ürün kataloğu bükom a.ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ürün kataloğu bükom a.ş."

Transkript

1 203 ürün kataloğu bükom a.ş.

2 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k n tecrübem zle, o s, matbaa ya da kurumunuz ç n beklent ler n z a arak kar layan, güven l r, çevre ve nsan dostu ürünler öncü markalar le b rl kte s zlere sunmakta, Türk ye genel nde sat ve sat sonras h zmet vermektey z. "Çal ma hayat n kolayla t ran ürünler mükemmel h zmet anlay le sunmak" parolas, de en ht yaçlar do rultusunda öncü ve yarat c çözümler üreteb lme m syonu ve en öneml sermayem z n nsan kayna oldu u temel ne dayanan v zyonumuz le o sler n, kamu kurulu lar n n, t car letmeler n büro ve matbaa mak neler ht yaçlar n kar lamaktay z. Kurum olarak ülkem z ve dünya kaynaklar n n s n rl oldu unu b l yoruz; bu kaynaklar d kkatl kullanmak ve gel t rmekle beraber, tüket c beklent ler n kar lamak, onlar n memnun yet n sa lamak, ve ya am standard m z artt r rken ayn zamanda da sürdürüleb l r k lmak ç n b reyler, devlet ve s v l toplum örgütler ne oldu u kadar kurumlara da öneml sorumluluklar dü tü ünün b l nc ndey z. lg l tüm tara ar n; ortaklar m z, tedar kç ler m z, mü ter ler m z ve çal anlar m z n katk lar yla, kar l kl ve sürekl ö renen, b lg ye aç k b r organ zasyona sah p olab lme konusunda üstlend m z sorumluluklar; çevre ve toplumsal sosyal duyarl l klar m z le b rl kte, faal yet m z sürdürürken, ba ta nsan haklar ve ahlak standartlar olmak üzere, alan m zdak ulusal/uluslararas mevzuat ve yasalara tam anlam yla uyumlu b r b ç mde uygulanan yönet m s stem m z, sosyal sorumluluk anlay m z olu turmaktad r. te bu sosyal sorumluluk anlay m z, mü ter ler m ze sundu umuz üstün kal te ve en son teknoloj le üret len ürün yelpazem z günden güne gen lett g b sat sonras h zmet alan nda da l der marka olma hede n öngörmekte ve b zlere tüket c ler m z n gereks n mler n tam ve eks ks z b ç mde kar layab lme konusunda yol göstermekted r. Sat sonras sundu umuz garant mkan n n yan s ra özell kle b lg b r k m en üst düzeyde olan tekn k serv s ve muhasebe b r mler m z le alan nda uzman sat departman m z n davran sal ve tekn k yetk nl kler art racak düzenl e t mler n ve kal kasyonlar n gerçekle t rerek çal anlar m z n yen l kç ve yarat c yakla mlar n cesaretlend r p, de me ve gel en teknoloj ye uyum göstermeler n sa lamaktay z. Bugün dünya pazar n n tüm alanlar nda oldu u g b büro ve matbaa mak neler sektöründe de öncel kl taleb daha fazla zaman tasarrufu sa layan, kullan lab l rl yüksek ürünler olu turuyor. Kurum olarak, tüket c ler n bu temel gereks n mler do rultusunda, çe tl l ver ms z ek lde artt rmak yer ne ürün uzmanl k ve profesyonell n esas al yor, mal ve h zmet portföyümüzü beklent ler do rultusunda gen let yoruz. Pazarlama hede er m z daha h zl, daha ekonom k ve heps nden öneml s daha kal tel ürünler sunab lmek dü ünces yle bel rl yoruz. bükom a.ş.

3 ofis, matbaa, dijital matbaa çözümleri bükom a.ş.

4

5 203 Lam nasyon S stemler AP 260 Kaplama Gen l Kaplama H z Merdane Say s Lam nasyon Kal nl Is Ayar Rez stans T p Güç Net a rl k Ölçü mm(A4) 525mm/dk m c C 2 Yaprak Is tma 660W 5,5 Kg 440mm x 279mm x 50mm 2Y l AR 265 Kaplama Gen l Kaplama H z Merdane Say s Lam nasyon Kal nl Is Ayar Rez stans T p Güç Net a rl k Ölçü mm(A4) 743mm/dk m c C 2 Yaprak Is tma 250W 3,5 Kg 385mm x 97mm x 03mm 2Y l AR 3600 Kaplama Gen l Kaplama H z Merdane Say s Lam nasyon Kal nl Is Ayar Rez stans T p Güç Net a rl k Ölçü 4 lar m za KDV dah l de ld r mm(A3) 350mm/dk m c C Merdane Is tma??? 2Y l

6 203 Lam nasyon S stemler PEAK PS 320 Kaplama Gen l Kaplama H z Merdane Say s Lam nasyon Kal nl Is Ayar Rez stans T p Güç Net a rl k Ölçü mm(A3) mm/dk m c C Yaprak Is tma 850W 4 Kg 2Y l PEAK PHS 330 Kaplama Gen l Kaplama H z Merdane Say s Lam nasyon Kal nl Is Ayar Rez stans T p Kontrol Panel Güç Net a rl k Ölçü 950 A3 330 mm/dk m c C Merdane Is tma D j tal 50W 4 Kg 550mm x 30mm x 50mm 2Y l EL 380 Kaplama Gen l Kaplama H z Merdane Say s Lam nasyon Kal nl Is Ayar Rez stans T p Kontrol Panel Net a rl k mm/dk. -5M m c. Var Merdane Is tma Led 39 Kg 2Y l lar m za KDV dah l de ld r. 5

7 203 Lam nasyon S stemler MATR X DUO MD 460 / 650 SELEFON MAK NASI 2400 / 2750 Maks mum Kaplama H z Maks mum Kaplama Gen l Montaj Kal nl Merdane çap.4m/dk. 460/ gr/m² 60mm 0 dk. S cak merdane 0-40 C D j tal 2,54mm 220V-240V 3A Is nma Süres Rez stans T p Kaplama Is Aral Kontrol Panel F lm ç Çap Güç Kayna Güç Gereks n m Elektr k Tüket m Gen l k 562 RA 950W-600W 720mm -960mm 480mm x 400mm 45kg. / 55kg 2Y l Der nl k ve Yüksekl k A rl k L NEA DH 360 / 460 / 650 / 00 LAM NASYON MAK NASI 350 / 940 / 2350 / 4300 Maks mum Kaplama H z Maks mum Kaplama Gen l Montaj Kal nl Merdane Çap lar m za KDV dah l de ld r. 340/460/650/080 5mm 60mm Is nma Süres Rez stans T p Kaplama Is Aral Kontrol Panel F lm ç Çap Güç Kayna Güç Gereks n m dk. S cak merdane 0-40 C D j tal 2,54mm 220V-240V 3A Elektr k Tüket m Gen l k 950W-600W mm 420mm x 30mm kg. 2Y l Der nl k ve Yüksekl k A rl k m/dk.

8 203 Lam nasyon S stemler EASTMOUNT EM-200 SH SH SH SH 5750 / 6250 / 8750 /.600 Maks mum Kaplama H z Maks mum Kaplama Gen l Montaj Kal nl Merdane Çap 6m/dk. 200/400/600/200 25mm 0/20/30/30 Is nma Süres Rez stans T p Kaplama Is Aral Kontrol Panel F lm ç Çap Güç Kayna Güç Gereks n m 0 dk. S cak merdane 0-60 C D j tal 75 mm 220V-240V 3A Elektr k Tüket m Gen l k 970/970/30/500W 790/990/290/2650mm 650mm x 255mm 85/20/245/280kg. 2Y l Der nl k ve Yüksekl k A rl k POLARSIGN PS-400 / 600 SH LAM NASYON MAK NASI 4000 / 4750 Maks mum Kaplama H z Maks mum Kaplama Gen l Montaj Kal nl Merdane Çap 400/600mm 20mm 30mm Is nma Süres Rez stans T p Kaplama Is Aral Kontrol Panel F lm ç Çap Güç Kayna Güç Gereks n m 5 dk. S cak merdane 0-60 C LED 75mm 220V-240V 3A Elektr k Tüket m Gen l k 400W-600W 760mm x 990mm 648mm x 248mm 60kg.- 76kg. 2Y l Der nl k ve Yüksekl k A rl k 6 m/dk. lar m za KDV dah l de ld r. 7

9 203 Lam nasyon S stemler EASYMOUNT EM 200 / 650 DH LAM NASYON MAK NASI 8250 / Maks mum Kaplama H z Maks mum Kaplama Gen l Montaj Kal nl Merdane Çap 3.9m/dk. 250/650 25mm 2mm/30mm Is nma Süres Rez stans T p Kaplama Is Aral Kontrol Panel F lm ç Çap Güç Kayna Güç Gereks n m 5 dk. S cak merdane 0-30 C D j tal 77mm 220V-240V 32A Elektr k Tüket m Gen l k 3950W-550W 700mm -20mm 785mm x 255mm 270kg. / 365kg 2Y l Der nl k ve Yüksekl k A rl k MATRIX MX SELEFON MAK NASI 8500 /.500 Maks mum Kaplama H z Maks mum Kaplama Gen l Montaj Kal nl Malzeme Gen l Is nma Süres Rez stans T p Kaplama Is Aral Kontrol Panel F lm ç Çap Güç Kayna Güç Gereks n m 0 dk. S cak merdane 0-40 C D j tal 77mm 220V-240V 3A Elektr k Tüket m Gen l k 2200W-2400W 800mm -900mm 800x400 / 2050x400mm 90kg. / 220kg 2Y l Der nl k ve Yüksekl k A rl k 8 lar m za KDV dah l de ld r. 0m/dk. 370mm/530mm 35+ gr/m² 420mm / 550mm

10 203 Lam nasyon S stemler MATRIX 530 OTOMAT K BESLEME M n mum Ka t Ölçüsü Maks mum Ka t Ölçüsü Ka t Kal nl Hava G r Güç Kayna A rl k 200mm x 300mm 500mm x 600mm gr./m² 0-06mpa 220V-240V 45kg 2Y l FT0 VARAK YALDIZ MAK NASI 200 Malzeme Kal nl gr/m² Malzeme Gen l mm Is nma Süres dk Is nma Aral c Güç Kayna v Güç Gereks n m amp Varak Transfer Bask tekn nde, varak bas lmas stenen yaz ve ek ller n toz tonerkullanarak bask yapan pr nterlerde (Lazer) ka t/ karton üzer ne bas lmas sonras, bas l ka t/karton un, bob n varak tak lm Folyo c haz ndan geç r lmes le Varak Bask lem kolayl kla,süratle ve kal tel b r ek lde yap lab lmekted r lar m za KDV dah l de ld r. 9

11 203 Lam nasyon S stemler LAM NASYON MALZEMELER PO ET LAM NASYON F LM TANIM A5 PARLAK LAM NASYON PO ET A5 PARLAK LAM NASYON PO ET A5 PARLAK LAM NASYON PO ET A5 PARLAK LAM NASYON PO ET M KRON PAKET ADED F YAT PAKET ADED F YAT PAKET ADED F YAT PAKET ADED F YAT PAKET ADED F YAT PAKET ADED F YAT PO ET LAM NASYON F LM TANIM A4 PARLAK LAM NASYON PO ET A4 PARLAK LAM NASYON PO ET A4 PARLAK LAM NASYON PO ET A4 PARLAK LAM NASYON PO ET M KRON PO ET LAM NASYON F LM TANIM A3 PARLAK LAM NASYON PO ET A3 PARLAK LAM NASYON PO ET A3 PARLAK LAM NASYON PO ET A3 PARLAK LAM NASYON PO ET M KRON PO ET LAM NASYON F LM TANIM A5 MAT LAM NASYON PO ET A5 MAT LAM NASYON PO ET A5 MAT LAM NASYON PO ET A5 MAT LAM NASYON PO ET M KRON PO ET LAM NASYON F LM TANIM A4 MAT LAM NASYON PO ET A4 MAT LAM NASYON PO ET A4 MAT LAM NASYON PO ET A4 MAT LAM NASYON PO ET M KRON PO ET LAM NASYON F LM TANIM A3 MAT LAM NASYON PO ET A3 MAT LAM NASYON PO ET A3 MAT LAM NASYON PO ET A3 MAT LAM NASYON PO ET 0 lar m za KDV dah l de ld r. M KRON

12 203 Lam nasyon S stemler LAM NASYON MALZEMELER TANIM ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK SICAK LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK 75 " 75 " 75 " 75 " EN ADET 340MM 455MM 635MM 065MM F YAT $ TANIM ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK SICAK LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK 25 " 25 " 25 " 25 " ADET EN 340MM 455MM 635MM 065MM F YAT $ TANIM ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK SICAK LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK 250 " 250 " 250 " 250 " ADET EN 340MM 455MM 635MM 065MM F YAT $ TANIM LOMEL MAT LOMEL MAT LOMEL MAT LOMEL MAT SICAK LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK 75 " 75 " 75 " 75 " ADET EN 340MM 455MM 635MM 065MM F YAT $ SICAK LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK TANIM 75 ROYAL FOTOFLEX MAT 3" 75 ROYAL FOTOFLEX MAT 3" 75 ROYAL FOTOFLEX MAT 3" 75 ROYAL FOTOFLEX MAT 3" ADET EN 340MM 455MM 635MM 065MM F YAT $ SO UK LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK 5 3" 5 3" 5 3" 5 3" 5 3" 5 3" ADET EN 340MM 455MM 635MM 065MM 395MM 553MM F YAT $ TANIM ROYAL PR NT MAT ROYAL PR NT MAT ROYAL PR NT MAT ROYAL PR NT MAT ROYAL PR NT MAT ROYAL PR NT MAT lar m za KDV dah l de ld r.

13 SELEFON MALZEMELER TANIM D J TAL MAT D J TAL MAT D J TAL MAT TERMAL SELEFON LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK EN M 330MM 3" M 335MM 3" M 500MM 3" ADET F YAT TANIM D J TAL PARLAK D J TAL PARLAK D J TAL PARLAK TERMAL SELEFON LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK EN M 330MM 3" M 335MM 3" M 500MM 3" ADET F YAT RENK PARLAK GÜMÜ PARLAK ALTIN MAT ALTIN PARLAK KIRMIZI PARLAK MAV PARLAK YE L LAK VARAK YALDIZ LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI UZUNLUK EN 50 M 640MM " 50 M 640MM " 50 M 640MM " 50 M 640MM " 50 M 640MM " 50 M 640MM " 50 M 640MM " ADET F YAT$ YALDIZ 2 lar m za KDV dah l de ld r.

14

15 203 Kartvizit Kesim Sistemleri ZIP - A4 Maks mum Ka t Uzunlu u Maks mum Ka tkal nl gr/m² Maks mum Kes m Uzunlu u mm M n mum Kes m Uzunlu u mm Maks mum Kes m H z Otomat k Ka t Besleme Çapraz Kes m Aral Kes m Hassas yet Program Haf zas Güç Kayna v Mak na Ölçüler A rl k kg 4950 A x420 00x00 00 cart/dak ka 25 m 2 mm mm 8 220/240 35x4x28 mm 24 ZIP - A3 Maks mum Ka t Uzunlu u Maks mum Ka tkal nl gr/m² Maks mum Kes m Uzunlu u mm M n mum Kes m Uzunlu u mm Maks mum Kes m H z Otomat k Ka t Besleme Çapraz Kes m Aral Kes m Hassas yet Program Haf zas Güç Kayna v Mak na Ölçüler A rl k kg mm x sonsuz x230 40x45 58 cart/dak ka 50 m 2 mm mm /240 03x5x32 mm 58 ZIP - 2A Maks mum Ka t Uzunlu u Maks mum Ka tkal nl gr/m² Maks mum Kes m Uzunlu u mm M n mum Kes m Uzunlu u mm Maks mum Kes m H z Otomat k Ka t Besleme Çapraz Kes m Aral Kes m Hassas yet Program Haf zas Güç Kayna v Mak na Ölçüler 4 lar m za KDV dah l de ld r mm x sonsuz x230 40x45 58 cart/dak ka 50 m 2 mm 0. mm /240,030 x 50x 320mm

16

17 203 C ltleme S stemler ONYX OD402 ELEKTR KL DELME MAK NASI Standart Delme Kal b Delme standart Delme kapas tes Döküman Boyutu Del k ptal Delme ekl Ölçüler Net a rl k Güç 2000 $ 500 $ 2: 3: 4: PS 30 yaprak 300 mm Var Kare, yuvarlak, oval 229mm x 553mm x 582 mm 8,2 Kg 230V 2A 50HZ 3yl ONYX HD7000 KCE ELEKTR KL DELME MAK NASI Standart Delme Kal b Delme standart Delme kapas tes Döküman Boyutu Del k ptal Delme ekl Ölçüler Net a rl k Güç 3250 $ 750 $ 2: 3: 4: PS 40 yaprak 356 mm Var Kare, yuvarlak, oval 203mm x 432mm x 426mm 39,5 Kg 230V 2A 50HZ 3yl ONYX HD7700 ULTIMA ELEKTR KL DELME MAK NASI Standart Delme Kal b Delme standart Delme kapas tes Döküman Boyutu Del k ptal Delme ekl Ölçüler Net a rl k Güç 6 lar m za KDV dah l de ld r $ 750 $ 2: 3: 4: PS 45 yaprak 356 mm Var Kare, yuvarlak, oval 26mm x 534mm x 547mm 43,54 Kg 230V 2A 50HZ 3yl

18 203 C ltleme S stemler ONYX HD7700 HCE ELEKTR KL DELME MAK NASI Standart Delme Kal b Delme standart Delme kapas tes Döküman Boyutu Del k ptal Delme ekl Ölçüler Net a rl k Güç 3750 $ 750 $ 2: 3: 4: PS 45 yaprak 356 mm Var Kare, yuvarlak, oval 26mm x 534mm x 547mm 43,54 Kg 230V 2A 50HZ 3yl ONYX HD7500 HCE ELEKTR KL DELME MAK NASI Standart Delme Kal b Delme standart Delme kapas tes Döküman Boyutu Del k ptal Delme ekl Ölçüler Net a rl k Güç 5000 $ 500 $ 2: 3: 4: PS 40 yaprak 60 mm Var Kare, yuvarlak, oval 432mm x 83mm x 508mm 67,3 Kg 230V 8A 50HZ 3yl ONYX HC 838 TEL KAPATMA MAK NASI 3360 $ Del nm formalar mak naya yerle t r yorsunuz Kol yard m zla kapatma lem n yap yorsunuz 3: Tel kapatma /4'' - 9/6'' aras ndak teller kullanb l rs n z lar m za KDV dah l de ld r. 7

19 203 C ltleme S stemler HD 470 HELEZON TAKMA MAK NASI 650 $ K tap kal nl k sayac Yay ölçü sayac Tüm HD OD ser s mak nelere uyumlu Tüm kal plarla kullan lab l r A r e uygun HD 4770 PLAST K SP RAL TAKMA MAK NASI 500 $ A4 boyutunda 5 mm kal nl a kadar çal ab lme Malzemeye göre ayarlanab l r sp ral ay r c Tamam Metal Konstrüks yon. ONYX HD 8000 TEL KAPATMA MAK NASI 500 $ Del nm formalar sp ral tele el n zle tak yorsunuz Kol yard m zla kapatma lem n yap yorsunuz 2: 3: Tel kapatma 3/6'' ¼'' aras ndak tellere kullanb l rs n z 8 lar m za KDV dah l de ld r.

20 203 C ltleme S stemler TR -O 34 / TR -O 50 MANUEL DELME VE KAPATMA MAK NASI 750 / 250 Bas t ve kolay kontrol panel le ayn anda delme ve kapatma uygulamalar nda efor gerekt rmeden kolay b r ek lde yapma mkan Del k ptal kullan c taraf ndan bas t ve kolay b r ek lde de t r l r. Delme Özell 3: ve 2: standard nda C ltleme Özell 3: ve 2: standard nda C ltleme Kal nl 3/6 - -/4 Delme Kaps tes 80 gr ka ttan 5 yaprak Delme Uzunlu u Tr -o cm Tr -o cm PB 3300 ELEKTR KL DELME VE KAPATMA MAK NASI Standart Delme Kal b PB 3300 güçlü delme mak nes Lherm te taraf ndan d zayn ed lm t r. 330 mm standart gen l le çe tl c ltleme s stemler ç n ver ml b r c hazd r. Elektr kl delme ve elektr kl c ltleme ayn mak na üzer nded r. De t r leb l r delme kal plar. 25 yaprak delme kapas tes. Delme uzunlu u A4. C ltleme kapas tes 2:- 3: standard nda 3/6 - -/4 2:- 3: Kare delme kal plar mak na yat na dah ld r. PUNCH 5000 ELEKTR KL DELME MAK NASI Standart Delme Kal b Delme standart Delme kapas tes Döküman Boyutu Del k ptal Delme ekl Ölçüler Net a rl k Güç : 3: 4: PS 2,5 mm 500 mm Var Kare, yuvarlak, oval 700mm x 700mm x 500mm 83 Kg V 50 Hz 2yl lar m za KDV dah l de ld r. 9

21 203 C ltleme S stemler EB ELEKTR KL TEL KAPATMA Model Tel Kapama Gen l Ölçüler Voltaj Gereks n m A rl EB 3500 EB 5000 EB mm 500 mm 700 mm 490 x 500 x 250 mm 600 x 500 x 250 mm 600 x 700 x 250 mm 220 / 240 v - ph - 50 Hz 220 / 240 v - ph - 50 Hz 220 / 240 v - ph - 50 Hz 35 kg 4 kg 49 kg Gel m üretkenl kle b rl kte uyumlu kapatma özell bas t ve h zl WIRE-O ayarlanab len gen l le b rl kte döneb len b r ba l a sah pt r. Yan tarafa kaym kapal ba l ve a zlar yla b rl kte doküman standart b r ek lde kapat r. Besley c kancas bas t b r ek lde tak p ç kart lab l r. Standart artlarda kurulum esnekt r ve kolayd r. Tel kapatma aral /4" le -/4" WOB 3500 OTOMAT K TEL SP RAL TAKMA MAK NASI Ka t Ebat Tel Ebatlar K tap Kal nl Voltaj Sev yes Ölçüler Net A rl k M n. 65x80 mm Max. 350x350 mm M n./4'' Max. -/4''.5 mm'den 28 mm'ye v - ph - 50 Hz 20 x 830 x 80mm 290 Kg Yar otomat k W re-o C ltleme Mak nes 3500 üret m h z le saatte adet aras k tap c ltlemen z ve kullan m kolayl sa layan elektron k dokunmat k ekran sayes nde sted n z ölçüyü ve c ltleme format n seçmen ze olanak sa lar. Çok yönlü kullan ma uygun olan W re - O c ltleme 3500, yüksek ba ar ya sah p otomat k Alpha Doc ve Docu-Punch delg mak neler le yan yana çal ab lecek, c lt kapaklar ve tab ed lm sayfalar dah l olmak üzere, yüksek oranda döküman c ltleyeb lecek ve -/4"'e kadar bütün tel ölçüler n n kullanab lece b r b ç mde d zayn ed lm t r. Bütün bu kolay, çok yönlü ve ver ml kullan m ko ullar W re-o C ltleme 3500'ü matbaa dünyas n n vazgeç lmez b r mak nes hal ne get rmekted r. 20 lar m za KDV dah l de ld r.

22 203 C ltleme S stemler BB 50 OTOMAT K TEL SP RAL TAKMA MAK NASI C ltleme Uzunlu u C ltleme Kal nl Ask Uzunlu u 500 mm 3 mm - 22 mm 76 mm'den 400 mm'ye kadar M n./4'' Max. '' Tel Ebatlar 500mm x 700mm x 205mm Bob n Besleme Ün tes 5.52 bar (8 ps ) Hava Bas nc 5 cu/ft dk. (40 I/dk.) Hava Tüket m 500W Güç Tüket m Voltaj Gereks n m 220 V 50 Hz Net A rl k 346 kg 500mm x 60mm x 400mm Mak ne Ebatlar BB50 ve BB50/H (Takv m Ask s Özell ) mak neler m z, mükemmel c ltlenm k taplar ve takv mler üretmek ç n d zayn ed lm sa lam, kal tel ve ver ml d r.mak ne, daha önceden del nm dökümanlar elle besleyerek otomat k olarak c ltler. Elektr kl ayak pedal le çal r. Ebat, ad m ve ek l de t rme lem n kontrol panel sayes nde çabucak yapab l rs n z. CB 3500 PLAST K HELEZON TAKMA MAK NASI Otomat k plast k sp ral yerle t rmede lk ad m olan CB3500, dokümanlar önceden olu turulmu ö eler le c ltlemen ze olanak sa lar, ve lem oran 500 doküman / saate kadar ç kar. Plast k sp ral ö eler CB3500 mak nes ne ba l modül çer s ndek b r le beslen r ve düz tel çal malar nda tam çözüm sa lar. Çap aral klar 8 la 30 mm aras nda de en plast k sp raller n tak lmas. 9 la 350mm gen l k aral nda dokümanlar c ltler. Herhang b r özel kal ba ht yaç duymadan kolay format ayar. ne le tutulan dökümanlar sayes nde yan ayar gereks n m ortadan kald r r ve çok büyük kapak veya sekmel yapraklara z n ver r. Plast k sp ral ö eler n otomat k kesme ve bükmes. Ops yonel reseps yon konveyör band. lar m za KDV dah l de ld r. 2

23 203 C ltleme S stemler CB PLAST K HELEZON ÜRET M HATTI Mak ne her boy (0-60cm) ve her çap (6-50mm) düz tel bob n nden her türlü sp ral malzeme ek llend rmes ne olanak sa layarak tam kontrol mkan sunar her türlü sp ral malzeme ek llend rmes ne olanak sa layarak 6-50 mm çaplar nda plast k helezon üretme herhang b r özel alet gerekt rmeden kolay ayarlama çabuk d l de m CB440 önceden bükülmü plast k helezonla doküman c ltlemeye olanak sa lar, c ltleme kapas tes 500/doküman saat 8-300mm çaplar nda plast k helezon c ltleme mm gen l olan dokümanlar c ltleme herhang b r alet gerekt rmeden kolay formatlama gen kapakl veya kal n sayfal ka tlara z n veren ne le doküman sab tleme plast k sp ral malzemeler n otomat k kesme ve bükülmes c ltlenm dokümanlar otomat k ç karma ops yonel olarak üret m %35 e kadar artt ran ç k band BP400 P YÜKSEK HIZLI H ZALI DELME VE TEL TAKMA MAK NES Inl ne delme stasyonu ve ops yonel ç v del delme modülü le, BB400 P tam anlam le otomat k b r n l ne W re-o delme & c ltleme çözümü sunar. Çok yönlü özell le s ze 5mm'den küçük ask del ne sah p h zal masa üstü takv m veya duvar takv m delme ve c ltleme, veya h zal k tapç k c ltleme veya 6 mm'ye kadar herhang b r önceden del nm doküman c ltleme mkan yarat r, lem h z se saatte,500 la 3,000 doküman aras ndad r. BB400 P Speedb nd ayn zamanda geleneksel bob nler n yan s ra yen W re-o FLEX kutular m z le de çal r. 22 lar m za KDV dah l de ld r.

24 203 C ltleme S stemler EPX 700 ELEKTR KL DELME MAK NASI Standart Delme Kal b Delme standart Delme kapas tes Döküman Boyutu Del k ptal Delme ekl Ölçüler Net a rl k Güç : 3: 4: PS 2,5 mm 700 mm Var Kare, yuvarlak, oval 000mm x 950mm x 50mm 300 Kg V 50 Hz 2yl DOCU - PUNCH OTOMAT K DELME MAK NASI 8000 Ka t Ölçüsü M n. 38 mm x 38 mm Max. 330 mm x 330 mmsayfa Sayfa Al m En fazla sayfa al m - kal nl k sab tken: 0.7 mm En az kal nl k: 80 gsm yaprak. Voltaj Gereks n m Ebatlar Net A rl k 220 / 240 v - ph - 50 Hz 270 mm (en) x 70 mm (boy) x 50 mm (yüksekl k) 86 kg Bu çok yönlü ta nab l r mak ne, çok çe tl ha f delme lem n yapmak üzere tasarlanm ve saatte yaprak deleb lmekted r. Ergonom k yap s ( b çak de t rmek de dah l olmak üzere ) her türlü lem, mak nen n önünde k bas t b r kontrol panel sayes nde gerçekle t r r. Delme kal plar kare, yuvarlak, d kdörtgen 2:, 3:, 4: Plast k Sp ral. lar m za KDV dah l de ld r. 23

25 203 C ltleme S stemler ALPHA-DOC MK4 OTOMAT K DELME MAK NASI Yüksek hac ml hands-free ön harmanl delme YEN Alpha-Doc MK4 s ze ver ml l n z artt rmak ç n gerek duydu unuz o lave gücü sa layacakt r. Bu nan lmaz kullan c dostu ve yüksek h zl mak ne saatte yapra a kadar delme kapas tes ne sah pt r. D nam k boyutlu de t rme özell etk le ml dokunmat k ekran le kontrol ed l r ve duvar takv mler de dah l olmak üzere çok gen çapta dokümanlar do ru b r b ç mde deler. Yüksek havl besley c ve reseps yonun yüksek kapas tes azam ver ml l k sa lar. Alphadoc Mk4 Otomat k Delme, daha öncek vers yonlar ba ar ya ta yan tüm özell kler ta mas n n yan s ra: - Kullan m daha kolay klavye: Mk3 vers yonunda kullan landan daha büyük ve kullan m kolay b r klavye. - Daha yüksek h z: 90 dev r / dak kal k h z sayes nde yükleme ve bo altma dah l 35,000 (80gsm) yaprak / saate kadar ç kab len ver ml l - Daha gen delme gen l : 4" (Legal) veya 355mm - 330mm. - Takv m uygulamalar ç n thumbcut delme mkan. Hands free kullan m mkan, operatörünüzün ba ka ler yapmak ç n serbest olmas anlam na gel r. Çok say da delme kal b seçene mevcuttur. 80 gsm yaprak - yükleme & bo altma ç n yeterl zaman ve yaprak & mürekkep kal tes ne ba l olarak EX60 SER S YÜKSEK HIZLI OTOMAT K DELME MAK NASI Saatte 200,000 adede kadar ka t delme kapas tes. Kar k olsun veya olmas n, önceden bas l harmanl dokümanlar deler. C ltleme kenar nda azam 24" deler. D er EX ser s vers yonlar EX Duplex vers yonu duble reseps yon s stem ve teps beslemes kal n ve sert kartonlar da alacakt r. EX DA (Double Act on) vers yonu ayn anda perforaj ç zg s del p, ndeks kesme veya kö e perforaj deleb l r. Punch Anywhere vers yonu le, EX sayfa ortas nda dah del k açab l r. D er EX Ser s Vers yonlar EX Duplex vers yonu duble reseps yon s stem ve teps beslemes kal n ve sert kartonlar da alacakt r. EX DA (Double Act on) vers yonu ayn anda perforaj ç zg s del p, ndeks kesme veya kö e perforaj deleb l r. Punch Anywhere vers yonu le, EX sayfa ortas nda dah del k açab l r. 24 lar m za KDV dah l de ld r..

26 203 C ltleme S stemler EM 450 SP H ZALI YÜKSEK HIZLI FORMA DELME MAK NASI EM ser s, forma delme ve kesme ç n en son teknoloj modüler s steme sah pt r. EM450 SP'n n tüm ayarlar programlanab l rd r ve tam otomat kt r. Saatte dev re ç kan h z ve amaca uygun üret lm RS450 SP ara yüzü le, son teknoloj yüksek h zl katlama mak neler le uyumlu çal ab l r. SF besley c modüle ba lanmas hal nde o -l ne olarak da çal ab l r. T pk EM450 g b, EM450 SP de sadece delme ç n tek b r kal p le çal t r lab l r, veya katlanm kenara perforaj delmek ve katlanmam kenara tek seferde b r veya daha fazla kopar lab l r perforaj, d klemes ne kes m veya ndeks d z n basmak ç n k kal p le kullan lab l r. SF elle besleme mak nas EMT OTOMAT K PUL PERFORAJ MAK NES Lherm te EMT Ser s posta ve damga pulu perforaj anlam nda en gel m teknoloj ye sah pt r. EMT 650 ve 800 mak neler yüksek hac ml üret m ek pman arayan ve delme hassas yet nden ödün vermek stemeyen güvenl k yaz c lar ç n deald r. Lherm te EMT Ser s üret lm ve özell kle de tabaka beslemel uygulamalar ç n gel t r lm t r. EMT Ser s ne dah l olan kapsaml pul perforaj ser s art k 650 ve 800mm olmak üzere k formatta mevcuttur. Benzer görülmem b r esnekl k, yüksek hassas yetl delme oran ve kolay kullan ma sah p olup, kend kategor ler nde en ver ml olan modellerd r. lar m za KDV dah l de ld r. 25

27 203 C ltleme S stemler COPY B NDER 3 ISISAL C LT MAK NASI 3250 Is sal c ltleme tekn le son derece sa lam c lt özell Tamamen otomat k c ltleme tekn le sadece er d mak neye vererek c lt yapma mkan C ltten sayfa ekleme ve ç karma özell Tek k saatte yakla k 200 c lt mkan yaprak aras nda c ltleme mkan 760mm x 590 mm x 530 mm ebatlar 6 kg a rl k COPY B NDER 5 ISISAL C LT MAK NASI 4250 Is sal c ltleme tekn le son derece sa lam c lt özell Tamamen otomat k c ltleme tekn le sadece er d mak neye vererek c lt yapma mkan C ltten sayfa ekleme ve ç karma özell Tek k saatte yakla k 200 c lt mkan yaprak aras nda c ltleme mkan 760mm x 590 mm x 530 mm ebatlar 6 kg a rl k CB986V Kapak Takma Mak nas D j tal ekran ve kumanda Demonte kon k ün tes Katlanab l r çal ma masas Entegre toz tem zleme ün tes 380 adet / saat c ltleme h z Kapak ve k rma ün teler nde sensör özell Ac l durumlar ç n durdurma tu u S rta kanal açma özell Tutkal ayar özell Kapak ç yan tutkal sürme 26 lar m za KDV dah l de ld r $

28 203 C ltleme S stemler X-4 PROFESYONEL TEL D K B r Kafa Dah l Ek d k kafa yat MAK NES C ltleme S stem C ltleme Standart C ltleme Kapas tes Tel Ölçüsü Motor Gücü ebeke Ger l m Net a rl k Tel Z mba Omega - Düz 55 yaprak 0,8 Kw 220 V 50 Hz 35Kg 2yl sten ld nde 4 d k kafas na kadar yükselt leb l r. Yatay ve düz d k özell a a h h b b.8.8 K-8 KUTU TEL D K B r Kafa Dah l Sürücü t p Güç kayna A frekans Akust k bas nç sev yes A rl k (vers yon: 2-ba l ) Boyutlar (gen.-uzun.-yük.) D k aded Kapatma tel Malzeme besleme Kol uzunlu u Mak nen n ba lat lmas Tel n m n gauge eksen Tel n maks gauge eksen Hazne kapas tes veya MAK NASI 550 Motor/0,8 kw 230 V 50 Hz < 70 db(a) 33 kg 500x650x970 mm 40/dak, Matr x üzer nde, elle, 35 mm, Ayakla, 48 mm (çok ba l ), 345 mm (2- ba l ), 400 p. tel t p 24, 600 p. tel t p 26. Ambalaj d k mak nes ANGRO K-8 profesyonel b r mak ned r ve b rçok ambalaj üret c s taraf ndan kullan lmaktad r. D k yap lan malzemeler; karton, ch p elementler, kontrplak, keçe, plast k ve kuma tan yap lm malzemeler vs. Bu mak ne le zarf, torba, çuval, kuma vs et ketleyeb l rs n z. Standart tel t p le d k yapar: 24'lük paket, kal nl k 5,5 mm. Bu mak ne veya 2 ba l d r. 4 ba a kadar ç kar lab l r. Mak nen n 2 ba l vers yonu ayn anda b r kutunun 3 kenar n b rle t reb l r. Özel vers yon: farkl ek pmana sah p d k mak nes : daha nce tel kullan r: 26. lar m za KDV dah l de ld r. 27

29 203 C ltleme S stemler TERMO BANT MALZEMELER 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 50 mm Kutuda 68 Adet A4 Kutuda 68 Adet A4 Kutuda 68 Adet A4 Kutuda 68 Adet A4 Kutuda 68 Adet A4 Kutuda 68 Adet A Mav, s yah, k rm z, beyaz renklerde. PLAST K SP RAL MALZEMELER 6 mm 8 mm 0 mm 2 mm 4 mm 6 mm 8 mm 20 mm 22 mm 25 mm 28 mm 32 mm 38 mm 45 mm 50 mm 5-0 syf c lt kal nl 5-25 syf c lt kal nl syf c lt kal nl 60-5 syf c lt kal nl 5-35 syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl 5-25 syf c lt kal nl syf c lt kal nl 60-5 syf c lt kal nl 5-35 syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl PLAST K HELEZON MALZEMELER 6 mm 8 mm 0 mm 2 mm 4 mm 6 mm 8 mm 20 mm 23 mm 25 mm 28 mm 30 mm 28 lar m za KDV dah l de ld r.

30 203 C ltleme S stemler TEL SP RAL MALZEMELER S/B S/B S/B A4 3: Ad m Teller 5,5 mm 6,9 mm 8 mm 9,5 mm mm 2,7 mm 4,3 mm 5-5 syf c lt kal nl 0-25 syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl A4 2: Ad m Teller 4,5 mm 7,9 mm 9,5 mm mm 2,7 mm 4,3 mm 5-25 syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl A4 2: Ad m Teller 6 mm 9 mm 22 mm 25,4 mm 28 mm 32 mm 38 mm syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl Renkl Metal Renkl OVAL & ÜÇGEN SIRTLIK Oval S rtl k - Beyaz Oval S rtl k - Beyaz Oval S rtl k - e af Oval S rtl k - Beyaz Oval S rtl k - e af Üçgen S rtl k - Beyaz 6 mm 0 mm 0 mm 2 mm 2 mm 5 mm 50 Adet / Kutu 50 Adet / Kutu 50 Adet / Kutu 50 Adet / Kutu 50 Adet / Kutu 50 Adet / Kutu Mav, s yah, k rm z, beyaz renklerde. PVC C LT KAPAKLARI 60 mic. 200 mic. 300 mic. PVC A4 PVC A4 PVC A Şeffaf/ Opak, mavi, siyah, kırmızı, beyaz renklerde. PP C LT KAPAKLARI PP A4 Buzlu PP A4 Beyaz PP A4 Mav PP A4 Ye l PP A4 K rm z PP A4 Koyu Ye l PP A4 Turuncu e e e e e e e af af / Opak af / Opak af / Opak af / Opak af / Opak af / Opak 50 Adet / Paket 50 Adet / Paket 50 Adet / Paket 50 Adet / Paket 50 Adet / Paket 50 Adet / Paket 50 Adet / Paket

31 203 Ka t Katlama S stemler 504 S KIRIM MAK NASI Perforaj Kal b Elle Malzeme besleme Ayak le Mak nen n çal t r lmas ; 2; 3 veya 4 D k ç zg s aded (de t r leb l r) K r m ç zg s uzunlu u (karton ç n) 500 mm Ç zg perforaj uzunlu u 500 mm 2,84 mm Kes m perforaj uzunlu u 0,7 mm Kes m perforajlar aras mesafe Düzle t r lm takv m ç tas uzunlu u 500 mm motor/0,37 kw Sürücü / güç tüket m Güç kayna 230 V 50Hz Boyutlar gen. - uzun. - yük mm A rl k 93 kg ICREASE YARI OTOMAT K KIRIM MAK NASI Otomat k mesafe tan ma özell ne sah p ve dokunmat k ekranl. Toner çatla olmayan k r m lemler ç n deal. Dü ük masra elle besleme tasar m Çatlaklar önley c Do ru Döner Tahr kl K r m Sayaç Otomat k dört farkl ek l: Yar m, Üç Kat, Z-Katlama, ve Mektup katlama. Standart ve Gen K r m Kal b. Ayarlar san yeler ç nde yap lab l r ve sayfa ba na 4 k r m yap lab l r. Ka t k r m kal nl 400gr/m² Tek K r m Üç K r m Z-K r m Akord yon K r m Gate Fold Ç ft Gate Fold Roll Fold Ç ft Paralel Fold EZCREASER DOKUNMAT K D J TAL KIRIM MAK NASI Dokunmat k ekran, ekonom k, otomat k k r m perforaj ve skorlama mak nes. Tek tu a basarak otomat k ayarlama. Do ru Döner Tahr kl k r m L neer Perf/Skor özell, m kro ve lazer perforaj. M kro-lateral ayarlanab l r Besleme K zaklar Grup ve Toplam Sayaçlar Otomat k Mesafe Tan ma S ral Klasör Ekleme mkan Standart ve Gen k r m Kal b. Ka t k r m kal nl 400gr/m² Tek K r m 30 lar m za KDV dah l de ld r. Üç K r m Z-K r m Akord yon K r m Gate Fold Ç ft Gate Fold Roll Fold Ç ft Paralel Fold

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ GÜNÜMÜZDE GELİŞEN VE DEĞİŞEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KAVRAMI, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN HEDEFLERE UYGUN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ GEREKTİRİYOR. İŞLETMELERİN

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ Mardin i Tanıyalım 1 M mar, etnografik, arkeoloj k, tar h ve görsel değerler

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı