AHLAT BELEDĠYE BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AHLAT BELEDĠYE BAġKANLIĞI"

Transkript

1 AHLAT BELEDĠYE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2 I. GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYON, VĠZYON ve TEMEL ĠLKELER: bünyesindeki tüm müdürlüklerin katılımıyla gerçekleģtirilen çalıģtaylarda, nin gelecekte varmak istediği yeri anlatan vizyonu, var olma sebebini ifade eden misyonu ve temel prensiplerini ifade eden ilkeleri oluģturulmuģtur. Bununla birlikte, değerli Ahlat Halkının vizyon ifadesi oluģturulması sürecine katılımı sağlanmıģ ve görüģ ve önerileri alınmıģtır. Misyonumuz: Türk Ġslam tarihinin buluģma noktası olan Ahlat a karģı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek Ģehrin yaģam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiģtirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, geliģime açık, verimli ve etkili bir yönetiģim anlayıģı ile sunmak. Vizyonumuz: Türk Ġslam tarihinin buluģma noktası ve Kubbetül Ġslam olarak anılan Ahlat ı eģsiz mirasına sahip çıkarak, yaģam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya kenti yapan öncü ve önder belediye. Temel Ġlkelerimiz: a)adalet Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda yasal, hak ve hukuka uygun, tüm paydaģlarımızın hakkını gözeten bir Ģekilde davranmayı esas kabul eder. b)güven Belediyemiz Ahlat halkının, çalıģanlarının ve diğer paydaģlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder. c)saydamlık Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, Ģeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder. d)kalite Belediyemizin sunduğu hizmetlerin Ahlat ın ve Ahlat halkının ihtiyaçlarını, beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir Ģekilde karģılaması esastır. e)verimlilik Belediyemizin kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder. f)katılım Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayıģla ilgili tüm taraflar ile iletiģim kurarak, paydaģlarıyla ortak bir eksende buluģup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

3 g)liderlik Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul etmekteyiz. B. BELEDĠYENĠN YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Belediyenin görev ve sorumlulukları: Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Belediye, kanunlarla baģka bir kamu kurum ve kuruluģuna verilmeyen mahallî müģterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

4 h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde taģınmaz malları almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, yat limanı ve mezbaha kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan ve miktarı yirmibeģmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuģmazlıkların, anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. (l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

5 AHLAT BELEDĠYE BAġKANI A.Mümtaz ÇOBAN FEN ĠġLERĠ MÜDÜRÜ Bilal DEVECĠ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRÜ Necmettin AKPOLAT MUHASEBE MÜDÜRÜ Bayram ÇOBAN SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRÜ Saffet NACAROĞLU FEN ĠġERĠ SERVĠSĠ Zihni AKPOLAT FEN ĠġERĠ SERVĠSĠ Tahsin ALTAġ

6 ZABITA AMĠRĠ Ayvaz HAKVERDĠOĞLU KADEME AMĠRĠ NeĢat SAZ MUHASEBE SERVĠSĠ Geylani ADIYAMAN MUHASEBE SERVĠSĠ Osman ÇINAR MUHASEBE SERVĠSĠ Bahattin BABAHANOĞLU YAZI ĠġLERĠ SERVĠSĠ Güngör BĠLGEÇ TAHSĠLAT ġefġ Sedat ALÇĠÇEK TAHSĠLAT VE TAHAKKUK SERVĠSĠ Numan SÜMER TAHSĠLAT VE TAHAKKUK SERVĠSĠ Ayvaz ġerefoğlu Ġġ KUR BÜROSU Erol GÖKBULAK

7 EVLENDĠRME MEMURU Yılmaz GÖKTAġ TAHAKKUK SERVĠSĠ Metin NACAROĞLU TAHAKKUK SERVĠSĠ Vedat TIRAġÇI

8 Belediye TeĢkilâtı ve Personeli Belediyemiz bünyesindeki birimler, personel durumu ve çalıģmaları: YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Personel Durumu: Yazı ĠĢleri Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür, 1 büro iģçisi olmak üzere 2 personel ile görev yapmaktadır. 2 ÇalıĢmaları: Belediye yasasının 48.maddesinde sıralanan asli Müdürlüklerden biri olan Müdürlüğümüz görevi BaĢkanlık, Belediye Meclis ve Encümen Sekreterliğini yapmak, Belediyenin genel evrak hizmetlerini yürütmek ve halkla direkt ve hızlı iletiģim kurmak. Müdürlüğümüz; Belediyenin en yetkili karar organı olan Belediye Meclisinde alınan olağan ve olağanüstü toplantı kararları ile haftada iki kez toplanan Belediye Encümeninin kararlarını düzenli bir Ģekilde yazılıp saklama ve ilgili birimlere iletilmesini yapar, Belediyenin iç ve dıģ yazıģmalarını yazım iģlerini yürütüp takip, dosyalama ve arģiv görevini yerine getirmektedir. 2.a. Meclis ÇalıĢmaları: tarihleri arasında 11 kez olağan ve 1 kez olağan üstü olmak üzere Meclis toplantısı birleģimi yapılmıģtır. Meclis toplantılarında alınan kararlar ilgili birimlere gönderilmiģtir. 2.b. Encümen ÇalıĢmaları: tarihlerini kapsayan sürede Belediye Encümeni haftada 2 kez olmak üzere 83 kez toplanarak gündeme alınan konular ile ilgili kararlar alınmıģtır. Yapılan toplantılarda alınan kararlar usulüne uygun olarak Encümen karar defterine iģlenmiģ olup, kararlar gereği yapılmak üzere ilgili servislere gönderilmiģtir. 2.c. Genel Evrak Kayıt ÇalıĢmaları: Tarihleri arasında kayda alınan Gelen ve giden evrak sayısı 2287 Gelen evrak sayısı 1002 Giden evrak sayısı d. Dilekçe Kayıt çalıģmaları: Servisimize tarihleri arasında 733 adet dilekçe kayda alınarak ilgili servislere gönderilmiģ olup, bunlardan cevaplandırılması gereken dilekçeler ilgili servislerce cevaplandırılmıģtır.

9 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Personel Durumu: Fen ĠĢleri Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür, 1 Teknisyen ve 1 ĠnĢaat Teknikeri olmak üzere 3 personel ile görev yapmaktadır. 2 ÇalıĢmaları: 2.a. Park Düzenlemeleri : 1 Kızıl Dere Park düzenlemesi 2 Belediye önü park düzenlenmesi 3 Abdurrahman Gazi park geniģletilmesi 4 Yukarı çarģı parkının çevre düzenlenmesi 5 Sahil çay bahçesinin çocuk oyun alanlarının geniģletilmesi 6 Hacılar Camii Jandarma arası parkın çimlendirilip ağaçlandırılması 2.b. Yol ÇalıĢmaları: ( Yapılması Planlanan ) 1 Tunus mah. Abdurrahman Gazi yolunun tamamlanması 2 Erkizan Mah. Ara sokaklarının parke döģenmesi 3 Erkizan mah. Kayalı yolunun yapılması 4 Ġkikubbe mah.ara sokakları 5 Kale mah. ara sokakları. 6 Kacer mah. ara sokakları 7 Kırklar Mah. Ara sokakları 8 Tahtısüleyman Mah. Ara sokakları 9 Selçuklu Mah. Ara sokakları 10 Kulaksız Mah. Ara sokakları 11 HarabeĢehir Mah. Ara sokakları 12 Ġkikubbe mah. Usta ġagirt Kümbeti yolunun yapımı

10 2.c. Asfalt Kaplama ÇalıĢması Yapılan Yollar: 1- Erkizan Mahallesi ara sokakları 2- Ġkikubbe Mahallesi ara sokakları 3 - Selçuklu Mahallesi ara sokakları 4 - Özellikle kıģ Ģartlarından dolayı tahribata uğramıģ olan yolların asfalt yama yapılması 2.d. Kilitli Parke TaĢı ile Kaplama Yapılan Yollar: Özellikle yürütülmekte olan alt yapı çalıģmaları nedeniyle bozulan mahalle yollarının bozuk olan kısımları 2008 yılında asfaltlama ve parke kaplama iģleri yapılmıģ, bitirilmeyen yolların ise 2009 yılında yapımına devam edilerek tamamlanmıģ olup, bu yollar; m2 Kırklar mahallesi yolunun Kilitli Parke TaĢı ile kaplanması m2 Yunus Ensari Ġlköğretim Okulu yolunun Kilitli Parke TaĢı ile kaplanması m2 Belediye hizmet binası önünde Kilitli Parke TaĢı ile kaplanması.

11 4 - Refüj düzenlemeleri yapılarak boyama iģleri tamamlanmıģtır. Toplam olarak 2008 yılından 2009 yılına devreden m2 Kilitli Parke TaĢı kaplama iģi yapılmıģtır. 2.e. Yeni Açılan ve Stabilize Dökülen Yollar: 1 Özellikle Kanalizasyon çalıģmaları nedeniyle Ģehrin % 70 - % 80 oranında imar yolları açılmıģ durumda olup bu yolların büyük bir kısmı gerek stabilize ve gerekse asfalt çalıģmaları yapılmak üzere hazır beklemektedir. Lakin maddi imkansızlıklar dolayısıyla bu yolların yapımı tamamlanamamıģtır. 2.f. ĠnĢaat ÇalıĢmaları: m3 lük içme suyu deposu yapılması 2 - YaklaĢık metre boyunda Ǿ 500 lük içme suyu hattı döģenmesi 3-1. Kademe ve 2. kademe Kanalizasyon inģaatı 4 - Arıtma tesisi inģaatı 5 - Selçuklu çarģısı eski park binasının yıkılması ve yeni düzenlemeler yapılması 6 - Bahçe sulama suyu hattı yapılması 7 - Sondaj suyu depolarının yapılması 2.g. DolmuĢ Durakların Yapılması: 1 Kademede belediyemiz imkanları ile 6 tane minibüs durağı yapılarak yerlerine monte edilmiģtir yılında imkanlar ölçüsünde duraklar yapılarak ihtiyaç olan yerlere bırakılacaktır.

12 2.h. Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi ÇalıĢmaları: 1 Ġlçemiz kanalizasyon sisteminin I. Kademesi tamamlanmıģ, II. Kademenin projesinin yapımı da tamamlanmıģtır. Ancak maddi imkansızlıklardan dolayı II. Kademe kanalizasyon inģaatının yapımı 2009 yılında bitirilmediğinden 2010 mali yılında yapılması planlanmıģtır. 2 Alt yapı çalıģmalarının devam ettiği, ancak özellikle Van Gölüne akıtılan atık suların, söz konusu gölün temizliğinin sağlanması bakımından yapımı devam eden Arıtma tesisi inģaatının 2006 yılında bitirilmesi planlanmıģtı. Ancak iģi yapan müteahhidin iģi yarım bırakmasından dolayı arıtma tesisi inģaatının tamamlanması 2009 yılı içerisine sarkmıģ ve 2009 yılında inģası tamamlanmıģtır yılı içinde iģletmeye alınacaktır. PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ : Belediyemizde tarihi itibariyle personel durumu; Memur : 11 Daimi ĠĢçi : 85 Geçici ĠĢçi : --- Toplam : 96 Personel Müdürlüğünde görev yapmak üzere 1 Müdür, 1 ġef, 1 Geçici ĠĢçi olmak üzere 3 personel vardır. 1-Belirtilen tarihler arasında, Belediyemizde çalıģan personelin bir kısmının senelik izinleri ve çeģitli nedenlerden dolayı almıģ oldukları mazeret izinlerinin, kayıtları tutuldu. Yıllık izin kullanan personel sayısı 80 ve bu personellerin kullandıkları izin süresi 1538 gündür. Ayrıca personellerimizden mazeret ve sağlık izni kullanana bulunmaktadır. Disiplin soruģturması geçiren, disiplin cezası alan ve adli takibata konu olan personel

13 bulunmamaktadır. Yıl içinde tayini çıkan veya tayinle gelen personel bulunmadığı gibi ödüllendirilen personelimiz de bulunmamaktadır. 2-Dönem içerisinde memurların aylık terfileri yapıldı yılı sicil raporlarının ilgili birimlerce verilmesi sağlanıp, 6 yıllık sicil not ortalaması 90 ve daha yukarı olan memurlara 657 sayılı yasanın 64.maddesi gereği bir kademe verilip, kayıtları tutuldu. 4- Dönem içerisinde 2 iģçi personel emekliye ayrıldı ve emekli olmalarıyla ilgili tüm yazıģmaları yapıldı ve kayıtları tutuldu. 5 Dönem içerisinde emekliye ayrılan personel bulunamamaktadır. 6-Belediyemizin özürlü memur personel istihdamını karģılamak üzere, dolu memur kadrolarının %3 ü oranında özürlü memur alınması için ilgili makamlara müracaatta bulunulmuģ olup, tarihinde yapılan sınavda baģarı gösteren ve durumu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.ve 53.maddelerindeki belirtilen Ģartlara uygun bulunan 3 özürlü memur personel ataması yapıldı ve atama iģlemleri ile ilgili kayıtları tutuldu yılında iģ güçlerine ihtiyaç duyulan geçici iģçilerin vize iģlemleri tamamlandı. 8-Belediyemizde staj yapmak için müracaatta bulunan öğrencilerin staj yapmaları için gerekli iģlemler yapıldı. 9-Her aybaģı iģçilerin pursantajları yapılıp, Hesap ĠĢleri Müdürlüğüne gönderildi. 10-Rapor alan memur ve iģçi personellerin raporları sağlık dosyalarına konulup, bu iģlemlerle ilgili kayıtları tutuldu. Ayrıca Memurların raporlarının sağlık iznine çevrilmesi için makamdan onay alındı ve alınan onaylar, Hesap ĠĢleri Müdürlüğüne ve Ģahısların özlük dosyalarına konuldu. 11-Personele iliģkin onay ve çeģitli yazıların tebliği yapıldı. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 Personel Durumu: Muhasebe Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Müdür, 4 büro iģçisi olmak üzere 5 personel ile görev yapmaktadır. 2 ÇalıĢmaları: yılı toplam harcama miktarı ( personel, maaģ, tedavi, yolluk giderleri, haberleģme, araç gereç, yakıt giderleri, bakım onarım, demirbaģ giderleri ile cari giderler ) : ,94 olarak gerçekleģmiģtir. 2 Toplam tahsilat miktarı: ,82 olarak gerçekleģmiģtir. 3 Personel, maaģ, tedavi, yolluk giderleri, haberleģme, araç gereç, yakıt giderleri, bakım onarım, demirbaģ giderleri ile cari giderler ait kayıtlama iģlemleri yapılmıģtır. 4 Yıllık kesin hesap cetvellerinin hazırlanması yapılmıģtır. 5 Mali yılı bütçenin hazırlanması yapılmıģtır.

14 6 Mal alımlarına ait ihale dosyalarının hazırlanarak mal alım ihaleleri gerçekleģtirilmiģtir. EVLENDĠRME MEMURLUĞU Evlendirme iģlemleri Belediye BaĢkanlığınca görevlendirilen memur tarafından yürütülmekte olup, Belediye BaĢkanı adına nikah akitleri yapılmaktadır. Evlenme isteği ile ilgili baģvurular yasal gereği yerine getirildikten sonra tamamlanmaktadır tarihleri arasında 141 çifttin nikah akitleri gerçekleģtirilerek aile cüzdanları verilmiģ olup, çiftlerin nüfus sicillerine iģlenmesi için evlenme bildirimleri yasal süresi içinde Nüfus Müdürlüğü ne gönderilmiģtir. HUKUK ĠġLERĠ Servisimiz iģ ve iģlemleri, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü görevi Belediye BaĢkanlığımız tarafından bizzat yürütülmektedir. Belediyemizin tüm mahkemelerdeki davaları (Adli - Ġdari) ve Ġcra dairelerindeki takip dosyaları düzenli Ģekilde yürütmektedir. 1 Personel Durumu: HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğümüz bünyesinde Belediye Meclisimizin görevlendirmesi ile 1 Müdür, 1 büro iģçisi olmak üzere 2 personel ile görev yapmaktadır. 2 Tanıtım ÇalıĢmaları: 1 TRT GAP ile irtibat kurulmuģ, Belediye davet edilmemesine rağmen Sivil Toplum Örgütleri, Kaymakamlık, Ġlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitimin katılımıyla bir program yapılmıģtır.

15 2 TRT ile irtibat kurularak Ahlat ın Tarihi ve turistik, el sanatları, yemekleri ve yetiģtirilen meyveler ile ilgili bir program yapılmıģtır. 3 Kanal 7 ve Mesaj Tv lerde Ahlat ın tarihi ve Turistik yerleri ile ilgili çekim yapılarak çeģitli Tv lerde gösterimi yapılmıģtır adet cd hazırlanıp dağıtımı yapılmıģtır. 5 Türkiye gazeteciler cemiyeti Van dan alınarak ilçemize getirilmiģ, Ahlat ın tanıtımı yapılmıģ, bir çok yerli ve yabancı gazetelerde yayınlanmıģtır. 6 Van Gölü havzası sempozyumunun sunucuları olan 60 kiģilik bilim heyeti Ahlat a davet edilmiģ, tarihi ve turistik yerler gezdirilmiģtir derece sit alanında bulunan görüntü kirliliğine meydan veren özel binalar ve arsaların istimlakı ile ilgili çalıģmalar yapılmıģtır. 8 Kale Mahallesi ve Selçuklu Mezarlığı restorasyonu için çeģitli yazıģmalar yapılmıģtır. 9 Belediyemize ait Web sitesi hazırlanarak Ġlçemizin tanıtımına önemli katkılar sağlanmıģtır. 10 Belediyemize ait Ahlat Forumu hazırlanarak yaklaģık üyeye ulaģılmıģtır. 11 VatandaĢlarımız ile kurumumuz arasında köprü görevi yapmaktadır. 12 Ġlçemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere Ġlçemiz hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıģ ve gerekli görüldüğü durumlarda gezilecek yerler gezdirilmiģtir. 13 Ġlçemizin tanıtımına yazılı ve görsel anlamda katkıda bulunulmuģtur. 14 Yerel ve ulusal medya arasında köprü görevi gören Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Ġlçemizin Ulusal ve Uluslar arası tanıtımının yapılmasına katkıda bulunuģtur. 15 Bir çok üniversitenin sanat tarihi ve turizm bölümlerinde okuyan öğrencilerin tezlerinin hazırlanmasında teknik destek verilmiģtir.

16 SU ĠġLERĠ ġeflġğġ 1 Personel Durumu: Su ĠĢleri ġefliğimiz bünyesinde 1 ġef, Ģehir içi ve ana isale hattı arızalarının giderilmesinde görevli 3 iģçi, su depolarında görevli 7 iģçi, içme suyu kaynaklarında ve isale hattında 3 iģçi olmak üzere 14 personel ile görev yapmaktadır. 2 ÇalıĢmaları : Ġlçemizde özellikle yaz aylarında içme suyu sıkıntısının olduğu, sıkıntının giderilmesi için su iģleri Ģefliğimizce; 1-2 km yeni içme suyu Ģebekesi döģemesi yapılmıģtır. 2 - Önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacına cevap verecek olan 5000 m3 lük yeni içme suyu deposu tamamlanmıģtır. 3 - Ġlçemizin içme suyunun temin edildiği Çarho içme suyu kaynaklarının bulunduğu yere yeni terfi merkezinin yapımı tamamlanmıģtır. 4 - Ġçme suyu terfi merkezine yeni motopompların alımı iģi yapılarak yerine montesi yüklenici firmaya yaptırılmıģ ve bu Ģekilde 7 motopompla vardiyalı olarak Ġlçemize su pompalanması yapılmaya baģlanmıģ, bu Ģekilde su sıkıntısının önüne geçilmiģtir. 5 - Ġçme suyu ile bahçe sulamasının yapılmasının önüne geçmek için sondaj suları ve yamlar mevkiinden pompalanan su ile bahçe sulaması yapılmıģ ve bu Ģekilde içme suyu sıkıntısı çekilmesinin önüne geçilmiģtir. 6 Ġlçe merkezimizde ve resmi kurumlarda meydana gelen su arızalarına zamanında müdahale edilerek gerekli bakım ve onarım iģleri yapıldı.

17 KADEME AMĠRLĠĞĠ 1 Personel Durumu: Kademe Amirliğimiz bünyesinde 1 kademe amiri, 1 saha amiri, 1 ambar memuru, 2 motor tamir ustası, 2 kaynak ustası, 2 bekçi, 7 Ģoför, 3 kanalizasyon tamir ekibi, itfaiyede 6 gece görevlisi ve 2 gündüz görevlisi olmak üzere toplam 27 personel görev yapmaktadır. 2 ÇalıĢmaları : 1 Belediyemiz araçlarının arızaları giderilmektedir. 2 Metal grubu arızalar kaynakçı ekibi tarafından giderilmektedir. 3 Hafriyat ile ilgili iģler damperli kamyonlarımızla yapılmaktadır. 4 Herhangi bir yangına müdahale açısından gece ve gündüz olmak üzere 2 itfaiye ekibi daima hazır halde bekletilmektedir. 5 Kanalizasyon bakım onarım ekibimiz ile kanalizasyonda meydana gelen bütün arızalar giderilmektedir.

18 ZABITA AMĠRLĠĞĠ 1 Personel Durumu: Zabıta Amirliğimiz bünyesinde 1 zabıta amiri 7 Zabıta memuru ile görev yapmakta olup temizlik iģlerini de bünyesinde bulundurmasından ötürü temizlik iģlerinde çalıģan 18 personel olmak üzere toplam 26 personel ile görev yapmaktadır. 2 Zabıtanın Görev ve Yetkileri: Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Görevini yaparken zabıtaya karģı gelenler, Devlet zabıtasına karģı gelenler gibi cezalandırılır. Belediye zabıta teģkilâtının çalıģma usul ve esasları, çalıģanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taģımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teģkilâtında hizmet gereklerine göre oluģturulacak birimler, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalıģanlara fazla mesai karģılığı olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aģmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalıģma ücreti olarak maktuen ödenir.

19 3 ÇalıĢmaları : 1 Ġlçemiz merkezi ile merkeze bağlı mahallelerin çöpleri her gün periyodik olarak toplanmıģ ve katı atık depolama merkezine dökülmektedir. 2 Ġlçemizin her iki çarģısı da günlük olarak devamlı Ģekilde temizlenmektedir. 3 DAKP Projesi kapsamında Ahlat ve Adilcevaz Belediyeleri tarafından yaptırılacak katı atık bertaraf tesisi yapılıncaya kadar belediye çöplüğünün çevreye zarar vermeyecek Ģekilde ıslahı 2005 yılı forumunda hedeflenmiģ, bu hususta belediye baģkanlığının Ġlçenin kuzeyinde uygun yer temin edilerek gerekli ıslah çalıģmaları yapılmıģ olup, 2009 yılında da bu ıslah çalıģmaları devam ettirilmiģtir. 4 Belediyemize ait olan mezbahanın yetersiz ve temizlik (hijyen) kurallarına uymaması nedeniyle 2005 mali yılı içinde gerekli temizlik (hijyen) çalıģmaları yapılmıģ ve 2009 yılında yeni düzenlemeler ile birlikte temizlik (hijyen) çalıģmaları da devam etmiģtir. Ancak gene de ihtiyaca cevap vermeyen mezbahanın yerine Belediyemiz tarafından yenisinin yapılması planlanmıģtır. Ancak bir sivil toplum örgütü tarafından Ġlçemizde standartlara uygun yeni bir mezbahana yapılması için DAKP a proje sunulmuģ ve proje DAKP tarafından kabul edildiğinden, AB finanslı proje doğrultusunda yeni bir mezbahana yapıldığından belediyemiz tarafından yapılması düģünülen mezbahana projesi bir süreliğine askıya alınmıģtır. 5 ÇarĢı içindeki düzenlemeleri kontrol etmektedir.

20 6 Seyyar satıcılara yer gösterilmekte iģgaliyeyi gerektiren durumlarda tahsilat iģlemlerini yapmaktadır. 7 ÇarĢı içi trafik sıkıģıklıklarına yardımcı olmaktadır. C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1. Tarihçe, Coğrafi Yapısı ve Yüzölçümü: Tarihçe: Belediyeler kanununa göre Nüfusu ve üzerinde olan yerleģim birimlerinde belediye kurulabilir. Ġlçemiz de 1922 yılında kurulmuģtur. ġehrin yaģam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiģtirme ve saygın bir dünya kenti haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, geliģime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayıģı ile Ahlat belediye baģkanlığımızda aģağıda belirtilen belediye baģkanları önderliğinde çalıģmalarını kurulduğu tarihten itibaren sürdürmektedir yılları arası Recep Efendi, yılları arası Abbas KOCA, yılları arası Sadık TUNCER, Namık KARAYEL ve Fevzi TUGAY, yılları arası Yusuf ÖZDEMĠR, yılları arası Resul Sıtkı SAYIN, yılları arası Muammer ÇETĠN ve Mecit SÖNMEZ, yılları arası Celal SÜMER, yılları arası Resul Sıtkı SAYIN, yılları arası Mevlüt AYDOĞAN, yılları arası Kaymakam Sadık ALTINKAYNAK, yılları arası Mevlüt AYDOĞAN, yılları arası Halis GÖKBULAK, yılları arası Mevlüt GÜLMEZ 2009 yılı itibari ile halen görevinin baģında bulunan Abdulalim Mümtaz ÇOBAN tarafından çalıģmalar sürdürülmüģtür. Coğrafi Yapısı: Ahlat, Doğu Anadolu Bölgesi nde yer alan Bitlis Ġli nin bir ilçesidir. Ahlat Ġlçesi, Bitlis il merkezinin kuzeybatısında yer almaktadır. Ġlçenin doğusunda Adilcevaz, batısında Güroymak ve Korkut, güneyinde Tatvan, kuzeyinde Bulanık ve Malazgirt ilçeleri bulunmaktadır. Ahlat, Doğu Anadolu nun yukarı Murat-Van bölümünde yer alır. Yüksek dağlarla çevrilmiģ, Van Gölü ne doğru eğimli platolar üzerinde kurulmuģtur. Bu eğimli platoları yaran Karmuç, Karga ve Sor çayları Van Gölü ne dökülür. Nemrut ve Süphan dağları arasındaki sahada kurulmuģ olan Ahlat ın arazisi, Van Gölü kıyısından baģlayarak, dağlık alanlara kadar uzanan geniģ bir plato oluģturmaktadır. Ġlçenin en yüksek dağlık kesimi, güneybatıdaki Nemrut Dağı dır. Buradaki krater gölü Türkiye nin en büyük, dünyanın ise sayılı krater göllerindendir. Ahlat ın merkez bucağına 15, OvakıĢla bucağına ise 11 köy bağlıdır. Ancak Kırıkkaya Köyü nün köy tüzel kiģiliği devam etmekle birlikte, boģaltılmıģ olduğundan nüfusu bulunmamaktadır. Ayrıca Ahlat a bağlı Yeniköy ve Akrak isminde iki de mezra bulunmaktadır. Yüzölçümü: Belediyemizin kesinleģen sınırlarına paralel olarak imar planı hazırlanarak yürürlülüğe girmiģtir. Ġlçemizin zamanla orantılı olarak geliģme kaydetmesi üzerine ilk hazırlanan imar planı ihtiyaçlara cevap vermediğinden ilave imar planımız hazırlanmıģtır. Ġmar planımızın son Ģekli tarihinde tamamlanarak yürürlülüğe girmiģtir. Buna göre toplam imar planı sahamız hektar, Ġmar planımız içerisinde ise yeģil saha

21 hektar, sit alanı hektar, ağaçlandırılacak alan hektar, fuar ve mesire alanı ise 5.00 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Ġlçemizin idari sınırlarına göre yüzölçümü ise Tapu kadastro müdürlüğünün çalıģmalarının tamamlanması durumunda kesin olarak belirlenecektir. 2. Fiziksel Yapı: Belediye BaĢkanlığımız 1 Bodrum kat, 1 Zemin kat ve 2 Normal kat olmak üzere 4 katlı hizmet binasında hizmet vermektedir. Bodrum kat; Kazan Dairesi, Sığınak ve ArĢivden oluģmaktadır. Zemin ( GiriĢ ) kat; BaĢkanlık Makam Odası, Meclis Toplantı Salonu, Zabıta Amirliği ve Su iģleri ġefliği birimlerini bünyesinde barındırmaktadır. Birinci kat; Hesap ĠĢleri Müdürlüğü, Emlak ġefliği, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Tahsilat Servisi ve Tahakkuk Servislerini bünyesinde barındırmaktadır. Ġkinci kat; Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Ġmar Müdürlüğü, Kanalizasyon ġefliği ve Evlendirme memurluğunu bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca; Araç bakım ve onarım gibi iģler de Kademe Amirliği bünyesinde yapılmaktadır. 3. TeĢkilat Yapısı: Belediye teģkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı iģleri, malî hizmetler, fen iģleri ve zabıta birimlerinden oluģur. 4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Belediye baģkanlığımız bünyesindeki iģ ve iģlemler tamamen elektronik ortamda teknolojik materyaller ile yapılmaktadır. 5. Ġnsan Kaynakları : Belediye baģkanlığımızın bünyesindeki bütün birimlerin baģında birim amirleri ve bu birimlerde görevli personeller bulunmakta olup bütün iģ ve iģlemler bu personeller vasıtasıyla yapılmaktadır. 6. Sunulan Hizmetler: Belediyemiz, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini sunmaktadır. Sektörün Adı Proje Numarası Projenin Adı Ve Yeri Projenin BaĢ.Ta. BitiĢ Ta Kırklar Mah. Ġçme Suyu Kaldırım ve Refüj ĠCMAL TABLOSU Proje Tutarı Prog Yılı Öde. Ġhale Bedeli Büyük camii önünde 3 Ad Gelen Öde nek yılı sonuna kadar yap.harc. mik Dönem Sonuna Kadar yapılan Nakit Nakdi Fiziki Harc. Grç. Grç. () () (%) (%) (%)

22 Dük. Ġst. Ed. Hükümet Cad. Bul. Yol Ġç. Kal. 2 Ad. Dük Ġstimlaki Araç Alımı Asfalt kaplama Kanalizasyon Yap Selçuklu Mah. de Park Yapımı Yolların Parke Kaplamasının Yap Sulama Suyu hattı yapılması Sahil Yolu Düzenleme Sondaj Sularının Ana ġebekeye Bağlanması Çarho Tesislerine Jeneratör Alınması 1250 metre 500 lük Ġçme Suyu Hat Dev Ġskele Yap. Ve Ġhalesi Ġller Deniz Otobüsü Bank. Alınması Yapıl. Ağaçlandırma Yapılması Arıtma Tesisi Yapılması Abdurrahman gazi Çevre Düzenlemesi Kızıldere Park Yapımı Asfalt Yol Yapımı Çarho içme suyu tesislerine motopomp alımı GENEL TOPLAM Abdulalim Mümtaz ÇOBAN Belediye BaĢkanı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

AHLAT BELEDĠYE BAġKANLIĞI

AHLAT BELEDĠYE BAġKANLIĞI AHLAT BELEDĠYE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU I. GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYON, VĠZYON ve TEMEL ĠLKELER: Ahlat Belediyesi bünyesindeki tüm müdürlüklerin katılımıyla gerçekleģtirilen çalıģtaylarda, Ahlat Belediyesi

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri Ülkemizde Mahalli Ġdareler Anayasamıza göre,mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müģterek ihtiyaçlarını

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1- Birliğimizin 2013 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi meclisimizce 1.958,00.TL.sı olarak kabul edilip yürürlüğe girmiģtir.

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır.

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır. 1- Kasaba içi imar yolları kanalizasyon çalıģmaları sonucu kullanılamaz hale geldiğinden, bu yolların tam amı mıcır hafriyatı ile doldurup sulama ve sıkıģtırma iģlemi yapılarak asfalt yapılacak hale getirildi.

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKĠ,SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Belediye Meclisi; Recep ÖZKAN ın 31/01/2012 tarihli yazılı daveti nın BaĢkanlığında 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi gereğince 06/02/2012

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :370 KARAR 370 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Aralık 2015 Salı günü

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

Önerilerinize Açığız.

Önerilerinize Açığız. Önerilerinize Açığız. Odamız tarafından Fethiye de sürdürülebilir iģ yaģamı ve giriģimcilik ortamı oluģturmak amacıyla 14.06. tarihinde Üye Öneri Sistemi kurulmuģtur. Üye öneri sisteminin uygulanacağı

Detaylı

DÖNEM TOPLANTI BİRLEŞİM. : M.Kadri AYDINLI. : Mustafa ÇETİN. : Metin YURDUSEVEN

DÖNEM TOPLANTI BİRLEŞİM. : M.Kadri AYDINLI. : Mustafa ÇETİN. : Metin YURDUSEVEN MERZİFON BELEDİYE MECLİSİNİN 05/ EKİM/ 2010 SALI GÜNÜ SAAT 18.00 DE YAPMIŞ OLDUĞU EKİM / 2010 AYI OLAĞAN BİRLEŞİMİNDEN ÇIKARTILAN KARAR ÖZETİ. =============================================================

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI BRĠFĠNG RAPORU ARALIK-2013 ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI STRATEJĠK ÇALIġMA HEDEFĠ : Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, mükelleflerin vergi ile

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

BANDIRMA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

BANDIRMA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 BANDIRMA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 (Belediyemizin 2010-2014 yıllarını kapsayan yeni stratejik planı Belediye Meclisimizin 03/09/2009 tarih ve 144 sayılı oturumu ile kabul edilmiştir.) 1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi : 04/03/2013 Karar No : 10 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 26/02/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 Yılı Döneminin Mart ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüģmek için, Belediye

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı