ürün kataloğu bükom a.ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ürün kataloğu bükom a.ş."

Transkript

1 203 ürün kataloğu bükom a.ş.

2 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k n tecrübem zle, o s, matbaa ya da kurumunuz ç n beklent ler n z a arak kar layan, güven l r, çevre ve nsan dostu ürünler öncü markalar le b rl kte s zlere sunmakta, Türk ye genel nde sat ve sat sonras h zmet vermektey z. "Çal ma hayat n kolayla t ran ürünler mükemmel h zmet anlay le sunmak" parolas, de en ht yaçlar do rultusunda öncü ve yarat c çözümler üreteb lme m syonu ve en öneml sermayem z n nsan kayna oldu u temel ne dayanan v zyonumuz le o sler n, kamu kurulu lar n n, t car letmeler n büro ve matbaa mak neler ht yaçlar n kar lamaktay z. Kurum olarak ülkem z ve dünya kaynaklar n n s n rl oldu unu b l yoruz; bu kaynaklar d kkatl kullanmak ve gel t rmekle beraber, tüket c beklent ler n kar lamak, onlar n memnun yet n sa lamak, ve ya am standard m z artt r rken ayn zamanda da sürdürüleb l r k lmak ç n b reyler, devlet ve s v l toplum örgütler ne oldu u kadar kurumlara da öneml sorumluluklar dü tü ünün b l nc ndey z. lg l tüm tara ar n; ortaklar m z, tedar kç ler m z, mü ter ler m z ve çal anlar m z n katk lar yla, kar l kl ve sürekl ö renen, b lg ye aç k b r organ zasyona sah p olab lme konusunda üstlend m z sorumluluklar; çevre ve toplumsal sosyal duyarl l klar m z le b rl kte, faal yet m z sürdürürken, ba ta nsan haklar ve ahlak standartlar olmak üzere, alan m zdak ulusal/uluslararas mevzuat ve yasalara tam anlam yla uyumlu b r b ç mde uygulanan yönet m s stem m z, sosyal sorumluluk anlay m z olu turmaktad r. te bu sosyal sorumluluk anlay m z, mü ter ler m ze sundu umuz üstün kal te ve en son teknoloj le üret len ürün yelpazem z günden güne gen lett g b sat sonras h zmet alan nda da l der marka olma hede n öngörmekte ve b zlere tüket c ler m z n gereks n mler n tam ve eks ks z b ç mde kar layab lme konusunda yol göstermekted r. Sat sonras sundu umuz garant mkan n n yan s ra özell kle b lg b r k m en üst düzeyde olan tekn k serv s ve muhasebe b r mler m z le alan nda uzman sat departman m z n davran sal ve tekn k yetk nl kler art racak düzenl e t mler n ve kal kasyonlar n gerçekle t rerek çal anlar m z n yen l kç ve yarat c yakla mlar n cesaretlend r p, de me ve gel en teknoloj ye uyum göstermeler n sa lamaktay z. Bugün dünya pazar n n tüm alanlar nda oldu u g b büro ve matbaa mak neler sektöründe de öncel kl taleb daha fazla zaman tasarrufu sa layan, kullan lab l rl yüksek ürünler olu turuyor. Kurum olarak, tüket c ler n bu temel gereks n mler do rultusunda, çe tl l ver ms z ek lde artt rmak yer ne ürün uzmanl k ve profesyonell n esas al yor, mal ve h zmet portföyümüzü beklent ler do rultusunda gen let yoruz. Pazarlama hede er m z daha h zl, daha ekonom k ve heps nden öneml s daha kal tel ürünler sunab lmek dü ünces yle bel rl yoruz. bükom a.ş.

3 ofis, matbaa, dijital matbaa çözümleri bükom a.ş.

4

5 203 Lam nasyon S stemler AP 260 Kaplama Gen l Kaplama H z Merdane Say s Lam nasyon Kal nl Is Ayar Rez stans T p Güç Net a rl k Ölçü mm(A4) 525mm/dk m c C 2 Yaprak Is tma 660W 5,5 Kg 440mm x 279mm x 50mm 2Y l AR 265 Kaplama Gen l Kaplama H z Merdane Say s Lam nasyon Kal nl Is Ayar Rez stans T p Güç Net a rl k Ölçü mm(A4) 743mm/dk m c C 2 Yaprak Is tma 250W 3,5 Kg 385mm x 97mm x 03mm 2Y l AR 3600 Kaplama Gen l Kaplama H z Merdane Say s Lam nasyon Kal nl Is Ayar Rez stans T p Güç Net a rl k Ölçü 4 lar m za KDV dah l de ld r mm(A3) 350mm/dk m c C Merdane Is tma??? 2Y l

6 203 Lam nasyon S stemler PEAK PS 320 Kaplama Gen l Kaplama H z Merdane Say s Lam nasyon Kal nl Is Ayar Rez stans T p Güç Net a rl k Ölçü mm(A3) mm/dk m c C Yaprak Is tma 850W 4 Kg 2Y l PEAK PHS 330 Kaplama Gen l Kaplama H z Merdane Say s Lam nasyon Kal nl Is Ayar Rez stans T p Kontrol Panel Güç Net a rl k Ölçü 950 A3 330 mm/dk m c C Merdane Is tma D j tal 50W 4 Kg 550mm x 30mm x 50mm 2Y l EL 380 Kaplama Gen l Kaplama H z Merdane Say s Lam nasyon Kal nl Is Ayar Rez stans T p Kontrol Panel Net a rl k mm/dk. -5M m c. Var Merdane Is tma Led 39 Kg 2Y l lar m za KDV dah l de ld r. 5

7 203 Lam nasyon S stemler MATR X DUO MD 460 / 650 SELEFON MAK NASI 2400 / 2750 Maks mum Kaplama H z Maks mum Kaplama Gen l Montaj Kal nl Merdane çap.4m/dk. 460/ gr/m² 60mm 0 dk. S cak merdane 0-40 C D j tal 2,54mm 220V-240V 3A Is nma Süres Rez stans T p Kaplama Is Aral Kontrol Panel F lm ç Çap Güç Kayna Güç Gereks n m Elektr k Tüket m Gen l k 562 RA 950W-600W 720mm -960mm 480mm x 400mm 45kg. / 55kg 2Y l Der nl k ve Yüksekl k A rl k L NEA DH 360 / 460 / 650 / 00 LAM NASYON MAK NASI 350 / 940 / 2350 / 4300 Maks mum Kaplama H z Maks mum Kaplama Gen l Montaj Kal nl Merdane Çap lar m za KDV dah l de ld r. 340/460/650/080 5mm 60mm Is nma Süres Rez stans T p Kaplama Is Aral Kontrol Panel F lm ç Çap Güç Kayna Güç Gereks n m dk. S cak merdane 0-40 C D j tal 2,54mm 220V-240V 3A Elektr k Tüket m Gen l k 950W-600W mm 420mm x 30mm kg. 2Y l Der nl k ve Yüksekl k A rl k m/dk.

8 203 Lam nasyon S stemler EASTMOUNT EM-200 SH SH SH SH 5750 / 6250 / 8750 /.600 Maks mum Kaplama H z Maks mum Kaplama Gen l Montaj Kal nl Merdane Çap 6m/dk. 200/400/600/200 25mm 0/20/30/30 Is nma Süres Rez stans T p Kaplama Is Aral Kontrol Panel F lm ç Çap Güç Kayna Güç Gereks n m 0 dk. S cak merdane 0-60 C D j tal 75 mm 220V-240V 3A Elektr k Tüket m Gen l k 970/970/30/500W 790/990/290/2650mm 650mm x 255mm 85/20/245/280kg. 2Y l Der nl k ve Yüksekl k A rl k POLARSIGN PS-400 / 600 SH LAM NASYON MAK NASI 4000 / 4750 Maks mum Kaplama H z Maks mum Kaplama Gen l Montaj Kal nl Merdane Çap 400/600mm 20mm 30mm Is nma Süres Rez stans T p Kaplama Is Aral Kontrol Panel F lm ç Çap Güç Kayna Güç Gereks n m 5 dk. S cak merdane 0-60 C LED 75mm 220V-240V 3A Elektr k Tüket m Gen l k 400W-600W 760mm x 990mm 648mm x 248mm 60kg.- 76kg. 2Y l Der nl k ve Yüksekl k A rl k 6 m/dk. lar m za KDV dah l de ld r. 7

9 203 Lam nasyon S stemler EASYMOUNT EM 200 / 650 DH LAM NASYON MAK NASI 8250 / Maks mum Kaplama H z Maks mum Kaplama Gen l Montaj Kal nl Merdane Çap 3.9m/dk. 250/650 25mm 2mm/30mm Is nma Süres Rez stans T p Kaplama Is Aral Kontrol Panel F lm ç Çap Güç Kayna Güç Gereks n m 5 dk. S cak merdane 0-30 C D j tal 77mm 220V-240V 32A Elektr k Tüket m Gen l k 3950W-550W 700mm -20mm 785mm x 255mm 270kg. / 365kg 2Y l Der nl k ve Yüksekl k A rl k MATRIX MX SELEFON MAK NASI 8500 /.500 Maks mum Kaplama H z Maks mum Kaplama Gen l Montaj Kal nl Malzeme Gen l Is nma Süres Rez stans T p Kaplama Is Aral Kontrol Panel F lm ç Çap Güç Kayna Güç Gereks n m 0 dk. S cak merdane 0-40 C D j tal 77mm 220V-240V 3A Elektr k Tüket m Gen l k 2200W-2400W 800mm -900mm 800x400 / 2050x400mm 90kg. / 220kg 2Y l Der nl k ve Yüksekl k A rl k 8 lar m za KDV dah l de ld r. 0m/dk. 370mm/530mm 35+ gr/m² 420mm / 550mm

10 203 Lam nasyon S stemler MATRIX 530 OTOMAT K BESLEME M n mum Ka t Ölçüsü Maks mum Ka t Ölçüsü Ka t Kal nl Hava G r Güç Kayna A rl k 200mm x 300mm 500mm x 600mm gr./m² 0-06mpa 220V-240V 45kg 2Y l FT0 VARAK YALDIZ MAK NASI 200 Malzeme Kal nl gr/m² Malzeme Gen l mm Is nma Süres dk Is nma Aral c Güç Kayna v Güç Gereks n m amp Varak Transfer Bask tekn nde, varak bas lmas stenen yaz ve ek ller n toz tonerkullanarak bask yapan pr nterlerde (Lazer) ka t/ karton üzer ne bas lmas sonras, bas l ka t/karton un, bob n varak tak lm Folyo c haz ndan geç r lmes le Varak Bask lem kolayl kla,süratle ve kal tel b r ek lde yap lab lmekted r lar m za KDV dah l de ld r. 9

11 203 Lam nasyon S stemler LAM NASYON MALZEMELER PO ET LAM NASYON F LM TANIM A5 PARLAK LAM NASYON PO ET A5 PARLAK LAM NASYON PO ET A5 PARLAK LAM NASYON PO ET A5 PARLAK LAM NASYON PO ET M KRON PAKET ADED F YAT PAKET ADED F YAT PAKET ADED F YAT PAKET ADED F YAT PAKET ADED F YAT PAKET ADED F YAT PO ET LAM NASYON F LM TANIM A4 PARLAK LAM NASYON PO ET A4 PARLAK LAM NASYON PO ET A4 PARLAK LAM NASYON PO ET A4 PARLAK LAM NASYON PO ET M KRON PO ET LAM NASYON F LM TANIM A3 PARLAK LAM NASYON PO ET A3 PARLAK LAM NASYON PO ET A3 PARLAK LAM NASYON PO ET A3 PARLAK LAM NASYON PO ET M KRON PO ET LAM NASYON F LM TANIM A5 MAT LAM NASYON PO ET A5 MAT LAM NASYON PO ET A5 MAT LAM NASYON PO ET A5 MAT LAM NASYON PO ET M KRON PO ET LAM NASYON F LM TANIM A4 MAT LAM NASYON PO ET A4 MAT LAM NASYON PO ET A4 MAT LAM NASYON PO ET A4 MAT LAM NASYON PO ET M KRON PO ET LAM NASYON F LM TANIM A3 MAT LAM NASYON PO ET A3 MAT LAM NASYON PO ET A3 MAT LAM NASYON PO ET A3 MAT LAM NASYON PO ET 0 lar m za KDV dah l de ld r. M KRON

12 203 Lam nasyon S stemler LAM NASYON MALZEMELER TANIM ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK SICAK LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK 75 " 75 " 75 " 75 " EN ADET 340MM 455MM 635MM 065MM F YAT $ TANIM ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK SICAK LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK 25 " 25 " 25 " 25 " ADET EN 340MM 455MM 635MM 065MM F YAT $ TANIM ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK ROYAL LAM. PARLAK SICAK LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK 250 " 250 " 250 " 250 " ADET EN 340MM 455MM 635MM 065MM F YAT $ TANIM LOMEL MAT LOMEL MAT LOMEL MAT LOMEL MAT SICAK LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK 75 " 75 " 75 " 75 " ADET EN 340MM 455MM 635MM 065MM F YAT $ SICAK LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK TANIM 75 ROYAL FOTOFLEX MAT 3" 75 ROYAL FOTOFLEX MAT 3" 75 ROYAL FOTOFLEX MAT 3" 75 ROYAL FOTOFLEX MAT 3" ADET EN 340MM 455MM 635MM 065MM F YAT $ SO UK LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK 5 3" 5 3" 5 3" 5 3" 5 3" 5 3" ADET EN 340MM 455MM 635MM 065MM 395MM 553MM F YAT $ TANIM ROYAL PR NT MAT ROYAL PR NT MAT ROYAL PR NT MAT ROYAL PR NT MAT ROYAL PR NT MAT ROYAL PR NT MAT lar m za KDV dah l de ld r.

13 SELEFON MALZEMELER TANIM D J TAL MAT D J TAL MAT D J TAL MAT TERMAL SELEFON LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK EN M 330MM 3" M 335MM 3" M 500MM 3" ADET F YAT TANIM D J TAL PARLAK D J TAL PARLAK D J TAL PARLAK TERMAL SELEFON LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI M KRON UZUNLUK EN M 330MM 3" M 335MM 3" M 500MM 3" ADET F YAT RENK PARLAK GÜMÜ PARLAK ALTIN MAT ALTIN PARLAK KIRMIZI PARLAK MAV PARLAK YE L LAK VARAK YALDIZ LAM NASYON F LM RULO Ç ÇAPI UZUNLUK EN 50 M 640MM " 50 M 640MM " 50 M 640MM " 50 M 640MM " 50 M 640MM " 50 M 640MM " 50 M 640MM " ADET F YAT$ YALDIZ 2 lar m za KDV dah l de ld r.

14

15 203 Kartvizit Kesim Sistemleri ZIP - A4 Maks mum Ka t Uzunlu u Maks mum Ka tkal nl gr/m² Maks mum Kes m Uzunlu u mm M n mum Kes m Uzunlu u mm Maks mum Kes m H z Otomat k Ka t Besleme Çapraz Kes m Aral Kes m Hassas yet Program Haf zas Güç Kayna v Mak na Ölçüler A rl k kg 4950 A x420 00x00 00 cart/dak ka 25 m 2 mm mm 8 220/240 35x4x28 mm 24 ZIP - A3 Maks mum Ka t Uzunlu u Maks mum Ka tkal nl gr/m² Maks mum Kes m Uzunlu u mm M n mum Kes m Uzunlu u mm Maks mum Kes m H z Otomat k Ka t Besleme Çapraz Kes m Aral Kes m Hassas yet Program Haf zas Güç Kayna v Mak na Ölçüler A rl k kg mm x sonsuz x230 40x45 58 cart/dak ka 50 m 2 mm mm /240 03x5x32 mm 58 ZIP - 2A Maks mum Ka t Uzunlu u Maks mum Ka tkal nl gr/m² Maks mum Kes m Uzunlu u mm M n mum Kes m Uzunlu u mm Maks mum Kes m H z Otomat k Ka t Besleme Çapraz Kes m Aral Kes m Hassas yet Program Haf zas Güç Kayna v Mak na Ölçüler 4 lar m za KDV dah l de ld r mm x sonsuz x230 40x45 58 cart/dak ka 50 m 2 mm 0. mm /240,030 x 50x 320mm

16

17 203 C ltleme S stemler ONYX OD402 ELEKTR KL DELME MAK NASI Standart Delme Kal b Delme standart Delme kapas tes Döküman Boyutu Del k ptal Delme ekl Ölçüler Net a rl k Güç 2000 $ 500 $ 2: 3: 4: PS 30 yaprak 300 mm Var Kare, yuvarlak, oval 229mm x 553mm x 582 mm 8,2 Kg 230V 2A 50HZ 3yl ONYX HD7000 KCE ELEKTR KL DELME MAK NASI Standart Delme Kal b Delme standart Delme kapas tes Döküman Boyutu Del k ptal Delme ekl Ölçüler Net a rl k Güç 3250 $ 750 $ 2: 3: 4: PS 40 yaprak 356 mm Var Kare, yuvarlak, oval 203mm x 432mm x 426mm 39,5 Kg 230V 2A 50HZ 3yl ONYX HD7700 ULTIMA ELEKTR KL DELME MAK NASI Standart Delme Kal b Delme standart Delme kapas tes Döküman Boyutu Del k ptal Delme ekl Ölçüler Net a rl k Güç 6 lar m za KDV dah l de ld r $ 750 $ 2: 3: 4: PS 45 yaprak 356 mm Var Kare, yuvarlak, oval 26mm x 534mm x 547mm 43,54 Kg 230V 2A 50HZ 3yl

18 203 C ltleme S stemler ONYX HD7700 HCE ELEKTR KL DELME MAK NASI Standart Delme Kal b Delme standart Delme kapas tes Döküman Boyutu Del k ptal Delme ekl Ölçüler Net a rl k Güç 3750 $ 750 $ 2: 3: 4: PS 45 yaprak 356 mm Var Kare, yuvarlak, oval 26mm x 534mm x 547mm 43,54 Kg 230V 2A 50HZ 3yl ONYX HD7500 HCE ELEKTR KL DELME MAK NASI Standart Delme Kal b Delme standart Delme kapas tes Döküman Boyutu Del k ptal Delme ekl Ölçüler Net a rl k Güç 5000 $ 500 $ 2: 3: 4: PS 40 yaprak 60 mm Var Kare, yuvarlak, oval 432mm x 83mm x 508mm 67,3 Kg 230V 8A 50HZ 3yl ONYX HC 838 TEL KAPATMA MAK NASI 3360 $ Del nm formalar mak naya yerle t r yorsunuz Kol yard m zla kapatma lem n yap yorsunuz 3: Tel kapatma /4'' - 9/6'' aras ndak teller kullanb l rs n z lar m za KDV dah l de ld r. 7

19 203 C ltleme S stemler HD 470 HELEZON TAKMA MAK NASI 650 $ K tap kal nl k sayac Yay ölçü sayac Tüm HD OD ser s mak nelere uyumlu Tüm kal plarla kullan lab l r A r e uygun HD 4770 PLAST K SP RAL TAKMA MAK NASI 500 $ A4 boyutunda 5 mm kal nl a kadar çal ab lme Malzemeye göre ayarlanab l r sp ral ay r c Tamam Metal Konstrüks yon. ONYX HD 8000 TEL KAPATMA MAK NASI 500 $ Del nm formalar sp ral tele el n zle tak yorsunuz Kol yard m zla kapatma lem n yap yorsunuz 2: 3: Tel kapatma 3/6'' ¼'' aras ndak tellere kullanb l rs n z 8 lar m za KDV dah l de ld r.

20 203 C ltleme S stemler TR -O 34 / TR -O 50 MANUEL DELME VE KAPATMA MAK NASI 750 / 250 Bas t ve kolay kontrol panel le ayn anda delme ve kapatma uygulamalar nda efor gerekt rmeden kolay b r ek lde yapma mkan Del k ptal kullan c taraf ndan bas t ve kolay b r ek lde de t r l r. Delme Özell 3: ve 2: standard nda C ltleme Özell 3: ve 2: standard nda C ltleme Kal nl 3/6 - -/4 Delme Kaps tes 80 gr ka ttan 5 yaprak Delme Uzunlu u Tr -o cm Tr -o cm PB 3300 ELEKTR KL DELME VE KAPATMA MAK NASI Standart Delme Kal b PB 3300 güçlü delme mak nes Lherm te taraf ndan d zayn ed lm t r. 330 mm standart gen l le çe tl c ltleme s stemler ç n ver ml b r c hazd r. Elektr kl delme ve elektr kl c ltleme ayn mak na üzer nded r. De t r leb l r delme kal plar. 25 yaprak delme kapas tes. Delme uzunlu u A4. C ltleme kapas tes 2:- 3: standard nda 3/6 - -/4 2:- 3: Kare delme kal plar mak na yat na dah ld r. PUNCH 5000 ELEKTR KL DELME MAK NASI Standart Delme Kal b Delme standart Delme kapas tes Döküman Boyutu Del k ptal Delme ekl Ölçüler Net a rl k Güç : 3: 4: PS 2,5 mm 500 mm Var Kare, yuvarlak, oval 700mm x 700mm x 500mm 83 Kg V 50 Hz 2yl lar m za KDV dah l de ld r. 9

21 203 C ltleme S stemler EB ELEKTR KL TEL KAPATMA Model Tel Kapama Gen l Ölçüler Voltaj Gereks n m A rl EB 3500 EB 5000 EB mm 500 mm 700 mm 490 x 500 x 250 mm 600 x 500 x 250 mm 600 x 700 x 250 mm 220 / 240 v - ph - 50 Hz 220 / 240 v - ph - 50 Hz 220 / 240 v - ph - 50 Hz 35 kg 4 kg 49 kg Gel m üretkenl kle b rl kte uyumlu kapatma özell bas t ve h zl WIRE-O ayarlanab len gen l le b rl kte döneb len b r ba l a sah pt r. Yan tarafa kaym kapal ba l ve a zlar yla b rl kte doküman standart b r ek lde kapat r. Besley c kancas bas t b r ek lde tak p ç kart lab l r. Standart artlarda kurulum esnekt r ve kolayd r. Tel kapatma aral /4" le -/4" WOB 3500 OTOMAT K TEL SP RAL TAKMA MAK NASI Ka t Ebat Tel Ebatlar K tap Kal nl Voltaj Sev yes Ölçüler Net A rl k M n. 65x80 mm Max. 350x350 mm M n./4'' Max. -/4''.5 mm'den 28 mm'ye v - ph - 50 Hz 20 x 830 x 80mm 290 Kg Yar otomat k W re-o C ltleme Mak nes 3500 üret m h z le saatte adet aras k tap c ltlemen z ve kullan m kolayl sa layan elektron k dokunmat k ekran sayes nde sted n z ölçüyü ve c ltleme format n seçmen ze olanak sa lar. Çok yönlü kullan ma uygun olan W re - O c ltleme 3500, yüksek ba ar ya sah p otomat k Alpha Doc ve Docu-Punch delg mak neler le yan yana çal ab lecek, c lt kapaklar ve tab ed lm sayfalar dah l olmak üzere, yüksek oranda döküman c ltleyeb lecek ve -/4"'e kadar bütün tel ölçüler n n kullanab lece b r b ç mde d zayn ed lm t r. Bütün bu kolay, çok yönlü ve ver ml kullan m ko ullar W re-o C ltleme 3500'ü matbaa dünyas n n vazgeç lmez b r mak nes hal ne get rmekted r. 20 lar m za KDV dah l de ld r.

22 203 C ltleme S stemler BB 50 OTOMAT K TEL SP RAL TAKMA MAK NASI C ltleme Uzunlu u C ltleme Kal nl Ask Uzunlu u 500 mm 3 mm - 22 mm 76 mm'den 400 mm'ye kadar M n./4'' Max. '' Tel Ebatlar 500mm x 700mm x 205mm Bob n Besleme Ün tes 5.52 bar (8 ps ) Hava Bas nc 5 cu/ft dk. (40 I/dk.) Hava Tüket m 500W Güç Tüket m Voltaj Gereks n m 220 V 50 Hz Net A rl k 346 kg 500mm x 60mm x 400mm Mak ne Ebatlar BB50 ve BB50/H (Takv m Ask s Özell ) mak neler m z, mükemmel c ltlenm k taplar ve takv mler üretmek ç n d zayn ed lm sa lam, kal tel ve ver ml d r.mak ne, daha önceden del nm dökümanlar elle besleyerek otomat k olarak c ltler. Elektr kl ayak pedal le çal r. Ebat, ad m ve ek l de t rme lem n kontrol panel sayes nde çabucak yapab l rs n z. CB 3500 PLAST K HELEZON TAKMA MAK NASI Otomat k plast k sp ral yerle t rmede lk ad m olan CB3500, dokümanlar önceden olu turulmu ö eler le c ltlemen ze olanak sa lar, ve lem oran 500 doküman / saate kadar ç kar. Plast k sp ral ö eler CB3500 mak nes ne ba l modül çer s ndek b r le beslen r ve düz tel çal malar nda tam çözüm sa lar. Çap aral klar 8 la 30 mm aras nda de en plast k sp raller n tak lmas. 9 la 350mm gen l k aral nda dokümanlar c ltler. Herhang b r özel kal ba ht yaç duymadan kolay format ayar. ne le tutulan dökümanlar sayes nde yan ayar gereks n m ortadan kald r r ve çok büyük kapak veya sekmel yapraklara z n ver r. Plast k sp ral ö eler n otomat k kesme ve bükmes. Ops yonel reseps yon konveyör band. lar m za KDV dah l de ld r. 2

23 203 C ltleme S stemler CB PLAST K HELEZON ÜRET M HATTI Mak ne her boy (0-60cm) ve her çap (6-50mm) düz tel bob n nden her türlü sp ral malzeme ek llend rmes ne olanak sa layarak tam kontrol mkan sunar her türlü sp ral malzeme ek llend rmes ne olanak sa layarak 6-50 mm çaplar nda plast k helezon üretme herhang b r özel alet gerekt rmeden kolay ayarlama çabuk d l de m CB440 önceden bükülmü plast k helezonla doküman c ltlemeye olanak sa lar, c ltleme kapas tes 500/doküman saat 8-300mm çaplar nda plast k helezon c ltleme mm gen l olan dokümanlar c ltleme herhang b r alet gerekt rmeden kolay formatlama gen kapakl veya kal n sayfal ka tlara z n veren ne le doküman sab tleme plast k sp ral malzemeler n otomat k kesme ve bükülmes c ltlenm dokümanlar otomat k ç karma ops yonel olarak üret m %35 e kadar artt ran ç k band BP400 P YÜKSEK HIZLI H ZALI DELME VE TEL TAKMA MAK NES Inl ne delme stasyonu ve ops yonel ç v del delme modülü le, BB400 P tam anlam le otomat k b r n l ne W re-o delme & c ltleme çözümü sunar. Çok yönlü özell le s ze 5mm'den küçük ask del ne sah p h zal masa üstü takv m veya duvar takv m delme ve c ltleme, veya h zal k tapç k c ltleme veya 6 mm'ye kadar herhang b r önceden del nm doküman c ltleme mkan yarat r, lem h z se saatte,500 la 3,000 doküman aras ndad r. BB400 P Speedb nd ayn zamanda geleneksel bob nler n yan s ra yen W re-o FLEX kutular m z le de çal r. 22 lar m za KDV dah l de ld r.

24 203 C ltleme S stemler EPX 700 ELEKTR KL DELME MAK NASI Standart Delme Kal b Delme standart Delme kapas tes Döküman Boyutu Del k ptal Delme ekl Ölçüler Net a rl k Güç : 3: 4: PS 2,5 mm 700 mm Var Kare, yuvarlak, oval 000mm x 950mm x 50mm 300 Kg V 50 Hz 2yl DOCU - PUNCH OTOMAT K DELME MAK NASI 8000 Ka t Ölçüsü M n. 38 mm x 38 mm Max. 330 mm x 330 mmsayfa Sayfa Al m En fazla sayfa al m - kal nl k sab tken: 0.7 mm En az kal nl k: 80 gsm yaprak. Voltaj Gereks n m Ebatlar Net A rl k 220 / 240 v - ph - 50 Hz 270 mm (en) x 70 mm (boy) x 50 mm (yüksekl k) 86 kg Bu çok yönlü ta nab l r mak ne, çok çe tl ha f delme lem n yapmak üzere tasarlanm ve saatte yaprak deleb lmekted r. Ergonom k yap s ( b çak de t rmek de dah l olmak üzere ) her türlü lem, mak nen n önünde k bas t b r kontrol panel sayes nde gerçekle t r r. Delme kal plar kare, yuvarlak, d kdörtgen 2:, 3:, 4: Plast k Sp ral. lar m za KDV dah l de ld r. 23

25 203 C ltleme S stemler ALPHA-DOC MK4 OTOMAT K DELME MAK NASI Yüksek hac ml hands-free ön harmanl delme YEN Alpha-Doc MK4 s ze ver ml l n z artt rmak ç n gerek duydu unuz o lave gücü sa layacakt r. Bu nan lmaz kullan c dostu ve yüksek h zl mak ne saatte yapra a kadar delme kapas tes ne sah pt r. D nam k boyutlu de t rme özell etk le ml dokunmat k ekran le kontrol ed l r ve duvar takv mler de dah l olmak üzere çok gen çapta dokümanlar do ru b r b ç mde deler. Yüksek havl besley c ve reseps yonun yüksek kapas tes azam ver ml l k sa lar. Alphadoc Mk4 Otomat k Delme, daha öncek vers yonlar ba ar ya ta yan tüm özell kler ta mas n n yan s ra: - Kullan m daha kolay klavye: Mk3 vers yonunda kullan landan daha büyük ve kullan m kolay b r klavye. - Daha yüksek h z: 90 dev r / dak kal k h z sayes nde yükleme ve bo altma dah l 35,000 (80gsm) yaprak / saate kadar ç kab len ver ml l - Daha gen delme gen l : 4" (Legal) veya 355mm - 330mm. - Takv m uygulamalar ç n thumbcut delme mkan. Hands free kullan m mkan, operatörünüzün ba ka ler yapmak ç n serbest olmas anlam na gel r. Çok say da delme kal b seçene mevcuttur. 80 gsm yaprak - yükleme & bo altma ç n yeterl zaman ve yaprak & mürekkep kal tes ne ba l olarak EX60 SER S YÜKSEK HIZLI OTOMAT K DELME MAK NASI Saatte 200,000 adede kadar ka t delme kapas tes. Kar k olsun veya olmas n, önceden bas l harmanl dokümanlar deler. C ltleme kenar nda azam 24" deler. D er EX ser s vers yonlar EX Duplex vers yonu duble reseps yon s stem ve teps beslemes kal n ve sert kartonlar da alacakt r. EX DA (Double Act on) vers yonu ayn anda perforaj ç zg s del p, ndeks kesme veya kö e perforaj deleb l r. Punch Anywhere vers yonu le, EX sayfa ortas nda dah del k açab l r. D er EX Ser s Vers yonlar EX Duplex vers yonu duble reseps yon s stem ve teps beslemes kal n ve sert kartonlar da alacakt r. EX DA (Double Act on) vers yonu ayn anda perforaj ç zg s del p, ndeks kesme veya kö e perforaj deleb l r. Punch Anywhere vers yonu le, EX sayfa ortas nda dah del k açab l r. 24 lar m za KDV dah l de ld r..

26 203 C ltleme S stemler EM 450 SP H ZALI YÜKSEK HIZLI FORMA DELME MAK NASI EM ser s, forma delme ve kesme ç n en son teknoloj modüler s steme sah pt r. EM450 SP'n n tüm ayarlar programlanab l rd r ve tam otomat kt r. Saatte dev re ç kan h z ve amaca uygun üret lm RS450 SP ara yüzü le, son teknoloj yüksek h zl katlama mak neler le uyumlu çal ab l r. SF besley c modüle ba lanmas hal nde o -l ne olarak da çal ab l r. T pk EM450 g b, EM450 SP de sadece delme ç n tek b r kal p le çal t r lab l r, veya katlanm kenara perforaj delmek ve katlanmam kenara tek seferde b r veya daha fazla kopar lab l r perforaj, d klemes ne kes m veya ndeks d z n basmak ç n k kal p le kullan lab l r. SF elle besleme mak nas EMT OTOMAT K PUL PERFORAJ MAK NES Lherm te EMT Ser s posta ve damga pulu perforaj anlam nda en gel m teknoloj ye sah pt r. EMT 650 ve 800 mak neler yüksek hac ml üret m ek pman arayan ve delme hassas yet nden ödün vermek stemeyen güvenl k yaz c lar ç n deald r. Lherm te EMT Ser s üret lm ve özell kle de tabaka beslemel uygulamalar ç n gel t r lm t r. EMT Ser s ne dah l olan kapsaml pul perforaj ser s art k 650 ve 800mm olmak üzere k formatta mevcuttur. Benzer görülmem b r esnekl k, yüksek hassas yetl delme oran ve kolay kullan ma sah p olup, kend kategor ler nde en ver ml olan modellerd r. lar m za KDV dah l de ld r. 25

27 203 C ltleme S stemler COPY B NDER 3 ISISAL C LT MAK NASI 3250 Is sal c ltleme tekn le son derece sa lam c lt özell Tamamen otomat k c ltleme tekn le sadece er d mak neye vererek c lt yapma mkan C ltten sayfa ekleme ve ç karma özell Tek k saatte yakla k 200 c lt mkan yaprak aras nda c ltleme mkan 760mm x 590 mm x 530 mm ebatlar 6 kg a rl k COPY B NDER 5 ISISAL C LT MAK NASI 4250 Is sal c ltleme tekn le son derece sa lam c lt özell Tamamen otomat k c ltleme tekn le sadece er d mak neye vererek c lt yapma mkan C ltten sayfa ekleme ve ç karma özell Tek k saatte yakla k 200 c lt mkan yaprak aras nda c ltleme mkan 760mm x 590 mm x 530 mm ebatlar 6 kg a rl k CB986V Kapak Takma Mak nas D j tal ekran ve kumanda Demonte kon k ün tes Katlanab l r çal ma masas Entegre toz tem zleme ün tes 380 adet / saat c ltleme h z Kapak ve k rma ün teler nde sensör özell Ac l durumlar ç n durdurma tu u S rta kanal açma özell Tutkal ayar özell Kapak ç yan tutkal sürme 26 lar m za KDV dah l de ld r $

28 203 C ltleme S stemler X-4 PROFESYONEL TEL D K B r Kafa Dah l Ek d k kafa yat MAK NES C ltleme S stem C ltleme Standart C ltleme Kapas tes Tel Ölçüsü Motor Gücü ebeke Ger l m Net a rl k Tel Z mba Omega - Düz 55 yaprak 0,8 Kw 220 V 50 Hz 35Kg 2yl sten ld nde 4 d k kafas na kadar yükselt leb l r. Yatay ve düz d k özell a a h h b b.8.8 K-8 KUTU TEL D K B r Kafa Dah l Sürücü t p Güç kayna A frekans Akust k bas nç sev yes A rl k (vers yon: 2-ba l ) Boyutlar (gen.-uzun.-yük.) D k aded Kapatma tel Malzeme besleme Kol uzunlu u Mak nen n ba lat lmas Tel n m n gauge eksen Tel n maks gauge eksen Hazne kapas tes veya MAK NASI 550 Motor/0,8 kw 230 V 50 Hz < 70 db(a) 33 kg 500x650x970 mm 40/dak, Matr x üzer nde, elle, 35 mm, Ayakla, 48 mm (çok ba l ), 345 mm (2- ba l ), 400 p. tel t p 24, 600 p. tel t p 26. Ambalaj d k mak nes ANGRO K-8 profesyonel b r mak ned r ve b rçok ambalaj üret c s taraf ndan kullan lmaktad r. D k yap lan malzemeler; karton, ch p elementler, kontrplak, keçe, plast k ve kuma tan yap lm malzemeler vs. Bu mak ne le zarf, torba, çuval, kuma vs et ketleyeb l rs n z. Standart tel t p le d k yapar: 24'lük paket, kal nl k 5,5 mm. Bu mak ne veya 2 ba l d r. 4 ba a kadar ç kar lab l r. Mak nen n 2 ba l vers yonu ayn anda b r kutunun 3 kenar n b rle t reb l r. Özel vers yon: farkl ek pmana sah p d k mak nes : daha nce tel kullan r: 26. lar m za KDV dah l de ld r. 27

29 203 C ltleme S stemler TERMO BANT MALZEMELER 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 50 mm Kutuda 68 Adet A4 Kutuda 68 Adet A4 Kutuda 68 Adet A4 Kutuda 68 Adet A4 Kutuda 68 Adet A4 Kutuda 68 Adet A Mav, s yah, k rm z, beyaz renklerde. PLAST K SP RAL MALZEMELER 6 mm 8 mm 0 mm 2 mm 4 mm 6 mm 8 mm 20 mm 22 mm 25 mm 28 mm 32 mm 38 mm 45 mm 50 mm 5-0 syf c lt kal nl 5-25 syf c lt kal nl syf c lt kal nl 60-5 syf c lt kal nl 5-35 syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl 5-25 syf c lt kal nl syf c lt kal nl 60-5 syf c lt kal nl 5-35 syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl PLAST K HELEZON MALZEMELER 6 mm 8 mm 0 mm 2 mm 4 mm 6 mm 8 mm 20 mm 23 mm 25 mm 28 mm 30 mm 28 lar m za KDV dah l de ld r.

30 203 C ltleme S stemler TEL SP RAL MALZEMELER S/B S/B S/B A4 3: Ad m Teller 5,5 mm 6,9 mm 8 mm 9,5 mm mm 2,7 mm 4,3 mm 5-5 syf c lt kal nl 0-25 syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl A4 2: Ad m Teller 4,5 mm 7,9 mm 9,5 mm mm 2,7 mm 4,3 mm 5-25 syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl A4 2: Ad m Teller 6 mm 9 mm 22 mm 25,4 mm 28 mm 32 mm 38 mm syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl syf c lt kal nl Renkl Metal Renkl OVAL & ÜÇGEN SIRTLIK Oval S rtl k - Beyaz Oval S rtl k - Beyaz Oval S rtl k - e af Oval S rtl k - Beyaz Oval S rtl k - e af Üçgen S rtl k - Beyaz 6 mm 0 mm 0 mm 2 mm 2 mm 5 mm 50 Adet / Kutu 50 Adet / Kutu 50 Adet / Kutu 50 Adet / Kutu 50 Adet / Kutu 50 Adet / Kutu Mav, s yah, k rm z, beyaz renklerde. PVC C LT KAPAKLARI 60 mic. 200 mic. 300 mic. PVC A4 PVC A4 PVC A Şeffaf/ Opak, mavi, siyah, kırmızı, beyaz renklerde. PP C LT KAPAKLARI PP A4 Buzlu PP A4 Beyaz PP A4 Mav PP A4 Ye l PP A4 K rm z PP A4 Koyu Ye l PP A4 Turuncu e e e e e e e af af / Opak af / Opak af / Opak af / Opak af / Opak af / Opak 50 Adet / Paket 50 Adet / Paket 50 Adet / Paket 50 Adet / Paket 50 Adet / Paket 50 Adet / Paket 50 Adet / Paket

31 203 Ka t Katlama S stemler 504 S KIRIM MAK NASI Perforaj Kal b Elle Malzeme besleme Ayak le Mak nen n çal t r lmas ; 2; 3 veya 4 D k ç zg s aded (de t r leb l r) K r m ç zg s uzunlu u (karton ç n) 500 mm Ç zg perforaj uzunlu u 500 mm 2,84 mm Kes m perforaj uzunlu u 0,7 mm Kes m perforajlar aras mesafe Düzle t r lm takv m ç tas uzunlu u 500 mm motor/0,37 kw Sürücü / güç tüket m Güç kayna 230 V 50Hz Boyutlar gen. - uzun. - yük mm A rl k 93 kg ICREASE YARI OTOMAT K KIRIM MAK NASI Otomat k mesafe tan ma özell ne sah p ve dokunmat k ekranl. Toner çatla olmayan k r m lemler ç n deal. Dü ük masra elle besleme tasar m Çatlaklar önley c Do ru Döner Tahr kl K r m Sayaç Otomat k dört farkl ek l: Yar m, Üç Kat, Z-Katlama, ve Mektup katlama. Standart ve Gen K r m Kal b. Ayarlar san yeler ç nde yap lab l r ve sayfa ba na 4 k r m yap lab l r. Ka t k r m kal nl 400gr/m² Tek K r m Üç K r m Z-K r m Akord yon K r m Gate Fold Ç ft Gate Fold Roll Fold Ç ft Paralel Fold EZCREASER DOKUNMAT K D J TAL KIRIM MAK NASI Dokunmat k ekran, ekonom k, otomat k k r m perforaj ve skorlama mak nes. Tek tu a basarak otomat k ayarlama. Do ru Döner Tahr kl k r m L neer Perf/Skor özell, m kro ve lazer perforaj. M kro-lateral ayarlanab l r Besleme K zaklar Grup ve Toplam Sayaçlar Otomat k Mesafe Tan ma S ral Klasör Ekleme mkan Standart ve Gen k r m Kal b. Ka t k r m kal nl 400gr/m² Tek K r m 30 lar m za KDV dah l de ld r. Üç K r m Z-K r m Akord yon K r m Gate Fold Ç ft Gate Fold Roll Fold Ç ft Paralel Fold

Lam nasyon S stemler PS 320 LAMİNASYON MAKİNASI A1 LAMİNASYON MAKİNASI MF850 - B3 LAMİNASYON MAKİNASI

Lam nasyon S stemler PS 320 LAMİNASYON MAKİNASI A1 LAMİNASYON MAKİNASI MF850 - B3 LAMİNASYON MAKİNASI Lam nasyon S stemler PS 320 LAMİNASYON MAKİNASI Kaplama Gen ş l ğ 320mm(A3) Kaplama Hızı 250-200mm/dk. Merdane Sayısı 4 Lam nasyon Kalınlığı 500 m c. Çalışma Isısı 0-75 C Rez stans T p Merdane ve Plaka

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90 KARPLUS DEKORATiF KAPLAMALAR KARPLUS ürünler esk yada yen her türlü yap da dekorat f ve yal t m amaçl kullan lan ha f d cephe elemanlar d r. ESTETiK

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

Soyunma. Dolapları 2017 F yat L stes

Soyunma. Dolapları 2017 F yat L stes Soyunma Dolapları 2017 F yat L stes İç ndek ler Tek Kapaklı Soyunma Dolabı 2 Kapaklı Soyunma Dolabı Z Kapaklı Soyunma Dolabı Özel Soyunma Dolabı F yat L stes 04 06 08 10 12 Tek Kapaklı Soyunma Dolabı

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg Model Kodu Motor Gücü 197 PS (145 kw) Maks mum Ağırlık 17 710 kg Kova Kapas tes 3.3 m³ % 20'ye Varan Yakıt Tasarrufu *Öncek ser 80ZV-2 model ne kıyasla Yen Kawasak 80Z6 last kl yükley c, yakıt tasarrufu

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

Ç NDEK LER 1. GENEL KURALLAR 2. ÇALI TIRMA 3. ÖN PANEL 4. AYARLAR 5. TIG KURULUMU

Ç NDEK LER 1. GENEL KURALLAR 2. ÇALI TIRMA 3. ÖN PANEL 4. AYARLAR 5. TIG KURULUMU Ç NDEK LER 1. GENEL KURALLAR 2. ÇALI TIRMA 3. ÖN PANEL 4. AYARLAR 5. TIG KURULUMU 5.1 TIG DC UYGULAMA ADIMLARI 5.2 TIG AC UYGULAMA ADIMLARI 5.3 AYARLAMA 5.4 KULLANIM TAL MATLARI 6. ÇUBUK KURULUMU 6.1 ARK

Detaylı

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMLERİ SELF SERVİS ÖDEME VE İŞLEM KİOSKU. Genel Özell kler

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMLERİ SELF SERVİS ÖDEME VE İŞLEM KİOSKU. Genel Özell kler L ELEKTRNİK ÜCRET TPLAA SİSLERİ -KISK ÖDEE RİNALİ -GEÇİŞ KNTRL SİSLERİ RFID PLAKA TANIA BARİYER KNTRL - ELEKTRNİK ÜCRET TPLAA SİSLERİ L Uygulama Alanları odüler yapısı sayes nde ödeme noktası çeren tüm

Detaylı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı 6T-75 WOP Pompalı ve Pompasız Tezgahaltı RO S stem 6 Aşamalı - 10 Şeffaf Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 Beyaz Mat Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 PP Spun 5µ Sed ment F ltre - 10 UDF Akt f Karbon F ltre - 10 CTO Blok

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

Ürün videoları ve daha fazlası için

Ürün videoları ve daha fazlası için www.lesamakine.com.tr Ürün videoları ve daha fazlası için www.lesamakine.com.tr Laminasyon leri PS 320 LAMİNASYON MAKİNESİ Kaplama Genişliği 320mm(A3) Kaplama Hızı 250-1200mm/dk. Merdane Sayısı 4 Laminasyon

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Gate, köprü görevi gören ana platform ve bu platform üzerinde sistemi tamamlayan depolama birimlerinden oluşur. Giderek artan gereksinimler için pratik, yenilikçi

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

Firma Bilgileri 4. Sistem Grupları 24

Firma Bilgileri 4. Sistem Grupları 24 2 Firma ilgileri 4 Firma 5 Garanti 6 Sertifikalar 7 Sistem Grupları 24 Tek çılım Sistem Tablosu 25 Vasistas Sistem Tablosu 26 Çift çılım Sistem Tablosu / Dikey Devirmeli Uygulama 27 Çift çılım Sistem Tablosu

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Söz... Üstün kaliteli plazma sterilizatörü Renosem Hakkında RENOSEM, enfeksiyon önleme, mikrobiyal azalma sonucunu getiren yenilikçi Düşük Isılı Plazma Sterilizatörü

Detaylı

Folyo, Germe V n l, Canvas, Mesh D j tal Baskı

Folyo, Germe V n l, Canvas, Mesh D j tal Baskı 1730 Sokak No 50/A Karşıyaka - İZMİR Tel 0.232.369 46 07 Gsm 0.532.500 64 11 e-ma l b lgereklamltd@hotma l.com web İş ve Fiyat Listesi Folyo, Germe V n l, Canvas, Mesh D j tal Baskı Baskı folyosu pvc evsaflı

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z Global h sse sened p yasası yen den z rvede... ABD h sse p yasasının %51 ağırlığa sah p olduğu MSCI Tüm Ülkeler H sse P yasası endeks öncek z rves olan Temmuz 2014 ün ardından yen

Detaylı

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıva fileler sıvalı ya da macunlu yüzeylerde çeş tl nedenlerle oluşmuş çatlakları önlemek amacıyla kullanılır. Cam pl ğ nden dokunmuştur. İpl kler dokumadan sonra özel

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

- Alüminyum Kaplar - Alüminyum Kapaklar KARTON GRUBU - Karton Bardaklar - Karton Tabaklar - Hazır Yemek Kutuları

- Alüminyum Kaplar - Alüminyum Kapaklar KARTON GRUBU - Karton Bardaklar - Karton Tabaklar - Hazır Yemek Kutuları HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ KARTON PLASTİK KAĞIT CATERING ALÜMİNYUM KÖPÜK PLASTİK - Plastik Tabaklar - Plastik Çatal, Bıçak, Kaşık - Diğer Plastik Ürünleri - Plastik Bardaklar,

Detaylı

ÇÖPLER N Z ATMANIZ Ç N KONTEYNIR ALANLARI

ÇÖPLER N Z ATMANIZ Ç N KONTEYNIR ALANLARI ÇÖPLER N Z ATMANIZ Ç N KONTEYNIR ALANLARI KONTEYNIR ALANLARI, ÖZEL KONTEYNIRLARA ATILACAK FARKLI ÇÖPLER N Z GÖTÜREB LECE N Z ALANLARDIR. Namur da 3 konteyn r alan bulunmaktad r: Malonne Naninne Champion

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD0 Sürücüleri (3,7... kw) elge control products elge Güvenl k Uyarı! ELD0 AC sürücüler n n tüm montaj şlemler SADECE uzman tekn k personel tarafından gerçekleşt

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000 ÖZELLĐKLER PM P1000 PM

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Makine. Kağıt Mürekke. Servis. rça Yedek P PLAN KOPYA RENKLİ SCANNER KATLAMA MAKİNASI İÇ MEKAN-DIŞ MEKAN BASKI MAKİNELERİ

Makine. Kağıt Mürekke. Servis. rça Yedek P PLAN KOPYA RENKLİ SCANNER KATLAMA MAKİNASI İÇ MEKAN-DIŞ MEKAN BASKI MAKİNELERİ Makine si Sarf eme z l a M Kağıt Mürekke p Servis rça a Yedek P İÇ MEKAN-DIŞ MEKAN BASKI MAKİNELERİ PLAN KOPYA RENKLİ SCANNER KATLAMA MAKİNASI : Rodin E6080UV Baskı Gen. / Uzunluk : 800mm X 550mm : 700

Detaylı

İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ 4 5 6 7-12 13 14-16

İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ 4 5 6 7-12 13 14-16 İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ Analog Adresl S stem B na Uygulaması Analog Adresl Apartman Konuşma S stem M mar s G r ş Ün tes Da re İç Ün teler Güvenl k Ün tes Çevre B r mler 4

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZĠN ĠÇ VE DIġ MEKÂN TANITIM MATERYALLERĠ YAPTIRILMASI HĠZMET ALIMI ĠġĠ TEKNĠK ġartname

BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZĠN ĠÇ VE DIġ MEKÂN TANITIM MATERYALLERĠ YAPTIRILMASI HĠZMET ALIMI ĠġĠ TEKNĠK ġartname ĠHALENĠN KONUSU : BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZĠN ĠÇ VE DIġ MEKÂN TANITIM MATERYALLERĠ YAPTIRILMASI HĠZMET ALIMI ĠġĠ TEKNĠK ġartname MADDE 1- Belediyemiz tarafından projelendirilen,

Detaylı

AL 101 AL 102 ALÜMİNYUM ÇERÇEVE KAPAK. Eğ k Gömme Kulp YKT Düz Gömme Kulp YKT Alt-Üst Ray. Alt Makara. Üst Makara

AL 101 AL 102 ALÜMİNYUM ÇERÇEVE KAPAK. Eğ k Gömme Kulp YKT Düz Gömme Kulp YKT Alt-Üst Ray. Alt Makara. Üst Makara AL 101 ALÜMİNYUM ÇEÇEVE KAPAK Profil enkler : 21 19.5 5,1. AL 102 Eğ k Gömme Kulp 12.1 20 4,8 20,5 38.6 Düz Gömme Kulp 6,1 YKT 4004 35.4 YKT 4003 Metal Kapak Hafif Sürgü Mekan zması AL 101-102 Uygulama

Detaylı

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire, sancı ve doğum sürecinde sahip olunması gereken ideal cihazdır. Etkin bir ısıtmalı tedavi platformunu klinik acil durum ve resüsitasyon için ihtiyaç duyduğunuz

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Apartman Konuşma S stemler

Apartman Konuşma S stemler Apartman Konuşma S stemler Ocak 2017 İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ Analog Adresl S stem B na Uygulaması Analog Adresl Apartman Konuşma S stem M mar s G r ş Ün tes Da re İç Ün

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

OTOPARK YÖNETİM SİSTEMİ

OTOPARK YÖNETİM SİSTEMİ OTOPARK YÖNETİM SİSTEMİ 3 R ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ŞEHİR OTOMASYONU EV OTOMASYONU HAYATTA ÖNEM VERDİĞİNİZ HERŞEYİN KONFORU VE GÜVENLİĞİ İÇİN R ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ŞEHİR OTOMASYONU EV OTOMASYONU Biz kendimize

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Teknik Dosya Üretim Standartları

Teknik Dosya Üretim Standartları Teknik Dosya Üretim Standartları MAY 2015 İçindekiler 1. 0 sayfa no Sistem profilleri Sistem aksesuarları Ana profiller Yardımcı profiller 1.1 1.2 1.3 1.5 Aksesuarlar 1.6 Kepenk sistemi ile ilgili önemli

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

a good idea... Piri Reis Mh. Nazım Hikmet Blv. No:52 New Residence D:302 Beylikdüzü - Esenyurt / İSTANBUL : : T F E W : :

a good idea... Piri Reis Mh. Nazım Hikmet Blv. No:52 New Residence D:302 Beylikdüzü - Esenyurt / İSTANBUL : : T F E W : : a good idea... Piri Reis Mh. Nazım Hikmet Blv. No:52 New Residence D:302 Beylikdüzü - Esenyurt / İSTANBUL T F : : 0212 852 65 45 0212 853 67 47 E W : : info@ideaturkiye.com www.ideaturkiye.com Köşe Koruyucular

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Üstten askı s stemlerde alüm nyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğ lme (bel verme) r sk n ortadan kaldırıyoruz.

Üstten askı s stemlerde alüm nyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğ lme (bel verme) r sk n ortadan kaldırıyoruz. YAKUT RAY - MOBİLYAYA DEĞER KATAR Üstten askı s stemlerde alüm nyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğ lme (bel verme) r sk n ortadan kaldırıyoruz. 8 mm ahşap panel le b rl kte 4 mm cam - ayna uygulayab

Detaylı

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC.

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC. Zaman Kazandırır Yönetimi Kolaylaştırır MyDOC Giderleri zaltır... Elektronik Döküman Yönetim Sistemi B U S İ N E S C O L L B S U P P O P N E U S D M İ N H M O N İ Z E E M DEĞELEİMİZ Blue ime, bilișim sektöründe

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı