Doğal Dilde Yazılmış Gereksinimlerin Analiz Yöntemleri ve bu Yöntemlerin Türkçe için Uygulanabilirliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğal Dilde Yazılmış Gereksinimlerin Analiz Yöntemleri ve bu Yöntemlerin Türkçe için Uygulanabilirliği"

Transkript

1 Doğal Dilde Yazılmış Gereksinimlerin Analiz Yöntemleri ve bu Yöntemlerin Türkçe için Uygulanabilirliği Natural Language Requirement Analysis Methods and Their Applicability for Turkish Halil KIZILCA Barış Kartalı Özel Proje Müdürlüğü Havelsan USA Inc.; Seattle, ABD A. Egemen YILMAZ Barış Kartalı Özel Proje Müdürlüğü Havelsan A.Ş., Ankara Özet Gereksinim analizi, yazılım geliştirme sürecinin önemli adımlarından biridir. Gereksinimlerin düzgün ifade edilmesi, sürecin sonraki adımlarında kolaylık sağlamakla kalmayıp olası hataların azaltılmasına da yaramaktadır. Bu çalışmada doğal dilde gerek İngilizce, gerekse Türkçe yazılmış gereksinimlerin kalitelerinin artırılmasına yönelik bir yazılım önerisi sunulmaktadır. Bu bildiride, gereksinimlerin belirli kalite kriterlerini sağlayıp sağlamadığını temelde sözlüksel ve sözdizimsel teknikler ile kontrol etme prensibine dayanan yazılımın temel işlevleri, geliştirme planı ve mevcut durumu hakkında bilgi verilmektedir. Abstract Requirement analysis is one of the important steps in the software development process. Stating the requirements in a clear manner, not only eases the following steps in the process, but also reduces the number of probable errors. In this work, a software tool for the improvement of the natural language requirements written in English and Turkish, is proposed. In this proceeding, the main functionalities, the development plan and the current status of the relevant software, which principally depends on checking the quality criteria satisfied by the requirements by means of lexical and syntactic techniques, are given. 1. Giriş Yazılım gereksinimleri kalitesi, yazılım kalitesini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Yazılım gereksinimlerinin kalite yönetimi, işlevsel olan/olmayan bütün gereksinimlerin doğal dilde ifade edilerek yazılmasının ardından, Söz konusu gereksinimlerin dilbilimsel (linguistic) açıdan belirli koşulları sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmesi; Gereksinimlerin belirli ölçütlere göre (örneğin işlevsel olan ve olmayan gereksinimler şeklinde) sınıflandırılması, belirli durumlarda önceliklendirilmesi; Bu gereksinimlerin bir takım formal/yarı-formal yöntemler kullanılarak mümkün olduğunca modellenmesi, görselleştirilerek anlaşılırlığının artırılması şeklinde devam eden bir süreçtir. Gerek sistem, gerekse yazılım seviyesinde gereksinimlerin ifade edilmesi sırasında yaşanan güçlükler, pratikte çok sık rastlanan bir durum olup; geliştirme sürecinin ilerleyen bütün aşamalarında

2 gereksinimlerin yanlış anlaşılması; proje paydaşları tarafından farklı şekillerde yorumlanması gibi sorunlara yol açmaktadır. Dolayısıyla bütün gereksinimlerin, ileride açıklanan kalite kriterlerini sağladıklarından mutlaka emin olunması için gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ancak, zaten teknik ekipler tarafından bürokratik ve sıkıcı, yöneticiler tarafından ise projenin erken evresinde paydaşlar arasında problem çıkarabilecek ve iyi ilişkileri bozabilecek potansiyel bir tehlike olarak değerlendirilen bu gözden geçirme işlemi, çoğunlukla geliştirme takvimlerinin sıkışıklığı mazeret gösterilerek ihmal veya iptal edilmektedir. İşlevsel gereksinimlerin işlevsel olmayan gereksinimlerden ayrıştırılması; işlevsel olmayan gereksinimlerin kalite, performans, idame ettirilebilirlik, güvenlik vb. şeklinde sınıflandırılması; bilhassa artırımlı (incremental) ve yinelemeli (iterative) projelerde hangi sürümde hangi gereksinimlerin gerçekleştirilip doğrulanacağının ve geçerleneceğinin belirlenmesi gibi faaliyetler de, geliştirme sürecinin önemli basamaklarıdır. Bu aşamalarda sıkça yapılan hatalar ise, işlevsel olmayan gereksinimlerin ileride halledilmek üzere göz ardı edilmesi; gereksinim önceliklendirme işleminin mantıksal bir çerçevede veya gerçekçi bir şekilde, sürümler arasında gereksinim ve iş yükü dağılımının ise dengeli bir şekilde yapıl(a)mamasıdır. Doğal dil ile yazılmış gereksinimlere karşı, farklı araştırmacıların farklı bir takım yaklaşımları olmuştur. Bunlardan bazıları doğal dil gereksinimlerinin tamamen ortadan kaldırılarak gereksinimlerin XML (Extensible Markup Language) [1], UML (Unified Modeling Language) [2], SDL (Specification and Description Language) [3] gibi bir takım modelleme teknikleri veya bir takım özel diller ile sembolize edilmesi gibi köktenci bir takım çözümler ortaya koymaya çalışırken; bazıları ise gereksinim yazımı faaliyetinin doğal dillerin basitleştirilmiş halleri üzerinde yapmanın sonradan yapılacak modellemelerde kolaylık sağlayacağını savunmuşlardır [4]. Şurası gerçektir ki, doğal dil dışındaki gösterimlerin teknik bilgi, beceri ve altyapı gerektiriyor olması, proje paydaşlarının gereksinim analizi faaliyetinden soğumasına ve projenin erken evrelerinde koordinasyon kopukluklarına yol açmaktadır. Dolayısıyla, her ne kadar başarılı ve basit gösterimler bulunsa da doğal dil ile yazılmış olan gereksinimlerin tamamen ortadan kaldırılması kısa vadede pek olası gözükmemektedir. Dünya genelinde, yazılım hatalarının %85 inin gereksinim hatalarından kaynaklanmakta olduğu tahmin edilmektedir [5]. Gereksinim hatalarının %49 unu yanlış bir takım varsayımlar ve gereksinimlerin yanlış yazılması; %29 unu gereksinimlerin unutulmuş veya atlanmış olması; %13 ünü yazılan gereksinimlerin birbiriyle çelişiyor veya tutarsız olması; %5 ini ise gereksinimlerin farklı yorumlanabilir, muğlâk ifadelerle yazılmış olması teşkil etmektedir [6]. Bunların yanı sıra, yapılmış olan diğer çalışmalar ise: Henüz gereksinim ve tasarım aşamasında fark edilen hataların, gelecekteki olası bozup yeniden yapma çalışmalarını (rework) %40-50 oranında azalttığını [7]; Hataların ileri geliştirme evrelerinde tespit edilmesinin hata düzeltme maliyetlerini 5 katına çıkarttığını, sistemin sahadaki kullanımı esnasında tespit edilmesinin ise bu maliyetlerin zaman zaman 100 katına kadar çıkmasına sebep olduğunu [8] göstermiştir. Dolayısıyla, gerek gereksinim analizi faaliyetinin, gerekse gereksinim kalitesinin çok büyük önem arz ettiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu bildiriye konu olan çalışmada da, gereksinim kalitesinin artırılmasına yönelik bir yazılım geliştirilmesi hedeflenmiştir. Mevcut çalışmanın kapsamının çizildiği ve mevcut durumunun özetlendiği bu bildirinin 2. bölümünde gereksinim kalitesi ile ilgili tanımlar verilmekte ve literatürde gereksinim kalitesini artırmaya yönelik yapılmış olan diğer çalışmalara değinilmekte; 3. bölümde gereksinim yazılırken yapılan genel hatalar sınıflandırılmakta ve gereksinim dokümanı okunabilirliği üzerine tanımlar yapılmakta olup; 4. bölümde mevcut çalışmanın işlevleri ve geliştirme planı detaylandırılmaktadır. İngilizce metinler üzerinde uygulanmakta olan tekniklerin Türkçe yazılmış gereksinimler üzerine uygulanabilirliğinin tartışıldığı 5. bölümün ardından gelen son bölümde ise, genel tartışmalar yapılmakta ve gelecek çalışmalar özetlenmektedir. 2. Gereksinim Kalitesi ve Literatürdeki Çalışmalar Gereksinimlerin doğal dilde düzgün bir şekilde ifade edilmesi, tasarımdan başlayarak kabule, hatta bakımidame periyoduna kadar giden süreç açısından önemlidir. Bir gereksinim kümesi tarafından sağlanması gereken/beklenen genel özellikler aşağıdaki maddeler ile özetlenebilir [9],[10]: Bütünlük (Gereksinim kümesinin Daha sonra belirlenecektir gibi ifadeler içermiyor olması) Tutarlılık (Gereksinim kümesinin birbirleriyle veya üst seviye gereksinimler ile çelişen ifadeler içermiyor olması) Doğruluk (Gereksinim kümesinin gerçek operasyon ortamını düzgün bir şekilde tarif ediyor olması)

3 Değiştirilebilirlik (Gereksinim kümesinin farklı/bağımsız konulardaki hususları tek bir gereksinim içerisinde ifade etmiyor olması) Test Edilebilirlik (Gereksinim kümesindeki ifadeler ile test adımı ve prosedürü yazılabiliyor olması) İzlenebilirlik (Gereksinim kümesinin elemanlarının hem üst, hem de alt seviye gereksinim ve tasarım modülleri ile ilişkilendirilebilir olması) Mutlaklık (Gereksinim kümesinde farklı şekilde yorumlanmaya müsait ifadeler olmaması) Anlaşılabilirlik (Gereksinim kümesinin ifadelerin düzgün bir dilbilgisi ile yazılmış olması) Sıralandırılabilirlik (Gereksinim kümesindeki ifadelerin önem, aciliyet, değişkenlik, konu vb. ölçütlere göre sıralanabilir veya gruplanabilir olması) Yukarıdaki tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere, gereksinimler ile ilgili kalite ölçütlerinin bazılarının her bir gereksinim başına ölçülmesi/kontrol edilmesi, bazılarının ise tüm gereksinim kümesi üzerinden ölçülmesi/kontrol edilmesi söz konusudur. Ayrıca yukarıdaki hususlardan birçoğunun kontrolü, muhakeme gerektirdiğinden dolayı ancak klasik gözden geçirme yöntemleri ile yapılabilir. Öte yandan belirli bir takım özelliklerin dolaylı veya doğrudan kontrolü, geliştirilen bir takım yazılımlar vasıtasıyla (yarı) otomatik hale getirilebilir. Söz konusu yazılımlarda, dilbilimsel yöntemlerin kullanılması ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Dilbilimsel yöntemler, sözcüklerin kullanımına dair analizlerin yapıldığı sözlüksel (lexical) yöntemler ve sözcüklerin cümle içerisindeki dizilimlerine dayalı sözdizimsel (syntactic) yöntemler olarak iki ana dala ayrılır. Sözlüksel ve sözdizimsel yöntemlerin gereksinim analizinde kullanılabilirliği konusunda, özellikle 1990lı yıllardan sonra bazı araştırmacılar bir takım incelemeler ve çalışmalar yapmışlardır [11]-[31]. Bunların arasından, gereksinim kalitesini artırmaya yönelik ciddi ve kapsamlı ticari/akademik amaçlı yazılımlara dönüşmüş olanlar (yazarların bilgisi dâhilindekiler) ise aşağıda verilmiştir: Wilson ve diğerleri tarafından geliştirilmiş olan ARM [18],[19], Noh ve Gadia tarafından geliştirilmiş olan RAST [20], Fantechi, Fabbrini, Lami ve diğerleri tarafından geliştirilmiş olan QuARS [21]-[30]. Kasser ve diğerleri tarafından geliştirilmiş olan TIGER Pro [31], Yukarıda sözü edilen yazılımlar, İngilizce yazılmış gereksinimlerin kalitesini artırmaya yönelik olarak geliştirilmiştir. Sözlüksel yöntemlerin sözdizimsel yöntemlere kıyasla daha kolay gerçekleştirilebilir olmalarından dolayı, söz konusu yazılımların sözlüksel özellikleri de genellikle sözdizimsel özelliklerine göre daha güçlüdür. 3. Gereksinim Hataları ve Kalite Ölçütleri 3.1. Gereksinim Hataları Gereksinimlerin yazılması esnasında yapılan hatalar, geçmişte farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada ise, önceden yapılmış olan tüm sınıflandırmalar göz önünde bulundurularak bir üst küme oluşturulmaya çalışılmıştır. Gereksinim mühendisliği faaliyetlerindeki hataların iki temel kaynağı olduğu söylenebilir: Mevcut alanı (domain) kavrama çalışmaları sırasında ortaya çıkan hatalar, ilgili alandaki kavramları ifade etmeye çalışırken ortaya çıkan hatalar. Gereksinimlerin ifade edilmesi sırasında karşılaşılan güçlükler ise: Gereksinimlerin ifade edilişi sırasında karşılaşılan, okunabilirlikle, bütünlük ve tutarlılıkla ilgili dilbilimsel güçlükler, Gereksinimlerin işlevsel olan ve olmayan gereksinimler şeklinde sınıflandırılması ve önceliklendirilmesi ile ilgili güçlükler, Görselleştirmeyle ilgili güçlükler olarak sınıflandırılabilir Gereksinimlerin İfade Edilmesi Bu çalışma esnasında, daha önce geliştirilmiş olan yazılımlarda tanımlanmış olan hata türleri incelenmiş, özellikle ARM ([18],[19]) ve QuARS ([21]-[30]) tarafından kullanılmakta olan tanımlar esas alınarak aşağıdaki sınıflandırma ve tanımlar yapılmıştır: Seçeneklilik (Gereksinimin okuyana kesin bir bilgi vermeyen, mümkün olduğunca vb. ifadeler içeriyor olması) Öznellik (Gereksinimin kişisel algıyla değişebilecek, genellikle de başka bir kavram ile karşılaştırma yapılarak benzer, daha iyi, göz önüne alınacaktır, göz önünde bulundurulacaktır vb. ifadeler içeriyor olması)

4 Belirsizlik (Gereksinimde niceleyici ifadeler bulunmayıp, tartışma yaratacak hızlı, güçlü, kullanımı kolay vb. belirsiz niteleyici ifadeler bulunması) Üstü Kapalılık (Gereksinim üstü kapalı bir şekilde yukarıdaki, aşağıdaki, bütün bu vb. ifadeler ile başka gereksinimlere atıf yapıyor; tek başına ele alındığında anlamsız hale geliyor olması) Zayıflık (Gereksinimin -meli, -malı kiplerini içermemesi, zorunluluk bildirmemesi) Eksiklik (Gereksinimde daha sonra belirlenecek vb. ifadeler bulunması) Çokluk (Gereksinimin aslında birden fazla gereksinim ifadesi içeriyor olması) Tanım Eksikliği (Gereksinimin, tanımı verilmemiş / belirtilmemiş kavramlar içeriyor olması) Atıf Eksikliği (Gereksinimin, bilinmeyen kaynaklara atıfta bulunuyor olması) Yukarıda belirtilmiş olan hatalardan Belirtim Eksikliği ve Atıf Eksikliği, ancak tüm gereksinim kümesinin analiz edilmesi sonucunda tespit edilebilir. Diğer tür hatalar ise, her bir gereksinimin tek başına analiz edilmesi sonucu bulunabilir. Tablo 1 de, söz konusu hata türlerini bulmaya yönelik gerekli analiz yöntemi listelenmiştir. Tablo 1: Hata Türleri ve Gerekli Analiz Yöntemleri ([18]-[31] Numaralı Referanslardan Uyarlanarak Oluşturulmuştur) Hata Türü Sözlüksel Analiz Sözdizimsel Analiz Seçeneklilik Öznellik Belirsizlik Üstü Kapalılık Zayıflık Çokluk Tanım Eksikliği Atıf Eksikliği 3.3. Gereksinim Doküman Okunabilirliği Okunabilirlik, bir metnin anlaşılabilirliğine dair bir ölçüttür lu yıllardan itibaren, gerek A.B.D. de, gerekse İngiltere de İngilizce metinlerin okunabilirliklerine dair birçok ölçüt tanımlanmış; bu ölçütlerin doğrulukları üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Konu ile ilgili detaylı bilgi, DuBay in yapmış olduğu, konunun tarihsel gelişimini de özetleyen bir derleme çalışmasından [32] elde edilebilir. [32] numaralı kaynakta da belirtildiği üzere, 70 yılı aşkın süredir birçok araştırmacı tarafından sayısız okunabilirlik ölçütü tanımlanmaya çalışılmış, bunlardan sadece belli başlı birkaç tanesi başarıları ile ön plana çıkmıştır. Literatürdeki başlıca okunabilirlik ölçütleri: Coleman-Liau Okunabilirlik Endeksi [33], Otomatize Edilmiş Okunabilirlik Endeksi [34], ABD de Department of Defense tarafından resmi dokümanlarda mutlaka göz önünde bulundurulan Flesch Okuma Kolaylığı [35], Flesch-Kincaid Sınıf Seviyesi [36], Gunning Fog Okunabilirlik Endeksi [37], SMOG olarak bilinen Gobbledygook un Basit Ölçütü [38] ve Microsoft Office programları da dâhil olmak üzere birçok yazılım içerisinde kullanılmakta olan, Okuma Gücü Derecesi olarak da bilinen Bormuth Sınıf Seviyesi Endeksi [39] olarak sıralanabilir. İngilizce metinler üzerinde, kapsamlı saha çalışmaları yapılmış olduğundan adı geçen ölçütlerin güvenilirlik dereceleri hayli yüksektir. Bu ölçütlerin çoğu, en temel anlamda, kelime başına düşen harf (veya hece) sayısı ile cümle başına düşen kelime sayısı na bağlı olarak bir değer vermektedir. Bu değerin içinde bulunduğu aralık, metnin okunabilirliği hakkında bilgi (zorluk derecesi, hangi yaş grubuna veya hangi eğitim düzeyine hitap ettiği) vermektedir. Gunning-Fog Okunabilirlik Endeksi ve Gobbledygook un Basit Ölçütü, ise karmaşık kelime kullanımına bağlı ölçütlerdir. Bu ölçütlerin hesabında 3 heceden uzun kelimeler karmaşık olarak kabul edilir. Bormuth Sınıf Seviyesi nde ise kelimeler, gündelik olarak yaygın olarak kullanılanlar ve kullanılmayanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Tablo 2 de, söz konusu bütün ölçütlerin bağımlı olduğu özel parametreler listelenmiştir. İngilizce de hece sayma işlemi, istisnai kurallar içermesi nedeniyle bir yazılımda hayata geçirilmek istenildiğinde karmaşık bir işlemdir. Karmaşık kelime, yaygın kelime gibi özel tanımlar da yazılımcılar açısından zorluk çıkarabilecek kurallar getirmektedir. Gereksinim dokümanlarının okunabilirliğinin, gereksinim kalitesine dair bir kriter oluşturabileceği, daha önce yapılan çalışmalarda da yapılmış olan bir kabuldür. Örneğin QuARS yazılımında Coleman-Liau; ARM yazılımında ise Coleman-Liau nun yanı sıra Flesch, Flesch-Kincaid ve Bormuth ölçütleri

5 kullanılmıştır. RAST ve TIGER Pro yu geliştiren araştırmacılar ise okunabilirliği, bir kalite kriteri ve analiz konusu olarak ele almamışlardır. Tablo 2. Okunabilirlik Ölçütleri ve Bağımlı Bulundukları Özel Parametreler (İlgili Ölçütlerin Tanımları Kullanılarak Oluşturulmuştur). Ölçüt Adı Hece Karmaşık Sayma Kelime ve Zorunluluğu Yaygın Kelime gibi Özel Tanımlar Coleman-Liau Okunabilirlik Endeksi Otomatize Edilmiş Okunabilirlik Endeksi Flesch Okuma Kolaylığı Flesch-Kincaid Sınıf Seviyesi Gunning Fog Okunabilirlik Endeksi Gobbledygook un Basit Ölçütü Bormuth Sınıf Seviyesi Endeksi 3.4. Gereksinim Dokümanı Bütünlüğü ve Tutarlılığı Gereksinimlerin bütünlük ve tutarlığının kontrolü de hem sözlüksel, hem de sözdizimsel bir takım analizler gerektirmektedir. Bu kapsamda, bütünlüğü sağlamak adına genel olarak sözlüksel, tutarlılığı sağlamak adına da genel olarak sözdizimsel tekniklerin kullanıldığını söylemek yanlış olmaz. Sözlüksel analizler vasıtasıyla gereksinim kümesinin tek el den çıkmış olduğunu garantilemek adına terminoloji bütünlüğü sağlanabilir. Bir başka deyişle, bir kavramın birden fazla eş/yakın anlamlı karşılığı varsa, tüm gereksinim kümesi içinde bunlardan sadece birinin kullanılması sağlanmalıdır. Örneğin İngilizce bir gereksinim kümesinde İnsan Makine Arayüzü manasında yer yer Man-Machine Interface, yer yer Human-Machine Interface kullanılmışsa; bunlar tek bir terminoloji altında toplanmalıdır. Belirli bir konudaki gereksinimlerin farklı kişiler/ekipler tarafından birbirlerinden bağımsız ve koordinasyonsuz olarak yazılması durumunda; bu kümenin içerisinde aynı ihtiyacın benzer ifadelerle tekrarlanmış olma olasılığı yüksektir. Ortak kelime sayılarını toplam kelime sayılarına oranlayarak iki cümlenin birbiri ile ne kadar benzer olduğunu gösteren Jaccard Endeksi, Dice Endeksi ve Kosinüs Endeksi gibi bir takım ölçütler bulunmaktadır [40]. İki cümlenin birbirine yakın olması durumunda 1 e yakın değerler veren bu ölçütler, 2001 yılında yayımlanmış olan bir çalışmada [41] gereksinim mühendisliği alanında da başarıyla uygulanmıştır. Yapılmakta olan çalışmada, sözlüksel analizlerle bütünlük kontrolü; sözdizimsel analizlerle tutarlılık kontrolü yapılması hedeflenmiştir. Benzerlik ölçütleri olarak ise, şu an için başarıları daha önce ([41] numaralı çalışmada) tescillenmiş olan Jaccard Endeksi, Dice Endeksi ve Kosinüs Endeksi ölçütleri seçilmiştir İşlevsel Olmayan Gereksinimlerin Ayrıştırılması ve Sınıflandırılması Daha önce de belirtildiği üzere, işlevsel gereksinimler üzerinde yoğunlaşılıp işlevsel olmayan gereksinimlerin bir kenara itilmesi ve göz ardı edilmesi, yaygın bir problemdir. Özellikle, gereksinimlerin düzgün bir şekilde organize edilmiş bir teknik şartname içerisinde sunulmadığı; geliştirme ekibine örneğin bir takım toplantılarda alınan kararların toplantı tutanakları içerisinde karışık bir formatta verildiği durumlarda: Metin(ler) içerisinden gereksinim olduğu düşünülen ifadelerin tanınması ve gereksinimler oluşturulması, Bu gereksinimlerin işlevsel olan/olmayan gereksinimler olarak ayrılması, İşlevsel olmayan gereksinimlerin konularına göre sınıflandırılması gerekmektedir. Yakın dönemde yapılmış ve yayımlanmış olan bir çalışmada [42] işlevsel olmayan gereksinimler, aslen sözlüksel bir teknik olan anahtar kelimeye dayalı sınıflandırma yöntemi ile sınıflandırılmıştır. Söz konusu çalışmada, her bir konu başlığı için bir takım İngilizce anahtar kelimeler (veya örüntüler, harf öbekleri) belirlenmiş; bu anahtar kelimelerin ayrıştırma işlemindeki güvenilirlik dereceleri yapılan deneyler/denemeler ile test edilmiştir. Bu çalışmada, [42] numaralı kaynakta yapılmış olan çalışmaya benzer şekilde anahtar kelimeye dayalı sınıflandırma yönteminin kullanılması hedeflenmiştir. Ancak daha genel ve daha kapsamlı bir sınıflandırma yapmak amacıyla; [43] ve [44] numaralı kaynaklarda yapılmış olan, işlevsel olmayan gereksinimleri iki seviyede ve daha geniş bir şekilde sınıflandırmakta olan taksonominin kullanılmasına karar verilmiştir Gösterimle İlgili Hatalar Gereksinimlerin görselleştirilerek anlaşılırlığının artırılmasına ilişkin birçok farklı çalışma devam etmektedir. Gösterimle ilgili hatalar, genellikle gösterim şekilleriyle yakından ilişkili olmakla birlikte çeşitli ölçütlerle izlenebilmektedir. Gerek gösterim şekline olan bağımlılığı, gerekse bu gösterim şekillerinin çeşitliliği göz önüne alınarak, gösterimle ilgili hatalar bu çalışma kapsamında henüz ele alınmamıştır.

6 3.7. Gereksinim Kalite Ölçütleri Bu çalışmada, Bölüm 3.1 de tanımlanmış olan hata türleri baz alınarak ve tespit edilen hatalara dayalı olarak; Seçeneklilik Oranı, Öznellik Oranı, Belirsizlik Oranı, Üstü Kapalılık Oranı, Zayıflık Oranı, Eksiklik Oranı, Çokluk Oranı, Tanım Eksikliği Oranı, Atıf Eksikliği oranı gibi ölçütler tanımlanmıştır. Bu ölçütlerden her biri, 0 a yakın olması durumunda ilgili hususta kalite yüksekliğini, 1 e yakın olması durumunda ise kalite düşüklüğünü belirtmektedir. Bu tanımların yanı sıra, aslında hata olmayıp da her bir gereksinimin veya tüm gereksinim kümesinin kalitesi hakkında fikir verebilecek bir takım ölçütler tanımlamak da mümkündür. Bu çalışmada, ayrıca aşağıdaki ölçütler de tanımlanmış ve kullanılmıştır: Yorum Frekansı (Gereksinimlere yapılan yorumların sayısının toplam gereksinim sayısına oranı) Okunabilirlik Endeksi (İlerleyen paragraflarda daha detaylı açıklanacaktır) Yönlendirme Frekansı (Gereksinim kümesi içerisinde Şekil lere, Tablo lara, Not lara ve Tanım lara yapılan yönlendirmelerin tüm gereksinimlere oranı) Açıklama Eksikliği Oranı (Gereksinim kümesi içerisinde uzun hali verilmemiş olan kısaltmaların sayısının tüm gereksinimlere oranı) 4. Çalışmanın Kapsamı ve Geliştirme Yaklaşımı Gereksinim mühendisliğinin 2 temel aşaması olduğu söylenebilir. 1. Mevcut alanı (domain) kavrama, 2. Kavranılanı düzgün ifade etme. İlk aşamada yapılan en yaygın hatalar; Yanlış kavram/olguların ortaya konması ve Belirli hususların unutulması/atlanması olarak ifade edilebilir. İkinci aşamada sık yapılan hataları ise gereksinimlerin ifade edilmesi esnasında yapılan: Tutarsızlıklar, Yanlışlıklar, Muğlaklıklar vb. teşkil etmektedir. Bu kavramlar ve birbirleri ile ilişkileri, Tablo 3 te listelenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı ikinci aşamada yapılan hatalara odaklanarak, yazılım yardımı ile bu hataların en aza indirgenmesini sağlamaktır. Tablo 3. Gereksinim Mühendisliği Aşamaları, Bu Aşamalarda Yapılan Hataların Tipleri ve bu Hataların İlişkili Olduğu Gereksinim Özellikleri Gereksinim Mühendisliği Aşamaları Mevcut Alanı Kavrama İlgili Alandaki Kavramları İfade Etme Gereksinim Hata Tipleri Yanlış Kavram/ Olgular Unutulan/ Atlanan Konular ve Hususlar Seçeneklilik Öznellik Belirsizlik Üstü Kapalılık Zayıflık Çokluk Tanım Eksikliği Atıf Eksikliği Gereksinim Özellikleri Doğruluk Bütünlük Tutarlılık Değiştirilebilirlik Test Edilebilirlik İzlenebilirlik Mutlaklık Anlaşılabilirlik Sıralandırılabilirlik Bu bölümde çizilmiş olan ana resim ile 2. ve 3. bölümlerde yapılmış olan tanımlamaları/tartışmaları toparlamak ve bir başka şekilde ifade etmek gerekirse; bu çalışmanın amacı, sözlüksel ve sözdizimsel teknikler kullanılarak: Tüm gereksinimlerdeki hataları bularak (Bölüm 3.2 ve Tablo 1 de sözü edildiği üzere) türlerine ayıran, belirli hataları otomatik olarak düzelten (TEMEL FONKSİYONALİTE 1); (Bölüm 3.2, 3.3 ve 3.7 de sözü edildiği üzere) gereksinim başına veya gereksinim kümesi için genel olarak kalite ölçütleri çıkaran (TEMEL FONKSİYONALİTE 2); Verilmiş olan bir metin içerisinden gereksinim belirten ifadeleri bularak bir gereksinim kümesi oluşturan (TEMEL FONKSİYONALİTE 3); Söz konusu gereksinimleri (Bölüm 3.5 te sözü edildiği üzere) işlevsel olan ve olmayan gereksinimler olarak ayrıştıran; işlevsel olmayan gereksinimleri konularına göre iki seviyeli bir şekilde sınıflandıran (TEMEL FONKSİYONALİTE 4); Oluşturulan gereksinimleri (Bölüm 3.4 te sözü edildiği üzere) tutarlılık ve bütünlük açısından analiz ederek gerekli indirgemeleri yapan (TEMEL FONKSİYONALİTE 5); Gereksinimleri, XML tabanlı özel bir formatta operasyonel senaryolara çevirerek resimsel

7 gösterimlerini sağlayan (TEMEL FONKSİYONALİTE 6) bir gereksinim yönetim yazılımının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Teknik fizibilite amacıyla, söz konusu yazılımın (yukarıda sözü edilen 1 numaralı TEMEL FONKSİYONALİTE sini gerçekleştirmek üzere): Microsoft Excel deki formülasyon mantığını kullanan, Sonrasında da Microsoft Office uygulamaları içerisinde çalışabilecek makrolar oluşturmak için Visual Basic te yazılmış iki prototipi geliştirilmiştir. Gereksinim hatalarına neden olan İngilizce kelimelerden bir liste oluşturulmuş; söz konusu prototip yazılımların, mevcut bir takım İngilizce gereksinimlerdeki hataları başarı ile bulmakta ve sınıflandırmakta olduğu gözlenmiştir. İlerleyen aşamada, yazılımın MIL-STD-498 de tanımlı geliştirme süreçlerine uyularak ve de artırımlı bir yaklaşım ile geliştirilmesine karar verilmiş olup: Birinci sürümde TEMEL FONKSİYONALİTE 1 ve 2 nin, İkinci sürümde TEMEL FONKSİYONALİTE 3 ve 4 ün, Üçüncü sürümde TEMEL FONKSİYONALİTE 5 in, Dördüncü ve son sürümde ise TEMEL FONKSİYONALİTE 6 nın hayata geçirilmesi planlanmıştır. Geliştirme esnasında yazılımın kendi gereksinimlerinin de sürekli kayıt ve değişiklik kontrolü altında tutulması hedeflenmiştir. Yazılımın kendi gereksinimlerin kalitesinin, yazılımın kendisi kullanılarak artırılması planlanmıştır. Böylece teorik/akademik bir bakış açısıyla yapılmakta olan öneriler, gerçekte geliştirilmekte olan bir yazılımın kendi gereksinimleri üzerinde de pratik/endüstriyel anlamda denenmiş ve kendi saha çalışması üzerinde sınanmış olacaktır. Bu şekilde, özyinelemeli (recursive) bir gereksinim iyileştirme çalışması yapılmış olacağı, bu çalışmanın sonuçlarının da akademik açıdan ayrı bir değeri olacağı değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili literatür taramasını müteakip söz konusu yazılımın geliştirme ve sürüm planları ile takvimleri tamamlanmış, hem İngilizce hem de Türkçe hata sözlükleri oluşturulmuştur. Halen, birinci sürümün gereksinim analizi tamamlanmış olup tasarım çalışmalarına devam edilmektedir. 5. Söz Konusu Yöntemlerin Türkçe ye Uyarlanabilirliği Önceki bölümlerde sözü edilmiş olan yöntemlerin hayata geçirilmesi esnasında, söz konusu yöntemlerin Türkçe metinlere uyarlanabilirliğinin tartışılması bu çalışmanın ikincil bir amacıdır. Türkçe nin eklemeli bir dil olması, bazı dilbilimsel analizlerin yapılmasını hayli zorlaştırmaktadır. Sert ünsüzlerin yumuşaması gibi kurallar dolayısıyla zaman zaman ek alan kelimelerin kökleri; ünsüz benzeşmesi ve ünlü uyumu dolayısıyla da zaman zaman ekler değişime uğramakta olup, bu gibi durumlar sözlüksel ve sözdizimsel analizleri zorlaştırmaktadır. Vurgu yapmak amacıyla devrik cümle kullanımının İngilizce ye göre daha yaygın olması, sözdizimsel analizleri zorlaştırmaktadır. Türkçe deki kiplerin fiillere ek olarak gelmesi, İngilizce deki gibi ayrı yardımcı fiiller bulunmaması örneğin zayıflık sınıfındaki hataların analizini farklı kılmaktadır. Ayrıca İngilizce de farklı amaçlar ile kullanılan may, can gibi farklı yardımcı fiillerin Türkçe de tek bir karşılığının bulunması da potansiyel bir problem alanı oluşturmaktadır. Türkçe metinlerin okunabilirliği üzerine yapılmış çalışmaların azlığı da bir başka husustur. Literatürde bu konuda (yazarların bilgisi dâhilinde), sadece Ateşman ın 1997 yılında yapmış olduğu çalışma bulunmaktadır [45]. Ne yazık ki, bu ölçütün güvenilirliği üzerine (yazarların bilgisi dâhilinde) araştırmalar da ancak yakın geçmişte başlamış olup; söz konusu çalışmaların ([46],[47],[48]) sayısı da henüz sınırlıdır. Öte yandan İngilizce metinler için tanımlanmış olan ölçütlerin Türkçe ye bire bir uygulanabileceğini düşünmek, anlamsız bir iyimserlik olacaktır. Zira eklemeli bir dil olması itibarı ile Türkçe kelimelerdeki harf ve hece sayısı hayli yüksek olabilmektedir. Bu da, ölçütlerin bire bir uygulanması halinde Türkçe gereksinim okunabilirliğinin (haksız yere) düşük çıkmasına ve yanlış çıkartımlar yapılmasına yol açabilir. Ayrıca 3 heceden uzun olan kelimelerin karmaşık olarak kabul edilmesi de benzer nedenler ile Türkçe için uygun bir yaklaşım olmayacaktır. İngilizce yazılmış işlevsel olmayan gereksinimlerin otomatik olarak sınıflandırılması çalışmasında [42] yazarlar, sona gelen eklerin yarattığı problemlere değinmişlerdir. Bu nedenle; yazarlar tarafından, söz konusu problemlerin Türkçe de çok daha fazla olacağı düşünülmektedir. Okunabilirlik ölçütlerinde olduğu gibi, Jaccard, Dice ve Kosinüs Endeksleri gibi benzerlik ölçütlerinin de Türkçe ye bire bir uyarlanması çok mümkün olmayabilir. İki cümle arasındaki ortak kelime sayısı temeline dayanan bu ölçütler, aynen kullanılmaları durumunda eklemeli bir dil olması dolayısıyla

8 Türkçe de yanlış sonuçlara yol açabilirler. Bu nedenle, kelimelerin köklerinin ortaklığına dayalı yeni ölçütlerin tanımlanması gerekebilir. 6. Tartışma ve Sonuç Yazılım geliştirme süreç adımları arasındaki geçişlerin artık otomatize edilmekte olduğu 21. yüzyılda, otomasyon konusundaki en büyük sıkıntılar halen gereksinim analizi aşamasında yaşanmaktadır. Gereksinim ifadelerindeki hataların tespit edilmesi, hatta düzeltilmesi; gereksinim dokümanlarının kalitesinin ölçülmesi; gösterimsel yöntemler ile gereksinimlerden tasarıma geçiş işlemlerinin otomatik hale getirilebilmesinin, söz konusu sıkıntıları bir nebze olsun azaltabileceği yazarlar tarafından değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, bu amaçla bir yazılım aracı geliştirilmesi hedeflenmiştir. Geliştirilmekte olan prototip yazılım, bu bildirinin kaleme alındığı tarihte sekiz tipteki hatanın altısını İngilizce metinler içerisinden otomatik olarak başarıyla ayıklayabilmektedir. An itibarı ile ayıklanamayan hatalar ise Tanım Eksikliği ve Atıf Eksikliği olup, bu sınıftaki hataların klasik gözden geçirme yöntemleri ile tespit edilmeye çalışılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Klasik gözden geçirmeler sırasında Tanım Eksikliği hatalarının fark edilme etkinliğinin artırılması için "Kavramsal Sözlük oluşturulması önerilmektedir. Bu sözlüğün tutarlı kullanılması sayesinde, hem alana özgü kavramlardan birinin tanımsız kalmasının; hem de eş anlamlı olduğu düşünülen, ancak beraber kullanıldığında karışıklıklara yol açabilecek ifadelerin önüne geçilmiş olacağı değerlendirilmektedir. Gereksinim Dokümanı Bütünlüğü ve Tutarlılığı na da hizmet edecek bu işlevselliğin, ilerleyen sürümlerde yazılıma kazandırılması; sözlük terimleri ve eş anlamlı terimlerin gereksinim dokümanı içerisinde kullanımına ilişkin ölçütlerin belirlenmesi, üçüncü sürümde yapılması planlanan faaliyetler arasındadır. Mevcut yazılım ile Türkçe metinlerin analizi yapılmak istenildiğinde, sekiz tipteki hatanın beşi Türkçe metinler içerisinden otomatik olarak ayıklanabilmektedir. İngilizce den farklı olarak, Türkçe metinlerde zayıflık sınıfındaki hataları tespit etmek oldukça güçtür. İngilizce de may, can, should gibi kelimelerin aratılması ile kolayca yapılabilen analizler, sondan eklemeli olan dilimizde sonuç vermemektedir. Mevcut sürümle otomatik olarak ayıklanan örnek hatalı ifadeler ve ilişkili oldukları hata türleri, Tablo 4 de verilmiştir. Söz konusu yazılımın gelecek sürümleri ile gerek Türkçe, gerekse İngilizce metinlerde elde edilecek sonuçlar, ileri tarihlerde sunlacak bildiri ve yazılacak makalelerde daha detaylı olarak akademik dünya ile paylaşılacaktır. Tablo 4. Mevcut Sürümün Ayıklayabildiği Hata Türleri ve Örnekler. Hata Türü Örnek Hatalı İfade Sistem, doküman okunabilirlik veya Seçeneklilik doküman bütünlük analizi yapacaktır. Öznellik Belirsizlik Üstü Kapalılık Eksiklik Çokluk 7. Kaynaklar Sistem, yapılan analiz sonuçlarını açıkça belirtecektir. Sistem, analiz kriteri değişikliklerine zamanında yanıt verecektir. Sistem, aşağıdaki gereksinimleri gerçekleştirecektir. Sistem Coleman-Liau Okunabilirlik Endeksi ni ve daha sonra belirlenecek endeksleri hesaplayacaktır. Sistem işlevsel olan/olmayan gereksinimlerin ayrıştırılmasını ve gösterimle ilgili hataların analizini gerçekleştirecektir. [1] Chi, Y.-L., Lo, K.-M., An XML-based Software Requirement Document for System Development, Workshop on Databases and Software Engineering. Report No: 2002ICS, Feng Shia University, [2] Subramaniam, K., Liu, D., Far, B. H., Eberlein, A., UCDA: Use Case Driven Development Assistant Tool for Class Model Generation, Proceedings of the 16 th International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, [3] Bontemps, Y., Heymans, P., LSCs: That s the Name of the Game! A Specification Framework based on Live Sequience Charts and Game Theory, Proceedings of the International Conference on Requirements Engineering, [4] Clarke, R. J., Windridge, P. C., Dong, D., Effective XML Representation for Spoken Language in Organisations, Proceedings of the 6 th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2004), pp , [5] Young, R. R., Effective Requirements Practices, Addison-Wesley, Boston, [6] Hooks I. F., Kristin, A. F., Customer-Centered Products: Creating Successful Products Through Smart Requirements Management, AMACOM, New York, [7] Boehm, B., Software Engineering Economics, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc [8] Boehm, B., Basili, V.R., Software Defect Reduction Top 10 List, IEEE Computer, vol. 34, no. 1, pp , January 2001.

9 [9] Department of Defense, DoD MIL-STD-490A Specification Practices, June 4, [10] The Insitute of Electrical and Electronics Engineering, IEEE Std : Recommended Practice for Software Requirements Specifications, December 2, [11] Hooks, I., Writing Good Requirements, Proceedings of the 3rd International Symposium of the INCOSE, vol. 2, [12] Rolland, C., Proix, C., A Natural Language Approach for Requirements Engineering, Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Information Systems Engineering, [13] Hanks, K.S., Knight, J.C., Strunk E.A., Erroneous Requirements: A Linguistic Basis for Their Occurrence and an Approach to Their Reduction, Software Engineering Workshop - NASA Goddard Space Flight Center, [14] Hanks, K.S., Knight, J.C., Strunk E.A., A Linguistic Analysis of Requirements Errors and Its Application, Technical Report CS / University of Virginia Department of Computer Science, [15] Ambriola, V., Gervasi, V., Processing Natural Language Requirements", Proceedings of the 12th IEEE Conference on Automated Software Engineering (ASE '97). [16] Macias, B., Pulman, S.G., Natural Language Processing for Requirement Specifications. in Safety-Critical Systems: Current Issues, Techniques and Standards (ed: Redmill, F., Anderson, T.), London: Chapman-Hall, [17] Firesmith, D. Specifying Good Requirements, Journal of Object Technology, vol. 2, no. 4, July-August [18] Wilson, W.M., Rosenberg, L.H., Hyatt, L.E., Automated Quality Analysis of Natural Language Requirement Specifications, ml. [19] Wilson W.M., Rosenberg L.H., Hyatt L.E., Automated Analysis of Requirement Specifications, Proceedings of the 19th International Conference on Software Engineering, May [20] Noh, S.-Y., Gadia, S.K., RAST: Requirement Analysis Support Tool Based on Linguistic Information, Technical Report 03-08, Computer Science - Iowa State University, [21] Fantechi, A., Gnesi, S., Ristori, G., Carenini, M., Vanocchi, M., Moreschini, P., "Assisting requirement formalization by means of natural language translation", Formal Methods in System Design, vol. 4, no.3, pp , [22] Fantechi, A., Fusani, M., Gnesi, S., Ristori, G., "Expressing properties of software requirements through syntactical rules", Technical Report: IEI-CNR, [23] Fabbrini, F., Fusani, M., Gervasi, V., Gnesi S., Ruggieri, S., Achieving Quality in Natural Language Requirements, Proceedings of the 11th International Software Quality Week, May [24] Fabbrini, F., Fusani, M., Gervasi, v., Gnesi, S., Ruggieri, S., "On linguistic quality of Natural Language Requirements", Proceedings of 4th International Workshop on Requirements Engineering: Foundations of Software Quality (REFSQ 98), June [25] Lami, G., "Towards an Automatic Quality Evaluation of Natural Language Software Specifications", Technical Report B : IEI-CNR, [26] Fabbrini, F., Fusani, M., Gnesi, S., Lami, G., Quality Evaluation of Software Requirement Specifications, Proceedings of Software & Internet Quality Week, May 31-June 2, [27] Fabbrini, F., Fusani, M., Gnesi, S., Lami, G., "An Automatic Quality Evaluation for Natural Language Requirements", Proceedings of the 7th International Workshop on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality (REFSQ 01), June [28] Lami, G., Gnesi, S., Fabbrini, F., Fusani, M., Trentanni, M., "An Automatic Tool for the Analysis of Natural Language Requirements", Proceedings of the 7th International Workshop on RE: Foundation for Software Quality (REFSQ'2001), June [29] Fabbrini, F., Fusani, M., Gnesi, S., Lami, G., "The Linguistic Approach to the Natural Language Requirements Quality: Benefits of the use of an Automatic Tool", Proceedings of 26th Annual IEEE Computer Society - NASA Goddard Space Flight Center Software Engineering Workshop, November [30] Lami, G., QuARS: A Tool for Analyzing Requirements, Technical Report: CMU/SEI-2005-TR- 014, ESC-TR , September [31] Kasser, J., "A Prototype Tool for Improving the Wording of Requirements," Proceedings of International Symposium on Systems Engineering - International Council on Systems Engineering, [32] DuBay, W.H, The Principles of Readability: A Brief Introduction to Readability Research, 2004, tent_storage_01/ b/80/1b/bf/46.pdf. [33] Coleman, M., Liau, T. L., A computer readability formula designed for machine scoring, Journal of Applied Psychology, vol. 60, pp , [34] Smith, E. A., Senter, R. J., Automated readability index, AMRL-TR-66-22, Wright-Patterson AFB Aerospace Medical Division, [35] Flesch, R, A new readability yardstick, Journal of Applied Psychology, vol. 32, pp , [36] Kincaid, J. P., Fishburne Jr., R. P., Rogers, R. L., Chissom, B. S., Derivation of new readability formulas (Automated Readability Index, Fog Count and Flesch Reading Ease Formula) for Navy enlisted personnel, Research Branch Report 8-75, TN: Naval Technical Training, U. S. Naval Air Station, [37] Gunning, R., The Techniqıe of Clear Writing, New York: McGraw-Hill, [38] McLaughlin, G. H., SMOG Grading A New Readability Formula, Journal of Reading, pp , May [39] Bormuth, R. H., Readability. A New Aprroach, Reading Research Quarterly, vol. 1, pp , [40] Pang-Ning, T., Steinbach, M., Kumar, V., Introduction to Data Mining, Boston: Addison Wesley, 2005.

10 [41] Natt och Dag, J., Regnell, B., Carlshamre, P., Andersson, M., Karlsson, J., Evaluating Automated Support for Requirements Similarity Analysis in Market- Driven Development, Proceedings of 7th Int. Workshop on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality (REFSQ 2001), June [42] Cleland-Huang, J., Setimi, R., Zou X., Solc, P., Automated Classification of Non-functional Requirements, Requirements Engineering, vol. 12, pp , [43] Cysneiros, L. M., Leite J. C. S. d. P., Neto J. d. M. S., A Framework for Integrating Non-Functional Requirements into Conceptual Models, Requirements Engineering, vol. 6, pp , [44] Chung, L., Nixon, B., Yu, E., Mylopoulos, J., Nonfunctional Requirements in Software Engineering, Dordrecht: Kluwer Academic Publications, [45] Ateşman, E. Türkçe de Okunabilirliğin Ölçülmesi, Dil Dergisi, cilt 58, s , [46] Zorbaz, K. Z., Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Kelime-Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme, Eğitimde Kuram ve Uygulama (Journal of Theory and Practice in Education), cilt 3, sayı 1, s , [47] Çiftçi, Ö., Çeçen, M. A., Melanlıoğlu, D., Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Açısından Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 6, sayı 22, s , Güz [48] Yazıcı, K., Yeşilbursa, C. C., Sosyal Bilgiler Dersinde Yazılı Materyallerin Öğrencilerin Okuma Seviyelerine Uygunluğunun Belirlenmesinde Kullanılan Ölçme Araçları, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (Turkish Journal of Social Research), cilt 11, sayı 1, Nisan 2007.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DOĞAL DİLDE YAZILMIŞ YAZILIM GEREKSİNİMLERİNİN KALİTELERİNİN DİLBİLİMSEL ANALİZ TEKNİKLERİYLE ARTTIRILMASI İbrahim Berk YILMAZ ELEKTRONİK

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR YAZILIM: SOFTWARE Yazılım (Software): Yazılım sadece bir bilgisayar programı değildir. Basılı veya elektronik ortamdaki her tür dokümanı da içeren ürün. Dokümanlar yazılım mühendislerine ve son kullanıcıya

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım

Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım İbrahim Onuralp Yiğit 1, Nafiye Kübra Turhan 2, Ahmet Erdinç Yılmaz 3, Bülent Durak 4 1,2,3,4 ASELSAN A.Ş.

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Okunabilirlik Formülleriyle Değerlendirilmesi: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünite Örneği

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Okunabilirlik Formülleriyle Değerlendirilmesi: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünite Örneği TurkishJournal of EducationalStudies, 1 (3) Ekim 2014 TURK-JES 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Okunabilirlik Formülleriyle Değerlendirilmesi: Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünite Örneği

Detaylı

DEÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ Cilt: 12 Sayı: 3 sh. 49-62 Ekim 2010

DEÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ Cilt: 12 Sayı: 3 sh. 49-62 Ekim 2010 DEÜ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ Cilt: 12 Sayı: 3 sh. 49-62 Ekim 2010 METĠNLERĠN OKUNABĠLĠRLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ ÜZERĠNE BĠR YAZILIM KÜTÜPHANESĠ VE TÜRKÇE ĠÇĠN YENĠ BĠR OKUNABĠLĠRLĠK ÖLÇÜTÜ

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE ODTÜ DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE ODTÜ DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE ODTÜ DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Y. Doç. Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Cengiz Acartürk ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı AB 06 9-11

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması

Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması Nilay Kurşunoğlu, PwC Yönetim Danışmanlığı Biz Kimiz? Orhan Cem Sorumlu

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Murat 2. SOYADI: Fahrioğlu 3. DOĞUM YERİ: Lefkoşa 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 07.08.1971 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Elektrik - Elektronik Muhendisligi 5.2. TELEFON NUMARASI:

Detaylı

Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi

Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi Model Güdümlü Geliştirme ile Gömülü Kaynakların Yönetimi Can Öz EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ A.B.D. 1 İçerik Kaynak Yönetimi Problemi Kaynak Yönetimi Modellemesinin

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

Deneyim Raporu. , Ankara, Türkiye. {gokhan.urul, gokalp.urul}@intest.com.tr. vahid.garousi@atilim.edu.tr

Deneyim Raporu. , Ankara, Türkiye. {gokhan.urul, gokalp.urul}@intest.com.tr. vahid.garousi@atilim.edu.tr Deneyim Raporu Gökhan Urul 1, Vahid Garousi 2,3, Gökalp Urul 1 1: Ankara, Türkiye {gokhan.urul, gokalp.urul}@intest.com.tr 2:, Ankara, Türkiye vahid.garousi@atilim.edu.tr 3: Kalgari Üniversitesi Kalgari,

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Şubat 2012 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre SELÇUK GENEL BİLGİLER

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Şubat 2012 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre SELÇUK GENEL BİLGİLER YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Şubat 2012 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre SELÇUK GENEL BİLGİLER BAŞARIM DEĞERLENDİRME Sınav tarihleri: Daha sonra duyurulacak 1. Ara sınav yazılı, 2. Ara sınav: test, Final sınavı: yazılı

Detaylı

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü oner@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Mustafa Mengüç ÖNER 2. Doğum Tarihi : 01.02.1977 3. Unvanı : Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler.

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler. Yazılım Mühendisliği kapsamındaki Yazılım Geliştirme Metodolojileri, bir bilgi sistemini geliştirme sürecinin yapımını, planlamasını ve kontrolünü sağlayan bir framework tür. Her farklı framework güçlü

Detaylı

Doç. Dr. Ender ATEŞMAN

Doç. Dr. Ender ATEŞMAN Doç. Dr. Ender ATEŞMAN Hacettepe Üniversitesi AB Bakanlığı, 07.05.2015 Çeviride Kalite Kalite nedir? Kalite nasıl ölçülür? Ürün Standartları Hizmet Standartları TS EN 15038 ISO 17100 Sonuç Her şeyden önce

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

Yazılım Gereksinimlerine İlişkin Belirtimler. Sürüm <1.0>

<Ekip Adı> <Proje Adı> Yazılım Gereksinimlerine İlişkin Belirtimler. Sürüm <1.0> Yazılım Gereksinimlerine İlişkin Belirtimler Sürüm [Not: Aşağıda yer alan şablon, Rational Unified Process ile birlikte kullanılmak üzere sağlanmıştır] [Köşeli parantezler

Detaylı

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Sunum Planı Organizasyon Yapısı Yazılım Projelerinde Başarı Durumu Yazılım

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Tasarımı ve Programlama Neleri Konuşacağız Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Nedir? Bilgisayar ve uygulamalarının

Detaylı

Sistem Analizi ve. Tasarımı. Mustafa COŞAR

Sistem Analizi ve. Tasarımı. Mustafa COŞAR Sistem Analizi ve 1 Tasarımı 2013 Mustafa COŞAR Sunum Planı Genel Kavramlar 2 Sistem Genel Sistem Teorisi Sistemin Öğeleri Bilgi Sistemleri Sistem Analizi Sistem Geliştirme Hayat Döngüsü Sistem Analizi

Detaylı

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir.

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir. Statik Kod Analizi, Özet, teknolojik cihazlardaki son zamanlarda g, tehdit kolay k -YGYD) ve Anahtar Kelimeler Abstract The use of technological devices in developed software has been increasing in recent

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Kerem OK 2. Doğum Tarihi : 02.11.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.1 Klasik Çevrim(Waterfall) 1.2 V Modeli 1.3 Prototipleme/Örnekleme 1.4 Spiral Model 1.5 Evrimsel Geliştirme 1.6 Evrimsel Prototipleme 1.7 Artımlı Geliştirme 1.8 Araştırmaya

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Bölüm Üniversite Yıl Yrd. Doç. Dr. Yazılım Mühendisliği Bahçeşehir Üniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Bölüm Üniversite Yıl Yrd. Doç. Dr. Yazılım Mühendisliği Bahçeşehir Üniversitesi 2007 1. Adı Soyadı: Mehmet Alper TUNGA 2. Doğum Tarihi: 11/06/1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Dosya Organizasyonu (File Organization) Veritabanı Sistemleri (Database Systems) BM307 Dosya Organizasyonu (File Organization) İçerik Dosya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

Rapor Hazırlama Kuralları

Rapor Hazırlama Kuralları Temel Bilgiler 1. Temel Bilgiler Rapor Hazırlama Kuralları Bilgisayar programcılıüı öğrencilerinin hazırlayacakları tüm proje ve bitirme projesiraporlarını bu belgede açıklandığı biçimde hazırlamaları

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR GİRİŞ Y. Doç. Dr. Necmiye KAR ATAŞ* Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU** Program

Detaylı

Bilgi Sistemleri Tasarımı ve Bilgi Haritalama Teknikleri

Bilgi Sistemleri Tasarımı ve Bilgi Haritalama Teknikleri Bilgi leri Tasarımı ve Bilgi Haritalama Teknikleri Dr. İhsan Tolga Medeni, ODTÜ Bilişim leri PhD, METU, Information Systems Bahar 2014,YDU Knowledge Systems Analysis and Knowledge Mapping Techniques İhsan

Detaylı

SAĞLIK TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME (STD) İÇİN MODELLEME VE BENZETİM. Dr. Murat Günal

SAĞLIK TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME (STD) İÇİN MODELLEME VE BENZETİM. Dr. Murat Günal 1 SAĞLIK TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME (STD) İÇİN MODELLEME VE BENZETİM Dr. Murat Günal SAĞLIK TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME (STD) Sekröte sunulacak Yeni Ürün (veya Teknoloji) Mevcut ve gelecekteki demografik durum

Detaylı

Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler

Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler Solvency II, Sayısal Etki Çalışmaları ve Edinilen Deneyimler M. Serhat Yücel, FRM Solvency II Teknik İhtisas Komitesi Yerel bilgi. Küresel Güç. 1 Gündem o o o o Solvency II ve Tarihçesi Sayısal Etki Çalışmaları

Detaylı

Biyoloji 9 Ders Kitabında Hücre ile İlgili Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri

Biyoloji 9 Ders Kitabında Hücre ile İlgili Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences Sayı: 12 / Aralık 2009 Biyoloji 9 Ders Kitabında Hücre ile İlgili Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri Esra Özay Köse * Özet Ders

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLKÖĞRETĠM FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ KAZANIMLARI VE SBS SORULARININ YENĠ BLOOM TAKSONOMĠSĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Asım ARI 1 Zehra Sümeyye GÖKLER 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır.

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır. Önsöz Günümüzde, hemen hemen her tür ve boyutta organizasyonda, görevleri proje olarak organize etmek yaygınlaşmıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri çağdaş yönetim anlayışının hiyerarşik örgüt yapısından

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Giriş: Temel Adımlar YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ. Belirtim Yöntemleri. Belirtim Yöntemleri 09.07.2014

Giriş: Temel Adımlar YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ. Belirtim Yöntemleri. Belirtim Yöntemleri 09.07.2014 Giriş: Temel Adımlar YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ 1 2 Yukarıda belirtilen adımlar, yazılım yaşam döngüsünün çekirdek süreçleri olarak tanımlanır. Bu süreçlerin gerçekleştirilmesi amacıyla; -Belirtim

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

VİYA Lojistik Mühendislik ve Bilişim Teknolojileri www.viyagrup.com.tr. Fault (Hata) Şeması

VİYA Lojistik Mühendislik ve Bilişim Teknolojileri www.viyagrup.com.tr. Fault (Hata) Şeması Fault (Hata) Şeması Fault şeması; hata ayıklama (fault isolation) ve hata raporlama (fault reporting) maksatlı hazırlanacak S1000D (1) uyumlu teknik dokümanlarda kullanılan şemadır. Personeli, hatanın

Detaylı

Yazılım Nedir? Yazılım Mühendisi. Yazılım Mühendisliği. ACM/IEEE Etik Kodu. Etik Kural için Önsöz BIL 304 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 2012-2013.

Yazılım Nedir? Yazılım Mühendisi. Yazılım Mühendisliği. ACM/IEEE Etik Kodu. Etik Kural için Önsöz BIL 304 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 2012-2013. BIL 304 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 2012-2013 Yrd Doç. Dr. Turgay İBRİKÇİ Yazılım Nedir? Yazılım Tanımlanmış bir işlevi yerine getiren, Girdi ve Çıktıları olan, Herhangi bir donanım üzerinde çalışan, Bilgisayar

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

2014-halen Ankara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans. 2014-halen Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı

2014-halen Ankara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans. 2014-halen Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı Ömer ÖZMEN Erzurum, 1989 TC Kimlik No : 10664218536 Medeni Hali : Bekar Askerlik Durumu : 1 yıl tecil hakkı var Adres : 407. Cadde 132/34 Lalegül Demetevler YENİMAHALLE/ANKARA omer@ozmen.tc 0531 574 25

Detaylı

Taarruz Helikopteri Simülatörü için İnsan Faktörleri Değerlendirmeleri

Taarruz Helikopteri Simülatörü için İnsan Faktörleri Değerlendirmeleri Taarruz Helikopteri Simülatörü için İnsan Faktörleri Değerlendirmeleri Hakan İŞÇİ TUSAŞ Entegre Helikopter Sistemleri Hava Aracı Tasarım Müdürü 26 Kasım 2010 TUSAŞ TSKGV nin Bağlı Ortaklığıdır. HİZMETE

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği II (BIL 306)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği II (BIL 306) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği II (BIL 306) GENEL DERS BİLGİSİ Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Fuat İNCE Araştırma Görevlisi. Selim BAYRAKLI Ofis : 311 Ofis Saatleri

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE SOSYAL AĞ ANALİZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

VERİ MADENCİLİĞİ VE SOSYAL AĞ ANALİZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VERİ MADENCİLİĞİ VE SOSYAL AĞ ANALİZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI 10 Aralık 2011, Cumartesi Fen ve Mühendislik Alanlarındaki Çeşitli Araştırma Projelerinden Örneklemeler İçerik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

Wordnet ve Bilgisayar Ağ Terimleri Sözlüğünün Oluşturulması

Wordnet ve Bilgisayar Ağ Terimleri Sözlüğünün Oluşturulması Wordnet ve Bilgisayar Ağ Terimleri Sözlüğünün Oluşturulması Yeşim Aktaş 1, Ebru Yılmaz İnce 2, Abdülkadir Çakır 3, Akif Kutlu 4 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Isparta

Detaylı

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ Kriter No Kriter Başlığı Rehber İlke Başlığı A 6. Üst Düzey Tasarım Kararları ve Tasarım Stratejisi 6.1 Genel özellikler 6.2 Web uygulamasının amacının belirginliği 3.10.1. Kurumsal Bilgiler 1.3.2. Kullanıcıların

Detaylı

KULLANILABİLİRLİK TESTLERİ VE UYGULAMALARI

KULLANILABİLİRLİK TESTLERİ VE UYGULAMALARI 6 İnternet sitelerinin kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığının ve sitenin kullanılabilirliğinin ölçülmesi amacıyla kullanılabilirlik testleri uygulanmaktadır. Kullanılabilirlik

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

2 Ders Kodu: VPT 6017 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: VPT 6017 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNGİLİZCE MAKALE YAZIMI 1 Ders Adi: SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNGİLİZCE MAKALE YAZIMI 2 Ders Kodu: VPT 6017 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

DİZİN. Not: Koyu harfle yazılan sayfalar ilgili terimin yoğun olarak geçtiği sayfaları göstermektedir.

DİZİN. Not: Koyu harfle yazılan sayfalar ilgili terimin yoğun olarak geçtiği sayfaları göstermektedir. DİZİN Not: Koyu harfle yazılan sayfalar ilgili terimin yoğun olarak geçtiği sayfaları göstermektedir. A ağırlıklandırma bkz. terim ağırlıklandırma AltaVista, 6, 31, 37, 45-47, 93, 135 anahtar sözcükler,

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma. Yazarlar: Esra Nergis Güven, Hakan Onur ve Şeref Sağıroğlu. Sunan : Esra Nergis Güven

Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma. Yazarlar: Esra Nergis Güven, Hakan Onur ve Şeref Sağıroğlu. Sunan : Esra Nergis Güven Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma Yazarlar: Esra Nergis Güven, Hakan Onur ve Şeref Sağıroğlu Sunan : Esra Nergis Güven İçerik Giriş Amaç ve Kapsam Sınıflandırma Geliştirilen Sistem

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK TASARIM SÜRECİ

NESNEYE YÖNELİK TASARIM SÜRECİ NESNEYE YÖNELİK TASARIM SÜRECİ GİRİŞ Nasıl? sorusuna yanıt aranır. Nesne modeli: Analizden tasarıma. Doğrudan problem alanı ile ilgili nesnelerden oluşan model, yardımcı nesnelerle zenginleştirilir. Ana

Detaylı

İÇ DENETİM STRATEJİSİ

İÇ DENETİM STRATEJİSİ İÇ DENETİM STRATEJİSİ MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 4 MAYIS 2016 ANTALYA Çetin Özbek STRATEJİNİN TANIMI Bir organizasyonun kendi hedeflerini oluşturmanın yanı sıra ve bir yandan sağlamak istediği

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING <DEPARTMENT NAME> KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING INTERNSHIP REPORT 2013 2014 Name and Surname : [Name Surname] Student ID : [Student ID] Field of Work : Internship Start

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

Büyük, Dağıtık, Veri Yoğunluklu Uygulamalarda Programlama Paradigmaları

Büyük, Dağıtık, Veri Yoğunluklu Uygulamalarda Programlama Paradigmaları Büyük, Dağıtık, Veri Yoğunluklu Uygulamalarda Programlama Paradigmaları Güven Fidan AGMLAB Bilişim Teknolojileri 18/10/11 GRID ÇALIŞTAYI 2007 1 MapReduce Nedir? Büyük data kümelerini işlemek ve oluşturmak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

İMRAN GÖKER YARDIMCI DOÇENT

İMRAN GÖKER YARDIMCI DOÇENT İMRAN GÖKER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta İstanbul Arel Üniversitesi, Tepekent Yerleşkesi, Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No 26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece 2128672500-1098

Detaylı