ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ"

Transkript

1 ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ: MADDE 1-Bu Tembihname; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek, ERDEMLİ Belediyesi mücavir alan sınırları dâhilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamak, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına yönelik belediye emir ve yasaklarını uygulamak amacıyla yapılmıştır. KAPSAM: MADDE 2- ERDEMLİ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar ile ticari işletmeler bu tembihnamede yazılı emir ve yasaklara uymak zorundadır. HUKUKİ DAYANAK: MADDE 3- Bu Tembihname; 13/07/2005 tarih ve sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. madde ve fıkraları ile yine aynı kanunun 51. maddesi, 11/04/2007 tarih ve sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği,1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında16 Nisan 1340 tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 08/02/2008 tarih ve sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 66. maddesi ile değişik 1. Maddesi, 31/03/2005 tarih ve sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi, 17/06/1989 tarih ve sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 10/08/2005 tarih ve sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,3194 Sayılı İmar Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu, 22/02/1989 tarih ve 89/13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği, ilgili diğer kanunular ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 2. BÖLÜM HALKIN HUZUR, ESENLİĞİ, SAĞLIK, GÜNLÜK YAŞAM VE ÇEVRE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER : MADDE 4- Belediye Zabıta Personeline görevlerini yaptıkları sırada, görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek, asılsız ihbarda bulunmak, tebliğ edilen evrakı almamak, evraka zarar vermek ve görevleri nedeniyle fiili veya sözlü saldırıda bulunmak yasaktır. Kimliğini bildirmeyenler, en yakın Jandarma veya Zabıta Karakoluna ve muhalefetleri halinde ise zorla götürülürler. Kimliği tespit olunarak derhal serbest bırakılırlar. 1

2 MADDE 5- Her türlü Belediye mallarına zarar vermek yasaktır. Belediye mallarına zarar veren reşit olmayan çocukların velileri sorumludur. MADDE 6- Belediyelerin yapmış ve yapacak olduğu hizmetleri engellemek yasaktır. MADDE 7- Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait aydınlatma direk ve lambalarına, durak ve her türlü araç, gereç vb. kamu mallarına zarar vermek yasaktır. MADDE 8- Dükkân, ev sahipleri veya kiracıları dükkân ve evlerinin önlerindeki yaya kaldırımlarını temiz tutacaklardır ve ayrıca kaldırıma halı, paspas gibi malzemeler serilmeyecektir. MADDE 9- Umumi çeşmelerden, çeşitli şeklide inşaatlara, evlere su almak, cadde ve sokak temizliği için su almak, çeşmelerin etrafını kirletmek, zarar vermek, bu tür yerlerde araç ve hayvan yıkamak yasaktır. MADDE 10- Kirli, yağlı ve pis kıyafetler ile ellerinde çevreyi rahatsız edecek, kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya ve benzerleri ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek yasaktır. MADDE 11- Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat, yaş deri ve benzerleri gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere dökülmesini sebep olmak yasaktır. MADDE 12- Yollara paspas veya benzeri şeylerin konulması yasaktır. MADDE 13- Yollarda, meydanlarda, umuma açık alanlarda tükürmek, sümkürmek ve halkı tiksindirecek davranışta bulunmak yasaktır. MADDE 14- Umuma açık parklarda, yayaların yoğun olduğu yollarda ve meydanlarda, özel yapılmış alanlar dışında tekerlekli patenle kaymak, motosiklet ve bisiklete binmek, tüfekle atış talimi yapmak yasaktır. MADDE 15- Cadde ve sokaklarda, park ve bahçelerin yasak olan alanlarında mangal yakmak, içki içmek ve buralarda yatmak yasaktır. MADDE 16- Çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde, ev veya bahçelerde, çöp vb. atıklar biriktirilemez. Etrafı kirletecek veya kötü koku yayacak maddeler sermek, dökmek ve kurutmak yasaktır. MADDE 17- Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan tüm atıklar ile çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her kişi ve müessese kendi imkânları ile temizleyip toplamak ve belediyeye ait çöp imha sahalarına götürmek zorundadır. MADDE 18- Belediyelerce belirlenmiş çöp kaplarına, çöp kapsamına girmeyen; a) Her türlü inşaat artıkları, molozlar, çimento, kireç, kereste, metal malzeme ve artıkları, b) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, eski ev eşyaları yanıcı maddeler, 2

3 c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları, d) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları, e) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park ve bahçe atıkları, f) Atık pil ve radyoaktif gibi maddeler, atılamaz. MADDE 19- Bina yüzeylerinde ve dükkân önlerindeki kaldırımlarda, temizlik yapılırken, çevreye kirli su ve benzeri atıkları sıçratmak, gelip geçenlerin üstlerini kirletmek yasaktır. MADDE 20- Ev ve işyerlerinde yakılması uygun olmayan malzemeler yakmak, duvarı kırıp baca çıkarmak suretiyle komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğine tehlikeye sokacak şekilde soba ya da ateş yakmak yasaktır. MADDE 21- Kamu ve şahıs arazileri üzerine Belediyeden izinsiz her nevi büfe vb. şeyler koymak, inşa etmek, yasaktır.(yapıldığı takdirde belediye tarafından kaldırılarak masrafları sorumlusundan tahsil edilir.) MADDE 22- Ekmek, Salça ve benzeri şeyler yapmak için sokak, bahçe ve boş arazilerde tandır yapmak ve ateş yakmak yasaktır. MADDE 23- Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı, kilim ve benzeri şeyler yıkamak, cadde ve sokaklar ile sebze ve meyve fidanı sulamak suretiyle boşa su harcamak yasaktır. MADDE 24- Umumi yerlerde; kapı balkon ve pencerelerden ev eşyası silkmek çöp, süprüntü ve benzeri atıklar atmak yasaktır. MADDE 25- Mücavir alan sınırları içindeki arsa ve arazilerde bulunan fosseptik, kuyu, mahzen vb. gibi çukurların üzerleri açık bırakılamaz, mülk sahipleri tarafından etrafının çevrilmesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur. MADDE 26- Belediye tarafından belirlenen yerlere konulan çöp muhafaza gereçlerinin(konteynır vb.) yerlerinin değiştirilmesi ve etrafına çöp, kül, cüruf vb. şeylerin atılması yasaktır. MADDE 27- Çöp muhafaza gereçlerinin içlerinin karıştırılması buralardan kağıt ve hurda toplanması yasaktır. MADDE 28- Çöp konteynırları içerisine ateş atmak ve sönmemiş kül, cüruf dökmek yasaktır. MADDE 29- Kapı, pencere duvar gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak amacıyla hasır, çuval, bez gibi görüntü kirliliği oluşturan gereçlerin asılması ve takılması yasaktır. MADDE 30- Belediyemizden izin alınmadan kamuya ait alanlarda süreli ya da süresiz stant kurmak yasaktır. 3

4 MADDE 31- Kent estetiğini bozucu nitelikte bulunan sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız binaların sahiplerinin kendilerine belediyece verilecek süre içerisinde bu olumsuzlukları gidermesi zorunludur. MADDE 32- Yağmur suyu lagarlarına işyerleri, apartman ve meskenlerden atık su (mutfak suyu, lavabo suyu ) borusu bağlamak ve kova ile dökmek yasaktır. MADDE 33- Belediyece konulmuş cadde, sokak, yol, meydan, bulvar, park ve kapı numaralarına, her türlü levhalara zarar vermek, karalamak, şekil çizmek, yerlerini değiştirmek, üstünü kapatmak yasaktır. MADDE 34- Belediye yangın vanalarını, muslukları sökmek, kırmak, tahrip etmek, yangın vanalarının ve musluklarının önüne araç park etmek yasaktır. MADDE 35- Konut, işyeri ve inşaatların balkon ve merdiven sularını yol, meydan ve yaya kaldırımlarına akıtmak yasaktır. MADDE 36- Konut, işyeri, inşaat ve fabrikalardan, motorlu ve motorsuz araçlardan çıkan her çeşit evsel ve kimyevi sıvı ve atıkların cadde, sokak, meydan, park ve bahçeler, boş arsalar ve dere gibi kamunun kullanımında olan alanlara akıtmak ve dökmek yasaktır. MADDE 37- Evsel ve kimyevi atıkların işyerleri ve konutların önlerinde ve umumun kullanımına ait yerlerde yakılması yasaktır. MADDE 38- ERDEMLİ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde her türlü bina, anıt, camii, vs. duvarlarına, meydan, cadde ve sokaklarda bulunan kaldırımlara ve yola tebeşir, yağlı boya, katran, sprey boya vb. ile karalamak, şekil çizmek yasaktır. MADDE 39- İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde harman dövmek, balya makinesi ile balya yapmak, diğer zirai araçlarla halkı rahatsız edecek şekilde çalışmak ve çevreyi kirletmek yasaktır. MADDE 40- Halk sağlığını korumak açısından sivrisinek ve her türlü haşere ürememesi için bina, işyeri ve inşaat alanları alt kısımlarının ve bodrum katlarının izole edilip su birikintilerinin önlenmesi temiz ve kuru tutulması zorunludur. MADDE 41- Bahçe ve arsalarda bulunan ağaçların komşu parsele taşması halinde bahçe ve arsa sahibi tarafından budama yapılması zorunludur. MADDE 42- Şehir içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının çevrilmesi zorunludur. Buralarda görüntü kirliliği oluşturacak eşya, çöp ve benzerlerinin atılması ve biriktirilmesi yasaktır. MADDE 43- Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde görüntü kirliliğine neden olacak her türlü hurda araç vb. bırakmak yasaktır. Şahsa ait arsalarda araç depolamak veya hurda araç bulundurmak yasaktır. MADDE 44- Apartman, pasaj ve iş hanlarının, umuma ait gelip geçilen yerlerin işgal edilmesi yasaktır. 4

5 MADDE 45- Pasaj ve iş hanlarında ortak kullanım alanları ve özel her türlü alanları (wc, merdiven vs.) her ne surette olursa olsun kirletmek yasaktır. MADDE 46- Apartmanlarda kat maliki veya kiracısı meskende oluşan her türlü arızayı (sızıntı, akıntı vb) gidermek zorundadır. MADDE 47- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini, yağmur suyu lagarlarını tıkayacak, fena koku neşredecek maddeler dökmek, atmak yasaktır. MADDE 48- Her türlü binalarda yakıttan dolayı oluşabilecek, çevre kirliğine neden olacak yakıt kullanmak ve kullandırmak yasaktır. MADDE 49- Cadde, sokak ve kaldırımlar üzerinde kurutmak kastı ile odun, ağaç, çırpı vb. yığmak, bıçkı motoru ile odun, ağaç vb. kesmek yasaktır. MADDE 50- Hava kirliliğine neden olacak; ilgili yasalarda belirtilen standartların altında her türlü yakıt satmak ve yakmak yasaktır. MADDE 51- Halkın huzur ve rahatını bozacak şekilde kışın akşam saat den sonra, yazın akşam saat den sonra her ne şekilde olursa olsun gürültü yapmak yasaktır. MADDE 52- Ulusal tatil günlerinde ve diğer tatil günlerinde sabah saat dan önce, yazları akşam saat den, kışları ise saat den sonra her ne suretle olursa olsun, etrafı rahatsız edecek şekilde gürültülü çalışmak yasaktır. MADDE 53- İşyerlerinin ve evlerin ortak kullanıma ait çatı katlarının çirkin görünüm verecek her türlü eşya koymak yasaktır. MADDE 54- Arsa ve arazi sahiplerinin arsa ve arazilerinin etrafını çevrenin estetik güzelliğini bozmayacak şekilde kapatması veya tahta perde ile çevirmesi zorunludur. (Yangına ve çöp atılmasına karşı tedbir alınması gerekli olup, bir olay vukuunda arsa sahibi sorumlu olacaktır. ) MADDE 55- Belediyece gösterilen yerlerin dışına ve dere kenarlarına toprak, moloz, çöp vb. her türlü inşaat atığı dökmek yasaktır. MADDE 56- Meskenlerde, işyerlerinde, mağaza ve imalathanelerde; çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku çıkartmak yasaktır. MADDE 57- İlçemiz sınırları içerisinde motorlu veya motorsuz seyyar araçla izinsiz olarak hurda malzeme toplamak veya hurdacılık yapmak yasaktır. MADDE 58- Caddelerde, kaldırım üzerlerinde, yollarda ve işyeri önlerinde araç yıkamak yasaktır. MADDE 59- Umumi ve resmi binalara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık umumi tuvaletlere yazı yazmak, pislemek, tuvaletler haricinde cadde ve sokak aralarına, meydanlara tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum kurallarına uymayan işleri yapmak yasaktır. 5

6 MADDE 60- Belediyemize ait kamuya açık alan üzerindeki pasaj, iş merkezi ve alt geçit gibi umumi binaların giriş ve koridorlarını merdivenlerini izin almadan herhangi bir şekilde işgal etmek yasaktır. MADDE 61- Binalardan dışarıya her türlü atık su ve pis suların, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek veya tamiratını yapmamak, binalardan dışarıya etrafı rahatsız edici şekilde soba borusu çıkarmak, duman is vb. şekilde etrafı kirletmek, binalarda her türlü temizlik, boya, tamirat ve tadilat işlerinde etrafı ve gelip geçenleri rahatsız etmemek için lüzumlu koruyucu tedbirlerin alınması zorunludur. Sokakta soba borusu ve kovası temizlemek yasaktır. MADDE 62- Kaloriferli Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile özel binalar ile özel işyerlerinde baca filtresi takılması zorunludur. MADDE 63- Konut ve işyerlerinin camlarından, balkonlarından, havalandırma boşluklarından vs. yerlerinden sokağa ve bina etrafına çöp atılması yasaktır. MADDE 64- Yetkili İdarelerin izni olmadan her ne şekilde olursa olsun su şebeke sistemine ek ve bağlantı yapmak, abone olmadan su kullanmak, su sayaçları üzerine ek ve ters bağlantı yapmak, İçme suyunu boşa akıtmak, bahçe sulamak ve içme suyu hattına zarar vermek yasaktır. MADDE 65- Her türlü inşaat malzemeleri ( kum, kireç, taş, demir, tuğla vb. Gibi ) kamuya ait yol, kaldırım ve boş alan üzerinde bırakılması yasaktır. MADDE 66- Cami ve başka dinlere ait ibadet yerlerinin avlularına, anıt etrafına, köprü, iskele, istasyon, park, yeşil alanlara camekân, tabla, el arabası gibi araç ve gereçleri bırakmak suretiyle düzenini bozmak yasaktır. MADDE 67- Ev ve işyerlerinde soba ve baca giderleri binanın projesinde belirtildiği şekilde çatı üst seviyesine kadar çıkarılacaktır. Şehir içerisinde; meskenlerde ve işyerlerinde sobalarda, koku yapıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri kullanmak yasaktır. MADDE 68- Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak; alkollü içki içmek ve içirmek, hayvan otlatmak, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır. 3. BÖLÜM İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA TABİ İŞYERLERİ VE TİCARİ FAALİYETLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER: MADDE 69- Mücavir alan sınırları içerisinde Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan işyeri açıp çalıştırmak yasaktır. MADDE 70- Tüm İşyerleri ve ticari taşıma araçları işin niteliğine göre İşyeri ile ilgili Ruhsat, hafta tatili çalışma ruhsatı, fiyat tarife listesi ve benzeri belgeleri kontrole gelen memur ve müşterilerin kolayca görebileceği bir yere asmak zorundadır. 6

7 MADDE 71- İçkili Yer Bölgesi kapsamında bulunmayan işyerlerinde içki içilmesi ve içilmesine izin verilmesi yasaktır. MADDE 72- Canlı Müzik yapan işletmelerin Canlı Müzik İzin Belgesi almaları zorunludur. MADDE 73- İşyeri Açma Ruhsatı olduğu halde, ruhsatta belirtilen işyeri alanının genişletilmesi, daraltılması ve amacına aykırı kullanılması yasaktır. MADDE 74- İşyeri açma çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusunun dışında başka herhangi bir iş yapmak yasaktır. MADDE 75- Umuma açık işyerleri Belediye Encümenince tespit edilen açılış ve kapanış saatlerine uymak zorundadırlar. MADDE 76- Hafta Tatil Ruhsatına tabi olan işyerleri Hafta Tatil Ruhsatı almak zorundadırlar. MADDE 77- Mülkiyeti Belediyeye veya kamu kuruluşlarına ait olan taşınmazlar üzerini kalıcı olarak işgal etmek yasaktır. MADDE 78- Belediyemizce belirli iş kolları için tahsisi edilen yerlerin dışında bu iş kollarına ait faaliyette bulunmak yasaktır. MADDE 79- İşyerleri, apartman ve meskenlerin önünde bulunan cadde ve sokaklarda araçların geçişini, durmasını, park etmesini ve kaldırımlarda yaya geçişini engelleyecek şekilde her türlü fiziki engel(demir kazık zincir ve beton blok, park yasağı dubaları vb.) oluşturmak ve koymak yasaktır. MADDE 80- İşyerleri, Belediyeye ait duyuru, afiş vb yayınları Belediye görevlilerince istendiğinde ücretsiz olarak istenilen süre sonuna kadar halkın görebileceği şekilde, müsait olan duvar ve camlarına asmaya zorunludur. MADDE 81 - İşyerleri ve Binaların sokak cephelerine kurulan tente ve siperlerin ön ve yan kısımlarına açılan bezlerin yaya kaldırımından yüksekliği en az 2.20 olacaktır. Tente ve siperlerin eni ise, yaya kaldırımını geçmemek şartı ile en fazla 1m. olacaktır. MADDE 82- Milli bayramlarımızda ve önemli günlerimizde işyerlerinin ön cephesine bayrak asılması zorunlu olup, kirli, yırtık ve kırışık bayrak asmak yasaktır. MADDE 83- Her işyeri, işyerinin kapsamına uygun şekilde çöp bidonu bulundurması ve çöplerini bu kutularda muhafaza etmesi zorunludur. MADDE 84- İşyerinde satılan malların üzerlerinde ürünün cinsi, nevi ve fiyatını gösteren etiketin bulundurulması zorunludur. Uymayanlara 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda ön görülen idari para cezaları uygulanır. MADDE 85- Tekel bandrolü taşımayan tekel maddeleri satmak yasaktır. 7

8 MADDE 86- Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, patlayan ve patlayan kimyevi maddeler satan işyerleri, ruhsatlarında veya LPG Lisans Yönetmeliğinde belirtilen miktardan fazlasını bulundurmak yasaktır. MADDE 87- Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan gıda maddeleri imalatı ve satışı yapan işyerlerinin kontrolleri Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yürütülür. MADDE 88- Her türlü işyerinin gündüz veya gece saatlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde radyo, teyp çalması, CD, bant, kaset, satış yerlerinin ön kısımlarına hoparlör koyması, gezici motorlu vasıtalarla hoparlör takılarak anons yapılması ile müzikli yayın yapılması yasaktır. MADDE 89- Her türlü işyerinin Parklarda ve refüjlerin içerisine reklâm tabelası koyması yasaktır. MADDE 90-Şehir içerisinde, meskûn mahallerde ve boş arsalarda odun kömür kum çakıl ve hurda depoları açılamaz ve satışı yapılamaz. Ruhsatlı depolarda ise ruhsatta belirtilen miktardan fazla depolama yapılamaz. MADDE 91- Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde faaliyet gösteren restaurant, kafeterya, pastane, hazır yemek fabrikaları, ekmek ve simit fırınları Vb. işyerleri; a) Lokanta, restaurant, kafeterya, pastane, hazır yemek fabrikaları, ekmek fırınları, simit fırınları ve diğer yeme içme işletmelerinde bulunan odunlu fırın için baca çıkışlarında sulu filtre takılması, b) Apartman dışında konumlanan bacaların bina ile aynı renkte boyanması, c) Yeni ruhsat alacak işletmelerin kuracakları baca sistemiyle ilgili apartman sakinlerinin tamamından muvafakat almaları, d) İşletmelerin fırınlarında kullanacak oldukları odun ve yakıtın çevre kirliliği yaratmayacak şekilde depolanması, is ve kurum yapmayacak şekilde kaliteli olması gerekmektedir. e) Lokanta, Rerstaurant, Kafeterya, pastane, hazır yemek fabrikaları, kanalizasyon sistemine bağlanmadan önce yağ tutucu konulması zorunludur. Yukarıda belirlenen kriterlere uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacaktır. MADDE 92- İşyerlerinde uygun standartlarda çöp kovası bulundurulması ve çöplerin poşetlerde biriktirilerek çöp kovasının kapaklarının kapalı bulundurulması zorunludur. MADDE 93- İşyerleri Belediyece tespit edilen açma ve kapama saatlerine riayet edeceklerdir. (2559 S. Kanun 6/1-b maddesi gereği cezai işlem uygulanır.( Belediye Encümeni) MADDE 94- İnternet Kafelerin içerisi dışarıdan görülebilecek ( perde, jaluzi vb. şekilde kapatılmayacak ) şekilde dizayn edilecektir. Bodrum katlarda ve bodrum katlara bağlantılı bulunan işyerlerinde internet kafeler açılamaz. Yönetmelikte belirtilen yaşın altındakilerin internet kafelere girmelerinin yasak olduğunu belirten yazılar işyerinin girişine görülebilecek bir yere asılacaktır. Bu şartlara uymayanlara cezai işlem uygulanır. Denetimlerde yasak 8

9 sitelere girildiği tespit edilen veya filtre programı uygulamayan internet kafelere de bu madde hükümleri uygulanır. MADDE 95- Araç kiraya verenler ( rent a carlar vs. ) belediyeden aldığı ruhsattaki belirtilen yerin haricinde araç park etmeyecektir. MADDE 96- İşyerlerinde tuvaletlerin temiz olması ve tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, sıvı sabun gibi temizlik malzemelerinin eksiksiz olması şarttır. MADDE 97- İşyerlerinde, Gıda imalat ve satış yerlerinde kesinlikle hayvan bulundurulmayacak ve beslenmeyecektir. MADDE 98- Restaurant ve lokanta türü işyerlerinde; a- Personeller işlerine ve görev yerine uygun kıyafet giymiyorsa, b- Servis personellerinde isimlikler, mutfak personellerinde kep ve önlük takılmıyorsa, c- Personelin saç sakal ve tırnakları bakımlı ve temiz değilse, d- Personelin periyodik sağlık muayenesi yapılmıyorsa, e- Personeller işleri ile ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değilse, işyeri sahibine cezai işlem uygulanır. MADDE 99- İşyerlerinin ön kısmında yönetmeliğe uygun tabelaların dışında, kaldırım üzerinde, yolda veya direklerde tabela bulundurulması yasaktır. MADDE 100- Tavukçular, balık satan işyerleri, kasaplar, lokanta vs. gibi işyerlerinin kokulu ve sıvı muhteviyatlı atıklarını poşetlemeden çöp konteynırlarına koymaları yasaktır. MADDE 101- Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine, eğlenmesine mahsus, lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyhane, han otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing, ve emsali yerleri işletenler buralarda yenilecek, içilecek şeylere, yapılacak işlerin hizmet ve girişine ait tarifeye uygun ücretlerini( fiyat listelerinin tasdiki ilgili mercilerce yapılacaktır) ebadındaki levhalara iri ve okunaklı harflerle yazıp herkesin görüp okuyabileceği yerlere asacakları gibi müessesece bastırılmış küçük listeler halinde örneklerini de masalar üzerinde bulunduracaklardır. Talep halinde fatura veya adisyon vereceklerdir. MADDE 102- Restaurant, bar, berber, kuaför, kahvehane, kafeterya büfe ve benzeri işletmeler her yıl bağlı bulunduğu odadan onaylı fiyat listesi alarak, işyerinin görünür bir yerine asmak zorundadır. MADDE 103- Restaurant ve lokanta türü işyerlerinde servis masaları, tabak, kaşık, çatal ve masa örtülerinin temiz olması zorunludur. Ayrıca kaşık, çatal ve bıçağın koruyucu ambalaj içinde sunulması zorunludur. MADDE 104- Kasaplar sucuk vb. gıdaları imal etmeyeceklerdir. 9

10 MADDE 105- Kasaplar açıkta et nakil etmeyeceklerdir. MADDE 106- Kasap dükkânlarında soğuk hava deposu veya soğutuculu dolap harici (dışarıda) askıda teşhir amacı ile et asmak yasaktır. MADDE 107- Gıda imalatı ve satışı yapan, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yeme, içme vb. yerlerde çalışan personelin son muayenelerinin yapılmış olduğu sağlık raporları veya muayene cüzdanları işyerinde hazır bulundurulacak ve denetimlerde görevli memura verilecektir. MADDE 108- İşyerlerinin genel temizliğinin yapılması, çalışanlarının iş önlüklerinin olması ve giyilmesi, kapaklı çöp kabı bulundurulması, yangın önlemi alınması ve yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur. MADDE 109- Oto bakım ve yıkama ve yağlama işyerlerinin, işyeri dışında açıkta çevreyi rahatsız edecek şekilde faaliyet göstermeleri, işyerlerinin kanalizasyon sistemine direkt olarak atık su, yağlı, çamurlu, kirli su bırakmaları yasaktır. İşyerleri bunlara karşı tedbir almak zorundadır. MADDE 110- Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde damgalattırılması mecburidir. Damgasız ve hileli tartı kullanan ilgililer cezalandırılır. Tartı aletleri müsadere edilerek, ilgili birime teslimatı yapılır. Ambalajlı paket mamullerde; üzerinde belirtilen gramaj dışında satılan mallar hakkında gerekli işlemler tanzim edilerek ilgili mercilere bildirilir MADDE 111- İşyeri olarak kullanılan yerlerde ikamet edilmesi yasaktır. Aksine hareket edilmesi halinde işyeri sahiplerine cezai işlem uygulanır. MADDE 112- Oyun oynanan işyerlerinde oyun aletlerinin temiz ve kullanışlı olması zorunludur. MADDE 113- Berber, kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan malzemelerin temiz olması ve günlük periyodik olarak dezenfekte edilip temizlenmesi, her işyerinde steril cihazı bulundurulması zorunlu olup; kaldırım üzerinde işyerlerine ait havlu kurutmak yasaktır. MADDE 114- Vasıflarına uygun olmayan ve noksan gramajlı ekmek, pide, simit, unlu mamuller vb. üretmek ve satmak yasaktır. MADDE 115- Her türlü unlu mamullerin içerisinde herhangi bir yabancı madde çıktığında cezai işlem uygulanır. Gerek görülmesi halinde İlçe Tarım Müdürlüğü'ne de bilgi verilir. MADDE 116- Ürettiği ekmeği açıkta nakletmek ve açıkta satmak, sattırmak yasaktır. MADDE 117- Hamurda kaya tuzu ya da sağlıksız tuz kullanmak yasaktır. MADDE 118- Bayat ekmekleri tekrar hamura katmak, taze ve bayat ekmekleri birbirine karıştırarak satmak yasaktır. MADDE 119- Resmi tatil, bayram ve olağanüstü durumlarda, Belediyenin belirlediği günlerde her fırıncı nöbet tutmak zorundadır. 10

11 MADDE 120- Ekmeklerin satış yerlerinde ve fırınlarda ekmeğin gramaj ve fiyatını gösterir 20x30 ebadında bir levha asmak zorunludur. MADDE 121- Ekmeklerin satış ve üretim yerlerinde terazi bulundurmak zorunludur. MADDE 122- Fırınların un depolarında veya un satış depolarında un çuvalları, duvar ile zemin arasından en az 20 cm. yüksekliğinde ahşap ızgara ile ayrılacaktır. MADDE 123- Fırınlarda otomatik ( fenni) elek bulundurulacak, un bu eleklerle elenecektir. MADDE 124- Fırın bacalarında sulu filtre takılı ve sürekli çalışır durumda olacaktır. MADDE 125- Unlu mamullere katılacak katkı maddeleri açıkta bırakılmayacaktır MADDE 126- Pasa bezleri kirli ve yırtık olmayacaktır MADDE 127- Gıda üretimi yapan yerlerde çalışanların iş önlüğü, eldiven, bone ve galoş takmaları ve bunların temiz olmalarına dikkat etmeleri zorunludur. MADDE 128- Ekmek satışı yapan bakkaliye, market, ekmek satış büfesi vb. işyerlerinde ekmek dolaplarının üzerinde ekmeklerin hangi fırına ait olduğuna dair ibare bulunması zorunludur. MADDE 129- Dükkân ve binalarda cadde ve sokakların şeref ve manzarasını bozacak şeyler asmak yasaktır. MADDE 130- Gözle görülür, burunla hissedilir derecede çürümüş, kokmuş veya kurtlanmış, bozulmuş yiyeceklerin satılması yasaktır. Bu gibi mallar müsadere edilerek, gıda kontrolörü raporu ile imha edilir MADDE 131- Belediye Sınırları içerisinde motorlu veya motorsuz her türlü araçla sebze ve meyve satışı yapmak yasaktır. Satış men edilir, ayrıca para cezası verilir. MADDE 132- Son kullanma tarihi geçmiş mamullerin satışı yasaktır. Bu gibi mallar müsadere edilerek gıda kontrolörü raporu ile imha edilir. MADDE133- Gıda üreten işyerlerinde senede bir defa verem savaş dispanserinde TBB (verem) yönünden sağlıklı olduğuna dair rapor, altı ayda bir parazit yönünden gaita (büyük abdest) tahlili ve her üç ayda bir sağlık karnesinin Sağlık Ocağı Tabipliklerinde vize yaptırılması zorunludur. MADDE 134 Halka rahatsızlık verecek, tehlike yaratıcı, her türlü parlayıcı ve patlayıcı madde satılması yasaktır. Bu ve benzeri maddeler satıştan men edilir. MADDE 135- İnşaat malzemesi satışı yapan işyerleri, çekme mesafesi dışında kalan yerlere ( kaldırım, yol, meydan vb. ) inşaat malzemesi koymak yasaktır. MADDE 136- İş yerlerinin önünde bağırarak satış yapmak, çığırtkan kullanmak yasaktır. MADDE137- Bakkal dükkânlarında yaş sebze ve meyve satışı yasaktır. 11

12 MADDE138- Bakkal dükkânlarında yanıcı, kokucu, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satılması yasaktır. MADDE 139- Gıda ile ilgili işyerleri, imalathaneler ile insanlarla direkt teması olan berber, kuaför gibi işyerlerinde çalışanların sağlık karneleri (portör) bulunacak ve çalışanların sağlık karnelerinin her üç ayda bir vizesi yapılacaktır. MADDE 140- İşyerleri önlerine sandalye, tabure koyarak oturmak yasaktır. MADDE 141- İş yerlerinde kedi, köpek, tavuk gibi evcil hayvan beslemek yasaktır. 5. BÖLÜM İMAR KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA İMAR VE FEN İŞLERİ, PARK VE BAHÇELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER: MADDE 142- Belediye kanunu ve imar kanununda bahsi geçen her türlü yapılar ve tamirler belediyeden ruhsat alınmadan veyahut alınan ruhsatnameye aykırı olarak yapmak ve yaptırmak yasaktır. Tespit tutanağı tanzim edilir, ayrıca teknik olarak tekrar incelenmek üzere İmar ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilir. MADDE 143- Yollar, meydanlar, caddeler ve sokaklar üzerindeki yeni inşaat tadilat ve tamirleri ile yıkım ve hafriyat esnasında belediyeden işgaliye izni alınarak etrafına tahta perde çevirmeleri ve gereken emniyet tertibatının alınması zorunludur. Etrafa duman ve toz saçılması ve yol üzerine yapı malzemesi ve moloz atılması yasaktır. MADDE 144- Yapıların her neresinde olursa olsun gelip geçenlere ve yollara zarar verecek çöküntü, yıkıntı veya bunların olacağını gösteren bir hal olursa doğacak tehlikenin önüne derhal geçmek için yapı sahipleri veya içinde oturanlar gerekli tedbirleri almaya ve bu iş bitinceye kadar geçenleri ikaz etmek üzere bir işaret koymaya mecburdurlar. MADDE 145- Belediye çalışmaları esnasında kullanılan taş, çakıl, kum, çimento, büz vb. malzemelerin izinsiz olarak alınması ve kullanılması yasaktır. MADDE 146- Konut, işyerleri, bina ve inşaatların çatılarına, dış cephelerine belediyenin belirlediği plan ve projelerin dışında her ne şekilde olursa olsun demir, ahşap, doğrama ve çelik konstrüksiyon üzerine çatı, gölgelik vs. yapılması yasaktır. MADDE 147- Cadde, sokak, yol, meydanlarda ve yaya kaldırımları üzerinde izinsiz olarak düzenleme ve değişiklik yapmak yasaktır. MADDE 148- Kaldırımların üzerine veya kaldırımı kaldırarak belediyenin izni olmadan taş, karo, parke, halı vb. şekilde döşemek yasaktır. MADDE 149- Belediyemizden hafriyat izni almadan hafriyat yapmak yasaktır. MADDE 150- Cadde, sokak, yol, meydan ve yaya kaldırımlarında izinsiz kazı çalışması yapmak yasaktır. İzin alınarak yapılan kazı çalışmalarında kazaya sebebiyet vermemek için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve koruma bandı konulması zorunludur. 12

13 MADDE 151- Meydan cadde ve sokaklarda her türlü tamirat ve hafriyat alımı esnasında emniyet tedbirlerinin alınması ve izin alınmak suretiyle gece yapılan çalışmalarda renkli ışıklarla uyarı yapılması zorunludur. MADDE 152- Belediyenin yapmakta olduğu cadde, sokak, yol, meydan, yaya kaldırımı, inşaat ve imar çalışmaları esnasında yapılan yerleri bozmak, tahrip etmek ile cadde, sokak, meydan, yol vs. yerlerden demir paletli araçlar geçirerek zarar vermek yasaktır. MADDE 153- İşyerlerinin önüne proje dışı ilave çıkma ve parmaklık yapmak yasaktır. MADDE 154- Belediyenin haberi olmaksızın sokaktan geçen hattan elektrik, su, telefon, kanalizasyon vs bağlantısı yapmak kastı ile yolların, kaldırımların ve asfaltların kazılması, sökülmesi, eşilmesi yasaktır. Yapılacak kazılar için Belediyeden izin alınacak ve harcı yatırılacaktır. MADDE 155- Pazar günlerinde kesinlikle inşaatlarda çalışılması yasaktır. MADDE 156- İnşaat sahipleri inşaatlarının etrafına, tahta perde ile kapatıp tehlikelere karşı her türlü tedbiri almak zorundadır. MADDE 157- Hazır beton araçları, beton dökümü yaptıktan sonra araçlarını yolda, yol kenarlarında ve boş arsalarda yıkaması yasaktır. MADDE 158- Yaya yolları, cadde ve sokakları her ne sebeple olursa olsun, izinsiz olarak kazmak, bozmak, cadde ve sokaklar üzerine setler yapmak yasaktır. Tretuvarlarda, izinsiz olarak kanal vb. açmak yasaktır. MADDE 159- Her türlü bina ve yapılar ile tadilatlar için belediyeden izin alınması zorunludur. İzinsiz yapılan çalışmalar, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte tespit edilerek durdurulur. MADDE 160- Belediyeden izin alınmadan her türlü çatı, işyeri ve konut tadilatı yapmak yasaktır. MADDE 161- Genel süs havuzlarına girmek, suyunu almak, umuma açık parklardaki anıt, eser ve eklentilerine zarar vermek yasaktır. MADDE 162- Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan park bahçeler ile yol kenarlarında ekili çiçek, fidan, ağaç ve dallarını kırmak, tahrip etmek yasaktır. MADDE 163- Her ne suretle olursa olsun, Belediyemizce cadde, sokak ve parklara dikilmiş ağaçların budanması, kesilmesi, kaldırılması yasaktır. MADDE 164- Park ve bahçelerin yasak olan alanlarında çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara zarar vermek, çiçekleri koparmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ve korkuluklarına ilan asmak ve yapıştırmak, delici ve kesici aletlerle zarar vermek yasaktır. 13

14 MADDE 165- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak maddeleri buralara atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için izinsiz baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak yasaktır. MADDE 166- Bina sahipleri kanalizasyon hattı ile ilgili yapacakları her türlü tadilatlarda Belediyeden izin almaları zorunludur. MADDE 167- Kanalizasyon parsel kapaklarının yetkisiz kişilerce açılması ve işlem yapılması yasaktır. MADDE 168- Kanalizasyon parsel bacası kapaklarının alınması veya kırılması yasaktır. MADDE 169- Bina ve işyerlerinin atık su borularının( tuvalet, mutfak, banyo suları) kanalizasyon hattına bağlatılması, kanalizasyon hattının olmadığı bölgelerde ise fosseptik çukuru yapılarak bağlanması zorunludur. MADDE 170- Kum ve kireç gibi malzemeler doğrudan yapı içine dökülecektir. Bunların dışarıya dökülmeleri veya yol üzerine yığılmaları ayrıca asfalt yolda, kaldırımda, parke kaplı yollarda harç karmak yasaktır. MADDE 171- İnşaatlarda beton dökümü ve inşaat yapımı esnasında gerekli trafik ve güvenlik önlemlerinin alınması zorunludur. MADDE 172- Parklarda, bahçelerde ve şehrin muhtelif yerlerinde bulunan çocuklar ve yetişkinlerin kullanımına mahsus spor ve oyun aletleri ve bahçe mobilyalarına, aydınlatma tesisatlarına zarar verilmesi yasaktır. MADDE 173- Belediyeden izin almadan her ne şekilde olursa olsun kanalizasyon sistemine ek ve bağlantı yapmak, kanalizasyon sistemine hasar ve zarar vermek yasaktır. MADDE 174- Bina temizliğinde veya inşaat yapımı sırasında oluşan inşaat atıkları, çamurlu ve kirli sular, yollara ve yaya kaldırımlarına akıtılamaz. 5. BÖLÜM PAZARYERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER: MADDE 175- Pazaryerlerinde Belediyece görevlendirilmiş Zabıta görevlileri ve Tahsildarlara görevlerinde istendiğinde yardımcı olmak zorunlu olup, zorluk çıkarmak yasaktır. MADDE 176- Pazaryerlerinde Belediyenin belirlediği yerden başka yerde satış kastı olmasa bile tezgâh kurmak, yer işgal etmek yasaktır. MADDE 177- Belediyenin pazarcı esnafına tahsis ettiği yerlerin kesinlikle üçüncü şahıslara devredilmesi yasaktır. 14

15 MADDE 178- Pazaryerindeki esnafın, umumi temizliğe dikkat etmesi gerekli olup; pazar sonunda çöpleri ve atık maddeleri açıkta bırakması yasaktır. MADDE 179- Pazarcı esnafı iş gömleği giyecek ve yakasında da belediyece verilecek kart takılı olacaktır. MADDE 180- Pazaryerinde genel ahlak kurallarına titizlikle uyulacaktır. MADDE 181- Çizgilerle belirlenerek pazarcıların kullanımına tahsis edilen yerin dışına çıkılmayacaktır. MADDE 182- Tezgâhta kesinlikle bozuk ve çürük mal bulundurulmayacaktır. MADDE 183- Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerlerin ve zamanların dışında pazar kurmak yasaktır. MADDE 184-Pazaryerinin sınırlarını belirlemeye, kurulacağı günlere ve gerekli gördüğünde kurulacağı günü değiştirmeye Belediye Encümeni yetkilidir. MADDE 185-Pazar kurulduğu anlarda Pazar alanına araçla girmek yasaktır. MADDE 186-Pazar çevresinde ve pazara ait otoparklarda pazarcıların araçlarını yıkaması ve buralarda satış yapması yasaktır. MADDE sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre damgalanmamış ölçü ve tartı aletlerini kullanmak yasaktır. Hileli ölçü ve tartı aletini kullanan pazarcının çalışması derhal durdurulur. MADDE 188-Yaylı ve asma terazi kullanmak yasaktır. MADDE 189-Pazarcı, pazarın bitimine müteakip, pazaryerinde hiçbir mal ve malzemesini bırakamaz. MADDE 190-Pazaryerlerinde sebze ve meyve dışında yıkanmadan yenen türden hiçbir gıda maddesi açıkta satılamaz. MADDE 191-Pazarcı Zabıta ekiplerince yapılacak denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini, Pazarcı Belgesini, üreticilerde Müstahsil Belgesini ve benzeri belgeleri yanında bulundurmak, ibraz etmek zorundadır. Pazaryerlerinde toptancı haline girişi yapılmamış, rüsumu ödenmemiş ve faturasız mal satılamaz. MADDE 192-Belediye tarafından belirlenen gün ve saatler dışında pazarda faaliyet göstermek, satış yapmak yasaktır. MADDE 193-Pazarcıların ve personelinin satış esnasında bağırmaları, çığırtkanlık yapmaları, rahatsız edici davranışlarda bulunmaları ve ses yükseltici cihazlarla yasaktır. MADDE 194-Pazarcıların kendisine tahsis edilen sınırlar dışına boş kasa, ürün ve benzeri şeyler koyarak geliş geçişi engellemeleri yasaktır. Ayrıca Tezgâh arkalarında istiflediği ürünler dışarıya taşamaz. 15

16 MADDE 195- Pazaryerlerindeki faaliyet saatleri yazlık ve kışlık olarak belirlenecek ve bu çalışma saatlerine kesinlikle riayet edilecektir. MADDE 196- Gıda işiyle uğraşan pazarcılar üç ayda bir sağlık muayene cüzdanlarını onaylattıracaklar ve istenildiğinde ibraz edilecektir. MADDE 197- Pazarcı esnafı bizzat tezgâhının başında bulunacak, mazeretsiz olarak üç hafta üst üste Pazar tezgâhının başında bulunmayan esnafın ücretini tümüyle yatırmış olsa dahi; ticari faaliyeti men edilecektir. MADDE 198- Yollara, duvarlara veya tretuvarlara çivi, kazık çakılarak tahrip edilmeyecek, başkalarının pencere veya yerlerine ip vs. bağlanmayacaktır. MADDE 199- Satışa arz edilen mallarının üzerinde fiyat etiketi bulundurulacaktır. MADDE 200- Pazarcı esnafı iştigal konusu dışında faaliyette bulunmayacaktır. MADDE 201- Pazarcı esnafı kendilerine tahsis edilen pazaryerlerinin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayamaz veya devredemez. MADDE 202- Pazarcı esnafı kendilerine ayrılan ve çizimlerle gösterilen yerlerin dışına taşmayacaklar, boş olsa da yan taraflarını işgal etmeyecekler, geliş geçiş yollarına kesinlikle malzeme vs. konulmayacaktır. MADDE 203- Üzerlerinde üretim izni olmayan sonradan paketlenmiş gıda maddelerinin satışı yasaktır. Bozulabilecek gıda maddelerinin (baharat, lokum gibi) direk güneş altında bırakılması yasaktır. MADDE 204- Cadde, sokak ve pazaryerlerinde her türlü un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleri ile gıda üretim izin belgesi bulunmayan gıda maddelerinin açıkta bulundurulması ve satılması yasaktır. MADDE 205- Cadde, sokak, kaldırım ve pazaryerlerinde köfte, döner, kokoreç ve benzeri gıda maddelerinin açıkta ve seyyar olarak satışı yasaktır. MADDE 206-Pazarcı bulunduğu yeri temiz tutmak ve satış sonunda birikmiş çöp ve atıklarını çöp toplama yerine götürmek veya çöp torbalarına koymak zorundadır. MADDE 207-Pazarcılar pazaryerlerinde Belediyece öngörülmesi durumunda belirlenen standarda uygun iş önlüğü giyilmesi ve yaka kartı takılması gibi kurallara uymak zorundadır. Giyilecek önlükler temiz olmalıdır. MADDE 208-Pazarcı yanında çalıştırdığı personeli Belediyeye bildirmek zorundadır. Bildirim esnasında personeline ait; a)-2 Adet Resim b)-nüfus Cüzdanı Örneği c)-ikametgah İlmühaberi 16

17 d)-bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporunu (gıda satanlar için) Zabıta Müdürlüğü ne teslim etmesi gerekmektedir. MADDE 209-Belediye Pazarcıdan bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıdıklarını belgelendirmelerini her zaman isteyebilir. Belediye Pazarcıların beyan etmiş olduğu bilgilerin doğruluğu hakkında her türlü araştırma ve soruşturma yapma hakkına sahiptir. 6. BÖLÜM İLAN VE REKLÂM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER: MADDE 210- Belediyeden izin almadan ilan-reklâm afişi, broşür, el ilanı vb. dağıtmak yasaktır. MADDE 211- Belediyeden izin almadan ve kanunen verilmesi lazım gelen resmi harç vermeden her türlü ilan ve reklâm yapmak yasaktır. MADDE 212- Belediyenin alacaklarını geciktirerek ödememekte ısrar etmek ve bu konuda yapılacak tebliğleri tebellüğden kaçınmak ve görevli memura zorluk çıkarmak yasaktır. MADDE 213- İlan-reklâm vergisini yatırmamak yasaktır. MADDE 214- Eğlence vergisine tabi olup da yatırmamak yasaktır. MADDE 215- Yolcu taşıyan ticari araçların otogar çıkış fişi almamaları yasaktır. MADDE 216- Bir binadan karşısındaki bir yere her ne şekilde olursa olsun levha veya bez afiş asmak yasaktır. MADDE 217- Belediyece tespit edilen yerler dışında hiç bir yere ilan asılamaz ve yapıştırılamaz. MADDE 218- Her işyeri ve müessese sahibi, işyerinin cephesine, cephe boyunca Belediye İlan ve Reklâm Yönetmeliğine uygun şekilde yatay vaziyette yola paralel ve tehlike arz etmeyecek şekilde reklâm tabelası asabilir. MADDE 219- Araçların üzerine Belediyeden izinsiz ilan yapıştırmak yasaktır. MADDE 220- Cadde ve sokaklarda belediyemizden izinsiz el ilanı, broşür ve benzerlerinin dağıtılması yasaktır. MADDE 221-Yol üzerindeki binaların yüzlerine emniyetsiz şekilde bayrak levha afiş ve benzerlerinin asılması yasaktır. 7. BÖLÜM EVCİL, SOKAK, KÜMES, KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 17

18 MADDE 222- Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği gereğine canlı hayvan çıkışlarında menşe şahadetnamesi alınması zorunludur. MADDE 223- Belediyemiz sınırları içerisinde veya dışarısında mezbaha haricinde kaçak olarak yapılan kesimlere ait etler müsadere edilerek imha edilir Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince kilogram üzerinden damgasız kaçak muayene ve denetleme harcı alınır. MADDE 224- Evlerde ve bina bahçelerinde beslenen kedi, köpek (vb) hayvanların komşulara ve çevreye rahatsızlık vermesi ve tehlike yaratması yasaktır. MADDE 225-Ruhsatsız olarak süs hayvanları ve evcil hayvanları üretmek ve satışını yapmak yasaktır. MADDE 226- Beslenen evcil hayvanların çevreye, park ve piknik alanlarına zarar vermeleri ve kirletmeleri, rahatsızlık vermeleri yasaktır. MADDE 227- İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde her nevi başıboş hayvanları salmak, yine cadde ve sokak aralarında hayvan otlatmak, hayvan sürülerini ilçe içerisinden geçirerek çevreyi kirletmek yasaktır. MADDE 228- Belediyemiz mücavir alan sınırları içersinde alanı içersinde balarısı kovanı koymak yasaktır. MADDE 229- Evinde ve bahçesinde kümes hayvanları, büyük ve küçükbaş hayvan besleyerek çevre sağlığını tehdit edecek davranışta bulunmak ve komşusunu rahatsız etmek yasaktır. MADDE 230- Cadde, sokak, meydan, park ve yeşil alanlar içerisinde köpek gezdirmek ve tuvaletini yaptırmak yasaktır. Pitbull, Rottweiller ve Doberman vb. cinsi tehlike arz eden köpekleri üretmek, satışını yapmak, apartman, bina ve işyerlerinde beslemek, bulundurmak, cadde, sokak, meydan ve parklarda dolaştırmak yasaktır. MADDE 231- Sahipli ya da başıboş hayvanlara eziyet etmek, dövmek, aç bırakmak, fiziki veya psikolojik olarak acı çektirmek, oynatmak ve dövüştürmek yasaktır. MADDE 232- Şehir merkezinde küçük ve büyük baş hayvan besleyerek çevreyi kirletmek ve rahatsız etmek yasaktır. MADDE 233- Belediye sınırları içinde mezbaha haricinde sağlıksız ve kontrolsüz hayvan kesimi yasaktır. MADDE 234- Apartmanlarda, kömürlük, kazan dairesi, kapıcı dairesi, yeşil alan olarak belirlenmiş bu ve benzeri ortak kullanım alanlarında hayvan beslemek ve bu suretle işgal etmek yasaktır. MADDE 235- Hayvan pazarı dışında, hayvan alıp satmak veya satış için herhangi bir alanda hayvanları bekletmek yasaktır. Şehir içerisinde cadde ve sokaklarda hayvan oynatmak ve hayvan dövüştürmek yasaktır. 18

19 8. BÖLÜM KABAHATLER KARŞILIĞI UYGULANACAK İDARİ YAPTIRIMLAR MADDE 236- Yukarıda 274 Maddede belirtilen men edilen veya emredilen fiil ve davranışlara aykırı hareket edenlere 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 08/02/2008 tarih ve sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 66. maddesi ile değişik 1. maddesi gereğince, Belediye Encümenince 31/03/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine (emre aykırı davranış) göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. 9.BÖLÜM GÜNCELLEME, YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME GÜNCELLEME: MADDE 237- Bu Zabıta Tembihnamesinde yer alan maddeler de; yenileme ve değişiklik yapma yetkisi ERDEMLİ Belediye Meclisine aittir. YÜRÜRLÜK: MADDE 238- Bu Zabıta Tembihnamesi ERDEMLİ Belediye Meclisince kabul edilmesini müteakip ilan edilerek yürürlüğe girer. YÜRÜTME: MADDE 239- İş bu 239( iki yüz otuzdokuz) maddeden ibaret Zabıta Tembihnamesi ERDEMLİ Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür. 19

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- GEREKÇE VE AMAÇ Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun da verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev ve yetki

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma Belediye Meclisimizin 29 Haziran 2001 tarih Cuma Günü Saat: 14.00 de Belediye Meclis

Detaylı

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA Büyükşehir Belediye Meclisirnizin 12/06/2014 tarihli 2014 Yılı Haziran Ayı Toplantısı nda 23. KOMİSYON İNCELEMESİ: [ OTURUM: 1 KONUSU : Belediye Kuralları Yönetmeliği [ DÖNEMİ / TOPLANTI AYI: 2014/TEMMUZ

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmelik kanunların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, esenlik, sağlık

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ (TALĠMATNAMESĠ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ Meclis Karar No : 683 Kabul Tarihi : 15/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi : 28/03/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 1580 Sayılı Belediye Kanununa göre Büyüksehir Belediye Meclisinin 30 Ocak 1987 gün ve 1987/65 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve İstanbul

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 27/02/1976 Tarihli Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 20/11/1976 Tarihli Türkiye de Yarın Gazetesi Not: 19/11/1990 tarih 67 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 V Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 19 ARALIK 1975 CUMA Sayı: 15443 ) KARARNAMELER

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.07.2008 TARİH ve 111 SAYILI, DEĞİŞİK 12.09.2012 TARİH VE 59 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN KENT ESTETİĞİ VE İLAN, REKLAM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar,

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Belediye Zabıta Teşkilatının

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

ÖNSÖZ. 1998 yılında yayınlanmış olan İşletme Rehberi güncelleştirilerek yeniden yayınlanmaktadır.

ÖNSÖZ. 1998 yılında yayınlanmış olan İşletme Rehberi güncelleştirilerek yeniden yayınlanmaktadır. ÖNSÖZ 1998 yılında yayınlanmış olan İşletme Rehberi güncelleştirilerek yeniden yayınlanmaktadır. Bu rehber sizlerin sitemiz içindeki yaşamını kolaylaştırmak; güvenliği, düzeni, temizliği, birliği ve estetiğini

Detaylı