SİYASAL İLETİŞİMDE İNTERNET KULLANIMI: TÜRKİYE VE ABD DEKİ SİYASAL PARTİLERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİYASAL İLETİŞİMDE İNTERNET KULLANIMI: TÜRKİYE VE ABD DEKİ SİYASAL PARTİLERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ"

Transkript

1 SİYASAL İLETİŞİMDE İNTERNET KULLANIMI: TÜRKİYE VE ABD DEKİ SİYASAL PARTİLERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ONUR ÖKSÜZ Ege University (Turkey) ELİF TURAN YILDIZ Ege University (Turkey) Abstract In today s contemporary world, new communication technologies lead to significant alterations and transformations, have been indispensable components for human life. In these technologies, due to primary emergence of Internet expansion all over the world, from economy towards culture, from entertainment towards science, in many fields, the diversification of its specific implementations are being recognized. Such an rapid increase of Internet usage is accompanied with its usage of political usage. That new media environment is providing more resources for financial support and media coverage of the messages. For the achievement of more participating democratic conditions, the Internet offering huge potential of usage, has been commenced to be in implementation as a mass media by political parties. Political purpose of the Internet usage, has led to new transformations in the political communication. The importance of Internet in a political communication has brought into agenda the analysis of political party websites. Plenty of various metodological analysis of the websites belong to political parties are in existance. Despite, the differences observed, according to the branch of science, implementing a study in website analysis, in all studies common purposes of studies and their concept of dizayn has been emerging in priority. In that study, making up a comparative analysis of four political party representing two different country has been aimed. In such a study, it is thought that with regard to illuminating the point of two countries with the possession of different development levels have been reached in Internet usage in political communication. With that purpose, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) and Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) from Turkey and Republican Party (RNC) and Democratic Party (DNC) from United States of America, have been selected as the subject in our websites researches.

2 Özet Bu yeni medya ortamı, mesajların daha büyük hedef kitlelere ulaştırılmasında ve finanssal destek sağlanmasında daha fazla kullanım ve yararlanma imkanı sunmaktadır. Daha katılımcı bir demokrasi için büyük bir kapasite imkanı sunan İnternet, siyasal partiler tarafından bir kitle iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. İnternet in siyasal amaçlı kullanımı, siyasal iletişim alanında önemli dönüşümlere yol açmıştır İnternetin siyasal iletişimdeki sahip olduğu bu önem, siyasal partilerin web sayfalarının analizini gündeme getirmiştir. Siyasal partilerin web sitelerini inceleme konusunda birçok metodolojik çalışma mevcuttur. Web sitesi analizlerinde çalışmayı uygulayan bilim dalına göre birçok farklılıklar gözlemlenmesine rağmen tüm çalışmalarda ortak olarak sitelerin amacı ve dizaynı meselesi ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada iki farklı ülkede dört siyasal partinin karşılaştırmalı web sitesi analizinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Böylesi bir çalışmanın gelişmişlik düzeyi farklı iki ülkede siyasal iletişimde internet kullanımının gelmiş olduğu noktayı göstermesi bakımından ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu amaçla Türkiye den Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) nin ve Amerika Birleşik Devletleri nden Republican Party (RNC) ve Democratic Party(DNC) nin web siteleri çalışmamızda inceleme konusu olarak seçilmiştir. 990

3 SİYASAL İLETİŞİMDE İNTERNET KULLANIMI: TÜRKİYE VE ABD DEKİ SİYASAL PARTİLERİN WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Giriş Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler dünyayı, bilgisayar ekranına sığacak kadar küçültmüştür. İnternet adı verilen bu sihirli araç sayesinde mesafeler ortadan kalkmış; dünya küresel bir köy haline dönüşmüştür. Geleneksel kitle iletişim araçlarına oranla çok daha geniş kitlelere ulaşım olanağı sağlayan internet, siyaset biliminin de gözdesi haline gelmiştir. Daha katılımcı bir demokrasiye erişim imkanı sunan internet, siyasal iletişim alanında büyük dönüşümlere yol açmıştır. İnternet sayesinde çok geniş kitlelere ulaşılabilmekte, belli bir merkez tarafından düzenlenmeyen, daha kısa süreli, etkileşimli bir süreç mümkün hale gelmektedir. Bu özellikleri nedeniyle internet, siyasal partiler için vazgeçilmez bir araç halini almıştır. Siyasal iletişimde internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bu alana ilişkin akademik ilginin de hızlı arttığı görülmektedir. Bu alanda yapılan çalışmaların ortak noktası İnternetin siyasal yaşama etkilerini konu almış olmalarıdır. Tüm bu çalışmalar genel bir çerçeve çizme anlamında başarılı olmuş olsalar da, siyasal partilerin bu büyük imkandan rasyonel bir biçimde yararlanıp yararlanmadığına ilişkin soru işaretlerini gidermek konusunda kısıtlı kalmışlardır. Biz bu çalışmada ülkelerin gelişmişlik düzeyindeki farklılığın siyasal iletişim alanında internet kullanımına olası etkileri, Türkiye ve ABD de siyasal yaşamı şekillendiren dört siyasal partinin web sitesi kullanımlarına ilişkin yapılan inceleme üzerinden değerlendirilmektedir. Böylesi bir çalışmayla, gelişmişlik düzeyi farklı iki ülkede siyasal iletişimde internet kullanımının gelmiş olduğu noktayı göstermek hedeflenmektedir. İletişimin Siyasallaşması: Siyasal İletişim İnsanlık tarihiyle başlayan iletişim, yüzyıllar boyu, yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar arasındaki iletişim ve etkileşim biçimleri toplumsal yaşamın önemli bir bölümünü meydana getirmektedir. Bugün insanların yüz yüze iletişim kurmalarının dışında dinleyici, okuyucu, izleyici olarak da iletişim ağının kapsamında oldukları görülmektedir. Bu nedenle iletişim, insan yaşamının ve sosyokültürel düzenin olmazsa olmaz bir koşulu olarak ifade edilmektedir. İnterdisipliner bir alan olan iletişim, bu özelliği nedeniyle farklı disiplinlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Çok farklı anlamlarda ve alanlarda kullanılan iletişim kavramının, yazılı kaynakların taranması yöntemiyle yapılan bir araştırmada 4560 kullanımı belirlenmiştir (Zıllıoğlu,1993:4). İletişim kavramının bu denli değişik anlamlarda kullanılmasının temelinde, iletişim olgusunun farklı bilim dallarını ilgilendirmesi ve bu bilim dallarının ilgi alanları gereği kavrama farklı boyutlardan yaklaşmaları yatmaktadır. 991

4 İnsan topluluğu ve davranışlarıyla ilgili her dalın iletişimle ilgilenmesinin zorunlu olduğunu belirten Schramm, iletişimi bireyin başka bireye yaptığı herhangi bir etki olmasının ötesinde bir paylaşma eylemi olarak tanımlamaktadır (Aktaran Usluata, 1997:5). İletişimdeki temel amacın etkili bir özne olarak içinde yaşanılan çevreyi etkilemek olduğunu vurgulayan Berlo ise, etkilemek ve değiştirmek amacıyla iletişim kurduğumuzu söylemektedir (1960:12). Bu farklı tanımlamalardan yola çıkarak iletişimi, duygu ve düşüncelerin, bilginin en genel anlamıyla kültürün insan topluluklarına aktarım süreci olarak tanımlayabiliriz. Bir toplumda iletişimin nasıl gerçekleşeceği büyük ölçüde o toplumun, sosyokültürel özellikleri tarafından belirlenmektedir. Bunun yanı sıra üyesi olduğumuz grupların davranış kalıpları, içinde bulunduğumuz çevre, almış olduğumuz eğitim ve öğrenim düzeyimiz, yaptığımız iş iletişim tarzımızı etkilemektedir. Artık günümüzde yaşanan gelişmeler ışığında iletişim, pek çok bölümlere ayrılmakta, buna bağlı olarak da kişinin kendisiyle kurduğu iletişim -bir başka deyişle iç iletişim-, kişiler arası iletişim, örgütsel iletişim, teknolojik iletişim, kültürler arası iletişim ve kitle iletişiminden söz etmek mümkün hale gelmektedir. Tüm bu bölümler arasında oldukça önemli bir yere sahip olan kitle iletişimi, en genel tanımıyla enformasyonun kitle iletişim araçları aracılığıyla geniş bir kitleye aktarım sürecini ifade etmektedir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak hızlı bir gelişim çizgisi sürdüren kitle iletişim araçları, çok geniş kitlelere hitap etmekte ve aynı zamanda insanlar üzerinde manipülasyon ve mobilizasyon gücüne sahip bulunmaktadırlar. Bu özellikleri nedeniyle kitle iletişim araçları, siyasetin vazgeçilmez bir enstrümanına dönüşmekte; bunun sonucu olarak da siyaset ve iletişim bilimlerinin kombinasyonundan oluşan siyasal iletişim, akademik ve entelektüel çevrelerin ilgi odağı haline gelmiş bulunmaktadır. Siyaset ve iletişim bilimlerinin bir alt dalı olan siyasal iletişimin başlangıç noktası, Aristoteles e kadar uzanmaktadır. Ancak bugünkü anlamda siyasal iletişim deyiminin ortaya çıkması, 20. yy da giderek yaygınlaşan kitle iletişim araçlarının siyasal yaşama etkilerini konu alan araştırmalara denk düşmektedir. Özellikle 2.Dünya Savaşı sırasında kitleleri maniple etmek amacıyla gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerinin siyasal iletişimle eş tutulması, kavrama günümüze dek süregelen olumsuz bir anlam yüklemesine neden olmuştur. Demokrasilerin yeniden inşası, faşist geçmişin biat eden siyasal topluluğu kitleyi, amaçları olan ve sorgulayan bir topluluğa dönüştürmekle mümkündür. Bu topluluğun düşünce tarzlarını, tutumlarını ve etkilenme biçimlerini ortaya çıkarabilmek amacıyla kamuoyunun bilimsel olarak tanımlanması, siyaset ve iletişim arasında bağ kurularak siyasal iletişim olarak adlandırılmaktadır (Köker, 1998:22). Demokrasilerde iktidarın kamunun rızasına dayalı olma zorunluluğu, siyasal iletişimin bugün olduğu gibi gelecekte de varolmasını sağlayacaktır. Siyasal iletişim başlangıçta, hükümetin seçmen kitlesiyle kurduğu iletişim şekli olarak tanımlanmaktaydı. Sonraları ise, -özellikle seçim kampanyaları döneminde- iktidardaki ve muhalefetteki siyasetçiler arasındaki söylem mübadelesi anlamını kazanmıştır. Zaman içerisinde bu alan genişleyerek kamuoyunun oluşturulmasında kitle iletişim araçlarının rolünü ve kamuoyu araştırmalarının siyasal yaşam üzerindeki etkilerini de inceleme kapsamına almıştır. Günümüzde ise siyasal iletişim, iletişimin siyasal yaşamdaki rolünün - 992

5 kitle iletişim araçlarını, kamuoyu yoklamalarını ve özellikle seçim kampanyaları döneminde siyasal reklamcılığı kapsayacak şekilde- incelenmesini ifade etmektedir (Wolton,1991:51-52). Bu geniş tanımdan da anlaşılacağı gibi siyasal iletişim, siyasal alandaki birçok unsurun karşılıklı etkileşim sürecine dikkat çekmektedir. Dominique Wolton siyasal iletişimi, Siyaset üzerine kamu önünde fikir belirtmeleri meşru olan üç aktörün, yani politikacıların, gazetecilerin ve nabız yoklamaları aracılığıyla kamuoyunun çelişkili söylemlerinin mübadele edildiği alan olarak tanımlamaktadır (1991:52). Görüldüğü gibi siyasal iletişim, siyasete ilişkin farklı söylemlerin mübadele edildiği bir süreci ifade etmektedir. Bu mübadele sürecindeki söylemlerin birbiriyle uyumlu olması gerekmemektedir. Siyasal alanın vazgeçilmez bir unsuru olan çatışma, bu süreçte iletişimsel bir tarzda yaşanmaktadır. Siyasal söylem, diğer söylem biçimlerinden farklı olarak tüm vatandaşlar için bir anlam ifade etmektedir. Siyasal söylemin gücü, kapsamından ve çeşitli meşruluk derecelerinden kaynaklanmaktadır (Van Dijk,1999:364). Burada meşruiyet, siyasetçiler için seçimlerle; gazeteciler için haber aktarım süreciyle; kamuoyu yoklamaları için bilimsellikle ifadelendirilmektedir. Bu üç meşru aktörün etkileşimi, siyasal iletişimi oluşturmaktadır. Özellikle seçim kampanyaları döneminde birçok kamuoyu yoklamaları gerçekleşmekte ve bu araştırmaların sonuçları kitle iletişim araçlarında bilhassa da siyasal partilerin web sitelerinde yayınlanmaktadır. Bu kamuoyu yoklamalarının sonuçlarındaki ciddi denilebilecek farklılıklar, bu araştırmaların nesnelliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Siyasal iletişimi, iletilerin gözle görülür bir şekilde eşit olmayanlardan (aşırı bilgili- bilgisiz, oldukça güçlü-güçsüz, duyarlı-kayıtsız) diğerlerine aktarımı olarak tanımlayan Gurevitch ve Blumler, siyasal iletişimin kendi yapısının harekete geçirenler ile seyirciler arasında bir bölünmeyi içerdiğini, dolayısıyla sistemin üretebileceği katılımcı enerjiyi sınırladığını belirtmektedirler (1997:201). Siyasal iletişim, her toplumda devlet kuruluşlarının, devletin kendisinin (siyasal sistemin) ve devlet ile kuruluşlarına yansımış olan siyasal kültürün hem ifadesi hem de dayanağıdır (Nimmo, Swanson, 1990:23) Her ülkenin siyasal kültürü, siyasal iletişim sürecini şekillendirmektedir. Devletin iletişim alanında egemen olduğu bir süreçten 80 li yılların sonunda özel radyo ve televizyonların kurulmasıyla birlikte iletişim alanındaki yelpazenin genişlediği bir konuma geçen Türkiye, Batı ya kıyasla siyasal iletişim alanında oldukça az yol almıştır. Her ne kadar ülkemizdeki siyasal iletişim alanındaki ilk araştırmalar 1960 lı yıllara dek uzansa da, bunlar propaganda ağırlıklı çalışmalardan öteye gidememiştir. 90 lı yıllarla birlikte özel radyo ve televizyonların yaygınlaşması, kamuoyu araştırma şirketlerin artması ve siyasal reklamcılığın giderek bir sektör halini almasıyla birlikte bu alandaki çalışmalar da artmıştır. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, siyasal iletişim sürecini değişik boyutlarıyla, geniş bir perspektiften inceleyen akademik çalışmaların yeterli düzeyde olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Türkiye de halen siyasal iletişim denilince seçim dönemlerinde gerçekleştirilen bir dizi iletişim etkinliği anlaşılmaktadır. Oysaki siyasal iletişim, süreklilik gerektiren etkinlikler bütünüdür. Bu açıdan gerek iktidardakilerin, gerekse muhalefettekilerin yeni iletişim teknolojileriyle birlikte genişleyen ve etkinliği daha da artan kitle iletişim araçları aracılığıyla kamuoyunun güvenini kazanmak ve desteğini sağlamak için bu etkinliği sürekli olarak devam ettirmeleri gerekmektedir. 993

6 Siyasal İletişimde İnternet Kullanımı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı tarafından askeri amaçlı araştırma birimlerini birbirine bağlamak amacıyla geliştirilen ARPANET, 1990 yılında INTERNET adını alarak, günümüzde milyonlarca insanı birbirine bağlayan en gelişkin sivil ağa dönüşmüştür. İnternetin tüm dünyada hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla birlikte ekonomiden sağlığa, kültürden sanata, eğlenceden bilime kadar pek çok alanda spesifik amaçlı kullanımının da hızla arttığı görülmektedir. İnternet kullanımının her geçen gün böylesine hızlı bir artış göstermesi, İnternetin siyasal amaçlı kullanımını da beraberinde getirmiştir. İnternetin en yaygın olarak kullanıldığı ABD de, siyasal amaçlı internet kullanımının hızla arttığı gözlenmektedir. Özellikle ABD de 1996 yılında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde kampanya süresince siyasal partilerin internet kullanımına ağırlık vermeleri bu alandaki akademik çalışmaların artmasına neden olmuştur. Benzer şekilde başta Almanya, Fransa ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerinde de siyasal iletişim alanında geleneksel kitle iletişim araçlarının yanında internet kullanımında hızlı bir artış görülmektedir. Geleneksel kitle iletişim araçları büyük ölçüde tek yönlü ve yukarıdan aşağıya doğru olan siyasal iletişimi desteklemektedir. İnternetin geleneksel kitle iletişim araçlarından farklı olarak iletişimin doğasını beş ayrı şekilde etkilediği görülmektedir: 1. Volüm (Hacim): İnternet aracılığıyla fazla miktarda bilgi kolaylıkla gönderilebilmektedir. 2. Hız: Verilerin sıkıştırılmış halde olması, belli bir mesajın gönderilmesi için gereken zamanı önemli ölçüde azaltmaktadır. 3. Format (Şekil): Mesajların ses ve görsel öğeler de içermesi dinamik ve çarpıcı bir şekilde gönderilebilmelerini sağlamaktadır. 4. Yönelim: İnternet sayesinde iki yönlü, gerçek anlamda eşzamanlı ve karşılıklı etkileşimine dayanan iletişim mümkün hale gelmektedir. Ayrıca sitelerin içindeki çoklu metin (hypertext) içeren linkler aracılığıyla gruplar ve kişiler arasındaki yatay ve dikey iletişim imkanları da büyük ölçüde artmaktadır. 5. Kişisel Kontrol: Mesajların alınması ve gönderilmesi yönünde kontrol sahibi olunması, belli bir merkezde toplanmaya gerek kalmadan aranılan şeyin bulunabilmesine ve neyin yayınlanacağına karar verilemesine olanak tanımaktadır (Gibson, Ward, 2000:304). Özet olarak web tabanlı iletişim, daha kısa süreli, etkileşimli ve belli bir merkez tarafından düzenlenmeyen bir süreçtir. Kendisi de bir kitle iletişim aracı olan internet, mevcut kitle iletişim araçlarında yapısal ve biçimsel değişimlere neden olmaktadır. Siyasal partilerin aracı olmadan haber gündemini kontrol edebildikleri ve kendilerini daha iyi sunabildikleri bu yeni sofistike medya ortamı, siyasal partiler ve seçmenleri arasındaki iletişim eksikliğini büyük ölçüde gidermekte ve siyasal parti üyeliklerinde gözle görülür bir artış sağlamaktadır. Ayrıca mesajların daha büyük hedef kitlelere ulaştırılması, yaygın ve hızlı bir finanssal destek sağlanması açısından da yeni imkanlar sunmaktadır. Bu nedenle özellikle geleneksel kitle iletişim araçlarının desteğinden yoksun çok sayıda aşırı uçtaki siyasal parti, geniş kitlelere ulaşma konusunda düşük maliyetli bir araç olan ve dış baskı unsuru içermeyen internete yönelmektedir. Tüm bu unsurların yanı sıra siyasal partilerin web tabanlı iletişime yönelmelerinde, profesyonel bir izlenim bırakmak ve modern görünmek istekleri de önemli rol oynamaktadır. 994

7 Görüldüğü gibi siyasal partilerin bu yeni iletişim teknolojisini tercih etmesinde pek çok neden bulunmaktadır. Siyasal partiler internet aracılığıyla pek çok işlevi gerçekleştirmektedirler: 1. Enformasyon sağlanması, 2. Kampanyaların düzenlenmesi, 3. Kaynak oluşturulması, 4. Ağ oluşturulması ve organizasyonun güçlendirilmesi, 5. Katılımın teşvik edilmesi (Gibson, Ward, 2000: ). Enformasyon sağlanması: Bu fonksiyonla partilerin kendi kimlikleri ve politikaları ile ilgili bilgileri, açıkça bir oy kazanma faaliyetinden çok eğitimsel ve sosyal bir tarzda daha geniş kitlelere aktarabilmesi ifade edilmektedir. Ayrıca internetin geniş kitlelere hitap etmesi ve düşük maliyetli bir yöntem olması da bu konuda önemli bir avantaj sağlamaktadır. Kampanya düzenlenmesi: Burada kampanya kelimesi ile, seçmenleri kendi saflarına alabilmek için partilerin yürüttükleri faaliyetler kastedilmektedir Modern kampanyalar web sayesinde kolaylıkla düzenlenebilmekte ve desteklenmektedir. Özellikle yeni oy kullanacak olan genç seçmenlerin kazanılması için partiler arasında müthiş bir mücadele sürdürülmektedir. Bu kitlenin giderek artan bir şekilde web e yönelmiş olması partilerin genç seçmenleri kazanma konusunda web e olan ilgilerini arttırmaktadır. Kaynak oluşturulması: Bu tanımlama ile partilerin kendilerine olan finanssal desteği arttırmak ve ayrıca yeni seçmen kazanmak için gerçekleştirdikleri faaliyetler kastedilmektedir Finanssal bağış ve yardımlar ABD deki parti adaylarına ait web sitelerinin en önemli ilgi odağını oluşturmaktadır. Ancak Türkiye gibi, resmi devlet desteğinin sağlandığı ülkelerde bu konu daha az öneme sahiptir. Ağ (şebeke) oluşturulması: Bu ifade ile partilerin iç ve dış bağlantılarını oluşturmak ve güçlendirmek için yapmış oldukları faaliyetler kastedilmektedir. İç bağlantılar denince partilerle seçim bölgesindeki seçmenler arasında, partilerle seçim bölgesinden seçilen politikacılar arasında, partiyle partinin karar mekanizmasında bulunan yöneticiler arasında ve son olarak partiyle çeşitli baskı grupları arasında (işçi sendikaları veya kadın örgütleri gibi) kurulan bağlantılar anlaşılır. Dış bağlantılar ise partilerle diğer kurumlar arasında, örneğin çeşitli ilgi grupları, hükümet temsilcilikleri veya medya kurumları arasında kurulan bağlantıları ifade etmektedir. Katılımın sağlanması (ve teşvik edilmesi): Bu ifade ile partilerin, vatandaşların siyasal olaylara katılımını arttırmak için uyguladıkları yöntemler kastedilmektedir. Ayrıca gerçek zamanlı sohbet ve tartışma ortamları sayesinde vatandaşların birbirleriyle eş zamanlı olarak on-line tartışmaları da mümkün olmaktadır. Görüldüğü gibi internet, daha katılımcı bir demokrasi için büyük bir kapasite imkanı sunmaktadır. Gelecekteki seçimlerin tümünün internet üzerinden gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu da beraberinde internet demokrasisi yaklaşımını gündeme getirmektedir. İnternetin siyasal yaşama etkileri konusunda iki yaklaşım bulunmaktadır (Norris, 2001). Bu yaklaşımlardan ilki olan mobilizasyon teorilerine göre internet, virtüel demokrasinin sağlayıcısıdır ların başında ortaya çıkan bu görüşe internet sosyal sermayeyi güçlendirmekte, kamuyu mobilize etmekte, devlet birimlerinin şeffaflaşmasını sağlamakta, 995

8 yönetenlerle yönetilenler arasındaki mesafeyi azaltmakta dolayısıyla doğrudan demokrasiyi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca internet sayesinde, gençler gibi siyasal yaşamdan ilgisini çekmiş gruplar kazanılarak siyasal katılımcılık artacaktır ların sonlarına doğru, özellikle internetin seçim dönemlerinde beklenilen etkiyi sağlayamadığı dayanağıyla ortaya çıkan pekiştirme teorilerine göre ise, internetin etkilerine kuşkuyla yaklaşmaktadır. Bu görüşün savunucularına göre fonksiyonel olarak internetin siyasal yaşama katkıları geleneksel kitle iletişim araçlarından pek de fazla değildir. Siyasal parti web siteleri, kendisinden beklenen destekleyenleri harekete geçirme, güveni sağlama, dalgalı oyları billurlaştırma gibi fonksiyonları yerine getirememektedir. Bu görüşe göre internet ancak siyasete angaje olmuş kişiler üzerinde etkili olmaktadır, Ayrıca ülkelerin gelişmişlik düzeylerine paralel olarak bu aracı yaygın bir şekilde kullanma olanağına sahip olanlarla olmayanlar arasında internet kullanımından elde edilen rasyonel fayda farklılaşmakta ve sosyal eşitsizlikler artmaktadır. Siyasal Partilerin Web Sitelerinin Analizi Geçmişi yakın zamana dayanan web sitesi analizi, siyaset biliminin dışında da pek çok disiplinin ilgi gösterdiği önemli bir çalışma haline gelmiştir. Bu analizlerde kullanılan yaklaşımlar kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bu çalışmalarda cevaplandırılması gereken asıl soru, çalışmayı uygulayan bilim dalına göre farklılık gösterse de sitenin amacı ve dizaynı meselesi ön plana çıkmaktadır. İnternetin siyasal amaçlı kullanımından hükümetler, devlet birimleri, siyasal partiler, resmi kuruluşlar, uluslararası örgütleri ve sivil toplum kuruluşları gibi birçok organizasyonun yararlandıkları görülmektedir. Bu çalışmada siyasal iletişimde internet kullanımı, siyasal partiler özelinde incelenmektedir. Bugüne kadar siyasal partilerin web siteleriyle ilgili olarak yapılan analizler, genel bir çerçeve çizme anlamında başarılı olsalar da, değişik özellikleri ölçmek için karşıt indeksler geliştirme konusunda kısıtlı kalmışlardır. Biz bu çalışmada gelişmişlik düzeyindeki farklılığın siyasal iletişim alanında internet kullanımına olası etkileri konulu temel sorunsalımızı, Türkiye ve ABD den Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Republican National Committee (RNC) ve Democratic National Committee (DNC) nin web sitesi kullanımlarına ilişkin yapmış olduğumuz inceleme üzerinden değerlendirdik. Bu partilerin incelemeye dahil edilmesinin nedeni iktidar partisi Ak Parti ve ana muhalefet partisi CHP nin Türkiye deki; yine iktidar partisi RNC ve en güçlü rakibi DNC nin ise ABD deki siyasal yaşamı şekillendirmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu dört siyasal partinin web siteleri Ocak 2004 tarihleri arasında incelemeye tabi tutulmuştur. Araştırmanın metodolojik kısmı Gibson, Ward, Margolis, Resnick ve Ward un Election Campaigning on the WWW in the USA and UK: A Comparative Analysis adlı makalesi temel alınarak hazırlanmıştır (2001). İncelemeye dahil edilen her parti web sitesi bilgi akışı, kaynak toplama, haberleşme ağı, katılım ve kampanya indekslerini içeren fonksiyon özelliğini ve görsellik, erişebilirlik, gezilebilirlik, güncellik ve görülebilirlik indekslerini içeren sunum özelliğini sağlama kapasitelerine göre puanlandırılmıştır. Ayrıca yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, yatay ve etkileşimli iletişim bilgi akışı özellikleri incelenmiştir. 996

9 Araştırma Bulguları İncelenen her parti web sitesinin fonksiyon ve sunum özellikleri baz alınarak, içeriklerinin ne kadar donanımlı olduğu ve bu içerikleri ne kadar etkin bir şekilde sunabildikleri; bu bağlamda da siyasal iletişimde internet kullanımındaki amaçlarının ne olduğu ve bunu ne ölçüde sağlayabildikleri ortaya çıkarılmıştır. Tablo 1: Türkiye deki İncelenen Siyasal Partilerin Web Sitelerinin Tüm Fonksiyonu Türkiye den Ak Parti ve CHP nin web sitelerinin fonksiyonları incelendiğinde, yukarıdan aşağıya doğru bilgi iletişim akışının ağırlıkta olduğu görülmektedir. Yapılan incelemede Ak Parti nin bilgi akışının CHP ye göre daha yoğun olduğu göze çarpmaktadır. Parti tarihçesi, yapısı, ideolojileri, politikaları, mevzuatları gibi dokümanter bilgilerin her iki partinin web sitesinde bulunmasına karşın, bilgi akışı fonksiyonu dahilinde iki web sitesinde de olay takvimine, sıkça sorulan sorulara ve de gizlilik politikasına ilişkin verilere rastlanmamaktadır. Her iki site de basın açıklamalarına ve basında partiyle ilgili çıkan haberlere geniş yer vermektedir. CHP nin ana sayfasında periyodik olarak yayınlanan ve partiyle ilgili haberlere yer verilen bültene link bulunurken; Ak Parti nin ana sayfasında da partinin halkla ilişkiler faaliyetlerinin sürdürüldüğü ve parti ile ilgili haberlere yer verildiği AKİM e link bulunmaktadır. Kaynak toplama fonksiyonu kapsamında AK Parti nin web sitesindeki parti üye aidatlığı dışında, her iki partide de bağış adı altında ya da parti ile ilgili ürünlerin satılarak partiye gelir sağlandığı bir bölüm bulunmamaktadır. Bunda Türkiye de siyasal partilerin kuruluş ve amaçlarına ilişkin kanun etkili olmaktadır. Haberleşme fonksiyonu bakımından her iki parti de birbirine yakın bir çizgi izlemektedir. Her iki partinin de iç haberleşme indekslerinin dış haberleşmeye göre daha iyi bir düzeyde olduğu görülmektedir. İncelenen web sitelerinde iç haberleşme kapsamında ana partiden bağımsız bir şekilde yerel birimlere, milletvekillerine, kadın ve gençlik kollarına linkler mevcutken, dış haberleşme kapsamında ise basın organlarına, adli kurumlara, hastanelere linkler bulunmaktadır. Ancak iki sitede de benzer ideolojileri savunan uluslararası siyasi partilere yönelik linklere rastlanmamıştır. Geri bildirim, açıklık, kamuoyu araştırmaları ve karşılıklı iletişim indeksleri açısından irdelenen katılımcılık fonksiyonu her iki partide de yaklaşık olarak aynı değerdedir. Her iki sitede site kullanıcıları için parti başkanlarına ve milletvekillerine gönderim imkanı sunulmaktadır. Ak Parti de ziyaretçi defteri adı altında site ziyaretçilerinin görüş ve önerilerini yazacağı bir buton bulunurken (Bu kanal aracılığıyla göndermiş olduğumuz siteyi gönderilen sayısı ve cevaplanma oranıyla ilgili soruları içeren mesaja araştırma kapsamı boyunca yanıt alınamamıştır); CHP web sitesinde tartışma platformu adı altında belirli konu başlıklarında eşzamanlı sohbet olanağı sunulmaktadır. Ancak her iki site için de aşağıdan yukarıya ve etkileşimli bilgi iletişim akışlarının yeterli düzeyde olduğunu söylemek mümkün değildir. Oysaki Aralık 2000 tarihinde Türkiye de yapılan bir araştırmada Türk internet kullanıcılarının yüzde 37,2 lik bir bölümünün interneti chat/sohbet amaçlı kullandıkları ortaya konulmuştur (Anderson, 2001:110). 997

10 Türkiye de 28 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerin yaklaşması nedeniyle iktidar partisi olan AK Parti nin web sitesinde kampanya sürecinin etkin bir şekilde başladığı görülmektedir. Parti web sitesinde aday profilleri ve seçimle ilgili ayrıntılı bilgiler verilmekte ve seçim süreciyle ilgili partinin düzenlediği etkinliklere ilişkin linkler bulunmaktadır. Buna karşın ana muhalefet partisi CHP nin web sitesinde yaklaşan secim süreciyle ilgili dikkat çeken bir hazırlığa rastlanmamaktadır. Ancak Ak Parti nin sitesinde buna benzer bir uygulama olmamasına karşın CHP nin web sitesinde Ak Parti ile ilgili olumsuz bir propaganda faaliyetinin sürdürüldüğü görülmektedir. Tablo 2: Türkiye deki İncelenen Siyasal Partilerin Web Sitelerinin Sunumu Web sitelerinin sunumu açısından yapılan incelemede Ak Parti web sitesinin CHP web sitesine göre göze daha hitap edici unsurlar içerdiği görülmektedir. CHP web sitesi sadece çerçeve ve imajlar içerirken, AK Parti web sitesi grafik, çerçeve ve imaj, animasyon gibi görsel öğelerle zenginleştirilmiştir. Ayrıca AK Parti web sitesinde kullanıcıların hoşça vakit geçirmesini sağlamak için Ak Şarkılar ve Ak Şiirler bölümü bulunmaktadır. Erişilebilirlik açısından her iki partinin düşük bir performans sergilediği görülmektedir. Her iki sitenin de WAP/PDA dan ulaşım olanağı bulunmamaktadır. Ayrıca her iki sitede de görme bozukluğu olan kişiler için özel bir yazılım seçeneği mevcut değildir. CHP nin web sitesinde dokümanların metin halinde sunum seçeneği mevcutken; AK Parti web sitesinde sitenin İngilizce sunum olanağı vardır. AK Parti nin ana sayfası 35,8 KB data hacminde, CHP nin ise 811 Bayt tır. Genel olarak 25 KB ı aşan sitelerin çok sayıda grafik içerdiğinden ötürü yüklenmesinin yavaş olduğu bilinmektedir. Gezilebilirlik özelliği açısından her iki sitede de site haritasının ve arama motorlarının mevcut olmasına karşın siteler, ziyaretçilerin rahat dolaşımını sağlayacak olanaklardan yoksundur. İncelenen sitelerde son güncelleme tarihi bulunmazken, dokümanlar üzerinden yapılan incelemede her iki sitenin de 1-2 günde bir güncellendiği gözlenmiştir. Dünyadaki internet kullanıcılarının en fazla rağbet ettiği arama motorlarından biri olan Google da yapılan incelemede Adalet ve Kalkınma Partisi ne 14500; Cumhuriyet Halk Partisi ne ise link görülmektedir. Tablo 3: ABD deki İncelenen Siyasal Partilerin Web Sitelerinin Tüm Fonksiyonu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nden RNC ve DNC nin web sitelerinin fonksiyonları üzerine yapmış olduğumuz incelemede her iki partinin de bilgi akışı açısından oldukça zengin içeriğe sahip oldukları, dolayısıyla yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşen bilgi iletişim akışı konusunda iyi bir performans sergiledikleri görülmektedir. Her iki parti de basın bildirilerine sitelerinde yer vermiştir. Ayrıca RNC nin sitesinde GOP TV, GOP Radyo, dergi vb. yayın seçenekleri ve siyasal karikatürler bölümü bulunmaktadır. Her iki sitede de partinin tarihçesi, yapısı, mevzuatları, ideolojisi, politikaları ilgili geniş bilgiler yer almaktadır. Türkiye deki siyasal partilerin web sitelerinde bulunmayan olay takvimi ve gizlilik politikaları da her iki sitede mevcuttur. Kaynak toplama fonksiyonlarına bakıldığında ise, Türkiye deki siyasal partilerin web siteleriyle aralarında oldukça belirgin farklar göze çarpmaktadır. Her iki sitede de on-line 998

11 bağış formu bulunmaktadır. Ayrıca ticaret indeksi kapsamında sitelerde partiye gelir sağlamak amacıyla parti logosunu taşıyan çeşitli ürünler (tişört, şapka, bardak vb.) satışa sunulmaktadır. İç ve dış haberleşme indeksi açısından her iki partinin de birbirlerine yakın değerlere sahip olduğu ve her iki partide de yatay bilgi iletişim akışının yeterli seviyede olmadığı görülmektedir. Muhafazakar bir ideolojiye sahip olan RNC nin web sitesinde benzer ideolojiye sahip örgütlere (American Conservative vb.) linkler bulunmaktadır. Her iki sitede de, Amerika da lobicilik alanında etkin olan değişik etnik kökenlere (Hispanik, Afrikalı Amerikalılar vb.) ve dini inançlara (Katolik, Musevi, Müslüman) sahip Amerikan vatandaşlarının oluşturduğu örgütlere linkler yer almaktadır. Siteler de engelli vatandaşların oluşturduğu örgütlere de linkler mevcuttur. Ayrıca RNC ye göre daha reformcu bir ideolojiye sahip olan DNC nin web sitesinde potansiyel seçmen grubu olarak değerlendirilebilecek Gay ve Lezbiyen gruplarına yönelik linkler bulunmaktadır. Bunun yanında DNC, ziyaret edilebilirliğini arttırmak için web sitesinde iş ve işçi arayanlara ilişkin özel bir link sunmaktadır. ABD de 2000 yılında yapılan bir araştırmada başlangıçta hobi ve eğlence amaçlı gerçekleşen internet kullanımının, kullanım süresi arttıkça iş ve araştırma amacına dönüştüğü belirlenmiştir (Anderson, 2001:107). Katılımcılık fonksiyonu bakımından Amerikan partilerinin birbirine eşit olduğu söylenebilir. Ancak DNC den farklı olarak RNC nin sitesinde kamuoyu araştırmalarına ve anketlere genişçe yer verilmektedir. Her iki web sitesinde de ziyaretçilerin görüşlerini belirtebilecekleri ve kanalıyla iletişim kurabilecekleri bölümler bulunmaktadır. Bu anlamda Amerika daki siyasal partilerin aşağıdan yukarı doğru gerçekleşen bilgi iletişim akışı bakımından iyi bir performans sergiledikleri görülmektedir. Kampanya fonksiyonları incelendiğinde, her iki parti web sitesinde de ABD de 5 Kasım da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin kampanya sürecine yoğun bir şekilde başlandığı görülmektedir. Her iki web sitesinde de partilerin birbirlerine karşı yaptıkları olumsuz propaganda faaliyetlerine ve ziyaretçileri parti üyesi yapmak için gösterilen yoğun çabaya rastlanmaktadır. ABD deki siyasal partilerin Türkiye deki siyasal partilerden farklı olarak, kampanya sürecini web sitelerinde daha etkin bir şekilde sürdürdükleri göze çarpmaktadır. Bu, ABD de siyasal iletişimde internet kullanımının sahip olduğu önemin açık bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Tablo 4: ABD deki İncelenen Siyasal Partilerin Web Sitelerinin Sunumu ABD deki incelenen siyasal partilerin web sitelerinin görsel olarak zengin bir donanıma sahip oldukları görülmektedir. Her iki sitede de grafik, imaj, ses, video, animasyon özellikleri bulunmaktadır. Erişilebilirlik açısından her iki sitenin de İspanyolca sunum seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca DNC web sitesinde dokümanların da metin halinde sunum seçeneği bulunmaktadır. Her iki web sitesine de WAP/PDA aracılığıyla erişim mümkün değildir. RNC web sitesi 84,7 KB data hacmine sahiptir. DNC web sitesinin ise kaydet seçeneği araştırma boyunca işler halde olmadığı için toplam data hacmi ölçülememiştir. Her iki sitede de gezilebilirlik özelliği kapsamında site haritası ve arama motorları bulunmaktadır. DNC sitesinin sayfa altında sabit menü olanağı vardır. Ancak her iki web sitesinin de kullanıcılara site içinde rahat gezinti olanağı sunduğu söylenemez. İncelen Türk 999

12 siyasal parti web siteleri gibi RNC ve DNC web siteleri de 1-2 gün içerisinde güncellenmektedir. Görülebilirlik unsuru açısından Google da yapılan aramada Republican National Committee ye link sayısı iken, Democratic National Committee de bu sayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, yeni iletişim teknolojilerine sahip olabilme olanaklarını etkilemekte, dolayısıyla bilgiye ulaşabilme düzeylerinde belirleyici olmaktadır. Bilgiye erişebilirlik açısından büyük bir kapasite imkanı sunan internetin, dünya üzerindeki kullanım oranlarına baktığımızda bu fark, gelişmiş ülkelerin lehine belirgin olarak göze çarpmaktadır. Siyasal iletişimde internet kullanımına ilişkin Türkiye ve ABD deki siyasal partilerin web sitelerinin karşılaştırmalı analizini yaptığımız bu incelemede Siyasal partiler interneti ne kadar etkin bir şekilde kullanmaktadır? sorusunu yanıtlamaya çalışmadan önce, ilk olarak her iki ülkenin de internete erişim düzeyinin bilinmesinde büyük fayda görülmektedir yılı itibariyle ABD de 294,540,100 olması beklenen toplam nüfusun 186,494,767 si yani yüzde 63 lük bir bölümü; nüfus 75,058,900 olması beklenen Türkiye de ise 4,900,000 kişinin yani toplam nüfusun sadece yüzde 6,5 lik bir bölümü internet erişim olanağına sahip bulunmaktadır. Dünya üzerinde internet kullanım oranlarına bakıldığında ise internetin doğum yeri olan ABD yüzde 26 lık oranla ilk sırada yer alırken; Türkiye yüzde 0,7 lik oranla yirmi ikinci sırada yer almaktadır. (http://www.internetworldstats.com) Ayrıca dünya çapındaki internet kullanıcılarının sadece yüzde 2 lik bir bölümü siyasal parti web sitelerini ziyaret ederken bu oran ABD de yüzde 7 oranında gerçekleşmektedir.(gibson, Margolis, Resnick, Ward, 2001) Bu verilerden de açık bir şekilde görüldüğü gibi iki ülkenin internet kullanım oranlarında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu ön kabuller dahilinde, siyasal partiler özelinde iki ülkedeki siyasal iletişimde internet kullanımına baktığımızda, bu alanda ABD nin daha köklü bir geçmişe sahip olduğu görülmektedir. Türkiye deki siyasal partilerin internet kullanımında kendilerini tanıtmanın, partinin politika ve programlarıyla ilgili bilgi vermenin, amaçlarını anlatmanın dolayısıyla kamuoyunda iyi bir izlenim bırakma isteğinin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Aynı amaç ABD deki siyasal partilerde bulunmakla birlikte, ABD de siyasal iletişimde internet kullanımının ana nedeni olarak partiye kaynak toplama fonksiyonu göze çarpmaktadır. Türkiye deki siyasal partilerde ise yasal düzenlemeler nedeniyle bu alanda herhangi bir etkinlik söz konusu değildir Ocak 2004 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz araştırmada, Türkiye de 28 Şubat tarihinde yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kalmış olmasına rağmen incelenen partilerde kampanya süreciyle ilgili ciddi bir etkinliğe rastlanmamıştır. Oysaki, 5 Kasım da gerçekleştirilecek ABD deki başkanlık seçimlerine görece uzun bir süre olmasına rağmen, ABD deki siyasal partiler yoğun bir kampanya sürecine başlamışlardır. ABD nin en büyük iki siyasal partisi olan RNC ve DNC nin web sitelerinde birbirlerine karşı oldukça geniş boyutta olumsuz propaganda faaliyetleri görülmektedir. Buna karşın, Türkiye de sadece ana muhalefet partisi olan CHP nin web sitesinde iktidar partisi AK Parti ye karşı sınırlı oranda olumsuz propaganda faaliyeti sürdürülmektedir. 1000

13 ABD deki siyasal partilerin web sitelerinde etnik ve dini kökenli Amerikan vatandaşlarının oluşturduğu örgütlere, marjinal grupların (gay, lezbiyen vb.) sitelerine linkler bulunurken, benzer bir uygulamaya Türkiye de rastlanmamaktadır. Her iki ülkede parti web sitelerinde kadın ve gençlik kollarına linkler bulunmasına karşın, genel olarak siyasetten uzak oldukları bilinen bu grupların kazanılması için etkin bir şekilde faaliyette bulunulduğunu söylemek mümkün değildir. Görsel olarak bakıldığında ABD deki parti web sitelerinin Türkiye dekilere göre daha zengin bir içeriğe sahip oldukları görülmektedir. Dünyada yaygın olarak kullanılan arama motorlarından biri olan Google da yapılan aramada, ABD deki siyasal partilerin Türkiye dekilere oranla oldukça yüksek bir görünürlük oranına sahip oldukları saptanmıştır. Siyasal iletişimde internet kullanımı çok boyutlu ve karmaşık etkileşimi olan bir süreçtir. Mobilizasyon teorisyenlerinin aksine İnternet, siyasal yaşamda tüm sorunları çözen bir anahtar değildir. Aksine bu çalışmadan da görüldüğü gibi pekiştirme teorisyenlerinin görüşlerine paralel olarak ülkelerin gelişmişlik düzeyi internet kullanımını ve bu kullanımdan elde edilen rasyonel faydayı etkilemektedir. Sonuç olarak bakıldığında, dünyanın en gelişmiş devletlerinden biri olan ABD deki siyasal partilerin web sitelerinin, gelişmekte olan bir ülke olarak kabul edilen Türkiye dekilere oranla amaç ve etkinlik açısından daha iyi bir performans sergiledikleri görülse de, dijital demokrasinin tartışıldığı günümüzde siyasal iletişim alanında genel olarak web tabanlı iletişimin olanaklarından-özellikle de interaktivite boyutunda- yeterince yararlanılmadığı görülmektedir. Kaynakça Anderson, A. (2001), Değişim tr-internetle Gelişimde Türkiye, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Berlo, D. (1960), The Process of Communication-An Introduction to Theory and Practice, USA:Rinehard Pres. Gibson,R.;Margolis M.,Resnick D.&Ward S.(2001), Election Campaigning on the WWW in the US and UK:A Comparative Analysis,American Political Science Association: Gibson, R.; Ward, S. (2000), A Proposed Methodology for Studying the Function and Effectiveness of Party and Candidate Web Sites, Social Computer Rewiev, 18, Gurevitch M., Blumler J.G. (1997), Siyasal Seçim Sistemleri ve Demokratik Değerler, Süleyman İrvan (Der.),içinde. Medya Kültür Siyaset, Ankara: Ark Yayınları, Köker, E. (1998), Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Ankara:Vadi Yayınları. Nimmo, D.; Swanson, D.. (1990), The field of Political Communication Beyond the Voter Persuasion Paradigm, D. Swanson, D.Nimmo (Der.), içinde. New Directions in Political Communication, California: Sage Publications, Norris, P.(2001), Preaching to the Converted?-Pluralism, Participation and Party Websites, Harvard University Pres, 1001

14 Usluata, A. (1997), İletişim, İstanbul: İletişim Yayınları. Van Dijk, T.(1999), Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları, Mehmet Küçük (Der.),içinde. Medya İktidar İdeoloji, Ankara: Ark Yayınları, Wolton, D. (1991), Medya Siyasal İletişimin Zayıf Halkası (Çev. Hülya Tufan, Ömer Laçiner), Birikim (30), Zıllıoğlu, M.(1993), İletişim Nedir?, İstanbul: Cem Yayınevi. htth://www.chp.org.tr Tablolar: Tablo 1. Türkiye deki İncelenen Siyasal Partilerin Web Sitelerinin Tüm Fonksiyonu Bilgi Akışı Kaynak Toplama Haberleşme İç Dış Katılımcılık Kampanya AK PARTİ CHP Ortalama Aralık n 0-10 Tablo 2. Türkiye deki İncelenen Siyasal Partilerin Web Sitelerinin Sunumu Görsellik Erişilebilirlik Gezilebilirlik Güncellik AK PARTİ CHP Ortalama Aralık n

15 Tablo 3. ABD deki İncelenen Siyasal Partilerin Web Sitelerinin Tüm Fonksiyonu Bilgi Akışı Kaynak Toplama Haberleşme İç Dış Katılımcılık Kampanya RNC DNC Ortalama Aralık n 0-10 Tablo 4. ABD deki İncelenen Siyasal Partilerin Web Sitelerinin Sunumu Görsellik Erişilebilirlik Gezilebilirlik Güncellik RNC DNC Ortala ma Aralık n 0-6 Ekler Puanlama Sistemi: Parti Web Sitesi Analizi FONKSİYONLAR: Bilgi Akışı Her bir madde 1 puandır.toplam indeks (0-16) Partinin Tarihçesi: Partinin Yapısı: Değerler/ İdeoloji: Politikalar: Dokümanlar: Haber Mektupları: Basın Açıklamaları: Kim Kimdir: Lider: Aday Profilleri: Seçim Bilgileri: Olay Takvimi: 1003

16 Konferans Bilgileri: Sıkça Sorulan Sorular: Gizlilik Politikası: Arşiv: Kaynak Toplama Kümülatif indeks- Bu bölümün toplam puanı 0-13 arasında değişmektedir. Yardım İndeksi :(0-4) Ticaret İndeksi :(0-4) Üyelik İndeksi : (0-4) Yan Üyelik/ Gönüllülük İndeksi: 1=Bu madde var 0= Bu madde yok (1) Listelenmiş Posta Adresi (2) İndirilebilir Form ve Postalama (3) Online Bilgisi (4) Online Ödeme (0) Hiç Biri Haberleşme Ağı İç Haberleşme: Linklerin sayısına göre 0-5 puan arasında değişmektedir. Ana partinin sitesinden bağımsız bir şekilde yerel partilere,milletvekillerine ve uluslar arası şubelere olan dahili linkler. 0=Hiç link yok; 1=1-10; 2=11-20; 3=21-50; 4=51-100; 5= +100 Dış Haberleşme: Her bir indeks 0-5 puan arasında değişmektedir. Bu bölümün toplam puanı 0-15 arasındadır. Partizan Linkler: 0=Link yok; 1=1-10; 2=11-20; 3=21-50; 4=51-100; 5= +100 Referans Linkleri: 0=Link yok; 1=1-10; 2=11-20; 3=21-50; 4=51-100; 5= +100 Ticari Linkler: 0=Link yok; 1=1-10; 2=11-20; 3=21-50; 4=51-100; 5= +100 Katılım Açıklık İndeksi. (0-n) Geri Bildirim İndeksi: (0-3) Kamuoyu Araştırmaları İndeksi: (0-n) Karşılıklı İletişim İndeksi: (0-4) Kampanya Her madde 1 puandır. Bu bölümün toplam puanı 0-9 arasında değişmektedir. Seçim Sitesi: Olumsuz Kampanya: Yurt Dışında Bulunan Seçmenlerin Oyları: Marjinal Seçmenlerin Oyları: Cookies: Güncelleme Listesine Katılım: Online Kampanyaya Katılım: Vekil / Olmayan Oylarla İlgili Bilgi: Logonun İndirimi: Broşür ve Propaganda Bilgilerinin İndirimi: 1004

17 SUNUM: Görsellik Bu bölümün toplam puanı 0-6 arasında değişmektedir. Sayfa Dizaynı: Her madde 1 puandır. (0-3) 1.Grafikler: 2.Çerçeveler: 3.Hareketlilik / İmajlar: Multimedya İndeksi: Her madde 1 puandır. (0-3) Ses: Video: Animasyon: Erişebilirlik İlkeler İndeksi: Her madde 1 puandır. (0-5) Çerçeve Seçeneğinin Bulunmaması: Siteye Girişin Metin Halinde Sunulabilirliği: Dokümanların Metin Halinde İndirilmesi Ve Yazılması: WAP / PDA Aracılığı ile Kablosuz Erişim: Yabancı Dile Çeviri: Görme Bozukluğu Olanlar İçin Yazılım: Uygulama İndeksi: Ana sayfanın data hacmi Gezilebilirlik Her madde 1 puandır. (0-n) Gezilebilirlik İpuçları: Arama Motorlarının Sayısı: Ana Sayfa İkonunun Sayfanın Alt Bölümünde Bulunması: Sabit Menü Çubuklarının Sayfanın Alt Bölümünde Bulunması: Site Haritası: Güncellik Bu bölümün toplam puanı 0-6 arasında değişmektedir. Güncelleme Tarihi: Her gün güncelleme (6); 1-2 günde bir (5); 3-7 günde bir (4); iki haftada bir (3); ayda bir (2); 1-6 ayda bir (1); +6 ay (0) Görülebilirlik Link Sayısı: 1005

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Gülten ALIR, İrem SOYDAL {alir,soydal@hacettepe.edu.tr} Özgür ÖZTÜRK ecoshu@gmail.com E - Devlet Bütünleşik

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ. Rtc. Gözde Çiftçi

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ. Rtc. Gözde Çiftçi U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ H i z m e t l e r i n i z d ü n y a y a a r m a ğ a n o l s u n Rtc. Gözde Çiftçi U.R. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE WEB SİTELERİNİN KURUMSAL İLETİŞİM AMAÇLI KULLANIMI: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN WEB SİTELERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

ÜNİVERSİTELERDE WEB SİTELERİNİN KURUMSAL İLETİŞİM AMAÇLI KULLANIMI: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN WEB SİTELERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 57 ÜNİVERSİTELERDE WEB SİTELERİNİN KURUMSAL İLETİŞİM AMAÇLI KULLANIMI: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN WEB SİTELERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Halil İbrahim KOÇ 1 ÖZET Bilgi çağının en önemli

Detaylı

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ Kriter No Kriter Başlığı Rehber İlke Başlığı A 6. Üst Düzey Tasarım Kararları ve Tasarım Stratejisi 6.1 Genel özellikler 6.2 Web uygulamasının amacının belirginliği 3.10.1. Kurumsal Bilgiler 1.3.2. Kullanıcıların

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ

Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ İnternet sitelerinin pek çoğu kolay kullanılabilir olmadığı için kullanıcılarca eleştirilmektedir Zaman, Emek ve Mali Kayıplar Web sitelerinin kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu GENEL BİLGİ 2002-2003 TKY Çalışması 2005 EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi 2009-2010 SWOT Analizi Kalite

Detaylı

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi

Siber Güvenlik Risklerinin Tanımlanması / Siber Güvenlik Yönetişimi KURUMLAR İÇİN SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ÖLÇME TESTİ DOKÜMANI Kurumlar İçin Siber Güvenlik Önlemlerini Ölçme Testi Dokümanı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin siber güvenlik adına

Detaylı

ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU

ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU 7 OCAK 2015 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Esra G. Kaygısız İshak Keskin Başlıklar e-dönüşüm Kamu Kurumları İnternet Siteleri Rehberi,

Detaylı

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006 PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ KAK061201 Türkiye ve Dünyada Pantent Mustafa Oğuzkan 20 Aralık 2006 Özet Bu çalışmada Türkiye nin patent başvuruları ve kabulleri açısından diğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır.

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Dijital Markanıza İYİ Gelir: Dijital Reklamın Markaya Etkisi Araştırması

Dijital Markanıza İYİ Gelir: Dijital Reklamın Markaya Etkisi Araştırması Dijital Markanıza İYİ Gelir: Dijital Reklamın Markaya Etkisi Araştırması Türkiye dijital ekosistemi büyümeye devam ediyor. NÜFUS İNTERNET SOSYAL MEDYA AKILLI TELEFON 80 Milyon kişi* 49 Milyon kişi** 48

Detaylı

GROUPWARE ĐŞBIRLIĞI(COLLOBRATĐON) 24.11.2011 GROUPWARE NEDIR? ASENKRON GROUPWARE GROUPWARE SISTEMLERI 3 ÖNEMLI DĐCLE ERPOLAT 2007638007

GROUPWARE ĐŞBIRLIĞI(COLLOBRATĐON) 24.11.2011 GROUPWARE NEDIR? ASENKRON GROUPWARE GROUPWARE SISTEMLERI 3 ÖNEMLI DĐCLE ERPOLAT 2007638007 GROUPWARE GROUPWARE NEDIR? Groupware,grup çalışmalarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir teknolojidir. Bu teknoloji, iletişim, işbirliği, koordinasyon, sorunları çözmek ve rekabet için kullanılmaktadır.

Detaylı

Web Sitesi/Sayfası/Dokümanı

Web Sitesi/Sayfası/Dokümanı Kütüphane Web Sitelerinde İçerik: Planlama ve Yönetim Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu - İstanbul 31 Mayıs 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 6/4/2008 ÜNAK 1 Web Sitesi/Sayfası/Dokümanı

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Eğitim Yönetim Sistemi (Moodle) Kullanımı Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Diyarbakır

Detaylı

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014 İletişim Kuramı Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 İletişim kavramı İletişim tarihi İletişim modelleri İletişimin ögeleri Plan - 2 İletişim - 3 İletişim: Etimolojik Yaklaşım Fransızca ve İngilizce da

Detaylı

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ

DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ DEVLET KURUMLARINDA WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Mustafa Dalcı ODTÜ BİDB Araştırma Görevlisi Erişilebilir Web Proje Sorumlusu Kurumlar Sunum Web Erişilebilirliği Türkiye deki Durum Türkiye deki Çalışmalar Dünyadaki

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ Kurumunuzu veya markalarınızdan birini tanıtmak, farkınızı

Detaylı

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 STRATEJİK DİJİTAL MEDYA PLANLAMA MEDYA SATIN ALMA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ KREATİF TASARIM ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Nedir? Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Kasım 2010-Ağustos 2014 Faaliyet Raporu (Özet)

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Kasım 2010-Ağustos 2014 Faaliyet Raporu (Özet) Ankara, 11 Eylül 2014 Sayın Genel Başkan, değerli MYK Üyesi, PM Üyesi, YDK üyesi, Milletvekili, İl Başkanı, İlçe Başkanı, Belediye Başkanı, Kadın Kolları Üyesi, Gençlik Kolları Üyesi, İl ve İlçe Bilişim

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri

tepav Haziran2011 N201143 POLİTİKANOTU 12 Haziran 2011 Seçiminde Seçim Sisteminin Parlamento Yapısına Etkileri POLİTİKANOTU Haziran2011 N201143 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Dr. Türkmen Göksel Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dr. Yetkin Çınar Öğretim Üyesi, Ankara

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

FAKÜLTELERDE WEB SİTELERİNİN KURUMSAL TANITIM AMAÇLI KULLANIMI: İLETİŞİM FAKÜLTELERİ WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

FAKÜLTELERDE WEB SİTELERİNİN KURUMSAL TANITIM AMAÇLI KULLANIMI: İLETİŞİM FAKÜLTELERİ WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ / Fakültelerde Web Sitelerinin Kurumsal Tanıtım Amaçlı Kullanımı: FAKÜLTELERDE WEB SİTELERİNİN KURUMSAL TANITIM AMAÇLI KULLANIMI: İLETİŞİM FAKÜLTELERİ WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Televizyon-Sinema-Fotoğraf Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Genel sosyolojinin bir alt dalı. İktisat, din, aile, suç vb

Detaylı

Webometrics (İspanya, Cybermetrics Laboratuvarı) NTU (HEEACT) (Tayvan, National Taiwan Üniversitesi)

Webometrics (İspanya, Cybermetrics Laboratuvarı) NTU (HEEACT) (Tayvan, National Taiwan Üniversitesi) Dünya Üniversiteleri 8 Sıralama Kurumu ARWU (Çin) Times (İngiltere) Webometrics (İspanya, Cybermetrics Laboratuvarı) NTU (HEEACT) (Tayvan, National Taiwan Üniversitesi) Leiden (Hollanda, Leiden Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

LE:NOTRE PROJESİ VE PROJE WEB SAYFASININ SUNDUĞU OLANAKLAR. Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi

LE:NOTRE PROJESİ VE PROJE WEB SAYFASININ SUNDUĞU OLANAKLAR. Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi LE:NOTRE PROJESİ VE PROJE WEB SAYFASININ SUNDUĞU OLANAKLAR Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi I. LE:NOTRE PROJESİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI DİSİPLİNİNE KATKILARI Le:Notre Peyzaj Mimarlığı Projesi,

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

AVRUPA BÖLGE KOMİTESİ ANKET ÇALIŞMASI

AVRUPA BÖLGE KOMİTESİ ANKET ÇALIŞMASI AVRUPA BÖLGE KOMİTESİ ANKET ÇALIŞMASI Ekim 2009 Avrupa Bölge Komitesi AB Lobi ve Medya ile İlişkiler Alt Komisyonu tarafından hazırlanan Ekim 2009 tarihli Durum Değerlendirme erlendirme Anketi, Avrupa

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

Menüler ve Alt Bölümler olmak üzere Menü tasarımı 2 bölüme ayrılmıştır.

Menüler ve Alt Bölümler olmak üzere Menü tasarımı 2 bölüme ayrılmıştır. BİLGİ MİMARİSİ ÖDEV RAPORU Türk Kütüphaneciler Derneği web sitesi, Kütüphaneciliği Dergisini kullanıcıya açmak, lobicilik ve gerçek bilgiyi sağlamak amacıyla web sitesini oluşturulmuştur. Sitenin Ana Sayfası;

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN STRATEJİK KURUMSAL İLETİŞİME ETKİSİ *

SOSYAL MEDYANIN STRATEJİK KURUMSAL İLETİŞİME ETKİSİ * SOSYALVE BEŞERİ BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 7, Sayı 1, 2015 ISSN: 1309-8039 (Online) SOSYAL MEDYANIN STRATEJİK KURUMSAL İLETİŞİME ETKİSİ * MİKAİL BAT Ege Üniversitesi Yard.Doç.Dr mikail.bat@ege.edu.tr BERİL

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm I. Bölüm Ş Akdeniz University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pazarlama Bölümü 17.9.2017 1 Pazarlama, iktisat kökenli olup satıcı ile alıcı arasındaki ilişkileri konu olarak ele alan uygulamalı bir bilimdir.

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 13 World Wide Web (WWW) Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik World Wide Web (WWW) Anlık Mesajlaşma

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Internet - Büyüklük Kullanıcı

Detaylı

ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI

ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI Eğitimde Görme Engelliler Derneği Hazırlayanlar Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi

Detaylı

Açılıs Sayfası. Deneyimi

Açılıs Sayfası. Deneyimi Açılıs Sayfası. Deneyimi Açılıs Sayfası Nedir?. Bir kullanıcının sitenize giriş sağladığı sayfaya verilen isimdir. İniş Sayfası (Landing Page) olarak da adlandırılır. Neden Önemlidir? Tıklama oranı yüksek

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: BİLİŞİM SİSTEMLERİ DERS SAATİ: 6

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: BİLİŞİM SİSTEMLERİ DERS SAATİ: 6 EKİM 6. 28Ekim -Kasım 203 EKİM 5. 2-25 Ekim 203 EKİM 4. 7- Ekim 203 EKİM 3. 30 Eylül -4 Ekim 203 EYLÜL 2. 23-27 Eylül 203 EYLÜL. 6-20 Eylül 203 203 204 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : BİLİŞİM

Detaylı

Internet te Pazarlama

Internet te Pazarlama Internet te Pazarlama Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Reklâm Doğrudan posta Telepazarlama Internet Internet - Büyüklük Kullanıcı

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ

TASARIMIN TEMEL İLKELERİ TASARIMIN TEMEL İLKELERİ Web Tasarımı ve Programlama İçerik Hedef Kitle Beklentileri Tasarım Renk Dengesi İşlevsellik Okunabilirlik Kullanılabilirlik Hizalama Uyumluluk Ses ve Görüntü Dosyaları 2 İçerik

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

TrueView ile Video için Google AdWords.

TrueView ile Video için Google AdWords. TrueView ile Video için Google AdWords. Reklam videonuzu izleyen kişilerş için ödeme yapın. YouTube'un Boyutu ve Kapsamı. #1 Çevrimiçi video sitesi #2 En büyük arama motoru (Google'dan sonra) #3 En büyük

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN SİYASİ SEÇİMLERE ETKİSİ DÜNYA SİYASETİNDE

SOSYAL MEDYANIN SİYASİ SEÇİMLERE ETKİSİ DÜNYA SİYASETİNDE SOSYAL MEDYANIN SİYASİ SEÇİMLERE ETKİSİ DÜNYA SİYASETİNDE TAKDİM Değerli MYK ve MKYK üyelerimiz, İl Teşkilatlarımızın Kıymetli Başkan ve Yöneticileri, Genel Merkez Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkanlığı

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri BLOG BLOG 1 2 3 4 5 6 Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri Blog Nedir? Blog, teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu Orkun GÖDEK, Grup Araştırma Yönetmeni Banu GÜLTEKİN, Grup Araştırma Uzmanı 31.05.2017 1 DenizBank Yatırım

Detaylı

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA 1 Giriş Bu bölümümde günümüzde en çok kullanılan Web araçları tanıtılacak ve anlatılacaktır.bunların eğitimde, özellikle uzaktan eğitimde nasıl kullanıldığından

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI X. TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI 19 OCAK 2017 Intercontinental İstanbul Otel KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ HAKKINDA 2 Türkiye nin önde gelen şirketlerinin yönetim

Detaylı