Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı"

Transkript

1

2 SUNUŞ Türkiye'de sosyal devlet anlayışı artık kurumsal bir mahiyet taşıyor. Vatandaşlarımız tam anlamıyla sosyal adalet ve sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınıyor. Anayasamızın 5. maddesinde Devletimizin temel amaç ve görevleri tanımlanırken "kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak" devletin sosyal görevleri arasında özellikle belirtilmiştir. Bu görevler artık devletimizin bütün kurumları tarafından benimsenmiş ve sosyal devletin gerektirdiği hizmete, halkımız kavuşmuştur. Sosyal devletin gerektirdiği hizmetlerin büyük bir çoğunluğunu da yine yasalar ve yetkileri çerçevesinde yerel yönetimler yapmaktadır. Yerel yönetimler şehirlerde yaşayan topluluk üyelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliğe ve refaha ilişkin yerel hizmetleri genel yetkiyle, kendi sorumluluğu doğrultusunda yerine getiren, işleyişinde açıklığı, şeffaflığı çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini esas alan belediyelerdir. Çorum Belediyesi olarak bizim belediyecilik anlayışımızda altyapı, içme suyu, yol, tretuvar, park bahçe çalışmaları ile şehrin adeta bütün kılcal damarlarına kadar uzanan kalıcı bir şehir inşa etmenin yanında, temizlikte, ulaşımda, kentsel estetikte şehrimizin standartlarını çağın gereksinimlerine uygun olarak yükseltmektir. Bunlarla birlikte önemsediğimiz en gerekli hizmet alanımız ise sosyal belediyeciğin gerektirdiği, engellilerimize, yaşlılarımıza, yoksullarımıza, öğrencilerimize, kadınlarımıza, yeni imkânlar oluşturmaktır. Birlikte yönetim ilkelerini uygulayarak, katılımcı, şeffaf, teknolojik ve bilimsel metotların ışığında öncü ve örnek belediyecilik hizmetleri sunmak temel hedefimizdi. Bu hedefi gerçekleştirmek için; ların etkinliği ve verimliliğini sürekli arttırdık. Katılımcı bir yönetim anlayışı ile şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olduk. Teknolojik ve bilimsel metotları kullandık. Kalite yönetimi ve sistemini sürekli iyileştirdik. Güler yüzlü, yapıcı bir hizmet anlayışı sunduk. Tüm faaliyetlerimizde çevreye duyarlı davrandık. Bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışmaların amaçları arasında zamanda şehrimizin birliği ve beraberliğinin de en yüksek seviyede olmasını esas alarak yapıyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren Çorum a kazandırdığımız eserler Çorum u Anadolu nun yükselen bir yıldızı haline getirdi Performans Programında belirttiğimiz hedefleri büyük oranda yakaladık. Hizmette emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, 2014 Performans Programını sizlere sunuyoruz. Çorumlu hemşehrilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum Saygılarımla Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 2

3 İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 B-Teşkilat Yapısı 9 C-Fiziksel lar 10 D-İnsan ları 16 E-Diğer Hususlar 18 2-PERFORMANS BİLGİLERİ A-Temel Politika ve Öncelikler 19 B-Amaç ve Hedefler 19 C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 22 1 Kurumsal Hizmetlere İlişkin Performans Hedefleri 22 2 Kentsel Hizmetlere İlişkin Performans Hedefleri 77 3 Toplumsal Hizmetlere İlişkin Performans Hedefleri 165 D-İdarenin Toplam İhtiyacı 196 İdare Performans Tablosu 196 Toplam İhtiyacı Tablosu EKLER Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 205 3

4 1-) GENEL BİLGİLER A-) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı belediye kanununun 14. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/ /17 md.) ( )(Ek cümleler: 12/11/ /17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) ( ) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/ /17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (Ek fıkra: 12/11/ /17 md.; Değişik: 12/7/ /100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. )Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 5393 sayılı belediye kanununun 15. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 4

5 e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) (Ek: 12/11/ /18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,(ek fıkra: 12/11/ /18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.9475 İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, 5

6 sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/ /18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/ /29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. 6

7 o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Belediye Encümenin görev ve yetkileri 5393 sayılı belediye kanununun 34. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Belediye Başkanının görev ve yetkileri 5393 sayılı belediye kanununun 38. Maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. 7

8 l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 8

9 B-) TEŞKİLAT YAPISI Belediye Meclisi Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ Belediye Encümeni İç Denetim Birimi Kalite yönetim Temsilciliği Özel Kalem Müd. Başkan Yardımcısı Nurettin KARAKAYA Başkan Yardımcısı Zeki GÜL Başkan Yardımcısı Alper ZAHİR Başkan Yardımcısı Turhan CANDAN İnsan ları ve Eğitim Müd. Sosyal Yardım İşleri Müd. Destek Hizmetleri Müd. Zabıta Müd. Bilgi İşlem Müd. İtfaiye Müd. Fen İşleri Müd. Hal Müd. Yazı İşleri Müd. Kültür ve Sosyal İşler Müd. İmar ve Şehircilik Müd. Ulaşım Hizmetleri Müd. Hukuk İşleri Müd. Mezarlıklar Müd. Su ve Kanalizasyon Müd. Temizlik İşleri Müd. Mali Hizmetler Müd. Veteriner İşleri Müd. Park ve Bahçeler Müd. 9

10 C-) FİZİKSEL KAYNAKLAR Çorum Belediyesi mülkiyeti kendine ait aşağıdaki binalarda hizmetlerini sürdürmektedir. a. Hizmet Binaları 1 Başkanlık Binası (2 katlı), 1 Hizmet Binası (5 Katlı), Ek Hizmet Binası (Turgut Özal İş Merkezi) İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası, Sebze Hali ve Hizmet Binası, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Hizmet Binası, Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Binası TTS Hizmet Binası, Evlendirme Dairesi, Hizmet Binaları (Sosyal, Kültürel amaçlı kullanılan hizmet Alanları) Sosyal Tesisler (Çomar Mevkii) Turgut Özal Konferans Salonu Kadın Kültür ve Sanat Merkezi (Velipaşa Konağı) Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi Hizmet Binaları (Sportif Amaçlı Kullanılan Hizmet Alanları) Mimarsinan Sentetik Çim Sahası ve Spor Tesisi Gülabibey Mah. Fevziçakmak 3. Sok Sentetik Saha Akkent Mahallesi Pazaryanı Sentetik Halı Saha Feyzullah Kıyıklık Parkı Sentetik Halı Saha Recep Yazıcıoğlu Parkı Sentetik Halı Saha b. Tesis, Şantiye ve Atölyeler 3 Adet Arıtma Tesisi (2 Adet içme suyu, 1 Adet atık su arıtma tesisi) 4 Adet Pompa terfi istasyonu (Pınarbaşı, Eskice, Konaklı, Sağmaca) 1 Adet Su Teknisyenliği 1 Adet Asfalt Şantiyesi, 1 Adet Tamir Atölyesi, 2 Adet Taş Ocağı Tesisi, (Melikgazi, Boğabağı) Tıbbi Atık Tesisi. 10

11 c. Yeşil Alanlar ALAN_ADI ALAN_SAYISI TOPLAM_ALAN Çocuk Parkı Kavşak Mesire Alanı Orman Alanı Park Refüj Yeşil Alan TOPLAM d. Otoparklar - Kapalı Otoparklarımız Sıra Mahalle Yer Kapasite Alan(m²) 1 Yeniyol Mah. Mevlana Çok Katlı Otoparkı Gülabibey mah. Yunus Emre Çok Katlı Otoparkı Toplam Açık Otoparklarımız Sıra Mahalle Yer Kapasite Alan(m²) 1 Tepecik Mah. 2 Karakeçili Mah. 3 Karakeçili Mah. Pafta:62, Ada 2472, Parsel 1,2,3,4,5,41,42,67,69 Pafta:70, Ada 41, Parsel 79,138 ada 2,3,4,36,37 Pafta:70, Ada 141, Parsel 22,62 ve 63 nolu parsellerin tamamı, 21 ve 61 nolu parsellerin yarısı Yavruturna Mah. Pafta:5, Ada 1162, Parsel 1,3,14,15,16, Çepni Mah. Pafta:26, Ada 344, Parsel 66, Toplam

12 e. Pazarlarımız Sıra Mahalle Yer Alanı Niteliği Pazar Türü 1 Ulukavak Mah. Pazartesi Pazarı Açık Semt Pazarı 2 Kale Mah. Salı Pazarı Açık Semt Pazarı 3 Üçdutlar Mah. Salı Pazarı (Fuar Alanı) Açık Semt Pazarı 4 Mimar Sinan M. Organik Pazarı (Salı) Kapalı Semt Pazarı 5 Çepni Mah. Çarşamba Pazarı Açık/Kapalı Semt Pazarı 6 Buhara Evler M. Buhara Pazarı (Perşembe Pazarı) Kapalı Semt Pazarı 7 Mimar Sinan M. C uma Pazarı Kapalı Semt Pazarı 8 Bahçelievler M. Cumartesi Pazarı Açık Semt Pazarı 9 Toki Mah. Toki Pazarı (Pazar) Açık Semt Pazarı 10 Ulukavak Mah. 11 Mimar Sinan M. İkbalkent Pazarı (Cuma) Oto Pazarı (Cumartesi) Toplam Açık Semt Pazarı Açık Oto Pazarı 12

13 f. Taşıt ve İş Makineleri - Taşıtlar Cinsi Miktar (adet) Kullanım Birimi Ağaç sökme aracı 2 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Akaryakıt tankeri 3 Fen İşleri Müdürlüğü Ambulans 1 Fen İşleri Müdürlüğü Arazöz 9 İtfaiye Müdürlüğü Arazöz merdiven 1 İtfaiye Müdürlüğü Asansörlü araç 1 İtfaiye Müdürlüğü Asfalt serici 1 Fen İşleri Müdürlüğü Binek taksi 7 Muhtelif Birimler Cenaze taşıma 4 Mezarlıklar Müdürlüğü Çekici 2 Fen İşleri Müdürlüğü Çizgi boya makinesi 1 Fen İşleri Müdürlüğü Çöp konteyner top.aracı 1 Temizlik İşleri Müdürlüğü Damperli kamyon 33 Fen İşleri Müdürlüğü Hidrolik platform sepet 1 Destek hizmetleri Müdürlüğü Kamyonet 29 Fen İşleri Müdürlüğü Kanal temizleme 1 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kurtarıcı 1 Fen İşleri Müdürlüğü Merdivenli arac 1 Fen İşleri Müdürlüğü Motorsiklet 5 Muhtelif Birimler Otobüs 16 Muhtelif Birimler Pikap 1 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Sathi yol kaplama 1 Fen İşleri Müdürlüğü Sepetli araç 1 Destek hizmetleri Müdürlüğü Seyyar jeneratör 1 Fen İşleri Müdürlüğü Seyyar bakım ar. 1 Fen İşleri Müdürlüğü Sıkıştırmalı çöp aracı 29 Temizlik İşleri Müdürlüğü Su tankı 4 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Su tankeri 1 İtfaiye Müdürlüğü Traktör 6 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Transmıxer 3 Fen İşleri Müdürlüğü Vakumlu süpürge 7 Temizlik İşleri Müdürlüğü Vidanjör 3 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Vinç 1 Fen İşleri Müdürlüğü Minibüs 1 Kültür ve Sosyal İşler Müd. Toplam

14 - İş makineleri Cinsi Miktar (adet) Kullanım Birimi Asfalt Frezesi 3 Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Silindiri 9 Fen İşleri Müdürlüğü Beton Makinası 1 Fen İşleri Müdürlüğü Çapa Makinesi 2 Veteriner işl.md. Dozer Paletli 4 Fen İşleri Müdürlüğü Ekskavatör 4 Fen İşleri Müdürlüğü Finisher 3 Fen İşleri Müdürlüğü Forklift 3 Fen İşleri Müdürlüğü Grayder 4 Fen İşleri Müdürlüğü Kazıcı Kepçe 2 Fen İşleri Müdürlüğü Kazıcı Kepçe 3 Su Kanal Kompresör 4 Fen İşleri Müdürlüğü Loder Lastik Teker 12 Fen İşleri Müdürlüğü Loder Lastik Teker 1 Temizlik İşl.Md. Mini Kazıcı Kepçe 2 Veteriner işl.md. Teleskobik Forklift 1 Fen İşleri Müdürlüğü Yol süpürgesi 1 Temizlik İşl.Md. Toplam 59 g. Bilgi ve teknolojik kaynaklar Belediyemiz faaliyetlerinin hızlı, kesintisiz ve zamanında yürütülebilmesi için teknolojik araç ve gereçlerini güncelleyerek etkin olarak kullanımını sağlamaktadır. Tüm birimlerde bilgisayar kullanılmakta, teknolojik araçlardan etkin olarak yararlanılmaktadır. bünyesinde 1 web sitesi 1 kurumsal İntranet ağı mevcuttur. Belediye iç ve dış birimlerinin tamamında internet bağlantısı mevcut olup bilgi ve belge transferi internet üzerinden yapılabilmektedir. 14

15 Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 413 Dizüstü Bilgisayar 71 Sunucu 6 Tablet Bilgisayar 33 Dokunmatik Bilgisayar 2 Küçük İstemci 30 Teknolojik lar Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Sunucu Tablet Bilgisayar Dokunmatik Bilgisayar Küçük İstemci 15

16 D-)İNSAN KAYNAKLARI Çalışan Personelin Statülerine Göre Dağılımı Bayan Erkek Toplam Yönetim(Seçilmiş) Memur İşçi Sözleşmeli Toplam İşçi 30,3% Yönetim 0,7% Yönetim(Seçilmiş) Memur İşçi Memur 69% Sözleşmeli Çalışan Personelin Eğitim Durumu Eğitim Yönetim Memur İşçi Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Toplam İlkokul Ortaokul Lise Meslek Lisesi Yüksekokul Üniversite Yüksek Lisans TOPLAM

17 Yıllara Göre Personel Dağılımı Yıllar Memur Sözleşmeli İşçi Yönetim TOPLAM Yıllara Göre Personel Dağılımı Grafiği Memur Sözleşmeli İşçi TOPLAM 17

18 E-) DİĞER HUSUSLAR Kamu mali yönetim anlayışının önemli bir bileşeni olan ve stratejik planla bütçe arasındaki ilişkiyi kuracak olan performans programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 41. maddelerinde düzenlenmiştir. Performans programının hazırlanma süreci ve içeriği; Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi"nde açıklanmaktadır. Bu hukuki düzenlemeler ışığında hazırlanan 2014 yılı Performans Programı, yıllarını kapsayan Stratejik Planımızdaki amaçlarımızı gerçekleştirmeye yöneliktir. Söz konusu program, 2014 yılı bütçesinin oluşturulmasındaki en önemli referans dokümandır. Kurum performansının ölçülmesine ve 2014 yılı faaliyetlerinin programlanmasına yönelik stratejik amaçlara göre performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli faaliyetler belirlenmiş ve gerekli kaynak ihtiyacı da yine faaliyet bazlı olarak programlanmıştır. Performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyaçları geçmiş yıllarda gerçekleşen harcamalar ve faaliyetlere ilişkin nicel değerler göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Performans programının izlemesi ve gerçekleştirmelerinin takibi faaliyet raporlarında yapılmaktadır. Kurumumuz 2012 yılı performans programı için izleme ve değerlendirme 2012 yılı faaliyet raporunda yapılmıştır. Bu değerlendirmeye göre 2012 performans programındaki performans göstergelerine ilişkin hedefler % 83 oranında tutturulmuştur yılı performans programımızda kurumsal, kentsel ve toplumsal hizmetler olmak üzere 3 ana alanda 41 adet performans hedefi ve bunları gerçekleştirmek için ise 129 faaliyet öngörülmüştür. Ayrıca bu performans hedeflerinin gerçekleşmelerini ve amaca ulaşıp ulaşmadıklarını izlemek amacıyla ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir ve geçmiş yıllar ile karşılaştırılabilir 226 adet performans göstergesi belirlenmiştir performans programında yer alan performans hedefleri ve faaliyetler için bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklar ve payları belirlenmiştir. Performans hedefleri ve buna bağlı olarak faaliyetleri gerçekleştirecek sorumlu birimlerin ayrıntılı gösterildiği tablolar Performans Programı Tablolar kısmında sunulmuştur. 18

19 2-) PERFORMANS BİLGİLERİ A-) TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER Halkımızın Mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere temel politika ve önceliklerimiz; kentsel yaşamın sunması gereken çağdaş yaşam standartlarının oluşturulması, kentimizin tarihi kimliğinin ortaya konulması, sosyo ekonomik yönden her vatandaşımıza hizmet verebileceğimiz mekânlar ve şartlar oluşturmaktır. Belediyemizin maddi ve maddi olmayan imkânlarını en iyi şekilde değerlendirerek ve rantabl olmayan mülklerimizin aktif ve verimli hale getirilmesi sağlanıp, kentimizi MARKA KENT haline getirmek. B-) AMAÇ ve HEDEFLER A- Misyon ve Vizyon Misyon İlgili yasalar çerçevesinde halkımızın katılımı ile modern yönetim ilkelerine göre çalışarak kurumsal yapısı ile örnek bir Belediye olmak. Vizyon Hitit Uygarlığı nın merkezi olan ilimizi, gelecekte de bölgenin cazibe merkezi yapmak ve Çorum u marka kent haline getirmek Kalite Politikası Hemşehrilerimizin memnuniyeti için mevcut yasalar çerçevesinde modern yönetimi, şeffaflığı, teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, etkin ve ekonomik çalışmayı, sürekli gelişmeyi ve daha yaşanılabilir bir şehir oluşturmayı amaç edinmektir. 19

20 STRATEJİK AMAÇLAR KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN STRATEJİK AMAÇLAR; Amaç 1: Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi ve devamlılığının sağlanması Amaç 2: Mevcut Personelin motivasyonunu ve gayretini artırarak personeli etkin ve verimli şekilde değerlendirmek Amaç 3: yönetiminde ve hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetim yapısını oluşturmak Amaç 4: Kontrol edilebilir, hesap verebilir, şeffaf yönetim kavramını etkin olarak uygulayabilmek Amaç 5: Çalışma mekânlarımızın tümünde gelişen teknolojiye göre yenilikler yapmak ve uygun çalışma ortamlarının geliştirilmesini sağlamak Amaç 6: Tüm hizmet ve mal alımlarının, yatırımların kalite ve yeterliliğini denetleyen mekanizmanın geliştirilmesi KENTSEL HİZMETLERE YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR; Amaç 1: Kentin tarihi mirasının korunması, açığa çıkarılması ve fonksiyonel olarak kullanıma sunulması Amaç2: Kentsel dönüşümün çevre koşullarına uygun, sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir yapılaşma donatılarıyla gerçekleştirilmesi Amaç 3: Kentimizde güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak Amaç 4: Ulaşım ve trafik konusunda sağlıklı ve kalıcı çözümler planlamak ve uygulamak Amaç 5: Doğal afetler ve acil durumlara karşı önlemlerin alınması, afet ve acil durumlar sonrası yapılacak çalışmaların planlanması, uygulanması Amaç 6: İmar planına göre alt yapı hizmetlerinin verimli ve etkin olarak vatandaşlara ulaştırılması Amaç 7: Kentin ve kentlinin süreç içerisinde doğabilecek ihtiyaç ve beklentilerini cevaplayacak yeni alanlar oluşturmak, mevcut aktif ve pasif yeşil alanları daha fonksiyonel hale getirerek içinde yaşanılan ve maksimum kullanılabilir yeşil alanlar haline dönüştürmek. Amaç 8: Kentimizde estetik normlarının oluşturulması Amaç 9: Alt merkezlerin (ticaret, eğitim alanları vb.) oluşturularak yol boyu ticari gelişimin engellenmesi Amaç 10: Çevre ve atık yönetim sisteminin oluşturulması ve etkin uygulanması 20

21 Amaç 11: Vatandaşlarımızın huzurunu, sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve bunun devamlılığını sağlamak Amaç 12 : Kentin bütüncül bir anlayışla planlanarak; güvenli, yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı mekânlara sahip olmasını sağlamak TOPLUMSAL HİZMETLERE YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR; Amaç 1: Kısıtlılığı olan toplum kesimlerine sosyal ve kültürel amaçlı hizmetleri etkin ve sürekli olarak sunmak Amaç 2: Şehrin kültürel ve tarihsel birikiminin tanıtımına katkıda bulunmak ve bu birikimin bilimsel metotlarla derlenmesine, geliştirilmesine ve yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak Amaç 3: Çorumda yaşayanlar için kentlilik bilincini geliştirici faaliyetler yapmak Amaç 4: Kente yönelik kararlarda katılımcılığın benimsenmesi ve etkin katılımın sağlanması için gerekli mekanizmaların oluşturulması Amaç 5: Yardıma muhtaç bireylerin barınma, korunma ve topluma yeniden kazandırılmalarının sağlanması 21

22 C-) PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ ile FAALİYETLER 1. KURUMSAL HİZMETLERE İLİŞKİN PERFORMANS HEDEFLERİ Amaç Hedef Performans Hedefi Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi ve devamlılığın sağlanması PH Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltmak, tahakkuk miktarını % 10 artırmak Performans Göstergeleri Vergi Gelirlerindeki tahakkuk artış oranı (%) 33,8 18,1 30 Açıklama : 2013 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2 Vergi gelirleri tahakkukunun toplam tahakkuka oranı(%) 14,1 15,4 20 Açıklama : 2013 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 3 Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı (%) 77,28 31,79 82 Açıklama : 2013 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 4 Toplam tahakkukun artış oranı (%) 12 11,99 15 Açıklama : 2013 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 5 Şehirdeki bina (mesken, işyeri) sayısının vergilendirme oranı (%) Açıklama: Şehirdeki mesken sayısı NVİ den alınmıştır. 6 Bina başına alınan ortalama vergi tutarı (TL) Açıklama : 2013 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 7 Denetim Planını gerçekleştirme oranı (%) Açıklama : 2013 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 8 Mevcut aktif sicil sayısındaki T.C. Kimlik ve Vergi no kullanım oranı (%) Açıklama : 2013 Yılı Ağustos ayı sonu gerçekleşmeleridir. 9 Digital arşiv uygulaması ile taranan evrak sayısı Açıklama : 2013 Yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 1 2 Vergi tahakkukları işlemleri için araç hizmet alımı ve ekipman alımı İmar ve Emlak arşivlerinin dijital arşiv uygulamasına geçilmesi, sicil birleştirme ve ödeme emri dağıtımı gelir arttırıcı çalışmalar için personel hizmet alımı yapılması İhtiyacı (2014 Yılı) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , ,00 Genel Toplam , ,00 22

23 PH Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltmak, tahakkuk miktarını % 10 artırmak Vergi tahakkukları işlemleri için araç hizmet alımı ve ekipman alımı Sorumlu Harcama Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü İlan reklam vergisi, Çevre temizlik vergisi ve işgaliyeler için daha etkin takip ve denetim yapabilmek için şoförü ile birlikte 1 Adet binek araç hizmeti alımı yapılacaktır. İlan Reklam Vergisi alanlarının ölçümü için Alan Ölçüm Cihazı Alımı Yapılması (2 Adet). 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 23

24 Sorumlu Harcama Birimi Bilgi İşlem Müdürlüğü PH Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarını azaltmak, tahakkuk miktarını % 10 artırmak İmar ve Emlak arşivlerinin dijital arşiv uygulamasına geçilmesi, sicil birleştirme ve ödeme emri dağıtımı gelir arttırıcı çalışmalar için personel hizmet alımı yapılması İmar Şehircilik Müdürlüğü ve Emlak Müdürlüğü arşivlerinde bulunan dosyaların tarayıcılarla taranarak sayısallaştırılması ve elektronik ortamda tutulması, böylelikle mekândan ve iş yükünden kazanılması hedeflenmektedir. Harita Mühendisi veya Şehir Plancısı :1 kişi Tekniker ve Harita Teknikeri :3kişi İnşaat Teknikeri veya en az yüksek okul mezunu :5 kişi 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 24

25 Amaç Hedef Performans Hedefi Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi ve devamlılığının sağlanması PH Açılan davaları lehte sonuçlandırarak, alacakların tahsilini yaparak, kurum içi hukuki görüşler sunarak Çorum Belediyesi'nin çıkarlarını korumak. Belediye tarafından açılan veya belediye aleyhine açılan davaları belediye lehine sonuçlandırma, amme alacaklarının ve adi alacakların takip ve tahsilini yapma, belediye birimleri içinde yaşanan tereddütleri yazılı görüş bildirerek giderme, Belediyemizde yapılan protokol, sözleşme, taahhüt gibi işlemlerin hukuka uygun olarak tanzimini temin ve tahliye, ihtar, ihbar, fesih vb. işlemeleri yaparak Çorum Belediyesi'nin çıkarlarını korumak. Performans Göstergeleri Belediye aleyhine açılan davalarda lehte sonuçlanma oranı(%) Açıklama : 2013 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2 Belediye tarafından açılan davalarda lehte sonuçlanma oranı(%) Açıklama : 2013 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 3 Belediye birimleri tarafından sorulan sorulara mütalaa verme süresi(gün) Açıklama : 2013 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir İcra Takip Servisinde açılan dosyaların sonuçlandırma oranı(%) Açıklama : 2013 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 5 İcra takibi ile alınabilecek toplam tutarın tahsilatının oranı (%) Açıklama : 2013 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 6 Adi icra takibi sonucu sonuçlandırılan dosya oranı(%) Açıklama : 2013 yılı haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Faaliyetler İhtiyacı (2014 Yılı) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İcra takip giderleri, mahkeme harç ve giderleri , , Genel Toplam , ,00 25

26 PH Açılan davaları lehte sonuçlandırarak, alacakların tahsilini yaparak, kurum içi hukuki görüşler sunarak Çorum Belediyesi'nin çıkarlarını korumak. İcra takip giderleri,mahkeme harç ve giderleri Sorumlu Harcama Birimi Hukuk İşleri Müdürlüğü Dava ve icra dosyalarının takibinden doğan mahkeme ve icra başvuru harcı,peşin harç,suret harçları,temyiz,itiraz vs. harçlar ile pul ve yolluk giderleri harcama kalemlerini oluşturmaktadır. Ayrıca, hukuk işleri müdürlüğü olarak faaliyetlerimizin düzenli olarak arşivlenebilmesi ve dava dosyalarının bilgisayar ortamında verilerinin saklanabilmesi için alınan dava takip programı ile hukuki araştırma yapılabilmesi için alınan mevzuat-içtihat programı ve güncelleme bedelleri harcamaların bir kısmını oluşturmaktadır. 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 26

27 Amaç Hedef Performans Hedefi Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi ve devamlılığının sağlanması PH Belediye hizmetlerinde (yol, inşaat, yapım vb.) ihtiyaç duyulan mamul malların üretimini kendi imkânları ile gerçekleştirerek tedarik sürecini kısaltmak ve ekonomikliğini sağlamak Performans Göstergeleri Sabit makine sayısındaki artış oranı (%) Yenilenen sabit makine oranı(%) Belediye hizmetlerinde kullanılan asfaltın belediye imkânları ile 3 üretilme oranı (%) Üretilen asfalt miktarı artış oranı (%) Üretilen bordür miktarı artış oranı (%) Faaliyetler Üretim tesislerinde kullanılmak üzere hammadde alımlarının yapılması İhtiyacı (2014 Yılı) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,00 2 Taş ocağı taş çıkarılması ve malzeme nakliyesinin yapılması , ,00 3 Sabit iş makinesi alımı , ,00 Genel Toplam , ,00 27

28 PH Belediye hizmetlerinde (yol, inşaat, yapım vb.) ihtiyaç duyulan mamul malların üretimini kendi imkânları ile gerçekleştirerek tedarik sürecini kısaltmak ve ekonomikliğini sağlamak Üretim tesislerinde kullanılmak üzere hammadde alımlarının yapılması Sorumlu Harcama Birimi Fen işleri Müdürlüğü Çimento alımı ,00 Anfo ve boya ,00 Kum ,00 Mozayık tozu ve mozayık alımı ,00 Beyaz çimento alımı ,00 Metal ürünleri alımı ,00 Kereste ürünleri alımı ,00 Drenaj borusu alımı ,00 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 28

29 PH Belediye hizmetlerinde (yol, inşaat, yapım vb.) ihtiyaç duyulan mamul malların üretimini kendi imkânları ile gerçekleştirerek tedarik sürecini kısaltmak ve ekonomikliğini sağlamak Taş ocağı taş istihracı ve malzeme nakliyesi Sorumlu Harcama Birimi Fen işleri Müdürlüğü Taş ocagı taş istihracı ve malzeme nakliyesi hizmet alımı ,00TL 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 29

30 PH Belediye hizmetlerinde (yol, inşaat, yapım vb.) ihtiyaç duyulan mamul malların üretimini kendi imkânları ile gerçekleştirerek tedarik sürecini kısaltmak ve ekonomikliğini sağlamak Sabit iş makinesi alımı Sorumlu Harcama Birimi Fen işleri Müdürlüğü Modifiye Plenti ,00 TL Asfalt plenti ekipmanlarının taşınması ,00 TL Beton santrali Taşınması ,00TL Taş ocagı ekipman alımları ,00TL 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 06 Sermaye Giderleri ,00 Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 30

31 Amaç Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi ve devamlılığın sağlanması Hedef Performans Hedefi PH Belediyeye ait gayrimenkulleri verimli bir şekilde değerlendirerek mali yapının güçlenmesine katkıda bulunmak. Belediye gayrimenkullerinin kiralanması satılması kullanılır hale getirilmesi ve ifrazların yapılması Performans Göstergeleri Belediye işyerlerinin doluluk oranı (%) Satışa sunulan gayrimenkulün toplam gayrimenkule oranı (%) Belediyeye ait gayrimenkul (kira, ecrimisil) gelirlerinin bir önceki yıla 3 10, oranla artışı (%) 2013 yılı 6 aylık gerçekleşmesi 2012 yılının ilk 6 aylık dönemine göre hesaplanmıştır. 4 5 Faaliyetler İhtiyacı (2014 Yılı) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Hizmet Yönetim ve Bakım Giderleri , ,00 Genel Toplam , ,00 31

32 PH Belediyeye ait gayrimenkulleri verimli bir şekilde değerlendirerek mali yapının güçlenmesine katkıda bulunmak. Hizmet Yönetim ve Bakım Giderleri Sorumlu Harcama Birimi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediyenin gayrimenkullerinin bulunduğu apartman ve iş merkezlerinde yapılan bakım onarım ve tefrişat, yenileme apartman giderlerinin karşılanması 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 32

33 Amaç Hedef Performans Hedefi Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi ve devamlılığın sağlanması PH Tahakkuku yapılan gelirlerin tahsilât oranını % 2 artırmak ve belediye gelir tahakkuklarının % 100 ü oranında tahsilâtını yapmak Performans Göstergeleri Tahakkuku yapılan gelirlerin tahsilât oranı (%) 87,64 78,17 90 Açıklama: 2013 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 2 Devreden tahakkukun toplam tahakkuka oranı (%) 12,88 21,89 10 Açıklama: 2013 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. 3 Tahsilâtla ilgili gelen şikâyet sayısındaki azalma oranı (%) Açıklama: 2013 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir.. 4 E-Belediyecilik üzerinden yapılan tahsilât oranı (%) 5 8,3 15 Açıklama: 2013 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Değerlendirme kesilen makbuz sayısına göre yapılmıştır. 5 Vezne dışında tahsilât işlemi oranı (%) Açıklama: 2013 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Değerlendirme kesilen makbuz sayısına göre yapılmıştır. 6 Veznelerde yapılan ortalama işlem süresi (Saniye) Açıklama: 2013 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir. Vatandaşların tahsilât işlemi sırasındaki ortalama bekleme süresi 7 (Dakika) Açıklama: 2013 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir Vadesi geçmiş alacak tutarı değişim oranı (%) 13,5-5 Açıklama: 2013 Yılı Haziran ayı sonu gerçekleşmeleridir değeri bütçe kesinleşmediği için belirtilmemiştir. 1 2 Faaliyetler Tahsilât ı artırmak için reklam verilmesi (gazete, broşür bilboard), makbuz basımı, Tahsilat hizmetleri için web tabanlı sıra yönetim sistemi, makine ve teçhizat alımı yapılması İhtiyacı (2014 Yılı) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , ,00 Genel Toplam , ,00 33

34 PH Tahakkuku yapılan gelirlerin tahsilât oranını % 2 artırmak ve belediye gelir tahakkuklarının % 100 ü oranında tahsilâtını yapmak Tahsilât ı artırmak için reklam verilmesi (gazete, broşür bilboard), makbuz basımı Sorumlu Harcama Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü Makbuz Basımı: ,00 Vergi ödeme dönemlerinde mükellef bilgilendirilmesi için broşür, ilan vs. :10.000,00 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 34

35 PH Tahakkuku yapılan gelirlerin tahsilât oranını % 2 artırmak ve belediye gelir tahakkuklarının % 100 ü oranında tahsilâtını yapmak Tahsilat hizmetleri için web tabanlı sıra yönetim sistemi, makine ve teçhizat alımı yapılması Sorumlu Harcama Birimi Mali Hizmetler Müdürlüğü Mevcut Sıra yönetim sistemlerinin bakım ve iyileştirme maliyeti: 2 sistemx2.500=5.000 TL İnternet tabanlı sıra yönetim sistemi Alımı yapılması: TL Para sayma makinesi ve tahsilat işlemleri için malzeme alımı yapılması : TL 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 35

36 Amaç Hedef Performans Hedefi Mevcut personelin motivasyonunu ve gayretini artırarak etkin ve verimli şekilde değerlendirmek Personele dönük etkinlikler düzenlemek ve verimliliği yüksek personelin ödüllendirilmesi sağlamak PH Personelin motivasyonunu artırmaya yönelik aktiviteler düzenleyerek, personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak. Yılda iki kez gezi düzenlemek, personelin doğum günü vs özel günlerini takip etmek ve verimli çalışan personelin ödüllendirilmesi Performans Göstergeleri Yapılan sosyal aktivite sayısı (Adet) Yapılan sosyal aktivitelere katılan personel oranı (%) Personel memnuniyet oranı (%) Personel memnuniyet anketi katılım oranı (%) Ödüllendirilen memur personel oranı (%) Faaliyetler Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek, Personelin özel günlerinin takip ve değerlendirilmesi sağlamak İhtiyacı (2014 Yılı) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 7.000, ,00 2 Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi , ,00 3 Memur personel için öğlen yemeğinin belediye bünyesinde verilmesi , ,00 4 Genel Toplam , ,00 36

37 PH Personelin motivasyonunu artırmaya yönelik aktiviteler düzenleyerek, personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak. Personele yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek, Personelin özel günlerinin takip ve değerlendirilmesi sağlamak Sorumlu Harcama Birimi İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Takvim yılı içinde personele yönelik en az iki adet sosyal aktivite düzenlemek 2 kez personel gezisi = 3.000,00 x 2 = 6.000,00 TL. (Bütçe Ödeneği : ) Personelin özel günlerinin takibi ve değerlendirilmesi. (doğum, doğum günü, nikâh, cenaze vb.) 447 Belediye çalışanına mesaj gönderme = 1.000,00TL. (Bütçe Ödeneği : ) 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 7.000,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı 7.000,00 Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı 7.000,00 37

38 Sorumlu Harcama Birimi PH Personelin motivasyonunu artırmaya yönelik aktiviteler düzenleyerek, personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak. Başarılı memur personelin ödüllendirilmesi İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü S.K. 122.Maddesi ve 5393 S.K. S.K. 'nun 49. maddesi son bendi gereği verimli çalışan personelin ödüllendirilmesi. Memur Personelin %10 ve 2 kez.olmak üzere: 0, X = 1.476,74 TL. 26 Personel 2 kez.1.476,74 X 26 X 2 = ,48 TL (Bütçe Ödeneği : ) ,00 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 38

39 Sorumlu Harcama Birimi PH Personelin motivasyonunu artırmaya yönelik aktiviteler düzenleyerek, personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak. Memur personel için öğlen yemeğinin belediye bünyesinde verilmesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü 250 personel için öğlen yemeği hizmet alımı yapılması. (Bütçe Ödeneği : ) : ,00 Yemekhane için ekipman ve muhtelif malzeme alımı yapılması: ,00 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri , ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 39

40 Amaç Hedef Performans Hedefi Mevcut personelin motivasyonunu ve gayretini artırarak etkin ve verimli şekilde değerlendirmek Hizmet içi eğitimin %10 personel için kurum içi ve dışında yaptırılması. PH Her personele yılda en az bir defa hizmet içi eğitime katılımını sağlamak. Her personele yılda en az bir defa hizmet içi eğitime katılımını sağlamak. Performans Göstergeleri Kurum içinde hizmet içi eğitim verilen personel oranı (%) Kurum dışında hizmet içi eğitim alan personel oranı (%) Personel başına düşen eğitim süresi. (saat/yıl) Verilen Eğitimin etkinlik değerlendirilme oranı(%) Eğitim planının gerçekleşme oranı (%) Faaliyetler Yıllık eğitim planına göre eğitimcilerin tedarikinin gerçekleştirilmesi ve gerekli durumlarda eğitimlerin kurum dışında yapılması İhtiyacı (2014 Yılı) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,00 Genel Toplam , ,00 40

41 Sorumlu Harcama Birimi PH Her personele yılda en az bir defa hizmet içi eğitime katılımını sağlamak. Yıllık eğitim planına göre eğitimcilerin tedarikinin gerçekleştirilmesi ve gerekli durumlarda eğitimlerin kurum dışında yapılması İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Eğitim verecek olan eğitimcilerin tedariki 4 adet eğitim =4 X = (Bütçe Ödeneği : ) Yolluklar = 2.000,00 (Bütçe Ödeneği : ) Personelin Kurum dışında, niteliği ve bilgisini artıracak eğitimlere gönderilmesi 25 personel X 1.000,00 = ,00 TL. (Bütçe Ödeneği : ) 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,00 06 Sermaye Giderleri Toplam Bütçe İhtiyacı ,00 Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı ,00 41

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali saydamlığı sağlayan bir anlayışla hizmet vermeyi gerektiriyor.

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarında da büyük değişimler yarattı. Bu bağlamda anayasamızın sosyal devlet ilkesi

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Değerli Hemşehrilerim,

Değerli Hemşehrilerim, 1 Değerli Hemşehrilerim, Çorum a ve Çorumluya hak ettiği hizmeti sunabilmek ve her yılımızı bir hamle yılına dönüştürmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bir yılı daha geride bıraktık. Attığımız her adımda

Detaylı

1-GENEL BİLGİLER 4. A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5. B-Teşkilat Yapısı 10. C-Fiziksel Kaynaklar 11 E-DİĞER HUSUSLAR 30 2-PERFORMANS BİLGİLERİ 34

1-GENEL BİLGİLER 4. A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5. B-Teşkilat Yapısı 10. C-Fiziksel Kaynaklar 11 E-DİĞER HUSUSLAR 30 2-PERFORMANS BİLGİLERİ 34 SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının

Detaylı

Değerli Hemşehrilerim,

Değerli Hemşehrilerim, 1 Değerli Hemşehrilerim, Çorum a ve Çorumluya hak ettiği hizmeti sunabilmek ve her yılımızı bir hamle yılına dönüştürmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bir yılı daha geride bıraktık. Attığımız her adımda

Detaylı

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ÇORUM BELEDĐYESĐ 2008 YILI FAALĐYET RAPORU MART 2009 SUNUŞ 2 I.GENEL BĐLGĐLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Đdareye Đlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı 6 3. Bilgi

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

Güneysınır Belediye Başkanlığı Güneysınır/Konya (332) 471 20 20 www.guneysinir.bel.tr

Güneysınır Belediye Başkanlığı Güneysınır/Konya (332) 471 20 20 www.guneysinir.bel.tr Güneysınır Belediye Başkanlığı Güneysınır/Konya (332) 471 20 20 www.guneysinir.bel.tr BAŞKAN DAN Saygıdeğer Hemşehrilerim, İlçemize ve sizlere hizmette birinci yılımızı tamamladık. Birinci yılımızda yaptığımız

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2014 (Meclis) 2015 Yılı Avcılar Belediyesi Performans Programı BAŞKAN SUNUŞU AVCILAR BİR DÜNYA KENTİ OLACAK Değerli Meclis Üyeleri ve

Detaylı

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19 Bornova Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile 16.10.2014 tarih ve 198 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bu kitabın tüm yayın hakları, elektronik ortamlar

Detaylı

YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU YAHYALI BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Meclis Başkanı Katip Katip Mehmet POSTALLI Ayten ÖZKAN Mehmet AYDIN Meclis Başkan Vekili Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. maddesine dayanılarak Mali

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı I GENEL BİLGİLER Belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları 5393 Sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerinde sıralanmıştır. Buna göre; Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 4- Belediye, mahallî müşterek

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün BAYRAKLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün değildir.tembellik

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

EKLER. Belediye Spor Kulübü Yerel Gündem 21 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

EKLER. Belediye Spor Kulübü Yerel Gündem 21 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

2013 faaliyet raporu. Gelişimi takip edin...

2013 faaliyet raporu. Gelişimi takip edin... 1 Sancaktepe Belediyesi SANCAKTEPE KENT HARİTASI 2 3 Sancaktepe Belediyesi 4 5 Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır.

Detaylı

SUNUŞ. Mahmut ÇELİKCAN Yüreğir Belediye Başkanı

SUNUŞ. Mahmut ÇELİKCAN Yüreğir Belediye Başkanı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlığı altında Performans Programının yapılmasını hüküm altına almıştır. Ayrıca 5393

Detaylı