RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com"

Transkript

1 NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti Ankara Kültür Müsteflarl ( ran Kültür Evi) web sitesi, Kültür Evi faaliyetlerini zaman nda ilgililere duyurmak, ran slâm nk - lâb n ve bu nk lâb n liderli ini ( mam Humeynî ve Ayetullah Hamaney) do ru bir flekilde tan tmak, ran slâm Cumhuriyeti nde kültürel faaliyetlerde bulunan kurumlar Türkiye nin çeflitli kesimlerine (özellikle uzun süreden beri böyle bir sitenin aç lmas n bekleyen kültür çevrelerine) tan tmak amac yla Türkçe, ayr ca Türkiye üniversitelerinde e itimlerine devam eden Fars Dili ve Edebiyat Anabilim Dal ö rencileri ile bu ülkede yaflayan ranl lara yönelik olarak da Farsça dillerinde muhataplar na ulaflmay hedeflemektedir. Google ve Yahoo arama motorlar ndan yararlan larak ulafl labilecek bu web sitesinin tasar m nda, en yeni teknikler ve grafik planlar kullan larak, h zl eriflim imkan sa lanm flt r. Ayr ca içerik olarak da Türk muhataplar n ihtiyaçlar n karfl lamaya çal fl lm flt r. lk aflamada 500 web sayfas metni haz rlanarak, 100 MB alan kullan m yla hizmete bafllam flt r (Toplam kapasite 450 MB civar ndad r). Arfliv bölümünün tamamlanmas yla, kültürel içerikli metinlerin (Kültürel Makaleler Mecmuas ve Name-i Aflina Dergisi) miktar - n n kayda de er ölçüde artmas beklenmektedir. Web sitemizin Türkçe bölümündeki görünümü flöyledir: 1. ran ve Türkiye nin kültürel sembollerinden birer örnek, 2. ki ülkenin dalgalan r haldeki bayraklar, 3. ran Kültür Evi binas n n resmi, 4. Kültürel etkinlikler ile ilgili haberler, 5. ran n 28 eyaletinin resimlerle tan t m, 6. Tan t m; Kültür Evi nin faaliyetleri, ilertiflim bilgileri, mesai saatleri ve personel tan t m,

2 Name-i Aflina ki ülke aras ndaki kültürel iliflkiler; iki ülke aras ndaki kültürel iliflkilerin tarihi, imzalanan kültürel anlaflmalar, kültürel de iflim programlar, iki ülkenin kültürel merkezleri aras nda imzalanan iflbirli i protokolleri, 8. ranoloji; ran n genel tan t m, bir bak flta ran, e itim ve ö retim, iktisat, tar m, sa l k, kad nlar n durumu, ran eyaletlerinin turistik özellikleri, 9. Türkiye de Fars dili; Türkiye de Fars dilinin genel durumu, Ankara, stanbul, Konya Selçuk ve Erzurum Atatürk Üniversitelerinde Fars Dili ve Edebiyat Anabilim Dallar tan t m, 10. Farsça E itim Merkezi; Merkez in faaliyetleri, 2004 y l sonuna kadar e itim programlar, Farsça yaz ö retimi, Merkez in kütüphanesi ve burada bulunan her türlü olanaklar n tan t m, film CD ve Video kasetleri (VHS) arflivinin listesi, 11 ran n kültürel kurum ve kurulufllar n n tan t m ; Kültür ve slâmî rflâd Bakanl, Kültür ve slâmî liflkiler Kurumu, Kültürel Miras Kurumu, ran Turizm Kurumu, ran Üniversiteleri, Kütüphaneler, müzeler ve kültürel siteler, 12. ran medeniyeti ve tarihi; genel anlamda ran tarihi, kültür ve sanat tan t m, slâm nk lâb n n tan t m, mam Humeynî nin flahsiyeti ve eserleri, Ayetullah Hamaney in biyografisi ve eserleri, Cumhurbaflkan Hatemî nin yaflam ve eserleri, 13. Sitenin ana sayfas ndan verilen kültürel ve edebiyat içerikli Name-i Aflina dergisi, 14. ran n kültür-sanat haberleri, 15. Kültür Evi yay nlar n n tan t m, 16. ran n kültür, sanat ve edebiyat alan ndaki ünlü simalar n n tan - t m, 17. ran n kültür, sanat, bilim, din ve edebiyat konular ndaki sitelerinin linkleri, 18. Efl zamanl Türkçe mealli Kur an- Kerim tilaveti (bu bölüm, muhataplar n büyük ilgisini çekmifltir),

3 150 nternet Sitesi Tan t m 19. Ankara ve stanbul için namaz vakitleri, 20. ran musikîsinin tarihi ve ran n klasik müzi inden örnekler (muhataplar n iste i üzerine tasarlanan bu bölüm h zl ve kay t yap - labilecek özelliktedir), 21. ran el sanatlar n n tan t m, 22. ran sinemas n n tan t m ve Türkiye de büyük ilgi gören Cennetin Rengi adl filmin tan t m, 23. Sitemizin tüm sayfalar nda ran müzi i dinlemek için 11 ayr seçenek mevcuttur. 24. Sitemizin tüm sayfalar nda anket ve üyelik formu sunulmaktad r, 25. Türkçe ve Farsça tüm sayfalar benzer flekilde planlanm fl ve bir bölümden di er bir bölüme h zl geçifl imkan sa lanm flt r. Bu özellik Farsça E itim Merkezi ö rencileri ve Türkiye üniversitelerinde tahsil gören Fars dili ve edebiyat ö rencileri için metinler aras karfl laflt rma yapma imkan vermektedir.

4 BAfiGAH-E ENDIfiE SITESI Düflünce Kulübü (Baflgah-e Endifle) sitesi, Genç Düflünce Derne i nin deste iyle kurulan ran n ilk sanal düflünce platformudur. Bilimsel ve kültürel araflt rmalar içeren Baflgah-e Endifle sitesi, çeflitli konularda yaz lar ve makaleler yay nlayarak muhataplar na yeni, do ru ve güvenilir bilgiler aktarmaya çal flmaktad r. Sitenin muhataplar ço unlukla gençlerden olufltu u için bu kesime yönelik verilen bilgiler yo unluktad r. Gerekli ihtiyaçlar ön planda tutan bu site, düflünce ehlinin çabas yla, özellikle genç neslin sorular n cevapland rmay hedeflemektedir. Sitenin faaliyetleri temel olarak flu eksenler üzerinde sürmektedir: 1. Medya, 2. Bilgi teknolojisi, 3. Küreselleflme, 4. Teknoloji, 5. slâm nk lâb, 6. Ça dafl tarih, 7. Din, 8. Felsefe, 9. Kur an, 10. Ahlak, 11. Siyaset, 12. nanç, Baflgah-e Endifle sitesini incelemek için afla daki adresi girmeniz gerekmektedir;

5 152 nternet Sitesi Tan t m Bu sitede flu ba lant lar göze çarpmaktad r: 1. Ana Sayfa: Ana sayfada en son yaz lar ve raporlar sunulmaktad r. Ana sayfa ba lant s, 8 ayr ba lant y içermektedir: 1-1- Söylefli: Burada, bilim adamlar, sanatç lar ve önemli flahsiyetlerle yap lan röportaj ve söylefliler sunulmakta, belli bir süre sonra da arfliv bölümüne aktar lmaktad r Makale: En son makalelerin yer ald bölümdür Haber: Bu ba lant da siyasal, kültürel, bilimsel vb. haberler yer almaktad r Yorum: ran yazarlar ve uluslararas tan nm fl simalar n çeflitli konularla ilgili en son yorumlar sunulmaktad r Baflgah: Burada site yazarlar n n yaz lar na yer verilmektedir. 1-6-Gozide (seçmeler): Siteye gönderilen yaz lardan seçmeler bu ba lant alt nda yay nlamaktad r Bu bölümde felsefe, siyaset, din vb. konularda baz sözcükler ele al nmakta ve son de ifliklikler sonucu kazand yeni anlamlar verilmektedir Baflgah-e Kitab: Bu ba lant da yeni ç kan kitaplarla ilgili bilgiler verilmekte ve k saca tan t m yap lmaktad r. 2. Makalat-e Endifle: Arfliv özelli i tafl yan bu ba lant bir anlamda sitenin merkezi say l r. 20 gün öncesine ait yaz lar ve makaleler burada bulunmaktad r. Her birinin üzerine t klamak suretiyle o yaz ya ulaflmak mümkündür. Ayr ca Makale Bankas adl ba lant dan da (7. madde) arama motorlar yard m yla istenilen konuyla ilgili yaz lara kolayl kla ulafl labilir. Bu ba lant n n baflka bir bölümünde, Baflgah-e Endifle sitesi araflt rmac ve yazarlar n n eserleri, ngilizce ve Farsça olarak iki dilde yay nlanmaktad r. 3. Makalat-e Daneflcûî (Ö renci Yaz lar ): Bu bölümde ran n çeflitli üniversitelerinde okuyan ö rencilerin siteye gönderdi i yaz lar sunulmaktad r. Ayr ca arama motorundan yararlan larak eski yaz lara da ulaflmak mümkündür.

6 Name-i Aflina Seçilmifl Yaz lar: Bu bölümde 20 gün öncesine kadar ana sayfada yer alan seçme yaz lar bulunmaktad r. Eski yaz lara ulaflmak için arama motorundan yararlan labilir. Bu ba lant n n bir bölümünde Filistin ntifadas yla ilgili baz resimler verilmektedir. 5. Weblog Yazarlar : Henüz aktif de ildir. 6. Güncel Konular: ran toplumunun güncel meseleleri incelemeye al nm fl, ayr ca di er baz sitelere de link verilmifltir. 7. Makale Bankas : Site genelinde istenilen konuyla ilgili arama motoru bulunmaktad r. Normal ve geliflmifl arama yap labilir. 8. Bize Ulafl n: Siteye yaz ve makale göndermek isteyen araflt rmac lar burada sunulan irtibat ve elektronik posta adresine eserlerini gönderebilirler. 9. letiflim: Bu bölümde site yetkililerinin telefon ve adresleri sunulmaktad r.

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

KOB ler için internet

KOB ler için internet KOB ler için internet 1 e ve e-ticarete girifl Haziran 2007 2 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi, SO, KOSGEB ve KV ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir.

Detaylı

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA cora@tomer.ankara.edu.tr Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN akdogan@tomer.ankara.edu.tr Editör Ayfl n ALPTEK

Detaylı

Ç NDEK LER TÜRK CUMHUR YETLER NDE YATIRIM MKANLARI SEMPOZYUMU. SUNUfi 3 1. SEMPOZYUMUN KONUSU 4 2. SEMPOZYUMUN KOORD NATÖRÜ 4

Ç NDEK LER TÜRK CUMHUR YETLER NDE YATIRIM MKANLARI SEMPOZYUMU. SUNUfi 3 1. SEMPOZYUMUN KONUSU 4 2. SEMPOZYUMUN KOORD NATÖRÜ 4 Ç NDEK LER SUNUfi 3 1. SEMPOZYUMUN KONUSU 4 2. SEMPOZYUMUN KOORD NATÖRÜ 4 3. SEMPOZYUMA DESTEK SA LAYANLAR 4 4. SEMPOZYUMUN YAPILDI I YER 4 5. SEMPOZYUM TAR H 4 6. SEMPOZYUMA KATILANLAR 4 7. SEMPOZYUM

Detaylı

ÇOCUK PORNOGRAF S. Ayfle Asl han ERBAfiI

ÇOCUK PORNOGRAF S. Ayfle Asl han ERBAfiI ÇOCUK PORNOGRAF S Ayfle Asl han ERBAfiI G R fi Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü, Türkiye de gerek çocuk istismar na iliflkin araflt rma çal flmalar, gerek medyada ç kan haberler, gerekse devlet kurumlar

Detaylı

enterprise europe hracata Yönelik Pazar Araflt rmalar nda nternet Kullan m Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe hracata Yönelik Pazar Araflt rmalar nda nternet Kullan m Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe hracata Yönelik Pazar Araflt rmalar nda nternet Kullan m Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Avrupa flletmeler A (A A) stanbul, SO, KOSGEB ve Sabanc Üniversitesi ortakl

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR

LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 275 LK VE ORTA Ö RET M TÜRKÇE VE EDEB YAT DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI HLALLER VE SORUNLAR Deniz Tarba Ceylan 1 Türkiye de Türkçe e itiminin ilkö retim, ortaö retim ve

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

End-User Education and Selection Criteria for Databases in Information Centers

End-User Education and Selection Criteria for Databases in Information Centers Görüfller / Opinion Papers Bilgi Merkezleri için Veri Taban Seçim Kriterleri ve Kullan c E itimi End-User Education and Selection Criteria for Databases in Information Centers lhan AKÇAL * Serkan KAYA

Detaylı

kolaylaflt rmak üzere Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan 1989 da oluflturulmufltur. Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP)

kolaylaflt rmak üzere Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan 1989 da oluflturulmufltur. Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP) 8. Bilgi ve letiflim 8.1. Bilgi ve letiflimin Sürdürülebilir Kalk nmadaki Yeri Bilgi ve iletiflim, uluslar n geliflmiflli inin göstergesi olarak kullan lmaya bafllam flt r. Bilgi üreten, bilgiye ulaflan

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas The Role of Libraries in the Development Information Literacy Skills and Application of Dokuz

Detaylı

ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü,

ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü, ünihaber Say : 86 Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr (15 günde bir ç kar) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program na Geçti Kendisine ba l

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN

TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU BÜLTEN N SAN 2005 44 Biz uygarl ktan, ilimden ve fenden kuvvet al yor ve ona göre yürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 44 N SAN 2005 Sahibi TÜB TAK ad na Baflkan

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r.

Gönüllü K lavuzu. Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Gönüllü K lavuzu Hollanda D fliflleri Bakanl, Matra Program n n katk s yla bas lm flt r. Rubicon Vakf Roghorst 117, 6708 KE, Wageningen, Hollanda http://www.rubiconfoundation.org/ Rubicon Vakf Hollanda

Detaylı

Avrupa Birli i Çerçeve Programlar Elkitab

Avrupa Birli i Çerçeve Programlar Elkitab Avrupa Birli i Çerçeve Programlar Elkitab Haz rlayan Doç. Dr. fiems YONSEL SO Yay n No: 2011/21 Avrupa Birli i Çerçeve Programlar Elkitab, stanbul Sanayi Odas, stanbul 2011 Tasar m ve Uygulama, Mürettebat

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI UZMANLIK E T M ÇALIfiMA GRUBU UZMANLIK E T M STANBUL RAPORU 2007 (AF L ASYON PROJES )

STANBUL TAB P ODASI UZMANLIK E T M ÇALIfiMA GRUBU UZMANLIK E T M STANBUL RAPORU 2007 (AF L ASYON PROJES ) STANBUL TAB P ODASI UZMANLIK E T M ÇALIfiMA GRUBU UZMANLIK E T M STANBUL RAPORU 2007 (AF L ASYON PROJES ) stanbul Tabip Odas / 2007 Haz rlayanlar Dr. Ali Özyurt, Dr. Arzu Uzuner, Dr. Pemra C. Ünalan Dr.

Detaylı

Museum as an Information Institution towards to 21st Century

Museum as an Information Institution towards to 21st Century 21. Yüzy la Girerken Bir Bilgi Kurumu Olarak Müze Museum as an Information Institution towards to 21st Century N. Hanzade URALMAN * Öz 21. yüzy l n bafl nda müzeler, topluma ulaflma yöntemleri bak m ndan,

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Bilim ve Teknik Kulübü

Bilim ve Teknik Kulübü Bilim ve Teknik Kulübü G ü l g û n A k b a b a Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri 30 Nisan-2 May s tarihleri aras nda, TÜB TAK, ODTÜ ve Elektrik Mühendisleri Odas Ankara fiubesi

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı