TÜRKİYE DEKİ EKONOMETRİ BÖLÜMLERİNİN PROFİLİ:2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DEKİ EKONOMETRİ BÖLÜMLERİNİN PROFİLİ:2005"

Transkript

1 TÜRKİYE DEKİ EKONOMETRİ BÖLÜMLERİNİN PROFİLİ:2005 İ.Esen Yıldırım *, Selçuk Koç **, M.Kemal Beşer **, Yasemin Akın **, Selay Giray **, İrem Saçaklı ** Özet Bu çalışmada Türkiye deki tüm ekonometri bölümlerini kapsayan bir anket çalışması ile, 2005 yılı itibariyle ekonometri bölümlerinin profili ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Anket formu katılımcıların akademik kariyer bilgilerini, ekonometri/istatistik/yöneylem araştırması ve ekonometri bölümleri hakkındaki görüşlerini, akademik yaşam şartlarına dair tespitlerini kapsayacak şekilde tasarlanmış; ekonometri bölümlerindeki tüm öğretim üye ve yardımcılarına gönderilmiştir. Ayrıca, bölüm başkanlıklarına hitaben bölümün idari ve akademik yapısı ile ilgili soruları içeren bir anket formu daha hazırlanarak tüm ekonometri bölümlerine ulaştırılmıştır. Elde edilen anket sonuçları, SPSS paket programında analiz edilerek bulgular sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Ekonometri, İstatistik, Yöneylem Araştırması, Ekonometrist Abstract In this study, the profile of the econometrics departments during the year of 2005 is tried to be revealed by the survey questionnaire covering the whole econometrics departments in Turkey. The questionnaire is prepared as to reveal the information about the academic carrier, the viewpoints of the participants concerning the econometrics department in general, the econometrics/statistics/operating researches as well as the detections for the academic conditions and the prepared questionnaire was sent to all the academician and the university lecturers worked in the econometrics departments. Also, an additional questionnaire is prepared for the chairs of the departments concerning the administrative and academic structure of their departments and communication with the chairs is completed. The obtained results were evaluated by the SPSS and the results are presented. Key Words: Econometrics, Statistics, Operational Research, Econometrist 1. GİRİŞ Türkiye de lisans düzeyinde ekonometri eğitimi, 1981 yılında İstanbul Üniversitesi nde ilk ekonometri bölümünün kurulması ile başlamış; günümüzde ekonometri bölümü sayısı, 8 i aktif eğitim vermek(öğrenci kabul etmek) üzere 15 e ulaşmıştır. Aktif eğitim veren bölümler, Çukurova, Dokuz Eylül, Gazi, İnönü, İstanbul, Karadeniz Teknik, Marmara ve Uludağ Üniversitesi ekonometri bölümleri, aktif eğitim vermeyen bölümler ise Balıkesir, Harran, Pamukkale, Süleyman Demirel, Sakarya, Trakya ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi ekonometri bölümleridir. Bu çalışmada, Türkiye deki tüm ekonometri bölümlerini kapsayacak şekilde tasarlanan bir anket çalışması ile ekonometri bölümlerinin profili ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Anket çalışması yüz yüze görüşme ve posta yoluyla uygulanmış; ekonometri bölümlerinde tüm öğretim üye ve yardımcılarına gönderilerek tamsayım yapılması planlanmıştır. Ayrıca, bölüm başkanlıklarına hitaben gönderilen ikinci bir anketle de bölümün idari ve akademik yapısı ile ilgili nitel ve nicel bilgiler derlenmiştir. Anket kapsamında katılımcılardan eğitim ve kariyer bilgileri, akademik ilgi alanları, Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) hakkındaki görüşleri, haftalık ders yükleri, bölümlerindeki akademik kadro ve fiziki olanaklar, ekonometri bölümlerinin bugünkü ve gelecekteki durumu hakkındaki görüşlerini * Öğretim Görevlisi Dr., Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü ** Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü

2 belirtmeleri istenmiştir. Ayrıca bölüm başkanlığına gönderilen anket aracılığıyla, bölümün akademik kadrosu, öğrenci sayısı, mezun sayısı, fiziki olanakları, aktif olarak öğrenci alıp almadığı, mezun olabilmek için gerekli kredi miktarı, eğitim verilen yüksek lisans ve doktora programları vb. ile ilgili bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Ekonometri bölümlerinde görev yapan toplam akademisyen sayısı 149 dur. Bu kişilerden 29 u profesör, 11 i doçent, 46 sı yardımcı doçent, 8 i öğretim görevlisi, 55 i araştırma görevlisidir. Anket çalışması ile elde edilen veriler, önce genel bazda, daha sonra anabilim dalı, üniversite, cinsiyet ve medeni hal kriterlerine göre incelenmiştir. 2. BÖLÜM BAZINDA GENEL SONUÇLAR Ankete yanıt veren bölümler, Çukurova, Dokuz Eylül, Süleyman Demirel, Marmara, İnönü, Karadeniz Teknik, İstanbul, Gazi, Sakarya, Trakya, Pamukkale, Balıkesir ve Uludağ Üniversiteleri olmak üzere 13 bölümdür. Akademik kadrosu en fazla olan üniversite 25 kişi ile Gazi Üniversitesi dir, bunu 23 kişi ile Dokuz Eylül ve 22 kişi ile Marmara Üniversiteleri takip etmektedir. Ekonometri bölümleri arasında, en yüksek profesör sayısına sahip olan üniversite 8 kişiyle Uludağ Üniversite sidir. En geniş araştırma görevlisi kadrosuna sahip bölüm ise, 12 kişi ile İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü dür. Ankete katılan üniversitelerin 5 inde (Süleyman Demirel, Sakarya, Trakya, Pamukkale ve Balıkesir) aktif olarak ekonometri eğitimi verilmemektedir. Aktif eğitim veren üniversiteler arasında en az öğretim üyesi kadrosuna sahip olan üniversite, 4 kişi ile İnönü Üniversitesi dir; sadece bu bölümde profesör mevcut değildir. 8 bölümün 4 ünde ikinci eğitim uygulaması mevcuttur. Bu bölümler, Marmara, Gazi, Uludağ ve Dokuz Eylül Üniversiteleri ekonometri bölümleridir. Ankete katılan üniversitelerin 6 sında (Marmara, Çukurova, İnönü, İstanbul, Gazi ve Dokuz Eylül Üniversiteleri) yüksek lisans programı bulunmaktadır. Doktora programına sahip olan üniversiteler, Marmara, İstanbul, Gazi ve Dokuz Eylül Üniversiteleri dir. Tezsiz yüksek lisans eğitimi verilen üniversiteler ise, Marmara ve Dokuz Eylül Üniversiteleri dir. Yabancı dilde hazırlık imkanı, Marmara, Çukurova, İstanbul, Gazi ve Dokuz Eylül olmak üzere 5 üniversitede mevcuttur. Öğrencilerin tamamlaması gereken kredi miktarı ortalama 133 olup, en yüksek kredi (166) İstanbul Üniversitesi nde, en düşük kredi (80) İnönü Üniversitesi nde görülmektedir. Fiziksel koşullarının kontenjanını karşılayamadığını ifade eden bölümler, Marmara, Pamukkale ve Balıkesir Üniversiteleri ekonometri bölümleridir. Bölüm bünyesinde bir kütüphaneye sahip olan üniversite bulunmamaktadır. Ayrıca, Gazi ve İstanbul Üniversiteleri nde, aktif eğitim verilmesine karşın, bölüm bünyesinde bir bilgisayar laboratuarı bulunmamaktadır. Kapasitesi en yüksek bilgisayar laboratuarı Karadeniz Teknik

3 Üniversitesi ne aittir, laboratuarda 100 bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuarı donanımını yeterli gören tek üniversite de, Karadeniz Teknik Üniversitesi dir. Elde edilen sonuçlara göre, ekonometri bölümlerinde en fazla sahip olunan lisanslı paket programlar SPSS, Eviews, DS ve QSB dir. Yurtdışında bir üniversite ile akreditasyon çalışması olan üniversiteler, Çukurova ve Uludağ Üniversiteleri dir. Çukurova Üniversitesi Linkoping Üniversitesi ile, Uludağ Üniversitesi ise Bialystok Üniversitesi ile akreditasyon çalışması içindedir. Socrates-Erasmus projesi kapsamında öğrenci mübadelesi yapılan ekonometri bölümleri Çukurova ve Gazi Üniversiteleri ndedir. Öğretim elemanı mübadelesi ise, henüz hiçbir ekonometri bölümünde yapılmamıştır. Mezunların kariyerlerini yönlendiren mezunlar derneği vb. kuruma sahip olduğunu ifade eden 4 ekonometri bölümü, Dokuz Eylül, Marmara, Çukurova ve Gazi Üniversiteleri ndedir. İlk mezunlarını 1982 yılında veren ekonometri bölümlerinden, 2004 yılı sonu itibari ile (Uludağ Üniversitesi hariç) mezun olan öğrenci sayısı 4793 tür. Uludağ Üniversitesi nin mezun sayısına henüz ulaşılamamıştır. Tablo 1: Ekonometri Bölümleri Mezun Sayıları: Lisans Lisansüstü ekonometri programlarından mezun olan öğrenci sayıları da Tablo 2 de verilmiştir. Mezun Üniversite Sayısı İstanbul 1958 Dokuz Eylül 890 Gazi 754 Marmara 643 KTÜ 199 İnönü 184 Çukurova 165 Toplam 4793 Tablo 2: Ekonometri Bölümleri Mezun Sayıları: Yüksek Lisans ve Doktora YL Mezun Sayısı DR Mezun Sayısı Üniversite Marmara Dokuz Eylül Gazi 54 9 İstanbul 6 6 Çukurova 4 0 Toplam AKADEMİSYEN BAZINDA GENEL SONUÇLAR Çalışma kapsamında Türkiye deki ekonometri bölümlerinde görev yapan 149 akademisyene anket formu ulaştırılmış, 12 ekonometri bölümünden 103 akademisyen ankete cevap

4 vermiştir. Yanıt alınmayan bölümler, Harran, Yüzüncü Yıl ve Pamukkale Üniversitesi ekonometri bölümleridir. Ankete katılan akademisyenlerin üniversitelere göre dağılımı Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3: Ankete Katılan Akademisyenlerin Üniversitelere Göre Dağılımı Üniversiteler f % Gazi Marmara İstanbul Dokuz Eylül Çukurova Uludağ Karadeniz Teknik İnönü Trakya Balıkesir Sakarya Süleyman Demirel Toplam Ankete katılanlar üniversite bazında incelendiğinde en fazla katılımın Gazi Üniversitesi nden olduğu, bu üniversiteyi sırasıyla Marmara, İstanbul, Dokuz Eylül ve Çukurova Üniversiteleri nin izlediği görülmektedir. İnönü, Trakya ve Balıkesir üniversitelerindeki tüm akademisyenler anketi cevaplamışlardır. Anketi cevaplayan akademisyenlerin anabilim dallarına göre dağılımı % 41 ekonometri, %35 istatistik ve %24 yöneylem araştırması şeklindedir. Ankete katılanların %56 sı erkek, %44 ü kadındır. Yaşları arasında değişmekte olup, ortalama yaş erkeklerde 39, kadınlarda 34 tür. % 67 si evli, %32 si bekardır; yarısı çocuk sahibidir. Ekonometri bölümlerinde görev yapan öğretim üye ve yardımcılarının, lisans mezuniyetlerine bakıldığında, tamamının lisans eğitimlerini yurtiçinde (22 farklı üniversitede) tamamladıkları görülmektedir. Bu üniversiteler arasında İstanbul (15), Gazi (14), Dokuz Eylül (13) Uludağ(8) ve Ortadoğu Teknik Üniversiteleri (7) başta gelmektedir. Mezun olunan lisans programları incelendiğinde ise, 14 farklı programda lisans eğitimi alındığı görülmektedir. En fazla ekonometri bölümünde (27 kişi), daha sonra sırasıyla istatistik (20 kişi), matematik (18 kişi), iktisat (15 kişi) ve işletme (7 kişi) bölümlerinde lisans eğitimi alındığı görülmektedir. Ankete katılanların lisans mezuniyet yılları incelendiğinde 1966 ile 2004 arasında değiştiği gözlenmiştir. Ankete katılanların %85 i 2000 yılı öncesinde, yarısı 1990 yılı öncesinde mezun olmuştur. Akademisyenlerin yüksek lisans mezuniyetleri incelendiğinde, yüksek lisans yapılan 27 üniversitenin 11 inin yurt dışında bulunduğu görülmektedir. Ankete katılan akademisyenler arasında en fazla yüksek lisans eğitimi alınan üniversiteler, sırasıyla Dokuz Eylül, Gazi, İstanbul, Marmara ve Çukurova Üniversiteleri dir. Eğitim alınan programların dağılımına bakıldığında, en fazla mezuniyet ekonometri yüksek lisans programında (39 kişi)

5 görülmektedir. Bu sonuçta, birçok üniversitede yüksek lisans programlarının geçmişte ayrıştırılmamış olmasının payı büyüktür. Ekonometri yüksek lisans programını iktisat (17), istatistik (16), işletme (8) ve yöneylem araştırması (5) programları izlemektedir. Akademisyenlerin yüksek lisans mezuniyet yılları arasında değişmektedir. Eğitim görülen doktora programları incelendiğinde ise, yurtiçinde 9, yurtdışında 7 olmak üzere 16 üniversiteden doktora eğitimi alındığı tespit edilmiştir. Her 9 akademisyenden biri doktorasını yurtdışında tamamlamıştır. Akademisyenlerin en çok doktora yaptığı programlar sırasıyla ekonometri (38), istatistik (17) ve iktisattır (10). Doktora mezuniyet yılları arasında değişirken, en çok mezun verilen yıl 7 kişi ile 2002 yılıdır. Araştırma görevlisi olarak göreve başlanan üniversiteler incelendiğinde, biri yurtdışında bulunan, 7 si ekonometri bölümüne sahip olmayan üniversiteler olmak üzere toplam 19 üniversite tespit edilmiştir. Akademisyenlerin araştırma görevlisi unvanı ile ilk işe başlama tarihleri 1966 ile 2004 yılları arasında değişmektedir. Yardımcı doçentliğe ilişkin bilgiler incelendiğinde ekonometri bölümü bulunmayan 3 üniversite (Ondokuz Mayıs, Doğu Akdeniz ve Afyon Kocatepe) dikkat çekmektedir. Doçentlik unvanının alındığı üniversiteler incelendiğinde, bir kişi dışında tüm akademisyenlerin aktif eğitim veren ekonometri bölümlerinde doçent olduğu görülmektedir. Doçentlik atamaları 1978 ile 2004 yılları arasında gerçekleşmiştir. Ankete katılan 16 profesörün, 9 u ekonometri, 4 ü istatistik, 3 ü yöneylem araştırması anabilim dalında görev yapmaktadır. Profesörlük atamaları yılları arasında değişmektedir. Ankete katılanların % 20 sinin idari görevi bulunmaktadır. İdari görevler başta dekanlık olmak üzere, dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, Socrates- Erasmus bölüm koordinatörlüğü, eğitim merkezi müdürlüğü şeklindedir. Akademisyenlerin %79 u İngilizce seviyelerini çok iyi yada iyi, % 7 si orta, %2 si zayıf olarak tanımlamaktadır. 13 kişi İngilizce bilmediğini, 13 kişi Almanca ve 11 kişi Fransızca bildiğini ifade etmiştir. Ankete katılanların %43 ü KPDS ve ÜDS ye girmediğini belirtmiştir. KPDS ye girenlerin ortalama notu 77, ÜDS ye girenlerin ortalama notu 70 tir. Yabancı dil seviyesini belirleyen diğer sınavlardan TOEFL a 14, üniversite yardımcı doçentlik dil sınavına 10, doçentlik dil sınavına 2, IELTS sınavına ise 1 kişi katılmıştır. Ankete katılan 64 öğretim üyesinin, haftada ortalama 17 saat lisans dersi verdiği tespit edilmiştir. Öğretim üyelerinin lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri ile tez danışmanlıkları toplamda 4 ile 35 saat arasında değişmektedir. Öğretim üyelerince lisans öğrencilerine verilmesi gereken ideal ders saati ortalama 7 saat bulunmuştur. Yüksek lisans dersi veren 41 öğretim üyesinin, ders saati 3 ile 12 saat arasında değişmektedir. Ortalama verilen ders saati sayısı 5 iken, yüksek lisans için ideal ders saatinin ortalama 3 olduğu tespit edilmiştir. Doktora dersi veren 27 öğretim üyesinin ortalama 3 saat ders verdiği; ideal doktora ders saatinin de 3 olarak belirtildiği gözlenmiştir. 42 öğretim üyesinin ortalama 4 yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı bulunurken, ideal danışmanlık sayısının 3 olduğu ifade edilmiştir. En çok kullanılan paket programlar sırasıyla SPSS (% 70), Eviews (%56), RATS (%17) ve QSB dir (%12). Akademisyenler 26 farklı paket program kullanmaktadır.

6 Kendi bölümündeki ders programlarını yeterli bulan akademisyen oranı %22 iken, genel olarak ekonometri bölümlerindeki ders programlarını yeterli bulanların oranı % 14 e düşmektedir. %57 lik bir kesim bölümündeki akademik kadroyu yeterli bulurken; bölümündeki branşlaşmayı dengeli bulanlar ile dengeli bulmayanların oranının birbirine yakın olduğu görülmüştür. Akademisyenlerin %95 i bölümlerinde standart ve objektif bir ödüllendirme sistemi olmadığını beyan etmişlerdir. Teknolojik olanakların yeterli düzeyde olduğunu ifade edenlerin oranı %62 dir. Üniversiteden alınan destek türleri incelendiğinde, cevaplayıcıların %34 ü proje için maddi destek aldığını ifade etmiş; en fazla proje desteği alan üniversitelerin Uludağ, Marmara ve Gazi Üniversiteleri olduğu görülmüştür. Makine-teçhizat desteği alanların oranı %27 dir. Ayrıca, ankete katılanların %23 ü tebliğ için destek aldığını ifade etmiş; bu kişilerin çoğunun Gazi Üniversitesi nde görev yapan akademisyenler olduğu gözlenmiştir. En az desteğin ulusal dergide yayınlanan makale için alındığı tespit edilmiştir (%1). Akademisyenlerin % 83 üne üniversite tarafından kişisel bilgisayar verilmiştir. % 67 si tek başına oturmakta, %19 u ise odalarında 2 kişi oturmaktadırlar. Her 5 kişiden 4 ü okuldaki odalarında rahat çalışabildiklerini ifade etmiştir. Ekonometri bölümlerinde çalışan akademisyenlerin %80 i Türkiye de aktif eğitim veren ekonometri bölümü sayısını bilmemektedir. Aktif eğitim vermeyen ekonometri bölümleri sayısını bilmeyenlerin oranı ise %96 ya çıkmaktadır. Sadece 3 kişinin her iki sayıyı da doğru bildiği gözlenmiştir. Bununla birlikte, her 5 kişiden 3 ü ekonometri bölümlerinin sayısını yeterli bulurken; akademisyenlerin % 40 ı sayının artırılması gerektiğini düşünmektedir. Ekonometri bölümlerindeki akademisyenlerin % 47 si kendi bölümleri dışında bir ekonometri bölümü ile iletişim halinde değildir. En fazla iletişim halinde olunan ekonometri bölümleri sırasıyla Uludağ, Marmara, Gazi, Dokuz Eylül ve İstanbul Üniversitesi ekonometri bölümleridir. Ekonometri bölümlerinin tanındığını düşünenlerin oranı %5 iken, az tanındığını düşünenler oranı %75 civarındadır. Ankete katılan akademisyenlerin % 90 ı ekonometri bölümlerinde hazırlık eğitimi verilmesi yada eğitimin belli bir oranda yabancı dilde olması görüşlerini desteklemektedir. Ekonometri bölümü öğrencilerinin staja teşvik edilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı %65, stajın zorunlu olması gerektiğini düşünenlerin oranı %25 tir. Ekonometri mezunlarının diplomalarında yer alması gereken unvan konusunda, akademisyenlerin büyük çoğunluğu (%85) ekonometrist unvanını desteklemektedir. Ankete katılanlara, ekonometri bölümü dışında hangi bölümü kendilerine en yakın hissettikleri sorulduğunda, istatistik ve daha sonra iktisat bölümleri ifade edilmiştir. İdari yapılanma ile ilgili olarak, akademisyenlerin %65 i ekonometri bölümlerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altında faaliyet göstermesini uygun bulurken; %15 lik bir kesim ekonometri bölümlerinin iktisat bölümünün altında bir anabilim dalı olması gerektiğini düşünmektedir. %20 lik bir kesim ise, ekonometri bölümlerinin istatistik bölümü ile

7 birleştirilmesini ve Fen- Edebiyat Fakültesi yada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altında yapılandırılması gerektiğini düşünmektedir. Akademisyenlerin en yüksek oranda hem fikir oldukları konu maaşlarının tatmin edici olmadığı konusudur. Sadece 2 akademisyen, maaşının yeterli olduğunu düşünmektedir. İdeal maaş olarak, araştırma görevlileri ortalama 1500 YTL, yardımcı doçentler ortalama 2250 YTL, doçentler ortalama 3000 YTL ve profesörler ortalama 5000 YTL maaşı uygun görmektedirler. Akademisyenlerin %92 si üniversite yerine özel sektörde çalışmaları durumunda, aldığı ücretten daha iyi bir ücret alacağını düşünmektedirler. Ayrıca, her 4 akademisyenden 1 i özel vakıf üniversitelerine kadrolu olarak geçmeyi düşünmektedir. Akademisyenlerin % 78 i işini kaybetme korkusu yaşamadığını ifade etmiştir. Akademisyenlere yöneltilen çocuğunuzun akademisyen olmasını destekler misiniz sorusuna %54 lük bir kesim hayır cevabını vermiştir. Akademisyenler maddi olanaksızlıkların (%86) ve zaman yetersizliğinin (%90) çalışmalarını büyük ölçüde etkilediğini düşünmektedirler. Tatil günlerinde ortalama 3 saat akademik çalışma yaptıkları, tespit edilen bir diğer sonuçtur. Akademisyenlerin %8 i tatil günlerinde çalışmadığını ifade etmiştir. Tüm akademisyenler, en az bir günlük gazeteyi düzenli olarak takip etmektedirler. En çok okunan gazeteler, sırasıyla Milliyet, Hürriyet, Sabah ve Radikal gazeteleridir. En çok tercih edilen televizyon kanalları haber kanalları olup, sırasıyla NTV, CNN, CNBC-e ve TRT1 in en fazla izlenen kanallar olduğu gözlenmiştir. Ekonometri bölümleri arasında en fazla taraftara sahip olan takım Galatasaray dır (%32). Bunu, %23 ile Beşiktaş, %22 ile Fenerbahçe izlemektedir. Akademisyenlerin %45 i düzenli olarak spor yapmaktadır; en fazla tercih edilen sporların yürüyüş, yüzme ve tenis olduğu görülmektedir. 3.1 Anabilim Dallarına Göre Sonuçlar Anabilim dalı kriterine göre düzenlenen verilerden elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur Ekonometri Anabilim Dalı Ekonometri anabilim dalında görev yapan 42 akademisyenin lisans eğitimleri incelendiğinde, %43 ünün ekonometri bölümünde, %24 ünün iktisat bölümünde, %10 unun istatistik bölümünde ve yine %10 unun matematik bölümünde eğitim aldığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, en fazla İstanbul Üniversitesi mezunu (%17) olduğu, bunu %14 oranında Dokuz Eylül ve Gazi, %10 oranlarında Marmara, Uludağ ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi nin takip ettiği görülmektedir. Yüksek lisans eğitimleri için en çok tercih ettikleri üniversitelerin, Dokuz Eylül (%21), İstanbul (%17), Gazi (%14) ve Çukurova (%14) Üniversiteleri olduğu görülmektedir. Ekonometri anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin %52 si ekonometri yüksek lisans programında eğitim almış; sonrasında en çok tercih edilen yüksek lisans programının iktisat (%24) olduğu tespit edilmiştir.

8 Doktora eğitimlerine bakıldığında, en fazla mezun veren üniversiteler Marmara (%14), Gazi (%14), İstanbul (%11) ve Çukurova (%11) Üniversiteleri dir. En çok tercih edilen programın, ekonometri (%45) olduğu, bu programı %14 ile iktisat, %10 ile istatistik programının takip ettiği görülmüştür. Ekonometri anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin %30 unun idari görevi bulunmaktadır. %38 i İngilizce seviyesini çok iyi, %36 sı iyi olarak nitelendirmişlerdir. KPDS not ortalamaları 70.8; ÜDS not ortalamaları ise bulunmuştur. Ekonometri anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin en çok kullandıkları paket programlar Eviews (%57), SPSS (%19) ve RATS (%14) tır. Bu akademisyenlerin yarısı bölümlerindeki ders programlarını yeterli bulmakta; %31 i genel olarak ekonometri bölümlerindeki ders programlarını yetersiz bulmaktadır. Ayrıca, %55 i bölümlerindeki akademik kadroyu yeterli bulmamaktadır. Ekonometri anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin %91 ine göre ekonometri bölümünden mezun olanlara Ekonometrist ünvanı verilmelidir. En çok iletişim halinde olunan ekonometri bölümleri sırasıyla Marmara, İstanbul, Dokuz Eylül, Uludağ, Gazi, Çukurova Üniversiteleri olarak tespit edilmiştir. Ekonometri anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin %48 ince ekonometrinin en yakın olduğu bölüm iktisat, %17 sine göre istatistiktir. Bu kişilerin %64 ü ekonometri bölümünün mevcut durumda olduğu gibi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altında yapılanmasını uygun bulurken, %19 u iktisat bölümünün altında bir anabilim dalı olması gerektiğini düşünmektedir. Ekonometri anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin %79 u vakıf üniversitesine geçmeyi düşünmemektedir; %21 i işini kaybetme korkusu yaşadığını belirtmiştir. Ekonometri anabilim dalındaki akademisyenler arasında en çok Galatasaray(%31), daha sonra Fenerbahçe(%26) ve Beşiktaş/%23) taraftarlarının bulunduğu tespit edilen bir diğer sonuçtur İstatistik Anabilim Dalı İstatistik anabilim dalında görev yapan öğretim üyesi ve yardımcılarının sayısı 36 dır. Bu akademisyenler arasında en fazla Hacettepe (%14), daha sonra Gazi(%11), Mimar Sinan (%8), Uludağ (%8), Dokuz Eylül (%8), İstanbul (%8) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (%8) mezunları bulunmaktadır. Bu akademisyenlerin %36 sı istatistik bölümü mezunu iken, %25 i matematik bölümü, %11 i ise ekonometri bölümü mezunudur. Ankete katılanların yüksek lisans eğitimleri için en çok tercih ettikleri üniversiteler, %17 ile Marmara ve %14 ile İstanbul Üniversiteleri dir; %31 i istatistik programında ve yine %31 i ekonometri programında yüksek lisans yapmışlardır.

9 Doktora yaptıkları üniversiteler ve programlar incelendiğinde, en çok tercih edilen üniversitelerin Gazi (%17), Marmara (%14) ve Dokuz Eylül (%14); en çok tercih edilen programların istatistik (%40) ve ekonometri (%37) olduğu görülmüştür. İstatistik anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin %11 inin idari görevi bulunmaktadır. %53 ü İngilizce seviyesini çok iyi, %33 ü iyi olarak nitelendirmiştir. KPDS not ortalamaları 70.14; ÜDS not ortalamaları ise bulunmuştur. İstatistik anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin en çok kullandıkları paket program SPSS tir (%61). Bu anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin %42 si bölümlerindeki ders programlarını, %56 sı genel olarak ekonometri bölümlerindeki ders programlarını yetersiz bulmaktadır. Bu konuda istatistik anabilim dalı öğretim elemanlarının, ekonometri anabilim dalı akademisyenlerine göre daha olumsuz düşündükleri söylenebilir. Ayrıca, istatistik anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin 2/3 ü bölümlerindeki akademik kadroyu yeterli bulmamaktadır. İstatistik anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin %75 ine göre Ekonometri bölümünden mezun olanlara Ekonometrist unvanı verilmelidir. En çok iletişim halinde olunan ekonometri bölümleri Marmara ve İstanbul Üniversitesi dir. İstatistik anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin %56 sınca, ekonometrinin en yakın olduğu bölüm istatistik, %14 ünce iktisat bölümüdür. İstatistik anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin %61 i ekonometri bölümünün mevcut idari yapılanmayı koruması gerektiğini düşünürken, %19 u -ekonometri anabilim dalındaki akademisyenlerden farklı olarak- ekonometri ve istatistiğin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında birleştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin %72 si vakıf üniversitesine geçmeyi düşünmemektedirler. Bu kişilerin %22 si işlerini kaybetme korkusu yaşadıklarını belirtmiştir. İstatistik anabilim dalındaki öğretim üye ve yardımcılarının en çok Beşiktaş ı (%28), daha sonra Galatasaray(%25) ve Fenerbahçe yi (%25) desteklediği görülmektedir Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Yöneylem araştırması anabilim dalında görev yapan öğretim üyesi ve yardımcılarının sayısı 25 tir. Bu kişilerin %20 si İstanbul, %16 sı Dokuz Eylül ve yine %16 sı Gazi, %12 si İstanbul Teknik Üniversitesi mezunudur. Yöneylem araştırması anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin %20 si matematik bölümü mezunu ve yine %20 si ekonometri bölümü mezunudur. Bu bölümleri %12 ile istatistik ve işletme bölümleri takip etmektedir. Ankete katılanların yüksek lisans eğitimlerinde en çok tercih ettikleri üniversiteler, Gazi (%20), Marmara (%16) ve Dokuz Eylül (%12) Üniversiteleri; tercih ettikleri programlar ekonometri (%28), işletme (%20), istatistik (%12) ve yöneylem araştırması (%12) programlarıdır.

10 Doktora eğitimi için en çok tercih edilen üniversiteler, Marmara (%16), Gazi (%12), İstanbul (%12) ve Uludağ (%12); en çok tercih edilen program ekonometri (%32) ve işletmedir (%20). Yöneylem araştırması anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin %24 ünün idari görevi bulunmaktadır. Bu kişilerin %40 ı İngilizce seviyesini çok iyi, %36 sı iyi olarak nitelendirmişlerdir. KPDS not ortalamaları 69.56; ÜDS not ortalamaları ise bulunmuştur. Yöneylem araştırması anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin en çok kullandıkları paket program QSB dir (%32). Bu akademisyenlerin %16 sı bölümündeki ders programını yeterli bulmaktadır. Genel olarak ekonometri bölümlerindeki ders programlarını yeterli bulan sadece 2 akademisyen bulunmaktadır. Bu konuda anabilim dalları arasında en olumsuz görüşe sahip olan anabilim dalının, yöneylem araştırması olduğu söylenebilir. Ayrıca, yöneylem araştırması anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin yarısı bölümündeki akademik kadroyu yeterli bulmamaktadır. Yöneylem araştırması anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin %80 ine göre ekonometri bölümünden mezun olanlara Ekonometrist ünvanı verilmelidir. En çok iletişim halinde olunan ekonometri bölümleri Uludağ ve Marmara Üniversitesi ekonometri bölümleri olarak belirtilmiştir. Yöneylem araştırması anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin %28 ine göre, ekonometrinin en yakın olduğu bölüm istatistik, %24 üne göre sayısal yöntemlerdir. Bu akademisyenlerin %64 ü, ekonometri bölümünün mevcut idari yapılanmayı koruması gerektiğini düşünmektedir. Yöneylem araştırması anabilim dalındaki akademisyenlerin %24 ü vakıf üniversitesine geçmeyi düşünmektedirler. Bu kişilerin %24 ü işlerini kaybetme korkusu yaşadıklarını belirtmiştir. Yöneylem araştırması anabilim dalında görev yapan öğretim üyesi ve yardımcılarının en çok desteklediği takım Galatasaray (%44), daha sonra Beşiktaş (%16) ve Fenerbahçe dir (%12). 3.2 Cinsiyete Göre Karşılaştırma Erkek ve kadın akademisyenlerden alınan cevaplar karşılaştırıldığında, erkeklerin %74 ü evli, %66 sı çocuk sahibi; kadınların %58 i evli, %31 i çocuk sahibidir. Erkeklerin %28 inin idari görevi varken, kadınlarda bu oran %16 dır. Ekonometri anabilim dalında kadınların çoğunlukta olduğu (%52), istatistik ve yöneylem anabilim dallarında ise erkeklerin çoğunlukta olduğu (sırasıyla %56 ve %72) görülmektedir. Erkek akademisyenlerin ortalama KPDS puanı 74, ÜDS puanı 70 iken; kadınlarda bu puanlar her iki sınav için de 68 dir. Yapılan t testi sonucunda anlamlı bir fark bulunmamıştır.

11 Erkek ve kadın öğretim elemanlarının ideal maaş olarak belirledikleri ücretler, erkekler için ortalama 2594 YTL, kadınlar için ortalama 1785 YTL dir. Yapılan t testi sonucunda aralarında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (t= 3.305, p=0,001). Benzer şekilde erkek ve kadın öğretim elemanlarının yaşlarını karşılaştırmak için yapılan t testi sonucunda da aralarında anlamlı bir fark tespit edilmiştir (t= 2,611, p=0,01). Ankete katılan erkek öğretim elemanlarının yaş ortalaması 38 iken, kadınlarınki 33 tür. Erkek ve kadın öğretim elemanlarının tatil günlerinde akademik çalışmalarına ayırdıkları süreyi karşılaştırmak için yapılan t testi sonucunda aralarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Çocuk sahibi olanlarla olmayanların tatil günlerinde çalıştıkları süre için yapılan t testi sonucunda da aralarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Cinsiyetle, çocuğunun akademisyen olmasını destekleme arasında yapılan ki-kare analizi sonucunda aralarında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,032). Erkeklerin %57 si çocuğunun akademisyen olmasını desteklerken, kadınlarda destekleme oranı %33 tür. Yapılan ki-kare testlerinde cinsiyetle alınan maaşı tatmin edici bulup bulmama arasında, cinsiyetle özel sektörde daha yüksek maaş alıp alamama arasında, cinsiyetle vakıf üniversitesine geçmeyi düşünüp düşünmeme arasında, cinsiyetle iş kaybı endişesi yaşayıp yaşamama arasında, cinsiyetle maddi olanaksızlıkların çalışma performansı üzerindeki etkisi arasında, cinsiyetle zaman yetersizliğinin çalışma performansı üzerindeki etkisi arasında ilişkiye rastlanmamıştır. Cinsiyetle spor yapma alışkanlığı arasında da anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Erkeklerin %39 u Galatasaray, %19 u Beşiktaş, %17 si Fenerbahçe taraftarı iken, kadınların %29 u Beşiktaş, yine %29 u Fenerbahçe ve %22 si Galatasaray taraftarıdır. 3.3 Medeni Duruma Göre Karşılaştırma Ankete katılan akademisyenlerin % 67 si evli, %32 si bekardır; yarısı çocuk sahibidir. Evli akademisyenlerin %42 si bir çocuk sahibi, %30 u çocuk sahibi değil, %25 i iki çocuk sahibidir. Evli akademisyenlerin %12 si iş kaybı endişesi taşırken, bekarlarda bu oran %46 bulunmuştur. Yapılan t testi sonucunda evli ve bekar akademisyenlerin iş kaybı endişeleri arasında, anlamlı bir fark tespit edilmiştir (t=3.579, p=0.001) Medeni durumla zaman yetersizliğinin çalışma performansı üzerindeki etkisi arasında ve çocuk sahipliği ile zaman yetersizliğinin çalışma performansı üzerindeki etkisi arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. 4. SONUÇ Türkiye deki ekonometri bölümlerinde görev yapan 149 akademisyene yönelik yapılan anket çalışmasında, 103 akademisyenden cevap alınmıştır. 15 üniversiteden, sadece Harran ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri ne ulaşılamamıştır. Ankete katılan akademisyenlerin % 41 i ekonometri, %35 i istatistik ve %24 ü yöneylem araştırması anabilim dalında görev yapmaktadır. %56 sı erkek, %44 ü kadındır. Yaşları 22-

12 62 arasında değişmekte olup, ortalama yaş erkeklerde 39, kadınlarda 34 tür. %67 si evli, %32 si bekardır; yarısı çocuk sahibidir. Ankete katılanlara akademik ilgi alanları sorulduğunda, yanıtların en fazla zaman serisi analizi, oyun teorisi, yöneylem araştırması, finansal ekonometri, çok değişkenli istatistiksel analiz, risk yönetimi, doğrusal olmayan modeller konularında yoğunlaştığı görülmüştür. Ankete katılan öğretim elemanlarının, kendi kitapları dışında en çok yararlandıkları kitaplar konusunda, yabancı yazarların kitapları öne çıkmakta; özellikle Damodar Gujarati, William Greene, James Hamilton, G.S. Maddala, Peter Kennedy, Paul Newbold, Hamdy Taha isimleri göze çarpmaktadır. Ankete katılan öğretim üye ve yardımcılarının, akademik çalışma yapmak için en fazla tercih ettikleri ülkelerin başında ABD, İngiltere ve Fransa ve Hollanda nın geldiği tespit edilmiştir. Akademisyenlerin %79 u yabancı dil seviyelerinin çok iyi yada iyi olduğunu belirtmiştir; KPDS ye girenlerin ortalama notu 77, ÜDS ye girenlerin ortalama notu 70 olarak hesaplanmıştır. Ankete katılanların çoğu akademik kariyerlerinde KPDS yada ÜDS nedeniyle sıkıntı yaşamadığını ifade ederken; doçentlik, doktora yeterlilik, doktoraya kabul edilme aiamalarında bu sınavlar nedeniyle gecikme yaşadığını belirten akademisyenler de göze çarpmaktadır. Bu sınavlarla ilgili olarak sınavlardaki soru yapısına, Ankara da yapılmasına yönelik eleştiriler, yabancı dil seviyesini ölçme niteliği taşımadıklarına ilişkin görüşler dile getirilmiştir. Bununla birlikte, ekonometri bölümlerinde yabancı dil bilgisinin önemi konusunda tüm katılımcılar hemfikirdir. Ankete katılanların lisans, yüksek lisans, doktora ders saatleri ve tez danışmanlıkları ile ideal ders yükü olarak ifade ettikleri saatler karşılaştırıldığında, olması gerekenden çok daha fazla ders yüküne sahip oldukları konusunda ortak görüşe sahip oldukları görülmektedir. Ekonometri bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin 26 farklı paket program kullandığı tespit edilen bir diğer sonuçtur. Ekonometri anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin en çok kullandıkları paket programlar E-views (%57), SPSS (%19) ve RATS (%14) tır. İstatistik anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin en çok kullandıkları paket program SPSS tir (%61). Yöneylem araştırması anabilim dalında görev yapan akademisyenlerin en çok kullandıkları paket program QSB dir (%32). Ekonometri bölümlerindeki akademisyenlerin %80 i Türkiye de aktif eğitim veren ekonometri bölümü sayısını bilmemektedir. Aktif eğitim vermeyen ekonometri bölümleri sayısını bilmeyenlerin oranı ise %96 ya çıkmaktadır. Ankete katılan öğretim elemanlarının %40 ı Türkiye de ekonometri bölüm sayısının arttırılması taraftarıdır. İdari yapılanma ile ilgili olarak, akademisyenlerin %65 i mevcut durumda olduğu gibi ekonometri bölümlerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altında faaliyet göstermesini uygun bulurken; %15 lik bir kesim ekonometri bölümlerinin iktisat bölümünün altında bir anabilim dalı olması gerektiğini düşünmektedir. %20 lik bir kesim ise, ekonometri bölümlerinin istatistik bölümü ile birleştirilmesini ve Fen- Edebiyat Fakültesi yada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altında yapılandırılması gerektiğini düşünmektedir.

13 Ekonometri bölümü mezunlarının diplomalarında yer alması gereken unvan konusunda, akademisyenlerin ekonometrist unvanı üzerinde (%85) karar kıldığı tespit edilmiştir. Ankete katılanlar arasında, ekonometri bölümünün tanındığını düşünenlerin oranı %5 tir. Ankete katılanlara anabilim dallarının bugünkü ve gelecekteki durumu sorulduğunda, özellikle eski yıllara oranla tanınmışlığın arttığı, fakat hala yeterli olmadığı, bu konuda ekonometri bölümleri arasındaki iletişimin önemli rol oynayacağı, teorik eğitimin yanı sıra üniversite-sanayi işbirliği yapılarak öğrencilere projeler yaptırılması gerektiği vurgulanmış, genel olarak geleceğe yönelik olumlu beklentiler ifade edilmiştir. Ankete katılan akademisyenlerin % 90 ı ekonometri bölümlerinde hazırlık eğitimi verilmesini uygun bulmakta; %65 i öğrencilerin staja teşvik edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Stajın zorunlu olması gerektiğini düşünenlerin oranı %25 tir. Öğrencilerin tamamlaması gereken kredi miktarı ortalama 133 olup, en yüksek kredi (166) İstanbul Üniversitesi ne, en düşük kredi (80) İnönü Üniversitesi ne aittir. Akademisyenlerin en yüksek oranda hem fikir oldukları konu, maaşların tatmin edici düzeyde olmadığı konusudur. Sadece 2 kişi akademisyen maaşlarının yeterli olduğunu düşünmektedir. İdeal maaş olarak araştırma görevlileri ortalama 1500 YTL, yardımcı doçentler ortalama 2250 YTL, doçentler ortalama 3000 YTL ve profesörler ise ortalama 5000 YTL maaşı uygun görmektedirler. Erkek ve kadın öğretim elemanlarının ideal maaş olarak belirledikleri ücretlerin ortalaması, sırasıyla 2594 YTL ve 1785 YTL dir. Akademisyenlerin üniversite yerine özel sektörde çalışmaları durumunda, %92 si aldığı ücretten daha iyi bir ücret alacağını düşünmektedir. Ayrıca, her 4 akademisyenden 1 i özel vakıf üniversitelerine kadrolu olarak geçmeyi düşünmektedir. Bu kişilerin çoğunun vakıf üniversitelerinde çalışacakları dönemi, emeklilik, doçentlik gibi koşullara bağladıkları gözlenmiştir. Genel bazda akademisyenlerin % 78 i işini kaybetme korkusu yaşamadığını ifade etmiştir. Evli akademisyenlerin %12 si iş kaybı endişesi taşırken, bekarlarda bu oran %46 bulunmuştur. Akademisyenlerin tamamına yakını, maddi olanaksızlıkların (%86) ve zaman yetersizliğinin (%90) çalışmalarını önemli ölçüde etkilediğini düşünmektedirler. Akademik hayattan memnuniyetin bir göstergesi olarak sorulan çocuğunuzun akademisyen olmasını destekler misiniz sorusuna erkeklerin %57 si, kadınların %33 ü olumlu yanıt vermiştir. Ankete katılanlar tarafından en çok okunan gazeteler, sırasıyla Milliyet, Hürriyet, Sabah ve Radikal gazeteleridir. En çok tercih edilen televizyon kanalları haber kanalları olup, sırasıyla NTV, CNN, CNBC-e ve TRT1 in en fazla izlenen kanallar olduğu gözlenmiştir. Ekonometri bölümleri arasında en fazla taraftara sahip olan takım Galatasaray dır (%32). Bunu, %23 ile Beşiktaş, %22 ile Fenerbahçe izlemektedir. Akademisyenlerin %45 i düzenli olarak spor yapmakta, en fazla tercih edilen sporların yürüyüş, yüzme ve tenis olduğu görülmektedir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başında, aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Lisans Düzeyinde Kamu Yönetimi Eğitimi ve Öğretiminin Sayısal Bir Analizi

Lisans Düzeyinde Kamu Yönetimi Eğitimi ve Öğretiminin Sayısal Bir Analizi Lisans Düzeyinde Kamu Yönetimi Eğitimi ve Öğretiminin Sayısal Bir Analizi Yrd. Doç. Dr. Oktay Alkuş (Aksaray Üniversitesi) GİRİŞ Ülkemizde 08 Ağustos 2009 tarihi itibariyle 92 si devlet ve 45 i de vakıf

Detaylı

Türkiye deki İstatistik Bölümlerine İlişkin İstatistikler

Türkiye deki İstatistik Bölümlerine İlişkin İstatistikler Türkiye deki İstatistik Bölümlerine İlişkin İstatistikler CAN CENGİZ ÇELİKOĞLU 1, ASLI SUNER 2 1 Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca, İzmir, Turkiye, e-mail: cengiz.celikoglu@deu.edu.tr

Detaylı

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 Türkiye deki lisansüstü fizyoloji eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi amacıyla bir anket oluşturulmuş ve kuruluş yıllarına göre 30 devlet

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2015-2016 ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Programlarına 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılında, Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BASVURU KOSULLARI 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılı başında, aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına Celal Bayar Üniversitesi üstü

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI

IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI IŞIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ESASLARI Amaç Madde 1. Işık Üniversitesi akademik yükseltme ve atamaya ilişkin esasların saptanmasında amaç, Üniversite ye lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim,

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Nisan 2013 URAP URAP (University Ranking by Academic Performance)

Detaylı

Tablo 5.1. Firma Yetkilisinin Lisans Eğitimini Aldığı İnşaat Mühendisliği Bölümü. Cumhuriyet Üniv. Çukurova Üniv. Celal Bayar Üniv.

Tablo 5.1. Firma Yetkilisinin Lisans Eğitimini Aldığı İnşaat Mühendisliği Bölümü. Cumhuriyet Üniv. Çukurova Üniv. Celal Bayar Üniv. 64 5. İnşaat Sektörü Özel sektörde çalışan mühendislerin kamuda çalışanlara göre çok daha fazla olduğu öngörüsü ile anket yalnızca özel sektöre düzenlenmiştir. Burada kamuda çalışan mühendislerin görüşlerinin

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi üniversitelerimizin ilk 500 e girdiği çok tartışılmaktadır. Dünya üniversitelerini

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN Fakülte Adı : Rektörlük Son Başvuru Tarihi : 31/10/2008 Bölüm Adı : Ön Değerlendirme Tarihi : 06/11/2008 Kadro Tipi : Okutman Sonuç Açıklama Tarihi : 10/11/2008 Kadro Sayısı : 2 Kadro Derecesi : 5 Özel

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Başvuru süresi

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI 2014-2015 Akademik Yılı Bahar yarıyılında, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne aşağıda belirtilen

Detaylı

2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti.

2- Yüksek Lisans ve doktora programına başvuru yapacaklar için genel ağırlıklı akademik ortalamasının belirtildiği onaylı lisans transkripti. BAŞVURU İLE İLGİLİ BELGELER: - Adayların, http://ens.omu.edu.tr adresinden ulaşacakları başvuru formuna kendilerine ait bilgileri girip alacakları çıktı ve diğer belgelerle birlikte tamamlanmış olarak

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR ANKARA ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR ÖN KAYIT TARİHİ 01 Temmuz- 07 Temmuz 2015 MÜLAKAT TARİHİ 09 Temmuz

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 11-15 Ocak 2016 Adaylar başvuru linki; http://oys.msgsu.edu.tr/fenbilimleri/basvuru/olustur üzerinden yapacakları başvuru

Detaylı

Ad / Soyad:... T.C. Kimlik No :... Sicil No :... Uyruk:... Kurum Ünvanı / Göreviniz: :... ... Ev ve iş adresi:... ...

Ad / Soyad:... T.C. Kimlik No :... Sicil No :... Uyruk:... Kurum Ünvanı / Göreviniz: :... ... Ev ve iş adresi:... ... 1 T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI YURTDIŞINDA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDA DERS VERMEYİ PLANLAYAN PERSONELİN BAŞVURU FORMU Fotoğraf 1. Kişisel

Detaylı

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI SERİSİ-I PROF. DR. AŞKIN KESER

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI SERİSİ-I PROF. DR. AŞKIN KESER ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI SERİSİ-I PROF. DR. AŞKIN KESER ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI SERİSİ-I PROF. DR. AŞKIN KESER ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ,

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Enstitümüz Anabilim Dallarına alınacak Doktora ve Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) öğrenci kontenjanları

Detaylı

SABDEK ALT YAPI KOMİSYONU ANKET RAPORU. Prof. Dr. Mehtap Malkoç Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan (v)

SABDEK ALT YAPI KOMİSYONU ANKET RAPORU. Prof. Dr. Mehtap Malkoç Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan (v) SABDEK ALT YAPI KOMİSYONU ANKET RAPORU Prof. Dr. Mehtap Malkoç Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan (v) SWOT Güçlü Yönler Gelişen öğretim teknolojisi Öğretim üyesi yetiştirme programının

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 0304 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

Yabancı Uyruklu Kont. ALES Puan Türü SÖZ EA. 5 - - - EA Eğitim Fakültesi mezunu olmak. 5 - - - EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SAY

Yabancı Uyruklu Kont. ALES Puan Türü SÖZ EA. 5 - - - EA Eğitim Fakültesi mezunu olmak. 5 - - - EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SÖZ EA SAY T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, Üniversitemiz Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına, kontenjanlar

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ ) PROGRAM İLANI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN; BAŞVURU TARİHLERİ: 06-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında

Detaylı

1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YARDIMCI DOÇENTLİK İÇİN İLK ATAMA ÖLÇÜTLERİ (Tıp)

1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YARDIMCI DOÇENTLİK İÇİN İLK ATAMA ÖLÇÜTLERİ (Tıp) TIP FAKÜLTESİ 85 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YARDIMCI DOÇENTLİK İÇİN İLK ATAMA ÖLÇÜTLERİ En az adet 01-08, 17, 18, 20 (1), 66 (2), 67 (3) 200 01 (4) 2 Toplam 400 Anadal uzmanı hekim olarak

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına 2014-2015 Eğitim- Öğretim yılı Bahar döneminde Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONTENJANI DOKTORA KONTENJANI YABANCI UYRUKLU

Detaylı

Programın koşullarını başarı ile tamamlayan mezunlar, bilim uzmanı sıfatıyla Yüksek Lisans Derecesi alırlar.

Programın koşullarını başarı ile tamamlayan mezunlar, bilim uzmanı sıfatıyla Yüksek Lisans Derecesi alırlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đktisat Anabilim Dalı Finansal Đktisat ve Bankacılık Yüksek Lisans Programı Program Tanımları Genel Tanım/Tarihçe Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Anadoluhisarı Kampüsü 34810 Beykoz İstanbul Tel: (+90) 216 308 22 26 pbx

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45982

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45982 24.12.2015 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=45982 Yazdır İlan No : Anasayfa Yönetmelikler 1004475 Üyelik Duyurular İletişim İlanın Çıkılacağı yer Arama Seçenekleri Tümünde PAMUKKALE ara ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRKİYE DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ DERS YÜKÜ

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRKİYE DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ DERS YÜKÜ ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRKİYE DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ DERS YÜKÜ COURSE LOAD OF TEACHING STAFF IN PUBLIC UNIVERSITIES IN TURKEY Kenan

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Yüksek Lisans

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü 205-206 Eğitim - Öğretim yılı Güz yarıyılı için ilgili Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Kadrosuz Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin ilgili hükümleri ile Celal

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

AÇILMASI ÖNERİLEN DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016)

AÇILMASI ÖNERİLEN DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016) AÇILMASI ÖNERİLEN DOKTORA PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016) ( ) Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı ( ) Enstitü Müdürlüğünün yazısı ve ekinde Enstitü Kurulu kararı YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN

Detaylı

Gönderilen Anket 1500 Dönen Anket 317

Gönderilen Anket 1500 Dönen Anket 317 İnsan Kaynakları Çalışanlarının Mesleğe İlişkin Görüşleri ve İş Tatmini Düzeyleri ile İşten Ayrılma Niyetlerinin İncelenmesi Araştırma Çalışma LinkedIn sosyal ağı üzerinden yapılmış duyuru ile elektronik

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

YAZ OKULU. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 07 Haziran 2013

YAZ OKULU. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 07 Haziran 2013 2012-2013 YAZ OKULU 07 Haziran 2013 Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları 1- Fakültemizden hiç ders almayan bu nedenle de not ortalaması oluşmayan öğrencilerimiz, hem fakültemizin

Detaylı

A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU ve KABUL KOŞULLARI:

A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU ve KABUL KOŞULLARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretim programlarına 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır. A- TEZLİ

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

- Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu, (Üniversitemiz web sayfasında

- Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu, (Üniversitemiz web sayfasında BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu ve Dilekçesi, - Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik ları Formu, (Üniversitemiz web

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN VE TERCİH EĞİLİMLERİ ÖZET

HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN VE TERCİH EĞİLİMLERİ ÖZET HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i GİRİŞ Hukuk adaylar tarafından en fazla tercih edilen ve popüler bölümlerden biri. Gerek kontenjanların dolması, gerekse de yüksek taban puanlar nedeniyle

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TAKVİMİ Başvuru ve Ön Kayıt : 30 Mayıs - 10 Haziran 2016 Adaylar başvuru linki; http://oys.msgsu.edu.tr/fenbilimleri/basvuru/olustur üzerinden yapacakları

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* -

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* - HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Anabilim Dallarına Yüksek ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalı Tezli

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 06.12.2011 Toplantı Sayısı : 031 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2011/031 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüze alınacak öğrenci

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) PROGRAM İLANI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) PROGRAM İLANI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ (DOKTORA, / ) PROGRAM İLANI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İÇİN; BAŞVURU TARİHLERİ: 04-08 Ocak 2016 tarihleri arasında Enstitüye

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 015016 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Programına aşağıda belirtilen Anabilim dallarında 2015 2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün ekli listede belirtilen anabilim dallarına 2008-2009 eğitim-öğretim yılı ikinci (bahar) yarıyılında Lisansüstü

Detaylı

Prof. Dr. İsmail Akdeniz Üniversitesi ANTALYA

Prof. Dr. İsmail Akdeniz Üniversitesi ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM EK KOŞULLARI, KRİTERLERİ, SORUNLAR VE ÖNERİLER Prof. Dr. İsmail ÜSTÜNEL Akdeniz Üniversitesi Sağlık k Bilimleri Enstitüsü ANTALYA Akdeniz

Detaylı

AÇILMASI ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016)

AÇILMASI ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016) AÇILMASI ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU DOSYASININ KONTROL LİSTESİ (Ocak 2016) ( ) Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı ( ) Enstitü Müdürlüğünün yazısı ve ekinde Enstitü Kurulu kararı YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun un 31. Ve 33. maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemize bağlı enstitülerinin anabilim dallarının lisansüstü

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla merkez teşkilatına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

A) Her yıl. Quizler, Ödevler, Projeler, Derse katılım. B) 2. ve 3. sene. B) Staj değerlendirmesi & sunumu ve rapor. D) Çıkış anketi.

A) Her yıl. Quizler, Ödevler, Projeler, Derse katılım. B) 2. ve 3. sene. B) Staj değerlendirmesi & sunumu ve rapor. D) Çıkış anketi. YETERLİLİKLER FAALİYET/ STRATEJİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ A) ECON 101, ECON 102, A)Sınavlar, Notlar, ECON 201, ECON 211, ECON 221, ECON 212,, Derse katılım bölümü seçmeli B) Staj Y1. İktisat bilimiyle

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan Küçük Puan Büyük Puan Puan Ortalama 1 BOĞAZİÇİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 57 538,801 558,362 548,582 2 KOÇ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 2014 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları Doktora Programları ANABİLİM DALI TÜRÜ / DERECE TC

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM- YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI Açıklamalar Adayın; İlgili anabilim dalının ilan ettiği özel şartları taşıyor olması, Programa

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek Lisans (Tezli)

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek Lisans (Tezli) T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri...

BASIN BÜLTENİ. Araştırmanın Künyesi: Yeni Jenerasyon Teknolojik Cihaz Tercihleri... Tarih: 12 Haziran 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı