T.C. KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014"

Transkript

1 T.C. KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014

2

3 Mustafa Kemal ATATÜRK

4 Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. CUMHURBAŞKANI

5 Prof.Dr.Ahmet DAVUTOĞLU T.C. BAŞBAKANI Enver YILMAZ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

6 Tuncay KİRAZ KORGAN BELEDİYE BAŞKANI BAŞKANIMIZDAN Sevgili Korganlılar. Sizlerin teveccühü ile Belediye Başkanlığı görevine gelişimizin üzerinden 1 yıl geçti. Bu süreçte, yola çıktığımız gün ifade ettiğimiz Takip edilen öncü bir belediye ve tercih edilen bir kent vizyonu doğrultusunda, çok başarılı hizmetlere imza attık. Bütün mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun bir tempo ile dolu dolu geçen bir yılı daha tamamladık. Öncelikle şunu ifade etmeliyim; her platformda sizlerle birlikte olmaya özen gösteriyoruz. Mahalle ziyaretlerinde ve daha birçok yer ve zamanda, ilçe sakinlerimizle buluşmaya gayret ediyoruz. Sizlerin bu buluşmalardaki gerek talepleriniz ve gerekse önerileriniz, birçok önemli hizmetin hayat bulmasını sağlıyor. Bir başka ifadeyle, halk için halkla beraber yönetimi tercih ediyor ve bunun da olumlu meyvelerini alıyoruz yılının İlçemiz adına birçok önemli projenin de devam ettiği ya da başladığı bir yıl olmuştur. Burada hayat var dediğimiz İlçemiz için hazırladığımız 2014 yılı faaliyet raporumuzun kurumumuza ve halkımıza hayırlı olmasını diliyor; belediye meclis üyelerimiz,tüm mesai arkadaşlarıma ve her zaman yanımızda olan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tuncay KİRAZ Korgan Belediye Başkanı

7 PARTİ MECLİS ÜYELERİMİZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADI VE SOYADI AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ AK PARTİ CHP CHP CHP NAMIK PAÇ YÜKSEL ERTUĞ AHMET ŞAHİN NECATİ CELEMOĞLU AHMET ALİ BOLAT HAYATİ ALAN MUHAMMET ARTÇI RECEP ENKİ ALİ ŞIK ŞENEL ESKİDEN MUHAMMER ALANTEPE İBRAHİM AYIĞ MUSTAFA ADAŞ MEHMET AKSOY CEMİL GÜL ENCÜMEN ÜYELERİMİZ ADI SOYADI TUNCAY KİRAZ HAYATİ ALAN AHMET ŞAHİN MUSTAFAKORGANCI EROL ÖZCAN GÖREVİ BELEDİYE VE ENCÜMEN BAŞKANI ENCÜMEN ÜYESİ ENCÜMEN ÜYESİ İNSAN KAY.VE EĞT.MÜD. MALİ HİZMETELER MÜD.V.

8 A- MİSYON VE VİZYON Misyon: İnsanı ve ihtiyaçlarını merkeze alan, taleplerin ötesinde hizmet üreten, yaşam kalitesi yüksek, mutlu bir kent oluşturmak. Vizyon: Takip edilen öncü bir belediye ve tercih edilen örnek bir kent olmak. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1-Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları Belediyelerin yetkileri, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 15. maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h)mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını

9 belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 2-Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları ile İlgili Diğer Hükümler 1. Bölümün (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, 1. Bölümün (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir. Belediye, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme 40veya Belediye Kanunu nun 67 nci maddesindeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu igeçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, terma lsu, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, meclis kararıyla; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 3- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları Belediyenin görev ve sorumlulukları ise 5393 sayılı Kanunun 14. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı

10 müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 4- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları İle İlgili Diğer Hükümler Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 5- Belediyelere Görev Veren Diğer Kanunlar Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin metninde sayılan görev ve yetkiler haricinde diğer mevzuatın belediyeler tevdi ettiği görevler de vardır. Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanununa ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiştir. Örnek vermek gerekirse; 5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3572 sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmüne Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 43Kanun, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gibi birçok kanunun belediyelere görev tevdi etmiştir. 6- Belediye Yönetiminin Organları 5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır. BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yapişlet-devret modeli ile yapılmasına;

11 belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. BELEDİYE ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ: Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- FİZİKSEL YAPI KORGAN BELEDİYESİ BİNA DAĞILIMIKAYNAK ADA/PARSEL MİKTAR-M2 KULLANIM KAYNAK ADA/PARSEL MİKTARI KULLANIM KORGAN BELEDİYESİ HİZMET BİNASI KORGAN BELEDİYESİ ARAÇ ENVANTER DURUMU ARAÇ TİPİ ADET BİNEK 7 İŞ MAKİNELERİ 12 AĞIR VASITA-KAMYON 10 DİĞER 2 2 KAT 15 ODA KORGAN BELEDİYESİ MERKEZ BİNA

12 KORGAN BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ve YERLEŞİM PLANI 2- ÖRGÜTSEL YAPI: YAZI İŞLERİ MÜD. MALİ HİZMETLER MÜD. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. PLAN PROJE MÜD. FEN İŞLERİ MÜD. İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜD. EMLAK VE İST.MÜD. TEMİZLİK İŞL.MÜD. DESTEK HİZ.MÜD. ZABITA MÜD.

13 3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Sistem Odasında 20 adet sunucu bulunmaktadır. Kullanılan Yazılım ve Program Verileri ise şöyledir; Beyaz, Netcad, Belnet, Mernis, UAVT, Kamusoft, Autocad, Photoshop, MS Office 4- İNSAN KAYNAKLARI

14 KADIN-ERKEK ORANI STATÜSÜ ERKEK KADIN TOPLAM Memur Sözleşmeli 2-2 Daimi İşçi Geçici İşçi Hizmet Alım Personeli 5-5 KIDEM DURUMU STATÜSÜ KIDEM ORTALAMASI Memur Sözleşmeli Daimi İşçi Geçici İşçi Hizmet Alım Personeli EĞİTİM DURUMU STATÜSÜ 5 EĞİTİM DURUMU İlköğretim Ortaöğretim Önlisans Lisans Memur Sözleşmeli Daimi İşçi Geçici İşçi Hizmet Alım Personeli 5 İNSAN KAYNAKLARININ MÜDÜRLÜKLERE DAĞILIMI MÜDÜRLÜKLER PERSONEL DURUMU YAZI İŞLERİ MÜD. 2 MALİ HİZMETLER MÜD. 2 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. 3 PLAN PROJE MÜD. 1 FEN İŞLERİ MÜD. 34 İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜD. 1 EMLAK VE İST.MÜD. 2 TEMİZLİK İŞL.MÜD. 7 DESTEK HİZ.MÜD. 1 ZABITA MÜD. 6

15 5- SUNULAN HİZMETLER Kurumumuz hizmetlerini sunarken 2014 yılında Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde hareket etmiş ve 3 ana başlık altında hizmet sunmayı hedeflemiştir. Performans Programının yanı sıra, 3 ana stratejik amaca destek sunmak ve gerçekleştirilmesini sağlamak üzere müdürlüklerin yapmakla yükümlü olduğu aşağıdaki hizmetleri de ilçe halkına sunmuştur. Aşağıda bu hizmetlerin ön açıklamalar, akabinde de fotoğrafları, tabloları ve detayları ile ilgili bilgilendirmeler görülebilmektedir. A-KURUMSAL GELİŞİM HİZMETLERİ 1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Personel Kaynakları Hizmetleri: Eğitim Hizmetleri Kurum içi Toplantılar 2. Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi Özel Kalem Hizmetleri Halk Günü Toplantıları Okul Ziyaretleri Müdürler Ve Öğretmenler İle Toplantı Mahalle Ve Esnaf Ziyaretleri Düğün, Nişan, Nikah Organizasyonlara Katılım: Hasta, Taziye Ev Ziyaretleri Muhtarlar İle Toplantı Özel Gün Ve Haftalarda Yapılan Organizasyonlara Katılım Açılışlar: Önemli Gün Kutlama Hizmetleri Tanıtım Hizmetleri Alan Süsleme Hizmetleri: Afiş, İlan, Pankart, Broşür Hizmetleri: Basın Hizmetleri Beyaz Masa Hizmetleri 3.Çalışma mekânlarının iyileştirilmesi Haberleşme Hizmetleri: Malzeme Temin Hizmetleri Demirbaş-Depo Kayıt Hizmetleri Temizlik Hizmetleri Güvenlik-Koruma Hizmetleri Bakım-Tamir Hizmetleri: Dış kurumlar Destek Hizmetleri: Kurumsal Gelişim Hizmetleri 4.Denetim çalışmalarının geliştirilmesi Strateji geliştirme Hizmetleri: 5.Mali Yapının Geliştirilmesi Muhasebe Hizmetleri: Gelirler Hizmetleri: 6.Bilişim altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi Bilgi İşlem Hizmetleri: Kent Bilgi Sistemi Hizmetleri: Numarataj Hizmetleri: Arşiv Hizmetleri: B- KENTSEL GELİŞİM HİZMETLERİ 1.Kentsel altyapı ve ulaşım sisteminin geliştirilmesi Asfalt Kaplama Hizmetleri: Asfalt Yama Hizmetleri Yeni Yol Açılması, Mevcut Yolların Islahı Ve Alt Temel Malzeme Serme Hizmetleri Kilit Taşı İle Parke Yapım Hizmetleri: Parke Kaldırım Yapım Hizmetleri Beton Kaldırım Yapım Hizmetleri Orta Refüj Yapım Ve Kavşak Düzenleme Hizmetleri Parke Bordür Tamirat Hizmetleri Yağmur Suyu Kanalı, Izgara Yapımı Ve Tamirat Hizmetleri İstinat Duvar Yapım Hizmetleri Fore Kazık Yapım Hizmetleri Arazi Islah Ve Drenaj Yapım hizmetleri Genelinde Trafik İşareti, Yol Çizgileri Ve Levha Yapım Hizmetleri Elektrik Aydınlatma Hizmetleri Diğer Altyapı Ve Ulaşım Hizmetleri 2.Planlı-imarlı yapılaşmanın artırılması İmar Durumu Hizmetleri Ruhsat-Onay-Kontrol Hizmetleri Proje Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri Planlama Hizmetleri Kiralama Hizmetleri Tahsis, Devir Ve İrtifak Hakkı Hizmetleri: Atm Ünite Hizmetleri: Trampa Hizmetleri Baz İstasyonu Hizmetleri 3.Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi Park Hizmetleri Kamusal Peyzaj Düzenleme Hizmetleri Refüj ve Çevre Düzenleme Hizmetleri Çocuk Oyun Grubu Montaj Hizmetleri Spot Aletleri Koyma Hizmeti Spor Alanları Yapım Hizmetleri Spor Alanları Bakım Hizmetleri Mevsimlik Çiçek Dikim Hizmetleri

16 C- TOPLUMSAL GELİŞİM HİZMETLERİ 1.Toplumsal Dayanışmanın Artırılması Sosyal İnceleme Ve Yardım Hizmeti Taziye Hizmeti El Ev Ve Giyim Eşyası Dağıtım Hizmeti Sosyal Aktiviteler Hizmeti Ev Ziyaretleri Hizmeti Bilinçlendirme Hizmeti Sosyal Yardım Hizmetleri Engelli Dayanışma Hizmetleri 2.Toplum Sağlığının Korunması 3. Kültürel hayatın Zenginleştirilmesi Kültürel Etkinlikler Hizmetleri Belirli gün ve Hafta Kutlamaları 4. İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi Hizmeti Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı Düzenlenmesi Hizmeti Gayri Sıhhi İşyeri Ruhsatı Düzenlenmesi Hizmeti Ruhsat Kontrolü Hizmetleri: Sıhhi İşyeri Denetim Hizmetleri: Seyyar Satıcı ve Pazar Yeri Denetim Hizmetleri: Hafriyat Dökümü Denetim Hizmetleri : İzinsiz afiş ve broşür dağıtım denetimi hizmetleri: Kaçak yapıların yıkımı hizmeti: Okul önleri öğrenci geçiş desteği ve trafiğin açılması hizmeti: Sigara Cezası Hizmeti: Seyyar denetimi hizmetleri: 5.Toplumsal Güvenliğin Sağlanması Başıboş Hayvanlara Yönelik hizmetler: 6.Çevrenin korunması Çevre Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Denetim Hizmetleri Gürültü Kirliliği Kontrol Hizmetleri Hava Kirliliği Kontrol Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Hane Halkı ve Stand Bilgilendirme Hizmetleri 7. Kent Temizliğinin Sağlanması Evsel Atık (Çöp) Toplama Ve Nakil Hizmetleri Moloz Ve İnşaat Atıkları Toplanma Hizmetleri Lastik Tekerlekli Yükleyici Çalıştırılması Hizmetleri Temizlik Hizmetleri Ömrünü Tamamlamış Lastik Toplama Hizmetleri Atık Yağlar ( Madeni ) Toplama Hizmetleri 8. İlçe Eğitimine Katkı Okul ve hizmet binaları yapım ve onarım hizmetleri Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Hizmetleri

17 KURUMSAL HİZMETLER YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

18 EVLENDİRME MEMURLUĞU BASIN YAYIN VE HALK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın Hizmetleri Sayın Başkan ın programları foto muhabir ve gerektiği takdirde kameraman tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. Programın bitiminden hemen sonra haber yapılıp, ulusal ve yerel basına servis edilmektedir. Aynı zamanda haber ve fotoğraflar belediyemizin kurumsal web sitesinde ivedilikle yayına verilmektedir. Sayın Başkan ın programlarının yanı sıra, belediye bünyesindeki müdürlüklerin çalışmaları da fotoğraflanarak haber servisleri yapılmaktadır. İlçe geneli ile ilgili fotoğraf ve kamera görüntülerinin alınması gerçekleştirilmektedir. Ulusal basın kuruluşları etkinliklerimize davet edilerek, programlarında belediyemizin çalışmalarına yer vermeleri sağlanmaktadır. Sayın Başkanımızın çeşitli televizyon programlarına konuk olması ve kanalların ilçemizden canlı yayın yapmaları organize edilmektedir. Sayın Başkanımızın video haberleri de, personelimiz tarafından hazırlanarak basına servis yapılmaktadır. Belediyemize ait kurumsal web sitemiz Müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak güncellenmektedir. Sayın Başkan ın ve belediye birimlerinin faaliyet haberleri web sitesinde yayınlanmaktadır. Belediyemizin Sosyal Paylaşım siteleri olan Facebook ve Twitter hesapları Müdürlüğümüz tarafından açılmıştır ve bilgiler, haberler düzenli olarak güncellenmektedir. Video paylaşım sitesi Youtube a da etkinliklerimizle ilgili videolar eklenmektedir.

19 1-157 Vatandaşımıza sosyal yardım dağıtıldı adet diş fırçası ve macunu dağıtıldı adet ayakkabı dağıtımı yapıldı 4-Her hafta Çarşamba halk günü toplantısı yapılmakta. 5-3 adet festival yapıldı (18. Orman gülü, Hıdırellez Etkinlikleri, Apsut yayla şenlikleri) 6-5 adet diğer organizasyonlar yapıldı Dünya Çöp Toplama, Anneler günü, öğretmenler günü, Muharrem ayı etkinlikleri, Ramazan etkinlikleri. 7-Logo oylama ile değişti 8-Ülkemizden ve Gürcistan dan akademisyen ve sanatçıları toplayıp Korganlı çocuklara 1 hafta eğitim verdirdik. 9-İlçemizdeki bürokrat ve devlet adamları ile çalıştay gerçekleştirdik. 10-Korganımızın turizm haritası çıkartıldı Kişilik 2 ayrı tur ağırladık ve 2015 için 50 kişilik Arap turist misafirimiz olacaktır. 3 Arap aile yazın ilçemizde yaşamakta ve daire almışlardır. 12-Gürcistan Başbakanını ağırlayacağız. 13-İ1çemizde ki bütün sosyal yardım alanların listesi çıkartıldı ve 23 kişi engelli yakını maaşı alıyor 583 kişi engelli maaşı alıyor 14-2 adet Korganın geçmişi ve tarihi ile ilgili çocuk kitabı hazırlanmakta 15-1 adet Korganın yöresel kitapları hazırlanmakta 16-İnternet sitemizi tekrar faaliyete soktuk yılı içerisinde 103 adet yazı gelmiştir yılı içerisinde 33 adet yazı gönderilmiştir.

20

21 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇESİ GİDER GELİR Personel Giderleri ,84 Vergi Gelirleri ,24 Sosyal Güvenlik Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,03 Teşebbüs Ve Mülk. Gelirlei , ,04 Alınan Bağış Ve Yardımlar Faiz Giderleri ,25 Diğer Gelirler ,18 Cari Transferler ,67 Sermaye Gelirleri 20,008 Sermaye Giderleri ,66 Red Ve İadeler 0,00 Sermaye Transferleri 0,00 Yedek Ödenekler 0,00 TOPLAM ,49 TOPLAM ,18 Korgan Belediye Başkanlığının 2015 yılı bütçesi /11/2015 tarih ve. sayılı karar numarası ile Korgan Belediye Meclisi tarafından kabul edilen gelir-gider bütçesi 23/11/2015 tarih ve.sayılı Meclis kararı ile Büyükşehir belediyesi meclisinden geçmiştir 2-1 Gelir ve Gider gerçekleşme oranı 2014 yılı bütçesi gerçekleşen gerçekleşme oranı Gelir , ,56 %55 Gider , ,49 % Gelir üzerinden yapılan denetim 1-Gelir bütçe dağılımı ve gerçekleşme oranı Açıklama 2014 Yılı Bütçesi 2014 Yılı Gerçekleşme Red ve İade Net Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı Vergi Gelirleri , ,24 0,00 53,49 % Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,76 0,00 % Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 100, ,00 % Diğer Gelirler , ,18 0,00 98,58% Sermaye Gelirleri , ,58 0,00 % Red ve İadeler 0,00 0,00 0,00 % TOPLAM %

22 1-1Vergi gelirleri Açıklama Mülkiyet üzerinden alınan vergiler Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri 2014 Yılı Bütçesi 2014 Yılı Gerçekleşme Red ve İade Net Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı , ,13 0,00 % , ,09 0,00 % Harçlar , ,31 0,00 % Başka yerde 0,00 491,71 0,00 % sınıflandırılmayan vergiler TOPLAM , ,24 0,00 % 1-1 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri Açıklama 2014 yılı Bütçesi 2014 yılı Gerçekleşme Red ve iade Net Gerçekleşeme Gerçekleşme Oranı Mal ve hizmet satış gelirleri 0,00 0,00 0,00 % Kira gelirleri ,00 % Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 0, ,76 0,00 % TOPLAM ,76 0,00 % 1-2 Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler Açıklama 2014 yılı bütçesi 2014 yılı gerçekleşme Red ve iade Net gerçekleşeme Gerçekleşme oranı Kurum.dan ve 100, ,00 % kişilerden alınan yardım vergileri TOPLAM 100, ,00 % 1-3 Diğer gelirler Açıklama 2014 yılı bütçesi 2014 yılı gerçekleşme Red ve iade Net gerçekleşeme Gerçekleşme oranı Faiz gelirleri ,18 0,00 % Kişi ve ,43 0,00 % kurumlardanalınan paylar Para cezaları ,18 0,00 % Diğer çeşitli gelirler ,39 0,00 % TOPLAM ,18 0,00 %

23 1-5 Sermaye gelirleri Açıklama 2014 yılı bütçesi 2014 yılı gerçekleşme Red ve iade Net gerçekleşeme Gerçekleşme oranı Taşınmaz satış 6,00 0,00 0,00 % gelirleri Taşınır satış gelirleri ,00 0,00 % TOPLAM ,00 0,00 % 1-6 Red ve iadeler Açıklama 2014 yılı bütçesi Gerçekleşme Gerçekleşme oranı Red ve iadeler 0,00 0,00 % TOPLAM % 2-3 Gider üzerinden yapılan denetim Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması 2014 Yılı Bütçesi 2014 Yılı Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı Personel giderleri , ,84 95% Sosyal güv.kurum.devlet prim gid. Mal ve hizmet alım giderleri , ,03 80% , ,04 45% Faiz giderleri 100, ,25 % Cari transferler ,67 % Sermaye giderleri 1.902, ,66 % Sermaye transferleri ,00 % Yedek ödenekler ,00 % GENEL TOPLAM , ,49 55% Personel gideri ve gerçekleşme oranı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması 2014 Yılı Bütçesi 2014 Yılı Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı Memurlar , ,91 % Sözleşmeli personel , ,35 % İşçiler , ,07 90% Geçici personel 0,00 0,00 % Diğer personel , ,51 75% TOPLAM %

24 2-3-2 Sosyal güvenlik kurumu devlet prim gideri ve gerçekleşme oranı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması 2014 Yılı Bütçesi 2014 Yılı Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı Memurlar , ,73 % Sözleşmeli personel 100, ,92 % İşçiler , ,64 80% Diğer personel 0,00 0,00 % TOPLAM % Mal ve hizmet alım giderleri ve gerçekleşme oranı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları 2014 Yılı Bütçesi 2014 Yılı Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı , ,78 32% Yolluklar , ,78 56% Görev giderleri , ,85 16% Hizmet alımları , ,90 85% Temsil ve tanıtma giderleri Menkul mal,gayri hak alım bakım ve onarım gid. Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri Tedavi ve cenaze giderleri , ,47 48% , ,78 65% , ,67 40% 3.100,00 0,00 % TOPLAM , ,23 47% Faiz giderleri ve gerçekleşme oranı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması 2014 Yılı Bütçesi 2014 Yılı Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı Diğer iç borç faiz , ,90 % giderleri TOPLAM , ,90 %

25 2-3-5 Cari transfer gideri ve gerçekleşme oranı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması 2014 Yılı Bütçesi 2014 Yılı Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı Görev zararları 0,00 0,00 0% Kar amacı gütmeyen kurul.yapılan trans. Hane halkına yapılan transferler 60, ,58 % , ,00 5% Gelirlerden ayrılan 4.580, ,06 % paylar TOPLAM , ,64 % Sermaye giderleri ve gerçekleşme oranı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması 2014 Yılı Bütçesi 2014 Yılı Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı Mamul mal alımları , ,66 6% Gayri maddi mal alımları Gayrimenkul alımları ve kamulaştırma Gayrimenkul sermaye üretim giderleri 1.000,00 0,00 % ,00 0,00 % ,00 0,00 % Stok alımları 0,00 0,00 % TOPLAM , ,66 4% Sermaye transferleri ve gerçekleşme oranı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Yurt içi sermaye transferleri 2014 Yılı Bütçesi 2014 Yılı Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı 2.000,00 0,00 % TOPLAM 2.000,00 0,00 % Yedek ödenek ve gerçekleşme oranı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması 2014 Yılı Bütçesi 2014 Yılı Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı Yedek ödenekler ,00 0,00 % TOPLAM ,00 0,00 % Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması 2014 Yılı Bütçesi 2014 Yılı Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı GENEL TOPLAM , ,49 52%

26 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2014 yılında yapılan faaliyetler: SIRA NO MAHALLE ADI YAPILAN ÇALIŞMALAR Hastane yolu beton parke 800 m² Haydar sokak Beton parke 480 m² Oda yanı sokak Elektriklerin yer altına alınması 2100 m Medrese önü Dere ıslahı 45 m büz ile 70 lik 1 TEPE MAHALLE: Köyceğiz mevkii Geyderli yol bakım malzemeli Eğlence sokak Greyderli yol bakımı Beton parke 500 m²azaplı sokak Yol genişleme sanayi yolu 12m genişliğinde 1000 km Azaplı sokak Dere ıslahı 80 m büz ile 70 lik Aşağı köy sokak Greyderli yol bakımı Gedemen küm evleri 5 m genişliği 50 m uzunluk 2 DİP MAHALLE: 24m² yol yapımı Yukarı köy mevkii Greyderli yol bakımı 3 KARAKOYUNLU: Merkez 4 km yol bakımı 4 AŞAĞI YAYLACIK: Merkez 1 km yol bakımı 500 m dere ıslahı 5 YAZICI: Merkez 4 km yol onarımı Uzunguruk 3 km yol çakıllama Bayraktar küm evleri 3 km yol bakımı 6 YEŞİLYURT: Çakıllama ve yol bakımı 7 KOÇCUĞAZ: Aşağı mah çağlan başı bağlantı yolu 3 km yol çalışması Araboğlu 3 km yol çalışması Araca Güney 4 km yol çalışması Emiryakup 2 km çakıllama 8 YEŞİLDERE: Kuşburnu mevkii 1.5 km yol çakıllama Camii inşaatı 3 kamyon hafriyat çalışması 9 SOĞUKPINAR: Kirazlık 2 km yol çakıllaması Merkez 2 km yol bakımı 10 TATARCIK: Uluçukur 3 km yol çalışması Yeniköy Yeşilyurt bağlantısı 2 km yol çalışması 11 TERZİLİ: Çorakyanı mevkii 2 km yol çakıllama Köklüdere mevkii 1 km yol çakıllama 12 AŞAĞI KOZPINAR: 13 YUKARI KOZPINAR: 14 YUKARI YAYLACIK: 15 BÜYÜKAKÇEKESE Başköy kötenni ev yanı 3 km yol genişletme Aşağı kozpınar başköy arası 4 km yol çakıllama Karakoyunlu Aşağı kozpınar arası 4 km yol çakıllama Sarıaliç aşağı kozpınar arası 3 km yol çakıllama Havuzlar mevkii 1 km yol bakımı Acısu mevkii 2 km yol bakımı ve çakıllama Kelcükler mah eski anayol 2 km yol genişlemesi İrmen mevkii 3 km yol bakımı Dereköy 2 km yol bakımı Eciler 200 m yol genişleme Merkez 2 km yol çalışması Merkez 2 km çakıllama ve bakım

27 16 BEYPINARI: 2 km yol çalışması Tepealan bağlantı yolu 2 km yol genişletme Merkez Kurban kesim alanı düzenlemesi Boğmalık 2 km yol çalışması 17 YEŞİLALAN: Gökçebel 1 km yol çalışması Düdüklük 2 km yol çalışması Seferoğlu 2 km yol çalışması Okul ve camii çevresi 2 km yol çalışması 18 YENİPINAR: Ana yol 7 km yol genişletme Büyükşehir Belediyesi İmamoğlu mevkii 3 km yol bakımı 19 YENİKÖY: Merkez 5 km yol bakımı Mezarlık mevkii 3 km yol bakımı Kuz tahnal 3 km yol çalışması 20 SARIALİÇ : Budevi yanı 7 km yol çalışması Yeykinlik 6 km yol çalışması 21 ÇAYIRKENT: Karşıyaka 1 km yol genişlemesi Çorak mevkii 2 km yol çakıllaması Karaarslan yol çalışması 22 ÇİTLİCE : Alan mevkii yol çalışması Ağasırtı 2 km yol çalışması Musaoğlu sokak 100 m beton yol Tepeköy 2 km yol çalışması 23 ÇAMLI : Asarkaya 8 km yol çalışması Güney 3 km yol çalışması Aracak 2 km yol çalışması Elikdamı yol çalışması 24 BELALAN: Güney 1.5 km yol çalışması Güney beton yol çalışması Yeni mahalle 600 m yol çalışması 25 ÇİFTLİK: Kuzali mevkii 6 km yol çalışması Merkez m yol çalışması Merkez Malzeme verildi 26 Orta mah.tavukluk 1 km yol genişleme 27 TEPEALAN: Kırıkbozu Taşdibek 2 km yol çalışması Çatak 85 m³ beton yol Yazlık Köklük Yol malzemesi serildi Aşağı mah. 2 km yol genişlemesi 28 KARAKIŞLA: Ana yol Yol bakım ve çakıllama 29 DURALİ : Helleco mevkii 2 km yol çakıllama Tokmo mevkii 1 km yol genişlemesi ve yol bakımı

28 FALİYETLER 1-Koçcuğaz mahallesi yol açma çalışması İlçemiz mahallelerinde yol açma ve çakıllama çalışma faaliyetleri devam etmektedir. 2 km ham yol açma çalışması yapılmıştır. Maliyeti: Sanayi sitesi yol çalışması İlçemizde yapımı zaruri hale gelen Küçük sanayi sitesi (KSS) alt yapı yapım çalışma faaliyetleri yapılmıştır.

29 Yol Uzunluğu: 500 m Maliyeti: Tepe mahalle Boğuk deresi mevkii büz çalışması 30 adet 800Ø büz döşenmiştir. Maliyeti : Karla mücadele

30 1 hafta içerisinde bütün mahalle yolları ulaşıma açılmıştır. Maliyeti: Doğal afet

31 İlçemiz genelinde oluşan ve her sene ve yağışlardan sonra etkisini artıran heyelan ve doğal afetler ile mücadele çalışmaları devam etmektedir TLlik hasar meydana gelmiştir. Büyük bir kısmı belediyemiz tarafından karşılanmıştır.

32 2014 YILI BİTİRİLEN PROJELER 1-Şehir içi yol kaldırım tanzimi Korgan İlçesi Tepe mahalle İbni Sina sokakta Yol- Parke ve Kaldırım Çalışmaları tamamlanmıştır. Maliyet : Alan : 2000m² 2- Yol Kaldırım Düzenlenmesi Korgan İlçesi Şehir içi Tepe yol ve kaldırım düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir.

33 3-Mahalleler arası grup yolları ve mahalle içi yolların bakım onarım çalışması Korgan İlçemizde mahalleler arası ve grup bağlantı yollarında yol onarım bakım çalışmaları yapılmıştır. Koçcuğaz merkez,çayırkent Karşıyaka mevkii,aşağı Kozpınar Başköy mevkii Karakışla ve diğer mahallelerimizde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Genel Toplam: TL

34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

35

36

37

38 KORGAN İLÇESİ YAPI DURUMU

39 2014 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar; 1- Çiftlik Mahallesi Kültür Evi İnşaatı Korgan İlçemiz Çiftlik mahallesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Kültür Evi İnşaatının yapımı devam etmektedir. Yaklaşık Maliyeti : TL 2-Korgan Şehiriçi Tip Park Projesi Korgan İlçemizde Tepe mahalle Yukarıpazar mevkiinde yapılacak olan Tip Park projesi İller Bankası Bölge Müdürlüğünce hazırlanmıştır.

40 Korgan İlçemizde Tepe mahalle Yukarıpazar mevkiinde yapılacak olan Tip Park projesi m² lik alana uygulanmış olup yaklaşık maliyeti : Kayabaşı Mesire Yeri Projesi Projesi Korgan Belediyesince Hazırlanan ve İhalesi Orman işletme Müdürlüğünce yapılan Kayabaşı mesire Yeri Projesi inşaatı devam etmektedir.

41 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

42 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz bünyesinde 1 müdür ve 1 şef olmak üzere toplam 2 personel ile, 16 memur,17 daimi işçi,24 geçici işçi,2 sözleşmeli personelin özlük hizmetleri yürütülmektedir. EMEKLİLİK (MEMUR) Emeklilik hakkı, personelin belli süre çalışmalarının sonunda emeklerinin karşılığı olarak, yaşamlarını huzur ve güven içinde sürdürebilmelerini temin amacıyla yasayla tanınmış bir haktır. Bu na karşılık personelin emekliliği süresince yıpranması karşılığında ise tazminat ve emekli ikramiyesine hak kazanmaktadır. Emeklilik nedeniyle 2 memur görevinden ayrılmıştır. Emeklilik nedeniyle ayrılan personellerin emeklilik işlemleri tamamlanarak, emekli ikramiyeleri T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kanalı ile ilgililere ödenmiştir. EMEKLİLİK(İŞÇİ) Belediyemiz personeli 1 işçi emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmıştır. Emeklilik ikramiyesi kendisine ödenmiştir. Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta bulunan 1 personel isteği ile işten ayrılmıştır. HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern kamu yönetiminin tamamlayıcı bin yönü de eğitimdir. Milyonluk bir kitleyi teşkil eden kamu personelinin gereği gibi üretken, verimli olabilmesi kamu hizmetini en iyi şekilde yerine getirebilmesi mesleki bilgi ve Eğitim seviyesine bağlıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Hizmet İçi Eğitimi devlet memurları için mecburiyet haline getirmiş olup, anılan kanunun 10.maddesi de amir durumunda olanları mahiyetindeki memurları

43 yetiştirmekten görevli ve sorumlu tutmuştur. Bu nedenle personellerimiz çeşitli Hizmet İçi Programlara gönderilmiştir. MESLEKİ VE ÇIRAKLIK EĞİTİMİ Stajlarını Belediyemizde yapmak isteyen yüksekokul ve lise öğrencilerinin başvuruları değerlendirilerek branşları ile ilgili birimlerde, 10 öğrencinin ücretsiz staj yapmaları sağlanmıştır. KADRO VE TEŞKİLATLANDIRMA Kadro; kamu hizmeti yapan kurumların örgütünü, kamu personelinin örgüt içindeki görevlerini, yetki ve sorumluluklarını, özlük haklarını gösteren ve düzenleyen hukuki kavramdır. Bir kurumun kullanacağı kamu görevlilerinin sayısı kadro sayısı ile belli olur Sayılı Belediye Kanunu nun 48.maddesi, Belediye Teşkilatı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel NAKİL GİDENLER 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminden sonra 6360 Sayılı Devir Tasfiye Komisyonu Kararınca 4 Belde Belediyesinden ve İlçe Özel İdare Müdürlüğünden gelen personellerden 10 memur ve 22 işçi çeşitli Kamu kuruluşlarına nakilleri yapılmıştır. Statüsü Norm Dolu Boş Toplam Kadro Toplamı Memur Daimi İşçi Geçici İşçi 24 TOPLAM özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Belediye Meclisinin kararıyla olur. Hükmüne amirdir. Bu hüküm doğrultusunda, İçişleri Bakanlığınca, tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde (C6) alt grubunda yer alan Belediyemize 145 adet memur kadrosu ile 73 adet işçi kadrosu tahsis edilmiştir. Norm Kadro İlke Ve Standartlarına ait Yönetmelik çerçevesinde Belediyemize tahsisi yapılan kadrolar, belediye kanununun 18.maddesi gereğince belediye meclisinin tarih ve sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir İZİN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre personelin yıllık izinleri verilmektedir. GÖREVDE YÜKSELME 1 adet şef kadrosundaki personel görevde yükselme sınavına girmiştir.

44 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ İŞLEMLER 1-Yeni Hastane Yapımı için yetersiz olan Belediyemize ait taşınmaz üzerine dahil edilmek üzere TL. tutarında Arsa Kamulaştırılması yapılmıştır. 2-İlçemizde gerekli görülen ve yapılması düşünülen Sanayi Sitesi İçin TL. tutarında arsa Kamulaştırması yapılmıştır. TAŞINMAZ DEVRİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER Yeni Hastane yapımı için kamulaştırılması yapılan ve belediyemizde mevcut bulunan 3 adet taşınmazın birleştirme ve cins değişikliği işlemleri yapılarak bu taşınmazın Hazineye devri işlemleri gerçekleştirilmiştir. KİRALAMA İLE İLGİLİ İŞLEMLER Tarihleri arasında belediyemize ait 12 adet işyerinin ihale ile kiraya verilme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 2-Tepealan Mahallesinde Pazar yeri yetersizliğini ortadan kaldırmak için 2 adet arazi kiralaması yapılmıştır. 3-Belediyemize ait Kademe ile ilgili yer kiralaması yapılmıştır. YER TAHSİSİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ Belediyemize ait 3 Adet Büyükşehir Belediyesi kullanımına, 1 adet Korgan Halk Kütüphanesi kullanımına, toplamda 4 adet taşınmazın Tahsis işlemleri yapılmıştır. EMLAK SİCİL SAYILARI Aktif Sicil Sayısı Aktif Beyan Sayısı BİNA ARSA ARAZİ ÇTV VE İLAN REKLAM KİRACI TOPLAM Adet Toplam aktif sicil sayısı ve aktif beyan sayıları bulunmaktadır. TAHAKKUK- TAHSİLAT İLE İLGİLİ İŞLEMLER tarihleri arasında TL. Tahakkuk işlemleri yapılmış olup TL. Tahsilat gerçekleştirilmiştir.

45 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

46 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Zabıta Müdürlüğümüz, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilçemizin düzenini ve ilçe halkının sağlık, selamet, refah ve huzurunu yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen Belediye suçlarının takip ve araştırılması ile yükümlü yönetmelik, kanun ve yasalar çerçevesinde görev yapmaktadır. Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde 1 adet Zabıta Müdürü, 2 adet Zabıta Memuru, 6 adet İşçi personel ile görevlerimiz yürütülmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde; 1 adet Renault marka araç, Zabıta hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. Yapılan Başlıca Çalışmalar: Müdürlüğümüzce Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan tüm Cadde ve Meydanlar üzerinde Zabıta Memurlarımızca denetim ve kontroller aralıksız olarak sürdürülmüştür. Mücavir alan sınırları içerisinde ve Belediyemiz sorumluluk alanlarında toplam 9 Zabıta Personeli ve 1 Araç ile görevimizi sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler alınarak anında müdahale edilmektedir. Şehrimizin muhtelif bölgelerinde görevli Zabıta personeli ile sorumluluk alanlarında kontrol ve denetimler yapılmakta, şikayetler değerlendirilmekte, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak her ay internet ve içkisiz kafe denetimleri periyodik olarak yapılmış olup, eksiklik görülen yerlerde gerekli uyarılar yapılmıştır.. Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı ile yapılan ortaklaşa denetimi yapılmaktadır. Ruhsatsız faaliyet ve işletme vasfına uymayan yerlere gerekli uyarılar yapılmıştır. İşyerlerinde, İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmayan esnaflarımızın ruhsat almaları ve işletme vasıflarını taşımaları sağlanmıştır. Yazlık Mahallesi Yazlık Küme evleri No:76 bulunan 1 adet Müzikhol, işyeri açma ve çalışma ruhsatları yönetmeliğindeki, işlemleri yerine getirmediğinden, mühürlenerek kapatılmıştır. İlçemizde bulunan simit ve ekmek fırınları İlçe Tarım ile koordineli çalışılarak simit, ekmek ve pide gramaj kontrolleri yapılmış; Eksiklikleri görülen 3 adet işletme ikaz edilmiştir. İlçemizin çeşitli cadde ve sokaklarında, Çevre ve görüntü kirliliği yapan 3 adet hurda araç kaldırılmıştır

47 İlçemizde dört gün Pazar kurulmaktadır. İlçemizde Salı günleri Tepealan Mahallesi, Çarşamba günleri Korgan Yaylası Cuma günleri Çayırken mahallesi ve Cumartesi günü Korgan merkezde kurulmakta olan pazaryerlerinde belediyemiz meclisinin belirlemiş olduğu işgaliye ücretleri toplanmakta ve pazarcı esnafımızın daha düzenli olduğu, vatandaşlarımızın rahat alış-veriş ortamını bulduğu bir düzen getirilmeye çalışılmıştır. Pazaryerlerinde bulunan esnaflarımızın mevcut sınırlarının dışını işgal etmemeleri, yıkanmadan yenilen gıda maddelerinin açıkta satılmaması hususunda gerekli çalışmalar yapılmıştır. Canlı, açıkta tavuk satışı engellenmiştir.

48 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanuna göre Pazaryerlerinde satışa sunulan bütün mallar üzerinde bulundurulması gereken etiketin veya fiyat tarifelerinin bulundurulması sağlanmıştır. Okul kantinlerinin denetimleri diğer ilgili mercilerle irtibatlı olarak yapılmış, kantinlerin hijyenik kurallar doğrultusunda çalışmalarının temini sağlanmış, satışa sunulan malların tüketim tarihleri ve gıda maddelerinin sağlığa uygun hazırlanmasına dikkat ettirilmiştir. Bu gibi yerlerde çalışan personelinde sağlık muayenesinden geçip geçmediğinin kontrolleri aralıksız yapılmıştır. Gıda satış yerlerinde yapılan denetimlerde, satışa arz edilen malların son kullanma tarihlerinin kontrolleri yapılmış olup, işyerleri genelinde bu konu hakkında titiz davranışlarda bulundukları gözlenmiştir. Ekiplerimiz, 19 Mayıs 2008'de yürürlüğe giren kanun uyarınca tütün ve tütün ürünlerinin tüketiminin yasaklandığı yerleri denetlemişler, yasal düzenlemeyi ve buna uymamaktan kaynaklanacak cezai sonuçları belirten uyarı levhalarının "herkesin görebileceği alanlara asılıp aşılmadığı" kontrol edilmiş ve işyeri sahipleri ile çalışanlara bu konuda bilgi verilmiştir. Kasaplar ve et ürünleri satış yapan işletme denetimleri de İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte denetlenmiştir. Balıkhanelerde yapılan denetimler sonucu bayat olduğu tespit edilen 8 adet balık kasası imha edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile kaçak bina, yapıt ve çevriklere müdahale edilmiş ve uygun olmayanlar yıkılmıştır. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile kaçak et ve hayvanlar organize olarak takip edilmektedir. Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan bu denetimlerimizde; fırınlar, lokantalar, pastane imalathaneleri ve satış yerleri, kahvehaneler ve kıraathaneler, pansiyon ve konaklama yerleri, çay bahçeleri, berber ve kuaför gibi yerlerin denetimleri periyodik olarak yapılmıştır. Dini ve Milli bayramlarda halkımızın Bayramlarını huzur içerisinde geçirmeleri için gerekli önlemler alınmış, Kurban Bayramında Belediyemizce belirlenen 1 Adet kurban kesim yerinde zabıtamızca gerekli tedbirler alınarak vatandaşın bir düzen içerisinde kurban kesmeleri sağlanmıştır. İlçemizde yapılan kontrollerde, görülen su patlağı, toprak kayması, kaldırım çökmesi, yol çökmesi gibi aksaklıklar, ilgili birimlere bildirilmiştir. Belediyemize çeşitli kurumlardan gelen 488 adet yazılı evrak, Müdürlüğümüze havale edilmiş olup, araştırmaları ve gerekli yaptırımları yapılarak, ilgili makama cevap verilmiştir YILI YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR Müdürlüğümüze bağlı bir adet trafik zabıta birimi kurulması. Müdürlüğümüz tarafından Pazar yerlerine kantar noktaları oluşturmak. RUHSAT ve DENETİM BİRİMİ FAALİYET RAPORU ve tarihleri arasında; 1-Birimimiz bünyesindeki tüm iş ve işlemler titizlikle takip edilmiştir. 2-Dönem içinde muhtelif resmi kurum ve kişilerden 488 adet resmi evrak kaydı alınmış ve gereği yapılmıştır. 3-Dönem içinde muhtelif kurum ve kişilere 137 adet evrak gönderilmiştir. 4-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ait talep ve değerlendirme çalışmalarına devam edilmiş olup, 30 u Sıhhi,5 i Umuma Açık ve 2 si Gayri Sıhhi olmak üzere toplam 37 işyeri Ruhsatlandırılmıştır

49 5-Dönem içinde muhtelif işyerlerine 8 adet Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı verilmiştir. 6-Ruhsatsız çalıştıkları tespit edilen toplam 13 adet işyeri hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutulmuştur, tutanak tutulan işyerlerinden 4 adedi verilen süre içinde ruhsatlandırılmıştır. 7- Haftalık Halk Pazarı ve Üretici Pazarı faaliyetleri düzenli olarak takip edilmiş, işgal harçları ile Pazar içi düzenlemelerine ilişkin çalışmalar titizlikle yürütülmüştür. 8-Çayırkent, Tepealan, Çamlı,Çiftlik Belediyesi tarafından verilenler ve Belediyemize gelen İşyeri Ruhsat Dosyaları yeniden değerlendirilmeye alınmış, dosya içerikleri ile sistemde kayıtlı olan hallerinin tekrar kontrolü sağlanarak düzenlenmesine başlanmıştır ve tarihleri arasında; birimimizin görev ve sorumluluğundaki faaliyetlerden yapılan tahsilat bilgileri aşağıdaki gibidir. İşyeri Açma İzin Harçlarından: ,91TL Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harçlarından: 1350 TL dir II-AMAÇ VE HEDEFLER Ruhsat ve Denetim Birimimizin yaptığı tüm çalışmalarında adillik, şeffaflık ve fırsat eşitliği ilkelerine dayanarak ilçe sınırlarımız içindeki tüm işyerlerinin ruhsatlandırılması ve bu esaslara göre denetlenmesini, Birimimizin yetki ve sorumluluğunu kapsayan tüm konulardaki iş ve işlemleri, ilgili yasa ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmeyi amaçlar. Birimimiz bu amaçlar doğrultusunda; _ İlçe sınırlarımız içinde mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılamayan işyerlerini kontrol altına almayı, _ Ruhsatlı olan tüm işyerlerinin denetim ve kontrolünü en etkin bir biçimde yürütmeyi, _ İlçe sınırları içindeki GSM nitelikli işyerlerini yapılacak olan Sanayi Siteleri içinde toplamayı, _ Ustalık Belgesi olmadığı için işyeri açamayan esnafı Fatsa Çıraklık Eğitimine yönlendirerek Ustalık Belgelerini almalarını sağlamayı, _ Standartlarından ödün vermeden Hizmet Kalitesini daima daha ileriye taşımak,iş görme süresini en az seviyede tutarak vatandaşın memnuniyetini sürekli kılmayı hedefler.

50 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Korgan Belediyesi nin politikaları kalite, hizmet üretimi, insan kaynakları, çevre ve tanıtım çalışmalarına esas olacak şekilde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; Katılımcı bir yönetim benimsemek Hizmet üretiminde vatandaş memnuniyetini esas almak Eğitim, kültür ve sanat dallarında ulusal ve uluslararası kabul görmüş entelektüel birikimi yüksek uzmanlarla çalışmak Hizmet üretiminde her türlü yenilik ve çağdaş teknolojiden faydalanmak Hizmet dağılımında, eldeki kaynaklar ve beldenin önceliklerini esas almak Toplam kalite yönetimi prensiplerine göre yönetmek Çalışanlar arasında ve çalışanlarla vatandaşlar arasında iletişimi güçlendirmek Kentlilik bilincini yaygınlaştırmak Üretilen hizmetlerden en iyi şekilde faydalanılması için sürekli hizmet tanıtım programları düzenlemek Kaynakları en verimli ve etkin şekilde kullanmak B- Temel Politikalar ve Öncelikler İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü, kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedir. Korgan Belediyesi, vatandaşa hizmetlerini sunarken aşağıda belirtilen politikalara bağlı kalacaktır. Bunlar; Adalet, İnsan Odaklılık, Çözüm Odaklılık, Güleryüzlü Hizmet, Şeffaflık, Sürekli Gelişim. Adalet:Vatandaşlarımıza hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşların hakkını gözetecek bir şekilde davranmayı esas kabul ederiz. İnsan odaklılık: Yapılan tüm çalışmalarda insana hizmet öğesini ön planda tutmayı, toplumun yüksek refah ve mutluluk seviyesine ulaşması için gayret göstermeyi, tüm insanların en değerli varlıklar olduğunu kabul ederek onlara yararlı olmayı, sağlık, güvenlik ve çevre konularında insanlara zarar verecek eylem ve davranışlardan kaçınmayı esas kabul ederiz. Çözüm Odaklılık: Problemlere değil çözüme odaklanırız, problemleri tespit eder ve mevzuatın verdiği yetki dahilinde inisiyatif kullanarak pratik ve etkili çözümler bularak aşmayı esas kabul ederiz. Güler yüzlü Hizmet: Vatandaşlarımızı nazik ve güler yüzlü olarak karşılarız, sağlıklı iletişim kurar, vatandaşların arzu ve isteklerini tam, doğru ve anlaşılır olarak alır ve hizmeti samimiyetle vermeyi esas kabul ederiz. Şeffaflık: Vatandaşlarımızı gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili, belediyemizin hak ve yararlarını da gözetecek bir şekilde, zamanında, eksiksiz, doğru, anlaşılır ve analiz edilebilir bilgilerin sunulmasını esas kabul ederiz. Sürekli Gelişim: Belediyemizin verdiği hizmetleri sürekli ölçer ve değerlendiririz; hizmetlerin her geçen gün daha da iyileştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesini esas kabul ederiz C- Yönetim Anlayışımız Liderlik: Yüksek hedefleri olan, insanları motive edebilen, inisiyatif sahibi, risk ve sorumluluk alabilen, geleceği gören, özgüvenli, kendisine değer veren, etkili zaman yönetebilen ve başkaları ile empati kurabilen yönetim anlayışını esas kabul eder. Güven: Belediyemiz Korgan halkının, belediye yönetici ve çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ilke edinen ve bu güvene layık olmayı benimseyen bir yönetim anlayışını esas kabul eder. Katılımcılık: Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında katılımcı bir anlayış sergiler. Bu amaçla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurar, paydaşlar ile bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Görev alanlarının

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:09 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı