Yönetmelik Yönergeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetmelik Yönergeler"

Transkript

1 Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler

2 kapak ç

3 Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler

4 Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım Hülya Akman Baskı ve C lt Ges Ajans kentkonsey.org e-ma l: kentkonsey.org Tel: Faks: Adres: Karabaş Mahalles, Sanay Fuarı 4. Sokak No:37 D:2379 İzm t Kocael Posta kodu: 41040

5 Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kent Konsey Yönetmel ğ Kocael Kent Konsey Yönerges Emekl Mecl s Yönerges Engell Mecl s Yönerges Gençl k Mecl s Yönerges Kadın Mecl s Yönerges Çalışma Grubu Yönerges

6

7 KENT KONSEYLERİ YÖNETMELİĞİ

8 8 Ek m 2006 PAZAR 6 Haz ran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Resmî Gazete (Değ ş kl k) Sayı : Sayı : İç şler Bakanlığından: KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; kent yaşamında, kent v zyonunun ve hemşehr l k b l nc n n gel şt r lmes, kent n hak ve hukukunun korunması, sürdürüleb l r kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönet ş m ve yer nden yönet m lkeler n hayata geç rmeye çalışan kent konseyler n n çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt r. Kapsam Madde 2: (1) Bu Yönetmel k; kent konseyler n n oluşumunu, yönet m lkeler n, organlarını, görev ve yetk ler le çalışma usul ve esaslarını kapsar. Dayanak Madde 3: (1) Bu Yönetmel k; 3/7/2005 tar hl ve 5393 sayılı Beled ye Kanununun 76 ncı maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4: (1) Bu Yönetmel ğ n uygulanmasında; a) Beled ye: Kent konsey oluşumuna yardım ve destek sağlayan beled yey, b) Kent konsey : Merkez yönet m n, yerel yönet m n, kamu kurumu n tel ğ ndek meslek kuruluşlarının ve s v l toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehr l k hukuku çerçeves nde buluştuğu; kent n kalkınma öncel kler n n, sorunlarının, v zyonlarının sürdürüleb l r kalkınma lkeler temel nde bel rlend ğ, tartışıldığı, çözümler n gel şt r ld ğ ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokrat k yapılar le yönet ş m mekan zmalarını, c) Mecl sler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençl k mecl sler başta olmak üzere kent konsey n n görev alanlarında, yönet ş m anlayışına dayalı ve sürdürüleb l r kalkınma ç nde çeş tl toplum kes mler n n kent yönet m ne katkıda bulunmalarını, kal tel ve yaşanab l r b r kent n yönet m nde akt f rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları, ç) Yerel gündem 21 programı: B rleşm ş M lletler R o Yeryüzü Z rves nde 1992 yılında kabul ed len ve 21 nc yüzyılın gündem n bel rleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 nc bölümü uyarınca, yerel yönet mler n öncülüğünde, s v l toplumun ve d ğer ortakların, b rl kte kend sorunlarını ve öncel kler n bel rleyerek, kentler ç n Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından t baren uygulanan Türk ye Yerel Gündem 21 Programını, 6

9 d) Yönet ş m: Saydamlık, hesap vereb l rl l k, katılım, çalışma uyumu, yer ndenl k ve etk nl k g b kr terlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönet m anlayışını, e) YG21: Yerel Gündem 21'i, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kent Konseyinin oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri Kent konseyinin oluşumu Madde 5: (Değişik madde: 06/06/ S.R.G Yön./1 mad.) (1) Kent konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler seçim sonuçlarının izleyen üç ay içinde,8.maddede belirtilen üyelerden oluşur. (2) Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul,toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasında en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer. (3) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra,kent konseyi yürütme kurulu v e kent konseyi başkanı seçilir. Kent konseyinin görevleri Madde 6: (1) Kent konseyinin görevleri; a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, b) (Değişken bend: 06/06/ S.R.G Yön./2.mad.) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak. c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak, ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek, d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek, e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, ğ) Çocukların, gençler n, kadınların ve engell ler n toplumsal yaşamdak etk nl kler n arttırmak ve yerel karar alma mekan zmalarında akt f rol almalarını sağlamak, h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, ı) Kent konsey nde oluşturulan görüşler n değerlend r lmek üzere lg l beled yeye gönder lmes n sağlamaktır. 7

10 Çalışma ilkeleri Madde 7: (1) Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür. a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak, b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek, c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak, ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak, d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kent Konseyinin Üyeliği ve Organları Kent konseyi üyeliği Madde 8: (Değişken madde: 06/06/ S.RG.Yön./3. Mad.) (1)Kent konseyi; merkez yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur: a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi, b) Belediye başkanı veya temsilcisi c) Sayısı onu geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediylerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30'unu geçmemek ve 20'den az olmak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri, d) Belde teşkilatlarını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumda her üniversiteden birer temsilci, f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterin, baroların ve ilgili dernekleri ile vakıfların temsilcileri, g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcileri, 8

11 Organları Madde 9: (1) Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur: a) Genel kurul b) Yürütme kurulu c) Meclisler ve çalışma grupları ç) Kent konseyi başkanı (Ek bend: 06/06/ S.RG Yön./4 Genel Kurul Madde 10: (Değişken madde: 06/06/2009/27250 S.RG Yön./5.mad.) (1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. (2) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder. (3) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükmünde aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler: Yürütme kurulu Madde 11: (1) Yürütme kurulu, genel kurul tarafından b r nc dönem ç n k, k nc dönem ç n üç yıl görev yapmak üzere seç len kadın ve gençl k mecl s başkanlarınında yer aldığı en az yed k ş den oluşur.yürütmr kuruluna kent konsey başkanı,bulunmaması hal nde yurütme kurulunun en yaşlı üyes başkanlık eder.. (2) Yürütme kurulu, genel kurulun gündem n tesp t eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşler lg l beled yeye sunar ve uygulamayı zler. Kent Konseyi Başkanı Madde 11/A: ( Ek madde: 06/06/ Yön./. 7.mad.) (1) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. (2) Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır ikinci oylamada salt çoğunluk sağlanmazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılırç üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilir. (3) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır. (4) Kent konseyi başkanının izin hastalık veya başka sebepler görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süreç, içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder. Meclisler ve çalışma grupları Madde12: (1) Kent konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir. (2) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir. 9

12 (3) Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Toplantı ve görüşme usulü Madde 13: (1) Kent konsey organları, çalışma yönergeler nde bel rlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu le olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu le karar alır. Oylamada eş tl k çıkması hal nde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. (2) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 nc maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte b r n n tekl fi üzer ne olağan üstü toplantıya çağırılab l r. Görüşlerin ilanı Madde 14: (1) Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur. Genel Sekreterlik Madde 14/A: (Ek madde: 06/06/ S.R.G Yön./ 8.mad.) (1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir. (2) Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncı Maddede belirtilen görevlerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve kordinasyonu sağlar. (3) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur. Sekreterya hizmetleri Madde 15: (1) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir. (2) (Değişik fıkra:06/06/ S.R.G Yön./9.mad.) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur. Yönerge çıkarma Madde 16: (1) Kent konseyi genel kurulu bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir. Kent Konseyinin Mali Yapısı : Madde 16/A: ( Ek madde: 06/ S.R.G Yön./10.mad.) Geç c Madde: (1) YG21 Programının uygulandığı yerlerde, kent konsey veya benzer adlarla oluşturulmuş yapılanmalar bu Yönetmel k hükümler ne uygun hale get r l r. 10

13 Kent konsey bulunmayan beled yelerde lk toplantı, beled ye başkanının çağırısı le yapılır. (2) Kent konsey ve benzer adlarla oluşturulmuş mevcut yapılanmalara ve lk toplantıya l şk n şlemler bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar hten t baren en geç b r yıl çer s nde tamamlanır. (3) Kent konsey lk toplantısını, beled ye başkanının çağrı yazısında b ld r len gündemle, lan ed len yer ve tar hte yapar. Bu toplantıda yürütme kurulu oluşturulur. Yürürlük Madde 17: (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18: (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 11

14

15 KOCAELİ KENT KONSEYİ YÖNERGESİ

16 KOCAELİ KENT KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergen n amacı; kent yaşamında, kent v zyonunun ve hemşer l k b l nc n n gel şt r lmes, kent n hak ve hukukunun korunması, sürdürüleb l r kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık ve hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönet ş m ve yer nden yönet m lkeler n hayata geç rmeye çalışan Kent Konseyler n n çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt r. Kapsam Madde 2: Bu yönerge; Kocael Kent Konsey 'n n oluşumunu, yönet m lkeler n organlarını görev ve yetk ler yle çalışma usul ve esaslarını kapsar. Dayanak Madde 3: a)5393 sayılı Beled ye kanunu (76.Madde) b)5216 sayılı Büyükşeh r Beled yes kanunu c)8 Ek m 2006 tar h ve sayılı( 6 Haz ran 2009 tar h ve sayılı değ ş kl k.) Kent Konsey Yönetmel ğ d)yg21:yerel Gündem 21 e)kocael Kent Konsey yönerges Tanımlar Madde 4: (1) Bu Yönerge'n n uygulanmasında: a) Beled ye: Kent Konsey oluşumuna yardım ve destek sağlayan Kocael Büyükşeh r Beled yes 'n, b) Kent Konsey : Merkez yönet m, yerel yönet m n kamu kurum n tel ğ ndek meslek kuruluşlarını, s v l toplumun ve vatandaşların ortak anlayışıyla, d l, d n, ırk, sınıf, c ns yet ayrımı gözetmeden, hemşer l k hukuku çerçeves nde buluştuğu yaşanılan kente sah p çıkmayı, halkın yönet me katılımını kend sorunlarına sah p çıkmasını ve denet m n sağlayacak mekan zmalarını gel şt rmey özend ren; kent kaynaklarının en etk n ver ml ve ad l kullanımına katkı sağlamayı, daha çağdaş, daha katılımcı, daha uygar b r yapı oluşturmayı ve kentsel hakların gel şt r lmes n amaç ed nen; bu yönde kent topluluğunun lg s n bel rl b r mekanda hoşgörü, saygı ve anlayış noktalarında odaklanmayı hedefleyen; sürdürüleb l r kalkınma lkeler temel nde bel rlend ğ, tartışıldığı çözümler n gel şt r ld ğ ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokrat k yapılar le yönet ş m mekan zmasını Kocael Kent Konsey n, c)yg 21 Yerel Gündem 21: B rleşm ş M lletler R o Yeryüzü Z rves nde 1992 yılında kabul ed len ve 21.yy.'ın gündem n bel rleyen Gündem 21 başlıklı eylem planının 28. Bölümü uyarınca, yerel yönet mler n öncülüğünde s v l toplum ve d ğer ortakların, b rl kte kend sorunlarını ve öncel kler n bel rleyerek, kentler ç n Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından t baren uygulanan Türk ye Yerel Gündem 21 programının, 14

17 d) Genel Kurulu: Kocael Kent Konsey Genel Kurulu'nu e) Yürütme Kurulu: Kocael Kent Konsey Yürütme Kurulu'nu f) Mecl sler ve çalışma gurupları: Kadın, Gençl k, Engell ve Emekl Mecl sler başta olmak üzere Kent Konsey 'n n görev alanlarında yönet ş m anlayışına dayalı ve sürdürüleb l r kalkınma ç nde çeş tl toplum kes tler n n kent yönet m ne katkıda bulunmalarını, kal tel ve yaşanılab l r b r kent n yönet m nde akt f rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları g) B reysel Üye: Toplumsal sorumluluk anlayışıyla, b lg, zaman, becer ve deney m n Kocael Kent Konsey bünyes nde oluşturmuş mecl sler çalışma gruplarında yer alan b rey h) Kurumsal Üye: Merkez yönet m, yerel yönet m, ün vers te, s yas part ler, muhtarlar, kamu kurumu n tel ğ ndek meslek odaları ve s v l toplum kuruluşlarını fade eder. ) Başkan: Kocael Kent Konsey Başkanı'nı, j) Genel Sekreter: Kocael Kent Konsey Genel Sekreter 'n k) Yönet ş m: Saydamlık, hesap ver leb l rl k, katılım, çalışma uyumu, yer ndel k ve etk nl k g b kr terlere dayanan çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönet m anlayışını. İKİNCİ BÖLÜM Oluşumu, Görevler ve Çalışma İlkeler Kent Konsey 'n n Oluşumu: Madde 5: a) Kent Konsey, mahall dareler genel seç m sonuçlarını zleyen 3 ay ç nde, 8. Maddede bel rt len üyelerle toparlanarak, seç ml lk genel kurul toplantısını yapar. b) Kent Konsey Genel Kurulu'nu, Kent Konsey kurulmamış yerlerde Beled ye Başkanı'nın, Kent Konsey 'n n var olduğu yerlerde se Kent Konsey Başkanı'nın çağrısı le toplanır. c) Genel Kurul'da d van:1 Başkan, 1 Genel Sekreter, d ğer 2's Genel Kurul'un seçt ğ üyelerden olmak üzere toplam 4 k ş den oluşur. d) D van Kurulu'nun oluşturulmasından sonra, Kent Konsey Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeler seç l r. e) İlk 2 yılın sonunda yapılan k nc dönem seç ml Genle Kurul toplantısı mevcut Kent Konsey Başkanı'nın çağrısıyla toplanır. f) Kent Konsey Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu'nun toplanmaması neden yle çalışamaz hale geld ğ durumlarda Beled ye Başkanı Seç ml Genel Kurul Çağrısı yapab l r. Kent Konsey n n Görevler Madde 6: Kent Konsey n n Görevler ; a) Kente l şk n temel stratej ler ve faal yet planlarının bel rlenmes nde, uygulama ve zleme sürec nde tüm kent kapsayan ortak b r aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak, b) Yerel düzeyde ve demokrat k gönüllülük zem n nde yaşanılan kente 15

18 sah p çıkmak, yerel yönet mler n karar alma sürec nde daha fazla kes m n katılımını sağlamak, çalışmalarını denetleyeb lmek, c) İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü temel prens pler ne katılarak katılımcı demokras ve uzlaşma kültürünü gel şt rmek, d) Demokrat k, la k ve sosyal hukuk devlet anlayışına katkıda bulunmak, hemşer l k ve ortak yaşam b l nc n gel şt rerek Kocael 'y d l, d n, ırk, sınıf, c ns yet ayrımı gözetmeden yönetmek e) Kent n k ml ğ ne l şk n tar h, kültürel, doğal vb. tüm değerler ne sah p çıkmak ve gel şt rmek. Kocael 'n n doğası, tar h, kültürel m rası ve sosyo ekonom k yaşantısı le bütünleşecek stratej ler bel rlemek f) Kent n kaynaklarını etk l, ver ml ve ad l kullanımına katkıda bulunmak, g) Sürdüreb l r kalkınma anlayışına dayalı kent n yaşam kal tes n gel şt ren sürdürüleb l r gel şme sorunlarının çözümüne yönel k uzun döneml planlar hazırlamak, çevreye duyarlı ve yoksulluğu g der c programları desteklemek ve bu programların uygulanmasını sağlamak, h) Kent yönet m nde saydamlık, katılım, hesap vereb l rl k, öngörüleb l rl k lkeler n n uygulanmasına katkıda bulunmak ) S v l toplumun gel şmes ne ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, j) Kent s yaset n n farklı toplumsal kes mler n n talepler ve bakış açılarıyla gel şt rerek, kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engell ler g b kes mler n talepler n kamu alanında fade edeb lmeler ne olanak sağlamak, toplumsal yaşamdak etk nl kler arttırarak yerel karar alma mekan zmalarında akt f rol almalarını sağlamak, k) Kent halkı le b rl kte eylem planı hazırlamak, uygulamak ve gel şt rmek, l) Kent Konsey 'nde oluşturulan görüşler n değerlend rmek üzere Yürütme Kurulu tarafından Büyükşeh r Beled ye Mecl s ne gönder lmes n sağlamak, m) Bölgesel ve ulusal sorunların çözümü amacı le oluşturulacak d ğer Kent Konseyler ve s v l toplum örgütler le şb rl ğ yapmaktır. n)d ğer kentlerde kurulmuş Kent Konseyler le ülkem zde Kent Konseyler n gel şmes ne ve sürdürüleb lmes ne katkı sağlamak amacı le ortak çalışma yapmak. Çalışma İlkeler Madde7: Kent Konsey, aşağıdak lkeler temel nde çalışmalarını sürdürür. a) YG21 sürec kapsamında kent n n, sah p çıkma, akt f katılım ve çözümde ortaklık lkeler n n bütünlüğünde kent n yaşanılab l r b r geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak, b) Türk ye Cumhur yet Devlet 'n n mzaladığı ve onayladığı B rleşm ş M lletler z rveler le d ğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönel k temel lkeler hayata geç rmek, c) Kent v zyonun ve hemşer l k b l nc n n gel şt r lmes kent n hak ve hukukunun korunması sürdürüleb l r kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yer nden yönet m lkeler n ön planda tutmak d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak. e) Değ ş m ve yen l kler önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü ben msemekt r. 16

19 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kent Konsey Üyel ğ, Organları, Çalışma Usul Esasları Kent Konsey Üyel ğ : Madde 8: Kent Konsey ; Merkez Yönet m, Yerel Yönet m, Kamu Kurumu N tel ğ ndek Meslek Kuruluşlarını ve s v l toplumu ortaklık anlayışı le buluşturmak üzere aşağıda bel rt len k ş, kurum ve kuruluş tems lc ler nden oluşur: a) Mahall n en büyük mülk dare am r veya tems lc s, b) Beled ye Başkanı veya tems lc s, c) Sayısı 10'u geçmemek üzere llerde val ler, lçelerde kaymakamlar tarafından bel rlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının tems lc ler, d) Mahalle sayısı 20 'ye kadar olan beled yelerde bütün mahalle muhtarları, mahalle sayısı 20 'den fazla olan beled yelerde mahalle muhtarlarının toplam sayısının %30 'nu geçmemek ve 20'den az olmamak üzere kend aralarında seçecekler tems lc ler, e) Beldede teşk latını kurmuş olan s yas part ler n tems lc ler, f) Ün vers telerde k den fazla olmamak üzere en az b r tems lc, ün vers te sayısının b rden fazla olması durumda her ün vers tede b rer tems lc, g) Kamu kurumu n tel ğ ndek meslek kuruluşlarının tems lc s, h) Send ka, konfederasyon tems lc s veya görevlend receğ k ş, ) Kocael Noterler Odasından b r tems lc j) Kocael Barosu Başkanı veya tems lc s, k) İlg l dernekler ve vakıfların tems lc ler l) Kent Konsey nce kurulan mecl s ve çalışma grupları ve kulüplerden b rer tems lc, Kent Konsey Üyel ğ n n Başlaması Madde 9: Kent Konsey üyel ğ ; a) Kent Konsey üyes olmak steyen s v l toplum kuruluşlarını, kent konsey üyes olmak sted kler ne da r yönet m kurulu kararı ve doldurulacak olan kurumsal b lg formu le b rl kte Kent Konsey 'ne başvuruda bulunurlar. b) Kent Konsey üyes olmak steyen kurum ve kuruluşların usulüne uygun olan başvuruları, Kent Konsey tarafından değerlend r l r ve Yürütme Kurulunca karara bağlanır. c) Kent Konsey 'n n toplantılarına mazerets z olarak b rb r n tak ben üç kez katılmayanların üyel kler, Genel Sekreterce yapılan ncelemeden sonra Yürütme Kurulunun kararı le üyel kler düşürüleb l r. d) Kent Konsey Üyeler n n Genel Kurullarda tems l ed leb lmes ç n, B lg güncellemes n n yapılması ve tems l formunun doldurularak Kent Konsey Başkanlığı'na tesl m ed lmes gerek r. Adres ve let ş m b lg ler nde değ ş kl k olanların b ld r m yapmamaları hal nde b ld r m yapmayan üyelere oy kullandırılamaz. 17

20 e) B reysel Üye, mecl slerde ve çalışma gruplarında gönüllü olarak çalışmak üzere usulüne uygun olarak üye kaydı yapılmış k ş d r. f) Mecl slere, çalışma gruplarınave kulüplere b reysel katılımcının kabulü, b reysel b lg formu doldurulduktan sonra, Kent Konsey Genel Sekreterl ğ 'n n onayı le gerçekleş r. Kurumsal Üyeler n tems lc ler ayrıca B reysel Üye Formu doldururlar. g) Kent Konsey Çalışma Yönerges Hükümler ne aykırı davranmak, Kent Konsey lke ve dealler n zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyel kten çıkarılma nedenler d r. Üyel kten çıkarılma kararı lg l n n savunması alındıktan sonra, Kent Konsey Genel Sekreterl ğ n n tekl fi le Yürütme Kurulu tarafından ver l r. Kent Konsey Üyel ğ n n Sona Ermes Madde 10: a) Val tarafından bel rlenen kamu kurum ve kuruluşları tems lc ler n n, mahalle muhtarlarının beldede teşk latını kurmuş olan s yas part ler n tems lc ler n n, ün vers te tems lc ler n n, kamu kurumu n tel ğ ndek meslek kuruluşlarının, send kaların, noterler n, baroların ve lg l dernekler le vakıflar tems lc ler n n, Kent Konsey nce kurulan Çalışma Mecl s, Çalışma Guruplarının ve kulüpler n kend aralarında seçecekler tems lc ler n n üyel kler st faları ve ölümler hal nde veya Yürütme Kurulu'nun üyel kten çıkarma kararı le sona erer. Mahalle muhtarının sayısı 20 n n altına düşerse eks k kalan üyel kler tamamlanır. b) Val tarafından bel rlenen kamu kurum ve kuruluşlarının tems lc ler n n üyel kler emekl olmaları veya başka b r yere atanmaları g b nedenlerle sona erer. Bu durumda Val l k makamınca boşalan üyen n yer ne başka b r üye seç l r. c) Ün vers te tems lc ler n n üyel kler, emekl olmaları veya başka b r yere atanmaları g b nedenlerle sona erer. Bu durumda ün vers teler, boşalan üyen n yer ne başka b r n seçeb l r. d) Büyükşeh r Beled ye Başkanı yen den seç lemem ş se üyel ğ sona erer. e) Mahalle muhtarlarının yapılan mahall dar ler seç m le üyel kler sona erd r leb l r. f) Kamu h zmetler nden men cezası almış olanlar le yüz kızartıcı suçlardan b r neden yle mahkum olanlar affa uğramış olsalar dah Kent Konsey üyes olamazlar. Bu durumları sonradan ortaya çıkması hal nde üyeler n üyel kler kend l ğ nden sona erer, g) Genel Kurul'un şley ş n engelleyecek ve aksatacak tarzda tutum ve davranış ç nde bulunanlar Yürütme Kurulu'nun 2/3 çoğunluğu le üyel kten çıkarılırlar. Çıkarma kararı sonrak lk Genel Kurulda üyelere b ld r l r. Kent Konsey üyel ğ sona ermes ne l şk n bu hükümler Yürütme Kurulu, Çalışma Mecl s, Çalışma Grubu,kulüpler ve üyeler ç nde uygulanır. 18

21 Organları Madde11: Kent Konsey aşağıdak organlardan oluşur. a) Genel Kurul b) Yürütme Kurulu c) Mecl sler, Çalışma Grupları ve kulüpler d) Kent Konsey Başkanı e) Kent Konsey Genel Sekreter Kent Konsey Genel Kurulu: Madde 12: a) Genel Kurul, Kent Konsey n n en yetk l organıdır. 8.maddede bel rt len üyelerden oluşur. Kent Konsey Başkanı, Kent Konsey Yürütme Kurulu Üyeler ve Kent Konsey Genel Sekreter Genel Kurulun ve konsey toplantılarının tab üyes d r. Oy kullanab l rler ve aday olab l rler. b) Genel Kurul'a, Kent Konsey Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması hal nde Yürütme Kurulunun en yaşlı üyes genel kurula başkanlık eder. c) Kent Konsey Genel Kurulu'nda kurum ve kuruluşları tems l edecek k ş ler, b r nc dönem ç n k yıl k nc dönem ç n üç yıl görev yapar. d) Kurumsal katılımcıların herhang b r nedenle değ şt rd ğ tems lc ler n n s mler, genel kurul toplantısından en az beş gün önce yazı le Kent Konsey Başkanlığı'na b ld r l r. e) Seç ml genel kurullar, b r nc dönem ç n k yıl k nc dönem ç n üç yılda b r yapılır. f) Seç ml veya seç ms z genel kurulların tar h, Yürütme Kurulu kararı le bel rlen r. Ayrıca, Kent Konsey Başkanı tarafından doğrudan veya 8.maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte b r n n tekl fi üzer ne olağan üstü toplantıya çağrılab l r. g) Kent Konsey Genel Kurulu, Konsey toplantısı olarak b r yılda k den az olmamak üzere Yürütme Kurulu veya Kent Konsey Başkanı tarafından bel rlenen yer ve zamanlarda toplanır. Seç ml genel Kurul toplantıları dışındak konsey toplantıları ç n en az k gün önceden duyuru yapılır. h) Seç ml genel kurulun açılışı Kent Konsey Başkanı veya görevlend receğ Yürütme Kurulu Üyes tarafından yapılır. Seç ml genel kurul dışındak d ğer toplantılara Kent Konsey Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunamayacağı toplantılarda Kent Konsey Başkanı kend yer ne Yürütme Kurulundan b r üye görevlend r r. ) Toplantılarda katılanların salt çoğunluğu le karar alınır. Oylamada eş tl k çıkması hal nde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Oylamalarda b r k ş ancak oy kullanab l r. j) Genel Kurul; Yürütme Kurulu'nun Mecl sler n, çalışma gruplarının seç m çalışma esaslarını bel rlemek üzere çalışma yönerges çıkarır. k) Genel Kurul, ''Kent Konsey Çalışma Yönerges 'n n amaç ve lkeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekl kararları almak amacıyla Yürütme Kurulu'na yetk vereb l r. l) Seç ml Genel Kurul gündem nde toplantı önces Yürütme Kurulunca son şekl ver l r ve bu şekl yle lan ed l r. Genel Kurul, toplantı başlamadan önce gündemde değ ş kl k yapar. 19

22 m) Kent konsey başkanının seç m ç n lk oylamada tamsayının üçte k ve k nc oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İk nc oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan k aday ç n 3. Tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seç l r. n) Genel Kurul d van: Kent Konsey Başkanı, Kent Konsey Genel Sekreter d ğer k s nde Genel Kurulun seç ld ğ toplam dört üyeden oluşur. o) Genel Kurul Yürütme Kurulu'nun bel rled ğ gündemle toplanır. Ancak gündem maddeler ne geçmeden önce en az 15 üyen n yazılı öner s ve Genel Kurul'un kabulü hal nde gündeme ekleneb l r. Kocael Kent Konsey Yürütme Kurulu Madde 13: a) Yürütme Kurulu, genel kurul tarafından b r nc dönem ç n k k nc dönem ç n üç yıl görev yapmak üzere seç l r. Yürütme Kurulu üye sayısı 20 'y geçemez. b) Yürütme Kurulu Üyeler Genel Kurula karşı sorumludur. c) Kent konsey başkanı yürütme kuruluna başkanlık eder, başkanın bulunmadığı durumda en yaşlı yürütme kurulu üyes başkanlık eder onunda bulunmadığı durumda genel sekreter başkanın tüm yetk ler ne sah pt r. Yürütme Kurulu kararları salt çoğunlukla alır. Oylamada eş tl k çıkması hal nde Başkan'ın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. d) Yürütme Kurulu seç lm ş asıl üye sayısının yarıya düşmes hal nde seç ml Genel Kurul le Yürütme Kurulu yen len r. e) Kent Konsey Yürütme Kurulu, seç mle gelen Kent Konsey Başkanı, Genel Sekreter ve d ğer üyelerle b rl kte Kadın ve Gençl k Mecl s Başkanları da Yürütme Kurunun doğal üyes d r. Yürütme Kurulu ayda b r olağan, Kent Konsey Başkanı veya Yürütme Kurulu Üyeler n n salt çoğunluğunun steğ üzer ne olağan üstü olarak toplanır. f) Kent Konsey Yürütme Kurulunun Görev süres ; İlg l mahall dareler seç m dönem n tak ben, b r nc dönem ç n k k nc dönem ç n üç yıldır. g) Yürütme Kurulu, olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarının zamanını ve gündem n bel rler. h) Gerçekleşt r lmeler merkez yetk ve kaynaklarla mümkün olan ht yaç ve sorunlara l şk n proje öner ler n Genel Kurulda görüşmek ve alınacak sonucun Başbakanlık DPT Müsteşarlığı vasıtasıyla lg l merkez kuruluşlarını yatırım programlarını aldırmak üzere Val l ğe sunulmasını sağlamak, ) Kent Konsey n n organları arasında kolaylaştırıcılık şler görmek ve koord nasyonu sağlamak, j) Mecl s veya çalışma grupları kurmak, mecl s ve çalışma gruplarının çalışmalarına destek vermek. k) Yıllık çalışma raporu taslağını hazırlamak ve her yıl yapılacak olan lk Genel Kurula sunmak, l) Yürütme Kurulu üye l stes n günceller yen üye kaydetmekte ve mevcut üyeler n çıkarılması hususunda yetk l d r. 20