İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı Operasyon ve Bilgi Yönetimi Ph.D. Program in Management Operations and Information Management (OIM)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı Operasyon ve Bilgi Yönetimi Ph.D. Program in Management Operations and Information Management (OIM)"

Transkript

1 İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı Operasyon ve Bilgi Yönetimi Ph.D. Program in Management Operations and Information Management (OIM) Operasyon ve Bilgi Yönetimi Programının temel amacı, adayları öncelikle akademik kurumlarda bu alanda öğretim elemanı ve araştırmacı pozisyonlarına hazırlamaktır. Program, öğrencinin seçtiği çalışma alanında sağlam bir teorik altyapı ve akademik araştırma yapma yetkinliği sağlayacaktır. OIM doktora programına, işletme ve sayısal metotlar alanlarında yeterli altyapısı bulunan öğrenciler başvurabilir. Bu alanlardaki temel derslerde eksikliği olan öğrencilerin, mevcut ders yüklerine ek olarak, en fazla üç adet giriş dersi almaları gerekebilir. Bu dersler program başvuru komitesi tarafından belirlenecektir. Gerekli olabilecek giriş derslerinden örnekler aşağıda listelenmiştir: Strategic Marketing Management (AD 540) Contemporary Financial Management ( AD 576) Management and Organization (AD 534) Operations Management (AD 550) Management Information and Control Systems (AD 574) Optimization Techniques (IE 501) Probability Theory and Statistics for Industrial Engineering (IE 504) Stochastic Processes and Applications (IE 505) 1. Giriş Koşulları: Doktora adayları İşletme Bölümünün genel başvuru koşullarını karşılamakla yükümlüdür. Adaylar, lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri, GMAT/ALES puanları, referans ve niyet mektupları, İngilizce yeterlilik sınavları, yazılı sınav ve mülakat sonuçları değerlendirilerek belirlenir. Adaylarda yüksek lisans derecesini İşletme Dalında alma koşulu aranır, İşletme dışı bir yakın dalda yüksek lisans derecesi olanlar, bilimsel hazırlık programına alınacaklardır. 2. Ders Programı: Önerilen programda, 33 krediden oluşan ders yükünün başarı ile tamamlanması, yazılı ve sözlü yeterlilik sınavlarının geçilmesi ve sözlü doktora tezi savunulması gerekmektedir. Herhangi bir giriş dersi alınmıyorsa ders yükünün en fazla 2 yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Doktora programındaki tüm öğrencilerin doktora seviyesinde 2 adet araştırma metotları dersi almaları zorunludur. Ayrıca, öğrenciler 3 tanesi seçtikleri alandan olmak üzere 7 adet seçmeli ders almalıdırlar. Öğrenci tarafından seçilecek dersler öğrenci ve fakülte danışmanının ortak kararı ile belirlenir. Öğrencinin kendi isteklerine göre programını biçimlendirmesi teşvik edilir.

2 OPERASYON VE BİLGİ YÖNETİMİ 1. Yıl 1.Dönem Kredi 2.Dönem Kredi AD 600 Araştırma Yöntemleri I 4 AD 601 Araştırma Yöntemleri II 4 AD 6XX Seçmeli 3 AD 6XX Seçmeli Seçmeli Seçmeli Yıl 3.Dönem Kredi 4.Dönem Kredi AD 6XX Seçmeli Seçmeli Seçmeli 3 AD 6XX Yönlendirilmiş Okumalar 4 6 7

3 OPERATIONS AND INFORMATION MANAGEMENT First Year First Semester Credit Second Semester Credit AD 600 Research Methods I 4 AD 601 Research Methods II 4 AD 6XX Elective 3 AD 6XX Elective Elective Elective Second Year Third Semester Credit Fourth Semester Credit AD 6XX Elective Elective Elective 3 AD 6XX Directed Readings 4 6 7

4 Seçmeli derslerin listesi aşağıdadır. (Danışman yönlendirmesi ile farklı seçmeli dersler de eklenebilir.) Operasyon Yönetimi (Operations Management) Seçmeli Dersleri: Production Planning and Control (AD655) Competitive Models in Supply Chain Management (AD659) Logistics (AD658) Project Management (AD657) Inventory Control Theory (IE621) Bilgi Yönetimi (Information Management) Seçmeli Dersleri: IS in Organizations (AD660) Database Systems and Knowledge Discovery (AD661) Digital Goods and the Network Economy (AD662) Graph Theory and Social Network Analysis (AD664) Genel Seçmeli Dersler: Forecasting (AD656) Decision and Game Theory (AD654) Simulation Modeling and Analysis (AD663) Marketing Theory (AD640) Corporate Finance (AD614) Organization Theory (AD627) Contemporary Issues in OIM (AD665) Combinatorial Optimization (IE 516) Integer Programming (IE611) Heuristic Methods in Optimization (IE517) Systems Theory (IE533) Dynamic Systems Modelling and Analysis (IE602)

5 3. Ders Tanımları / Course Descriptions AD660 Information Systems in Organizations (3+0+0) 3 ECTS 10 Interplay between information systems and organizations. Focus on the importance of IS as a means for information sharing and coordination, and as an enabler for new organizational forms in the context of the network economy. Theories with regard to adoption, acceptance and management of IS in organizations; theories and models for the value of IS in organizations and the role of IS in innovation. AD660 Örgütlerde Bilgi Sistemleri (3+0+0) 3 ECTS 10 Bilgi sistemleri ve örgütler arasındaki etkileşim. Bilgi sistemlerinin, bilgi paylaşımı ve koordinasyonunda ve özellikle ağ ekonomisi ortamında yeni örgütsel biçimlerin etkinleştirilmesinde önemi. Örgütlerde bilgi sistemlerinin uygulanması, benimsenmesi ve yönetimi üzerine kuramlar; örgütlerde bilgi sistemlerinin değeri ve bilgi sistemlerinin inovasyondaki rolü ile ilgili kuram ve modeller. AD654 Decision and Game Theory (3+0+0) 3 ECTS 10 Comprehensive coverage of available theories of decision-making (choice) under risk and uncertainty. Includes expected utility concepts, multi-criteria decision making approaches like AHP and group decision; voting schemes and theory; decision-making in situations with multiple actors, i.e. game theory, including modeling of strategies, reactive strategies and repeated games. AD654 Karar ve Oyun Teorisi (3+0+0) 3 ECTS 10 Risk altında ve belirsizlik durumunda mevcut karar verme kuramları. Beklenen yararlılık kavramları, AHP ve grup kararı gibi çok kriterli karar verme yaklaşımları; oy verme sistemleri ve kuramı; çoklu aktör durumlarında karar verme (örneğin oyun kuramı), stratejilerin modellenmesi, reaktif stratejiler ve tekrarlı oyunlar. AD661 Database Systems and Knowledge Discovery (3+0+0) 3 ECTS 10 Managing and using data within organizations. Database management, including database design, relational models, relational algebra and normalization; knowledge discovery in databases, advanced methods for data mining, including regression trees or association rules. AD661 Veritabanı Sistemleri ve Bilgi Keşfi (3+0+0) 3 ECTS 10 Örgütlerde veri kullanımı ve yönetimi. Veritabanı yönetimi, bağıntısal modeller, bağıntısal cebir ve normalleştirme; veri tabanlarında bilgi keşfi, veri madenciliğinde ileri metodlar olarak regresyon ağaçları ve birliktelik kuralları.

6 AD662 Digital Goods and the Network Economy (3+0+0) 3 ECTS 10 Special characterisitcs of digital products, including software as well as media content. Includes implications especially on marketing and pricing. Coverage of markets exhibiting network effects and strategies to deal with them, including regulation of these markets. AD 662 Dijital Ürünler ve Ağ Ekonomisi (3+0+0) 3 ECTS 10 Yazılım ve medya içeriğini kapsayan dijital ürünlerin özel karakterleri. Bunların özellikle pazarlama ve fiyatlama üzerinde etkileri. Ağ etkisi sergileyen pazarların, ve bunlarla ilgilenebilmek için gerekli stratejilerin incelenmesi. AD655 Production Planning and Control (3+0+0) 3 ECTS 10 Hierarchical production planning and control for both manufacturing and service industries: Aggregate planning, aggregation of output, capacity and resources and inputs, Sales & Operations Planning, Disaggregation into families, Master Operations Scheduling, Rough-Cut Capacity Planning, Materials Requirements Planning, Capacity Requirements Planning, MRP II, Loading, Sequencing, Detailed scheduling and Dispatching. Mathematical models for planning and control, and research agenda. AD 655 Üretim Planlaması ve Kontrol (3+0+0) 3 ECTS 10 Üretim ve servis endüstrileri için hiyerarşik üretim planlaması: Kümelenmiş planlama, üretimin kümelenmesi, kaynak ve girdilerin kapasitesi, satış ve operasyon planlaması, ailelere dağılım, ileri operasyon programlanması, kaba kesilmiş kapasite planlaması, materyal gereksinim planlaması, kapasite gereksinim planlaması, MRP II, yükleme, sıralama, detaylı programlama ve dağıtım, planlama ve kontrol için matematiksel modeller ve araştırma gündemi. AD656 Forecasting (3+0+0) 3 ECTS 10 The use of forecasting in Marketing, Finance and Operations functions. Includes Aggregation in forecasting, Measuring the accuracy of forecasts, Subjective/Judgemental forecasting methods, New Product forecasting, Quantitative/Statistical forecasting methods, Causality, Time-Series forecasting methods, Financial series modeling, Demand forecasting, Pyramid forecasting, Effects of outliers and structural change, Cost of forecasting, Forecasting software, Selecting a forecasting method, Combinations of forecasts, Selecting a combination method, Simulation and experimental design issues, and research agenda. AD 656 Tahmin (3+0+0) 3 ECTS 10 Pazarlama, finans ve operasyon fonksiyonlarında tahmin kullanımı. Tahminde kümelenme, tahminlerin doğruluğunu ölçme, subjektif/eleştirel tahmin yöntemleri, yeni ürün tahmini, nicel/istatistiki tahmin yöntemleri, nedensellik bağı, zaman serisi tahmin metotları, finansal seri modellemesi, talep tahmini, piramit tahmin, aykırılıklar ve yapısal değişiklerin etkileri, tahminin maliyeti, tahmin yazılımı, tahmin metodu seçme, tahminlerin kombinasyonu, kombinasyonh metodu seçme, simulasyon ve deney tasarımı konuları ve araştırma gündemi.

7 AD657 Project Management (3+0+0) 3 ECTS 10 Transformation systems, project activity precedence relationship forms, network diagrams for visualizing projects, the Project Evaluation and Review Technique, Critical Path Management, including the case of stochastic activity durations. LP and MIP formulations for project estimating, budgeting, planning and controlling. Competitive bidding on projects and gametheoretic and dynamic programming bidding models. AD657 Proje Yönetimi (3+0+0) 3 ECTS 10 Dönüşüm sistemleri, proje akitivitelerinde öncelik ilişkileri, projelerde görsel canlandırmalar için ağ şemaları, proje değerlendirme ve inceleme tekniği, stokastik aktivite sürelerini de kapsayan kritik yol yönetimi. Proje tahminleri için LP ve MIP formülasyonları, bütçeleme, planlama ve kontrol. Projelerde rekabetçi ve oyun kuramına veya dinamik programlamaya dayalı ihale modelleri. AD658 Logistics (3+0+0) 3 ECTS 10 Managerial problems raised by production, inventory and distribution. State of the art in logistics systems research. Single product-single location, continuous and periodic review models. Deterministic and stochastic demand, multi product-multi location models with centralized or decentralized information modes. Transportation, transhipment, vehicle routing and dispatching research with combined location, distribution & inventory problems and their applications in services (banking, food services, etc.). Newer directions inspired by Japanese approaches to logistics management and new developments (automation, integration) in manufacturing technology. AD658 Lojistik (3+0+0) 3 ECTS 10 Üretim, envanter ve dağıtım alanlarındaki yönetimsel problemler. Lojistik sistemlerindeki son teknolojiler. Tek ürün-tek lokasyon, devamlı ve periyodik inceleme modelleri. Belirleyici ve stokastik talep, merkezi ve dağıtılmış enformasyon modlarında çoklu ürün-çoklu lokasyon modelleri. Ulaşım, aktarma, araç rotaları ve sevkiyat konusundaki araştırmalar ile karma lokasyon, dağıtım ve envanter problemleri ve hizmet sektöründeki uygulamaları (bankacılık, yiyecek-içecek, vs.). Lojistik yönetiminde Japon yaklaşımlarından esinlenilmiş yeni trendler ve üretim teknolojilerinde (otomasyon, entegrasyon) yeni gelişmeler. AD663 Simulation Modeling and Analysis (3+0+0) 3 ECTS 10 Fundamental concepts of system modeling and simulation. Simulation methodology, model formulation, systems dynamics, overview of simulation languages, generating random varieties, simulated data analysis, model validation, variance reduction techniques, experimental design and simulation optimization techniques. Simulation software packages are extensively used in this class. Each student is expected to produce successful simulations. AD663 Simulasyon Modellemesi ve Analizi (3+0+0) 3 ECTS 10 Sistem modellemesi ve simulasyonu ile ilgili temel kavramlar. Simulasyon yöntemi, model formülasyonu, sistem dinamikleri, simulasyon dilleri, tesadüfi değişimlerin oluşumu, simule

8 edilmiş veri analizi, model doğrulaması, varyans azaltma teknikleri, deney tasarımı ve simulasyon optimizasyon teknikleri. Bu derste simulasyon yazılım uygulamaları yaygın olarak kullanılmakta ve her öğrencinin başarılı simulasyonlar üretmesi beklenmektedir. AD659 Competitive Models in Supply Chain Management (3+0+0) 3 ECTS 10 Recent research contributions in several fields of supply chain analysis and coordination. A focus on the application of operations research and management science techniques to model and solve the supply chain planning problems. AD659 Tedarik Zinciri Yönetiminde Rekabetçi Modeller (3+0+0) 3 ECTS 10 Tedarik zinciri analizi ve koordinasyonunda yeni araştırmaların katkıları. Tedarik zinciri planlama problemlerini modelleme ve çözmeye yönelik yöneylem araştırması ve yönetim bilimi tekniklerine odaklanma. AD664 Graph Theory and Social Network Analysis (3+0+0) 3 ECTS 10 Basic concepts of graph theories and types of graphs. A special focus on applications of network analysis, for example for operations management, social network analysis in the context of marketing-related questions. AD664 Grafik Kuramı ve Sosyal Ağ Analizi (3+0+0) 3 ECTS 10 Grafik kuramları ve çeşitleri ile ilgili temel kavramlar. Ağ analizi uygulamalarına yoğunlaşma, örnek olarak operasyon yönetimi ve pazarlama ile ilgili konularda sosyal ağ analizi. AD 665 Contemporary Issues in OIM (3+0+0) 3 ECTS 10 Current issues in operations and information management. AD 665 Operasyon ve Bilgi Yönetiminde Çağdaş Konular (3+0+0) 3 ECTS 10 Operasyon ve bilgi yönetimi ile ilgili çağdaş konularda farklı yaklaşımlar ve tartışmalar. AD Directed Readings in OIM (4+0+0) 4 ECTS 30 Guided readings in theories of Operations & Information Management. Supervised research and writing in topics of special interest to the individual doctoral student. AD Operasyon ve Bilgi Yönetiminde Yönlendirilmiş Okumalar (4+0+0) 4 ECTS 30 Operasyon ve Bilgi Yönetimi kuramında yönlendirilmiş okuma parçaları. Her bir doktora öğrencisinin özel ilgisine yönelik konularda denetim altında araştırma ve yazma.

9 4. Öğretim Üyeleri İşletme Bölümü OIM Doktora programı dahilinde yer alan öğretim üyelerinin listesi aşağıda belirtilmiştir. Prof. Aysegul Toker (Rektör danışmanı ve Bölüm Başkanı) Prof. Muzaffer Bodur Prof. Ceyhan Kocak (yarı zamanlı) Assoc. Prof. Stefan Koch Asst. Prof. Yavuz Acar Asst. Prof. Sevket Gunter Asst. Prof. Ulaş Akküçük

DEPARTMENT OF ENGINEERING MANAGEMENT MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT

DEPARTMENT OF ENGINEERING MANAGEMENT MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT DEPARTMENT OF ENGINEERING MANAGEMENT MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT CORE COURSES EM 500 Graduation Project (0-2)NC EM 501 Research Methodologies (3-0)3 EM 502 Seminar (0-1)NC EM 503

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (Principles of Atatürk and History of Turkish AI101 2 0 0 2 2 Revolution I) Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyet ve temel nitelikleri, Çağdaş Türk dünyası

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EABD İngilizce EABD INDUSTRIAL ENGINEERING Program ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI Programın İngilizce INDUSTRIAL

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS

EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121 İktisada Giriş II 3

Detaylı

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri BUS 101 Introduction Business Administration Compulsory (3,0,5) İşletmeye Giriş Basic concepts of the business administration such as the evolution

Detaylı

INTRODUCTION TO STATISTICS

INTRODUCTION TO STATISTICS BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM 0009002-İSTATİSTİĞE GİRİŞ İstatistiğin tanımı, istatistik temel kavramlar(anakütle, örneklem, tamsayım, örnekleme, birim, vasıf, şık); Bilgi Toplama Yöntemleri; Grafikler; Merkezi

Detaylı

Bahsi geçen tüm sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.

Bahsi geçen tüm sınavların geçerlilik süresi iki yıldır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı (Doctor of Philosophy in Business Administration) Muhasebe-Finans Alanı Amaç: Muhasebe-Finans alanında işletme

Detaylı

Core Courses Seminar (0 2) Non credit Ph.D. Thesis (0 1) Non credit Special Topics (4 0) Non credit

Core Courses Seminar (0 2) Non credit Ph.D. Thesis (0 1) Non credit Special Topics (4 0) Non credit İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING JOINT DOCTORAL PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING Core Courses CENG 590 CENG 600 CENG

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas.

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas. İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING M.Sc. PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING Core Courses CENG 590 CENG 500 CENG 8XX CENG 9XX Seminar

Detaylı

BH500 Muhasebe 0 0 0 0 0 BH501 Ekonomi 0 0 0 0 0 BH502 İstatistik 0 0 0 0 0

BH500 Muhasebe 0 0 0 0 0 BH501 Ekonomi 0 0 0 0 0 BH502 İstatistik 0 0 0 0 0 DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması.

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması. SEÇMELİ DERSLER END 454 MALZEME AKTARMA SİSTEMLERİ Malzeme aktarma sistemlerine giriş, malzeme aktarma sistemi ilkeleri, malzeme aktarma sistemleri sınıflandırılması, konveyörler, otomatik kılavuzlu araçlar,

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET PEKER

ANABĠLĠM DALI ADI: ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET PEKER ANABĠLĠM DALI ADI: ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET PEKER ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Endüstri Mühendisliği insan, zaman, para, hammadde,

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

20 Nisan 2005. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent ANKARA. Konu: Doçentlik sınavı jüri sonucuna itiraz hakkında.

20 Nisan 2005. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent ANKARA. Konu: Doçentlik sınavı jüri sonucuna itiraz hakkında. 1 20 Nisan 2005 Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Bilkent ANKARA Konu: Doçentlik sınavı jüri sonucuna itiraz hakkında. Mayıs 2004 döneminde en yakın alan olarak Üretim Yönetimi ni seçip Teknoloji ve

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY PROGRAM ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI YDL000 General English In the Classroom setting, a main course book series is followed. With a weekly

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. Tanıtım ve Program Kuralları Kitapçığı

Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. Tanıtım ve Program Kuralları Kitapçığı Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Tanıtım ve Program Kuralları Kitapçığı http://www.cmpe.boun.edu.tr/swe/ swe@cmpe.boun.edu.tr

Detaylı

10 Ocak 2012/01 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

10 Ocak 2012/01 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 10 Ocak 2012 TOPLANTI NO : 2012/01 TOPLANTI SAATİ : 13:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim

Detaylı