D bir kitap kazand r ld. TÜ- DEV de ö retim üyeli i yapan, uzakyol kaptan Serdal Can taraf ndan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D bir kitap kazand r ld. TÜ- DEV de ö retim üyeli i yapan, uzakyol kaptan Serdal Can taraf ndan"

Transkript

1 Cargo Handling and Operations Book Published Yük Elleçleme ve Operasyonlar Kitab Ç kt n important book has been A published for Turkish masters and officers. Written by Unlimited Master Serdal Can, lecturer at the Turkish Maritime Education Foundation, the book is titled Cargo Handling and Operations. The book contains correct and realistic information about handling, stacking, securing, supporting, loading, protecting, conveying and unloading cargoes. Information gathered from many well-known sources, including official publications, were combined in a single reference book. Written in English and consisting of total of 400 pages, the book also contains hatch types, general vessel structures, tanker and bulk carrier loading calculations, ro-ro mooring, container bay plan coding, tying materials, hazardous cargoes, heavy cargoes, chemical tanker loading and calculations, etc. Basic concepts and modern methods used in today s shipping sector can also be found in the book. Shipping has a structure unlike other branches of the industry, and trains all levels of staff from trainees to their managers. Therefore, I believe that this book will be an invaluable reference for those who involved in shipping, Can says, adding that the book has great importance for new officers as well. Stating that the book aims to provide a practical and clear understanding of IMO conventions, codes and decisions, and to enable watchkeeping and deck officers to carry out their duty correctly. Deck officers should be trained well to enable to them carry out their duties correctly, and they should be well aware of their responsibilities. The purpose of this book is to provide them with assistance, Can adds. Capt. Serdal Can enizcilik sektörümüze kaptan ve zabitler için önemli D bir kitap kazand r ld. TÜ- DEV de ö retim üyeli i yapan, uzakyol kaptan Serdal Can taraf ndan kaleme al nan eser Cargo Handling and Operations ismini tafl yor. Yük elleçleme ve operasyonlar kitab her tip yükün elleçlenmesi, istifi, ba lanmas, emniyete (deniz tertibine) al nmas, yük desteklenmesi, yüklemesi, muhafazas, tafl mas ve tahliyesi ile ilgili do ru ve gerçekçi bilgilere yer veriyor. Resmi yay nlar dahil, sayg n ve tan nm fl çok çeflitli kaynaklardan al nm fl bilgiler derlenerek bir baflucu kitab niteli inde tek bir kitapta toplan yor. 400 sayfal k tamam ingilizce olarak yaz lan kitap, ambar kapak tipleri, genel gemi yap lar, tanker ve dökmeci gemi yükleme hesaplamalar, ro-ro ba lama, konteyner bay plan kodlamalar, ba lama malzemeleri, tehlikeli yükler, a r yükler ve kimyasal gemi yüklemesi ve hesaplar n da içeriyor. Temel kavramlar ve bugünün denizcilik endüstrisinde kullan lan modern yöntemler kitab n sayfalar nda bulunabiliyor. Denizcilik di er sanayi dallar - na benzemeyen bir yap da olup stajyerlerden onlar n yöneticilerine kadar yay lan tüm kadrolar e itir. Bu yüzden liman ifllerine bu kitab n paha biçilmez iyi bir referans olaca kanaatindeyim. diyen Can, yeni zabitler için de kitab n öneminin çok büyük oldu una de iniyor. Bu kitapla IMO konvansiyonlar n n, kodlar n n ve kararlar n n pratik ve aç k bir flekilde anlafl lmas ve do ru flekilde vardiya / güverte zabitlerinin nöbetlerini tutmas - n sa lamak amac güdüldü ünü ifade ederek, Güverte zabitlerinin görevlerini icra etmek için, onlar iyi bir flekilde e itilmeli ve sorumluluklar n tamamen anlamal d rlar. Bu kitab yay nlamam n amac onlara bu görevlerini yapmakta yard mc olmakt r. diye ekliyor. Uzmar Shipping Receives Plaque of Appreciation Uzmar Denizcilik e Plaket eams of tugboats owned by T Uzmar Shipping, who saved the lives of a boat owner and his 4 friends that had set sail on board 5.5 meter boat named SUFI but stuck in the middle of the sea due to bad weather conditions in the Nemrut Ports Zone, were presented Plaques of Appreciation by Aliaga Harbor Master Turgay Okur. In his speech he delivered at the ceremony, Harbor Master Turgay Okur expressed his appreciation to the Uzmar management for their determinative and cooperative approach at times of need, and to the captains that saved the lives of five people in spite of adverse weather conditions. emrut Limanlar Bölgesinde kötü hava flartlar nede- N niyle mahsur kalan 5.5 metrelik SUF isimli tekneyle denize aç lan Karfl yakal 4 arkadafl ve tekne sahibini kurtaran Uzmar Denizcilik e ait römorkörlerinin ekibi Alia a Liman Baflkan Turgay Okur taraf ndan bir teflekkür plaketiyle ödüllendirildi. Düzenlenen törende konuflan Liman Baflkan Turgay Okur, Uzmar ekibinin her ihtiyaç an nda gösterdikleri azimli iflbirlikçi tav rlar ndan dolay Uzmar yönetimine ve insanlar n hayatlar n tüm olumsuz hava flartlar - na ra men kurtaran kaptanlara teflekkürlerini sundu. 042

2 stanbul Sea Busses and Fast I Ferries Inc. (IDO) took delivery of two other ferries under the Halic Ferries Project. IDO plans to commission the ferries before the end of Continuing to add new ferries to the passenger ships fleet of Istanbul and the unique Bosphorus as the present representative of the Sirket-i Hayriye, Istanbul s historical ferry company, the company enjoys the happiness of introducing another first. Stating that they attach importance to develop high quality projects in an attempt to use sea transportation, an important transportation alternative in Istanbul that is the only city across which the sea passes in the world, more efficiently, Dr. Ahmet Paksoy, General Manager of IDO, said, You will explore the beauty of the Golden Horn (Halic) from the sea on board these ferries, which are similar to river type ships used in Europe. KASIMPASA that was launched on June 26, and her sister ships named HASKOY and SUTLUCE, which are to be used on the Golden Horn - Uskudar line, are extremely Halic Ferries Project Completed Haliç Gemileri Projesi Tamamland modern ships built with an original design. With a passenger capacity of 600, and enabling passengers to enjoy the beautiful scenery of the Golden Horn through their panoramic windows, the ships are capable of passing beneath the bridges across the Golden Horn. With a service speed of 12 knots, ships have a length of 42 meters, and a breadth of 8.5 meters. Ships are equipped with state-of-the-art technology including air-conditioning systems, LCD TVs, antenna system locking with satellites through the GPS system, and have baby care sections, pet shelters, and special facilities for the handicapped. Built completely by Turkish engineers and workers within the scope of a national project, these ships will serve as a model for other mass transportation facilities with their spacious and comfortable interiors, comfy seats manufactured using nanotechnology, airconditioning systems, interior design, automatic passenger doors allowing easy passage for baby carriages and wheelchairs (ramp system). DO, 2009 y l sona ermeden stanbullularla buluflturup suya kavufltaraca Haliç Gemileri projesinin di er iki gemisini daha bitirdi. fiirket-i Hayriye gelene inin günümüz temsilcisi olarak stanbul a ve eflsiz Bo- az a yeni yüzler kazand rmaya devam eden kurulufl, bir ilke daha imza atman n sevincini yaflad. Dünyada içinden deniz geçen tek flehir olan stanbul da ulafl mda oldukça önemli bir alternatif olan denizi daha verimli kullanmak ad na kaliteli projeler gelifltirmeye özen gösterdiklerini belirten DO Genel Müdürü Dr. Ahmet Paksoy, Avrupa daki nehir tipi gemilerin benzerleri olan bu gemilerle Haliç in tarihi güzelli ini bir de denizden keflfedeceksiniz. fleklinde konufltu. 26 Haziran da suya inen KA- SIMPAfiA gemisi ile ayn özelliklere sahip HASKÖY ve SÜTLÜCE gemileri de Haliç - Üsküdar hatt nda kullan lmak üzere, tamamen özgün tasar mla infla edilen, son derece modern gemiler. Sahip olduklar panoramik görüntü ile yolculuk esnas nda Haliç ile bütünleflmeyi sa layacak olan 600 yolcu kapasiteli gemiler Haliç te bulunan köprülerin alt ndan geçebilme özelli ine de sahip. Gemiler, 12 deniz mili h z kapasitesinde, 42 metre boyunda ve 8.5 metre eninde infla edildi. Klima, büfe, 1 adet çocuk bak m masas, hayvan bar na, engelli yolcu standartlar, LCD TV ler ve GPS üzerinden uydu anten sistemine kilitlenen anten sisteminin de mevcut oldu u gemiler son teknoloji ile donat ld. Tamamen Türk iflçisi ve Türk mühendisinin elinden ç km fl milli bir proje olan bu gemilerin genifl ve rahat iç mekan, konforlu ve nano teknoloji kullan larak yap lan koltuklar, klima ve iklimlendirme sistemleri, iç tasar m, çocuk arabas ve engellilerin tekerlekli sandalyeleri ile rahatl kla geçebilecekleri otomatik yolcu geçifl kap lar (rampa sistemi) ile di er toplu tafl ma araçlar na da örnek olmas amaçlan yor. ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET ARALIK

3 Sounds and Colors from Baflak Children Baflak Çocuklar ndan Sesler ve Renkler roviding contributions to P the cultural life of Istanbul in addition to the investments made in sea transportation, Istanbul Sea Busses and Fast Ferries Inc. (IDO) hosts the photograph exhibition of Mobile Street Art Atelier. Within this framework, the photograph exhibition titled Colors and Sounds from Baflak (Anther) Children consisting of photographs of works of art created by children between 2007 and 2009 will be held at the New Kadikoy Quay between January 9 and 14, Consisting of photographs from art projects such as Make your own toy, Bon Voyage! that have been implemented for 3 years, as well as the Mobile Street Art Atelier project carried out in a number of city s towns including Atasehir, Sultanbeyli, Maltepe, Uskudar, Zeytinburnu, Fatih and Sultanciftligi, the exhibition reflects children s expression of themselves freely with their infinite imagination. Total of 70 photographs are displayed at the exhibition relating to works of art created by poor children and young people, who are victims of migration, under an event organized to enable them to develop through culture and art. eniz ulafl m na yapt yat r mlar n yan s ra, kentin D kültür ve sanat yaflam na da katk sa layan DO, Gezici Sokak Atölyesi nin foto raf sergisine ev sahipli i yap yor. Bu çerçevede çocuklar n y llar aras nda yapt sanatsal çal flmalar n foto rafland Baflak Çocuklar ndan Renkler ve Sesler foto raf sergisi, 9-14 Ocak 2010 tarihleri aras nda Yeni Kad köy skelesi nde gerçeklefltirilecek. 3 y l boyunca hayata geçirilen Kendi Oyunca n Kendin Yap, yi Yolculuklar ve stanbul un Ataflehir, Sultanbeyli, Maltepe, Üsküdar, Zeytinburnu, Fatih ve Sultançiftli i ilçelerinde yürütülen Gezici Sanat Atölyesi gibi sanatsal projelerin foto raflar ndan oluflan sergi, çocuklar n s n rs z hayal güçleriyle kendilerini özgürce ifade edifllerini yans t yor. Yoksul ve göç ma duru çocuk ve gençlerin, kültür ve sanat yoluyla geliflimlerini sa lamak ve enerjilerini sanata yönlendirebilmek amac yla düzenlenen sanatsal çal flmalara iliflkin sergide, toplam 70 foto raf yer al yor. 044

4 Ship Finance Suffered Gemi Finans Kötüye Gidiyor T he annual 4th Turkish Shipping and Ship Finance Conference organized by Lloyd s Shipping Economist was held on November at Point Hotel Barbaros, Istanbul. The most striking side of the two-day conference was the lack of participants. Unfortunately, it was the poorest conference in terms of attendance in its history. That is why it was carried from Ciragan Palace to Point Hotel. Obviously the financial crisis hit the conference badly. Neither the banks nor financial institutions were present in the conference as we used to see very often in the previous conferences. At the conference, attendees evaluated issues such as the effect of the global economic crisis on the Turkish shipping sector and the role of government in the sector. The opening speech was delivered by Metin Kalkavan, Board Chairman of the Chamber of Shipping, while the first panel featured Arkas Chairman Lucien Arkas, Geden Line Member of the Board of Directors Tu rul Tokgöz, Gemak Shipyard CEO Birol Üner and Global Oceanic Carriers CEO Michael Tartsinis under the supervision of Prof. Dr. Oral Erdo an. In this panel, the members shared their views about the effects of the global economic situation on the sector, the opportunities for financing and the prospects for the Turkish shipping industry. Although Metin Kalkavan draw rather a pessimistic approach upon the expectations in the near future, he also stated his opinion that 2010 would be Suay Umut, Lucien Arkas, Michael Tartsinis, Birol Üner, Tu rul Tokgöz better than 2009, that support provided by the government for the shipping industry would be important, and that the market needed support to improve. Panel members agreed that the situation will gradually start to improve in 2010 and it is agreed that 2010 would be better for dry cargo. Arkas Chairman Lucien Arkas said, We must divide the Turkish shipping sector into the three areas of shipbuilding, dry cargo and container shipping and evaluate them separately. When we look at the container industry, which is our primary area of operation, I think that business will begin to return to normal in I believe that the container business will begin to improve after the real sector revives. Arkas continued, I placed orders for 16 vessels to be built in a German shipyard. I received delivery of the last two vessels this year. The German government and banks provided assistance to both the shipyard and to us to finance these two vessels. We were able to receive delivery of our ships this year because the financing was resolved. It is also emphasized in the conference that shipyards were in a difficult position because of cancellations and that more support for shipyards was needed as is the case in China and South Korea. loyd s Shipping Economist L taraf ndan düzenlenen 4. Y ll k Türk Denizcili i ve Gemi Finans Konferans Kas m 2009 tarihleri aras nda stanbul da Point Hotel Barbaros ta yap ld. ki günlük Konferans n en dikkat çekici yan, kat l mc say s n n azl yd. Ne yaz k ki konferans kat l mc say s aç s ndan tarihinin en kötü zamanlar n yaflad. Konferans n Ç ra an Saray ndan Point Hotel e al nmas n n nedeni de buydu. Mali krizin konferans çok olumsuz etkiledi i oldukça aç k bir flekilde görünüyor. Daha önceki y llarda düzenlenen organizasyonlarda görmeye al flt m z bankalar ve finans kurulufllar bu seneki konferansa kat lmad. Kat l mc lar konferansta küresel ekonomik krizin Türk denizcilik sektörü üzerindeki etkileri ve devletin sektördeki rolünü de erlendirdi. Aç l fl konuflmas n Deniz Ticaret Odas Meclis Baflkan Metin Kalkavan n yapt konferans n Prof. Dr. Oral Erdo an baflkanl nda düzenlenen ilk aç k oturumuna Arkas Yönetim Kurulu Baflkan Lucien Arkas, Geden Line Yönetim Kurulu Üyesi Tu rul Tokgöz, Gemak Tersanesi CEO su Birol Üner ve Global Oceanic Carriers CEO su Michael Tartsinis kat ld. Bu oturumda üyeler kürsel ekonomik krizin sektör üzerindeki etkiler, finansman imkanlar ve Türk Denizcilik sektörü ile ilgili beklentiler hakk nda görüfllerini bildirdi. Metin Kalkavan yak n gelecek ile ilgili kötümser bir yaklafl ma sahip olmas na ra men, 2010 un 2009 dan daha iyi olaca n, devletin denizcilik sektörüne verdi i deste in önemli olaca n ve piyasan n geliflmek için deste e ihtiyac oldu unu söyledi. Aç k oturuma kat l mc lar durumun 2010 y l nda yavafl yavafl iyileflece i ve kuru yük için y l n daha iyi olaca konusunda görüfl birli ine vard. Arkas Yönetim Kurulu Baflkan Lucien Arkas flunlar söyledi: Türk denizcilik sektörünü gemi infla, kuru yük ve konteyner tafl mac l olmak üzere üçe bölmeli ve bunlar ayr ayr de- erlendirmeliyiz. Bizim ana faaliyet alan m z olan konteyner sektörüne bakt m zda, ifllerin 2012 y l nda normale dönece ini düflünüyoruz. Konteyner sektörünün, reel sektörün canlanmas ndan sonra iyileflmeye ba layaca na inan yorum. Almanya daki bir tersaneye toplam 16 gemi siparifli verdim. Son iki gemiyi bu y l teslim ald m. Alman hükümeti ve bankalar bu iki geminin finansman için hem tersaneye hem de bize yard mc oldu. Finansman sorunumuzu çözdü ümüzden, gemilerimizi bu y l teslim alabildik. Konferansta ayr ca tersanelerin iptaller nedeniyle zor durumda olduklar ve Çin ve Güney Kore de oldu u gibi tersaneler için daha fazla deste e ihtiyaç oldu- u vurguland. ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET ARALIK

5 he panel and educational T workshops titled Ship Engine Technologies: Latest Developments, organized by Dokuz Eylul University Maritime Faculty Engine Department, were held at Cakabey Lighthouse Conference Hall between November 17 and 18, Attended by world-renown manufacturers and service providers, the event enabled the companies to present the latest developments in their fields to faculty s students and academic personnel. Organized under the auspices of ABB Elektrik San. A.S. and with the contributions of the Turkish Chamber of Marine Engineers, the event began with opening speeches. Following opening speeches delivered by Hizir Deniz Reis, Aegean Region Director of Undersecretariat for Maritime Affairs; Prof. Dr. A. Guldem Cerit, Dean of Dokuz Eylül University Maritime Faculty, and Assoc. Prof. Dr. Ender Aysali, Director of Engine Department, the event continued with panel discussions. During the panel chaired by Muammer Yagiz, Chairman of the Board of Directors of GEMIMO, Hasan Fehmi Civan, on behalf of Bosch Rexroth Automation Industries, and Burak Coker made presentations on Crane Block Applications in Windlasses and Active Heave Compensation method respectively. Ercan Yulek, who participated in the panel in the name of Man Diesel S.A., made a presentation on Prime Serv Academy that provides special training services by the company. In the second session of the panel, Ulku Igcioglu of Wärtsilä Enpa made a presentation on latest Latest Developments in Ship Engines Gemi Makineleri Teknolojilerinde Son Geliflmeler generation of SG type gas engines, which was followed by a presentation on Eagleclass separators, a newly developed product of Westfalia Separator, by Yalcin Kiraz. Muaffak Ozdil of ABB Elektrik San. A.S. provided information about the company s state-of-the-art technological products. The training workshops on the second day of the event were moderated by Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan. Ibrahim Binici and Serkan Serbes of ABB Elektrik San. A.S. made presentation on variable turbine geometry applications on engines using heavy fuels, and exhaust emissions and fuel consumptions of new generation turbines respectively. During the second session of the training workshops, Serdar Ayhan of Wärtsilä Enpa made a presentation on traditional CPP (Controllable Pitch Propeller) and Azimuth propellers. Oguz Coban, who took the floor after Ayhan, provided information about the latest methods developed by MAN company to achieve low gas emissions under IMO Tier III. The training workshops ended with the presentations made by Hasan Fehmi Civan and Burak Coker of Bosch Rexroth, on hydraulic system applications and axial system pumps and engines on vessels. The panel and workshops were also attended by Cumhur Yayla, Izmir Branch Consultant of Chamber of Shipping; Prof. Dr. Erol Izdar, Chairman of Piri Reis Foundation; Hakki Toros, Chairman of GEMIMO Izmir Branch; Emrah Erginer, Chairman of Izmir Branch of GMO, as well as marine engineers from Nemtas, Arkas and other shipping companies. okuz Eylül Üniversitesi D (DEÜ) Denizcilik Fakültesi Makine Bölümü nce düzenlenen Gemi Makineleri Teknolojileri: Son Geliflmeler temal panel ve e itim seminerleri Kas m 2009 tarihlerinde fakültenin Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu nda gerçeklefltirildi. Dünyaca tan nm fl üretici ve servis sa lay c firmalar n yer ald etkinliklte, firmalar fakülte ö rencilerine, akademik personele ve kat l mc - lara kendi alanlar ndaki son geliflmelerle ilgili bilgiler aktard lar. ABB Elektrik San. A.fi. sponsorlu unda ve Gemi Makineleri flletme Mühendisleri Odas n n katk - lar yla düzenlenen etkinlikte, ilk güne aç l fl konuflmalar ile baflland. Denizcilik Müsteflarl Ege Bölgesi Müdürü H z r Deniz Reis, DEÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Prof. Dr. A. Güldem Cerit ve Makine Bölüm Baflkan Doç. Dr. Ender Aysal n n aç l fl konuflmalar ndan sonra panel oturumuna geçildi. GEM MO Yönetim Kurulu Baflkan Muammer Ya z n oturum baflkanl n yapt panelde ilk olarak Bosch Rexroth Otomasyon Sanayi ad na panele kat lan Hasan Fehmi Civan ve Burak Çoker s ras yla Irgatlarda Vinç Blo u Uygulamalar na ve kald rma makinelerinde yükü sabit tutmaya yarayan Active Heave Compensation yöntemiyle ilgili sunumlar n yapt lar. Man Diesel S.A. Türkiye ad na, panele kat lan Ercan Yülek ise firma bünyesinde özel e itimler veren Prime Serv Academy yi tan tan bir sunum gerçeklefltirdi. Panelin ikinci oturumunda Wärtsilä Enpa ad na kat lan Ülkü cio lu, SG tipi son kuflak gaz makineleri ile ilgili sunumundan sonra Westfalia Separator ad na söz alan Yalç n Kiraz firmas n n yeni gelifltirdi i ürünü olan Eagleclass seperatörleri tan tt. ABB Elektrik San. A.fi. firmas ndan Muaffak Özdil de firmas n n son teknoloji ürünleri ile ilgili bilgi verdi. kinci gün e itim seminerleri Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan n moderatörlü ünde gerçeklefltirildi. ABB Elektrik San. A.fi. ad na seminere kat lan brahim Binici ve Serkan Serbes s ras yla de iflken türbin geometrisinin a r yak tlarla çal flan makinelerdeki uygulamalar ve yeni kuflak türbinlerin egzost emisyonlar ve yak t harcamalar na etkileri konulu sunumlar n gerçeklefltirdiler. E itim seminerlerinin ikinci oturumunda Wärtsilä Enpa ad na kat lan Serdar Ayhan gemilerdeki geleneksel CPP (Kontrol Edilebilir Ad ml Pervane) ve Azimuth tipi pervaneler hakk ndaki sunumunu gerçeklefltirdi. kinci konuflmac olan O uz Çoban ise IMO Tier III kapsam nda düflük gaz emisyonu elde etmek için MAN firmas n n gelifltirdi i son yöntemlerle ilgili bilgi verdi. Bosch Rexroth ad na seminere kat lan konuflmac lar Hasan Fehmi Civan ve Burak Çoker in gemilerde hidrolik sistem uygulamalar ve eksenel sistemli pompa ve motorlar n tan t ld sunumlarla ile birlikte e itim seminerlerin de sonuna gelindi. Panele ve seminere zmir Liman Baflkan Cumhur Yayla, Deniz Ticaret Odas zmir fiubesi Dan flman Erol Ça lar, Piri Reis Vakf Baflkan Prof. Dr. Erol zdar, GE- M MO zmir fiubesi Baflkan Hakk Toros, GMO zmir fiubesi Baflkan Emrah Erginer ile Nemtafl, Arkas ve di er denizcilik iflletmelerinden gemi makineleri iflletme mühendisleri de dinleyici olarak kat ld lar. 046

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die?

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die? Asbest Yerine Cam Yünü Glass Wool vs. Asbestos ürkiye de gemi söküm sanayisinde yaflanan sorunlar, T TMMOB Makine Mühendisleri Odas Kongre Merkezi nde düzenlenen "Hedef Deniz Toplant - lar " bafll kl panelde

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

DO ve Denizbank fl Birli i

DO ve Denizbank fl Birli i DO ve Denizbank fl Birli i Cooperation Between IDO and Denizbank DO ile Denizbank n ifl birli i ile gerçeklefltirilen Sea&Miles Kredi Kart projesi, 10 Mart 2006 tarihinde stanbul Esma Sultan Yal s nda

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

EMD Diesel Marine Engines in Turkey

EMD Diesel Marine Engines in Turkey KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Apparently, The Battle Is Imminent Between The Captain And The Sea... Belli ki Muharebe Yak n Kaptanla Deniz Aras nda Dream of an Istanbul; Wouldn t she fancy fleeing

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

New Tanker And Tugboat From RMK Marine to TUPRAS

New Tanker And Tugboat From RMK Marine to TUPRAS KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R New Tanker And Tugboat From RMK Marine to TUPRAS RMK Marine den TÜPRAfi a Yeni Tanker ve Römorkör MK Marine, company of R Koc Union, that has been active in shipbuilding

Detaylı

University Exclusive For The Maritime Industry

University Exclusive For The Maritime Industry University Exclusive For The Maritime Industry Denizcilik Sektörü Üniversitesine Kavufltu he maritime university T adventure, which had become an endless story after submission of the application file

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010 Hasan Naibo lu: fl Aleminde Durmak Ölmek Demektir If you stop you die in business world Fevzi flbilir: Yat r mc lar ÇED Raporu na Uygun Davranmal

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in the port of Hamburg has just

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions KS IH SO A R T D AW LA GV AE Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in

Detaylı

U 13-16 Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek

U 13-16 Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek Strong Interest In Insurance Conference Sigorta Konferans na Büyük lgi Deidre Littlefield ore than 450 marine M underwriters have to date registered for the annual conference in September (13-16) of the

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Big congress of the steel and iron industry ürk demir çelik sektöründe T faaliyet gösteren çeflitli kurulufllar ile üniversite ve araflt rma kurumlar n bir araya

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

ENERGY CARRIER OF THE 21 ST CENTURY: HYDROGEN

ENERGY CARRIER OF THE 21 ST CENTURY: HYDROGEN ENERGY CARRIER OF THE 21 ST CENTURY: HYDROGEN 21. YÜZYILIN ENERJ TAfiIYICISI: H DROJEN D LDAR ÜNDE ER One of the most important matters of 2011 is the alternative energy resources. In a world where independence

Detaylı

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY TÜRK YE DE RO-RO TAfiIMACILI I Ro-Ro transportation, one of the most important and functional mode of intermodal transportation, provides new export routes for our international

Detaylı

TESL MAT SONRASI F NANSMAN YOLDA!

TESL MAT SONRASI F NANSMAN YOLDA! POST DELIVERY FINANCE IS ON THE WAY! TESL MAT SONRASI F NANSMAN YOLDA! MEL KE ASLI fiah NSOY 018 ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET MAYIS 2007 45 gün önce Türk tersanelerinin siparifl defterinde toplam 423

Detaylı

WE WOULD REAR UP BY A 10% SUPPORT

WE WOULD REAR UP BY A 10% SUPPORT www.marineandcommerce.com // ULUSLARARASI DEN Z VE T CARET ISSN: 1305-2918 YEAR // YIL: 11 ISSUE // SAYI : 124 APRIL // N SAN 2015 PRICE: EURO 20 // F YATI: 20 YTL ORHAN GÜLCEK, CEMRE SHIPYARD: WE WOULD

Detaylı

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı

Austal n siparifl defteri,

Austal n siparifl defteri, Austal s order backlog has grown by USD691 million as a result of two additional Littoral Combat Ship (LCS) contract options being exercised by the United States Navy. The contract options fund construction

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı