Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler"

Transkript

1 Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma, terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezaları ile diğer özlük işlerindeki usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik hükümleri, Telekomünikasyon Kurumu nun; merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak veya kadro aylığı ödenmek suretiyle çalıştırılan personeli kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 2813 sayılı Telsiz Kanununun değişik 5 inci maddesine göre hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Kurum : Telekomünikasyon Kurumunu, b) Başkanlık : Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığını, c) Başkan Yardımcısı : Telekomünikasyon Kurumu Başkan Yardımcısını, d) Kurul : Telekomünikasyon Kurulunu, e) Başkan : Telekomünikasyon Kurulu Başkanını, f) Personel : Kurum hizmetlerinin gerektirdiği kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadro aylığı ödenmek suretiyle çalıştırılan personeli, devamlı vazife görmek üzere, Kurumun tabi bulunduğu personel mevzuatı hükümlerine göre atanan kimseleri, ifade eder. Madde 5 Kurum da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadro aylığı ödenmek suretiyle personel çalıştırılabilir veya kadro karşılığı gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Karşılık gösterilen bu kadrolara başka atama yapılamaz. Sözleşmeli personel, kadrolarının her türlü yetki ve sorumluluğunu taşır. Sözleşmeli personelin unvan, sayı, nitelikleri, ücretleri, diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları Kurul un teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşme esaslarında hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

2 Personel Politikası Madde 6 Kurum hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için personelin seçiminde, Kurum içindeki dağılımında, personelin eğitiminde, istihdam şekil ve şartlarının tayininde uygulanacak esaslar, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Kurul ca belirlenir. Personel Politikasının İlkeleri Madde 7 Kurum un personel politikasının temelini oluşturan ilkeler aşağıda belirtilmiştir. a) Görevin niteliğine uygun vasıftaki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek, b) Kurum un tüm personeline mesleki bilgi ve yeteneklerine göre istihdam şartları, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak, c) Yapılan hizmetlerin niteliğine uygun çalışma şartları sağlamak, d) Başarılı personeli, imkanlar ölçüsünde özendirmek, ödüllendirmek; bunlara bilgi ve görgülerini artırma konusunda fırsat vermek, e) Personelin kişiliğine saygı göstermek, haklarını korumak ve gözetmek, f) Personeli ilgilendiren konuları personele zamanında iletmek, görüş ve önerilerini idareye kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek, g) Personelin Kurum a bağlılığını artırmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçüde faydalanmasını sağlamak suretiyle verimi artırmak ve Kurum da çalışmayı özendirici hale getirerek "Kurum Kültürü" oluşmasını sağlamak. Personelin Hakları İKİNCİ BÖLÜM Personelin Hakları Madde 8 Kurum personeli, yürürlükte bulunan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin kendilerine aynen uygulanmasını isteme hakkına sahiptir. Güvenlik Madde 9 Kanunlarda yazılı haller dışında personelin işine son verilemez. Aylık ve diğer hakları elinden alınamaz. Görevden Çekilme ve Birlikte Çekilme Yasağı Madde 10 Kurum personeli, yetkili amir ve mercilerine yazılı olarak müracaat etmek ve istifası yetkili mercilerce kabul edilmek şartıyla görevinden çekilme hakkına sahiptir. Ancak, Kurum personeli kasıtlı olarak ve hizmeti aksatacak biçimde toplu halde görevden çekilemez. Sosyal Güvenlik

3 Madde 11 Kurum personeli, 4502 sayılı Kanun, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan yönetmeliklerde sağlanan her türlü haktan yararlanır. İstihdam Şekli İzin Madde 12 Kurum da çalışanların, bu Yönetmelikte belirlenen süre ve şartlarla izin hakkı vardır. Müracaat, Şikayet ve Dava Açma Madde 13 Personel, Kurum la ilgili işlerinden dolayı müracaat; amirleri ya da Kurum tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptir. Müracaat ve şikayetler, söz ve yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amir atlanarak yapılır. Şikayet ve müracaatlar, ilgili merciler tarafından en kısa sürede incelenir ve sonuçları ilgililere bildirilir. Görevin Yerine Getirilmesi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personelin Sorumlulukları Madde 14 Kurum personeli; kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla, amirler tarafından verilen görevleri dikkat ve itina ile yerine getirmekle ve bu görevleri en iyi ve doğru biçimde yapılabilmesi için gereken bilgileri edinmekle yükümlü ve amirlerine karşı sorumludur. Emirlerin Yerine Getirilmesi Madde 15 Personel, amirlerin emirlerini yerine getirmekle görevlidir. Verilen emrin anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, ilke, kural ve yöntemlere aykırı olduğunu görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri veren amirine bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, personel bu emri yerine getirmeye zorunludur. Ancak, emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Personel, amirlerinden aldığı emri, konusu suç teşkil etmediği halde yanlış değerlendirme ile suç sayar ve emri yürütmez ise amir, gecikmenin zarar getirebileceği durumlarda, hizmetin başka bir görevli tarafından yapılmasını sağlar ya da gerekirse kendisi yapar; görevi yerine getirmeyen personel hakkında disiplin kovuşturması yapılır. Konusu suç teşkil eden emir hiç bir biçimde yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Kurum Yararlarını Gözetme Madde 16 Personel, yaptığı bütün işlerde Kurum yararlarını birinci planda tutmak ve Kurum u zarara sokacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır. Personel, Kurum malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Personelin kasıt, kusur, ihmal ya da tedbirsizliği sonucu Kurum zarara uğratılmışsa, bu zarar, ilgili personele rayiç bedel üzerinden tazmin ettirilir. Tarafsızlık

4 Madde 17 Kurum personeli, siyasi partilere üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan davranışta bulunamaz; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamaz; hiç bir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz. Kurum personeli, her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez. Devam Zorunluluğu Madde 18 Kurum personeli mesai saatleri içinde görevinin başında bulunur ve bu süre içinde özel işlerle uğraşamaz. Devir ve Teslim Madde 19 Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personel, saklamakla sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri, araç ve gereçleri devir ve teslim etmek zorundadır. Personel, görevi ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri, yetki verilen mahal dışına çıkaramaz, hususi işlerinde kullanamaz. Devir Teslim Tutanakları ve İlişik Kesme Fişi Madde 20 Nakledilen veya ayrılan personel, üzerinde bulunan devredilmesi gereken parayı, para hükmündeki değerleri, araç ve gereçleri ve diğer evrakı, Kurum un göstereceği bir personelle birlikte tanzim ve imza edilecek devir teslim tutanağına bağlamak suretiyle devreder. Görevleri sona erenlerden, nakil ve emeklilik dahil, ilişik kesme fişi alınır. Bu ilişik kesme fişinde devir ve teslim tutanağıyla teslim edilenlerin dışında, personelin her türlü istihkaklarından olan alacak ve borçları gösterilerek, tahakkuk ünitelerince tasdik edilir. Tahakkuk ünitelerince belirtilen tahsilat yapılmadıkça ilişiği kesilmez. Bu hususlara riayet edilmemesi halinde Yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Madde 21 Kurum personeli ticaretle uğraşamaz, Kurum ile ilişkileri olan iş sahiplerinden borç para alamaz ve bunların kefilliğini kabul edemez, ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak ya da komandit şirketlerde komandite ortak olamaz. Kanun ile izin verilen haller dışında ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev alamaz. Kurum personelinin eşi ve çocukları, Kurum un açtığı eksiltme ve artırmalara katılamazlar. Sır Saklama Madde 22 Kurum personeli, Kurum la ilgili gizlilik taşıyan bilgiler ile denetleme ve incelemeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri gizli bilgileri, ticari sırları, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz ve kendi yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı Madde 23 Kurum personeli, Başkan ın izni olmadan görevleri hakkında basına, haber ajansına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremez, yayın yapamaz, toplantılara katılamaz. Adres Bildirme

5 Madde 24 Kurum personeli, sürekli ve geçici adresini personel birimine bildirmek zorundadır. Adreslerinde değişiklik olduğu takdirde de değişikliği bildirmeye zorunludur. İkamet Mecburiyeti Madde 25 Kurum personelinin, görev yaptığı hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşim merkezinde (mücavir alanlar dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmesi esastır. Kurum personelinin, görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla yukarıda belirtilen hudutlar dışında ikamet etmeleri ita amirinin izni ile mümkündür. Kurum personeli, ikamet ettikleri il hudutlarını resmi tatillerde ancak yetkili amirin izni ile terk edebilir. İl hudutları dışında geçireceği süre içerisinde kalacağı yer veya yerlerin adresini bildirmek zorundadır. Kıyafet Mecburiyeti Madde 26 Kurum personeli, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedir. Başka İş ve Hizmet Yasağı Madde 27 Kurum personeli, yürürlükte bulunan kanunlardaki istisnalar dışında başka bir işle uğraşamaz, ücretsiz olsa bile sürekli ya da geçici bir hizmet kabul edemez. Grev ve Eylem Yasağı Madde 28 Kurum personeli, greve karar veremez, grev düzenleyemez, ilan edemez, herhangi bir greve ya da grev girişimine katılamaz, grevi destekleyemez ve teşvik edemez. Kurum personeli, ülke yönetimi ve Kurum yönetimini eleştirici ya da övücü pankart dolaştırmak, broşür ve el ilanı dağıtmak veya yapıştırmak gibi toplu ya da ferdi hiç bir eylemde bulunamaz. Kurum personelinin toplu olarak göreve gelmemeleri, görevlerine gelip de Kurum iş ve hizmetlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve fiillerde bulunmaları yasaktır. Kadroların Tespiti DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Personel İhtiyacının Tespiti Madde 29 Kurumdaki hizmet alanları göz önüne alınarak görev tanımları yapılmak ve görev yerleri belirtilmek suretiyle personelin kadroları tespit edilir. İş Özelliklerinin Belirlenmesi Madde 30 Her kadro için o kadroya atanacak kişide, bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yazılı genel şartlara ek olarak, 5/8/2000 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2000/1006 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen nitelik ve iş özellikleri aranacak olup, Kurul un onayı ile uygulanacaktır. Kadro Talebi Madde 31 Kurum un kadro talebi, ilgili birimlerin önerileri üzerine İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tespit edilerek, Kurul un teklifi Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilir. Kadro Değişikliği

6 Madde 32 Tutulan veya boş olan kadrolarda unvan ve derece değişikliği veya boş kadroların iptali, ilgili birimlerin önerisi üzerine İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tespit edilerek, Kurul un teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca yapılır. İnsan Gücü İhtiyacının Belirlenmesi Madde 33 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, ilgili birimlerle işbirliği yaparak gelecek yılların insan gücü ihtiyacına ilişkin nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminlerde bulunur, bu ihtiyacın hangi kaynaklardan ve nasıl sağlanacağını bir plana bağlar. İnsan gücü ihtiyacının planlanması için gerektiğinde ihtisas kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliğine gidilebilir. İnsan Gücü Planlaması Madde 34 İnsan gücü planlaması yapılırken; a) Kurum çalışanlarının gelecek yıllardaki iş yüküne göre alacağı biçim, b) Kurum un mevcut kadrosunun ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı, c) Teknolojik ve sosyal gelişmelerin Kurum un teknik, mesleki ve idari personel ihtiyacında meydana getireceği değişiklikler, d) İhtiyacın karşılanması için nasıl bir personel eğitim ve yetiştirme faaliyetine ihtiyaç olduğu, e) Mevcut kadroların rasyonel kullanımı, göz önünde bulundurulur. İnsan gücü planlamasında gereksiz kadro yaratılmaması esastır. İşe Alınmada Aranacak Genel Şartlar BEŞİNCİ BÖLÜM Personelin İşe Alınması Madde 35 Kurum hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işe alınacaklarda aşağıdaki genel şartların bulunması gereklidir. a) Türk vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından yasaklı olmamak, c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılı suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, d) 18 yaşını bitirmiş bulunmak, e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve/veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, f) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

7 İşe Alınmada Aranacak Özel Şartlar Madde 36 Yeni işe alınacakların, bu Yönetmelikte belirtilen genel şartlar dışında; a) Giriş sınavını kazanmış olmaları, b) Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri kadroların iş özelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımaları gerekir. Görev İsteme Formu Madde 37 Kurum da bir görev almak için başvuranlar; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından sağlayacakları görev isteme formundaki tüm soruları kendi el yazıları ile açık ve doğru olarak cevaplandırmak suretiyle doldurur ve imzalarlar. Ayrıca iş talep formuna; a) Öğrenim belgesi örneği, b) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği, c) 2 adet fotoğraf, d) Özgeçmiş eklenir. İşe alınma koşullarından herhangi birini taşımadığı halde, görev isteme formunda bunu gerçek dışı beyan ederek Kurum u yanıltanların atamaları yapılmaz. Bu gibilerin atamaları yapılmış olsa dahi görevlerine son verilir. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları ALTINCI BÖLÜM Atama Madde 38 İki defadan fazla olmamak üzere, Kurum daki görevlerinden kendi istekleri ile çekilenlerden tekrar görevlerine dönmek isteyenler, Kurum un ihtiyacı ve boş kadro bulunmak kaydıyla yeniden atanabilirler. Atanacaklardan İstenecek Belgeler Madde 39 İlk kez atanacaklar ile açıktan atanacaklardan aşağıdaki belgeler istenir. Bu belgeler tamamlanmadan atamaları yapılmaz. a) Yetkililerce onaylanmış nüfus cüzdanı örneği (doğum tarihinde ay ve gün varsa belirtilecek, ad, soyad ve doğum tarihinde bir değişiklik varsa, buna ait mahkeme ilamının onaylı örneği eklenecek), b) Diplomanın aslı veya noterden onaylı örneği (henüz öğrenim kurumunca diploma düzenlenmemiş ise, diploma ile değiştirilmek üzere verilmiş geçici mezuniyet belgesinin noterce onaylı örneği), c) 6 adet vesikalık fotoğraf, d) Askerliğini yapmış olanlardan onaylı terhis belgesi veya askerlik şubesinden alınacak duhul veya terhis tarihi yazılı belge, askerliği tecilli olanlardan ise tecilli olduklarını gösterir belge, e) Tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

8 f) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıkası olmadığına dair belge, g) Mal beyannamesi (damga pulu yapıştırılmış olacaktır), h) Yukarıda sayılan belgeler dışında atanacağı kadronun özelliklerine uygun olarak istenilmesi yararlı ve gerekli görülen belgeler. Atama Yetkisi Madde 40 Atama yetkisi Kurul a aittir, Kurul bu yetkisini devredebilir. Adaylığın Tanımı YEDİNCİ BÖLÜM Adaylık Madde 41 Adaylık, hizmete yeni giren personelin işe uyumunu sağlamak ve işi sürdürmesinde yarar olup olmadığına karar vermek için uygulanan bir deneme süresidir. Personelin Adaylık Süresi Madde 42 İlk kez işe alınacak personel aday olarak atanır. Adaylık süresi hizmetin özelliklerine göre en az 1 yıl, en çok 2 yıldır. Bu süre içerisinde aday personelin başka kurumlara nakli yapılmaz. Adayların Yetiştirilmesi ve Sorumluluk Madde 43 Adaylar, Kurum ca hazırlanacak bir program içerisinde, bütün personelin ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, sonra da görevleri ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar. Adayların asıl memurluğa atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ve hazırlayıcı eğitimin yapılması ve adayların yetiştirilmesine ilişkin sorumluluk, birinci derecede adayın yanında çalıştığı yöneticiye aittir. Adayların Sicil Raporlarının Düzenlenmesi Madde 44 Hakkında sicil raporu düzenlenecek adayların, sicil amirinin yanında çalışırken alınan izinler ve doktor raporuna dayanan tedavi ve hastalık izin süreleri ile hizmet içi eğitimde geçen süreler sicil raporu düzenlenmesi için gereken bir yıllık süreye dahil olup; adayın, sicil amirinin yanında en az altı ay fiilen çalışmış olması zorunludur. Adayların Görevlerine Son Verilmesi Madde 45 Adayların görevlerine aşağıdaki hallerde son verilir. a) Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, son sicil amiri ve Başkanın teklifi üzerine, b) Adaylardan en geç iki yıl içinde asli personel olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların, Kurul Kararı ile ilişikleri kesilir. Asaletin Onaylanması ve Yemin Madde 46 Adaylık süresini doldurmuş ve asli memurluğa atanmak üzere başarıları tespit edilmiş bulunanların, ilgili birim yöneticisinin uygun görüşü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi ile

9 atamaya yetkili amir tarafından asaleti onaylanır. Onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi, adaylık süresinin sonunu geçemez. Asaleti onaylanan personele en geç bir ay içinde düzenlenecek bir törenle yetkili amirlerin önünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 6 ncı maddesinde belirtilen yemin ettirilir ve yemin belgesi imzalattırılarak ilgilinin özlük dosyasında saklanır. Tanım ve Uygulama SEKİZİNCİ BÖLÜM Hizmet İçi Eğitim Madde 47 Hizmet içi eğitim; Kurum personelinin görevleri ile ilgili pratik ve teorik bilgilerin artırılması, göreve ilişkin becerilerin kazandırılması, davranışların olumlu yönde geliştirilmesi ve personeli üst görevlere hazırlamak için yapılan ve hizmette ekonomi, verimlilik ve etkinlik sağlayan çalışmalardır. Kurum un her kademedeki personeline hizmet içi eğitim amacıyla programlar düzenlenir ve bu programların, Kurum da yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer kuruluşlarda uygulanmasına olanak sağlanır. Kurum un görevlerinin yerine getirilmesinde ihtisas gerektiren hizmetlerde çalışan personelin en az bir yabancı dil bilmesi ve mesleki konularda lisans üstü akademik çalışma yapması için özendirici önlemler alınması esastır. Bu amaçla Kurum imkanları dahilinde, personelin yabancı dil kurslarına, lisans üstü eğitim çalışmalarına katılmaları sağlanır. Yabancı Ülkelerde Görevlendirme Madde 48 Yurt dışında görevlendirmede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddelerindeki hükümleri uygulanır. Kurum personeli, Başkanlığın önerisi ve Kurul Kararı ile çalışma sürelerine bakılmaksızın eğitim, inceleme ve araştırma yapmak üzere yabancı ülkelere gönderilir. Bu suretle gönderileceklerin yabancı dil bilgi düzeylerinin belirlenmesinde hangi esasların uygulanacağına Kurul ca karar verilir. Yabancı Dil Bilgisinin Belirlenmesi Madde 49 Kurum personelinin yabancı dil bilgi düzeyleri, Kurum çalışmaları ve özlük hakları bakımından Kamu Personeli Dil Sınavını (KPDS) dikkate almak esastır. Ancak, Test Of English for as a Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS), Türk İngiliz Derneğinin yaptığı English Proficiency sınavlarından birisinin de değerlendirmeye alınmasına ve bu sınavlarla ilgili esasların belirlenmesine Kurul ca karar verilebilir. İnceleme ve Araştırma Çalışmaları Madde 50 Öğrenim dışında inceleme ve araştırma amacıyla yurt dışına gönderilenlere, yurt dışında yapacakları çalışmanın kapsamını gösteren ayrıntılı bir program verilir. Yurt dışında yapılacak çalışma sonucu hazırlanacak raporun yurda dönüşten itibaren 3 ay içinde Başkanlığa sunulması zorunludur. Yabancı Ülkelere Gönderileceklerin Hak ve Yükümlülükleri Madde 51 Kurum personelinin eğitim amacıyla bursla, maaş karşılığının transferi yoluyla veya eğitim için geçici görevle yurt dışına gönderilmelerinde Kurum ca ilgililere yapılacak ödemeler ve diğer konularda Kurul ca belirlenecek esaslara uyulur.

10 Kurum tarafından eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenler ve yurt dışına gitmesine izin verilenler, Kurum a karşı yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün kapsam ve sınırları ile yaptırımları, ilgililerden alınacak noterden onaylı taahhütnamede gösterilir. Yurt dışına gidenler, sürelerin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönmek zorundadırlar. Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamayanlar, görevlerinden çekilmiş sayılırlar. Eğitim Planı Madde 52 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca hizmet içi eğitim ile aday memurların yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik hazırlanır. Hizmet içi eğitimden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için izlenecek yolları gösteren bir eğitim politikası tespit edilir. Belirlenen politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşleri, mevcut verilere göre belirlenecek ihtiyaçlar ve imkanlar göz önünde bulundurulmak sureti ile uzun vadeli eğitim planları yapılır. Eğitim Programı Madde 53 Eğitim planı çerçevesinde Kurum da eğitim konularını, eğitime tabi tutulacak olanları, eğitimde görevlendirileceklerin isimlerini, eğitim yerini, başlama tarihini, süresini, araç ve gereçlerini ve her bir eğitim programının tahmini maliyetini gösteren yıllık eğitim programları hazırlanır. Eğitim birimi tarafından, diğer birimlerin de görüşü alınarak hazırlanan yıllık eğitim programı, konuyla ilgili bir "Eğitim Komisyonu" teşkil edilerek, bu komisyonda incelenir. Başkanın onayı ile yürürlüğe girer. Kademe İlerlemesi DOKUZUNCU BÖLÜM Kademe İlerlemesi ve Derece Yükselmesi Madde 54 Kademe ilerlemesi; görev ve sorumluluklarda herhangi bir artma olmaksızın personelin bulunduğu derecedeki bir ileri kademeye ilerlemesidir. Kademe ilerlemesinde aşağıdaki şartların bulunması gerekir : a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, b) O yıl içinde olumlu sicil almış olması, c) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği kademenin bulunması. Altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Kademe İlerlemesinin Toplu Olarak Yapılması Madde 55 Kademe ilerlemesi, personelin hak ettiği tarihten geçerli olmak üzere her ay sonu toplu olarak onay alınmasına gerek kalmaksızın yapılır. Derece Yükselmesi Madde 56 Derece yükselmesi; yetki ve sorumluluğunda bir değişiklik olmaksızın aylığının daha üst dereceye yükselmesidir. Derece yükselmesinde aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

11 a) Bir üst derecede boş kadronun bulunması, b) Derece içinde en az 3 yıl ve derecesinin 3 üncü kademesinde 1 yıl görev yapmış olması, c) Kadronun tahsis edildiği görev için belirlenen nitelikleri taşıması, d) Sicil yönünden bir üst dereceye yükselebilecek nitelikleri taşıması. Derece yükselmesi Başkanın onayı ile yapılır. Başkan gerekli hallerde bu yetkisini devredebilir. Üst Göreve Yükselme ONUNCU BÖLÜM Üst Göreve Yükselme Madde 57 Üst göreve yükselme, yetki ve sorumluluk yönünden daha üst bir göreve geçmektir. Yükselebilmenin Koşulları Madde 58 Personelin üst göreve yükselebilmesi için; a) Üst görevin gerektirdiği yeterlik, beceri ve aranılan niteliklere sahip olması, b) Sicil raporlarında bir üst görev için yeterli sicil almış olması, c) Boş kadro bulunması, gerekir. Görevde yükselme usul ve esasları Kurul kararı ile belirlenir. Yer Değiştirme ONBİRİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Madde 59 Personelin görev, sorumluluk ve aylık dereceleri bakımından bir kadrodan aynı veya başka bir yerdeki eşit kadroya atanmasıdır. Yer değiştirmeler, personelin bağlı bulunduğu birim yöneticisinin muvafakatı ve atamaya yetkili makamın onayı ile ya hizmet gereği olarak veya personelin istemi üzerine ya da zorunlu görev değişikliği nedeniyle olur. Bu işlem, atamadaki yönteme uyularak yapılır. Hizmet Gereği Yer Değiştirme Madde 60 Hizmet gereği yer değiştirme; a) İş gücü ihtiyacında meydana gelen değişmelerin karşılanması, b) Yeni işe alınanların Kurum içinde çeşitli görevlerde denenmesi, yetenek ve iş gereklerine en uygun işe atanmasının sağlanması, c) Üst görevlere yükselmeye aday elemanların farklı görevlerde görevlendirme yoluyla Kurum u çeşitli yönleriyle tanımaları, d) Soruşturmanın güvenlik içinde yürütülmesinde, görev yerinde kalması sakınca yaratacak bir durumun önlenmesi

12 amacıyla yapılır Kadronun Kaldırılması Madde 61 Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kurum mevzuatına göre aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminat hakları ile yükümlülükleri devam eder. Kadrosu kaldırılmış olan memurlar kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanırlar; atandıkları göreve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesindeki süreler içinde başlamayanlar memurluktan çekilmiş sayılır. Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken, bunların sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara başkaları atanamaz. Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesindeki esaslar saklı kalmak kaydıyla diğer bir sınıftaki kadrolara atanırlar. Personelin İstemi Üzerine Yer Değiştirme Madde 62 Kurum birimlerinde bir kadro boşaldığında, gerekli özellikleri taşıyan ve bu kadroya, yer değiştirme suretiyle gelmek isteyenler ile eş durumu nedeniyle yapılabilecek yer değiştirmelerinde birimlerinin muvafakatı ve atamaya yetkili amirin onayı ile atama yapılabilir. Eş veya sağlık durumu nedeniyle yapılan yer değiştirme isteklerine öncelik verilir. Sağlık durumu dışında yer değiştirme isteminde bulunabilmek için personelin ayrılmak istediği birimde 2 yıl görev yapmış olması şartı aranır. Yer Değiştirmede Yeni Göreve Başlama Süresi Madde 63 Yer değiştirmede aynı yerdeki görevlere atananların yeni göreve başlama süresi; nakil emrinin kendisine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü içindedir. Bu süreler, kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin ya da geçici görevin bitiminde başlar. Devir teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Devir ve teslim süresi bir aydan fazla olamaz. Belge ile doğrulanmayan zorlayıcı nedenler dışında, belirlenen süreler içinde görevine başlamayanların Kurum la ilişkileri kesilir. Atama Emrinin Tebliği Madde 64 Görev değişikliği ile nakil ve atama emirleri, personele görev yerindeki birim yöneticisi tarafından imza alınmak suretiyle tebliğ edilir. Emri tebellüğ etmekten kaçınan personele, iki imzalı bir tutanak düzenlenecek şekilde sözlü olarak tebliğ yapılarak işlem yerine getirilir. İlgili personelin izinli veya raporlu olması tebligata ve bu durumdaki personelin görevden ayrılmasının gecikmesi de yeni atanan personelin göreve başlamasına engel değildir. Çeşitli nedenlerle görevi başında bulunmayan personele, atama veya nakil emri ikametgah adresine gönderilecek taahhütlü mektupla yapılır. Açıktan Atanacak Personel İçin Yapılacak İşlemler Madde 65 Açıktan atanacaklar ile Kurum dan ayrılarak tekrar Kurum a girmek isteyenlerden de bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen belgeler istenir.

13 ONİKİNCİ BÖLÜM Ödüllendirme Ödüllendirme Madde 66 Görevinde başarılı olanlara aşağıda belirtilen esaslara göre "Takdirname" ve "Ödül" verilebilir. a) Görevinde olağanüstü gayret ve çalışmasıyla başarı sağlayan personele Başkan tarafından takdirname verilebilir. Takdirname sicile işlenir. b) Kurumda, olağanüstü gayret ve çalışmalar sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Kurum personeline Başkanın uygun görmesi üzerine, bir mali yıl içerisinde bir aylık tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bu maddeye göre, bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, Kurum un kadro mevcudunun yüzde birinden fazla olamaz. Verilmesine neden olan hizmet ve başarı, yazılı övgüde belirtilir. Yazılı övgü sicile işlenir ve yükselmelerde dikkate alınır. İzinler Madde 67 Personele verilecek izinler şunlardır: a) Yıllık izin, b) Mazeret izni, c) Hastalık izni, d) Aylıksız izin. ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM İzinler İzin vermeye yetkili amirler ve uygulama esasları Kurul Kararı ile tespit edilir. Yıllık İzin Madde 68 Yıllık izin, bir yıllık çalışma döneminde personelin hak kazandığı aylıklı dinlenme süresidir. a) Yıllık izin süresi, toplam hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar (10 yıl dahil) için 20 gün, toplam hizmeti 10 yıldan çok olanlar için 30 gündür. b) İzne çıkan personel, iznini geçireceği adresi ve değişikliği Kurum a bildirmek zorundadır. c) Kurum personeli, yıllık izinlerini kullanırken, zorunlu hallerde, izin veren amirleri tarafından görevlerine çağrılabilir. Bu durumda personel, hastalık, yolların kapanması, doğal afetler gibi elde olmayan ve resmi belge ile kanıtlanan nedenler dışında göreve dönmek zorundadır. d) Başka kamu kuruluşlarından naklen gelenlerin kullanılmamış izin hakları saklıdır. Yıllık İzne Ayrılma

14 Madde 69 Hastalık, ölüm, kaza ve afet gibi zaruri haller dışında, personel izne ayrılacağı tarihten önce bir dilekçe ile ilk amirine başvurur. İlk amir, talebi uygun görüşle izin vermeye yetkili makama iletir. Personel, izin talebi yetkili makamca onaylanıp kendisine tebliğ edilmeden görevinden ayrılamaz. Yıllık İznin Kullanılması Madde 70 Yıllık izin, iş durumu ve personelin istekleri göz önüne alınarak izin vermeye yetkili amirler tarafından kullandırılır. a) Birbirini izleyen iki yılın izni birleştirilerek kullanılabilir. Birleştirmede, kullanılmayan önceki yılın izni öncelikle mahsup edilir. b) Birleştirilecek her iki yıla ait izin, toplam olarak ya da en çok beş parçaya bölünerek kullanılabilir. c) Her ne surette olursa olsun, gelecek yıllar için izin verilemez. Mazeret izni Madde 71 Personele mazeret izni verilebilecek haller ve süreler aşağıda gösterilmiştir: a) Doğum yapacak personele doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten geçerli olmak üzere altı hafta özlük hakları devam etmek üzere doğum izni verilir. Bu süreden sonra da altı ay süre ile günde bir buçuk saat süt izni verilir. b) Erkek personele eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir. c) Personelin isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının,eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir. d) Personele yukarıda belirtilen hallerden başka bulunan mazereti sebebiyle toptan veya parçalı olarak on gün izin verilebilir. Zorunlu olması halinde on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa alınan bu izin ertesi yıla ait izinden mahsup edilir. Yukarıdaki fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan izinler takdire bağlı olmadıklarından mazeretin ibrazı halinde öngörülen süre kadar izin verilir. (d) bendinde yer alan izinler için izin vermeye yetkili amirden onay alınır. Hastalık İzni Madde 72 Hastalık izni, hastalanan personele doktor raporuna dayalı olarak verilen ücretli izindir. Hastalık izni, kurum doktoru, onun bulunmadığı hallerde ya da havalesi üzerine resmi ve özel sağlık kurumları ve hükümet tabipleri tarafından verilir. Personel, muayenesi sonunda aldığı raporu hastalık iznine çevirmek kaydıyla, raporda öngörülen süre kadar izinli sayılır. Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz. Hastalık raporları ile ilgili diğer hususlar, 6/2/1981 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde Kurum ca düzenlenir. Hastalık İzninin Süresi Madde 73 Personele hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aşağıdaki esaslara göre izin verilir. a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) hizmeti olanlara 6 aya kadar, b) 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar,

15 c) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar. Personelin, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır. İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurulunun raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir kat daha uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşmeyen personel hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurulunca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar. Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan personel iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Hastalık izin sürelerine esas alınacak hizmetin hesabında, kamu kurum ve kuruluşlarında emeklilik keseneği veya sigorta primi ödemek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır. Aylıksız İzin Madde 74 Kurum personelinin bakmaya mecbur olduğu veya personel refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmiş olması şartıyla Kurum personeline, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir. Kurum personeline on hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Doğum yapan personele istekleri halinde en çok oniki aya kadar aylıksız izin verilebilir. Yetiştirmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen personele, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan personelin eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, personel derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar, askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır. Silah Altına Alınma Halinde İzin Madde 75 Barışta ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan personele aylık ve diğer özlük hakları yönünden ilgili kanun hükümleri uygulanır. Vekalet ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Vekalet Madde 76 Personelin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulanması veya görevinden uzaklaştırılması nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine Kurul Başkanı tarafından vekil atanabilir.

16 Asil olarak atama yapılmayan boş kadrolara ait görevlere, lüzum görüldüğü takdirde Kurul Başkanı tarafından vekil atanabilir. Boşalan kadrolara başkan tarafından vekil olarak atamada aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Boşalan kadrolara aynı nitelikleri taşıyan en yakın birim görevlisinin vekil olarak ataması yapılabilir. b) Vekil atanmasında astın üste vekilliği göz önünde bulundurulur. c) Vekil olarak atanacak personelin, bu Yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartları taşıması gerekir. Vekilliğin Süresi ve Ücreti Madde 77 Atanan vekil personele, vekalet görevinin üç aydan fazla devam etmesi halinde vekalet ettiği emsal unvan ücreti ödenir. Vekilliğin görev başında yapılması esastır. Vekil personelin izin ve diğer nedenlerle görev başında bulunmadığı süreler ile boş kadroya vekalete vekillik ücreti ödenmez. Disiplin Cezalarının Tanımı ONBEŞİNCİ BÖLÜM Disiplin Madde 78 Kurum hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat ve emirlerin öngördüğü ödevleri yurt içinde ve yurt dışında yerine getirmeyen, mevzuatın gerekli kıldığı hususlara uymayan veya yasakladığı işleri yapan personel hakkında bu Yönetmelikteki usul ve esaslar içinde durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları uygulanır. Disiplin Amirleri Madde 79 Kurum disiplin amirleri yönetmelik ile belirlenir. Disiplin Cezalarının Çeşitleri Madde 80 Personele uygulanacak disiplin cezaları şunlardır. A) Uyarma : Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Kurum ca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, b) Özürsüz ve izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek, c) Kurum ca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, d) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak, e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz davranmak, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

17 h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışta bulunmak. B) Kınama : Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Kurum ca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak, b) Eşinin, reşit veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini, belirlenen sürede Kurum a bildirmemek, c) Görev sırasında amire hal ve hareketlerinde saygısız davranmak, d) Hizmet dışında Kurum personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikli davranışlarda bulunmak, e) Kurum a ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, f) Kurum a ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, i) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışta bulunmak ve bu tür yazı yazmak, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, j) Verilen emirlere itiraz etmek, k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak, l) Kurum un huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak. C) Aylıktan Kesme : Personelin brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Kurum ca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, c) Kuruma ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanlarda bulunmak, e) Görev sırasında amirine sözlü saygısızlık etmek, f) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, g) İkamet ettiği il hudutlarını izinsiz terk etmek, h) Toplu müracaat ve şikayet etmek, i) Hizmet içinde Kurum personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

18 j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak. D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre, personelin bulunduğu kademe ilerlemesinin 1 ila 3 yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, b) Özürsüz ve kesintisiz 3 ila 9 gün göreve gelmemek, c) Görevle ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, d) Amirine ve maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak, f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, g) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek, h) Ticaret yapmak veya Kurum personeline yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, i) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak, k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, m) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, n) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak. E) Memurluktan Çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Memurluktan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) İdeolojik ve siyasi amaçlarla Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, b) Yasaklanmış her türlü yayını ya da siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Kurum un herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, c) Siyasi partiye girmek, d) Özürsüz olarak, bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

19 f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak, g) Kurum personeli sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, h) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, i) Yurt dışında devletin itibarını düşürecek ve görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, j) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek, k) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak. Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Kurum personelinin, kademe ilerlemesi durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıkların 1/4 ü ila 1/2 si kesilir ve tekerrüründe görevine son verilir. Yukarıda yazılı fiil ve halleri işleyenler hakkında disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez. Suçun Tekrarı Madde 81 Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir tutum ve eylemin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde, personelce tekrarlanması halinde, bir derece daha ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı eylem ve tutum nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncüsü ve onu izleyen uygulamalarında da bir derece ağır ceza verilir. Cezayı Hafifleten Sebepler Madde 82 Geçmiş görevler sırasında, çalışmaları olumlu olan ve sicil raporlarına göre başarıları tespit edilen personel için işlediği suça uyan cezadan bir derece daha hafif olanı uygulanabilir. Soruşturma Yetkisi ve Ödevi Madde 83 İşlenen bir suçtan dolayı soruşturma açmaya yetkili makam Başkandır. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar Madde 84 Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şunlardır. a) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, Kurum un Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler tarafından, c) Memurluktan çıkarma cezası, amirlerin bu yoldaki teklifi üzerine, Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile verilir. Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun Ceza Yetkisi Madde 85 Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul ya da ret eder. Ret halinde atamaya yetkili amirler, 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir. Disiplin Kurullarının Oluşumu

20 Madde 86 Kurum personeli hakkında disiplin konularında karar vermek üzere, Başkanlık ta Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulur. Disiplin Kurulu Madde 87 Disiplin Kurulu; İnsan Kaynakları Dairesinin bağlı olduğu Başkan Yardımcısı başkanlığında, Hukuk Müşavirliği ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile ana hizmet birimlerinden görevlendirilecek 2 personel olmak üzere toplam 5 personelden oluşur. Yüksek Disiplin Kurulu Madde 88 Yüksek Disiplin Kurulu; Başkan ın başkanlığında I.Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile ana hizmet birimlerinde görevli iki dairenin başkanından oluşur. Disiplin Kurullarının Görev Süresi Madde 89 Disiplin kurulları başkan ve üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolanlar yeniden aynı süre ile görevlendirilebilir. Disiplin Kurullarının Toplanması Madde 90 Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır. Disiplin kurullarında raportörlük görevi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Üyeler, kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler. Disiplin Kurullarının Çalışma Usulü Madde 91 Disiplin kurullarının çalışma usulü aşağıda belirtilmiştir. a) Personelin disipline aykırı davranışları hakkında düzenlenen soruşturma dosyalarının incelenmek üzere Disiplin Kurulu na intikaline Başkan yetkilidir. b) Disiplin kurulları, Başkanın talebi üzerine toplanır ve salt çoğunlukla karar verir, çekimser oy kullanılamaz. c) Disiplin Kurulu üyeleri, görevde bulundukları ve çekilmeleri söz konusu olmadığı sürece, toplantılara katılmak zorundadırlar. Görevde olmayan veya çekilen üyelerin yerlerine yardımcıları veya vekilleri katılır. d) Çekilme yazılı olarak ve gerekçeleri belirtilerek yapılır. Disiplin Kurulundan çekilme talepleri Yüksek Disiplin Kurulu, Yüksek Disiplin Kurul undan çekilme taleplerini ise Başkan karara bağlar. e) Disiplin kurulları, gerektiğinde ilgili gördüğü kişileri davet ederek bilgi ve görüş alabilir. f) Yüksek Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde, her nevi evrakı incelemeye, tanık ve bilirkişi dinlemeye mahallen keşif yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir. g) Disiplin kurulları soruşturmanın genişletilmesine karar verebilir. h) İvedi veya öncelikle görüşülmesi kaydıyla gönderilen dosyalar, diğer dosyalardan önce gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır. Zaman Aşımı Madde 92 Bu Yönetmelikte sayılan disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;