D bir kitap kazand r ld. TÜ- DEV de ö retim üyeli i yapan, uzakyol kaptan Serdal Can taraf ndan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D bir kitap kazand r ld. TÜ- DEV de ö retim üyeli i yapan, uzakyol kaptan Serdal Can taraf ndan"

Transkript

1 Cargo Handling and Operations Book Published Yük Elleçleme ve Operasyonlar Kitab Ç kt n important book has been A published for Turkish masters and officers. Written by Unlimited Master Serdal Can, lecturer at the Turkish Maritime Education Foundation, the book is titled Cargo Handling and Operations. The book contains correct and realistic information about handling, stacking, securing, supporting, loading, protecting, conveying and unloading cargoes. Information gathered from many well-known sources, including official publications, were combined in a single reference book. Written in English and consisting of total of 400 pages, the book also contains hatch types, general vessel structures, tanker and bulk carrier loading calculations, ro-ro mooring, container bay plan coding, tying materials, hazardous cargoes, heavy cargoes, chemical tanker loading and calculations, etc. Basic concepts and modern methods used in today s shipping sector can also be found in the book. Shipping has a structure unlike other branches of the industry, and trains all levels of staff from trainees to their managers. Therefore, I believe that this book will be an invaluable reference for those who involved in shipping, Can says, adding that the book has great importance for new officers as well. Stating that the book aims to provide a practical and clear understanding of IMO conventions, codes and decisions, and to enable watchkeeping and deck officers to carry out their duty correctly. Deck officers should be trained well to enable to them carry out their duties correctly, and they should be well aware of their responsibilities. The purpose of this book is to provide them with assistance, Can adds. Capt. Serdal Can enizcilik sektörümüze kaptan ve zabitler için önemli D bir kitap kazand r ld. TÜ- DEV de ö retim üyeli i yapan, uzakyol kaptan Serdal Can taraf ndan kaleme al nan eser Cargo Handling and Operations ismini tafl yor. Yük elleçleme ve operasyonlar kitab her tip yükün elleçlenmesi, istifi, ba lanmas, emniyete (deniz tertibine) al nmas, yük desteklenmesi, yüklemesi, muhafazas, tafl mas ve tahliyesi ile ilgili do ru ve gerçekçi bilgilere yer veriyor. Resmi yay nlar dahil, sayg n ve tan nm fl çok çeflitli kaynaklardan al nm fl bilgiler derlenerek bir baflucu kitab niteli inde tek bir kitapta toplan yor. 400 sayfal k tamam ingilizce olarak yaz lan kitap, ambar kapak tipleri, genel gemi yap lar, tanker ve dökmeci gemi yükleme hesaplamalar, ro-ro ba lama, konteyner bay plan kodlamalar, ba lama malzemeleri, tehlikeli yükler, a r yükler ve kimyasal gemi yüklemesi ve hesaplar n da içeriyor. Temel kavramlar ve bugünün denizcilik endüstrisinde kullan lan modern yöntemler kitab n sayfalar nda bulunabiliyor. Denizcilik di er sanayi dallar - na benzemeyen bir yap da olup stajyerlerden onlar n yöneticilerine kadar yay lan tüm kadrolar e itir. Bu yüzden liman ifllerine bu kitab n paha biçilmez iyi bir referans olaca kanaatindeyim. diyen Can, yeni zabitler için de kitab n öneminin çok büyük oldu una de iniyor. Bu kitapla IMO konvansiyonlar n n, kodlar n n ve kararlar n n pratik ve aç k bir flekilde anlafl lmas ve do ru flekilde vardiya / güverte zabitlerinin nöbetlerini tutmas - n sa lamak amac güdüldü ünü ifade ederek, Güverte zabitlerinin görevlerini icra etmek için, onlar iyi bir flekilde e itilmeli ve sorumluluklar n tamamen anlamal d rlar. Bu kitab yay nlamam n amac onlara bu görevlerini yapmakta yard mc olmakt r. diye ekliyor. Uzmar Shipping Receives Plaque of Appreciation Uzmar Denizcilik e Plaket eams of tugboats owned by T Uzmar Shipping, who saved the lives of a boat owner and his 4 friends that had set sail on board 5.5 meter boat named SUFI but stuck in the middle of the sea due to bad weather conditions in the Nemrut Ports Zone, were presented Plaques of Appreciation by Aliaga Harbor Master Turgay Okur. In his speech he delivered at the ceremony, Harbor Master Turgay Okur expressed his appreciation to the Uzmar management for their determinative and cooperative approach at times of need, and to the captains that saved the lives of five people in spite of adverse weather conditions. emrut Limanlar Bölgesinde kötü hava flartlar nede- N niyle mahsur kalan 5.5 metrelik SUF isimli tekneyle denize aç lan Karfl yakal 4 arkadafl ve tekne sahibini kurtaran Uzmar Denizcilik e ait römorkörlerinin ekibi Alia a Liman Baflkan Turgay Okur taraf ndan bir teflekkür plaketiyle ödüllendirildi. Düzenlenen törende konuflan Liman Baflkan Turgay Okur, Uzmar ekibinin her ihtiyaç an nda gösterdikleri azimli iflbirlikçi tav rlar ndan dolay Uzmar yönetimine ve insanlar n hayatlar n tüm olumsuz hava flartlar - na ra men kurtaran kaptanlara teflekkürlerini sundu. 042

2 stanbul Sea Busses and Fast I Ferries Inc. (IDO) took delivery of two other ferries under the Halic Ferries Project. IDO plans to commission the ferries before the end of Continuing to add new ferries to the passenger ships fleet of Istanbul and the unique Bosphorus as the present representative of the Sirket-i Hayriye, Istanbul s historical ferry company, the company enjoys the happiness of introducing another first. Stating that they attach importance to develop high quality projects in an attempt to use sea transportation, an important transportation alternative in Istanbul that is the only city across which the sea passes in the world, more efficiently, Dr. Ahmet Paksoy, General Manager of IDO, said, You will explore the beauty of the Golden Horn (Halic) from the sea on board these ferries, which are similar to river type ships used in Europe. KASIMPASA that was launched on June 26, and her sister ships named HASKOY and SUTLUCE, which are to be used on the Golden Horn - Uskudar line, are extremely Halic Ferries Project Completed Haliç Gemileri Projesi Tamamland modern ships built with an original design. With a passenger capacity of 600, and enabling passengers to enjoy the beautiful scenery of the Golden Horn through their panoramic windows, the ships are capable of passing beneath the bridges across the Golden Horn. With a service speed of 12 knots, ships have a length of 42 meters, and a breadth of 8.5 meters. Ships are equipped with state-of-the-art technology including air-conditioning systems, LCD TVs, antenna system locking with satellites through the GPS system, and have baby care sections, pet shelters, and special facilities for the handicapped. Built completely by Turkish engineers and workers within the scope of a national project, these ships will serve as a model for other mass transportation facilities with their spacious and comfortable interiors, comfy seats manufactured using nanotechnology, airconditioning systems, interior design, automatic passenger doors allowing easy passage for baby carriages and wheelchairs (ramp system). DO, 2009 y l sona ermeden stanbullularla buluflturup suya kavufltaraca Haliç Gemileri projesinin di er iki gemisini daha bitirdi. fiirket-i Hayriye gelene inin günümüz temsilcisi olarak stanbul a ve eflsiz Bo- az a yeni yüzler kazand rmaya devam eden kurulufl, bir ilke daha imza atman n sevincini yaflad. Dünyada içinden deniz geçen tek flehir olan stanbul da ulafl mda oldukça önemli bir alternatif olan denizi daha verimli kullanmak ad na kaliteli projeler gelifltirmeye özen gösterdiklerini belirten DO Genel Müdürü Dr. Ahmet Paksoy, Avrupa daki nehir tipi gemilerin benzerleri olan bu gemilerle Haliç in tarihi güzelli ini bir de denizden keflfedeceksiniz. fleklinde konufltu. 26 Haziran da suya inen KA- SIMPAfiA gemisi ile ayn özelliklere sahip HASKÖY ve SÜTLÜCE gemileri de Haliç - Üsküdar hatt nda kullan lmak üzere, tamamen özgün tasar mla infla edilen, son derece modern gemiler. Sahip olduklar panoramik görüntü ile yolculuk esnas nda Haliç ile bütünleflmeyi sa layacak olan 600 yolcu kapasiteli gemiler Haliç te bulunan köprülerin alt ndan geçebilme özelli ine de sahip. Gemiler, 12 deniz mili h z kapasitesinde, 42 metre boyunda ve 8.5 metre eninde infla edildi. Klima, büfe, 1 adet çocuk bak m masas, hayvan bar na, engelli yolcu standartlar, LCD TV ler ve GPS üzerinden uydu anten sistemine kilitlenen anten sisteminin de mevcut oldu u gemiler son teknoloji ile donat ld. Tamamen Türk iflçisi ve Türk mühendisinin elinden ç km fl milli bir proje olan bu gemilerin genifl ve rahat iç mekan, konforlu ve nano teknoloji kullan larak yap lan koltuklar, klima ve iklimlendirme sistemleri, iç tasar m, çocuk arabas ve engellilerin tekerlekli sandalyeleri ile rahatl kla geçebilecekleri otomatik yolcu geçifl kap lar (rampa sistemi) ile di er toplu tafl ma araçlar na da örnek olmas amaçlan yor. ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET ARALIK

3 Sounds and Colors from Baflak Children Baflak Çocuklar ndan Sesler ve Renkler roviding contributions to P the cultural life of Istanbul in addition to the investments made in sea transportation, Istanbul Sea Busses and Fast Ferries Inc. (IDO) hosts the photograph exhibition of Mobile Street Art Atelier. Within this framework, the photograph exhibition titled Colors and Sounds from Baflak (Anther) Children consisting of photographs of works of art created by children between 2007 and 2009 will be held at the New Kadikoy Quay between January 9 and 14, Consisting of photographs from art projects such as Make your own toy, Bon Voyage! that have been implemented for 3 years, as well as the Mobile Street Art Atelier project carried out in a number of city s towns including Atasehir, Sultanbeyli, Maltepe, Uskudar, Zeytinburnu, Fatih and Sultanciftligi, the exhibition reflects children s expression of themselves freely with their infinite imagination. Total of 70 photographs are displayed at the exhibition relating to works of art created by poor children and young people, who are victims of migration, under an event organized to enable them to develop through culture and art. eniz ulafl m na yapt yat r mlar n yan s ra, kentin D kültür ve sanat yaflam na da katk sa layan DO, Gezici Sokak Atölyesi nin foto raf sergisine ev sahipli i yap yor. Bu çerçevede çocuklar n y llar aras nda yapt sanatsal çal flmalar n foto rafland Baflak Çocuklar ndan Renkler ve Sesler foto raf sergisi, 9-14 Ocak 2010 tarihleri aras nda Yeni Kad köy skelesi nde gerçeklefltirilecek. 3 y l boyunca hayata geçirilen Kendi Oyunca n Kendin Yap, yi Yolculuklar ve stanbul un Ataflehir, Sultanbeyli, Maltepe, Üsküdar, Zeytinburnu, Fatih ve Sultançiftli i ilçelerinde yürütülen Gezici Sanat Atölyesi gibi sanatsal projelerin foto raflar ndan oluflan sergi, çocuklar n s n rs z hayal güçleriyle kendilerini özgürce ifade edifllerini yans t yor. Yoksul ve göç ma duru çocuk ve gençlerin, kültür ve sanat yoluyla geliflimlerini sa lamak ve enerjilerini sanata yönlendirebilmek amac yla düzenlenen sanatsal çal flmalara iliflkin sergide, toplam 70 foto raf yer al yor. 044

4 Ship Finance Suffered Gemi Finans Kötüye Gidiyor T he annual 4th Turkish Shipping and Ship Finance Conference organized by Lloyd s Shipping Economist was held on November at Point Hotel Barbaros, Istanbul. The most striking side of the two-day conference was the lack of participants. Unfortunately, it was the poorest conference in terms of attendance in its history. That is why it was carried from Ciragan Palace to Point Hotel. Obviously the financial crisis hit the conference badly. Neither the banks nor financial institutions were present in the conference as we used to see very often in the previous conferences. At the conference, attendees evaluated issues such as the effect of the global economic crisis on the Turkish shipping sector and the role of government in the sector. The opening speech was delivered by Metin Kalkavan, Board Chairman of the Chamber of Shipping, while the first panel featured Arkas Chairman Lucien Arkas, Geden Line Member of the Board of Directors Tu rul Tokgöz, Gemak Shipyard CEO Birol Üner and Global Oceanic Carriers CEO Michael Tartsinis under the supervision of Prof. Dr. Oral Erdo an. In this panel, the members shared their views about the effects of the global economic situation on the sector, the opportunities for financing and the prospects for the Turkish shipping industry. Although Metin Kalkavan draw rather a pessimistic approach upon the expectations in the near future, he also stated his opinion that 2010 would be Suay Umut, Lucien Arkas, Michael Tartsinis, Birol Üner, Tu rul Tokgöz better than 2009, that support provided by the government for the shipping industry would be important, and that the market needed support to improve. Panel members agreed that the situation will gradually start to improve in 2010 and it is agreed that 2010 would be better for dry cargo. Arkas Chairman Lucien Arkas said, We must divide the Turkish shipping sector into the three areas of shipbuilding, dry cargo and container shipping and evaluate them separately. When we look at the container industry, which is our primary area of operation, I think that business will begin to return to normal in I believe that the container business will begin to improve after the real sector revives. Arkas continued, I placed orders for 16 vessels to be built in a German shipyard. I received delivery of the last two vessels this year. The German government and banks provided assistance to both the shipyard and to us to finance these two vessels. We were able to receive delivery of our ships this year because the financing was resolved. It is also emphasized in the conference that shipyards were in a difficult position because of cancellations and that more support for shipyards was needed as is the case in China and South Korea. loyd s Shipping Economist L taraf ndan düzenlenen 4. Y ll k Türk Denizcili i ve Gemi Finans Konferans Kas m 2009 tarihleri aras nda stanbul da Point Hotel Barbaros ta yap ld. ki günlük Konferans n en dikkat çekici yan, kat l mc say s n n azl yd. Ne yaz k ki konferans kat l mc say s aç s ndan tarihinin en kötü zamanlar n yaflad. Konferans n Ç ra an Saray ndan Point Hotel e al nmas n n nedeni de buydu. Mali krizin konferans çok olumsuz etkiledi i oldukça aç k bir flekilde görünüyor. Daha önceki y llarda düzenlenen organizasyonlarda görmeye al flt m z bankalar ve finans kurulufllar bu seneki konferansa kat lmad. Kat l mc lar konferansta küresel ekonomik krizin Türk denizcilik sektörü üzerindeki etkileri ve devletin sektördeki rolünü de erlendirdi. Aç l fl konuflmas n Deniz Ticaret Odas Meclis Baflkan Metin Kalkavan n yapt konferans n Prof. Dr. Oral Erdo an baflkanl nda düzenlenen ilk aç k oturumuna Arkas Yönetim Kurulu Baflkan Lucien Arkas, Geden Line Yönetim Kurulu Üyesi Tu rul Tokgöz, Gemak Tersanesi CEO su Birol Üner ve Global Oceanic Carriers CEO su Michael Tartsinis kat ld. Bu oturumda üyeler kürsel ekonomik krizin sektör üzerindeki etkiler, finansman imkanlar ve Türk Denizcilik sektörü ile ilgili beklentiler hakk nda görüfllerini bildirdi. Metin Kalkavan yak n gelecek ile ilgili kötümser bir yaklafl ma sahip olmas na ra men, 2010 un 2009 dan daha iyi olaca n, devletin denizcilik sektörüne verdi i deste in önemli olaca n ve piyasan n geliflmek için deste e ihtiyac oldu unu söyledi. Aç k oturuma kat l mc lar durumun 2010 y l nda yavafl yavafl iyileflece i ve kuru yük için y l n daha iyi olaca konusunda görüfl birli ine vard. Arkas Yönetim Kurulu Baflkan Lucien Arkas flunlar söyledi: Türk denizcilik sektörünü gemi infla, kuru yük ve konteyner tafl mac l olmak üzere üçe bölmeli ve bunlar ayr ayr de- erlendirmeliyiz. Bizim ana faaliyet alan m z olan konteyner sektörüne bakt m zda, ifllerin 2012 y l nda normale dönece ini düflünüyoruz. Konteyner sektörünün, reel sektörün canlanmas ndan sonra iyileflmeye ba layaca na inan yorum. Almanya daki bir tersaneye toplam 16 gemi siparifli verdim. Son iki gemiyi bu y l teslim ald m. Alman hükümeti ve bankalar bu iki geminin finansman için hem tersaneye hem de bize yard mc oldu. Finansman sorunumuzu çözdü ümüzden, gemilerimizi bu y l teslim alabildik. Konferansta ayr ca tersanelerin iptaller nedeniyle zor durumda olduklar ve Çin ve Güney Kore de oldu u gibi tersaneler için daha fazla deste e ihtiyaç oldu- u vurguland. ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET ARALIK

5 he panel and educational T workshops titled Ship Engine Technologies: Latest Developments, organized by Dokuz Eylul University Maritime Faculty Engine Department, were held at Cakabey Lighthouse Conference Hall between November 17 and 18, Attended by world-renown manufacturers and service providers, the event enabled the companies to present the latest developments in their fields to faculty s students and academic personnel. Organized under the auspices of ABB Elektrik San. A.S. and with the contributions of the Turkish Chamber of Marine Engineers, the event began with opening speeches. Following opening speeches delivered by Hizir Deniz Reis, Aegean Region Director of Undersecretariat for Maritime Affairs; Prof. Dr. A. Guldem Cerit, Dean of Dokuz Eylül University Maritime Faculty, and Assoc. Prof. Dr. Ender Aysali, Director of Engine Department, the event continued with panel discussions. During the panel chaired by Muammer Yagiz, Chairman of the Board of Directors of GEMIMO, Hasan Fehmi Civan, on behalf of Bosch Rexroth Automation Industries, and Burak Coker made presentations on Crane Block Applications in Windlasses and Active Heave Compensation method respectively. Ercan Yulek, who participated in the panel in the name of Man Diesel S.A., made a presentation on Prime Serv Academy that provides special training services by the company. In the second session of the panel, Ulku Igcioglu of Wärtsilä Enpa made a presentation on latest Latest Developments in Ship Engines Gemi Makineleri Teknolojilerinde Son Geliflmeler generation of SG type gas engines, which was followed by a presentation on Eagleclass separators, a newly developed product of Westfalia Separator, by Yalcin Kiraz. Muaffak Ozdil of ABB Elektrik San. A.S. provided information about the company s state-of-the-art technological products. The training workshops on the second day of the event were moderated by Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan. Ibrahim Binici and Serkan Serbes of ABB Elektrik San. A.S. made presentation on variable turbine geometry applications on engines using heavy fuels, and exhaust emissions and fuel consumptions of new generation turbines respectively. During the second session of the training workshops, Serdar Ayhan of Wärtsilä Enpa made a presentation on traditional CPP (Controllable Pitch Propeller) and Azimuth propellers. Oguz Coban, who took the floor after Ayhan, provided information about the latest methods developed by MAN company to achieve low gas emissions under IMO Tier III. The training workshops ended with the presentations made by Hasan Fehmi Civan and Burak Coker of Bosch Rexroth, on hydraulic system applications and axial system pumps and engines on vessels. The panel and workshops were also attended by Cumhur Yayla, Izmir Branch Consultant of Chamber of Shipping; Prof. Dr. Erol Izdar, Chairman of Piri Reis Foundation; Hakki Toros, Chairman of GEMIMO Izmir Branch; Emrah Erginer, Chairman of Izmir Branch of GMO, as well as marine engineers from Nemtas, Arkas and other shipping companies. okuz Eylül Üniversitesi D (DEÜ) Denizcilik Fakültesi Makine Bölümü nce düzenlenen Gemi Makineleri Teknolojileri: Son Geliflmeler temal panel ve e itim seminerleri Kas m 2009 tarihlerinde fakültenin Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu nda gerçeklefltirildi. Dünyaca tan nm fl üretici ve servis sa lay c firmalar n yer ald etkinliklte, firmalar fakülte ö rencilerine, akademik personele ve kat l mc - lara kendi alanlar ndaki son geliflmelerle ilgili bilgiler aktard lar. ABB Elektrik San. A.fi. sponsorlu unda ve Gemi Makineleri flletme Mühendisleri Odas n n katk - lar yla düzenlenen etkinlikte, ilk güne aç l fl konuflmalar ile baflland. Denizcilik Müsteflarl Ege Bölgesi Müdürü H z r Deniz Reis, DEÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Prof. Dr. A. Güldem Cerit ve Makine Bölüm Baflkan Doç. Dr. Ender Aysal n n aç l fl konuflmalar ndan sonra panel oturumuna geçildi. GEM MO Yönetim Kurulu Baflkan Muammer Ya z n oturum baflkanl n yapt panelde ilk olarak Bosch Rexroth Otomasyon Sanayi ad na panele kat lan Hasan Fehmi Civan ve Burak Çoker s ras yla Irgatlarda Vinç Blo u Uygulamalar na ve kald rma makinelerinde yükü sabit tutmaya yarayan Active Heave Compensation yöntemiyle ilgili sunumlar n yapt lar. Man Diesel S.A. Türkiye ad na, panele kat lan Ercan Yülek ise firma bünyesinde özel e itimler veren Prime Serv Academy yi tan tan bir sunum gerçeklefltirdi. Panelin ikinci oturumunda Wärtsilä Enpa ad na kat lan Ülkü cio lu, SG tipi son kuflak gaz makineleri ile ilgili sunumundan sonra Westfalia Separator ad na söz alan Yalç n Kiraz firmas n n yeni gelifltirdi i ürünü olan Eagleclass seperatörleri tan tt. ABB Elektrik San. A.fi. firmas ndan Muaffak Özdil de firmas n n son teknoloji ürünleri ile ilgili bilgi verdi. kinci gün e itim seminerleri Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan n moderatörlü ünde gerçeklefltirildi. ABB Elektrik San. A.fi. ad na seminere kat lan brahim Binici ve Serkan Serbes s ras yla de iflken türbin geometrisinin a r yak tlarla çal flan makinelerdeki uygulamalar ve yeni kuflak türbinlerin egzost emisyonlar ve yak t harcamalar na etkileri konulu sunumlar n gerçeklefltirdiler. E itim seminerlerinin ikinci oturumunda Wärtsilä Enpa ad na kat lan Serdar Ayhan gemilerdeki geleneksel CPP (Kontrol Edilebilir Ad ml Pervane) ve Azimuth tipi pervaneler hakk ndaki sunumunu gerçeklefltirdi. kinci konuflmac olan O uz Çoban ise IMO Tier III kapsam nda düflük gaz emisyonu elde etmek için MAN firmas n n gelifltirdi i son yöntemlerle ilgili bilgi verdi. Bosch Rexroth ad na seminere kat lan konuflmac lar Hasan Fehmi Civan ve Burak Çoker in gemilerde hidrolik sistem uygulamalar ve eksenel sistemli pompa ve motorlar n tan t ld sunumlarla ile birlikte e itim seminerlerin de sonuna gelindi. Panele ve seminere zmir Liman Baflkan Cumhur Yayla, Deniz Ticaret Odas zmir fiubesi Dan flman Erol Ça lar, Piri Reis Vakf Baflkan Prof. Dr. Erol zdar, GE- M MO zmir fiubesi Baflkan Hakk Toros, GMO zmir fiubesi Baflkan Emrah Erginer ile Nemtafl, Arkas ve di er denizcilik iflletmelerinden gemi makineleri iflletme mühendisleri de dinleyici olarak kat ld lar. 046

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KIYI EMNİYETİ ARAMA KURTARMA BOTLARI COASTAL SAFETY SEARCH AND RESCUE BOATS KIYI EMNİYETİ ARAMA KURTARMA BOTLARI

KIYI EMNİYETİ ARAMA KURTARMA BOTLARI COASTAL SAFETY SEARCH AND RESCUE BOATS KIYI EMNİYETİ ARAMA KURTARMA BOTLARI HAKKIMIZDA ÖZATA Tersanecilik 1985 yılında Tuzla İstanbul da kurulup 2002 yılına kadar faaliyetlerine Tuzla bölgesinde devam etmiş iş sahasında tecrübeli ve aranan bir kuruluş olmuştur. 2002 yılında kurucumuz

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

T he Turkish Bunker Association, supported by the Maritime

T he Turkish Bunker Association, supported by the Maritime STANBUL SHOULD BE NUMBER ONE IN BUNKER! STANBUL BUNKERDE 1 NUMARA OLMALI! Limanlar m z n önemini ve zenginli ini belirleyen geçen gemi say s de il, durup hizmet alan gemilerin say s d r... yi bir hizmet

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

mekanlarınızın şıklığı www.renimobilya.com

mekanlarınızın şıklığı www.renimobilya.com mekanlarınızın şıklığı www.renimobilya.com About hakkımızda CMS Mobilya Şirketi, 38 yıllık mobilya sektörü deneyimiyle, her geçen gün kendini yenileyerek, Reni Furniture markasıyla mobilyada olması gereken

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

INTERFERRY WILL SEE IDO AND ISTANBUL IN OPERATION INTERFERRY DO VE STANBUL U GÖRMEYE GEL YOR. MEL KE ASLI fiah NSOY

INTERFERRY WILL SEE IDO AND ISTANBUL IN OPERATION INTERFERRY DO VE STANBUL U GÖRMEYE GEL YOR. MEL KE ASLI fiah NSOY INTERFERRY WILL SEE IDO AND ISTANBUL IN OPERATION INTERFERRY DO VE STANBUL U GÖRMEYE GEL YOR MEL KE ASLI fiah NSOY Interferry Conference will serve as an opportunity to help companies survive this crisis.

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

1. TCSG-305 İN BAYRAK KONUSUNDA SERGİLEMİŞ OLDUĞU DUYARLILIK/ SENSIBILITY OF THE TCSG-305 STAFF ABOUT THE TURKISH FLAG

1. TCSG-305 İN BAYRAK KONUSUNDA SERGİLEMİŞ OLDUĞU DUYARLILIK/ SENSIBILITY OF THE TCSG-305 STAFF ABOUT THE TURKISH FLAG TEŞEKKÜR MEKTUPLARI 1. TCSG-305 İN BAYRAK KONUSUNDA SERGİLEMİŞ OLDUĞU DUYARLILIK/ SENSIBILITY OF THE TCSG-305 STAFF ABOUT THE TURKISH FLAG 84 OLAYIN KISA ÖZETİ 13 Ocak 2015 tarihinde Silifke/MERSİN Taşucu

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri PROJEM İSTANBUL Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri YRD. DOÇ.DR.TANZER SATIR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 1- Giriş SUNUM İÇERİĞİ 2- Gemi Balast Suyu Operasyonları 3- Gemi

Detaylı

ISTS 2014 SPONSORLUK DOSYASI. 2. ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEMLERİ SEMPOZYUMU 2 nd INTERNATIONAL SURFACE TREATMENT SYMPOSIUM

ISTS 2014 SPONSORLUK DOSYASI. 2. ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEMLERİ SEMPOZYUMU 2 nd INTERNATIONAL SURFACE TREATMENT SYMPOSIUM ISTS 2014 SPONSORLUK DOSYASI ISTS 2014 2.ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEMLERİ SEMPOZYUMU Sayın Yetkili 2.Uluslararası Yüzey İşlemleri Sempozyumu (ISTS) 25-27 Haziran 2014 tarihleri arasında TMMOB Metalurji Mühendisleri

Detaylı

RMK Marine ve Hot Lab Yacht & Design. RMK 5000 konsepti için güçlerini birleştirdi

RMK Marine ve Hot Lab Yacht & Design. RMK 5000 konsepti için güçlerini birleştirdi RMK Marine ve Hot Lab Yacht & Design RMK 5000 konsepti için güçlerini birleştirdi True Luxury Explorer ve Leisure olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunan RMK 5000 tasarım projesi Hot Lab Yacht & Design

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek 15 Kasım 2012 TS/BAS-BÜL/12-80 Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek Konferansta, Avrupa borç krizinin gelişimi, mevcut durum analizi,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

GEMİ IRGAT SİSTEMLERİ İÇİN HİDROLİK VİNÇ KONTROL BLOK UYGULAMASI

GEMİ IRGAT SİSTEMLERİ İÇİN HİDROLİK VİNÇ KONTROL BLOK UYGULAMASI 15 GEMİ IRGAT SİSTEMLERİ İÇİN HİDROLİK VİNÇ KONTROL BLOK UYGULAMASI Hasan F. CİVAN ÖZET Günümüzde gemilerin içinde olmadığı bir nakliye şeklini hayal bile etmek imkansızdır. Gemilerdeki teknik sistemler,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus

The University of Jordan. Accreditation & Quality Assurance Center. COURSE Syllabus The University of Jordan Accreditation & Quality Assurance Center COURSE Syllabus 1 Course title Turkish in the Field of Media 2 Course number 2204333 Credit hours (theory, practical) 3 3 Contact hours

Detaylı

ŞULE BAYAR OKUTMAN. Öğrenim Durumu. E-Posta Adresi : sbayar@pirireis.edu.tr. Telefon (İş) : 2165810050. Adres MONASH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ŞULE BAYAR OKUTMAN. Öğrenim Durumu. E-Posta Adresi : sbayar@pirireis.edu.tr. Telefon (İş) : 2165810050. Adres MONASH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞULE BAYAR OKUTMAN E-Posta Adresi : sbayar@pirireis.edu.tr Telefon (İş) Adres : 2165810050 : Piri Reis Üniversitesi,Hazırlık Kampüsü İstasyon Mah. Hakim sk. No:3, 34940 Tuzla, İSTANBUL Öğrenim Durumu Yüksek

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı