AHLAT BELEDĠYE BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AHLAT BELEDĠYE BAġKANLIĞI"

Transkript

1 AHLAT BELEDĠYE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2 I. GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYON, VĠZYON ve TEMEL ĠLKELER: bünyesindeki tüm müdürlüklerin katılımıyla gerçekleģtirilen çalıģtaylarda, nin gelecekte varmak istediği yeri anlatan vizyonu, var olma sebebini ifade eden misyonu ve temel prensiplerini ifade eden ilkeleri oluģturulmuģtur. Bununla birlikte, değerli Ahlat Halkının vizyon ifadesi oluģturulması sürecine katılımı sağlanmıģ ve görüģ ve önerileri alınmıģtır. Misyonumuz: Türk Ġslam tarihinin buluģma noktası olan Ahlat a karģı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek Ģehrin yaģam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiģtirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, geliģime açık, verimli ve etkili bir yönetiģim anlayıģı ile sunmak. Vizyonumuz: Türk Ġslam tarihinin buluģma noktası ve Kubbetül Ġslam olarak anılan Ahlat ı eģsiz mirasına sahip çıkarak, yaģam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye. Temel Ġlkelerimiz: a)adalet Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda yasal, hak ve hukuka uygun, tüm paydaģlarımızın hakkını gözeten bir Ģekilde davranmayı esas kabul eder. b)güven Belediyemiz Ahlat halkının, çalıģanlarının ve diğer paydaģlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder. c)saydamlık Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, Ģeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder. d)kalite Belediyemizin sunduğu hizmetlerin Ahlat ın ve Ahlat halkının ihtiyaçlarını, beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir Ģekilde karģılaması esastır. e)verimlilik Belediyemizin kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder. f)katılım Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayıģla ilgili tüm taraflar ile iletiģim kurarak, paydaģlarıyla ortak bir eksende buluģup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

3 g)liderlik Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul etmekteyiz. B. BELEDĠYENĠN YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Belediyenin görev ve sorumlulukları: Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Belediye, kanunlarla baģka bir kamu kurum ve kuruluģuna verilmeyen mahallî müģterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

4 h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde taģınmaz malları almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, yat limanı ve mezbaha kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı yirmibeģmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuģmazlıkların, anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. (l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

5 AHLAT BELEDĠYE BAġKANI A.Mümtaz ÇOBAN FEN ĠġLERĠ MÜDÜRÜ Bilal DEVECĠ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRÜ Necmettin AKPOLAT MUHASEBE MÜDÜRÜ Bayram ÇOBAN SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRÜ Saffet NACAROĞLU FEN ĠġERĠ SERVĠSĠ Zihni AKPOLAT FEN ĠġERĠ SERVĠSĠ Tahsin ALTAġ

6 ZABITA AMĠRĠ Ayvaz HAKVERDĠOĞLU KADEME AMĠRĠ NeĢat SAZ MUHASEBE SERVĠSĠ Geylani ADIYAMAN MUHASEBE SERVĠSĠ Osman ÇINAR MUHASEBE SERVĠSĠ Bahattin BABAHANOĞLU YAZI ĠġLERĠ SERVĠSĠ Güngör BĠLGEÇ TAHSĠLAT ġefġ Sedat ALÇĠÇEK TAHSĠLAT VE TAHAKKUK SERVĠSĠ Numan SÜMER TAHSĠLAT VE TAHAKKUK SERVĠSĠ Ayvaz ġerefoğlu Ġġ KUR BÜROSU Erol GÖKBULAK

7 EVLENDĠRME MEMURU Yılmaz GÖKTAġ TAHAKKUK SERVĠSĠ Metin NACAROĞLU TAHAKKUK SERVĠSĠ Vedat TIRAġÇI

8 Belediye TeĢkilâtı ve Personeli Belediyemiz bünyesindeki birimler, personel durumu ve çalıģmaları: YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Personel Durumu: Yazı ĠĢleri Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür, 1 büro iģçisi olmak üzere 2 personel ile görev yapmaktadır. 2 ÇalıĢmaları: Belediye yasasının 48.maddesinde sıralanan asli Müdürlüklerden biri olan Müdürlüğümüz görevi BaĢkanlık, Belediye Meclis ve Encümen Sekreterliğini yapmak, Belediyenin genel evrak hizmetlerini yürütmek ve halkla direkt ve hızlı iletiģim kurmak. Müdürlüğümüz; Belediyenin en yetkili karar organı olan Belediye Meclisinde alınan olağan ve olağanüstü toplantı kararları ile haftada iki kez toplanan Belediye Encümeninin kararlarını düzenli bir Ģekilde yazılıp saklama ve ilgili birimlere iletilmesini yapar, Belediyenin iç ve dıģ yazıģmalarını yazım iģlerini yürütüp takip, dosyalama ve arģiv görevini yerine getirmektedir. 2.a. Meclis ÇalıĢmaları: tarihleri arasında 11 kez olağan ve 1 kez olağan üstü olmak üzere Meclis toplantısı birleģimi yapılmıģtır. Meclis toplantılarında alınan kararlar ilgili birimlere gönderilmiģtir. 2.b. Encümen ÇalıĢmaları: tarihlerini kapsayan sürede Belediye Encümeni haftada 2 kez olmak üzere 83 kez toplanarak gündeme alınan konular ile ilgili kararlar alınmıģtır. Yapılan toplantılarda alınan kararlar usulüne uygun olarak Encümen karar defterine iģlenmiģ olup, kararlar gereği yapılmak üzere ilgili servislere gönderilmiģtir. 2.c. Genel Evrak Kayıt ÇalıĢmaları: Tarihleri arasında kayda alınan Gelen ve giden evrak sayısı 2287 Gelen evrak sayısı 1002 Giden evrak sayısı d. Dilekçe Kayıt çalıģmaları: Servisimize tarihleri arasında 733 adet dilekçe kayda alınarak ilgili servislere gönderilmiģ olup, bunlardan cevaplandırılması gereken dilekçeler ilgili servislerce cevaplandırılmıģtır.

9 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Personel Durumu: Fen ĠĢleri Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür, 1 Teknisyen ve 1 ĠnĢaat Teknikeri olmak üzere 3 personel ile görev yapmaktadır. 2 ÇalıĢmaları: 2.a. Park Düzenlemeleri : 1 Kızıl Dere Park düzenlemesi 2 Belediye önü park düzenlenmesi 3 Abdurrahman Gazi park geniģletilmesi 4 Yukarı çarģı parkının çevre düzenlenmesi 5 Sahil çay bahçesinin çocuk oyun alanlarının geniģletilmesi 6 Hacılar Camii Jandarma arası parkın çimlendirilip ağaçlandırılması 2.b. Yol ÇalıĢmaları: ( Yapılması Planlanan ) 1 Tunus mah. Abdurrahman Gazi yolunun tamamlanması 2 Erkizan Mah. Ara sokaklarının parke döģenmesi 3 Erkizan mah. Kayalı yolunun yapılması 4 Ġkikubbe mah.ara sokakları 5 Kale mah. ara sokakları. 6 Kacer mah. ara sokakları 7 Kırklar Mah. Ara sokakları 8 Tahtısüleyman Mah. Ara sokakları 9 Selçuklu Mah. Ara sokakları 10 Kulaksız Mah. Ara sokakları 11 HarabeĢehir Mah. Ara sokakları 12 Ġkikubbe mah. Usta ġagirt Kümbeti yolunun yapımı

10 2.c. Asfalt Kaplama ÇalıĢması Yapılan Yollar: 1- Erkizan Mahallesi ara sokakları 2- Ġkikubbe Mahallesi ara sokakları 3 - Selçuklu Mahallesi ara sokakları 4 - Özellikle kıģ Ģartlarından dolayı tahribata uğramıģ olan yolların asfalt yama yapılması 2.d. Kilitli Parke TaĢı ile Kaplama Yapılan Yollar: Özellikle yürütülmekte olan alt yapı çalıģmaları nedeniyle bozulan mahalle yollarının bozuk olan kısımları 2008 yılında asfaltlama ve parke kaplama iģleri yapılmıģ, bitirilmeyen yolların ise 2009 yılında yapımına devam edilerek tamamlanmıģ olup, bu yollar; m2 Kırklar mahallesi yolunun Kilitli Parke TaĢı ile kaplanması m2 Yunus Ensari Ġlköğretim Okulu yolunun Kilitli Parke TaĢı ile kaplanması m2 Belediye hizmet binası önünde Kilitli Parke TaĢı ile kaplanması.

11 4 - Refüj düzenlemeleri yapılarak boyama iģleri tamamlanmıģtır. Toplam olarak 2008 yılından 2009 yılına devreden m2 Kilitli Parke TaĢı kaplama iģi yapılmıģtır. 2.e. Yeni Açılan ve Stabilize Dökülen Yollar: 1 Özellikle Kanalizasyon çalıģmaları nedeniyle Ģehrin % 70 - % 80 oranında imar yolları açılmıģ durumda olup bu yolların büyük bir kısmı gerek stabilize ve gerekse asfalt çalıģmaları yapılmak üzere hazır beklemektedir. Lakin maddi imkansızlıklar dolayısıyla bu yolların yapımı tamamlanamamıģtır. 2.f. ĠnĢaat ÇalıĢmaları: m3 lük içme suyu deposu yapılması 2 - YaklaĢık metre boyunda Ǿ 500 lük içme suyu hattı döģenmesi 3-1. Kademe ve 2. kademe Kanalizasyon inģaatı 4 - Arıtma tesisi inģaatı 5 - Selçuklu çarģısı eski park binasının yıkılması ve yeni düzenlemeler yapılması 6 - Bahçe sulama suyu hattı yapılması 7 - Sondaj suyu depolarının yapılması 2.g. DolmuĢ Durakların Yapılması: 1 Kademede belediyemiz imkanları ile 6 tane minibüs durağı yapılarak yerlerine monte edilmiģtir yılında imkanlar ölçüsünde duraklar yapılarak ihtiyaç olan yerlere bırakılacaktır.

12 2.h. Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi ÇalıĢmaları: 1 Ġlçemiz kanalizasyon sisteminin I. Kademesi tamamlanmıģ, II. Kademenin projesinin yapımı da tamamlanmıģtır. Ancak maddi imkansızlıklardan dolayı II. Kademe kanalizasyon inģaatının yapımı 2009 yılında bitirilmediğinden 2010 mali yılında yapılması planlanmıģtır. 2 Alt yapı çalıģmalarının devam ettiği, ancak özellikle Van Gölüne akıtılan atık suların, söz konusu gölün temizliğinin sağlanması bakımından yapımı devam eden Arıtma tesisi inģaatının 2006 yılında bitirilmesi planlanmıģtı. Ancak iģi yapan müteahhidin iģi yarım bırakmasından dolayı arıtma tesisi inģaatının tamamlanması 2009 yılı içerisine sarkmıģ ve 2009 yılında inģası tamamlanmıģtır yılı içinde iģletmeye alınacaktır. PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ : Belediyemizde tarihi itibariyle personel durumu; Memur : 11 Daimi ĠĢçi : 85 Geçici ĠĢçi : --- Toplam : 96 Personel Müdürlüğünde görev yapmak üzere 1 Müdür, 1 ġef, 1 Geçici ĠĢçi olmak üzere 3 personel vardır. 1-Belirtilen tarihler arasında, Belediyemizde çalıģan personelin bir kısmının senelik izinleri ve çeģitli nedenlerden dolayı almıģ oldukları mazeret izinlerinin, kayıtları tutuldu. Yıllık izin kullanan personel sayısı 80 ve bu personellerin kullandıkları izin süresi 1538 gündür. Ayrıca personellerimizden mazeret ve sağlık izni kullanana bulunmaktadır. Disiplin soruģturması geçiren, disiplin cezası alan ve adli takibata konu olan personel

13 bulunmamaktadır. Yıl içinde tayini çıkan veya tayinle gelen personel bulunmadığı gibi ödüllendirilen personelimiz de bulunmamaktadır. 2-Dönem içerisinde memurların aylık terfileri yapıldı yılı sicil raporlarının ilgili birimlerce verilmesi sağlanıp, 6 yıllık sicil not ortalaması 90 ve daha yukarı olan memurlara 657 sayılı yasanın 64.maddesi gereği bir kademe verilip, kayıtları tutuldu. 4- Dönem içerisinde 2 iģçi personel emekliye ayrıldı ve emekli olmalarıyla ilgili tüm yazıģmaları yapıldı ve kayıtları tutuldu. 5 Dönem içerisinde emekliye ayrılan personel bulunamamaktadır. 6-Belediyemizin özürlü memur personel istihdamını karģılamak üzere, dolu memur kadrolarının %3 ü oranında özürlü memur alınması için ilgili makamlara müracaatta bulunulmuģ olup, tarihinde yapılan sınavda baģarı gösteren ve durumu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.ve 53.maddelerindeki belirtilen Ģartlara uygun bulunan 3 özürlü memur personel ataması yapıldı ve atama iģlemleri ile ilgili kayıtları tutuldu yılında iģ güçlerine ihtiyaç duyulan geçici iģçilerin vize iģlemleri tamamlandı. 8-Belediyemizde staj yapmak için müracaatta bulunan öğrencilerin staj yapmaları için gerekli iģlemler yapıldı. 9-Her aybaģı iģçilerin pursantajları yapılıp, Hesap ĠĢleri Müdürlüğüne gönderildi. 10-Rapor alan memur ve iģçi personellerin raporları sağlık dosyalarına konulup, bu iģlemlerle ilgili kayıtları tutuldu. Ayrıca Memurların raporlarının sağlık iznine çevrilmesi için makamdan onay alındı ve alınan onaylar, Hesap ĠĢleri Müdürlüğüne ve Ģahısların özlük dosyalarına konuldu. 11-Personele iliģkin onay ve çeģitli yazıların tebliği yapıldı. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 Personel Durumu: Muhasebe Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür, 4 büro iģçisi olmak üzere 5 personel ile görev yapmaktadır. 2 ÇalıĢmaları: yılı toplam harcama miktarı ( personel, maaģ, tedavi, yolluk giderleri, haberleģme, araç gereç, yakıt giderleri, bakım onarım, demirbaģ giderleri ile cari giderler ) : ,94 olarak gerçekleģmiģtir. 2 Toplam tahsilat miktarı: ,82 olarak gerçekleģmiģtir. 3 Personel, maaģ, tedavi, yolluk giderleri, haberleģme, araç gereç, yakıt giderleri, bakım onarım, demirbaģ giderleri ile cari giderler ait kayıtlama iģlemleri yapılmıģtır. 4 Yıllık kesin hesap cetvellerinin hazırlanması yapılmıģtır. 5 Mali yılı bütçenin hazırlanması yapılmıģtır.

14 6 Mal alımlarına ait ihale dosyalarının hazırlanarak mal alım ihaleleri gerçekleģtirilmiģtir. EVLENDĠRME MEMURLUĞU Evlendirme iģlemleri Belediye BaĢkanlığınca görevlendirilen memur tarafından yürütülmekte olup, Belediye BaĢkanı adına nikah akitleri yapılmaktadır. Evlenme isteği ile ilgili baģvurular yasal gereği yerine getirildikten sonra tamamlanmaktadır tarihleri arasında 141 çifttin nikah akitleri gerçekleģtirilerek aile cüzdanları verilmiģ olup, çiftlerin nüfus sicillerine iģlenmesi için evlenme bildirimleri yasal süresi içinde Nüfus Müdürlüğü ne gönderilmiģtir. HUKUK ĠġLERĠ Servisimiz iģ ve iģlemleri, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü görevi Belediye BaĢkanlığımız tarafından bizzat yürütülmektedir. Belediyemizin tüm mahkemelerdeki davaları (Adli - Ġdari) ve Ġcra dairelerindeki takip dosyaları düzenli Ģekilde yürütmektedir. 1 Personel Durumu: HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğümüz bünyesinde Belediye Meclisimizin görevlendirmesi ile 1 Müdür, 1 büro iģçisi olmak üzere 2 personel ile görev yapmaktadır. 2 Tanıtım ÇalıĢmaları: 1 TRT GAP ile irtibat kurulmuģ, Belediye davet edilmemesine rağmen Sivil Toplum Örgütleri, Kaymakamlık, Ġlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitimin katılımıyla bir program yapılmıģtır.

15 2 TRT ile irtibat kurularak Ahlat ın Tarihi ve turistik, el sanatları, yemekleri ve yetiģtirilen meyveler ile ilgili bir program yapılmıģtır. 3 Kanal 7 ve Mesaj Tv lerde Ahlat ın tarihi ve Turistik yerleri ile ilgili çekim yapılarak çeģitli Tv lerde gösterimi yapılmıģtır adet cd hazırlanıp dağıtımı yapılmıģtır. 5 Türkiye gazeteciler cemiyeti Van dan alınarak ilçemize getirilmiģ, Ahlat ın tanıtımı yapılmıģ, bir çok yerli ve yabancı gazetelerde yayınlanmıģtır. 6 Van Gölü havzası sempozyumunun sunucuları olan 60 kiģilik bilim heyeti Ahlat a davet edilmiģ, tarihi ve turistik yerler gezdirilmiģtir derece sit alanında bulunan görüntü kirliliğine meydan veren özel binalar ve arsaların istimlakı ile ilgili çalıģmalar yapılmıģtır. 8 Kale Mahallesi ve Selçuklu Mezarlığı restorasyonu için çeģitli yazıģmalar yapılmıģtır. 9 Belediyemize ait Web sitesi hazırlanarak Ġlçemizin tanıtımına önemli katkılar sağlanmıģtır. 10 Belediyemize ait Ahlat Forumu hazırlanarak yaklaģık üyeye ulaģılmıģtır. 11 VatandaĢlarımız ile kurumumuz arasında köprü görevi yapmaktadır. 12 Ġlçemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere Ġlçemiz hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıģ ve gerekli görüldüğü durumlarda gezilecek yerler gezdirilmiģtir. 13 Ġlçemizin tanıtımına yazılı ve görsel anlamda katkıda bulunulmuģtur. 14 Yerel ve ulusal medya arasında köprü görevi gören Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Ġlçemizin Ulusal ve Uluslar arası tanıtımının yapılmasına katkıda bulunuģtur. 15 Bir çok üniversitenin sanat tarihi ve turizm bölümlerinde okuyan öğrencilerin tezlerinin hazırlanmasında teknik destek verilmiģtir.

16 SU ĠġLERĠ ġeflġğġ 1 Personel Durumu: Su ĠĢleri ġefliğimiz bünyesinde 1 ġef, Ģehir içi ve ana isale hattı arızalarının giderilmesinde görevli 3 iģçi, su depolarında görevli 7 iģçi, içme suyu kaynaklarında ve isale hattında 3 iģçi olmak üzere 14 personel ile görev yapmaktadır. 2 ÇalıĢmaları : Ġlçemizde özellikle yaz aylarında içme suyu sıkıntısının olduğu, sıkıntının giderilmesi için su iģleri Ģefliğimizce; 1-2 km yeni içme suyu Ģebekesi döģemesi yapılmıģtır. 2 - Önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacına cevap verecek olan 5000 m3 lük yeni içme suyu deposu tamamlanmıģtır. 3 - Ġlçemizin içme suyunun temin edildiği Çarho içme suyu kaynaklarının bulunduğu yere yeni terfi merkezinin yapımı tamamlanmıģtır. 4 - Ġçme suyu terfi merkezine yeni motopompların alımı iģi yapılarak yerine montesi yüklenici firmaya yaptırılmıģ ve bu Ģekilde 7 motopompla vardiyalı olarak Ġlçemize su pompalanması yapılmaya baģlanmıģ, bu Ģekilde su sıkıntısının önüne geçilmiģtir. 5 - Ġçme suyu ile bahçe sulamasının yapılmasının önüne geçmek için sondaj suları ve yamlar mevkiinden pompalanan su ile bahçe sulaması yapılmıģ ve bu Ģekilde içme suyu sıkıntısı çekilmesinin önüne geçilmiģtir. 6 Ġlçe merkezimizde ve resmi kurumlarda meydana gelen su arızalarına zamanında müdahale edilerek gerekli bakım ve onarım iģleri yapıldı.

17 KADEME AMĠRLĠĞĠ 1 Personel Durumu: Kademe Amirliğimiz bünyesinde 1 kademe amiri, 1 saha amiri, 1 ambar memuru, 2 motor tamir ustası, 2 kaynak ustası, 2 bekçi, 7 Ģoför, 3 kanalizasyon tamir ekibi, itfaiyede 6 gece görevlisi ve 2 gündüz görevlisi olmak üzere toplam 27 personel görev yapmaktadır. 2 ÇalıĢmaları : 1 Belediyemiz araçlarının arızaları giderilmektedir. 2 Metal grubu arızalar kaynakçı ekibi tarafından giderilmektedir. 3 Hafriyat ile ilgili iģler damperli kamyonlarımızla yapılmaktadır. 4 Herhangi bir yangına müdahale açısından gece ve gündüz olmak üzere 2 itfaiye ekibi daima hazır halde bekletilmektedir. 5 Kanalizasyon bakım onarım ekibimiz ile kanalizasyonda meydana gelen bütün arızalar giderilmektedir.

18 ZABITA AMĠRLĠĞĠ 1 Personel Durumu: Zabıta Amirliğimiz bünyesinde 1 zabıta amiri 7 Zabıta memuru ile görev yapmakta olup temizlik iģlerini de bünyesinde bulundurmasından ötürü temizlik iģlerinde çalıģan 18 personel olmak üzere toplam 26 personel ile görev yapmaktadır. 2 Zabıtanın Görev ve Yetkileri: Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken zabıtaya karģı gelenler, Devlet zabıtasına karģı gelenler gibi cezalandırılır. Belediye zabıta teģkilâtının çalıģma usul ve esasları, çalıģanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taģımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teģkilâtında hizmet gereklerine göre oluģturulacak birimler, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalıģanlara fazla mesai karģılığı olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aģmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalıģma ücreti olarak maktuen ödenir.

19 3 ÇalıĢmaları : 1 Ġlçemiz merkezi ile merkeze bağlı mahallelerin çöpleri her gün periyodik olarak toplanmıģ ve katı atık depolama merkezine dökülmektedir. 2 Ġlçemizin her iki çarģısı da günlük olarak devamlı Ģekilde temizlenmektedir. 3 DAKP Projesi kapsamında Ahlat ve Adilcevaz Belediyeleri tarafından yaptırılacak katı atık bertaraf tesisi yapılıncaya kadar belediye çöplüğünün çevreye zarar vermeyecek Ģekilde ıslahı 2005 yılı forumunda hedeflenmiģ, bu hususta belediye baģkanlığının Ġlçenin kuzeyinde uygun yer temin edilerek gerekli ıslah çalıģmaları yapılmıģ olup, 2009 yılında da bu ıslah çalıģmaları devam ettirilmiģtir. 4 Belediyemize ait olan mezbahanın yetersiz ve temizlik (hijyen) kurallarına uymaması nedeniyle 2005 mali yılı içinde gerekli temizlik (hijyen) çalıģmaları yapılmıģ ve 2009 yılında yeni düzenlemeler ile birlikte temizlik (hijyen) çalıģmaları da devam etmiģtir. Ancak gene de ihtiyaca cevap vermeyen mezbahanın yerine Belediyemiz tarafından yenisinin yapılması planlanmıģtır. Ancak bir sivil toplum örgütü tarafından Ġlçemizde standartlara uygun yeni bir mezbahana yapılması için DAKP a proje sunulmuģ ve proje DAKP tarafından kabul edildiğinden, AB finanslı proje doğrultusunda yeni bir mezbahana yapıldığından belediyemiz tarafından yapılması düģünülen mezbahana projesi bir süreliğine askıya alınmıģtır. 5 ÇarĢı içindeki düzenlemeleri kontrol etmektedir.

20 6 Seyyar satıcılara yer gösterilmekte iģgaliyeyi gerektiren durumlarda tahsilat iģlemlerini yapmaktadır. 7 ÇarĢı içi trafik sıkıģıklıklarına yardımcı olmaktadır. C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1. Tarihçe, Coğrafi Yapısı ve Yüzölçümü: Tarihçe: Belediyeler kanununa göre Nüfusu ve üzerinde olan yerleģim birimlerinde belediye kurulabilir. Ġlçemiz de 1922 yılında kurulmuģtur. ġehrin yaģam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiģtirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, geliģime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayıģı ile Ahlat belediye baģkanlığımızda aģağıda belirtilen belediye baģkanları önderliğinde çalıģmalarını kurulduğu tarihten itibaren sürdürmektedir yılları arası Recep Efendi, yılları arası Abbas KOCA, yılları arası Sadık TUNCER, Namık KARAYEL ve Fevzi TUGAY, yılları arası Yusuf ÖZDEMĠR, yılları arası Resul Sıtkı SAYIN, yılları arası Muammer ÇETĠN ve Mecit SÖNMEZ, yılları arası Celal SÜMER, yılları arası Resul Sıtkı SAYIN, yılları arası Mevlüt AYDOĞAN, yılları arası Kaymakam Sadık ALTINKAYNAK, yılları arası Mevlüt AYDOĞAN, yılları arası Halis GÖKBULAK, yılları arası Mevlüt GÜLMEZ 2009 yılı itibari ile halen görevinin baģında bulunan Abdulalim Mümtaz ÇOBAN tarafından çalıģmalar sürdürülmüģtür. Coğrafi Yapısı: Ahlat, Doğu Anadolu Bölgesi nde yer alan Bitlis Ġli nin bir ilçesidir. Ahlat Ġlçesi, Bitlis il merkezinin kuzeybatısında yer almaktadır. Ġlçenin doğusunda Adilcevaz, batısında Güroymak ve Korkut, güneyinde Tatvan, kuzeyinde Bulanık ve Malazgirt ilçeleri bulunmaktadır. Ahlat, Doğu Anadolu nun yukarı Murat-Van bölümünde yer alır. Yüksek dağlarla çevrilmiģ, Van Gölü ne doğru eğimli platolar üzerinde kurulmuģtur. Bu eğimli platoları yaran Karmuç, Karga ve Sor çayları Van Gölü ne dökülür. Nemrut ve Süphan dağları arasındaki sahada kurulmuģ olan Ahlat ın arazisi, Van Gölü kıyısından baģlayarak, dağlık alanlara kadar uzanan geniģ bir plato oluģturmaktadır. Ġlçenin en yüksek dağlık kesimi, güneybatıdaki Nemrut Dağı dır. Buradaki krater gölü Türkiye nin en büyük, dünyanın ise sayılı krater göllerindendir. Ahlat ın merkez bucağına 15, OvakıĢla bucağına ise 11 köy bağlıdır. Ancak Kırıkkaya Köyü nün köy tüzel kiģiliği devam etmekle birlikte, boģaltılmıģ olduğundan nüfusu bulunmamaktadır. Ayrıca Ahlat a bağlı Yeniköy ve Akrak isminde iki de mezra bulunmaktadır. Yüzölçümü: Belediyemizin kesinleģen sınırlarına paralel olarak imar planı hazırlanarak yürürlülüğe girmiģtir. Ġlçemizin zamanla orantılı olarak geliģme kaydetmesi üzerine ilk hazırlanan imar planı ihtiyaçlara cevap vermediğinden ilave imar planımız hazırlanmıģtır. Ġmar planımızın son Ģekli tarihinde tamamlanarak yürürlülüğe girmiģtir. Buna göre toplam imar planı sahamız hektar, Ġmar planımız içerisinde ise yeģil saha

21 hektar, sit alanı hektar, ağaçlandırılacak alan hektar, fuar ve mesire alanı ise 5.00 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Ġlçemizin idari sınırlarına göre yüzölçümü ise Tapu kadastro müdürlüğünün çalıģmalarının tamamlanması durumunda kesin olarak belirlenecektir. 2. Fiziksel Yapı: Belediye BaĢkanlığımız 1 Bodrum kat, 1 Zemin kat ve 2 Normal kat olmak üzere 4 katlı hizmet binasında hizmet vermektedir. Bodrum kat; Kazan Dairesi, Sığınak ve ArĢivden oluģmaktadır. Zemin ( GiriĢ ) kat; BaĢkanlık Makam Odası, Meclis Toplantı Salonu, Zabıta Amirliği ve Su iģleri ġefliği birimlerini bünyesinde barındırmaktadır. Birinci kat; Hesap ĠĢleri Müdürlüğü, Emlak ġefliği, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Tahsilat Servisi ve Tahakkuk Servislerini bünyesinde barındırmaktadır. Ġkinci kat; Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Ġmar Müdürlüğü, Kanalizasyon ġefliği ve Evlendirme memurluğunu bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca; Araç bakım ve onarım gibi iģler de Kademe Amirliği bünyesinde yapılmaktadır. 3. TeĢkilat Yapısı: Belediye teģkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı iģleri, malî hizmetler, fen iģleri ve zabıta birimlerinden oluģur. 4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Belediye baģkanlığımız bünyesindeki iģ ve iģlemler tamamen elektronik ortamda teknolojik materyaller ile yapılmaktadır. 5. Ġnsan Kaynakları : Belediye baģkanlığımızın bünyesindeki bütün birimlerin baģında birim amirleri ve bu birimlerde görevli personeller bulunmakta olup bütün iģ ve iģlemler bu personeller vasıtasıyla yapılmaktadır. 6. Sunulan Hizmetler: Belediyemiz, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini sunmaktadır. Sektörün Adı Proje Numarası Projenin Adı Ve Yeri Projenin BaĢ.Ta. BitiĢ Ta Kırklar Mah. Ġçme Suyu Kaldırım ve Refüj ĠCMAL TABLOSU Proje Tutarı Prog Yılı Öde. Ġhale Bedeli Büyük camii önünde 3 Ad Gelen Öde nek yılı sonuna kadar yap.harc. mik Dönem Sonuna Kadar yapılan Nakit Nakdi Fiziki Harc. Grç. Grç. () () (%) (%) (%)

22 Dük. Ġst. Ed. Hükümet Cad. Bul. Yol Ġç. Kal. 2 Ad. Dük Ġstimlaki Araç Alımı Asfalt kaplama Kanalizasyon Yap Selçuklu Mah. de Park Yapımı Yolların Parke Kaplamasının Yap Sulama Suyu hattı yapılması Sahil Yolu Düzenleme Sondaj Sularının Ana ġebekeye Bağlanması Çarho Tesislerine Jeneratör Alınması 1250 metre 500 lük Ġçme Suyu Hat Dev Ġskele Yap. Ve Ġhalesi Ġller Deniz Otobüsü Bank. Alınması Yapıl. Ağaçlandırma Yapılması Arıtma Tesisi Yapılması Abdurrahman gazi Çevre Düzenlemesi Kızıldere Park Yapımı Asfalt Yol Yapımı Çarho içme suyu tesislerine motopomp alımı GENEL TOPLAM Abdulalim Mümtaz ÇOBAN Belediye BaĢkanı

BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları

BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları 2009 BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları Yazı işleri ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 BEYġEHĠR BELEDĠYESĠ HAKKINDA 4 I- GENEL BĠLGĠLER 8 A- Misyon

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık.

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Sunuş 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Yaz ve kış çok farklılaşan bir nüfus yapısına, aynı nitelikli hizmeti aynı yetersiz kaynaklarla verme çabasında olduk. Halkımızın

Detaylı

CİHANBEYLİ 2014 YILI BELEDİYESİ. FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.

CİHANBEYLİ 2014 YILI BELEDİYESİ. FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır. CİHANBEYLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.) 1 2 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU CĠHANBEYLĠ BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET

Detaylı

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR ĠSTANBUL, 2015 1 Ġçindekiler BAġKAN DAN... 5 I. GENEL BĠLGĠLER... 6 A. VĠZYONUMUZ... 6 B. MĠSYONUMUZ... 6 C. ĠLKELERĠMĠZ... 6 D. YETKĠ,

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

KARAKÖPRÜ BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI (2015 2019)

KARAKÖPRÜ BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI (2015 2019) T. C. KARAKÖPRÜ BELEDĠYESĠ KARAKÖPRÜ BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI ( ) (Karaköprü Belediye Meclisi nin.. tarih ve.. sayılı kararı ile kabul edilmiģtir.) Adres Çankaya Mah.Gaffar Okan Cad. No:3 Karaköprü /

Detaylı

FETHĠYE BELEDĠYESĠ DOĞRULUK FETHĠYE BELEDĠYESĠ

FETHĠYE BELEDĠYESĠ DOĞRULUK FETHĠYE BELEDĠYESĠ DOĞRULUK FETHĠYE BELEDĠYESĠ DÜRÜSTLÜK DĠSĠPLĠN ii Değerli Fethiyeliler, Fethiye mizin önümüzdeki 5 yıllık geleceğini planlamaya yönelik olarak tüm ekibimizle çalıģarak tamamladığımız 2019 Stratejik Planımızda

Detaylı

VİZYONUMUZ: Akdeniz de emeğin korunduğu, ekolojik değerlerin yaşatıldığı, kadın odaklı bir barış kenti modeli oluşturmak.

VİZYONUMUZ: Akdeniz de emeğin korunduğu, ekolojik değerlerin yaşatıldığı, kadın odaklı bir barış kenti modeli oluşturmak. 1 MİSYONUMUZ: Gelişimde ve değişimde çevresel değerleri koruyarak kentte yaşayan her yurttaşın katılımı ile, bürokratik esasa dayanmayan demokratik ve toplumcu yönetim, ulaşılabilirlik ve hızlı hizmet

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

T.C.BANDIRMA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C.BANDIRMA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI Milletimiz çalıģkandır. Bu fazileti taģıyan Bandırmalıların Ģehirlerini imar edeceklerinden, halen barut ve is kokan bu beldeyi mamur hale getireceklerinden asla Ģüphe etmiyorum 1 T.C.

Detaylı

Bugünden yarına daha yaşanabilir bir Çanakkale için çaba harcamaya, kentimiz yaşarken biz koşmaya devam ediyoruz.

Bugünden yarına daha yaşanabilir bir Çanakkale için çaba harcamaya, kentimiz yaşarken biz koşmaya devam ediyoruz. Sevgili Çanakkaleliler, Hepimizin yaşıyor olmaktan mutluluk duyduğu turizm, kültür ve eğitim kenti olmayı vizyon edinmiş Barışın Kenti Çanakkale için, temel ilke esaslarımıza bağlı kalarak, birlikte yönettiğimiz,

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı