DEVREK BELEDĠYE BAġKANLIĞI TEMBĠHNAMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVREK BELEDĠYE BAġKANLIĞI TEMBĠHNAMESĠ"

Transkript

1 DEVREK BELEDĠYE BAġKANLIĞI TEMBĠHNAMESĠ GEREKÇE ve AMAÇ Bu Tembihname 5393 sayılı Belediye Kanunu nda verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev ve yetki alanlarında işlenen kabahatler karşılığında uygulanabilecek olan idari yaptırımların türleri ve sonuçlarının belirlenmesi, kamu düzeninin ve genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emirlere aykırı hareket edenler için hazırlanmıştır. KAPSAM Bu Tembihname Devrek Belediyesi Mahalle ve Mücavir alan hudutları içinde Belde halkına hizmet veren tüm belediye ünitelerinin halka hizmet sunan imalathane, ticarethane gibi işyerleri ile herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın hizmet veren kişileri ve tüm Belde halkını kapsar. HUKUKĠ DAYANAK Bu Tembihname: 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 Kabahatler Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5728 sayılı Yasa ile değişik 1608 sayılı Umuru Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun, 486 Numaralı Kanun ve 05/01/2005 tarihli Et ve Et Ürünleri Yönetmeliği ile 08/01/2005 tarihli Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Yönetmeliği, 4648 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası, 6621 sayılı Ölçüler Yasası,

2 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Yürürlükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Mevzuat ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır. MADDE 1 ĠġYERĠ RUHSATLARI : a) Her işyeri; işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak ve bu ruhsatı görünür şekilde asmak zorundadır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyerini açmak ve faaliyette bulunmak b) Ustalık belgesi, sorumlu mesul müdür belgesi, ekmek satış belgesi, hafta sonu çalışma belgesi ve yetkili idareden alınan benzeri belgelerin görünür şekilde çerçeve edilerek asılması c) İşyerinde Belediyemizce verilmiş esnaf teftiş defteri bulundurmak, çalışanlara sağlık karnesi çıkartmak, zamanında vize yaptırmak ve istendiğinde ibraz etmek d) Belediyemizce belirli iş kolları için tahsisi edilen yerlerin dışında bu iş kollarına ait faaliyette bulunmak e) İşyeri ruhsatında belirtilen iş kolunun dışında faaliyet göstermek MADDE 2 ĠġYERLERĠNĠN UYMALARI GEREKEN KURALLAR : a) İşyerlerinde genel temizliğe dikkat edilmesi ve kapaklı çöp kovası bulundurulması b) Fırın, kasap, tavukçu, berber vb. işyerlerinde çalışanların iş önlüğü giymeleri c) Ambalajsız ve yıkanamayan gıda maddelerine eldivensiz dokunulması, kesilmesi ve paketlenmesi d) Yazılı ve basılı kâğıtların (defter, kitap, gazete vb.) ambalaj kâğıdı olarak kullanılması e) Kanunlarla belirlenen yetkili makamlarca tespit edilip onaylanan fiyat tarifelerini görünür yerlere asmak zorunlu olup, belirlenen tarifenin üzerinde fahiş fiyatla satış yapmak f) Çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik yayını yapmak g) Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkarmak h) Satışa sunulan malların üzerinde fiyatını ve gramajını belirten etiket bulundurulmaması i) Tretuvara mal veya dolap çıkartmak j) İşyeri önüne masa ve sandalye koymak k) İşyerinin önünde bağırarak satış yapmak, çağırtkan kullanmak l) İşyerlerinin Belediyemiz tarafından belirlenen açma ve kapama saatlerine uymaları m) İşyerinde meydana gelebilecek yangın ve hırsızlık olaylarına karşı işyeri sahibi tarafından tedbir alınması n) İşyerlerinde ve kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin kullanılması, içkili işletmeler haricindeki işyerlerinde alkol ve alkol mamulleri içilmesi ve içilmesine göz yumulması o) Tüp gaz satış bürolarında kanunla belirlenen sayı veya kg. dan fazla tüp bulundurmak

3 p) Şehir içinde bulunan esnaflar atıklarını kendilerine bildirilen saatlerde çıkartmak zorundadırlar. MADDE 3 GIDA ÜRETEN ĠġYERLERĠNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR : a) Vasıflarına uymayan ekmek, simit v.b. gibi unlu mamulleri üretmek b) Üretilen ekmek, simit v.b. unlu mamullerin içerisinden yabancı madde çıkmaması için üretimde elenmiş un kullanmak c) Üretilen ekmek, simit v.b. unlu mamulleri açıkta nakletmek, satmak ve sattırmak d) Belirlenen kapasitenin altında ekmek üretimi yapmak e) Üretilen ekmeklerde Tarım Bakanlığı onay numaralı etiket bulundurmak f) Üretimde belirlenen randıman dışında un kullanmak g) Üretimde kaya tuzu ya da sağlıksız tuz kullanmak h) Bayat ekmekleri üretimde tekrar kullanmak i) Taze ve bayat ekmek, simit v.b. unlu mamulleri karıştırarak satmak j) Resmi tatil ve dini bayramlarda veya olağanüstü durumlarda; Belediyenin belirlediği fırınlar nöbet tutmak zorundadır. k) Ekmek, simit v.b. unlu mamullerin satış yerlerinde en az 20 cm. x 30 cm. ebatında gramajını ve fiyatını gösterir tarife asılması l) Ekmek, simit v.b. unlu mamullerin üretim ve satış yerlerinde dijital terazi bulundurmak m) Gıda üreten işyerlerinde imalat bölümünde iş elbisesi dışında elbise giyilmeyecek ve hiçbir takı takılmayacaktır. n) Gıda üreten işyerlerinin imalat bölümüne çalışanları dışında kimse giremez, girmesi gerekirse koruyucu elbise giymesi o) Gıda üretimi yapan yerlerde çalışanların iş önlüğü, eldiven, bone ve galoş takmaları ve bunların temiz olmalarına dikkat etmeleri p) Vezni noksan, hamur kalitesi düşük ekmek, simit v.b. unlu mamuller üretmek yasaktır r) Belediyemiz tarafından verilmekte olan Ekmek Satış Belgesinin her yıl yenilenmesi ve 31 Ocak tarihine kadar alınması s) Eksik gramajlı pide, ekmek, simit v.b. unlu mamuller üretmek t) Ekmek satışı yapan bakkaliye, market, ekmek satış büfesi vb. işyerlerinde ekmek dolaplarının üzerinde ekmeklerin hangi fırına ait olduğuna dair ibare bulunması MADDE : 4 GIDA ve SAĞLIKLA ĠLGĠLĠ KURALLAR : a) Halkın yiyip, içmesi, taranıp, temizlenmesi, yatıp, kalkması ve eğlenmesiyle ilgili tüm müesseselerde çalışan veya çalıştırılan kişilerin Belediye Tabiplikleri ve Sağlık Ocaklarında sağlık muayeneleri yapılarak sağlık karnesi almaları b) Gıda üreten işyerlerinde senede bir defa verem savaş dispanserinde TBB (verem) yönünden sağlıklı olduğuna dair rapor, altı ayda bir parazit yönünden gaita (büyük abdest) tahlili ve her üç ayda bir sağlık karnesinin Belediye Tabipliği veya Sağlık Ocağı Tabipliklerinde vize yaptırılması c) İşyeri sahipleri esnaf teftiş defteri bulundurmaya ve çalışanlarının sağlık karnelerinin vizelerinin yaptırılıp yaptırılmadığının takibi ile yükümlüdürler. d) Süt ve süt ürünlerinin açıkta veya seyyar olarak satışı

4 e) Gıda üreten işyerleri gıda sicili almak zorundadır. f) Besin maddelerini sıhhi şartlara göre raflara dizmemek ve ambalajlamamak g) Berber, kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan malzemelerin temiz olması ve günlük periyodik olarak dezenfekte edilip temizlenmesi, her işyerinde steril cihazı bulundurulması zorunlu olup; kaldırım üzerinde işyerine ait havlu kurutmak h) Son kullanma tarihi geçmiş mal satmak MADDE 5 PAZARCI ESNAFININ UYMASI GEREKEN KURALLAR : a) Pazar yerinde Belediyemizce gösterilen yerin dışında sergi açmak b) Pazar yerinde bulunan sergi çizgilerine riayet etmek c) Pazar yerinde çalışan pazarcı esnafının Belediyemiz tarafından verilen önlükleri giymeleri d) Pazarcı esnafının yüksek sesle (bağırarak) satış yapması e) Mahalle aralarında hoparlör ile satış yapılması f) Pazar yerinde Belediyemizce verilen etiketin dışında etiket kullanmak g) Belediyenin tayin ve ilan ettiği yer ve gün haricinde pazar kurmak h) Pazarcı esnafının Pazar bitiminde çöplerini poşetleyerek bırakmaları zorunludur i) Seyyar satıcılık yapmak j) Müşteriye ters davranmak ve hakaret etmek k) Mezarlıkta bulunan mezar taşlarına ve ağaçlara ip, tel vb. bağlamak l) Hoparlör ile satış yapmak m) Pazar yerinde satışa sunulan malı vatandaşlarımızın seçerek almasını engellemek MADDE 6 ÇEVRE ĠLE ĠLGĠLĠ UYULMASI GEREKEN KURALLAR : a) Bütün işyerlerinin poşetli çöp kovası bulundurmaları ve çöplerini poşetli olarak çöp konteynerlerine bırakmaları b) Bütün konutlardaki evsel atıkların ağzı bağlı bir şekilde sağlam poşetlerde çöp konteynerinin içine bırakılması c) İnşaat ve bahçe atıklarının çöp konteynerine atılması ya da yanına bırakılması d) Dere yataklarına, yol kenarlarına ve boş arsalara evsel, bahçe, inşaat atıklarının ve temel hafriyatlarının dökülmesi (Belediyenin belirlediği alana dökülecektir.) e) Çöp konteynerlerinin içerisine içinde bulunan atıkların yanmalarına sebebiyet verecek atıkların (sıcak kül, sönmemiş sigara v.b.) atılması f) Bahçe ve evsel atıkların yakılarak imhası g) Atık yağların herhangi bir yere dökülmesi ve yakıt olarak kullanılması h) İşyeri sahipleri kendi dükkanlarının önünün temizliğinden sorumludur. i) Her türlü eşya naklinde cadde ve sokakları kirletmek ve sokakta odun kesilmesi j) Umumi havuzların, çeşmelerin ve sebillerin etrafının kirletilmesi bozulması, çöp bırakılması, buralarda hayvan, araç ve halı yıkanması k) Şehir içerisinde kağıt, benzin, ot, çöp, lastik v.b şeyleri her ne maksatla olursa olsun yakarak imha etmek l) Binaların balkon ve pencerelerinden halı, kilim v.b. silkelenmesi ve çamaşır asılması m) Mutfak artıkları, süprüntü, kum, kül, kemik, paçavra v.b. akıntıya engel olacak şeylerle patlayıcı maddelerin umumi mecralara dökülmesi ve sevk edilmesi n) Bahçe ve sokaklarda ateş yakarak salça, konserve, yufka v.b. yapmak

5 o) Konutların camlarından, balkonlarından, havalandırma boşluklarından vs. yerlerinden sokağa ve bina etrafına çöp atmak p) Cadde, kaldırım ve ara yollarda halı, kilim vb gibi yıkamak r) Cadde ve sokaklara tükürülmesi, sümkürülmesi, çöp ve izmarit atılması s) Cadde, sokak, meydan ve taksi duraklarında araç yıkamak t) Odun, kömür, ev ve ticaret eşyası naklinde bunların cadde, sokak ve tretuvara yıkılması, dökülmesi MADDE 7 TÜRK BAYRAĞI ĠLE ĠLGĠLĠ UYULMASI GEREKEN KURALLAR : a) Bayrak Nizamnamesine aykırı olarak eski, kirli, buruşuk ve yırtık bayrak asmak b) Resmi Bayram ve önemli günlerde işyerlerine bayrak asmak c) Her Türk Vatandaşı ve Türkiye de yaşayan veya bulunan diğer milletlerin vatandaşları Türk Bayrağına saygı göstermek zorundadırlar. MADDE 8 HAYVANLAR ve HAYVANSAL GIDA ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR : a) Et, balık, tavuk, sakatat v.b. gibi ürünlerin soğuk hava ünitesi bulunan iş yerlerinde satılması b) Belediye sınırları içinde mezbaha haricinde sağlıksız ve kontrolsüz hayvan kesimi c) Menşei şahadetnamesi veya sağlık raporu olmayan hayvan ve hayvan maddelerini nakletmek ve naklettirmek d) Kurban Bayramında Belediyenin tahsis etmiş olduğu yerlerin haricinde kesim yapmak e) Kurban Bayramında Kurban Kesim Sertifikası ve kasaplık sertifikası olmadan kesim yapmak f) Sahip olduğu hayvanlarını başıboş bırakarak çevrenin kirlenmesine ve kazalara sebebiyet vermek g) Şehir merkezinde küçük ve büyük baş hayvan besleyerek çevreyi kirletmek ve rahatsız etmek h) Evcil hayvanlarını başıboş bırakarak çevreyi kirletmek ve rahatsız etmek i) Beslenen evcil hayvanların çevreye, park ve piknik alanlarına zarar vermeleri ve kirletmeleri j) Sahipli evcil hayvanların aşı kartlarının olması ve sağlık kontrollerinin periyodik olarak yaptırılması k) Sahipli ya da başıboş hayvanlara eziyet etmek, dövmek, aç bırakmak, fiziki veya psikolojik olarak acı çektirmek l) Ruhsatsız olarak süs hayvanları ve evcil hayvanları üretmek ve satışını yapmak m) Pitbull, Terrier, Japonese Tosa v.b. tehlike arz eden hayvanları üretmek, satışını yapmak ve bulundurmak MADDE 9 DEVLET ve KAMU MALINA ZARAR VERMEK ve KULLANMAK : a) Belediyeye ait her türlü taşınmazlara (park ve bahçeler dahil) zarar vermek b) Sokak aydınlatma direklerine ip, tel v.b. bağlamak, direğe veya lambasına zarar vermek c) Sokak isim levhalarına ve bina numaralarına zarar vermek veya yerlerini değiştirmek d) Refüjlerde, asfalt boylarında, park ve çocuk bahçelerinde bulunan spor ve oyun aletlerinin, fidanların, çiçeklerin koparılması, sökülmesi v.b. zarar verilmesi

6 e) Kaldırım üzerine veya kaldırımı kaldırarak Belediyenin izni olmadan taş, karo, parke v.b. döşeme yaparak kaldırımın bütünlüğünü bozmak f) Belediyece kendilerine tahsis edilen yerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak yada devretmek g) Belediye sınırları içerisinde her türlü bina, anıt, camii, üstgeçit ve bunun gibi yerlerin duvarlarını, meydan, cadde ve sokaklarda bulunan kaldırımları tebeşir, yağlı boya, katran, sprey boya vs. ile karalamak, şekil çizmek ve kirletmek MADDE 10 ġehġr TRAFĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ UYULMASI GEREKEN KURALLAR : a) Ticari taksilerde yolcunun ikazına mahal vermeden taksimetre açılması b) Kaldırım üstüne her ne suretle olursa olsun motorlu veya motorsuz araç park etmek ve bunları eşya indirmek için bile bekletmek c) Şehir içi hafriyat taşımacılığı yapan araçların Belediyeden ruhsat almadan taşıma yapması ve taşıma yaparken hafriyatın araçtan dökülmesine karşı tedbir almadan yola çıkmaları d) Cadde, sokak, meydan ve yaya kaldırımlarının kısa bir zaman için bile olsa kapatılması, araç ve yaya trafiğinin engellenmesi e) Resmi daire önüne, kavşak içerisine, yaya geçidi üzerine ve park yasağı levhası bulunan yerlere kısa bir süre içinde olsa araç park edilmesi f) Toplu taşıma araçlarında genel düzene aykırı, insanları rahatsız edici fiil ve davranışlarda bulunmak g) Toplu taşıma araçlarına evcil hayvanla binmek h) Güzergâh dışından yolcu almak i) Durak olmayan yerlerde duraklama yapmak j) Tehlike arz eden ve yasak olan yerlerde yolcu indirip bindirmek k) Güzergâh izin belgesi almadan dolmuş işletmek l) Mahalle aralarında itfaiye giriş ve çıkışlarını engelleyecek bir şekilde araç park etmek, yangın musluklarına ulaşımı engellemek MADDE 11 ĠMAR ve BAYINDIRLIK ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR : a) İnşaat malzemelerini yola ve kaldırıma koymak b) Bina yıkımı sırasında mal sahibi can ve mal güvenliği açısından her türlü tedbiri almak zorundadır. c) Temel kazısı sırasında inşaat sahibi can ve mal güvenliği açısından her türlü tedbiri almak zorundadır. d) Çekme mesafesi 3 metre ve yukarısında ise işgaliye alınır. Ancak bu mesafenin dışına taşması e) Çatı sularının yayalara ve diğer binalara zarar verecek şekilde gelişi güzel bırakılması (Yağmur suyu hattına bağlanacak) f) Bina atık sularının (kanalizasyon, mutfak, banyo v.b.) Belediyenin alt yapı sistemine bağlanması g) Bina çatılarının ve bina yüzeylerinin insanlara tehlike oluşturacak şekilde bırakılması, yaptırılmaması, önlem alınmaması h) Binalarda mevcut klima sularının yağmur suyu hattına bağlatılması i) İnşaat sahipleri ve müteahhitlerinin inşaat alanlarında gerekli güvenlik önlemleri alarak, yazılı uyarılarda bulunması

7 j) İnşaat sahiplerinin ve müteahhitlerinin inşaatı tanıtıcı tabelayı yol cephesinden herkes tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde asmaları ( İnşaat Sahibinin Adı Soyadı Fenni Mesulün Adı Soyadı Arsasının Ada, Parseli Ruhsat tarih ve Numarası ) k) Belediye sınırları içersinde bulunan mevcut parke, asfalt, taş parke, stabilize ve beton yollarda izinsiz olarak kazı, dolgu, yarma vb. çalışmalar yaparak zarar vermek l) Belediye çalışmaları esnasında kullanılan taş, çakıl, kum, çimento, büz vb. malzemelerin izinsiz olarak alınması ve kullanılması m) Belediyemize ait alt yapılardan olan yağmur sularının toplanması için yapılan ızgaraların üzerine malzeme dökülerek (İnşaat yapımında, kum, çakıl, çimento vb.) kullanılmaz hale getirilmesi n) Bina sahipleri kanalizasyon hattı ile ilgili yapacakları her türlü tadilatlarda Belediyeden izin almaları o) Bina kanalizasyonlarının Belediye hattına bağlatılması, Belediye hattının olmadığı bölgelerde ise fosseptik çukuru yapılarak bağlanması p) Kanalizasyon parsel kapaklarının yetkisiz kişilerce açılması ve işlem yapılması q) Kanalizasyon parsel bacası kapaklarının alınması veya kırılması u) Mahalle ve mücavir alan sınırları içerisinde her türlü ağacın arazi sınırına 3 metreden daha yakına dikilmesi Tehlike arzeden ağaçlar ile bahçe sınırlarının dışına çıkmış ağaçlar ise sahibi tarafından derhal kesilir. MADDE 12 MEZARLIKLAR ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR : a) Belediyemiz sınırları içersinde bulunan Mezarlık duvarlarına, mezar taşlarına etik dışı yazı yazmak, resim yapmak b) Belediyemizden izin alınmaksızın mezarlık içerisinde ağaç kesmek, budamak c) Mezarlık yerlerinin hiçbir şekilde ikinci veya üçüncü şahıslara satılması ve amacının dışında kullanılması d) Mezarlıklar sahipleri tarafından temizletildiğinde, ortaya çıkan bahçe ve benzeri atıkların gelişi güzel çevreye atılması, bırakılması e) Mezarlıklar içersinde her ne suretle olursa olsun hayvan otlatmak f) Belediyemizden izin alınmaksızın her ne sebeple olursa olsun cenaze defni yapmak MADDE 13 DĠLENCĠLĠK ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR : a) Toplumun manevi duygularıyla, duygu ve din sömürüsü yaparak, ev ve işyerlerini kapı kapı dolaşarak, cami önlerinde namaz çıkışlarında bekleyerek dilenmek ve insanları rahatsız etmek yasaktır b) Küçük çocukları, yaşlıları ve özürlüleri kullanarak dilendirmek ve dilenmek MADDE 14 ÖLÇÜ ve TARTI ALETLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR : a) Her türlü tartı ve ölçü aletleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu hükümlerine göre zamanında (iki yılda bir) kontrol ettirilecek ve damgalattırılacaktır. b) Bozuk ölçü ve tartı aleti ile satış yapmak c) Damgalanmamış, hileli ölçü ve tartı aletleri kullanılması ve bulundurulması MADDE 15 DĠĞER HUSUSLAR :

8 a) Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak; alkollü içki içmek ve içirmek, hayvan otlatmak, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak b) Başkalarını rahatsız edecek şekilde radyo, pikap, teyp televizyon vb gibi müzik aletleri çalmak ve yüksek sesle şarkı söylemek c) Konut ve işyerlerinin cadde, sokak, yol ve meydanlara bakan dış cephelerinin sıva, boya vs. bakımını yapmamak, kapı, pencere, duvar gibi haricen görünen yerlerine, bez, branda, tente vs. gibi şeyler koymak suretiyle görüntü kirliliğine neden olmak d) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan konut ve işyerlerinin bacalarını temizletmeleri, gerekli bakımları yaptırmaları ve çevreyi rahatsız etmemek için gerekli tedbirleri almaları e) Belediyenin göstermiş olduğu yerler haricinde ilan, afiş ve pankart asmak f) Belediyeden izin alınmadan ve kanunen verilmesi gereken vergi verilmeden her türlü ilan ve reklâm yapılması g) Görevli memurun görev yapmasını engellemek veya hakaretvari şekilde konuşmak h) Halkın huzur ve rahatını bozacak şekilde kışın ile saatleri arasında yazın ise ile saatleri arasında her ne şekilde olursa olsun gürültü yapmak i) Belediyeye ait mahalle ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan yangın musluklarına zarar vermek, yangın musluklarını acil durumlarda kullanılmasını engelleyecek şekilde kapatmak j) Tembihnamede belirtilmeyen ancak vatandaşlarımızın huzur ve rahatını bozan, güvenliğini tehlikeye sokan eylemlerde bulunmak k) Bu Tembihnamede yer alan emir ve yasaklarda kaldırma, yenileme ve değişiklik yapma yetkisi Devrek Belediye Meclisine aittir. l) Tembihname, ilan tarihi ve yetkili makamların onayına müteakip yürürlüğe girer. m) Bu Tembihnamede yer alan emir ve yasaklara aykırı hareket edenlere 5728 sayılı Yasa ile değişik 1608 sayılı yasanın 1. Maddesinde belirtilen ceza miktarları, her mali yılda ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır. n) ĠĢ bu 15 (onbeģ) maddeden ibaret Tembihname Devrek Belediye BaĢkanlığı tarafından yürütülür.

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ: MADDE 1-Bu Tembihname; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,

Detaylı

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- GEREKÇE VE AMAÇ Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun da verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev ve yetki

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15 inci maddesi (b) bendine göre hazırlanarak, aynı Kanun

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendine göre hazırlanarak, aynı kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereği

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE:1-Bu yönetmelik belde sakinlerinin huzurlu ve sağlıklı

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki dayanak Amaç Bu yönetmelik 13/7/2005 tarih

Detaylı

SAYI : 33 KARARIN TARİHİ :03.02.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :2-3 :Plan Bütçe Komisyonu Raporu

SAYI : 33 KARARIN TARİHİ :03.02.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :2-3 :Plan Bütçe Komisyonu Raporu T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI SAYI : 33 KARARIN TARİHİ :03.02.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :2-3 ÖZÜ :Plan Bütçe Komisyonu Raporu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ. SAYı: 347 MERSİN 13/12/2013 KARAR

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ. SAYı: 347 MERSİN 13/12/2013 KARAR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/1112013 tarih ve 270 sayılı ara kararı ile, Plan ve Bütçe, Komisyonuna havale edilen; Mersin Büyükşehir Belediyesi 14111120l3 tarihli komisyon raporu okunarak görüşmeye

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak

Detaylı

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma Belediye Meclisimizin 29 Haziran 2001 tarih Cuma Günü Saat: 14.00 de Belediye Meclis

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir il

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BELEDĠYE EMĠR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BELEDĠYE EMĠR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BELEDĠYE EMĠR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik

Detaylı

ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Toroslar Belediyesi sınırları dâhilinde halkın sağlık,

Detaylı

T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendine göre hazırlanan bu yönetmelik,

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ Dünyanın sayılı şehirleri arasında yer alan ve tarihten günümüze,

Detaylı

Meclis Karar Tarihi 04.03.2008 Meclis Karar Sayısı 4 Yürürlülük Tarihi 04.03.2008 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Meclis Karar Tarihi 04.03.2008 Meclis Karar Sayısı 4 Yürürlülük Tarihi 04.03.2008 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- Gerekçe: G İ R İ Ş 1580 Sayılı Belediye Kanununda yeni düzenlemeler yapılmış ve bu kanunun yerini 03.07.2005 tarihinde 5393 Sayılı yeni Belediye Kanunu almıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT, Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, Yakup SÖNMEZ, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus AÇIKGÖZ, Mehmet ALTINTAŞ, İsmail ARIK(Bulunmadı), Ahmet PERÇİN,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ODUNPAZARI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (FİHRİST) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1-Amaç MADDE 2-Kapsam MADDE 3-4-5-6-Yasal

Detaylı

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ DEVELİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINA DAİR İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM AMAÇ : Bu Yönetmelik Develi Belediye sınırları dahilinde

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA TALİMATNAMESİ

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA TALİMATNAMESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA TALİMATNAMESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç: MADDE 1- Bu talimatname 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasaların belediyelere yüklediği görevleri yerine getirmek ve beldede

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE ZABITASI EMİR VE YASAKLARI TEMBİHNAMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE ZABITASI EMİR VE YASAKLARI TEMBİHNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tembihname; Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde halkın sağlığını, huzur ve esenliğini korumak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu,5216

Detaylı

ZABITA EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ZABITA EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ADAPAZARI BELEDİYESİ ZABITA EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği 14.05.2015 tarih ve 7/55 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik belde sakinlerinin esenliğinin, huzurunun,sağlık ve düzenin sağlanmasında ve korunmasında mahallî

Detaylı

PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA MEMURLARININ GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER

Detaylı

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ AMAÇ: İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile ilgili Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla, bunlara

Detaylı