TURKIYE1DE TASARIM TARIHI VE SOYLEMI SUNUMLAR TURKIYE TASARIM TARIHI TOPLULUGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKIYE1DE TASARIM TARIHI VE SOYLEMI SUNUMLAR 1 ... TURKIYE TASARIM TARIHI TOPLULUGU"

Transkript

1 TURKIYE1DE TASARIM TARIHI VE SOYLEMI SUNUMLAR 1... TURKIYE TASARIM TARIHI TOPLULUGU

2 i9indekiler ONSOZ Sempozyumun Du~undurdukleri GO/sOm Baydar A91L1~ KONU~MALARI 5 GO/sOm Baydar, Tevfik Ba/c/Og/u I.OTURUM Cumhuriyet Donemi Mimarllk Tarihi Yazlml Uzerine Du~unceler 8 E/van A/tan Ergut Dekorasyondan ic; Mimarllga 19 Me/tern GOre/ Kisa Tarihinden Gorsel Ornekler E~liginde Turk Grafik Tasanml Uzerine Du~unceler 27 Emre Becer T ARTI~MALAR 39 II. OTURUM Turk Tasanm Kimligi Uzerine Du~unceler Se9i1 $atlr I. Tasanmclnln Uluslararasl Moda Yolculugundaki Oykusu.. '. Oz/em SOer TARTI~MALAR Turkiye Tasanm Tarihi Toplulugu 2004 Yllinda izmir Ekonomi Universitesi Guzel Sanatlar ve Tasanm Fakultesi Dekanl Prof. Dr. Tevfik Balcloglu onderliginde kurulmu~ olup izmir Ekonomi Universitesi Tasanm Ara~tlrma Merkezi (EKOTAM) bunyesinde c;all~malannl surdurmektedir.

3 Turkiye'de tasanm tarihi henuz akademik ortamlnl olu~turma a~amaslnda. Tasanm soyleminin ogelerinin tartl~llab i ldigi, bu soylemin tarihsel boyutlannln a~lmlanab il dig i alanlar olduk~a slnlrll. Turkiye Tasanm Tarihi Toplulugu (4T) Turkiye'de tasanm tarihi uzerine ~all~an ki~iler i bir araya getirmek, ortak projeler geli~tirmek, ~all~ma alanlan belirlemek ve ara~tlrma ve yayin yapmak gibi ama~lar dogrultusunda izmir Ekonomi Universitesi bunyesinde olu~turdugumuz bir topluluk. Zaman i~inde tasanm tarihi ile ilgilenen farkll disiplinlere ve uluslararasl katkllara da a~ l larak tasanm soyleminde bir tartl~ma platformu olu~turmak amaclndaylz. ONSOZ SEMPOZYUMUN DO~ONDORDOKLERi Glilsum Baydar* Prof. Dr. GOlsOm Baydar izmir Ekonomi Universitesi Mimarlik BoIOmO Bu baglamdaki ilk toplantlmlzl 12 MaYls 2006 Cuma gunu izmir Ekonomi Universitesi'nde duzenledik. Toplantl sabahl bir araya gelip olasl etkinliklerimizi tartl~tlk, ogleden sonra ise farkll tasanm alanlanndan birer uzmanln yer aldlgl "Turkiye'de Tasanm Tarihi ve Soylemi" konulu bir sempozyum ger~ekle~tirdik. ilk toplantl i~in boylesine iddiall dentm ~~---~ bir ba~ligln uretecegi tartl~malar r t, "a'\!~!;'?~9~7~ f. sonraki toplantllar i~in de bir refera1!~~!. r:::._ : :::'; '. :: ~ :; ~ noktasl olabilecegini du~unduk. ". +~ r:::. ;:,.:_---{ platformda tasanm konusunda s ~~'")- ; her tumcenin tasanm tarihine i ~ I n; '; ' '" ; ' ~! - -j eklemlenecegi fikriyle, oncelikle t;(j ',:a.. :(li,,,,r i.1il1.!jilj soylemin ve bu tarihin niteligini ti rt'~mak i T1?J: ' istedik. Tam da bu nedenle sun ~ ~larda I~' _.= ~"! duru~sal bir butunluk ve tutarllllkj I &~ j aramad.k. Ama, birbirimizi tan njak, hangi: I:. _..-.! temelde ortak ya da farkllla~an ~ oylemler I.:..~1-~ geli~tirebilecegimiz i gormekti. 1 L ; I. ~_ r.~~.! I 1:= '-i

4 Mimarllk, i9 mimarllk, endostriyel tasanm, grafik ve moda tasanml alanlarmdan be~ sunu~un yer aldlgl sempozyumun do~ondordogo temel konulardan birisi tasanm tarihi ve soylemlerinin kurulu~ bi9imleri. Bu yaymda okuyacagmlz sunu~lar tasanm tarihinin olasl farkll ele alml~ bi9imlerinden kapsamll bir yelpaze sergilediler. Bu farkllilkiann iki onemli kaynagmdan soz etmek momkon. Birincisi, herhangi bir alanm tarihini yazarken 0 alanm igeriginden goreli olarak baglmslz bir bakl~ a91smln ve tarih anlayi~mm 90gu kez kendini a91k9a ifade etmeyen varllgmm ka9mllmazllgl. Herhangi bir tarihsel anlatl ancak boyle bir duru~tan Oretilebiliyor 90nkO. Tarihi hep bugonden ge9mi~e bakarak yazdlglmlzm farkmdaysak ve tarihten malzeme segen gozon masumiyetini savunmaktan 90ktan vazge9tiysek, hi9bir tarih yazlmmm yorumdan baglmslz olmadlgml da biliyoruz. Herhangi bir disiplinde tarihsel bir anlatlyi kurgularken hangi malzemenin se9ildigi ve ona nasll baklldlgmm farkmdallgl onemli. Bu baglamda postkolonyal, feminist, psikoanalitik ya da yapisalclilk sonrasl 90z0mlemelerin tarih yazlmlanna getirdigi temel degi~iklikler azlmsanmayacak dozeyde tartl~llmakta. Tarihe bakl~ a91smdaki farkllilklar tasanm tarihi baglammda do~onoiorse ornegin tasanm alanlannda slk gondeme gelen "ulusal kimlik" temasml i~leyen bir politik tarih yazllabilecegi gibi bir mimarllk, i9 mimarllk, endostri tasanml, grafik ya da moda tasanml tarihi de yazllabilir. Burada kritik olan, tarih9inin hi9bir zaman ele~tirellikten uzak tutmamasl gereken ideolojik konumu. DolaYlslyla ulusal kimlik temasmdan yola 91kan bir tarih anlatlsl, ulus kavramml yeniden yorumlayan gonomozun ele~tirel kuramlannca temelinden yapl sokomone ugrati!dlgml goz ardl etmedigi ol90de yeni bir soylem Oretme olaslllgma kavu~ur. Aksi takdirde yerli I yabancl, TOrk I Batlll, bizim I bizim olmayan gibi ylpratllml~ ikilemlerin yeniden Oretiminden kurtulmasl zorla~lr. Tarih yazlmmm 90gul niteligi baglammda, tasanm tarihlerinin herhangi birisi soz konusu alanda isim yapml~ tasanmcllann biyografik tarihi olarak da gorolebilir. Birinci bakl~ a91s1 tasanml koltorel/ideolojik alanm ta~iylclsl olarak gorop yargllarken, ikincisi tasanmcmm ozgon Oretimi olarak goror. Boyle bir tarihi Oretirken de disiplinlerin kendi kanon'lannl nasi! Orettigine, kendi kahramanlannl nasll yarattlgma dair ele~tirel bir konumun gerekliligini unutmamak gerek. A~agldaki sunu~larda orneklerinin izlenecegi gibi bakl~ a911annl 90galtmak momkon. Tasanm tarihlerini yazarken gonomozon ele~tirel tarih kuramlarmm farkmdallgml koruyup, hangi duru~un nasi! sonu91ar dogurdugunun bilincinde olmamlz gerektigi do~oncesindeyim. Tasanm tarihlerinin yazlll~mdaki ikinci tor farkllilk ise tasanm disiplinlerini biribirilerinden aylrdeden i9kin ozelliklerden kaynaklaniy0r. Nesnelerinin farkllllgi yanlslra, her tasanm alanl i9in, i9inde ye~erdigi koltorel ve sosyal 2

5 cografyanm farkli derecelerde de olsa belirleyiciligi soz konusu. Kimisinin tarihi 90k daha gerilere giderken (ornegin mimarlik), kimisininki 90k daha yeni (ornegin moda tasanml). Burada eski ya da yeni derken soz konusu alana dair uretimden degil, bu alanm bir akademik disiplin olarak kurulu~undan soz ediyorum. brnegin i9 mimarlik disiplini smlrlannl kendisinden 90k once kurulmu~ olan mimarliga kar~1 korumak kayglslyla kurumla~lrken, moda alanmda benzer torde bir kaygl gorulmuyor. bte yandan Turkiye'deki mimarlann meslek odalannm tarihsel kayglsl meslegin smlrlannl belirlemekten 90k, Cumhuriyet doneminin kultorei alanda temelini olu~turan uluslararasllik / ulusalilk ikilemi. Bu kaygl meslek pratigi alanmda yerli mimarlann yabanci mimarlara kar~lt duru~lanyla ifadesini buluyor. Bu tor ornekleri de 90galtmak olas!. Disiplinlerin kendi ozgul niteliklerine dair boyle farkliliklar tam da bunlann kendilerini yeniden sorgulayabilecekleri ve dolaylslyla kendi soylemlerini ele~tirel bi9imlerde tazeleyebilecekleri alan Ian belirliyor. brnegin tarih yazlml gelenegi olduk9a eskiye dayanan mimarlik alanl diger tasanm alanlannm tarihlerinden beslendiginde ne tor a91limlar kazanlr? Ya da diger disiplinlerden 9arpici bi9imde farkli olarak 'star' sistemine dayali olmayan bir soylem ureten i9 mimarlik alanmdan alinabilecek dersler neler olabilir? Buradaki ilgin9 soru 'neden i9 mimarlik star'lannl Qretmiyor?' degil ( ki bunun yanltlannl vermek 90k da zor olmasa gerek), 'star sistemi bir disiplinin kurulu~ ve yeniden uretili~inde nasll bir i~lev goruyor?' sorusu. bte yandan moda tasanml ile kurulabilecek diyaloglar, tasanm disiplinlerinin pazar mekanizmalanyla eklemleni~ bi9imlerindeki ilgin9 tarihsel farkillikian gundeme getirebilir. Sonu9 olarak tasanmdisiplinlerininaraslndaki ozgul farklann tartl~llmasmdan her alan i9in uretken a91limlar 91kacagl ku~kusuz. 4T'nin ilk sempozyumu boyle 90k disiplinli bir biraradallgm getirebilecegi olasl a9:limlan gostermesi a91smdan uretken ve doyurucu oldu. Bundan sonra du~undugumuz etkinlikler arasmda her akademik donemde benzer bir sempozyum duzenlemek, sempozyum sunu~lannl elinizde ilkini saylsml tuttugunuz bir yaym dizisiyle uyelere ula~tlrmak, olu~turulacak bir web sitesi araclliglyia uyeler arasmdaki ileti~jmi surekli kllmak gibi projeler yer allyor. 4T smlrlan sabitlenmi~ bir kurum degil bir platform, bir ag olma amacmda. Ona katllanlar olduk9a var oiacak, beslenecek ve etkinliklerini surdurecek. Bir sonraki bulu~maya kadar... 3

6 NOT: A~agldak i bildiriler yazarlannm teslim ettigi formatta aynen basllml~ olup, tart l ~malar ve Ozlem Suer'in konu~malan bant c;bzumlerinden aktanlml~tl r. 4

7 Glilsum 8aydar: Turkiye Tasanm Tarihi Toplulugu burada kuruldu ama boyutlan Ekonomi Universitesi ile slnlrll kalmayan bir topluluk. En buyuk ozelligi disiplinler arasl bir yaplda olmasl. Yani tasanm alan Ina giren tum disiplinleri toplamak amaclndaylz. Bunlann ortak ge li~tirdikleri bir tarih dili, tarih soylemi, disiplini yoktu ~ im diye kadar. Tasanm Tarihi diye bir iki dergi <;:Iklyor, arada bi r konu~malar oluyor, farkll tasanm disiplinlerinin tarihleri kopuk kopuk farkll yerlerde yazlliyordu. Bu disiplinler araslnda, dilsel bir all~veri~ yapabilmek, akademik bir ortam l birlikte pay la~m ak, bu amaci sadece farkll tasanm departmanlannl aynl fakultede toplayarak degil ba~ka etkinliklerle de besleyerek ger<;:ekle~tirmek istedik. A91L1$ KONU$MALARI $ imdi ben size klsaca buradaki konu~macilanmlzl tanltaylm, soma size universite baglamlnda bu toplulugun yaplsl ile ilgili bir ka<;: a<;:lklama yapmak uzere Dekan'lmlzl davet edecegim. Farkll disiplinleri birarada toplamak istiyoruz dedik. Bunun i<;:in bugun be~ farkll disiplinden, be ~ farkll alandan, be~ farkll konu~maclmlz var, kendi alanlannln soylem lerini bizimle payla~ aca k olan. ilk konu~maclmlz Elvan Ergut. Elvan benim ODTU'den arkada~lm, meslekta~lm aynl zamanda. Mimarllk alanlnda kendisi. Sunacagl konu~ma Cumhuriyet Donem i Mimarllk Tarihi Yazlml. Onun yan lnda Emre Becer oturuyor, Emre Becer, Bilkent' te klsa sure meslekta~lik yaptlglmlz bir 5

8 akademisyen, u anda Marmara Universitesi'nde. Onun konu masl Kisa Tari-hinden Bazi Ornekler 1 lgmda Turk Grafik Tasanml Uzerine Du unceler ba ligml ta lyor. Meltem Gurel yine birlikte e;all ml oldugumuz Bilkent'te ie; Mimarllk alanmdan bir arkada lmlz, meslekta lmlz. Bugunku konu masl ie; mimarllk konusunda. Turkiye'de ie; Mimarllgm Egitim ve Meslek Kurulu lan Ae;lsmdan Tarihi'ni anlatacak bize. Ozlem Suer, moda tasanmcisi. Burada moda alanmdakiler onu e;ok iyi tanlyorlar. Aramlza Mimar Sinan Universitesi'nden katillyor, konu masmm ba ligl Tasanmcmm Uluslararasl Moda Yolculugundaki Oykusu. See;il $atlr, istanbul Teknik Universitesi Endustri Urunleri Tasanml Bolumu'nden geliyor. Bizimle Turk Tasanm Kimligi Uzerine du uncelerini payla acak bugun. Programlmlz oyle: Dekanlmlzm konu masl ardmdan bir e;ay aramlz var. Ondan soma ue; konu manm arkasmdan bu u<; konu mayi i<;eren klsa bir tartl ma yapmak istiyoruz. Somaki iki konu manm ardmdan bir e;ay aramlz daha olacak, ondan soma genel bir tartl ma yapacaglz. $imdi Dekanlmlz Tevfik Balcloglu'nu davet etmek istiyorum. Tevfik Balcloglu: Gulsum Hanlm'ln soylediklerine benim pek fazla ilave edecek bir eyim yok ama her eyden once bu e;all maya katlldlgmlz ie;in sizlere <;ok te ekkur ederim. Biliyorum ki tasanm tarihi e;all malan sizlerin ve sizler gibi gene; akademisyenlerin, ara tlrmacllann katklslyla geli ecektir. Bu baglamda biz bu sabah davetli konu macllann da katlldlgl bir toplantl yaptlk ve 0 toplantlda Turkiye Tasanm Tarihi Toplulugu'nu nasll geli tirebiliriz, bundan soma neler yapabiliriz diye konu tuk. 4T herhangi bir formal yaplsl olmayan, tasanmla ilgili olup bu grupta yer almak isteyen herkesin katllabilecegi, bu <;er<;evede projesini yurutmek isteyen herkesin allp yurutebildigi bir yaplya sahip. Onun i<;in eger siz de bu grubun <;all malanndan haberdar olmak, bir ekilde katllmak, yer almak isterseniz lutten adresinizi Dilek Himam arkada lmlza blrakm. ileride bir web sitesi kurup bir tartl ma platformu yaratmak istiyoruz. Amaclmlz degi ik disiplinler altmda yurutolen <;all malan ortak bir plattormda toparlaylp,turkiye Tasanm Tarihi e;all malan yurutmek. Her hangi bir on yargl, degi tirilemez prensipler, altjndan kalkllamlyacak artlar yok. Hedefimiz, oncelikle bir diyalogla ba lamak daha soma ortak projelere yonelip onemli buldugumuz konulann ustone giderek bu alanda disipline katklda bulunmak diye ozetlenebilir. Gulsum Baydar: Burada ger<;ek bir tartl ma ortaml olu turmak istedik. Onun i<;in tartl ma slraslnda sorulannlzl hie; esirgemeyin. Ozellikle ogrenci arkada lanmlza soylemek istiyorum, (burada 1. smlf ogrencilerimizi goruyorum yogunlukla). Burada soylenen eylerin hepsi size 6

9 tanldlk, kolay anla~llabilir gelmeyebilir. U.itfen sablrh olun, dinleyin, neyi bilmediginizi bilmek bile bence sizin ic;:in c;:ok onemli ~u a~amada. Farkh tasanm alanlannda neler yaplldlglna dair bir fikir alln, not tutun, soru sorun, soru sormaktan c;:ekinmeyin, siz de bunun bir parc;:aslslnlz bunu unutmayin. Katlldlglnlz ic;:in burada bulunan herkese c;:ok te~ekkor ediyorum. 7

10 Cumhuriyet doneminde uretilen mimarligtn hangi hakim bakl~ a911an ve soylemlerle anla~lldlgl ve tarihinin nasll yazlldlgl uzerine bazi du~uncelerimi sizlerle payla~maya 9ali~acaglm.* Amaclm Cumhuriyet donemi mimarll9lntn ya da Cumhuriyet donemi mimarlik tarihyazlmtntn tarihini ozetlemek degil. Cumhuriyet donemi mimarligtntn gunumuzde genel olarak nasll yorumlandlgtnl anlatmayi hedefliyorum. Mimarlik mesleginin en onemli ileti~im ortamlanndan olan Mimarlar Odasl taraftndan yaytnlanan MiMARLIK dergisinin 2003 ylltnda gergekle~tirdigi bir soru~turmayla, bu soru~turmantn tanltlm metniyle ba~lamak istiyorum: I. OTURUM CUMHURivET OONEMi MiMARLIK TARiHi V AZIMI OZERiNE OO~ONCELER Elvan Altan Ergut* MiMARLIK dergisinde Turkiye'nin onde gelen 9agda~ mimarlik eserlerini belgeleyen bir dosyaya ba~llyoruz. Mimarlik urunleri, tek yapl olgeginden, yapl grubu ve yerle~kelerine kadar farkllla~an yapllan kapsayabilir; bunlar Turk Yrd. Do<;:. Elvan Altan Ergut ODTU Mimarhk Fakultesi Bu sunu!?ta a!?ag ldaki yaylnlardan yararlanllml!?tlr: Elvan Altan Ergut, "Mimarllk Tarihyazlml Ozerine Du!?unceler: TUrkiye <;:agda!? Mimarhglnln Onde Gelen 20 Eseri", Mimarflk, Agustos Elvan Altan Ergut ve Belgin Turan Ozkaya, "The Chamber of Architects Presents/Evaluates Architecture in Turkey: The National Architecture Exhibition and Awards", Architecture in Turkey around 2000: Issues in Discourse and Practice, Tansel Korkmaz (ed.), Mimarlar Odasl YaYlnlarr, Ankara, Elvan Altan Ergut, "OnsQz", Cumhuriyet'in Zamanlanl Mekanlanlinsanlan, Elvan Altan Ergut (ed.), Mimarhk Tarihi LisansustU Programl Doktora Ara!?tlrmalarr Sempozyumu II, ODTO Mimarllk Fakultesi (basllacak). 8

11 mimarlann OrOnleri olabilecegi gibi, yabanci mimarlar tarafmdan yapllml~ da olabilir. OosyaYI, a~agldaki soruya vereceginiz yanltlar ile buna ili~kin klsa degerlendirmeleriniz olu~turacak. Soru ~6yle: Sizce, arasmdaki 80 Yillik d6nemde gergekle~en, TOrkiye 9agda~ mimarliglnm 6nde gelen 20 eseri hangileridir? "Mimarlik Ge9mi~ini Oegerlendiriyor" ba~likli bu soru~turmaya, akademisyen ve. uyguiamaci mimarlardan, mimarlik 6grencilerinden ve disiplinin egitim, 6rgOtienme ve yaym organlanndaki temsilcilerinden gelen yanltlarla bir 'yapllar slralamasl' olu~tu: Resim 1. TOrkiye <;agda~ Mimarllglnln bnde Gelen 20 Eseri (Mimarllk, Agustos 2003) 1. Turk Tarih Kurumu, Ankara, 1967 (Turgut Cansever-Ertur Yener) 2. OOTU KampOsO, Ankara, (Behruz-Altug <;inici) 3. Sergievi, Ankara, 1934 ( ~evki Balmumcu) 4. Zeyrek Sosyal Sigortalar Kurumu, istanbul, 1970 (Sedad Hakkl Eidem) 5. Milli ReasOrans, istanbul, 1987 (~andor Sevin9 Hadi) 6. Ankara Gan, 1937 (~ekip Akalm) 7. Anlt Kabir, Ankara, 1943 (Emin Onat Orhan Arda) 8. Ankara Universitesi Oil ve Tarih Cografya FakOltesi, 1937 (Bruno Taut) 9. Meclis Camii, Meydan ve ibadet Kitaplik Kompleksi, 1987 (Behruz-Can <;inici) 10. Hilton Oteli, istanbul, 1954 (SOM Sedad Hakkl Eidem) 11. OOTU Mimarlik FakOltesi, 1963 (Behruz-Altug <;inici) 12. Florya Cumhurba~kanllgl Deniz K6~kO, istanbul, 1936 (Seyfi Arkan) 13. i~ Bankasl Genel MOdOrlOk Binasl BOOK, Ankara, 1976 (Ayhan B6ke-Yllmaz Sargm) 14. TOrk Oil Kurumu, Ankara, 1978 (Cengiz Bekta~) 15. iller Bankasl, Ankara, 1937 (Seyfi Arkan) 16. Istanbul Universitesi Fen-Edebiyat FakOltesi, 1944 (Sedad Hakkl Eldem-Emin Onat) 17. Emek i~hanl, Ankara, 1959 (Enver Tokay-ilhan Tayman) 18. BOyOkada Anadolu KuIObO, istanbul, 1959 (Abdurrahman Hancl-Turgut Cansever) 9

12 19. Demir Tatil Kayu, Bodrum, 1983 (Turgut Cansever) 20. AtatOrk KultOr Merkezi, istanbul, 1966 (Hayati Tabanlloglu) Aslmda soru~turmaya katilim <;:ok az oldugu i<;:in bu listenin etkin bir temsil gucunun olmadlgml saylemeliyim. Ornegin ilk slrayi alan yapl 41, ikinci yapl 27 ve u<;:uncu yapl 21 oy alml~. Vine de, mimarllk meslek argutonun dergisinde yaymlanlp uzerine a<;:lklama ve yorum yazllan yazllml~ olan bu listenin mimarlann tercihlerinin " kurumsalla~masl " anlamma geldigini ve bu yuzden bir<;:ok yanden uzerinde du~unmeye deger oldugunu kabul etmeliyiz. Bu yuzden, Cumhuriyet danemi mimarllk tarihi yazlml uzerine du~unmeye, spekulasyon yaplyor olma tehlikesini gaze alarak, olu~an bu listeyi arnekleyerek, listede yer alan eserlerin bazl azellikleri uzerinde durarak ba~layacaglm. Oncelikle, MiMARLIK dergisinin soru~turmasl sonucu elde edilen 20 eserlik bu liste, Turkiye'de gunumuzde mimarllk denilence hala <;:ogunlukla tek yapl al<;:eginin anla~lldlgml gasteriyor. Soru~turma metninde, urunlerin tek yapl al<;:eginden, yapl grubu ve yerle~kelerine kadar farklila~an yapllan kapsayabilecegi azellikle vurgulandlgl halde, ancak iki yapl grubu - ODTU Kampusu (Behruz ve Altug <;inici, ) ve Demir Tatil Kayu listeye girebilmi~ler. Se<;:ilen urunlerin <;:ogunlugunun bir diger ortak azelligi de, kamu yapllan olmalan. Demir Tatil Kayu yine tek konut arnegi olarak listede; ancak yuzyllm karakteristik arayi~lannl ve <;:azumlerini temsil edecek bir<;:ok toplu konut ya da tek ev arnegi listeye girememi~. Benzer ~ekilde, endustri yapllan gibi danemin karakteristik yapl Wrlerinden bir klsmmm listede yer almadlgml, dolaylslyla listenin bina tipolojisi olarak smlrll kaldlgml garuyoruz. Listede yer alan eserlerin mimarlan incelendiginde ise, gerek akademik ara~tlrmalarda mimarllk anlayi~lan incelenmi~ ve okullarda <;:agda~ mimarllk derslerinde agretilmi~, gerekse yan~ma, adul vb. yollarla adlan kamuya duyurulmu~ olan, gunumuzde mimarllk alanmda tanmml mimarlann <;:ogunlukta oldugunu garuyoruz. U<;:er yapl ile listede adl en <;:ok ge<;:en ilk u<;: mimar Sedad Hakkl Eidem, Turgut Cansever ve Behruz <;inici. Bu u<;: mimann da Mimarlar Odasl tarafmdan veri len Ulusal Mimarllk Odulleri kapsammda Buyuk Odulu alml~ mimarlar olmalan tesaduf degil tabii ki. 1 Anonim mimarllk urunleri bu listede yer almadlgl gibi, eseri se<;:ilen ki~iler arasmda kadm mimarlann saylsln1n da yok denecek kadar az olmasl da uzerinde azellikle durulmasl gereken diger bir nokta olarak ane <;:lkiyor. ilk 20 eser olarak slralanan yapllann mimarlan i9inde sadece iki kadln mimar var ve bu iki mimar da tek 1 Buyuk Odul siraslyia (1988) Sedad Hakkl Eidem, (1990) Turgut Cansever, (1992) $evki Vanll, (1994) Dogan Tekeli-Sami Sisa, (1996) Abdurrahman Hanel, (1998) Nezih Eidem, (2000) MaruI Onal, (2002) Ularil izgi, (2002) Behruz yinici ve (2006) Hamdi $ensoy'a verilmi~tir. 10

13 ba lanna degil, projelerin ortak muellifleri olarak yer allyorlar. Listenin bahsettigim bu ozellikleri Cumhuriyet donemi mimarllk tarihinin ozellikle kamu ic;in uretilmi "onemli" tek yapllar ve bu yapllan tasarlayan "onemli" mimarlar uzerinden yazilmakta oldugunu ornekliyor. Bu yazlm anlayi 1 aslmda batlda da yuzlerce Ylldlr sanatm ve mimarllgm tarihi yazlllrken izlenmi olan tarih yazlml anlayi ml takip ediyor. Gunumuzde artlk yaygm olarak dl laylcl oldugu ic;in ele tirilen bu anlayi m Turkiye ornegi ic;in de ele tirisini yapmak mumkun ve gerekli. Burada ornekledigim ve benzeri listelerin bize onemle hatlrlatmasl gereken konu, egitim kurumlannda verilen derslerde, akademik c;all malarda, yaymlarda ya da odul benzeri etkinliklerde one C;lkan ve mimarllk soylemiyle yerle en 'me rula ml / kabul gormu (kanon ic;ine a l mm l ~) yapllar grubu'nun smlrlannm yorumlanmasl ve sorgulanmasl gerekliligidir. 'Turkiye c;agda mimarllgmm onde gelen 20 eseri' vb. ekilde sunuldugunda nesnellik iddiasl ta lyan tum 'iiste'ler tartl ilmalldlr. Bu tor bir ele tirel bakl ac;lsl ic;in, tarih yazlllrken neyin, neden ve nasll kapsandlgml ve dl landlgml anlamaya c;all mak, dolaylslyla "sec;ilenler"in sec;ilmelerinin ardmda yatan yakla lmlan ve soylemleri anlamaya c;all mak gereklidir. Soru turmadaki soruyu tekrar hatlrlarsak, " arasmdaki 80 yillik donemde gerc;ekle en, Turkiye c;agda mimarllgmm onde gelen 20 eseri"nin arandlgml, boylece Cumhuriyet'in ba langlcmdan bugune tum donemin "c;agda " olarak yorumlanmaslyla ba goruyoruz. 80 Yllilk donemin mimarllk urunlerinin "tarihselligi"nin yok edilerek e itlendigi bu yakla lmda beklenen "c;agda "ligm tanlml ise sec;ilen eserlerin donemsel bir dokumu yaplldlgmda anla llabiliyor: Donemsel olarak inceledigimizde, listenin belirtilen 80 yillik donemi tam olarak e itlikc;i bir ekilde temsil etmedigini, belirli donemlerin urunlerine digerlerine gore daha fazla yer verildigini, bic;emsel sec;imlerin "modernist" uygulamalardan yana oldugunu goruyoruz: Listenin saylsal bir dokumunu yaplldlgmda, 20 yapldan be inin erken Cumhuriyet doneminin 1930'larda hakim olan 'modernist' yakla lml ile uretildigi, ikinci Dunya Sava 1 sonrasl donemin degi ken ve c;ogulcu modernlik yakla lmlannm da listede etkin bir ekilde yerlerini aldlgl goruluyor. Osmanll'nm son doneminde oldugu gibi Cumhuriyet'in ilk Yillannda da uygulanan ve 'Birinci Milli Mimarllk' diye adlandlnlan uslqbun urunleri ise liste dl mda kalml lar. Benzer ekilde, 1940'larda uygulanan 'ikinci Milli Mimarllk' diye isimlendirilen uslup da listede fazla temsilci bulamaml ; 1980 sonrasmm bic;imci-sec;meci yakla lmlannm urunleri de listeye girememi. Soru turma sonuc;lannda "modernist" yakla lm one C;lklyor diyebiliriz. Bu yakla lml, benzer ekilde, Oda'nm verdigi odullerde de gorebiliyoruz. "Ulusal Mimarllk Odulleri"nin verilmeye ba landlgl 1988 Yllinda mimarllk ortammda "modern" du uncenin ele tirisinin ve dolaylslyla 11

14 "postmodern" du~lmcenin gundeme gelmi~ olmasma ragmen, sec;ici kurulun ozellikle ilk donemlerde "juri degerlendirme kriterlerinde ve sec;iminde modernist bir yakla~lm ortaya koydugu" vurgulanmaktadlr. 2 Son donem odullerinin sec;ici kurullan tarafmdan one C;lkanlan "kendi gibi olmak" olc;utjj 2004 yllmm juri uyesi Abdi Guzer tarafmdan "c;agmm, yerinin ve kendi varolma zemininin farkmda olmak" ~eklinde ac;lklanlyor; '''uslup' bazma indirgenmi~ modern gosterim" degil, "surdurulebilir, yenilenmeye ac;lk bir modernist ideoloji" olarak tanlmlanlyor. 3 Oda'nln soru~turmasl sonucunda olu~an listede oldugu gibi Mimarllk Odulleri'nde de one C;lkan "modernlik" vurgusu ve "ic;erikte modernlik arayi~i "4, Cumhuriyet doneminde Turkiye'de olu~an yaplli c;evrenin yorumlanmasmda, modernle~me / c;agda~la~ma projesinin bir referans olarak kabul gordugunu gosteriyor. "ilk 20 eser" listesinde ba~kent Ankara'nm mimarllk uretiminin 12 yaplyla temsil edilmesi de, Cumhuriyet'in modernle~me / c;agda~la~ma projesine veri len onemle ili~kili olmall ornegin. Benzer bir diger ornek olarak, ODTU Mimarllk Fakultesi Ar~ivi'nde okulun 50 senelik tarihi boyunca akademisyenlerin katkllanyla derlenen Cumhuriyet donemi Turkiye mimarllgl belgelerinden de bahsedebilirim: Ar~ivin yanya yakml (% 41) Ankara yapllanndan olu~uyor. Ar~ivde % 26 oranmda istanbul, % 19 oranmda da izmir yapllannln yer almasl da, Turkiye'de mimarllk incelemelerinde cografi olarak merkez-c;evre alglsmm guc;lu oldugunu, modernle~en kentlerin mimarllk uretiminin daha kolayca tanmdlgml gosteriyor. (Resim 2) 2 Merih Karaaslan, "I. Ulusal Mimarltk Sergisi ve OdOlieri Ozerine", Mimarllk, 1988, 4. 3 Bu tanlm, IX. Ulusal Mimarllk Sergisi ve OdOlleri'nin ardlndan Arkitera.com sitesinde 2004 yllmda gergekle~en "Arkitera Forum>Diyalog 2004 Aydan Balamir - Ziya Tanah - Abdi GOzer" diyalogunda Abdi GOzer taraflndan yapllml~tlr. Bkz: diyalog2004iulusalmimodul laril index.htm Aydan Balamir de, sonraki Yillarda "geg modern" ve "post modern" paleueri igine yerle~eb i lecek orneklere giderek ISlnllml~ oldugunu, 1990'Iann son una dogru da programln "minimalist donemi" oldugunu" soyloyor. Aydan Balamir, "Simgesel Mimarhk OdOlierine TOrkiye'den Bir Ornek: Ulusal Mimarhk Sergisi ve OdOlleri", XXI Tasarlm KDltUrD Dergisi, 2000, 5, ss A.Cengizkan, 'Dosya: Soru~turma Mimarllk Ge gmi~ini Degerlendiriyor', Mimarllk, 2003,

15 Building distributioo with respect to cities; 240Ani<ara (%41) -Ispana 153lstarilt1 (%26) ElaDI Ilmi (oii'er.%33) Ka""; T<abzoo v""' 19iznw Aydn "'"'I'a EmNn '0 "'" 9 ""'" 8 Adana """ """"'" Amasya 7 EshjeIw <;rill 7 ZDf9'I!ak Ist Ka., ""'" Ka>ya SNas, - SilOp ,..., Tob1, s.n NA Building distrubition with respect to decades; (Noce; App. 120 (%20) oilhe buildings are dated NA and the decades!hey beiong are estnlaled\ 187(H920: "io8 192().1930: %12 193().1940: t : % : %8 1961).1970: % : % : %7 '990- "" Resim 3. 'Cumhuriyet Donemi TOrkiye M.imarltgl' Belgeleri Yapl-Yaplm Tarihi ili~kisi. (ODTU Mimarllk FakOltesi Ar~ ivi) Resim 2. 'Cumhuriyet Donemi TOrkiye Mimarllg l' Belgeleri Yapl-$ehir ili~kisi. (ODTU Mimarltk FakOltesi Ar~ ivi) Erken Cumhuriyet doneminin yapllannm listede oldukga fazla saylda yer aimasl gibi, ODTU Ar~ivi ' ndeki yirminci yuzyl1 Turkiye mimarllgl orneklerinin yakla~lk ugte birinin (%36) arasl uretilmi~ mimarllk eserlerinden olu~masl da, yine Cumhuriyet'in kurulu~unun ba~lattlgl modernle~m e su reci ile ozde~le~tiren tutumun bir yansimasl olarak yorumlanabilir. (Resim 3) "Cumhuriyet donemi mimarllgl" denince genellikle erken don em ikinci Dunya Sava~1 oncesi Yiliann mimarllgmm anla~llmasl da aynl anlayi~la i li~kil i olmall. ili~kili oldugunu du~undugum bir diger durum ise koruma uygulamalan ile ilgili. brnek olarak Ankara'nm incelendigi bir gall~maya gore, kentte 1950 sonrasmda in~a edilen neredeyse higbir yapmm tescillenmemi~ olmasl, yani koruma altmda oimamasl da herhalde yine Cumhuriyet'in kurulu~undan ikinci Dunya Sava~ 1 sonuna kadar olan modernle~me donemine verilen onemi vurguluyor. 5 5 Nimet Elmas, An Analysis of the Conservation of the Twentieth Century Architectural Heritage in Turkey: The Case of Ankara, Orta Dogu Teknik. Universitesi, Yaytnlanmaml~ YOksek Lisans Tezl, Bu ara~tlrmada hazlrlanan listeye gore, Ankara'da tescil edilmi~ en ge«tarihli yapl, tari hi 13

16 Cumhuriyet'in modernle~me projesi 1950'ye kadar soren erken donemde onemli mekansal dono~omler yaratml~tlr. EndOstrile~menin geli~tigi ve buna bagll olarak kentle~menin hlzlandlgl arasl donem ile koreselle~me sorecinin ya~andlgl 1980 sonrasl donemde de, modernle~me projesi dqno~mo~ olsa da, modernle~meye muhalefet edecek go<;:io soylemler ve ara<;:lar hala geli~tirilememi~, modernlik arayl~1 ge<;:erliligini yitirmemi~ goronoyor. Evrensellik iddiaslyla belirlenen modernlik kavrammm Cumhuriyet donemi boyunca ge<;:erliligini yitirmemesine kar~llik, yerellik kavraml da yaplli <;:evrenin bi<;:imlenmesinde benzer ~ekilde onemli goronmektedir. Gerek 'evrensel modern'in ve bu tor bir modernligin merkezt yonlendirmeyle uygulanmasmm kar~ltl olan, gerekse moderne eklemlenen ve onu baglama yerle~tirerek dono~toren yerellik, Osmanll imparatorlugu'nun son doneminden Cumhuriyet'in kurulu~una ve gonomoze kadar mimarllk Oretiminde Ozerinde onemle durulan bir olgudur. "Yerellik yeniden yorumlanabilir mi / nasll yorumlanabilir?" sorulan, ozellikle koreselle~menin hlzlandlgl ve mimarllk-yer ili~kisinin siber ortamlarda yeniden 1957 olarak verilen $afaktepe Camisi'dir. Ankara'da 1950 sonraslna tarihlenen yapllardan tescilli olanlann saylsl c;:ok az ve bu birkac;: yaplnln c;:ogu da "geleneksel konut" olarak tanlmlanml~. Bu dbnem yapllannda tescil edilmi~ olanlar araslnda en tanlnml~ olanl ise, 1952 tarihli olan ama 1940'lann 'ikinci Milli Mimarhk Aklml' ic;:inde tanlmlanan Emin Onat'ln tasarladlgl Sevda-Cenap And Evi'dir. do~(jnoldogo ve tasarlandlgl gonomozde, mimarllk alanmm goncelligini yitirmeyen sorulan olarak ortaya <;:Ikmaktadlr. TOrkiye mimarllgmm "yabanci mimar sorunu" yine bu baglamda ge<;:erliligini koruyor. Hatlrlarsak, MiMARLIK dergisinin soru~turma metninde se<;:ilen yapllann TOrk mimarlann OrOnleri olabilecegi gibi, yabanci mimarlar tarafmdan yapllml~ da olabilecegi vurgulanml~tl. Buna ragmen, sonu<;:ta olu~an listede sadece bir yabanci mimann yap lsi yer allyor. Bruno Taut'un Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Cografya FakOltesi. Bu durumu yabanci mimarlara kar~1 olu~an tarihsel ve goncel ele~tirilerle ili~kilendirebiliriz. Erken Cumhuriyet doneminde bir<;:ok yabanci mimann ozellikle onemli kamu yapllannl tasarlamak Ozere gorevlendirilmeleri 0 Yillarda tepki <;:ekmekteydi. Sonunda 1949 Yllmda mimarlar Ankara, istanbul ve izmir'de yoroyo~ler dozenleyip, bugonko yakla~lma <;:ok benzer vurgularla basin a<;:lklamasl yaptllar: YOzlerce mimar ve mohendisin ve bir<;:ok milletvekilinin de ham bulundugu toplantlda konu~an hatipler istanbul Universitesi tarafmdan yaptlrllacak TIp FakOltesi yapllanna ait projelerin TOrk mimar ve mohendislerini ekarte etmek suretiyle yabanci bir mimara yaptlrllmasl hususundaki Oniversite karar ve te~ebbosono ~iddetle protesto ederek TOrk fen ve sanat adamlarma govenilmemesinden ~ikayet etmi~ler, milli yapllanmlzm, tamamen olgun bir <;:aga eri~mi~ olan TOrk sanatkarlanna 14

17 yaptlrllmasl luzumu uzerinde durmu lardlr. Dogrudan dogruya bir yabanclya proje sipari inin aleyhinde bulunan mimarlar ve muhendisler bu i igin agllacak beynelmilel bir proje musabakasma katlilp boy olgu meye hazlr olduklannl ve kendilerine guvendiklerin i belirttiler. 6 edilen mimarlar arasmda nic;in Turk mimar bulunmadlgl soruldugunda, Turkiye'de henuz bu tor buyuk kentsel donu um projelerini gergekle tirecek "seviye"de mimar olmadlgml soylemesi uzerine Mimarlar Odasl'nm gosterdigi tepki, aslmda gegmi i en azmdan Cumhuriyet'in ilk Yilianna dayanan "yabanci mimar sorunu"nun bir uzantlsl olarak gorulmeli. Yabanci mimarlara gosterilen tepkinin i bulma / alma konusunda ya anan slkmtllardan ayn du unulemeyecegi ac;lk aslmda. Vine de burada one glkan "guvensizlik / kendine guven" vb kavramlar Turkiye'de mimarilk soyleminde baskm olan "kimlik" tartl malanna i aret ediyor. Bu tartl malar ise geleneksel ile yerelin kar lsma modern-gagda -evrensel ve kureselin yerl e tigi ikilemlerle smlrlanmaktalar. Resim 4. Yabanci mimar ve mohendisleri protesto yoroyo~o, 1949, Ankara. (yetin Unal'm, Cumhuriyet Mimarllgmm Kurulu u ve Kurumla masl Surecinde Turk Mimarlar Cemiyeti'nden Mimarlar Dernegi 1927'ye. Ankara, Mimarlar Dernegi, 2002.) Gegtigimiz gonlerde istanbul igin gerc;ekle tirilen iki davetli yan ma igin sadece yabanci mimarlardan proje istenmed ve ard mdan istanbul Buyuk ehir Belediye Ba kanl'nm, davet Yllinda Mirnarllkdergisinde yaymla nm l ~ t lr. 7 Zaha Hadid, Massimiliano Fuksas ve Kisho Kurokawa, Kartal MiA ve Pendik klyi kesimi ic,:in; Kengo Kuma, Ken Yeang ve Winy Maas 6nderligindeki Hollandall MVRDV grubu ise KOc,:Okc,:ekmece kumsallnda kentsel d6no~om projeleri hazirladllar. Ugur Tanyeli "Bu ulkede in a edilen yapllann c;og unlugu rejyonalist degil ; ancak kararl l ve Israril bigimde savunu labilen tek soylemin bu oldugu kesin"a diyor. Mimarlar Odasl'nm soru turmasl sonucunda olu an listede bi rinci slraya aglk farkla yerle en Turk Tarih Kurumu (T. Cansever ve E. Yener, 1967) ile cografi ve tipolojik agliardan diger yapliardan aynlan bir ornek olarak listeye giren Demir Tatil Koyu (T. Cansever, 1983) yapllan yerellik-bolgeselcilik- 8 Ugur Tanyeli, "1950'lerden Bu Yana Mimari Paradigmalann D egi~imi ve 'Reel Mimarllk"', Y. Sey (ed. ) 75 Yllda Degisen Kent ve Mimarllk, istanbul: Tarih Vakfl, 1998, s

18 baglamsalclilk yakla lmmm / soyleminin donem boyunca - ve halen - sordogo gozlenen etkisini ornekliyorlar. Bu etkinin yine de gegerliligini koruyan 'modernlik arayi lyla' birlikteliginden dogan gerilimin ise tartl malara a91k oldugunu vurgulamak gerekiyor ylll odolierinde yeni olu turulan "Anma Program I" da yine benzer bir yakla lml ornekliyor. Bu program kapsammda ilk olarak anllan mimar Kemalettin Bey'in se9imini jori oyle gerekgelendiriyor: Burada kar lmlza 91kan ulusal / uluslararasl, yerel / evrensel, geleneksel / 9agda, vb ikilemlerin gerilimli birlikteliginin belki de en a91k orneklerinden birini, 9agda mimarllgl desteklemek Ozere olu turulan Ulusal Mimarllk OdOlleri'nin BOyOk OdOI'OnOn, Mimar Sinan adlna verilmesi olu turuyor. Burada gorolen ekilde tarihle 9agda Oretimin biraraya getirilme 9abasma bir diger ornek de, I. Ulusal Mimarllk BOyOk OdOIO'nO alan Sedad Hakkl Eldem'in "ulusal" karakteri yorumlamaslyla ekillen mimarllgl. ANMA PROGRAMI2006 MiMAR KEMALETTiN BEY Biiyiik Odru (Sinan Udiilii) 1988 SEDAD RA... "KI ELDEr.! - MimarM.. mesle~nc e~ tim. koltilr. tasanm ve Yap'! UrelJ.ml ajanlanndaki biiyfik kallulanmn yamsna.lopiumumuzda " Mim... limli!irun yc~mcsinde p:i)'i oian Omek mesick yapmmdan 00iriI Mimar SEOAO HAKKl ELDEM"c:.- Resim 5. Ulusal Mimarl lk Odulleri, Buyuk Odul: Sedad Hakkl Eidem, (www.mo.org.tr/ulusalsergilindex.cfm?sayfa=bo-s-heldem) " Yilian arasmda ya aml olan ve Mimar Sinan'dan soma, yapltlanyla toplum tarafmdan en 90k tanman ve saygl duyulan mimarlanmlzdan biri olan Kemalettin Bey, Osmanll Hassa Mimarlan Ocagl'nm yakla lk yoz Yllilk sokutundan soma, 20 yozy11 ba lannda, 9agda anlamda modern mimarllk meslegine katklda bulunmaya ba layan ilk TOrk mimarlanndan olmasl; 57 Yllilk ya amma slgdlrdlgl yozlere varan onemli mimari yaplfm yanlslra, 90k saylda Osmanll anlt yaplsml ilk kez bilimsel bir yakla lmla restore ederek Olkemizdeki restorasyon 16

19 yall~malanna bncoiok etmesi; bu yapltlar arasrnda KudOs'teki Mescid-i Aksa'nrn onanmlnda gbsterdigi yetkinlik ve ba~an nedeniyle uluslararasl bir On yaparak, ingiliz Kraliyet Mimarlan Birligi RIBA'nrn bdoiono almasl; Osmanll imparatorlugu'nun son ve Cumhuriyet'in ilk Yilianna damgasrnl vuran ulusyuluk aklmrna ko~ut olarak, mimarllkta TOrk ulusyulugu kuramrna bncoiok etmesi; istanbul'da, Sanayi-i Nefise, Hendese-i MOlkiye, KondOktbr Mekteb-i Alisi ve MOhendis Mekteb-i Alisi gibi okullarda yozlerce bgrenci yeti~tirmes i ; mimarllk, restorasyon ve TOrk mimarllk kuraml konulannda yazml~ oldugu yok saylda yazl ile mimarllk yazlnl konusunda da bir ilki olu~turmasl ve gonomozdeki TMMOB benzeri ilk meslek brgoto olan "Osmanll Mimar ve MOhendis Cemiyeti"ni kurmasl, nedenleriyle Seyici Kurul, Ulusal Mimarllk OdOlieri kapsamrnda ilk kez dozenlenen Anma Programl'nda rahmetli Mimar Kemalettin Bey'in, gecikmi~ bir vefa borcu olarak, bnomozdeki iki YII boyunca ye~itli yayrn ve etkinliklerle gondeme getirilmesine karar verdi." Resim 6. Ulusal Mimarllk Od Qlleri, Anma Program l: Mimar Kemalettin Bey, (www.mimarlarodasi. org.trl ulusa/sergil index.cfm?sayf a=a O-kemalettin) Bu gerekye iyinde slralanan maddelerin de brnekledigi gibi, gonomozon mimarllk sbyleminde bne ylkan "uluslararaslllkyagda~lik-modernl i k " arayi~lyla "ulusalllkyerellik-bbigeseicilik-baglamsalclllk" yakla~lmrnrn birlikteliginden dogan gerilim TOrkiye'de uzun zamandlr koltorel Oretimin hakim sbylemini olu~turmaktadlr. Bu gerilimin, gey Osmanll dbneminde ba~layan ve TOrkiye Cumhuriyeti'nin kurulmaslnrn ardrndan yirminci yozyllrn modernle~me sorecinde hesapla~maya devam edilen kimlik sorununun mimarllk alanrndaki yanslmasl olarak degerlendirilmesi momkondor. DolaYlslyla, uyguiamaci mimarlann ve tarihyi akademisyenlerin yakla~lmlanndan brnek vermeye yall~tlglm gibi, gonomozde Cumhuriyet dbnemi mimarllgrnrn yorumlanmasl ve tarihinin yazllmasrnda hakim olan sbylemin de, ikilemlerle klsltlanan bu kimlik tartl~malan Ozerinden ~ekillenmeyi sordordogo gbzlenebiliyor. Cumhuriyet dbnemi "en bnemli/en iyi yapllar ve mimarlar tarihi"nin, kimlik tartl~malannda olumlanan brnekler Ozerinden yazlldlgrnl sbyleyebiliriz. Hem sosyal bilim alanlannda - ama bzellikle tarih yazlmrnda - geli~en ele~tirel bakl~ aylsrnrn, hem de bzel olarak mimarllk Oretiminin genel geyer tanlmrnrn ele~tirisinden yararlanarak, mimann OstOn bir yaratici oldugu, mimari OrOnOn ise goylo toplumsal-koltorel ideolojileri temsil euigi varsaylmlan Ozerine kurulmu~ olan bu tor bir mimarllk tarihi yazlmrnrn slnlrlan, sorunlan ve dayandlgl sbylemler Ozerine do~oncelerimi payla~maya yall~tlm bu sunu~ta. "En bnemli / en iyi mimarlar"rn tasarladlgl "en bnemli / en iyi yapllar"rn kentlerimizdeki yaplli yevrenin olu~masrndaki rolonon geryekte yok klsltll oldugu hatlrlandlgrnda, Cumhuriyet dbnemi TOrkiye mimarllgrnln tarihini bu 17

20 c;;en;evede yazmanln eksiklerinin, ve daha kapsaylcl bir bakl ac;;lslnm gerekliliginin daha iyi anla llacagml du unuyorum. G.B: yok te ekkurler, ikinci konu maclmlz Meltem Gurel, ic;; Mimarlik alanmdan. 18

21 Gunumuzde iy mimarllk okullannm saylsl buyuk bir hlzla artmakta, 2006 YIII itabariyle Turkiye'de 24 ve Klbns Turk Cumhuriyeti'nde 4 universitede olmak uzere toplam 28 iy mimarllk bolumu bulunmakta, iy mimarllk bu kadar yaygm bir alan olmadan once ne gibi evrelerden geyti? Nasll bir kimlik arayl~1 iyindeydi? Burada, Turkiye'de iy mimarligin egitim ve meslek kurulu~lan aylsmdan tarihini klsaca irdeleyecegim. Bu baglamda erken Cumhuriyet doneminde dekoratorun kimligine ve dekorasyondan iy mimarllga nasll gelindigine klsaca deginecegim. DEKORASYONDAN i<; MiMARLlGA: TURKiYE'DE i<; MiMARLIGIN EGiTiM VE MESLEK KU RULU~LARI A<;ISINDAN TARiHi Meltem Gurel* Turkiye'de iy mimarllk egitiminin temelleri ilk olarak 1923 Yllmda Tezyinat (Susleme) Bolumu'nun Sanayi-i Nefise Mektebi'nde (eski Guzel Sanatlar Akademisi, ve bugunki adlyla Mimar Sinan Universitesi) kurulmaslyla atllml~tlr diyebiliriz. Sanayi-i Nefise Mektebi sanatyl ve sanat tarihyisi Osman Hamdi Bey tarafmdan 1882 Yllmda kurulmu~ ve 1883 Yllinda resim, heykel ve mimarllk egitimi vermek uzere sekiz ki~ilik bir ogretim kadrosu ve yirmibir ogrencisi ile ogrenime ba~laml~tlr. 9 Bolum 1927 Yllmda Namlk ismail'in Akademi'nin ba~ma getirilmesiyle yeniden yapllanml~tlr. Namlk ismail 1925 Yllmda Paris'de ziyaret ettigi, Dekoratif Sanatlar Sergisi'nden (Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes) yok etkilenmi~tir. 10 'MEL TEM GUREL Bilkenl Unlversilesi, GOzel Sanatlar Tasanm ve Mimarhk FakOltesi, Ogr. G6revlisi Kaslm 2005 tarihinde bakllml:?tlr. 10 Mustafa Cezar, "GOzel Sanatlar Akademisi'nden 100 Yllda Mimar Sinan Universitesi'ne," GOzel Sanatlar Egitiminde 100 y,1 (Istanbul: Mimar Sinan Universitesi YaYlnl, 1983),

22 Bu sergi dekoratif sanatlarlar a<;lslndan <;ok onemlidir. Sergiyi benzerlerinden aylran en onemli ozelligi i<; dekorasyonu en on plana <;Ikarmasldlr. Sergi oncelikle Art Deco stili uzerine yogunla~ml~lr. Zaten Art Deco deyimi serginin ba~ligl olan Arts Decoratifs'den allnml~tlr. Sergiye unlu mimar Le Corbusier de susleme sanatlanndan uzak farkll i<; mekan anlayi~1n1 sunmak amaclyla katllml~tlr. Art Deco stilinden <;ok farkll Modernist <;izgileriyle ve i<; donanlmlyla Le Corbusier'in (Pierre Jeanneret ile birlikte) tasarladlgl Pavilion de l'esprit Nouveau buyuk ilgi ve aynl zamanda reaksiyon toplaml~tlr.11 Bu klsa tarihi <;er<;eveyi <;izdikten sonra Sanayi-i Nefise Mektebi'ne donecek olursak, Namlk ismail'in ba~kanllglnda Dekoratif Sanatlar Bolumu'nde i<; mimarllgl da i<;ine alan yeni uzmanllk atelyeleri kuruldugunu goruruz. i<; mimarllk atelyesi 1929 Yllinda Tezyinat Bolumu'nde hoca olarak goreve ba~layan Avusturya'il Philip Ginther taraflndan kurulmu~tur. Ginther aynl zamanda bolum ba~kanllgl yapml~ ve Akademi'nin Mimarllk Fakultesi'nde egitim goren mimarllk ogrencilerine de i<; mimarllk dersleri vermi~tir. Akademinin "0 yle ki Pavilion Auguste Perret ba~kanltglndaki uluslararasl juri taraflndan begeni g6rmesine kar~ln, jori ba~kanln deyi~iyle "ic;inde mimari olmadlgi" gerekc;esiyle MOle laik g6rolmemi~tir. Aynl yll Le Corbusier soslo bir dekoratif sanat an l ayi~lnl ~iddetle klnadlgl kitabl Cart decoratif d'aujourd'hulde bu konuya deginir. Baklnlz, Le Corbusier, The Decorative Art of Today (Cambridge, MA: MIT Press, 1987) tarihli yonetmeligine gore Dahili Tezyinat Atelyesi, bugunki i<; mimarllk stodyosunun ilk formudur.12 Bu stodyonun i<;erigi zaman i<;erisinde ve ogretim uyesi profiline gore degi~kenlik gostermekle bereber arallglna baktlglmlzda genel olarak mobilya tasanml ve yerle~imi aglrllkllydl diyebiliriz. Bu stodyoya ilaveten ogrenciler desen <;all~malannln ve yorulamalann yaplldlgl genel bir sanat egitimi ve <;izim dersleri allrlardl Yllinda <;Ikanlan 2547 sayl1i Yuksek Egitim Kanunundan once bu program Endustri Sanatlan Fakultesi'nde yer almaktaydl. 13 Daha sonra Mimarllk Fakultesi'ne ta~lndl. Turkiye'deki ikinci i<; mimarllk programl yine Istanbul'da 1957 Yllinda Turk-Alman i~birligiyle kurulan Devlet Tatbiki Guzel Sanatlar Okulu'nda ba~laml~tlr. Bugunku adlyla Marmara Universitesi Guzel Sanatlar FakUltesi, istanbul Teknik Universitesi Mimarllk Fakultesi profesorlerinden Sabri Oran ve Stuttgart Guzel Sanatlar Akademisi profesorlerinden Rudolf Schnek'in kurucu uyelikleriyle egitiminde Bauhaus modelini esas alml~tlr. 1 4 Bauhaus pedagojisi resim, heykel ve el sanatlan gibi uygulamall sanat kollannl bir buton olarak birle~tirmeyi ama<;laml~tlr. i<; mimarllk bolumu ilk mezunlannl Yllinda vermi~tir. isminin de ongordugu gibi bu okul egitiminde uygulamayi on plana alml~tlr. 12 Cezar, Cezar, Nisan 2006 tarihinde bakllml~tlr. 20

23 Bu erken donemde Franslz ekohjno benemsemi Akademi mezunu olan i9 mimarlarla (ya da 0 gonlerde tabir edildigi gibi dekoratorlerle) Alman Bauhaus modelini esas alan Tatbiki GOzel Sanatlar Okulu mezunlan arasmda fikir aynllklan goroior. Akademili bir i9 mimann deyimiyle bazl Akademililer kendilerini Tatbikililerden daha OstOn bulduklan i9in diger meslekta lanna 90k yakla mazlar. Tabii bu degerlendirme i9 mimarlann odayi kurmaya 9abaladlklan 1970'11 lliarda bir slkmtl olarak kendini gosterir. 1 Meslek olabilmenin ve profosyonelle menin gereklerinden birinin orgotle me oldugu do Oncesiyle i9 mimarlar bir oda kurma 9abasma girerler. TOrkiye'de Mimarlar Odasl'nm kuruldugu 1954 Yllmda i9 mimarlar da Istanbul'da bir dernek kurarak odala ma faaliyetlerinin temellerini atarlar. Daha geni tarihsel bir gergeveden baktlglmlzda, bu orgotle me etkinliklerinin 1950'li Yillara rastlamasmm tesadofi olmadlgml soyleyebiliriz. Bilindigi gibi 1950'1i Yillar ikinci DOnya Sava 1 sonrasmda demokratikle me ve Amerikan etkisinin yogun olarak hissedildigi bir donemdir. Demokratik Parti yonetimiyle ate lenen liberal ortamda erken Cumhuriyet doneminin devlet9ilik politikalan nm gev etilerek, ozel sektoron geli imi hedeflenir. Bunun sonucu olarak kamu projelerinin yanl slra ozel sektor de mimarlar ve 0 donemde saydan 90k az olan i9 mimarlar i9in yeni i imkanlan saglar. 15 K. adlr $engul, 31 Ocak 2006 tari hli g6ru~ me. 1950'lerin bu sosyopolitik ortammda Dahili Mimarlar Dernegi'ni olu turarak varllklannl hissettirmeye ba layan i9 mimarlar, boyok 9abalar sonucu 1976 Yllmda i9 Mimarlar Odasl'nl kurarlar. ilk kuruculann anlattlgma gore oda boyok ozverilerle ve yokluklar igerisinde kurulmu tur. Yedi ki ilik bir i9 mimar grubu bo zamanlannda ve ozellikle Cumartesi gonleri Ankara'da pastanelerde toplanarak hi9 mali karenagl olmayan bir odanm temelini atarlar. 6 Ama9 TOrk MOhendis ve Mimar Odalan Birligi (TMMOB) bonyesinde i9 mimarllgl bir uzmanhk alanl olarak resmile tirmektir. Bu arada mimarlar cephesinden boyok bir muhalefet soz konusudur. Bazl mimarlar, i9 Mimarlar Odasl'nm ku rulmasma mani olmak isterken, Ankara'da bir mobilya galerisinin sahibi olan mimar Sel9uk Milar bu giri ime destek olur.17 Odanm "i9 Mimarlar Odasl" adlyla kurulmasl mimar-i9 mimar 9atl masl a91smdan baklldlgmda onemlidir. i9 mimarhk tabiri 1976 YIII oncesinde de kullanllmakla birlikte odanm kurulmaslyla dekorator kimligi resmen terk edilmi ve i9 mimar kimligi benimsenmi tir. Dildeki bu incelik meslegin me rula tlnlmasl a91smdan 90k onemli goroior. <;OnkO dekorator kimligi 1920 ve 1930'lu Yiliann modern mimari soyleminin katkllanyla da boyok nispette mekanl sadece sosleyen, bezeyen ki i olarak algllamaktadlr. Akademi profesorlerinden ve Dahili i9 Mimarlar Dernegi'nin kurulmasma emegi ge9mi Prof. Sadun 16 Bu kuruculardan Ferudun Helvacloglu ve Kadri ~engul ' le g6ru~u l mu~tur. Kadir $engul g6ru~mesi. 21

24 Ersin'in degi iyle "dekoratorluk mesleki bir unvan degildir.,,1 8 Buna kar m i<; mimar, tasanm, yapl sistemleri, donati, dokumantasyon ve malzeme gibi konularda egitim alarak donanlm kazanml meslek insanl olarak tanlmlanml tlr. Dildeki bu incelik kanaliyla dekoratorun kimligindeki degi im surecini Amerika Birle ik Devletleri ve ingiltere gibi ingilizce konu an ulkelerde de takip edebiliriz. Bu ulkeleri, i<; mimarligm baglmslz bir meslek olarak ilk ortaya <;Iktlgl, en yaygm olarak benimsendigi ve kurumsalla manm en yogun olarak izlendigi ulkelerin ba mda saymak mumkun. ABD ve ingiltere'de dekorasyonun ayn bir meslek olarak ilk orgutlenmesi 19. yuzyllin sonlanna rastlar. $oyle klsaca ozetleyecek olursak: ABD'de New York Dekoratif Sanatlar Toplulugu ilk olarak 1877 Yllinda Candace Wheeler tarafmdan kurulmu tur Yllinda olu turulan Kadln Dekoratorler Klubu Amerikadaki ilk profesyonel i<; dekorasyon organizasyonudur. Bu organizasyon yine New York'da erkek dekoratorlerin kurmu oldugu i<; Dekoratorler Toplulugu ile birle erek 1931 Yllinda Amerikan Dekoratorler EnstiWsu'nu (American Institute of Decorators, AID) meydana getirmi tir Yllinda orgut i<;erisinde bazl dekoratorler kendilerini "tastemaker" diye tabir edilen egitim almaml ama zevk sahibi oldugu du unulen diger dekoratorlerden aylrmak isteyince fikir <;atl masl <;Ikml ve bu grup yollannl 18 Sadun Ersin, 5 MaYls 2006 tarihli goru me. aylrarak Ulusal i<; Tasanmcllan Toplulugu'nu (American Institute of Interior Designers, AIID) kurmu tur. Amerika'da dekorasyon terimi bu noktada resmi olarak terk edilmi ve tasanm terimine donu mu Wr Yllmda aynlan bu gruplar birle erek bugunki Amerikan i<; Mekan Tasanmcllan Toplulugu'nu (American Society of Interior Designers, ASID) kurmu lardlr. ingiltere'de ise 1889 Yllinda ba tagelen zanaat<;llar taraflndan kurulan Britanya Dekoratorler EnstitUsu (The Incorporated Institute of British Decorators) ismine 1953 Yllinda i<; tasanmci sozcugunu ekler Yllmda dekorator kelimesi tamamiyle atllarak, organizasyonun ismi Britanya i<; Mekan Tasanmcllan (British Institute of Interior Design, BIID) olarak degi tirilir. 19 Avrupa'da ise meslek i<;in onemli bir kurulu olan Uluslararasl i<; Mimarlar Konfederasyonu (The International Federation of Interior Architects/Designers, IFI) 1963 yilmda Danimarka'da 0Iu turulmu tur. 20 Bu tarihi <;er<;eveden baklldlgmda, Turkiye'de 1954 Yllmda Dahili Mimarlar Dernegi'nin olu turulmasl, 1976 Yllmda i<; Mimarlar Odasl'nm kurulmasl ve dekorasyon teriminin tarihe blrakllmasl Amerika ve ingiltere gibi i<; mimarligm bir uzmanlik alanl olarak daha erken 19 ingiltere'deki geli meler i" in, baklnlz, Anne Massey, Interior Design of the 2d h Century (London: Thames and Hudson, 1990), Nisan 2006 tarihinde bakllml tlr. 22

25 tarihlerde ortaya C;lktlgl ve yaylldiqi ulkelerle paralellik gosterir. Bu baglamda, aslmda Turkiye'de ic; mimarllk mesleki ac;ldan oldukc;a erken bir tarihte c;agda~ kimligine burunmu~tlir. Turkiye'de ic; mimarlann orgutlenmeleri ve bu surec;te mimarlarla aralannda ya~anan slkmtllar vine Amerika ve ingiltere'deki olu~umlarla paralellik gosterir. Bugun mimarlar odaslyla ic; mimarlar odasl arasmda ya~anan kimlik ve mesleki sorumluluk alanmm tanlmlanmaslyla ilgili sorunlar c;ok benzer bir ~ekilde Amerikan Mimarlar EnstLitLisu (AlA) ve Amerikan ic; Mimarlar Toplulugunu (ASID) arasmda da ya~anmaktadlr. Ben bu konuya c;ok da fazla girmeden konu~mamm geri kalan klsmmda erken Cumhuriyet doneminde kimlik konusunu biraz irdelemek istiyorum. Aslmda Turkiye'de ic; mimarllk terimi dekorasyon terimiyle nereseyse e~ zamanll ve e~ anlamll olarak kullan l lagelmi~tir. Erken Cumhuriyet doneminde ic; mimarllgm dahili mimarllk dive an lldlgml ve dekoratorlukle aym anlama geldigini Mimar dergisinin MaYls 1932 saylsmda basllan "Dahili Mimari" adll bir makalede gorebiliriz. MimarTurkiye Cumhuriyeti'nde basllan ilk mimarllk dergisidir ve 1933 Yllinda Arkitekt olarak adml deg i ~t i rmi~tir. "Dahili Mimari" ba~likll makalenin amaci Dekoratif Sanatlar Bolumu mezunlanndan dekorator Nizami Bey'in eskizleri e~lig i nde bu meslegi mimarlara ve diger ilgililere yeni bir uzmanllk alan I olarak takdim etmektir. M~kale dekorator dive tabir ettigi dahili mlman ~oyle tanlmlar: Bugun binalarm dahili tezyin ve tefri i ba 11 ba ma bir san'at halini alml tlr. Biz de gun ge9tikge, ihtiya9 hissetmeye ba ladlglmlz bu ube hakkmda ihtisas sahibi olan arkada lanmlzln 90galmasml ve kendilerine memleketimizde bir i sahasl izhar edilmesini arzu eder ve arkadai'anmlza muvaffakiyet temenni ederiz. 1 Dekorator Nizami Bey Akademi'deki egitimini tamamladlktan sonra Akademi tarafmdan dort seneligine Paris'deki Ecole des Arts Appliques'e gonderilmi~tir. Nizami Bey'in Le Corbusier, Bauhaus ve Art Deco kan~lml eskizleri en son Franslz trenlerini yansltlr. Bu trendlere ic; mimarlar tarafmdan tasarlanan donemin film dekorlannda da rastlanlr. Ornek olarak Istanbul Sokaklan ve Kanm Beni Aldatlrsa adll film dekorlannl verebiliriz.22 Bu dekorlar Akademi'nin Dekoratif Sanatlar Bolumu'nde seramik atolyesi ogretmeni olan dekorator Vedat Omer Ar taraflndan tasarlanml~tlr. Donemde sayllan daha c;ok az olan ic; mimarlarlar ic;in film dekoru yapmak onemli bir ugra~ldlr. Akademi'deki egitimde de bu konu uzerinde durulmu~tur. Mimar Abidin Morta~ 1932 yllmda vine Mimar dergisinde yaymlanan "Film ve Dekor" adll yazlsmda bu dekorlann halkl dogru sec;imlere yonlendirme ac;lsmdan c;ok onemli oldugunu belirtmi~t i r. 23 Bu degerlendirme 1930'lu Yillarda ic; mimann 21 "Dahili Mimari," MimarS (1932): "Yeni Film Dekorlan," Mimar 9 (1932): Mimar Abidin (Abidin Morta~), "Film ve Dekor," Mimar 2 (1932): Mimar Abidin,

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl.

T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl. ilgi: Elginkan Vakfimn 14.05.2014 tarihli ye 2014/450 sayth yazlsl. T.C. EGE ijniversitesi REKTORLiJGiJ.. ldari ve Mali l~ler Daire Ba~kanhgl SAYI : 10184858-051.99-1)..\\ -~rrb5 KONU : Elginkan Vaft TUrk KilltUn1 Ara~ttrma ve Teknoloji Odl:illeri Program! FEN BiLiMLERi

Detaylı

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan YAVUZ DONAT BUGONKO Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk YAZILARI Hani verdigin sozler? Ilan Vatan h;in Gazetelerde tam sayfa "Bir iiniyersitenin ilamm" gordok ve... Orhan Veli'nin "Vatan i.;in" ~iirini

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

BUGONKO TOM YAZlLARI. Kuzuiann sessizllgf. Muhalefet soru onergesi verdi... Almanya'da... Ve hukomete sordu:

BUGONKO TOM YAZlLARI. Kuzuiann sessizllgf. Muhalefet soru onergesi verdi... Almanya'da... Ve hukomete sordu: Kuzulann sessizligi BUGONKO TOM YAZlLARI Kuzuiann sessizllgf Te kkur Bir parmak bal Gazete ilan! Sahipsizle r Proletarya Gunun sorusu bo~luk blrak rresajlnl yaz 4122'ye gonder. Muhalefet soru onergesi

Detaylı

grdlm: Tiirkiye Barolar Birligi Ba~kanllgl Ankara 11102/2010 BARO BASKANLIGI DUYURU NO:2010/11 Avukat Berra BESLER Tiirkiye Barolar Birligi Eki:l

grdlm: Tiirkiye Barolar Birligi Ba~kanllgl Ankara 11102/2010 BARO BASKANLIGI DUYURU NO:2010/11 Avukat Berra BESLER Tiirkiye Barolar Birligi Eki:l Tiirkiye Barolar Birligi Ba~kanllgl Ankara 11102/2010 BARO BASKANLG DUYURU NO:2010/11 Rekt6rliigii YaZl i~leri ve Evrak Sube MiidUrliigU 'nden alman 27.01.2010 giinlu 1318 say1\ yazmm bir 6rnegi ekte g6nderilmi~tir.

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

KATILIMCILIK KAVRAMI VE ORMAN i$letmelerinde i$letme AMAC;LARININ ONCELiKLERiNiN BELiRLENMESi SORECiNE ilgi GRUPLARININ KATILIMI

KATILIMCILIK KAVRAMI VE ORMAN i$letmelerinde i$letme AMAC;LARININ ONCELiKLERiNiN BELiRLENMESi SORECiNE ilgi GRUPLARININ KATILIMI IV - OrmanclllglmlZda Katlltmcllik ve Klrsal Kalktnma il4kileri KATILIMCILIK KAVRAMI VE ORMAN i$letmelerinde i$letme AMAC;LARININ ONCELiKLERiNiN BELiRLENMESi SORECiNE ilgi GRUPLARININ KATILIMI Yrd. DoC;.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ÖZGÜR ÖZKAN Doğum Tarihi : 29.09.1977 Unvanı : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR Öğretim Durumu : Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih Doktora Yüksek Lisans Lisans İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

SONUC VE OEGERLENOiRME

SONUC VE OEGERLENOiRME EK-E 5 SONUC VE OEGERLENOiRME 1. Donanma Komutanllglnda 6 arallk 2010 tarihinde yapllan aramada bulunan ve Hava Kuvvetleri Komutanllgl ile ilgili hususlan ic;:erdigi iddia edilen dosyalan inceleyen " Bilirkilli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK I.ULUSAL MİMARLIK 1908'de ilan edilen 2. Meşrutiyet'le birlikte gelişen milliyetçilik

Detaylı

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir.

Bu kriterleri aşan bildiriler tekrar düzenlenmesi için yazarına geri gönderilecektir. XI. AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi 19-24 Ekim, 2015 Antalya Bildirilerin son teslim tarihi 1Ağustos 2016 olarak belirlenmiştir. Bildiriler CD, DVD ya da We Transfer

Detaylı

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine,

Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine, Arkitera Mimarlık Merkezi AŞ Adına Sn. Ömer Yılmaz dikkatine, Mimarlık ortamında nesnel haberleşme olanağı sağlayan ve doğruları savunmak özbakışıyla önemli bir görevi üstlenen kuruluşunuzun internet sitesinde

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesi Yıllık Raporu Yönetici Özeti İçindekiler I. Yönetici Özeti A. Toplam Sayfa Görüntülenme Sayıları B. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayıları C. Toplam Oturum

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hale Yaylalı 2. Doğum Tarihi: 07/12/1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-Televizyon Bölümü İstanbul Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Tarih: 02.10.2009 Sayl: 246 Konu: Ortak Tarife TlTRKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi ANKARA Sinema alanlnda faaliyet gosteren Meslek Birlikleri olarak imzalaml~ oldugumuz "Ortak Protokol'\~ervevesindehazulanan

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU

EK-l. I Proje Kodu: T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU EK-l T.e. DOGU~ UNivERSiTESi BiLiMSEL ARA~TIRMA PROJELERi DESTEK BA~VURU FORMU I Proje Kodu: PROJENiN SUNULDUGU BiRiM: (F akii! te/ens titiily iiks ekoku!) BiLiMSEL ARASTIRMA PROJELERi YTL DiGER KA YNAKLAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

I D 5 u +0.. ~ c-r / L ::> GlJ+o...bl~" '\0+., v,,: q r2c2.1~ 0/0'-.01,- u2eft::. ~\cvn I [--.:..o"'t,~. T.C. ' V

I D 5 u +0.. ~ c-r / L ::> GlJ+o...bl~ '\0+., v,,: q r2c2.1~ 0/0'-.01,- u2eft::. ~\cvn I [--.:..o't,~. T.C. ' V I D 5 u +0.. ~ c-r / L ::> GlJ+o...bl~" '\0+., v,,: q r2c2.1~ 0/0'-.01,- u2eft::. ~\cvn I [--.:..o"'t,~. T.C. ' V Esas No : 200917859 Davaci ve Yurutmenin Durdurulmasml isteyen : Kulak Burun Bogaz ve Ba:;;

Detaylı

-86- (Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.2003 Sayı: 25007)

-86- (Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.2003 Sayı: 25007) -86- TÜRKİYE'NİN MATRA PROGRAMINA KATILIMINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.2003 Sayı: 25007) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - Türkiye'nin

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

T.e. DiyARBAKIR V ALiLiGi 11 Milli Egitim Miidfirliigii. (ilye Milli Egitim Miidfirliigii)

T.e. DiyARBAKIR V ALiLiGi 11 Milli Egitim Miidfirliigii. (ilye Milli Egitim Miidfirliigii) , T.e. DiyARBAKIR V ALiLiGi 11 Milli Egitim Miidfirliigii SaYl : 17616639-622.03- () % 0 ~ Konu : Atlk Pil Toplama!;;;. ~fl...kaymakamligina (ilye Milli Egitim Miidfirliigii) AtIk Pil Toplama kampanyasl

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hamdi ÜNAL Hamdi ÜNAL 2-Doğum Tarihi : 01.08.1954 3. Unvanı :Prof. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi 1972-1976 Yüksek Lisans Sanatta

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

KIRILL ISTOMIN in. renkli dünyası ve DEKO TASARIM

KIRILL ISTOMIN in. renkli dünyası ve DEKO TASARIM DEKO TASARIM Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr Biliyorum ki dekoratör sözcüğü bugün pek de popüler değil, hatta modası geçmiş bir ifade fakat yine de kendimi dekoratör olarak tanımlamak bana daha

Detaylı

MİMARLIK ANABİLİM DALI MİMARLIK (tezsiz) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MİMARLIK ANABİLİM DALI MİMARLIK (tezsiz) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MİMARLIK ANABİLİM DALI MİMARLIK (tezsiz) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yürütme kurulu kimler? Prof. Dr. Aslıhan Tavil Doç. Dr. Meltem Aksoy Y.Doç.Dr. Yıldız Salman Y. Doç. Sait Ali Köknar Y. Doç. M. Cem Altun

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

11- Tasarlayacağımız yer hakkında bilgilere nasıl ulaşabiliriz? Yanıt-11 Lütfen şartnameyi bir kez daha inceleyiniz.

11- Tasarlayacağımız yer hakkında bilgilere nasıl ulaşabiliriz? Yanıt-11 Lütfen şartnameyi bir kez daha inceleyiniz. Değerli Akademisyen ve Öğrenciler. Çalışmaların son teslim tarihinin 15 Haziran 2012 olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Basılı şartname sayfa 10 daki 1 Ağustos günü deyişini lütfen dikkate almayınız.

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

il Milli Egitim MiidiirIiigii

il Milli Egitim MiidiirIiigii T.e. ADANA V ALILIGI il Milli Egitim MiidiirIiigii Sayl : 98258552/604.011178924 11103/2013 Konu: ~imdi DU;iiinme Zamanl ~ah;ima Takvimi... KA YMAKAMLIGINA (ii

Detaylı

EREGLi DEMiR VE CELiK FABRiKALARI TORK ANONiM $irketi HisSEDARLAR OLAGANOSTO GENEL KURUL TOPLANTISI

EREGLi DEMiR VE CELiK FABRiKALARI TORK ANONiM $irketi HisSEDARLAR OLAGANOSTO GENEL KURUL TOPLANTISI EREGLi DEMiR VE CELiK FABRiKALARI TORK ANONiM $irketi HisSEDARLAR OLAGANOSTO GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAGI : Intercontinental istanbul Hotel Anadolu Toplantl Salonu Asker Ocagl Caddesi No: 1

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gülnaz GÜZELOĞLU YILDIRIM DoğumYeri Tarihi : Nevşehir / 06.04.1978 Ünvanı : Yüksek mimar Medeni Durumu : Evli Lisan : İngilizce İlk Öğretim : Konya 19 Mayıs İlkokulu Orta Öğretim

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

ALTI SİGMA-YALIN KONFERANSLARI 09.05.2008-11.05.2008 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR

ALTI SİGMA-YALIN KONFERANSLARI 09.05.2008-11.05.2008 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR bölüm 5 etkinlikler Etkinlikler BÖLÜM 5. ETKİNLİKLER 5.1 Kongre, Kurultay ve Sempozyumlar TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu Serpil YETGİN * Öz Günümüzde daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNiK ÜNivERSiTESI Bilgisayar Mühendisligi Bölümü. TEKNiK RAPOR

T.C. YILDIZ TEKNiK ÜNivERSiTESI Bilgisayar Mühendisligi Bölümü. TEKNiK RAPOR YILDIZ TEKNiK ÜNivERSiTESI TEKNiK RAPOR KONU: incelenmek üzere teslim edilen DVD ic;:erisinde bulunan CD imaj dosyalann analiz edilerek a~agldaki hususlann belirlenmesi istenmektedir: 1. DVD ic;:erisinde

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Sanal Din: Tarihsel, Kuramsal ve Pratik Boyutlarıyla İnternet ve Din

Sanal Din: Tarihsel, Kuramsal ve Pratik Boyutlarıyla İnternet ve Din Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626) Journal of History Culture and Art Research Vol. 3, No. 2, June 2014 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright Karabuk University

Detaylı

TURK VUKSEKOGRETiM SiSTEMi

TURK VUKSEKOGRETiM SiSTEMi .... ". T. C. " YUKSEKOGRETIM KURULU BASKANLIGI TURK VUKSEKOGRETiM SiSTEMi 1994-1995'DEN 1995-1996'YA GELi~MELER MART 1997 i9indekiler Sayfa I. II. GiRi~ TARiH9E 1 1 III. yoksekogretime GiRi~... 5 111.1

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) 2015 Yılı İlk Altı Aylık Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Bülteni

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) 2015 Yılı İlk Altı Aylık Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Bülteni KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) 1 Yılı İlk Altı Aylık Web Sayfası Ziyaretçi İstatistik Bülteni KAYHAM, eğitim-öğretime, Kayseri konulu bilimsel araştırmalara ve Kayseri de Üniversite- Sanayi

Detaylı

MARTI OTEL i$letmeleri. FAALivET RAPORU 01.04.2008-31.12.2008 Donemi. Subat 2008

MARTI OTEL i$letmeleri. FAALivET RAPORU 01.04.2008-31.12.2008 Donemi. Subat 2008 MARTI OTEL i$letmeleri A.$. FAALivET RAPORU 01.04.2008 - Donemi Subat 2008 01.04.2008 - DONEMi YONETiM VE DENETLEME KURULU YONETiM KURULU P. Oya Narin N. Emre Narin Mine Narin Erhan GOrcan Aydin Orhan

Detaylı

İnci Sigorta Kimdir?

İnci Sigorta Kimdir? İnci Sigorta Kimdir? Şirketimiz 48 yıl önce Cevdet İnci tarafından İnci sigorta Acenteliği olarak kurulmuştur. 1994 yılına kadar şahıs firması olarak devam eden şirketimiz bu tarihten itibaren İNCİ SİGORTA

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012 Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından itibaren her yıl, Ekimin ilk pazartesi, Dünya Konut ve Mimarlık Günü nü de içine alan tarihlerde Mimarlığın Toplumla Buluşması hedefiyle Mimarlık Şenliği düzenlemektedir.

Detaylı

DESIGN WEEK ANTALYA İÇ MEKAN TASARIMI VE MOBİLYA Kasım 2017 Antalya Expo Center

DESIGN WEEK ANTALYA İÇ MEKAN TASARIMI VE MOBİLYA Kasım 2017 Antalya Expo Center Antalya... Profesyonel etkinliklerin, uluslararası ticaretin, turizm mimarisinin, modern kentleşmenin ve tasarımın yeni odağı. Tasarım dünyası, mobilya sektörü, projeciler ve kullanıcılar buluşuyor...

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler Bölümün tanıtımı Mimarlık Bölümü nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi.

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi. REEL SEKTÖRDE DE YENİDEN YAPILANMA ŞART GİRİŞ Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL BTSO tarafından beş yıldan beri gerçekleştirilen Bursa da 250 Büyük Firma çalışması bize göre bu şehirde yapılan en önemli çalışmalardan

Detaylı