2 ProfDr.HayatiDOGANAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 ProfDr.HayatiDOGANAY"

Transkript

1 TDRKIYE'DE AZ TANINAN DC DOGA HARiKASI: "Tomara-Strakayalar ve Muradiye (:aglayanlarz" Tree not well-known natural wonders in Turkey: "Tamara Strakayalar andmuradiye cascades" Prof. Dr. Hayati DOGANAY' Ozet: Makalemizde, Turkiye'nin fazla bilinmeyen iiy caglayani tanrtilmrstir, Her biri birer ilginc doga harikalan olan bu turistik kaynaklar, sunlardir: Gumtlshane'nin Siran ilcesinde, Seydibaba koyu yakmlanndaki ''Tomara caglayam"; Bayburt ili merkez ilce koyii olan Sirakayalar k6yii yakinlanndaki "Sirakayalar caglayam"; Van'm Muradiye ilcesinde, Bendimahi cayi uzerinde yer alan "Muradiye caglayam", Bunlan konu alan ve "cografi bir tamtim yazisi" olan bu cahsmamizda, bizzat yerinde yapilan gozlemler sonucu, soz konusu doga harikalan ile ilgili onemli bazi sorunlar belirlenmistir. Bunlann, mulki yonetimler tarafmdan giderilmesi halinde, bu cevrelere cok daha fazla sayida ziyaretci ve turist ugrayacagnu dusunuyorum. Bu da, kazanc getirmeleri demektir, Yetkililer ve yannmcilann dikkatlerini bu kaynaklara cekmek, esas amacirruzdir. Umanz ki, bunu basanr ve soz konusu doga harikalanm, TUrk turizminin hizmetine sunmaya katki yaprms oluruz. Abstract: In our paper, three waterfalls which are not known very well in Turkey have been introduced. These touristic sources which are natural wonders are: Tomara Waterfall near Seydibaba village in Siran town of Gumtishane, Sirakayalar Waterfall near Sirakayalar village in Bayburt and Muradiye Waterfall on Bendimahi streem in Muradiye town. As a result of observations done in their places, some important problems on above wonders were determined in our study. We think that more visitors and tourists will visit these places ifthese problems solved by local administrators. This means that they will provide more in come. Our major aim is to draw the attetion of both authorities and enterprisers to these sources. We hope that we can manage to do so and contribute to present these sources to the services oftourism. AtatUrk Universitesi, Kazim Karabekir Egitim Fakultesi, Cografya Egitimi Anabilim Dali, Erzurum.

2 2 ProfDr.HayatiDOGANAY Giris Caglayan veya selaleler (Ing. waterfall), bashca turistik potansiyel dogal kaynaklar arasmda yer ahrlar, Ciinkii, bu jeolojik-jeomorfolojik dogal olusumlar't.ilginc birer doga harikasi olarak dikkati cekerler. Amaca uygun alt-yapi yatmmlan yapihp, tamtilmalan kaydiyla bunlar, birer "turistik cekim merkezi" olabilmektedirler. Bu grup caglayanlara diinyadan birkac omek vermek gerekirse; A.B.D. Yosemite (740 m.) ve Niagara (50 m. A.B.D.-Kanada smmnda) ile Victoria (110 m. Zambia-Zimbabve smmnda), ilk akla gelenlerdir. Bunlar ve benzer caglayanlar, her yil binlerce turist tarafmdan ziyaret edilirler. Yosemite ulusal parkmm ziyaretcileri de dahil, Yosemite caglayanma ugrayan yilhk ziyaretci sayisi, 2.5 milyona yaklasir. Bunun, Niagara'da 2. milyonu ve Victoria caglayanmdaise, 1.5 milyonu a~ugl samlmaktadir. Tarafimdan yapilmis olan bazi arastirmalar, az once sozii edilenler gibi onemli olmasalar da, Tiirkiye'de mevcut olan bu doga harikalanndan bazilannm, turistik potansiyelinin yuksek oldugunu ortaya koymustur. Hatta bunlardan bazilan, i~ turizme hizmet eden cekim merkezleri durumuna gelmis bulunmaktadirlar', 2. Ornegin, Dudenbast (Antalya), "Manavgat (Antalya) ve Tarsus t;aglayaniardi~el)gibe. Ancak, sunu aynca hatirlamak gerekir ki, yurdumuzun bu grup ilginc doga harikalan, henuz yeterince tanmip, tanrtilrms degillerdir. Oysa, caglayanlarm cevreleri, kamping yerleri olarak biiyiik onem tasirlar. Bunlar, sportifjaaziyetzer (yiiriiyii~ ve tirmanma sporlan gibi), bilimsel arastirmalar (jeolojik, fitolojik ve cografi amach arastirmalar gibi) ve tatil yapma amaclanna yonelik olabilirler. Biran once etut edilmeleri ve tanrtnnlannm yapilmasi, ulke turistik aktivitesini cesitlendirecektir. Tomara, Sirakayalar ve Muradiye caglayalanm konu alan bu incelememiz, bir tamtim yazisi olup, amac, soz konusu doga harikalanmn, turistik potansiyeline dikkatleri cekmektir. Ulasilan kanaat, buyuk olctide yerinde yapilan gozlem sonuclanna dayanmaktadir. Bunlardan Tomara Caglayani; ilki 1994 haziram (Ars.Gor.Mustafa ERTURK ve Ars.Gor.Serkan DOGANAY ile birlikte), ikincisi 1995 eylulu (Ars.Gor.Mustafa ERTURK ile birlikte) ve il~ilnciisil de 1998 nisanmda 1 Doganay, H., 1990, Turtstik Potansiyeli Yonunden Gurlevik 9aglayanz. Atatiirk Univ. Fen-Edebiyat Fak. Arasurma Dergisi, Sayi: 18,Erzurum, s Doganay, H., 1994, Tortum (Uzundere) 9aglayanz ve Turistik Potansiyeli (Cografl bir tamtimy. Kalkmma Bankasi Turizm Yilhgi, 1994, Ankara, s Doganay, H., 1991, Turkiye Turizm Cografyasi. Ataturk Univ. Kaznn Karabekir Egitim Fak. Yaynu, Erzurum, s

3 Tiirkiye'deAz TaninanU9Doga Harikasi: Tomara-Sirakayalar vemuradiye Caglayanlan olmak uzere tarafimdan uc ayn tarihte gozleme ahnnnsnr. Bizim gozlemlerimize ek olarak, Ondokuz MaYIS Universitesi ogretim uyesi Doc. Dr. Ali UZUN tarafmdan da, 1996 temmuzunda cevrede gozlemler yaprlrmstir. Strakayalar Caglayani, yine nisan 1998 (Do<;.Dr.ihsan BULUT ile birlikte) ve Muradiye 9agZayanz'da 1999 eylulunde (19 Eylul Pazar) tarafimdan gozleme almdilar (Yrd.Doc.Dr.Fevzi SARiN ve Ars.Gor.Mustafa ERTORK ile birlikte). Vanlan sonuclar, asagida ozetlenmistir: 1.Tomara Caglayam Lf.Lokasyonu : Gumushane ilinin Siran ilcesi yonetim smirlan icinde yer ahr, 11ge merkezi guneybansmda ve Seydibaba Koya yakmmda bulunmaktadrr. Gttmushane-Kose (46 kid), Kose-Kelkit (25 kid) ve Kelkit Siran (30 kid) yo1unun iz1enmesi halinde Giimii~hane-Siran arasi, yaklasik 101 km'yi bu1ur. Siran'dan (1997'de 13 bin dolaymda nnfus) Tomara 9ag1ayanmm bulundugu yere ulasmak icin, yaklasik 21 km'lik yol kat etmek gerekir. Bu yolun, Siran ilce merkezi-seydibaba Koyii arasr, yaklasik 16 km olup, buradan Kelkit vadisine inen yo1, vadiyi guneydoguya dogru astiktan sonra Degirmenler bogazr diye bi1inen yere kadar devam eder. Siran-Seydibaba Degirmenler bogazi arasi, yaklasik 20 km'lik stabilize bir yo1 olup, motorlu araclar ulasnnma az-90k uygundur. Bu bogazdan sonra, caglayana ulasabilmek icin, yaklasik 0.6 ya da 0.7 km kadar yayan gitme zorunlulugu vardir (Fotograf 1 ve 2). Cok belirgin sekilde egimli olan bir yuzey boyunca fundahklar arasmdan gecilerek caglayana vanlan patika yol (Doganay'm 1998'de yaptig; olcmeye gore, 1100 adrmdir), yurunmesi zor ve yorucu bir guzergahnr (Harita 1'i inceleyiniz). 1.2.Jeomorfolojik dzellikler Yaklasik 7QO-800 m.lik bir patika yo1un nihayetinde bulunan caglayan, Agagiineyi tepesi (2007 m.) kuzeybati yamaci veya Tomara deresi" vadisinin, guneydogu yamacinda yer ahr, 4 Tomara: Dog-ada kendiliginden yetisen tek yillik bir bitkinin adidir, Tamara caglayam sulanndan olusan Tamara deresi (Kelkit cayma kansir) cevresinde ve bu arada caglayanayakin yamaclarda, ilkbahardakendiligindenyetisenve saplan pisirilerek (yagda kavrularak) yenilen tamara bitkisi bol bulunur. Caglayamn adi halkm adlandirmasi olup, bu bitkiden gelir.

4 4 N ~ o ! I K m. Ranta 1. Tomara Caglayamnm Lokasyonu: Gumushane 'nin Siran ilcesine bagl: Seydibaba Koyii. yakmtnda (5 km.) olup, Gumushane-Kose-Kelkit-Stran yolunun izlenmesi halinde, Gumushane ye, 122 km. uzakliktadir. Mu mesafe, Bayburt-Koke Kelkit ve Siron yolu izlenecek olursa, 132 km. yibulur. Tomara caglayam, olusumu bakimindan, diger caglayanlardan farkhdir. Ornegin, Dudenbasi caglayaru gibi bir traverten sekisi, ya da Tortum (Uzundere) 9ag1ayam benzeri bir heyelan seti uzerinde sulan dokulmez", 6. Su dususu yuzeyi, bazi 9ag1ayanlarda oldugu uzere, bir egim kesikligi yuzeyine de denk gelmez. Aslmda bu caglayan, az once de ifade edildigi uzere, Agaguneyi tepesinin kuzeybatiya donuk dik yamaclanndan birinin yuzeyinde olusmustur, Yamactan gur bir kaynak seklinde cikan sular, tipik bir karstik kaynak, buyuk bir ihtimalle de, eksurjans kaynagi teskil eder (Fotograf 1 ve Z'yi inceleyiniz). Caglayanm olusma sahasi ve yakm cevresi, litolojik yapi bakimmdan, katmanlasnns tortul sistler ile kalker.kumtast ve mam malzemeden olusmustur. 5 Doganay, 1991, a.g.e., s Doganay, H., 1994, a.g.m., s

5 5 Fotograf 1. Kelkit ilcesi yonetim sintrlari icindeki en onemli dogal turistik kaynaklarindan biri, Tomara caglayamdir. il<;e merkezine 21 km. kadar uzaklikta olan btl doga harikasina, motorlu araclarla ulasilamaz. Otomobille, Degirmenler mevkiine kadar gidilebiltr. Buradan yaklastk km. kadar yayan gidilerek <;aglayana ulastlir. Fotografbu son konumugosteriyor. 1.3.Tomara <;aglayammn Potansiyeli Belirleyebildigimiz kadanyla, Tamara C;:aglayam gectigi ilk yazih Yurt Ansiklopedtsi n olup, bu kaynakta soz konusu doga harikasi icin; "Siran ilcesinin 60 km. uzagtndaki Tomara Caglayani, ilin oteki dogal giaelliklerindendtr 7 seklinde yanm cumlelik bir ifade yer ahr. Daha once deginildigi uzere soz konusu uzakhk, 20 ila 21 km. kadardir. tarafmdan hazirlanan bit incelemede ise; Siran ilce merkezinden 60 km. uzakltktaki Tomara Caglayam, ibn gorulmeye deger bir tabiat harikastdtr seklinde cumlelik bir ifadeye rastlanrr". Belli ki, bu son ifadenin kaynagi da, az once deginilen Yurt Ansiklopedisi oldugundan, mesafe hatasi, yine aynen tekrarlanrrusnr., Yurt Ansiklopedisi, CUt: 5, (1982), s Gnclu, K., 1991, Gumushane Ilinin Rekreasyon Potansiyeli. Gecmiste ve Gnnumuzde GDMO:;;HANE Sempozyumu (13-17 Haziran 1990), Gumushane Valiligi Yayuu, s. 38.

6 Fotograf 2. Tamara Cagloyanimn bir yak caglayamn aksine, bir egim kerikligi yuzeyi veya birikme ya da asinma seddi ustunden sulan dil iip yapmaz. Agaguneyi tepesinin kuzeybatt yamaclari yuzeyinden, gur bir karstik kaynak (eksurjans kaynagt) seklinde akar. Fotografonu gosteriyor. Tomara caglayam uzerinde yapilan ilk ciddi etut ve bunun bir rapor durumuna getirilmesi, Ataturk Universitesi bgretim Uyesi Prof Dr. Hayati DOGANAY ve Ondokuz Mayis Universitesi bgretim Uyesi Doc, Dr. Ali UZUN tarafindan gerceklestirildi. Rapor, 29 Temmuz 1996 olup, Tomara caglayamnm turistik potansiyelini degerlendirme onerilerini konu bir sayfahk metinden olusur", Sozii edilen kaynaklardan da kolayca anlasilacagi uzere Tamara caglayam, eldeki bu cahsma yayimlanana kadar, onemli sayilabilecek bir arastmnaya konu olmamistrr. Iste bu nedenledir ki, sozft edilen doga harikasmm gecmisteki bazi ozelliklerini, tam olarak belirleyemedik. Cunku, az soma da yine deginilecegi uzere Tomara caglayammn dogal yapist, sulama suyu saglamak amaciyla, kismen degistirilmis bulunmaktadrr. Ornegin, yerinde yaptlan olcme sonuclart, dogal yapisi bozulmadan once caglayamn sulan, yaklasik 35 m, genislik gosteren bir yamac yuzeyine yayilarak Tomara deresine kansiyordu. Daha dogru bir ifadeyle sulanmn, 9 Gumnshane Valilik Makamma sunulan; Prof. Dr. HayatiDOGANAY ve Doc. Dr. Ali UZUN imzah; 29 Temmuz 1996 tarihli Tomara Caglayam Raporu.

7 7 dereyi olusturdugu anlasrlmaktadir, Cunku, bugun yuzeyin su akisi dismda kalan bu bolumleri, kahn bir su yosunu katmant ile ortiiliidiir (Fotograf 3'u inceleyiniz). Fotograf 3. Tamara C;aglayam, eski gorkemini yitirmistir. Yaklastk 18 ila 25 m. yukseklik gosteren su dii u yuzeyi, arttk bugun, yer yer su yosunlariyla kaplidtr. Caglayanda sebebiyet verilen dogal denge bozulmasr, "su dii~u~ yuksekligi" degerlerinin de, farkhhk gostermesine yo1 acnusnr. Nitekim yapngmuz yukseklik su du~i..i~ yuzeyi, caglayanm orta kesiminde yukseltinin 14 m. dogu kesiminde 18 m. ve ban kesimindeyse, 22 oldugunu gostermistir(fotograf 3'u inceleyiniz), Aslmda bu gorkemli doga harikasmda, oyle anlasihyor ki, tarihi itibariyle dogal denge bozulmast sorunu meydana gelmistir (Fotograf 4'i..i. inceleyiniz). Cunku, caglayamn kaynak kismi cevresi dinamitlenerek, doguya dogru devam eden bir su arkt (su kanah) acilnusnr. Sulannm cogu, bu kanal yoluyla Seydibaba Koyu tanm arazilerine aktanlmaktadir (Fotograf 5 ve 6'Yl Soz konusu beserl mudahale, caglayanm dogal dengesini bozmus ve bu doga harikasi.gecmisteki gorkemini buyuk olcude yitirmistir. Bu caglayamn dev kazani ve golu yoktur.

8 Fotograf 4. Tamara Caglayani tarihinde yaptlan sulama arkina sularinin alinmasi nedeniyle, gorkemini yitirmis ve onemsiz btr <;aglayan haline gelmistir. Arkin yuzeyine insaa edilmisge<;i koprust; ustundeki tarih ( ), bu konuda bize ipucu veriyor. Fotograf5. Tamara Caglayam 'run dogal yaplslnl tahrib eden dinamitlenmisyerler ve uzayip giden su arki.

9 9 Fotozraf 6. Tomara Cagiayani sulannin serbest akisa gecmesini onleyen kanal, onun sulartnt, ilerideki Seydiboba Koyu tarlalartna tasir. Bu aciklamalardan da anlasilacagi uzere Tomara caglayam, turistik potansiyeli, henuz degerlendirilmemis bir doga harikasidir. Seydibaba koyunun (dokuz mezraadan olusur) tanm arazilerine su temini amaciyla caglayana mudahale edilmis ve dogal dengesi bozulmustur. Bugun serbest akisa birakilan su miktan cok az olup, suyun cogu, sulama suyu olarak kullamlmaktadir. Oysa bu cevre, gunubirlik rekreasyon fonksiyonu yuksek bir sahadir. Herhangi bir altyapi hizmeti verilmedigi halde.cevrenin guzelligi nedeniyle halk, ozellikle ham sonlannda bu cevreyi, basta Degirmenler bogazl mevkii olmak uzere, rekreasyon sahasi olarak degerlendirmektedir (Fotograf? ve 8'i inceleyiniz),. l.4.<;evrenin Dogal Bitki Qrtiisfi Daha once de deginildigi uzere, motorlu araclarla caglayana ulasilamaz, Yaklasik km'lik bir patika yoldan, yayan ulasihr. Dik yamaclar boyunca devam eden patika yol ve bu yamaclara teget gececek sekilde insa edilmis sulama suyu ark! cevresi, dogal bitki ortusunce de ilginc bir yoredir. Gerek Tomara deresi boylan ve gerekse Kelkit yayi vadisi boylan, kayak yetistirme sahalandir. Baska bir ifadeyle, beseri yollardan yetistirilen aga<; tum bitkilerin en yaygnn dikkati <;ektigi sahalardir (Fotograf 9'u inceleyiniz),

10 10 Fotograf 7. Tamara Caglayam 'na yaklastk 1,5-2.0 km.uzakltktaki sahalar, gevre halki tarafindan, hafta sonlartnda piknik yeri olarak degerlendiriltr. Saha, degirmenler bogazi yakindtr. Fotograf 8. Tomara 9aglayam yakini rekreasyon alanlannda, Siran'dan piknik icin gelenlere de rastlantr. 10 Nisan 1998 Pazar gunu Prof Dr. Doganay ve Doc. Bului tarafindan caglayan etud edilirken, yakin cevrede piknik yapan, bir gruba rastlandi. Ftrsattan yararlanan Doganay, onlara r;:aglayan!n onemini anlatiyor,

11 11 Cevrede, kulturel bitkiler arasmda ceviz agaclart da sikca rastlanan meyva agacidir. Caglayana yakm cevrede; Tamara deresi vadisi boyunca, tek yilhk bir bitki alan, tomara bitkileri yaygmdir (Ilkbahar ve kismen de yazlan). Zaten, az once de deginildigi uzere caglayanm adi, bu bitkiden gelir, Yakm cevrede sik rastlanan diger dogal bitkiler; yabani findik, sogut, kusburnu, palamut mesesi, karaagac, ardic, mese ve sancam bitkileri olarak burada hanrlanabilirler. Fotograf 9. Tamara C;aglayanz yaktnlannda ve bu arada "Kelkit Cayi Vadisi Boylan" ile bu 9aya yandan eklenen derelerin vadileri boyunca en fazla rastlanan aga9, beseri olarak yetistirilen "kavak aga9larz "dir. Fotograf "Degirmenler Bogazi' degtrmenlertnden (bugtm faal degtl) alinmisttr. 1.5.Almma~n Gereken Onlemler Bazi onlemlerin ahnmasi kaydiyla, caglayanm turistik potansiyeli isletilmeye acilabilir. Sayle ki: Ula~lm Sorunu: Siran ilce merkezinden Seydibaba Koyune (Degirmenler Bogazi) kadar.motorlu araclann gecmesine nisbeten uygun, stabilize bir yol vardir. Bu yolun standartlan yukseltilmelidir. Aynca, Degirmenler bogazi yakmmdan caglayana kadar devam eden m.'lik (1100 adnnhk) patika motorlu araclara geci~ verecek duruma getirilmelidir (:aglayanm Bozulan Dogal Dengesi: Caglayanm sulan, buyuk olcude serbest akisa birakilmamaktadir. Kaynak kismi cevresi, 1990 yih itibariyle dinamitlenmis olup, sulan, insaa edilen bir kanal yoluyla,

12 Seydibaba koyunun bazi tanm arazilerine nakledilmektedir. Oysa, 25 m. kadar alcakta ve caglayamn sulanmn gecmiste olusturdugu Toman deresi vadisinde insa edilecek olan bir havuzdan, motopomp yoluyla sulama kanalma su nakledilebilir, Boylece hem ciftciler sulama suyu alir ve hem de caglayamn sulan tamamtyla serbest aktsa birakilmts olur. S6z konusu ettigimiz bu onlem ahnmadikca, yani I,:aglayamn bozulmus olan dogal dengesi yeniden kurulmadikca, hangi onlemler ahmrsa almsm, cevrenin turistik cekim merkezi durumuna getirilmesi imkansizdir Koprii ve Manzara Seyir Teraslari Insaasi: Caglayanm yakmmda, onu hemen kuzey cepheden seyretmek uzere, Tomara deresi uzerine bir koprfi (tercihan ahsap) yapilmahdrr, Caglayamn karsisma denk gelecek bicimde, manzara seyir teraslari insaa edilmelidir Diger Alt-yapi Tesisleri: Cevrede, oberj konaklama tesisi ya da ktr kahvesi turunde bir tesis yapilmah; telefon, elektrik ve held gibi onemli alt-yapi sorunlan cozumlenmelidir. 2.SIrakayalar Caglayam 2.1.Lokasyonu: Sirakayalar caglayam, Erzurum-Bayburt karayolunun, yaklasik 13 kid kadar guneyinde ve Sirakayalar koyu (1997 nufusu 124) kuzeyinde, Kopuz deresi diye tanman dere uzerinde yer ahr. Sayet bu uzakhk, Bayburt kenti esas almarak belirlenirse, Bayburt-Erzurum yolunun dokuzuncu km.sinden guneye sapilarak bu caglayana ulasilmasi halinde, Bayburt kenti-strakayalar caglayani arasi, yaklasik 22 km kadar tutar. Bayburt-Erzurum yolundan aynlarak, Kopuz deresi boyunca devam eden karayolunda seyahat ederken ilk karsilasilan yerlesme, Yalmdam koyudur (1997'de 182 nufus). Daha sonra, Kopuz (1997'de 137 nufus) ve Hacroglu koyu (1997' de 105 nufus) gecilir. Sirakayalar koyunu gectikten sonra caglayana ulasihr. Daha acik bir ifadeyle, yaglayanm bir km kadar guneyinde, ona adnu veren Srrakayalar koyii yer alir (Harita 2'yi inceleyiniz). 2.2.Jeomorfolojik Ozellikler Az once de ifade edildigi uzere Sirakayalar caglayam, Kopuz deresi yatagt uzerinde yer ahr. Bu dere, daha guneyde bulunan, Yaylalar koyu guneybansmdan kaynaklanm ahr. Bu cevredeki cok sayida kaynaktan cikan sular birleserek, kuzeye dogru bir yatak icinde akmaya baslarlar. Olusan bu dere, Kopuz deresi diye adlandmhr'". 10 Uzun, A., 1990, Masat Cayl Havzasmm Fiziki Cografyasi, Basilmamis Doktora Tezi, Ataturk Univ. Sosyal Bilimler Enstitusu, Erzurum, s,

13 Tiirkiye'deAz Tanman 09 DagaHarikasl: Tamara-Slrakayalar vemuradiye9aglayanlat! 13 N ~ o Km. 5 ~ C;ORUH o V A S I CASKIRT. A 2100 BAYBURT Mad e n <IE- -'-'-'-'-' ERZiNCA N i i i RZUR il Merkezi Koy ilce Merkezi / Karayolu Harita 2. Sirakayalar (;aglayam'mn Lokasyomn Strakayarderesi uzerinde ve bu adz tasiyan koyun kuzeyinde yer altr. Bayburt'tan r;aglayanizkadar, 22 km.lik bir uzakltk vardtr. Bu yolun 9 km. kadari Bayburt-Erzurum yol aytnmi, 13 km.si ise, bu aytnm ile r;aglayan arastndaki uzakltktir. Soz konusudere, Strakayar koyt: kuzeyinde.sirakayalar ~agjayam diye bilinen caglayam olusturur. Daha soma kuzeye.dogru akisma devam eden akarsu (yaklasik binde 25'likbir egimle), Yalmdam koyu kuzeyinde, Coruh irmagma (Uzun'un ifadesiyle Masat Cayma) kansir. Sirakayalar caglayam, yerinde yaptigmnz olcme ve gozlem sonuclanna gore (lo Nisan 1998 tarihinde yapildi), 22 m. yiikseklik gosterir. Sulan, Dorduncu jeolojik zaman, Kuatemer devri olusumu olan, traverten katmanlarr (seti) basamagr uzerinden dokiiliir. Kismen elips bicimli, yani oval ve yaklasik m. derinliginde, bir dev-kazant golu vardir (Fotograf 10'u inceleyiniz).

14 14 Fotograf 10. Sirakayalar 9aglayam, "Sirakayalar Koyu" yakmtnda olup, 22 m. yukseklik gosterir. Oval bir dev-kazani goli; de bulunmaktadir (Foto. lbulut). 2.3.Slrakayalar «;aglayamnm Turistik Potansiyeli Sirakayalar <;aglayam ile ilgili ilk yazih bilgilere, Doy.UZUN'un doktora tezinde rastlamr. Dipnot biciminde, dart cumlelik bir aciklama seklinde, olusumu ve yuksekligi sozkonusu edilmistir. Sulannm dii~~ yuzeyiyuksekligi baric (12 m. dogru degil), digeraciklamalar dogrudur". Caglayanm degerlendirilebilecek bir turistik potansiyeli bulundugu konusundaki Doy.UZUN'un gorusune, ben de aynen kanhyorum. Gercekten de Sirakayalar yaglayam, biraz once incelenen Tomara caglayamnagore, sulan daha gur ve gariinil~ii dahagorkemli bir caglayandir (Fotograf 11'i inceleyiniz). Aynca buraya ulasmak, daha kolaydrr. Bayburt Erzurum Devlet yolundan, nihayet 13 kid kadar uzakhktadir, Bu yolun, yani Kopuz deresi boyunca devam eden kay yolunun standartlan yukseltilirse, ulasim sorunu daha kolay coznmlenir. Bu taktirde caglayan cevresinde, kamping yerleri olusturmak miimkunditr, Ote yandan caglayan cevresinde, akarsu seki duzluklerine benzer duzlukler bulunmaktadir. Gerek bu duzluklerde, gerekse caglayam cepheden gorebilecek kesimlerde, piknik yerleri duzenlenebilir; oberj turunde konaklama tesisi insaa edilebilir. Bu 11 Uzun, A., 1990, a.g.e., s. 133.

15 Tilrkiye 'de Az Tan/nan 09 Doga Harikasl: Tomara-Slrakayalar ve Muradiye (:aglayanlarz 15 amacla, oncelikle sahada, bir cevre duzenlemesi yapilmahdir, Zaten, dogal bitki ortusu baknnmdan saha, oldukca ilginctir. Dogal bitki ortusunun, en dikkat cekici elemanlan nemcil bitkilerdir (Fotograf 12'yi inceleyiniz). Fotograf 11. Strakayalar Caglayani, boyunagore eni stntrli bir r;:aglayandzr. Dii ii~ yiiksekligi 22 m.'yi bulurken, eni 8-10 m. dolayindadtr. Fotograf, gorkemini gosteriyor (Foto. 1. Bulut). 2A.Ahnmasl Gereken Onlemler 2A.Lma~lm Sorunu : Pek onemli bir sorun degildir. Cunku motorlu araclarla yaglayana kadar cikilabilir. Ancak yine de, bu yolun standartlan yukseltilmelidir. Bugun, du uk standarth bir yoldur (:evre Diizenlemesi : Seyir teraslan insaasi da dahil, sahada cevre duzenlemesi yapilmahdir. t, Konaldama ve Dinlenme Tesisleri : Sahada kamping yerleri duzenlenebilir. Oberj turunde bir konaklama tesisi ve kir kahvesi biciminde dinlenme tesisi yapilabilir Digerleri : Elektrik, telefon ve hela gibi diger ihtiyaclar da dusunulmelidir.

16 16 ProfD~H~atiDOGANAY Fotograf 12. Sirakayalar 9aglayanz cevresi, dogal bitki ortus«yonunden de ilginctir. Nemcil bitki turleri gaze carpar. 3.Muradiye <;aglayam 3.1.Lokasyonu: Bendimahi Selalesi diye de bi1inen Muradiye Caglayani, Van'm Muradiye ilce merkezinin (1997'de nufus), yaklasik 8 kid. kadar kuzeybatismda ve Bendimahi Cayt.uzerinde yer ahr, Bu cay (80 km.), kaynaklanm Tendurek ve Sancicek volkanik kutlesinin kuzey yamaclan ile Esengol dagl (Turkiye-Iran smmnda) batt yamaclanndan ahr. Akarsu, bu kaynaklann Caldiran ovasi girisinde birlesmesiyle olusur. Bir sure soma bu cay, Gondurme bogazl diye bilinen, yeni 16.v kutleleri icinde actlmis, dar ve deri bir vadi icine gomulur. Yaklasik 2.5~3 km. kadar bu vadide akisma devam eden Bendimahi, Muradiyc ovasi (Bargiri ovasi diye de bilinir) tanm arazilerini sular (ortalama aknm 10 m 3, minimum 2m 3 ve maksimum 122 m 3 kadar; en yuksek akim, Nisan ve Mayis aylanna rastlar; kar erimesi ve yagmur sulan), Dalla soma, Van Golu'mm kuzeydogu ucundan, bu gole dokulur, Muradiye (Bendimahi) caglayam; Gondurme bogazunn, Bendbasi mevkii denilen yerinde olup, Muradiye kentine 8 km kadar uzakhktadir (Harita 3 ve Fotograf 13'u inceleyiniz).

17 Tiirkiye 'deaz Tanman 09 DogaHarikasl: Tomara-Slrakayalar vemuradiye r;aglayanlarz 17 il~ e tvlerku: i 8el de / Karayo lu Harita 3. Muradiye (Bendimahi) Caglayani 'nm Lokqsyonu: Muradiye ilce merkezinin yaklastk: 8 km. kuzeybattsmda Gondurme bogazmm Bendbast mevkiinde ve Bendimahi t;ayz yatagz uzerinde yer ahr. Fotograf 13. Gondurme bogazindan btr goriinu : Bendimahi t;ayz, Muradiye ye 8 km. uzakhkta, unlu Gondarme Dogazma girer. Bogaz, yeni lav kutleleri icinde at;llrnlj olup)jiraz kuzeydogusunda Muradiye t;aglayam vardtr (Foto. Ars.Gor. Mustafa ERTURKj.

18 _ Sozii edilen bu biiyiik yaglayamn yaklasik 4 km. kadar kuzeyinde ve yine Bendimahi cayt uzerinde olusmus kii~iik ~aglayanlar dikkati ceker, Aynca, Muradiye 9aglayamna (biiyiik caglayan) dogru gidilirken, ana yolun bir km. kadar ban tarafinda ve yine Bendimahi uzerinde, tarim Seytan Kopriisii (tek kemer gozltl taskopru) yer ahr. Ayaklan bazalt kayalar icine yerlestirilmis bu kopru, gorulmeye deger bir mimari eserdir. 3.2.Jeomorfolojikozellikler : Az once de ifade edildigi uzere Muradiye caglayam, Bendimahi caymm yatagl uzerinde, Gondiirme Bogazmm Bendbasi diye bilinen yerinde bulunmaktadir, Bu konuda, yani Bendbasi seti uzerinde, az cok gorkemli bir dii~ii~ yapan Bendimahi cayi sulan, dii~ii~ yiizeyi boyunca, farkh yukseklikler gosterir, Ornegin, 19 Eyliil 1999 Pazar giinii, Dr. Fevzi SARiN ve Ars. GO!. Mustafa ERTORK ile birlikte yerinde yapngmuz, yiikseklik Ol~meleri sonueu, yedi dii~ii~ dogrultusu belirledik (sulanmn azahp cogalmasi nedeniyle, mevsimler ve hatta aylara gore bu sayi artip azalabilir), Bunlann en yiiksegi, dii~ii~ yuzeyinin merkezi kismmda olandir. Bunun yiiksekligi ise, 18 m kadardir (Fotograf 14 ve 15'i inceleyiniz), Fotograf 14. Muradiye r;aglayamnm sulart, en fazla 18 m yukseklikten dfl tl/j yapar. Toplam yedi dusur dogrultusu vardir. Bunlar, 19 Eylul 1999 Pazar giinii belirlenmistir (Foto. Mustafa ERTURK).

19 Turkiye 'deaz Tanman 09 DogaHarikasl: Tomara-Slrakayalar vemuradiye (:aglayanlan 19 Fotograf 15. Muradiye r;ag!ayanmm en yuksek da~il~ yuzeyi 18 m kadar olup, gorkemli birgoranum sergiler. Du~u~ yiizeyi yuksekligi dogu ve bati kesimlerinde 15 ila 16 m arasmda degi~ir. Bu caglayanm ilginc ozelliklerinden biri de, du~u~ yuzeyi ust ve alt genisliklerinin, cok belirgin olusudur. Bunlardan, dii.~u;; yuzeyi seddinin yuzey genisligi 36 m. ve alt yuzey genisligi ise, 77 m. olarak 61yillmu~tii.r. Caglayanm belirgin bir dev kazam g6lu yoktur. Du~u~ yapan caglayan sulan, tekrar dogrudan dogruya Bendimahi caynn olusturur, Caglayam olusturan Bendbasi Seddi, gem; bir bazalt kutlesi olup, kiitlenin alt katmanlari volkanik tilf ve sed yuzeyi ise, traverten kayaclan

20 20 IL- ProfDrHayati DOGANAY _ olusumlan olarak dikkati ceker. Caglayamn sulan, bu kutle uzerinden dokulur, Caglayan cevresi ve hemen guneybatismda yer alan Gondurme vadisi yamaclari, simsiyah bazalt kiitleleri He kapltdir. Bunlar, gene Hiv akmnlarr olarak da tammlanabilirler(fotograf l6'yt inceleyiniz). Fotograf 16. Muradiye Caglayani cevrest, siyah bazalt kayaclanndan olusur. Fotograf, onugosteriyor. 3.3.Muradiye Caglayanmm Turistik Potansiyeli : Muradiye Caglayan, ile ilgili ilk yazih kaynak, belirleyebildigimiz kadanyla, merhum H.SARACOGLU'na aittir. Bendimahi cayi hakkmda yapilanaciklamalarda, bu akarsuyun; Gondurme bogas: bendbasi mevkiinde, 12 m yukseklikte bir seldle yaptig: btcimindedtr". Bu aciklamalardan, Gondtirme ve Bendbasi terimleri, gfulfunuz icin de gecerli ve dogru kullanilnus terimlerdir. Ancak, caglayamn yuksekligi icin verilen deger, kuskusuz dogru degildir, Dolayisiyla caglayan hakkmda verilen bilgi, tek 12 Saracoglu, H., 1990, Bitki Ortiisii, Akarsular ve Goller. M.E.B., Ogretmen Kitaplan Dizisi: 77, istanbul, s. 290.

21 Ti1rkiye 'deaz Tan/nan ()9 DogaHarikasl: Tomara-$lrakayalar vemuradiye9aglayanlarl 21 cumleden ibarettir. Dr. AYGEN tarafmdan da selaleler konulu bir makale yayrmlannnsnr. Bendimahi (Muradiye) $euuesi bashg; altmda, caglayanla ilgili olarak, sekiz cumlelik bir aciklama yapilmisur". Verilen bilgiler arasmda caglayamn Van golune gore 90 km. kuzeydoguda bulundugu gorii~ii dogru degildir. Diger aciklamalar, bu doga harikasmm tanrtimma az da olsa katki yapar. Ama esas katkiyt, zannederim eldeki bu arastirma yapacaknr, Caglayan, butunuyle kendi dogal haline terk edilmis degildir, Bu nedenle de, biraz once tamtngmnz Tomara ve Sirakayalar 9aglayanlanndan oldukca farkhdir. Cunku, turistik potansiyeli yoneticiler tarafindan az 90k kesfedilmis ve burada 1985 yih itibariyle, amaca donuk bazr yatmmlar yapilnusnr, Bu hizmet1erden biri, ulasnn hizmetidir. Zaten caglayan, Van Muradiye-Caldiran karayoluna yakmdir. Burdan, yaklasik bir km,'lik bir mesafede olup, hem duzgun bir motorlu arac yolu vehem de ihtiyaca cevap veren bir otoparkyaprlrmstir (Fotograf l7'yi inceleyiniz). Fotograf17.Muradiye 9aglayam 'ntn hemen yakintnda, ihtiyacayeterli bir otopark vardtr. Fotografonu gosteriyor. 13 Aygen, T., 1987, "Selaleler". Ilgi (Dergisi), Yil: 21, No: 50, s. 1-9, istanbul.

22 22 Prof.Dr.Hayati DOGANAY Aynca caglayanlan seyir icin insa edilmesi gereken seyir teraslarr da cevrede basit birer yapi olarak goze carpar. Nitekim, caglayanm ve dolayisiyla da Bendimahi caymm karsisma gecmek uzere, bir yaya tahta (ahsap) kopru insa edilmistir. Hem kopruden ve hem de karst kiyidan, caglayan hayli gorkemli goziikiir (Fotograf 18'i inceleyiniz), Cevrede isiklandirmada yapilnustir, Kir Kahvesi benzeri bir tesis bulunmaktadir (Fotograf 19'u inceleyiniz). Fotograf 18. Muradiye Caglayam yakintna, bir yaya ahsap koprusa insaa edilmistir (1985). Hem Bendimahi ('ayl karstya gecilir, hem de 9ag1ayan seyredilir (Foto. Yrd. D09. Dr. Fevzi SARiN).

23 Tflrkiye 'deaz Tanman 0"Doga Harikasl: Tomara-Slrakayalar vemuradiye C;:aglayanlarz 23 Fotograf 19, Muradiye (jaglayanz'nin hemen karsistnda, Bendimahi cay: vadisi karst kiyi dilzlugiinde, bir kir kahvesi tnsaa edilmisttr. Bu actklamalar da gosteriyor ki, Muradiye Caglayam ile ilgili turistik potansiyelini degerlendirmeye yonelik bazi yannmlar yaprlnnsnr. Bununla birlikte, mevcut potansiyelin yeterince degerlendirilmesi bakimmdan, bazr onlemler ahnmasi gerekir : I, Cevrenin bitki ortusii; akasya, sogiit, kayak ve sancam olarak dikkaticeker, Cevrede Bendimahi cayi sulanndan yararlanarak sulamaya dayah yogun bir aga~landlrma faaliyeti gerceklestirilmelidir. Akasya, kavak, sogiit ve saricam, oncelik verilecek cinsler olabilirler. 2, Agae;landlrma ile birlikte cevrede, teknigine uygun bir cevre duzenlemesi yapilmahdrr. Bu yapihrken, ic gezinti yollan ilave edilmeli ve mevcut seyir teraslarr, hem sayica cogalnlmah ve hem de mevcut olanlar, estetik ozellikte ve modemtesisler seklinde yeniden yapilmahdir. 3. Caglayan cevresi, hie; olmazsa dikenli teller veya daha baska bir teknikle cevrilerek, muhafaza alnna almmali; sahaya giris-cikislar denetimli olmah ve ziyaretcilerden "sembolik de olsa bir giri~ iicreti talep edilmelidir. 4, Cevrede ve tercihan da bugunku kir kahvesi yapisnnn yerinde, oberj turunde bir konaklama tesisi insaa edilmeli; konaklama ve sosyal

24 24 ProfDr.Hayatt DOGANAY tesisleriyle birlikte dii~iinuliip, planlanmahdir. Aynca cevrede, kamping yerleri de duzenlenebilir. 5.Caglayan seddinin uzeri, soyle m.lik bir kisnnda, kaynak istikametine dogrutemizlenmeli; uzerindekarsihkh gecis ve gezintileri kolaylastiracak, demirveya ahsap kopruler yapilmahdir.

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Ülkemizin nadide şehirlerinden birisi olan Bolu alanlarında bulunan ve yedi adet gölden oluşan Yedigöller milli parkı adeta bir saklı cennet köşesi gibidir.. Gerçek huzur ve doğa

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI Arş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Göller Yöresinde yeralan Burdur Havzası'nın oluşumunda tektonik hareketlerin büyük etkisi olmuştur. Havza

Detaylı

BORABAY GOLU (AMASYA)

BORABAY GOLU (AMASYA) BORABAY GOLU (AMASYA) Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat DOĞU Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇİÇEK Arş. Gör. Gürcan GÜRGEN Türkiye'nin topoğrafik ve jeolojik koşullarındaki zenginlik çeşitli tiplerde göl oluşumuna zemin hazırlamıştır.

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

Travertine Bridges In Turkey

Travertine Bridges In Turkey TÜRKİYE DE TRAVERTEN KÖPRÜLERİ Travertine Bridges In Turkey Selahattin POLAT Selahattin POLAT Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Cografya Bölümü, USAK, spolat@usak.edu.tr Traverten Birikim şekillerinin

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

Prof.Dr. Atike NAZİK

Prof.Dr. Atike NAZİK http://www.t-rat.com/pages/fossils%20in%20arizona.html Prof.Dr. Atike NAZİK Yosemite National Park/ Yosemite Ulusal Parkı/ABD http://static.howstuffworks.com/gif/yosemite-national-park-ga-map.jpg Yosemite

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI 2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI Oktay BELLİ ALİKÖSE KANALI Aliköse Kanalı, Tuzluca İlçesi nin yaklaşık olarak 36 37 km. güneybatısında bulunmaktadır.

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

SİNOP SIRA NO İLÇESİ MEVKİİ STATÜ 1 BOYABAT KURUSARAY KÖYÜ

SİNOP SIRA NO İLÇESİ MEVKİİ STATÜ 1 BOYABAT KURUSARAY KÖYÜ SİNOP DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 MERKEZ HAMSİLOS-AKLİMAN 1. VE 2. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ SARIKUM GÖLÜ 1. VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 3 ERFELEK TATLICAK ŞELALELERİ 1. DERECE

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI gibidir. Sakarya başı nda turizm hareketliliğine cevap verebilecek konaklama, balık lokantaları, çay bahçeleri, günübirlik piknik ve mesire alanları ve doğal yüzme havuzu vardır. Sakarya Başı Sulak alanında

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde yaptıkları turizm faaliyetidir. YAYLA

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

GAGA G Ö LÜ (ORDU) * A.Ü.D.T.C.F. Coğrafya Bölümü ** A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

GAGA G Ö LÜ (ORDU) * A.Ü.D.T.C.F. Coğrafya Bölümü ** A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü GAGA G Ö LÜ (ORDU) Prof. Dr. Erdoğan A K K A N * Arş. Gör. Gürcan GÜRGEN** ÖZ Gaga Gölü, Ordu İlinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden biri olan Fatsa dan güneye, Aybastı ya gidilen karayolunun 7. Km

Detaylı

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ ORDU DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ BAYADI KÖYÜ KURUL KAYALIKLARI 1. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI, 3. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA, TOPOGRAFİK HARİTA, JEOLOJİK HARİTA Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü HARİTA NEDİR? Harita; yer yüzeyinin bir düzlem üzerine belirli bir oranda küçültülerek bir takım çizgi ve

Detaylı

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler.

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarların şekillendirici etkilerinin görüldüğü yerlerin

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI CİLDİN ÜSTÜNDE AYNI ŞEKİLDE BULUNACAKTIR. PROJE ADI VE YILI CİLDİN SIRT KISMINDA

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. SICAK SU KAYNAĞI İL SİVAS İLÇE ŞARKIŞLA MAH.-KÖY VE MEVKİİ Alaman Köyü GENEL TANIM: Alaman Köyü ile Kale Köyü arasında, Alaman Köyü ne 300 m. uzaklıktadır.

Detaylı

Alanı gösterilmiş olan doğal sit alanlarımız, yerinin belirli olması nedeniyle gösterilmiştir. Resmi işlemlerde, ilgili Çevre ve Şehircilik İl

Alanı gösterilmiş olan doğal sit alanlarımız, yerinin belirli olması nedeniyle gösterilmiştir. Resmi işlemlerde, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Alanı gösterilmiş olan doğal sit alanlarımız, yerinin belirli olması nedeniyle gösterilmiştir. Resmi işlemlerde, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden doğrulamasını yaptırınız. Korunan Alanın Yeri

Detaylı

Test. Doğa ve İnsan BÖLÜM 1

Test. Doğa ve İnsan BÖLÜM 1 Doğa ve İnsan 1. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğrudan veya dolaylı etkisi ile oluşmamış doğal olaylardandır? A) Kuraklık B) Orman yangını C) Sel D) Erozyon E) Aşırı yağış Test 1 6. Coğrafi araştırmalarda

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir.

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara Batı Menteşe Dağları denir. Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir. yukarıda adı geçen dağlardan oluşan "Doğu Menteşe Dağları" arasında arasında Çine Çayı Vadisi uzanır. Aydın iline

Detaylı

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 NİKSAR EFKERİT VADİSİ DOĞAL VE ARKEOLOJİK SİT ALANI 2 ZİLE EVRENKÖY MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT ALANI 3 PAZAR BALLICA MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita Okuma ve Yorumlama Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita: Tanım HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKININ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKININ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKININ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ Arş.Gör. Süha KOCAKUŞAK, Arş.Gör. Hakan YİGİTBAŞIO& LU Milli Park kavramı ilk kez A.B.D. de 1872 yılmda ortaya çıkmış ve kısa zamanda dünyanın çeşitli

Detaylı

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Dünya da bir birinden farklı kıyı tipleri oluşmuştur. Bu farklılıkların oluşmasında; Dalga ve akıntılar, Dağların kıyıya uzanış doğrultusu, Kıyılardaki

Detaylı

SEYİTÖMER LİNYİT ÇIKARIM SAHASI

SEYİTÖMER LİNYİT ÇIKARIM SAHASI Yoncalı Ovası Kütahya ovası kuzeydeki "Yoncalı Depresyonu"ndan bir eşik alanıyla ayrılmaktadır. Zengin linyit yataklarının içinde yer aldığı neojen bir düzlük olan Yoncalı Depresyonu, Kütahya Ovası'ndan

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN.

Düzenlenmesi. Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN BARTIN. Ekonomik Ömrünü Tamamlamıs s Açık A k Maden Ocaklarının n Rekreasyonel Amaçlarla Düzenlenmesi Mehmet TOPAY, Nurhan KOÇAN ZKÜ,, Bartın n Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, BARTIN. Teknolojik gelismelere

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

1.Turizm Coğrafyası ve Planlama. 2.Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri. 3.Beşeri Kaynaklar ve Turizm Türleri

1.Turizm Coğrafyası ve Planlama. 2.Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri. 3.Beşeri Kaynaklar ve Turizm Türleri 1.Turizm Coğrafyası ve Planlama 2.Doğal Coğrafi Kaynaklar ve Turizm Türleri 3.Beşeri Kaynaklar ve Turizm Türleri 4.Uluslararası Turizm Ulaştırması ve Turist Akışı 5.Dünya Turizm Bölgeleri 6.Türkiye nin

Detaylı

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI 1/5 EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi, 85.000 km2 lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının %11 ini kaplar. (Harita:1) Ege Bölgesi, Anadolu nun

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

DOĞU KARADENİZ & YAYLALAR & BATUM

DOĞU KARADENİZ & YAYLALAR & BATUM ( 27 AĞUSTOS 1 EYLÜL ) DOĞU KARADENİZ & YAYLALAR & BATUM DOĞU KARADENİZ GEZİLERİNDE Yurdumuzun eşsiz mozaiğinden değişik bir bölümü izleyeceksiniz. Bu bölgede size ilginç gelecek bir kültüre, apayrı insan

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Eğirdir İlçesi, Balkırı köyü 157 ada 19 nolu parsel içerisinde kalan alanı kapsamaktadır. Çalışma alanı, M25-C-3-A nolu

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

Yetişkinler için Oryantiring Nermin Fenmen, 2013

Yetişkinler için Oryantiring Nermin Fenmen, 2013 Başlangıç Düzeyi 1. Bilgi çizelgesinin yapısı Ders #5: Hedef bilgi çizelgesi Bir oryantiring haritasında hedeflerin yerini tam olarak belirten hedef bilgi çizelgesini daha önceki derslerimizde görmüştük.

Detaylı

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu A.PLANLAMA ALANININ TANIMI Rize İli, Muradiye imar planında Belediye nin talebi üzerine imar planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Planlama alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planında G45-a-01-c ve G45-a-06-b

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK - 2008, S:172-184 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2008 http://www.marmaracografya.com YÜKSELDİKÇE BÖLGELERİMİZE GÖRE HER 100 M.DEKİ YAĞIŞ ARTIŞI ÜZERİNE BİR DENEME

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü

Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü sarsma olayıdır. Bir deprem planı hazırlamalıyız. Bu planda

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU MERSİN MUT BELEDİYESİ ÇORTAK KÖYÜ 616 NOLU PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1 ÇATAKLI PLANLAMA 2014 Sayfa ĠÇĠNDEKĠLER..2 HARĠTALAR DĠZĠNĠ 2 FOTOĞRAFLAR

Detaylı

Tortum Şelalesi. adeta kayalardan fıflkırarak çıkıyor ve uçuflarak Alara Çayı na karıflıyor. Alara Şelalesi

Tortum Şelalesi. adeta kayalardan fıflkırarak çıkıyor ve uçuflarak Alara Çayı na karıflıyor. Alara Şelalesi fielaleler, do anın sunabilece i en güzel olaylardan biridir. Binlerce ton suyun aynı yolu bularak bir tepeden afla ı dökülmesi, dakikalarca izlenebilecek görsel bir flölendir. Su yaflamın kayna ıdır.

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

TUR DÜNYASI NDAN Günübirlik Gölyaka-Efteni Gölü-Güzeldere Şelalesi Doğa Ve Trekking Turu Ulaşım 1 adet sucuk ekmek + 1 adet içecek dâhil kişi başı 30

TUR DÜNYASI NDAN Günübirlik Gölyaka-Efteni Gölü-Güzeldere Şelalesi Doğa Ve Trekking Turu Ulaşım 1 adet sucuk ekmek + 1 adet içecek dâhil kişi başı 30 TUR DÜNYASI NDAN Günübirlik Gölyaka-Efteni Gölü-Güzeldere Şelalesi Doğa Ve Trekking Turu Ulaşım 1 adet sucuk ekmek + 1 adet içecek dâhil kişi başı 30 Aralık 2016 tarihine kadar her Cumartesi-Pazar kalkışlı

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı