Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler"

Transkript

1 Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma, terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezaları ile diğer özlük işlerindeki usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik hükümleri, Telekomünikasyon Kurumu nun; merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak veya kadro aylığı ödenmek suretiyle çalıştırılan personeli kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 2813 sayılı Telsiz Kanununun değişik 5 inci maddesine göre hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Kurum : Telekomünikasyon Kurumunu, b) Başkanlık : Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığını, c) Başkan Yardımcısı : Telekomünikasyon Kurumu Başkan Yardımcısını, d) Kurul : Telekomünikasyon Kurulunu, e) Başkan : Telekomünikasyon Kurulu Başkanını, f) Personel : Kurum hizmetlerinin gerektirdiği kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadro aylığı ödenmek suretiyle çalıştırılan personeli, devamlı vazife görmek üzere, Kurumun tabi bulunduğu personel mevzuatı hükümlerine göre atanan kimseleri, ifade eder. Madde 5 Kurum da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadro aylığı ödenmek suretiyle personel çalıştırılabilir veya kadro karşılığı gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Karşılık gösterilen bu kadrolara başka atama yapılamaz. Sözleşmeli personel, kadrolarının her türlü yetki ve sorumluluğunu taşır. Sözleşmeli personelin unvan, sayı, nitelikleri, ücretleri, diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları Kurul un teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşme esaslarında hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

2 Personel Politikası Madde 6 Kurum hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için personelin seçiminde, Kurum içindeki dağılımında, personelin eğitiminde, istihdam şekil ve şartlarının tayininde uygulanacak esaslar, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Kurul ca belirlenir. Personel Politikasının İlkeleri Madde 7 Kurum un personel politikasının temelini oluşturan ilkeler aşağıda belirtilmiştir. a) Görevin niteliğine uygun vasıftaki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek, b) Kurum un tüm personeline mesleki bilgi ve yeteneklerine göre istihdam şartları, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak, c) Yapılan hizmetlerin niteliğine uygun çalışma şartları sağlamak, d) Başarılı personeli, imkanlar ölçüsünde özendirmek, ödüllendirmek; bunlara bilgi ve görgülerini artırma konusunda fırsat vermek, e) Personelin kişiliğine saygı göstermek, haklarını korumak ve gözetmek, f) Personeli ilgilendiren konuları personele zamanında iletmek, görüş ve önerilerini idareye kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek, g) Personelin Kurum a bağlılığını artırmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçüde faydalanmasını sağlamak suretiyle verimi artırmak ve Kurum da çalışmayı özendirici hale getirerek "Kurum Kültürü" oluşmasını sağlamak. Personelin Hakları İKİNCİ BÖLÜM Personelin Hakları Madde 8 Kurum personeli, yürürlükte bulunan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin kendilerine aynen uygulanmasını isteme hakkına sahiptir. Güvenlik Madde 9 Kanunlarda yazılı haller dışında personelin işine son verilemez. Aylık ve diğer hakları elinden alınamaz. Görevden Çekilme ve Birlikte Çekilme Yasağı Madde 10 Kurum personeli, yetkili amir ve mercilerine yazılı olarak müracaat etmek ve istifası yetkili mercilerce kabul edilmek şartıyla görevinden çekilme hakkına sahiptir. Ancak, Kurum personeli kasıtlı olarak ve hizmeti aksatacak biçimde toplu halde görevden çekilemez. Sosyal Güvenlik

3 Madde 11 Kurum personeli, 4502 sayılı Kanun, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan yönetmeliklerde sağlanan her türlü haktan yararlanır. İstihdam Şekli İzin Madde 12 Kurum da çalışanların, bu Yönetmelikte belirlenen süre ve şartlarla izin hakkı vardır. Müracaat, Şikayet ve Dava Açma Madde 13 Personel, Kurum la ilgili işlerinden dolayı müracaat; amirleri ya da Kurum tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptir. Müracaat ve şikayetler, söz ve yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amir atlanarak yapılır. Şikayet ve müracaatlar, ilgili merciler tarafından en kısa sürede incelenir ve sonuçları ilgililere bildirilir. Görevin Yerine Getirilmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personelin Sorumlulukları Madde 14 Kurum personeli; kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla, amirler tarafından verilen görevleri dikkat ve itina ile yerine getirmekle ve bu görevleri en iyi ve doğru biçimde yapılabilmesi için gereken bilgileri edinmekle yükümlü ve amirlerine karşı sorumludur. Emirlerin Yerine Getirilmesi Madde 15 Personel, amirlerin emirlerini yerine getirmekle görevlidir. Verilen emrin anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, ilke, kural ve yöntemlere aykırı olduğunu görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri veren amirine bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, personel bu emri yerine getirmeye zorunludur. Ancak, emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Personel, amirlerinden aldığı emri, konusu suç teşkil etmediği halde yanlış değerlendirme ile suç sayar ve emri yürütmez ise amir, gecikmenin zarar getirebileceği durumlarda, hizmetin başka bir görevli tarafından yapılmasını sağlar ya da gerekirse kendisi yapar; görevi yerine getirmeyen personel hakkında disiplin kovuşturması yapılır. Konusu suç teşkil eden emir hiç bir biçimde yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Kurum Yararlarını Gözetme Madde 16 Personel, yaptığı bütün işlerde Kurum yararlarını birinci planda tutmak ve Kurum u zarara sokacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır. Personel, Kurum malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Personelin kasıt, kusur, ihmal ya da tedbirsizliği sonucu Kurum zarara uğratılmışsa, bu zarar, ilgili personele rayiç bedel üzerinden tazmin ettirilir. Tarafsızlık

4 Madde 17 Kurum personeli, siyasi partilere üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan davranışta bulunamaz; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamaz; hiç bir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz. Kurum personeli, her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez. Devam Zorunluluğu Madde 18 Kurum personeli mesai saatleri içinde görevinin başında bulunur ve bu süre içinde özel işlerle uğraşamaz. Devir ve Teslim Madde 19 Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personel, saklamakla sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri, araç ve gereçleri devir ve teslim etmek zorundadır. Personel, görevi ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri, yetki verilen mahal dışına çıkaramaz, hususi işlerinde kullanamaz. Devir Teslim Tutanakları ve İlişik Kesme Fişi Madde 20 Nakledilen veya ayrılan personel, üzerinde bulunan devredilmesi gereken parayı, para hükmündeki değerleri, araç ve gereçleri ve diğer evrakı, Kurum un göstereceği bir personelle birlikte tanzim ve imza edilecek devir teslim tutanağına bağlamak suretiyle devreder. Görevleri sona erenlerden, nakil ve emeklilik dahil, ilişik kesme fişi alınır. Bu ilişik kesme fişinde devir ve teslim tutanağıyla teslim edilenlerin dışında, personelin her türlü istihkaklarından olan alacak ve borçları gösterilerek, tahakkuk ünitelerince tasdik edilir. Tahakkuk ünitelerince belirtilen tahsilat yapılmadıkça ilişiği kesilmez. Bu hususlara riayet edilmemesi halinde Yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Madde 21 Kurum personeli ticaretle uğraşamaz, Kurum ile ilişkileri olan iş sahiplerinden borç para alamaz ve bunların kefilliğini kabul edemez, ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak ya da komandit şirketlerde komandite ortak olamaz. Kanun ile izin verilen haller dışında ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev alamaz. Kurum personelinin eşi ve çocukları, Kurum un açtığı eksiltme ve artırmalara katılamazlar. Sır Saklama Madde 22 Kurum personeli, Kurum la ilgili gizlilik taşıyan bilgiler ile denetleme ve incelemeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri gizli bilgileri, ticari sırları, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz ve kendi yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı Madde 23 Kurum personeli, Başkan ın izni olmadan görevleri hakkında basına, haber ajansına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremez, yayın yapamaz, toplantılara katılamaz. Adres Bildirme

5 Madde 24 Kurum personeli, sürekli ve geçici adresini personel birimine bildirmek zorundadır. Adreslerinde değişiklik olduğu takdirde de değişikliği bildirmeye zorunludur. İkamet Mecburiyeti Madde 25 Kurum personelinin, görev yaptığı hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşim merkezinde (mücavir alanlar dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmesi esastır. Kurum personelinin, görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla yukarıda belirtilen hudutlar dışında ikamet etmeleri ita amirinin izni ile mümkündür. Kurum personeli, ikamet ettikleri il hudutlarını resmi tatillerde ancak yetkili amirin izni ile terk edebilir. İl hudutları dışında geçireceği süre içerisinde kalacağı yer veya yerlerin adresini bildirmek zorundadır. Kıyafet Mecburiyeti Madde 26 Kurum personeli, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedir. Başka İş ve Hizmet Yasağı Madde 27 Kurum personeli, yürürlükte bulunan kanunlardaki istisnalar dışında başka bir işle uğraşamaz, ücretsiz olsa bile sürekli ya da geçici bir hizmet kabul edemez. Grev ve Eylem Yasağı Madde 28 Kurum personeli, greve karar veremez, grev düzenleyemez, ilan edemez, herhangi bir greve ya da grev girişimine katılamaz, grevi destekleyemez ve teşvik edemez. Kurum personeli, ülke yönetimi ve Kurum yönetimini eleştirici ya da övücü pankart dolaştırmak, broşür ve el ilanı dağıtmak veya yapıştırmak gibi toplu ya da ferdi hiç bir eylemde bulunamaz. Kurum personelinin toplu olarak göreve gelmemeleri, görevlerine gelip de Kurum iş ve hizmetlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve fiillerde bulunmaları yasaktır. Kadroların Tespiti DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Personel İhtiyacının Tespiti Madde 29 Kurumdaki hizmet alanları göz önüne alınarak görev tanımları yapılmak ve görev yerleri belirtilmek suretiyle personelin kadroları tespit edilir. İş Özelliklerinin Belirlenmesi Madde 30 Her kadro için o kadroya atanacak kişide, bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yazılı genel şartlara ek olarak, 5/8/2000 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2000/1006 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen nitelik ve iş özellikleri aranacak olup, Kurul un onayı ile uygulanacaktır. Kadro Talebi Madde 31 Kurum un kadro talebi, ilgili birimlerin önerileri üzerine İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tespit edilerek, Kurul un teklifi Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilir. Kadro Değişikliği

6 Madde 32 Tutulan veya boş olan kadrolarda unvan ve derece değişikliği veya boş kadroların iptali, ilgili birimlerin önerisi üzerine İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tespit edilerek, Kurul un teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca yapılır. İnsan Gücü İhtiyacının Belirlenmesi Madde 33 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, ilgili birimlerle işbirliği yaparak gelecek yılların insan gücü ihtiyacına ilişkin nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminlerde bulunur, bu ihtiyacın hangi kaynaklardan ve nasıl sağlanacağını bir plana bağlar. İnsan gücü ihtiyacının planlanması için gerektiğinde ihtisas kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliğine gidilebilir. İnsan Gücü Planlaması Madde 34 İnsan gücü planlaması yapılırken; a) Kurum çalışanlarının gelecek yıllardaki iş yüküne göre alacağı biçim, b) Kurum un mevcut kadrosunun ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı, c) Teknolojik ve sosyal gelişmelerin Kurum un teknik, mesleki ve idari personel ihtiyacında meydana getireceği değişiklikler, d) İhtiyacın karşılanması için nasıl bir personel eğitim ve yetiştirme faaliyetine ihtiyaç olduğu, e) Mevcut kadroların rasyonel kullanımı, göz önünde bulundurulur. İnsan gücü planlamasında gereksiz kadro yaratılmaması esastır. İşe Alınmada Aranacak Genel Şartlar BEŞİNCİ BÖLÜM Personelin İşe Alınması Madde 35 Kurum hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işe alınacaklarda aşağıdaki genel şartların bulunması gereklidir. a) Türk vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından yasaklı olmamak, c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılı suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, d) 18 yaşını bitirmiş bulunmak, e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve/veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, f) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

7 İşe Alınmada Aranacak Özel Şartlar Madde 36 Yeni işe alınacakların, bu Yönetmelikte belirtilen genel şartlar dışında; a) Giriş sınavını kazanmış olmaları, b) Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri kadroların iş özelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımaları gerekir. Görev İsteme Formu Madde 37 Kurum da bir görev almak için başvuranlar; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından sağlayacakları görev isteme formundaki tüm soruları kendi el yazıları ile açık ve doğru olarak cevaplandırmak suretiyle doldurur ve imzalarlar. Ayrıca iş talep formuna; a) Öğrenim belgesi örneği, b) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği, c) 2 adet fotoğraf, d) Özgeçmiş eklenir. İşe alınma koşullarından herhangi birini taşımadığı halde, görev isteme formunda bunu gerçek dışı beyan ederek Kurum u yanıltanların atamaları yapılmaz. Bu gibilerin atamaları yapılmış olsa dahi görevlerine son verilir. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları ALTINCI BÖLÜM Atama Madde 38 İki defadan fazla olmamak üzere, Kurum daki görevlerinden kendi istekleri ile çekilenlerden tekrar görevlerine dönmek isteyenler, Kurum un ihtiyacı ve boş kadro bulunmak kaydıyla yeniden atanabilirler. Atanacaklardan İstenecek Belgeler Madde 39 İlk kez atanacaklar ile açıktan atanacaklardan aşağıdaki belgeler istenir. Bu belgeler tamamlanmadan atamaları yapılmaz. a) Yetkililerce onaylanmış nüfus cüzdanı örneği (doğum tarihinde ay ve gün varsa belirtilecek, ad, soyad ve doğum tarihinde bir değişiklik varsa, buna ait mahkeme ilamının onaylı örneği eklenecek), b) Diplomanın aslı veya noterden onaylı örneği (henüz öğrenim kurumunca diploma düzenlenmemiş ise, diploma ile değiştirilmek üzere verilmiş geçici mezuniyet belgesinin noterce onaylı örneği), c) 6 adet vesikalık fotoğraf, d) Askerliğini yapmış olanlardan onaylı terhis belgesi veya askerlik şubesinden alınacak duhul veya terhis tarihi yazılı belge, askerliği tecilli olanlardan ise tecilli olduklarını gösterir belge, e) Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

8 f) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıkası olmadığına dair belge, g) Mal beyannamesi (damga pulu yapıştırılmış olacaktır), h) Yukarıda sayılan belgeler dışında atanacağı kadronun özelliklerine uygun olarak istenilmesi yararlı ve gerekli görülen belgeler. Atama Yetkisi Madde 40 Atama yetkisi Kurul a aittir, Kurul bu yetkisini devredebilir. Adaylığın Tanımı YEDİNCİ BÖLÜM Adaylık Madde 41 Adaylık, hizmete yeni giren personelin işe uyumunu sağlamak ve işi sürdürmesinde yarar olup olmadığına karar vermek için uygulanan bir deneme süresidir. Personelin Adaylık Süresi Madde 42 İlk kez işe alınacak personel aday olarak atanır. Adaylık süresi hizmetin özelliklerine göre en az 1 yıl, en çok 2 yıldır. Bu süre içerisinde aday personelin başka kurumlara nakli yapılmaz. Adayların Yetiştirilmesi ve Sorumluluk Madde 43 Adaylar, Kurum ca hazırlanacak bir program içerisinde, bütün personelin ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, sonra da görevleri ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar. Adayların asıl memurluğa atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ve hazırlayıcı eğitimin yapılması ve adayların yetiştirilmesine ilişkin sorumluluk, birinci derecede adayın yanında çalıştığı yöneticiye aittir. Adayların Sicil Raporlarının Düzenlenmesi Madde 44 Hakkında sicil raporu düzenlenecek adayların, sicil amirinin yanında çalışırken alınan izinler ve doktor raporuna dayanan tedavi ve hastalık izin süreleri ile hizmet içi eğitimde geçen süreler sicil raporu düzenlenmesi için gereken bir yıllık süreye dahil olup; adayın, sicil amirinin yanında en az altı ay fiilen çalışmış olması zorunludur. Adayların Görevlerine Son Verilmesi Madde 45 Adayların görevlerine aşağıdaki hallerde son verilir. a) Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, son sicil amiri ve Başkanın teklifi üzerine, b) Adaylardan en geç iki yıl içinde asli personel olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların, Kurul Kararı ile ilişikleri kesilir. Asaletin Onaylanması ve Yemin Madde 46 Adaylık süresini doldurmuş ve asli memurluğa atanmak üzere başarıları tespit edilmiş bulunanların, ilgili birim yöneticisinin uygun görüşü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi ile

9 atamaya yetkili amir tarafından asaleti onaylanır. Onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi, adaylık süresinin sonunu geçemez. Asaleti onaylanan personele en geç bir ay içinde düzenlenecek bir törenle yetkili amirlerin önünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 6 ncı maddesinde belirtilen yemin ettirilir ve yemin belgesi imzalattırılarak ilgilinin özlük dosyasında saklanır. Tanım ve Uygulama SEKİZİNCİ BÖLÜM Hizmet İçi Eğitim Madde 47 Hizmet içi eğitim; Kurum personelinin görevleri ile ilgili pratik ve teorik bilgilerin artırılması, göreve ilişkin becerilerin kazandırılması, davranışların olumlu yönde geliştirilmesi ve personeli üst görevlere hazırlamak için yapılan ve hizmette ekonomi, verimlilik ve etkinlik sağlayan çalışmalardır. Kurum un her kademedeki personeline hizmet içi eğitim amacıyla programlar düzenlenir ve bu programların, Kurum da yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer kuruluşlarda uygulanmasına olanak sağlanır. Kurum un görevlerinin yerine getirilmesinde ihtisas gerektiren hizmetlerde çalışan personelin en az bir yabancı dil bilmesi ve mesleki konularda lisans üstü akademik çalışma yapması için özendirici önlemler alınması esastır. Bu amaçla Kurum imkanları dahilinde, personelin yabancı dil kurslarına, lisans üstü eğitim çalışmalarına katılmaları sağlanır. Yabancı Ülkelerde Görevlendirme Madde 48 Yurt dışında görevlendirmede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddelerindeki hükümleri uygulanır. Kurum personeli, Başkanlığın önerisi ve Kurul Kararı ile çalışma sürelerine bakılmaksızın eğitim, inceleme ve araştırma yapmak üzere yabancı ülkelere gönderilir. Bu suretle gönderileceklerin yabancı dil bilgi düzeylerinin belirlenmesinde hangi esasların uygulanacağına Kurul ca karar verilir. Yabancı Dil Bilgisinin Belirlenmesi Madde 49 Kurum personelinin yabancı dil bilgi düzeyleri, Kurum çalışmaları ve özlük hakları bakımından Kamu Personeli Dil Sınavını (KPDS) dikkate almak esastır. Ancak, Test Of English for as a Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS), Türk İngiliz Derneğinin yaptığı English Proficiency sınavlarından birisinin de değerlendirmeye alınmasına ve bu sınavlarla ilgili esasların belirlenmesine Kurul ca karar verilebilir. İnceleme ve Araştırma Çalışmaları Madde 50 Öğrenim dışında inceleme ve araştırma amacıyla yurt dışına gönderilenlere, yurt dışında yapacakları çalışmanın kapsamını gösteren ayrıntılı bir program verilir. Yurt dışında yapılacak çalışma sonucu hazırlanacak raporun yurda dönüşten itibaren 3 ay içinde Başkanlığa sunulması zorunludur. Yabancı Ülkelere Gönderileceklerin Hak ve Yükümlülükleri Madde 51 Kurum personelinin eğitim amacıyla bursla, maaş karşılığının transferi yoluyla veya eğitim için geçici görevle yurt dışına gönderilmelerinde Kurum ca ilgililere yapılacak ödemeler ve diğer konularda Kurul ca belirlenecek esaslara uyulur.

10 Kurum tarafından eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenler ve yurt dışına gitmesine izin verilenler, Kurum a karşı yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün kapsam ve sınırları ile yaptırımları, ilgililerden alınacak noterden onaylı taahhütnamede gösterilir. Yurt dışına gidenler, sürelerin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönmek zorundadırlar. Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamayanlar, görevlerinden çekilmiş sayılırlar. Eğitim Planı Madde 52 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca hizmet içi eğitim ile aday memurların yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik hazırlanır. Hizmet içi eğitimden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için izlenecek yolları gösteren bir eğitim politikası tespit edilir. Belirlenen politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşleri, mevcut verilere göre belirlenecek ihtiyaçlar ve imkanlar göz önünde bulundurulmak sureti ile uzun vadeli eğitim planları yapılır. Eğitim Programı Madde 53 Eğitim planı çerçevesinde Kurum da eğitim konularını, eğitime tabi tutulacak olanları, eğitimde görevlendirileceklerin isimlerini, eğitim yerini, başlama tarihini, süresini, araç ve gereçlerini ve her bir eğitim programının tahmini maliyetini gösteren yıllık eğitim programları hazırlanır. Eğitim birimi tarafından, diğer birimlerin de görüşü alınarak hazırlanan yıllık eğitim programı, konuyla ilgili bir "Eğitim Komisyonu" teşkil edilerek, bu komisyonda incelenir. Başkanın onayı ile yürürlüğe girer. Kademe İlerlemesi DOKUZUNCU BÖLÜM Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesi Madde 54 Kademe ilerlemesi; görev ve sorumluluklarda herhangi bir artma olmaksızın personelin bulunduğu derecedeki bir ileri kademeye ilerlemesidir. Kademe ilerlemesinde aşağıdaki şartların bulunması gerekir : a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, b) O yıl içinde olumlu sicil almış olması, c) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği kademenin bulunması. Altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Kademe İlerlemesinin Toplu Olarak Yapılması Madde 55 Kademe ilerlemesi, personelin hak ettiği tarihten geçerli olmak üzere her ay sonu toplu olarak onay alınmasına gerek kalmaksızın yapılır. Derece Yükselmesi Madde 56 Derece yükselmesi; yetki ve sorumluluğunda bir değişiklik olmaksızın aylığının daha üst dereceye yükselmesidir. Derece yükselmesinde aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

11 a) Bir üst derecede boş kadronun bulunması, b) Derece içinde en az 3 yıl ve derecesinin 3 üncü kademesinde 1 yıl görev yapmış olması, c) Kadronun tahsis edildiği görev için belirlenen nitelikleri taşıması, d) Sicil yönünden bir üst dereceye yükselebilecek nitelikleri taşıması. Derece yükselmesi Başkanın onayı ile yapılır. Başkan gerekli hallerde bu yetkisini devredebilir. Üst Göreve Yükselme ONUNCU BÖLÜM Üst Göreve Yükselme Madde 57 Üst göreve yükselme, yetki ve sorumluluk yönünden daha üst bir göreve geçmektir. Yükselebilmenin Koşulları Madde 58 Personelin üst göreve yükselebilmesi için; a) Üst görevin gerektirdiği yeterlik, beceri ve aranılan niteliklere sahip olması, b) Sicil raporlarında bir üst görev için yeterli sicil almış olması, c) Boş kadro bulunması, gerekir. Görevde yükselme usul ve esasları Kurul kararı ile belirlenir. Yer Değiştirme ONBİRİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Madde 59 Personelin görev, sorumluluk ve aylık dereceleri bakımından bir kadrodan aynı veya başka bir yerdeki eşit kadroya atanmasıdır. Yer değiştirmeler, personelin bağlı bulunduğu birim yöneticisinin muvafakatı ve atamaya yetkili makamın onayı ile ya hizmet gereği olarak veya personelin istemi üzerine ya da zorunlu görev değişikliği nedeniyle olur. Bu işlem, atamadaki yönteme uyularak yapılır. Hizmet Gereği Yer Değiştirme Madde 60 Hizmet gereği yer değiştirme; a) İş gücü ihtiyacında meydana gelen değişmelerin karşılanması, b) Yeni işe alınanların Kurum içinde çeşitli görevlerde denenmesi, yetenek ve iş gereklerine en uygun işe atanmasının sağlanması, c) Üst görevlere yükselmeye aday elemanların farklı görevlerde görevlendirme yoluyla Kurum u çeşitli yönleriyle tanımaları, d) Soruşturmanın güvenlik içinde yürütülmesinde, görev yerinde kalması sakınca yaratacak bir durumun önlenmesi

12 amacıyla yapılır Kadronun Kaldırılması Madde 61 Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kurum mevzuatına göre aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminat hakları ile yükümlülükleri devam eder. Kadrosu kaldırılmış olan memurlar kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanırlar; atandıkları göreve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesindeki süreler içinde başlamayanlar memurluktan çekilmiş sayılır. Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken, bunların sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara başkaları atanamaz. Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesindeki esaslar saklı kalmak kaydıyla diğer bir sınıftaki kadrolara atanırlar. Personelin İstemi Üzerine Yer Değiştirme Madde 62 Kurum birimlerinde bir kadro boşaldığında, gerekli özellikleri taşıyan ve bu kadroya, yer değiştirme suretiyle gelmek isteyenler ile eş durumu nedeniyle yapılabilecek yer değiştirmelerinde birimlerinin muvafakatı ve atamaya yetkili amirin onayı ile atama yapılabilir. Eş veya sağlık durumu nedeniyle yapılan yer değiştirme isteklerine öncelik verilir. Sağlık durumu dışında yer değiştirme isteminde bulunabilmek için personelin ayrılmak istediği birimde 2 yıl görev yapmış olması şartı aranır. Yer Değiştirmede Yeni Göreve Başlama Süresi Madde 63 Yer değiştirmede aynı yerdeki görevlere atananların yeni göreve başlama süresi; nakil emrinin kendisine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü içindedir. Bu süreler, kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin ya da geçici görevin bitiminde başlar. Devir teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Devir ve teslim süresi bir aydan fazla olamaz. Belge ile doğrulanmayan zorlayıcı nedenler dışında, belirlenen süreler içinde görevine başlamayanların Kurum la ilişkileri kesilir. Atama Emrinin Tebliği Madde 64 Görev değişikliği ile nakil ve atama emirleri, personele görev yerindeki birim yöneticisi tarafından imza alınmak suretiyle tebliğ edilir. Emri tebellüğ etmekten kaçınan personele, iki imzalı bir tutanak düzenlenecek şekilde sözlü olarak tebliğ yapılarak işlem yerine getirilir. İlgili personelin izinli veya raporlu olması tebligata ve bu durumdaki personelin görevden ayrılmasının gecikmesi de yeni atanan personelin göreve başlamasına engel değildir. Çeşitli nedenlerle görevi başında bulunmayan personele, atama veya nakil emri ikametgah adresine gönderilecek taahhütlü mektupla yapılır. Açıktan Atanacak Personel İçin Yapılacak İşlemler Madde 65 Açıktan atanacaklar ile Kurum dan ayrılarak tekrar Kurum a girmek isteyenlerden de bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen belgeler istenir.

13 ONİKİNCİ BÖLÜM Ödüllendirme Ödüllendirme Madde 66 Görevinde başarılı olanlara aşağıda belirtilen esaslara göre "Takdirname" ve "Ödül" verilebilir. a) Görevinde olağanüstü gayret ve çalışmasıyla başarı sağlayan personele Başkan tarafından takdirname verilebilir. Takdirname sicile işlenir. b) Kurumda, olağanüstü gayret ve çalışmalar sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Kurum personeline Başkanın uygun görmesi üzerine, bir mali yıl içerisinde bir aylık tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bu maddeye göre, bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, Kurum un kadro mevcudunun yüzde birinden fazla olamaz. Verilmesine neden olan hizmet ve başarı, yazılı övgüde belirtilir. Yazılı övgü sicile işlenir ve yükselmelerde dikkate alınır. İzinler Madde 67 Personele verilecek izinler şunlardır: a) Yıllık izin, b) Mazeret izni, c) Hastalık izni, d) Aylıksız izin. ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM İzinler İzin vermeye yetkili amirler ve uygulama esasları Kurul Kararı ile tespit edilir. Yıllık İzin Madde 68 Yıllık izin, bir yıllık çalışma döneminde personelin hak kazandığı aylıklı dinlenme süresidir. a) Yıllık izin süresi, toplam hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar (10 yıl dahil) için 20 gün, toplam hizmeti 10 yıldan çok olanlar için 30 gündür. b) İzne çıkan personel, iznini geçireceği adresi ve değişikliği Kurum a bildirmek zorundadır. c) Kurum personeli, yıllık izinlerini kullanırken, zorunlu hallerde, izin veren amirleri tarafından görevlerine çağrılabilir. Bu durumda personel, hastalık, yolların kapanması, doğal afetler gibi elde olmayan ve resmi belge ile kanıtlanan nedenler dışında göreve dönmek zorundadır. d) Başka kamu kuruluşlarından naklen gelenlerin kullanılmamış izin hakları saklıdır. Yıllık İzne Ayrılma

14 Madde 69 Hastalık, ölüm, kaza ve afet gibi zaruri haller dışında, personel izne ayrılacağı tarihten önce bir dilekçe ile ilk amirine başvurur. İlk amir, talebi uygun görüşle izin vermeye yetkili makama iletir. Personel, izin talebi yetkili makamca onaylanıp kendisine tebliğ edilmeden görevinden ayrılamaz. Yıllık İznin Kullanılması Madde 70 Yıllık izin, iş durumu ve personelin istekleri göz önüne alınarak izin vermeye yetkili amirler tarafından kullandırılır. a) Birbirini izleyen iki yılın izni birleştirilerek kullanılabilir. Birleştirmede, kullanılmayan önceki yılın izni öncelikle mahsup edilir. b) Birleştirilecek her iki yıla ait izin, toplam olarak ya da en çok beş parçaya bölünerek kullanılabilir. c) Her ne surette olursa olsun, gelecek yıllar için izin verilemez. Mazeret izni Madde 71 Personele mazeret izni verilebilecek haller ve süreler aşağıda gösterilmiştir: a) Doğum yapacak personele doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten geçerli olmak üzere altı hafta özlük hakları devam etmek üzere doğum izni verilir. Bu süreden sonra da altı ay süre ile günde bir buçuk saat süt izni verilir. b) Erkek personele eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir. c) Personelin isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının,eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir. d) Personele yukarıda belirtilen hallerden başka bulunan mazereti sebebiyle toptan veya parçalı olarak on gün izin verilebilir. Zorunlu olması halinde on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa alınan bu izin ertesi yıla ait izinden mahsup edilir. Yukarıdaki fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan izinler takdire bağlı olmadıklarından mazeretin ibrazı halinde öngörülen süre kadar izin verilir. (d) bendinde yer alan izinler için izin vermeye yetkili amirden onay alınır. Hastalık İzni Madde 72 Hastalık izni, hastalanan personele doktor raporuna dayalı olarak verilen ücretli izindir. Hastalık izni, kurum doktoru, onun bulunmadığı hallerde ya da havalesi üzerine resmi ve özel sağlık kurumları ve hükümet tabipleri tarafından verilir. Personel, muayenesi sonunda aldığı raporu hastalık iznine çevirmek kaydıyla, raporda öngörülen süre kadar izinli sayılır. Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz. Hastalık raporları ile ilgili diğer hususlar, 6/2/1981 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde Kurum ca düzenlenir. Hastalık İzninin Süresi Madde 73 Personele hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aşağıdaki esaslara göre izin verilir. a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) hizmeti olanlara 6 aya kadar, b) 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar,

15 c) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar. Personelin, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır. İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurulunun raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir kat daha uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşmeyen personel hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurulunca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar. Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan personel iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Hastalık izin sürelerine esas alınacak hizmetin hesabında, kamu kurum ve kuruluşlarında emeklilik keseneği veya sigorta primi ödemek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır. Aylıksız İzin Madde 74 Kurum personelinin bakmaya mecbur olduğu veya personel refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmiş olması şartıyla Kurum personeline, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir. Kurum personeline on hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Doğum yapan personele istekleri halinde en çok oniki aya kadar aylıksız izin verilebilir. Yetiştirmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen personele, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan personelin eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, personel derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar, askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır. Silah Altına Alınma Halinde İzin Madde 75 Barışta ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan personele aylık ve diğer özlük hakları yönünden ilgili kanun hükümleri uygulanır. Vekalet ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Vekalet Madde 76 Personelin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulanması veya görevinden uzaklaştırılması nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine Kurul Başkanı tarafından vekil atanabilir.

16 Asil olarak atama yapılmayan boş kadrolara ait görevlere, lüzum görüldüğü takdirde Kurul Başkanı tarafından vekil atanabilir. Boşalan kadrolara başkan tarafından vekil olarak atamada aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Boşalan kadrolara aynı nitelikleri taşıyan en yakın birim görevlisinin vekil olarak ataması yapılabilir. b) Vekil atanmasında astın üste vekilliği göz önünde bulundurulur. c) Vekil olarak atanacak personelin, bu Yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartları taşıması gerekir. Vekilliğin Süresi ve Ücreti Madde 77 Atanan vekil personele, vekalet görevinin üç aydan fazla devam etmesi halinde vekalet ettiği emsal unvan ücreti ödenir. Vekilliğin görev başında yapılması esastır. Vekil personelin izin ve diğer nedenlerle görev başında bulunmadığı süreler ile boş kadroya vekalete vekillik ücreti ödenmez. Disiplin Cezalarının Tanımı ONBEŞİNCİ BÖLÜM Disiplin Madde 78 Kurum hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat ve emirlerin öngördüğü ödevleri yurt içinde ve yurt dışında yerine getirmeyen, mevzuatın gerekli kıldığı hususlara uymayan veya yasakladığı işleri yapan personel hakkında bu Yönetmelikteki usul ve esaslar içinde durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları uygulanır. Disiplin Amirleri Madde 79 Kurum disiplin amirleri yönetmelik ile belirlenir. Disiplin Cezalarının Çeşitleri Madde 80 Personele uygulanacak disiplin cezaları şunlardır. A) Uyarma : Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Kurum ca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b) Özürsüz ve izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek, c) Kurum ca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, d) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz davranmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

17 h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışta bulunmak. B) Kınama : Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Kurum ca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, b) Eşinin, reşit veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini, belirlenen sürede Kurum a bildirmemek, c) Görev sırasında amire hal ve hareketlerinde saygısız davranmak, d) Hizmet dışında Kurum personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikli davranışlarda bulunmak, e) Kurum a ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, f) Kurum a ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, i) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışta bulunmak ve bu tür yazı yazmak, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, j) Verilen emirlere itiraz etmek, k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, l) Kurum un huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak. C) Aylıktan Kesme : Personelin brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Kurum ca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, c) Kuruma ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanlarda bulunmak, e) Görev sırasında amirine sözlü saygısızlık etmek, f) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, g) İkamet ettiği il hudutlarını izinsiz terk etmek, h) Toplu müracaat ve şikayet etmek, i) Hizmet içinde Kurum personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

18 j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak. D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre, personelin bulunduğu kademe ilerlemesinin 1 ila 3 yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b) Özürsüz ve kesintisiz 3 ila 9 gün göreve gelmemek, c) Görevle ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, d) Amirine ve maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, g) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek, h) Ticaret yapmak veya Kurum personeline yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, i) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, m) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, n) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak. E) Memurluktan Çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Memurluktan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) İdeolojik ve siyasi amaçlarla Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, b) Yasaklanmış her türlü yayını ya da siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Kurum un herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, c) Siyasi partiye girmek, d) Özürsüz olarak, bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

19 f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak, g) Kurum personeli sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, h) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, i) Yurt dışında devletin itibarını düşürecek ve görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, j) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek, k) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak. Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Kurum personelinin, kademe ilerlemesi durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıkların 1/4 ü ila 1/2 si kesilir ve tekerrüründe görevine son verilir. Yukarıda yazılı fiil ve halleri işleyenler hakkında disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez. Suçun Tekrarı Madde 81 Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir tutum ve eylemin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde, personelce tekrarlanması halinde, bir derece daha ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı eylem ve tutum nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncüsü ve onu izleyen uygulamalarında da bir derece ağır ceza verilir. Cezayı Hafifleten Sebepler Madde 82 Geçmiş görevler sırasında, çalışmaları olumlu olan ve sicil raporlarına göre başarıları tespit edilen personel için işlediği suça uyan cezadan bir derece daha hafif olanı uygulanabilir. Soruşturma Yetkisi ve Ödevi Madde 83 İşlenen bir suçtan dolayı soruşturma açmaya yetkili makam Başkandır. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar Madde 84 Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şunlardır. a) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, Kurum un Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler tarafından, c) Memurluktan çıkarma cezası, amirlerin bu yoldaki teklifi üzerine, Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile verilir. Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun Ceza Yetkisi Madde 85 Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul ya da ret eder. Ret halinde atamaya yetkili amirler, 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir. Disiplin Kurullarının Oluşumu

20 Madde 86 Kurum personeli hakkında disiplin konularında karar vermek üzere, Başkanlık ta Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur. Disiplin Kurulu Madde 87 Disiplin Kurulu; İnsan Kaynakları Dairesinin bağlı olduğu Başkan Yardımcısı başkanlığında, Hukuk Müşavirliği ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile ana hizmet birimlerinden görevlendirilecek 2 personel olmak üzere toplam 5 personelden oluşur. Yüksek Disiplin Kurulu Madde 88 Yüksek Disiplin Kurulu; Başkan ın başkanlığında I.Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile ana hizmet birimlerinde görevli iki dairenin başkanından oluşur. Disiplin Kurullarının Görev Süresi Madde 89 Disiplin kurulları başkan ve üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolanlar yeniden aynı süre ile görevlendirilebilir. Disiplin Kurullarının Toplanması Madde 90 Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır. Disiplin kurullarında raportörlük görevi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Üyeler, kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler. Disiplin Kurullarının Çalışma Usulü Madde 91 Disiplin kurullarının çalışma usulü aşağıda belirtilmiştir. a) Personelin disipline aykırı davranışları hakkında düzenlenen soruşturma dosyalarının incelenmek üzere Disiplin Kurulu na intikaline Başkan yetkilidir. b) Disiplin kurulları, Başkanın talebi üzerine toplanır ve salt çoğunlukla karar verir, çekimser oy kullanılamaz. c) Disiplin Kurulu üyeleri, görevde bulundukları ve çekilmeleri söz konusu olmadığı sürece, toplantılara katılmak zorundadırlar. Görevde olmayan veya çekilen üyelerin yerlerine yardımcıları veya vekilleri katılır. d) Çekilme yazılı olarak ve gerekçeleri belirtilerek yapılır. Disiplin Kurulundan çekilme talepleri Yüksek Disiplin Kurulu, Yüksek Disiplin Kurul undan çekilme taleplerini ise Başkan karara bağlar. e) Disiplin kurulları, gerektiğinde ilgili gördüğü kişileri davet ederek bilgi ve görüş alabilir. f) Yüksek Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde, her nevi evrakı incelemeye, tanık ve bilirkişi dinlemeye mahallen keşif yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir. g) Disiplin kurulları soruşturmanın genişletilmesine karar verebilir. h) İvedi veya öncelikle görüşülmesi kaydıyla gönderilen dosyalar, diğer dosyalardan önce gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır. Zaman Aşımı Madde 92 Bu Yönetmelikte sayılan disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

Madde 123 (Mülga: 13/2/ /117 md.) Madde 124 (Değişik birinci fıkra: 29/11/ KHK 243/25 md.) (Değişik: 12/5/ /30 md.

Madde 123 (Mülga: 13/2/ /117 md.) Madde 124 (Değişik birinci fıkra: 29/11/ KHK 243/25 md.) (Değişik: 12/5/ /30 md. 4217 Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü

Detaylı

Sicil Değerlendirmesinden Disiplin Değerlendirmesine

Sicil Değerlendirmesinden Disiplin Değerlendirmesine Sekizinci Ders: Memurlara Uygulanan Disiplin Cezaları Dersin Amacı Bu dersin amacı, memurlara uygulanan disiplin hukuku hakkında bilgiler vermektir. Dersin İçeriği Sicil Değerlendirmesinden Disiplin Değerlendirmesine

Detaylı

DİSİPLİN MEVZUATI Nesrin ÇELİK Mayıs-2016 Disiplin Mevzuatı Her hakkı mahfuzdur. İzinsiz çoğaltılamaz.

DİSİPLİN MEVZUATI Nesrin ÇELİK Mayıs-2016 Disiplin Mevzuatı Her hakkı mahfuzdur. İzinsiz çoğaltılamaz. DİSİPLİN MEVZUATI Nesrin ÇELİK Mayıs-2016 Disiplin Mevzuatı Her hakkı mahfuzdur. İzinsiz çoğaltılamaz. Kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Birinci Baskı Mayıs 2016 ISBN: 978 605 63241 7 8

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Meslek Personeli: Kurumda görevli Başuzman, Uzman ve Uzman Yardımcılarını,

YÖNETMELİK. ç) Meslek Personeli: Kurumda görevli Başuzman, Uzman ve Uzman Yardımcılarını, 28 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27918 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİNİN DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA SAYILI D.M.K

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİNİN DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA SAYILI D.M.K 09.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6764 sayılı Kanun gereğince YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİNİN DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA 657 SAYILI D.M.K. İLE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C AVCILAR BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AVCILAR BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AVCILAR BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Avcılar Belediyesi sözleşmeli personeline verilecek

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2

Eğitimiş. (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 Eğitimiş (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) PERSONEL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM-GENEL BİLGİLER Amaç 2 Kapsam 2 Dayanak 2 Tanımlar 2 İKİNCİ BÖLÜM-İŞE ALINMA VE İŞTEN AYRILMA İşe alma

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 10.10.2012 Başkanlık Divanı Karar Sayısı : 32 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI MESLEK YÜKSEK OKULUMUZDA PERSONELİN NAKLEN VE AÇIKTAN ATAMA NEDENİYLE GÖREVE BAŞLAMASI PERSONEL KİMLİK BİLGİ FORMU DOLDURULUP FOTOĞRAF YAPIŞTIRILIR MAL BİLDİRİMİ FORMUNUN

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15 3 Amaç Madde 1 Bu yönetmelik, kamu hizmetlerinin gereği gibi

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda sözleşmeli olarak

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Küçükçekmece Belediyesi sözleşmeli personeline

Detaylı

T.C AVCILAR BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AVCILAR BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AVCILAR BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Avcılar Belediyesi sözleşmeli personeline verilecek disiplin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU KARŞILAŞTIRMA TABLOSU MEVCUT METİN TASLAK METİN Yeni maddeler Madde 230/A- 1. Müşavirler ve gümrük müşavir yardımcıları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi sözleşmeli personeline

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı, Bilecik Şeyh

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar - 1 - MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinde

Detaylı

ASİSTAN VE UZMAN HEKİMLERİN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI

ASİSTAN VE UZMAN HEKİMLERİN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI ASİSTAN VE UZMAN HEKİMLERİN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI Av.Mustafa GÜLER TTB Hukuk Bürosu Klimik AGUH 2016 Temel Eğitim Programı KONU BAŞLıKLARı Hak ve Yükümlülükler Mecburi Hizmet Eş ve sağlık mazereti

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

ADLİ TIP KURUMU DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADLİ TIP KURUMU DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.09.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23806 ADLİ TIP KURUMU DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURULAR 11 ARALIK 21 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA KİLİS VALİLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde :1- Bu Usul ve Esasları amacı Gümüşhane Üniversitesinde

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Tarih ve Sayı: 16/12/2016-455795 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BELM63710* Sayı :18235917-903.08.02- Konu :Tamim Dağıtım Yerlerine 09.12.2016 tarih, 29913 sayılı Resmi

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ 1 KPSS İle Atama İşlemleri (İlk Defa Devlet

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

6111 SAYILI KANUN (657 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ)

6111 SAYILI KANUN (657 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ) 6111 SAYILI KANUN (657 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ) Amaç: Madde 2 Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm

Detaylı

ESKİ YENİ. Amaç: Amaç: Madde 2. Madde 2

ESKİ YENİ. Amaç: Amaç: Madde 2. Madde 2 Amaç: Madde 2 Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü görev ve sorumluluğu altında bulunan hizmetlerde,

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi lüğünde;

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Akyurt Belediye Başkanlığı

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER Hususi pasaport çıkarma ve temdit (Süre uzatma) talepleri Hizmet

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666 Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO. 83.0 Teklifi İlan edilmesi istenilen üyesi (Prof., Doç. ve Doç.) kadrosu ile elemanı (Öğr. Gör., Arş.

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday olarak atanan

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU I İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxiii Birinci Kısım TÜRKİYE NİN İDARİ TEŞKİLATI Birinci Bölüm Genel Kuramlar ve Anayasal

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır.

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır. ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) Oda Organlarının

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı