L MÜDÜRLÜ ÜMÜZCE SUNULAN H ZMETLERDE STEN LEN BELGELER VE B T RME SÜRELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "L MÜDÜRLÜ ÜMÜZCE SUNULAN H ZMETLERDE STEN LEN BELGELER VE B T RME SÜRELER"

Transkript

1 SIRA NO L MÜDÜRLÜ ÜMÜZCE SUNULAN H ZMETLERDE STEN LEN BELGELER VE B T RME SÜRELER H ZMET N ADI NSAN KAYNAKLARI VE DESTEK H ZMETLER UBE MÜDÜRLÜ Ü BA VURUDA STENEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA SÜRES (EN GEÇ) 1 Staj Ba vurusu 1-Dilekçe 30 GÜN 2 Egsoz Emisyon Pulu ve Ruhsat Verilmesi 1- Gerçek ki i veya irketin temsil yetki belgesi 2- Yat r lan ücret dekontu 1 GÜN 3 haleye Kat l m CD'si temin etme 1- Gerçek ki i veya irketin temsil yetki belgesi 2- Yat r lan dekont/makbuz 1 GÜN 4 hale Kanunu Gere i Al nan/yapt r lan her türlü Mal ve Hizmet al m bedellerinin ödenmesi 1- Dilekçe 2- Fatura 3- Banka hesap numaras 4- SGK Vergi borcu yoktur yaz s 30 GÜN 5 Bilgi Edinme Kanunu Gere i Bilgi/Belge temini 1- Dilekçe 2- Kimlik bilgileri 3- Gerçek ki i veya irketin temsil yetki belgesi 4- Adres bilgileri GÜN

2 SIRA NO ÇEVRE B R MLER NE A T UBE MÜDÜRLÜKLER (ÇED H ZMETLER VE ÇEVRE Z NLER UBE MÜDÜRLÜ Ü, ÇEVRE YÖNET M VE DENET M UBE MÜDÜRLÜ Ü) H ZMET N ADI BA VURUDA STENEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA SÜRES (EN GEÇ) 1 Çevre zni ve Lisans Görü Yaz s (Kapsam Belirleme) 1-Dilekçe 2-Kapasite Raporu 3-Onayl Ak m emas 4-Onayl Detayl Proje Özeti 20 2 l Müdürlü ü Uygunluk Yaz s (Emisyon Konulu) 1-Ba vuru Dilekçesi 2- Ak m emas (Emisyon kaynaklar gösterilmi ekilde) 3 l Müdürlü ü Uygunluk Yaz s (At klar n Toplanmas, Ayr lmas, Geri Kazan m, Ar nd r lmas Lisans Konulu) 1-Ba vuru Dilekçesi 4 Geçici Faaliyet Belgesi (Emisyon Konulu) 1-Geçici faaliyet belgesi ba vuru formu (EK-3A), 2-ÇED Olumlu ya da Gerekli De ildir Karar (ÇED e tabi tesisler için) veya ÇED e tabi olmayan tesisler için kapsam d oldu unu gösterir yaz, say l mar Kanunu kapsam nda; a) 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm yap larla ilgili olarak; Yap kullanma izin belgesi, i letmede yap kullanma izinleri bulunan yap lar n d nda 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname, b) 12/10/2004 tarihinden önce yap lm yap larla ilgili olarak; letmenin bu tarihten önce yap ld n kan tlayan resmi bir belge (Belediyeden al nacak resmi yaz, elektrik faturas, su faturas vb.), i letmede 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname 4-Ticaret Sicil Gazetesi, 5-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan al nm di er belgeler veya kapasite raporundan muaf oldu una dair yetkili makamlardan al nm belge, 6- letme Belgesi veya i letme belgesinden muaf oldu una dair belge, 7-Vaziyet Plan ( letme alan ndaki tesislerin ve birimlerin yerle im planlar ), 8- Ak m emas ve Proses özeti (Ham madde kabulünden ba layarak her bir ünitede uygulanacak i lemlerin ayr nt l aç klamas, gerekli ema, formül ve ekiller, at k kodlar ), 9- l Müdürlü ü Uygunluk Yaz s. 10-Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde). 20

3 5 Geçici Faaliyet Belgesi (Ambalaj At Toplama ve Ay rma Konulu) 1-Geçici faaliyet belgesi ba vuru formu (EK-3A), 2-ÇED Olumlu ya da Gerekli De ildir Karar (ÇED e tabi tesisler için) veya ÇED e tabi olmayan tesisler için kapsam d oldu unu gösterir yaz, say l mar Kanunu kapsam nda; a) 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm yap larla ilgili olarak; Yap kullanma izin belgesi, i letmede yap kullanma izinleri bulunan yap lar n d nda 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname, b) 12/10/2004 tarihinden önce yap lm yap larla ilgili olarak; letmenin bu tarihten önce yap ld n kan tlayan resmi bir belge (Belediyeden al nacak resmi yaz, elektrik faturas, su faturas vb.), i letmede 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname 4-Ticaret Sicil Gazetesi, 5-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan al nm di er belgeler veya kapasite raporundan muaf oldu una dair yetkili makamlardan al nm belge, 6- letme Belgesi veya i letme belgesinden muaf oldu una dair belge, 7-Vaziyet Plan ( letme alan ndaki tesislerin ve birimlerin yerle im planlar ), 8- Ak m emas ve Proses özeti (Ham madde kabulünden ba layarak her bir ünitede uygulanacak i lemlerin ayr nt l aç klamas, gerekli ema, formül ve ekiller, at k kodlar ), 9- l Müdürlü ü Uygunluk Yaz s. 10-Acil Durum /Müdahale Plan ( tfaiye müdürlü ü belgesi dahil), 11-Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde) Geçici Faaliyet Belgesi (Ambalaj At Geri Kazan m Konulu) 1-Geçici faaliyet belgesi ba vuru formu (EK-3A), 2. ÇED Olumlu ya da Gerekli De ildir Karar (ÇED e tabi tesisler için) veya ÇED e tabi olmayan tesisler için kapsam d oldu unu gösterir yaz, say l mar Kanunu kapsam nda; a) 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm yap larla ilgili olarak; Yap kullanma izin belgesi, i letmede yap kullanma izinleri bulunan yap lar n d nda 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname, b) 12/10/2004 tarihinden önce yap lm yap larla ilgili olarak; letmenin bu tarihten önce yap ld n kan tlayan resmi bir belge (Belediyeden al nacak resmi yaz, elektrik faturas, su faturas vb.), i letmede 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname 4-Ticaret Sicil Gazetesi, 5-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan al nm di er belgeler veya kapasite raporundan muaf oldu una dair yetkili makamlardan al nm belge, 6- letme Belgesi veya i letme belgesinden muaf oldu una dair belge, 7-Vaziyet Plan ( letme alan ndaki tesislerin ve birimlerin yerle im planlar ), 8- Ak m emas ve Proses özeti (Ham madde kabulünden ba layarak her bir ünitede uygulanacak i lemlerin ayr nt l aç klamas, gerekli ema, formül ve ekiller, at k kodlar ), 9- l Müdürlü ü Uygunluk Yaz s. 10-Acil Durum /Müdahale Plan ( tfaiye müdürlü ü belgesi dahil), 11- Sanayi Sicil Belgesi, 12- Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde). 30

4 7 Geçici Faaliyet Belgesi (At ksu De arj Konulu) 1-Geçici faaliyet belgesi ba vuru formu (EK-3A), 2-ÇED Olumlu ya da Gerekli De ildir Karar (ÇED e tabi tesisler için) veya ÇED e tabi olmayan tesisler için kapsam d oldu unu gösterir yaz, say l mar Kanunu kapsam nda; a) 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm yap larla ilgili olarak; Yap kullanma izin belgesi, i letmede yap kullanma izinleri bulunan yap lar n d nda 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname, b) 12/10/2004 tarihinden önce yap lm yap larla ilgili olarak; letmenin bu tarihten önce yap ld n kan tlayan resmi bir belge (Belediyeden al nacak resmi yaz, elektrik faturas, su faturas vb.), i letmede 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname 4-Ticaret Sicil Gazetesi, 5-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan al nm di er belgeler veya kapasite raporundan muaf oldu una dair yetkili makamlardan al nm belge, 6- letme Belgesi veya i letme belgesinden muaf oldu una dair belge, 7-Vaziyet Plan ( letme alan ndaki tesislerin ve birimlerin yerle im planlar ), 8- Ak m emas ve Proses özeti (Ham madde kabulünden ba layarak her bir ünitede uygulanacak i lemlerin ayr nt l aç klamas, gerekli ema, formül ve ekiller, at k kodlar ), 9-At ksu Ar tma Tesisi Proje Onay (27/04/2004 tarihinden sonra in aat ba lam at ksu ar tma tesisleri için) veya muaf oldu una dair belge (27/04/2004 tarihinden önce kurulan veya in aat na ba lan lan at ksu ar tma tesisleri için). 10-Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde) Geçici Faaliyet Belgesi (Gürültü Kontrolü Konulu ) 1-Geçici faaliyet belgesi ba vuru formu (EK-3A), 2-ÇED Olumlu ya da Gerekli De ildir Karar (ÇED e tabi tesisler için) veya ÇED e tabi olmayan tesisler için kapsam d oldu unu gösterir yaz, say l mar Kanunu kapsam nda; a) 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm yap larla ilgili olarak; Yap kullanma izin belgesi, i letmede yap kullanma izinleri bulunan yap lar n d nda 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname, b) 12/10/2004 tarihinden önce yap lm yap larla ilgili olarak; letmenin bu tarihten önce yap ld n kan tlayan resmi bir belge (Belediyeden al nacak resmi yaz, elektrik faturas, su faturas vb.), i letmede 12/10/2004 tarihinden sonra yap lm bir yap olmad na dair tesis yetkilisi taraf ndan imzalanm taahhütname 4-Ticaret Sicil Gazetesi, 5-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan al nm di er belgeler veya kapasite raporundan muaf oldu una dair yetkili makamlardan al nm belge, 6- letme Belgesi veya i letme belgesinden muaf oldu una dair belge, 7-Vaziyet Plan ( letme alan ndaki tesislerin ve birimlerin yerle im planlar ), 8- Ak m emas ve Proses özeti (Ham madde kabulünden ba layarak her bir ünitede uygulanacak i lemlerin ayr nt l aç klamas, gerekli ema, formül ve ekiller, at k kodlar ), 9-Belge Bedelinin Dekontu(Ba vurunun uygun bulunmas halinde) Valilik Tespit Raporu (Emisyon Konulu) 1-Ba vuru Dilekçesi 2-Emisyon Ölçüm Özet Raporu

5 10 Çevre zni (Emisyon Konulu) 1-Emisyon Ölçüm Raporu. 2-Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde). 12 Ay 11 Çevre zni (At ksu De arj Konulu) 1-At ksu De arj Teknik Bilgiler Listesi. 2-Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde). 12 Ay 12 Çevre zni (Gürültü Kontrolü Konulu ) 1-Akustik Rapor 2--Belge Bedelinin Dekontu(Ba vurunun uygun bulunmas halinde). 12 Ay 13 Çevre Lisans (Ambalaj At Toplama ve Ay rma Konulu) 1-Ambalaj At Veri Giri Sistemi l Müdürlü ü Onay Yaz s 2-Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde). 12 Ay 14 Çevre Lisans (Ambalaj At Geri Kazan m Konulu) 1-Geri dönü üm sonunda elde edilen ürünün standard na ve ürünün sat a uygunlu una ili kin izin belgesi, 2-Belge Bedelinin Dekontu (Ba vurunun uygun bulunmas halinde). 12 Ay Tehlikeli At k Ta ma Lisans (Araç çin) 1-Ba vuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Arac n ait oldu u firman n ad, adresi ve telefon numaras, 3-Arac n tipi, 4-Plaka numaras ve asi numaras, 5-Araç sahibinin ad, i adresi ve telefon numaras, vergi kimlik numaras, 6-Ta nacak at klar n Bu Yönetmeli in EK 7 sine göre Kodlar, 7-At n ta naca ambalaj ve konteyn r türü, 8-Ta nacak at n her biri için ayr ayr fiziksel ve kimyasal özelli i, 9-Kaza an nda insan ve çevre sa l na olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için al nacak tedbirler, 10-Olabilecek kazalara kar ilk müdahale ve ilk yard mda kullan lacak malzemeler, 11-At k ta yacak her bir araç için Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan Tehlikeli Maddelerin Karayollar nda Ta nmas Hakk nda Yönetmelik çerçevesinde at n bulundu u tehlike grubuna göre arac n sahip olmas gereken donan mlara ve özelliklerine sahip oldu unu gösterir uygunluk belgesi. 12-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve sözle mesi, 13-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 14-Ta ma Lisans bedeline ait dekont (ba vuru dosyas n n uygun olmas halinde) -Araç Kira Sözle mesi (Araç ayet kiralanm sa) Gün

6 16 Tehlikeli At k Ta ma Lisans (Firma çin) 1-Ba vuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Firman n ad, adresi, telefon numaras, 3-Firma sahibinin / sahiplerinin ad adresi, telefon numaras, vergi kimlik numaras, 4-Tehlikeli at k ta maya uygun donan ma haiz nakliye arac say s, 5-Lisans alacak araçlar n plakalar, 6-Yetkilendirilmi kurum/kurulu lardan al nan tehlikeli madde ta yan araç sürücüleri için verilen Sürücü E itim Sertifikas, 7-Ta nacak at klar n Tehlikeli Maddelerin Karayollar nda Ta nmas Hakk nda Yönetmeli e göre tehlikeli grup numaras, 8-Sigorta, 9-Ula t rman n yetki belgesi, 10-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi. 11-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 12-Ta ma Lisans bedeline ait dekont (ba vuru dosyas n n uygun olmas halinde) Gün 17 Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli i Kapsam nda At k Yönetim Plan n n Onaylanmas 1-Ba vuru Dilekçesi 2- lgili Mevzuat kapsam nda haz rlanan At k Yönetim Plan Ulusal At k Ta ma Formlar n n Yetkilendirilmi Kurulu lara Ve At k Üreticilerine Verilmesi 1-Ba vuru Dilekçesi 2-Fatura Bilgi formu, 3-Banka Dekontunun asl Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli i Kapsam nda Numune Al nmas 1-Ba vuru Dilekçesi, Tehlikeli At k Geçici Depolama zni 1-Ba vuru dilekçesi, 2-At k deposunun özellikleri, resimleri, genel yerle im plan (ölçekli), at ksu/s z nt suyu toplama kanallar n n ba lant lar n gösterir ölçekli teknik imza onayl vaziyet plan, 3-At k miktarlar (ayl k/y ll k), 4.-At klar n nas l bertaraf edilece ini gösteren bilgi ve belgeler (UATF teslim makbuzu, sevk irsaliyesi vb.), 5-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 6-Tesis Vaziyet Plan 7-Geçici Depolama zin bedelinin dekontu (ba vuru uygun ise) Tehlikeli At k Üreticileri için Tehlikeli At k Beyan Sistemine Eri im ifresi Verme 1-Tehlikeli At k Beyan Sistemi Kullan c Ad ve Parola steme Talep Formu 5

7 22 At k Ya Ta ma Lisans (Araç çin) 1-Ba vuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Arac n ait oldu u firman n ad, adresi ve telefon numaras, vergi numaras, 3-Arac n tipi, 4-Plaka numaras ve asi numaras, 5-Araç sahibinin ad, i adresi ve telefon numaras, 6-Ta nacak at k ya lar n kategorileri, 7-Arac n ta yaca at k ya konteyner türü (paletlenmi varil, tank vs) 8-Ta nacak at klar n her biri için ayr ayr fiziksel ve kimyasal özelli i, kaza an nda insan ve çevre sa l na olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için al nacak tedbirler, 9-Olabilecek kazalara kar ilk müdahale ve ilk yard mda kullan lacak malzemeler, 10-At k ya ta yacak her bir araç için Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan Tehlikeli Maddelerin Karayollar nda Ta nmas Hakk nda Yönetmelik çerçevesinde at n bulundu u tehlike grubuna göre arac n sahip olmas gereken donan mlara ve özelliklerine sahip oldu unu gösterir Uygunluk Belgesi, 11-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve Sözle mesi, 12-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 13-Araç Kira Sözle mesi (araç ayet kiralanm sa) 14-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa) At k Ya Ta ma Lisans (Firma çin) 1-Ba vuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Firman n ad, adresi, telefon numaras, vergi numaras, 3-Firma sahibinin / sahiplerinin ad, adresi, telefon numaras, 4-At k ya ta maya uygun donan ma haiz nakliye arac say s, 5-Lisans alacak araçlar n plakalar, 6-Yetkilendirilmi kurum/kurulu lardan al nan tehlikeli madde ta yan araç sürücüleri için verilen sürücü e itim sertifikas,7-ta nacak at k ya lar n, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Ta nmas Hakk nda Yönetmelik e göre tehlikeli grup numaras, 8-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve Sözle mesi. 9-Yenileme ise eski belgenin orjinali,10-ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa) At k Ya Üreticilerinin Beyan Formunu De erlendirme 1-Ba vuru Dilekçe, 2-Beyan Formu 3-Analiz Raporu 10

8 25 Bitkisel At k Ya Ta ma Lisans (Araç çin) 1-Ba vuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Arac n ait oldu u firman n ad, adresi ve telefon numaras, 3-Arac n tipi, 4-Plaka numaras ve asi numaras, 5-Araç sahibinin ad, i adresi ve telefon numaras, 6-Ta nacak at k ya lar n cinsleri, 7-Arac n ta yaca at k ya konteyner türü (bidon, varil, konteyner ve benzeri), 8-Ta nacak at klar n herbiri için ayr ayr fiziksel ve kimyasal özelli i, kaza an nda insan ve çevre sa l na olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için al nacak tedbirler, 9-Olabilecek kazalara kar ilk müdahale ve ilk yard mda kullan lacak malzemeler, 10-Bitkisel at k ya ta yacak her bir araç için at n bulundu u tehlike grubuna göre arac n sahip olmas gereken donan mlara ve özelliklerine sahip oldu unu gösterir Uygunluk Belgesi, 11-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve Sözle mesi, 12-Araç Kira Sözle mesi (araç ayet kiralanm sa) 13-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 14-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa) 26 Bitkisel At k Ya Ta ma Lisans (Firma çin) 1-Ba vuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Firman n ad, adresi, telefon numaras, 3-Firma sahibinin / sahiplerinin ad, adresi, telefon numaras, 4-At k ya ta maya uygun donan ma haiz nakliye arac say s, 5-Lisans alacak araçlar n plakalar, 6-Yetkilendirilmi kurum/kurulu lardan al nan tehlikeli madde ta yan araç sürücüleri için verilen sürücü e itim serfitikas, 7-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi. 8-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 9-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa) 27 Bitkisel At k Ya Geçici Depolama zni 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-Geri kazan m firmas yla yap lan sözle me, 3-Tesis projesi, 4- letme plan, 5-Depolama yap lacak alan hakk nda bilgi, 6-Olu an at k madde cinsleri miktarlar 7-Geçici at k deposunun cinci ve hacmi 8-Güvenlik havuzu hacmi 9-S zd rmazl k sa lama malzemesi 10- Geri kazan m tesisi ile yap lan protokol 11-Yenileme ise eski belgenin orjinali 28 Bitkisel At k Ya Ulusal At k Ta ma Formlar n De erlendirme 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-Ulusal At k Ta ma Formu 5

9 29 At k Akümülatör Ta ma Lisans (Araç çin) 1-Ba vuru Dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Arac n ait oldu u firman n ad, adresi ve telefon numaras, 3-Arac n tipi, 4-Plaka numaras ve asi numaras, 5-Araç sahibinin ad, i adresi ve telefon numaras, 6-Arac n ta yaca konteyner/kap türü (paletlenmi varil, tank vs.) 7-Ta nacak at klar n herbiri için kaza an nda insan ve çevre sa l na olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için al nacak tedbirler, 8-Olabilecek kazalara kar ilk müdahale ve ilk yard mda kullan lacak malzemeler, 9-At k akümülatör ta yacak her bir araç için Türk Standardlar Enstitüsü taraf ndan Tehlikeli Maddelerin Karayollar nda Ta nmas Hakk nda Yönetmelik çerçevesinde at n bulundu u tehlike grubuna göre arac n sahip olmas gereken donan mlara ve özelliklerine sahip oldu unu gösterir Uygunluk Belgesi, 10-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve Sözle mesi, 11-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 12-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa). 30 At k Akümülatör Ta ma Lisans (Firma çin) 1-Ba vuru Dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Firman n ad, adresi, telefon numaras, 3-Firma sahibinin /sahiplerinin ad, adresi, telefon numaras, 4-At k akümülatör ta maya uygun donan ma haiz nakliye arac say s, 5-Lisans alacak araçlar n plakalar, 6-Yetkilendirilmi kurum/kurulu lardan al nan tehlikeli madde ta yan araç sürücüleri için verilen sürücü e itim sertifikas, 7-Ta nacak at k akümülatörlerin Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Ta nmas Hakk nda Yönetmeli e göre tehlikeli grup numaras, say l Karayolu Ta ma Kanunu ve Karayolu Ta ma Yönetmeli i uyar nca Ula t rma Bakanl ndan Yetki Belgesi, 9-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve Sözle mesi, 10-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 11-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa). 31 At k Akümülatör Geçici Depolama zni 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-Çevre katk pay dekontu, 3-Akü üreticisi yetki belgesi, 4-Depolama Alan n n At k Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeli i Madde 19 ve Madde 20 kriterlerini sa layacak yap da olmas 32 Ambalaj Üretici ve/veya Piyasaya Süren Firma Kodu ve ifre Talebi 1-Ba vuru Dilekçesi, (Vergi Dairesi, Numaras, Telefon, Faks, e-posta, sorumlu ki i ismi ve TC Numaras ile kod ifrenin hangi bildirimler için istendi inin belirtilmesi) 2- letmenin faaliyete geçti i tarihi belirtir resmi belge 5

10 33 Ambalaj Bildirim Onay 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-EK-4 Ambalaj Üreticisi Formlar (Veri taban ç kt s ) 3-EK-5 Piyasaya Süren Formlar (Veri taban ç kt s ) 5 34 Ambalaj Belgeleme Onay 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-Belgeleme dosyas (özet tablo, giri belgeleri, ç k belgeler ve sözle me dosyada yer 35 Ambalaj At Veri Giri Sistemi l Müdürlü ü Onay Yaz s 1- Ba vuru Dilekçe, 2-Geçici Faaliyet Belgesi Fotokopisi Ömrünü Tamamlam Lastiklerin Geçici Depolama zni 1- Ba vuru Dilekçesi, 2-Geçici depolama alanlar, ta k n riskinin yüksek oldu u bölgelerde, heyelan, deprem, ç ve erozyon bölgelerinde, yang n riski ta yan alanlar ile tar m ve ehircilik arazileri, meskun mahaller gibi yerlerde kurulamaz. 3-Lastik y nlar yüksek gerilim hatlar alt nda bulunamaz. 4-Bu alanlar n zemini, beton, s k t r lm kil veya yang na meydan vermeyen buna benzer maddelerle kaplanarak s zd rmazl k ko ullar sa lan r. Bu alanlarda ya mur suyu birikintilerinin olu mas n önleyecek ekilde zemine ekil verilir ve depo çevresinde ya mur suyu drenaj kanallar bulundurulur. 5-Sahada yang na kar gerekli tedbirler al n r. Depolanan lastiklerin toplam hacmi 2000 m3 ü geçecek ise dakikada 2500 litre suyu 6 saat boyunca sa layabilecek bir su kayna haz rda bulundurulur. 6-Lastiklerin istiflenmesi ve depolanmas nda 4/12/1973 tarihli ve 7/7583 say l Bakanlar Kurulu Karar ile kararla t r lan çi Sa l ve Güvenli i Tüzü ünün ilgili hükümleri do rultusunda uygulama yap l r. Lastik y nlar ile depolama sahas s n r aras nda koruma hatt ve lastik y nlar aras nda iç yang n yollar b rak l r. 7- lgili belediyenin itfaiye müdürlü ünden yang n tedbirlerinin yeterli oldu una dair belgenin al nmas zorunludur. 8-Sahan n etraf en az 1,5 metre yüksekli inde yap malzemesi ile çevrilir. 9-Elektrik, ayd nlatma direkleri tesisat ve teçhizat ile topraklama ilgili mevzuata göre yap l r. Y ld r m tehlikesine kar TS 622 ye uygun bir paratoner sistemi kurulur. 10- dari binalar, araç park alan, yan c malzemeler dahil her türlü yang na aç k maddeler, lastik y nlar ndan en az 60 metre uzakl kta olmal d r. 11-Sahada çal an bütün motorlu araçlarda yang n söndürme cihaz bulunmal d r. 12-Tesise kabul edilen ve ç k yap lan ÖTL miktarlar n n tespiti için kantar bulundurulmas, kay tlar n tutulmas ve kay t tutulmas ndan sorumlu en az bir teknik personelin tesiste bulundurulmas gereklidir. 13-Lastik y nlar n n üzeri ve çevresi, sivrisinek, fare gibi zararl lar n ürememesi için düzenli olarak ilaçlan r. 14-Lastiklerin kaplad alan n en aza indirilmesi ve ta ma kolayl n n sa lanmas amac yla bu alanlarda çevre kirlili i yaratmayacak ekilde lastik k rma ve parçalama üniteleri kurulabilir. -Lastik y nlar n n 300 metreden daha yak n nda aç k alanda ate yak lmas na ve 60 metreden daha yak n nda ise kaynak veya ba ka s üreten cihazlar n çal t r lmas na izin verilmez. 20

11 37 At k Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Ta ma Lisans (Araç çin) 1-Ba vuru dilekçesi ve lisans müracaat dosyas (Kullan lm PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanlar n ta nmas nda 14/3/2005 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli inin ta maya ili kin hükümleri uygulan r.), 2-Arac n ait oldu u firman n ad, adresi ve telefon numaras, 3-Arac n tipi, 4-Plaka numaras ve asi numaras, 5-Araç sahibinin ad, i adresi ve telefon numaras, vergi kimlik numaras, 6-Ta nacak at klar n Bu Yönetmeli in EK 7 sine göre Kodlar, 7-At n ta naca ambalaj ve konteyn r türü, 8-Ta nacak at n her biri için ayr ayr fiziksel ve kimyasal özelli i, 9-Kaza an nda insan ve çevre sa l na olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için al nacak tedbirler, 10-Olabilecek kazalara kar ilk müdahale ve ilk yard mda kullan lacak malzemeler, 11-At k ta yacak her bir araç için Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan Tehlikeli Maddelerin Karayollar nda Ta nmas Hakk nda Yönetmelik çerçevesinde at n bulundu u tehlike grubuna göre arac n sahip olmas gereken donan mlara ve özelliklerine sahip oldu unu gösterir uygunluk belgesi, 12-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve Sözle mesi, 13-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 14-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa) At k Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Ta ma Lisans (Firma çin) 1-Dilekçe ve lisans müracaat dosyas (Kullan lm PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanlar n ta nmas nda 14/3/2005 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Tehlikeli At klar n Kontrolü Yönetmeli inin ta maya ili kin hükümleri uygulan r.) 2-Firman n ad, adresi, telefon numaras, 3-Firma sahibinin / sahiplerinin ad adresi, telefon numaras, vergi kimlik numaras, 4-Tehlikeli at k ta maya uygun donan ma haiz nakliye arac say s, 5-Lisans alacak araçlar n plakalar, 6-Yetkilendirilmi kurum/kurulu lardan al nan tehlikeli madde ta yan araç sürücüleri için verilen Sürücü E itim Sertifikas, 7-Ta nacak at klar n Tehlikeli Maddelerin Karayollar nda Ta nmas Hakk nda Yönetmeli e göre tehlikeli grup numaras, 8-Sigorta, 9-Ula t rman n yetki belgesi, 10-Yenileme ise eski belgenin orjinali, 11-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa) Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Geçici Depolama zni 1-Hizmet d na al nan madde ve ekipman zemin geçirimsizli i sa lanm, kapal ve havaland rma imkân bulunan tesis içinde belirlenmi alanlarda geçici (D) olarak depolanabilir. 2-S zd rma riski bulunan ekipmanlar n, s v k sm bo alt ld ktan sonra geçici depolamas yap l r. S v lar n aktar ld konteynerler, Ek-1 in (A) bölümünde bulunan etiket örne ine göre i aretlenerek en k sa zamanda bertaraf sa lan r. Geçici depolamaya al nan ekipman ve maddelere ili kin bilgiler, PCB Envanter Formuyla (Ek-3.) Bakanl a bildirilir. 20

12 40 T bbi At klar n Ta ma Lisans (Araç çin) 1-Ba vuru Dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Arac n ait oldu u kurum/kurulu un ad, adresi ve telefon numaras, 3-Arac n tipi, 4-Plaka numaras ve asi numaras, 5-Araç sahibinin ad, i adresi ve telefon numaras, 6-Ta nacak at klar n fiziksel ve kimyasal özelli i, kaza an nda insan ve çevre sa l na olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için al nacak tedbirler, 7-Olabilecek kazalara kar ilk müdahale ve ilk yard mda kullan lacak malzemeler, 8-Her bir arac n bu Yönetmeli in 28 inci maddesinde belirtilen teknik özelliklere sahip oldu unu gösteren teknik rapor, 9-Her bir araç için Türk Standartlar Enstitüsü taraf ndan 22/10/1976 tarihli ve 742 say l Resmi Gazete de yay mlanan Tehlikeli Maddelerin Karayollar nda Ta nmas Hakk nda Yönetmelik çerçevesinde at n bulundu u tehlike grubuna göre arac n sahip olmas gereken donan mlara ve özelliklerine sahip oldu unu gösterir Uygunluk Belgesi, 10-Tehlikeli At k Mali Sorumluluk Sigortas Poliçesi ve Sözle mesi, 11-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa), 12-Araç Kira Sözle mesi (araç ayet kiralanm sa) 13-Yenileme ise eski belgenin orjinali. 41 T bbi At klar Ta ma Lisans (Firma çin) 1-Ba vuru Dilekçesi ve lisans müracaat dosyas, 2-Kurum/kurulu un ad, adresi, telefon numaras, 3-Sahibinin / sahiplerinin ad, adresi, telefon numaras, 4-Araç say s, 5-Lisans alacak araçlar n plakalar, 6-Yetkilendirilmi kurum/kurulu lardan al nan tehlikeli madde ta yan araç sürücüleri için verilen sürücü e itim sertifikas, 7-Ta nacak at klar n, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Ta nmas Hakk nda Yönetmeli e göre tehlikeli grup numaras, 8-Ta ma lisans bedeline ait dekont (ba vuru uygun bulunursa) 9-Yenileme ise eski belgenin orjinali. 42 Çevrenin Korunmas Yönünden Kontrol Alt nda Tutulan At klar n DTST Ek-1/A Say l Listede Yer Alan At klar thal Etmek çin Uygunluk Yaz s Talebi 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-Kapasite raporu, 3- mza sirküleri, 4-Ticari sicil gazetesi örne i, 5-Ta ma Belgesi (Kon imento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.), 6-Bilgi Formu (Tebli - Ek-4-, 7-Lisans veya Geçici Çal ma zin Belgesi, 8-At klar n insan sa l ve çevre aç s ndan zarars z oldu unu ve tehlikeli madde ve at klarla kar t r lmad n gösteren Analiz Belgesinin asl ve tercümesi (men e veya ç k ülke yetkili otoritesi veya akredite olmu kurulu lar ndan al nan), 5

13 42 Çevrenin Korunmas Yönünden Kontrol Alt nda Tutulan At klar n DTST Ek-1/A Say l Listede Yer Alan At klar thal Etmek çin Uygunluk Yaz s Talebi GT P li at n men e veya ç k ülke yetkili otoritesi veya akredite olmu kurulu lar ndan al nan ve (Ek-1) say l listede at n madde aç l m nda belirilen dros de erlerini kar lad na dair analiz belgesinin asl ve tercümesi, (Kullan lm d lastikler-di erleri) GT P li maddenin ithalat nda men e veya ç k ülke yetkili otoritesi veya akredite olmu kurulu lar ndan al nan, ürünün karkas oldu una dair belge ve tercümesi, (Kur un-asitli akümülatörler) GT P li maddenin ithalat nda men e veya ç k ülke yetkili otoritesi veya akredite olmu kurulu lar ndan al nan, ürünün asit içermedi ine dair belge ve tercümesi, 12-Fatura veya Proforma Fatura Stabilize Ar tma Çamurlar n n Toprakta Kullan lmas zni TKKY Kapsam nda At k Sular n Ar t lmas Sonucu Elde Edilen Çamurun Toprakta Kullan labilmesi çin Yap lan lem 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-Stabilize ar tma çamurunun kullan laca bölgenin il, ilçe ve köy olarak yeri, parsel numaras ve kaç dekar oldu u, 3-Bu topraklarda yeti tirilecek ürünün cinsi, 4-Y ll k üretilen ar tma çamuru miktar ve kuru madde yüzdesi, 5-Kullan lacak stabilize ar tma çamurunun analiz belgesi (EK II-B), 6-Uygulanacak topra n analiz belgesi (EK II-A). 44 Kat Yak t Sat c s Kay t Belgesi ( thal/yerli Kömür çin) 1-Kat yak t sat ile ilgili yeri Açma ve Çal ma Ruhsat 2-Mahrukatç lar Odas na, Esnaf Odas veya Sanayi ve Ticaret Odas na kay tl oldu una dair belge (oda sicil kayd ) 3- mza Sirküleri (noter onayl ) 4-Taahhütname ( l Çevre ve ehircilik Müdürlü ünden temin edilecek) 5-Vergi Levhas fotokopisi NOT: Tüm evraklar ka eli ve imzal olacakt r 45 Kat Yak t Sat zin Belgesi ( thal/yerli Kömür çin) 1-Ba vuru Dilekçesi. 2-Yerli kömürler için Uygunluk zin Belgesi ve ithal kömürler için l Çevre ve ehircilik Müdürlü ünden al nm uygunluk belgesinin örne i (üretici taraf ndan fotokopisi tasdik edilmi ve l Çevre ve ehircilik Müdürlü ünce Asl Görülmü tür onay olan ) 3-Kat yak ta ait uygunluk belgesi ( thalatç /üretici taraf ndan fotokopisi tasdik edilmi ), 4-Kat Yak t Sat c s Kay t Belgesi alm mahrukatç / bayilerin listesi(kat yak t sat c s kay t belge no.su, sat c ad ve adresi belirtilecek), 5-Sat c listesindeki bayilerin Kat Yak t Sat c Kay t Belgelerinin firma taraf ndan imzal ve ka eli fotokopisi. 6- lgili Kurum/Kurulu tan al nm çal ma ruhsat veya i yeri açma ruhsat, 7-Oda sicil kayd (Mahrukatç lar Odas na veya Sanayi Ticaret Odas na veya ilgili Esnaf Odas na kay tl oldu una dair belge) 8- mza sirküleri (Noter onayl ), 9-Vergi levhas örne i, 10-Torba örne i, 11-Taahhütname

14 46 Da t c Kay t Belgesi ( thal/yerli Kömür çin) 1-Dilekçe 2-Bayilik Sözle mesi 3- mza Sirküleri (noter onayl ) 4-Taahhütname ( l Çevre ve ehircilik Müdürlü ünden temin edilecek) 5-Vergi Levhas fotokopisi NOT : Tüm evraklar ka eli ve imzal olacakt r 47 Egzoz Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi Verilmesi 1-Ba vuru Dilekçesi, 2- stasyon Ad na TS veya TS-EN uygunluk belgesi(noter Onayl 2 Ad.), 3-Egzoz Emisyon ölçümlerinde her istasyonda en az 2 (iki) ölçüm personeli olacak ve personel en az meslek lisesi motor, makine, elektrik, elektronik, kimya ve benzeri bölümleri mezunu ya da bu konuda en az 1 y l pratik e itim alm olacakt r, 4-Cihazlar n TS ISO 3930'A belgelerinin bulunmas ve 72/306/AT yönetmeli inde tan mlanan özelliklere uygun olmak zorundad r, 5-Cihazlar n Kalibrasyon sertifikalar n n bulunmas, 6- stasyonda Cebri havaland rma sistemi ve ölçüm esnas nda buna ba l egzoza monte edilen aparat foto raf, 7-Ula t rma Bakanl n n verdi i letme Yetki Belgesi veya Geçici letme yetki Belgesi nin verildi i kurumca onaylanm bir sureti, 8-Yetki belgesi ücretinin ödendi ini gösterir dekontun bir nüshas, 9- l Çevre ve ehircilik Müdürlü ü ve stasyon Yetkilisi aras nda imzalanan ve sayfalar paraflanan protokol örne i, 10- mza Sirküleri T bbi At k Geçici Depolama zni Yönetmelik 19. Madde: - Geçici at k deposunun özellikleri unlard r: 1-Geçici at k deposu iki bölmeli kapal bir mekan olarak in a edilir. Birinci bölmede t bbi at klar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli at klar depolan r. 2-Geçici at k deposunun hacmi en az iki günlük at alabilecek boyutlarda olur. 3-Deponun taban ve duvarlar sa lam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplan r. 4-Depolarda yeterli bir ayd nlatma ve pasif havaland rma sistemi bulunur ve s cak bölgelerde depo özel olarak so utulur. 5-Depo kap lar d ar ya do ru aç l r veya sürmeli yap l r. Kap lar daima temiz ve boyanm durumda olur. T bbi at klar n konuldu u bölmenin kap s turuncu renge boyan r, üzerinde görülebilecek ekilde ve siyah renkli Uluslararas Biyotehlike amblemi ile siyah harfler ile yaz lm Dikkat! T bbi At k ibaresi bulunur. 6-Depo kap lar kullan mlar d nda daima kapal ve kilitli tutulur, yetkili olmayan ki ilerin girmelerine izin verilmez. Depo ve kap lar, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek ekilde in a edilir. 7-Geçici at k depolar n n içi ve kap lar görevli personelin rahatl kla çal abilece i, at klar n kolayl kla bo alt labilece i, depolanabilece i ve yüklenebilece i boyutlarda in a edilir. 8-Geçici at k deposu, at k ta ma araçlar n n kolayl kla ula abilece i ve yana abilece i yerlerde ve ekilde in a edilir. 9-Geçici at k deposu, hastane giri ve ç k ve otopark gibi yo un insan ve hasta trafi inin oldu u yerler ile g da depolama, haz rlama ve sat yerlerinin yak nlar na in a edilemez.

15 48 T bbi At k Geçici Depolama zni 10-T bbi at klar n konuldu u bölmenin temizli i ve dezenfeksiyonu kuru olarak yap l r. Bölme at klar n bo alt lmas n müteakiben temizlenir, dezenfekte edilir ve gerekirse ilaçlan r. T bbi at k içeren bir torban n y rt lmas veya bo almas sonucu dökülen at klar uygun ekipman ile topland ktan, s v at klar ise uygun emici malzeme ile yo unla t r ld ktan sonra tekrar k rm z renkli plastik torbalara konulur ve kullan lan ekipman ile birlikte bölme derhal dezenfekte edilir. 11-Evsel nitelikli at klar n konuldu u bölmede kanalizasyona ba l zgaral bir drenaj sistemi ve bölmenin kolayl kla temizlenebilmesi için bas nçl bir su muslu u bulunur. Bölme at klar n bo alt lmas n müteakiben temizlenir, gerekirse dezenfekte edilir ve ilaçlan r. 12-Temizlik ekipman, koruyucu giysiler, at k torbalar ve konteynerler geçici at k depolar na yak n yerlerde depolan rlar. Konteynerlerin geçici at k deposu olarak kullan lmas Madde 21- EK-1 de belirtilen ve 20 den az yata a sahip üniteler, geçici at k deposu olarak konteyner kullanmak zorundad rlar. Bu amaçla kullan lacak konteynerlerin a a daki teknik özelliklere haizolmas zorunludur: 1-Konteynerler ünitenin en az iki günlük t bbi at n alabilecek boyutta ve say da olur. 2-Konteynerler, kullan ld klar ünitenin bulundu u parsel s n rlar içinde; do rudan güne almayan; hastane giri -ç k, otopark ve kald r m gibi yo un insan ve hasta trafi inin oldu u 49 At ksu Ar tma Tesisi Proje Onay 1-Ba vuru Dilekçesi, 2-At ksu Ar tma Tesisi Proje Onay Ba vuru Formu, 3-Proje Onay Dosyas (At ksu Ar tma Tesisi Proje Onay Genelgesi 2012/9 hükümlerine göre haz rlanm 1 tak m dosya (Dosyan n CD si ve Valilikçe doldurularak onaylanm Ek 6 l Müdürlü ü Yerinde nceleme Formu proje dosyas na eklenmelidir.) ) 4-Projeyi haz rlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örne i ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi, 5-Projede imzas bulunan teknik kadroya ait diploma, özgeçmi, meslek odas kay t belgesi ve noter tasdikli imza beyannameleri örne i asl, Proje onay yapm oldu u tesislere ait EK-3 formlar, 6- letmeye ait noter tasdikli imza sirküleri örne i fotokopisi, 7-Ticaret veya sanayi odas belgesi, 8-Yabanc firmalar ile yerel firmalar aras nda i ortakl /konsorsiyum kurulmas durumunda yap lacak protokolün fotokopisi, 9- letmeye ait Kapasite Raporu,** 10-Çevre Mühendisleri Odas ndan al nacak Büro Tescil Belgesi, 11-Onaylanacak projede imzas bulunan çevre mühendislerinin, onaylanacak projeye özel Çevre Mühendisleri Odas ndan alacaklar At ksu Ar tma Tesisi Proje Onay Üye Sicil Belgesi sözle me, 14-Proje onay ücretine ili kin dekont -A.A.T. giri suyu analiz ve debi ölçüm sonuçlar * 16-Hesaplamalarda kullan lan kabul, katsay ve formüller için kullan lan kaynak fotokopileri 17-Yeralt suyu kullan m izin belgesi,* 18-Haz rlanan proje kapsam nda düzenlenmi noter onayl hizmet al m sözle mesi fotokopisi, * DDD projesi haz rlayan firmalardan istenmeyecek belgeler ** Sanayi tesisleri için At ksu Ar tma Tesisi Proje Onay 30

16 50 Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Do aya Yeniden Kazand rma Plan Onay (23 Ocak 2010 tarihinden önceki faaliyetlere ) 1-Ba vuru dilekçesi (ÇED Yönetmeli i ekinde yer alan Ek-I, Ek-II ve kapsam d faaliyetler için Do aya Yeniden Kazand rma Plan haz rlanacakt r), 2-Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Do aya Yeniden Kazand r lmas Yönetmeli i Ek-I de format verilen Do aya Yeniden Kazand rma Plan (DYKP), 3-Do aya Yeniden Kazand rma Plan n aynen uygulayaca n gösterir noter tasdikli taahhüt, 4-DYKP uygulama takvimi. DYKP süreci, ÇED Yönetmeli i kapsam nda yürütülür 51 Kum, Çak l vb. Maddelerin Al nmas, letilmesi ve Kontrolü Yönetmeli i Kapsam nda Çevre Yönetim Plan Onay 1-Ba vuru dilekçesi, 2-ÇED Yönetmeli i uyar nca ÇED raporu haz rlamas zorunlu ya da gerekli faaliyet sahipleri için, ÇED raporunun eki olarak Do aya Yeniden Kazand rma Plan, çevre yönetim uygulama takvimini ve bu plan ve takvimi aynen uygulayaca n gösterir noter tasdikli taahhüdü, 3-ÇED Yönetmeli i uyar nca ÇED gerekli de ildir karar verilen faaliyet sahipleri ve ÇED Yönetmeli i d ndaki faaliyet sahipleri için; Yönetmeli in Ek-1 inde format verilen Çevre Yönetim Plan (ÇYP) (3 nüsha) ve bu plan aynen uygulayacaklar n gösterir noter tasdikli taahhüt, 4-Plan uygulama takvimi. ÇYP süreci, ÇED Yönetmeli i kapsam nda yürütülür 52 Hafriyat Topra ile n aat ve Y k nt At klar n Ta ma zinleri 1-Hafriyat Topra, n aat ve Y k nt At klar n n Kontrolü Yönetmeli i Madde-16,Madde-23, Madde-24, Madde-25deki Bilgi ve Belgeler 53 n aat/y k nt At klar Geri Kazan m Tesisine zin Verilmesi 1-36 nc maddenin (g) bendine kadar s ralanan bilgi ve belgeler, 2-Geri kazan m tesisindeki ünitelerin yerle im planlar, 3-Geri kazan m tesisi i letim projesi, 4- in özelli ine uygun, en az bir tanesi üniversitelerin ilgili dört y ll k teknik bölümünden mezun olan teknik eleman olmak üzere çal t r lacak personel say s ve özellikleri, 5-Geri kazan m tesisinde kullan lacak makine ve araç-gereç listesi, her birinin teknik özellikleri ve kapasiteleri, 6-Kapat lma ve sonras için önerilen rehabilitasyon plan ve prosedürü ile ilgili detayl bilgi ve belgeler bulunacakt r. Geri kazan m tesisi izni almak isteyen ki i, kurum ve kurulu larca yukar da belirtilen bilgi ve belgeler tamamlan r ve Hafriyat Topra, n aat/y k nt At klar nceleme Kurulu na sunulur. 54 Hafriyat Topra ile n aat ve Y k nt At klar Depolama Tesislerine zin Verilmesi (Belediye Mücavir Alan D nda) 1-Ticaret sicil kayd, 2-Ticaret sicil gazetesi örne i, 3-Belgeleri imzalamaya yetkili olanlar n noter tasdikli imza sirküleri, 4-Arazinin mülkiyet durumunu gösterir belge, a) ehircilik arazileri için ehircilik Bölge Müdürlü ü, hazine arazileri için Milli Emlak Genel Müdürlü ü, vak f arazileri için Vak flar Genel Müdürlü ü, il özel idaresine ait araziler için l Özel dare Müdürlü üne müracaat edilerek, bu kurumlardan alan ve koordinatlar belirtilerek al nm muvafakat belgesi, b) Özel ahsa ait ta nmazlar için tapu sahibinden al nm noter tasdikli muvafakat belgesi,

17 54 Hafriyat Topra ile n aat ve Y k nt At klar Depolama Tesislerine zin Verilmesi (Belediye Mücavir Alan D nda) 5-Mücavir alan s n rlar içinde ve büyük ehir belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesinin; mücavir alan s n rlar d nda ise l Çevre ve ehircilik Müdürlü ünün onay yaz s, 6-Arazinin topografik haritas, koordinatl krokisi, naz m imar plan durumu ve uygulama imar durumu, 7-Arazinin zemin etütleri, 8-Depolama tesisindeki ünitelerin yerle im planlar, 9-Döküm alan haz rlama, ihata edilmesi ve i letim projesi, 10- in özelli ine uygun, en az 1 adedi dört y ll k üniversite mezunu teknik eleman olmak üzere çal t r lacak personel say s ve özellikleri, 11-En az 1 adedi dozer ve 1 adedi kompaktör olmak üzere depolama sahas nda kullan lacak makine ve araç-gereç listesi, 12-Dolgu i leminin bitiminde, döküm sahas n i letenler taraf ndan uygulanacak, ehircilik Bölge Müdürlü ü veya yetkili belediyenin park ve bahçeler müdürlü ü taraf ndan onaylanm rehabilitasyon projesi, 13-Kapat lma ve sonras için önerilen rehabilitasyon plan ve prosedürü ile ilgili detayl bilgi ve belgeler bulunacakt r. Depolama tesisi izni almak isteyen ki i, kurum ve kurulu larca yukar da belirtilen bilgi ve belgeler tamamlan r ve Hafriyat Topra, n aat/y k nt At klar nceleme Kurulu na sunulur. 55 Kat At klar n Kontrolü Yönetmeli i Kapsam nda Kat At k Bertaraf Tesisi Yer Seçimi 1-Ba vuru Dilekçesi, 2- lgili Kurum Kurulu lar n Görü leri Tehlikesiz At klar Toplama-Ay rma Belgesi 1-Ba vuru dilekçesi. 2-At k Kodu Listesi 3-Ta nabilir radyasyon ölçüm cihaz yeterlilik sahibi personel sertifikas (metal hurda toplama-ay rma faaliyeti yapanlar için) At k Elektrikli ve Elektronik E yalar Geçici Depolama ve Aktarma Merkezi zni 1-Ba vuru Dilekçesi. 2-At k elektrikli ve elektronik e yalar n geçici depolamas inci maddenin ikinci f kras nda belirtilen alt grupta yap l r. Bu maksatla geçici depolama yerlerinde döküm alanlar ve s n fland r lan at klar n depoland yerlerin kapal, zeminin geçirimsiz olmas ve bu yerlerde; a) Kantar ve kay t sistemi, b) Radyoaktif ölçüm cihaz, c) S z nt sular n n toplanmas için yeterli toplama kanallar, ç) Ya tutucu ve emici malzeme, d) Yang n söndürme ve paratoner sistemi bulundurulmas zorunludur. (Projeleri ilgili kurumdan onayl yaz ) At k Elektrikli ve Elektronik E yalar Ta ma Lisans AEEE lerin getirme merkezleri, da t c lar ve aktarma merkezlerinden i leme veya bertaraf tesislerine ta nmas lisans alm araçlarla gerçekle tirilir. Ta maya ili kin esaslar Bakanl kça düzenlenir 30

18 59 60 Tehlikesiz At klar Geri Kazan m Tesisi Uygunluk Müracaat At k Elektrikli ve Elektronik E yalar leme Tesisi Uygunluk Yaz s 1-Ba vuru Dilekçesi 2-Yönetmelik Madde 11 gere ince Geri kazan m tesislerinde; a) At klar n tesise giri te kontrolünün yap ld kabul ünitesi ve geçici stoklama sahas yer al r. Stoklama sahas n n zemin geçirimsizli i, beton veya benzeri malzeme ile sa lanarak, ya mur ve yüzey sular n n drenaj için tedbirler al n r. b) Tesis genelinde olu acak ya mur sular, y kama ve benzeri at k sulardan ayr toplan r. c) Tesise kabul edilen at n kayna, miktar, ta n m türü ve geri kazan m yöntemi gibi bilgileri içeren veri kay t sistemi olu turulur. ç) Gürültü, toz gibi kirleticilere kar ilgili yönetmeliklerde tan mlanan s n r de erlere uyulur. d) Tesis çevresi bu alana personel harici ki ilerin izinsiz girmesini önleyecek ekilde çevrilir. (2) Metal hurdalar parçalamak/boyutlar n küçültmek suretiyle kalitesini ve yo unlu unu artt rarak ve ar nd rma i lemine tabi tutarak hammadde niteli ine getirmek maksad yla faaliyet gösteren metal hurda slah/geri kazan m tesisleri için birinci f krada belirtilen artlara ilave olarak; a) Kesme, presleme, ve/veya mekanik k r c -parçalay c -ö ütücü ünitelerinin bulundurulmas, b) Stoklama ünitesinin bulunmas, c) Radyasyon kontrol sistemi ünitesi ve yeterlilik sahibi personel bulundurulmas, ç) Gerekti inde drenaj kanallar na ba l ya tutucular bulundurulmas, d) Ya ile veya ba ka malzemelerle kirlenmi parçalar, akü, pil, metal d yabanc malzemeler için ayr ayr konteyn r bulundurulmas, e) Ya ile kontamine olmu yüzeyi temizlemek amac yla absorban malzemeler ile ya çözücüler bulundurulmas, f) Demir hurda metal slah/geri kazan m tesisleri için y ll k kapasitenin ton ve üzerinde olmas, bunun sanayi kapasite raporuyla belgelenmesi, g) Demir hurda metal slah/geri kazan m tesisleri tesisin bulundu u alan n en az metrekare olmas, ) Demir d hurda metal slah/geri kazan m tesisleri için y ll k kapasitenin ton ve üzerinde olmas, bunun sanayi kapasite raporuyla belgelenmesi, h) Demir d hurda metal slah/geri kazan m tesisleri için tesisin bulundu u alan n en az metrekare olmas, ) 30/12/2009 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Ömrünü Tamamlam Araçlar n Kontrolü Hakk nda Yönetmelik do rultusunda çevre izin ve lisans alm geçici depolama alanlar taraf ndan ar nd rma ve söküm i lemleri gerçekle tirilmemi olan ömrünü tamamlam araçlar ve bunlar n parçalar n n tesise kabul edilmemesi; bu tesislerde i lem gören araçlar n ayn Yönetmelikte düzenlenen Araç Kay ttan Dü me ve Bertaraf Formu ile tesise kabul edilmesi, i) Ö ütme i lemi sonras nda ortaya ç kan at klar n s n fland r lmas için, LAGA PN 98 standard veya e de er standartlara göre numune al nmas, bu at klarda poliklorlu bifenil tayini DIN standard na, hidrokarbon muhteviyat ise TS EN standard na uygun olarak yap lmas, artlar sa lan r. (3) Tehlikesiz at k geri kazan m tesislerinden kaynaklanan bakiye at klar n, çevre izin/lisans na sahip geri kazan m veya bertaraf tesislerine gönderilmesi zorunludur. 1-Ba vuru Dilekçesi 2- leme Teknik Özellikleri (1) leme tesisleri için 13 üncü maddede belirtilen geçici depolama artlar na ek olarak a a daki teknik artlar sa lan r. Ayr ca toplama kategorisi baz nda Ek-4 te yer alan asgari teknik artlar n sa lanmas zorunludur. Bununla birlikte Ek-4 listesinde belirtilen teknik artlar n yerine Bakanl n uygun görü ü al narak alternatif teknolojiler kullan labilir. Tesiste; 30 30

19 60 At k Elektrikli ve Elektronik E yalar leme Tesisi Uygunluk Yaz s 61 ÇED Yönetmeli i (Kapsam Belirleme) a) Tesise konteynerler içerisinde getirilmeyen dökme malzemelerin muhafaza edilmesi için kapal alanlar, b) Kantar, c) Geçirimsiz zemin, ç) S z nt sular n n toplanmas için yeterli toplama kanallar, d) Gerekli durumlarda ya tutucu ve emici malzeme, e) Sökülen parçalar için kapal depolama alan veya konteyner, f) Radyoaktif madde ölçüm cihaz, g) K r c lar için toz tutma sistemi, ) Yang n söndürme ve paratoner sistemi, bulunmas mecburidir. (2) Ar nd r lmas gereken AEEE ler için tesiste söküm, parçalama, geri kazan m öncesi at klar n içerisindeki tehlikeli maddeler ve s v lar n uzakla t r lmas sa lan r. Söküm i lemleri asgari yar mekanik, parçalama i lemleri ise uygun teknolojiler kullan larak yap l r. (3) leme tesislerinde at k elektrikli ve elektronik e yalarda baz zararl maddeleri içeren parça ve malzemelerin çevre ve insan sa l na olumsuz etkilerinin azalt lmas amac yla a a da belirtilen parçalar n sökülerek di er parçalardan ayr olarak depolanmas ve çevre mevzuat na uygun ekilde geri kazan lmas veya bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu parçalar: a) Poliklorlü bifeniller (PCB/PCT) içeren kapasitör, b) alter veya arka k lambalar gibi c va ihtiva eden bile enler, c) Piller, ç) Cep telefonlar n n bas l devre kartlar ve di er cihazlarda alan 10 cm2 den büyük devre kartlar, d) Renkli toner dâhil olmak üzere s v ve kat ak kan toner kartu lar, e) Polibromürlü bifenil (PBB), polibromürlü difenileter (PBDE) gibi bromlu alev geciktirici içeren plastikler, f) Asbestli at klar ve asbest ihtiva eden bile enler, g) Katod n tüpleri, ) Kloroflorokarbonlar (CFC), hidrokloroflorokarbonlar (HCFC), hidroflorokarbonlar (HFC) ve hidrokarbonlar (HC), h) Gaz de arj lambalar, ) Alan 100 cm2 den büyük olan LCD ekranlar (mümkünse bulunduklar kasa ile birlikte), i) D elektrik kablolar, j) Yanmaz seramik lifler ihtiva eden bile enler, k) Radyasyon ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde verilen emniyet limitlerinin alt nda kalanlar hariç, radyoaktif maddeleri ihtiva eden bile enler, l) Yüksekli i ve çap 25 mm yi geçen veya benzer bir hacme sahip olan elektrolit kapasitörlerdir. (4) Ozon tabakas na zarar veren gazlar, 12/11/2008 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Ozon Tabakas n ncelten Maddelerin Azalt lmas na li kin Yönetmelik hükümlerine tabidir. (5) At k elektrikli ve elektronik e yalar ile bu at klar depolayan, i leyen, geri kazanan ve bertaraf eden tesislerden kaynaklanan at klar n Çevre Kanununca Al nmas Gereken zin ve Lisanslar Hakk nda Yönetmelik kapsam nda çevre izin ve lisans alm tesislerde geri kazan lmas ve/veya bertaraf edilmeleri gerekir. 1- Ba vuru dilekçesi, 2- Proje özeti/aç klama Raporu 3- Üretim Ak m emas, 4- Yer/yerlerin mülkiyetine ili kin belge (Tapu ve kirac ise Kira Kontrat ), 5- Varsa Yap Ruhsat ve/veya Yap Kullan m zin Belgesi, 6- Taahhütname 7- Proje sahibinin, varsa vekilinin Noter tasdikli imza sirküleri (vekili varsa vekaletnamesi), 8- At ksular n nas l bertaraf edildi ine ili kin belge, 30 20

20 61 ÇED Yönetmeli i (Kapsam Belirleme) 62 ÇED Belgesi 9- Faaliyetin ilk kuru unu belgeleyen resmi belge (izin,ruhsat, onay, Kapasite Raporu, kamula t rma karar, mevzi imar plan, üretim ve/veya i letmeye ba lad n gösterir belge, elektrik faturas, su faturas vs..), 10- Varsa Kapasite raporu (Yoksa kullan lan ürün türü ve miktar ) 11- Çevre Düzeni Plan Hükümleri Çerçevesinde lgili Kurum Yaz s (Düzce Belediyesi veya l Özel dare) 12- Vaziyet Plan, 13- Makine Ekipman Listesi ve Özellikleri (Cinsi, s l güç vb) 14-Makine Ekipman Yerle im Plan (varsa) -Vekaletname (Dosyalar n takibi s ras nda Çevre ve ehircilik l Müdürlü ü ndeki ve lemler için) 1- Ba vuru Dilekçesi, 2- Proje Tan t m Dosyas 3 Adet, (ÇED Yönetmeli in Ek-IV üne uygun olarak haz rlanm ) ( Çevre ve ehircilik Bakanl taraf ndan ÇED yeterlilik belgesi alm firmalar taraf ndan haz rlanacak rapor ehircilik.gov.tr adresinden bak labilir), 3- Noter Onayl mza Sirküleri, 4- Taahhütname, 5- Proje Tan t m Dosyas Ba vuru Dedeli dekontu ve Fatura Bilgi Formu SIRA NO 1 H ZMET N ADI Belediye Meclis Kararlar n n ncelenmesi 2 mar Planlar n n Ar ivlenmesi 3 K y Kenar Çizgisinin Tespit Edilmesi MAR SKAN VE KOOPERAT F UBE MÜDÜRLÜ Ü BA VURUDA STENEN BELGELER 1-Talep yaz s ve ekleri EK.1- Belediye meclis Karar EK.2- mar Planlar 1- Talep yaz s ve ekleri EK.1- mar Plan paftalar EK.2- Halihaz r Harita EK.3- Plan Haz rlama Raporu EK.4- Meclis Karar EK.5- Ask Tutana 1-Dilekçe ile ba vuru veya KKÇ tespiti istenen mevkiinin y ll k programda bulunmas /3830 say l K y Kanunu ve Yönetmeli inde belirtilen özelliklerde ve Belediyesi veya Özel dare taraf ndan onayl 1/1000 ölçekli halihaz r harita diyazo paftas. Y ll k programda ise 1/1000, 1/2000 ve 1/5000 ölçekli halihaz r, fotogrametrik, say sal, kadastral veya ortofoto harita paftas kullan labilmektedir. 3-Bu paftalar n CD ortam nda say sal olarak verilmesi gerekmektedir. H ZMET N TAMAMLANMA SÜRES (EN GEÇ) 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN

21 4 Mücavir Alan Teklifleri 1- lgili Belediyenin Mücavir Alana almak istedi i Alan ile ilgili TALEB 2- Belediye Meclis Karar 3- l Özel daresi görü ü 4-1/ ölçekle topografik harita üzerine, önerilen alanda kalan tüm s n rlar i lenecek.( Belediye, öneri alan varsa di er belediye, mevcut mücavir, köy, il ve ilçe s n rlar) 5- Koordinat noktalar ile i lenerek haritay say sal ortamda ve pafta ç kt s olarak haz rlanacak. 6- lgili Belediyesince A ve B tip formlar doldurulup onaylanacak. 7- Varsa köy ihtiyar heyeti karar, 8- Mücavir alana al nmak istenen alan ile ilgili olarak haz rlanan gerekçe raporu, 30 GÜN 5 Özel Okul, Kurs ve Kre ler çin Teknik Raporlar a- Özel Okullar (ilkö retim ve ortaö retim), b- Özel E itim Okullar, c- Dershaneler, d- Motorlu Ta t Sürücü Kurslar, e- Özel Rehabilitasyon Merkezleri, f- Özel Ö renci Yurtlar, g- Özel Huzurevleri, h- Özel Kre ler, - Özel Anaokullar, i- Yabanc Dil Kurslar, j- Özel Etüt E itim Merkezleri, k- Özel Güzellik ve Estetik Merkezi Kurslar, l- Özel letme Kurslar, m- Özel Mesleki E itim Kurslar, n- Özel Bilgisayar E itim Kurslar, o- Özel Hastaneler, ö- Özel Diyaliz Merkezleri, p- Di er Özel Kurum ve Kurulu lar, 10 GÜN stenen belgeler : 1- Kurum ve kurulu larca kurum aç lacak bina için inceleme talep yaz s, 2- nceleme heyetinin olu turulmas, 3- nceleme heyetinin belgeleri incelemesi, 4- Yap kullanma izin belgesinin kullan m amac na uygun olmas, 5- Yerle im plan n n (Röleve Plan ) 3 tak m olmas, 6- nceleme heyetince mahallinde inceleme yap lmas, 7- Belgelerin ve mahallerin uygun olmas halinde rapor düzenlenmesi, 6 Arazi Etüt ve Proje Çal malar (PLANKOTE ) 1- lgili kurumca gönderilen talep yaz s, 2- Arsa hukuki bilgileri (tapu senedi, imar plan, imar durumu, aplikasyon krokisi, çap, yol kotu tutana ) 3- Parsele ait alt yap bilgileri (elektrik, su, do algaz, telekom, kanalizasyon) 10 GÜN

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ÇEVRE BİRİMLERİNE AİT ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ (ÇED VE İZİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) SIR A NO

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

AKSARAY ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

AKSARAY ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI AKSARAY ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) YAPIM ġube MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüze yapılan Taahhüt, hizmetleri

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. Projeyi hazırlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örneği

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖY LER BAKANLI I Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü

T.C. TARIM VE KÖY LER BAKANLI I Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü Say : B.12.0.KKG.0.19/108-01-34 Konu : Ku Gribi ve/veya Newcastle Hastal Bölümlendirme Talimat Bilindi i üzere Ülkemizde ç kan Ku Gribi ve Newcastle hastal klar di er ülkelerin getirdikleri ihracat yasaklar

Detaylı

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMET ADI Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür. Görüş Bildirme İşlemleri 2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri. 3 İskeleler için Ön İzin talebi. 4 Kıyıda yapılacak

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM Kat l m Öncesi Yard m Arac K rsal Kalk nma Program (IPARD) Tar msal letmelerin Yeniden Yap land r lmas ve Topluluk Standartlar na Ula t r lmas na Yönelik Yat r mlar SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Güneş Enerji Santrali (GES) Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi

Güneş Enerji Santrali (GES) Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi Güne Enerji Santrali (GES) Önlisans Ba vurusunda Sunulmas Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi 1) Önlisans Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i (Yönetmelik) Ek-2 deki örne e uygun

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

UYARILAR BA VURU SÜREC

UYARILAR BA VURU SÜREC STANBUL, SARIYER LÇES, GAR PÇE KÖYÜ, 4 PAFTA 138 PARSEL LE 2 PAFTA 43 PARSELDE YER ALAN TA INMAZLAR stanbul li, Sar yer lçesi, Garipçe Köyü, 4 pafta, 138 parselde yer alan Kale vas fl ta nmaz ile 2 pafta

Detaylı

MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER

MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER MAL YE BAKANLI I MUHAKEMAT B MLER LEM YÖNERGES NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amac, Maliye Bakanl Ba hukuk Mü avirli i ve Muhakemat Genel Müdürlü ünün

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi 1) Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i Ek-1 deki örne e uygun olarak haz rlan p imzalan r. Yetkinin

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI KONULU EĞİTİM NOTLARI

KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI KONULU EĞİTİM NOTLARI TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI KONULU EĞİTİM NOTLARI İbrahim ERİŞİR - İbrahim AYKOL Kasım 2010 İZMİR

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı