MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtında görevli memurlar, sözleşmeli personel ve geçici sözleşmeli personelin kanunlar ile çeşitli Bakanlar kurulu kararlarında belirtilmiş olan izin haklarının kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtında görevli memurlar ve sözleşmeli personeli, geçici sözleşmeli personeli kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen: a) Amir: Maiyetlerinde çalışan personele bu Yönerge ile izin verme yetkisi verilenleri, b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, ç) Geçici sözleşmeli personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalışanları, d) Hastalık raporu: Muayene ve tedavi sonucunda yetkili hekim ve sağlık kurulları tarafından hastanın sağlık durumunu belirtmek amacıyla düzenlenen belgeyi, e) İzin: Personelin bu Yönergede belirtilen süre ve koşullarda amirlerinin uygun bulmasıyla görevlerinden geçici olarak ayrılmalarını, f) Kurul raporu: Muayene ve tedavi sonucunda hastanın sağlık durumunu belirtmek amacıyla Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği kapsamında oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenen belgeyi, g) Memuriyet yeri: Memurun görevli olduğu kurumun bulunduğu yerleşim yerini, ğ) Personel : Memurlar, sözleşmeli personel ile geçici sözleşmeli personeli, h) Sözleşmeli personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında çalışanları, ı) Yıl: Bir takvim yılını, ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar İzin süresini kısaltma ve kaldırma yetkisi MADDE 5- (1) Savaş ve olağanüstü durumlarda Başbakan, Bakan ve valiler, personele verilecek izinleri kaldırılabilir veya süresini kısaltabilir. Belge kullanımı MADDE 6- (1) Her türlü izinlerde izne ayrılan personel için görevli bulunduğu birimlerce İzin Onay Belgesi (EK-1) düzenlenir. Bu belgenin bir bölümü izne konu olan diğer belgelerle birlikte personelin özlük dosyasına konulur. Bir bölümü ise izne ayrılan personele verilir. Ayrıca, personelin izinlerine ilişkin bilgiler düzenli olarak İLSİS ortamında takip edilir. (2)Yurt dışına çıkış izin isteğine ilişkin başvurular Yurt Dışına Çıkış İzin İstek Formuyla (EK- 2) yapılır. İzne ayrılan personele vekâlet MADDE 7- (1) İzin vermeye yetkili amirler, izne ayrılacak personelin yerine kimin vekâlet edeceğini, personelin izne ayrılmasından önce belirler. Vekâlet görevinin, özel bir hüküm yoksa, hiyerarşik kademeler dikkate alınarak izne ayrılan personele makam ve unvan bakımından en yakın olana verilmesi esastır. Sorumluluk MADDE 8- (1) Personel, kullandığı iznin bitimini izleyen ilk çalışma gününde görevine başlamak zorundadır. Kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın izin bitiminde görevine başlamayan, izin belgelerinde yanlış beyanda bulunan ve onaylı belgelere aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılır. ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM Memurların Yıllık İzni Yıllık izin süresi MADDE 9- (1) Hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olan memurların yıllık izin süreleri yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gündür. Bir yılını doldurmayan aday memurlara yıllık izin verilmez. (2) Öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara ayrıca yıllık izin verilmez. Öğrencisi olmayan kurumlarda görevli öğretmenler ile kendilerine ikinci görev olarak eğitim kurumu yöneticiliği verilenlerin yıllık izin süreleri; hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanların yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gündür. Yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınacak hizmet süreleri MADDE 10- (1) Memura verilecek yıllık izin süresinin hesabında; hangi statüde olursa olsun kamu kurumlarında geçen hizmetler, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanılıp borçlanılmadığına bakılmaksızın muvazzaf askerlikte geçen süreler, okul devresi dâhil yedek subaylıkta geçen süreler ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen süreler dikkate alınır. 2

3 Yol süresi MADDE 11- (1) Yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine zorunlu hâllerde, memuriyet yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak, izin vermeye yetkili amirlerce gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün olmak üzere yol süresi eklenebilir. Yıllık iznin kullanılışı MADDE 12- (1) Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. (2) Birbirini izleyen iki yılın izni, içinde bulunulan yılda aynı usulle kullanılabilir. Bir önceki yıldan devreden izin ile içinde bulunulan yıla ait izin toplamının kısmen veya toptan kullanılamaması hâlinde sadece içinde bulunulan yıl iznine denk olan kısmı bir sonraki yılda kullanılabilir. Bu şekilde yıl içinde kullanılan izinler öncelikle bir önceki yıldan devreden izin süresinden düşülür. (3) Öğretmenlerden diğer hizmet sınıflarına ait kadrolara veya eğitim kurumu yöneticiliğine atananlara, yarıyıl ve yaz tatilini kullanmış olmaları hâlinde o hizmet yılına ait yıllık izin verilmez. Bunlardan yarıyıl tatilini kullanmış ancak yaz tatilini kullanmamış olanlara 9 uncu maddeye göre kullanabilecekleri yıllık izin süresinden yarıyıl tatiline ait süre düşülerek o yıl için kalan süre kadar izin kullandırılır. (4) Eğitim kurumlarında görevli yöneticiler ve idari personel ( memur, teknisyen, hizmetli vb.) yıllık izinlerini eğitim ve öğretimin aksamaması bakımından yarıyıl ve yaz tatilinde kullanılırlar. Ancak, izin vermeye yetkili amirlerce uygun görülmesi hâlinde idari personelin yıllık izinleri bu süreler dışında da kullandırılabilir. (5) Müdür yetkili öğretmenler ile sınıf okutan müdürler yıllık izinlerini eğitim kurumunun korunması da göz önüne alınarak 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 43 üncü maddesine göre bölge ilköğretim müfettişi ile ilçe millî eğitim müdürünün birlikte alacakları karar doğrultusunda yarıyıl ve yaz tatilinde kullanırlar. (6) Memurlara gelecek yılın izninden düşülmek üzere yıllık izin verilmez. (7) Bakanlıklararası ortak kültür komisyonunca yurtdışında görevlendirilenler göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içinde 30 gün yıllık izin kullanırlar. Yıllık izinlerini cari yıl içerisinde kullanmayanların izin hakları düşer. Öğretmenler yıllık izinlerini eğitim-öğretime ara verilen dönemlerde kullanırlar. Amirin takdir hakkı MADDE 13- (1) Amirler, memurların yıllık izinlerini kullanmalarında takdir hakkına sahiptir. Bu haklarını görevin aksamamasını göz önünde bulundurarak açıklık ve eşitlik kuralları içinde memurların yılı içinde izin kullanma zamanını planlayarak kullanırlar. Yıllık izin vermekle yetkili amirler MADDE 14- (1) Yıllık izinler memurun isteği üzerine; a) Merkez teşkilatında görevli Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık Müşaviri ve Özel Kalem Müdürüne Bakan tarafından; Müsteşar Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Basın ve Hâlkla İlişkiler Müşaviri, Bakanlık Daire Başkanı, İç Denetim Birimi Başkanı ve Savunma Sekreterine makamın bilgisi dâhilinde Müsteşar tarafından; diğer memurlara ikinci sicil amirinin bilgisi dâhilinde birinci sicil amirleri tarafından, b) Taşra teşkilatında görevli il millî eğitim müdürlerine valiler, diğer memurlara ikinci sicil amirlerinin bilgisi dâhilinde birinci sicil amirleri tarafından, 3

4 c) Yurt dışı teşkilatında görevli personelden yıllık izinlerini görevli bulundukları ülkede geçirmek isteyenlere bağlı oldukları misyon şefleri tarafından, görevli oldukları ülke dışında veya Türkiye de geçirmek isteyenlere ise bağlı oldukları misyon şefinin uygun görüşü üzerine Bakanlıkta bağlı bulundukları birim amiri tarafından, verilir. İzinli personelin göreve çağrılması MADDE 15- (1) Yıllık iznini kullanmakta olan memur, hizmetine gereksinim duyulması hâlinde izin vermeye yetkili amirler veya üst amirlerce yazılı veya sözlü olarak göreve çağırılabilir. Bu durumda memurun belli yol süresini takip eden ilk çalışma gününde görevine dönmesi zorunludur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Memurların Mazeret İzinleri Mazeret izinleri MADDE 16- (1) Memurlara, yıllık izinlerini kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesine göre aşağıda belirtilen hâllere bağlı olarak mazeret izni verilir. A) Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri 1) Kadın memura, doğum yapmadan önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde (ikiz, üçüz ) doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde ve tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Ancak, 8 haftalık doğum öncesi izne ayrılan memur bu iznini kullanmakta iken doğum yapması hâlinde kullanmadığı süreler doğum sonrası mazeret iznine eklenemez. Doğumun gecikmesi hâlinde geciken süre doğum sonrası mazeret izninden düşülemez. Tabibin onayı ile doğumdan önce 3 haftaya kadar işyerinde çalışan memurun bu süre içinde kullandığı yıllık, mazeret veya hastalık izinleri doğum öncesinde kullanmadığı 5 haftalık süreden düşülür. 2) Kadın memura (evlat edinenler dâhil) bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır. Ancak, öğretmenlerin süt izinleri; a) Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin görevli olduğu eğitim kurumunda ikili öğretim yapılması hâlinde öğretmenin sınıflarını hangi dönemde istediği göz önünde bulundurularak, tekli öğretimlerde ise mümkünse öğle arası, sınıf öğretmenleri bakımından bunun mümkün olmaması hâlinde müzik, din-kültürü ve ahlâk bilgisi, beden eğitimi ve İngilizce gibi diğer alan öğretmenlerinin sınıfa girdiği zamanlarda, diğer alan öğretmenlerinin ise ders programlarının öğretmenlerin istekleri de göz önünde bulundurularak düzenlenmek suretiyle eğitim ve öğretim, b) Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmenler, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri aksatılmadan öğretmen-yönetim işbirliği içinde kullandırılır. 4

5 c) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli öğretmenler süt izinleri diğer memurlar gibi kullanır. 3) Erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle üç gün, 4) Memura, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, anne, baba, eş, çocuk veya kardeşinin ölümü hâlinde beş gün, izin verilir. B) Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri (A) bendinde belirtilen hâllerden başka, memurlara yıllık iznini kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak on gün izin verilebilir. Zorunluluk hâlinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Ancak, ikinci kez verilen bu on günlük mazeret izni, memurun yıllık izninden düşülür. Bu ikinci izin aday memurlara ve öğretmenlere verilmez. Bakanlıklararası ortak kültür komisyonunca yurtdışında görevlendirilen memurlara bir yılda en fazla 10 gün mazeret izni verilebilir. Mazeret izni vermekle yetkili amirler MADDE 17- (1) Mazeretin gerektirdiği süre içinde olmak kaydıyla; a) Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri 14 üncü maddede belirtilen amirler tarafından, b) Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri; 1) Merkezde 14 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen amirler, 2) Taşra teşkilâtında illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, 3) Yurt dışı teşkilâtında misyon şefleri, tarafından kurum/dairesi amirinin uygun görüşü üzerine verilir. Bu maddenin (b) bendinin 2 nci alt bendinde belirtilen mülki amirler mazeret izni verme yetkilerini alt kademelere devredebilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Memurların Hastalık İzni Hastalık izni MADDE 18- (1) Memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla hastalık raporlarında gösterilen süre kadar hastalık izni verilir. (2) Memurlara aynı hastalığa bağlı olarak ; A) On yıla kadar (on yıl dâhil) hizmeti olanlara altı aya kadar, B) On yıldan fazla hizmeti olanlara on iki aya kadar, C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara on sekiz aya kadar, hastalık izni verilir. (3) Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır. 5

6 (4) İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmî sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurlardan on yıla kadar (on yıl dâhil) hizmeti olanlar 12 ay, on yıldan fazla hizmeti olanlar 24 ay, kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar 36 ay hastalık izni kullanmaları halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 106 ncı maddesine göre işe başlayabilmeleri için, iyileştiklerine dair rapor (yurt dışındaki memurlar için mahâllî usule göre verilecek rapor) getirmek zorundadırlar. (5) Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. (6) Hastalık iznine esas hizmet süresinin hesabında 10 uncu maddede belirtilen süreler dikkate alınır. (7) Kanser, verem ve akıl hastalıkları dışındaki diğer hastalıklara bağlı olarak memura verilen uzun süreli hastalık raporunda hastalığın uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık olduğu belirtilmemiş ise bu hastalığın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinin (C) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için hastalık iznine çevirecek ilgili makam tarafından memurun hastalığının uzun süreli hastalık olup olmadığı hususu raporu düzenleyen sağlık kurumuna veya il sağlık müdürlüğüne sorarak tespit edilir. (8) Hastalık raporunda gösterilen lüzum üzerine hastalık izni kullanan memurların, izinli iken göreve başlayabilmeleri için iyileştiklerine dair rapor getirmeleri gerekir. (9) Bakanlıklararası ortak kültür komisyonunca yurtdışında görevlendirilenler göreve başladıkları tarih itibarıyla birer yıllık dönemler içerisinde en fazla 90 gün hastalık izni kullanırlar. Hastalık izninin 90 günü geçmesi hâlinde ilgililerin yurtdışı görevleri Komisyonca sona erdirilerek yurt içi görevlerine döndürülmelerine karar verilir. Yurt içinde memuriyet yeri dışında hastalananların hasta sevk işlemleri MADDE 19- (1) Memurlar, memuriyet veya ikamet ettikleri yer dışında hastalanmaları hâlinde bulundukları il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvurarak hasta yollama kâğıdı düzenlenmesini isteyebilirler. (2) İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri hasta yollama kâğıdı düzenleme yetkilerini eğitim kurumlarına devredebilir. Tek hekim raporları ve bu raporlara göre verilecek hastalık izni MADDE 20- (1) Memura tek hekim tarafından, bir defada veya göreve başlamadan kısım kısım olmak üzere toplam yirmi güne kadar hastalık raporu verilebilir. (2) Tek hekim tarafından kısım kısım göreve başlamadan toplam 20 gün veya bütün olarak 20 gün hastalık raporu verilen memur hastalık izni sonunda hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanmasına bağlı olarak görevine başlayamaması hâlinde memurun müteakip muayene ve tedavileri resmî/özel yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir. (3) Ancak, o yerde tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın, tıbbî veya ulaşım imkânsızlığı nedeniyle yataklı tedavi kurumu bulunan yere gönderilememesi hâlinde tek hekimler en çok 20 gün daha ikinci bir rapor verebilirler. Bu raporun geçerli sayılabilmesi için tıbbî nedenlerin hekimce, ulaşım imkânsızlığının da mahâllî mülki amirlikten alınan bir yazı ile belgelendirilmesi ve kurumun veya il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca da onaylanması gerekir. 6

7 (4) Resmî sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç, tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine, kendilerine bir takvim yılı içinde (1 ocak-31 aralık) toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların, o yıl içinde 40 günü aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği resmî sağlık kurullarınca onaylanması gerekir. Yıllık izin kullanmakta iken hastalık raporu verilenler MADDE 21- (1) Yıllık izin kullanmakta iken hastalık raporu verilen memur; a) Hastalık izninin bitiş tarihi kullanmakta olduğu yıllık iznin bitiş tarihinde veya bu tarihten önce sona ermesi hâlinde yıllık izninin bittiği, b) Hastalık izninin bitiş tarihi yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması hâlinde hastalık izninin bittiği, günü izleyen ilk çalışma gününde görevine başlar. (2) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni nedeniyle kullanamadığı yıllık izin süresi, 9 uncu madde dikkate alınarak 12 nci maddeye göre kullandırılır. Acil durumlarda düzenlenen hastalık raporları MADDE 22- (1) Acil durumlarda düzenlenen hastalık raporları uyarınca hastalık izni verilebilmesi için raporda, yapılan muayene ve tedavinin acil olduğunun belirtilmiş olması şarttır. (2) Hastalık izni vermeye yetkili amirler, gerekli gördükleri takdirde hastalık raporunun acil bir durum üzerine düzenlenip düzenlenmediğinin doğrulanmasını memuriyet yerindeki sağlık kurumunun sağlık kurulundan, yoksa en yakın resmî/özel sağlık kurumunun sağlık kurulundan isteyebilirler. (3) Acil bir durum üzerine düzenlendiği belirtilmeyen raporlar ile resmî/özel sağlık kurullarınca hastalığın aciliyet gerektirmediği belirtilen rapor verilen memurlar, hastalık izni kullanıyor sayılmakla beraber, en kısa sürede Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre muayeneye gönderilir ve haklarında bu muayene sonucuna göre işlem yapılır. Yurt dışından alınan hastalık raporlarına göre verilecek hastalık izni MADDE 23- (1) Sürekli veya geçici görevle ya da bilgi ve görgülerini artırmak, staj yapmak üzere yurt dışına gönderilenler ile kanunî izinlerini yurt dışında kullanan memurlara, bu süre içinde hastalanmaları hâlinde, yurt dışından alacakları hastalık raporlarına göre hastalık izni verilebilmesi için; a) Tedavi isteğiyle ilk olarak ilgili misyon şefine başvurulmuş olması, b) Muayene ve tedavinin misyon şefinin sevk edeceği hekim veya sağlık kuruluşunda yaptırılması, c) Tedavi sonucu alınan rapor veya belgelerin Türkçe veya yabancı dildeki nüshâlarının o ülke mevzuatına uygun olduğu belirtilerek ilgili misyon şefi tarafından onaylanması, şarttır. (2) Bu hastalık raporlarının yalnızca Türkçe tercümelerinin yabancı dildeki asıllarına uygun olduğunun misyon şefi tarafından onaylanması, raporun o ülke mevzuatına uygun olduğu anlamına gelmez. 7

8 Hastalık raporlarının ibrazı MADDE 24- (1) Hekim veya sağlık kurullarınca hastalıkları nedeniyle dinlenmeleri gerekli görülen memurlardan; memuriyet yerinde olanlar amirlerine, memuriyet yeri dışında olanlar ise kendisiyle ilişki kurulabilecek adres ve telefon numarasını içeren bir dilekçe ile görevli olduğu kuruma en geç 2 gün içinde posta (APS,kargo, faks, e-posta vb.) yoluyla göndermekle yükümlüdürler. (2) Hastalık raporunun gönderildiği ilgili kurum veya teslim edildiği amir, raporun usulüne uygun olup olmadığını inceleyerek, usulüne uygun olmadığı anlaşılan rapor sahibine bir yazı ile bildirir. Hastalık izninin geçirileceği yer MADDE 25- (1) Memurlar hastalık izinlerini; a) Hastalık raporunda belirtilen tıbbî zorunluluk üzerine görev yerinden başka bir yerde geçirebilir. b) Hastalık raporunda aksine bir kayıt bulunmadığı takdirde hastalık izinlerinin memuriyet yerinde geçirilmesi zorunludur. Ancak, ilgilinin talebi üzerine izin vermeye yetkili amirin uygun görmesi hâlinde bu izinlerini görev yerinden başka bir yerde de geçirebilir. c) Yıllık veya mazeret izinli iken hastalanan memurlar hastalık izinlerini yıllık veya mazeret izinlerini geçirdikleri yerde kullanabilirler. Hastalık izni vermekle yetkili amirler MADDE 26- (1) Hastalık izni, merkezde 14 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen amirler, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirler, yurt dışında misyon şefinin onayı ile verilir. (2) Mülki amirler hastalık izni verme yetkilerini alt kademelere devredebilir. Hastalık raporuna itiraz MADDE 27- (1) Hastalık raporlarına memurun görevli olduğu kurum tarafından itiraz edilebilir. Bu durumda kurumun itiraz yazısı hastalık raporunun onaylı bir örneği ile birlikte; a) Tek hekim tarafından düzenlenmiş olan hastalık raporları bakımından en yakın resmî sağlık kurumuna, b) Kurul raporları bakımından ise yine en yakın başka bir resmî sağlık kuruluna, gönderilir. (2) Bu sağlık kurumu veya kurulunca düzenlenen raporların ilk raporla aynı olması hâlinde karar kesinleşir. Çelişki hâlinde hasta, Sağlık Bakanlığının saptayacağı bir hakem hastaneye gönderilir. Bu hastane sağlık kurulunca verilen kararlar kesindir. Hastalık izni verilmeyecek hâller MADDE 28- (1) Memurlara; a) Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik ve Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile belirlenen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına, b) Resmî/özel sağlık kurullarınca fenne aykırı olduğu belirtilerek onaylanan hastalık raporlarına, c) Yurt dışından alınan ancak, o ülke mevzuatına uygun olduğu ilgili misyon şefince onaylanmamış olan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilmez. 8

9 (2) Bu durumda olan memurlara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca görevlerine başlamaları tebliğ edilir. Kendilerine bu şekilde tebligat yapılan memurlardan memuriyet yerinde olanlar ertesi gün, başka yerde olanlar belli yol süresi içinde görevlerine başlamak zorundadır. (3) Bu süre içinde göreve başlamayanlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terketmiş sayılarak haklarında, göreve devam etmedikleri süreler dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 veya 125 inci maddelerine göre işlem yapılır. ALTINCI BÖLÜM Memurların Aylıksız İzinleri Yakınlarının hastalığı nedeniyle verilecek aylıksız izin MADDE 29- (1) Memurun refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması ve bunun raporla belgelendirilmesi şartıyla memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir. Doğum sonrası aylıksız izin MADDE 30- (1) Doğum yapan kadın memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren, isteği üzerine en çok 12 aya kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre aylıksız izin verilir. (2) 12 aylık aylıksız iznin başlangıç tarihi bu Yönergenin 16 ncı maddesinin A-1 bendinde belirtilen sürelerin bitim tarihidir. Bu sürenin tamamı bir defada verilebileceği gibi istek üzerine bir aydan az olmamak üzere daha az sürede kısım kısım da verilebilir. (3) Ancak, belirli bir süre görev yaparak aylıksız izin almak isteyenlere 12 aylık süreden görev yaptığı süreler düşülerek kalan süre kadar aylıksız izin verilir. 12 aylık sürenin bitimine 1 aydan daha az bir süre kalanlara bu izin verilmez. Askerlik için aylıksız izin MADDE 31- (1) Muvazzaf askerliğe ayrılacak memurlara görev yerleri saklı kalmak suretiyle askerlikleri süresince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre aylıksız izin verilir. Yabancı bir memleket veya uluslar arası kuruluşta görevlendirilen memurlara verilecek aylıksız izin MADDE 32- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesine göre kurumunun muvafakatı ve Bakanlığın önerisi üzerine Başbakan tarafından 3 er yıllık dönemler hâlinde memuriyet süresince toplam; a) Yabancı memleketlerde görev alanlar için 10, b) Uluslar arası kuruluşlarda görev alanlar için 21, yıla kadar aylıksız izin verilebilir. (2) Bu izne ilişkin Bakanlık önerisi, merkez teşkilâtında görevli olanlar için görevli oldukları birimin, taşra teşkilâtında görevli olanlar için Valiliğin görüşü alınarak Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanır. (3) Bu maddenin 1 nci fıkrası hükmüne göre aylıksız izin verilenlerin eşlerine aylıksız izin verilmez. 9

10 Bilgilerini artırmak üzere yurt dışına gönderilecek memurlara verilecek aylıksız izin MADDE 33- (1) Memurlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddeleri uyarınca ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yurt dışına gönderilen memurlara aylıklı/aylıksız izin verilebilir. (2) Uzatma süresi dâhil bu izin süresi 4 yılı hiçbir şekilde geçemez. (3) Şahsen özel burs sağlayanlara aylıksız izin verilebilmesi için; a) Adaylık süresi dâhil en az üç yıl çalışmış olmak, b) Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak, c) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak, ç) Askerlikle ilişkisi bulunmamak, d) Lisansüstü öğrenim ve ihtisas yapacak memurlar için 40, araştırma yapacak memurlar için 50 yaşını tamamlamamış olmak, e) Yabancı dil için KPDS den en az 70 puan (C düzeyi) almış veya en az 213 puanlık TOEFL ya da en az 6 puanlık IELTS belgesine sahip olmak ve yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir belgelerin başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması, f) Lisansüstü öğrenim, ihtisas veya araştırma yapacak memurların bu eğitim ve araştırmaları alanı veya mesleği ile ilgilisi olmak, g) Öğrenim göreceği ülkenin tüzel kişiliği haiz bir kurumundan ( üniversite, şirketler, vakıf, dernek vb. ) öğrenim süresince burs kazanmış olmak, şartı aranır. (4) Aylıksız izne ayrılacaklardan istenecek belgeler; a) Aylıksız izin isteğine ilişkin dilekçesi, b) Öğrenim belgesi, c) Lisansüstü öğrenim için yurtdışındaki eğitim kurumuna kesin kayıt yaptırdığına dair belge (belgede öğrenim süresi ve türü açıkça belirtilmiş olacak) ile noter tasdikli Türkçe tercümesi. ç) Askerlik durumunu gösterir belge (Terhis belgesi, tecil belgesi, muaf olduğuna ilişkin belge) d) Yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir belge, e) Görev yaptığı birim/kurumun uygun görüş yazısı. Bilgilerini artırmak üzere yurt dışına gönderilen memurların eşlerine verilecek aylıksız izin MADDE 34- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddeleri uyarınca, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilen memurların eşlerine, eşlerine verilen en fazla izin süresi kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak bu süre bir kerede kullanılabileceği gibi bölümler hâlinde de kullanılabilir. Şahsen özel burs sağlayarak dış memleketlere gitmek üzere aylıksız izin verilenlerin eşlerine aylıksız izin verilmez. Hizmet yılına bağlı olarak verilecek aylıksız izin MADDE 35- (1) On hizmet yılını tamamlamış Devlet memurlarına istekleri hâlinde memuriyet süresi içinde ve bir defada kullanılmak üzere 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Hizmet süresinin hesabında 10 uncu maddede belirtilen süreler dikkate alınır. (2) Ancak, sıkıyönetim ve olağanüstü hâl ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlara ( mecburi görev süresini tamamlayanlar hariç ) bu bölgelerdeki görev süreleri içinde birinci fıkra hükmüne göre aylıksız izin verilmez. 10

11 Sürekli görevle başka bir yere atanan memurların eşlerine verilecek aylıksız izin MADDE 36- (1) Yurt içi ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre memuriyetleri süresince en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bu süre bir defada kullanılabileceği gibi her defasında 1 yıldan az olmamak üzere bölümler hâlinde de kullanılabilir. Yetiştirilmek üzere yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurların eşlerine verilecek aylıksız izin MADDE 37- (1) Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dâhil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurların eşlerine memuriyetleri süresince en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir. (2) Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurların öğrenim sürelerinin bir yıldan az olması hâlinde, bunların eşlerine verilecek ayılıksız izin süresinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinde belirtilen bir yıldan az olmama şartı aranmaksızın öğrenim süresi ile sınırlı olmak üzere aylıksız izin verilebilir. (3) Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalara göre yetiştirilmek üzere yurt dışına aylıksız izinli olarak gönderilen memurların eşlerine de aylıksız izin verilebilir. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Yurtdışında Görevlendirilen memurların aylıksız izni MADDE 38-5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karara göre yurtdışına gönderilen memurlar bu görevleri suresince aylıksız izin kullanamazlar. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Yurtdışında Görevlendirilen memurların eşlerine verilecek aylıksız izin MADDE 39- (1) 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar çerçevesinde yurtdışına gönderilen memurların eşlerine, bu Kararın 14 üncü maddesine göre memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalara göre yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek memurlara verilecek aylıksız izin MADDE 40- (1) Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalar kapsamında yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilecek memurlara yapılan anlaşma metninde yer alan hükümlere göre işlem tesis edileceğinden memurlara aylıklı / aylıksız izin verilebilir. (2) Ancak, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programları kapsamında Avrupa Birliği topluluk programlarına ( Socrates- Comenius, Erasmus, Grundtving Leonardo da Vinci-Gençlik ve bunların alt programları vb.) memurun kendisi müracaat edip de bu programlara kabul edilenlere sadece aylıksız izin verilir. 11

12 Özüre bağlı atamada verilecek aylıksız izin MADDE 41- (1) Özürlerine bağlı yer değiştirme istekleri; a) Hizmet puanı ve norm kadro yetersizliği sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri üzerine verilecek izinlerde, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 61 inci maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, b) Diğer hizmet sınıfına dâhil kadrolarda görevli memurlardan eşlerinin bulunduğu yere ataması yapılamayanlara bu özüre bağlı olarak verilecek izinlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi, hükümleri uygulanır. Sendika veya konfederasyon yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlere verilecek aylıksız izin MADDE 42- (1) Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeliklerine seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde kurumlarına yazılı talepte bulunmaları hâlinde, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi hükmüne göre bu görevleri süresince aylıksız izne ayrılırlar. Göreve başlama mecburiyeti MADDE 43- (1) Aylıksız izin veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca izin alanlar, izin süresinin bitiminden önce izne konu olan mazeretinin ortadan kalkması hâlinde derhâl görevine dönmek zorundadır. Mazereti ortadan kalktığı veya izin süresi bittiği hâlde görevine dönmeyenler hakkında memuriyetten çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümler uygulanır. (2) Muvazzaf askerlik için aylıksız izne ayrılanlar, terhis tarihini izleyen 30 gün içinde görevlerine başlamak zorundadırlar. (3) Bu izinlerini kullanmakta iken hastalık raporu verilen ve raporda belirtilen dinlenme süresinin bitimi aylıksız izin süresinin bitiminden sonraki bir tarihe rastlayan memurlar, izne çevrilmiş olmak koşuluyla bu raporda belirtilen sürenin sonunda göreve başlarlar. Aylıksız izin verme yetkisi MADDE 44- (1) Bu Yönerge kapsamına giren memurun aylıksız izinleri; a) 32 nci madde kapsamına girenlere Başbakan, b) 33 üncü madde kapsamına girenlere Bakan, c) Diğer maddeler kapsamına girenlerden; 1) Merkez teşkilâtında, 14 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen görevlerde bulunanlar ile il millî eğitim müdürlerine aynı bentte belirtilen izin vermekle yetkili amirler, diğerlerine birim amirleri, 2) Taşra teşkilâtında görevli olanlara il millî eğitim müdürünün önerisi üzerine vali, 3) Yurt dışı teşkilâtında görevli olanlardan bağlı oldukları misyon şefinin uygun görüşü üzerine eğitim müşavirlerine müsteşar, diğerlerine ilgili birim amirinin uygun görüşü üzerine Personel Genel Müdürü, tarafından verilir. (2) Aylıksız izin verme yetkisi alt kademelere devredilebilir. (3) Aylıksız izin verilen memurun izin onaylarının bir sureti sicil dosyalarına konulmak üzere 15 gün içinde sicil dosyasının bulunduğu ilgili birime gönderilir. (4) Aday memurlara bu Yönergenin 29, 30, 31, ve 40 uncu maddelerinde belirtilen izinler dışında aylıksız izin verilmez. 12

13 YEDİNCİ BÖLÜM Memurların Diğer İzinleri Öğrenim İzni MADDE 45- (1) Bakanlık memurlarından; Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne devam edenlere 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilât Kanununa göre eğitim süresince aylıklı izin verilir. Bu izin, 14 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen görevlerde bulunanlar ile il millî eğitim müdürlerine aynı bentte belirtilen izin vermekle yetkili amirler, merkez teşkilâtında görevli diğer memurlara birim amirlerince, taşra teşkilâtında görevli olanlara ise il millî eğitim müdürünün önerisi üzerine vali tarafından verilir. (2) Doktora ve yüksek lisans öğrenimine devam eden memurlara, görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada iki yarım gün izin verilebilir. Öğretmenlerden doktora ve yüksek lisans öğrenimlerine devam edenlere ise eğitim-öğretimin aksatılmadan öğretmen-yönetim işbirliği içinde ders saatleri, bu öğrenimlerine devam edebilmelerine imkan verecek şekilde düzenlenir. Bu izin merkez teşkilâtında görevli olanlara birim amiri, taşra teşkilâtında görevli olanlara il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından verilir. İzin verme yetkisi alt kademelere devredilebilir. Yurt dışına çıkış izni MADDE 46- (1) Kanuni izin sürelerini yurt dışında geçirmek istediğini (EK-2) form ile bildiren memurlardan durumları uygun görülenlerin yurt dışına çıkış izinleri, merkez teşkilâtında görevli olanlardan 14 üncü maddenin (a) bendinde belirtilenler için Bakan, diğerleri için birim amirlerince, taşra teşkilâtında görevli olanlar için ise il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından verilir. İkamet izni MADDE 47- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 20 nci maddesi uyarınca; a) Görevini aksatmamak kaydıyla ve özel mevzuatında yer alan ilgili hükümler dikkate alınarak memurların görev yaptığı kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşim merkezinin (mücavir alanlar dâhil) dışında ikamet etmelerine; 1) Merkez teşkilâtında, görevli oldukları birim amirlerince, 2) Taşra teşkilâtında; ilçelerde görevli memurlara ilçe millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürüne il millî eğitim müdürü, il merkezinde görevli memurlara il millî eğitim müdürünce, b) İkamet ettikleri il hudutları dışına çıkabilmelerine 14 üncü maddede belirtilen amirlerce, izin verilebilir. (2) Öğretmenlerin yasal olarak izinli sayıldıkları yarıyıl ve yaz tatillerinde ikamet edecekleri yer bakımından ayrıca izin şartı aranmaz. Ancak, bu izinlerini geçirecekleri yerlerin adresini görevli oldukları kurum müdürlüğüne bildirmeleri zorunludur. Hastaya refakat MADDE 48- (1) Bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden birinin hastalanmasına bağlı olarak, doktor raporunda refakat önerilmiş olması kaydıyla; a) İkamet mahâllînde refakatin söz konusu olması hâlinde memura öncelikle mazeret izni ve yıllık izin, bu izinlerinin yeterli olmaması hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 108 inci maddesi uyarınca aylıksız izin verilir. b) Refakatin ikamet mahâllî dışında söz konusu olması hâlinde ise memur refakat süresince görevli sayılır. 13

14 Muvazzaflık dışında silah altına alınma MADDE 49- (1) Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurlarına; a) Merkez teşkilâtında görevli oldukları birim amirlerince, b) Taşra teşkilâtında millî eğitim müdürlüğünce, silah altında bulundukları sürece izin verilir. Fazla çalışma karşılığı verilecek izin MADDE 50- (1) Fazla çalışma ücreti verilmeksizin günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan memurlara (öğretmenler hariç), fazla çalışmasının her 8 saati bir gün hesap edilerek izin verilir. Bu şekilde verilecek iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek o yıl içinde kullandırılabilir. Sendika veya konfederasyon yönetim kurulu üyeliğine seçilenlerin izni MADDE 51- (1) Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyelerine seçilenler, istemeleri hâlinde 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi hükmüne göre haftada bir gün kurumlarından izinli sayılarlar.. SEKİZİNCİ BÖLÜM 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre İstihdam edilen Sözleşmeli Personelin İzinleri Yıllık izin süresi MADDE 52- (1) 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlardan hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanlara yirmi gün, on yıldan fazla olanlara ise otuz gün ücretli izin verilir. (2) Sözleşmeli öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara ayrıca yıllık izin verilmez. Öğrencisi olmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin yıllık izinleri, hizmet süresine göre birinci fıkrada belirtildiği gibidir. Yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınacak hizmet süreleri Madde 53- (1) Sözleşmeli personele verilecek yıllık izin süresinin hesabında, sosyal güvenlik kurumuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri esas alınır. Yıllık iznin kullanılışı Madde 54- (1) Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. (2) Sözleşmeli personelin yıllık izinleri mali yıl ile sınırlı olması nedeniyle, yıllık izinlerini ait olduğu sözleşme yılı içinde kullanacaklardır. İzinli personelin göreve çağrılması Madde 55- (1) Yıllık iznini kullanmakta olan sözleşmeli personel, hizmetine gereksinim duyulması hâlinde izin vermeye yetkili amirler veya üst amirlerce yazılı veya sözlü olarak göreve çağırılabilir. Bu durumda sözleşmeli personel belli yol süresini takip eden ilk iş gününde görevine dönmesi zorunludur. 14

15 Mazeret izinleri Madde 56- (1) Sözleşmeli personele yıllık izinlerini kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesine göre aşağıda belirtilen hâllere bağlı olarak; 1-Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi hâlinde 3 gün, 2-Annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü hâlinde 3 gün, 3-Karısı doğum yapan sözleşmeli personele 2 gün mazeret izni verilir. (2) Sözleşmeli kadın personele, doğum yapmadan önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta, olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ücretli izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde (ikiz, üçüz...) doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. (3) 8 haftalık doğum öncesi izine ayrılan sözleşmeli personel bu iznini kullanmakta iken, doğum yapması hâlinde kullanmadığı süreler doğum sonrası mazeret iznine eklenemez. Doğumun gecikmesi hâlinde geciken süre doğum sonrası mazeret izninden düşülemez. (4) Tabibin onayı ile doğumdan önce 3 haftaya kadar işyerinde çalışan sözleşmeli personel bu süre içinde kullandığı yıllık, mazeret veya hastalık izinleri doğum öncesinde kullanmadığı 5 haftalık süreden düşülür. (5) Doğum yapan sözleşmeli kadın personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır. (6) Ancak, sözleşmeli öğretmenlerin süt izinleri; a) Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin görevli olduğu eğitim kurumunda ikili öğretim yapılması hâlinde öğretmenin sınıflarını hangi dönemde istediği göz önünde bulundurularak, tekli öğretimlerde ise mümkünse öğle arası, sınıf öğretmenleri bakımından bunun mümkün olmaması hâlinde müzik, din-kültürü ve ahlâk bilgisi, beden eğitimi ve İngilizce gibi diğer alan öğretmenlerinin sınıfa girdiği zamanlarda, diğer alan öğretmenlerinin ise ders programlarının öğretmenlerin istekleri de göz önünde bulundurularak düzenlenmek suretiyle eğitim ve öğretim, b) Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmenler, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri aksatılmadan öğretmen-yönetim işbirliği içinde kullandırılır. c) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli öğretmenler süt izinleri diğer personel gibi kullanır. 15

16 Hasta sevk işlemi Madde 57- (1) Sözleşmeli personelin hasta sevk işlemleri 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sağlık uygulama tebliği hükümlerine göre yapılır. Hastalık izni Madde 58- (1) Özel/resmî tabip raporu/sağlık kurulu raporu ile kanıtlanan hastalıklar için, yılda 30 günü geçmemek üzere sözleşmeli personele ücretli izin verilebilir. Hastalık sebebi ile sosyal sigortalar kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı personelin ücretinden düşülür. (2) Ancak, 30 günü aşan ilk ve müteakip hastalık raporları hastalık iznine çevrilmez. (3) Hekim veya sağlık kurullarınca hastalıkları nedeniyle dinlenmeleri gerekli görülen sözleşmeli personel; görevli olduğu yerde hastalananlar amirlerine, görev yeri dışında hastalananlar ise kendisiyle ilişki kurulabilecek adres ve telefon numarasını içeren bir dilekçe ile görevli olduğu kuruma en geç 2 gün içinde acele olarak posta (APS, kargo, faks, e-posta vb.) yoluyla göndermekle yükümlüdürler. Yıllık izin kullanmakta iken hastalık raporu verilenler Madde 59- (1) Yıllık izin kullanmakta iken hastalık raporu verilen sözleşmeli personel; a) Hastalık izninin bitiş tarihi kullanmakta olduğu yıllık iznin bitiş tarihinde veya bu tarihten önce sona ermesi hâlinde yıllık izninin bittiği, b) Hastalık izninin bitiş tarihi yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması hâlinde hastalık izninin bittiği, günü izleyen ilk çalışma gününde görevine başlar. (2) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen sözleşmeli personel hastalık izni nedeniyle kullanamadığı yıllık izin süresi, bu Yönergenin 52 inci madde dikkate alınarak 54 üncü maddeye göre kullandırılır. Hastalık izninin geçirileceği yer Madde 60- (1) Sözleşmeli personel hastalık izinlerini; a) Hastalık raporunda belirtilen tıbbî zorunluluk üzerine görev yerinden başka bir yerde geçirebilir. b) Hastalık raporunda aksine bir kayıt bulunmadığı takdirde hastalık izinlerinin görevli olduğu yerinde geçirilmesi zorunludur. Ancak, ilgilinin talebi üzerine izin vermeye yetkili amirler uygun görmesi hâlinde bu izinlerini görev yerinden başka bir yerde geçirebilir. c) Yıllık veya mazeret izinin de iken hastalanan personel hastalık izinlerini yıllık veya mazeret izinlerini geçirdikleri yerde kullanabilirler. Aylıksız izin Madde 61- (1) Sözleşmeli personele aylıksız izin verilemez. Askerlik için görevinden ayrılma Madde 62- (1) Sözleşmeli personel olarak görevli iken askere alınanların, askerlik süresince görev yerleri saklı kalmak şartıyla hizmet sözleşmesi feshedilir. (2) Ancak, askerlik hizmetini tamamlayanlar terhislerini müteakip 30 gün içinde tekrar işe alınmak için ayrıldığı kuruma yazılı talepte bulunmak zorundadır. 16

17 Doğum sebebiyle görevinden ayrılma Madde 63- (1) Doğum yapan kadın sözleşmeli personel istemesi hâlinde doğum izninin bitimini müteakip 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların ek l inci maddesine göre hizmet sözleşmesini feshedebilir. (2) Ancak, doğum sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen personel; sözleşmesinin fesih tarihi itibarıyla iş sonu tazminatını almamış bulunması ve doğum izninin bitimini müteakip en geç bir yıl içinde tekrar işe alınmak için ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması hâlinde yeniden sözleşme yapılarak daha önce görev yaptığı kurumunda göreve başlatılır. (3) Bu kapsamda görevinden ayrılan öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurumlarında alanları itibarıyla ilişkilendirildikleri norm kadrolar bir yıl süreyle saklı tutulur. İkamet Madde 64- (1) Sözleşmeli personel görevini aksatmamak kaydıyla ve özel mevzuatında yer alan ilgili hükümler dikkate alınarak görev yaptığı kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşim merkezinin dışında amirlerinden izin almaksızın ikamet edebilir. İzin vermeye yetkili amirler Madde 65- (1) Sözleşmeli personelin yıllık, mazeret ve hastalık izinleri; 1) Merkez teşkilâtında, görevli oldukları birim amirlerinin uygun gördüğü amirler, 2) Taşra teşkilâtında; ilçelerde görevli personel ilçe millî eğitim müdürü, il merkezinde görevli personele il millî eğitim müdürünün uygun gördüğü amirler tarafından verilir. Yurt dışına çıkış izni Madde 66- (1) Yıllık, mazeret ve hastalık izin sürelerini yurt dışında geçirmek istediğini (EK- 2) form ile bildiren sözleşmeli personelden yurt dışına çıkış izinleri bu Yönergenin 65 inci maddesi hükümlerine göre yetkili olan amirler tarafından verilir. Öğrenim izni Madde 67- (1) Sözleşmeli personele bu Yönergenin 45 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine göre öğrenim izin verilebilir. DOKUZUNCU BÖLÜM 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (C) Bendine Göre İstihdam Edilen Geçici Sözleşmeli Personelin İzinleri Geçici sözleşmeli personelin izinleri Madde 68-(1) Geçici personele; a) Çalıştıkları her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilir. Bu izinler sözleşme döneminde kullandırılır. b) Yıl içinde resmî tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması hâlinde aşan kısım için ücret ödenmez. c) Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü hâlinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilir. 17

18 ç) Geçici kadın personele; 1- Doğum yapmadan önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta, olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde (ikiz, üçüz...) doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. 2) 8 haftalık doğum öncesi izine ayrılan geçici personel bu iznini kullanmakta iken, doğum yapması hâlinde kullanmadığı süreler doğum sonrası mazeret izine eklenemez. Doğumun gecikmesi hâlinde geciken süre doğum sonrası mazeret izninden düşülemez. 3) Tabibin onayı ile doğumdan önce 3 haftaya kadar işyerinde çalışan geçici personel bu süre içinde kullandığı yıllık, mazeret veya hastalık izinleri doğum öncesinde kullanmadığı 5 haftalık süreden düşülür. 4) Doğum yapan geçici sözleşmeli kadın personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır. Askerlik için görevinden ayrılma Madde 69- (1) Geçici sözleşmeli personel olarak görevli iken, askere alınanların askerlik süresince görev yerleri saklı kalmak şartıyla hizmet sözleşmesi feshedilir. (2) Ancak, askerlik hizmetini tamamlayanlar terhislerini müteakip 15 gün içinde tekrar işe alınmak için ayrıldığı kuruma yazılı talepte bulunmak zorundadır. İkamet Madde 70- (1) Geçici sözleşmeli personel görevini aksatmamak kaydıyla ve özel mevzuatında yer alan ilgili hükümler dikkate alınarak görev yaptığı kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşim merkezinin dışında amirlerinden izin almaksızın ikamet edebilir. İzin vermeye yetkili amirler Madde 71- (1) Geçici sözleşmeli personelin çeşitli izinleri ilçelerde görevli personele ilçe millî eğitim müdürü, il merkezinde görevli personele il millî eğitim müdürünün uygun gördüğü amirler tarafından verilir. Yurt dışına çıkış izni Madde 72- (1) Geçici sözleşmeli personel kanuni izinlerini yurt dışında geçireceğini yazılı veya sözlü olarak amirlerine bildirmeleri halinde bu izinlerini yurtdışında geçirebilirler. İzinli personelin göreve çağrılması Madde 73- (1) İznini kullanmakta olan geçici sözleşmeli personel, hizmetine gereksinim duyulması hâlinde izin vermeye yetkili amirler veya üst amirlerce yazılı veya sözlü olarak göreve çağırılabilir. Bu durumda geçici sözleşmeli personel belli yol süresini takip eden ilk iş gününde görevine dönmesi zorunludur. Hasta sevk işlemi Madde 74- (1) Geçici sözleşmeli personelin hasta sevk işlemleri bu Yönergenin 57 inci maddesi hükümlerine göre yapılır. 18

19 ONUNUCU BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten kaldırma Madde 75- (1) Bakanlık Makamının 13/2/2001 tarihli ve B.08.0.PGM /17730 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 76- (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 77- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 19

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ Tebliğler Dergisinde Yayımlandığı Tarihi: Mart 2001 Sayı: 2522 Değişiklik Yapan Tebliğler Dergisi Tarihi: Temmuz 2001 Sayı: 2526 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : MART 2001/2522 Ek ve Değişiklikler: 1) TEMMUZ 2001/2526 TD 2) K.No: 5223 /14.7.2004 21.07.2004/25529 RG 3) 15/09/2010 tarihli ve B.08.0.PGM.

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

MEMURLARIN İZİNLERİ İzin çeşitleri İzin vermeye yetkili amirler b) Taşra teşkilâtında c) Yurt dışı teşkilâtında Yıllık izin

MEMURLARIN İZİNLERİ İzin çeşitleri İzin vermeye yetkili amirler b) Taşra teşkilâtında c) Yurt dışı teşkilâtında Yıllık izin MEMURLARIN İZİNLERİ İzin çeşitleri MADDE 5- (1) Memurlar için öngörülen izin çeşitleri şunlardır: a) Yıllık izin, b) Mazeret izni, c) Hastalık ve refakat izni, ç) Aylıksız izin, d) Diğer izinler. İzin

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görevli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü PERSONEL MEVZUATI BÜLTENİ İZİNLER YILLIK İZİN MAZERET İZNİ HASTALIK İZNİ AYLIKSIZ İZİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü PERSONEL MEVZUATI BÜLTENİ İZİNLER YILLIK İZİN MAZERET İZNİ HASTALIK İZNİ AYLIKSIZ İZİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü PERSONEL MEVZUATI BÜLTENİ İZİNLER YILLIK İZİN MAZERET İZNİ HASTALIK İZNİ AYLIKSIZ İZİN SİCİL VE İZİNLER ŞUBESİ ŞB.MD.: MEHMET ALİ ÜNAL ŞEF. : DİLEK

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı 2011

Erzincan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı 2011 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İZİN USUL VE ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı 2011

Erzincan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı 2011 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İZİN USUL VE ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Yasası nın İzinlerle İlgili Maddeleri Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Halk Sağlığı AbD

657 Sayılı Devlet Memurları Yasası nın İzinlerle İlgili Maddeleri Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Halk Sağlığı AbD Devlet Memurları Yasası nın İzinlerle İlgili Maddeleri Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Halk Sağlığı AbD www.ahmetsaltik.net profsaltik@gmail.com Ankara Üniv. Tıp Fak. Dönem V, Staj dersi, 2014-15 Anayasa nın sağlıkla

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı personelinin izin haklarına ilişkin usul ve esasları

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

T.C. MİLLi EGİTİM BAKANLIGI İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLi EGİTİM BAKANLIGI İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü T.C. MİLLi EGİTİM BAKANLIGI İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Sayı : 168339311903.05/34932 Konu: İzin Yönergesi 16/0112013 BAKANLıK MAKAMıNA 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun izinlerle ilgili; 104,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI MESLEK YÜKSEK OKULUMUZDA PERSONELİN NAKLEN VE AÇIKTAN ATAMA NEDENİYLE GÖREVE BAŞLAMASI PERSONEL KİMLİK BİLGİ FORMU DOLDURULUP FOTOĞRAF YAPIŞTIRILIR MAL BİLDİRİMİ FORMUNUN

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDĠYE BAġKANLIĞI MEMUR, SÖZLEġMELĠ PERSONEL ĠZĠN YÖNETMELĠĞĠ

T.C. TRABZON BELEDĠYE BAġKANLIĞI MEMUR, SÖZLEġMELĠ PERSONEL ĠZĠN YÖNETMELĠĞĠ T.C. TRABZON BELEDĠYE BAġKANLIĞI MEMUR, SÖZLEġMELĠ PERSONEL ĠZĠN YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Belediye BaĢkanlığı emrinde görevli

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı merkez ve ilçe teşkilatında

Detaylı

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ( )

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ( ) 657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 DMK 4a, 4b, 4c maddeleri 5510 GSS 4a, 4b, 4c maddeleri Memur (4A) Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince

Detaylı

(30.12.2009 tarihli ve 86054 sayılı Genel Müdür Olur u ile yürürlüğe girmiştir.)

(30.12.2009 tarihli ve 86054 sayılı Genel Müdür Olur u ile yürürlüğe girmiştir.) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKĐLATI PERSONELĐNĐN ĐZĐNLERĐNĐN KULLANILMASINA ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR (30.12.2009 tarihli ve 86054 sayılı Genel

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN KULLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN KULLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN KULLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Ömer Halisdemir

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: Resmi Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İZİN - GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İZİN - GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İZİN - GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde -1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi nde görev yapan akademik, idari,

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BURSA-HAZİRAN 2014 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı, T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı personelinin yıllık

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YILLIK, MAZERET, HASTALIK, AYLIKSIZ VE REFAKAT İZİNLERİNİN KULLANIM USUL VE ESASLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YILLIK, MAZERET, HASTALIK, AYLIKSIZ VE REFAKAT İZİNLERİNİN KULLANIM USUL VE ESASLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YILLIK, MAZERET, HASTALIK, AYLIKSIZ VE REFAKAT İZİNLERİNİN KULLANIM USUL VE ESASLARI Üniversitemiz akademik ve idari personeli; 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 101, 102, 103, 104,

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Bu çalışmanın tüm yasal hakları Başkanlığa aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜ NEDİR?

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TAMİM 2013/13. Hastalık raporlarında da istirahatin alındığı gün büro şefliklerine iletilecek ve çıktı alınarak Ünite Amirine onaylatılacaktır.

TAMİM 2013/13. Hastalık raporlarında da istirahatin alındığı gün büro şefliklerine iletilecek ve çıktı alınarak Ünite Amirine onaylatılacaktır. Sayı Konu TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU : 21461349-903.99-778/12683 16.12.2013 : İzinler TAMİM 2013/13 399 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hükümleri uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personel

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YILLIK, MAZERET, HASTALIK, AYLIKSIZ VE REFAKAT İZİNLERİNİN KULLANIM USUL VE ESASLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YILLIK, MAZERET, HASTALIK, AYLIKSIZ VE REFAKAT İZİNLERİNİN KULLANIM USUL VE ESASLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YILLIK, MAZERET, HASTALIK, AYLIKSIZ VE REFAKAT İZİNLERİNİN KULLANIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç : Madde 1- Düzce Üniversitesi bünyesinde görev

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İpek Üniversitesi öğretim

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER 1. Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ. 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ Satım KAYA İLGİLİ MEVZUAT Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI. Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.16/11269/85968 14/12/2010...CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI. Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.16/11269/85968 14/12/2010...CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.16/11269/85968 14/12/2010 Konu : Sözleşmeli Personel...CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA...BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA "Sözleşmeli

Detaylı

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006)

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 DMK 4a, 4b, 4c maddeleri 5510 GSS 4a, 4b, 4c maddeleri Memur (4A) Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

T.C FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEOKULU İZİN YÖNERGESİ. (Yüksekokul Kurulu nun 13/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

T.C FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEOKULU İZİN YÖNERGESİ. (Yüksekokul Kurulu nun 13/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. T.C FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEOKULU İZİN YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 13/01/2017 tarih ve 2017/2 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Mevlana Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idari personelin izin işlemlerini

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANMA USUL VE ESASLARI

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANMA USUL VE ESASLARI ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANMA USUL VE ESASLARI Yıllık İzinler Yıllık izin süresi ( 657 S.K. Madde : 102 ) MADDE 1- (1) Devlet memurlarının hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. Elmadağ Meslek Yüksekokulu Müdürü

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. Elmadağ Meslek Yüksekokulu Müdürü ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Müdürü PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI PERSONEL ÖZLÜK İŞLEM SÜRECİ ĠDARĠ VE AKADEMĠK PERSONELĠN PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞINDAN

Detaylı

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. (Üniversite Senatosunun 30/09/2016 tarih ve 2016/11 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. (Üniversite Senatosunun 30/09/2016 tarih ve 2016/11 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 30/09/2016 tarih ve 2016/11 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İZİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İpek Üniversitesi öğretim

Detaylı

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ 13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı

Detaylı

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ACİL TIP TEKNİSYENİ GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Kalite Birim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Başhekim/Hastane Yöneticisi KODU:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19

Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012. Karar No : 12. Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012. Karar No : 19 MİLLETVEKİLLERİNİN YASAMA FAALİYETLERİNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILACAK DANIŞMAN, İKİNCİ DANIŞMAN VE İLAVE (YARDIMCI) PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/01/2012

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666 Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ 1995 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü SAYI : B.100.PER-01-300-21/00100 09/01/1995 KONU: İzin Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

SAĞLIK KURULU RAPORLARI İNCELİKLERİ

SAĞLIK KURULU RAPORLARI İNCELİKLERİ SAĞLIK KURULU RAPORLARI İNCELİKLERİ Dr. Mecit ÇALIŞKAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Psikiyatri Zirvesi / 9. Ulusal Anksiyete Kongresi 8 12 Mart ANTALYA

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Personel İzin Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Personel İzin Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Personel İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Küçükçekmece Belediye personelinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Bu çalışmanın tüm yasal hakları Başkanlığa aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Link verilerek kullanılabilir.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında staj yapacak yükseköğretim kurumu

Detaylı

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir.

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN 2013 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

ÖĞRETMENLERİN 2013 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU ÖĞRETMENLERİN 2013 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU Öğretmenlerin 2013 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve B Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı

Detaylı

TEBLİĞ. b) Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz.

TEBLİĞ. b) Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz. 13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: KAMU PERSONELĠ GENEL TEBLĠĞĠ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı

Detaylı

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan idari, akademik,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

MAL BİLDİRİMİ BEYANNAMESİ 2/43

MAL BİLDİRİMİ BEYANNAMESİ 2/43 1/43 MAL BİLDİRİMİ BEYANNAMESİ 2/43 04.05.1990 tarih ve 20508 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 15.11.1990 tarih ve 20696

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

D U Y U R U. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart

D U Y U R U. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart D U Y U R U Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ (Senatonun 02.11.25.03/3 ve Mütevelli Heyetin 02.11.27.08/2 sayılı kararı) UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde l- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠZĠN YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠZĠN YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠZĠN YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan idari ve akademik personelin

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ağustos 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27318 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K.

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 1 İzin, sosyal haklar, tertip edilme ve kuvvet değiştirme MADDE 8 (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerden barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden

Detaylı

TBMM GENEL SEKRETERLİGİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

TBMM GENEL SEKRETERLİGİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR TBMM GENEL SEKRETERLİGİNDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 22/01/2009 Karar No : 40 Başkanlık

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içinde ve yurt dışında yerli

Detaylı

HAFTA 11. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA HEMġĠRELERĠN HAKLARI- 2 HEDEFLER. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

HAFTA 11. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA HEMġĠRELERĠN HAKLARI- 2 HEDEFLER. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAMINDA HEMġĠRELERĠN HAKLARI- 2 HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Devlet Memurları Kanunu na göre hemşirelerin çalışma saatleri ve izinler ile ilgili haklarını hatırlayacak,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER Hususi pasaport çıkarma ve temdit (Süre uzatma) talepleri Hizmet

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ 1 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul Arel Üniversitesinde tam zamanlı/kadrolu görev yapan tüm akademik

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde :1- Bu Usul ve Esasları amacı Gümüşhane Üniversitesinde

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

2014 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

2014 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU 2014 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2014 yılı il içi yer değiştirme işlemleri 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı

Detaylı

2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası

2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası 2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN 2015 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

ÖĞRETMENLERİN 2015 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU ÖĞRETMENLERİN 2015 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU Öğretmenlerin, 2015 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda

Detaylı

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ (Özel Öğretim Kurumlan Yön. Göre) Özel Öğretim Kurumlarında personel atama işlemleri Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda belirsiz süreli iş sözleşmesi

Detaylı

"lr~111111.lıi'iıiılilillıli lılı] illiıııııııı

lr~111111.lıi'iıiılilillıli lılı] illiıııııııı YÖNETIM HİZMETLERİ GENEL MüDüRLüOü. ÖZELBüRO T.C. Sıığlıl; Bakıınlığı Yön~timHizmetleri Genel!vludür1üğü T.C SAGLIK BAKANLlGI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "lr~111111.lıi'iıiılilillıli lılı] illiıııııııı

Detaylı

KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KIRKDÖRDÜNCÜ EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KIRKDÖRDÜNCÜ EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI KIRKLARELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KIRKDÖRDÜNCÜ EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği İlimiz 14 Haziran 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçmiştir.

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı