BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL"

Transkript

1 BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL Sevgi ADAK Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü nden mezun olduktan sonra Formation of Authoritarian Secularism in Turkey. Ramadans in the Early Republican Era, [ Türkiye de Otoriter Sekülerizmin Kuruluflu: Erken Cumhuriyet Döneminde Ramazanlar, ] bafll kl tezi ile Sabanc Üniversitesi nden 2004 y l nda Tarih yüksek lisans derecesi ald. Toronto daki York Üniversitesi nden siyaset bilimi yüksek lisans ve Budapeflte deki Central European University den M.Phil. derecesi alan Sevgi Adak halen Leiden Üniversitesi, Ortado u Çal flmalar Bölümü nde doktora çal flmalar n sürdürüyor ve Amsterdam daki Uluslararas Sosyal Tarih Enstitüsü nde araflt rmalar gerçeklefltiriyor. Doktora tezinde ran ile karfl laflt rmal olarak Türkiye de erken Cumhuriyet döneminde devlet-yurttafl iliflkilerine odaklanan Sevgi Adak n akademik ilgi alanlar aras nda modern Türkiye tarihi, Ortado u da devlettoplum iliflkileri, kad n tarihi ve feminist hareketler yer almakta. After graduating from Bilkent Üniversitesi, Department of Political Science, Sevgi ADAK enrolled at Sabanc Üniversitesi and completed her M.A. degree at the Graduate Program in History with her thesis, Formation of Authoritarian Secularism in Turkey: Ramadans in the Early Republican Era, in In addition, she holds another M.A. degree in political science from York University, Toronto, and an M.Phil. degree in political science from Central European University, Budapest. Currently, she is a Ph.D. researcher at Universiteit Leiden, School of Middle Eastern Studies, and a research fellow at Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. Her dissertation project focuses on state-society relations in early republican Turkey with comparisons to Iran under Reza Shah. Her academic interests include modern Turkish history, state-society relations in the Middle East, women s history and contemporary feminisms in the Middle East. Recai AKYEL Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü nden 1987 y l nda mezun oldu. Müteakiben Gazi Üniversitesi nde kamu yönetimi dal nda yüksek lisans program na bafllad. Yüksek lisans derecesini Türkiye de Sa l k Hizmetlerinin Yap lanmas nda Özel Hastahanelerin Hukuki Aç dan Yeri ve Gereklili i bafll kl teziyle 2002 y l nda alan Akyel görevli oldu u çiflleri Bakanl taraf ndan bir y l süreyle yabanc dil ve mesleki bilgi edinme program çerçevesinde ngiltere ye gönderildi. Türkiye nin de iflik ilçelerinde kaymakaml k yapan Akyel 2007 y l nda Tokat Valisi oldu. Ayn y l Çukurova Üniversitesi nde iflletme anabilim dal nda Afet Yönetim Sistemi: Türk Afet Yönetiminde Karfl lafl - lan Sorunlar n Tespit ve Çözümüne iliflkin bir Araflt rma adl teziyle doktora program n tamamlad. Akyel halen 2009 y l Haziran ay nda T.B.M.M. Genel Kurulu taraf ndan seçildi i Say fltay baflkanl görevini yürütmektedir. Akyel, Say fltay baflkanl göreviyle ba lant l olarak, Asya Yüksek Denetim Kurumlar Örgütü ( Asian Organization of Supreme Audit Institutions [ASOSAI]), Ekonomik flbirli i Örgütü Ülkeleri Yüksek Denetim Kurumlar Birli i ( Economic Cooperation Organisation Supreme Audit Institutions [ECOSAI]) ve Avrupa Yüksek Denetim Kurumlar Örgütü ( European Organisation of Supreme Audit Institutions [EUROSAI]) yönetim kurulu üyeliklerini de üstlenmektedir. Recai AKYEL graduated in 1987 from the Public Administration Department of the Faculty of Political Science at Ankara Üniversitesi. In 2002 he has graduated from the M.A. program in public administration at Gazi Üniversitesi with a thesis on The Legal Aspects of, and the Necessity for Private Hospitals in the Provision of Medical Services in Turkey. As a junior civil servant he served at the Turkish Ministry of the Interior, representing the state as sous-préfet in various parts of Turkey before being promoted to the position of Governor of Tokat in He has completed his doctoral dissertation in management on Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 7/1 (May s 2010), ss Çankaya Üniversitesi ISSN Printed in Turkey

2 408 BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR Disaster Management System: A Study of Investigating the Problems and Solution Methods of Turkey s Disaster Management System and received his Ph.D. degree from Çukurova Üniversitesi in In June of 2009 the Turkish Parliament has elected Akyel to the presidency of Say fltay the Turkish Court of Accounts. In his offical capacity Akyel also serves on the governing boards of Asian Organisation of Supreme Audit Institutions (ASOSAI), Economic Co-operation Organisation Supreme Audit Institutions (ECOSAI) and European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI). Selda ALTAN 2006 y l nda Bo aziçi Üniversitesi, Tarih ve Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu. Lisans y llar nda Çince ö renimine bafllad ve 2006 y llar nda Tianjin E itim Üniversitesi nde yaz okullar na kat ld. Osmanl -Çin iliflkileri konusunda çal flmak üzere 2006 y l nda Bo aziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü yüksek lisans program na kabul edildi. Derslerini tamamlad ktan sonra, Çin Devlet Bursu ile Çin e gitti. Nanjing, Shanghai ve Pekin de araflt rmalar yapt ve Sighting the Ottomans from the East: Chinese Intellectual Transition from Imperial to National Imagination through the Ottomans at the Turn of the Twentieth Century [ Osmanl ya Do udan Bakmak: Yirminci Yüzy l Dönümünde Çin Entellektüel Dünyas n n Emperyal Tahayyülden Milliyetçi Tahayyüle Geçifli ve Osmanl lar ] adl tezini 2009 y l nda tamamlad. Halen Bo aziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü nde doktora ö rencisidir. Selda ALTAN graduated from History and Sociology departments of Bo aziçi Üniversitesi in In her undergraduate years, she started learning Chinese and attended summer courses in Tianjin Normal University in 2004 and She was admitted to the graduate program in the History Department of Bo aziçi Üniversitesi in 2006 to work on Sino-Ottoman relations. After completing her coursework at Bo aziçi Üniversitesi, she went to China supported by China Government Scholarship. She made research in Nanjing, Shanghai and Beijing and obtained her M.A. degree from Bo aziçi Üniversitesi in 2009 with the thesis entitled Sighting the Ottomans from the East: Chinese Intellectual Transition from Imperial to National Imagination through the Ottomans at the Turn of the Twentieth Century. She is currently registered as a Ph.D. student at Bo aziçi Üniversitesi. Cenk AYGÜL lisans derecesini ODTÜ Ekonomi Bölümü nden, yüksek lisans derecesini de The Influence of Govermance on Public Administration and State in Turkey in the 1990s with Special Reference to the Health Sector [ Sa l k Sektörü Özelinde Yönetiflimin 1990 larda Türkiye de Devlet ve Kamu Yönetimine Etkisi ] adl teziyle 1997 y l nda ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nden ald. Doktora derecesini The Rise of Micro-Regionalism: The Cases of Germany and Poland [Mikro-Bölgeselcili in Yükselifli: Almanya ve Polonya Örne i ] adl tezle Toronto daki York Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü nden 2008 y l nda alan Aygül halen Ufuk Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü nde çal flmaktad r. Çeflitli çal flmalar Memleket Siyaset Yönetim, ktisat, Toplum ve Bilim ve Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique gibi dergilerde yay nlanm flt r. Cenk AYGÜL received his B.A. degree from METU, Department of Economics, and his M.A. degree from the Department of Political Science and Public Administration of the same university in 1997 with the thesis entitled The Influence of Govermance on Public Administration and State in Turkey in the 1990s with Special Reference to the Health Sector. He holds a Ph.D. The Rise of Micro-Regionalism: The Cases of Germany and Poland from the Political Science Department of York University, Canada. He is currently employed as an assistant professor at Ufuk Üniversitesi, Ankara. He has published articles in various journals such as Memleket Siyaset Yönetim, ktisat, Toplum ve Bilim and Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique.

3 CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL 409 Didem ÇABUK 2002 y l nda Ege Üniversitesi, letiflim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü nden mezun oldu den bu yana Akdeniz Üniversitesi, Halkla liflkiler ve Tan t m Bölümü nde araflt rma görevlisi olarak çal flmakta olan Çabuk, 2009 y l nda haz rlad Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Sivil Toplum Kurulufllar Yöneticilerinin Tutumlar üzerine bir Araflt rma bafll kl tezle Akdeniz Üniversitesi, halkla iliflkiler ve tan t m anabilim dal ndan yüksek lisans derecesi ald. Çabuk, hal-i haz rda ayn üniversitede letiflim Doktora Program ö rencisidir. Didem ÇABUK graduated from Ege Üniversitesi, Faculty of Communication, Department of Radio-Televison and Cinema in She is employed as a research assistant at Akdeniz Üniversitesi, Department of Public Relations and Publicity since She has received her M.A. degree from Akdeniz Üniversitesi in 2009 with the thesis entitled Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Sivil Toplum Kurulufllar Yöneticilerinin Tutumlar üzerine bir Araflt rma [ Corporate Social Responsibility in Turkey: A Survey on the Attitudes of the Executives of Non-Governmental Organizations. ] She is currently a Ph.D. candidate in communications at Akdeniz Üniversitesi. Seçil DEREN van het HOF ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nden 1994 te mezun olmufl, ayn üniversitede siyaset bilimi anabilim dal nda The Cradle of Modernity: Politics and Art in Weimar Republic, [ Modernitenin Befli i: Weimar Cumhuriyeti`nde Siyaset ve Sanat, ] adl teziyle 1997 y l nda yüksek lisans ve German Ideas and Expectations on Expansion in the Near East [ Almanya n n Yak n Do u ya Yay l fl üzerine Düflünceler ve Beklentiler ] bafll kl teziyle de doktoras n 2004 y l nda tamamlam flt r y l ndan bu yana Akdeniz Üniversitesi, letiflim Fakültesi, Halkla liflkiler ve Tan t m Bölümü nde çal flmaktad r. TÜB TAK taraf ndan desteklenen ve yürütücüsü oldu u Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üçgeni: fiirketler, Toplum ve Toplum Kurulufllar projesini 2009 y l nda tamamlam flt r. Deren van het Hof un milliyetçilik, siyasal iletiflim ve sosyal sorunluluk alanlar nda çeflitli yay nlar bulunmaktad r. Seçil DEREN van het HOF graduated from METU, Department of Political Science and Public Administration in 1994, and received her M.S. degree with her thesis The Cradle of Modernity: Politics and Art in Weimar Republic, in 1997, and her Ph.D. degree with her thesis German Ideas and Expectations on Expansion in the Near East in 2004 both from METU. She is associated with Akdeniz Üniversitesi, Faculty of Communications, Department of Public Relations and Publicity since She has directed the TÜB TAK sponsored research project on Corporate Social Reponsibility Triange in Turkey: Firms, Society and Civil Society Organizations, which is completed in Deren van het Hof has publications in the fields of nationalism, political communication, and corporate social responsibility. Bilkent Üniversitesi, Tarih Bölümü doktora ö rencisi olan Fahri D KKAYA Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü nden lisans ve ODTÜ, Mimarl k Fakültesi, Yerleflim Arkeolojisi Program ndan The Settlement Patterns of Alt nova in the Early Bronze Age [ Erken Tunç Ça nda Alt nova`n n Yerleflim Düzeni ] adl teziyle 2003 y l nda yüksek lisans derecesini ald. Erken Osmanl Dönemi arkeolojisi ve tarihi üzerine doktora çal flmalar na devam ediyor. Yay nlar aras nda arkeolojide kuram ve yöntem, milliyetçilik ve arkeoloji üzerine makaleler ile stanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü profesörlerinden Arus Yumul ile birlikte derledi i Avrupal m, Levanten mi? ( stanbul: Ba lam Yay nc l k, 2006) adl kitap bulunmaktad r. Fahri D KKAYA is a Ph.D. candidate at Bilkent Üniversitesi, Department of History. He has received his undergraduate degree from Ege Üniversitesi, Department of Archaeology, and his M.S. degree from Sett-

4 410 BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR lement Archaeology Program at METU with his thesis The Settlement Patterns of Alt nova in the Early Bronze Age in He has been working on archeology and history of the Early Ottoman Period. He published several articles about theory and method in archaeology, and nationalism and archaeology, and edited a book with Arus Yumul, Chairperson of Sociology Department at stanbul Bilgi Üniversitesi, entitled Avrupal m, Levanten mi? ( stanbul: Ba lam Yay nc l k, 2006). Mohamed DOUCH Kingston daki Kanada Kraliyet Askeri Koleji nde 2006 y l ndan bu yana yard mc doçent olarak çal flmaktad r. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Montreal daki Quebec Üniversitesi nden alm fl olan Douch un Louis Phaneuf ve Steve Ambler in yönetiminde haz rlam fl oldu u Essays in Open Economy and Monetary Macroeconomics [ Aç k Ekonomi ve Parasal Makroekonomi üzerine Denemeler ] adl tezi 2006 y l Ekim ay nda kabul edilmifltir. Aç k ekonomiler, mali politikalar ve uluslararas ticaret konular nda çal flmalar olan Douch un aç k ekonomiler üzerine yazd son makalesi Euro-Mediterranean Economics and Finance Review adl derginin 5. Uluslararas Finans Konferans sunumlar ndan oluflan 2009 y l özel say s nda yay nlanm flt r. Mohamed DOUCH works as an assistant professor at the Royal Military College of Canada/Collège Royal Militaire du Canada, Department of Politics and Economics in Kingston, Ontario since He has his M.A. and Ph.D. degrees in economics from Université du Québec à Montréal (UQÀM). His doctoral dissertation Essays in Open Economy and Monetary Macroeconomics under the supervision of professors Louis Phaneuf and Steve Ambler has been accepted in October His research interests include small open economy analyses, optimal monetary policies, VAR and SVAR analyses, and international trade. His most recent work is an article on small open economies published in the 2009 special issue for the 5 th International Finance Conference of the Euro-Mediterranean Economics and Finance Review. Tanfer EM N TUNÇ Hacettepe Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nde yard mc doçent olarak görev yapmaktad r. Lisans, yüksek lisans ve doktora e itimini New York daki Stony Brook Üniversitesi nde tamamlam fl olup doktora konusu sosyal ve kültürel Amerikan tarihidir. Emin Tunç un kad n sa l tarihi, tüketici kültürü ve Amerikan edebiyat gibi konularda Rethinking History, Asian Journal of Women s Studies, Foreign Literature Studies, Women s History Review, ve Journal of Women s History adl dergilerde yay nlanm fl makaleleri bulunmaktad r. Emin Tunç un Technologies of Choice: A History of Abortion Techniques in the United States, adl doktora tezi ayn adla Verlag Dr. Müller [VDM] taraf ndan 2008 y l nda kitap olarak yay nlanm flt r. Emin Tunç ayr ca Annessa Ann Babic ile birlikte The Globetrotting Shopaholic: Consumer Spaces, Products, and their Cultural Places (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008) ve Laurence Raw ve Gülriz Büken ile birlikte de The Theme of Cultural Adaptation in American History, Literature, and Film: Cases When the Discourse Changed (Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2009) adl kitaplar derlemifltir. Emin Tunç un Elisabetta Marino ile birlikte derledi i Positioning the New: Chinese American Literature and the Changing Image of the American Literary Canon adl kitab n yine Cambridge Scholars Publishing taraf ndan 2010 y l içerisinde yay nlanmas beklenmektedir. Tanfer EM N TUNÇ is currently employed as assistant professor in the Department of American Culture and Literature at Hacettepe Üniversitesi. She has received her B.A., M.A. and Ph.D. degrees in American History. She also holds an Advanced Graduate Certificate in Women s Studies, from the State University of New York at Stony Brook. She has published articles on topics as diverse as reproductive health, women s history, consumer culture, and American literature most of which have appeared in journals such as Rethinking History, Asian Journal of Women s Studies, Foreign Literature Studies, and Journal of

5 CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL 411 Women s History. Her Ph.D. thesis Technologies of Choice: A History of Abortion Techniques in the United States, is published under the same title by Verlag Dr. Müller in She has also edited two books: The Globetrotting Shopaholic: Consumer Spaces, Products, and their Cultural Places (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008) with Annessa Ann Babic; and, The Theme of Cultural Adaptation in American History, Literature, and Film: Cases When the Discourse Changed (Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2009) with Laurence Raw and Gülriz Büken. Another book, edited with Elisabetta Marino Positioning the New: Chinese American Literature and the Changing Image of the American Literary Canon is expected to be published in 2010 by the Cambridge Scholars Publishing. Onur KARA 2003 de ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nde bafllad lisans e itimini 2008 de tamamlad. fiu anda ayn üniversite ve bölümde, Siyaset Bilimi Program nda, Cem Deveci dan flmanl nda, Arendt ve Sartre n Felsefelerindeki Özgürlük Kavramlar n n Siyasal Uygunlu u/uygunsuzlu u bafll kl yüksek lisans tezine yönelik çal flmas n sürdürmektedir. Kara n n siyaset felsefesi alan nda ilgilendi i kifliler aras nda Immanuel Kant, Karl Marx, Hannah Arendt, Michel Foucault ve Jean-Paul Sartre say labilir; akademik ilgi alanlar na ise insan haklar, ideoloji ve söylem analizi, sosyal inflac l k teorisi, varoluflçuluk ve özgürlük felsefeleri gibi konular girmektedir. Onur KARA has studied at METU, and obtained his undergraduate degree in 2008 from the Department of Political Science and Public Administration. He is currently enrolled in the M.A. program in Political Science in the same university, working on his dissertation on The Political Ir/Relevance of the Conception of the Freedom in the Philosophies of Arendt and Sartre under the supervision of Cem Deveci. Kara is generally interested in the philosophies of Immanuel Kant, Karl Marx, Hannah Arendt, Michel Foucault and Jean-Paul Sartre. His research interests lie in human rights, ideology and discourse analysis, social construction theory, existentialism, and politics of freedom. Mehmet RAT P hal-i haz rda ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nde, Sierra Leone ç Savafl na ve devlet sorumluluklar doktrinine odaklanan A r nsan Haklar hlâlleri Karfl s nda Adaletin Sa lanmas konulu doktora tezini yaz yor. Yüksek lisans n 2007 y l nda ngiltere de, Nottingham Üniversitesi nin Elefltirel Teori Merkezi nde 11 Eylül Komplo Teorilerinin Politik Potansiyeli üzerine haz rlad teziyle tamamlad. Chantal Mouffe un letiflim Yay nlar ndan 2010 y l fiubat ay nda ç kan Siyasal Üzerine adl kitab n n çevirmenidir. Baykufl adl felsefe yaz lar dergisinin 4. say s nda Çokluk: Yaklaflan Birliktelik Hardt ve Negri, Agamben, ve ÎiÏek te Devrimin Kaotik Devridaimi ve Müphemli i, Birikim dergisinin 241. say s nda Kuzey K br s n Karanl nda Gelece i Toplumsallaflt rmak ve Mustafa Serdar Palab y k n derledi i Bat da Jeopolitik Düflünce (Ankara: Orion Kitabevi, 2009) adl kitapta Emperyalizmin Jeopoliti i: Vladimir Ilyich Lenin bafll kl makaleleri yay nlanm flt r. Mehmet RAT P is currently a Ph.D. candidate at the Department of Political Science at METU, writing a dissertation on the possibility of Realizing Justice in the Face of Gross Human Rights Violations with specific reference to the civil war in Sierra Leone and the doctrine of state responsibilities. He completed his M.A. degree at the Centre for Critical Theory of the University of Nottingham with a dissertation on the Political Potential of 9/11 Conspiracy Thinking. He has translated Chantal Mouffe s On the Political to Turkish for letiflim Yay nlar. Among his articles are Çokluk: Yaklaflan Birliktelik Hardt ve Negri, Agamben, ve Zizek te Devrimin Kaotik Devridaimi ve Müphemli i [ Multitude: A Coming Community The Chaotic Circulation and Ambivalence of Revolution in Hardt and Negri, Agamben, and Zizek ] published in issue 4 of Baykufl, a philosophy journal, Kuzey K br s n Karanl nda Gelece i Toplumsal-

6 412 BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR laflt rmak [ Socializing the Future in the Darkness of North Cyprus ] published in issue 241 of Birikim, and Emperyalizmin Jeopoliti i: Vladimir Ilyich Lenin [ The Geopolitics of Imperialism: V. I. Lenin ] in Bat da Jeopolitik Düflünce (Ankara: Orion Kitabevi, 2009) edited by Mustafa Serdar Palab y k. H. Bahad r TÜRK Çankaya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü nde ö retim üyesidir. Yüksek lisans derecesini 2004 y l nda Pierre Bourdieu s Contribution to the Debates concerning Ideology and Discourse [ Pierre Bourdieu nün deoloji ve Söylem Tart flmalar na Katk s ] adl tezle OD- TÜ den alan Türk doktora e itimini Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi nde Genç Parti yi Anlamak: Parti, Lider ve Kitle üzerine bir Çal flma adl teziyle 2007 y l nda tamamlam flt r. Siyaset teorisi, Türk siyasal hayat, popülizm ve siyasal partiler konular nda çal flmaktad r. Birikim ve Toplum ve Bilim gibi dergilerdeki makalelerine ek olarak fiirket ve Parti: Genç Parti ve Yeni Siyaset ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2008) kitab n n da yazar d r. H. Bahad r TÜRK is an assistant professor in the Department of Political Science and International Relations at Çankaya Üniversitesi. He has received his M.A. degree from METU with the thesis Pierre Bourdieu s Contribution to the Debates concerning Ideology and Discourse in He holds a Ph.D. degree from Ankara Üniversitesi, Faculty of Political Science. His thesis Genç Parti yi Anlamak: Parti, Lider ve Kitle üzerine bir Çal flma [ Making Sense of the Young Party: A Study on Party, Leader and Mass ], completed in 2007 has been published in 2008: fiirket ve Parti: Genç Parti ve Yeni Siyaset ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2008). His research interests focus on political theory, Turkish political life, populism and political parties. His contributions and comments on Turkish political life, in particular, and political theory, in general, have appeared in such journals as Birikim and Toplum ve Bilim. Emine UÇAR LBU A 1991 y l nda Ankara Üniversitesi, E itim Bilimleri Fakültesi, E itim Programlar Ö retimi Bölümü nden mezun oldu. Yüksek lisans n 1995 y l nda Ankara Üniversitesi nde e itim programlar ve ö retim (güzel sanatlar e itimi) anabilim dal nda yazd Türk Sinemas nda Sansür Konusuna bir Yaklafl m: Küçükleri Muz r Neflriyattan Koruma Kurulu nun fllev ve Etkileri adl tezle alan Uçar lbu a 2005 y l nda da Hamburg Üniversitesi, E itimi Bilimleri Fakültesi nde medya pedagojisi alan nda Fernsehkonsum von türkischen Jugendlichen: Eine empirische Untersuchung im Hamburger Stadtteil Dulsberg [ Almanya da Türk Kökenli Çocuklar n Televizyon Al flkanl klar ] adl tezi ile doktora e itimini tamamlad. Doktora tezi ayn adla Frankfurt taki Peter Lang yay nevi taraf ndan bas ld y l ndan bu yana Akdeniz Üniversitesi, letiflim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü nde çal flmakta ve akademik araflt rmalar n sinema, medya pedagojisi ve kültürleraras iletiflim alanlar nda yo unlaflt rmaktad r. Halen Avrupa Komisyonu Hayat Boyu Ö renme Program n n bir parças olan Leonardo da Vinci Program çerçevesinde yürütülmekte olan Globalisation and Opportunities Vocational Education for Transnational Careers [ Küreselleflme ve F rsatlar Uluslarötesi fller için Mesleki E itim ] projesinde çal flmaktad r. Emine UÇAR LBU A graduated from Ankara Üniversitesi, Faculty of Pedagogy in She received her M.A. degree in Pedagogy of Fine Arts at the same faculty in 1995 with the thesis entitled Türk Sinemas nda Sansür Konusuna bir Yaklafl m: Küçükleri Muz r Neflriyattan Koruma Kurulu nun fllev ve Etkileri [ An Approach to Censorhip in Turkish Cinema: The Functions and Impact of the Censorship Council for the Protection of Minors ]. She completed her Ph.D. at Universität Hamburg in the field of media pedagogy in Her dissertation, Fernsehkonsum von türkischen Jugendlichen: Eine empirische Untersuchung im Hamburger Stadtteil Dulsberg, has been published by Peter Lang. Since 2007 she is affiliated with Akdeniz Üniversitesi, Faculty of Communication, Department of Radio-Television and Cinema. Cur-

7 CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL 413 rently, she represents Akdeniz Üniversitesi on the project Globalisation and Opportunities Vocational Education for Transnational Careers jointly supported by the European Commission s Lifelong Learning Programme and the Leonardo da Vinci Programme. Her field of interests cover cinema, media pedagogy, intercultural communication, and migration and immigrants. Hatice YAZGAN 1997 y l nda Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararas liflkiler Bölümü nden mezun oldu. Avrupa Birli i konusunda Ankara Üniversitesi ve ngiltere de Durham Üniversitesi nden iki yüksek lisans derecesi bulunmaktad r ile 2003 y llar aras nda Tar m ve Köyiflleri Bakanl nda Avrupa Birli i uzman olarak çal flt. Ard ndan zmir Ekonomi Üniversitesi, Uluslararas liflkiler ve Avrupa Birli i Bölümü nde befl y l aflk n bir süre araflt rma ve ö retim görevlisi olarak çal flt. Doktora derecesini 2009 y l nda Avrupa Birli i Sürecinin Türk D fl Politikas na Etkileri bafll kl teziyle Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, uluslararas iliflkiler anabilim dal nda ald. Yurtiçi ve yurtd fl nda Türkiye nin Avrupa Birli i ile iliflkileri üzerine kurs, çal fltay, seminer ve konferanslara kat ld. Araflt rma alanlar aras nda Avrupa Birli i siyaseti, Avrupa Birli i nde politika yap m süreçleri, Türkiye-Avrupa Birli i iliflkileri ve Avrupal laflma konular bulunmaktad r. Hatice YAZGAN has graduated from Ankara Üniversitesi, Faculty of Political Science, Department of International Relations in She holds two master degrees on European Union, one from Ankara Üniversitesi and the other from Durham University, United Kingdom. She worked as a European Union expert in the Turkish Ministry of Agriculture and Rural Affairs between 1998 and 2003, and later as a research and teaching assistant at zmir Ekonomi Üniversitesi, Department of International Relations and European Union. She has obtained her Ph.D. degree in 2009 from Ankara Üniversitesi, Department of International Relations with her dissertation titled Avrupa Birli i Sürecinin Türk D fl Politikas na Etkileri [ Impact of the Integration Process with the European Union on Turkish Foreign Policy ]. She has attended nationally and internationally held conferences, workshops and seminars on the integration process with the European Union. Her research interests include European Union politics, policy making in the European Union, European Union s relations with Turkey and Europeanization.

BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL

BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL Fulya BALKAR Çankaya Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü nden

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA. Alfabetik Sıra İle. Bahar BAŞER

YAZARLAR HAKKINDA. Alfabetik Sıra İle. Bahar BAŞER YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik Sıra İle Bahar BAŞER Bahar Baser is a visiting researcher at the Department of Peace and Conflict Research in Uppsala University thanks to the research grant she has received

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

Türkiye de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Haz rl klar

Türkiye de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Haz rl klar Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Türkiye de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Haz rl klar The socio-demographic characteristics and career preparation

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing i Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing F. Zeynep Bilgin * Marmara Üniversitesi, İstanbul Emine Çobanoğlu Marmara Üniversitesi, İstanbul A. Müge

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Özetler ve Anahtar Kelimeler ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi Yazar: Devrim AYDIN Özet: Sosyal bilimlerde ve hukukta kullanılan bazı kavramların tam

Detaylı

SPECTRUM APRIL 25-26, 2015. What s in your backpack on the way to your career?

SPECTRUM APRIL 25-26, 2015. What s in your backpack on the way to your career? SPECTRUM OF EDUCATION 4 APRIL 25-26, 2015 Career - Kariyer What s in your backpack on the way to your career? Kariyer yolculuğunda sırt çantanda neler var? Professionals and volunteers combine their unique

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL ORGAN BAĞIŞINDA UYUM İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ 1. ULUSLARARASI SEMPOZYUM / İSTANBUL Date / Tarih : 29-31 Mayıs

Detaylı

SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN.

SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN. SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN. AL B L MLER ENST TÜSÜ FEN B L MLER ENST SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ fi DÜNYASI, YETK N VE YARATICI B REYLER N EL NDE YÜKSEL YOR. stanbul

Detaylı

Hindistan da seramik workshop

Hindistan da seramik workshop ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS Hindistan da seramik workshop Tüm dünyada ünlenmifl çömlek ustas Sardar Gurcharan Singh ad na o lu ve di er sanatseverler taraf ndan kurulan Delhi Blue Pottery Trust Vakf

Detaylı

IFS Omnibus. www.ifs2010.com

IFS Omnibus. www.ifs2010.com IFS Omnibus www.ifs2010.com IFS Etkinlik Alanı: IFS 2010 Asya ve Avrupa yı buluşturan İstanbul un kalbi Beşiktaş ta yer alan Bahçeşehir Üniversitesi nde gerçekleştirilmektedir This year's meeting venue:

Detaylı

ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı

ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIVILIZATION AND VALUES İstanbul Yaklaşımı İstanbul Approach 18 Aralık 2010 Cumartesi, İstanbul Ticaret Odası 18 December 2010,

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Uluslararası Terörizm Kapsamında Güvenlik ve Globalleşme Yazar: Nilüfer KARACASULU Özet: Bu makalede uluslararası terör bağlamında güvenlik ve küreselleşme arasındaki ilişki

Detaylı

GÜVENL K SEKTÖRÜ YÖNET fi M : TÜRK YE VE AVRUPA

GÜVENL K SEKTÖRÜ YÖNET fi M : TÜRK YE VE AVRUPA GÜVENL K SEKTÖRÜ YÖNET fi M : TÜRK YE VE AVRUPA SECURITY SECTOR GOVERNANCE: TURKEY AND EUROPE Ümit Cizre brahim Cerrah DCAF - TESEV Güvenlik Sektörü Çal flmalar Dizisi DCAF - TESEV Series in Security Sector

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE. #gelecektest #FUTUREofCS

NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE. #gelecektest #FUTUREofCS NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Third Sector Foundation of Turkey NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE #gelecektest #FUTUREofCS SİVİL TOPLUMDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Türkiye de Toplantı Zamanı

Türkiye de Toplantı Zamanı Türkiye de Toplantı Zamanı Time to Meet in Turkey KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF 2009 da Baflrolü Oynayal m! Let s play the leading role in 2009! çindekiler/ Contents Haberler/ News Anadolu turlar m z

Detaylı

Örnek Olay Çal flmas / Case Study

Örnek Olay Çal flmas / Case Study Örnek Olay Çal flmas / Case Study www.yuksekogretim.org Yüksekö retimde Dönüflen De erler Ba lam nda Stratejik Yönetim Bak fl Aç s Gelifltirilmesi: Selçuk Üniversitesi Stratejik Yol Haritas Belirleme Örne

Detaylı

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle ULUSLARARASI YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI ETKİNLİKLERİ INTERNATIONAL YUNUS EMRE CULTURE AND ART WEEK EVENTS Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle Yunus

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006 2006 FAALİYET RAPORU 2006 ANNUAL REPORT İçindekiler Table of Contents Olağan Genel

Detaylı

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK Değerli Misafirler, Uluslarası Kadın ve Adalet Zirvesi, kadın ve adalet ana başlıklarında kadın sorunları ve çözüm yolları yanında, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ortaya

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12 İçindekiler İçindekiler 3 Organizasyon Komiteleri 4-5 Sempozyum Programı Türkçe 6-10 Çalıştay Programı Türkçe 11-12 Sempozyum Programı İngilizce 14-18 Çalıştay Programı İngilizce 19-20 Oturum Başkanları

Detaylı

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI YEREL YÖNET MLER S YASAL VE S V L ÖRGÜTLENME KOM SYONU SONUÇ B LD R S Komisyonumuz, öngörülen çal flma program çerçevesinde

Detaylı

Kitab n bas m na katk lardan dolay

Kitab n bas m na katk lardan dolay 67 Kitab n bas m na katk lardan dolay teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı