L Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat Iliskisi. L Tanzimat Donemi Edebiyatmm Olusumu. Roman.52. Tiyatro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "L Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat Iliskisi. L Tanzimat Donemi Edebiyatmm Olusumu. Roman.52. Tiyatro"

Transkript

1 L 0NtrE: EDEBiYATLA DOst)NCE, SOSYAL VE SiYASt HAYATIN t:lt IdsL L Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat Iliskisi Yenilesme Donemi 10 n 'ON1TE: TANZtMAT 00NEMt mebtyal1 (J8.18lJ6) L Tanzimat Donemi Edebiyatmm Olusumu Ogretici Metinler, Cosku ve Heyecarn Dile Getiren Metinler (Siir) Olay Cevresinde Olusan Edebi Metinler 52 A. Anlatmaya Bagh Edebi Metinler 52 Roman.52 B. Gostermeye Bagh Edebi Metinler 62 Tiyatro Tanzimat Donemi Edebiyatmm Genel Ozellikleri 70 m. 0NtrE: SERVET-t FCNuN EDEBiYATI (EDEBiYAT-1 CEDtDE ) VEFECR-t Art TOPLULU(}U (l ) 73 L Servet-i Fiinun Edebiyatmm OlU UIDU Ogretici Metinler 75 L Edebi Tenkit. 75 b. Gezi Yazrsi, 77 Co Haura 79

2 3. Cosku ve Heyecam Dile Getiren Metinler (Siir) ve Mensur Siir 82 Mensur ~iir Olay Cevresinde Olusan Edebi Metinler 97 Anlatmaya Bagh Edebi Metinler 97 a. Hikaye 97 b. Roman Servet-i Fiinun Edebiyatmm Genel Ozellikleri Fecr-i Ali Toplulugu ( ) Fecr-i Ati ~iiri 115 IV. UNiTE: MtLLt EDEBtvAT DONEMt ( ) L Milli Edebiyat Donerninin Olusumu Ogretici Metinler 129 a. Makale 129 b. Ftkra 132 Co Sohbet., Cosku ve Heyecam Dile Getiren Metinler (~iir) 140 a. Sade Oil ve Hece Ol~iisiiyle Yazrlrms ~iir 142 b. Saf (Oz) Siir 145 Co Halkm Yasayis Tarzim ve Degerlerini Anlatan Manzumeler 150 ~ Milli Edebiyat Donemi ~iiri Hakkmda Cikanmlarda Bulunma ay Cevresinde Olusan Edebi Metinler 156 A. Anlatmaya Bagh Edebi Metinler 156 a. Hikaye 156 b. Roman 164 Co Anlatmaya Bagh Edebi Metinler Hakkmda Cikanmlarda Bulunma 167 B. Gostermeye Bagh Edebi Metinler Milli Edebiyat Doneminin Genel Ozellikleri 173

3 (~ = ----~---- -=- =- - =- =-_J) 1. EDEBIYAT, SOSYAL VE SIYASI HAYAT ILI$KISI ] r:--~ HAZIRLIK 1. a. Verilen sablon, edebt eserlerin yazildiklan donemden bagimsiz olmadigml ve yazildiklan toplumdan izler tasryip, toplumu yonlendirdiklerini gostermektedir. b. :tz1ediiiniz birdizi ya dafilmi edebt eserve dlmem i1ipisindcm hareketle deger1endiriniz. 2 Verilen eserler, edebi eserlerin yazildiklan donemi yansitngim gostermektedir, 1. Her iki metin parcasmda da 1930'Iu yillardaki cok partili yasama gecisle birlikte kurulmasi planlanan Serbest Firka'nm dogusu anlatilmaktadir, 2 Serbest Firka Hatiralan adh metinde anlanlanlar ile Yol Aynrm adh metinde anlatilanlar her iki yazann da sosyal ve tarihi sartlardan etkilendiklerini gostermektedir. Aradaki farkhhk Serbest Fikra Hatiralari'run am, Yol Aynmr'mn roman tiiriinde yazilrms olmasidrr, 3. Yazarlar da toplumun bir ferdi olarak yasadiklan donemdeki olaylardan etkilenirler ve bu da kacuulmaz olarak eserlerine yansrr. Ahmet Agaoglu yasadiklanm ani olarak anlatrrken, Kemal Tahir donemini edebi olcutlere gore diizenleyip bir sanat eseri icinde anlatrmsnr, 4. Serbest Firka Hatrralan adh metinde islenen gerceklik, Yol Aynrm adh metinde kunnaca gerceklik bicimine sokularak anlanlrmsnr, 5. Demokrasi kavrarm sosyoloji bilim dalma ait bir kavramdrr. Bu kavram Yol Aynrru'ndaki kalrramanlann demokrasi cabalan icinde, yeni bir partinin kurulmasr, muhalefet fikrinin olusmasi, hiirriyet ruzgarlanmn daha kuvvetli esmesi icin yapilanlarla sornutlasnnlmisnr, 7

4 6.Verilen emaya gore, donemin siyasi rejiminin parlementer sisteme dayandigl "parti, muhalefet, basvekil, Serbest Ftrka" ifadelerinden anlasilmaktadir, Sosyal yasarnda "vapur, balo, gazete" sozcukleri, teknik anlamda ise "telgraf" sozciigu doneminin zihniyetini gosteren anahtar sozcuklerdir, 1. Kavram haritasma gore guzel sanatlar ve onun bir dah olan edebiyat, doneminin sosyal ve siyasi hayati ile dusunce hayatmdan yani doneminin zihniyetinden izler tasir, 2. Serbest Firka Hanralan ve Yol Aynmi adh metin parcalan anlamh birimlerin bir araya getirilmesiyle olusmus bir yapiya, "demokrasi" temasma sahiptir. Dil ve anlatim acismdan ise, doneminde kullamlan bugiin kullarnrru daralan ya da kullarnmdan dusen sozcuklerin de yer aldigt, kisa cumlelerin bulundugu, yer yer konusma diline de basvurulan bir anlatima sahiptir. I_ ETKINLIK ( yazldjzl yazarklm edebiyatm siyasi ve sosyal hayat ile dufunce hayatmdan ba AunsIZ olmadlg. D1 glsz lsnunde bulundunmuz. (JLc;E DE~ERLENDIRME 1 1. (D) (Y) (D) 2. sosyal hayattan ~ Edebi ::::::.. siyasi hayattan eser -...~ dusunce hayatmdan etkilenir.... teknolojik gelismelerden 8

5 3. Kurulus Cumhuriyetin ilk yillan C::=osmanh'nm Kurulu Dtlnemi J Nutuk Ktlktii~kl= Donerni ] Orhun Abideleri 4. D sikkmda verilen "Am CHama)" yazildig: donemin ozelllklerini daha cok yansmr, 5. Zaman kavrarmm ele alan bir edebi eser, aym temada yazilmis bir felsefi eserden somutlastirma bakimmdan farkhlik gosterir, <;iinkii felsefede soyut olarak ele ahnan zaman kavrami, edebi eserlerde insan yasarmyla birleserek somutlastinhr, 9

6 \OC 2. YEHILE$ME ODHEMI II ṟ ----~ HAZIRLIK 1. Osmanh Devleti'ndeki yenilesme hareketleri 17. yuzyihn sonundaki Karlofya Antlasmasi (1699) ile baslamisnr, 2. Osmanh lmparatorlugu, 17. yuzyila dek diinyanm btiyiik devletlerinden biriydi. Ancak bu yiizyi1m sonlannda iilke ktiyiilmeye basladi, Karlofca antlasmasiyla baslayan toprak kaybi, devlet adamlanm derin derin dusunmeye yoneltti, Toprak kayiplanrun nedeni ordunun savas alanlarmda yenilmesiydi. Bu tespit, 01 gunun bir yiiziinii, asked yonunu disa vuruyordu. Oysa sadece askeri orgutler degil devletin ye itli kurumlan yagm ihtiyaclanm karsilamaktan uzaklasrmsu. Ancak bunu gormek isteyenlerin sayisi son derece azdi, 0 nedenle Osmanh Irnparatorlugundaki yagda la ma hareketi asked alanda baslatildi, Amac imparatorlugu eski giiciine kavusturmakn. Tanzimat devrine gelinceye kadar iilkede bazr yenilik hareketlerine girisildi. Ancak bunlar planh programh yall malar olmadrgi icin, sadece yeniligi baslatan devlet adammm yasarmyla ozdeslesti, Yenilikci kisinin Oliimii ile yenilikler de ortada kaldi, Paris ve Londra elciliklerinde bulunmus olan Hariciye Nazm Mustafa Resit Pasa, Osmanh Imparatorlugu'nda Tanzimat Donemi olarak tarihe gececek bir ola YI baslatmistrr, 3 Kasim 1839'da Giilhane Hatt-i Hiimayunu adr verilen bir belgeyi devlet ileri gelenlerinin, yabanci elcilerin, halkin onunde okumustur, "Tanzimat ", diizenlemeler demektir. Her alanda diizenlemeler yapilacagmm duyuruldugu bu fermana Tanzimat Fermarn; bu fermanm ilamyla baslayan doneme de Tanzimat Donemi denir. Fermanm en dikkat cekici yam, Osmanh Devleti'nin, Batih devletlerin anayasalarmda yer alan insanm temel hak ve ozgurluklerinin korunmasi ilkesini kabul etmesi ve bunu resmi bir torenle duyurmastdir, Boylece imparatorlukta hukuk devletine dogru bir yonelis de baslarrustir, Tanzimatla gelen yenilik ve dtizenlemeler, hemen hemen yasarmn her alarum kapsarrustrr, 10

7 Y/me!im Alamnda YapJhm ymiukjer Tanzimat Fermanr'nda, Batih anlamda bir duzene duyulan gereksinim ali:lk~a belirtilmisti, Once yonetim merkezi olarak Babiali gti~lendirildi. II. Mahmut zamanmda kurulmusolan Meclis-i Ahkam-rAdliye yeniden duzenlendi, Yeni mec1islerin kurulmasi kararlastmldr. Ceza ve ticaretle ilgili yasalar ~1ktl (l840'ta Ceza Kanunnamesi, 1850'de Ticaret Kanunnamesi). Osmanh yurttasi olan herkesin yasa onunde esit oldugu vurgulamyordu. Aynca uyeleri arasma yabancilann da kanldigi karma ticaret mahkemeleri kuruldu 'te Vilayet Nizarnnamesi cikanld; Dike vilayetlere, vilayetler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar da karyelere (koylere) aynldi. Vilayetlerin basina valiler, sancaklarm basina mutasamflar, kazalarm basma da kaymakamlar getirildi. Aynca kazalarda, sancaklarda ve vilayetlerde birer idare meclisi kuruldu. ElronomikAlanda YapJhm y""iuk1er Osmanh yoneticileri devletin dtizltige ~1kabilmesi icin ekonomik kaynaklann verimli haie getirilmesini istiyorlardi. Bu nedenle de vergi duzenini ~agda la tlrmaya karar verdiler. Cunku hem yeterince vergi toplanarrnyor, hem de vergi top Iayicilann baskisi ytizenden devletle halk kat l karsiya geliyordu. Bunu onleyebilmek icin merkezden sancaklara "muhasil" adiyla birer memur atandi, Bu memurun baskanhginda Muhasilhk Meclisi adr verilen bir mec1is kuruldu. Fakat beklenen vergi toplanamadi, Vergi sistemi btiytik ll1~tide degi tirildi. 1841'de ilk kagrt para cikanld; Hazine bonosu bicimindeki bu paranm adi "kaime" idi. Fakat beklenen sonuc almamaymca, 1844'te kaldmldi, Bankalar kurulmaya baslandi, ilk kurulan banka olan istanbul Bankasi cok gecmeden kapandi. Menafi Sandigi adiyla kurulan kurum ise Ziraat Bankasma donusturuldu. Dike ekonomisinin kotuye gitmesi uzerine Ingiliz ve FranS1Z firmalanndan bore para ahndi. Boylece ilk bore para Tanzimat doneminde almdi. Fakat faizleriyle birlikte btiyiik bir sorun olan bu bore, sonunda devleti iflasa siirtikledi ve 1881'de Diiyun-i Umumiye'nin kurulmasma yol acn. Asked Alanda YapWm Yenilikler Ordu, baslannda musirlerin bulundugu bes ordu biciminde duzenlendi, Adi Asakir-i Nizamiye-i Sahane'ye cevrildi. Askerlik suresi bes yrl olarak belirlendi. Askere alma i i kuraya baglandi. Toplumsal Alanda YapWm y""iuk1er Toplumsal alanda ilk dikkati ceken, yeni1ik1erhaberlesme ve ulasimdaki gelis 11

8 rrusnr, EAitim 1846'da Meclis-i Maarif-i Umumiye kuruldu. Bu kurum daha soma nazrrhga donusturttldtt (1846). Bu, Ttirkiye'de ilk egitim bakanhgi demektir. Rustiyelerin sayisi artmldi, Daha onemlisi ilk kiz rustiyesi istanbul'da kuruldu (1858). Rustiyenin uzerinde ogretim yapan idadilerin ilki ise 1873'te kuruldu. Ote yandan Robert Koleji, Galatasaray Sultanisi ve Darussafaka adlannda ti~ ozel okul acildi, Tanzimat doneminde egitim konusunda gorulen onemli atihmlardan biri de ogretmen yetistirmek icin okullar acilmasidir, Dariilmuallimin-i Sibyan, sibyan adi verilen okullara, Dariilmuallimin-i idadi de idadilere ogretmen yetistirmek icin kurulan okullardir (1868). Dariilmuallimat ise kiz cocuklara bayan ogretmen yetistirmek icin acildi (1870). Meslege yonelik egitimde de ilerleme kaydedildi. 1859'da, sonradan Siyasal Bilgiler Fakultesine donusecek olan Mekteb-i Mtilkiye kuruldu. 1875'te askeri rustiyeler ogretime basladi, Daha soma baska meslek okullanmn acilmasi surdu, 1846'daki ilk denemeden soma 1870'te Dariilfiinun (ilniversite) kurulmustur, Ancak kimi medresecilerin iftiralan uzerine ertesi yil kapatilrr, 1876'da yeniden aym adla acihr 'de ilniversitede okunacak kitaplann hazirlanmasr icin kuru Ian Encumen-i Danis ise bilim akademisi niteliginde onemli bir kurumdur. Aynca bu donemde azmhk ve yabanci okullan da egitim dtinyasmda yerini alrmstir, Gazetecilik Ttirkiye'de yayimlanan ilk Turkce gazetenin 1831 'de cikan resmi gazete Takvim-i Vekayi'dir. Tanzimat doneminde cikan ilk gazete ise ahm-sanm, kira ilanlan, yangmlar, hirsizhk olaylan gibi haberlerin yer aldigt yan resmi Ceride-i Havadis'tir (1840). Bu resmi, yan resmi gazetelerde zaman zaman yabanci dilde yayimlanan gazetelerden yapilan ceviriler yayimlamr; boylece batidan haberler, bilgiler verilirdi. Ceride-i Havadis'i bir meslek gazetesi olan Vekayi-i Tibbiye izledi. Turkce ozel gazeteler 1860'tan soma cikmaya baslarmstir, ilki, Agah Efendi ile Smasi'nin cikardiklan Terciiman-l Ahval'dir (1860). ilk edebi tefrika da burada 12

9 yayimlamr, Bu, ~inasi'nin ~air Evlenmesi adh oyunudur. Gercekte, 0 donemde hemen btittin yazarlar, ilk edebi yazilanm gazetelerde yayrmlamislardir. Bu nedenle Tanzimat Doneminde gazetecilik, edebi acidan cok btiytik onem tasir, Tanzimat edebiyatmm yazarlan, edebi eserlerinin c;:ogunu gazetelerde yayimlamakla kalmanus; kendileri de gazete cikarrmslardrr, Ornegin ikinci ozel gazete olan Tasvir-i Efkar'i ~inasi kurar (1862). Sonra ~inasi'nin Paris'e kacmasi tizerine, gazete Narrnk Kemal'e kahr, Abdtilaziz'in baskici yonetiminde bircogu yurtdisma kacan yazarlar, gittikleri yerlerde de gazete cikanrlar. Ziya Pasa ile Narrnk Kemal1868'de Londra'da Htirriyet admda bir gazete kurarlar. Bu gazeteyi Ziya Pasa Cenevre'de de cikanr, Narrnk Kemal Avrupa'dan donunce Ibret adh gazeteyi c;:ikarmaya baslar, En onemli siyasal ve dusunsel yazilanm da burada yayrmlar, Ktilttirel gelisimin onemli ogelerinden biri olan dergicilik de bu donemde ortaya cikmisnr, ilk dergi Mtinif Pasa tarafmdan cikanlan Mecmua-i Ftinun'dur. Gnu resimli olarak cikanlan Mirat izlemistir, Bu donemde vilayetlerde birer matbaanm kurulmasi ve gazete cikanlmasr, vilayet ytlhklanrnn hazirlanmasi ktilttirtin gelisimine onemli katkilar saglamrstir, 3. Yenilesme kavrarm, var olanm c;:agm gereksinim ve ozelliklerine gore yeniden dtizenlenmesidir. 4. Burada yenilik kavramma en uygun hareket konagi restore ettirip, ihtiyaca gore eklemeler yapmaknr, Cunku konagi, yikip yerine yeni bir bina yapmak yenilik degil, koklu bir degisimdir, 1. ME'I1N 1. Ondokuzuncu ASIf siirdeki 9, 13, 14, 15, 16, 17,20,21 ve 22. beyitler Ortacag'a ozgu dtinya goru tinti yasitmaktadir, Diger beyitlerde ise sair, modern dunyada yasananlan dile getirmistir, Modern dtinyaya ait ifadelerin bulunmasi Sadullah Pasa'rnn donerninin zihniyetinden etkilendigini gostermektedir, Sadullah Pasa, Ortacag'dan beri stiregelen inaruslan da bilmekle beraber modern dtinyaya da kayttstz kalamarmsnr, 2. Sair, tercihini modern dtinya gorusunden yana kullanmaktadir, Cunku modern dtinya akh ve deneyi baz alarak bilinmezlere veya yanhs bilinenlere l ik tutmustur, 3. Verilen beyitler Sadullah Pasa'rnn "insan haklan", "esitlik" ve "basm-yaym, bilimsellik" ile olan ilgisini gostermektedir, 13

10 4. Ziya Pasa'mn yakmmasi Dogu medeniyetinin geri kalrmshg; ve cehaleti ile ilgilidir. Buna ragmen Bah, stirekli gelisrnis ve bilimin onculugunde gii~lti bir medeniyet kurmaya baslarmsnr, Bu durum da hem aydmlann hem de toplumun Bat!'ya yonelmesine sebep olmustur, 2.MEI1N 1. Ziya Pasa, Osmanh Devleti'nin istanbul'un fethiyle baslayan Ytikselme Donemi ile 19. yuzyildaki C;okti Dcnemini karsrlasurmaktadir. Bu karsilasnrma ihtisamh bir devletin nasil bir ~okii e gittigini gostermek icindir, 2. Bkz. Hambk: I_ ETKINLIK ( Osmanh Devleti'nde yonetim kurumlanyla birlikte askeri kurumlann da gerilemesinin en btiytik sebebi, bilim ve teknik alanda meydana gelen degi iklik ve gelismeleri takip edemeyistir, Bu sebeple ~agm gerisine dusmeye baslayan Osmanh Devleti'nde askeri basansizhklar gorulmeye baslarmstir, Gerilemenin goriildiigii ilk alan olan asked alan, yeniliklerin de baslangie merkezi olmustur, 3. Osmanh Devleti'ndeki yenilikler oncelikle askeri alanda yapilrmsnr. 4. Tanzimat Fermam, Mustafa Resit Pasa tarafindan, 3 Kasun 1839'da, Giilhane Parki'nda ilan edilrnistir, EKBtLG1: II.Mahmut'un yulan arasmda gerfek1e~tirdigi tslshetler, 3. Selim zamanmdan beriyspilen tslshetlsnn devsnu olup, Tanzimat islehetlennm oncusudiir. Bu noktada, Tanzimat kavrammm 1839'dan once kullemldig: ve 2. Mahmut dbneminde ilan edilmesinin planlandlgmi gormekteyiz. Mustafa Resit Pese Osmanh Devleti'nde bir reform yepmey: kafasma koym~tu. Bu projeye ''Tanzimat-I Heyriye" adrnr vermis ve bu reform paketini hezulsyip bir heu-i hiimayunla ilan edilmesi hususunda 2. Msbmut'u ikna etmisti. Bu emeclerl«24 Mart 1838 yihnda Meclis-i Vala'YI Ahkam-I Ad/iye kutuldu. Meclisin gorevi Tanzimat-I Haytiye'nin nasil hazitlanacaglil1 miizakere etmek idi. Meclis 31 Mart 1838 'de ilk toplentisiru yepti. Meclis-i Vala-yl Ahkam-I Ad/iye'nin kurulmesi ile besleyen Tanzimat Heyriye 'nin Giilhane Hstti 'nda belirtilen esaslann btiytik bir kismlil1 icerdigi gorulmektedir: Nitekim, "2.Mahmut, Meclis-i Vala'YIkurdurarak, yeni diizenlemeler yapma yetkisini bu Meclise devtetmis, iktidannm bir ktstmnden feragat etmistir. Resit Pese 'nm Hsriciye Nezm sttets ile talebi, bu tneclisin yetki alanma gitmektedir. Padi~ah acil gotimenleti uygulamaya soketken, meclisin yetkiletini 14

11 fignememeye ozen gostermektedir: Tanzimat DOneminin eyut edici vests olen, saray iktidanmn biirokresi (Meclis-i Ahkam-I Adliye )ile paylll lldlgma dair bir isereuir bu" Bu apdan Tanzimat meclisletinin, ksnunlsstums hareketi ile biilikte idari, mali, adli ve egitimle ilgili olaniarda bir reform hareketi hazulamak ve iktidana saray ve Beb-t Ali biirokrasisi ile psylssumesme gefi!ji noktasmda da islevsel olmasmdan doleyt, 2. MalImut donemi ile Tanzimat Donemi arasmda bit gefi!j meclisi niteliginde oldugunu soyleyebiliriz.mustsiu Resi: Pese, 2.Mahmut 01 diigiinde Ingiltere'de bulunuyordu. Abdiilmecid tahta fiktigmda istanbul'a gelerek Tanzimat hazuhklanna besled). Abdiilmecid'in DI!ji!jleri Bekum Mustafa Re!jitPIl Il, Bsu uygarhgma hayran bir devlet adamlydj.. ElfilikyaptltI Paris ve Londra'da bu iilkelerin yonetim sistemlerini inceleyip yakmdan bakma imkam bulmu!jtu. Mustafa Resit Pes«, deviet yonetiminin her din ve mezhepten tebaanm hak ve hiirriyetlerini giivenceye alacak ve kanun hakimiyetini tesis edecek sekild«yeniden diizenlenmesini istiyordu. Bu diizenlemeleri ongoren bir ferman yaylnlamasl hiilinde, Beult iilkelerin Huistiyen tebaanm haklanm bahane ederek, Osmanll'nm ifi!jlerine kan!jmayacagma, diizenin yeniden saglanacagma ve boylece fokii!jiin durdurulecegm«inemyotdu. Re!jit Pese, fikirlerini Sultan Abdiilmecid'e afarak, tslehstm gerekliligini enlstti. Abdiilmecid de, M. Re!jit Pa!janID iikirlerini kabul etti. Fermamn bezulsnmssuu M. Resit Pll a 'ya busku. Bu vazifeyi iizerine alan M. Resit Pss«, geceli giindiizlii fall!jarak, kendi kalemi ile bir ferman sureti heztrledt, Abdiilmecid'e okudu. Permem begenen padi!jah, temize cektirip imza etti. Pediseiun fmzaszm tll /yan teblig ve emirlere "Heu-t Humayun" denildigi ifin bu tslehst projesine de "Hett-i Humayun" denildi. Gtilhene Perki 'nda okundugu ifin de "Giilhene Hett-i Humayiin" denildi". TANZtMATFERMANI'N1N1LANI Tanzimat Fermanz, 3 Kesim 1839'da Giilhane Perki'nde, pedissh, diger devlet biiyiikleri, ulema, lonca ve esnaf temsijcileri ve halkm "Giilhane Hstti Humayunu adlyla Mustafa Resi: Pese tarafmdan okundu verilen bu fermanla, Osmenh Devleti'nde, islam hukuku ve geleneksel kurumlann buaktlgl luzis bir degi!jim stireci bssledi. " Tanzimat Fermem, ilemndsn yaklll Ik yitmi giin sonre devletin tesmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi'nin 187 numarall ve 15 Ramazan1255/22 Ksstm 1839 tarihli niishasmda yeyinledi. Arkasmdan Ftsnsizce 'ya terciime edilerek istanbul'da bulunan yabanci devlet temsijcilikierine goaderildi. 5. TANZtMAT'IHAZIR1AYANG~MELER. Tenzimst't ortaya fikaran nedenleti, 18. yy'da Osmenh toplumunun rum kurum ve kurulusleruu ayakta tutan, inanf, dii!jiince, bilim ve felsefe, askeri', maliye, hukuk, idsre, ekonomik ve siyeset alanmdaki degi!jim ve donii!jiimlerden ayn dii 15

12 siinemeyiz. Nitekim, bu degi im ve donii iimlerin yssenmesuide, Beuh devletlerin Osttuuilt toplumu iizerindeki etkisi de onemlidir. Bu baglamda Tanzimat'l ortaya ctksrsn nedenleri i9 ve di tektorler olarak iki kistmde ele alabiliriz. i9 faktotler, Tanzimat'm bir sonu9 olarak ortaya pkogl Osmenli Beuhlesme hsreketlerini snlsurken genel olarak iizerinde durulan hususlerdu, DI tsktotler ise cereyan eden hadiselerdir. Gercekien 16. yy'dan beti Osmenli Devleti sahip oldugu iistiinliigii kaybedip, devlet kurumlannm ve kanunlann esnn ihtiyeclsnne cevap verecek nitelikte olmamasl, devletin maddi ve manevi giiciinii keybetmis olmasl, bunun sonucunda her sahada yenilgiye ugramasl yeniden ve geni bittslshst hareketini zorunlu kiliyotdu. Bununla birlikte, OsmanlI Devleti 'nin miidahale edemedigi alanlardaki gelismeler Tanzimat'm alanmda daha gii9lii belirleyiciler olarak ortaya ctkmtstu. Bu gelismelere bakacak olursak; Tanzimat'l hezulsyen siyasi gelistnelerden biri, Osmsnli kendi icinde bir kuvvet olan MISlT valisi Mehmet Ali Psssnm, Osmenlt 'ya ksrss elde etmis oldugu bssertlerdu. Nitekim, 2. Mahmut zamanmda, MISlT valisi Mehmet Ali Pese, Fmnsizlann yerdum ile bir 90k reform yaprru ve oldukc«gii9ienmi tir. Mora isyanmm bestmlmesmda gosterdigi yararli1iklardan doleyi kendisine Girit veliligi vaat edilmistir. Ancak, Pss«bunun yanmda Suriye vsliligini de istemis ve bu istegi sultan tarafmdan reddedilmistir. Bu gelistneler tizetine, Mis«ile Osmenli Devleti eresinda savas hf1li beslsrmstu, 2. Mahmut'un Mehmet Ali Pa a kerstsind«aldlgl yenilgiler Osmenli Devleti'ni Tanzimat'a zotleyict bir etki ysptmsttt. Bunun yanmda Mtstt meselesi Tanzimat'm sadece yeni bir diizen isteginden degil, kendini kotuma ihtiyacmdan keyneklendtgunn somut bir gostergesidir. Saltanata yepilmis en somut tehdit Mtstr ve Mehmet Ali Psse'dir. MISlT, Tenzimet'i iki boyutta etkiliyor. Hem bir model hem de zotlsytct bir neden olarak. Yenigerilige kat 1 kszeni Ian zafer giiniinde Mahmut'un giysileri Mistr'tn Ttitkiye'deki yenilikler icin model olmssi boyutunu veriyor. Daha sonra MISlT ile sava ve bu savssm yol a90g1 utan9 vetici yenilgiler, MISlT'm zorlsytci yanml getiriyor. Fakat ister model olsun, istersc zotleyici, Mistr 19. yy Tiirk aydin ve yenilik teribinde onemli bit yere sahip bulunuyor. Tanzimat'm ilanmda MISlT'm zorleytci etkisinin model olma etkisinden daha etkili oldugunu soyleyebiliriz. Nitekim, Mtstr meselesi, OsmanlI Devleti 'ni ysbsnct devletlerle bitcok:sntlestne yapmak zorunda buuktmsur. Ozellikle lngiltetc ile yeptlen ticeret sntlesmesi, 2. Mahmut'un Mehmet Ali P8 a 'ya kets: Ingiliz destegini saglamasmm bedeli olarak imzelsmistir. Tenzimet't hezuleyan ekonomik gclismeler ise Misir meselesi ile baglantlll olan Tanzimat Fermam'mn ilanmdan once, 16 Agustos 1838'de Ingiltere ile imzalanan Balta Limam Antlesmesr'dtr. Balta Littuun Antlsstnssi ile birlikte, Ingilizlere ticsri alanda genis imtiyazlar seglsntmstu: Bu durum, Ingilizletin OsmanlIlar iizerinde daha faz 16

13 la niifuz saglamasma olanak tsmmistir Osmenli-Ingiliz ticaret entlesmestm 25 Kssim 1838'de Fransa ile imzalanan ticaret entlesmest izlemistir. Daha sonra benzer hiikiimler ihtiva eden entlesmeler Sardunya, Gelemenk, Belcik«; Prusya, Sicilya ve Brezilya gibi devletlerle de itnzelenmistu. Osmenli Devleti 'nin kotii durumda olan ekonomisi, yabanci devletlerle yapi1an sntlesmelerl«daha kotiiye gitmistir. Aynca Betilt devletlere antl~malarla verilen imtiyazlar, Osmsnli Devleti 'nde niifuz sahibi olmalarma yol a~nu~tlr. Balkanlardaki milliyetcilik hareketleri ve A vrupa devletlerinin baskilan da Tenzimet't hazulayan sosyal, siyasal geli~meler ~er~evesinde onemlidir.1789'da Ftunsiz ihtilalinin bir sonucu olarak ortaya pkan milliyetcilik hareketi A vrupa 'YI etkisine elmts, bu durumdan Osmenh Devleti'nin A vtupe'da yer alan eyaletleri de etkilenmistir. Ozellikle Avrupa devletlerinin dini unsurlan kullanarak eztnhklen ki kirtmalari ve Hitistiyen tebaanm hekleruu korumak bahanesi ile OsmanlI Devleti 'ne yapugi baskilar siyasi ve hukuki islehetler yapma zorunlulugunu dogurmustur. "A vrupsli devletler, Huistiysnhklsnm bahane ederek, OsmanlJ Devleti 'ni zeyd' dtisurmek icin gayrimiislim unsurlara hamilik yapmaya beslemtstu. Rusya bir taraftan Balkanlarda Bulgarlan destekliyor ve Bulgar milliyetciligini koriikleyerek onlan Osmanh 'ya kar I isyana tesvik ediyordu. Diger taraftan OsmanlI Devleti'ndeki Rum ve Enneni Ortodokslarm dini haklanm gerek~e gostererek bu cemaatlerle iliskiye ge~iyor ve a~ik~a Osmenli Devleti 'nin i~ islerine kenstyotdu. Ennenilerin Katolik olduklan tezinden hareketle Fransa'da Katolik cemaati ile, ilgili olduklan devlete telkinlerde bulunuyordu. Hiristiyen mezhepler vasltasl ile kendi ctkerlermi koruyan Fransa ve Rusya'nm faaliyetlerini izleyen Ingiltere'de aym yoneteme besvurerek bolgede ProtestanlIk propegendesi yepu ve bir Protestan cemaati olusturdu. Ingiltere 'nin bu te ebbiisiinii Almanya ve ABD de desteklemistir. Bununla birlikte, Tanzimat'a Baumn etkisinin devlet zilmiyetindeki degi melerde gormekteyiz. Nitekim, Ben memleketlerine elcilikle giden devlet sdemlsnmiz, orada uyanan yeni de vlet enleytst, hiirriyet ve esitlik fikirlerinden etkilenmislerdir. Osmenli toplumunda 3. Selim 'in ba~lattigi yeniiiklerin 2. Mahmut tarafindan daha keu ve ksrerli sekilde yiiriitiilmesi ile, iilkenin kapi1an Bsti 'ya a~ilmi oldu. Devletin oncclikle esketi, idari ve mali alanlarda yapl1g1 degi ikliklerle, merkezi idarenin giiclenmesi ve oteritesinin iilkenin her yerinde hakim ktluunsst isteniyorduo Ancak sctlen kepidsn sadece askeri, idari ve mali alanlardaki kurum ve fikirlet gelmiyordu. Avrupa'da koklt) bir degi imin etesini kiuiikleycn Fmnsiz iluilelinin devrimci fikirlerine de ilgi Iezleyd: Bu fikirlerin yurda girisini saglayan tiim 17

14 bu gelismelcr, Osmanh'mn icinde bulundugu durumdan kiutulusunun, yalmzca eskeri ve teknik tslehetlsrle miimkiin olemsyeceg: iikrini dogurmu tur. Bu noktade, Tanzimat, siyasi-hukuki tslebstlen kapsayan bir program olarak giindeme geltnistir. Peeliyetler, yeni kurulan askeri okullardaki Frenstz ogretmenlerin ral1 ma Ian ile Prsnstz hiikiimetinin istanbul'daki propaganda girisimleriydi. Aynca Ban iilkelerine gondetilen ogrenciler, diplomatik gorevliler, Ban dillerini bilen ve bu dillerde yuzilenlen okuyan genr biirokrat ve aychnlann faaliyetleri de Beuh iikirlerin tanmmasmr sagbyordu. 3. Selim doneminden itiberen Ban ba kentlerinde ecilsn diizenli temsilciliklerde goievlenditilen genr memurlar A vtupe 'daki geli meleri ve tikirleri yerinde zanrrna olanagl buldulsr. Bunun yanmda 1821 'de kuru Ian Terciime Odes: 'nm Tiirk yenilik tarihinde onemi biiyiiktiir. l821'de Bsb-t Ali'de kurulan terciime odsstnde Ban dillerini ogrenen genr ku aklar, Avrupa'da r1kan yaymlan ve Ban 'yi daha yakmdan tamma imkem bulan genrler, devletin yeni biirokrat suntuu olusturduler. Tanzimat Doneminin iinlii sadrazamlan, Ali, Fuat, Resit Pssslsr da icind«olmak iizere pek rok yenilikri aychn ve biirokrat ilk egitimlerini Terciime Odasl 'nda gordiiler.. ===-.-. ( ANLAMA YORUMLAMA,..,] 1. Ondokuzuncu Asir adh manzume kaside nazim eklinin ozellikleriyle yazilmrs, Dogu - Batt temasi iizerine kurulmus, doneminin Osmanh Turkcesi dil ozelliklerini tasiyan bir eserdir. Osmanh Devleti'nin Gerileme Sebepleri adh metin parcasi ise diiz yazi ekliy Ie kaleme almrms, Dogu - Bati temasi iizerine kurulu bir makaledir. Metin parcasimn ozgun bali verilmedigi icin dil ve anlanm yonunden bir degerlendirme yapmak miimkiin degildir, Bunlardan hareketle Yenilesme Doneminin bilim, teknik, gelisme gibi kavramlanmn her iki metinde de ele almdrgi gorulmektedir, 2. G e ~ Zihniyet devriminin temelinde yatan ~ ~ ----i kavramlar ve dii iince akunlan I---~ G 18

15 3. Osmanh Devleti'nde modemlesme hareketleri yapilan yenilikler goz onune almirsa yonetici suuf tarafindan gerceklestirilmistir, <;iinkii devletin devamhhgimn tehkileye girdigini, bu sebeple basta askeri alan olmak iizere bircok yenilik yapilrnasi gerektigini gorenler devlet yoneticileri olmustur, 4. Tanzimat Fermaru'run ilan edilmesinde i~ etkenlerin de rolii olmasma karsm dl etkenler cok daha baskindir, 5. Giiniimiizde sosyal, siyasi ve kiiltiirel alanda ~agm gereklerine uygun yenilikler yapilrnaktadir, ljlc:e DE{;ERLENDIRME 1 1; CD) CD) CY) 2. [~bdu~~i: ] ( =:~~desehane --J ( ILM;mUI J ---->;/~ c: ~~~eri Ocagmmn kaldlfl~l ] ( Baron De TOll ] ( :=::: == Tanzimat Fermanl J 3. Yenilesme hareketleri 17. yiizyilm sonlarmda baslarmsnr, Cevap E secenegidir. 4. R6NESANS Rbnesens "yeniden dogu " anlamma gelen bir siitectir. 15. yiizyild» ba layan bu siiref, aym yiizyll icind«biitiin Avrupaya yeyildi. Bu yenilikte, Roma ve Grek besenlenntn yeniden cezelendmlmest istemi verdu, Ronesans u temel anlayi lara dayanlyordu. Yeryiizii ilgi yekici ve ara tlnlmaya deger bir yerdir. insan giifliidiir ve bu giiciiyle biiyiik besenler elde edebilir. insamn siirekli faal olmesi erefli bir seydi: ve "geryek" giizeldir. Bu anleyislere bagll alarak da ya achgimizdiinya 0 kedsr ilgi yekici bir yerdir ki, besk«diinyalan dii iimnenin bicbir enlam: yoktur, anlayi 1 hakimdir. Ronesans Doneminin yereualiguun eses yiiriitiicii giicii tiiccerlsrdtr. Bun/ar en karll ticaretin hangi alanda oldugunu erestmiiler ve bu yoldan sagladiklan zengin 19

16 likleri. sanat ve endiistri yeniliklerine yetirdilsr. Rbnesens; Floransa.Venedik,.ingiltete, Portekiz, Hollanda gibi kiiriik kent-devletletinde ya da metropollerde dogmu tur. Nibeyet 11. yiizyl1m sonundan itibaren ba layan Heel: Seferleri sitestnds A v tupshler Miisliiman iilkelerdeki par1ak medeniyet1e ilk defa kar l kersiy«geldiler. Daha sonra bu medeniyet Endiiliis Emevi1eri vssitsstyl«a vtupe 'ya gerti. islam aiimlerinin fen sahasmda verdigi eserler A vrupa dillerine cevtildi ve okutuldu. Bbylece Beti 'da ilmi sahada ilerleme ve teknik gelismelerin temeli stilmts oldu. A vtupe'da sanat ve bilimin ge1i tiriimesi, cenlendmlmssi irin girisilen ve daha sonra Ronesens edi verilen estl hareket ise 1453 'te lstsnbul'un fethini miiteekip ilk defa ciddi bir eki1de italya'da ortaya ciku. Hareketin onciiliigunii tui. ya'mn yeptnesuun en onemli sebepleti sunlerdu: Fetih Sultan Mebmet istanbul 'u fethettikten sonrs, isteyen bilim adamlarmm italya 'ya gidebileceklerini bildittnesi: isliim medeniyeti ve ilmf hareketleri haklanda en fazla bilgiye sahip bu1unan bu Bizensli aiim1erin bilim ve sanat alanmda yeptiklen cevirmelcr ve yazdiklan eserlerin yaymlanmasl sonunda italya'da ysseyan insan1ann bilgi ufuklan geni ledi ve derinle ti. Dogu diinyest ile en cok ltely«gemici1erinin mtinssebette bulunmelen ve bunlenn islam iilkelerindeki zenginlik, refah, nizam, intizam, adalet ve iman hiirriyetini her vesileyle dile getirmeleri. Ortarag A vrupest 'nda en zengin memleketin italya olmsst: italya'da bulunan Cenova, Venedik, Piza ve Floransa sehirleri Hechlsrt benndtrmekren ve baharat ticeretini ellerinde tutlnaktan doleyt diinyanm en zengin ehirleri hfiline gelmisletdi. Zamanla bu sehirlerde devlet idaresi tiiccsr prenslerin veya sadece tiiccerlenn eline gecti. Bu zenginler de aynen islam iilkelerinde sehit olduklsrt uygulamalara benzer olarak seirleri, sanatkiirlan, iikir adamlanm himayeye ve tesvik etmeye besledilsr. Ronessns iizerinde derin srestumelsr yapan Burkhard: "Ronesens inseam ke fedilmesidir." demektedir. Gerfekten de Ortarag'da A vtupe 'de insemn hicbir kiymeti yoktu. Engizisyon mahkemelerinde yiizbinlerce insan heksiz yere ve rok defa sirtservet1erini ele gecirebilmek: icin oldiiriildii. Papazlar re itlimenfaatlerkar lligmda giinahlan eitediyorlerdt. Hatta cennetten yerler settyorlerdt. Msnttk ve insani esaslar knybolmustn. islam aiimlerinin kitaplanm okuyarak diinyanm dondiigiinii ilan eden Galile ve daha pekrok dii iiniir fe itli iskenceler gonnii pekcogu oldiirulmustus. Bu itibarla Rbnesens hareketi ilim ve teknikteki ilerlemenin yarnsrra insan ve tabiat sevgisini de beraberinde getirdi. Ronessnstn onciileti. sanat faaliyetlerinin ytuusuu edebiyet, tarih ve erkeolojiye de onem verdiler. Resim ve 20

17 tesvir anlayi 1 geli ti. Mimaride gotik terz: terk edilerek barok ve tokoko iislubu gelistltildi. Ronessns mimerhguun beslice ozellikleri Olfii, sadelik ve tabiiliktir. Bu sekild«italya'da bssleytu: Ronesans hareketi kise zamanda biitiin A vrupa'da yeyildi. Rbtiessns daha ziyade Fransa'da sanat; Almanya'da dini tsblo ve resimler; Ingiltere'de edebiyet; ispanya'da resim ve edebiyat alanmda geli ti. italya 'daki Ronesans hareketinde eski Yunan veroma ediplerinden Tacitus, Sophokles, Domosten, Pleton, C;iferon ve Virgil'in eserleri tekrer ortaya fikanlcb.. italyan fikir edemt ve yazarlanndan Machiavel ( ), Ariosto ( ), Tasso ( ) yetisip esetler verdiler. Mechievel'in Hiikiimdar edl: eseti mesburduro Ressamlardan Rafael ( ) aym zamanda heykeltr8, mimar ve edebiyatfl da olan Leonardo da Vinci ( ), Mikelanj ( ) bu devirde italya'da yetisen senetksrlerdir. Fransa, edebiyat ve Iikir sahalannda italya 'YI geferek; Ronsard ( ), Montaigne ( ), Rabelais ( ), mimsrhkte Louvre Sersyuu yapan Pierre Loscot, Tuileries Sarayl 'm yapan Jean Bullant, resimde de Francois Clouet yetistiier. FranS1Z krallanndan 1. Fmncois ( ) zamanmda College de France kuruldu. Almanya'da daha cok: dini alanda degi iklikler oldu. Almanya'da hiimanizm ekumnde Erasmus ( ), Roklen ( ), Luther ( ), resimde Albrecht Diirer ( ) yetisti. ingiltere'de tiyetro sahasmda eserletiyle tanman Sekspir ( ), Ispenya'da Donkisot yezen Cervantes ( ), ressam Velasquez ( ), Hollanda'da ressam Rembrand ( ), Polonya'da islam alimlerinden sonra A vtups 'de ilk defa diinyanm giine etrafmda dondiigiinii soyleyen Kopemik ( ) yetistiler. Diger A VlUpa OIke1erinde ROnesans Fransa'da Ronesens 'a krallar onciiluk: etti. Piyer Lesko en onemli Ronesens sanatcisuhr. Almanya'da Ronessns hiimanizm ile beslsdt. Martin Luter (Luther) ve Erasmus dinsel konulan ineelediler. Albert Diiter dini tablolar yepti. ingiltere'de Sckspit (Shakespeare), ispanya'da Cervantes iinlii eserler yuzdiler Ronesens'tn sonuclen: skolastik gorii (kilisenin dar gorii ii)yikilnnstu. Yerine pozitif(bilimse1) dusimce hakim oltnustur. Refonn hareketlerini heztrlermstit. Bilim ve teknikteki gelismelerluzlerutusur. Avrupa'da sanattan zevk alan aydm (burjuva) simive halk sunit olu mu tur. Din edemlentun ve kilisenin halk iizerindeki otoritesi serstlmtstu. A vrupa 'nm her yonden gelismesine ve giiflenmesine onculuk etmistir. 21

18 UNITE SONU 6L{:ME VE DE{;ERLENDIRME 1. Cevap E secenegidir, 2 sosyal, siyasi ve tarihi. 3. Cevap B secenegidir, 4. Soru hatahdir, <;ilnkli edebl eser, seeeneklerde verilenlerin tamarmyla iliskilidir. S. Temel sebep, bilim ve teknik sayesinde modernlesen Bat! ordulannm Osmanh ordulanndan ilstlin hale gelmesidir. 22

19 uu. TANZ/MAT OiJNEM/ EOES/YATI rljmu'ij'ii ( ) [ 1. TANZ/MAT OiJNEM/ EOEs/rATlNIN OLU$UMU ]] f & HAZIRLIK Tanzimat Fermaru'yla birlikte sosyal hayatta Batih bir tarz olusmus, dinin hakimiyet alarn daralrms, ozellikle Fransizca sozcukler Batih dillerden Turkceye girmeye baslarmstir. Bunun yanmda pek <;:ok yeni tur edebiyatirmza girmistir, 1.ME11N 1.III. Selim Avrupa ve Avusturya'mn ordu ve idare teskilati hakkmda rapor hazirlamasmi isteyerek elci olarak gonderdigi Bekir Ranp Efendi'nin kisa zamanda Avrupa'mn ilmi, siyasi ve asker! durumu hakkmda bilgiler toplayarak Avusturya ordusunun teskilati, asker! okullan, subaylarm yetistirilmesi ve baska bircok konu ile ilgili sundugu rapor iizerine Nizam-i Cedid ordusu olusturuldu, Aynca bu doneme Nizam-i Cedid donemi de denir. Sonra yenilik hareketlerine karsi cikan devlet adamlan ve yeniceriler isyan cikardrlar.bunun sonuncun da 3.Selim tahttan indirildi.nizam-i Cedit ordusu dagmldi ve yeniligi destekleyen devlet adamlan ve kistler cezalandmldi, Boylece Nizam-I Cedit ordusu ve donerni sona erdi. 2. Tanzimat Fermaru'yla can guvenligi; In, namus ve malm korunmasi; vergi tayini ve askerlik ile ilgili yeniliklerdir. Daha once ise metinde de belirtildigi gibi memleketin iman ve halkm refahi ile fakirler icin birtakim yenilikler yapilnusnr. Onemi ise ilk defa kanun fikrinin ortaya cikmasi ve getirilen yeniliklerin kanunlarla korunmasidrr, 3. Getirilen yenilikler elbette toplum hayatuu da kapsamaktadrr, Fakat getirilen yeniliklerle Osmanh Devleti'ndeki "millet-i hakime (hakim millet)" fikri ortadan kalkmaya baslarmstrr, 4. Tanzimat Fermaru'm ile getirilen yenilikler devlet yoneticileri tarafmdan, 23

20 devletin varhgmi siirdiirebilmesi ve devletin eski giiciine tekrar kavusmasi amaciyla yapilrmsur. S. Verilen emaya gore hem Islamiyet'in kabulii hem de Tanzimat Fermam'nm ilam ile her iki donemin edebiyatimn baslangici arasinda bir bosluk olmasi, bu degi iklik ve yeniliklerin hem aydmlar hem de toplum tarafmdan ozumsenip benimsenmesi icm gecen siiredir. <;iinkl1 eskinin bir anda brrakihp, yeninin edebi ve toplumsal yasama hemen hiikmetmesi mumkun degildir, Bu nedenle boyle gec;i donemleri gorulmektedir, 2.MBT1N 1.Tiirkiye'de yayimlanan ilk Turkce gazetenin 1831'de c;tkanresmi gazete Takvim-i Vekayi'dir. Tanzimat donerninde c;tkan ilk gazete ise ahm-sanm, kira ilanlan, yangmlar, hirsizhk olaylan gibi haberlerin yer aldigr yan resmi Ceride-i Havadis'tir (1840). Bu resmi, yan resmi gazetelerde zaman zaman yabanci dilde yayrmlanan gazetelerden yapilan ceviriler yayimlamr; boylece batidan haberler, bilgiler verilirdi. Ceride-i Havadis'I bir meslek gazetesi olan Vekayi-i Tibbiye izledi, Tanzimat'ta yaymlanan gazetelerin sayisi yetrnise yaklasirken, dergiler yuzu gecer, Tanzimat Edebiyati'nm olusmasinda, yeni Tiirk nesrinin dogmasmda en buyuk rolti oynayan, en onemli gorevi ytiklenen gazelelerle dergilerin belli bashlan: Takvim-i Vekayi(183 I), Ceride-i Havadis.(l840) gibi resmi gazetelerle; Namrk Kemal'in yaymladrgi Thret(l871); Hadika(l872) Ali Suavi'nin yonettigi Muhbir(l866); Ahmet Mithat'm cikardig. Devir(l872); Slrac;(1873); Vakit(l875); Ebtizziya Tevfik'in Mecmua-i Ebtizziya(l879); Hazine-i Ftinun(1882); Gayret(l886), Asar(l886), Maarif(1890), ikdam(l894)'drr. 2. Metne gore gazeteler, devlet ve milletin ic; islerini, giinliik meselelerini, yabancilarla ilgili haberleri, bilimsel gelismeleri ve yurtta ya da diinyada meydana gelen her seyi ortaya koyar. 3. Gazeteciligin Tanzimat yrllannda ortaya crkmasr, gazetenin Batih devletlerdeki islevinin ve gucunun anlasilmasi sebebiyledir. Bu da Bah ile iliskilerin kuvvetlendigi Tanzimat yillannda meydana gelmistir, 4. Gazete ile birlikte "makale, ftkra" gibi tiirlerle, roman, hikaye ve tiyatro gibi ttirler de Tanzimat'ta birlikte ortaya cikrmstir,

21 S. Verilen ciimleler gazetelerin, halkr aydmlatmak ve ona yol gostermek amaciyla cikanldiguu gostermektedir, Bu da Tanzimat Donemi Edebiyatmda "fayda"nm on plana ylktlgmm bir isaretidir. [.. ETKINLIK ( Bkz. Yenile DlC D6nemi (2. Metin S. SOlU) 6. Tanzimat Donemi zihniyeti, yiiziinii her anlamda Bati'ya donrnus, Batr'daki gelisme ve degisimleri yakm bir takibe alnus bir karakter gosterir, Bu donemin edebiyatcilan da Batr'da gelen bu zihniyeti takip yoluna gitmis ve oradan aldiklan fikri ve edebi unsurlan Tiirk edebiyatma sokmuslardir, 7. Surlar icindeki Istanbul, Osmanli sosyal yasammm geleneksel yapisuu koruyan ve yasatan kisacasi Turk lstanbul'un canh bir merkezidir. Beyoglu ise eskiden beri gaynmiislimlerin zorunlu ikamet yeri olarak Batih bir yasarm surduren, Ban'dan gelen yeniliklerin goriildiigu ilk yer olma ozelligine sahip bir yerdir. ==. === [ ANLAMA YORUMLAMA \.. ETKINLIK ( Verilenbafhklar doaruitusunda bir duvar gazetesi haztrlayunz. 1. Verilen ifade Tanzimat Donemi edebi eserlerinin yazi11~ amaciyla ortusmez, l;iinkii Tanzimat Donemi eserlerinde "sanat, sanat icin degil: sanat, halk icindir," Edebiyat amac degil, arac olarak gorulmustur, 2. Verilen metinler daha onceki donemlerden farkhdir, Daha onceki donemlerde "esitlik, kanun iistiinliigii" gibi kavramlarla, gazeteden bahseden bir metin bulunmamaktadir. Bunlar bir yenilik olmakla beraber Gazete adh metnin bir "makale" olmasi ayn bir yeniliktir. 3. Verilen resinjler Batihlasma ile birlikte gornlen degisimlenn kiyafetlere kadar yansidigun gostermektedir, Bu da once devlet hayatmda soma da sosyal hayatta Banhlasrnanm basladigmm isaretidir, 4. Gazetelerin gorevini gunumuzde yazih ve gorsel basm ve internet iistlenmektedir. 2S

22 ljlc:e DEi1ERLENDIRME 1 1. (D) (Y) (Y) 2.. makale, fikra, roman, hikaye ve tiyatro.... fayda. 3. [TakVim-i ~~ayi ] (Yan resmt gazet~ G;ctiman; A~a~ -~'If--" [tlk OZ~1 ~azete ] Ceride-i Havadis [11k re~mi gazet~ 4. Dogru cevap E secenegidir, Hakim millet anlayist yerine kanuni esitlik getirilmistir, S. Batihlasma ilk olarak askeri basansizhk ve yenilgilerden dolayi askeri alanda baslarmstrr, Devlet yoneticileri, ordunun guclenmesiyle devletin eski ihtisarmna kavusacagnn dusunmuslerdir,

23 ![ 2. ij~retlcl METINLER ]] I HAZIRLIK & 1. Bb Yenilqme D6nemi (Olyme ve Delerlendirme, S. soru) Ronenans iie Tanzimat hareketi "yeniiik" ve "degisim" acilanndan benzerlik gostermektedir, Fakat Ronesans dogal bir gelisme gosterirken Tanzimat hareketi deviet eliyie yapilrms ve yapay bir hareket oiarak kalrmstir. 2 Ogretici metinier, herhangi bir konu hakkmda bilgi vermek, sonuca varmak, dusundurmek, inandirmak ve yargi He kamlan degistirmek icin kaieme alman yazrlardir, 3. Yenilesme Doneminde topiumu biigilendinnek ve egitmek icin gazetelerdeki fikra ve makaieier kullamlrmstir, Ortak ozellikleri ise ogretici metin olmalartdrr, 4. <;agda Ia ma, ~agm gereksinim ve ilkeierine uyum saglamak olarak ozetlenebilir. 1. VB2. MET1N I- ETKINLIK ( ~emaya gore anlam birligine sahip kiimeler (soz, soz grubu, ciimle, paragraf) bir araya gelerek metnin ana dusuncesini olusturmaktadir, 1. Grup: Tercuman-i Ahval Mukaddimesi adh metnin temasi, gazetenin gerekliligidir, Metindeki soz, soz grubu, cumle ve paragraflar bu tema etrafmda birlesmislerdir, 2. Grup: Musavat adh metnin ternasi ise, esitliktir, Metindeki anlam birligine sahip kiimeler bu tema etrafinda birleserek metni olusturmuslardrr, 1. Tercuman-i Ahval Mukaddimesi'nde gazetenin gerekliligi, Musavat'ta ise esitlik ternasi islenmistir, Bunlar daha onceki metinlerde (Gazete, Tanzimat Ferrnarn) ve giiniimiizde de hem yazih hem de gorsel basmda islenmektedir. 2. Bugnn i~ pek ~k iletifim liilic1 olduaunu unutmayuuz. 3. VeriIen metinler Tanzimat Donerninin sosyal ya ayi 1 ve gercekligiyle iliski Iidir. Cunku 0 donemde gazete ve gazetecilik ile Tanzimat Fermaru'yla kanun haline getirilen esitlik fikri mevcuttur. 27

24 4. a. Sinasi, bir gazete cikarmemn gerekliligini, bu sayede ilj: ve dl olaylar ile cesitli bilimsel ve faydah haberlerin halka ulasacagmi savunrnaktadir, Ali Suavi ise, kanun onunde herkesin esit olmasi gerektigini savunmaktadrr, b. Yazarlann bu metinleri kaleme almalannm amaci bilgi vermek, halki aydmlatmaktrr. c. Metinlerdeki iletinin bir tiyatro ya da roman aracihgiyla verilmesi, iletinin dolayh olarak anlatilmasma sebep olacagi icin etkisini kaybetmesine neden olurdu. Makale turunde verilmesi sanat kaygisi tasimayip, bilgilendirme amacr guttugu icin daha etkili olmustur, 5. Tercuman-r Ahvdl Mukaddimesi Milsavat Merkezi Otorite! Halk, Merkezi Otorite 1 Halk r : r-: -Kanu~ ;-: Kan~-ni v~-ifu hukuk I esitlik Devlet-i Aliyye 'I' kazamlrms hak kanun, meclis bilyiik memur i hukumer : hiikim millet I MilliEgitirn Bakanligi : mazbata I vekiller meclisi, padisah i Kavram ve ifadeler arasmda iliski, devletin Tanzimat'a kadar halktan tisttin bir halde oldugu problemini gosterrnektedir, Bu, bir hakimiyet ve hakimiyetin smirlandmlrnasi sorunudur. I_ ETKINLIK ( 1.Grup: Tercuman-i Ahval Mukaddimesi 'ndeki "mazbata", Miisavat'taki "adalet, insan (Islam hukuku); bent, kefil, htiktim" sozcukleri terimlerdir. 2. Grup: Tercuman-i Ahval Mukaddimesi'ndeki "kanuni vazife, medeni millet, hakim millet, politika", Mtisavat'taki "esitlik, muhakeme, simf, zumre" ifadeleri kavramlardir, 3. Grup: Tercuman-r Ahval Mukaddimesi'ndeki "kanuni vazifelerle yukumlu olmak, fikir ileri surmek, tasan yazip sunmak, gazete lj:lkarrnak, dilekce sunmak"; Musavat'taki "hamal, muhakeme olmak" ifadeleri gunluk hayatla ilgili ifadelerdir. 6. Her iki metin de 10. simf Dil ve Anlatim dersinde islenen "Ogretici Anlanm" teknigi ile yazilrrustir, Ogretici anlatimda; bir konu hakkmda aciklama yapma, bil 28

25 gi venne, konuyu aydmlatma arnaci vardrr, Dil, gondergesel isleviyle kullamhr, Sanat yapma amaci gudulmedigi icin soz sanatlan, yan anlamh kelime ve kelime gruplan bulunmaz. 7. a. Her iki metinde de acik, anlasihr ve tutarh hukumler verilmistir, Her iki metnin turn hukurnleri buna omektir, b. Metinlerdeki acikhk ve kesinlik duzeyi, bu metinlerin ogretici metin 01 malan dolasiyrsiyla son derece iliskilidir, 8. "Kanuni vazife, kazarnlrrus hak, medeni millet, meclis, kanun, htikilmet, gazete, vekiller meclisi, esitlik, hukuk ustunlugu" ifadeleri Tanzimat'la birlikte kiiltur hayatirruza giren ifadelerdir. 9. Tanzimat Donemine ait paragraflarda kullamlan Arapca ve Farsca kokenli kelime ve kelime gruplan klasik Tiirk edebiyati metinleriyle bir parelellik gostermektedir. Fakat kullarnlan dil sadelesmis ve ciimleler kisalrmsnr, 10. Metinlerin Tl1rI1 Metinlerin Y8,,1\1' Tarihi Metinlerin BAAh Oldub Gelenek O~Metin Tanzimat Dlloemi OAretici Metin GeleneAi 11. Gazeteler, halki bilgilendirme amaci tasimasi dolayisiyla ve edebiyatmuza ragmen makale, fikra gibi turlerin yayinlandigi arac olmasi sebebiyle onemli bir isleve sahiptir. 12 a. Esitlik ifadesi metinde hamal ve biiyiik memurun kanun onunde aym sartlarda yargilanmasr ornegiyle somutlasnnlrrusnr, b. Tercuman-i Ahval Mukaddimesi'nde savunulan herhangi bir soyut bir ifade olmadigmdan bir somutlasnrmada soz konusu degildir, 13. Her iki metnin temasi da birbirinden farkh oldugu icin bir benzerlik yoktur. Farkhhk ise temalann kendisidir. 14.$inasi, ( ) Haym Ibrahim $inasi, 5 Agustos 1826'da Istanbul'da dogdu. Topcu yazbll lsl DIan bebest Mehmed Aga, 1829'da Osmsnli-Rus SavlI l siresmds vurularak olimce, annesi onu yekinlenmn destegiyte bayatta. $inasi, ilkogretimini Mahalle Stbyen Mektebi'nde ve Feyziye Okulu'nda tsmemlsdtktsn sonra Tophane Mii iriyeti Mektubf Kalemi'ne kfitip edey: olarak girdi. Burada gorevli memurlardan Ibrahim Efendi'den Arepcs ve Fersc«ogrendi. Aym kaiemde gore vli eski ed: ChateauneufDIan Reset Bey'den Frenstzce detsi sldi. Bu gorevindeki rai1 kanligl ve besens: nedeniyle, once memurluk sonra hulefalik derecesine yiikseltildi. 1849'da bilgisini ertumesi icin devlet tarafindan Ps Z9

26 ris'e gondetildi. Burada edebiyat ve dil konulanndaki 9alI malanm siirdiirdii. Oryantalist De Sacy Ailesi ile dostluk kurdu. Ernest Renan'la temsu, Lamartine'in toplenttleruu izledi. Oryantalist Pavet de Courteille'e 9alI malannda ysrdtm etti. Dilbilimci Liure ile temsu. 1851'de Societe Asiatique'e iiye secildi. l854'te Paris donii iinde bir siire Tophane Kalemi'nde 9alI ti. Daha sonra Meclis-i Maarif Oyeligi'ne atandl. Enctimen-i Denist«(ilimler akademisi) gorev yapa. Koroyucusu Sadrazam Mustafa Resit Pese'mn gorevinden eyttlmsst iizerine iiyelikten 9lkanldl. Resit Pese, l857'de yeniden sadrazam olunca,!jinasi de eski gorevine dondii. 1860'da Agah Efendi ile birlikte Terciiman-I Ahv J Gazetesi'ni 9lkardl. Devlet islerini elestirtnesi ve Sultan Abdiilaziz'e kai' I girisilen eylemin diizenleyicilerinin yanmda yer elmest nedeniyle 1863'teki Meclis-i Maarif'teki gorevine son vetildi. Gazeteyi Nsmik Kemal'e bsrskersk; 1865'te Fransaya gitti. Orada sozliik 9ahsmelerme yoneldi. Societe Asiatique Oyeligi'nden eyttldt. 1867'de lstanbul'a dondu. Kise bit siire sonra yeniden Parise gitti. Burada kalchgi iki ytl«yekm siirede, Fransa MilJj Kiitiiphanesi 'nde IITIl tlnnalar yepti. 1869'da Istanbul 'a dontince bir matbaa a9a ve eserlerinin besumyle ugr8 maya b8 lach. Kis«bir siire sonra da 13 Eyliil1871'de beyin tiimoriinden oldii.!jinasi, Bsu, ozellikle de Fmnstz kiiltiirii etkisinde eserler verdi. Olkenin, Baa ornek almarak egitim alanmda uygulanacak radikal ybmemlerle geli ebilecegini savundu. Baa hatta Prenstz aktannaci1ijpm tek 90ziim gordii. Bu ama9la yezerltgmda 90k yonlt: bir 9aba icine girdi. Gazete 9Ikarch, makale, siir ve oyun yezdi, sozluk. 9alI malan yepti. o da helk), eydmlsnlmsst gereken bir YIgm olarak goren Beticilsr gibi, degi meyi mekanik bir hadise olarak algi1ama yanli ma dii tii. Tanzimat'la besleyen Betihlesm«hareketinin onciilerinden biri olarak dil, edebiyat ve diistmce heyetitun degi mesinde etkili olmu tur. Diiz yezilsrtnds sade bir dil kullsnmistu, Dildeki yslmlesme 9abasmI, edebiyat ve tiyatro alanlanndaki eserleriyle desteklemi tir. BatI iirini tsmtme, yeni siir bi 9im1erini edebiyata sokma smeciyle Fmnstz airleri'nden terciimeler yapmi t:ir. Ba,b.ca Eserleri Tcrciime-i Manzume (Ceviri siirler, 1859)!jair Evlenmesi (Bir perdelik komedi, 1860) Miintahabat-I E 'ar (!jiirler, 1863) Durub-i Emsal-i Osmaniye (Atssozleri, 1863) Miintahabat-I Tesvit-i Efkar (Se9me makaleler, 2 cilt, 1885) 30

27 Ali Suavi Ali Suevi (dogum»:1838 Istanbul- a1iimii:1878 lstenbul) Tiirk dii iiniirii ve yezsndtr. Medrese egitimini tamam1adiktan sonra 1866'da Muhbir gazetesinde yez> 1ar yazmaya bssled). Devrin yonetimini ele tirdigi icin Kastamonu'ya siirii1dii. 1869'da oradan Avrupa'ya kayo. Londra'da Muhebir, Peris'te Ulum gazetelerini yeymledi. 1876'da yurda doniince Bssiret'te Mithat Psse'y: sed bir dille elestitdi. lssiz kaldlgl bit sued«v. Maret': tekrar tabta fikarmak icin be yiiz kadar Rumeli gafmeniyle 9Jragan Sereyi'n: bsstt. otsy yerine yetisen Be ikta MuhafIZI Hasan Pes«tarafIndan oldiiriildii. Ali Suavi, Ingiliz parlamentarizmine benzeyen bir mesrutiyet arzusunu daimi olarakdile getiriyotdu. Frenstz fiiozofianndan biiyiik oranda etkilenmisti. Peris'te kis«birsiire La Republique admda birgazete fikartml O. Bu gazetede halk topluluklanmn bit araya gelerek talepierini hiikiimete ozgiirct;., sunabilecekleri bir sistem tesvir etmisti. Digertaraftan kiasik medrese tshsiligormemi olansuavi, kimi yazarlarea muhaddis ve miictehid olarakgoriilmii tiir. Suavi, dinde reform yapmak gerektigini, hutbenin her milletin kendi dilinde okunmaslm isrsrt«savunmu tur. Suavi 'nin bu iikirleri daha sonra CemaleddinEfgani tarafindan geli tirilecektir. Nemik Kemel'in Abdiilhak Hkmid'e gonderdigi bir mektubunda, Ali Suevi hakkmda soyledigi u sozler bir heyli dii iindiiriieiidiir: "Ali Suevi hif de senin tehminin gibi bir adam degildi. Bir fehre ntimeyisine eldenmissm. Onunle iki sene arkada 1Jk ettim. a oyle bir edsmdi ki, garazkiir ve diinyada misli goriilmedik bit arlatandl. Ben her eye oyl«kolay inanmadiglm hmde, banakendini yedi-sekiz dil biliyotmus gibi gbsterdi. a kadar cehil, cehaletiyle beraber 0 kadar magrurdu. Tiirkfe iif setsrbir ey yazsa, Meme maskara olurdu. " B8er1eri Ksmus-iil-Ulum vel-maarif Ali Pa a 'mn Siyeseti Hukuk-ii -$evari Hive HanlIgl 15. ~inasi ve Ali Suavi'nin Bau'ya gidip oranm sosyal ve kulturel hayatmda bulunmalan, Batt kiiltiiriinii tammalan, gazetecelik yaprnalan, yenilik taraftan 01 malan ortak yonleridir, Buna ragmen ~inasi 'nin kiiltiirel ve toplumsal degisimi gerceklestirmeye cahsmasi, Ali Suavi 'nin ise dim reform ugraslan iki yazann farkh yonlerini gostermektedir, 31

28 3. ME'I1N 1. Ataturkcu dusuncede "agda l~ma, uygarlasma ve Banhlasma kavramlarmm ortak yonu, hepsinde de "agda ve medeni milletler seviyesine cikrnaktrr, Fakat cagdaslasip uygarlasirkcn milli kulturun korunmasi, milli unsurlann "agdaslastmlmasi esasur, Batihlasma tarnanuyla bir yasam tarzi benimsemek degil, Bati'rnn ilim ve tekniginin ahnrnastdrr, 2 Cagdaslasma Turk toplumu icin bir yasam davasi ve var olma mucadelesidir. Bunun dayandrgi temel ise rnilli kultur, bilim ve tekniktir. 3. Tanzimat Doneminden beri gerceklestirilen yenilikler "agda l~manm bilim ve teknik yonunu gostermektedir, 1. t ANLAMA YORUMLAMA. -~t ] ( yu~e~ ] Yeni KavramlanKaynagi Ball Kiiltiirii (Ronesans, Aydtnlanma Donemi) 2 Tanzimat Doneminden itibaren gazete cevresinde makale ve fikra tiirleri gelismistir, Bu ogretici tiirler ile okuyucu kitlesi bilgi alma, haberdar olma bakmundan iliski icerisindedir. 3. a. TANZlMAT DONEMl OGRETtd MBT1NLER1 1. Hurriyet, esitlik, kanun ustunlugu, bilim ve teknikle ilgili konular islenmistir, 2 Makale ve fikra gibi yeni turler kullamlnustir, 3. Arapca ve Farsca kelime ve tamlamalar kullamlmasma karsm dil sadelesmistir, 32

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA GECMIŞTEN GUNÜMUZE HABER YAZILARI Halka günlük olayları haber verme geleneğinin şimdilik Atina da başladığı sanılmaktadır. Eski Atina da, halk günün belirli saatinde,

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56 III. Selim ve Nizam-ı Cedit Yenilikçi bir padişah olan III. Selim ıslahatları planlı ve programlı bir şekilde yapmak istiyordu. Bu amaçla ileri gelen devlet adamlarından bir heyet oluşturdu. Bu heyetlerden

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM 17.02.2017 Sen Piyer Meydanı DÜNYANIN EN ZOR ŞEYLERİNDEN BİRİ, HERKESİN DÜŞÜNMEDEN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK SÖYLEMEKTİR. Emil Chartier Sen Piyer Meydanı Reform,kelime

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri:

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri: Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. KanunlaşDrma iki anlamda kullanılır: a) Genel anlamda kanunlaş'rma (Taknin): Kanun halinde kural koyma yani mevcut kuralın yazılı hukuk

Detaylı

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 3 3 102 Türk

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI 9. SINIF DENEME SINAVI FORMATI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 27 Dil ve Anlatım 15 Kitapcık Sayısı: 2 (A ve B kitapcığı ) Edebiyat 12 Cevap Anahtarı: 2 adet A ve B internetten yayınlanır 2.test Sosyal

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI (1860 1896) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI 1860'da Tercüman-ı Ahval Gazetesinin çıkmasıyla başlayan, Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

Kesinle$tirme Tarih 00/12/2014

Kesinle$tirme Tarih 00/12/2014 Karar No 2014/158 Karar Tarihi 02/12/2014 Evrak No Geli Tarihi 6K1842 25/11/2014 Tekrar Gorii^ulecek mi? H - 1 - T.C. SAUHLi BELEDIYESi MECLISKARARI Evrak Dairesi PLAN PROJE MUDURLUGU KALEMi Toplu Konut

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

ABİDİN DİNO 1913-1993

ABİDİN DİNO 1913-1993 ABİDİN DİNO 1913-1993 Abidin Dino 23 Mart 1913,İstanbul`da doğdu. Ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni. Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerindendir. 1933 yılında

Detaylı

Rönesans ın Sebepleri:

Rönesans ın Sebepleri: Yazı İçerik Rönesans'ın Sebepleri Rönesans'ın Sonuçları İtalya'da Rönesans Fransa'da Rönesans Rönesans Nedir RÖNESANS 15. ve 16 yy larda Avrupa da bilmi2edebiyat ve sanat alanında yeniliklerin meydana

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

yazuica Biied Adma Sahibi ve Sorumlu Yazl isleri Mildilril Hekim Kihc Yaym Tilril Yerel Siireli Yaym

yazuica Biied Adma Sahibi ve Sorumlu Yazl isleri Mildilril Hekim Kihc Yaym Tilril Yerel Siireli Yaym yazuice I Bogazi~i Universitesi Edebiyat Kuliibii yazuica 04-05 Biied Adma Sahibi ve Sorumlu Yazl isleri Mildilril Hekim Kihc Yaym Tilril Yerel Siireli Yaym Teknik Sorumlular Bayram Tirak, Hakan Karhdag,

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR - MESLEKİ ALMANCA: ARKEOLOJİ OTOMOTİV VE MAKİNE TIP - MESLEKİ RUSÇA: DIŞ TİCARET - YDS

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

A- askeri Alanda : B- Hükümet ve Yönetim Alanında : II.MAHMUT DÖNEMİ ( )

A- askeri Alanda : B- Hükümet ve Yönetim Alanında : II.MAHMUT DÖNEMİ ( ) II.MAHMUT DÖNEMİ ( 1808-1839 ) A- askeri Alanda : Alemdar Mustafa Paşa tarafından " Sekban-ı Cedit" adında askeri ocak kuruldu.ancak yeniçerilerin isyanı sonucu bu askeri ocak kaldırıldı. Yeniçerilerden

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 HALDUN TANER -rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 I Kapak Düzeni: Dr. Ahmet SINAV ISBN 975-17-0262-3 Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI SORU-1) Gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir? Yazınız.(10 Puan)

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

I.Dьnya Savaюэ nda, savaюэn uzamasэna ve Эngilizlerin Orta Doрu projelerinin aksamasэna sebep olan cephe aюaрэdakilerden hangisidir?

I.Dьnya Savaюэ nda, savaюэn uzamasэna ve Эngilizlerin Orta Doрu projelerinin aksamasэna sebep olan cephe aюaрэdakilerden hangisidir? 1 ) Siyaset ve yцnetim bilimleri aзэsэndan her toplum yцnetenler ve yцnetilenler olarak tasnife tabi tutulabilir. Buna gцre Osmanlэ Devletinde yцnetenler sэnэfэna ne ad verilirdi? Askerо Molla Reaya Mьderris

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHNESÝ 7. SINIF DENEME SINVI / 12. SYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Renk sözcüðü, öncül cümleye neþe, mutluluk anlamlarýný katmaktadýr. Bu nedenle sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr. Yanýt

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı