29 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "29 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27919 (Mükerrer)"

Transkript

1 TGK HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABĐLECEK VETERĐNER ĐLAÇLARINA AĐT FARMAKOLOJĐK AKTĐF MADDELERĐN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSĐMUM KALINTI LĐMĐTLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ HAKKINDA TEBLĐĞ (TEBLĐĞ NO: 2011/20) 29 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait, bilimsel ve teknik olarak tespit edilmesi mümkün olan farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitlerinin belirlenmesidir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitlerini kapsar. (2) Ancak; a) Aktif veya pasif bağışıklığı oluşturmak için veya bağışıklık durumunun tespiti için immunolojik veteriner tıbbi ürünlerinde kullanılan biyolojik kökenli aktif maddeler ve b) 17/5/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ kapsamında bulunan maddeler bu Tebliğ kapsamı dışındadır. (3) Bu Tebliğ; 19/6/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ e aykırılık teşkil etmeyecek şekilde uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğ de geçen; a) Belirleyici kalıntı: Bu Tebliğ kapsamına giren ürünlerdeki veteriner ilaç kalıntısı hakkında bilgi veren ve organizmada farmakodinamiği bilinen farmakolojik aktif madde ve/veya bu maddelerin metabolitlerini, b) Farmakolojik aktif madde: Hazır bir ilaç preparatında bulunan ve organizmada farmakolojik etki oluşturabilecek maddeyi, c) Farmakolojik aktif madde kalıntısı: Hayvansal gıdalarda bulunan aktif madde, yardımcı madde veya bozulma ürünleri ile bunların metabolitlerinin canlı ağırlık bazında mg/kg veya µg/kg olarak ifade edilen tüm farmakolojik aktif maddeleri, ç) Gıda elde edilen hayvan: Gıda üretimi amacıyla yetiştirilen, tutulan, kesilen veya avlanan ı, d) Hedef doku: Söz konusu farmakolojik aktif maddenin veya belirleyici kalıntının aranacağı doku veya organı, e) : Doğal oranda bağ doku, tendon, sinir, lenf yumrusu, kemik, intersitisyal veya intramuskular yağ ihtiva eden karkasın iskelet dokusu veya doku parçalarını, f) Maksimum kalıntı limiti: Hayvansal gıdalarda bulunmasına izin verilen farmakolojik aktif madde kalıntısının maksimum konsantrasyonunu, g) Veteriner ilaçları: Hayvanları tedavi, koruma ve teşhis amacıyla veya hayvanın davranış ya da fizyolojik fonksiyonlarını değiştirmek amacıyla uygulanan farmakolojik maddeleri, ğ) : Karkasın intersitisyal ve intramuskular yağını ve süt yağını ihtiva etmeyen, hayvan karkasında bulunan veya karkastan kesilerek elde edilen lipit bazlı dokuyu, ifade eder. Farmakolojik aktif maddeler MADDE 5 (1) Hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitleri ekte yer almaktadır. (2) Bu Tebliğin eki iki bölümden oluşmaktadır. a) Bölüm 1: Gıda elde edilen kullanımına izin verilen farmakolojik aktif maddeler ve maksimum kalıntı limitlerini, b) Bölüm 2: Hangi seviyede olursa olsun tüketici sağlığını tehlikeye sokan ve gıdalarda hiçbir seviyede bulunmaması gereken farmakolojik aktif maddeleri içerir. Tescil ve denetim

2 MADDE 6 (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre yasal işlem yapılır. (2) Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 5996 sayılı Kanuna göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir. Avrupa Birliği ne uyum MADDE 7 (1) Bu Tebliğ, 470/2009/EC sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü nün ilgili hükümleri ile 37/2010/EEC sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 8 (1) 28/4/2002 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner Đlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği bu Tebliğ in yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Atıflar MADDE 9 (1) Mevzuatta bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. Yürürlük MADDE 10 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (2) Tebliğde geçen; demir fumarat, gamitromisin, guaiakol, izolöysin, izopropanol, monepantel, sodyum klorit, teobromin, tiludronik asit, tildipirosin adlı farmakolojik aktif maddelere ait maksimum kalıntı limitleri, sodyum salisilat adlı farmakolojik aktif maddeye ait hindi için verilen maksimum kalıntı limitleri, valnemulin adlı farmakolojik aktif maddeye ait tavşan için verilen maksimum kalıntı limitleri ile diklofenak adlı farmakololik aktif maddeye ait süt için verilen maksimum kalıntı limiti Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer. (3) Tebliğde geçen derquantel adlı farmakolojik aktif maddeye ait maksimum kalıntı limitleri 9 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. EK HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABĐLECEK VETERĐNER ĐLAÇLARINA AĐT FARMAKOLOJĐK AKTĐF MADDELERĐN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSĐMUM KALINTI LĐMĐTLERĐ BÖLÜM 1 ĐZĐNLĐ MADDELER Farmakolojik Aktif Madde Belirleyici Kalıntı Hayvan Türü Maksimum Kalıntı Limiti- Hedef Doku Diğer Koşullar Abamektin Avermektin B1a Sığır Koyun 10 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 50 µg/kg Sütü insan 25 µg/kg 20 µg/kg Absinthium ekstraktı Gıda elde edilen Adenozin ve 5 -mono, Gıda elde edilen 5 -di ve 5 -trifosfatları Adonis vernalis Gıda elde edilen Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen, Aesculus Gıda elde edilen Sadece üründeki Terapötik Sınıfı Antiparaziterler/Đç ve dış parazitlere karşı

3 hippocastanum konsantrasyonu onda biri geçmeyen, Agnus castus Gıda elde edilen Ailanthus altissima Gıda elde edilen Alanin Gıda elde edilen Albendazol Albendazol olarak Tüm geviş ifade edilen getiren albendazolsülfoksid, albendazol sülfon ve albendazol 2- amino sülfon toplamı Albendazol olarak Albendazol oksid ifade edilen albendazol oksid, albendazol sülfon ve albendazol 2- amino sülfon toplamı Alfakalsidol Alfaprostol Alfasipermetrin Allantoin Allium cepa Sadece ana tentür Sadece ana tentür 100 µg/kg Antiparaziterler/Đç 100 µg/kg 1000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg Süt Sığır, koyun 100 µg/kg Antiparaziterler/Đç 100 µg/kg 1000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg Süt Sığır Sığır, domuz, tavşan, tek tırnaklı Sipermetrin izomerleri toplamı Gıda elde edilen Gıda elde edilen Sadece doğum sürecinde olan ineklerde kullanım Sığır, koyun 20 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg Süt için ayrıca Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına Đzin 20 µg/kg Süt Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği ne uygun olmalıdır. Sadece lokal Sadece ana tentür Antiparaziterler/Dış

4 Aloe vera jel ve Aloe vera nın tüm yaprak ekstraktı Aloes, Barbados ve Capae nin, standardize edilmiş kuru ekstraktları ve bunların preparatları Altrenogest Alüminyum distearat Alüminyum fosfat Alüminyum hidroksit Alüminyum hidroksit asetat Alüminyum monostearat Alüminyum salisilat, bazik Alüminyum tristearat 2-Aminoetanol 2-Aminoetanol glukoronat 2-Aminoetil dihidrojenfosfat Amitraz Amonyum klorür Gıda elde edilen Gıda elde edilen Altrenogest Domuz 1 µg/kg Deri ve 0,4 µg/kg Tek tırnaklı 1 µg/kg 0,9 µg/kg Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Sığır Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Amitraz olarak ifade edilen; amitraz ve 2,4- dimetilanilin grubu içeren tüm metabolitlerin toplamı Gıda elde edilen Sadece lokal Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ ile uyumlu olarak ve sadece zootekni amaçlı Sadece ağız yoluyla Sütü insan Sadece lokal Üreme sistemine Sığır 200 µg/kg Antiparaziterler/Dış 200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg Süt Koyun 400 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg Süt Keçi 200 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg Süt Domuz 400 µg/kg Deri ve 200 µg/kg 200 µg/kg Arı 200 µg/kg Bal

5 Amonyum lauril sülfat Amonyum sülfat Amoksisilin Ampisilin Gıda elde edilen Gıda elde edilen Amoksisilin Ampisilin Gıda elde edilen Gıda elde edilen 50 µg/kg için verilen, 50 µg/kg balıklarda kas ve 50 µg/kg 50 µg/kg oranları 4 µg/kg Süt, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Yumurtası insan 50 µg/kg için verilen, 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg Süt Amprolyum Kanatlı Angelicae radix Gıda elde edilen aetheroleum Anisi aetheroleum Gıda elde edilen Anisi stellati fructus Gıda elde edilen un standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatlar Apocynum cannabinum Gıda elde edilen balıklarda kas ve oranları, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Yumurtası insan Sadece ağız yoluyla Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen, Sadece ağız yoluyla Apramisin Apramisin Sığır 1000 µg/kg 1000 µg/kg µg/kg µg/kg Sütü insan Domuz, tavşan, koyun, tavuk Aqua levici Gıda elde edilen Sadece ağız yoluyla Sütü ve yumurtası insan tüketimine sunulan Sadece

6 Arjinin Gıda elde edilen Arnica montana Gıda elde edilen (Arnicae flos ve Arnicae planta tota) Arnicae radix Gıda elde edilen Artemisia abrotanum Gıda elde edilen Asetil sistein Gıda elde edilen Asetilmetiyonin Gıda elde edilen Asetilsalisilik asit Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Asetilsalisilik asit DLlizin Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Asparajin Gıda elde edilen Aspartik asit Gıda elde edilen Atropa belladonna Gıda elde edilen Atropin Gıda elde edilen Avilamisin Dikloroisoeverninik Domuz, tavşan, asit kanatlı Azagli-nafarelin Salmonidae Sadece lokal Sadece üründeki konsantrasyonu onda biri geçmeyen, Sadece ana tentür Sütü ve yumurtası insan tüketimine sunulan Sütü ve yumurtası insan tüketimine sunulan Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen, 50 µg/kg için verilen, 100 µg/kg domuz ve kanatlı 300 µg/kg deri ve 200 µg/kg yağın doğal oranları Yumurtası insan Yumurtası insan balıklarda Azametifos Salmonidae Azaperon Azaperon ve azaperol Domuz 100 µg/kg Sinir sistemine etkili toplamı 100 µg/kg Deri ve 100 µg/kg 100 µg/kg Bakır glukonat Gıda elde edilen Merkezi sinir sistemine etkili maddeler

7 Bakır heptanoat Gıda elde edilen Bakır klorür Gıda elde edilen Bakır metionat Gıda elde edilen Bakır oksit Gıda elde edilen Bakır-2 oksit Gıda elde edilen Bakır sülfat Gıda elde edilen Balsamum Gıda elde edilen Sadece lokal peruvianum Baryum selenat Sığır, koyun Basitrasin Basitrasin A, Basitrasin Sığır 100 µg/kg Süt B ve Basitrasin C nin Tavşan 150 µg/kg toplamı 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg Sığır Süt dışındaki hedef dokularda Sadece laktasyondaki ineklerde meme içi Baquiloprim Baquiloprim Sığır 10 µg/kg Beklometazon dipropiyonat Tek tırnaklı Bellis perennis Gıda elde edilen Benzalkonyum klorür Gıda elde edilen Benzil alkol Gıda elde edilen Benzil benzoat Gıda elde edilen Benzil p- Gıda elde edilen hidroksibenzoat Benzilpenisilin Benzilpenisilin Gıda elde edilen 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg Süt Domuz 40 µg/kg Deri ve 50 µg/kg 50 µg/kg Sadece solunum yolu ile kullanım Sadece ana tentür Sadece % 0,05 e kadar olan konsantrasyonlarda, yardımcı madde olarak kullanım Yardımcı madde olarak kullanım 50 µg/kg için verilen, 50 µg/kg balıklarda kas ve 50 µg/kg 50 µg/kg oranları 4 µg/kg Süt, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Yumurtası insan Kemoterapötikler

8 Benzokain Gıda elde edilen Sadece lokal anestezik olarak Salmonidae Betain Gıda elde edilen Betain glukuronat Gıda elde edilen Betametazon Betametazon Sığır, domuz 0,75 µg/kg Kortikoidler/ 2 µg/kg Glukokortikoidler 0,75 µg/kg Sığır 0,3 µg/kg Süt Biotin Gıda elde edilen Bituminosülfonatlar, Gıda elde edilen amonyum ve sodyum tuzları Bizmut subgallat Gıda elde edilen Bizmut subkarbonat Gıda elde edilen Bizmut subnitrat Gıda elde edilen Sığır Bizmut subsalisilat Gıda elde edilen Boldo folium Gıda elde edilen Borik asit ve boratlar Gıda elde edilen Bromhekzin Sığır, domuz, kanatlı Brom, potasyum tuzu Gıda elde edilen Brom, sodyum tuzu Gıda elde edilen Bronopol Balık Brotizolam Sığır Buserelin Gıda elde edilen Butafosfan Sığır n-butan Gıda elde edilen n-butanol Gıda elde edilen Butorfanol tartarat Tek tırnaklı Butil 4- Gıda elde edilen hidroksibenzoat Butilskopolaminyum Gıda elde edilen bromür Calendula officinalis Gıda elde edilen Calendulae flos Gıda elde edilen Camphora Gıda elde edilen Sadece lokal Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece meme içi Sadece ağız yoluyla Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan Sadece lokal Sadece tedavi amaçlı Sadece damar içi uygulama Yardımcı madde olarak kullanım Sadece damar içi uygulama Sadece üründeki konsantrasyonu onda biri geçmeyen, Sadece lokal Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen,

9 Capsici fructus acer Gıda elde edilen Carazolol Carazolol Sığır 5 µg/kg Sinir sistemine etkili 5 µg/kg Otonom 15 µg/kg sinir sistemine etkili 15 µg/kg maddeler 1 µg/kg Süt Domuz 5 µg/kg 5 µg/kg Deri ve 25 µg/kg 25 µg/kg Cardiospermum halicacabum Gıda elde edilen Carlinae radix Gıda elde edilen Carvi aetheroleum Gıda elde edilen Caryophylli Gıda elde edilen aetheroleum Centellae asiaticae Gıda elde edilen extractum Chrysanthemi Gıda elde edilen cinerariifolii flos Cimicifugae Gıda elde edilen racemosae rhizoma Cinchonae cortex in standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları Cinnamomi cassiae aetheroleum Cinnamomi cassiae cortex in standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları Cinnamomi ceylanici atheroleum Cinnamomi ceylanici cortex in standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Citri aetheroleum Gıda elde edilen Citronellae Gıda elde edilen aetheroleum Condurango cortex Gıda elde edilen in standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları Convallaria majalis Gıda elde edilen Sadece ana tentür Sadece lokal Sadece lokal Sadece lokal Sütü insan Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, Coriandri Gıda elde edilen

10 aetheroleum Crataegus Gıda elde edilen Cupressi aetheroleum Gıda elde edilen Çinko asetat Gıda elde edilen Çinko aspartat Gıda elde edilen Çinko glukonat Gıda elde edilen Çinko klorür Gıda elde edilen Çinko oleat Gıda elde edilen Çinko oksit Gıda elde edilen Çinko stearat Gıda elde edilen Çinko sülfat Gıda elde edilen Danofloksasin Danofloksasin Sığır, koyun, keçi ve kanatlı Diğer gıda elde edilen Sadece ana tentür Sadece lokal 200 µg/kg için verilen, 100 µg/kg balıklarda kas ve 400 µg/kg 400 µg/kg oranları 100 µg/kg, karaciğer ve 50 µg/kg böbrek için verilen balıkta 200 µg/kg 200 µg/kg için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Yumurtası insan Sığır, koyun, keçi 30 µg/kg Süt Dekokuinat Sığır, koyun Sadece ağız yoluyla Sütü insan Deksametazon Deksametazon Sığır, keçi, 0,75 µg/kg Kortikoidler/ domuz, tek 2 µg/kg Glukokortikoidler tırnaklı 0,75 µg/kg Sığır, keçi 0,3 µg/kg Süt Dekspantenol Gıda elde edilen Deltametrin Deltametrin Tüm geviş getirenler 10 µg/kg Antiparaziterler/Dış Dembreksin Tek tırnaklı Demir amonyum Gıda elde edilen sitrat Demir dekstran Gıda elde edilen Demir diklorür Gıda elde edilen Demir fumarat Gıda elde edilen 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg Süt Balık 10 µg/kg ve derinin doğal oranlarında

11 Demir glukoheptonat Gıda elde edilen Demir sülfat Gıda elde edilen Denaverin hidroklorür Sığır Derquantel Derquantel Koyun 2 µg/kg Sütü insan Antiparaziterler/Đç 40 µg/kg 20 µg/kg 5 µg/kg Deslorelin asetat Tek tırnaklı Detomidin Sığır, tek tırnaklı Sadece tedavi amaçlı Diazinon Diazinon Sığır, koyun, keçi, domuz 20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg için verilen, oranları Sığır, koyun, keçi 20 µg/kg Süt Dietil ftalat Gıda elde edilen Dietilen glikol Tüm geviş monoetil eter getirenler ve domuz Dietil sebakat Gıda elde edilen D-Fenilalanin (6) Luteinleştirici hormon salıverici hormon Gıda elde edilen Difloksasin Difloksasin Sığır, koyun, keçi 400 µg/kg 100 µg/kg 1400 µg/kg 800 µg/kg için verilen, balıklarda kas ve oranları Domuz 400 µg/kg, karaciğer ve Deri ve böbrek için verilen 100 µg/kg balıkta 800 µg/kg Sütü ve yumurtası 800 µg/kg insan tüketimine Kanatlı 300 µg/kg sunulan Deri ve 400 µg/kg 1900 µg/kg 600 µg/kg Diğer gıda elde edilen 300 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 600 µg/kg Diflubenzuron Diflubenzuron Salmonidae 1000 µg/kg ve derinin doğal oranlarında Dihidrostreptomisin Dihidrostreptomisin Tüm geviş getiren, domuz, tavşan 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1000 µg/kg için verilen, oranları Antiparaziterler/Dış Antiparaziterler/Dış Tüm geviş getiren 200 µg/kg Süt 3,5-Diiyodo-L-tirosin Gıda elde edilen Diklazuril Tüm geviş Sadece ağız yoluyla getiren, domuz Diklofenak Diklofenak Sığır 5 µg/kg için verilen, oranları Dikloksasilin Dikloksasilin Gıda elde edilen 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg 0,1 µg/kg Süt Domuz 5 µg/kg 1 µg/kg Deri ve 5 µg/kg 10 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg için verilen, balıklarda kas ve oranları Antienflamatuvarlar/ Steroid olmayan antienflamatuvarlar

12 Dimanganez trioksit Gıda elde edilen Dimetikon Gıda elde edilen Dimetil asetamid Gıda elde edilen Dimetil ftalat Gıda elde edilen Dimetil sülfoksid Gıda elde edilen Dinoprost Gıda elde edilen Dinoprost Gıda elde edilen trometamin Dinoproston Gıda elde edilen Diprofillin Gıda elde edilen Disiklanil Disiklanil ve 2,4,6- triamino-pirimidin-5- karbonitril toplamı Doksapram Gıda elde edilen 30 µg/kg Süt, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, domuz ve kanatlı yağ ve oranları Yumurtası insan Sadece ağız yoluyla Koyun 200 µg/kg Sütü insan 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg Doksisiklin Doksisiklin Sığır 100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg Sütü insan Domuz, kanatlı Doramektin Doramektin Gıda elde edilen Echinacea Gıda elde edilen 100 µg/kg Yumurtası insan 300 µg/kg Deri ve 300 µg/kg 600 µg/kg 40 µg/kg için verilen, 150 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg oranları Sütü insan Sadece ana tentür Sadece lokal Sadece üründeki konsantrasyonu onda biri geçmeyen, Antiparaziterler/Dış Antiparaziterler/Đç ve dış parazitlere karşı

13 Echinacea purpurea Gıda elde edilen Emamektin Emamektin B1a Balık 100 µg/kg ve derinin doğal Sadece lokal oranlarında Enilkonazol Sığır, tek tırnaklı Sadece lokal Enrofloksasin Enrofloksasin ve Sığır, koyun, keçi 100 µg/kg için verilen, siprofloksasin toplamı 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg Süt Domuz, tavşan 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg Kanatlı 100 µg/kg Diğer gıda elde edilen 100 µg/kg Deri ve 200 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg Antiparaziterler/Đç ve dış parazitlere karşı balıklarda kas ve oranları, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, oranları Yumurtası insan Epinefrin Gıda elde edilen Eprinomektin Eprinomektin B1 a Sığır 50 µg/kg Antiparaziterler/Đç ve dış parazitlere karşı Ergometrin maleat Gıda elde edilen Eritromisin Eritromisin A Gıda elde edilen Etamifillin kamsilat Gıda elde edilen Etamsilat Gıda elde edilen Etanol Gıda elde edilen 250 µg/kg 1500 µg/kg 300 µg/kg 20 µg/kg Süt Sadece doğum sürecinde olan 200 µg/kg için verilen, 200 µg/kg balıklarda kas ve 200 µg/kg 200 µg/kg oranları 150 µg/kg Yumurta, karaciğer ve 40 µg/kg Süt böbrek için verilen balıkta için verilen MK,L domuz ve kanatlı yağ ve oranları Etil laktat Gıda elde edilen Etil oleat Gıda elde edilen Etilen diamin tetra Gıda elde edilen asetik asit (EDTA) ve tuzları Etiproston Sığır, domuz trometamin Eucalypti Gıda elde edilen aetheroleum Eucalpytus globulus Gıda elde edilen Yardımcı madde olarak kullanım Sadece ana tentür

14 Euphrasia officinalis Gıda elde edilen Febantel Fenbendazol Oksfendazol sülfon a okside olabilen, ekstrakte edilebilen kalıntılar toplamı Oksfendazol sülfon a okside olabilen, ekstrakte edilebilen kalıntılar toplamı Tüm geviş getiren, domuz, tek tırnaklı Tüm geviş getiren Tüm geviş getiren, domuz, tek tırnaklı Tüm geviş getiren Sadece ana tentür 50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg için verilen, oranları 10 µg/kg Süt 50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg için verilen, oranları 10 µg/kg Süt Antiparaziterler/Đç Antiparaziterler/Đç Fenilalanin Gıda elde edilen Fenpipramid Tek tırnaklı Sadece damar içi hidroklorür uygulama Fenol Gıda elde edilen Fenoksimetilpenisilin Fenoksimetilpenisilin Domuz 25 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg Kanatlı 25 µg/kg Yumurtası insan Fenvalerat Fenvalerat (RR, SS, RS ve SR izomerleri) Fertirelin asetat Sığır Firokoksib Firokoksib Tek tırnaklı 25 µg/kg Deri ve 25 µg/kg 25 µg/kg Sığır 25 µg/kg Antiparaziterler/Dış 250 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg Süt 10 µg/kg Antienflamatuvarlar 15 µg/kg / Steroid olmayan 60 µg/kg antienflamatuvarlar 10 µg/kg Fitomenadion Gıda elde edilen Florfenikol Florfenikol ve Sığır, koyun, keçi 200 µg/kg Sütü ve yumurtası florfenikol amin olarak insan tüketimine ölçülen metabolitleri sunulan toplamı 3000 µg/kg 300 µg/kg Domuz 300 µg/kg 500 µg/kg Deri ve 2000 µg/kg 500 µg/kg Kanatlı 100 µg/kg 200 µg/kg Deri ve 2500 µg/kg 750 µg/kg Balık 1000 µg/kg ve derinin doğal oranlarında Diğer gıda elde edilen 100 µg/kg 200 µg/kg 2000 µg/kg 300 µg/kg

15 Floroglusinol Gıda elde edilen Fluazuron Fluazuron Sığır 200 µg/kg Sütü insan Antiparaziterler/ĐDış 7000 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg Flubendazol Flubendazol ve (2- amino-1hbenzimidazol-5-yl) (4- florfenil) metanon toplamı Kanatlı, domuz 50 µg/kg Antiparaziterler/Đç 50 µg/kg Deri ve 400 µg/kg 300 µg/kg Flubendazol Kanatlı 400 µg/kg Yumurta Flugeston asetat Flugeston asetat Koyun, keçi 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg Sadece zootekni amaçlı intravajinal 0,5 µg/kg 1 µg/kg Süt Flumekuin Flumekuin Sığır, koyun, 200 µg/kg için verilen, keçi, domuz 300 µg/kg 500 µg/kg 1500 µg/kg oranları Sığır, koyun, keçi 50 µg/kg Süt Yumurtası insan Kanatlı 400 µg/kg Deri ve 250 µg/kg 800 µg/kg 1000 µg/kg Balık 600 µg/kg ve derinin doğal oranlarında Flumetrin Flumetrin (trans-zizomerleri toplamı) Diğer gıda elde edilen 200 µg/kg 250 µg/kg 500 µg/kg 1000 µg/kg Üreme sistemine Sığır 10 µg/kg Antiparaziterler/Dış 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg Süt Koyun 10 µg/kg Sütü insan 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg Arı Fluniksin Fluniksin Sığır 20 µg/kg Antienflamatuvarlar 30 µg/kg / Steroid olmayan 300 µg/kg antienflamatuvarlar 100 µg/kg Domuz 50 µg/kg 10 µg/kg Deri ve 200 µg/kg 30 µg/kg Tek tırnaklı 10 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 5- Hidroksifluniksin Sığır 40 µg/kg Süt Foeniculi Gıda elde edilen aetheroleum Foksim Foksim Koyun 50 µg/kg Sütü insan Antiparaziterler/Dış 400 µg/kg 50 µg/kg Domuz 20 µg/kg 700 µg/kg Deri ve 20 µg/kg 20 µg/kg Tavuk 25 µg/kg 550 µg/kg Deri ve 50 µg/kg 30 µg/kg 60 µg/kg Yumurta Folik asit Gıda elde edilen

16 Follikül uyarıcı hormon (tüm türlerden elde edilen doğal FSH ve bunların sentetik analogları) Gıda elde edilen Formaldehid Gıda elde edilen Formik asit Gıda elde edilen Frangulae cortex in Gıda elde edilen standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları Furosemid Sığır, tek tırnaklı Sadece damar içi uygulama Gamitromisin Gamitromisin Sığır 20 µg/kg Sütü insan 200 µg/kg 100 µg/kg Gebe kısrak serum gonadotropini (PMSG) Gentamisin Gentamisin C1, Gentamisin C1a, Gentamisin C2 ve Gentamisin C2a toplamı Gentiane radix in standardize edilmiş ekstraktları ve bunlarınd preparatları Gıda katkı maddeleri (Gıda maddelerinde katkı maddesi olarak onaylanmış E numarası olan maddeler) Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Ginkgo biloba Gıda elde edilen Ginseng Gıda elde edilen Ginseng in standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları Gıda elde edilen Gliserol formal Gıda elde edilen Glisin Gıda elde edilen Glutamik asit Gıda elde edilen Sığır, domuz 50 µg/kg 50 µg/kg 200 µg/kg 750 µg/kg için verilen, oranları Sığır 100 µg/kg Süt Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği nin Ek 3, Bölüm C sinde listelenen koruyucular hariç olmak üzere, gıda maddelerinde katkı maddesi olarak kullanımına izin verilen maddeler. Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, Sadece ana tentür

17 Glutamin Gıda elde edilen Glutaraldehit Gıda elde edilen Gonadotropin Gıda elde edilen salıverici hormon (Gn-RH) Guaiakol Gıda elde edilen Guanozin ve 5 - mono, 5 - di ve 5 - trifosfatları Gıda elde edilen Halofuginon Halofuginon Sığır 10 µg/kg 25 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg Sütü insan Hamamelis virginiana Gıda elde edilen Harpagophytum procumbens Harunga madagascariensis Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Heksetidin Tek tırnaklı Heparin ve tuzları Gıda elde edilen Heptaminol Gıda elde edilen Hesperidin Tek tırnaklı Hesperidin metil Tek tırnaklı kalkon Hippocastani semen Gıda elde edilen Hidrojen peroksit Gıda elde edilen Hidroklorik asit Gıda elde edilen Hidroklorotiazid Sığır Hidrokortizon Gıda elde edilen Hidroksietilsalisilat Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler 8-hidroksikinolin Gıda elde edilen Sadece üründeki konsantrasyonu onda biri geçmeyen, Sadece lokal Sadece ana tentür Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, Sadece lokal Sadece lokal Yardımcı madde olarak kullanım Sadece lokal Sadece lokal Sadece yeni doğan lokal Histidin Gıda elde edilen Antiparaziterler/ Protozoonlara karşı

18 Hiyaluronik asit Gıda elde edilen Homeopatik veteriner Gıda elde edilen tıbbi ürünlerde kullanılan maddeler Humik asit ve sodyum tuzları Gıda elde edilen Hyperici oleum Gıda elde edilen Hypericum Gıda elde edilen perforatum Üründeki konsantrasyonu on binde biri geçmeyecek şekilde ürünlerde kullanılan tüm maddeler Sadece ağız yoluyla Sadece lokal Sadece ana tentür Imidokarb Imidokarb Sığır 300 µg/kg Antiparaziterler/ 50 µg/kg Protozoonlara karşı 2000 µg/kg 1500 µg/kg 50 µg/kg Süt Koyun 300 µg/kg Sütü insan Inozin ve 5 -mono, 5 -di ve 5 trifosfatları Gıda elde edilen Inositol Gıda elde edilen Đnsan koryon Gıda elde edilen gonadotropini Đnsan koryonik Gıda elde edilen gonadotropin (doğal HCG ve sentetik analogları) Đnsan menopozal üriner gonadotropin (HMUG) Đvermektin 22, 23- Dihidroavermektin B1a Đyot ve inorganik iyot bileşikleri - Sodyum ve potasyum iyodit - Sodyum ve potasyum iyodat - Polivinil pirrolidon iyot dahil iyodoforlar Đyot, organik bileşikleri - Đyodoform 50 µg/kg 2000 µg/kg 1500 µg/kg Sığır Gıda elde edilen Gıda elde edilen Gıda elde edilen Đzobütan Gıda elde edilen Đzofluran Tek tırnaklı Đzoksuprin Sığır, tek tırnaklı kullanılmaz 100 µg/kg için verilen, Antiparaziterler/Đç 100 µg/kg ve dış parazitlere 30 µg/kg oranları Sütü insan karşı Sadece anestezik olarak kullanım Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında

19 Đzolöysin Gıda elde edilen Đzopropanol Gıda elde edilen Jecoris oleum Gıda elde edilen Juniperi fructus Gıda elde edilen Kafein Gıda elde edilen Kafur (Kafuru) Gıda elde edilen Kakule (Cardamon) Gıda elde edilen ekstraktı Kalsiyum asetat Gıda elde edilen Kalsiyum aspartat Gıda elde edilen Kalsiyum benzoat Gıda elde edilen Kalsiyum Gıda elde edilen boroglukonat Kalsiyum fosfat Gıda elde edilen Kalsiyum Gıda elde edilen glukoheptonat Kalsiyum glukonat Gıda elde edilen Kalsiyum glukono Gıda elde edilen glukoheptonat Kalsiyum Gıda elde edilen glukonolaktat Kalsiyum glutamat Gıda elde edilen Kalsiyum Gıda elde edilen gliserofosfat Kalsiyum hidroksit Gıda elde edilen Kalsiyum hipofosfit Gıda elde edilen Kalsiyum karbonat Gıda elde edilen Kalsiyum klorür Gıda elde edilen Kalsiyum malat Gıda elde edilen Kalsiyum oksit Gıda elde edilen Kalsiyum pantotenat Gıda elde edilen Kalsiyum polifosfatlar Gıda elde edilen Kalsiyum propiyonat Gıda elde edilen Kalsiyum silikat Gıda elde edilen Kalsiyum sitrat Gıda elde edilen Kalsiyum stearat Gıda elde edilen Kalsiyum sülfat Gıda elde edilen Kanamisin Kanamisin A Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Karbasalat kalsiyum Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Tebliğ ile uyumlu olarak sadece tedavi amaçlı kullanım Sadece lokal Sadece haricen 100 µg/kg için verilen, 100 µg/kg domuz ve kanatlı 600 µg/kg yağ ve 2500 µg/kg 150 µg/kg Süt oranları Yumurtası insan Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan Karbetosin Gıda elde edilen

20 Karnitin Gıda elde edilen Karprofen Karprofen ve Sığır, tek tırnaklı karprofen glukronid konjugat toplamı Sığır Süt için 500 µg/kg Antienflamatuvarlar/ 1000 µg/kg Steroid olmayan 1000 µg/kg antienflamatuvarlar 1000 µg/kg Kaumafos Kaumafos Arı 100 µg/kg Bal Antiparaziterler/Dış Ketamin Gıda elde edilen Ketanserin tartarat Tek tırnaklı Ketoprofen Sığır, domuz, tek tırnaklı Kimotripsin Gıda elde edilen Klavulanik asit Klavulanik asit Sığır, domuz 100 µg/kg için verilen, 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg oranları Sığır 200 µg/kg Süt Klazuril Güvercin Klenbuterol hidroklorür Klenbuterol Sığır, tek tırnaklı 0,1 µg/kg Sinir sistemine etkili Kloksasilin Kloksasilin Gıda elde edilen Kloprostenol Sığır, domuz, keçi, tek tırnaklı R-Kloprostenol Sığır, domuz, keçi, tek tırnaklı Klorfenamin Gıda elde edilen Klorhekzidin Gıda elde edilen 0,5 µg/kg 0,5 µg/kg Sığır 0,05 µg/kg Süt Otonom sinir sistemine etkili maddeler 300 µg/kg için verilen, 300 µg/kg balıklarda kas ve 300 µg/kg 300 µg/kg oranları 30 µg/kg Süt, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Yumurtası insan Sadece lokal Klormadinon Klormadinon Sığır 4 µg/kg 2 µg/kg 2,5 µg/kg Süt Sadece zootekni amaçlı kullanım Klorokresol Gıda elde edilen Klorsulon Klorsulon Sığır 35 µg/kg Sütü insan 100 µg/kg 200 µg/kg Klortetrasiklin Ana madde ve 4- epimerlerinin toplamı Gıda elde edilen 100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg Süt için verilen, balıklarda kas ve oranları 200 µg/kg Yumurta ve böbrek için verilen balıkta Klosantel Klosantel Sığır 1000 µg/kg 3000 µg/kg 1000 µg/kg 3000 µg/kg Sütü insan Üreme sistemine Antiparaziterler/Đç Antiparaziterler/Đç

21 Koyun 1500 µg/kg 2000 µg/kg 1500 µg/kg 5000 µg/kg Kobalt diklorür Gıda elde edilen Kobalt glukonat Gıda elde edilen Kobalt karbonat Gıda elde edilen Kobalt oksit Gıda elde edilen Kobalt sülfat Gıda elde edilen Kobalt trioksit Gıda elde edilen Koko alkil dimetil betainler Gıda elde edilen Kolin Gıda elde edilen Kolistin Kolistin Gıda elde edilen Kortikotropin Gıda elde edilen Ksilazin hidroklorür Sığır, tek tırnaklı Kuatresin Gıda elde edilen Lachnanthes tinctoria Gıda elde edilen Yardımcı madde olarak kullanım 150 µg/kg için verilen, 150 µg/kg balıklarda kas ve 150 µg/kg 200 µg/kg oranları 50 µg/kg Süt, karaciğer ve 300 µg/kg Yumurta böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Sadece koruyucu madde olarak en fazla % 0,5 konsantrasyonda Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, Laktik asit Gıda elde edilen Lanolin Gıda elde edilen Lasalosid Lasalosid A Kanatlı hayvan 20 µg/kg 100 µg/kg Deri ve Lauri folii aetheroleum Gıda elde edilen türler Lauri fructus Gıda elde edilen türler Lavandulae Gıda elde edilen aetheroleum türler Lektin, kırmızı barbunya fasulyesinden (Phaseolus vulgaris) ekstrakte edilmiş Domuz Lesirelin Sığır, tek tırnaklı, tavşan Lespedeza capitata Gıda elde edilen türler Levamizol Levamizol Sığır, koyun, domuz, kanatlı 100 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg Yumurta Sadece lokal Sadece ağız yoluyla 10 µg/kg için verilen, Antiparaziterler/Đç 10 µg/kg kanatlı hayvan ve

22 100 µg/kg 10 µg/kg oranları Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan Levometadon Tek tırnaklı Sadece damar içi uygulama Levotiroksin Gıda elde edilen Lidokain Tek tırnaklı Lineer alkil benzen sülfonik asitler, alkali zincir uzunlukları C 9 C 13 seviyesinde olan, C 13 zincir uzunluğu % 2,5 oranından fazla olmayan Sığır, koyun Lini oleum Gıda elde edilen Linkomisin Linkomisin Gıda elde edilen Lizin Gıda elde edilen Lobaria pulmonaria Gıda elde edilen Lobelin Gıda elde edilen Löysin Gıda elde edilen Luprostiol Gıda elde edilen Lüteinleştirici hormon Gıda elde edilen (den elde edilen doğal LH ve bunların sentetik analogları) Magnezyum Gıda elde edilen Magnezyum Gıda elde edilen aluminyum silikat Magnezyum asetat Gıda elde edilen Magnezyum aspartat Gıda elde edilen Magnezyum fosfat Gıda elde edilen Magnezyum Gıda elde edilen gliserofosfat Magnezyum glukonat Gıda elde edilen Sadece lokal anaestezik olarak Sadece lokal 50 µg/kg için verilen, 100 µg/kg balıklarda kas ve 500 µg/kg 1500 µg/kg oranları 150 µg/kg Süt, karaciğer ve 50 µg/kg Yumurta böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Sadece ana tentür Magnezyum glutamat Gıda elde edilen

23 Magnezyum hidroksit Gıda elde edilen Magnezyum Gıda elde edilen hipofosfit Magnezyum karbonat Gıda elde edilen Magnezyum klorür Gıda elde edilen Magnezyum oksit Gıda elde edilen Magnezyum orotat Gıda elde edilen Magnezyum sitrat Gıda elde edilen Magnezyum stearat Gıda elde edilen Magnezyum sülfat Gıda elde edilen Magnezyum trisilikat Gıda elde edilen Majoranae herba Gıda elde edilen Malik asit Gıda elde edilen Sadece yardımcı madde olarak Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Sadece ağız yoluyla Manganez gliserofosfat Gıda elde edilen Manganez glukonat Gıda elde edilen Manganez karbonat Gıda elde edilen Manganez klorür Gıda elde edilen Manganez oksit Gıda elde edilen Manganez pidolat Gıda elde edilen Manganez Gıda elde edilen ribonükleat Manganez sülfat Gıda elde edilen Mannitol Gıda elde edilen Marbofloksasin Marbofloksasin Sığır, domuz 150 µg/kg için verilen, 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg oranları Sığır 75 µg/kg Süt Matricariae flos Gıda elde edilen Matricaria recutita ve Gıda elde edilen bunların preparatları Mebendazol Mebendazol eşdeğeri Koyun, keçi, tek 60 µg/kg Sütü insan Antiparaziterler/Đç olarak ifade edilen; tırnaklı 60 µg/kg mebendazol metil µg/kg (1-hidroksi, 1-fenil) 60 µg/kg metil-1hbenzimidazol-2-yl) karbamat ve (2- amino-1hbenzimidazol-5-yl) ve fenilmetanon un toplamı Medicago sativa extractum Gıda elde edilen Sadece lokal Medroksiprogesteron asetat Koyun Sadece zootekni amaçlı vajina içi Melatonin Koyun, keçi Melissae aetheroleum Gıda elde edilen Melissae folium Gıda elde edilen Meloksikam Meloksikam Sığır, keçi, 20 µg/kg Antienflamatuvarlar/ domuz, tavşan, 65 µg/kg Steroid olmayan tek tırnaklı antienflamatuvarlar 65 µg/kg Sığır, keçi 15 µg/kg Süt

24 Menadiyon Gıda elde edilen Menbuton Sığır, koyun, keçi, domuz, tek tırnaklı Menthae arvensis Gıda elde edilen aetheroleum Menthae piperitae Gıda elde edilen aetheroleum Mentol Gıda elde edilen Mepivakain Tek tırnaklı Merkaptamin hidroklorür Gıda elde edilen Lokal anestezik olarak sadece eklem içi ve epidural uygulama Mesillinam Sığır Sadece uterus içi Metamizol 4-Metilaminoantipirin Sığır, domuz, tek 100 µg/kg için verilen, tırnaklı 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg Sığır 50 µg/kg Süt oranları Antienflamatuvarlar/ Steroid olmayan antienflamatuvarlar Metil nikotinat Sığır, tek tırnaklı Sadece lokal Metil salisilat Balık hariç, gıda Sadece lokal elde edilen tüm türler Metilbenzoat Gıda elde edilen Metilprednizolon Metilprednizolon Sığır 10 µg/kg Kortikoidler/ 10 µg/kg Glukokortikoidler 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg Süt Geçici olarak belirlenen değeri 1 Temmuz 2011 tarihine kadar geçerlidir. 1-metil-2-pirolidon Gıda elde edilen Metiyonin Gıda elde edilen Millefolii herba Gıda elde edilen Mineral Gıda elde edilen Aromatik ve hidrokarbonlar, mikrokristalize mumlar dahil düşükten yükseğe kadar viskozitede, yaklaşık C 10 C 60, alifatik, dallanmış alifatik ve alisiklik bileşikler doymamış bileşikler hariç Moksidektin Moksidektin Sığır, koyun, tek 50 µg/kg Antiparaziterler/Đç tırnaklı 500 µg/kg ve dış parazitlere 100 µg/kg karşı 50 µg/kg Sığır, koyun 40 µg/kg Süt Monensin Monensin A Sığır 2 µg/kg 10 µg/kg 30 µg/kg 2 µg/kg 2 µg/kg Süt Monepantel Monepantel-sülfon Koyun 700 µg/kg Sütü insan Monotiyogliserol Gıda elde edilen Montanid Gıda elde edilen Morantel Morantel eşdeğeri Tüm geviş olarak ifade edilen, N- getiren metil-1,3 propandiamin e 7000 µg/kg 5000 µg/kg 2000 µg/kg Antiparaziterler/Đç 100 µg/kg Antiparaziterler/Đç 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg

25 hidrolize olabilen kalıntılar toplamı Myglyol Gıda elde edilen Myristicae Gıda elde edilen aetheroleum Nafsillin Nafsillin Tüm geviş getiren Natamisin Sığır, tek tırnaklı Neomisin ( Neomisin B Gıda elde edilen Framisetin dahil) 50 µg/kg Süt Sadece yeni doğan 300 µg/kg 300 µg/kg Sadece meme içi 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg Süt Sadece lokal 500 µg/kg için verilen, 500 µg/kg balıklarda kas ve 500 µg/kg 5000 µg/kg oranları 1500 µg/kg Süt, karaciğer ve 500 µg/kg Yumurta böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Neostigmin Gıda elde edilen Netobimin Albendazol olarak Sığır, koyun 100 µg/kg Sadece ağız yoluyla ifade edilen; 100 µg/kg albendazol oksid, 1000 µg/kg albendazolsülfon ve 500 µg/kg albendazol-2- aminosülfon toplamı 100 µg/kg Süt Nikel glukonat Gıda elde edilen Nikel sülfat Gıda elde edilen Nikoboksil Tek tırnaklı Sadece lokal Nitroksinil Nitroksinil Sığır, koyun 400 µg/kg Sütü insan 200 µg/kg 20 µg/kg 400 µg/kg Nonivamid Tek tırnaklı Sadece lokal Norgestomet Norgestomet Sığır 0,2 µg/kg Sadece tedavi ve zootekni amaçlı 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,2 µg/kg 0,12 µg/kg Süt Novobiyosin Novobiyosin Sığır 50 µg/kg Süt Sadece meme içi Sığır Süt dışındaki hedef dokularda Okaliptol Gıda elde edilen Okoubaka aubrevillei Gıda elde edilen Oksasilin Oksasilin Gıda elde edilen Sadece ana tentür 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg için verilen, balıklarda kas ve oranları 30 µg/kg Süt, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta Antiparaziterler/Đç Antiparaziterler/Đç Üreme sistemine

26 için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Yumurtası insan maddeler Oksalik Asit Arı Oksfendazol Oksfendazol sülfona Tüm geviş 50 µg/kg için verilen, okside olabilen, getiren 50 µg/kg eksrakte edilebilen, 500 µg/kg kalıntıların toplamı domuz, tek 50 µg/kg oranları Antiparaziterler/Đç tırnaklı Tüm geviş 10 µg/kg Süt getiren Oksibendazol Oksibendazol Domuz 100 µg/kg Antiparaziterler/Đç Oksiklozanid Oksiklozanid Tüm geviş getiren Oksitetrasiklin Ana madde ve 4- epimerleri toplamı Gıda elde edilen Oksitosin Gıda elde edilen Oksolinik asit Oksolinik asit Gıda elde edilen 500 µg/kg Deri ve 200 µg/kg 100 µg/kg Oleiloleat Gıda elde edilen Omeprazol Tek tırnaklı Orgotein Gıda elde edilen Ornitin Gıda elde edilen Orotik asit Gıda elde edilen 17ß-Östradiol Gıda elde edilen Pankreatin Gıda elde edilen Papain Gıda elde edilen Papaverin Sığır Parasetamol Domuz Parkonazol Beç tavuğu 20 µg/kg Antiparaziterler/Đç 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg Süt 100 µg/kg için verilen, 300 µg/kg balıklarda kas ve 600 µg/kg 100 µg/kg Süt oranları 200 µg/kg Yumurta, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta 100 µg/kg için verilen, 50 µg/kg balıklarda kas ve 150 µg/kg 150 µg/kg oranları, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Sütü ve yumurtası insan tüketimine sunulan Sadece lokal Sadece ağız yoluyla Sadece tedavi ve zootekni amaçlı Sadece lokal Sadece yeni doğan buzağılar Sadece ağız yoluyla

27 Paromomisin Paromomisin Gıda elde edilen 500 µg/kg 1500 µg/kg 1500 µg/kg için verilen, balıklarda kas ve oranları ve böbrek için verilen balıkta Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan Peforelin Domuz Penetamat Benzilpenisilin Gıda elde edilen 50 µg/kg için verilen, 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg Süt oranları Pepsin Gıda elde edilen Perasetik asit Gıda elde edilen Permetrin Permetrin (Đzomerleri Sığır 50 µg/kg Süt için ayrıca Antiparaziterler/Dış toplamı) 500 µg/kg Türk Gıda Kodeksi 50 µg/kg Gıda Maddelerinde 50 µg/kg Bulunmasına Đzin 50 µg/kg Süt Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği ne uygun olmalıdır. Phytolacca americana Gıda elde edilen Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, Sadece ağız yoluyla Piceae turiones recentes extractum Gıda elde edilen Piperazin Piperazin Domuz 400 µg/kg Antiparaziterler/Đç Piperazin dihidroklorür 800 µg/kg Deri ve 2000 µg/kg 1000 µg/kg Tavuk 2000 µg/kg Yumurta Tavuk Yumurta dışındaki hedef dokularda Piperonil butoksit Sığır, koyun, keçi, tek tırnaklı Pirantel embonat Tek tırnaklı Sadece lokal Pirlimisin Pirlimisin Sığır 100 µg/kg 2- Pirrolidon Gıda elde edilen Polietilenglikol-15- hidroksistearat Gıda elde edilen Polietilenglikol -7- gliseril kokoat Gıda elde edilen Polietilen Gıda elde edilen glikolstearatlar, 8-40 oksietilen birimli Polietilenglikoller Gıda elde edilen (molekül ağırlığı ) Polikresulen Gıda elde edilen 100 µg/kg 1000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg Süt Parenteral uygulamalarda en fazla 40 mg/kg canlı ağırlık dozunda Sadece yardımcı madde olarak Sadece lokal Sadece yardımcı madde olarak Sadece lokal

28 Polioksietilen sorbitan monooleat ve trioleat Gıda elde edilen Polioksil hidrojene Gıda elde edilen kastor yağı, oksietilen birimli Polioksil kastor yağı, Gıda elde edilen oksietilen birimli Polisorbat 80 Gıda elde edilen Polisülfat Tek tırnaklı glikozaminoglikan (PSGAG) Poloksalen Gıda elde edilen Poloksamer Gıda elde edilen Potasyum DLaspartat Gıda elde edilen Potasyum Gıda elde edilen gliserofosfat Potasyum glukuronat Gıda elde edilen Potasyum nitrat Gıda elde edilen Potasyum selenat Gıda elde edilen Prazikuantel Koyun, tek tırnaklı Sadece yardımcı madde olarak Sadece yardımcı madde olarak Prednizolon Prednizolon Sığır 4 µg/kg Kortikoidler/ 4 µg/kg Glukokortikoidler 10 µg/kg 10 µg/kg 6 µg/kg Süt Pretkamid (krotetamid ve kropropamid) Gıda elde edilen Progesteron Sığır, koyun, keçi, tek tırnaklı (dişi) Prokain Gıda elde edilen Prolin Gıda elde edilen Propan Gıda elde edilen Propilen glikol Gıda elde edilen Prunus laurocerasus Gıda elde edilen Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ ile uyumlu olarak sadece tedavi veya zootekni amaçlı olarak vajina içi Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, Sadece lokal Pyrethrum ekstraktı Gıda elde edilen Quercus cortex Gıda elde edilen Quillaja saponinler Gıda elde edilen Rafoksanid Rafoksanid Sığır 30 µg/kg Sütü insan 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg Koyun 100 µg/kg 250 µg/kg Antiparaziterler/Đç

29 Rhei radix, standardize edilmiş ekstraktları ve bunların preparatları Gıda elde edilen Ricini oleum Gıda elde edilen 150 µg/kg 150 µg/kg Sadece yardımcı madde olarak Rifaksimin Rifaksimin Sığır 60 µg/kg Süt Sığır Süt dışındaki hedef dokularda Gıda elde edilen Romifidin Tek tırnaklı Rosmarini Gıda elde edilen aetheroleum Rosmarini folium Gıda elde edilen Ruscus aculeatus Gıda elde edilen Ruta graveolens Gıda elde edilen Salisilik asit Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Salviae folium Gıda elde edilen Sambuci flos Gıda elde edilen Sarafloksasin Sarafloksasin Tavuk Sadece meme içi ve uterus içi kullanım Meme içi uygulamada meme dokusu gıda maddesi olarak kullanılamaz. Sadece lokal Sadece tedavi amaçlı Sadece lokal Sadece üründeki konsantrasyonu binde biri geçmeyen, Sütü insan Sadece lokal 10 µg/kg Deri ve Yumurtası insan 100 µg/kg Salmonidae 30 µg/kg ve derinin doğal oranlarında Sefaleksin Sefaleksin Sığır 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 1000 µg/kg 100 µg/kg Süt Sefalonium Sefalonium Sığır 20 µg/kg Süt Sadece göz tedavisi Sefapirin Sığır Süt dışındaki hedef dokular için Sefapirin ve desasetilsefapirin toplamı ve meme içi kullanım Sığır 50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg Süt Sefasetril Sefasetril Sığır 125 µg/kg Süt Sadece meme içi Sığır Süt dışındaki hedef dokular için Sefazolin Sefazolin Sığır, koyun, keçi 50 µg/kg Süt Sığır, koyun, keçi Süt dışındaki hedef dokular için Meme dokusu gıda olarak insan tüketiminde

30 Sefkuinom Sefkuinom Sığır, domuz, tek tırnaklı kullanılmıyorsa, meme içi kullanım 50 µg/kg için verilen, 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg Sığır 20µg/kg Süt Sefoperazon Sefoperazon Sığır 50 µg/kg Süt Sadece Seftiofur Sığır Süt dışındaki hedef dokular için Desfuroilseftiofur olarak ifade edilen betalaktam yapısındaki kalıntıların toplamı Gıda elde edilen oranları laktasyondaki ineklerde meme içi 1000 µg/kg 2000 µg/kg 2000 µg/kg 6000 µg/kg için verilen, oranları 100 µg/kg Süt Selenicereus grandiflorus Gıda elde edilen Serenoa repens Gıda elde edilen Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen, Sadece ana tentür Serin Gıda elde edilen Serotonin Gıda elde edilen Setostearil alkol Gıda elde edilen Setrimid Gıda elde edilen Siflutrin Siflutrin izomerleri Sığır, keçi 10 µg/kg Süt için ayrıca toplamı 50 µg/kg Türk Gıda Kodeksi 10 µg/kg Gıda Maddelerinde 10 µg/kg Bulunmasına Đzin 20 µg/kg Süt Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği ne uygun olmalıdır. Silybum marianum Gıda elde edilen Sinapis nigrae semen Gıda elde edilen Sipermetrin Sipermetrin izomerleri Tüm geviş toplamı getiren Sadece ana tentür 20 µg/kg Süt için ayrıca 200 µg/kg Türk Gıda Kodeksi 20 µg/kg Gıda Maddelerinde 20 µg/kg Bulunmasına Đzin 20 µg/kg Süt Verilen Pestisitlerin Antiparaziterler/Dış Antiparaziterler/Dış

31 Salmonidae 50 µg/kg ve derinin doğal oranlarında Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği ne uygun olmalıdır. Siromazin Siromazin Koyun 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg Sütü insan Sistein Gıda elde edilen Sitidin ve 5 -mono, Gıda elde edilen 5 di ve 5 -trifosfatları Sitriknin Sığır 0,1 mg/kg canlı ağırlık dozunda, sadece ağız yoluyla Sitrullin Gıda elde edilen Sihalotrin Sihalotrin izomerleri Sığır 500 µg/kg Süt için ayrıca toplamı 50 µg/kg Türk Gıda Kodeksi 50 µg/kg Süt Gıda Maddelerinde Bulunmasına Đzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği ne uygun olmalıdır. Sodyum-2-metil-2- fenoksi-propanoat Sığır, domuz, keçi, tek tırnaklı Sodyum asetilsalisilat Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Sodyum benzil-4- hidroksibenzoat Gıda elde edilen Sodyum boroformiat Gıda elde edilen Sodyum butil-4- Gıda elde edilen hidroksibenzoat Sodyum setostearil Gıda elde edilen sülfat Sodyum dikloroizosiyanurat Sığır, koyun, keçi Sodyum Gıda elde edilen dioktilsülfosüksinat Sodyum Gıda elde edilen formaldehidsülfoksilat Sodyum gliserofosfat Gıda elde edilen Sodyum hipofosfit Gıda elde edilen Sodyum klorür Gıda elde edilen Sodyum klorit Sığır Sodyum kromoglikat Gıda elde edilen Sodyum lauril sülfat Gıda elde edilen Sodyum nitrit Sığır Sodyum pirosülfit Gıda elde edilen Sodyum propionat Gıda elde edilen Sodyum salisilat Sığır, domuz Balık hariç, gıda elde edilen tüm türler Sütü veya yumurtası insan tüketimine sunulan Sadece lokal Antiparaziterler/Dış Antiparaziterler/Dış Sadece lokal Sadece lokal Sadece lokal Sadece ağız yoluyla Sütü insan Sadece lokal Salisilik asit Hindi 400 µg/kg 2500 µg/kg 200 µg/kg 150 µg/kg Deri ve Yumurtası insan Geçici olarak Antienflamatuvarlar/ Steroid olmayan antienflamatuvarlar

32 Sodyum selenat Gıda elde edilen Sodyum selenit Gıda elde edilen Sodyum stearat Gıda elde edilen Sodyum tiyosülfat Gıda elde edilen Solidago virgaurea Gıda elde edilen belirlenen değerleri 1 Ocak 2015 tarihine kadar geçerlidir. Sadece ana tentür Somatosalm Somon balığı (Salmon) Sorbitan seskuioleate Gıda elde edilen Sorbitan trioleat Gıda elde edilen Spektinomisin Spektinomisin Koyun 300 µg/kg için verilen, 500 µg/kg balıklarda kas ve 2000 µg/kg 5000 µg/kg oranları 200 µg/kg Süt, karaciğer ve Gıda elde edilen 300 µg/kg böbrek için verilen diğer türler balıkta 500 µg/kg 1000 µg/kg için verilen, 5000 µg/kg kanatlı hayvan ve 200 µg/kg Süt oranları Yumurtası insan Spiramisin Spiramisin ve Neospiramisin toplamı Sığır 200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg Süt Tavuk 200 µg/kg Yumurtası insan 300 µg/kg Deri ve 400 µg/kg Spiramisin 1 Domuz 250 µg/kg 2000 µg/kg 1000 µg/kg Streptomisin Streptomisin Tüm geviş getiren, domuz, tavşan Tüm geviş getiren Strychni semen Sığır, koyun, keçi Sulfogaiacol Gıda elde edilen Sülfonamidler Ana madde Gıda elde edilen (Sülfonamid grubuna ait tüm maddeler) 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1000 µg/kg için verilen, oranları 200 µg/kg Süt En fazla 0,1 mg sitriknin/kg canlı ağırlığa eşdeğer miktarda, sadece ağız yoluyla kullanım 100 µg/kg Sülfonamid 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg Sığır, koyun, keçi 100 µg/kg Süt grubunda bulunan tüm maddelerin toplam kalıntı miktarı 100 µg/kg ı geçemez. Kemoterapötikler

33 Sülfür Gıda elde edilen Symphyti radix Gıda elde edilen Syzygium cumini Gıda elde edilen Tanninum Gıda elde edilen L- tartarik asit ve Gıda elde edilen bunun mono ve di bazik sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları için verilen, balıklarda kas ve oranları, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta Yumurtası insan Sadece sağlam deriye lokal kullanım Sadece ana tentür Sadece yardımcı madde olarak Tau-fluvalinat Arı Teflubenzuron Teflubenzuron Salmonidae 500 µg/kg ve derinin doğal Antiparaziterler/Dış oranlarında Teobromin Gıda elde edilen Terebinthinae Gıda elde edilen Sadece lokal aetheroleum rectificatum Terebinthinae laricina Gıda elde edilen Sadece lokal Terebinthinae oleum un oksidasyon ürünleri Sığır, koyun, keçi, domuz Terpin hidrat Sığır, koyun, keçi, domuz Tetrakain Gıda elde edilen Tetrasiklin Ana madde ve 4- epimerleri toplamı Gıda elde edilen Teofillin Gıda elde edilen Tioktik asit Gıda elde edilen Thuja occidentalis Gıda elde edilen Sadece anestezik olarak kullanım 100 µg/kg için verilen, 300 µg/kg balıklarda kas ve 600 µg/kg 100 µg/kg Süt oranları 200 µg/kg Yumurta ve böbrek için verilen balıkta Sadece üründeki konsantrasyonu yüzde biri geçmeyen,

34 Thymi aetheroleum Gıda elde edilen Tiamfenikol Tiamfenikol Gıda elde edilen Tiamilal Gıda elde edilen Tiamulin 8-α-hidroksimutiline hidrolize olabilen tüm metabolitlerin toplamı 50 µg/kg için verilen, 50 µg/kg balıklarda kas ve 50 µg/kg 50 µg/kg oranları 50 µg/kg Süt, karaciğer ve böbrek için verilen balıkta için verilen, kanatlı hayvan ve oranları Yumurtası insan Sadece damar içi uygulama Domuz, tavşan 100 µg/kg 500 µg/kg Tavuk 100 µg/kg 100 µg/kg Deri ve 1000 µg/kg Hindi 100 µg/kg 100 µg/kg Deri ve 300 µg/kg Tiamulin Tavuk 1000 µg/kg Yumurta Tiaprost Sığır, koyun, domuz, tek tırnaklı Tildipirosin Tildipirosin Sığır, keçi 400 µg/kg Sütü insan Makrolitler 200 µg/kg 2000 µg/kg 3000 µg/kg için verilen enjeksiyonun yapıldığı, kalıntı limitinin µg/kg ı geçmemesi gereken bölgeye Geçici olarak belirlenen değerleri 1 Ocak 2012 tarihine kadar geçerlidir. Domuz 1200 µg/kg için verilen 800 µg/kg Deri ve enjeksiyonun yapıldığı, kalıntı 5000 µg/kg limitinin 7500 µg/kg ı µg/kg geçmemesi gereken bölgeye Geçici olarak belirlenen değerleri 1 Ocak 2012 tarihine kadar geçerlidir. Tiliae flos Gıda elde edilen Tilmikosin Tilmikosin Kanatlı 75 µg/kg için verilen, 75 µg/kg Deri ve balıklarda kas ve 1000 µg/kg 250 µg/kg oranları, karaciğer ve Gıda elde edilen 50 µg/kg böbrek için verilen diğer türler 50 µg/kg balıkta 1000 µg/kg için verilen, 1000 µg/kg kanatlı hayvan ve 50 µg/kg Süt oranları Yumurtası insan

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/ 984 22/03/2013 Konu : Sirküler ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013/91 Sayın Üyemiz, 1. Satışa Çıkarılan Kahve Firması

Detaylı

Değişik:R.G.-6/2/2009-27133)

Değişik:R.G.-6/2/2009-27133) TÜRK GIDA KODEKSĐ BEBEK FORMÜLLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2008/52) 4 Eylül 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26987 Amaç Değişik:R.G.-6/2/2009-27133) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bebek formüllerinin tekniğine

Detaylı

TEBLĐĞ TÜRK GIDA KODEKSĐ DEVAM FORMÜLLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2008/53)

TEBLĐĞ TÜRK GIDA KODEKSĐ DEVAM FORMÜLLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2008/53) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLĐĞ TÜRK GIDA KODEKSĐ DEVAM FORMÜLLERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞ NO: 2008/53) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam formüllerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim,

Detaylı

DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/53 Devam Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/ )

TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/ ) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam formüllerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim,

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/ ) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bebek formüllerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim,

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ORGANĠK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

TGK RENKLENDĐRĐCĐLER VE TATLANDIRICILAR DIŞINDAKĐ GIDA KATKI MADDELERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞNO: 2008/22)

TGK RENKLENDĐRĐCĐLER VE TATLANDIRICILAR DIŞINDAKĐ GIDA KATKI MADDELERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞNO: 2008/22) TGK RENKLENDĐRĐCĐLER VE TATLANDIRICILAR DIŞINDAKĐ GIDA KATKI MADDELERĐ TEBLĐĞĐ (TEBLĐĞNO: 2008/22) 22 Mayıs 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26883 Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete: 31.12.2008-27097 4.

Detaylı

EK I. Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde ve gıda enzimlerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin fonksiyonel sınıfları

EK I. Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde ve gıda enzimlerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin fonksiyonel sınıfları EK I Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde ve gıda enzimlerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin fonksiyonel sınıfları 1. Tatlandırıcılar: Sofralık tatlandırıcılarda veya gıdalarda tatlı tat vermek amacıyla

Detaylı

Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları

Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları Ruhsatlı Müstahzar 2013 Yılı (Mayıs) : 2161 Müstahzar; 1526 Yerli + 635 İthal Yerli Firma: 101 Yabancı Firma: 258 Etkin Madde: 1017 Kullanımda Olan: 500-600

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ Resmî Gazete Tarih: 5 Aralık 2012 Sayı: 28488 Resmî Gazete Tarih: 13 Şubat 2015 Sayı: 29266 (TEBLİĞ NO: 2012/74) BİRİNCİ

Detaylı

31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (2. Mükerrer) TEBLİĞ

31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (2. Mükerrer) TEBLİĞ 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ÖZEL TIBBİ AMAÇLI DİYET GIDALAR TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 24.12.2001-24620 Tebliğ No 2001/42 Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

HAYVANSAL GIDALARDA KALINTI SORUNU. Prof.Dr. Ender YARSAN Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Şubat 2012

HAYVANSAL GIDALARDA KALINTI SORUNU. Prof.Dr. Ender YARSAN Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Şubat 2012 HAYVANSAL GIDALARDA KALINTI SORUNU Prof.Dr. Ender YARSAN Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Şubat 2012 Veteriner Hekimliğinde kullanılan ilaçlar hayvanlarda hastalıkların önlenmesi ve

Detaylı

30 Haziran 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28693

30 Haziran 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28693 30 Haziran 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28693 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..)

TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Taslak (2014/..) Amaç Madde l (1) Bu Tebliğin amacı, ısıl işlem görmüş içme sütlerinin tekniğine uygun

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56)

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No:2002/ 56) Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 11.10.2002-24903 Resmi Gazete: 25. 8. 2002-24857 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık

Detaylı

Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği

Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete 25.08.2002-24857 Tebliğ No 2002/58 (Ayrıca Bakınız;

Detaylı

Ek-1 Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiriciler ve Besin Maddeleri (Deniz yosunu üretimi dâhil)

Ek-1 Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiriciler ve Besin Maddeleri (Deniz yosunu üretimi dâhil) EKLER Ek-1 Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiriciler ve Besin Maddeleri (Deniz yosunu üretimi dâhil) İsim Çiftlik gübresi Kurutulmuş çiftlik gübresi ve susuz (dehidre) kanatlı hayvan

Detaylı

Asitler: Asitliği arttıran ve/veya gıdada ekşi bir tat oluşumunu sağlayan maddeleri,

Asitler: Asitliği arttıran ve/veya gıdada ekşi bir tat oluşumunu sağlayan maddeleri, TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 560 S.K.H.K. Yayımlandığı R.Gazete 16 Kasım 1997, 23172 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; üretici ve

Detaylı

Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ

Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yayımlandığı R.Gazete: 17.05.2008-26879 Tebliğ No: 2008/26 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, gıda

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARIN AİT OLDUĞU PARTİYİ TANIMLAYAN İŞARETLER VEYA NUMARALAR HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARIN AİT OLDUĞU PARTİYİ TANIMLAYAN İŞARETLER VEYA NUMARALAR HAKKINDA TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARIN AİT OLDUĞU PARTİYİ TANIMLAYAN İŞARETLER VEYA NUMARALAR HAKKINDA TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ Yayın No:

Detaylı

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 )

TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) TGK-GIDA MADDELERĐ ĐLE TEMASTA BULUNAN SERAMĐK MALZEMELER TEBLĐĞĐ (Tebliğ No 2001/ 38 ) (Yayımlandığı R.G. 04.12.2001 / 24603 ) Değişiklik : Yayımlandığı R.Gazete: 15.06.2007-26553 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ BAL TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/58)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ BAL TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/58) 27 Temmuz 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28366 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSĠ BAL TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2012/58) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, balın tekniğine uygun

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ. ÇİĞ SÜT ve ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 6 )

TÜRK GIDA KODEKSİ. ÇİĞ SÜT ve ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 6 ) Resmi Gazete 14 Şubat 2000-Sayı:23964 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ve ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 6 ) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, çiğ sütün;

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ATIK YÖNETİMİ EL KİTABI Bu el kitabı, Anadolu Üniversitesinde atık üreten birimlerin atık yönetimi faaliyetlerine destek olmak amacıyla Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

KOZMETİK PREPARATLARDA KULLANILAN MADDELER

KOZMETİK PREPARATLARDA KULLANILAN MADDELER KOZMETİK PREPARATLARDA KULLANILAN MADDELER 1. Yağlar ve mumlar Bunlar katı veya sıvı karakterde olabilirler. Yağ asitlerinin gliserin esteri veya yağ alkolleri ile olan esterleri olabilirler. Bu grupta

Detaylı

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesi, kirliliğin giderilmesi, arıtma

Detaylı

TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE

TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİM İÇERİKLİ VE DİĞER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE PİYASAYA ARZINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Türk Gida Kodeksi Yönetmeliği Çikolata Ve Çikolata Ürünleri Tebliği. ( Tebliğ No : 2003/23 )

Türk Gida Kodeksi Yönetmeliği Çikolata Ve Çikolata Ürünleri Tebliği. ( Tebliğ No : 2003/23 ) Resmi Gazete Tarih ve No: 17.07.20003-25171 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: Türk Gida Kodeksi Yönetmeliği Çikolata Ve Çikolata Ürünleri Tebliği ( Tebliğ No : 2003/23 ) Amaç Madde

Detaylı