istemedi inizi soracakt r. E er "Evet" tufluna t klarsan z çal flan tüm programlar kapat - l r ve bilgisayar n z yeniden bafllat l r. Bu arada aç k durumda kaydedilmemifl belgeleriniz var ise, bunlar kapatmadan önce kaydetmek isteyip istemedi iniz de sorulacakt r. E er bilgisayar hemen bafllatmak istemiyorsan z o zaman "Hay r" tufluna t klay n. flinizi bitirdikten sonra bilgisayar n z yeniden bafllatabilir, böylelikle yapt n z de iflikliklerin geçerli olmas n sa layabilirsiniz. filem TERS NE ALMAK: E er bu fonksiyonu daha sonra tekrar devreye sokmak isterseniz, o zaman ifllemi bafltan tekrarlaman z ve 5 nolu ad mda ilgili kutuyu seçili hale getirmeniz yeterlidir. 70 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

11 EXCEL TABLOSUNU WORD E AKTARMAK PROJELER EXCEL TABLOSUNU WORD E AKTARMAK Excel ile haz rlad n z bir tabloyu Word içine aktarmak ve böylece daha aç klay c belgeler haz rlamak mümkündür. Her zaman için Excel ile haz rlad n z bir tablonun yaz c ç k fl n alabilirsiniz. Ne var ki özellikle küçük çapl tablolar, üzerinde çal flt n z konuyla ilgili Word belgesine do rudan ekleyebilme, böylece daha ayd nlat c çal flmalar yapabilme imkan na da sahipsiniz. Bunu yapman n birçok yolu vard r, biz burada en iyi yöntemi görece- iz: ADIM 3: fiimdi seçili durumdaki hücre grubunu bir kutu içine kopyalayaca z. Bunun için "Düzen" seçene- ADIM 1: Öncelikle üzerinde çal flaca n z her iki belgeyi de aç n. fiimdi masaüstünde hem Word metin belgesi, hem de Excel tablosunu içeren çal flma kitab aç k durumda olacakt r. Tekrar hat rlatal m, "çal flma kitab " Excel belgeleri için kullan lan genel isimdir. inden "Kopyala" fl kk na, ya da araç çubu undan ayn adl tufla t klay n. ADIM 2: fiimdi Excel içindeki tabloyu bir kutu yard m yla Word içine aktaraca z. Önce ifle Excel ile bafllayal m, burada aktarmak istedi iniz hücreleri fare yard m yla grup halinde seçili duruma getirin. ADIM 4: fiimdi Windows görev çubu u üzerindeki simgesine t klayarak aç k durumdaki Word belgesine geçin. Burada imleci tabloyu yerlefltirmek istedi- iniz noktaya konumland r n. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 73

12 <<< PROJELER EXCEL TABLOSUNU WORD E AKTARMAK ADIM 5: mleci Word belgesi içinde istedi iniz yere konumland rd ktan sonra "Düzen" fl kk içinden ya da araç çubu undan "Yap flt r" seçene ine t klay n. Böylece tablo içeri i geçerli biçimiyle Word belgesi içine yerlefltirilecektir. E er kopyalanan hücrelerin içinde formüller varsa, o zaman Word içine bu formüllerin hesaplama sonuçlar girilecektir. * < PUCU> Bir Excel tablosunu Word belgesi içine kopyalarken, tablonun üstünde ve alt nda en az bir sat rl k bir boflluk b rakmay unutmay n. Böylece tablonun metinlerle kar flmas n önlemifl olursunuz. ADIM 6: Art k kopyalama ifli bitmifl ve tablo Word belgesi içine yerlefltirilmifltir. Bundan sonra bu tablo Word ile oluflturulan tablolardan farks z bir biçimde kullan lacakt r. Bunun anlam tablonun biçim ve düzenini di er Word tablolar gibi de ifltirebilece inizdir. Yaz türünü, biçimini, hizalanmas n ve di er tüm detaylar istedi iniz biçimde düzenleyebilirsiniz. I < INFO> Bir Excel tablosunu Word belgesi içine aktarman n daha detayl yollar da mevcuttur. Mesela bir dizi ayarlama yaparak Excel içindeki tablonun de ifltirilmesi halinde, bu de iflikliklerin ilgili Word belgesi içine yans t lmas n sa layabilirsiniz. 74 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 PROGRAM KALDIRMAK PROJELER PROGRAM KALDIRMAK Bilgisayarla çal fl rken ihtiyac m z oldukça yeni programlar kurmam z gerekecektir. Ancak bir zaman sonra bu programlardan kurtulmak isteyebiliriz. Art k kullanmad n z bir program sabit disk üzerinden kald rmak hem depolama alan ndan tasarruf etmenizi sa lar, hem de bir ölçüde iflletim sisteminin çal flmas n rahatlat r. Ancak bunu yapman n iki yöntemi vard r. Bunlardan ilki program n bulundu u klasörü oldu u gibi silmektir. Bu yanl fl yöntemdir, çünkü sistem içindeki ayarlar n düzgün yap lmas n sa lamaz ve sonuç olarak ciddi sorunlara yol açabilir. kinci yöntem ise program gerekti i flekilde sistemden kald rmakt r (Uninstall) ve biz flimdi bunu nas l yapaca n - za bakaca z. Her zaman ki gibi ifllem oldukça basittir, afla daki ad mlar izleyin: ADIM 1: Öncelikle "Bafllat" tuflu menüsünden "Ayarlar" seçene ine girin ve buradaki alt menüden "Denetim Masas " fl kk na t klayarak ilgili pencerenin görüntülenmesini sa lay n. ADIM 2: Aç lan pencere içindeki simgelerden "Program Ekle/Kald r" adl olan bulun ve üzerine fare ile çift t klay n. ADIM 3: fiimdi ekranda "Program Ekle/Kald r Özellikleri" adl diyalog kutusu görüntülenmektedir. "Yükle/Kald r" bafll kl k s mda bulunan listede bilgisayar n zda kurulu olan tüm programlar n bir listesini bulacaks n z. * < PUCU> Gereksiz programlar kald rarak hem sabit disk alan ndan tasarruf edebilir, hem de sistemin çal flmas n h zland rabilirsiniz. Bilgisayarda kurulu olan program say s artt kça iflletim sistemi arad n bulmakta ADIM 4: zorlanacak ve çal flma bir miktar yavafllayacakt r. Çok say da program kald rd ktan Bu diyalog kutusunda bulunan "Windows Kur" bafll kl olan k s m sonra "Disk Birlefltiricisi" yard m yla sabit ise size çeflitli Windows uygulamalar n kurma ya da kald rma imka- çal flma h z n bir miktar art racakt r. diskinizi düzenlemeyi de ihmal etmeyin, bu n verir. Ancak unutmay n ki bir Windows uygulamas eklemek için Windows kurulum CD sine ihtiyac n z olacakt r. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 75

14 <<< PROJELER PROGRAM KALDIRMAK ADIM 5: fiimdi "Yükle/Kald r" k sm ndaki listeden kald rmak istedi iniz program n ad n bulun ve üzerine t klay n. Sonra da afla daki "Ekle/Kald r" tufluna t klay n. ADIM 6: Bu noktada programlar sistemden kald rmak! < D KKAT> Bazen bir program kald r rken özel uyar lar alabilirsiniz. Windows sizi kald rmakta oldu unuz programla iliflkili bir unsuru silmek isteyip istemedi iniz konusunda sorgulayabilir. Bu kald r lan programa ait bir alt program ya da benzer bir unsur olabilir, Windows un sizden seçim yapman z istemesinin sebebi baflka bir program n da bu unsuru kullan yor gözükmesidir. Bu durumda iki seçene iniz var, e er o unsurun baflka hiçbir program taraf ndan kullan lmad na eminseniz, o zaman silinmesini emredebilirsiniz. Ancak e er bundan emin de ilseniz, o zaman unsura dokunulmamas n emretmek yerinde olacakt r. Çünkü bu tür birden fazla program taraf ndan kullan lan bir unsuru kald rmak ciddi sorunlara yol açabilir, sonradan di er programlar n çal flmas n engelleyebilir. için tasarlanm fl özel bir yaz - l m çal flacakt r. Bu yaz l m seçilen program ve onunla ilgili tüm di er k - s mlar gerekti i biçimde silecek ve gerekli ayarlar yapacakt r. Yaz l m size silme ifllemini "Otomatik" olarak yap lmas n isteyip istemedi inizi sorabilir, bu genellikle yeterli bir yöntemdir ve kullanman z önerilir. ADIM 7: Sizden ilgili komutlar alan yaz l m çal flmaya bafllayacak ve seçti iniz program sabit diskinizden silecektir. Bu esnada ifllemi ekranda takip edebilirsiniz. ADIM 8: fllem tamamland ktan sonra bir uyar kutusu ç - kacakt r, burada "Tamam" tufluna basarak ifllemi sona erdirin. Daha sonra da "Program Ekle/Kald r Özellikleri" diyalog penceresindeki "Tamam" tufluna t klayarak bu pencereyi de kapat n. 76 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

15 INTERNET TE E T M S TELER INTERNET INTERNET TE E T M S TELER Günümüzde tüm modern üniversitelerin Web siteleri mevcuttur, burada bunlardan birkaç tanesine yer veriyoruz. Internet üzerinde okullarla ilgili Web sitelerini aramay Yahoo ile bafllamak ak ll ca olacakt r. E er adresine giderseniz, burada çeflitli seviyeden okullar n ülkelere göre düzenlenmifl bir listesini bulabilirsiniz. Ayr ca yine bu portal yard m yla daha detayl aramalar yapt rma imkan bulabilirsiniz. Oxford Universitesinin sitesinde okulun ününe yak flan bir tasar m görüyorsunuz. Sitenin genel grafik görünüm aç s ndan hiçbir abart l yönü bulunmuyor. Ne var ki içerik oldukça doyurucu ve bilgilendirici. Burada üniversite ve tüm kurulufllar hakk nda detayl bilgilerin haricinde, bu bölümlerin kendi sitelerine olan linkleri de bulabilirsiniz. Gidilecek adres olarak belirlenmifl. Dünya çap nda tan nan bir baflka ngiliz üniversitesi de Cambridge ve sitelerinin adresi olarak belirlenmifl. Bu sitede üniversite hakk nda detayl bilgi bulabilir, periyodik olarak düzenledikleri e itim kurslar hakk nda bilgi edinebilirsiniz. Akademik konulardaki araflt rmalar n z için bu üniversitenin çeflitli bafll klar alt nda toplanm fl olan veri kataloglar na da baflvurabilirsiniz. fl konusunda e itim görmeyi düflünenlere flimdi verece imiz adrese bir u ramalar n tavsiye ederiz. E er Departments and_programs/ adresine u rarsan z, burada tüm dünyadan ifl alan nda e itim veren okullar n linklerini bulabilirsiniz. Harvard üniversitesinin sitesine adresinden ulaflabilirsiniz. Bu site belki de tüm okul siteleri içinde tasar m aç s ndan en göze batan denebilir, ama do rusu bu pek de flafl rt - c say lmamal. Burada okulun tüm bölümleri ve e itim programlar hakk nda çok detayl bilgiler bulabilir, hatta e er isterseniz okulun sanal gezisine de kat labilirsiniz. Baflta Amerika Birleflik Devletleri olmak üzere ço u ülkede en gözde mesleklerden olan avukatl k alan nda e itim veren okullar hakk nda detayl bilgi edinmek istiyorsan z, adresine u ramay ihmal etmeyin. Burada bu konuda ün yapm fl en iyi okullar n linklerini bulabilirsiniz. Yaln z büyük bir k sm A.B.D. de bulunuyor. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 133

16 <<< INTERNET INTERNET TE E T M S TELER Orta Do u Teknik Üni. Üniversiteler aras nda en fl k web sayfas na sahip üniversitelerden bir olan OD- TU nun sayfas da hem Türkçe hem ngilizce hizmet verebiliyor. Türkiye de ayn zamanda.tr uzant l isimleri atama yetkisine sahip tek kurulufl olma özelli ini de elinde bulunuyor. Sitede ö renciler için haz rlanm fl akademik bir takvim de bulunuyor. Kariyer planlama merkezi ise mezunlara ifl bulma görevini üstlenmifl. stanbul Teknik Üniversitesi E itim kalitesi ile stanbul da ki en baflar l teknik üniversite olan stanbul Teknik Üniversitesinin web sayfas nda internet ve arama bafll özellikle ilgi çekiyor. Buradan bir arama motoruna de iflik linklere, FTp sunucuya ve üniversite için telefon defterine ulafl labiliyor. Site içinden ayr ca eski mezunlar ile ilgili bilgi al nmas da mezun bafll alt ndan mümkün oluyor. stanbul Üniversitesi stanbul un en köklü üniversitelerinden biri olan stanbul Üniversitesi bunun verdi i içerik zenginli ini web sayfas na da yans tm fl. Yeflil sar renklerin a rl kta oldu u site tasar m nda girifl sayfas nda neredeyse tüm içeri e ulaflmak için ba lant lar yer al yor. Ö rencilerin yan s ra di er tüm internet kullan c lar n n yararlanmas amac ile bir FTP servisine de site alt ndan kolayl kla ulafl labiliyor. Y ld z Üniversitesi stanbul da ki di er bir teknik üniversite olan Y ld z üniversitesi de web sayfas üzerine özenerek çal flm fl üniversitelerimizden biri. Site üzerinde en çok dikkati çeken sanal kampüs ad verilen ve Quick Time VR teknolojisinin kullan lmas ile oluflturulmufl görüntüler. Bunlar n kullan lmas ile siteyi ziyaret eden herkesin sanal olarak üniversitenin içinde dolafl p etrafa bakmas mümkün oluyor. Selçuk Üniversitesi Konya da yer alan ve ülkemizin sayg n üniversitelerinden biri olan Selçuk üniversitesi özellikle online kütüphanesi ile ad ndan sürekli söz ettiriyor. Web üzerinden mesaj al p gönderebilece iniz gibi üniversite genelindeki tüm telefon numaralar na ulaflabilece iniz bir rehber de sitede yer al yor. Bunun yan s ra siteden online dergilere, EBSCO host ve Proquest veritabanlar na da ulafl labiliyor. Sakarya Üniversitesi Bir y l aflk n bir süre önce depremi en a r flekilde yaflayan illerimizden biri olan Sakarya n n ayn isimdeki üniversitesi buna ra men kalitesinden ödün vermeden e itimini sürdürüyor. Üniversitenin hem Türkçe hem de ngilizce yay nlanan sayfas nda ö renciler ile ilgili her fley bulunuyor. Ayr ca üniversite uzaktan e itim çal flmalar na ilk bafllayanlar aras nda yer al yor. 134 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 WEB SAYFASINI DÜZENLEMEK INTERNET WEB SAYFASINI DÜZENLEMEK Geçen bölümde Web sayfas na nas l tablo yerlefltirebilece imizi görmüfltük. Ayn yöntemlerle sayfalar düzenlemek de mümkündür. Bu bölümde size Web sayfalar n z nas l göze hofl gelecek bir biçimde düzenleyebilece inizi gösterece iz. Burada gösterilenleri uygulayarak k sa sürede oldukça profesyonel sayfalar haz rlamaya bafllayabilirsiniz. Tüm ihtiyac n z olan Not Defteri uygulamas d r. Burada birlikte oluflturaca m z site üç ana k - s mdan oluflacak ve konu olarak da hobilerinizi içerecek. Üç sayfadan oluflan sitede, bir girifl sayfas ve iki de alt sayfa yer alacak. Girifl sayfas ziyaretçilerinizi karfl lamaya yönelik olarak haz rlanacak, buna ba l olan di er iki sayfa ise iki farkl hobiniz konusunda bilgi ve resimler içerecek. Tabii siz bu alt sayfalar n say ve içeriklerini kendi zevkinize göre belirleyebilirsiniz, biz burada örnek olarak iki farkl konu seçtik. Sayfalar n genel yap s na bakt n zda, üst k - s mdaki ve yandaki bantlar n renkli olarak, ortadaki bölümün ise beyaz olarak tasarland n farkedeceksiniz. Üst bant sitenizin ad n içerecektir ve burada sadece tan t m amaçl bir metin parças olacakt r. Ortada kalan beyaz k s mda ise o an görüntülenmekte olan sayfan n içeri i yer alacakt r. Bu içerik sizin seçti iniz herhangi bir konu hakk ndaki resim, metin ya da di er biçimlerdeki verileri içerebilir. Solda bulunan renkli dikey bant ise sayfalar birbirine ba layan linklerin bulundu u k s m olacakt r. Burada amaç bu k s mdaki linklerden herhangi birine t kland nda, ba lant l sayfan n yüklenmesi ve görüntülenmesini sa lamakt r. O an görüntülenen sayfan n ad n tafl yan link koyu renkle gösterilmektedir ve herhangi bir biçimde t klamaya tepki vermez. Web sitenizin genel yap - s bu flekilde olacakt r, genel fikri kavrad ktan sonra geri kalan yapmak pek sorun olmayacakt r. fiimdi Not Defteri uygulamas n aç n ve uygun bir klasör içine anasayfa.htm ad alt nda kaydedece iniz kodlamay aynen resimde gördü ünüz flekilde girin. Bunu girdikten sonra alt sayfalar oluflturmak için tüm yapman z gereken ana sayfan n kodundaki metinleri uygun biçimde de ifltirip, farkl isimler alt nda ayn klasörün içine kaydetmektir. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 135

18 <<< INTERNET WEB SAYFASINI DÜZENLEMEK LINK, VLINK ve ALINK komutlar sayfalar aras ndaki Hypertext ba lant lar n renklerini ayarlaman z sa lar. Normalde bu ba lant lar mavi renklidirler, üzerlerine t kland ndan ise mora dönüflürler. BODY komutunun yan na yerlefltirilerek kullan l rlar. LINK komutu seçilmemifl durumdaki rengi, ALINK komutu seçilmekte olan durumdaki rengi ve VLINK komutu seçilmifl durumdaki rengi belirler. Burada RED de eri girerek tüm ba lant lar n k rm z renkte olmas n sa lad k. 2- Bu noktada tek sat r ve tek hücreden oluflan ilk tablo bafll yor. TABLE komutunun yan nda iki önemli ek komut kullan lmakta, bunlardan WIDTH tablonun geniflli ini belirliyor. Burada 100% de eri verilerek tablonun tüm sayfa boyunca uzanmas n sa l yoruz. BGCOLOR ek komutu ise hücrenin arka plan rengini belirliyor, biz burada AQUA komutu ile aç k mavi olmas n sa lad k. 3- Buradaki k s mda TR komutu ilk sat r, TD komutu ise ilk hücreyi belirliyor. ALIGN ek komutuna CENTER de erini vererek burada yer alan tüm metnin sayfan n ortas na hizalanmas n sa l - yoruz. FONT komutu metinde kullan lan yaz türünün özelliklerini belirlememize imkan tan yor. Buna birkaç ek komut verilebilir, ancak biz burada sadece SIZE ek komutunu kulland k ve de eri +3 olarak belirledik. Böylece buradaki yaz lar normalin üç kat büyük olacak. 4- Bu k s mda ikinci tablo bafll yor, bir sat r ve iki hücre içeriyor. Sol hücrede linkler ve sa hücrede metinler yer alacak. Burada bulunan WIDTH komutu tablo geniflli ini, HEIGHT ise tablo yüksekli ini belirliyor. 5- Bu k s mda ikinci tablonun ilk sat r bafll yor. TR komutunun yan nda yer alan VALIGN komutuna TOP de eri verilmifl durumda. ALIGN ek komutu metnin yatay, VALIGN ise dikey düzlemde hizalanmas n sa lamam za yar yor. 6- Burada ilk sat r n ilk hücresi bafll yor. WIDTH komutuna 150 de eri girerek hücrenin bu miktarda piksel geniflli inde olmas n sa l yoruz. BGCO- LOR komutu ise yine hücre arka plan rengini belirliyor. 7- Burada ilk sat rdaki ilk hücre içine konacak metin yer al yor. Bu metinler üç sayfan n linklerini tan mlayacak. 8- Burada ise ilk sat r n ikinci hücresi bafll yor, bu Web sayfam z n sa k sm n oluflturacak. Bu hücrenin içeri ini ALIGN komutu ile ortal yoruz. 136 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 INTERNET ÜZER NDEN ÇALIfiMAK INTERNET INTERNET ÜZER NDEN ÇALIfiMAK Sabahlar kalk p ifle gitmek gün geçtikçe daha da çekilmez bir hal m al yor? Neden evden çal flmay denemiyorsunuz? Sabah kalk p kahvalt n z rahatça ediyorsunuz, sonra gazetenize bir göz gezdirip çal flmaya bafll - yorsunuz. stedi iniz zaman bir ara verip ailenizle ilgilenebilir, ya da hobilerinize biraz daha fazla zaman ay rabilirsiniz. Bilim-kurgu filmi mi? Hay r, hiç de il. Asl na bakarsan z bu konuda araflt rma yapan uzmanlar birkaç y l içinde evden çal flma oran n n yüzde yirmi civar na ulaflmas n bekliyorlar. Ancak tabii bu her ifl kolunda gerçekleflmeyecek, ayr ca bu oluflum öncelikle bilgisayarlar n yo un kullan ld - alanlarda yo unlaflacak. Burada en önemli unsur hesab na çal flt n z kuruluflun yerel a sistemine ba lanabilmenize ve veri al flverifli yapabilmenize imkan tan yacak alt yap n n mevcudiyetidir. Bu veri iletiminde en önemli rolü e-posta ve e-konferans uygulamalar üstlenecektir. NE GEREKL? Evden çal flmak için bir bilgisayara ve h zl bir de Internet ba lant s na ihtiyac n z olacakt r. Burada kullan lacak bilgisayar n çok özel bir yap da olmas gerekmez, do rusu standart özelliklere sahip herhangi bir PC bu iflin alt ndan rahatl kla kalkabilir. Ne var ki Internet ba lant s için ayn fleyi söylemek pek mümkün de ildir. Günümüzde kullan lan ve telefon hatlar üzerinden eriflim sa layan sistem belki Internet üzerinde düflük tempoda gezinmek için yeterli olabilir. Ancak flirkette acilen sizden gelecek büyükçe bir dosyay bekleyen çal flma arkadafllar n zla düzgün bir biçimde veri al flverifli yapabilmek için çok daha h zl bir ba lant gerekecektir. Günümüzde oldukça h zl ba lant sa layan ISDN standard yay lmaktad r, ileride ise çok daha h zl olan ASDL yayg nlaflacakt r. I < INFO> fiirketler için için art lar ve eksileri: + Çal flma alan ndan tasarruf sa lan r + Bilgisayar donan m ndan tasarruf sa lan r + Verimlilik art r l r - Çal flma koordinasyonu zay flar - Yerel a a afl r yük biner Çal flanlar için art lar ve eksileri: + Çal flma saatlerinin daha rahat düzenle nebilmesi + Rahat ev koflullar nda çal flabilme + Çal flma seçeneklerinde esneklik - Fazla mesailerin ortadan kalkmas HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 137

20 <<< INTERNET INTERNET ÜZER NDEN ÇALIfiMAK K ME H TAP ED YOR? Tabii ki evden çal flmak tüm meslek gruplar n n faydalanabilece i bir olas l k de il. Yap ustalar - n n inflaat n bafl nda durmas, doktorlar n ameliyatlara girmesi gerekir. Bu yüzden ancak belirli bir meslek grubu evden çal flma flans n yakalayabilecektir. Yazarlar, editörler, programc lar ve benzeri ifl gruplar n n mensuplar uygun donan mla rahatça evlerinden çal flabilirler. AVANTAJ VE DEZAVANTAJLAR Evden çal flman n avantajlar hem çal flanlar, hem de iflverenler aç s ndan oldukça fazlad r. Öncelikle bu flekilde çal flan bir insan çok daha esnek çal flma saatlerine sahip olacak ve kendini ifle göre ayarlamak yerine, ifl saatlerini kendi zevkine göre ayarlayabilecektir. Hergün birkaç saati yo un trafikte strese girerek geçirmek zorunda kalmayacak, ayr ca bütün günü kalabal k ve s k - c bir ofis ortam nda geçirmeye mecbur olmayacakt r. Çal flan n en önemli sorumlulu u verilen ifli zaman nda tamamlamak olacakt r ki, ev ortam n n getirdi i rahatl n verime olan katk s bunu nispeten kolaylaflt racakt r. Öte yandan bu durumun iflveren için de baz avantajlar sa lad gerçe i unutulmamal d r. Herfleyden önce daha az çal flma alan gerekece inden masraflar bir hayli düflecektir. Ayn flekilde her çal flan için harcanan donan m harcamalar da bir hayli düflebilir. Çal flanlar aras nda ç kabilecek sorunlar n say s azalaca ndan ifl veriminin bir miktar artmas da beklenebilir. Ne var ki bunun bir de kötü yan vard r. Öncelikle çal flanlar aras ndaki iletiflim nispeten zay flayacakt r. Ço u zaman yüz yüze görüflmek yap - lacak ifli kavramak aç s ndan oldukça büyük önem tafl r. Elektronik haberleflme yöntemleriyle iletiflim kurmak baz durumlarda oldukça kullan fls z ve masrafl olabilir. Bu durumda orta bir yol bulmak en iyi çözüm olabilir. Çal flanlar mesainin bir k sm n evde, bir k sm n da ofiste geçirerek en iyi performans yakalamay baflarabilirler. Ofis çal flmas nda ifl bölümü yap larak konular üzerinde tart fl labilir, belli anahatlar çizilebilir. Evde ise kiflisel çal flmalar gerçeklefltirilebilir, verilen ifller teslime haz r hale getirilebilir. GELECEK Günümüzde Internet erifliminin oldukça yavafl olmas bu konudaki olas l klar n tam anlam yla de erlendirilmesini önlemektedir. Ancak zaman içinde Internet ba lant süratlerinin artmas ve buna ba l olarak evden çal flanlar n oran nda belirgin bir art fl olmas beklenmektedir. Özellikle video-konferans sisteminin oturmas çal flanlar aras ndaki koordinasyonun artmas n sa layacakt r. 138 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

21 PC N N MULT MEDYA KULLANIMLARI MULTIMEDIA VE E LENCE PC N N MULT MEDYA KULLANIMLARI Bilgisayar n z sadece ifl ya da oyun için kullanmak zorunda de ilsiniz. Uygun donan mla PC nize çok daha fazla yetenek kazand rabilirsiniz. RADYO Günümüzde uygun bir radyo kart yard m yla bilgisayar n za radyo yay nlar n alma yetene ini kolayl kla kazand rabilirsiniz. Piyasada pek çok farkl üreticinin ürünü olan radyo kart bulmak mümkündür. Bu tür bir kart al rken en popüler yay n bandlar n alabildi inden emin olmay ihmal etmeyin. Ço u kaliteli radyo kart beraberinde anten, kulakl k ve gerekli kontrol yaz l mlar yla birlikte sat lmaktad r. Bu kartlar bilgisayar içindeki bofl bir slota takt ktan sonra beraberinde verilen yaz l m kurman z, sonra da istasyon ayarlar n yapman z yeterlidir. Radyo kartlar n n beraberinde gelen yaz l mlar sadece kart n iflletim sistemine tan t lmas n sa lamakla kalmaz, ayn zamanda radyoyu kullanabilmenize imkan tan yan özel bir arabirim de sunarlar. Bu arabirim farkl görünümlerde olabilir, radyo kanallar n ayarlaman za yard mc olur. Radyo kartlar n n bir avantaj da sadece radyo kanallar n dinlemenize de il, ayn zamanda buradaki yay nlar sabit diskinize kaydedebilmenize de imkan tan malar d r. TELEV ZYON Bilgisayar n z gerekli donan mla bir televizyon gibi kullanabilece inizi daha önce de belirtmifltik. Ancak bir televizyon yay n n almak ve ifllemek pek kolay bir ifllem de ildir. Kulland n z bilgisayar n yetenekleri ve yap s bu konuda oldukça büyük önem tafl r. Bilgisayar n z bir televizyona dönüfltürmek için gereken en temel donan m bu ifl için özel olarak tasarlanm fl bir TV kart d r. Günümüzde TV kartlar içsel ve d flsal olarak iki farkl türde piyasaya sunulurlar. D flsal olanlar genellikle USB ba lant noktas n kullanarak bilgisayara ba lan r ve çal flt r l rlar. Bunlar nispeten yeni modellerdir ve USB ba lant s n n yeni nesil bilgisayarlarda standart olmas yla yayg nlaflmaya bafllam fllard r. çsel olanlar ise yap lar na göre kendi içlerinde birkaç alt gruba ayr l rlar. En eski modeller ISA ba lant slotuna tak lanlard r. Bu modeller bir ara kablo yard m yla ayr ca grafik kart na da ba lanmaya ihtiyaç duyarlar. Ne var ki piyasadaki her grafik kart nda bu tür bir ba lant noktas bulunmad ndan, bu TV kartlar n tüm grafik kartlar yla birlikte çal flt rmak mümkün de ildir. ISA slotunu kullanan TV kartlar art k pek üretilmemektedir, bu yüzden bunlar bulmak pek mümkün de ildir. * < PUCU> Önemli Hususlar E er bilgisayar n z bir televizyon al c s na dönüfltürmeyi planl yorsan z, o zaman flu önemli hususlar unutmay n z: 1-Monitörünüzün görüntü kalitesi ço u televizyondan çok daha iyidir, bu yüzden ekrana yans yan TV görüntüsü bir televizyona k yasla daha kötü olacakt r. Çünkü TV yay nlar genellikle yüksek çözünürlüklü ekranlara göre ayarlanmaz. 2-Unutmay n ki yeni ve çok büyük çapl bir monitör genellikle benzer çapl televizyonlardan daha pahal d r. 3-TV kartlar ço unlukla antenden gelen sinyali güçlendirmekte pek baflar l de ildir, bu yüzden çok iyi bir anten ve güçlendiriciye ihtiyac n z olabilir. 4-Bilgisayar n zda TV seyrederken arka planda çal flan di er uygulamalar yüzünden görüntüde bozulmalar yaflayabilirsiniz. Özellikle donan mdan ziyade yaz l m a rl kl olarak çal flan kartlarda bu durum çok belirginleflebilir. HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE 45

22 <<< MULTIMEDIA VE E LENCE PC N N MULT MEDYA KULLANIMLARI Daha yeni nesi TV kartlar ise PCI slotuna tak - lacak flekilde tasarlanmaktad r. Bu kartlar çok daha yüksek kapasiteye sahiptirler ve ço u çal - fl rken yaz l mdan ziyade üzerlerindeki özel ifllemcileri kullan rlar. Bu tür kartlara piyasada s kça rastlamak mümkündür, içlerinde gerçekten yüksek performans sa layan ve kullan m kolay olanlar vard r. Bir de "bileflik" tabir edilen türde TV kartlar vard r ki bunlar hem TV, hem de grafik kart olarak çal fl rlar. PCI ve AGP slotlar na tak labilen iki farkl türü bulunan bu kartlar n üzerinde biri TV yay nlar n iflleyen, di eri de bilgisayar n grafik sinyallerini iflleyen iki ayr ifllemci bulunur. Bu tür bir kart al rken dikkat edilmesi gereken unsur kart n grafik iflleme ihtiyaçlar n z tam olarak karfl lad - ndan emin olmakt r. Piyasada bulunan bileflik kartlardan pek az hem kaliteli bir TV görüntüsü sa layacak, hem de en yeni 3D a rl kl uygulamalar sorunsuzca çal flt racak kadar güçlüdür. Ancak e er 3D a rl kl uygulamalarla fazla ilgilenmiyor, daha ziyade size fazla sorun ve masraf ç karmadan çal flacak bileflik bir kart edinmeyi planl yorsan z, o zaman bu tür kartlar n ço u iflinizi görebilir. TV kartlar genellikle yanlar nda onlar çal flt - rabilmek için gereken özel yaz l mlarla beraber sat l rlar. Bu yaz l mlar sayesinde ekrandaki TV görüntüsünü kontrol edebilir, kanal ayarlar n yapabilir ve hatta baz geliflmifl uygulamalarla ekrandaki görüntüleri resim ya da video fleklinde sabit diskinize kaydedebilirsiniz. Bunun d fl nda ço u kaliteli TV kart kendi uzaktan kumandas ile sat l r. Özellikle büyük çapl monitör kullan yorsan z bu uzaktan kumanda sayesinde monitörünüzü koltu unuzdan seyredebilirsiniz. V DEO Ev kullan m için tasarlanan bilgisayarlar n performans günden güne artmaktad r. Güçlü ifllemciler ve yüksek h zl CD ya da DVD-ROM sürücüler sayesinde bilgisayar n z bir video gibi kullanman z mümkündür. Bir farkla, görüntü kalitesi eski video kay tlar yla karfl laflt r lamayacak kadar yüksektir. Ayr ca eski bantlar n aksine, CD ve DVD ler kullan m yüzünden afl nmaz, haliyle zaman içinde görüntü kalitesinde bir düflme yaflanmaz. Ancak bilgisayar n z sadece video görüntüleri seyretmek için de il, ayn zamanda kendi video filmlerinizi haz rlamak için de kullanabilirsiniz. Yüksek kapasiteli ifllemciler ve sabit diskler sayesinde büyük miktardaki video görüntüyü rahatl kla depolamak ve ifllemek art k mümkün olmaktad r. Ayr ca s rf bu gibi ifller için tasarlanan ifllemcilerle donanm fl grafik kartlar da mevcuttur. Bu kartlar d fl kaynaklardan gelen video görüntüleri yakalamak ve ifllemek için kullan l rlar. Donan m n haricinde yaz - l mlar da bir hayli geliflme göstermektedir. Sadece özel video iflleme programlar de- il, amatörlere yönelik kullan m kolay yaz l mlar da mevcuttur. Mesela Windows iflletim sisteminin ev kullan c s na yönelik son versiyonlar nda video ifllemeyi kolaylaflt ran uygulamalar bulunmaktad r. Çok yak n bir gelecekte evdeki bilgisayar n zda kendi amatör filmlerinizi rahatl kla haz rlaman z mümkün olacakt r. * < PUCU> fiunu unutmay n ki, en iyi TV kart bile en son teknoloji ile üretilmifl pahal televizyonlar n kalitesine ulaflamaz. Öte yandan bir TV kart size görüntüleri depolama ve iflleme gibi televizyonlar n kolayca sunamayaca seçenekleri sunar. Gerçekten de burada sorun yeni bir TV kart na yapt n z harcamn n ihtiyac n z karfl layaca ndan emin olmakt r. E er evde hangi kanal n izlenece i konusunda s k s k tart flma ç k yor, ya da bilgisayar bafl nda çal fl rken arada bir haberlere göz atmak istiyorsan z, iyi bir TV kart edinmek güzel bir fikir olabilir. 46 HERKES Ç N B LG SAYAR MULT MEDYA VE E LENCE

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu Hakkında Memeo Backup Premium, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Backup Premium değerli ve önem verdiğiniz belgelerinizi otomatik olarak yedekleyerek, istediğiniz zaman dosyalarınızı

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI)

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) Toplu tarama yapmak için; sol menüden tarama yapmak istediğiniz ilgili fakülteyi seçerek Ara demeniz gerekmektedir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER.

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER. SAYI 40 TEMEL B LG LER SÜRÜCÜ NED R? SÜRÜCÜLERE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS MS WORKS 2000. ALTERNAT F B R OF S PROGRAM PAKET. PROJELER ET KET VE ZARF BASMAK. WORD LE ET KET VE ZARF NASIL YAZDIRILIR? INTERNET

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

>>> SAYI 8 OF S PROGRAMLARI PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR?

>>> SAYI 8 OF S PROGRAMLARI PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR? SAYI 8 TEMEL B LG LER OF S PROGRAMLARI ÇALIfiMA ORTAMINDAK YEN YARDIMCILARINIZ. MON TÖRLER MON TÖR NED R, NASIL ÇALIfiIR? WINDOWS PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR? PROJELER

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I ÜN TE I ELEKTRON K TABLOLAMA A. BAfiLANGIÇ 1. Elektronik Tablolama Uygulamas yla lk Ad mlar a. Elektronik tablolama uygulamas n açma b Kay tl bir dosyay açma c. Birden çok elektronik tablolama dosyas n

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA Projeyi Hazırlayanlar: İsmail TELLİ Aden MOHAMUD İçindekiler: 1. Arduino Ve Gps Modülü İle Gps

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

>>> SAYI 16 17. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 16 17. SAYIDA NELER VAR? SAYI 16 TEMEL B LG LER PC LE NOTEBOOK ARASINDAK FARKLAR HANG S NE fie YARAR, AVANTAJLARI VE ZAYIF YÖNLER YAZICI SATIN ALMAK YEN YAZICI ALIRKEN NELERE D KKAT ETMEL? BASIM ORTAMLARI YAZICILARDA KULLANILAN

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ

1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ GĐRĐŞ 1.1 HKMOBĐS PROJESĐNE GĐRĐŞ Đnternet tarayıcınızdan http://www.hkmo.org.tr/ adresine girdikten sonra sayfanın sağ üst kısmında yer alan ÜYE GĐRĐŞĐ bağlantısına tıklayarak Harita ve Kadastro Mühendisleri

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER SAYI 9 TEMEL B LG LER B LG SAYAR ÇALIfiMADI INDA B LG SAYARINIZ SORUN ÇIKARDI INDA NE YAPMALISINIZ? V RÜSLER V RÜS GERÇEKTE NED R, NASIL ÇALIfiIR? FONTLARI KULLANMAK B R MET NDE DE fi K HARFLER NASIL KULLANILIR?

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı