BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL"

Transkript

1 BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL Sevgi ADAK Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü nden mezun olduktan sonra Formation of Authoritarian Secularism in Turkey. Ramadans in the Early Republican Era, [ Türkiye de Otoriter Sekülerizmin Kuruluflu: Erken Cumhuriyet Döneminde Ramazanlar, ] bafll kl tezi ile Sabanc Üniversitesi nden 2004 y l nda Tarih yüksek lisans derecesi ald. Toronto daki York Üniversitesi nden siyaset bilimi yüksek lisans ve Budapeflte deki Central European University den M.Phil. derecesi alan Sevgi Adak halen Leiden Üniversitesi, Ortado u Çal flmalar Bölümü nde doktora çal flmalar n sürdürüyor ve Amsterdam daki Uluslararas Sosyal Tarih Enstitüsü nde araflt rmalar gerçeklefltiriyor. Doktora tezinde ran ile karfl laflt rmal olarak Türkiye de erken Cumhuriyet döneminde devlet-yurttafl iliflkilerine odaklanan Sevgi Adak n akademik ilgi alanlar aras nda modern Türkiye tarihi, Ortado u da devlettoplum iliflkileri, kad n tarihi ve feminist hareketler yer almakta. After graduating from Bilkent Üniversitesi, Department of Political Science, Sevgi ADAK enrolled at Sabanc Üniversitesi and completed her M.A. degree at the Graduate Program in History with her thesis, Formation of Authoritarian Secularism in Turkey: Ramadans in the Early Republican Era, in In addition, she holds another M.A. degree in political science from York University, Toronto, and an M.Phil. degree in political science from Central European University, Budapest. Currently, she is a Ph.D. researcher at Universiteit Leiden, School of Middle Eastern Studies, and a research fellow at Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. Her dissertation project focuses on state-society relations in early republican Turkey with comparisons to Iran under Reza Shah. Her academic interests include modern Turkish history, state-society relations in the Middle East, women s history and contemporary feminisms in the Middle East. Recai AKYEL Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü nden 1987 y l nda mezun oldu. Müteakiben Gazi Üniversitesi nde kamu yönetimi dal nda yüksek lisans program na bafllad. Yüksek lisans derecesini Türkiye de Sa l k Hizmetlerinin Yap lanmas nda Özel Hastahanelerin Hukuki Aç dan Yeri ve Gereklili i bafll kl teziyle 2002 y l nda alan Akyel görevli oldu u çiflleri Bakanl taraf ndan bir y l süreyle yabanc dil ve mesleki bilgi edinme program çerçevesinde ngiltere ye gönderildi. Türkiye nin de iflik ilçelerinde kaymakaml k yapan Akyel 2007 y l nda Tokat Valisi oldu. Ayn y l Çukurova Üniversitesi nde iflletme anabilim dal nda Afet Yönetim Sistemi: Türk Afet Yönetiminde Karfl lafl - lan Sorunlar n Tespit ve Çözümüne iliflkin bir Araflt rma adl teziyle doktora program n tamamlad. Akyel halen 2009 y l Haziran ay nda T.B.M.M. Genel Kurulu taraf ndan seçildi i Say fltay baflkanl görevini yürütmektedir. Akyel, Say fltay baflkanl göreviyle ba lant l olarak, Asya Yüksek Denetim Kurumlar Örgütü ( Asian Organization of Supreme Audit Institutions [ASOSAI]), Ekonomik flbirli i Örgütü Ülkeleri Yüksek Denetim Kurumlar Birli i ( Economic Cooperation Organisation Supreme Audit Institutions [ECOSAI]) ve Avrupa Yüksek Denetim Kurumlar Örgütü ( European Organisation of Supreme Audit Institutions [EUROSAI]) yönetim kurulu üyeliklerini de üstlenmektedir. Recai AKYEL graduated in 1987 from the Public Administration Department of the Faculty of Political Science at Ankara Üniversitesi. In 2002 he has graduated from the M.A. program in public administration at Gazi Üniversitesi with a thesis on The Legal Aspects of, and the Necessity for Private Hospitals in the Provision of Medical Services in Turkey. As a junior civil servant he served at the Turkish Ministry of the Interior, representing the state as sous-préfet in various parts of Turkey before being promoted to the position of Governor of Tokat in He has completed his doctoral dissertation in management on Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 7/1 (May s 2010), ss Çankaya Üniversitesi ISSN Printed in Turkey

2 408 BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR Disaster Management System: A Study of Investigating the Problems and Solution Methods of Turkey s Disaster Management System and received his Ph.D. degree from Çukurova Üniversitesi in In June of 2009 the Turkish Parliament has elected Akyel to the presidency of Say fltay the Turkish Court of Accounts. In his offical capacity Akyel also serves on the governing boards of Asian Organisation of Supreme Audit Institutions (ASOSAI), Economic Co-operation Organisation Supreme Audit Institutions (ECOSAI) and European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI). Selda ALTAN 2006 y l nda Bo aziçi Üniversitesi, Tarih ve Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu. Lisans y llar nda Çince ö renimine bafllad ve 2006 y llar nda Tianjin E itim Üniversitesi nde yaz okullar na kat ld. Osmanl -Çin iliflkileri konusunda çal flmak üzere 2006 y l nda Bo aziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü yüksek lisans program na kabul edildi. Derslerini tamamlad ktan sonra, Çin Devlet Bursu ile Çin e gitti. Nanjing, Shanghai ve Pekin de araflt rmalar yapt ve Sighting the Ottomans from the East: Chinese Intellectual Transition from Imperial to National Imagination through the Ottomans at the Turn of the Twentieth Century [ Osmanl ya Do udan Bakmak: Yirminci Yüzy l Dönümünde Çin Entellektüel Dünyas n n Emperyal Tahayyülden Milliyetçi Tahayyüle Geçifli ve Osmanl lar ] adl tezini 2009 y l nda tamamlad. Halen Bo aziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü nde doktora ö rencisidir. Selda ALTAN graduated from History and Sociology departments of Bo aziçi Üniversitesi in In her undergraduate years, she started learning Chinese and attended summer courses in Tianjin Normal University in 2004 and She was admitted to the graduate program in the History Department of Bo aziçi Üniversitesi in 2006 to work on Sino-Ottoman relations. After completing her coursework at Bo aziçi Üniversitesi, she went to China supported by China Government Scholarship. She made research in Nanjing, Shanghai and Beijing and obtained her M.A. degree from Bo aziçi Üniversitesi in 2009 with the thesis entitled Sighting the Ottomans from the East: Chinese Intellectual Transition from Imperial to National Imagination through the Ottomans at the Turn of the Twentieth Century. She is currently registered as a Ph.D. student at Bo aziçi Üniversitesi. Cenk AYGÜL lisans derecesini ODTÜ Ekonomi Bölümü nden, yüksek lisans derecesini de The Influence of Govermance on Public Administration and State in Turkey in the 1990s with Special Reference to the Health Sector [ Sa l k Sektörü Özelinde Yönetiflimin 1990 larda Türkiye de Devlet ve Kamu Yönetimine Etkisi ] adl teziyle 1997 y l nda ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nden ald. Doktora derecesini The Rise of Micro-Regionalism: The Cases of Germany and Poland [Mikro-Bölgeselcili in Yükselifli: Almanya ve Polonya Örne i ] adl tezle Toronto daki York Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü nden 2008 y l nda alan Aygül halen Ufuk Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü nde çal flmaktad r. Çeflitli çal flmalar Memleket Siyaset Yönetim, ktisat, Toplum ve Bilim ve Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique gibi dergilerde yay nlanm flt r. Cenk AYGÜL received his B.A. degree from METU, Department of Economics, and his M.A. degree from the Department of Political Science and Public Administration of the same university in 1997 with the thesis entitled The Influence of Govermance on Public Administration and State in Turkey in the 1990s with Special Reference to the Health Sector. He holds a Ph.D. The Rise of Micro-Regionalism: The Cases of Germany and Poland from the Political Science Department of York University, Canada. He is currently employed as an assistant professor at Ufuk Üniversitesi, Ankara. He has published articles in various journals such as Memleket Siyaset Yönetim, ktisat, Toplum ve Bilim and Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique.

3 CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL 409 Didem ÇABUK 2002 y l nda Ege Üniversitesi, letiflim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü nden mezun oldu den bu yana Akdeniz Üniversitesi, Halkla liflkiler ve Tan t m Bölümü nde araflt rma görevlisi olarak çal flmakta olan Çabuk, 2009 y l nda haz rlad Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Sivil Toplum Kurulufllar Yöneticilerinin Tutumlar üzerine bir Araflt rma bafll kl tezle Akdeniz Üniversitesi, halkla iliflkiler ve tan t m anabilim dal ndan yüksek lisans derecesi ald. Çabuk, hal-i haz rda ayn üniversitede letiflim Doktora Program ö rencisidir. Didem ÇABUK graduated from Ege Üniversitesi, Faculty of Communication, Department of Radio-Televison and Cinema in She is employed as a research assistant at Akdeniz Üniversitesi, Department of Public Relations and Publicity since She has received her M.A. degree from Akdeniz Üniversitesi in 2009 with the thesis entitled Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Sivil Toplum Kurulufllar Yöneticilerinin Tutumlar üzerine bir Araflt rma [ Corporate Social Responsibility in Turkey: A Survey on the Attitudes of the Executives of Non-Governmental Organizations. ] She is currently a Ph.D. candidate in communications at Akdeniz Üniversitesi. Seçil DEREN van het HOF ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nden 1994 te mezun olmufl, ayn üniversitede siyaset bilimi anabilim dal nda The Cradle of Modernity: Politics and Art in Weimar Republic, [ Modernitenin Befli i: Weimar Cumhuriyeti`nde Siyaset ve Sanat, ] adl teziyle 1997 y l nda yüksek lisans ve German Ideas and Expectations on Expansion in the Near East [ Almanya n n Yak n Do u ya Yay l fl üzerine Düflünceler ve Beklentiler ] bafll kl teziyle de doktoras n 2004 y l nda tamamlam flt r y l ndan bu yana Akdeniz Üniversitesi, letiflim Fakültesi, Halkla liflkiler ve Tan t m Bölümü nde çal flmaktad r. TÜB TAK taraf ndan desteklenen ve yürütücüsü oldu u Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üçgeni: fiirketler, Toplum ve Toplum Kurulufllar projesini 2009 y l nda tamamlam flt r. Deren van het Hof un milliyetçilik, siyasal iletiflim ve sosyal sorunluluk alanlar nda çeflitli yay nlar bulunmaktad r. Seçil DEREN van het HOF graduated from METU, Department of Political Science and Public Administration in 1994, and received her M.S. degree with her thesis The Cradle of Modernity: Politics and Art in Weimar Republic, in 1997, and her Ph.D. degree with her thesis German Ideas and Expectations on Expansion in the Near East in 2004 both from METU. She is associated with Akdeniz Üniversitesi, Faculty of Communications, Department of Public Relations and Publicity since She has directed the TÜB TAK sponsored research project on Corporate Social Reponsibility Triange in Turkey: Firms, Society and Civil Society Organizations, which is completed in Deren van het Hof has publications in the fields of nationalism, political communication, and corporate social responsibility. Bilkent Üniversitesi, Tarih Bölümü doktora ö rencisi olan Fahri D KKAYA Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü nden lisans ve ODTÜ, Mimarl k Fakültesi, Yerleflim Arkeolojisi Program ndan The Settlement Patterns of Alt nova in the Early Bronze Age [ Erken Tunç Ça nda Alt nova`n n Yerleflim Düzeni ] adl teziyle 2003 y l nda yüksek lisans derecesini ald. Erken Osmanl Dönemi arkeolojisi ve tarihi üzerine doktora çal flmalar na devam ediyor. Yay nlar aras nda arkeolojide kuram ve yöntem, milliyetçilik ve arkeoloji üzerine makaleler ile stanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü profesörlerinden Arus Yumul ile birlikte derledi i Avrupal m, Levanten mi? ( stanbul: Ba lam Yay nc l k, 2006) adl kitap bulunmaktad r. Fahri D KKAYA is a Ph.D. candidate at Bilkent Üniversitesi, Department of History. He has received his undergraduate degree from Ege Üniversitesi, Department of Archaeology, and his M.S. degree from Sett-

4 410 BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR lement Archaeology Program at METU with his thesis The Settlement Patterns of Alt nova in the Early Bronze Age in He has been working on archeology and history of the Early Ottoman Period. He published several articles about theory and method in archaeology, and nationalism and archaeology, and edited a book with Arus Yumul, Chairperson of Sociology Department at stanbul Bilgi Üniversitesi, entitled Avrupal m, Levanten mi? ( stanbul: Ba lam Yay nc l k, 2006). Mohamed DOUCH Kingston daki Kanada Kraliyet Askeri Koleji nde 2006 y l ndan bu yana yard mc doçent olarak çal flmaktad r. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Montreal daki Quebec Üniversitesi nden alm fl olan Douch un Louis Phaneuf ve Steve Ambler in yönetiminde haz rlam fl oldu u Essays in Open Economy and Monetary Macroeconomics [ Aç k Ekonomi ve Parasal Makroekonomi üzerine Denemeler ] adl tezi 2006 y l Ekim ay nda kabul edilmifltir. Aç k ekonomiler, mali politikalar ve uluslararas ticaret konular nda çal flmalar olan Douch un aç k ekonomiler üzerine yazd son makalesi Euro-Mediterranean Economics and Finance Review adl derginin 5. Uluslararas Finans Konferans sunumlar ndan oluflan 2009 y l özel say s nda yay nlanm flt r. Mohamed DOUCH works as an assistant professor at the Royal Military College of Canada/Collège Royal Militaire du Canada, Department of Politics and Economics in Kingston, Ontario since He has his M.A. and Ph.D. degrees in economics from Université du Québec à Montréal (UQÀM). His doctoral dissertation Essays in Open Economy and Monetary Macroeconomics under the supervision of professors Louis Phaneuf and Steve Ambler has been accepted in October His research interests include small open economy analyses, optimal monetary policies, VAR and SVAR analyses, and international trade. His most recent work is an article on small open economies published in the 2009 special issue for the 5 th International Finance Conference of the Euro-Mediterranean Economics and Finance Review. Tanfer EM N TUNÇ Hacettepe Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nde yard mc doçent olarak görev yapmaktad r. Lisans, yüksek lisans ve doktora e itimini New York daki Stony Brook Üniversitesi nde tamamlam fl olup doktora konusu sosyal ve kültürel Amerikan tarihidir. Emin Tunç un kad n sa l tarihi, tüketici kültürü ve Amerikan edebiyat gibi konularda Rethinking History, Asian Journal of Women s Studies, Foreign Literature Studies, Women s History Review, ve Journal of Women s History adl dergilerde yay nlanm fl makaleleri bulunmaktad r. Emin Tunç un Technologies of Choice: A History of Abortion Techniques in the United States, adl doktora tezi ayn adla Verlag Dr. Müller [VDM] taraf ndan 2008 y l nda kitap olarak yay nlanm flt r. Emin Tunç ayr ca Annessa Ann Babic ile birlikte The Globetrotting Shopaholic: Consumer Spaces, Products, and their Cultural Places (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008) ve Laurence Raw ve Gülriz Büken ile birlikte de The Theme of Cultural Adaptation in American History, Literature, and Film: Cases When the Discourse Changed (Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2009) adl kitaplar derlemifltir. Emin Tunç un Elisabetta Marino ile birlikte derledi i Positioning the New: Chinese American Literature and the Changing Image of the American Literary Canon adl kitab n yine Cambridge Scholars Publishing taraf ndan 2010 y l içerisinde yay nlanmas beklenmektedir. Tanfer EM N TUNÇ is currently employed as assistant professor in the Department of American Culture and Literature at Hacettepe Üniversitesi. She has received her B.A., M.A. and Ph.D. degrees in American History. She also holds an Advanced Graduate Certificate in Women s Studies, from the State University of New York at Stony Brook. She has published articles on topics as diverse as reproductive health, women s history, consumer culture, and American literature most of which have appeared in journals such as Rethinking History, Asian Journal of Women s Studies, Foreign Literature Studies, and Journal of

5 CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL 411 Women s History. Her Ph.D. thesis Technologies of Choice: A History of Abortion Techniques in the United States, is published under the same title by Verlag Dr. Müller in She has also edited two books: The Globetrotting Shopaholic: Consumer Spaces, Products, and their Cultural Places (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008) with Annessa Ann Babic; and, The Theme of Cultural Adaptation in American History, Literature, and Film: Cases When the Discourse Changed (Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2009) with Laurence Raw and Gülriz Büken. Another book, edited with Elisabetta Marino Positioning the New: Chinese American Literature and the Changing Image of the American Literary Canon is expected to be published in 2010 by the Cambridge Scholars Publishing. Onur KARA 2003 de ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nde bafllad lisans e itimini 2008 de tamamlad. fiu anda ayn üniversite ve bölümde, Siyaset Bilimi Program nda, Cem Deveci dan flmanl nda, Arendt ve Sartre n Felsefelerindeki Özgürlük Kavramlar n n Siyasal Uygunlu u/uygunsuzlu u bafll kl yüksek lisans tezine yönelik çal flmas n sürdürmektedir. Kara n n siyaset felsefesi alan nda ilgilendi i kifliler aras nda Immanuel Kant, Karl Marx, Hannah Arendt, Michel Foucault ve Jean-Paul Sartre say labilir; akademik ilgi alanlar na ise insan haklar, ideoloji ve söylem analizi, sosyal inflac l k teorisi, varoluflçuluk ve özgürlük felsefeleri gibi konular girmektedir. Onur KARA has studied at METU, and obtained his undergraduate degree in 2008 from the Department of Political Science and Public Administration. He is currently enrolled in the M.A. program in Political Science in the same university, working on his dissertation on The Political Ir/Relevance of the Conception of the Freedom in the Philosophies of Arendt and Sartre under the supervision of Cem Deveci. Kara is generally interested in the philosophies of Immanuel Kant, Karl Marx, Hannah Arendt, Michel Foucault and Jean-Paul Sartre. His research interests lie in human rights, ideology and discourse analysis, social construction theory, existentialism, and politics of freedom. Mehmet RAT P hal-i haz rda ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nde, Sierra Leone ç Savafl na ve devlet sorumluluklar doktrinine odaklanan A r nsan Haklar hlâlleri Karfl s nda Adaletin Sa lanmas konulu doktora tezini yaz yor. Yüksek lisans n 2007 y l nda ngiltere de, Nottingham Üniversitesi nin Elefltirel Teori Merkezi nde 11 Eylül Komplo Teorilerinin Politik Potansiyeli üzerine haz rlad teziyle tamamlad. Chantal Mouffe un letiflim Yay nlar ndan 2010 y l fiubat ay nda ç kan Siyasal Üzerine adl kitab n n çevirmenidir. Baykufl adl felsefe yaz lar dergisinin 4. say s nda Çokluk: Yaklaflan Birliktelik Hardt ve Negri, Agamben, ve ÎiÏek te Devrimin Kaotik Devridaimi ve Müphemli i, Birikim dergisinin 241. say s nda Kuzey K br s n Karanl nda Gelece i Toplumsallaflt rmak ve Mustafa Serdar Palab y k n derledi i Bat da Jeopolitik Düflünce (Ankara: Orion Kitabevi, 2009) adl kitapta Emperyalizmin Jeopoliti i: Vladimir Ilyich Lenin bafll kl makaleleri yay nlanm flt r. Mehmet RAT P is currently a Ph.D. candidate at the Department of Political Science at METU, writing a dissertation on the possibility of Realizing Justice in the Face of Gross Human Rights Violations with specific reference to the civil war in Sierra Leone and the doctrine of state responsibilities. He completed his M.A. degree at the Centre for Critical Theory of the University of Nottingham with a dissertation on the Political Potential of 9/11 Conspiracy Thinking. He has translated Chantal Mouffe s On the Political to Turkish for letiflim Yay nlar. Among his articles are Çokluk: Yaklaflan Birliktelik Hardt ve Negri, Agamben, ve Zizek te Devrimin Kaotik Devridaimi ve Müphemli i [ Multitude: A Coming Community The Chaotic Circulation and Ambivalence of Revolution in Hardt and Negri, Agamben, and Zizek ] published in issue 4 of Baykufl, a philosophy journal, Kuzey K br s n Karanl nda Gelece i Toplumsal-

6 412 BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR laflt rmak [ Socializing the Future in the Darkness of North Cyprus ] published in issue 241 of Birikim, and Emperyalizmin Jeopoliti i: Vladimir Ilyich Lenin [ The Geopolitics of Imperialism: V. I. Lenin ] in Bat da Jeopolitik Düflünce (Ankara: Orion Kitabevi, 2009) edited by Mustafa Serdar Palab y k. H. Bahad r TÜRK Çankaya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü nde ö retim üyesidir. Yüksek lisans derecesini 2004 y l nda Pierre Bourdieu s Contribution to the Debates concerning Ideology and Discourse [ Pierre Bourdieu nün deoloji ve Söylem Tart flmalar na Katk s ] adl tezle OD- TÜ den alan Türk doktora e itimini Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi nde Genç Parti yi Anlamak: Parti, Lider ve Kitle üzerine bir Çal flma adl teziyle 2007 y l nda tamamlam flt r. Siyaset teorisi, Türk siyasal hayat, popülizm ve siyasal partiler konular nda çal flmaktad r. Birikim ve Toplum ve Bilim gibi dergilerdeki makalelerine ek olarak fiirket ve Parti: Genç Parti ve Yeni Siyaset ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2008) kitab n n da yazar d r. H. Bahad r TÜRK is an assistant professor in the Department of Political Science and International Relations at Çankaya Üniversitesi. He has received his M.A. degree from METU with the thesis Pierre Bourdieu s Contribution to the Debates concerning Ideology and Discourse in He holds a Ph.D. degree from Ankara Üniversitesi, Faculty of Political Science. His thesis Genç Parti yi Anlamak: Parti, Lider ve Kitle üzerine bir Çal flma [ Making Sense of the Young Party: A Study on Party, Leader and Mass ], completed in 2007 has been published in 2008: fiirket ve Parti: Genç Parti ve Yeni Siyaset ( stanbul: letiflim Yay nlar, 2008). His research interests focus on political theory, Turkish political life, populism and political parties. His contributions and comments on Turkish political life, in particular, and political theory, in general, have appeared in such journals as Birikim and Toplum ve Bilim. Emine UÇAR LBU A 1991 y l nda Ankara Üniversitesi, E itim Bilimleri Fakültesi, E itim Programlar Ö retimi Bölümü nden mezun oldu. Yüksek lisans n 1995 y l nda Ankara Üniversitesi nde e itim programlar ve ö retim (güzel sanatlar e itimi) anabilim dal nda yazd Türk Sinemas nda Sansür Konusuna bir Yaklafl m: Küçükleri Muz r Neflriyattan Koruma Kurulu nun fllev ve Etkileri adl tezle alan Uçar lbu a 2005 y l nda da Hamburg Üniversitesi, E itimi Bilimleri Fakültesi nde medya pedagojisi alan nda Fernsehkonsum von türkischen Jugendlichen: Eine empirische Untersuchung im Hamburger Stadtteil Dulsberg [ Almanya da Türk Kökenli Çocuklar n Televizyon Al flkanl klar ] adl tezi ile doktora e itimini tamamlad. Doktora tezi ayn adla Frankfurt taki Peter Lang yay nevi taraf ndan bas ld y l ndan bu yana Akdeniz Üniversitesi, letiflim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü nde çal flmakta ve akademik araflt rmalar n sinema, medya pedagojisi ve kültürleraras iletiflim alanlar nda yo unlaflt rmaktad r. Halen Avrupa Komisyonu Hayat Boyu Ö renme Program n n bir parças olan Leonardo da Vinci Program çerçevesinde yürütülmekte olan Globalisation and Opportunities Vocational Education for Transnational Careers [ Küreselleflme ve F rsatlar Uluslarötesi fller için Mesleki E itim ] projesinde çal flmaktad r. Emine UÇAR LBU A graduated from Ankara Üniversitesi, Faculty of Pedagogy in She received her M.A. degree in Pedagogy of Fine Arts at the same faculty in 1995 with the thesis entitled Türk Sinemas nda Sansür Konusuna bir Yaklafl m: Küçükleri Muz r Neflriyattan Koruma Kurulu nun fllev ve Etkileri [ An Approach to Censorhip in Turkish Cinema: The Functions and Impact of the Censorship Council for the Protection of Minors ]. She completed her Ph.D. at Universität Hamburg in the field of media pedagogy in Her dissertation, Fernsehkonsum von türkischen Jugendlichen: Eine empirische Untersuchung im Hamburger Stadtteil Dulsberg, has been published by Peter Lang. Since 2007 she is affiliated with Akdeniz Üniversitesi, Faculty of Communication, Department of Radio-Television and Cinema. Cur-

7 CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL 413 rently, she represents Akdeniz Üniversitesi on the project Globalisation and Opportunities Vocational Education for Transnational Careers jointly supported by the European Commission s Lifelong Learning Programme and the Leonardo da Vinci Programme. Her field of interests cover cinema, media pedagogy, intercultural communication, and migration and immigrants. Hatice YAZGAN 1997 y l nda Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararas liflkiler Bölümü nden mezun oldu. Avrupa Birli i konusunda Ankara Üniversitesi ve ngiltere de Durham Üniversitesi nden iki yüksek lisans derecesi bulunmaktad r ile 2003 y llar aras nda Tar m ve Köyiflleri Bakanl nda Avrupa Birli i uzman olarak çal flt. Ard ndan zmir Ekonomi Üniversitesi, Uluslararas liflkiler ve Avrupa Birli i Bölümü nde befl y l aflk n bir süre araflt rma ve ö retim görevlisi olarak çal flt. Doktora derecesini 2009 y l nda Avrupa Birli i Sürecinin Türk D fl Politikas na Etkileri bafll kl teziyle Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, uluslararas iliflkiler anabilim dal nda ald. Yurtiçi ve yurtd fl nda Türkiye nin Avrupa Birli i ile iliflkileri üzerine kurs, çal fltay, seminer ve konferanslara kat ld. Araflt rma alanlar aras nda Avrupa Birli i siyaseti, Avrupa Birli i nde politika yap m süreçleri, Türkiye-Avrupa Birli i iliflkileri ve Avrupal laflma konular bulunmaktad r. Hatice YAZGAN has graduated from Ankara Üniversitesi, Faculty of Political Science, Department of International Relations in She holds two master degrees on European Union, one from Ankara Üniversitesi and the other from Durham University, United Kingdom. She worked as a European Union expert in the Turkish Ministry of Agriculture and Rural Affairs between 1998 and 2003, and later as a research and teaching assistant at zmir Ekonomi Üniversitesi, Department of International Relations and European Union. She has obtained her Ph.D. degree in 2009 from Ankara Üniversitesi, Department of International Relations with her dissertation titled Avrupa Birli i Sürecinin Türk D fl Politikas na Etkileri [ Impact of the Integration Process with the European Union on Turkish Foreign Policy ]. She has attended nationally and internationally held conferences, workshops and seminars on the integration process with the European Union. Her research interests include European Union politics, policy making in the European Union, European Union s relations with Turkey and Europeanization.

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL

BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL Fulya BALKAR Çankaya Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü nden

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ergin Akalpler 2. Doğum Tarihi: 13 Ekim 1962 3. Unvanı: Yardımcı Doçent/ Asst. Professor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Ekonomi Idari Bilimler Gazi Universitesi

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Halil Rahman AÇAR (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: ODTÜ, Sosyal

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek 15 Kasım 2012 TS/BAS-BÜL/12-80 Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek Konferansta, Avrupa borç krizinin gelişimi, mevcut durum analizi,

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Sinan Birdal 2. Doğum Tarihi: 25.06. 1976 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Üniv., SBF 1999 Y. Lisans

Detaylı

BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL

BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL C. Akça ATAÇ, Çankaya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü nde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

PROF. DR. TANEL DEMİREL

PROF. DR. TANEL DEMİREL PROF. DR. TANEL DEMİREL KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti Cinsiyeti : Erkek Medeni Durumu : Evli Doğum Yeri ve Tarihi : Fatsa/Ordu, 08. 09. 1968 Adres : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ Alfabetik Sırayla / In Ayphabetical Order Sedat LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP)

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Curriculum Vitae. Degree Field University Year of Graduation Bachelor of Arts

Curriculum Vitae. Degree Field University Year of Graduation Bachelor of Arts Curriculum Vitae 1. Name, Surname: Nurhan KAVAKLI 2. Academic Title: Assistant Professor 3. Degree: Doctorate of Philosophy Degree Field University Year of Graduation Bachelor of Arts Faculty Communication

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi Doç.Dr. Musa Kazım Arıcan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilimdalı, Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Musa Kazım Arıcan (Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi,

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Halil Rahman AÇAR (Doç. Dr.) Doktora: ODTÜ, Sosyal Bilimler

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

MUHSIN DOĞAN. metu scıence and technology polıcy studıes ankara +90 312 210 38 10 +90 536 624 17 56 dmuhsın@metu.edu.tr muhsın.dogan@me.

MUHSIN DOĞAN. metu scıence and technology polıcy studıes ankara +90 312 210 38 10 +90 536 624 17 56 dmuhsın@metu.edu.tr muhsın.dogan@me. MUHSIN DOĞAN metu scıence and technology polıcy studıes ankara +90 312 210 38 10 +90 536 624 17 56 dmuhsın@metu.edu.tr muhsın.dogan@me.com CURRENT POSITION Middle East Technical University, Science and

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ

Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law Department of International Law (European Union Law) PERSONAL DETAILS Adres Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: YEŞİM GÜÇDEMİR Doğum Tarihi: 30 MART 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik Marmara Üniversitesi 1995 Y. Lisans Reklam ve Tanıtım

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Seher CESUR-KILIÇASLAN 2.Doğum Tarihi: 11 Nisan 1974 3.Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Aile ve Tüketici Bilimleri Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEMAL BALTACI Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Ofis: A-206 Telefon: 8153 E-posta: cemalbaltaci@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi EMRAH GÖKER 01.07.2013 Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Sosyal Politikalar

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl / 1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law LAW10 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General Theory of Constitutional Law 5 LAW105 Medeni Hukuka Giriş

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Faculty First Year DAY/HOUR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 09:00 09:50 COM 171 Economics 10:00 10:50 COM 133 Political Science 11:00 11:50 COM

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008.

Seyhan Aksoy, Televizyon Reklamlarında Ailenin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi S.B.E., Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D., Antalya, 2008. 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülseren ŞENDUR ATABEK 2. Doğum Tarihi: 05.05.1967 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Televizyon-Sinema-Fotoğraf Bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE

TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE ÖĞRENİM DURUMU: TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE Ortaöğrenim = Kadıköy Anadolu Lisesi Yükseköğrenim = 2002 = Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü (LİSANS) 2005 = Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS

YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES MS ECONOMIC PROGRAMS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMICS WITH THESIS İktisat Bölümü nün Tezli Yüksek Lisans Programları Bölümümüzde tezli yüksek lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GLOBAL AND REGIONAL POLITICS I KBS 107 1 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Turkish Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aşkın İnci Sökmen

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aşkın İnci Sökmen ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Aşkın İnci Sökmen E Posta : incisokmen@gmail.com 1. Adı Soyadı : Aşkın İnci Sökmen - 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (EĞİTİM PLANI) BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl (Güz)

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (EĞİTİM PLANI) BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl (Güz) ULULARARAI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DER PROGRAMI (EĞİTİM PLANI) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl (Güz) T U K AKT 131411017 Introduction to International Relations I Z 3 0 3 3 131411018 Introduction to Political cience Z

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cevat ŞAYİN 2. Doğum Tarihi : 1965 3. Unvanı : Doktor (E) Albay 4. Öğrenim Durumu : sayincevat@gmail.com, 5352443369 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Kara

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

ED TÖR VE YAZARLARIN ÖZGEÇM filer

ED TÖR VE YAZARLARIN ÖZGEÇM filer 356 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 357 ED TÖR VE YAZARLARIN ÖZGEÇM filer AYfiE GÜL ALTINAY Sabanc Üniversitesi nde antropoloji, kültürel çal flmalar ve toplumsal cinsiyet dersleri veren Ayfle Gül Alt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Uluslararası İlişkiler Bölümü. ve Uluslararası İlişkiler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Uluslararası İlişkiler Bölümü. ve Uluslararası İlişkiler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Seda Demiralp, seda.demiralp@isikun.edu.tr 2. Doğum Tarihi: 07.05.1978. Ünvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset Bilimi ve Boğaziçi

Detaylı

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education)

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education) BİRİM ID BİRİM/UNITE NAME OF THE PROGRAMME PROGRAM SÜRESİ (TIME SCHEDULE) ANADOLUYÖS KONTENJANI (ANADOLUYÖS QUOTA) ÖZEL KOŞUL (SPECIAL CONDITIONS) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ OPEN EDUCATION FACULTY 50775 ADALET

Detaylı

YAZARLAR / CONTRIBUTORS

YAZARLAR / CONTRIBUTORS EFD / JFL Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters Cilt/Volume 26 Sayı/Number 1 (Haziran/June 2009) YAZARLAR / CONTRIBUTORS Sinan Akıllı halen Aksaray Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA. Alfabetik Sıra İle. Bahar BAŞER

YAZARLAR HAKKINDA. Alfabetik Sıra İle. Bahar BAŞER YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik Sıra İle Bahar BAŞER Bahar Baser is a visiting researcher at the Department of Peace and Conflict Research in Uppsala University thanks to the research grant she has received

Detaylı

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr. 09:30-10:15 IRL3 Social Responsibility and Community Service A214 Anayasa ve İdare Hukuku Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Constitutional and Administrative Law İstatistik-II Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Yöneylem Araştırması

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English) DİL-1 252,14758 43600 334,98005 203510101

Detaylı

ZEYNEP KUTLUATA.

ZEYNEP KUTLUATA. ZEYNEP KUTLUATA zeynepkutluata@gmail.com EĞİTİM 2006-2014 Sabancı Üniversitesi, Tarih Bölümü, Doktora. Tez Başlığı: Ottoman Women and the State during World War I (Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Kadınları

Detaylı

Metehan Apt. Blok I, Daire: 3 Kermiya Lefkoşa/KKTC Via Mersin 10 TURKEY

Metehan Apt. Blok I, Daire: 3 Kermiya Lefkoşa/KKTC Via Mersin 10 TURKEY CURRICULUM VITAE Name Sex Marital status : Kudret Özersay : Male : Married Date of Birth : 16 December 1973 Nationality Address : TRNC : Eastern Mediterranean University Department of International Relations

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Enstitüsü Başkanı'dır. Araştırma alanları, baskı grupları, siyasal rejimler, Kafkasya ve Orta Asya siyasetidir. Durmuş ARIK

Enstitüsü Başkanı'dır. Araştırma alanları, baskı grupları, siyasal rejimler, Kafkasya ve Orta Asya siyasetidir. Durmuş ARIK YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik Sıra İle Haluk ALKAN İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı